Sunteți pe pagina 1din 376

/

INTRU MARIREA SANTE! eEi DE 0 FliNT! 81 DE VIATA FACETOAREI


" st

MINEIUL
LUNEI LUI

TIPARIT

@u

apzo$a/tw,~antului $incb al ~antci no:>tzc &3i:>czi'1i7 kc4aJe edobou tIlomane.

BUCURESTI

TIPOGRAFIA

"Ci\RTILOR
1 8 9 4.

~BISERICESCI".

LUNA LUI
ARE TREI-llECI

sr

UNA DE 1)ILE

PIUA ARE 14 ORE ~I NOAPTEA 10 ORE. In 4iua dintl1l 8a.n~il :Bclitoril de minunI fll.rI. de ar,in~I, Cosma, ~i Damian, carll a1l. mll.rturisit in Roma. La D6mne strigat-am, punem Stihirile pe 6. Iarll. de all. va inttmpla in vre
0

Dttminecl..

Stihirile pe 10, ale Invierel 3, ale lui Anatolie 3, ~i ale sa.n~iIor 4.


j

darul fAri\ de argint, ~i tmpodobindu-ve eu darurile inv~tatortulur, celut ce a ridicat pre umert durerile eelor nascutl pe pament, De dou~ or!.

intal tamaduirilor, cudltitl prin credinta durerile tuturor. lara a doua Iarasl duhovniceste intr'armandu-ve dumnedeeste, gonitl ~i neputintele eele striII cactose aleAJVs~~~~~lor n6stre.
(H s.4S J.

I nvetandu-ve

Pro8omia : Ceea ee e~tl bueuria ...

I ....

,U

razele minunilor, gonitl tota neputinta dure-

argint primind darul de la Christos Dumnedeu, fara de argint tamaduitl neputintele tuturor, ~i nu nu-

Fara

mal 6Ie~~ l~c:r:j b n6stre

Ci;i dobit6celor datt indrep------LA--ST'''''''IH .....


tarea eea cuventatore, ca niste

LUNA LUlIULIE

d-AV-N-I-. -_

......

milostivl,

Stihirile, gliS 1.

De

IiO"!l8 Of};
I

Prosomia: Oeea ee e~tl buenrla ...

Klrtre, glls 8;

luI Anltolie.

rul santilor, carele de la Christos a luat. Pentru acesta ~i mostele lor. din dumnedeesca putere neincetat lucreza mi- . nunt .. Ale carora ~i singure

Fara

de sfir~iteste

da-

de argintt totl sa alergam, Din inima curata, ~i din CUDO,tinta de sine lamurita, strigand catra din,il: Bucura-te doime, tamaduirea bolnavilor, cacl atI primit de Ia Dumneqeu puterea tamaduirilor,
mmunate
I

:La pomenirea celor far a

numele cu credinta chteman-

du- se, de boale netamaduite mantuesc, Prin caril D6mne, ~i pre nol din patimile snfletului ~i ale trupulut ne slobodeste, ca un lubitor de oment,
~i &cum, a Nl.c6t6rel:

Stth: Sa.n~ilor, cilor oe stnt pe l'ii.m~nt.ul lnl, tr'in~U.

fii.out Domnul t6te voile sale tn-

de Dumnedeu, tu e~tl vita cea adeverata , carea al odraslit rodul vietel, tie ne rugam : Roaga-te .Stepana cu santil eel fara de argintl, ~i Cll totl san~iI, sa se milutasca sufletele nostre,
A Cruoe·NII.86~t6re1

Nascetore

pazind poruncile Domnulut, ~i prea intelepteste taind bola tubirel de argint tamaduitt fara de argint. Pentru acesta dupre vrednica datorie cinstim chinuirea v6stra cea cinstita, facetorilor de minunl: Rugatl-ve sane mantuim not,
still: Iatll. aaum oe Iste bun 8&i1 ee este fru· mos firll. numal a ll\oui frl!.tiY tmnl'Al1n~,

Mlelu~aua cea nespurcata ~i nevinovata Stepana, de demult daca a vedut pre mtelui sen pe lemnul crucet, ca o Malca sa jelia, ~i mirandu-se striga : Prea dulce FiIule, ce este acesta noue ~i prea-marita vedere r Cum te-a dat pre tine adunarea celor fara-de-lege judecatet lUI Pilat? Si spre m6rte ostndeste pre viata tuturor! Ci laud Cuvinte

ce att luat indraznela, de la insu~1 Dumneden, a milui ~i a mantui, mantuitt de multe felurt de primejdit, ~i de patiml, de nevol ~i de supararile sufletulm ale trupulut, pre eel ce en ere din ta v~ lauda pre vot, purtatorilor de Dumnedeu fara de arginn,

C a unit

,i

.iri:rt, ,lal

8:

pre Christos pururea lucrand intru vol, san-

A vend

1\Corireata

cea nespusa.

tiler eel tara de argintt,

:IA

IN' pmA DIN,TAX

nunl facett in lume, pre eel bolnavl vindecatt, Pentru ca doctoria v6stra izvor este neimputinat, ~i scotendu-se dintr'insul, mal eu asupra izvoraste, ~i versandu-se, mal de prisosit este, in t6te dilele sa desertesa, ~i mal mult sa inmulteste, tuturor dand ~i neseaqend. Si celce scot, sa satura de tamaduirt, ~i acelas remane netmputinat, Deel ce ve vom dice pre vol? doctort, tamaduitort de suflete '~i de trupurl, vindecatorl de patiml nevindecate, caril in dar tamaduitl pre totl, lnand darurile de la Mantuitorlul Cbristos, eel ce darueste none mare mila.

n6stre. Si ea eel ee in dar atl luat, in dar dati-ne none. ..... 'riit-l
cetatt neputintele
_"'U~'" "('" 'A<Vu..uz, ...

~,1l.so~t6re't:

La Ortrin~
OANOANELR. AmandonA a.leOotoihlllul, f1l.rll.mneenlefne, ~ia1 sa.ntllorpe 6. Oompnnerea In! .10sit. Oa.nt&rea 1,glas 4, Irmos·:

,1

IOU", &

NAloGt6r.t:

Proloin1a:

A tre!a

4i

al tnviat...

erea mortel sa apropie, si sflrsitul ca un fur a sosit: Alerga, ~i cadt inaintea Nascetoret de Dumneden,
.J.

nu al suflete nepocaite, ee te zabovestl] Ta-

p ocainta

Ornoe-HAsoAUrel:

tignit, eeea ee te-a nascut a strigat : FiIul men ce tama streina ved? Cum mort eu trupul spanzurandu ..te pe lemn, datatortule de viata?

C brist6se veq.endu- te res-

elut ce a povetnit de demult pre Israi1, tugand din "robia lui Faraon, ~iin pus: "tie I-a hranit, Sa cantam Man"tuitoriulul nostru Dumne"q.eu, ca s'a prea-marit, s: rin cuvinte de cantart sa laudam astaql eu glasurt de veselie, pre eel prin dar datl de 1a Dumnedea none tuturor, Iacetort de minunt ~i doctort, intarire bisericet, ~i razimurl credinctosilor, L~ ee tot-deuna ne batem el de intreitele valurt intru adincul bolelor, sitn vifor eumplit de b61e eumplite, venitl sa mergem cu ..bucurie la Iimanul doctorilor celorfara de argintt, ea sa ne mantuim,
Drire :

,i

.~pa;r11J" glas8.

·SAntilor eel fara de argint

de minunl tacetorilor, eer-

fericitilor casa dumnedeesculut ~i

luminate aretandu-ve a tot lucratortulul

Prin bunatatilecele prea

Dub, ne

LUNA LUI JULIE

aretatt noue acesta dumne .. deesca casa nolan de tamaduirl dumnedeestt, eu eereetarile v6stre.

f1 aom;

a Hlsolt6rel :

,1

lOUt,

i··RIRit6nJ:

tine, carea e~tl 16:asul Iut Dumnedeu, masa eea tntelegetore, frumsetea lui IaCOy, podul eel ee lesne trece pre dtnsul, ~i seara cea nemiscata, neamurile neamurilor eu dragoste te fericim Prea-

Pre

Ola ceeste tnfricosat catra ostile cele de sus, negrait s'a salaeluit intru tine, aflandu-te mal Curata de cat firea eea veduta, ~i cea intelegetore, Prea-curata, Fectoara, pentru acesta te fe.. ncim.
Iraonl:

curata,

0&Dt&rta S, IraOi :

Oela ee tntAre~tl tunetul.;

Oimea eea cinstita a dumnedeestilor eelor fara de argintt, luminandu-se prea laudat cu strelucirile cele in tret sort, lumineza marginile pelmentulul cu luminile tamaduirilor, intru marirea Dumnedeulul nostru. Fiind tmpreunatr santilor cu cetele cele angerestt, ~i stand tnaintea scaunulul rnarirel cu t6ta cinstea, luatt aminte la eel de jos cu milostivire, scotendu-t tot-deauna din reutat!.
.1r1rt:

eela ee tntaresn tunetuI, ,,~i zidestl Duhul, intareste"me Doamne, ca sa te laud "pre tine adeverat, ~i sa fae "voea ta: Ca nu este sant a"fara de tine, iubitorlule de ,,6menl.
Oatismala, glal 8. Prosomia: Pre In~elepolunea ~i Ouventul...

Teologisind sfinti lor pe Treimea cea dumnedeeasca insa~1 Stepanire, atl vietuit pe pament ca niste angerr, implinind voea eea dumnedeesca, ~i acum ve fericitt,

Datatorl tamaduirilor minunati, ~i sfesnice purtatore de lumina ale minunilor v'ati aretat tuturor prin darul Duhulul: Cacl vapaea patimilor recorindu-o eu credinta, printr'ensa inealeJitl eugetul eredinctosilor. Pentru acesta avend not locasul vostru eel dumnedeesc casa de doctorie sufletelor, strigam catra vol: Rugati-ve lui Christos Dumnedeu, purtatorilor de Dum .. neden eel fara de argintt, ertare de gresale sa darutasca, eelor ee en dragoste serbesa

santa pomenirea

vostra,

De dou5 orI.

••
Pre tine Fecl6ra, ea pre eeea ee numal tu lntre femel fara de s~menta al naseut pre Dumnedeu eu trup, t6te neamurile omenestl te ferieese: Crt foeul Dumnedei• rei intru tine s'a sala~luit, ~i ea pre un prune cu lapte aI hranit pre Ziditortul ~i Domnul. Pentru acesta neamul angeresc ~iomenesc, dupre vrednicie marim prea santa nasterea ta, ~i eu un glas strigam catra tine: Roga pre Fitul teu ~i Dumneden, ertare de gresale sa darutasca, celor ee cu credinta ne inchinam prea santel nasteret tale.
A Oruoe·Na.soetOrel:

"veeJut-am lucrurile tale, ~i "m'am spalmantat: Marire pu"terel tale Domne, pod6ba nestricactunet, prin dezbracarea trupului celul pamentesc, tot-deuna statl inaintea scaunulut Treimet d'impreuna en angeriJ.

Tmbracandu-ve

santilor ell

sufletelor eelor cu multe durer! Ie vindecatl, ~i bolele trupulut le tamaduitt, eel cu bune laude farade argintt, daruind sanetate ~i manintristare.

ratimile

gaere de catra tote cele ce aduc

rlul ~iMantuitorIul, mtelusita veqendu-l tara dreptate ridicat pe cruce, plangend striga eu amar: Lumea sa bucura luand mantuire prin tine, lara pantecele men arde veqend restignirea ta, carea rabzt pentru milosti virea milel prea bune Dumnedeule, Doamne eel fara de pecate, Carla eu credinta sa-I strigam : Milostivire arata Feciora spre not, ~i ertare de pecate darueste eelor ee ne inchinam patimilor aeelula.
Olntarea " Im.ol:

Pre mteluselul ~i paste-

pre eel ee en buna credinta alerga la santul vostru loca~, eel ce sintetl fara de argint, daruind sanetate ~i resuflare, de tote cele ce adue intristare. dumnedeestel In,. , mint sa mareste, Nascetorea de Dumnedeu, cea mal alesa • de cat toate fa pturile, earea a indumnedeit pre om, ea una ce a nascut pre Dumnedeu,
_"--

·C ercetatt

M1rire :

F aclia

~1 aenm,

Ii

Na.soAt6rel:

-n esai-mt

O&ntarea. ~, lraos:.

••
I

udit-am Dumnedeule au,Aqul tell, ~i m'am temut,

mie D6mne, In~t min a poruncilor tale, ca "la tine maneca Dnhul mea, ,,~j te lauda pre tine: Ca tu "e~tl Dumnedeul nostru, ~i

