Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

COMISIA TXTRAORDINARA RAIONALA DE SANATATE PUBLICA


HOTARARE

Nr. 7/ I din 07.05.2O2L

Cu privire la completarea punctului 3


din Hotdr6reanr.6f 1 din O4.O5.2O21
Cu priuire la restric4iile ce se impun
in perioada stdrii de urgenld. in sdndtate publicd"

in temeiul Legii privind administra{ia publicS. local5. nr. 436-XVI din 28. L2.2OO6;
inbazaart. 5g ditt l-.gea nr. IOl2OOg privind supravegherea de stat a s5ndtnlii
publice (Monitorul OfrciJ al Republicii Moldova, 2OO9, nr. 67, art. 183), cu
modifrc5rile ulterioare ;
intru executarea Hotdr6rii Comisiei nat'onale extraordinare de sdnitate public6'
nr. 54 din 29 aprilie 2O2L;
Av6nd in vedere stabilirea in raion a gradului de alert6' Cod Portocaliu, in baza
indicatorului de incidenla. cu coVID -19 la 100 mii populaf,e,

comisia raionall extraordinari de sanitate publica


notAnAqte:
1. se completeazd. punctul 3 din Hotdrdrea nr.6l1 din o4.o5.2o21 Cu pnuire Ia
restic4iile ce se impun tn peioada stdii de urgen4d. in sdndtafe publicd., conform
anexei.
^ln comun cu autoritdfile
2. Inspectord.tul de polise a raionului ungheni
administrat'ei publice locale de nivelul unu vor asigura respectarea restric'$'i1or
impuse.
3. Nerespectarea md.surilor de sdnd'tate public5. expuse in ptezenta hotdrAre
constituie pericol pentru sdndtatea publicd' qi va servi drept temei pentru
tragerea la r!.spundere contravenfional5' 9i/sau penalS' a persoanelor vinovate'
4. comisia raionala. extraordinard. de sdnatate publicd va monitotiza
reaTizatea
prezentei hotdrAri.

Pre;edinte al Comisiei,
Vicepregedinte al raionului Ungheni Tatiana LAZAR

Secretar al Comisiei Svetlana Cadenuc