Sunteți pe pagina 1din 13

Avizat,

Director, prof. Gontineac Maria

PLAN DE REMEDIERE ȘCOLARĂ


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ / MATEMATICĂ
AN ȘCOLAR 2020- 2021
CLASA A IV – A
Argument
Insuccesul școlar se definește prin rămânerea în urmă la învățătură a unor elevi, care nu
reușesc să obțină un randament școlar la nivelul cerințelor programelor școlare. Rămânerea în
urmă la învățătură s-a datorat slabei conexiuni la internet în perioada activităților desfășurate
online, a dispozitivelor mai puțin performante, la care se adaugă și cunoștințele minimale ale
părinților în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor și a platformelor educaționale.
Scopul acestui demers este de a preveni insuccesul și abandonul școlar, cât și creșterea
încrederii în sine – s-a observat la unii elevi teama de eșec școlar.
Competențe urmărite:
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
MATEMATICĂ
Utilizarea numerelor în calcul
Rezolvarea de probleme în situații familiare
Grup țintă: elevii clasei a IV-a
Locul desfășurării activităților : sala de clasă
Perioada: aprilie - iunie
Resurse materiale: auxiliare, culegeri, fișe de lucru de nivel mediu
Rezultate scondate : competențe la nivel mediu al cerințelor programelor școlare.

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE NECESITĂ REMEDIERE


CLASA A IV-A

Nr. Nume și prenume Disciplina


crt. Limba și literatura Matematică
română

1. Da Da

2. Da Da
3. Da Da

4. Da Da

5. Da Da

6. Da Da

7. Da DA

8.

9.
Înv. Gireadă Ofelia
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a IV-a

Competențe vizate Deficiențe semnalate Activități remediale propuse Data

1.2.Deducerea sensului unui cuvânt - deține un vocabular sărac; 1. Domnul Trandafir, de Mihail
prin raportare la mesajul audiat în - răspunde greu, incomplet, incorect din Sadoveanu
contexte de comunicare familiare punct de vedere gramatical în propoziții; - citire explicativă a textului;
- scrie încet, pierde rândul, cu multe greșeli; - exerciții de citire selectivă și în
- întâmpină dificultăți în explicarea sensului dialog, în funcție de diferite repere;
unui cuvânt; - exerciții de vocabular;
- înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele
lor;
- identificarea sensului unei expresii;

1.5.Manifestarea unei atitudini - nu solicită repetarea unui mesaj sau a unei 2. Vulpea și cocorul, de Lev Tolstoi
deschise față de comunicare în explicații de teama unui eșec; - exerciții de solicitare a unei explicații;
condițiile neînțelegerii mesajului - exerciții pentru depășirea fricii de
audiat eșec;

3. Ce e mai ușor?
3.4.Evaluarea conținutului unui text - identifică cu greutate elemente ce vizează - evantaiul lecturii;
pentru a evidenția cuvinte-cheie și locul, timpul și spațiul acțiunii; - exerciții de identificare a cauzelor și
alte aspecte importante ale acestuia - nu reușește să identifice cuvinte- cheie efectelor dintr-un text;
specifice textului studiat; - exerciții de ordonare cronologică a
evenimentelor desfășurate;