.Ia tine scapimperatulpac:l

:t·~~.·.~~~~···~i

~~~~L-~-A~Lm--IU-L-IE---------~--·~---~

. Gel fara de argint laudatt : al IUl Christos, tragendu-se I de. la resaritul eel en adeverat datator de lumina, lumineza Iumea eu lucirile tama~ duirilor, ~i rlsipesc tntunerecul eel cumplit al patimilor, ee sintem tnviforatt de bole, ~i tnecatt de patimt, ~i cufundatt cu intreitele valurl ale tntimplarilor celor fara de mesura, venin ell bucurie sa scapam la limanul prea , inteleptilor docton, eel santil de Treimea eea mal-pre-sus de Dumnedel, i s'a aretat el slugt, Pentru aceea en milostivire tamaduesc bolele tuturor eele cumplite, aretandu-se pururea minunatt,
~1 aeum, .. Nlselt6ril:

gintl, luminatort al lumel eel pre a luminatt,


E·'ant este locasul vostru, fiind impodobit eu minunl ,i cu semne, la care tot omul, ee alerga dintru tot sufletul, ca~tiga sanetate, fericindu-ve pre vol dupre datorie.

la intarirea bisericet lut Chri-

Ca

M&r1re:

doue stele strelucitl

D orind

1lIr:ln:

stos, ~i ell buna credinta 0 luminatt pre densa cu razele tamaduirilor, lucratorilor de minunI, eel eu nume mare.
,tIOUl, I

N'lsolt6rel:

Mantue~te-me eeea ce al nascut pre Mantuitorlul. Cael me turbura adincimea pecatelor, ~i me tnviforeza valurile dezmierdarilor, ~i me intristeza turtuna duhurilor eelor vielene.
Irmosul:

Stepana raza dumnedeestet cunostinte, mie celut ee sint cumplit cuprins de intunerecul necunostintel, ~i me povetueste catra lumina pocaintet Prea-curata, eeea ce e~tl usa luminel.
O&ntarea..8, nos: Ouprin4endu·m~ furtuna ...

R asai-mt

gandurllor apu"candu-me, intru adineul gre"~alelor eelor nemesurate me "trage. Ci tu ocarmuitortule "bune, mal 'nainte apucand "oearmue~te-me, ca pre pro"fetul, ~i me mantueste,
OONDAO, glas ·1.

V iforul

I
v

zvorind ape de vindecari, el ee atl primit darul ea niste izv6re de mantuire, tamaduirilor, tinde-tl sanetate spalatt t6t~ intinacfunea b6eelor ce sint lntru nevot, doclelor eelor sufletestl ~i trupe~ti, santilor eel fara de ar- . torilor caril slntetl facetort

Prosomi&: Oe1e de

SUB

ohta.nd ...

t:
I
ind lumea eu minunile.

IN jllUA DI~A;

-.-

..

Ii

de minunl maritt Ci dar cu , \' • cercetarea vostra, surpatt semetiile vra] masilor, tamaduY

uventul inteleptilor doc... este mar pre- sus de ca t ~ tort e ca tota mintea si lntelepcfunea, ~i mie tnt-a daruit darul de povestire, sa-t laud ca pre niste purtatort de Dumneden, ~i servl bine placutt lut Christos, caril dan multimt de tamaduiri catra totr, ~i-l mantuese de bole, vindecand lumea cu minunile,
In 4ina dintll.I,. puwellUlm, I!antilor muoeniol ~i doctor! fa.riLde argiIitI, 60sma ui Damian, cel oe s'ai1 s~ver~it in Roma.

!COS:

cact darueste sanetate tuturor din destuJ. Pentru acesta

\'

sit sui eu din§il tntr'un munte, illo~ndu-se a merge ea s1l.ouIeglt erburl de leourJ, deol aeolo seulsndu-se 11 uelse oli petri. Intrn aoest1l. 4i, pomenfrea Prea-euviosulul parlntelul nostm Vasilie, ee a tntll.rit Monas: tirea de la izvorul adtno. Stlh: au adev~rat prin fa.ptlt Vasilie te-al vMit, Oa eel ee preste necuvsntatorele patiml al tmp~rittit. lntru aoestll. 41, pomenirea OllviosulnI pltrintelnl nostru Petru Patriciul oe a vie~uit tntru ale lui Evandru.

"'H"'; Improsesrile de petri pre fratI nu 'I-ail. despl1rtit, Oa eel oe amsndo! Intarindn-se pre Ohristos ea pre 0 petrll. ail. statut, In lnlle tn int§'la 41. Cel fllrll. de argint! m6rte de petri suferi.
oe~tia au fost din marea estate a Romel in 4ilele imp~ratulul Carin, frati fllnd, ~i en mestesugul doetorI, vindeeAnd nu nnmal 6menJ, oi ~i animals. ~i eer~ind pIatll. pentru doetorie de Is. cel ee slLIeeuiati, eredinta ~i marturlslrea in Ohristos, nelnand alt nimie. Deel fltnd p§,ritf la tmpsratul, cum eli. eu me~te~ng fermeeatorese fae vindeearile, ~i prinqend pre al~n pentru din~il, el nesuferind a 11. altil in Ioeul lor. s'ail. dat slngurl. ~i nevrend sa se Iepede de Ohristos, oi mal vartos ine1l.~i pre tmpsratul aeesta Oarin il ma.ntuirll din pitg§,nli.tate, flind tli.mMuit de dtn~il. Oitol aeesta la lntrebarea ee Ie fil.eea spaimantandu-I en grele tntncosen, i s'ail. deznodat grumazll, de 1 s'a tutors obrazul la spate. ~i pentru acesta oel ee sit aflase 8.0010, au ore4ut in Christos, eu earn ~i tmperatnl en totl al easel 'lui a mll.rturieit pre Cbristos. ~i a Iiberat pre santI, trimitendul emeinste la leenl

ounjnrare. Ou ale lor sante rugli.olnnl.


Ol'lltll.!911.7, Irmo8:

"vraam, s'au lamurit ca aurul "in topitore in cuptorlul to"cului, cadi ca tntru 0 camara "luminata dantutan cantand:
"Bine e~tl cuventat Dumne"qeul parintilor nostri,

,... hipului celut de aur nein. chinandu-se tineril lur A-

1~::-;~;::~o~~~;fpl:~u;:lu~; ,7i~~:!idunandu-se
I

poporul lut Dumneden aeu credinta la bi-

~_'

LU_N_A_L_UI_I_U_LI_E

t-

serica vcstra fericitilor, vesteste darurile v6stre, Iauda tamaduirile, mareste luminat ! vietuirea cea dumnedeesca, ~i tericeste pururea petreeerea eea cinstita,

ceresca, nevoindu- ve bine, ~i surpand pre serpele, atl primit har a vindeca bolele 0menilor, intru marirea ~ilauda Domnulut, santilor fara de argin \1. Prin rugaciunea cea catra Dumnedeu, santilor, des .. chide-ttochil, schiopilor aretat le dati bun umblet, ~i slabanogilor sanetate deseversit, minunandu-vecucredinta, santilor tara de arginti, Pentru acesta dupre datorie ve laudam pre vof,
Bine·ouvGnt§.m pre TatU, pre FUn},~1pre Sb· tul Duh Domnnl,

Venit! eu credinta sa vedem izvorul, care izvoraste, rturt de minunt, ~i eu veselie impreuna Domnulut sa strigam: Forte e~tlminunat Dumnedeule, eel ce fact minunate minunt pe pament, prin servit teY.
JUrire:

nfrumsetatu-s'a biseriea santilor eelor tar~ de argintt eu multe minunI, tntru earea sa vindeca multe felurt de bole, ale eelor ce ell credinta neindoita alerga Ia densa, si put rurea trimit lauda lui Dum, neden, ca unul datator de bu-

n~tiiV·

rintilor nostri.

Christos ea ploea pre lana in pantecele ten, ceea ce e~tl de Dumneden daruita, ~i va tnceta paraele nelegtuiret, ~ica un Dumnedeu va izvori nestricaciune ~i viata eelor ce canta: Bine estl cuventat Dumnedeul pa-

Pogorise- va

,1 aGum,

&

NlsoAt6rel:

Ca un rain intelegetor ni sa cunoste none acesta casa a santilor, carea pururea aduce inainte bun miros de tama, darul eel dumnedeesc, carele vi l-a daruit voue I· isus, dand cugetelor noastre buna mirezma,
~1 aoum, a. NlI.so~t6rel:

'

Dn sangturile cele santite s'a intrupat Ziditortul tuturor, ~i a esit din pantecele teu, pazindu-te pre tine Feelora, 0 minunea minunilor! o aretare de tame none! Carea s'a lucrat intru tine intru totl vecit,
Irmosw:
811. lll.udll.m bine sll. ouventll.m, ~i 811. n.e lnohinll.m Domnwul ca.nta.nd, prea inll.l~f,ndu-l pre dtnsw...

Obtuea I, Irmo.: Pamentul ~i t6te ...

Dmentullocuind, in certurt C aretat attdobanditvietuire

,i

Pamentul, ~i tote cele ce

r
OAntaraaS, Irao.:

IN jlIUA DIKTAt

ts

"sint pre dinsul, marile ~i "t6te izv6rele, cerlurile cerlu"rilor, lumina ~i intunerecul, .,gerul ~i zadutul, fiil 6meni"lor ~i preotl, bine-cuventati "pre Domnul, si-l prea inal"tatl pre el in vecl, cat este de mare acesta biserica pre a santita,santilor fara de argint, catra carea viind, s~ver~itl marirr ~i semne infricosate, ~i minunt cu adeverat inteleptilor. Pentru aceasta adnnandu-ne astaql, ve laud am pre vor cu mare glas.
hf

Fltent-a birni:h~lt en bratnl.,

retat mal-pre-sus de cat heruvimit, fa mintea mea matpre-sus de zburdarile trupului, ~i de supararile viete!, ~i·mi da putere a umbla cu buna podoba pre caile cele de mantuire, care ne due la cetatea cea de sus, Prea-curata.
Itmoslll:

qeu, ~i pre Damian cel ales, pre doimea cea cinstita, carit prin fapte bune a marit pre Stepanul a tota lumea, ~i Dumnedeu ~i Domnul, ~i Mantuitortul tuturor.
M1I.rlre:

tnchtem danturt duhovnicestt, marind pre Cosrna cugetatonul de Dumne-

TotIsa

Facut-a tarie cu bratul "sen, pentru ca a surpat pre "cel puternict de pre scaune, ,,~i a tnaltat pre eel smeritt, "Dumneqeul lui Israil, intru "care ne-a cercetat pre nol "r~saritul eel dintru inaltime, ,,~i ne-a indreptat pre calea "paceI.
EXAPOSTILARIA.

Pro.omia: On dnhul in biseriea ..

])esQpistt - s'a tuturor pe pament casa' de doctorie, santa cas a celor fara de arginn, carea tnceteza frigurile celor ce adesea yin catra dtnsif, ~i mantueste pre eel necajitl de duhurt cumplite, ~i da tamaduire ,~_tuturor 6menilor.

primind de la Dumnedeu darul tamaduirilor, fericitilor eel fara de argintt, tamaduitt bolele, ~i vindecatt pre totl' eel ce cu credin ta alerga la dumnedeesca biserica vostra, Pentru aceasta ca dintr'un glas d'impreuna, dupre vrednicie fericim cinstita pome .. nirea vostra.
J. NAlclt6rel:
Pr08Omia: Lumid nesehimbatll. ...

Feel6rl ceea ce te-al a-

~1'actum,a Nil.soltor&J.:

Arata milostivire de ascultare, prea laudata Nascet6re de Dumneden, ~i mantueste pre cet ce sa Inchina prea curatulul teu chip, cact

•• ~

• !

... .. ....

.-.

-e- ~ .......... ......

14

L,_U=NA==LU=l=IU=L=IE==================~

• !

totl la tine avem nadejde, ea la 0 folosit6re tntarita,


LA LAUDE.
StihirUe pe 4, glas 4.

re, ~i aretat poezit6re eu apele Duhulut, adapatt zidirea eu dumnedeestile semne, ~i eu darile vindecarilor cele minunate, ~1patimile cele pterdetore de suflet le uscatl, ~i bolele tamaduin, ~i duhurt gonifi, purtatorilor de Dumneq.eu fara de argintt, ~i rugatorilor pentru sufletele noastre. De dou~ orI. C-Upuind patimile cele necuventatore, daruiti omenilor, ~i animalelor taeerile de bine, eu puterile cele sufletesn, de la Christos fiind tmbogatitt cu darul tamaduirilor, Pentru acesta sever~ind santita, ~i purtatore de lumina serbarea vostra, cerem luminare sufletelor n6stre. "Biseriea vostra cea dum.nedeesca, s'a aretat ea cenul de luminosa ~i ceresca, avend aeum ea niste stele minunile eele de mantuire, ~i ca un sore luminos dumnedeesca lucrarea vindecarilor, Cosma prea ferieite, Damiane pururea pomenite, eel ce sintetI servt Domnulut, ~i rugatort pentru sufletcle n6stre.

Ca niste rturt reversato-

ProsOlnia.: Dat-alemn... s

avend santilor eel fara de argintf, tamaduirt dati tuturor eelor ce le trebuese; ca de prea marl darurt v'atl invrednicit de la izvorul eel pururea curgetor al Mantuitorlului Christos; ca a dis catra vol Domnul, ca catra eel lmpreuna rivnitorl cu apostolil: lata v'am dat voue putere asupra duhurilor celor necurate, ca sa le sc6tetI pre ele, ~i sa tamaduiti t6ta bola ~i tota neputinta. Pentru acesta intru invetaturile lui bine vietuind, in dar datt, tamaduind patimile sufletelor, ~i ale trupurilor nostre,
~1 aoUDl, a. Nlso5t6rel:

Iz v 0 r u 1 tamaduirilor

Ma.rire, glas 4.

pazeste pre robit tel, binecuventata Nascetore de Dumnedeu, ea sa te marim pre tine, nadejdea sufietelor n6stre.
A Oruc.•~NlscAt6re!:

lje tot felul de primejdil

trunsa cu sulita, plangend striga: Ce este acesta Fiml men ? Ce 'tl-a resplatit tie nemultet6rele pop6re, pentru bunatatile cele ce aI facut lor? Si te sarguestl ca sa me fact pre mine lipsita de fild, intru tot

restignit preChristos, tubitortul de 6menl, ~i c6sta pa-

~ea
.--

Prea-~urata vedend ,
.
-

±~ -

IN DOUE :PILi-

l~

nule indurate de restignirea ~ ta eea buna voe.


De voe~tl, fil. Dexologle mare, tarl!. danu 8TIHOAVNAdin Ootoih, MArin, a sa.ntilor, glas 2.

prea

mbite ; me minuncz bu-

mai pre unul intr'un an tamadula; taralocasul celorfara de argintl, t6ta multimea celor bolnavt vindeca, ca netmputinata este, ~i nechleltuita bogatia san tit or. Pentru rugacmnile lor Christ6se Dumnedeule milueste-ne pre nol, mea spre tine 0 PUt, Malea lui Dumnedeu, pazeste-me sub acoperementul

Izvorul tamaduirilor,

'''Illor Cantara. 3. pe 4. Proehimenul, glo'4. Sa.nWor canl sint pe p!!.mentullul: Stih: Ma.l 'nainte vedeam pre Domnnl : Apostolul oiL· tr!!. Oorintenl: fratifor! uoi sintefi. trupul lui Lhrisios ... Alilula, gyas 4. Iat!!. aeum oe'bste bun: Evangelia de la Matel,de la [umetate, In tiremea aoeea, ehiemtind lisus pre eel doi-spreqeoe apostoll at set ...
OHINONIOUL. Bueurati-ve dreptil intru Domnul ceo lor dreptt sa cuvine lauda.

nu-

INTRU ACEASTA LUNA


IN 2 VILE
Pnnerea oinstitulul vestment al prea sA.ntQISt~pa.nel nostril de Dumne4e'i1 N!l.soet6reJ, in VIaheme. La Domne strigat-am'punelll Stihirile pe .,gla.~' .Prosom1a: Dat-aI semn oelor ee...

T 6ta nadejdea
teu.

~1 a61lIll, I N'so~t6rel:

erat l-al purtat in pantece; daca I-al vedut pre acesta spanzurat pe lemn, tanguindu-te al strigat, dicend: Filule, lzvoreste must, prin care sa va lepada tota betia patimilor, Facetonule de bine, pentru mine care te-am nascut, prin tndurarea ta milostivindu-te.
,1 )ea.-Illt§. serme· Ortrinei ,1 Apolisul.
I

Prea-curata, pre carele nelu-

S trugurul eelintru tot copt

A Oruoal-N!l.so~t9ral: Prosomi.., : Oll.nd de pelemn ...

dupredDdnJa.lli.

LA LITURGIE
terioirile Ootoihulul 1>e4,

,1 din Oanonul

at-at tubitortule de 6menl pre Malca ta ajutatore servilor tel, ea un milostiv, prin earea al tacut rindulala ta cea ne.. graita, ~i intricosata, ~i dumnedeesca vrednicia n6stra cea intal zidita 0 al indreptat. Pentru acesta prea cinstita serb area el cinstind, laudam puterea ta, Iisuse atot-puterniee, Mantuitorule al sufletelor n6stre. De dod ttL C etatea, carea te cinsteste pre tine ~i dupre datorie te mareste, 0 aeoperl prea laudata, eu cinstitul teu vestment Prea-curata, de barbaril eel prea fara de Dumnedeu, de

f6mete, de cutremur ~i de rezbotul eel dintre nOI tot-deuna, Pectora, ceea ce e~t1neispitita de nunta, ~i pentru aceasta te mareste pre tine prea santa dumnedeesca miresa, ajutatorea omenilor,
De dod orl.

teu vestment, de Dumnedeu daruita Stepan~, I-al daruit cetatel tale bogatie nefurata, acoperement ~i lauda, ~i zid nebiruit, ~i vistierie de tamaduirt, ~i izvor de minunI pururea curgetor, ~i liman de mantuire celor tnviforatt tot-deuna, Pentru acesta te Iaudam pre tine prea laudata Stepana, De douion,
.Irire,
~1 aoum, glu !.

Onstitul

tu te-al tacut lui Dumneden ~l CIDSbt vestmentul ten, eel pus ca 0 vistierie in santa casa ta, credinclosilor santenie ~i zid nebiruit l-al daruit, Prin care cetatea ta sa mantueste, Malca lul Dumnedeu, laudand dumnedeesca puterea tao
• •• A "

itih: SoaU.-te Damne tntrn odlhna ta, tu ,1 Iieriul sAntirel tale.


1

C-andul ~i mintea curatindu-ne, cu angeril ~i not Sa serb am lumina t,incepend cantare a luI David, Feclorel mireset Imperatulul Christos Dumnedeulul nostru: S cola-te , D6mne dicend Intru odihna , ta, tu ~i sicriul santenieI tale. Ca 0 at impodobit pre densa ca pre 0 polata trumosa, ~i 0 al daruit cetatel tale Stepane, sa 0 apere ~i sa 0 acopere, de barbaril eel protivnicl cu puternica taria ta, pentru rugactunile et,
LA STmOA VNA. Stih1r11e,glas' 1, . Pro8omia: Prea lll.udali1~r muoenioI...

Cinstit vestmentul teu, carele a acoperit sant ~i cinstit trupul teu Curata, imbracaminte de marire l-al daruit tuturor, ~i izvor care izvoraete apele darulut cele pururea vit, A carula pun ere serbam, cinstindu-te de Dumnedeu Nascetore, pre tine eea mal cinstita de cat tote.
Stili: Fe~el tale Ii 'Vorruga boga~ilpoporulul.

Casa ta S tepana, purtand san tit vestmentul teu ca 0 vistierie de santenie, tot-deuna sante~te pre tott, eel ee alerga cu credinta ; ~i pre tine dupre datorie te fericesc tntr'ensa tot-deuna, ceea ce e~U nadej .. dea sufletelor nostre, ~i acoperement tare, ~i tntarire, cnnuna prea luminosa s'a imbracat biserica lul Dumneden eu santul teu vestment, Prea-curata Nascetore de Dunneden, ~i bucurandu-se, sa lumineza astadt prin tatna dantueste, stri~
0

ea eu

.iwe,

~i acum, glali.

Polata

insufletita numal

,i

gand tie Stepana: Bucura-te diadema cinstita, ~i corona dumnedeestel marin; bucurate una marirea pliniret, ~i vectnica veselie, Bucura-te limanul ~i folosinta eelor ce alerga la tine, ~i mantuirea nostra, de Dumnedeu pururea Feclora, acoperementul oamenilor, vestmentul ~i braul pre a curatulut teu trup, puternic acoperementcetatel tale al daruit, prin nasterea ta eea fara aementa, nestricata remaind, eel intru tine si firea sa inoeste ~i vrernea. Pentru aceasta rugam, pace lumet tale darueste, ~i suflelor nostre mare mila,

o Curata, ~i ell dragoste strig~ catra tine: Bucura-te Feelora ajutatoarea credinctosilor,
Mil.rire, ~i aenm, laril. aoe.ta. CANOANE. DonA ale prea sAntel }Hl.sciit6rel de Dnmne4el1. Cel dintil.l on Irmosul pe 8, ~i al doilea pe 4:. AI oil.ruIa acrostih la Greol este aoesta: Olnstesc vestmentnl Prea-enratel Feoi6re. Oompnnerea luI Iosn, Ca.ntarea 1, glas 4, ~Irmoa:

l N'asc~tore

Tropdoril1,gl8,S 8.

"tie ca tntru 0 alauta lntru "omorirea trupului, sa-tl cant "cantare de biruinta,

"tulu}, cela ce te-al nascut din "Feclora, Intru adincul nepa"timire]~ ineca·i rogu-me: Ca

··.~"re Voevodit eel tad, pre .; cele tret partl ale sufle-

La Ortrinii.
La Dumne4el1 este Domnnl, Troparlnl NAsoAt6· reI de Dumne4eu, de 3, orl. Dnpl lntll.Ia Stihologi., Catisma.la, glas 4. Pr08omia: Ar~tatn-te·aI asta4l...

hulul,

Dumnedeu Nascetore Fecto, ra, poporulul celut ce te cinsteste pre tine pururea, l-al daruit acoperement santit, t6ta navalirea celor protivnicl totdeuna biruind eu puterea Du-

Linstitul

ten vestment

de

lntrn punerea cinstitulul teu vestment, serbeza astad! poporul teu prea laudata, ~i ueincetat striga catra tine : Bucura-te Fectora land a crestinilor.

I tJ

Dupl

8.

Mlrire, ~i aonm, fa.r ao8sta. dona Stihologie, Catismala glasul, Prosomia aoelea~L

,i

aretat eu trup pe pament pen ... tru noi din curat sangele teu, san tit vestment 'tl-ai snntit II eu atingerea de trupul teu. Prin earele pre tott ro bit tel, eel ee te lauda pre tine, il sante~U Feel6ra. Vistierie cinstita eelor ee te einstese pre tine eu ere..

Cu pipairea celul ee s'a

IligPU~C~vcstmentuluHttt,

Serb6za astadt lumea, cins-

LUNA LUI lULl!

I
II

dinta, Fecioara eeea ee est! , , buna eu adeverat, le-al daruit vestmentul ten, pre totl imbogatindu-t eu darurile dumnedeesculut Duh, ~i eu multe aretart de minuni. neintinata, eeea ee ai nascut pre mielul lui Du~neq.eu mal-pre-sus de fire, daruitu-ne-at none cinstita halna ta, earea curateste tot-deuna eu adeverat intinaclunca ~i spurcaciunea eelor ee sa iuchina el, eeea ce estl eu totul fara prihana, '
Alt OANON. Oa.nta.rea. 1, gla.s a.oela.~, Irmos: Adinoul m1l.rel rosll., LVJ~ telusa

Oa.ta.vasie: Deschide-voin gura mea ... Cant::'-o~ "


T
C'

II
i~

iserica cea sterpa a'nasJ.® cut din pagan), si adu"narea eea eu multi fii a sla"bit, minunatulul Dumnedeu"lUI nostru sa-l strigam: Sant "e~ti D6mne. Pre santirea eea frumosa, pre usa eea ceresca, pre Malea lul Dumnedeu sa 0 lau, ~am, ~i vestmentul ei, eel ee izvoraste darurt dumnedeestl, eu dragoste sa-l sarutam,

-I
i

~ aclie de lumina aretatore, ~ ~i nea pusa, biserica eelel Prea-curate afland cinstita halna el, ea un ceria luminos lumineza lumea astadl eu razele darurilor. '
Mirire:

pr~ eel e~ stricactunea golitt, pnn nestricata nasterea ta pre tot! 'I-al imbracat Curata: Caroracinstitvestmentul teu le-at daruit bogatie neimputinata, Rea-eurata tupre eel ee acopere tot certul eu noriI l-al aeoperit eu einstit vestmentul teu, carula tnchinandu-ne eu credinta pre tine te marim, acoperementul sufletelor nostre. ~oetorie fara de plata eelor neputinctost este dumnedeesca easa acesta, cavestmentul teu Curata, izvor, earele neincetat izvoraste tamaduin, I-au castigat, eeea ee e~tl cu totul fara prihana,
.4 1f 1111n on T-jim fiji . S6 veseleste de tine biseriea ...

r: u hatna nestricactunei,

putere ~ilegatura de intarire Prea-curata, dumnedeescul teu vestment dobandindu-l eu adeverat eetatea ta, tarie nebiruita are, pentru acesta sa ~i bucura de tine.
~i aculIi:

Mat cinstita de cat sieriul eel de demult eu adeverat, raeia ta s'a aretat pe pament de Dumnedeu Nascetore, ale canna inchi puirile purtand, inca si cunostintele adeveru, "
~~

lut credinciosilor pazind,

Sa cinstimcredinclosit , ca
-

L_.

19 IN' DO DE lULE -----~--==--==-====--===~=====================-

pre 0 Iegatura de impreunare cu Dumnedeu astaqi, cu eredinta primind vestmentul celei Prea -eura teo
}llLme:

~i cu eredin .. ta sa ne atingem de vestmentul et, ca sa' primim darul

bine-cuventata, Duhulut,

Mult cinstita halna celel Prea- curate ~i prea cinstite, noue credinclosilor prin darn ne izvoraste astadi tamaduirf, , ,
~i aoum:

Ca niste rona de dimineta , veselia ta curgend pururea, po. toleste cuptortul patimilor, al I celor ce te cinstesc pre tine tot-deuna,
Oatismala, glas 4. Prosomia: Cela ee te-al inAltat .."

"Drea-curata cinstimvestmentul ten, pre carele ca pre un izvor de nestricactune, ~i imbracaminte alesa a marirei, l-al dat tuturor celor ee te lauda, a pre 0 vistierie de mult pret cetatea carea te cinsteste pre tine, castigand vestmentul teu Fectora, eu credinta 11 saruta, ~i dar primeste, 'Orea-curata, ~isingura bine-cuventata, carea estl mal santa de cat heruvimil, mantueste de tota primejdia sufletele nostre, ale celor ce te cinstim pre tine.
Ridicat pe ernee...

Izvorele tamaduirilor Nas, cetore de Dumnedeu, care es I din pre a cinstit sicriul teu ca din Edem, adapa fata pamentulut, darurl versand celor ce te cinstese pre tine cu eredinta, Pentru acesta te laudam, ~i cu credinta te marim, ~i cu multemita strigam pururea: Bucura-te ceea ce una estl nadejdea eelor ce te lauda pre tine.
MArire, ~i aenm, Jar acesta.:. OAntarea. 4, Irmos:

tarie prea cinstita de Dumnedeu Nascetore, Facetortul si Ziditorlul intemein ... du -te pre tine, ea cu niste stele te-a impodobit cu dumnedeestl strelucin, cu care luminez] marginile ..
0 MlI.rire:

ra

-1-"

i,_

II
!

~1filostive, pentru dragosJ,YCltea chipulut ten at staI "tut pe crucea ta, ~i s'au to"pit neamurile: Ca tu estl Iu"bitorIule de omen], taria mea ,,~i lauda. .

cetore de Dumneden, dumne ..


deesc vestmentul teu Prea-cu, rata, ne trage pre nol eel aprinst en caldura de dragostea lul, Pentru acesta pre tine

ne pe pament la ceria Nas-

S.a marim

.-

pre cea singura

.'

II

LUNA LUI JULIE

te marim ca pre 0 pricina a marirel celet mal bune.


~i aoum.:

lata darul eel nedesertat, veniu totI cu inima curata, 0 Iubitorilor de serbare! de sc6tetl dumnedeesn ape, care din destul izvoresc din cinstita racla celef, prea Iaudate,
Oa.ntaraa 5, Irmo.:

D6mne pre Malea ta o al marit, tu al tnaltat malpre, sus de tote puterile cele de duhurl marirea el fara asemenare.
Kir1r.:

Tn

Alt Oanon, Irmos acela~:

D6mne lumina mea in .1. i~me al venit, lumina cea "santa, carea intorcl dintru in"tunerecul necunostintet, pre "eel ce te lauda pre tine cu "credinta. Tu Stepaua Prea-curata robilor tei al daruit intarire, vestmentul ~icinstitul teu briu, durnnedeesca ingradire. Rain frumos, carele isvoraste din sine buna mirezrna Duhulut, Prea-curata, casa carea tine in sine halna ta, s'a aretat, Prea santa sauteete sufletele ~i trupurile nostre, ale eelor ee cu credinta cinstim, santul ~i prea cinstitul t~u vestment. Biseriel ale lui Dumneqed, celut ce s'a salaelult ln tru tine, arata-ne de Dumnedeu N ascetoare pre nol, eel ce te tericim pre tine intru dumnedeesca biserica tao
ft

"'"

Darul lui Dumnedeu tu , e~tl Prea-curata de Dumneqeu N ascetore, carele izvoraste din destul din cinstita racla ta, celor ee cu dragoste sa inchina tie. Credincio~il tmperatt sa tncing eu tine ea eu 0 putere, ~i cetatea ta avendu-te pre tine legatura, sa lauda eu vestmentul teu Nascetore de
Si
&oum:

Dumneden,

trigat-a mal 'nainte tnchipuind ingroparea ta cea "de tret dile, profetul Iona "in chit rugandu-se: Din stri"caelune m~ mantueste, Iisuse "imperate al puterilor, Aretat-ai tmperateset tu .. turor cetatilor, eeea ce at nascut pre tmperatnl ~i Domnul tuturor, ca un zid nestrieat, cinstita ~i s~nta halna tao Bucur~ndu-ne, darul Feel6rel sa-l marim, ~i prea sant vestmentul el sa-l cinstim, din carele tota sanetatea celor neputinctost neincetat esc.
I"

OAntarea 8, IrmOI:

izvor curgetor de ape de viata pre tine te cunostem, ~i cinstim dumnedeescul teu vestment, din carele in t6te q.ilele izvoraste credinclosilor

Nascetore de Dumneden
t

OONDAO, glal 4. Prosomi&: Cel ee te·aI inlUtat ...

vindecan,

eu tine fiind de Dumnedeu Nascetoare, firea omenesca Iuier Iocuita 0 a tacut, fili t6ta vetamarea celut strein 0 a gonit.
AU Oa.non, nOI. Jertft-voiii tie en glas ...

Domnul

Imbraeaminte de nestricaclune tuturor credinclosilor, de Dumnedeu daruita Prea• curata, al daruit santitul teu vestment, cu carele santit trupul teu 'tl-al aeoperit, acope ... rementule, al tuturor omeni ... lor. A carula punere serbam eu dragoste, ~istrigam eu frica catra tine Curata Feciora lauda erestinilor. ,
1008

Pre tine tota mal-pre-sus de fire te-a prea-marit Domnul, t6ta te-aimpodobit Fectora, pre tine tota te-a cinstit malpre-sus de cuvent de Dumnedeu N ascetore, eu braul, eu vestmentul, si cu dumnedeesca racla,
Klrire:

pre tine credinctosit castigandu-te ~i lauda, sa incing eu marire, cinstit braul teu de Dumneden Nascetore dobandindu-l, ea 0 prea luminata ~i cinstita podoaba, vedea marirea ta eea negraita de Dumneden Nascetore, doriau de demult totl dumnedeestit protett, dar in dilele eele mal de pe urma s'a aretat none eel ee este malpre-sus de cat vremile.

Tarie

'i

aoum:

Intru aoest! Lun!, tn 2 411e,faoem pomenirea punerel oinstltuluJ vestmAntal prea sft-ntel de Dumne4eii Nll.so~t6rel in sft-nta RaoIll., in 4ilele tmp~ratulul Leon eel mare, ~i Virinel femeelluJ.

Imbracamintea eea eurata, ~i eortul Cuventulut lUI Dumnedeu, norul eel insufletit, si nastrapa eea eu manna, pre N ascetorea de Dumnedeu Maria, tot! eel ce ne-am man. .' tuit pnn nasterea el, eu eredinta sa 0 fericim ; si de ein, , stitul vestment sa ne atingem, eu earele pre Stepanul eel ee s'a imbracat ell trup, ea un prune cuprindendu-Ll-a purtat. Prin carele fire a omenesca s'a ridicat la viata ~i imperatia eea mal inalta, Pentru acesta bucurandu-me strig eu mare glas: Bucura-te Pectora, lauda crestinilor, ,

St1h: Vestmentul FiiuluI adiilll. la osta~il pll.zitorl de Ohristos s'a aflat, lara vestmentul MaleeI in eetatea eea de Christos pll.ziti!.s'a it~ezat. fntru a doua 4i ssrbam eea in sioriii a~e4are,

e vremea tmp~r!!.tieIlui Leon oelul mare, ~i a Virinel sotiel sale, dol boerl Patriel : Galvie ~i Oandid, frati bunl flind, mergsnd sl!.se inehine la Ierusrlim, aii sosit la Palestlna, ~ifiind la locurlle Gallleil, aii afl.at aeolo olnstlta halnl!. a Nltseetorel de Dumneden, la 0 femee evrelol!., earea 0 tinea en cinste, aprindend multe luminl, ~i tltm§,er!; dec! a pus nevolnta ea sli. 0 ea. ~i mergsnd la Ierusalim, ~i sarntand tote santele 10 curl , ~i fltcend 0 raoUl. asemenea aoelela, in earea zl!.· eea elnstitul vestment al Maloel lul Dumne4eii, daea s'aii tutors el aii pus raela cea de~arta in loeul eelel-Ialte. Iar!!. aeeea ce era ssnt ~i dumnedeese vestment, luandu-o ~'a Vnut ealea. ~i daea aii sesit la Oouatantiaopol, 0 aii pus Intr'un Metoh al lor ee sl!. ohiamll. Vlaherne, ispitindu-se a aseunde comers. ~i ve4end oli.nu sli. pete, a filout de stire tmpsratulul, ~i daea audt tmpsratul de adnearea el, s'a nmplut de nespnsa buenrie, sarutandu-o. ~i a faout 0 biserioll. la aeel Metoh, ~i a pus aoolo oinstita ra01!!., n de ~i aoum dace. Care ~l p1tna astll.·41 u p!lze~te eetatea, ~i goneste tot vrll.jma~ul ~i tota MIa. Intra acsstl!. 4i. pomenirea eelul dintru sa.ntl pi1rintelu! nostru Iuvenalie Patriarhul Ierusalimnlul.

-------------------------==----=====---------=---------------- s~nt Dumnedef oe sa zidise de el tn Vlaherne, A vestmentulu! Prea·ourateIFeoI6re.

LUNA LUI lULIE

sicriit numindu-le pre aeestea, Iarl!.santul Invenalle episcopind de totl anil trel-4eol ~i opt a adormit tn paoe. - Intru aoesta 4i, ohinuinea sa.ntuluI muoenie Coint. LuI Coint zdrobindu-i-se e6psele ~i lao rli~l vindeoltndu-se, Sa tnoununeza insl!. de ~i ou ob~tesoa m6rte este sever~indn·se. Ou ale lor sante rngaeinnl, D6mne mlluestene ~i ne mantueste pre nol, Amin. va-nLar.,!!. 7, HIlMI:

T cand in Babilon,

vapaea "enptorulul aucalcat, eu laude "strigAnd: Dumnedeul parin"tilor nostri bine estt cuventat,

····· ineril lUI

A vraam oare-

Stih: Cinsteso a lnl Invenalle pomenire. Al oll.rula dnmnedeese morment Palestina n are. eesta era pe vremile luI Teodosie celul mie, al treilea Arhiereii dupa Ciril stand in Ierusalim, ~i ajnngsnd panl!. pe vremea tmperAtiel luI Marcian, ~i luI Leon, f"'tll.fl.ind ~i la Sinodul eel din lUes tmpreuna en eel doue-snte s1tntl parintY, ~i strelucind Intra dogme tmpreuna en Oiril pururea pomenitul Papa alAlexandrieI. Deel ajungsnd ~i pltna la santul Sinod eel din Halcidon al eelor ~ese·sute·'treI-4eol de parint!, ~i oinstint flind de tmperatul Marcian psntrn banstatea ~itntelepetnnea lul, larll. acestea, asa sli. afl.ll.n Istoria EtimiecesolLtn euvsni tul al treilea in al patru deoilea cap. Oaeltmperatul Mareian tmpreuna eu Pulheria zidind Vlahernile, tntreba pre Iu venalie, de ~tie nude s'a pus trupul Nl!.soetorel de Dumnedea ; lara 81 a respuns ol!. din Soriptura nu ~tie. oi sa 4ioe euvent veohi ~i adeverat, 011. dupa. ee s'a tngropat de apostoll, sa au4ia eantare angeresoa panll la trel 4i1e; larll. dupa. a trela 4i fl.ind 011. unul din apostoll nu sa. tnttmplase la tngropare, sa desehise mormentul ~i nu sa afl.arll. m6~tele; de oat numal cele de tngropare. ~i a rugat tmperatul pre Arhiereii, maoar slcrlnl, tmpreuna on oele de tngropare sll.·l peoetlulasol!. ~i sU-l trimita, oare luoru s'a ~ifaout, ~ipre oare im{leratul, Ie-aU. ~ezat in biserlea Nl!.soMorelde a

u minte prea inalta ~i eu inima smerita scaunul imperatulul eel prea inalt, pre prea santa Fectoara eea eu dar daruita sa 0 marim, tul teu eel ce este pus tntru cinstita camara ta acesta, en credinta it einstim, ea pre un sicriu sant, f?i acoperement celor bine credincrost,

ce e~ti camara aIesa lUI Dumneden, vestmen-

r eea

sine vestmentul, eel ce a acoperit cinstit trupul t~ii, Fectoara ell totul Prea ..curata, curateste tota spurcactunea sufletesca, a celor ce en eredinta sa apropie, tot eel ce sa apropie cu credinta, fli saruta santa racla, carea tine vest-

b acla ta, ceea ee are in

1nnoeste-se

UE

~tul

t~u cellurninos, pr:a:O curata Feclora, Ue Dumnedeu Nascetore Prea-curata, mantueste cetatea ceea ce te cinsteste pre tine, de f6mete fli de cutremur, f1i de tot necazul, ~i de navelirea pagancsca, si deprotivnica vetamare,
Alt Ganon, IrIllQs: In enptor prnncil lui Avraam...

Tu unul fiind ca un sore al dreptatet bunule, dumnedeeste al impodobit biserica celel cinstite eu darurile tale cele de multe felurt: Intru earea resarind, streluceste raze vestmentnl aceleta,
m.ime"

~neau de buna credi~ "in mijlocul vapaeI pogorin"du-te 't-al rourat, ~i 't-at in.. "v~tat sa cante : Tote lucru"rile bine cnventatt ~i laudatt "pre Domnul, l u gla sud de multemita te laudam pre tine, ceea ee e~tl solitore none de tote bunata tile, ~i cinstit vestmentul ten sarutam Feclora, strigand: Bine-cuvsntatt tote lucrurile pre Domnul,
::

a 0 faclie tntelegetore, avend puse in stesnicul mesel santita halna Prea-curatel Fectoare, la ochil inimet ne luminam tot-deuna, impartaf1itl santitel tale pipaid FecI6ra pre nevrednicil robit tel, ca in locul trupulut teu celnt de viata purtater, vestmentul ten tuturor l-al daruit, dumnedeestt, sa cinstim locasul lUI Dumnedeu eel desfatat, pre cea tntre matce Prea-curata, usa cea ceresca, prin carea s' a inCUI at uea ceca ce ducea la m6rte.
AIt Ooon, Irm08: Manile intin4endu·~l...

Varsa din sine dumne .. deestile tale pahare Prea-curata ell adeverat dar de minunl crediuctosilor, f1i celor ce te cinstesc pre tine, din sicriul ten, es din destul ca din alt edem riurl tnteleget6re. cu veselie totl eel de pe pament, venitl, sicriul indemna in tal ~ na, de ve atingett de preamarit vestmentul Domnel, care!e ca 0 vistierie este pus in mIne. uantarea 8, Innes: antuitonule al tuturor a· tot-puternice, pre eel ce

1'\J icl cum n'al lasat ne-

.~..

,__.

A cum v~ apropiatt

SiMum:

L u cantart

..-- ..--,-~

~.

lY~

prea cinstita Curata, acurn tmpreuna d~n~

A ngerit

P.:

cinstitA biserica t:~;i Lm ::tcnicinCUnjUrdndU-l, tncunjura Stepana cinstita ~i curl de mantuire luam purusanta hatna ta, Cll dragoste rea, Fectora, ~i cu bucurie : ~i nor cu veA retatu-s'a acum dumneselie multa ne inchinam, laudandu-te pre tine marirea nea-

~!

mulut nostru.

deescul

care al odraslit florea vietel, tu e~tl, bucuria tuturor mult cinstita Pre acurata, vas primitor de mirezma Duhulut, vistierie de bunatatr, izvor de mirezme, din care mirurl de tamaduirl izvoraate dumncdeesca racla,
~i aenm :

To Ia g,

_~v ._ •• _v.:.m pre

Ta.W ...

sicriu, eel ce cuprinde cinstita hatna ta, ca un izvor de lumina FecI6ra, raze de tamaduirt din sine strelucind, ~i intunerecul b6lelor gonind, care ell dragoste il sarutam.

teu

i\staqi sa bucura impreuna ell nol, ceca ce e~tl cu

maririle tale cinstita Prea-curata, ostile cele de duhurt, predica totl patriarhit ~i protetit luminat, ~i apostolit acestea, f;li ceta mucenicilor, ~i t6ta plinirea cuviosilor, eu carii ue lnchinam tie.
CAntarea 9, Irmos:

Lauda

totul fara prihana, cu inchinarea vestmentulul teu t6te cerestile puterl, apostolil, profetiI ~i mucenicit, cuviosil ~i totl dreptil, Stepana una pururea Pectora, tot pamentul, ceea ce efJH prea santit locas

S~ntitu~s'a

