Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

51

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI


- model - 

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRĂJENI  


Data: 24.03.2021
Numele şi funcţia cadrului didactic inspectat/asistat: NECHIFOR DUMITRU - învățător
Specialitatea: învățător 
Clasa: a II-a
Numărul de elevi prezenţi şi numărul de elevi absenţi: 14 elevi prezenți
Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenţa: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 
Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare: SĂNĂTATEA NOASTRĂ
Tema lecţiei/temele lecţiilor: MĂSURAREA CAPACITĂȚII. LITRUL, MILILITRUL  
Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor: însușire de cunoștințe
Tipul inspecţiei: inspecție generală
Numele inspectorului/metodistului: metodist al ISj, prof. înv.primar, HEMEN CARMEN MARIA

Aspect Criterii de evaluare Constatări/Aprecieri Recomandări


1 2 3 4
Evaluarea Planificarea şi proiectarea Planficarea și proiectarea activității
activităţii activităţii didactice didactice s-a realizat în
cadrului - Planificarea activităţii didactice concordanță cu programa școlară
didactic - Proiectarea activităţii didactice în vigoare. Proiectarea activității
- Corelarea elementelor proiectării didactice a fost corect și eficient
didactice creată. Lecția de dobâdire de
- Tipul, calitatea şi diversitatea cunoștințe a respectat etapele de
strategiilor şi metodelor didactice realizare. Au fost utilizate metode
incluse în cadrul proiectării și mijloace didactice moderne, dar
activităţilor didactice de predare- și tradiționale îmbinate eficient.
învăţare-evaluare Au fost folosite diferite tehnici
- Elemente de creativitate în pentru a-i determina pe elevi să
selectarea strategiilor şi metodelor rețină mai ușor noțiuni matematice
didactice dificile. Volulumul și gradul de
- Elemente de tratare diferenţiată a dificultate al cerințelor sunt
elevilor, incluse în cadrul corelate cu particularitățile psihice
proiectării didactice, în special a de vârstă și intelectuale ale
elementelor care vizează elevii cu elevilor.
nevoi speciale
Desfăşurarea activităţii didactice Activitatea s-a desfășurat în condiții
- Concordanţa activităţii didactice optime, fiind realizată concordanța
realizate cu planificarea şi între planificarea anuală, cea pe
proiectarea didactică propusă unități și proiectarea didactică a
- Cunoaşterea conţinuturilor lecției.
disciplinei Conținuturile disciplinei ”Matematică
- Corectitudinea ştiinţifică a și Explorarea Mediului” sunt
conţinuturilor transmise cunoscute foarte bine de domnul
- Organizarea informaţiilor învățător, este de remarcat
transmise varietatea materialelor didactice
- Claritatea explicaţiilor utilizate în predarea noțiunilor
- Strategia didactică realizată: matematice.
  - metode şi procedee didactice Formele de organizare a lecției sunt
utilizate variate: individual, pe grupe,
  - activităţi de învăţare perechi, frontal.
  - forme de organizare a Explicațiile au fost foarte clare,
activităţilor elevilor însoțite de exemple și demonstrații
  - mijloace de învăţământ elucidante.
- Respectarea particularităţilor Activitățile de învățare au fost

1
Conform OME nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584 052
www.edu.ro Email: office.isjbt@gmail.com
www.isj.botosani.ro
clasei de elevi (ritm de lucru, variate, cu un grad mediu de
accesibilizarea conţinuturilor, dificultate. Mijloacele de învățământ
predarea diferenţiată, sarcini utilizate au fost eficiente și pe
suplimentare) înțelesul elevilor.
- Integrarea elementelor de Predarea noțiunilor noi a fost
evaluare în cadrul strategiei realizată progresiv de la ușor la
didactice (tipuri de evaluare, dificil, având grad de dificultate
metode) diferit.
- Conducerea activităţii didactice Elementele de evaluare au fost
(stil de conducere, crearea integrate în cadrul strategiei
motivaţiei necesare, încurajarea didactice: evaluare orală,
elevilor şi stimularea interesului observarea sistemică, evaluarea
pentru studiu, dozarea sarcinilor, scrisă, aprecierea verbală,
comunicarea cu elevii) calificative.
- Tema pentru acasă ( modul de Dnul învățător a implicat toți elevii în
utilizare, volum, individualizare) activitățile de învățare, a pus accent
pe însușirea corectă și temeinică a
noțiunile despre unitățile de măsură
pentru capacitate.
Tema pentru acasă a fost explicată
de către învățător, având un volum
mediu, un grad de dificultate
asemănător, diferențiat în funcție de
capacitate de rezolvare a fiecărui
elev.
Evaluarea Atitudinea faţă de învăţare Atitudinea față de învățare a
activităţii - Atitudinea şi responsabilitatea elevilor este una pozitivă, elevii
elevilor elevilor faţă de rezolvarea sunt responsabilizați în privința
sarcinilor de lucru din clasă şi a sarcinilor de lucru în clasă, temele
sarcinilor de lucru pentru acasă pentru acasă sunt realizate corect,
- Relaţiile elevilor cu profesorul, se realizează corectarea temei la
colaborarea cu acesta în procesul începutul lecției.
de învăţare Relațiile dintre elevi și învățător
- Relaţiile elevilor cu colegii, este pllnă de empatie, colaborare,
colaborarea cu aceştia în procesul susținere și suport din partea
de învăţare învățătorului.
Competenţele dobândite de elevi Relațiile dintre elevi sunt amiabile,
- Competenţele şi nivelul se susțin reciproc, oferindu-și
competenţelor specifice disciplinei ajutorul și colaborând în activitățile
demonstrate de elevi (cunoştinţe, de învățare pe grupe.
deprinderi, atitudini) Competențele dobândite de elevi
- Gradul de utilizare a sunt vizibile. Elevii au măsurat
cunoştinţelor, deprinderilor şi capacitatea unor vase, au avut de
atitudinilor în contexte noi de rezolvat exerciții cu alegere
învăţare multiplă. Ei sunt pozitivi și atenți la
- Progresul realizat de elevi în explicațiile si demonstrațiile
timpul lecţiei. învățătoruluiș
Alte Mediul educaţional Sala de clasă în care se
component - Locul de desfăşurare la unitatea desfășoară activitatea de învățare
e şi de învăţământ a lecţiei este frumos amenajată, luminoasă
observaţii - Dispunerea mobilierului în și propice învățării.
funcţie de activitate Mobilierul este dispus ergonimic,
- Dotarea, resursele materiale şi ideal pentru munca în echipă.
auxiliarele curriculare utilizate în Resursele materiale și curriculare
lecţie utilizate la clasă sunt eficiente,
- Expunerea materialelor/lucrărilor bine alese.
elevilor Atmosfera în sala de clasă a fost
- Atmosfera generală în clasă benefică învățării, cadrul didactic
Alte observaţii creând un ambient eficient
învățării.

Pagina 2 din 3
Se recomandă aplicarea mai des a
metodelor moderne în activitatea
didactică de predare – învățare.

Calificativ FOARTE BINE

Numele şi prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenţa2

HEMEN CARMEN MARIA

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
Notă! Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se în mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine
(FB); bine (B); acceptabil (A); slab (S). În cazul în care se realizează mai mult decât o oră de inspecţie/asistenţă se vor menţiona,
după caz, toate disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenţa, unităţile de învăţare, temele lecţiilor şi tipurile de lecţie vizate.

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și