Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Drănic


PROFESOR: Stănuși Marinela
DISCIPLINA: Matematică, Algebră
CLASA: a VII-a
TITLUL LECŢIEI: Distanta dintre doua puncte. Coordonatele mijlocului unui segment. Exercitii.
TIPUL LECŢIEI: Predare și însușire de noi cunoștințe
DURATA: 50’
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă

COMPETENŢE GENERALE

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual, cuprinse în enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii
concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
6. Modelarea matematica a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
domenii.

COMPETENTE SPECIFICE:
1. Descrierea unor configuraţii geometrice in mod analitic
2. Utilizarea informaţiilor oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor proprietăţi ale acesteia şi
calcul de distanţe.
3. Exprimarea analitică, sintetică a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice.

1
COMPETENŢE DERIVATE

Cognitive:
 Identificarea reperului cartezian în plan.
 Identificarea coordonatelor carteziene în plan.
 Calculul distanţei dintre două puncte în plan
 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a formulelor pentru determinarea coordonatelor mijlocului unui segment si coordonatele centrul de greutate al
unui triunghi.

Psihomotorii:
 Așezarea corectă în pagină
 Scrierea corectă și lizibilă pe caiete și tablă

Afective:
 Participarea activă la lecție
 Stimularea motivației pentru studierea cu plăcere a matematicii.
 Manifestarea interesului și curiozității

Principii didactice
 Principiul participării şi învăţării active
 Principiul asigurării şi progresului gradat al performanţei
 Principiul conexiunii inverse

Metode de învăţământ/de instruire


 Conversaţia euristică
 Explicaţia
 Exemplificarea
 Algoritmizarea
 Exerciţiul
 Problematizarea
 Descoperirea dirijată
 Turul galeriei
Forme de organizare a clasei:

2
 Frontală
 Individuală
 In echipe

Resurse materiale:
 Materiale didactice: fișa de lucru, proiectul didactic, planșe
 Mijloace de învățământ: tabla, creta, catalog

Bibliografie
 Manualul de matematică pentru clasa a VII-a
 Culegere de probleme, Ed. Paralela 450

3
Strategii didactice
Evenimentele
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si Forme de Evaluare
instruirii
procedee activitate
1. Profesorul notează absenţele. Elevii răspund la întrebările puse de Conversaţia Frontala Notarea 2’
Organizarea Face observaţii şi recomandări, dacă este profesor, îşi însuşesc observaţiile şi absenţelor
clasei cazul. recomandările primite.
Verifică dacă există instrumentele necesare
desfăşurării lecţiei. (creta, burete)
2. Profesorul verifica tema de acasa, adresand Elevii isi deschid caietele de clasa Conversația Frontala Aprecierea 3’
Verificarea elevilor diverse întrebări necesare asimilării verbală
temei noilor conținuturi
3. Profesorul anunţă titlul lecţiei: Elevii notează titlul lecţiei pe caiete. Expunerea Frontala 2’
Comunicarea Distanta dintre doua puncte.
titlului lecţiei Coordonatele mijlocului unui segment.
şi a Exercitii
obiectivelor
acesteia Se comunică elevilor, într-o formă
accesibilă, obiectivele propuse, adică ceea
ce trebuie să ştie la sfârşitul activităţii de Conversaţia
predare. Elevii sunt atenti.

4. Profesorul le propune elevilor un exercițiu Elevii răspund cerințelor Conversaţia Frontala Evaluare 6’
Captarea prin care aceștia vor determina lungimea profesorului, rezolvând problema orală
atenţiei unui segment; se dorește ca aflarea lungimii propusă.
segmentului să se realizeze lucând direct în
sistemul de axe ortogonale prin aplicarea Expunerea
Teoremei lui Pitagora.
Profesorul îi înștiințează pe elevi de
exdistența unei formule cu ajutorul căreia se
poate determina mai rapid distanța dintre
două puncte situate în plan, având
coordonatele date.
Fie date două puncte A(xA, yA) și B(xB, yB), Elevii sunt atenți la profesor, Descoperirea Frontala 8’
5. putem afla distanța dintre cele două puncte, notându-și formulele și exemplele
Desfăşurarea aplicând formula: date.
lecţiei d(A,B)2 = (xB - xA )2 +(yB - yA )2
unde xB xA ,yB ,yA reprezinta abscisele Observarea
respective ordonatele punctelor inițial date. sistematică
Descoperirea
Exemplu, pentru A(2, 5), B(3, 8), distanța a elevilor şi
Conversaţia.
dintre punctele A și B este: aprecierea
AB2=(3-2)2+(8-5)2=10, rezultă AB=√ 10. verbală
exerciţiul,
Definitie:Se numeste mijlocul unui segment
problematizarea
punctul situat in interiorul segmentului si
descoperirea
egal departat de capetele acestuia. Pentru a
afla coordonatele mijlocului unui segment
aplicam formula:
xM = (xA +xB) ; yM = (yA +yB)
2 2
Unde {M} este mijlocul segmentului [AB].
Exemple: Aflati coordonatele mijlocului
segmentului [AB] unde A(3,7)si B(5,-1).
Aplicand formulele obtinem M(4,3)
6. Profesorul imparte fiecarui elev o fisa de Elevii primesc fisele de lucru si le Conversatia Individuala Aprecierea 6
Conexiunea lucru cu exercitii pentru aprofundarea studiaza. euristica verbala
inversa notiunilor teoretice invatate si recapitulate Explicatia
anterior. Exercitiul
(Fisa de lucru Nr. 1) Elevii ies la tabla si rezolva
Profesorulsupraveghează rezolvarea exercitiile de pe fisa de lucru, in
exerciţiilor şi intervine unde este cazul. ordinea indicata de profesor