al Stepanulur, ell punerea vestmentulut t~u, ~i David s'a bucur at de asezarea sicriulnl ce, lui de demult, carele te-a inchipuit pre tine, pururea Feelora. imbracaminte, ~i zid, vestmentul ten I-a! daruit imperateael tuturor ce-

va adica prin bola neJl!J. ascultarel, blestem tnla"untru a ad us. Iara tu Fe"eI6ra de Dumnedeu Nasce"t6re, prin odrasla purtaret "in pantece, lumel bine-cu"ventarea aI inflorit: Pentru "acesta totl te marim, ~ pre tine patul lut Solomon te cinstim Cll cantart de bucurie, ~i cinstim vest-

L uminata

tatilor, celela ce te cinsteste


pre tine, ca ceca ce e~tl Imperatesa tuturor fapturilor, de Dumneden N ascetore Malca ,

J ata

mentul

teu

ca alt sicriu de

FecI6ra.

AU Clnon, Irmol:
Petra eea net1l.iatil. de mad ...

aretat camara prea cinstita, avend cinstit braul si vest, mentul teu ca 0 imbracaminte fectoresca de miresa, ~i pazindu-le ca 0 comora de viata, La biserica fectoret, carea sa asemena ell t6la buna podoba ceresca, credinclosit asnunilor ca ell niste stele ne luminam, ~i ne strelucim cu darul,
Dril.:

Scriul Dumnedeu

teu Nascetoare
cu adeverat

s'a

de

terea ta, fara stricaclune ~i vestmentul t~u. Cu carele cetatea ta 0 acoperl, cu carele fili sceptrurile imperatiel Ie iutarestl. De cioui ori.
LA LAUDI. Stihirile pe (, glas 4.

ProBomia: Ca pre un viteaz ...

Racla, carea tine vestmentul teu Prea-curata, sicriu de

taq.i

ajungend, en razele mi-

Are santul teu brflu ~i hama ta cetatea ta, de Dumnedeu Nascetore, ca un zid ~i dumnedeesca unire de inv~taturl, ~i lauda drept-credinclosilor, ~i biruinta imperatilor,
~ IOum,
&

santenie servilor tel, ~i santita tngradire, ~i marire ~i lauda, ~i izvor de tamaduirt in tote dilele sa cunoste. U nde asUlq.I en santenie adunandu-ne, Iaudam maririle tale cele multe, ~i notanul minunilor. ii.~iii:l..;ri. latii casa pururea Iuminata, intru carea s'a pus vistierie cu darul, cinstit vesmentul fitcet lut Dumnedeu, Venitl omenilor de scoten dintr'ensa luminare ~i curatire, ~i strigat; en multemitore inima : Pre a santa Pectora, bine te cuventam, eel mantuitt, en nasterea tao .. punerea vestmentulut t~u~Stepana, serbare 0 am castigat, veselindu-ne, ca astaqI bine al voit a sa da cetatel tale santita imbracaminte, camara nefurata, dar cinstit, bogatie nemutata, izvor de tamaduirt, plin de darurl spirituale.

lata

loc prea-marit,

N§.BOIt6reI:

marirea ta cea negraita, ~i darul ten eel neasemenat, Ca tu est! izvorul • tntelepcmnet, din carele ese Cuventul tuturor celor ce te cinstesc pre tine Curata, ~i maresc pre eel nascut al ten,
IXAPOSTILABU.

Laudam

::santa

Prolomia: Lumina cea nesehlmbata ...

1C!

al tnoit ~i firea ~i vremea, a lUI Dumnedeu Malea. fara stricactune este nas-

Tu

26
Ml1rire, ~i aoum, -gIls 2.

LUNA LUI IULIE

~i mintea curatindu-ne ell angerit ~i not sa serbam luminat, incepend cantare a lui David: Fecioarel mireset imperatulul Christos, D6mne, diceud, intru odihna ta, tu ~i sicriul santeniel tale. Cd 0 al impodobit pre densa ca pre 0 polata frumosa, ~i 0 al daruit cetatet tale Stepane, sa 0 apere s,i sa 0 aeopere, de barbarit eel protivniel cu puternica taria ta, pentru rugaclunile et,

G andul

~~1
INTRU ACEASTA LUNA
IN 3 ~ILE.

+-t

Dumnedeulul nostru; scola-te

mueenie Iaelnt, D6mne strigat-am. Stihirile peG, ale Oetoihnlul 3, ~i a.le mueenieulul 3, glasS.
SA,ntll1

Prosomia:

Oe va vom numi pre vot, ..

,1 o.ea.-lalt§. serma ~ia Apolisul. OrtrineI,


6111. .

DOXOLOGIA )'fARE. dupre ra.ndu"

••••

+ •.••••••••••

LA LITURGI~}
Per.eirlle din Canonul N1!.soet6reIde Dnmne4eii.. Olintarea 3, ~i 6, pe 8. Prochimenul glas 3. Citntarea N1!.soet6rel de Dumnedeti : M1!.re~te sufietele al meii. pre Domnul: 8tih: 01!. oilua tat spresmerenia sllfvel sale; Apostolul c~ .. trll. livre!: Fraiilor oortul eel dinta! ... AlihlIa, glas 8. 80611l.-teD6mne tntm odihna ta: Evangelia de la Luea : In uremea aoeea, tntrai-a 1i8U8 intr' un un sat ... OHINONIOU!r. Paharul m~ntuirel voiii lua ..·

tele nostre,

ga-te sa se mantutasca sufle-

rin strelucirea Duhu.Iut, te-at are tat ea 0 petra strelucitore a bisericel lui Christos, patimitorlule ; ea eel ce tare te-al nevoit pentru eredinta, ~i al infrent tabara eelor far a de Dumnedeu, ~i al ridicat biruinte asupra lor muceniee patimitortule. Pentru acesta cu credinta te marim, ca pre un ostas nebiruit ; R6-

() carmuindu-te de drepta cea ne biruita a lui Christos, valurile tnselacnmet le-al treeut, ~i te-at asezat la limanul eel tntelegetor, patimitortule, umplendu-te de linistea eea fara de sftrsit, ~i invrednicindn-te mariret celet neperitore, cugetatorlule de Dumnedeu mucenice Iacinte, veselindu-te pururea : Roga-te,

sa se mantufasca sufletele nostre~

IN TREt pILE

rin membrele tale al rnarit pre Dumnedeu eel nemuritor, omorindu-te pentru dinsuI. Pentru acesta te-a aretat pre tine intelepte partas darurilor eelor nemuritoare, ~i te mareste tot-deanna eu semne ~i eu putert Iaeinte. Cae! sieriul ten sta inaintea tuturor ea un izvor de santenie: Roga-te sa se mantutasca sufletele nostre,
M~rire, ~i aoum, a Nll.so~t6rel:

Tropanul, glas 4. Mucenicul tell Iacint ... nre, ~i aeum, a N!l.s(j~t6reI:

s La Ortrinl.
CANOANELE. Din Ootoih. ~i al muoeniculuI pe 4. AI oll.ruJa aorostih la GreoI este aeesta: Pre tine mneenl ee petra eea luminatll.te voii1 lauda, Compunerea lul Teofan. Ca.ntare& I, glas 8, Iraos:

ticalose suflete, nevrend nicl de cum a alerga catra pocainta, ~i de foe netemandu-te, petreel intru reutatl? Scoala ~i chiama pre eea singura grabnica spre ajutor, ~i striga : Pectora Ma!ca nu lnceta a ruga, pre Fitul teu t}i Dumnedeul nostru, ca.sa me mantutasca de cursele vrajmasulut, daca a vedut pre mleluselul sen, Intins pe lemnuI crucet de buna voe, a strigat ea 0 Malca, tanguindu-se eu plangere: Filul men, ce vedere streina este acesta? Indelung-rabdatonnle, eel ce dal viata tuturor ca un , Domn, cum mort, vrend sa lnviedt pre oment] Mare~te
• p!gorirea ta eea prea mare.

CUI te-al asemenat

~ "giptulul scapand Israiltenul "striga: Mantuitorlulul ~i "Dumneqeu!ulnostrusa-lean-

pa trecendu-o ca pe UScat, ~i din reutatea E-

"tam.
pre tine mucenice, cela ce prin strelucire te-al facut petra de mult pret dumnedeestel bisericl, te chfem sa
ell

fit acurn Impreuna

ajutor laudelor tale.

mine,

MIelusaua

A aruce·Nll.so~t6reJ:

marirea cea pamentesca, al mostenit lauda cea ceresca, fiind pururea impreuna ell Stepanul tuturor, cenice marite,

I, Arasind

purtatortule

de cununa mu-

te stand improtiva tnselactunel, at aretat tineretea verstet

r entru Christos barbates-

M:lLrin:

~i vitejia cugetulul, mucenice • purtatortule de chinurt, T


I

h
,1
10",&

""""'"'L_U_NALUI tULlE

N~oft6re!:

stnt, salaeluindu-se in pantecele ten, s'a tntrupat pentru mantuirea omenilor, Malca lui Dumneden, zidindu-se pre sine~l, ceca ce sintem not,

Ziditorlul

tuturor celor ee

re~tl, ~i at infruntat pre eel ce sa Inchinau petrilor, ~i aI baut paharul muceniel, muceniee marite Iacinte: Roaga-te lUI Christos Dumnedeu sa ne darutasca noue mare

mila.

Mltrire. 81 aoum. a Nll.s~t6rel:

iind tener ~i tmpodobit eu Intelepcfunea, te-al aretat cu adeverat, ca al minte de betren, mucenice al lui Christos.

Tn e~tl tnt1l.rirea ..

n.m.: Mueeniee petrecend calatoria, ell grabire at ajuns la


vitejiile mucenicilor, ~i la lncununarea cea cinstita.
~l

Dumnedeesc cort te-al fa, cut, ceca ce singura estl Preacurata, FecI6ra Malea, carea cover~e~tl pre angen cu curatia, pre mine eel ce sint intin at mal-pre-sus de cat totl eu gresalele trupesti, curateste-me cu dumnedeestl apele rugacnmilor tale, dandu-mt Nascetore de Dumnedeu Curata pururea Fecl6ra mare

aoum, a N1l.soat6:rui;

mila.

Prin rugacmnile tale Prea· curata, catra suirea cea ceresca indreptesa pre eel ce cu buna credinta te socotesc pre tine Nascetore de Dumnedeu, ceea ce e~ti plina de darn,
Iraosul :

e~tl intarirea celor ce "alerga la tine Domne, tu e~tl "lumina celor tntunecatt, ~i "pre tine te lauda Duhul men. ~ ~
Prosom1a: Pentru m1l.rturisirea ...

Tu

Curata, Fectoara Matca eea nestricata, veqend spanzurat pe cruce, pre eel ce a odraslit dintr'ensa fara durere, ca o Matca tangnindu-se a strigat : Vat mie Filul men! Cum patimestt, vrend sa mantue~U pre om din necinstea patimilor?

Mtelusaua

A Oruo.·Nl.so~t6rel:

Cuventulut eea

CAntarea 4, Irmol:

cinstita petra de mult pret a bisericer, pastrata in camarile cele ce~

Facutu-te-at

rile bunelcredinte, patimi~r :_

D6mne talna iconomiet tale, tnteles-am "lucrurile tale, ~i am prea"marit Dumnedeirea tao Infa~urandu-te cu dureudit-am

~~:~
~Ii

. .. IN TREI :P1LE ~====================~============~====~

29

Iutimea muncitorilor,

dupre lege prea bogat te-at aretat, nespafmantandu-te de . rimind din ceria cununa de Iacint , cugetatonule de Dumnedeu, ca un ceresc te-al invrcdnicit a dantui impreuna cu cetele cele cerestl,
MlI.rire':

tatormle de cununa Iacinte.

rugaciunile tale Prea-curata, sa ne mantuim nol de cursele vrajmasulut,


Obtare& I, Ira.. : Ourll~e~te·me ma.ntuitorlule ...

ce cinstim nasterea ta cea mat pre-sus de eu vent, prin

('..el

~1 aoum, a NlI.soAt6rel:

I"u cuget viteaz al predicat Cuventul bunel credinte, ~i fiind intarit ell minte nespalmdntata, al infruntat pre tiranul.
~i &oum, a NlI.soAt6rel.:

sa

Ceea ee numat tu al primit pre A-tot- tlitonul Dumnedeu, de Dumneden fericita, pre eel ee te lauda, man tneste-r de tota nevoea ~i de primejdil, .
OAntu.& 5, not:

de mintt merge a catra puitorIul de nevointe,


Drire:

fara

getul cu patima celut fara de patima, far~ de slabire de eel

e chinurile celor tara-delege patimind mucenicul, bucura, Si Intarindn-st eu-

strigam tie D6m1'!ne, mfintueste-ne pre nol, "ea tu ~~tl Dumnedeul no"stru, atara de tine pre altul

Uaneeand

Ca un Iaeint luminos aI strelucit cortul eel dumnede, esc, f}i cu sangele eel ales rosit al muceniel te-al tacut prinos bisericet celor intal nascutr, pururea pomenite,

"nu stim, .mbracandu- te de la Dumneden en puterea cea nebiruita, at intruntat pre tiranul eel fara de minte, purtatoriule de Dumnedeu, ~ ,
.f.rire:

Prinrugaclunile tale Nascetore de Dumneden Prea, curata sa ne mantuim de gresalele cele cumplite, ~i sa do-

,1 acUl, a Nlso5t6rel:

Prea-curata,

bandim dumnedeesca strelu- . • eire a Fitulul Dumnedeulul • celul ee negrait s'a tntrupat din tine, pururea Fecioara Curate~te - me Mantuito"rluIe, ca multe stnt fara-de-le"gile mele, ~ime ridica dintru
.>:

Irmolul :

te pentru Christos, al castigat laudacea nemuritore, pur-

Dbuna voe primind mor-

-=S_O

================L=U=NA==L=U=I=IO=L_IE==============

__ ==__

"adincul reutatilor rogu-me, "Cael catra tine am strigat, ,,~i me audt Dumnedeul man"tuirei melee
OQNDA.ClUL glas 6. Prosomia: Plinind rindnYala...

ta mult milostive,

porn al vietel in mij locul sufletulul seu, credinta ta Christose agonisindu 0 mucenicul ten, mat cinstit de cat ratul Edemulut s'a Iacut: Ca lemnul Inselacfunel serpelul plerdendu-l en indrazncla Duhu, lul, s'a incununat ell marirea

de 01l.trael 080sa guste din j ertfele idole~ti oele spureate, ~i de vreme ee nu s'a pleoat a 0 face aeesta, oi mal ales a marturlsrt pre Ohristos, pantru aeesta a fost batut preste tot trupul, ~i 1'80bagat in temni~ll.,pulnd tnaintea lul din jertfele idole~tl 080s1l. mananee c!l.ol porunoise tmperatul temnioerilor, sa nu-I dea pane euraU, 080din acesta silindu-l nevoea. sa m~na.nce, de eele jertftte idolilor. 01 vitezul nevoitor 801 InI Ohristos, pane in 8fir~it n'a volt a gusta din aeelea, oi a remas postind patru-deol de dlle, pentru aeesta slabind de fome, '~I.a· dat sufletnl la Dnmne4eii. Intru aoestll. 41, pomsnlrea oelul dintru sA.n\i pll.rinteluI nostru An8otol1ePatriarhul Gonstan· tinopolel. Stili' Apuind Anatolie eu sh~r~ire din viatll., De e6rele ee nu apune apropiindu-se st!l.fatlt. eesta ftind preot ~i apoorlsarie, adica pnrtator de r~spnnsurl, al biserieeI Alexandre· nilor, a fost hirotonit Arhiepisoop Oonstanti· nopolel, imparatind Teodosie eel nne. Oael r~ta· eitul Dioscor avend nadejde o!l.·lva avea aju· tater intra reutatea eresulul sM, l-a prohorisit Episoop Oonstantlnopolel. Oi nimie n'a foI08it on mestesugizile sale, De vreme ee intU ferlcltul aeesta Anatolie I-a oaterisit 180 Sinodul eel ee s'a fl1cut la Halchldona, ~i a pus in Diptihe, adica in pomelnleul eel mare earele in dod partI sa desohidea, numele santalul Flavian, oarele era oaterisit de Diosoor ~i de ttlharesoul lui Sinod. ~i a trimis epistols pre laEpisoopiJ oeI de pre aloeurea, indemnandu-l sa anatematisescll. pre ineepetoril eresurilor, adicll. pre Nestorie, Evtihie ~i Diosoor. Deel Anatolie aoesta f1ioendn"se Diadoh santulul Flavian, ~l pastorind Biseriea en dreptll.· oredintll opt ani, s'a mutat clltrll Domnul, lasand in loeul saii pre santul Ghenadie. Intrn aoestli. 4i, pomenirea sa.ntilor muoenicl Teodot, ~i Teodota. Diomid, Evlampie, MeUton, Petru, Asolipiodot, ~i Golinduh.
CHh • Pentrn Dnmne4eu eel oe a. Intins rlul oa 0 plele, Intind mueenicil grumazll la taere.
l't'I'~.l'lI11 lOii "MOAnill.ll.

cat pre multt mucenict pre acesta, ce partineste cetatel nostre, carele pazeste cetatea nostra ea pre un Ioc de podvig al patimiret luf, ca unul ee este intr'armat ell indraznela, ~i tine barda adeverulur, prin earea a tafat pomul tuselacruner, ~i ne indeamna ~i prc nol spre lucrarea bunatatilor. Ci dar tmpreuua ell dinsnl sa strigam luI Chri .. stos: Tu singur e~ti Christose mult milostive,
lntru a(J6stil.Lun.iI.,in S 4ile pomenirea sa-ntu" Iul mneenie Iaoint, Guvioularie. Rrana. este VMa Domnnlnl a 0 face, tara· hrana oea strioaolosa plara, laoint 4i06. In Inlie in a treia 4i, Iaoint de fome mnri. oesta era din Oesarla, Eparhia eea dinfI/It tal a Gapadoohilor. Deel flind Ouvieu. larie, slujia la masa imp~ratulnl Traian. Apo! frind parlt 011. este crestin, ~i slllndu-se ~"

a laudam

mal mult de

08·

Intra aoesU, 4i, pomenirea. sa.n~ilor muoeniol


'.

Stih: Maron grumazul la taere '~I·a dat, ~i eale lul Moohian spre patimire a insemnat. oe~tia fHnd siliti de Maxim Eparhul sll. jertfesca idolilor, ~i neplsoandu-se ; 01 in privellste marturisind numele luI Ohristos, ll s'aii tlUat eapetele de sable. sdntulu\ Mochian a· dioll. oand n dueea la m6rte n urma femeea ~i eopiil pla.ng~nd, ~i el il sfatnla oa s!l.taoll..lara s!l.ntului Mareu, eand i sll. tUa eapul, fat1l. ft· ind sotia sa l-a primit in manI; ~i a~a muee-

ei

I_JL

jf~==================IN=T=R=EI=P~ffi;~E=· ===================:=-1
nioe~te sher~indu-~I muoeniel, via~a, a primit oununile OAntarea 8, Irmos, De ~epte orl-enptorlul., ..

On ale sante rugaolunl D6mne milueste-ne ~i ne mautueste pre not, Amin.

~ineril eel ce mersese din ~~ Iudeea in Ba bilon oare"cand, cu credinta Treimef, "vapaea cuptorfulul 0 au cal· "cat, cant and : Dumnedeul pa"rintilor noetri bine e~tl cu" ventat,

catra latimea raiulut cea destatata ~i impodobita, ca sa vedt strelucirile cele lumin6se ale santllor, ~i sa privestt ce-

in strimtoare cumplita, ~i din temnita al ajuns

Rrtand cuget de buna credinta, tnsusl stepanitor patimilor, ~i fiind hranit de cudezmlerdarea eelor tara-de-lege, prea
fericite, strigand: ventat, Dumnedeul

tele angerilor, care stan inaintea lui Dumneden, ~i neincetat striga : Popore pre a inaltatl pre Christos in vecl,

'.1'u al Iubit pre Dumnetiva pecatulul pana la sange, tericite patimitormle, ~i surpand pre vrajmasl, ~i impodobindu-te ell cununl de biruinta, eu osirdie strigf: Preoti bine-cuventatl, popore prea inaltatl pre Christos in veeI.
.Bine-euventa.JIl pre Ta.tal ...

fata al defatmat

ventul

eel

durnneqeesc,

de

eJeu din suflet, stand impro-

parintilor nostri bine e~tl cuertta prea cinstita ~ipre a santa te-at adus pre tine insutl Domnuluf, eu~etatorlu~e de Dumnedeu, prm curatia snfletulul, ~i prin cuget Himurit, strigand : Dumneqeul

danie cu buna cuviinta, ca 0 petra de Iaeint luminosa, ca 0 santita porfira 81 impodobit biserica cea
0

'"' a

parintilor nostri bine estl eu-

ventat.

,1 aOllm,

ceresca, tntmmsetand santele santelor cu razele tale cele

iii

Nil.sofitOr4ll:

in pantece pre izvorul nemurirel ~i al vietel celei veclnice, ~i nascend pre Dumnedeul parintilor nostri, al oprit stricacfunea mortel, care a manca pre neamul

Zemislind

mucenicesn , neincetat strigand : Preott bine-cuventatt,


pop6re prea inaltatl pre Christos in vecl,
~i acum, a Niso~t6rel:

cuventpre Cuventul lufDum- 1 omenesc, Prea-curata Pectora . .; neqeu ceUara de inceput, p~n~'1
j

N ascut-al

mal ..pre-sus de I

~~2==~=======-====~L~U~NA~~LU~I~IU~CL_rn.===============~=

. .. • !
~

tru facerea de bine firer celel cuventatoare, prin carele ne-am mantuit din moartea cea facetore de stricactune, ~i am primit Duh tacetor de viata, Pentru aceea te marim pre tine Fectora, adeverat ~i ehiar N ascetore de Dumneqen intru totl vecif,
Irmolul:
Sf. l1udlm bint all.oudntl ••.•

litore priveala este la ostile angerilor. dumnedeesc prea santit, cacl improtivirea ta cea neslabita, ce s'a facnt asupra nebuniel ~i trufiel tiranestt, 'tl·a santit ~i trupul ~i sufletul, Pentru aceea toti te tericim pre tine.
~i &cum, a. NlI.so~t6rel:

eu totul te-al facut locas

Itlrire:

"a strigat : Tined bine-l CU~ "ventati, preott Iaudati-l po"p6re prea tnaltati-I intru totl "vecit.
Obt&rea9, Irmet:
Pre tine cea neispititn....

"muncitorlul halde ilor, l-a "ars nebuneste, pentru cins"titoril de Dumnedeu, lara "veqendu-l pre acestia cu pu"tere mal buna mantuitI, Fa"eetorIuluI ~i Mantuitorlulul,

De seapte ori cuptortul,

Om6ra-ml Stepana pecatul, eel ce palla acum vietueste intru mine, ~i ell lucrarea vietel celel adeverate, earea s'a nascut din pantecele ten pentru milostivirea cea negra ita, inviada sufletul men eel mort, a celut ce eu buna credinta te maresc pre tine.
lrmosul:

fi)rin rugaclunile tale fa pre ~ Stepanul milostiv catra totI, eel ce ell credinta Iauda nevointa ta eea nebiruita, prin earea al tacut ea tnceteaeinselactunea idolilor, lara cuventul bunet credinte l-at scos la aretare, -Iaeint, eel ell vopsela ea ceriul, fiind uns ell sangele marturisirel ~ial credin tel pentru Christos, ~i tncununat eu

'i

"pitita de nunta, pre tine ceca "ee al nascut mal-pre-sus de "minte prin cuvent pre Dum"neq.en eel adeverat, pre eea "mal inalta de eat prea eu"ratele putert, eu doxologie "fara de tacere te marim,
cee&-laltl. servile a. OrtriDtlduprtrt.41,611 t1 A poUlul.

Pre tine Malea lUI Dum"neqeu, ~i Fectora eea neis-

:u,nuna

, mucenieYf6rtevese- ~

IS PATRU :pILE
veselie santulut Ierusalim, intarire dogmelor celor drepte ale credintel celel bune, Ierarh prea san tit al Critulut, Carele luminezl lumea cu luminart, pornindu-te de la resarit, ~i Iuminand apusurile, R6ga·te, sa se manturasca sufletele n6stre.
Alte St1hirl ale sAntel Martel, glas 4. Prosomia: Oa pre un viteaz ...

INTRU ACEASTALUNA
IN 4 ~ILE.
Oel dintru sa.n~1pll.rintele nostru Andrei lernsalimlenul, Arhiepiscopul OrituluL ~i Prea-euvi6sa. Marta malca. sAntulul Simeon eel din .~ Lc'e minunat. La. D6mne strigat-am, Stihirile pe 8, ale santulul Andrei 3, ~i ale sAnteI 3, Stihirile sa.ntulnf, ~

Prosomia:

Oe va vom numi...

e te vom numi pre tine aeum Andree? Sihastru, carele intuneel pornirile patimilor? SIujitor cu santenie, lucrator Evangeliel lui Christos? Alaut~, care cAntl ale Duhulut, Canon, ce tote le veselestt i' N on David te eunostem, cact al salt at tnaintea sicriulul darulul, fli a Testamentulul celut non, tntelepte, te vom chIema" a~um pre tine Andree? Rivnitor celor aleet, carit barbateste s'au nevoit? Laudator adeverat santilor mucenicl, indreptater de izn6va spre ca~tigarea bunatatet] Zugrav desertactunet vietet, lnvetator f6rte iscusit? Puitor de dogme pre a adeverat : Roga-te sa se mantutasca sufletele n6stre.

eu durere, catra barbatesca lupta, ~i catra tabarlrea improti va vra] masulut, celul ce a zeticnit fire a omenesca, te-al instreinat, ~i cu postirl ~i eu lacrimf, nu at bagat serna de trup, pentru dumnedeeasca dragoste. Pentru aceasta al suferit nevointele cele dumnedeestl, smerind cugetul luptatortulul improtiva, Marto cinstita, ~i prea-marita, ~ carbindu-te de cele vre .. melnice, al fugit de dragostea eelor stricactose, ~i al dorit de sortul eel eerese, eel vrednie ~i veelnie, ~i nestricactos celor cuviost, ~i de viata fara de sflrsit, Pentru acesta seversind cu credinta luminata ~i purtatore de lumina pomenirea ta, cu cantart dumnedeestl te cinstim pre tine rnarita Marto,
I

C atra infrenarea cea

Ce

~P----------'--~~

numire itl vom pune acum tie Andree? Odrasla de

Ce

darul Duhului lei ne· putintele.gonegtt duhurile cele


i ~~~~

Cu

l'

~I' II
-f7!
14

...

,.

.....
<L

..
. ....

..
..

LUNA LUI IULIE

'"t
~

..

~i cu strelucirile minunilor tale luminezt pre credinclosi, Pentru acesta cu neincetate glasurI laudam astadl lumi; n.ata ~i J?~rtat6r~ de lumina ~l vrednica de mmune pomenirea ta, prea-marita Marto.
MlI.rire, - .... !'7";.,.'::·.-::'-:: ;'.

viclene, ~ tamaduestl patimile;

strigand catra tine: Fiiule prea lubite! Cum te-al spanzurat pe lemnul crucel, indelungrabdatortnle r Cum 8'8U pironit manile ~i pictorele tale Cuvinte de eel fara-de-lege, ~i 'V-al versat sangele teu Stepane. ultimile calugarilorpre tine indreptatortul te cinstim, Andree parintele nostru, Ca prin tine pre cararea cea drepta ell adeverat a umbla am cunoscut. Fericit e~tl, ca lui Christos at slujit, ~i puterea vrajmasulut al biruit, cela ce e~tI cu angerir impreuna vorbitor, cu dreptil ~i cu cuvio~iltmpreuna locuitor: Cu carit roga-te Domnulut, sa milutasca sufletele nostre, ~rluriIe te laud a pre tine cea plina de darurl, Malea pururea Feclora, lara nol cu cuvinte marim ne urmata nasterea ta, de Dumnedeu Nascetore : Roga-tesase mantutasca sufletele n6stre.
T
~' 'i.

Pe la biserica lui Christos prea fericite, aI igonit pre lupit eel intelegetort eu totagul invetaturilor tale. Si pre acesta imprejur 0 at ingradit cu taria euvintelor, ~i 0 at pus inaintea lui Christos mtrcga ~i nemiscata, Caruta !r6ga-te sa mantutasca de stricactune ~i de nevol, pre eel ce severI~e.sc cu credinta intrutot cin. stita pomenlrea tao Ceea ee in pantecele teu al iricaput pre Dumnedeu eel neincaput, pre eel ce s'a facut om pentru Iu birea de 6,', menI, sidintru tine a luat al mestecarea nostra, ~i luminat o a indumnedeit, N u me treee cu vederea acum pre mine eel necajit, ci degrab me milueste, ~i din t6ta pizmuirea ~i vetamarea celut viclean me
. ¥iaouJD., a Niso~t6rel:

1\

STlHOAVNA din Octoih. Mll.rire, a sa.ntuluJ, glas 8.

scapa Prea-curata Feciora.

i~:,;~~~;:i1rl!~~!~
.. Iiiii·

6mne cand te-a vedut , s6rele ridieat pe cruce, pre A (Jruoe-N§.8o~t6ret: tine sorele eel drept, razele 'Pre tine mleluselul ~ip~s'~l-aascuns, ~iluna '~l-a schimbat lumina intru tntunerec, lara Prea-curata Malca la i.. II .nima .sa rania,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

··· .. T _iiIiiliiiIii!AL
II

g~d ~.~~~~~~~~
L[]
r -~

--~~=--------------,------~--------------------Tronaril1. dal A:' Indreptatortule al ortodoxiel. .. JUrira, 1\1Ouv16seI, ,las acala,. Intru tine Malca eu osirdie ...
~i

IN PATRU pILE

I
I

Mum, a. N!l.se~t6rei:

(JauU·le Ia sfir~itul c!l.rteI.

La Ortrinl.
OANOANELI. Unul din Ootoih, :", 6, ~i ale sAntilor, dona pe 8. OANONUL aa.ntululAndrel. AI cll.ruIa acrostih la GrecI IIlte ae8ata: Ou bil.rbll.t8~tI oa.ntll.rl de laudll. elnstlm pre AndreI. Oomp:nnerea luI Teofan. OAntare&. L 2'la.1I 5_ Irmos :

'.

... telepteste plecandu-te len gel celel scrise de Dumneden, patimile trupulut le-al omorit sihastreste, prin dragostea ta cea tare, cantand cantar! dumnedeestt, prea tntelepte Andree. este dorire ~i dulceta, .,i plinirea bunatatilor Fiml ten, fi1iDumnedeu, Prea-curata, Pre carele r6ga-l sa mantutasca, pre cet ce cu credinta alerga acum catra tine.
Alt OANON alSa.ntel Martel. , OA.ntarea 1,glas 8, IrmoB: Oela ee a sfl1.rtmat in mare ...

r u totul

A NlI.s~torol:

alul fi1ipre calarasul in "1J; marea rosie, eel ce a sfa"rimat resboele cu brat in"naIt, Christos 'r-a scuturat, ,,~i pre Israil l-a mantuit, pre "cel ce canta cantare de bi"ruinta. C:cuturandu-tt somnul de la genele tale, te-at gatit pre tine insu'lloca~ luminat prin bunatrl,l, descoperitormle de cele dumnedeestt, Pentru acesta te-af ~i aretat dumnedeesc Iocas Stepanulut. inv~tat de dumnedeescul dar al pre a santulut Duh, miscandu .. canonul teu, at luminat biserica lul Christos, laudandu-o cu viers forte bine intocmit, Andree dum-

mescul dor al bunatatilor celor vectnice, marirea fi1i hrana acesta stricaclosa 0 al de.. fatmat, Pentru acesta ~i viata angeresca dumnedeeste al vie.. tuit Prea-cuviosa, ind tnfocata, fi1i traind cu barba tie dumneq~esca, credinclosilor luminator le-al nascut ~i tngradire, pre al doilea Samuil, pre hranirea cea frumosa a pustietatel,

~anit

fiind cu dumnede ..

L u rivna dnmnedeesca fi-

r iind

,1

ITL.::J~ .

nedeescule,

infrenarel s'a a... ret at resarind none pre s6~ rele eel mare eel mult luminos, pre prea inleleptul Si..

O drasla

Jlirire:

a_..

.•

.• ".

....•.., ,

LUNA LUI JULIE

meon ; ~i p~r~eI resaritulut partinitor, ~i parete,


,1 aoum, 80 Nl.selt6rel:

. {"\l nitseutl din pament, Na~tore de Dumnedeti, prin darul eel dumnedeesc, ~i prin negra ita nasterea ta, fit al lul Dumnedeu faeendu-ne, te cantam pre tine ell de-adinsul, pre ceea ce singura e~tl prieinuit6re mantuirel, ~la ee al infipt pre ni~ie pamentul eu porunea ."ta, ~i' al ridieat netinut pre "eel tngreutat, pre petra cea "neclatita a poruneilor tale "Christose, tntareste biserica "ta, unule bune ~i lubitorlule "de 6menl. viata ta Cuvi6se, ei unindu-te eu Dumneden prin dumnedeesca dragoste, te-al aretat organ cuventator, Iuminand toata lumea cu viersurt de cantare, scotend dumnedeesca bogatie, . puteriletale cele sufletesn Cuvi6se, ~i trupul infr,anandu,-tlprin nevointa, te-al facut stea eu totul Iuminosa veselind biserica, cu drept-credincloasele tale tnvetaturt, ~i eu duhovnicestile cantart,
ell OAntare80 " Irm08:

lepclunea eea cereasca, cact largindu-tt gura sufletulut Cuviose, aretat at primit toata strelucirea cea purtatore de lumina a streluciret celel in trel sorI, ca un slujitor prea santit, . ,
.A. Nll.aolt6rel :

?ogu-te pre tine Matca lui Dumnedeu Prea-curata , sa me mantuesc acum de robia patimilor, ~i sa mi sa sterga tote semnele de sdruncinarea pecatulul, ca eeea ee minunat al nascut pre cela ce ridica pecatul lumet,
Alt Oa.non, Irmos ; Nu este •sant ea Domnul...

ndreptand prin bunatate

"'C;)6da pre a cinstita din pantecele teu Stepanulut aducendu-I, jertta deseversit pre tine te-al adus Marto, prin foeul infrenarel, cu cantarI pre din suI cuventandu-l, ~J~rtfa bine primita ~i p~- . rurea vietuitore Christosulut teu 'I-ai adus, pre cel odras- , lit din c6psele tale, Prea-cuvi6sa de Dumnedeu purtatore, ' intarirea credinclosilor, ~i pa-. rete ~i tngradire, ptru Inaltime cereasca 'tl-ai inaltat sufletul ~i trupul, . ~i cu fectorele cele intelepte
Mlr1re:

. lDtrarm~ndu-te

pC?utu-te-al plin de tnte-

impreuna al fostvietuitore, ~i pilda dumnedeesca celor,


\

~-----------------m--p-AT-R-U-P-IL-E---------------~~
Dumnedeu.
.:

ce cu credintaalerga

catra

~1 aoum,a Nl.oIt6rel:

- ·• ~re petra nadejdet mele . -inaltariIe sufletulul men Preacurata puindu-ml, nemiscat petrecend pururea, te laud, ~i te maresc pre tine.
irmosul:

Andree prea laudate : Roaga-te lui Christos Dumneden, ertare de gresale sadarutasca, celor ce serbeza cu dragoste santa nomenirea tao
lBrire, .. ... ,lID, glaB 8.

ProBom1a: .

Degrab ne intimpin~.;.

sant ca Domnul, "~i nu este drept ca Dum"neqeul nostru, pre carele il "Iauda toatafaptura.si nu este '"drept, afara de tine D6mne.
(juND.a.GUL santel Jimel. hOloma; Pre eea tntru rug~clunl...

Nu este

stand inaintea Domnulut, ~i Prea-curate I Pectore Nascetorel de Dumnedeu, cantare ~i laude aducendu-t Marto cinstita, pre pruncul eel san tit at nascut, pre pre a minunatul Simeon, pre luminatortul a t6ta lumea: Cu carele pururea r6ga-te pentru n01 totl.
Oatismala sA.ntulul~K 8.

Intrn rugactunt

privind intru rugaclunt ~i cu milostenia, Iul Dumneden al pla cut, Marto pre a laudata, tntru bisericile cele dumnedeestl mergend a· dese, cu Iacrlml si cu post rugandu-te, ~i cu credinta pre coconul eel santit l-al primit, cu carele tmpreuna te roga, ca sa ne mantuim not din ne.. VOl, caril cu dragoste te cinstim pre tine. .
,1 aoum, a lflselt6nl :

Neincetat

, 'Luminandu

- tl inima en dumnedeesca lumina, at grait fericite luminat cuvintele dogmelor, f;li at luminat lurnea. Si tacendu-te organ dumnedeesc alDuhuluI, eu prea dulce glasuire, tndulceett tot-de una inimile tuturor, laudand pre Treimea, cetele santilor, f;li pre Pectora cea Prea-curata,

Prosomia: Pre tntelepelunea ...

cu totul fara prihana, carea pre Dumnedeu eel mal-pre-sus de fiinta l-al nascut, tmpreuna eu eel fara de trupurl pre acela neincetat rega-l, sa ne dea ertare de pecate, ~i mal 'nainte de sftreit tndreptare vietel, celor ce en credinta ~i ell dragoste te cantam pre tine dupre datorie, una intru tot laudata.
A Ono8·N§.B~t6r81:

FecJ6ra

Stand Uinga crucea ta, ceea ce te-a nascut fara de sementa Christose, ~i neputand suteri sa te vada patimind fara dreptate, sa tanguta pliingen~~i~j striga tie: Cumpatime~tI

___________________

L_n_A_L__ __ m m_rot

-------'~
1 N18c~t6r.l:

ce e~tl din fire fara patima, dulcele men fiju! laud bunatatea ta cea desever~ita.
OA.ntarea 4, Irmoll:

desertarea ~ta cunoscendu-o Ava"cum, cu mal 'nainte vedere "Christ6se, cu frica a strigat "catr~ tine: Spre mantuirea "poporulul teu, ea sa man"tue~tl pre un~il tel at venit.

umnedeesca

mislit in pantece fara stricaclune, ~i al nascut fara dured, ~i nascend pre Dumneqeu cu trup, te-al pasit Fecl6ra ~i dupa nastere,
Din muntele eel umbros ...

1='ar!

de tmpreunare al ze-

l:uventul teu fiind impodobit cu viata, s'a aretat indreptator teologiet celet adeverate, forte luminat deseoperind marirea Pre a laudatei Treiml, dumnedeescule Andree. Aretand ca fapta este suirea priviret, intelepte,~i pur-' tandu-te de privire, te-al incuviintat en pecetea vietuiret, Andree graitortule de cele

Ore Christos pururea inainte avendu-l, de catra dragostea ~i de catra dorul celor stricacrose te-al departat; pentru acesta te-al invrednicit Marto ~i darulut, pre acela prea-marindu-l, ntreit valul patimilor ardendu-I Marto, al stins napadirea ftarelor celor salbatice, ~i lanturile cele cu multe impletiturl ale lui A malic eel intelegetor le-al rusinat, ingradire ~i zid, celor ce cn cnrata dragoste te einstesc pre tine, ~i severeeec santa pomenirea ta, de Dumneden fericita, ajutat6rea credinclosilor.
,1 alum, a Nlso~t6rel:

dumnedeestt,

Facutu-te-ai

Ill-rire:

batiet,

pre a fericite, luptandu-te pastoreste, at gonit de la biserica navalirile Ieilor, Andree purtatorlule de numele barAfland

Ca un Ierarh dumnedeesc,

pre Nascetoarea de Dumnedeu pricina de laude prea marl, aretat strguinta intocmat, cinstind cu multe felurt de laude, pre eea mal tnalta de cat t6te Iaudele, in. telepte Andree.

nor intelegetor Nascetore de Dumneden, purtand cu trup pre insu~l soarele mariret, carele lumineza t6t~ faptura cu lumina

A retatu-te-at

daruluI celul dumneqeescA

IN PATRl1 :pILE Oa.ntarea 5, Irmo.:

"'ela ce te imbracl cu lu\) mina ca cu 0 haina la tine "mAnec, ~i catra tine strig : "Lumineza sufletul men eel "intunecat Christ6se, ca un "milostiv. f. el ce ne Iaudam acum CU, tnvetaturile tale, ~\ luminat ne indulcim, cu cantarile cele de Dumnedeu insufiate, cinstim pomenirea ta, Andree pre a fericite. LuminAndu-te cu raza dumnedeesculut Duh, prea santite, al Iaudat cetele santilor, cu carit tmpreuna acurn te veselestt Andree pre a fericite. cum nu vedt cele dum, nedeestl prin simtirile cele neperit6re ale trupulut, nicl prin nalucirt, ci cu mintea prin lucrarile sufletului, cu Dumnedeu unindu-te prea in-

tia Marto, pre Christos eel ce este intru tnaltime l-at landat, espuns din ceria aretat al luat, de Dumneden fericita Marto, ~i al zemislit din dumnedeesca descoperire pre slujitorlul eel mare. ta Prea-cuviosa, cetatea Antiohiel, adica 0 pune inainte, cald partinitor ~i parete, ~i scapare eelor ce sint intru scarbe. al puterel pre tine, cel ce sa nadejduesc spre tine, avendu-te dumnedeesca mi- . ~ resa, taberile protivnicilor le biruesc.
OILnta.re& 8, Irmos:

o drasla

111r1re

T otag

~1 a.oum, a. Nl1so~t6r~l:

~1lt area patimilor cea ~y~ batacita, cu viforul

telepte,

A Nbe~t6reI :

"stricator de suflet, potoleste-o "Stepane Christoase , ~i din "stricaclune me scote ca un "milostiv.

saleel

mele, prin tine Prea-curata, ~i sa me invrednicesc bucuriel celet veclnice,


Alt Oa.non, Irmos:
Din n6ptea necunostlntel.;

lacrtmt cad inaintea ta, rugandu-me tare, sa me mantuesc acum de pecatele

Cu

La ceria privind odrasla ta in stiIp fiind in~Htata,prin

dumuedeestile lucrarile aces-

Ritorice~te graind, al infruntat pre eel fara de Dumnedeu cu gura luminata, cact cu tot adeverul al aretat inchinactunea cinstitelor ic6ne, tnvetatortule de cele sante. Cu santenie al impodobit viata ta marite parinte, cact al stins turburarea patimilor, ~i al sosit catra viata nepa-

timiret,

LUNA LUI IULIE

De trumsetile cuvintelor ~i ale dogmelor tale to\1 eredinclosit tndulcindu-se, cu buna credinta sa veselesc, risipind hulele ereticilor.
1. N'll.sI1t6r&l: .

Irmolui :