2.1. Descrierea unui obiect/ unei - întâmpină dificultăți în elaborarea unui 4. Unde este Fram? , fragment din
ființe din mediul apropiat pe baza plan simplu de idei; „Fram , ursul polar” de Cezar Petrescu
unui plan simplu - nu reușește să povestească un text audiat - exerciții de identificare a trăsăturilor
sau scris; fizice ale personajului, calitățile și
lucrurile care îl fac special;
- plan de idei;
- povestirea orală a fragmentului;
- biletul;
2.2.Povestirea unei întâmplări -răspunde cu greutate la întrebări precum
cunoscute pe baza unui suport „Cine?”, „Ce?”, „Cum?”, „Când?” , „ De 5.Interviu cu ursul polar
adecvat din partea profesorului ce?” etc. -exerciții de stabilire a valorii de adevăr
a unor propoziții;
- exerciții de exprimare a propriei
păreri în legătură cu textul studiat;
3.1.Extragerea unor informații de -invitația;
-exerciții de extragere a informațiilor dintr-
detaliu din texte informative sau
un text informativ;
literare 6. Tatu sau pangolin?
- exerciții folosind metoda diagramei
pentru a evidenția asemănările și
deosebirile;
- exerciții de identificare a unei
viețuitoare în funcție de o descriere
oferită;
4.1.Aplicarea regulilor de - întâmpină probleme în a utiliza corect
despărțire în silabe la capăt de rând, semnele de punctuație și de ortografie după
de ortografie și de punctuație în dictare sau în elaborarea unui text scris; 7. Ștrengăriile păpușii, fragment din
redactarea de text Capitolul III, „ Aventurile lui
Pinocchio”, de Carlo Collodi
- plan de idei;
- povestirea în scris a unui fragment;
8. Fișă de lucru
- exerciții de scriere (transcriere,
dictare);
- exerciții cu ortograme;
- exerciții folosind semnele de
punctuație;
- compunere după un șir de ilustrații--
- utilizează incorect conectori de tipul „mai --exerciții de recunoaștere a părților de
4.4.Povestirea pe scurt a unei întâi”, „apoi”, „pe urmă”; vorbire învățate și analiza gramaticală a
întâmplări imaginate/ trăite - transformă cu greutate un paragraf acestora;
dialogat în povestire;

9. Coronița de rouă, poveste


Nemuritoare
- exerciții de identificare a timpului,
locului și spațiului acțiunii;
- plan simplu de idei;
- povestirea în scris a fragmentului,
utilizând conectori de tipul „ întâi”,
„apoi”, „pe urmă”;
înv. Gireadă Ofelia
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Matematică
Clasa: a IV-a

Competențe vizate Deficiențe semnalate Activități remediale propuse Data

2.5. Efectuarea de înmulțiri de - întâmpină dificultăți în efectuarea de 1. Înmulțirea în concentrul 0 –


numere în concentrul 0 – 1 000 000 înmulțiri și împărțiri (ZU x ZU; SZU x ZU; 10 000
și de împărțiri folosind tabla SZU x SZU; MSZU x SZU; MSZU : SZU); -exerciții de repetare a terminologiei
înulțirii, respectiv tabla împărțirii - nu identifică situațiile în care poate utiliza matematice;
proprietățile înmulțirii; -exerciții de adunare și înmulțire cu
- scrie cu dificultate un produs de doi sau același număr;
trei factori în condiții date; -exerciții de înmulțire a numerelor
- nu estimează ordinul de mărime al unui naturale în concentrul 0 – 10 000;
calcul fără efectuarea acestuia; - exerciții de verificare cu ajutorul
- întâmpină dificultăți în folosirea probei în reprezentărilor simbolice a operațiilor
cazul operațiilor de înmulțire și împărțire; de înmulțire;
- întâmpină dificultăți în rezolvarea -utilizarea de desene/ reprezentări/
exercițiilor ce necesită atenție asupra ordinii scheme pentru a exemplifica modul de
5.1. Utilizarea terminologiei efectuării operațiilor; calcul;
specifice și a unor simboluri - întâmpină dificultăți în rezolvarea -exerciții de calcul folosind
matematice în rezolvarea și/sau problemelor ce necesită metoda proprietățile operațiilor;
compunerea de probleme cu reprezentării grafice; -exerciții și probleme cu fracții;
raționamente simple -exerciții și probleme utilizând unitățile
de măsură învățate;
5.3. Rezolvarea de probleme cu -exerciții și probleme cu figurile și
operațiile aritmetice studiate în corpurile geometrice învățate;
concentrul 0 – 1 000 000 -folosirea proprietăților operațiilor
pentru efectuarea unor calcule rapide;
-exerciții de calcul cu numere naturale
urmărind ordinea efectuării operațiiilor;
-verificarea cu ajutorul reprezentărilor
simbolice a operațiilor de împărțire;
2. Probleme care se rezolvă folosind
metoda reprezentării grafice, metoda
comparației, metoda mersului invers,
metoda comparativă;
-justificarea alegerii demersului de
rezolvare a unei probleme;
-rezolvarea de probleme ( 2 – 4
operații);