7. Obţinerea Profesorul propune spre rezolvare exerciţii Elevii rezolvă in echipa exerciţiile In echipa Apreciere 10’
performanţei suplimentare, în urma cărora verifică propuse de profesor. verbala
deprinderile dobândite de elevi. Fisa de
lucru Nr. 2
Verificarea subiectelor se face prin
conversaţie cu aceştia si prin rezolvarea
exercitiilor la tabla. Se verifică dacă
rezultatul a fost obţinut sau nu de toţi elevii.
Se solicită explicaţii din partea elevilor.
8. Asigurarea Profesorul verifică dacă elevii au înţeles Elevii sunt atenţi şi răspund la Conversaţia In echipa Evaluare 12’
feed-back-ului notiunile predate, punand la dispozitia întrebările profesorului. Cate Turul galeriei frontală
elevilor ultima fisa de lucru, Fisa Nr. 3, Dupa rezolvarea exercitiilor din fisa
urmand a fi rezolvata, in echipa, de catre de lucru, aceste sunt afisate pe tabla,
acestia iar cate un reprezentant de la fiecare
grupa va aprecia rezolvarea
problemelor, venind cu completari,
daca este cazul.
9. Încheierea Profesorul face aprecieri asupra desfasurarii Elevii îşi notează tema Conversaţia Evaluare 1’
activităţii lecţiei, asupra cunoştinţelor elevilor si îi finală
felicită pe elevii care şi-au dat interesul şi
care au comunicat pe parcursul lecţiei.
Tema: Fisa de lucru Nr. 4

Fisa de lucru Nr. 1


Se consideră punctele A(1; 5), B(5; -2) şi C(-7; -2).

a. Reprezentaţi punctele într-un sistem de axe ortogonale xOy.


b. Determinaţi lungimea segmentului [BC].
c. Determinati coorodonatele mijlocului {M} al segmentului [AC]
c. Aflaţi aria triunghiului ABC.

GRUPA NR. ...................................


Fisa de lucru Nr. 2

1. In sistemul cartezian de axe xOy se considera punctele: A(4; 1), B(-2;5) , C(3; 6)
a. Reprezentati in sistemul cartezian xOy punctele {A, B, C}.
b. Calculati perimetrul triunghiului ABC
c. Determinati coordonatele mijlocului segmentului [BC]

2. Sa se arate ca triunghiul cu varfurile A(1; 8) , B(3; 2) , C(9; 4) este isoscel.

3. Daca A(2, 6), B(3, 2), C(2, 0), atunci aflati coordonatele punctului {D} stiind ca ABCD este un paralelogram

GRUPA NR. . ……………………………………………..


Fisa de lucru Nr. 3

1. Precizați coordonatele punctelor din figura de mai jos.


2. Determinati si evidentiati in sistemul de axe ortogonale xOy coordonatele punctului {M}, mijlocul segmentului [AD]
3. Aflati natura triunghiului AFD
4. Aflati aria triunghiului ECD.
Fisa de lucru Nr. 4

1. In sistemul cartezian de axe xOy se considera punctele: A(2; 0) , B(0; 2) , C(4; 4)


a) Reprezentati in sistemul cartezian xOy punctele A, B, C.
b) Calculati perimetrul triunghiului ABC
c) Determinati coordonatele mijlocului segmentului [AC]

2. Se considera punctele A(2; 0) , B(1; 9) , C(7; 10) , D(9; 1)


a) Reprezentati in sistemul cartezian xOy punctele A, B, C si D.
b) Sa se determine coordonatele punctelor M,N,P,Q-mijloacele segmentelor [AB], [BC], [CD], [DA]
c) Sa se arate ca segmentele [MP] si [NQ] au acelasi mijloc.

3. Sa se studieze daca triunghiurile ABC si MNP cu varfurile in punctele A(7; 1) , B(7; 4) , C(3; 1), M(-2;16) , N(10; 25) , P(10;0) sunt
congruente.

4.
a) Într-un sistem de axe ortogonale se consideră punctele M(-5; -4), N(4; 2) şi N(4; 7). Determinaţi aria triunghiului MNP.
b) Se consideră punctele A(4; 4), B(-3; -1) şi C(8; -3). Aflaţi aria triunghiului ABC.
c) Fie punctele A(2; 6), B(-4; -6) şi C(0; -4) reprezentate într-un sistem de axe perpendiculare. Determinaţi aria triunghiului ABC.

S-ar putea să vă placă și