Haina Iuminoasa da-mi "mie, eel ce te imbraci cu "lumina ea ell 0 hama, mult "milostive Christ6se Dumne.,qeul nostru.
OONDAC, lls 2. g Prosomia: C!!.ut~nd eels de sus...

eela ce a strelucit din Tatal fara de inceput, en totul s'a unit eu mine prin intrupare, care a s'a facut din tine, miresa a lui Dumneden Prea, curata,
Alt Ca.non, IrmOI: HaYn!!.umin6s!!... l .

Pre tmperateasa tuturor dorindu-o din suflet, te-al irnpodobit singura en curatenia, ~i harurt Marto al dobandit printr'ensa, betrena tntelepctunea ta, cinstita, miratu-s'an angerit ~i omenit, cantand pre Facetortul tuturor: Pre eel ce te-a prea-marit pre tine. ~i eu frum6se mladite te-a! impodobit pre tine insat1, ~ioglinda te-al facut nespurcata prin aretarea Duhulul santo
~1 a.eum,
I

Trimbitand luminat dumnedeestile cantarl cele en dulceta, te-al aretat luminator lumel pre a luminat, cu lumina Treimet strelucind, Andree Cuvi6se. Pentru acesta totl strigam catra tine: N u inceta rugandu-te pentru nol toti. sa laud ' acurn vietuirea ta parinte, pentru indreptarile tale, cerend de la tine har, ca sa pot lauda intrumsetarile tale, ~i sa impletesc cununa crestetulut teu celut cinstit, Andree, pre carele il cinstesc angerit, Si strigam catra tine: Nu inceta a te ruga pentru not totl,
Intra acesta Luna, In 4: Ij.ilt!, pomenirea celnl dintru s~ntl p!!.r1ntelul nostru Andrei Arhieplseopul Or1tuluI Ierusalimlenul. Stih: AndreI de demult viata vremelniea a parlLsit, ~i de viata eea vie pentru fapta bun!!. nu s'a 1ipsit. In Iulle tntrn a patra 41, . M6rtea pre Arhiereul AndreI n rapi. eesta a fost din cetateaDamasoulul, nascut din p1l.rin~1lubitorI de Dumnedeti, ~i !;g< s'a dat de din~il la tnv~t!l.tura clLrtel.A.~... pol de c1l.traTeodor Patriarhul ssntel eeMtl, el s!!. facu Oliric, ~i isealitor lul, ~i adunandn-se santul ~i a t6ta lumea al ~eselell.Sinod la Oonstalltino:pol, a {ost trilJLi~
t

En ticalosulvoin

100,S:

De

Ca un porn frumos,

MIl.rir@

Ni1sel'6reI:

Lni~te intru viforul patimiIor, ~i al scarbelor, pre tine Stepana pururea inainte v~qendu-te alerg la adapostire a mantuiret

I 1ft,

IN PATRU :pILI
de dtnsul 080 sll. fie 180 un gbd ~i 180 0 voin~i!. en eele ee se fi1ouae. ~i pentru mintea ~i bunatatea ee avea, s'a fil.out Diaeon blsericel oelel marl, ~i preste pu~in1l. vreme hranitor de si!.rael. Dupa aeeea s'a fi1eut Arhiepiseop Oritnlnl, ~i mergend laun loe ee-l 4ic Ieriso in ostrovnl Mitilinulul, t~1 primi :sfir~itul vietel sale, lll.sand multe serisorl biserlcel lui Dumne4e1i. Intru aoast!!.41, Prea·ouvi6sa. Marta., Ma.Ioasbtnlul Simeon oalm din muntela minunat. .Wl: Marto de ~i nu te grije~tI, niol te sile~tl. Insll. 801 pre eele-lalte bunll.ta~l, ~i ea Marta te sfir~e~tI. Uuv16sa acasta Marta petreeend en tot felnl de faptll. bun!!.,atat in sihli.strie, oa.t ~i in primire ~i mtlosardte spre sarael ~i avend multI!. eredin~1I.spre Malea lul Dnmnedeii, i s'avestit de elltrll. densR, ~i mal 'nainte de s~ver~irea el de duloeta veclnicilor bunlltlltl ee 0 a~tepta, ~i mntandu-se de 180 oeste p1l.mente~tI, 08 r~ta.nIlu-se oelor ee pliziau 180 m6~tele el, fll.eendu-l sll. se bueure, §i 4ieendu-Ie. 011. a luat mare dar de la Dumnedeti ; ~i cli.ol sll. afla intru Inminll.~i in nepovestit!!. bucurie, nn nnmal pentrn rugiio'unile flluln: eI, oi ~i 011.01 a suferit pentm Domnul felur! de ispite ~i neoazurl. lntru aoastl!. qi, ohinuirea sa.ntulul sa.n~itulul muoenio Teodor Episoopul Oirinel. .tlll : LuI Teodor celuI oe 180 intunereo a murit, Dupre pre4ioerea profetioll. timpurIe lumin!!. s'a dll.ruit. Intru aoasU 4i, pomenirea santulul mucenio Teodot. •tIll LuI Dumne4eu Teodote eapul '~!-al dat,
~t via~1I.fil.rll.de sftr~it 801 luat.
r"!

Asolipia vindeol!.t6re fll.rll.de platll.~ind, Oontene~te ~i tae MIele platll. ne lua.nd. Intru aoastlt 4i, santul s!l.n~itul mucenic Teofll, de sable s'a s~ver~it. Stih: Teoftl sufere a eapulul despltr~ire, Iubind pre Dumne4eu ~i mal mult de oM Inbita vie~uire. Intru aoaati!. 4i, Ouviosul Menigbi en paoe s'a s~ver~it Stih: Menighi prin tnotare de invMuire a vie~et so!l.pa.nd, Prea bunI va.sla~l pre angerl alla.nd. Ou ale lor sante rugliolunl, D6mne milue~· te-ns ~i ne ll1a.ntue~te pre noI, Amin. Cltntaredo " um@&:

omonl parintilor eel prea tnaltat, vapaea a stins, "pre tinert 'f-a rourat, pre eel "ee cantau cu un glas: Dum"neqeule bine e~tI cuventat,

Pentruca sa vedttntru Du, hul lumina santilor Cuvi6se, 'tl·a!luminat viata cu strelucirea faptelor, strigand: Dumnedeule bine e~tl cuventat, imbracat eu trup, alrivnit cetelor celor fara de trup, Cuvi6se, intre carit veselindu-te, intru un glas cu dinsil cant!: Dumnedeule bine e~tI cuventat. Aeum sa veseleste Ierusalimul, cact te-a trimis in lume Iuminator cu multa lumina, pre tine tericite, carele cant': Dumnedeule bine ef?tl cuventat,
.l NII.IUret:

f"iind

Intru aoestll. 4i, pomenirea santnlu! mueenie Donat Episeopnl Levie!. ltih : Mal 'nainte Donat prin fapte Levia ohivernisind, ~i aeum 800010 nn de nu este vertejire este leeutnd. Intru aoestll. 41, santa muceni~ll.Oiprila, strnjitl!. fiind s'a s~ver~it. Pre 01prila spre Iupta oea de strujire o a tntlLrit, Dumne4ei1 eel ee Impreuna eu Iao~v s'a luptat de demult. Intru aoestA. 41, santa Aroa ~i Lucia, de sabie s'au s~ver~it. RUh' Areta1;u-ne-ad nons Aroa ~i Luoia, Oll.~i tinerile pot rabda sabia. .:I, I~tru aoastll. 4i, s.anta. Asolipia, fi1oetoa.rea ... inunI, eu paee S'd. 8ever~it.

t
I

de trup, din pantecele

eel mal de 'nainte

._s1int~rea.curat4, a'a intrup~t

fara teu eel

LUNA LUI mLIE

pentrumilostivirea cea nemesurata, caruta totl cantam : Dumnedeule bine e~tl cuventat.
AU Oanon, Irmos:
Cel ce al intemelat ...

"tau: T6te lucrurile pre Dom"nul laudati-l, ~i-l pre a inal"tatl intru totl vecit, nat al saltat inaintea chivetulut celut non al bisericel, strigand : Tote lucrurile laudati pre Domnul.

A dunand danturf,

lumi-

cea patimasa dezbracandu-te, in halna nepatimirel te-al tmbracat, ~i lui Christos, mirele eel curat, te-al Iogodit, ~i 't-at facut spre pHtcere. Dehalna Stilp de foe s'a aretat 0drasla ta Marto cinstita, Iumea luminandu-o, ~i pre cele din lume curatindu-le de nepriceperea cea tntunecosa, ~i de tota alta urgie.
.'rile:

rantarea cea n~ue in bi- , serica cuviosilor cantat parinte, catra a-tot-tiitortul, strigaud: T6te lucrurile laudatl pre Domnul, si-l prea in~ltatl intru totl vecil.

ZburdariIe trupulut le-al stins, ~i de maestriile vrajmasilor celor intelegetort te-al scarbit Marto Prea-cuviosa, ~i impletirile acestora le-al sur pat la pament,

lor, celor ce mal 'nainte s'au ' minunat, ~i s'an sever~it intru Christos in veer. I
A NlI.8o~t6reI:

u dumnedecsca cuviinta , , rindnind faptele bunatatet prea fericite Andree, at laudat nevointele tuturor santi-

,1 "Ium, .. NAJ.it6rel:

vedea not marirea FiIulut teu, ~i eurat a ne destata intru densa, cel ce te dorim, ~i te cantam pre tine. i Roga-te eu de-adinsul, ceea ce de la Dumnedeu e~tl cu darurt daruita,
CAntara"
8, Jl'lIl~::

enitl cu cantarl dumneqee~tI -s~ laudam pre Nascet6rea de Dumneden, ~iPreacurata Fecl6ra, dicendu-I: Bucura-te Fectora bine-cuventata, prin carea s'a dat bucuria la firea omenesca.
Pre Domuul eel ee s'a prea·m1l.rit...
r-'" .

.........

~i~ Facetorlulul a tote, ti• neril in cuptor dantu a "t6ta lumea tmpreunand can ..
-

u saracia dintru ceste vremelnice al ca~tigat bogatia ~i marirea cea veclnic~ Marte, ~i pentru aeeasta al . strigat cu dragoste: Pre OQm~-

·~

IM

IN PATRU PILI

4a

_._ +
I

nul cantati-I, ~i·l pre a tnaltatl pre el in veer, arto Prea-cuviosa, pre Simeon, inima ~i dorirea ta eea cunoscuta de Dumneden nascend, Dumneden din pruneie cu credinta inimel I-a ineoronat; pre eela ee-l striga lui en credinta intru totl vecil.
Bine·ouv8ntlm. pre 'laW •••

l!iua eea luminosa a serbaret tale, eugetele credinclosilor le lumineza, ~i streluceste ea un Iucetar tot pamentul, pana la tote marginile.

"cut filu pre Emmanuil, pre "Dumneqeu ~i omul, resarit "este numele lull pre earele "marindu·l, pre Pectora 0 fe"rieim. estirea euvintelor tale, ~i frumsetea ~i curatia dogmelor, a alergat preste tot pamentul, Andree ferieite. Pentru acesta eu diadema bunel cuviinte te-a ineununat Christos tmperatul tuturor. intru unirea eea dumnedeesca de strelueire a eea eu tret luminl, Andree tamuitortule alluerurilor eelor preste fire, pazeete de primejdil aeum prin rugactunile tale pre eel ee eu dragoste ~i eu santenie sever~ese santita pomenirea tao te veselestt in eerturt cu cetele celor Hira de trup, ca eel ee neabatut al petrecut viata lor pe pament, si ea eel ce te..al areta t predicator prea ales credintet celei adeverate, graitonule de eele dumnedeestt, vrednieule de lauda.
A NI.scit6rel:

I ndulcindu-te

,1

"CI1Ila, ..

NI..oIt6reI:

eel ee a zidit firea n6stra dintru tine cu acesta N ascetore de Dumnedeu tmbracandu-se, Inchipueste ~i inoeste ea un Iubitor de omenl, pre eel ee eu eAntarl te cuvinteza, ~i te prea-maresc cu adeverat Naseetore de Dum-

A cum

nedeu,

81. lludl.m bine

Irmosill:
a8

ouvGntlDl...

Pre Domnul eel ee s'a ,;prea-marit in muntele eel "s~nt, ~i in rug prin foe a "aretat lut Moisi, tatna nas"terel pururea Feel6rel, lau"dati-l ~i-l pre a inaltatl intru "totl vecil,
ca.ntarea 9, hOI:

t

~saia dantueste, Feel6ra a ~avut in pantece, ~i a nas4'

Ineetat-al pornirea eea neoprita a mortet, carea manoa tote, ea eeea ce eu adeverat mal..pre-sus de euget al nascut eu trup pre viata cea vecinica, de care lovindu-se ~:~

.1
I

t .~~." .
I dul
Alt Oanon, IrmOI:

LUNA LUI IULIR


A N!l.so~t6rel:

eu gura amara, s'a surpat, Nascetore de Dumnedeu Malea Fectora. .

chip Marto impreuna dantuind eu fitul, r6g~ pre Christos Dumnedeul nostru, pentru eel ee te einstese pre tine. Vietuind eu buna eredin, t~,barbateste te-al nevoit intru ostenele, de unde al agonisit bogatie ceresca,
I.&rire:

Intr'un

Pre tine te mi!.rim...

Pre tine partinitore te a:vern totl pecatosil, 0 pre a sant~ Feci6ra! Tu bine imblandit , fa-I pre Fitul teu eu rugaclunile tale eele de Maiea.
STIHOAVN'A. din Octoih. Mlrire, a sa.ntlHul, glas 8.

Sarut~m sicriul m6stelor • tale Marto prea cinstita, dintru care se6tem apele t~maduirei.
,1 acum.,." WIselt6rel:

cere pace sufietelor n6stre.


ill a.VIWl,
a. .L'4lU1ullw.tltl:

nela avend catra Dumnedeu,


Prosomia: A trela

Cuvi6se parinte Andree, in tot pamentul a esit vestirea ispravilor tale, pentru acesta in eeriurI ai afiat plata ostenelelor tale; taberile ddtcestl at perdut, eetele angerestt ai ajuns, a carora viata fara prihana at urmat, indraz-

41

al inviat ...

Mal mult de cat razele s6relut rugacmnea ta resarind, lumineza Prea-curata, pre eei ee te maresc pre tine. Marimu-te pre tine Mal"ea lui Dumnedeu, ~i te prea"marim Nascetore de Dum"neq.eu Feclora ; crt al nas"cut pre Mantuitortul sufie"telor n6stre.
EXAPOSTILARIA.

Pre Cuventul eel Hira ineeput eu Tatal ~i eu Duhul, prin glasul ArhangeluluI de Dumnedeu Nascetore, in panteee zemislindu-l, de cat heruvimil ~i serafimil, ~i seaunele, mal tnalta te-at aretat,
A Ornce·N1t8c~t6rel:

angeresca poftind Prea-cuviose, pentru aeeasta al supus patimile trupulut eu barbaric, asemenea eu angerit facendu-te, de Dumneden pur-

V iata

Oare-eand in vremea restigniret, FecI6ra stand langa cruce, d'impreuna eu apostoluI eel Iubitor de curatie, ~i plangend striga : Val mie! Cum patimestt Christ6se, eel ee e~t1 nepatimirea tuturor.
Sl eea·laltll. servire· a -Ortrinel· .

tatortule parinte,

'

LA, LITURGIE .
. Fericirile din Oanonul santuluI, Oa.ntarea 3,

Oevom r~splMi Domnulnl : Apostolul oMrA Ga· latent. Fratilor, roda Duhulut esie.; Alilula, glas 6. Fsrieit b1l.rbatul carele s11.eme de Domt nul: Stih: Puterniea pe pl1ment va fl. sementa 1m. Evangelia de la Luea, In uremea aeeea, statut-e IiSU8 la too ~es... OHINONIOUL. Intru pomenire vecrniea va fi...

~i a. 6, pe 8. Proehimennl, glas T. Seump11.este tnamtea Domnulul m6rtea ouvlostlorIul, Stih:

INTRUACEASTA
_IN 5 -QILE. .

LUNA

Cu ee cununt de euvinte vom incununa nol prostii pre Atanasie? Pre calaretul eel en calatoria prin vedduh, carele sa Inalta de urn bla pre ceriu eu dumnedeestile aript ale privirilor; pre turnul srnereniel eel nesfartmat ; pre zidul chibzuiret eel nemiscat, Buna cuviinta eea cinstita a obicelurilor eelor eu bun a podoba , pre eel ee sa roga pentru fiil s~llul Christos Dumnedeu, celut ce singur este rnilosti V. De trel on. luminate te-a are tat Cuvi6se, luminator darurilor, care trage pre eel orbi tI de patima negurel catra lumina cea neinserata, parinte Atanasie cugetatormle de Dumnedeu. Drept aeeea ea pre unul ee at inmultit talantul, te-a aretat pre tine Christos tamaduitorsufletelor.cela ee eu sabia euvintelor tal putrejunea ranelor celor nevindeeate, ~i dal sanetate de mantuire, celor ee sa apropie de tine. Dit doni orl.
Mlrire, rlas I,

Zort pururea

rr8a.ouvio~'n1"~i de Dnmne4ei1 purtl1torIul pl1. rintele nostrn Atanasie oel din Atou; ~iPrea· cu:viosul 1,ll1.rintelenostru Lampadie fa,o~torlul ... . x de mlnunl~ DnpiobioinnitiIJ. Psalm oAntll.m,Fericit bltrbatul. .tll1.rirea dintil.l. La Domne strigat'8m,' pUllem Stihirile sAntnlul peS, glls 2. Prosomia: Ou oe eununl de laude ...

la uda de cantar! sa adueem lui Atanasie? Celui impodobit eu faptele, ~i tmbogatit en darurile versa: rei de lumina cea luminatli de Dumneden] Sabie, earea tae pornirile patimilor? 'Stilp, carele strelucesteprin gaud en privirea sfesniculut tnfrenaret, ee streluceste in luminatorlul sufietulut, en po~ runea lui Dumnedeu, celui ee j da viata tuturor. De -tier Ort;
I"II!........--..,.... ....... . -- --....................------

viata ta, ~i sftrsitul teu eu totul santit, parinte Atanasie. Ca Ia acesta adunandu-se tota multimea muntelul, daca te-a vedut pre tine in pat fara

CAt este de tndumnedeita

aufiare, striga cuvinte de jale:


'--- ----

.........--------"----

...........

t~----~~~-----------------! 46
LUNA LUI 10LIE

D~ cuventul eel de pre urma

serviIor tel, sante; tnvata unde-tl la~l pre fiil tel parinte, pre caril cu adeverat ea un tata milostiv, ~i tubitor de fil, 'I-al miluit. Decl macar ca aiel te acoperl in morment, dar totI te avem sus, bogata partinire ~i ruga tor catra Dumnedeu, noi eel ce te cinstim en dragoste.
'1.1 _ au u.In,

~i munca, nadejdea lor este plina de nemurire. $i putin fiind pedepsitl: eu marl facer! de bine sa vor darui ; ca Dumnedeu 'i-a ispitit pre dlnsif, 9i 'I-a a aflat 1ui91 vrednicl. Ca aurul in topitore 't-a lamurit pre et, 9i ca 0 jertfa de ardere lntrega 'i-a primit. 9i tn vremea cercetaret sale vor streluci, ~i ea scanteiile pre pae vor fugi, Judeca-vor limbl, ~i vor step ani popore, 9i va imperaV intr'lnsil Domnul in vect. Cei ce nadejduesc spre dinsul vor tntelege adeverul, ~i credinctosit in dragoste vor petrece eu dinsul. Ca dar si mila este intru cuviosil lUI, si cercetare tntru alesii lul. " ,

-!

• -4 ••

De Is. In~l.polunea lui ,8oloIl0Jl. etire. c


Cap. 5, Vera 11. reptil in vecl vor fi vil, ~i tntru Domnul plata lor, ~i purtarea de grija pentru dlnsi! de la eel prea inalt. Pentru acesta vor Iua tmperatia podoabel, si stema frumsetel din , , , mana Domnului; ca cu drepta sa va acoperi et, ~i cu bratul seu n va apara. Lua-va tota arma dragostea lUI, ~i va tntrarma faptura spre izbanda vrajmasiler. Imbraca-se-va in zeua dreptatel, ~i-9'( va pune lui~l coif, judeeata eea nefa\arnica. Lua-va pavaza nebiruita santenia, ~i va ascuti cumplita manie Intru sabie, ~i va da reshoiu impreuna cu dinsul lumea asupra celor fara de minte. Merge-vor drept nemeritore sagetile fulgerilor, ~i ca dintr'un arc bine incordat al norilor, la tinta vor lovi. 9i din mania eea zverlitore de petre, pline sa vor arunea grindene. Intari-se-va asupra lor apa maret, 9i rturile i'I. vor ineea denaprasna. Sta-va tmprotiva lor duhul puterel, ~i ea un vifor va ventura pre et, ~i va pustii tot pamentul fara-de-Iegea, ~i reutatea va resturna scaunele puternicilor. Auqitl dar lmperatl, ~i tntelegett, invetaV-ve judecatorn marginilor pamentulur, Luatt in urechl eel ce stepanitI multiml, ~i eel ee ve trufitt intru poporele neamurilor. Ca de la Domnul s'a dat voue stepanirea; si puterea de la

a Nl1loAtjrel:

Cne nu te va ferici pre tine prea santa Feclora] Sail cine nu va lauda Prea-curata nasterea ta? Ca eel ce a streIucit fara de ani din Tatal, Fiiul unul nascut, acelas din tine eea Curata a esit, negrait tntrupandu-se, din fire Dumneden fiind, ~i eu firea om tacendu-se pentru nor; nu in done fete fiind despartit, ei in done firl ne amestecat fiind cunoscut. Pre aeela roga-l Curata eu totul fericita, sa se milutasca sufletele nostre.
l,mE: Lllmina linl1.~~
ProchiIp.enul4llel ;~i.~etirile. ne 180 Inte1QPoinne8olui Solomon oetire.
Cap. 3, Vert 10. unetele dreptilor slnt in mana lul Dumnedeu, 9i nu se va atinge de dlnsele munca. Parutu-s'a mtru 0chit celor nepriceputi a muri, 9i s'a socotit pedepsire esirea lor. ~i mergerea _._ de la no'( sfartmare, lara el sint in pace.
s

.~ !

~ Ca tnaintea

fete1 omenilor de vor _lua

....

cea prea inalta.'

·n
I:
r

I,

nea 6menilor, ~i versta betrenetelor via\a nespurcata. Placut lUI Dumnedeu facendu-se, l-a Iuhit, 9i vietuind lntre pecat091, s'a mutat. Repitu-s'a, ca sa nu schimbe reutatea mintea lUI, sau inselaciunea sa insale sufletul lul. Ca rivna reutatet intune~a cele bune, si neinfrenarea poftel, schimba gandul ~el fara de reutate. Sfir9indu-se preste putin, a pIinit anf lndelungatt. Ca placut era Domnului sufletul lut. Pentru aceea s'a grabit a-I scote pre din suI din mijloeul reutatel. $i pop6rele vedend, 9i ne cunoscend, nicl puind in gand una ca acesta ; ca dar 9i mila este intru cuviosit lUI, 9i cercetare intru alesirIut, , LA LITlE.
Stihira hramulut ~i ale sa.ntuluI, glas 1.

---------============.----==~---=========----------les indreptator de fil, Cu ale De la In~elepolunealui Solomon eettre. lui sante rugacnmt, Christ6se Oap. 4, Veri 7. Dumnedeul nostru pazeste reptul de va ajunge sa se sflrsesca, intru odihna va fi. Ca betrenetele acesta turma, ~i intareste ere.. : = .. slnt einstite, nu cele de multi an), dinta cea ortodoxa, ca un lunicl eele ee sa numera eu numeral anilor. f;3i caruntetele sint lntelepcmbitor de oment,
I

IN OINOr pILE

47

Glas Z,

re Inbitortul de Christos, pre eel cu numele nemurirel, pre talnuitorlul eel ade-

verat al MantuitorluluI,

rele este lauda ~i marire, ~i indreptator tuturor sihastrilor, pre eel santit Domnulul din pruncie, adunandu- ne cetele parintilor sa-l laudam, Cac I aeesta zemislind intru sine dragoste dumnedeesca, a parasit tnselacrunea lumeI,

ca-

laudam pre cuviosul Atanasie, pre Iuminatortul Iumel eel neapus, ca a strelu-

Sa

I
~
,
~

tntru intarirea credintet, Si cu luminart a tndreptat adu-

cit mal mult de cat soarele

1 f-" _,_i ~ciiiiuiiiiciiiiiiiuiiiiiv_en_t_, -__ ..c_c_le_v_e_cl_D_ic_e_la.4 i_u_a~ ..ii jjiiic_a_u_niiiiiliiiiliip_rc_aiMiiiiiiIiia _jUiiiild_c_ca_t


i1iii1

narile credinclosilor catra bunatate. Intal cu tnvetaturt de Dumnedeu insufiate, ~i eu povetuir! de cuvinte mantuitore, care if izvora din buze ca niste izvoare indestulate de apa, A done tragend totl spre rivna catra fapta cea minunata, ~i Cll vietuirea eea inXt d tocmal cu angeru, are an use cu dumnedeesca cuviinta la amendoue, adica, cu viata
A'~ A

cilor le-a tnfrent cu barbatie, aretandu-ne none prin fapte calea cea alesa a dragostet lui Dumneden. Cft pre acela~1 calatorie, alergand el, degrab a ajuns lumina cea adeverata, a Treimet celel atot- facetore, 0 minune de ulmire! Silucrucuvios lut Dumneden; cact fiind pamentean din fire, s' a facut intocmal ell fiintele cele tntelegetoare de gand, luand de la Dumnedeu .. ...

~i a ridicat jugul lui Christos pre umere, ~i taberile dra-

,i

nemarginita

marire

~l

cinste,

Si rugator ni sa face noue, ca sa dobandim bunatatile

48 Gl&'1 '-

tUNA LUI rtJLIE

cele prea minunate ale vietel tale celet dintru sihastrie. au utmit euge!ele an~ere~ti, ~i au spatD?antat ~l pre omenl: Cael ea ~l cum at fi fost fara de trup, in trup pe pament te-al lupta~ eu vr~jma~il eel nevedutf. CI dar tote neamurile bine credinctosilor te canta pre tine, ~i mal ales cinstita turma ta, lauda luminat ostenelele tale, ea ~i cum ar fi scrise in stilp, care l-al aretat ca 0 cetate de veselie in pustin, pre earea o al Iacut Incas de buna euviinta cetel pustnicilor, carea sa infrumseteza cu minunile tale, ca eu niste imbracaminte de mult pret, ~i eu luptele tal.e eele vitejestt, Ci a sa pazi pnn rugaciunile si solirile tale A tanasie, cere de la. Christos, eel ee are mare mila, in trimbita de cantart ; ca darul Duhului eu glas mal frumos de cat tota trimbita ne chtama pre tott, spre lauda purtatonulut de Dumnedeu parinte, Imperatil, ~i boerit, sa laude pre servul eel ales al imperatulut tuturor. Pre eel ce eu toata intrarmarea dumnedeesculul • Dub, a biruit stepanirile ~i puterile tiitormlut lumei, Pastorit ~i .invelatoril, bine sa

N evointele

laudam pre indreptatortul ~1 izvoditorlul pastoriel celel eu adeverat alese. Pre eel eurat intru dogme, pre eel viteaz intru credinta, pre eel eu gandul inalt intru privirile mintel, intru fapte mal-pre-sus de non, intru lnvetaturt pariu de destatare, pre indreptatortul eelor retaeitI. Pre intaritorul celor clatitf, pre eel milostiv catra totl bolnavl, Lauda cea mare a muntelul Atonulut, laudandu-l tott sa-l dieem: Cor?na parintilor Atanasie, partineste none servilor tel tot-deuna, ~i mantueste turma ta cu rugactunile tale parinte, R a trimbitam in trimbita decantan, ea plecandu-se de sus imperatesa tuturor, Malea Feel6ra, incununeaza eu bine-cuventare, pre eel ee 0 lauda pre ea. Imperatil si boeril sa se adune impreuna si sa vestesca eu laude pre i~peratesa, carea a nascut pre imperatul, eel ee bine a voit sa mantuesca eu Iubirea de omenl pre eel opritl de morte Pastorit ~iinvetatoril adunandu-ne sa laudam pre Malea cea Prea-curata a pastortulut celul bun, pre sfesnieul de aur eelluminat, pre norul eel purtater de lumina, pre eea mal desfatata de cat eerlurile, pre sicriul eel insufletit, pre seaunul Stepanului eel in chip
~i :"~~~ "" Nll1oit6rel:

R a trimbitam

Mlrlre, glas 5.

§lfi3=,I
!

i. C1NCI DitE

..

-ii1D
OJ9=1

aur care tine manna, pre usa II Cuventulut eea inchisa, pre scaparea tuturor crestinilor, laudandu-o eu cantart dumnedeestt, asa sa dicem : Palatule al Cuventulul, invredniceste-ne pre not smeritit lmnu este eu neputinta mijloeirei tale.
LA STIHOA VNA. , Bueura-te o1l.mara.•. P rOlom1a:
Btfhh.n ... ",1" ..
&;,

,- de foe, pre nastrapa eea de

peratiet certurilor, ca nimica

sufiet, Atanasie, lara luerarea crucet Mantuitor1ulul, ~i puterea eea nebiruita 0 at aretat, en care sitncingendu-te, at birut pre eel ee sa lep~da de dumnedeesca aretare prin trupul lui Christos; Pre earele rega-l, sa darutasca sufietelor n6stre mare mila.
Itih:

~1ieirea lor eea pterdetore ~

ucura -te eela ee vorbestl, eu eetele eele angeresn, CUviose Atanasie. Cael eu adeverat pe pament at petre cut viatalor.nevoindu-tetntru bunatate parinte, aretandu-te 0glinda neintinata curatiel, primindstrelucirilesantuluf Duh, eele datatore de raze, pre a ferieite, de unde luminandu-te, vedeal eele viit6re, ~i spuindu-Ie tote mal 'nainte, fiind invetat de la dumnedeesca aretare de lumina a lui Christos; pre earele rega-l, sa darutasca sufietelor n6stre mare mila.
k St1b: Oinstltll. asta tna1ntea. DomnuluI m6rtea

A retatu-te-al sttlp eu chip de 'lumina, intarit eu bunatatl, ~i nor umbritor eelor din muntele Atonulut, povetuind de la pament catra ceria, pre eel vedetort de Dumneden, ~i eu tolagul crucel despicand marea patimilor.si biruind pre Amalie eel tntelegetor, al aflat suire ne oprita catra ceria, de Dumnedeu ferieite. Impreuna eu eel tara de trup stand inaintea scaunulut lut Christ os: Pre earele rega-l sa daruiasca sufletelor n6stre mare mila.

Ferloit bll.rbatul earele sll. temede Dom~ nul,tntrn pornnoile lui va voi f6rte. •

ucura-te eel ee te-al faen incepetor sihastrilor, ~i , partinitor nebiruit, Cael taind radacinile patimilor, ~i 'Q1 rabdand barbateste navalirile ~ ,d.racilor~al scos la ivela re-

Ouviosulul luI.

J1~--

re eela ee este pod6ba parintilor, lauda sihastrilor, izvorul minunilor, ~i catra Damned eu solitor nerusinat, adunandu-ne d'impreu;a, 0 lubitorilor de serbare, sa-l laudam eu laude de cantare, qicend : Bucura-te indreptatorlul ~i tnchipuitortul, ~i iz- I vOduI.eel, iseus,i,t al vietcI B,i-,,~' I
III'

='-;;;;;0;;;;;0;;-'

-~_iiiOiiiiiiiiiii~~_iiliiiiiiiiiiii~~----f!Jrr

bastre,U; bucura-te lumina .. ~- -'

LUNA LUI IULI:t

I 1\

tortule eel prea luminat, carele luminezl tota lumea eu luminile bunatatilor; bucurate mangaitortul celor din suferinte, ~iflerbinte partinitor celor din primejdil, Ci tu dar Atanasie, nu tnceta rugandu-te lut Christos Dumnedeu pentru acesta turma a ta, ~i pentru totl credinclosil, carit cinstesc adormirea ta cea pre a cinstita,

l\'Iarire, ~i aoum, a NlI.so~t6rel InviereI: Pre tine ceea ee al mijloeit ... Cautit 180 sfir~itul ()d,,, ~;;~. Iar nnde va fl priveghlere la bine·cnv~ntarea panilor cdntitm Trop8orIul sa.ntulul de 2 orl,

$i Nascetore

de Dumneden ... Od8otlt.

sa

!l:t::.

VEPI: !arlt servirea Cuviosulul Lampadie s'a sit se eante rntru acestit serlt 180 Dup!·

Domnul, din pantecele t~uesind, tntru mine imbracandu-se, din blestemul eel dintal pre Adam a deslegat, Pentru acosta tie Prea-curata, ca Malcel Iut Dumnedeu ~i Fecl6rel cu adeverat, strigam fara tacere ca angerul, bucura-te: Bucura-te Stepana, folosit6rea ~i acoperementul, ~i mantuirea sufletelor nostre,
Trop8or1ii,glas 3.

men Prea-curata, Christos

Facetortul ~iMilntuitorlul

,1

800m,

a N!so~t6rel:

adaoseturile cele adapatore ale rugactunilor tale parinte, adapa candela mea cea sufletesca, purtatortule de Dumneden Lampadie, ~i suH~ Intru mine cuvent, ca sa te pot lauda Cuvi6se. Parinte ridicand crucea pre umeril tel, al urmat eeIut ce a rabdat pentru tine restignirea cea de buna voe, omortndu-tt trupul fericite. uptandu-te eu vrajmasul sihastreste, ~i chlemand puterea cea din inaltime, I-at smerit pre el parinte, ~i 'tl-al lmpletit tie diadema de biruinta.
J

Cu

La Duplhmare CANONUL sa.ntulul Lampadle. Ca.ntarea 1, glas I, Irmos: Veni~l pop6relor sit oa.ntltm...

Mltrire:

I[

viata ta cea in trup stall minunat cetele angere~tJ, cum cu trupulla luptele cele nevedute at e~it pururea marite, ~i al ranit cetele dracestt, Pentru care Atanasie, Christos tie 'tl-a resplatit cu bogate darurl. Drept acesta parinte, roaga- te lul Christos Dumnedeu sa se mantutasca n6~,_e=.
iiiiOiiiiiiiO ........

De

~i aoum, a Niso~t6reI:

. Cine va putea Sa spue precum sa cade zemislirea ta cea mal. pre- sus de cuvent, ca ne-al nascut none pre Dumnedeu

l't§fetele

~==--i=n=tr=u=PiiiiiiOOOat, carele s'a aretat m~?

....

~.

I Fectora. tuturor tuitor noue


, Or

..

IN onJui :pILE

prea santa

liltrire:

Oa.ntarea. 8, Irmos :

Tu D6mne 6U Ouventul...

dihnindu-te in muntl, ~i . in pestert ascundendu-te, at luat dar dumnedeesc, eugetatonule de Dumnedeu fericite,

A vend not aeum sieriul mostelor tale, scotem dintr'insul sanetatile, laudandu-te pre tine Lampadie .
Si
8.6Um, a. .Nll.so~t6rel :

cu smerirea, ~i en dragostea tntr'armandu-te, te- 81 mutat catra odihtele nostru.


nele cele tntelegetore, parinMlI.rlre:

I naltandu-te

tie Prea-curata, ceca ce fara sementa al zemislit pre Dumnedeu, roga-te pururea pentru robit t~l.
{Jj},nta.rea 5, Irmos: D1ttlLtorlule de luminll. ...

B ugamu-ne

cu postire purtatortule de Dumnedeu parintele nostru, Pentru aceea te-at ferit de reutatea vrajmasnlnl, cugetatortule de Dumnedeu,

V ietuit-al

uminandu-te eu strelucijA~l rile cele dumnedeesn, pururea at strelucit luminoase raze de tamaduirt, luminand
iIt.

pre eel ce Cll credinta einstesc acesta pomenire a ta Cu-

viose,

,1 acum,

8.

NlI.!J6~t6rel:

nascut pre Christos Dumnedeul nostru.


cantare8.

rea, rugamu-ne tie, ceea ce al


4, Irmos:

eel ee scapa la tine, mantneste- 1 de t6ta ingrozi-

P re

.~ retand fapta asemenea .' de potriva ell numireata, te-al facut faclie aprinsa de dum-

nedeescul foe al Duhului, ~i ardetore de materia pecatuhn,


de mir cu dulce mirezma din dumnedeestile vistieril cele pururea curgetore spre marirea Dumnedeulutnostru, izgonind tota suterinta patimilor, Cuviose,
'i~
QOu.w,

I zvor~~t1 izvor

I
.I
I

Au4it·am D6mne audul teii...

re~tl mirurt de tamaduirt, de Dumneden, insuflate. F iind ascuna intru multt anI, te-at descoperit de Dumneden, spre marirea lut, prea

acendu-te buna mirezma tntru Christos, cu dumnedeestile tale bunatatt, izvo-

ii.

NlLs6~t6rel:

Tie,

celeta ce al nascut

pre Christos Ziditorrul tuturor, strigam : Bucura-te Cu..

t~ricite parinte,
-'S2_<

resarit noue lumina; Bucu............... IIIiiooIIiiii~

rata; Bucura-te ceea ce ne-al

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiol--

r
I

52

LlJJIA LUI lULIJl

ra-te, ceea ce al tncaput pre Dumnedeul eel netncaput,


oantare& " IrmOB:

nostri,

ventat Dumnedeul parintilor


Mlrire:

--1

" I~
?

De adineul gre~aleIor...

iind ocarmnit de venturile dumnedeesculut Dub, trecend viforul vietet, al ajuns catra limanurile odihnel celel de acolo, Cu vi6se.

Smerit la inima, inalt intru vietuire ~i In minunt te-al aretat parinte, cantand: Bine e~tI cuventat Dumnedeul parintilor nostri, '
¥i
acum,
8.

NllscMorel:

in pustie, ~i uscand patimile trupulut, al tnchipuit de iznova pustiul lul Ilie, Cuvi6se, tacendu-te pilda pustnicilor. dincimea Iacrimilor tale fericite, s'a facut pierdare tuturor dracilor, ~i lumina turmel tale, care pururea te cinsteste pre tine nrea ferieite.
f1
&lU1I., ..

L inistindu-te

ee te-al slllll~luit in pantece, ~i te-al nascut din Fectora. Cela ce al pradat Iadul.si al luminat limbile: Bine rintilor no~tri.
(Jbtarea.

C el

e~tl cuventat Dumnedeul pa8, IrmoB t

'

Pre Dumne4eii oarele s'a ...

HuOlt6r.t:

milostivirel tale, ceea ce al nascut pre Cuventul eel prea milostiv, carele cu sangele seu a mantuit pre oment din stricaciune.

I nvredniceste-me

u descoperirt totricosate, ~i cu semne tngrozitore te-al facut cunoscut celor ce nu te stiau, de Dumneden cugetatonule, fiind ascuns in multt ant, teo at aretat izvorandu-ne none mir de tamaduirt, prea fericite parinte,

Ob.ta.rea 7, Irmos;

Oel ee a stins euptorlul.;

tlelil ale darurilor din tine ment en cuget enrat, ~i dezluminezl inimile eelor ce cu leg~ndu-~~ de. t~up, te-aI unit il ~credinta cantil: Bine e~tI ~ ..~C\l~Dgerll, strigand: Laud!! i

u rona tntrenaret stingend cupt6rele cele tterbintt ale patimilor, fericite, strigal: Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintHor nostri,

izv6rele Mantuitorlulul, ne izvora~tl none dar, pururea curgetor, ~i ne mantuestt de primejdil ~i de patimi, ~i de scarbe, pre nol eel ce sever~im santa pomenirea tao

dapandu-te fericite din

Bine,cu't@n1;ltm pre Tatll...

u datatorele de lumina

ngereste al vietuit pc p~-

CINer DILE ,

pre tubitortul de omenl, si-l prea inaltatl iotru totl vecil, carele dumnedeeste nascut neintrupat mal 'nainte de vecl, ~i in vremile de pe urma s'a nascut din Pectora ell trup. Laudati-l Iucrurile lui ca pre un Domn, si-l prea inaltatl In.tru totl vecil, pre Dumnedeu carele s'a "pogorit in enptortul eel cu "foe la coconil evreestt , ~i "vapaea tntru recorela 0 a "preiacut, ca pre Domnul lau"dati·l lucrurile, si-l prea in"naltatl tntru totl vecil,
IrmosID: SIL I!l.udil.mbine II. ouvGnt!l.lII. ...

tale, care izvoraste tamaduin, Lampadie, de Dumneden pur ..

p re eel unul-nascut,

,1- IOum,

a NA.llo~t6ret:

tatortule,

sihastreste, sever~ind nevointa ta, ~i calcand tote cursele vraj masulul, al mantuit din stricaciune pre eel ce cu dragoste te cinstesc purtatortule de Dumn edeu Lampadie: Povetuindune pre nol parinte, catra calea cea

Nevoitu-te-at

J[!I.r1re:

ceresca,

f "cu

·.eel din Dumnedeu, carele re Dumnedeu Cuventul .

mie Domne tarta-ml, cand vel vrea sa me judecl, ~i sa nu me ostndestr pre mine la foe, nicl cu mania ta sa nu me Infruntezf, sa r6ga tie Feclora, carea te- a purtat pre tine in pantece, ~i multimea angerilor, ~i cetele

,1 arta-mt

&OUlll, I

H!l.loJi6re!:

cuviosilor.
Prose a: mi

negraita tntelepctune a "venit sa tnoiasca pre Adam "eel cadut ren prin mancare "intru stricaclune, din santa "Fecl6ra negrait intrupandu"~e pentru not credincfosil, "cu un gand intru laude il "marim.

Stihirile

sA.ntulut Lampadie, eele de 1& Vespa0 prea-mltritl(' minune ...


l'inll JrlD~ R

ce pentru not s'a nascut in pestera din Feclora, acela a descoperit credinclo~ilor lumina Duhulul cea ascunsa in pestera cu santenie, sicriul eel cinstit al moastelor

C el

viose.
1:)

prin tnfrenare ~i rugacmne neincetata, al SUpUs sufletulut cugetul trupulul, ~i te-a! tacut plin de darurile prea santulul Duh, ell care tntarindu-te al snpus tote taberile duhurilor eclor viclene, ~i le-al surpat la pam ent Cuar in te Lampadie, de

p arinte fericite Lampadie,

Dumnedeu tnsuflate, aretatu-

LUNA LUI JULIE

te-al noue ca 0 comoara ascunsa, zacend in pestera, ~i cu semne si eu minunl bine mirosind sufletele, celor ce cu credinta veniau catra tine, de Dumnedeu fericite. Pentru aceca strigam tie: Repeste-ne de la cele rele ell rugacmnile tale ~i pre not, earn te lau .. dam pre tine.
t

La

uririna.

La Dumne4el1 este Domnul, Troparlul sa.ntuluf, de 2 orl, Mll.rire, ~i aeum a Nll.sc~t6relInviereL Dupll. int!l.la Stlhologi8, Catlsmala, glas 1. Pr060mia : Morm~ntul t~i1...

Lampadie, de Dumneden inteleptite, en petrecerile cele sihastresn lipindu-te de Dumnedeu, ~i cu strelucirile lut luminandu-te, santit te-al aretat ca 0 faclie ce Inmineza tuturor tot-deuna bunatat1 mantuitore. Drept aceea astadt bucurandu-ne, cu , . credinta serbam pomemrea ta cea purtatore de lumina, de Dumnedeu fericite,
. .I.r1re, ~1 aoum, a NA.so~t6rel:

Parinte

stea mult luminosa a calugarilor, ~i ca 0 trepta stiuta, ~i hotar tnfrenaret, ~i oglinda prea Iuminosa a socotintet te-al aretat Prea-cuviose : Cere dezlegare gresalelor, celor ce eu bucurie seversesc pomenirea ta prea fericite Atanasie. De doni 011.
0
M~rire, ~i aoum, a NA.llon6rel:

Ca

Bucura-te pterderea dracilor, bucura-te fitca lui Adam, care al infiorit cu adeverat florea cea nevestejita, bucura-te marirea robilor tei; Bucura-te intru tot nevinovata dezlegarea reuta tiler, bueura-te darul eel mantuitor de la Dumneden lumel daruit, , bucura-te prea cinstita mantuirea celor ce sa roga tie; Bucura te Stepana marirea celor ce te maresc pre tine.
,1 e... ·lalt' ••rnre a. Uftrmei, Qupre randu· elll. ~1 .Apol1snl.

ndrepteza-ne la calea POcaintel pre nor, caril ne abatern pururea la necalea reutatilor, ~i maniem pre prea bunul Domn, ceca ce e~tI neispitita de nunta, bine-cuventata Marie, scaparea 6menilor eclor fara nadejde, loca't'

~ul lui Dumneden,

Dupll. a dona -Stihologie, Catismaill., Prosemia ! Pentru mll.rturisirea ...

,la.

9.

Tinut fiind de dorirea cea dumnedeesca a nemuriret, ~i , luand crucea pre umere, te-al salasluit in muntele Atonulul, de carele mal 'nainte al dorit, unde at adunat turma Domnului, Prea-cuviose. Pentru acesta te-am ca~tigat pre tine calduros rugator catra

Domnul,

De dou~

on.

IN OINOt PILI

cort te-al aretat Cuveritulut, ceea ce e~tl singura Prea-curata Fectora Malca, care cover~e~tl pre ~nged en curatia, Pre mine eel ce stnt Intinat mal mult de cat totl ell gresalele trupesu, curateste-me cu dumnedeestl apele rugacnmilor tale, dandu-mt Curata mare mila.
Dnpll. Polielet., Oatismala, glas 8. Prosomia : Pre Intelepefnnea ~i (,Ju'1~ntnl...

:c umnedeesc

MAme, ~i aenm, a. NlI.so~t6reI:

mea, ca tntr'ensa s'a lucrat mantuirea lumel, ~i ertarea gresalelor celor de demult. Pentru acesta strigam catra densa : R6ga pre Filul t~i1 ~i Dumnedeu, sa darutasca ertare gresalelor, celor ce sa inchina en credinta pre a santel nasterel tale.
A,PoIAntiiolitJ.l
U l!.uII.1i1 al glasnlul al patrnlea, Proohimen, glas 4. ,. Cinstita este tnaintea Domnulut m6rtea Cuviosului lul,

~tiinta ~ilucrare, ~i tnfrumsetandu-tt cugetul, 't1-a1 indreptat viata catra POruncileceledumnedeesn.Preacuvi6se; pentru ell te-a! aretat luminos laminator caluga ril or, indreptand ~i lumiprimind Pentru acesta laudand ell dragoste pomenirea mutarei tale, strigam catra tine, de Dumneden, purtatortule Atanasie: R6ga pre Christos Dumneqei1, sa darutasca ertare de gresale, celor ce ell dragoste einstim pomenirea tao
M!l.me,

Stih: Ce vom resplati Domnulut pentru t6te eele ce ne-a dat none. T6tfi suflarea ... Evangelia de 1& Matel: Dis-a DomnuI ueenicilor sel t6te 'mf sint date mie ... Psalm 50. Pentru rugacrunile Cuviosulut tea Atanasie, Milostiv~, cura~e~te multimea pecatelor n6stre.
~t '!,61U)1:

MArire, glas 2.

nand pre tott catra cunostinta.

nedeu, Milostive ...

Pentru rugaefunile Nascet6rel de Dum-

ei aonm, a. N!l.sc~t6rel:

De don~ 6rt

Pre ceea ce este u~a ceresca ~i sicrin, munte cu totul sant, nor strelucit, sa 0 laudam, scara ceresca, rain cu ventator, mantuirea Evel, ~viStiCrie mare a t6ti\ lu-

Totl Sa laudam pre eel cu numele nemuriret, pre cela ce barbateste, f?i vitejeste a sihastrit in muntele Atonului, carele a adunat f?i acesta turma, ~i ell dragoste a ridieat casa Domnulut, f?i tote a inchinat Maleel lUI Dumned .n, cariea i s11 ~i roga pentru nof, eel ce ell credinta sever~im pomenirea lut, ~

Stih: Mi1ne~te·m~Dnmne4enlednpremaremna ~i Stihira glas 8.

ta:

LUIIA LUI IULII


OANOANELE. N!soAt6rei de Dumne4eii en Irmosul pe 6, al Paraclisuluf, sail care sste in 20,' de 411e, la sAntul profei Hie. ~i al sAntului pe 8. Al cli.ruTa a.orostih lao Greol este aeeata:
j}

'~

natate, de a canna dragoste ranindu-se marita sluga ta Atanasie, 'tt-a zidit tie acesta
casa Feel6ra.
Vll.li~va8ie:

Ou olnt1l.r1 pre Atanasie cinstind, voiiil1l.uda. fapta bunli.. UA.ntar8& 1, glaa 8, Il'JII.os:

Deschide-voiu gura mea ...


~ Oela
08

& vend

Pre Faraon eel ... , pur! ••"

al tnt!lri.t oerlurile ..

numirea nemurirei, cat al fost eu viata, dupa ee te-al mutat de la eele vremelniee, te-al aretat parta, nemuriret celet adeverate, parinte Atanasie. Ci dar stand inaintea lui Christos, adu-tt aminte de nol eel ce te pomenim pre tine. pruneie facendn-te einstitor de Dumneden, Cuvi6se, lipsirea parintilor tel nicl de cum nu te-a zaticnit spre castigul bunatater, ci t6ta pofta ~i dorirea eu totul at intors catra singur eel. ee te-a zidit.
M4rll't :

in copilarie fiind cuprins ell dragostea eea catra Dumneden, adunand copiil eel de 0 versta, ~i facend ceta, il indreptal duvovniceste, scotendu-I pre dtnsit prea intelepteste din obiceiurile cele

copilarestf

D in copilaresca

iind ranit de dragostea tntelepctunet, al venit catra eetatea eea ell buna norocire a lui Constantin, parinte Atanasie, t$i ca 0 albina intelepta t$i tacetore de mtere, adunand cuvintele cele mal de folos, al lepadat cele netreb.

nice.

Tfl.r.l.re :

iind cuprins de pofta eea catra tine, ~i legat eu dragostea, tndraznind cant tie lauda din buze spurcate. Ci dar parinte fii-ml ertator, ~i-ml da putere, sa- tl adue lauda dupre vrednieie.

,1

u vetrela crucet ocarmuind luntrea cea snfletesca, al trecut linistit ~i usor pre marea vietel cea cumplita, ~i te-al adus catra dumnedeestile limanurl ale linister, fericite

aomn, a. Nli.soGt6rll:

parinte,

Prune tener al nascut mafpre-sus de cuvent pre eel vechili de dile, arata pe ament carart none de bu-

~1aeUDl,

&

N!solt6r.l:

el negrait din Tatal nascut mal 'nainte de veer, in vremile eele mal de pre urma

a e,it din pa.ntecele te~

t:
I

IN 01)1O! PILE

tndumnedeit firea nostra, Malca Feclora, adunand luminat poporele cuviosilor,


Prosomia: G&tlsmala, 11&8 t. Pre Tn~elepolunea ~iOuv~ntul. ..

aa.ntarea ", Ira•• :

parasind tote cele peritore, ~i veselitore ale vietel, en osirdie at urmat lUI Christos, Atanasie, ~iridicand pre umere crucea Domnulut teu, 'tl-aI topit trupul intru tnfrenart, Drept aceea Domnul eel prea bun te-a ~i ales pre tine p' stor sufletelor, purtatorlule de Dumnedeu tericite: Roaga-te lul Christos

Din tinerete

nitoare patimilor ~i in... dreptandu-te cu fapte dum ... nedeestl, al s~ver~it calatoria cea buna : Si prin bun a ere ... dinta al biruit pandirile ~i viclenirile ~i maestriile dracilor, alegend ca un intelept

aeendu-tl mintea step a-

Til e~tl tl1ria mea D6mne...

partea eta mal buna,

Dumnedeu,

tare pecatelor, celor ee serb6za cu dragoste santa po-

sa darufasca erDe dou~ ori.


&

menirea tao

IIa,rire. 81 aoum,

N§.8o~t61'eJ:

la jugul eel usor al Domnuluf, ~i tndreptandu-te en frica cea dumnedeesca, ~i curatindu-tt trupul ] ~i sufletul, te-al fa cut pricina de curatie, ~i de intregimea mintet, t)i hotar postirel, ~i pecete a nepatimiret ~i a dragostel Atanasie. tu de Invetatura bisericet ~i de eea de afara, torte ell tntelepctune al osebit fieste canna inv~tatura cea dupre cuviinta ~i de folos, fiind tngradit eu dreptate, ~i en tntelegere, eu smerirea, ell min tea, ~i cu barbatia, ~i incuviintat cu celelalte darurf.

S upuindu-te

t :bUl teo.

pre cela ce a facnt tote, ~i in bratele tale al avut pre cela ee tine tote; ~i din tite at hranit pre cela ce hraneste Iumea, Pentru acesta te rog pre tine prea santa Feclora, ca sa me mllntuestr de gresale, cand voiu vrea sa stan inaintea fetel Ziditorulut men, Stepana Pectora Curata, al teu ajutor atuncea sa- ml daruestl, ca pre tine te am nadejde en

Dumnedeu, negrait al nascut

p re Intelepctunea ~i CUventul in pantecele teu z~mislind tara ardere, Malca Iut

I mpartasindu-te

Mli.rire:

S tepanul,

~i

aenm, a Nli.8c~t6reI:

eel ce sa porta

infriccsat pre umerile heruvimilor, s'a salasluit in pantecele teu, Curata, ea pre un scaun de toe, ~i eu luarea tru-

r .~ .
I

tI P::Ul
A

a indumneqeit fiinta::: LUI ~i de edt t6til Zidir: omenesca, precum tnvata eel Pentru aceea d'impreuna cu ales tntre cuviost Atanasie, dumnedeescul Atanasie roga ceea ce e~tI singura pururea pre Stepanul pentru nol toti.
OAntarea I, !nQ_os: Pentrn 00 m-a! leplldat ...

=:iI,

t-

Iaudata,

r,U ostenelele

O~ntarea 6, Irmos: Our§.te~te-m~ M§.utuitorlule ...

parinte,

cuvintelor tale, catra invetatura ~i catra ascultarea povetuirilor, pre cer ce poftian a vedea tot- deanna, ~i a privi cinstitul ~iveselitorul tell chip

retatu-te-at ca un mag"net) tragend cu dulceta

tale at omo..~Ilritpoftele trupulul, ~i te-al restignit pre tine tnsutt lumel ~i patimilor, stand catra Dumnedeu eu posturi ~i cu Iacrtml, cu rugactunt ~i cu laude neincetate, Cuvi6se A·

tanasie,

Pleeandu-te dumnedeestilor Iegt, ~i ascultand poruncile celut ce te-a tacut, te-al arerat puitor de lege sibastrilor, ~i indreptator iscusit, ~i povetuitor eelor tara de minte, ~i povetuitor celor retacitI, ~i luminator celor din tntunerec, pururea pomenite. chip bun atatilor, ~ilocas darurilor prea santulut Dub, al zidit santita casa de invetatura, ~i de veselie, rinduind t6ta petrecerea ~i vietuirea ce sa cuvine sihastrilor,
J(lf.rire:

Fiind mat mare pustnicilor celor din muntele Atonulut, ~i inchipuire ~i model faptelor celor bune, al impodobit tote salasluirile sihastrilor cele de acoio.
JIlf.rire:

A. retandu-te

Cacutu·te·al dulce, drept, ~i bun, bland ~i cumpatat, bine primitor, bine apropiat, ~i milostiv, ertator, bine indurator, lin la obictnuirt, urmand obiceturilor lUI Christos.

retandu-te ca un noll Moisi, at Iacut asemene stauA

~1 aourn, a N1t8o~t6reI~

cea ritoricesca nu p6te a te lauda pre tine dupre vrednicie, prea laudata, fiind mal tnalta de cat heru-

G ura

~1 aoum, a N'so~t6rel:

lul ca alt cort, prea cinstite, care l-al ~i tnmultit cu ostenelele, ~i cu sudort, ~i I-at inchinat Malee! lut Dumnedeu,
.

C a catra

oONn,~.".~ll',~. ~ Prosomia.: Apltl'ltt6rel D6mnel...

un vedetor al

t•
fiintelor celor

III CINOIIlILE

. 6":

gile tale sa"" e rna ntuesca de s ispite ~i de primejdit, eel ce . x at '" t· B l< S t rIga Ca ra Ine: ueur,,- t e
A

lucrator tilcuitor prea adeverat, turma ta striga catra tine, de Dumnedeu graitorlule: N u Inceta a te ruga pentru slu-

fara

t
I

materie, ~\

g~lcatra tine

MantuitorIule

al celor ce stria
ell

cura- te parinte Atanasie,

credinta: Bu-

parinte Atanasie,

sus luandu-tt chtemarea ta cu prea- marire, viata , cea nemuritore al mostenit ;

De

10011.

Intru aeesta Luna, in 0 q.iie, pomenirea Ouvio. sului ~i de Dumne4eii purtMortulul pll.rlntehu nostru Atanasie eel din Aton, ~i cel imprenni en dtnsul ~ese ueeniel dInt Stih: Marele Antonie en adev~rat a fost p1l.. rlntllor tneeput, Iarll. dumnedeeseul Atanasie lndumnedeit snr~it. LuI Atanasie ~i eelor ~ese ueenieI al s~l on adev~rat, Ie.~i:~~~~=at~iSerieeI, trupesttlor lor loea~url De ~i Atanasie eu anil mal·pre·urmll. s'a ivit, lull. prin ostenele ~i pre eel veehl 'I-a eover~it, Pre Atanasie in a oineea 4i, Angeril spre dnmnedeesoa estate n sui,

leptel stiinte, Bucura-te cum~ pana d rep tva t '" cea " tocma I \,el In statatore ell adeverat ; bucura-te ce 1a ce at sever~it ell cuventul pomirile lucrarilor tale. Bucura- te mintea ceca ee teo In d u 1ce~t'" de aanduri 1 e 1 egan un e cele negraite ; bucura-te cela ce at minunat toata faptura ell crestinatatea tao Bucura-te . ,. td .¥ pnn care s a rusma racn ; bucura te prin carele t6ta pa

cit ell trup fiind pe pament, ~i via ta, fara de tru p petrecend, al fost nebiruit de patimI. Pentru acesta te laudam parinte: Bucura-te cela CeCJ;1t1 "( calngarilor madre luminata; bucura ate stilpul eel strelucit al lntrenarel. Bucura- te eu. bb nostinta ar atiel cea marita; bucura-te aretarea pre a tnte-

~. _ 4"~----------------------------------------------------------" _
I

tirna s'a omorit, Bucura-te izvorule al rturilor celor eurde vi b getoare e vlata; ucura-te

llc6fll.rul aeest strelueit al lumel, avea patrie Trapezunda cea despre Lazl. Nils· tent fiind din pltrin~l de bun neam, ~i de -~ < Dumnedeti Iubltorl, insll. tatll.·slJi1se trlt· gsa en neamul din Antiohia; larll. male!l.·saera orescnta aeolo. Deel avsnd eopilnl niste tnoeputurl ca acestea, ~i odrl!.slind dintr'o redll.einl!. de bun neam ea aeeea, asemenea 'I-a fost ~iere,terea, ~i indat!l. s'a dat la tnvll~lttura santelor oll.r~l,pre care ispitinduo forte i slt flteu poftll., tntrn atata in cat a ajuns ~i la inv~tll.tura ~i ~tiinta eea desever~itll.. Pentrn aeeea mergsnd ~i la Oonstantinopol, sa umplu de inve~ll.turI, despre 0 parte invlltltnd e1 de la al~H, larll. despre alta invlltand el pre al~il. ~1 fiind t~n~r de verstll., avea minte de b8tren, Iubind eu tot sufletul eurll.~enia, ~i primind petreeerea eea grea siMstreseil., la al earia 8fir~it gltndind a ajunge, s'a dUB 111. Chiminan, ~i este acest ouminan un munte al Asiel, Inalt ~1 eu anevoe de nmblat, intn. earele era 0 Monastire ee ayea egumen pre Mihail aeela ee se numb. Ma· len, om dumnedeeso, ~i vie~el ell.lugil.re~tlforte ales nevoitor. Carele ehivernisia ~i pov~tula pre Monahil eel ee el'aii supu~I luI sprs via~a eea oeresoll.. Ou eariI tmpreunlt numerandu·se ~i fe· rieituI, s'a numit pentrn dumnedeesea shimlt Atanasie, (oaoi mal intl'tl it era numele A vra· mie). Dent in scurta vreme tntreeu pre to~l' eel ee eraii nevoitorlla ostenele, robmdu-sl trupul, ~i ehinuindu-l, ~i uttandu-se numal la duloeta vie~el eelel e6re~tl. De aeeea de aeolo pentru elnstea es i s1l. a de e1l.trll. pentru bunll.tll.tile d to~I, cele suftete~tl ee aves, s'a dus la muntele A· tonnlul. Oarele ~i aeest munte este in Maoedo· nia, ftind tnalt ~i lung, ee sll. trage f6rte spre mare tntr'un cap de plso lung. Deel s'a dat, aeolo la un stare~, primindu·l ou dragoste, ~i T

LUNA LUI IULIE


eu tnteJeptlt onviintlt asenltarea, ~i a v~rsat la.ngll. dtnsul multe sudorl dnhovnieestl. ApoI din dumne4eesclt desooperire, senlandu-se de acolo s'a dns spre pltrWe eele mal din lanntm ale muntelui oelui os s'a Ilis mal sus. $i fUnd mult rugat, de eel ee a str~lucit tntru Voev04ie IIi Intrn tmp~ratY, Nichifor Foea, earele n v~· tlnse mal 'nainte, "i era tmprietenit en dinsnl. A zidit 0 biserica infrumsetatll. MatoeY Duralnl ne4ei1, Iji multe chili! "i case marl din temelU le-a rtdleat pentru sltllt"lnirea "i petreeerea fratllor. ~i fll.cend tnclt ~i 0 Lavrll. de multlt g16U. de 6menY, en prea marl ostenele, clttrlt Domnnl s'a mutat. M6rtea lnl asa a fost: Clt D.etnceta.ndfericitnl a slt ehinui eu grele ostenele, sll. silia. sll. prefaoll. bolta eeea ce era mal din lll.untru, "I la mal bunll. f!tpturll. sl1 0 aducll.. 'i alja el sulndu-se, OR slt tnehee luerul, s'a snrpat bolta ~i l-a tmpresnrat pre ferieituI, ~i eu altl ~ese fratI d'tmprenns, Acesta pre cum spune cartea eesa ee serise de istoria lul, s'a arMat fi1c~tor "i de alte nespuse mlnnnl, mll.rindu·se en cnvinte de tnv~tll.tnr1t "i eu fapte, "i on mal 'nainte vederl. Tllm1tdnlt·a sl pre 6re·oare lepros. Inoll. pre oel ee sll. enfundase, in marea, "i pre cel ee ol:ll1itoriai1en dtnsnl 'I-a mantnlt din primej· die on oorabia. ~i dupll. chtnultnl s~i1 sfir"it. Un frate 6re·carele dintr'o MIll. f6rte grea, puindu·ljl allnprll. 0 mll.hram1t oarea era ornntatll. de sa.ngele sa.ntului s'a vindeeat. ~i alte mnIte vrednloe de pomenire "i de envsnt, face Dumnedenl minunllor printr'insul.
If

estirea V vilor talevietel ~i a ispraparinte, a pa-

De pogortrea lul Dnmne4eil....

truns mal tota Iumnea, ~i al ajuns la inaltimea cea marita, marindu-te pre tine Dumne-

qeu,

,1

de grije saracilor, Partinitor veduvelor, luator aminte de saraci, celor Intristatl grabnica mangaere, celor din primejdil liman, napastuitilor aparare,
.Arire!

ea pre unul ce te-a facut la totl vestit, T"~Trmand tnvetatorulut ten parinte, te-al facut purtator

Intru aoest'

pomeDirea· Ouviosnlnl p!Lrinta' Lampa.di. I:Itil.; Aprin4end fl10lia dumnedeesttlor bunll.Uti ferioite, Lampadie lntrn bueurie intri aeum huouran• u •

41,

du-t ••

I t;
f.

A eesta din prunoie dandu·se pre sine spre viata siMstresoll., "i Duhulul supulndu-sl gandul trupulnl prin tinerea pottelor "i desele rugll.olunl, a strMnoit ea s6rele, "i a luminat pre oel ee erai1 tntunecatl eu draoestile in~elli.clunl. ~i tralnd. a filout multe mmunl, ~i olltrll.Domnul mutsndu-se, acestea pururea dandu-Ie ceo lor ee eer on oredintlt, "i mli.rturise~t6 pe~· tera in earea zao oinstitele ~isantele sale m6~te. lntru aoest!!. 4i, nevotnta santulul mncenic Vasilie, "i a eelor d'imprennll. eu din snl ~epte. 44101de mueeniel, ee ail marturisit in SohitopolI. ~i san~irea bisericel santulul mueenie Iulian, oe este lAngll. targ. Intru acesta 4i, 8a.ntnl nonlouvios mneenie Ciprian. Oarele in Oonstantlnupol la anul 0 mle~ese·snte·~epte·4eol ~i nons de sabie s'a s~ver~it.
8t1h:

tiindu-te eli e~tl stea a t6ta lumea, ~i sihastrilor luminator ne apus, ajutor celor din nevol, celor peeato~l mare sea pare, te puiu inainte pre tine mij locitor, ~i solitor catra Stepanul Christos, prea cinstite,

oftind sluga ta a vedea marirea cea negraita a FiluluI si Dumnedeulut ten, NasXt6 dD d '" I ,.. d ec re e umne ,eu, uan cinstita sa cruce, a mers pre urmele luI cele purtatore de; • ta .d d stl Via" ~l umne ,ecy • Gbtarea a. Irmo!:
~~

........ ......

81 &aut. a N!L8o~t6r.l:

Ciprian de dragoste invltpaIatli. ardsa, ~i muneile eu adevsrat oa desf1ttll.rlle soeotea,

itejeste biruind tncepe-

De ~epte orl cnptorlul.,

o_~_. _~e_e _!O_:n_:_:e_~t_t~_~~"~:-~ll._~ m_il_ne __ :_~__ . __t_o_r_ii_l_e ... ... ~_~:_.n ~~_~ iA... .... .... e.... ~_te___ ~_i_s_te_p __._n_i_rl_]e a

I :-1-

t'

II-

........
IN

....•.... ,.
C.NOI 1m

~..!,

8i

('

;unereeulUI, te-al Caeut mare


tuire, descoperind viclenirile ~i pandirile ~i inselaclunile
tnvetator ~ipovetuitorde man-

preuna eu Arhanghelul:
cura-te.

Bu-

lor, ~i pazind turma ta nevetamata de tota viclenirea dracilor Atanasie, L mbland pe pament ca un om, vietuirea 0 at avut cu

r.

Obta.rea 9, Ira.. : SplUrna.ntatu·s'a de aoasta ...

trecerea, ~i implinind vietuirea acelora, cu caril impreuna cantl acum: Preott binecuventatr, pop6re pre a inaltatl pre Christos tntru totl

adeverat in certurr, aretandute asemenea ang.rilor, cu pe-

trecerea pe pament ca un farit de trup, te-al suit catra petrecerile cele cerestl, ~i te veselesn d'impreuna cu totl cuviosil, ~i cu totl dreptii, rugandu-te lUI Christos pentru

nespurcata, ~i sever~ind pe-

uratie, tntregime de minte, . ~i vietuire curata, ~i viata

not tott,
_t1'

vecit,

Billt·tnv8ntl. pre'Tatll. ..

nicie, ~i cinstim sicriul m6~telor tale cersind cu rugacmnile tale mantuire de patimt, lasare de pecate, dezlegare de tota nevoea, eel ce seversim santa pomenirea ta cu ere din ta, ~i ell bucurie in vecl.

preuna, te laudam dupre vred-

A dunandu-ne

astadt d'im,

6rte al marit pe pament pre Stepanul tea, ~i marindu-l pre el prin membrele tale, te-al aretat marit prin privire ~i prin fapta, ~i te-al facut laudat pretutindenea, Ca stie ~i vrajmasul a se mira f6rte tare de fa pta cea buna, purtatortule de Dumneden, 1. mpartasindu-te indumnedeirei celet adeverate ~i vietel celel nemurit6re parinte, te-al unit ell ostile celor tara de trup, ~i teo a1 numerat in cetele cuviosilor, ~i dantue~tl eu totl eel alest, cu caril d'impreuna roga- te Stepanulul teu neincetat pentru turma tao
~i aoUJn, a. ~a.8a6torei:

niora Ilie in Carmil, asa ~i


tu petrecend in muntele Atonulul, al poftit sa fil tnsutl osebit tmpreuna cu Dumneqell, ~i luminandu-te eu priviti dumnedeestl, te-al facut serv Prea-curatel Malee. lul ..L.

P recum

s'a s~la~Iuit odi-

Dumnedeu, strigandu-l d'im-

~,i

~ tiindu-te pre tine cins .. tita Stepana servul teu Atanasie, ca e~U biserica santita

iDcap~t6re UDUla diJ? Trei-

II

It

/I

62

. LUNA LUI IOLIE

me, a ridicat gata biserica cinstita, intru marirea ~i intru cinstea ta, intru carea nu inceta a't darui neincetat ajutor en rugactunile tale.
EXAPOSTILARIA.

resarit de la locurile resaritulut, ~i ell lumina bunatatiler tale Atanasie, al Iuminat partile apusulnr: Ci nu inceta a te ruga Domnulul pentru lume. De doue orl.
Biii.nre, ~i acum, a Nlscet6rel:

Ca

Prosomia:

Privind neenleil ...

un lucefar luminos al

de minunt, ~i partn de darun l-a aretat Domnul ornenilor, ca le-a daruit vedere, bola Iepril 0 a curatit, Pre eel cuprinsl de duhurl necurate, it mantueste de puterea lor, ~i ii face ell minte in-

trega,

santa tmperatesa a tuturor, prin rugaciunile cinstitulut teu Atanasie, pazeste turma ta ne atinsa de toata improtivirea, carea tot-deuna te lauda pre tine, ceca ce e~tl partinitorea lumeI. ,_
1A. LAODE. Stihirile pe 4, glas 8. Prosomia:
0 prea·m§.ritl!. minune ...

P rea

pod6ba sihastrilor, steua pustnicilor, Iauda pastorilor, ~i 16.uitortule lmpreuna ell cuviosit, parinte Atanasie ; bucura-te izvorul dragostet t?i al curatiet: bucura te Iocasul Treimel ; bucura-te sfesnice prea luminat al chibzuirel ; bucura-te indreptatormle prea drept al bunatatilor, ~i stilp tnaufletit,
MlI.rire, glas S.

B ucura ..te

este ell adeverat moartea Cuviosulut teu Christose, inaintea tao Ca lata servul teu din tinerete a izvorit izvor de minunl, care ~i dupa morte goneste tote b6leIe, ~i goneste duhurile vi-

C instita

laudam pre eel en numele nemuriret, pre eel ce barbateste ~i vitejeste a sihastrit in muntele Atonulut, carele a adunat ~i acesta tnrma, ~i ell dragoste a ridicat casa Domnulut, ~i t6te a inchinat Maleel luI Dumneden, carla i sa ~i r6ga pentru not, eel ce en credinta sever~im pomenirea Iut,
~l acUJn, a Nlscfit6rel:

T ott sa

cleniret, carora inca fiind yin,


a tabl1rat tmprotiva-le pana ~i la sange, Dc ~G-';'~ V~~.

_L

~; icriul mostelor tale A~ tanasie prea intelepte, izvor

de Dumneden tu e~tl vita cea adeverata, carea al odraslit rodul vietet, tie ne rugam : Roga-te Ste-

N ascetore

IiJiiiiii
Ii

pana

impreuna

eu euviosul,.JL,
.. _" c'JJ.

i.I\-

Iii

lI......._ a~·
I
1

,
IN ~EASE :PILE:

.._a.
63

Stih: Puternica pe pitment va fi. s~men~a lnl, Evangelia de la Luea, In uremea aoeea, sUitut-a iisus la 100 see...

Atanasie, sa s. milntasca su- II e C a \1\\ anger ~~me\\te%c I \ fletele n6stre. MARE. al vietuit veste] indu-tt trupul .lJU'n-U'.uv\.dA \'"( \' Eoteniile ~i Apolisul. t~u, prea fericite parinte, ~i Ora tntMa ~i eel des~ver~it Apolis. eu priveghferi prin infrenare pururea cugetand pomenirea mortet, ~i ada ogandu-te 1ntru cele dumnedeestl prin suiFerioirile din Oanonul santnlul, Oitntarea 3, ~urI forte mad, catra dorirea ~i 6, pe 8. Proohimenul, glas 7. Soumpit este cea deseversit, Drept aceea tnaintea Domnulul mortea ouvlostlor' lul, 8tih: Oe vom r~splitti Domnulul : Apostolul oittrit Gate-al apropiat catra insu~l verlatenI: Fraiiior, roda Duhului este ... Alilula, glas ful el. •. Fericit barbatu) earele sit teme de Domnul:
OfUNONIOUL.

Intru

pomenire

veornica ...

IN 6 \lILE. Prea-ouviosul pltriatele nostru Sisoe eel mare.


L,a D6mne strigat-am, Stihirile, glas 4.
Prosomia: Dat-al semn...

de euget s'a facut la adormirea ta dumnedeescule, eel eu euget cuvios, cand a sosit fara veste adunarea santilor, ca , fata ta parinte intelepte a strelueit ea s6rele, aretand curatia sufletului teu eea eu chi... ~ pul de fulger, f?iincredintand pre totr, ee fel de sfirsit al dobandit, . tine palatul eel prea eurat al imperatulul te rog, pre ceea ee estl mult laudata, curateste eugetul meu eel spurcat de tot pecatul, ~i me fa IDeas de veselie Treimel ce, let prea inalte, ea sa maresc puterea ta, ~i mila eea nemesurata, fiind mantuit en netrebnieul robul teu.
A Oruoe-Nl.ioet6rel:

Minune

mat-pre-sus

P re

M4rire, ~i aenm, a Nl!.s6~t6reJ:

uminat a resarit ea so..rele pomenirea ta eea de tott serbata, strelucind ell razele faptelor tale cele lmbunatatite, pre a ferieite, ~i luminand cugetele credinctosilor, en lumina minunilor tale, pre earea serbandu- 0 en bueurie te laudam, ~i eu credinta te feri• ..........
.

in inima ta prea ... curata sabie eu doue ascuti .. turl, preeum 'tl-a dis tie Si.. e.im pre. ti.n. .cu. V. i.oase, eela . e ce eft! lauda calugarilor, _ meon, ~i 'tl-ai ranit eu densa

Suferit-aI

-t

d._.

.• &1
~L~U~NA~LU~I_m~'L_I_Ez==-==--=-========~ __

~64~'

!
I

cele din launtru ale tale, daca al vedut pre Fiiul teu spanzurat pe lemn, Prea-curata, Pentru aceea strigat : Fitul men! Nu me trece cu vederea,. ci grabeste de te scola, precum al dis mal 'nainte, indelung- rabdatortulc,
Tropariu, glas 1. Locuitor pustrului, ~i ~nger ... alrira, ~i Mum, a N!Lsoot6nl. OautiL·Ie Ia 8fir~itu104.rtel.

pre mine' care sint invaluit cu viforul tuturor dezmierdarilor.ca ceea ce at nascut pre Mantuitorlul, carele este linistea a tota lumea, Prea-curata Pectora,
Tu e~tl tntarirea celor ea..

M antueste - me
&

.~ "oum,

NAsCJitOrei:

~! u
~
:7

""P""'=

'==',

La Ortrinit.
OANO.ANELI. Amendou~ din Ootoih, ,1 alsa.ntulul Sisoe pe 4:. Oa.ntarea I, gIlLs 8, Irmos:

S
\,I

cantam Domnulut celul ce a povetuit pre poporul "seu prm marea rosre, can"tare de biruinta, ca s'a prea"marit.
u· •
A

la cuget Cuvi6se, tar sufletul l-at aretat neplecat robiei patimilor. u osten eli intelepteste bine lucrand aratura sufletulut ten Cuvi6se, at odraslit spicul nepatimiret, ~i al minunilor,

tarie at supus trupul

, nela

rinte rele unul

P rin

rugactunile tale painviaza-me pre mine, casint omorit de patimj, ca ce stat acum en indrazmulta inaintea vietet

nemurire facetore .de viafa te-al Imbracat marite, urmand lui Christos, drept aceea 'tl-a dat tie dar a in, ,
via ~i mortt.
~i acUill;
,:,:,;,,,-,,'1 :

Cu

MlI.rire

, T_.,> epadand poftele trupulul,


parinte, te-at luminat en pofta cea dumnedeesca, ~i ai perdut tota negura patimilor. parinte inlauntrul inimet tale raza cea fara materie, cu dragoste ai urmat ~ dupacel ce te-achtemat, Sisoe, parintele nostru. ,'

intclegetore, care al tinut panea pre Christos viata tuturor, te laudam pre tine Preacurata Feci6ra.
T_~d_1·
;., J~ , '~'., ,... ,,' "c '.' .,~', ,

T" oc de santenie, ~i masa

P rimind

, Mime:

.,.... u est! intarirea celor ce "alerga hi tine D6mne, tu e~ti "lumina celor intunecatl, ~i "pre tine te lauda Duhul men,
Prosomia:

1 III.~. ,.

C u puterea

Mormentul teu Ma.ntuitorIule ...

infrenar:el

~i

~~--~~~~~~--~~~~----I~b
~~"faPta bunata~lor, darile trupulul at omorit intelepte, Drept aeeea crescend prea ales intru suisun, al aJ~ns ea!ra ealea eea alesa pitrinte, ~l stat pururea tnaintea lui Christos impreuna ell Angeril, Sisoe parintele nostru.

dezm::;~ASE';::ade spurcaciunJ,

pre 8~~ ce eu credinta nasuesc la tine fericite parinte, C urugactunileceledetota

n6ptea, ~i eu starile in piei6re de t6ta dina curatindu-tt sufletul, l-al facut pre el casa Treimel, Cuvi6se. pre sinetl fugind in pustie, ~i asteptand pre eel ce te mantnta pre tine de imputinarea sufletulut, ~i d.c reutate, pre a ferieite parinte, netatat te-a vedut pre tine odinloara A vacum, Prea-curata: Dintru care s'a aretat Dumnedeu, ~i ne-a innoit pre not, carit eram sub pecat,
OOntaMa 8,. Irmos :

lui Dumneqeu, ~i Mafca te-a numit pre tine, en limba cea de matca, predicatorlul darului, eunoscend prin Duhul a fi Dumnedeu eel din pantecele t~u,~i nascendu-se, l-a aretat eu degetul, ca este mtelul, earele rldica pecatele lumel, eu tmpartasirea cea mal proasta, Pectora, Christ6se, vedendu-te mort pC; cruce tntins, striga: Filul men eel d'impreuna tara de ineeput eu Tatal ~i eu Duhul, ee rindutala nespusa este acesta, prin earea at mantuit zidirea cea intelepta a manilor tale celor Prea-curate?

§ i hranitore

Mlrire, ~i aena, a Ni1sc~t6re! .

D epartatu-te-al

MlI.rire:

M unte

~i acUDl, a Nltso~t6rel:

M atca ta eea tara prihana

A. Cruoe·Nltsc~t6rel :

~lli an e caud ~V'l Doamne,

strigam tie mantueste-ne "pre nol: Cd tu e~tI Dum"neqeul nostru, .atara de tine "pre altul nu stim,

A
leu

Of.ntarea 4, Irmos:

eonomieI tale, inteles-am "luerurUe tale, ~i am prea"marit Dumnedeirea tao p16ea darulut at izvortt riurl de minum, care cu-

udit-am D6mne tafna i-

deirel celel in trel sort, ai sters chipurile patimilor din sufletul t~U. cugetul trupuluI teu, purtatorule de Dumnedeu, at inviat morn cu a-

F acendu-te 16:;a~Dumne-

n morindu-tl

.'rire:

jutonul Duhulul,
p

75E5s=

,I

....

~1 &cum.", ,Na.sc~t6rel: a

N ascetore

de Dumneden Fectora, ceea ce al nascut pre s6rele darulut eel neapus, lumineza-me pre mine cel intunecat.
eltntarnn. 8. Irmos:

lui celut intelegetor.

rire tntarita, si tubire adeverata catra Christos, al seapat de tota periciunea chitu-

A vend tnfrenare, rugaclune, dragoste curata, sme1umnedeu

Oura.te~te·m~ Ma.ntuitorlule ...

urateste-me Mantuito"rlule, ca multe sint tara-de"Iegile mele, ~i me ridica din"tru adincul reutatilor rogu= "m~. Cacl catra tine am stri"gat, ,i me audt Dumnedeul "mantuirel melee
OONDAO, glas 4. Prosomia: Aret8otu·te-aI 8ostl1~I...

Irmo!lllJ:

.~

:~
'-;~

'tl-a indreptat cararile tale cele catra el, eel tare te-a tacut pre tine eu adeverat tare, ea sa calcl pre capetele serpilor ale scorpiilor, purtatortule de Dumnedeu prea fericite.

Sihastrind, anger pe pament te-al vedut, luminand Cuvi6se gandurile credinctosilor, cu dumnedeestl semne tot-deuna, Pentru acesta pre tine Sisoe eu credinta te cinstim.
Intru acestl1 Lun~, in 6 411e, pOlneni~ea Prea; cuviosul11r nltl'in1Rhii nO>ltl'll ~i~o~ <CAl Stih : Av~nd Sisoe ne vetl1matl1 frnmsetea
Tn;)T'''''

,i

sU~:i~~~' sl1 mutl1 180 ml1rire8o ceres ell.. In a ~es8o 41 bueursndn-se , Inteleptul Sisoe de ps pll.m~nt in oerii!. este aulndn-se.

'1,1,.:1'

• ' ~

Mame:

Dumneden, te-al facut aretat

C u pleearea ta cea catra

Dumnedeu, cu dragostea cea


deplin catra lumina, ~i anger pamentesc, IIi om ceresc, purtatonule de Dumneden parinte.
~i aeum, a N~scet6rel.

! ~

Marie odorul eel prea curat al fectoriel, curateste-ml gandul de negurapatimilor, ,i umple inima mea de darn ,i de dreptate, ceea ce e,U

cu totul

tara,

prihana.

Ointa.rea. 8. Irm08:
De ~epte od euptorlul ,

~ lujindu-te cu rugaclunl ne\,.],.incetate, at lepadat strica-

ctunea patimilor de la suflet, ~i at curatit vederea cugetulut teu. Drept aceea Sisoe te-al invrednicit ca un profet ave: dea mal 'nainte cele viit6re, cu buna credinta cantand : Preott bine-cuventatl, pop6re prea inaltatl, pre Christos intru totl vecil, .

fiind in trup Cuvi6se, ~i taberile cele lmprotivnice le-al biruit, Drept aceea cu veselie te-al

i\ ngereste al vietuit,

II i q---=.=·====; .............. ~~=-

........

iOOiiiiiii ................

iiiiOiiOiii ..............

sala,luit parinte, in viata cc@ ==....... iii5iii-;


=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......

fara materie, unde sint cetele angerilor, cu caril d'impreuna acum strigI .Preotilor bine-cuventatt, pop6re pre a inn~ltati pre Christos intru totI

----------------------------==~~-===~==,-----LUNA LUI IlJLIE

"taV, preott laudati-l, popore "prea inaltati-I intru totl vecil.


OA.nta.rea ~, nos:
Infrieosatu-s'a tot audul.,

vecit,

impresurat de spiniI patimilor ~i de robia, carea me cuprinde, mantueste-me, parinte purtatonule de Dumnedeu, ca curat sa cant: Tinerl bine-cuventan, preen laudatt, pop6re prea inaltatl pre Christos intru totI vecii, santita de ,Duhul, al primit in pantecele teu pre facetortul firel omenestt, ~i negrait I-at nascut pre el, Feelora Prea-curata, pre carele neincetat Iaudandu-I, strigam: Tined bine-cuventati, preott laudatt, popore prea inaitati pre Christos in vecl,
Irmosul: Sl lil.udil.mbine sa cuvAntAm...

curateste sufietul men, fiind

eU santitele Dumnedeu, tale rugaclunl cele catra


Bine-ll1viDtAm pre Ta.tll ..

retatu-s'a minune infricoA. ~ata pre insa~l vremea adormirel tale, strelucindu-tt fata parinte mal mult de cat sorele, cand au venit cetele santilor, ea sa Ia Duhul ten, ~i sa-l duca la Dumnedeu F~-

cetoriul teu,

Fiind

,1 Mum, a. NlsoAt6rel:

de frumsetile cele dumnedeestl, ~i indumnedeindu-te dupre darn, ~i luminandu-te eu luminile cele prea luminate de aeolo, mantueste eu rugacmnile tale de stricactunea cea intunecosa a patimilor, pre cet ee cu eredinta einstesc pomenirea ta eea purtatore de lumina, prea fericite parinte, R1ujind lui Dumnedeu cu cuviosie, te-al facut drept fara de prihana, departat de tota reutatea, euvios ~i fara de reutate. Pentru aceea s'a odihnit Treimea in inima ta, ~i aeum aretat te indulcestl de densa, parinte vrednieule de lauda,
,1 uo,a .....It6:rtl:

1ndulcindu- te

.,

"muncitorlul haldeilor, l-a ars "nebune~te, pentru cinstitoril "de Dumnedeu, lara veqen"du-I pre acestia cu putere "mal buna mantuitl, Faceto"rlulul ~i Mantuitortulut, a 7)~trigat: Tinert bine-l cuven-

De seapte orl cuptorlul,

fapte nict de cum nu este intru mine mantuire, ca umbland pre cararea cea

Din

pr~tivnica, m'am umplut

rt~E

~'

IN ~EAPTE JJILI

r~nerec. Ci tu, ceea ce ne-al resarit noue lumina cea din lumina, lumineaza-me si me mantueste, ~1 nu me treee cu vederea pre mine, carele plel cumplit, Prea-curata Pectora.
A • '

~~~~~~~~~~~~

INTRU ACEASTA LUNA


IN 7 -QILE.
Prea-euvfesul plrintele nostrn Toms. eel din Maleo. ~1 P~ea·cuviosul Acachie eel de 1& scarA. ~i santa .muceni\l Chiriaohi. ...,. ,..- Tiptoul nioI de enm nn pomsneste pre .... santa muoeni~ll. Ohirlachl ; el impreunll. en santul Toma, santul Aca()hie este cu slujM. Iarll. nol urmand Mineilor Grece~tI am pus pre santa muoeni~lI.. D6mne strigat-am, Stihiri1e peG, ale ab· tulul Toms. 3, ~i ale. sa.ntel muoenite 3. Stihile sft.ntulul Toma glas 1. Prosomia. : Ceea ee e~tl bucuria ...

Irmosul:

"nespusa lui Dumnedeu po"gorire, cacl eel prea inalt de "voe s'a pogorit pana ~i la "trup, din pantece feeioresc "faeendu-se om. Pentru aeeea "pre Prea-curata Nascetorea "de Dumnedeu, credinclosil
,,0

I nfricosatu-s'a tot audulde , ,

marim,

si ale , trupulut, omorindu-le prin infrenare de Dumnedeu purtatoriule, dar al Iuat de sus, a invia mortit, ~i b6lele a vindeea, ~ia izgoni duhurile cele viclene, Cuvi6se parinte Sisoe, lauda sihastrilor, ~i marirea dreptilor, eu caril roaga-te neincctat pentru lume dumnedeescule,
A N!8c~t6rel:

P atimile sufletulut

EXAPOSTILARIA. ProsOlnia Cu uceniciI sit ne suim...

uminator de Dumne .. qeu luminat te-am cunoscut parinte, eel ce luminezl lumea eu razele cele tntelegetore, ~i risipestl lntunerecul turbu .. rarer celel viclene a dracilor. Pentru aceea en credinta serbam pomenirea ta cea pur .. tatore de lumina ferieite. odiniora ves.. tit tntru viata, cu avere ~i ell puternicie, ell eu viinta te-al tmbracat in ehipul calugarilor, parinte Toma, rivnind sa· racier celul ce pentru nol s'a intrupat. Pentru aceea te-a imbogatit eu multe darurt,

Facendu-te

Rapeste-me Fectora din pantecele laduluI.


~1 oea.·l&ltlservire Ortrineldupre ,1 Apo1isul.
&

duitt, prea laudata N ascetore de Dumneden, eu lacrlmt strig tie,dintru adincul inimel mele:
rtndulalA

N adejdea eelor deznadej-

povetuit pre tine Dumneden

eu stilp de foe vedut te..a

LUNUUI

IULIE

catra mantuire, catra limanul eel Iinistit, catra adapostirea nepatimiret, f?i cu rugactunea ta parinte al izvorit apa, ~i eelor ce nu vedeau le-al daruit vedere, ~i ologilor buna alergare.
.aLIJI'

rul odraslele necredintet Pln-· tru aceea cinstim eu dragoste s~ntita pomenirea ta, ~i lmbratisam acum sicriul m6~telor tale: Luand de la el darul tamaduirilor,
"""'W",
6'"'' .:.

'!:f

dtihirI ale muceni~<" 0"'" ...

ProBOlllia~ OAnd de pe lemn...

purtatore de chinurt, statut-at inaintea divanurilor eu barbatie, predicand pre Christos, carele a primit restignire de buna voe, suferind legatun ~i toate chinurile, ell bueurie at alergat catra cele cerestt, numerandu- te in cetele mucenicilor celor dintat, ~i ca~tigand marire vecmica.

l\/T ucenita a lui Christos

T'e-adrepta MantuitorluIUl a statut FeeJ6ra, ~i purtatorea de chinurt ~i mueenata tile nebiruit, ~i impodobita cu untul-de-Iemn al euratie}, ~i eu sangele nevointel, si strigand ca tra dinsul cu bucurie, taclil tiind: La mirezma mirulul teu am alergat Christ6se Dumnedeule , ca m'am ranit cu dragostea ta eu ; sa nu me osebestt pre mine mire cerescoPentru rugaciunile el a-tot-puternice Mantuitortule, trimite none milele tale.
'i IOum, a Nli.BoAt6rel: ProBomia: A trela 4i al tnvtat ...

nita, incunjurata fiind cu bu-

,i

alesa miresa Cuventulut, celut ce s'a aretat pe pament, Cu adeverat strelucind cu trumsetea faptelor celor dumnedeesn, ~i eu podoabele cele luminate ale dumnedeestel nevointe, pentru aceea at locuit in camara eea ceresca, unde dantuind pururea, ca 0 Pectora ~i mucenita adu-tt aminte, de eel ce i~1 aduc aminte de tine Chi. ria chi. Din radecina de buna lauda Chiriachi te-al aretat ramura prea frumosa, aducend roda de mantuire, ispravile inteI, ~i vqtejind eu da-

A. retatu-te-at

Rurpa prea laudata puterea vrajmasilor celor ucigast, ~i prefa intristarea poporulUI teu spre veselie, Pectora, ~i ne da mila, ea mantuindu-ne sa te laudam .
A Oruo.Nli.so~t6rel:

Vedend Nascetoarea de . , Dumneden eea fara prihana viata nostra spanzurata pe lemn, ea 0 Malca tanguin ..

du-se,striga : Filulmcd~

h~'f'
''4:~'\.'<I

·~~-'
.

IN ~EA.PTE :pILE

~
.

~.

pre tine.

Dumnedeul meu l MAntue~te pre eel ce cu dragoste te lauda


STIHJAVNA, din Ootoih. 1111'0 ~ip,.. " Y(lHceniteI, glas 2.

1CA4&L-~

".~

.
8An~

VJ_ ~I.'m ~ ..

CANOANELE. Ilnul din Oetoih on Irmosul pe 6, ~iale tilor dons pe 8, CANONOL Santulul Toma..

cetatea Dumnedeulul , nostru, in muntele eel sant al lui, acolo s'a salasluit santa, pazindu-el candela nestinsa, sa audim dar lauda Fectoret: o feclorie casa lui Dumneden! 0 feclorie marire a mucenicilor! 0 fectorie vorbit6re d'impreuna cu angerit, ,." 6tft nadejdea mea spre tine 0 puI Malca lut Dumneden, pazeste-me sub acoperementul teu.
"'-\T1l.soet6rel: CAnd de pEl 1emn...

"n

enitl pop6relor Sa dintJ •. cantare lui Christos "Dumneqeu, celut ce a des"partit marea, ~i a trecut pre "poporul, pre carele l-a liberat "din robia Egiptenilor, ca s'a

W tam s~

mintal'Aa

1. p-"las 2. Irmns :

"prea-marit,

rirnind In sufletul lumina dumnedeesculut , marite, al parasit negura timilor ca pre alt Egipt, avut viata ceresca.

tei1 dar pa~i al

du-te: Val mie Filul men prea dulce! Cum patime~tl faJ;a dreptate? V rend sa mantue~tI pre tott pamentenit eel din Adam. Pentru aceea Prea sant~ Fectora pre tine te rugam cu credinta, fa-ni-l none pre el milostiv.
'rropal'iii,glas8 :

pinand, lacramand, ~ivaetan-

Filulul ~i Dumnedeulul teu, Prea-curata, sus-

restignirea

1\/f ulte durerl at rabdat la

improtiva vrajmasilor, ~i sihastrind cu cuviinta, tare al ranit multimea dracilor. ihastreste impleticindute cu vrajmasul Cuvi6se, l-al smerit pre el cu ajutorlul dumnedeesculul Duh, ~i at luat din ceria cununa de biruinta,
A Nl!.so~t6reI:

acendu-te vestit In viata parinte, at ridicat multe sernne


de biruinta

Intru tine parint e en ostrdie...


M~riIe, al iIlliotmi~6:;, glas 4.

Mlelu~aua ta Iisuse Chiriaohi...


". ; ,(\' ;:V:~(H:iblJL:\1.. ; i

Cau~le 'lasfiritlll

oltr~el.·

Nurnal tu Fectora al nascut pre Dumnedeu, eel ce intru toate este neincaput, facendu-se intru tine incaput, pen.ru bunatate: Pre carele r6ga -I sa mantutasca pre cel ce te lauda pre tine.

LUNA LUI JULIE


Alt CANON &1Sa.ntel. .AI ol!.ruIa acrostih la GrscI este aeesta:

catra podvigurile cele ostenitore ale sihastriet . ce bine a voit odiniora, sa treca Israil pusnul prin stilp, te-a povetuit pre tine cu stilp de foe, eunoscend mal 'nainte bun neamul Cela

mueentce,

Buoura.ndu·m~ en pietate, te ml!.rim pre tine Compunerea lui Iosif. Oa.ntarea 1, glasul ~i Irmosul aoela~.

bucurie Sa dantuim intru pomenirea mucenitet ~L celel purtatore de chin uri, ~i sa strigam: Christ6se Mantuitortule indurate, mantueste lumea ta prin rugactunile el,

!J.
T

ltU

sufletulut

teu.

uminandu -se marita Chiriachi cu lumina ta Iubitortule de oment, a scapat de intunerecul tnselactuner, celet cu multi dumnedel, ~i tuturor a strelucit lumina tamaduirilor, sa fit bine placuta Iul Christos mirelul celut nemuritor, intru nimic at socotit mortea ~i focul ~i chinurile, Pentru aceea te-a! tnvrednicit marirel celet nemuritore,
~i aoum, a NAso~t6rel:

cadelnita de aur, ~i nastrapa a manuel, ~i munte dumnedeesc, ~i palat veselitor al lul Dumnedea te , numim pre tine Pectora,
.

Cu adeverat

A NlI.s6~t6rel:

Alt Canon, Irmos aoela,:

Ca

Ml!.rire:

eu frumsete curata, nestricata ~i frumosa, te-a luat pre tine mires a Cuventul Iut Dumneqeii, tndragindu-te pre tine pentru bunatatea lul cea desever~ita. frumsetile cele de afara, 'tt-aI are tat frumsetea cea din launtru, celut ee stie cele ascunse, pentru aceea s'a logodit ell tine, mu-

. A retandu- te tu

mucenita

\i estejind

Oprit-al porn ire a cea silnica a mortet Prea-curata, nascend pre Christos pricinuitortul nemurirei, pre carele veq.endu-lladul ca a murit de a sa buna voe, s'a eutremurat.

cenita,

'leeandu-se Dumnedeu ru.gaclunilor tale, te-a liberat de legaturt prin mana profetulut, IIi te-a indreptat sa mergl

C&ntarea. 3, Irmos: Intl!.re~te·ne pre not tntm tine ...

santita, frumos at inflorit din radecina santa Fecl6ra mucenita, ~i al odraslit rodurl frum6se, care pricinutau tie desfatarea cea nemurit6re .

Ca 0 ramura

IlAme:

FeCl6ra ceea

~i aeum, a NAeelt6rel:

ce at nascut

IN ~EAPTE pILE

••

pre intelepelunea lul Dumneden eea ipostatnica, mantueste-me de reutatea tnselatorluluI eu mijlocirea ta, ceea ee singura e~tI eu totul fara

prihana,

Irmosul :

miros bun lul Christos, pre a laudata mucenita Chiriaehi. Si ell luminile dumnedeestel cunostinte te-al luminat, gonind stricactunea retacirel cea nesuferita: Drept aeeea ~i ser-

bam pomenirea ta mucenita,


~i
&OUID,

Intare~te-ne prenot tntru "tine Doamne, cela ce prin "lemn al omorit pecatul, ~i "frica ta 0 sadeste in inimile "n6stre, eelor ce te Iaudam "pre tine.
OONDAO,. gl8.s 4. Prosomia: Oela ee te-al tnl!.ltat. ..

a. Nitse§tOreI:

Mare biruinta barbateste al aretat, aprindendu-te de dragostea cea dumnedeesca, pre tmperatul eel stricactos, ~i tote cele trum6se al biruit, seversind salasluirea la muntele Malec, dintru earele te-at suit la eele cerestl catra imperatul tmperatilor, Toma: Roga-te neincetat pentru not totl,
Oatismal&, gla.a 4. Prosomia.: Ar~tatu·te·al astlt41 lumel...

V~dend mal 'nainte eea , sterpa venirea ta, ~i resunand in urechi glasul tnchinactunilor tale, nu sa domeria ce lucru va sa fie, cunoscend din launtru, ca pruncul salta in pantecele er, en Inchinactunile tale. Pentru ca a cunoscut intrnparea lUI Dumneden celut din pantecele teu.
A OI'uoe·NitsoAt6rel :

Fine placend Domnulul Cuvi6se, prin fapte dumneqee~tl; ~i prin vietuire curata, te-al invrednicit mostenirel celor fara de trupun, Toma prea fericite.
MA.r1re, Oatismala. sa.ntel, glas 4.

Iostiv,

Daea te-a vedut pre tine tnaltat pe cruce Prea-curata Matca ta, Cuvinte al lul Dumnedeu, tanguindu-se ca 0 Maleli, grata : Ce minune none si streina este acesta Filule? • Cum te unestl co moartea viata tuturor? Vrend sa inviezl pre eel mortt ea un miOb.tue& 4, nos:

"prea·,marit pre tine unule "Iubitorlule de omenl,

Arinduelel

,]l~ udit-am

Domne audnl tale, ~i te-am

enealueirea eel din val, incuratiet t florit crinul cu


Prosom1a: Degrab ns inttmpinll. ...

al

dumnedeescul foe al tnfrenaret al ars spinil pecaculut, ~i at strelucit lum. ina • minunilor parinte,

Lu

--*

-iii_.
~ " '14

--~,., ... -LUNA LUI JULIE


Uantarea 0, lrm.os:

I teul, de noronilochit sufletulul uratind patimilor, al


deschis luminile ochilor cel?r; ce nu vedean, fericite parinte,

0~t --, .v: "

nstreinatu-te-at pre sinetl ! de turburarile cele Iumestt, purtatortule de Dumnedeu, al dobandit linistea eea malpre-sus de lume.
t

,i

~,'.' atatortule de lumina, ,i ~'Facetorlul veacurilor "Domnul, tntru lumina porun"cilor tale povatueste-nepre "nol, ca atara de tine pre alt "Dumneqeu nu ,tim. pre Ilie Tezvitenul, carele te povetufa pre tine catra pustiurt, aretandu-ti-se noaptea parinte, ~i invetandu-te cele dumnedeestt Cuvi6se. a pre alt Carmil at locuit in muntele Maleo tatelepte, tndestulandu-te de vedenil dumnedeestt, ~i minunat luand darul minunilor, fericite Toma.
n. 1I1lScl!lOrel:

, vut- al cu buna credinta

f- tepana ceea ce I ispitita de nunta, carea al nezeA Nlscetorel :

e~tl

mislit pre Dumneden ne tilcuit, mantueste-ne pre totl de suparart de scarbe,


Alt (lanon,; Irmosao91a~ :

,i

I riaehi,andu-te muncilor Chiat remas neplecata, ,i


M~rlre;

la Divan Chiriachi judecandu-te eu nedreptate, ~i uttandu-te Ia judeca; torlul eel drept. I . M"embrele trupului le-al dat spre ehinurI, ,i prin cur- gerile sangelut at inecat pre vrajmasil eel fara de trup Feei6ra.

E tetut-at

I
I
I
I

Ceea ce negrait al nas- I cut pre eel pironit cu trupul I pe cruce, vindeca inima mea, I care este ranita de napadirile vrajmasulul, Prea-curata, i ca una ce e,U milostiva, retand sufietul" t~u cu- I rat adeverat locas lul Dumneden, al surpat capistile i- ~ dolilor pana la pament, chfemand pre Christos, eel ce te-a tntarit pre tine Chiriachi, tea catra Christos, marita Chiriachi, ,i cu cutremur gros-

Alt

Oanon, irmos aceia; -

sprancena surpat.
1\ .

cea lnaltata .
.. N!l.soet6re!:

al

~1 !oum,

antueste de t6ta tnreutatirea vrajmasulul, pre eel ee te ,tiu pre tine cu adeverat Malca lui Dumneden Prea-

] naltatu-tt-at manile ~imin- .

curata,

-t

.......

........................................

==111~EAPTE pILE

'r--t
A N!l.sofit6rel:

i nic al spalmantat pre eel fara

. de Dumneden, ce sa uItau la cele pamente~tI, ~i nu puteau

rurl de vindecart, celor co Ie trebuesc parinte Toma. Lela ce lucrezl toate eu voirea, voind te-at sill~~luit in pantece ne ispitit de nunta, tnvrednicindu-ne nestricactunet, ca un milostiv, pre eel ce boliam de stricactune,
Alt ganon, Irm08 acela,;

sa vada,

lIU,rire:

pre tine te face indraznet~ cu glas viii de sus, ca sa rabdt chinurile celor tara-de-lege cu cuget vitez, pentru ea sa te incununezl eu cununa biru-

. T umnedeul tuturor

Intel,

~la.sum,a

N!l.so~t6rel :

Dezlegat-al Prea-curata I blestemul stremosilor, ca una f ce fara de voirea trupulul, al r nascut pre cela ce are tat a

ntrecut-al hotarele firet cu chinuirea ta cea mal-pre-sus de fire, pre a laudata, ~i eu ostenelele tale cele marl al ranit pre eel ee a ranit pre Eva. u picaturile sangturilor tale pre a cinstita, al uscat multimea dumnedeilor, ~i al izvorit nolan de vindecart, celor ce cu credinta sa apropie de tine.
IIArire:

tnfiintat tote e1.1 dumnedeesca


lui voire prea cinstita,
OAntarea 6, Irmoll: Intru adtnoul gresalelor ...

n pustiu fara de apa at locuit, ~i pl6ea rugactunilor tale Cuvi6se, a plecat pre Stepanul sa izvorasca intr'insul apa din destul. \.., a dreptul A vraam eel ~ de demult, te-al departat pre i sinetl de patria ta, de pam enil~ tul intru care te-a! nascut, ~i te-al apropiat de Dumnedeu, , ,i in pamentul celor blanql ! te-al sala~luit.

De tine mlelusaua eea nestricata, marita Chiriaehi, narele s'a cucerit inaintea divanuluI, ~i 'tl-au dat tie einste, carea at einstit pre Christos.
~i aoum, a. N!l.soot6rel:

i re~tl eu puterea ,.-

I cut, ,i dupa ingropare izvo-

I }. ostnic adeverat te-al faDuhulul da-

Ceca ee aI nascut pre Domnul imperatul, ea 0 imperatesa invredniceste impeditiel certurilor, pre eel ce nasuesc Ia tine, de Dumnedeu daruita,

.~I

LUNA LUI IDLIE


.Ll'lIl08Ul :

Intru adineul gresalelor fi"ind incunjurat, chtem adin"cuI milostiviret tale eel ne "urmat, din stricactune Dum"neqeule scote-me.
OONDAO,gla.s 2. Pr080mia: Oele de sus o!l.uta.nd.. .

tat eu adeverat Domna gandulul, ~i patimilor celor ne..

cuviose,

Intru ao~stl1. un!l.tn 7, 411e L pomenireaPrea·ouv1o· IilUlnIpl1rlntelul nostru Toma eel din Maleo. St1h: L!l.sa.ndToma viata eea m!l.rginitll., A afiat en adaverat via~1t nemesuratll., In a ~eptea 4i, m6rtea eea negr!l. pre inteleptul Toma r!l.pi.

lui Christos ne-a chtemat pre nol d'impreuna acum, sa cantam cu laude dumnedeestile el nevointe, ~i luptele, ca ea ca 0 viteza en eugetul dupre numele ce p6rta este Domna gandulut, ~i patimilor celor necuviose,
100S:

M ucenita

A
'C!,;f

Biruind, ~i preste tot pamental reversandu- se tnselactunea idolilor, ~i fiind imperat reu credincios ~i fara omenie mal mult de cat totl omenit, sa cinstia ~i sa inchina eresul eel spureat ~i cu nume reu, al eelor fara de Dumnedeu, ca multimea aseulta glasul lut eel tara de Dumneden, in cat pre eel ce nu ascultau de a lul paganatate, it ingrozia ell m6rte tare, ~i groaznica. Dar mucenita luI Christos, sculpand poruncile ~i tngrozirile cele fara de Dumnedeu ale tiranilor ~i predicand pre Christos Dumnedeu in mijlocul privelistel, a calcar la pament pre vrajma~l. Pentru aceea s'a are-

essta strMuoind mal 'nainte en via~!l.tnn11ltatlt ~i vitditlt ~i voevo4eso!l., ~i fll.esnd multe ~1 marl blruinte, ~i vitejil improtlva barbarilor. Apot Iubind pre Ohri· stos ~i soootind tote ale lumel oa 0 nimica, a tntrat sub [ngul Domnnlnl eel prea nsor. ~i atata a tntreeut pre ceI·laI~Jtntru rabdarea ostenelelor, ee suferia. pentrn fapta buns, ~i en numele ~i viata eea oinstitlt cat s11.arsta ea un sttlp de foe, la oel ee eraii aprope de dinsul oa.nd s11. ruga, ~i suindn-se la muntele ee sit numea MaIeo, aeolo a streluoit ca un IuoM!Lr,~i tndeletniolndn-se tntru rug!l.cInni ~i priveghlerl, a luat darnl tl1mitduirilor. Pentru aeesta gonind draoil din 6menl, ~i dand vedere orbilor, ~i sohiop! tndreptand, ~i f!Loend on rugaelunsa sa de a izvorit aplt, ~i alte mi· nunl flloend, a reposat in Domnul. Intru acest1i. 41, pomenirea santel muoenloe . OJliri&ohi. 8t1h: Ohiriaohi m6re prin tl1ere ajungend, Iln vointa tnslt, prin al sabiet sfir~it Iuand,

In 4ilele imperatuluJ Dioolitian la anul dou~· 4eol ~i dol. Era un ore~tin anume Dcrotsl 1mpreun11.eu sotla sa care sit ehlema Evsevis, oa· rlI fiind o!l.eraii fArl1de fil, s!l. rngaii lnl Dumne4eii ea sa Ie dsa rod ~i filii, f4g11duindu·se ea sl1·1dltrulas011.Iarll.~1lul, pre copilnl eel ee sll. va na~te lor. Deel a asoultat Dumne4eii ruglt(lIunea lor, ~i a nascut prune parte femeesolt in dlna DnmineoeI, pentru oare lneru ~i pre prunca 0 a numit Ohiriaohi, ee va sit 4io!l. Dnmlneea, pre earea botezandu-e 0 hrltnea on inv~tl1tura ~i Ouventul Demnnlul, duprs Apos· tolul, ~i 0 a p!i.zit feoI6r!l., fiind c!l. fagll.duin· duise a 0 sflerosi lnl Dumne4ei1. larl1 cand paganul Dioolitian a ridleat g6nl1 asupra ore~· tinilor, atnneea s'a pa.rit nl1soetoriI santel tmpreun1l. en densa Is tiran, enm o!l.slnt ore~tjnI. Oarele eeroetand, pre p!l.rintil sa.nteI adio!l. 'I·a b1l.tut, ~i 'l-a trimis la Dncele lust, ee s!l.fafia la partile Meletim 1 in Armenia eea mica. larl!. pre Ohiriaohi, 0 a trimis 1& Oesarul Maxi· miam, carele s!l. afla in Nicomidia. Deel Maxi· mian cereetand pre mueenlta, ~i afia.ndu-o tare in oredinta luI Christos, 0 a. arnneat la p!l.ment ~i 9 a. batut mult. ~i de vreme ee sa.nta. sl1 ruga, pentru a.oasta tiranul s!l. mania asu-

~===============I=N=~~E=A=PT=E=P~ffi=E===================='~ pra osta~ilor eelor ee muneeail pre mueenita. Atunoea a 4is santa oll.trii.Maximian, nu te insela Maximiane, 011.01 niol odatll. nn m~ veJ birui, ell.el darnl lul Dnmnedeil este ajuta.ndu-mI mie. De aeesta ~i Maximian tneetand, a trimis pre santa la st~pa.nitorlul Bitiniel, eel eu numele Ilarion. lara Ilarion cereetand pro mueenlta, 0 a dus In caplstea idolilor. Dee! aeolo rugandu-se sAnta, s'a fAout outremur mare de care .'ail zdrobit idolil ~i s'ail fAout ea ni~te praf. Dupa aeesta a urmat ~i 0 furtunll. de v~nt, care a imprll.~tiat in vezdnh praful idolilor. ~i oll.4end~i un fulger a ars fata st~pa.nitorulul Ilarion, oarele oll.4~nd el din seaun a mnrit. Deol viind alt sMpa.nitor in loeul Iul, ~i in~tiin~a.ndu-sa de acestea, a [udeeat ea sll. sa ard!!. santa en foo. ~i dar aprlndand slujitoril un foo mare, a arnneat pre mueenita tntr'insul. larll. sa.nta rldieandu-~I mii.nila la eeriu s'a rugat lul Dumne4eil. ~i en tote o!!.era vremea seoerel ~i vezduhnl eurat, insll. s'a pogorlt un nor de ploe din ceriil, ndand ~i stingand tot fooul, fll.rll.a sll. vlltll.ma mueenita oa.t de pnttn de foe. Dupa acesta a dat drumul tiranul la felurl de fIare asnpra sa.ntel, insll. niol asa n'a ispravit nimio, fllnd oa ~i ffarele sll. tll.vll.leau ea mieil la pi016rele sa.ntsI, fll.rll.a 0 vllt1ma oat de putin. Deol vll4end multi elinl aoestll. minuna preamll.ritll.,au erednt in Christos. Dupa aoeea au inohis pre santa in temniv~; ~i a doua 4i a ~a4ut stepa.nitorIul Ill. [udecata, ~i a dat asnpra sa.ntel respunsnl eel mal de pEl urma al mortel. Deel mandu-o muneitorll, 0 au seos afarll. din oetate Oil. sll.-l tae oapul. Iara sa.nta a. cerut vreme Oil. sll. se r6ge: ~i dupll. oe s'a mgat mult, a invetat;pre ore~tinil ee-l oe it urmass. ApoI enleandn-se pe pil.ment, '~l-a dat snfletul in ma.nile luI Dnmnedeti. ~i mergsnd osta~il aprope de densa, vrend Oil. sll.-ltae eapul, ~i vll4endu-o m6rtll. s'an spll1ma.ntat. Deel s'a fiL· out un glas dumnedeese oil.trll.din~iI: Mergetl fratilor ~i predioatl mll.ririle lul Dnmnedeti. lad. ostapl tntoresndu-se au mil.rit pre Dumne4eu. Intru aosati. Prea-euviesul Ao&ohie oel de 18. scarA. Intru aosstl'- 4i, sa.n,U mneeniol Peregrin, ~i eel d'impreuni1 en dinsul: Lucian, Pombia, Islhie, Papia., Satornin ~iGermano. St1h: Peregrin tmpreunlt en ~esa in adtne a.runeat :lUnd, De aeolo sfir~itul neveintel vednd. marea afarll., le-a asenns in nisip. Deel duplt ee a treeut ~epte-4eol de anI, s'a arMat Epis· eopulnl Alexandrie!, earele lnandn-le pre ele, ie·a tngropat eu einste, faeend de-asnpra lor 0 oasll. de rugaefnne. Intru aoesta 4i, santnl s!tntttul muoenle Ev· statie, de foo s'a s~ver~it. Stih Oatra a inimel lui Evstatie buna asezare, ~i foeul inllaellrat 1ini~tit1i. apa slt pare, Intru aoe8ta 4i, santul Polioarp eel nOll de sable s'a sllver~it. . Aea oll.lll.ulede volntele tale te vel folost, Daea pre mine Poliearp en grltbire a m5[unghia vel voi, lntru aoastll. 4i, santul Evanghel, de sable s'a sever~it. Evanghel prsa dnmnedeesenl de sable sftrslt, Bine vestitor de dumnedeesea eununa l-a avut. On ala lor sante rugaolunl, D6mne mllusate-ns ~i ne mantueste pre nol, Amin.

hipul eel de aur in campul Deira einstindu-se, eel tret tinerl au detatmat po"runca cea prea fara de Dum"neQeu, ~i fiind aruncatt in "mijlocul foculnt, recorindu"se au cantat: Bine e~tI cu"ventat Dumnedeul parinti"lor nostri, pu terea lul Christos dand orbilor vedere, ~i 010gilor buna umblare,eelor surdt mantuire, ~i bolnavilor vindecare, parinte Toma, strigaI : Bine e~tI cuventat Dumnedeul parintilor nostri, liniste 'tl·aI sever~it viata parinte prea fericite.Iuminandu-te cu ne averea, ~i impodobindu-te eu infrena-

OAntarea 7,' Irmes :

t: u

cJi,

Aoe~tia au fost din Italia, rari1 pentru g6na ee sa. fl!.oea de Traian, au venit la Dirahia. Unde vll4end pre santul Astie Episoopul spanzurat pe crnee, ~i ferielndu-l, au fostprin~l de osta~I, ~i mll.rturisindu·se oll. sint ore~tint, din porunca Antipatulul Agrioola, ail fost a~ ~run~l! In Mar.. Adri.tlo~, Ii "'" lnar~ on~ a mneeniel. Ale .0~oram6'te. sootendn·le

Cu

rea, cantand eu umilinta

i:i~

• .... . !

.
-===
~i aeum, a Nll.scet6rel: A Naeeitorel:

-=78==================L~U=NA==LU=I=I=Ot=IE========

~ !

mel, strigal catra Stepanul : Bine e~t1 cuventat Dumnedeul parintilor nostri, cinstita ne ispitita de nunta, Prea-curata bine-cuventata, ceea ee eElt!indreptarea celor eaqutl, mantuirea celor pecatosl, mantueste-me pre mine eel nesatios, carele strig Filulul t~u: Bine e~tI cuventat Dumnedeul parintilor nostri, ta ell lumina tubiret de Dumnedeu luminandu-tt, in mijlocul cuptortulut eelul ardetor stand tu, nevetamata te-al aretat Fectora, cantand Facetonulut ten: Biparintilor

strigand : Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri,

Fectora

c· ingur Dumnedeu a afiat numal singur pantecele teu curat, ~i sa tntrupeza, Eli s'a cunoscut om, ca sa mantu-

Iasca pre om. Drept aceea ea pre una ce te stim pricina bunatatilor, cantam: Bine e~tl cuventata, ceea ee al nascut pre Dumnedeu eu trup.
(iailtarea. s,
ll'lii.OIl;

M intea

Alt uanon, mnos aoela~:

.· C

Pre Domne4eii earele s'a ...

ne eElti cuventat Dumnedeul


nostri.

u freul postire.i supuind patimile sufletulul, cele ell anevoe ne oprite, te-a! asemenat en angerit eel fara materie, strigand : Laudatt luerurile pre Domnul, ~i-l pre a inaltatl tntru toll veeil.

cum nu 'f-a ars cuptortul O> diniora, asa niel pre mucenita. Cacl rugandu-se sta in mijlocul cuptorlulul nemiscata,primind rona dumnedeesca, ~i eu laude strigand : Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri,

.t- re eel trel tinerl nieI de

nare, ~icantand: Bine-cuven-' tat! pre Christos in vect,


J. N§.sc~t6rel:

~ ercand a urma dupre viata eea santita a Tezvitenulut Ilie, te-a! suit in munte sa vorbestl en Dumnedeu, curatindu-tt mintea prin infre-

•... ..

.i

indraznirel tale at omorit pre vrajmasul adeverulut , Fectoara mucenita Chiriachi, dorind sa mosteAU Clanon,Irmo8acela~ : ne,tl .dorirea cea veclnica, :Miresa lUI C;:hristos te-al ,. ~_. -----------.~'-----------------------------------------~ ~

. Cn sabia

,i

( eea ee e~tl izvor viu, ca ceea ee at nascut apa vietel, adapa sufletul men eel topit de vapaea pecatelor, Feclora Nascetore de Dumnedeu, ea sa tc maresc intru totl vecii,

J1_lr

r;~~:-t-C-h-i-ri-a-eh-i-'

-in-p-i .... AP-T-E-:t.:-:-l~a-c!!!!lJ!o-c-on-i!!!Ml-e-v-re-e s-:..... .... -~i!"!!!:-§a npaea intru recorela 0 a pre" fa cut, ca pre Domnul Ian"dati-l lucrurile, si-l prea in"naltatl intru totl vecil.
Oln!"'''

i:-:.....

l
."

eu

I' ~'

podobele tectoriet, Pentru aceea insu~l el te-a invrednicit camarilor celor ceresn dupre vrednicie pre tine, ca~~~iI~au41 pre cl intru totl

u; r":o, :

'runcata al fost ca Daniil in mijlocul frarelor, preamarind pre Christos, si salb "'( atacirea lor 0 al prefacut aretat prin dumnedeescul Duh, Feclora. Pentru aceea te cinstim intru ton vecit,
.Bine·ouvsntii.m

Pre Dumnedeil Ouv~n1l'll1".

~ trelucindu-te parinte cu ~. Duhul, al luat tmperatia cerIurilor, umplendu-te de marire nespusa, d'impreuna cu totl alesit, si luand resplatirile dupre vrednicia ostenelelor tale Toma. Pentru aceea cu credinta ~i cu dragoste te fericim. icriul mostelor tale isvor a~te riurI de tamaduirt, celor ce cu credinta sa apropie, care tnneca patimile sufletestt, ~i ridica durerile trupurilor, fericite Toma, rugatorlule pentru eel ce cu eredinta te tericesc pre tine pururea.
Q

'or

or

pre. 'fatii.l.,,·

carea te aduceai ca 0 mlelusa catra junghtere, pentru dragostea mleluselulul lut Dumneden, ~i Cuventul, milostivindu-se ca un indurat, 'tl-a trimis angerI luminosr, de te-au dezlegat pre tine de trup, mal 'nainte de a te tala sabia, mucenita. de fiinta s'ainfiintat dintru tine FecI6rii asemenea eu not, ~i s'a aretat ca un prune, eel ce mal 'nainte de vecl este d'impreuna cu Tatal, ~i cu dumnedeescul Dub. Drept aceea te marim pre tine' 0 Malca lui.
Irmosnl:

r·etine

-- umneden eel mal-pre·sus

T~" nindu-te cu cetele cele

SII. l!l.ndll.m bine sll. euv~nt!l.m ...

prea lumin6se ale cuviosilor, ~iluminandu-te cu lumina cea neinserata dupre tntelegere parinte Toma, Iumineza pre eel ce sever~esc cu credinta dumnedeesca pomenirea ta, ~i-I tnvredniceste sa dobandesca mantuire prin rugaciunile tale.
A N!l.scl;torel:
~" iiiiiii ..

t-- _"_po_g._o_r_itiiiiii-iiiiiiin

re Dumneden carele s'a

-Ciiiiu;iiiiiii ..-Piiiiiit~iiiiiir_lul-._CiiiiCiiiiijiliiiijcU!iiijiiijijijiiiijiiiiiiiii~S_tiiiliir~iiiijluiiiijciiiijinijijjiijldiiiijt~~iiiiitu_riiiiior_,C_uiiiijri.iiiia_za

#~!~~!!II!!!II!!!II!!!II!!!II!!!II!!!!!I""'---~~~!!!'!!!!!I!!!!!!~m--llI80 LUNA LUI JULIE

!!l

negura patirnilor ~i a scarbelor, Prea-curata, ~iintinq.1 dupre inteles lumina veseliel eea intelegetore, Ia eel ce te rnaresc pre tine, Matca lut Dum-

minunilor tale, ceca ce el1t1 de Dumnedeu daruita, gonesn

noril patimilor IIi luminand pre tott, eel ce cu credinta adeverata bucurandu-se te cinstese pre tine, si eu dragoste te fericesc Pectora.

nedeu,

vitejesc prin nadejdea eea toarte tare catra Dumnedeu, al scapat de napadirile frarelor, ~i ale foculut, ~i de durerea chinurilor trupulul, mucenita FecI6ra. Pentru aceea eu credinta ~i eu dragoste te ferieirn.

C u cuget

Alt Oanon, Irmos aoela,:

tru mirele eel pre a frurnos, 'tI-al paz it fectoria nestrlcata, mucenita, ~i al adus ea 0 zestre ehinurile membrelor tale, Chiriachi prea laudata.

frumosa a sufletulul

G rijindu-tt podoaba eea

teu, pen-

nuit fiind ingropat pe pament, izvoraste rlurt de tamaduirt cu buna credinta, eelor ce sa apropie de dinsul, ~i goneste intinaclunea patimilor, ~i inneca napadirile eele vielene ale draeilor, Chiriachi miresa a luI Dumnedeu, pomenirea ta, ca s6rele ne..a resarit none,

T rupul teu eel mult ehi-

_.

,...

P rea

santita

IIl.rire:

cerlurl ea 0 mucenita, stand tu Chiriaehi inaintea luI Dumnedeu eu prea marire , mantueste cu cinstitele tale , rugaclunt pre totl pre nOI, eel ce eu ptetate seversim pomenirea tao
Tn

mucenita Chiriaehi ,gonind

eU pre a santele

A N!l.solt6l'el :

mijlocirt

,£Z£_

IN ~EAPTE :pILE

ale cinstitel tale Chiriachi, Feelora, pazeste-ne pre not pre totl ro bit tel, din nevol ~i din tota alta sila, ca 0 aparatore a lumei.
LA LAUDE. Stihirile, glis 8. ProsOJnia.; 0 prea·ml1rit1l. minune ...

dinta il predica pre el Dumnedeu, si eu tarie sa nevoesc, , , at adus cinstita, lul Christos Dumnedeului tutu• ror, fecioria eea neintinata, si viata eea indumnedeita, Chiriaehi buna Fectora. Si pe Ianga acestea, si drept sangelc teu, ~i pre sinett tota, ca pre o parga ~i jertfa fara de prihana. Pentru acesta at dobandit rnarirea eea pre a adeverata impreuua cu cetele tectorelor, si en' danturile mu, , cenicilor,
Mil.ri:re, ,1a.s 2.

c.,.

M irurl

purtatore de nevointe marita, tu pre mirele Christos, din inima l-al tubit, ~i l-af predicat pre el inaintea tiranilor. Pentru aceasta eu tarie de suflet vitejasca, al suferit durerile minunilor, Si , en adevera t im preuna cu el al intrat in camara cea de mire nestricaclosa si ne sfir, ~ita prea laudata, purtatore de nevointe marita, tu at stins vapaea foculul Chiriachi, ~i cu flerbinte credinta ta ~i en mijloeirea catra Domnul, aI domolit navalirea ftarelor, Pentru acesta dupre datorie, laudam eu cantarl prea cinstita nevointa, ta miresa a lui Christos, de Dumnedeu fericita, chinurl marita, suferind bar .. bateste pentru Christos Dumnedeu, muncile cele ell multe duren, ~ibatailetrupulul, 'tl-al sever~it luminat nevointa, ~i at luat cununa muceniel, de la eel ee da strelucite resplati-

M ucenita

Mucenita

eetatea DumnedeuluI , nostru, in muntele eel sant al lui, acolo s'a salasluit santa, pazindu-si candela nestinsa, sa audim lauda Fectorel: 0 teclorie casa lul Dumnedeu! , fectorie vorbitore impre.100' una cu angern,

In

M ucenita

purtatoare de

teu. ,1 ceea·la.1t!l. servire Apolisul. ,1 a. Ortrinel


mentul

nadejdea mea spre tine 0 pul Maica lui Dumneden, pazeste-me sub aeoperedupre rlnddlA.

T ota

S1 aeum, a. N!l.so~t6rel:

rile biruintet, eelor ee eu ere-

LUNA LUI IULIE

Alte Stihirl, rlas 4. ProBomia: Dat-al semn.•

INTRU ACEASTA LUNA


IN 8 1}ILE
. Sa.ntul ~i mll.ritul marele mnsenle Procopie. La D6mne strigat-am, Stillirile pe 6, rlas 1. Pro80mia: Oeea ee e~tI bueuris ...

e Dumnedeu fiind rin, duit din pantecele MaIeel tale, forte intclepteste, al luat chlemarea din ceriu ea ~i Pavel: Drept aeeea invetandu-te patiniile Jut Christos cele de buna voe, te-at aretat predicator lUI, ~i eu adeverat rivnitor, mueeniee Proeopie. Cu tota intr'armarea eea talnica fiind intr'armat intelepte Procopie, al pra padit semetiile vrajmasilor eelor rel, eu semnul lui Christos eel facetor de biruinta, cugetatorlule de Dumnedeu, si surpand ehipurile idolilor, te-at ehinuit pan a la sange, Precum odiniora at adus tabara d'impreuna cu femeile · cele credinctose, Domnulul ~i I Stepanului celut ceresc mu.. II eenice, asa ~i acum adu la Christos, pre eel ce sever~,~e pomenirea ta, cu ruga-

Stea mult luminoasa at .resarit, des pre partea resaritulul, luminand en adeverat marginile lumel eu semnele cele dumnedeestl, ~i cu rabdarea necazurilor, ~i eu Iuminile cele marl ale strelucirilor. Drept aceea astadt serbam pomenirea ta cea pururea serbata, ~i de lumina purtatore, purtatorlule de chinurI Procopie, marite Procopie, ~i de toe topindu-se, ~i tnchidendu-se in temnite, ~iimpreunandu-se eu tot felul de muncl, taindu-se eu sabia intelepte, 'tt-a pricinuit tie imperatia certului prea tericite, tntru care dantuest! veselindu-te, purtatoriule de chinurl mult patimitorlule, partasule d'impre ..

Trupul t~u suvitandu-se

una ell angerir,

nevoit cu santenie, cugetatorlule de Dumneden Procopie, eu cariI d'impreuna te-al numerat in cetele mucenicilor, surpand pre vrajmasul cu enget barbatesc, vrednicule de

Adus-aI Ziditorlulul po.. por prin rcredinta, care s'a

JL:J

lauda, Pentru aceea te teri-

eim, ea pre un ostas nebiruit, ea pre un viteaz nespus, ca pre un partinitor credintet.
MlldrA, gla!l 8,

, tralucit-a astadl marita ~ , pomenirea ta, Procopie, mult . patimitortule, chtemandu-ne pre nOI eel mbiton de serbare, spre Iauda ~i marirea lul Christos Dumnedeulul no, stru. Pentru aceea alergand la sieriul mostelor tale, luam darurl de tamaduirt, ~i marim in veer, laudand neincetat pre Mantuitonul Christos, carele te-a incununat pre tin~ . de Dumnedeu tu e~tI vita cea adeverata, earea al odraslit rodul vietet, tie ne rugam : Roga .. e Stet p~n~ eu s~ntil apostolt, sa se milutasca sufletele n6stre.
A Oruoe-NI8~t6rel: Prosoma: A treia 4i 801 inviat ...

pomenite, ea ~i a predicatorlulut limbilor, ~i luminan-J du-ti-se cugetul, aI parasit intunereeul idolilor, ~i te-al facut luminator credinctosilor, luminand inaintea lumel, eu t dumnedeestile Iumint ale cin, stitelor tale patimirt, 0 rnarirea ~i lauda mucenicilor,

Stih: MinunatesteDumne4eii tntru sAn~U s~l . Dumne4eul lul Israil,

N ascetore

~i aoum, a Nllolt6r.L

rin lnfrenare adormind mal 'nainte miscarile trupulut, pre urma at mers catra chinuire. ell cnget barbatesc, t prea fericite Procopie, necu- . ratindu-tt trupul en puterea Duhulut, Pentru aceea rabdand tot felul de muncl, te-al suit purtand cununa, catra cetele cele de sus.
Stih: Sa.nWoroelor de pe plLm~ntulluJ,minunate a f1!.outDomnul tote voile sale tntrn din~U.

I I

de Dumneveqend viata 'n6stra spanzurata pc lema, ca 0 MaIca tanguindu-se, striga : Filul meu, ~i Dumnedeul men ! M~ntue~te pre eel ce te lauda eu dragoste.
LA STIHOA VNA.

N ascetorea 4ed Prea-cureta,

inarmat ell crucea ea 0 capetenie de ostasl nebiruit, prin curgerile sangelur t~n al tnnecat tota puterea protivnieilor, ~i al izvortt plot de •. ~ vindecart tndestulate, scotend din izvorele M~ntuitorluIul, vrednicule de lauda, ~i adapand pre totl eel cuprinst de vapaea patimilor, de Dumne-

F iind

q.ell tnsuflate,

Stihirile, glas 4. Prosomia: Oa prs un viteaZ...

marta

D in

ta, Pro eopie pururea

ceri Ii s'a facut chle-

cirile cele tatnice, ale Trei-

L nmlnandu-te cu

A lui Prooopi~ Harto1).laxul. .

Milrire, glas •.

..

strelu ...

lllcI :elcl lIl~i:~r~.s~s,"C~~_~

LUNA LUI JULIE

copie, te-a facut Dumnedeu dupre daru, indumnedeindu-te prin tmpartasire, Drept aceea pre cetce eu credinta seversese serb area ta cea purtatore de lumina, pazeste-I ell rugactunile tale de supararile cele de multe felurt,
~i aorun, a. NascstOrel:

mina, vitezule mucenice Pro-

Prosomia:

0 prea·m1l.rit1l. minune ...

na

tutor credincfosilor, eclor ce te chtama spre .ajutor,cu nadejdea sufletulut, ce sa vede de ochit mel, 0 Stepane] Cel ce til t6ta fa ptura, pe lemn te-al ridieat, ,i mort, eel ce dat tuturor viata, Nascetoarea de Dumneden plangend grata, cand a vedut pe cruce inaltat pre Dumneqeu ,i omul, ce a resarit negrait dintr'ensa.
h'opa-rlU, gla$ 4,

de talna, carea ai adus in lume pre sorele eel Iuminos, neapus nelnserat ; bueura-te rosela carea at vopsit Porfira imperatulut tuturor, din sangturile tale; bucura te ceea ce ell totul e~tI nespurcata ; bucura-tepazitorea tu-

Bueura-te caruta cea in chip de foe: Bucura-te lumi-

mare sante at lasat credinta parintesca cea rea, ~i slujbele cele orinduite. Si ravnind du, pre Christos ca un al doilea Pavel, 81 suferit multe oste.nell, ~i rane, Si primind acum cununa cea fagaduita, mare mucenice Procopie, roga-te lui Christos Dumnedeu, sa se mantulasca sufletele n6stre.
&cum, a. Na.sc9tOrel: Cautil. 1& sfir,ltul cil.rteI.

la Dumnedeu primind chte-

,i

,i

,i

Sl'iiiB&i
La·

OrUlna.

GANOANELE. Am~ndou~ din Octoih fil.ril.mucenicine. ~i &1. sAntuluI pe 6. Gompunere, luI TeQf'Q,ll•. (!.Gnt" ...,,!.J, 1, .glas 4, Irmos:

;]I~dincul maret ro~il cu ur~ me neudate, pedestru tre"cendu-l Israil eel de demult,

C e privela este aceasta,

A Oruce-N1I.sc~t6rel:

"eu manile lui Moisi, in ehi"pul crucel, puterea lui A"malic in pustie a biruit.

ela ce e~tI revarsat ell bogatele raze ale Duhulut, mantueste de negura patimilor, ~i de primejdil pre eel ee cinstesc acesta cinstita, purtatore de lumina serb are a ta,

,i

Mucenicul te"11 D6m·ne Procopie ... San aeesta, glas 8,

N u de

la oamenI, oi de

mucenice Procopie, C htemareaita Procopie, nu a tost de la oment, ei de la ceria te-a venat Christos, precum odiniora pre Pavel, tacendu-te eu adeverat martu .. risitor patimilor lui. ~

IN OPT .pILE

melnice al Iuat schimb pre cea veclnica, ~i in locul imperatulul celul muritor, pre eel nemuritor: Carele a dat tie lmperatia ceanestricactosa, pre a fericite Procopie, pre eel din fire Ziditor, carele cu adeverat ne-a Indumnedeit ell unirea sa , ceamaf-pre-sus de minte, Nascetoare de Dumnedeu pre a laudata. Pre carele rega-l netncetat, sa lumineze, pre eel ce te lauda pre tine.
Oa.nta.rea 3, Irmos: Nu tntrn tntelepelnne ...

In loeul cstasiel celet vre-

Mlr1re :

mestesugaret l-al golit, mucenice Procopie, de t6ta improtivnica navalirea serpelut, Maroa Fecl6ra curata, ~i lumineza inima mea, carele cu credinta te maresc pre tine eea fara prihana, intru tntelepctune, ~i "in putere, ~i in bogatie ne "laudam, ci intru tine tnte"lepclunea Tatalul cea ipos"tatnica Christ6se. Ca nu este "sant atara de tine, Iubito"riule de 6menl.
Oatismala, glas 1.

Mantueste-me

,1 ..cum, a Nisolt6reJ:

Nascut-al

Nu

IrmoSUl:

Prosomia:

Mormentu1t~iL.

n mijlocul crucet prea-marit ti s'a aretat tie Christos, invetandu- te de fata pogorirea sa cea catra not, ~i pre tine chtemandu-te catra patimire.

Duh, ~i fiind plin ell rivna dumnedeesca, al sfarimat capistele dracilor, ~i idolit eel tara . de suflet, mucenice Pro-

L6 ;a~~istilp ridicaudu-te pre sin e- tl dumnedeesculul

P recum mal 'nainte a chicmat Christos din ceria pre Pavel, asa te-a chtematsl pre tine catra credinta, Procopie intelepte, stiind mal 'nainte frumsetea cea dumnedeesca a inimel tale, pentru aceea prea vitejeste te-at nevoit, predicand patimile, ~i venirea lut Christos catra oament, prea tericite, De dou5 orl. prea santa Fectora, roga-te netncetat lul Dumnedeu, celui ce l-at nascut mal-pre-sus de gand ~i de cuvent, d'impreuna cu puterile cele de sus, sa ne dea ertare de pecate, ~i in-

copie.

N adej dea crestinilor

M§.rire, ~i &oum, & NIso~t6rel.

lIlrire:

Dimpreuna cu suvitarea atlepadat hatnele celt de ptele, ~i te-al tmbracat cu podoba nestricactunel, ~i pre eel mult

dreptare vietet none tuturor, celor ce ell credinta ~i ell dragoste te marim pururea.
.!

-----------------==-------~----------------~ credintet prin tnsuflarea eea


dumnedeesca,
..•.

LUNA LUI IULlE

il.

N's~tOrel

(Jruee·Na.llo1t6reI:

Mlelu~aua ceanespurcata, veqendu-f}l pre mtelul ~i pastortul mort, spanzurat pc cruce, tanguindu-ae, dicea vaetandu-se ca 0 Malca: Cum voin suferi smerirea ta cea mal-pre- sus de cuvent Fitul men ? Si patimile cele de buna voe, pre a bune Dumnedeuler

dorm ita pre mine eel tngreurat de somnul Ienevirel, destepta-me catra zori1e pocainteJ, ~i me mantueste Stepana, ceca ce singura aI nascut pre MantuitorIul.
CA.nta.rea i, IrmOI:

C u rugaciunea ta eea nea-

m idicat

CA.ntarea. 4, Ina•• :

pc cruce veqenBdu-te biserica pre tine "sorele dreptatet, a statut In"tru a sa rtndutala, pre cum .,sa cuvine strigand : Marire "puterel tale D6mne.

~T ecredincfosil nu vor veJi: dea marirea ta Christ6se, "dar nol pre tine unul-nas .. "cut atrelucireamariret Dum .. "neqirel Tatalul, de noapte "manecand te laudam, Iubi"todule de 6menI . euvintelor tale Procopie, prln sangele muceniet at adus 6ste plecata Iul Christos Dumnedeu, care a mostenit tmperatta cea ne.. miscata lmpreuna cu tine. :B'emeile cele din Singlit Iepadandu- se de neam ~i de einstea eea en mandrie, f}ialergand a muri pentru tine, Cuvinte uemuritortule, s'au aretat partase singlitulut celut de sus.
.1r1re:

rin dumnedeestile inaltarl catra Stepanul, al suferit pre tiranul eel trufas, carele sa in~lta cu puterea necredinter, strigand: Marire puteret tale Domne, tortul, cand eral lnchis in ternnita Procopie , umplendu-te de tndraznela, dandu-tt ~i numire de proti va procopselil tale plina de darurt, eran acoperitt cu negura necredintet.vedendu-tt chipul teu luminat eu darul eel dumnedeesc, a luat lumina

Cu lumina

Aretatu-ti-s'a tie Mantui-

Cti ee

cele ee au dorit de tmperatia ta mult milostive, ardendu-se la suflet cu

Femelle

focul eel dumnedeesc, ad de-

I';;mat

fara de mila.

trupul ~i~uvitarca
~1 a.oum I a. NA.8oAt6rel :

::PT P:uccnicilor Ie imprcun~


angerit,
kmosul:

fara prihana, tacendu-se trup: Pre carele roga-l pururea, sa


se mantutasca stre. sufletele no04nta.rea. " Irmos: Jertfl.-voiii ~ie en glas ...

pre Emmanuil Dumnedeu I-at nascut, spre inoirea omenilor, prea santa

Z emislind

"lauda D6mne, biserica striga "catra tine, de sangele dra"cilor curatindu-se, Cll san"gele eel curs prin milosti"vire din costa tao
OONDAO, rlal 2.

J ertfi-voin

tie en glas de

in limba ta cea curge~fll tore de mtere, curgea invetaturl picatore de mtere, f;li cu adeverat mfintula de amaraclunea nedumnedeirer, pre eel ce cu buna plecare alerga catra tine mucenice Procopie,
tn mucenice malca pre buna credinta, al scos de la paganatate pre cinresc prin chinuire.

C a~tigand

eu cinstita cruce pazit, tntaritarea vrajmasilor ~i indraznelele al surpat Proeopie, ~i cinstita biserica 0 al tnaltat, intru credinta sporind, ~i luminandu-ne pre not
100S:

rivna dumnedeesca spre Christos fiind aprins, ~i

Cu

Prosomia:

Oltuta.nd eele de sus...

stita Malca ta cea dupre trup, si 0 at adus la Tatal eel ce•

ta cu fler mucenice, n'a putut misca taria cugetuluI t~n, fiind int~rita in dragostea celUI ce a ra bdat patimile ell

T iranul

IiWe:

zgariindu-tt fata

de tntelegere da-ml Cuvinte eel ce e~tI fara inceput, mie celut ce voiu sa laud pre Procopie vitezul ten . Cd at bogatie de milostivire Christ6se al men, intru no-

G ura

trupul,

santa Fecloara negrait al nascut pre santul santiler, carele pururea sante~te

P rea

,1 aOUDl, a Nl1seNrer:

te tacendu-me, sa cant mu-

Ianul eel nemesurat al judecatilor tale. Ca ~i en de intunerecul sufletulul sa me curatesc, ~i toata tnselacrunea min tel sa 0 sterg, ~i biserica santeniet ell dumnedeestt fapceniculut cele dupre vredni-

cie: Cela ce tntru credinta a

k~_~c~credincio~r, .~i cetele

sporit, ~ine-a luminat pre not.

P-t: ::.
A

L~A

;m

rntIB

'~

Intru acestIL LunlL, in 8 411e,pomenirea sAn· tulul marelul mneenle Proeople-

Stih: Sa p~rea Proeople, oll. prin plsearea gromazuJul 410e, Tae·sIL,01101 in~el1!.oIune! jertfA nu voit!.aduoe. Procopie in a opta q1, De sabie sll. s~ver~i. eest muoenio al lul Ohristos, a fost pe vremea Iul Dioelitian, trilgendu·se din cetatea .Elia: Adicli. din Ierusalim Nli.sout din. tats. bine erediuelos, ce martnrisla pre Ohristos, anume Ghrlstofor, ~i din maloli. . neoredinelosa anume Teodosia, earea era slujitere de idoil. Pre earele dupit m6rtea tao titlul sM aducendu-l ea la Dioolitian earele pe· treoea in Antiohia, l-a fl1eut Duee Alexandrie!. Carele luand poruneli. de la imperatul sli.mnnoesoll.pre ore~tinl, daca a purees pre eale spre Alexandria, fArli. vesta sa felcura pre eale tunete ~i fulgere, ~i auqi un glas de la oeriu, ohlemandu·l pre nume, Neania. OAolacesta il era numele eel dintaI. ~i-l mustra oalea, ~i·l infrico~a en m6rte, cliel merge a sli. se lupte en Dumneqel1 asupra eresttntlor, De aceta ragandn-se santul, ea sa i sit arate mal elar cela ee-I grata, i s'a aretat 0 eruce in ohipul oristaluluI: ~i glas s'a faeut de la cruce qioend, eu sant IISUS eel r~stignit, Filul lul Dllmneqeii.~i inve~andu·l tota talna orinduelel oredintel nostre, slL int6rse la Sohitopoll, ~i porunol de-I fAou 0 ?ruoe de aur ~i de argint, dupre ehlpul ee 1 sli. aretase. Dael indata ee s'a gMit . or~oea, s'~ ar~tat pre ea tnohtpuite trel ie6ne, avend seriere evreesoa, care areta ale eu! sint ic6nelele. Cli.oIde-asupra serla EmmanuU, !arll. de. 0 parte, scria Mihail, ~i de alt!!.parte, Gavrill, De.oI.Procopie tnehinandu-se ~i serutdnd orucea ~1 .106nele eele de pre deasa, s'a tutors in Ierusalim. Deol f!l.cend dupa aeeea izMnda mare asupra Sara-inilor, n silia mums-sa sli. adueli. jertfli. de mul~6mite la idoll. rara el sli. vJ.di in cine orede, ~i numal de eat a fast partt de mum1·sa la imperatul oil. este eresttn, deal tmpsratnl a trims porunea la la Ulohie ighemonul Oesariel Palestfnel, oa sll. cerceteze pre santul, ~i flind oli. santul nu s'a plecat ca sll. jertfesoa 1a Idoll, a fost batut cumplit de oll.trll.dinsul, ~i Mgat in temnita fiind mal mort, dar a fost liberat din legli.turl prin aretar~a Domnulul ~1 numit Proo:pie in 100 de ~eanIa. Dupll. aoea l:a dus la oapi~tea idolilor, ~l aoolo surpand prm rugl10lunea sa idoliI oaril ou prea marire prefli.eendu·sein apa s'a. vlir· sat afa.rll. pre u~ll..Deoi ve4end minunea aeesta trase la oredin~a in Christos pre osta~il a dou~ oll.pe.tenH,ou tribunil lor, anuma Nicostrat ~i AntlOh, ~i doue·spre·4eoe femel singlitioe. 1mprennll. ~i ou maloa·sa Teodosia, oarea a ore4ut in Ohristos prin minunea oea mal sus are· llttit. Dintrll Qa.rii o~ta~ilor Ii !!'aii tli.lat cape-

tele, iar!!. pre d~nsele le·a11muneit fA-rll. iol 0 n mila., ~i le tllJarli. ~i~ele, ~i Is sfredelirll. sup\iorile en sfredelnl, ~i led til.lat eapetele, ~i asa at!.luat eununa muoeniel, Apo! fu adus santul Ia intrebare de Flavian ighemonnl, oarele poruueind 6re·011rulArhelaii, sil.-l dea ou sa.bia in pantece, ~i el rapezlndn-se oa sa facll.acesta, cA-4umort la l)!iment. .Dupli.aoeea intinserll. pre santul ~i1 strujirll., ~i·l po.serlLpre jerateo de foo de-l arserli., ~iI turnara o~et preste arsurl, apol primind in manile sale foe ~i tll.mae, tl ttnu nemlseat, ea sl!. nu li sll. para. pliganilor oll.risipind fooul a fAout jertfii. la idoll, pre nrml!. dupit acestea tote, a fost spanzurat ~i strnjit, ~i legat de manl, ~i vrend sli.·larunee Intr'un ouptor ars, el ii stampli.ra. ~i·l rlLoi on semnnl erucel. Dupli. aoeea i~. lull. sfLr~itul de sable, ~i tamdu-t se gmmazil, sit sui tnennunat la eerinrl, Deel slLs~ver~a~te amintirea ~i serbarea lui in biseriea sa muoenicescli.ee sll.afill. apr6pe de Helena, ~i sa uumeste Condilion Intru acest!!. qi, santa Teodosia, malea santulul Procople, de sable s'a sever~it. Stih De nevoitor ftind Teodosia nil.soet6re, A grli.bit prin sable a .II. ~i de nevointe purt1l.t6re. Intru acestil. 4i, santele doue·spre·4eoe femel Singlitiee, de sabie s'al1 sliver~it. Stili: De dou~ orl cate sese tlnere de bun neam, a omortt, Care mll.ririle cele pl1mente~tJ, gunoe Ie-an soootit. Intru acestlt 4i, santH dol tribunl Antioh ~i Nicostrat, de sabie s'al1 s~ver~it.
lul men,

8tih : Nicostrat 4ioe, voiu suferi taere capu-

lara Antioh, dar oe? Aii dorl!. nn am cap ~i el1? Intru acestll. 4i, santul mneenie Avda de sabie s'a s~ver~it. ' 8tih: Odat1tpre sine-ml indrltzne~ fl!.eelldn·m~ spre plttimire, Baourie am, 4icea. Avda, spre a sabiel tli.ere. Intru acestil. 4i, santul Teofil earele in santul muntele Atonulul a sihastrlt la ohilia santuluI Vaside, ee ~ll. afl.lt pre looul santeI Monastirl a Pantooratulul, Ia anil 0 mie·0incl snte patru·4eoI ~i opt, cu pace s'a s~ver~1t. ' Stih: Vitezul Teofil pre Dumne4eii lubind, Aoum impreunli. ou oel de el Iubit sus all. aM lo{)uind. Intru aoestli. 4i, santul noul muoenio Anastasie oel din Ioanina, oarele a marturisit in Constantinopol la anul 0 mie·~epte-sute·patru· qeoI ~l treI, de sabie s'a s~ver~it. Stih: LuI Anastasie indoitit oununll. s'a im· pletit, 011- oel oe llrin san~Iud preotia Ij. lInpodobit_.

IN OPT pILE
Z
$

$.

- ••" -=',9 .....


OAntarea 8, IrmoB: Ma.nile tntin4endu,L

Ou ale lor 8~nte rug1to!unI, D6mne milne,te-ns ~i ne ma.ntue~te pre nol, Amin, OAntarea 1, noa:

art

~ lui Avraam, eu pofta bu"nel credinte, mal vertos de "cat ell vapaea foculul fiind "aprin~I, au strigat: Bine e~tI "cuventat in biserica mari"rei tale D6mne. truncinandu ti-se grumazil cu greutatea plumbulul mucenice, nu simtiat, cacr at poftit sa porn pre grumazit tei jugul eel prea usor, al ce· lui ce s'a impreunat en not pentru milostivire, primind de la Inaltime darul tamaduirilor, gonestt b6lele, ~i departezt de la omeni duhurile viclene, mucenice, strigand: Bine e~n cuventat Dumnedeul men, ~i Domnul.

~ n cuptorluI persesc tineril

rqe~du-te cumplit cu faclit, ~i tmpungendu-te eu frigad, ~i la ranele cele de multi! vreme primind din non zgarieturr, ~i tare durandu- te mucenice, strigat: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul. drepta ta fericite al dat palme tntunecoaselor 0braze ale dracilor, ca acesta 0 al aretat judecatortulut celul fara- de-lege, ca sa arda in jeratec, stdndut Improtiva marite, ~i strigand : T6te lucrurile bine-cuventatt ~i laudatt pre Domnul,

Cll

M'rire

bataile cele ca niste plot ale vrajmasilor tericite, ~i tare ardendu-te ell foeuI, al ars paganatatea, strigaud: Bine e~tl cuventat Dumnedeul men ~i Domnul.

Primind

Din Doamna nestricata mal-pre-sus de fire sa naste


Cuventul, eel ce tote le zideste en cuventul, vrend sa mantutasca din necuventare, pre eel ce prea- maresc po-

,1 ata

temelie nesfarima-· ta pre petra Christos, prea fericite, te bucurat marite Procopie, tngreuindu-te cumplit cu ptetre, care te usuran pre tine catra bucurie fara de greutate, strigand: Tote Iucrurile bine-cuventan ~i laudatt pre Domnul,
jl

A vend

Bine·ouvAntlm...

IOum, I

NI.aolt6rei:

t__ lui cea__buna voe,__ dint~, ~i striga :T6te lucru- t gorirea de ~. 4~'--------- -------- -_--------------------.~

neamurile te feF ricesc pre tine ectora, precum al protetizat, eft al nascut pre fericitul Dumnedeu, carele face tericitt pre eel ce urmeza poruncilor lul eu erec. •

I ,1 t6te

IOum, I

Nlaolt6rei

~o_.

_~-_···

~LU~N_A~L~Ul_l~UL~I_E.

~
&

rile bine-cuventatt ~i laudatl pre Domnul.. .


Irmolul :

~i ROum,

NlI.ac~t6rel:

Da"niil, gurile leilor cele des"chise in gropa le-a tncuiat, ,,~i puterea toculul a stins, "cu buna fapta incingendu-se, "tineril cel Iubitort de buna "credinta, strigand: Bine-cu"ventatl t6te lucrurile Dom"nuInl pre~ Domnul.
t'JAntarea 8, Irmos:

M Anile tntindeudu-st

SI. lIudl.m, btiJ.e sil. ouv6ntlJl.H

sorelul ~i al stelelor, ~i a t6ta zidirea, lumina ne-a resarit none Fectora din pantecele teu eel purtator de lumina, pre carele rega-l neincetat, sa lumineze pre eel ce te lauda pre tine. peatra cea ne"talata de mana, cea din ca"pul unghlulul, Din tine mun"tele eel netatat Fectoara s'a "talat, adunand firile cele 0"sebite. Pentru aceasta ve"selindu-ne, pre tine Nasce"t6re de Dumneden te marim,
EXAPOiTILARIA. .

Z iditonul

C hristos

Irmo.ul

"

Christos petra cea netlUat11...

itejeste ca~tigand sfirsi• tul eel dorit de tine, 't1-al plecat lui Dumneden gruma .. ZlI, ~ilovindu-te cu sabia, te-al suit pre sangele teu ca pre o caruta, ~i at alergat in sus .catra din sui, mucenice Pro. cople. dumnedeesca put ere a Duhului cea a-tot-puternica izvorestl rlurl de tamaduirl, ~i oprestt vapaile patimilor, ~i taberile cele dracestt le innect, vrednicule de minune. cel ae seversesc cu santa pomenirea ta, ingrozirea, de toata toata primejdia mantueste-t Procopie, cu pre a santitele tale rugactunr cele catra Domnul ~i Ziditorlul, Pre bucurie de tota b6la, de

~JJ

eu

ta Procopie 'tI·a fost din ceria ca ,i a lui Pavel, tntru carea asemenea dupre purtarea numelut adaogandu-te, aI adus Domnulul cete de mucenict, cu caril d'impreuna te rogl pentru eel ce te lauda pre tine. poporul teu intareste-l in rezboe Cuvinte, dand imperatilor biruinta asupra protivnieiIor, prin rugaciunile N ascetoret de Dumneden, pre care 0 ai daruit partinitore 1 crestinilor, .. .. I
lfll.r1re, ~i aoum,
&

Chtemarea

Prosomia:

Lumina neschimbata ...

NI.solt6reI:

Pre

Stihi~

~!~~;ias.

C a unul

A luI Vizantis, singur

rlaaul•

2.

ce te-al adaos ]

_,

-== .......... OPT pILE IN

••

tntru Dumnedeu, ca unul ce al tndraznela catra dinsul, ~i tot-deuna stal inaintea scaunulut lul, roga-te purtatortule de chin uri, sa se adaoga totl intru dinsul, bine placend intru cal placate lul Dumneden, ~i in fapte dumnedeestt,
~i pre tine fericindu-te, lauda mucenicilor, mare Procopie.
Glas S.

A luI Garmano.

Fiind la versta tener, al primit dumnedeescul darn de la cele dintru tnaltime, ca ~i dumnedeescul Pavel, ~i ell tota inarmarea crucel, al surpat semetiile vrajmasulnt celut cumplit, lauda mucenicilor, purtatortule de chinurt Procopie: Roga-te pentru nol catra Dumnedeu, sa se mantutasca sufletele nostre,
Glal 4. .l Inl Cipriano

serica ell puterea ta muce ... nice al lul Christos, sa veseleste, ~i dupre vrednicie cinstind pomenirea ta cea pururea cinstita, striga laudanduse : Bucura-te cela ce al rlvnit lul Pavel, ~i al rldicat crucea lui Christos, si cursele protivniculut le-al sfarimat ; bucura- te Iauda mueenicilor, ~i intarirea imperatilor, Procopie mult patimitortule, nu lipsi rugandu-te pentru nol catra Domnul, ca eel ce al indraznela, podobapurtatorilor de Ch;DUrI.
Mf.rire, glas 8.

Compunerea lui Anatolie."

t•

tu te-al are tat ostas cnrat al credintet Cuventulul, ocarand in priveliste chipurile idolilor; Jar acum te-al apropiat catra lumina Treimei, luminand cugetele n6stre Cll rugactunile tale.
Gial '.

neden din buze de Iut, la dumnedeesca ta pomenire, Procopie mult patimitorfule, Cacl

Lauda sa cantam

lut Dum-

de la Dumneden chlem are ca ~i Pave], mucenice Procopie, ~i adaogandu .. te in Dumneden, ell nadejdea crucet at rusinat barbateste credinta cea rea a tiranilor, crudimea ~i muncile . Drept aceea luptandu-te cu vraj ma~il eel nevedutl, aI sta- . tut tmprotiva pecatulut pana la sange luptandu-te, ~i netncetat te rogi MantuitorIulul ~i Dumnedeu, sa darutasca lumel pace, ~i sufletelor n6stre mare mila.

Primind

Stepana primeste rugactunile robilor teY, ~i ne mantueste pre nol, din tota ne- .

Impodobindu-se

astadt bi-

voea ~ scArba.

...1

LUNA LUI IOLIJ A CruceT Na.sc~t6rel: ~ Prolomia: MucanMt tM D6mna... ~1 acum, a Na.lo~t6rel: Pr08omia: J. treJa 4i al tnviat ...

. tale.

cruce restignit v~4en~ du-te Prea-curata, ceca ee te-a nascut pre tine Domne, ~i stand aprope, plangend striga: Fitule l Ce patimestt acestea cu trupul ; ~i te sirguestr sa me la~l pre mine tara de filll, te gra bestt ca sa te prea-marestt, pentru ca sa me maresc eu prin patimile
De vel voi, vel ca.nta Doxologia mare, lad. de nu, vel eaata. STmOAV!U. din Octoih. :M1rire, a mucemoUol, ,las I.

Pe

prea laudata, ceea ce singura e~tI folositoarea crestinilor , prefacerea eelor scarbitt, sanetatea celor bolnavJ, tmpactuirea eelor invrajbitl, linistea celor inviforatt, mantueste cetatilesi poporele, prea

Nascetore

de Dumnedeu

santa Fecl6ra Marie.


A (Jruoe·Na.8o~t6r81:

Veni1l tote margenile p~mentulut, Sa alcatuim ceata duhovnicesca, cantand eu glas de trimbita, ~i sa aducem cantad de multemita, dicend: Bucura-te ostasule al lui Christos, mucenice Procopie, ca pentru dragostea lui ai patimit tericite ; bucura-te eel ce 'tl-al dat trupul spre ra-

Pironitu-m'am dar pe cruce ea un om, ~i m'am 0merit, ~i in morment m'am pus ca un mort; dar ea un

~_1'r<?"'"
~1 oea·laltA.servire a Ortrine! dupre rindntal& Apo1isul.

Dumnedeu, Matea Fectoara Curata, iara~i me voiu scula a treta q.i intru marire,

,i

LA Ll'l'UJ:Uilli
Perleirlle Octolhuluf, pe 4, ~i din Canonul santulut OAntarea 3, pe 4. Proohimenul glas 4. Minunat este Dnmne~eii tntru sa.n~ilsel. Stih: Intru adunarl bine-ouventatl pre Dumnedeti, Apostolul catra Timotel. Filule Timotei, tntaresiete in darul ... Alilnla, glas 4. Dreptnl ea fimcul va inflod .Gvangelia de la Matel. pis-a Domnul, ce/a ce iubesie pre tatal seli, sali pre muma-sa mat mult de oat pre mine ... OHINONICUL. Intru pomenire vecmica.v.

nele cele cumplite, pentru vectnica ~i cu adeverat fericita viata ; bucura ..te cela ce cu suflet nesatios ueincetat te indulcestt de Christos Dumnedeul nostru. Pentru aceasta roga-te pentru eel ce eu eredinta seversesc marita pomenirea ta, ca sa se mantulasca de tota mania, ~i stricactu-

. nea ~l munca,

- ..........

~~~-

__

~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!I!!!!!!!~_!!!!!!!!M_

TIr

IN NonE :pILE

93

INTRU ACEASTA LUNA


IN 9 QILE.
Sa.ntur"8a.n~uf
Tavromeniel. . La Domne strigat-am, Stihiri1e, glaa 2. Prosomia. : Cand de pe lemn ...

ID.u6enio·-pangrat18,- Episoopul

mal-pre-sus de gaud ne a .r~sarit noue din Feciora. Si apuind parinte prin p~timire, al resarit catra lumina cea neinserata. U nde dezlegandu-se oglindile, vedt frumsetea cea dorita a puitorl~Iul de patimirea ta, Pangratie,
ma.rire, ~1 &oum,& Nil.soU6rel:

and temelul apostolilor tncunj urand tota lumea, 0 a intarit, atuneea aflandu-te pre tine ea pre 0 petra de einste, te-a pus temelie biserieeJ, ferieite parinte, ea sa surpl stilpit ~i capistele cele idolesti, prin dumnedeeasca putere a Cuventului, celut ce a bine voit a sa tmpreuna en 6meniI prin trup, Gonind eu cuventul duhurile cele viclene ale reutatel, sever~al prin darul Duhulul sant poporele a fi duhovnicestt, muceni~e .P~ngra: tie, ogoriadbraada inimilor, ~l semenand s~menta cea dumnedeesca pe care 0 al adus p}ugarulut celut ceresc, rug andu-te pentru eel ce en eredinta te Iaudam, luminarile cele tnte .. legetore al facut apusul resarit, carele porta sorele dum-

Tuturor, eelor ee alerga eu credinta Ia acoperementul teu eel tare, le partinestt, ceea ce e~ti buna, ca nu avem nol patimasit alta mijlocitore p~rurea catra Dumnedeu.la pnmej dir ~i la scarbele nostre, pecate, Matca lul Dumnedeu celul prea inalt. Pentru aceca eadem catra tine, mantueste de tota primejdia pre robil tel.
A Oruoe·)Jil.so,t6rel:

cet ce sintem impilatt de multe

Cu

nule de 6menl.
$i partae

edend Prea-curata pre FAcetoilul tuturor ell rabda multe ocart, ~i sa ina Ita pe cruce suspinand diceai: Prea laudate D6mne, Fiiule ~iDumnedeul men! Cum suferl necinste ell trupul , vrend sa cinstestt zidirea ta Stepane ] Marire milosti viret celel multe, ~i smereniet tale mbitoTrop&rii1,glas obicelurilor ... 4.

neqee,tel cunostinte, celut ce

Mime, ~1 &oum,& Nil.soAt6rll: O&utMe 1&8ftr~tnl olr1;eI.

,'.-, ~-,.
LUNA LtntuLI:E
___ ' .~-.,---, ,II' .·_ •• 11:9

'..........
au
intunerec ~i din vedut lumina.

Tlf
,

eel dintru

La Ortrinli.
OANOANELE. Ootoihulul, ~i al Sa.ntuluI p8 •• Oompunerea luI Teofan.

umbra

OA.nta.rea. 3, Irmos:

autare de biruinta sa cantam tott lut Dumnedeu, ce"luI ce a tacut minunate mi"nunI, ell brat tnalt, ~i a man"tuit pre Israil, ca s'a prea"marit.

Oa.ntarea. I, glas 1, Irmos:

T ntarindu-te

811. se int1l.resoil. inima mea ...

de Duhul, aI go" nit duhurile cele viclene, ~i ell parghia rugacnmilor al surpat pana la pament capistile i.. dolilor, ridicand bisericl, vrednicule de minunf, cuventul teu eel tiletor al tarat spinil credintet celei rele, ~i at sadit dogmele cele de mantuire, in sufletele care sa tndrepteza en adaosul,bunatatilor, PangratieCu.

Cu

prea cinstita petra te cunoete pre tine biserica, Pangratie, intarindu- se pururea cu intarirea cuvintelor tale, ~i pentru aceea cinsteste astaql pomenirea tao plugul dumnedeestilor tale cuvinte ogorind ini-

viose,

Cu

inte de uscactunea relet eredinte, le-al aretat adeverat ro .. dit6re prin credinta, Pangratie. U nimea cea in trel numere, carea sa uneste intru 0 fire, al stins negura nedumnedeirel, ~i ell invetaturile cele datatore de lumina at luminat poporele, tine a resarit datatorlulde lumina Iisus Dom .. nul.luminand marginile.Prea-

mile cele tntelenitemat

'na-

pre tine vas dumnedeesculut Duh, primitor de raze curate, te-a trimis catra apus, ca sa risipestl negura nedumnedeirel, pre a cinstite. norul eel eu totulluminos, nastrapa lui Dumnedeu cea en totul de aur, pre eea mal destatata de cat certul, ~i seara cea inalta, Feelora ne ispitita de nunta, eredincio~il te fericim,
Irmol1ll :

C orifeul apostol

Ml.r1ra:

aflandu-te

,.,redicand P

.irire:

p re

~i a.oum, 8. Nil.soltOrel:

,i

D in

~i 8.oum, a ,Ni8oltOreI:

curata Stepana, prin carele

intaresca inima mea "intru voea ta Christ6se Dum"neqeule, carele preste ape "al Intarit eerlul al doilea,

. Sase

,i

IN NOUE intE ,
~

"aI intemeIat pamentul preste "ape a-tot-puternice.


Oatismala., gla.8 4:. Prosomia: .Ar~tatu-te-al ast1t41 lumel.,

Partinitor bunei credinte, purtator de biruinta, te-al aretat santite Pangratie, in eerlurl tmpreuna cu eel fara de trupurl inainte stand, pentru acesta roga-te Domnulut sa ne mantuiasca pre not
ma.rire, ~i aoum, &. NII..oGt6r,l:

lut Dumnedeu,

telepte , ~i luminand ea un sfesnic pre eel ce eran tnecatt in marea necunostintet, iI indreptezl catra limanul voirel . Din petra eea vert6s~ adapandu-te Petru, ~i umplendu-te, te-a trimis pre tine ea pre un alt riu sa adapt sufletele, ~i sa usueI garlele necredintet, eu curgerile dumnedeestilor predicart, cugetatonule de Dumnedeu .

~!
~

Primind rugactunea de la . not, caril scapam sub acoperementul teu Prea-curata FecI6ra, nu inceta a te ruga catra Filul teu, sa ne mantuim not robit tel.

V~4endpre Fiiul ~i Domnul teu pironit pe cruce, ~i

A. Oruoe·N'8o~t6r.l:

viata ta eu dumnedeestile trumsett, a intuneeat navelirile tuturordracilor, si risipind intunerecul nedumnedeiref, al aretat fil dilel, pre eel ce eu dragoste s'au plecat tnvetaturilor tale.

Strelucind

Klrir.:

tanguindu-te ca 0 MaIca, ~i vaetandu-te strigaI: Val mie ! Cum patimestl Filul men prea tubite,

8bta.rea. 4; Inn•• :

u Duhul veqend mal 'nainte profetule Avaeum, in"truparea' Cuventulut, at pre"dicat strigand: Cand s~ vor "apropia anil te vel cunoste, "eand va veni vremea te vel "areta, marire puterel tale "D6mne.

eelor ce am fost robitl de inselactune, Prea-curata Fectora prea Iaudata,


Ohtuta i,' Irme.:

Prea-curata FecI6ra pre Cuventul intrupat in done fiinte, ~i in done voirt, pre eel ce minunate ne-a aretat tntraile mantuiref, noue,

Nascut-at

,1 aenm, a Nl1se~t6r.I:

da noue Fi~ tule al lul Dumneden ; ca "f~ra de tine alt Dumneden


fi)acea
ta
0 "DU

Aretandu-te sufland foe din foeul MantuitorluluI, al

numele tett "numim. Ca Dumneden al vii- ~

cunoastem,

ars tneelactunea Pangratie in..

"lor ~i al mortilor tu e~~,

I .q

LUNA LUI IULIE

• .~

u aretarile ~inunilor at venat popoare, ~i ell cuventul aI surpat capistile, ~i at zidit trumsetile bisericel, spre inoirea omenilor, prea santite, sangturile tale al ro~it podoba cea santita, ~i sangele eel spurcat, ce sa aducea dracilor, l-at uscat, ~i purtater de biruinta catra certurt te-at suit, primind cununa biruin tel.
.'r1re:

stropirile cele idolestt, si de sangturile cele spurcate, sijunghiindu-te ca un mtel, te-al adus jertta vie luI Dumnedeu, Pangratie. cu santenie Evangeliel lul Dumncdeu, intelepte, pecetluind luminat invetaturile cele dumnedeestt cu , ,, sangele tell santite talnuitortule, muceniee Pangratie.
S1 aeum, a NlI.so~t6rel:

Cu

S lujit-at

MArire:

fetel tale s'a rupt ingradirea cea idolesca, ~i s'a deschis u~a limbilor, t)i s'a impartit dar 11 dumnedeesc la inimile credinctosilor, parinte inv~tatorlule de cele sante, Christos in pantecele tell Preacurata, ~i a uscat ploile mul1~imel dumnedeilor, ~i a izvorit apa cunostintet de Dumnedeu, celor ce eran in vapaea

Inaintea

innecat de napadirile cugetelor celor neroditore, intorce-me catra.lumina mantuiret ~i a vietel, ceea ce aI nascut pre Mantuitorlul Christos, Prea- curata,
Irmosul :

F iind

C a ploea s'a pogorit

,1 aoum, a N'so~t6rel:

Iona, urmand "strig: Scote viata mea din "strieaciune bunule, ~i me "mantue~te, Mantuitortul lu"mel, pre cela ce strig: Ma"rire tie.
aOND.A.O, flu 4.
Ar~tatu,te·al

P rofetulul

tnselactnnet,

Pro8omi&:

ast1l41 lumel...

OAntarea 8, IrmOIl: Profetulul

lona ..

~ Isus, eel ce este lumina tuft turor ~iDumneq.e11, um, plendu- ti min tea de dar, ~i luminandu-te din destul, prin cuventul t~n a mantuit po-

stea luminoasa , Tavromenianilor , Pangratie, ~i al fost san tit peltimitor pentru Christos, inaintea canna stand acum, roga-te pentru eel ce te cinstese pre tine, fericite.
Intrn aeastll. Lunl., in 9 4ile, pomenirea santulul sAntitulul mueenic Pangratie EpiBOOpul

A retatu-te-alcao

1 M antuit-ai
,

...

pore de necuventare.

TavromenieI.

popoarele de

gratie spre teDlelie;

Stili:

Mal tnainte. putndu-se

1. -----'e---1 ~
pre sine Pan ..

-.

~~~==~=============-=;=~=-~N-O=U_E=~D-,I=L=E.-=================~97~ A ridicat din petre casa de nevoin~a din teo melie. Pangratie in a nona 4i. La loca~ul eelut a-tottlitor sa sui. eesta a fost antiohian de neam, ~i a fost oonvertit 130 eredinta in Ohristos de Apostolul Petru, de earele a fost Ifi hirot mit Bpiseop TavromenieI. De aoeea afland prelRomil ~i Licaonid eorableril, a mers la Sloilia ; pre caril Ifi mal 'nalnte n fll.cusesll. ereadll. tn Ohristos. Deel dupa ee a mers Ifi in ostrov, rtsipi idolil luI Falcon, ~i al lul Lison, Ifi al oelora-laltl draol, Ifi faou de crsdn in Ohristos Ifipe Bonifatie, ighemonul locnlul, Ifi zidi Ifi, o Blserlea. Dac:itll.mll.duiasantul t6ta MIa, Ifi a· daogea in tote dilele multlme de 6meniia Dumne4ei1, sever~indu.l prin dumnedeeseul botez. ~i nelnttmplandu-se Ighemonul Bonifatie aeolo, fu omorit de Montan. Intrn aoestll. 41, pomenirea s§,ntulul san~itnlul muoenic Oiril Ephcopul Gortinel.
'< ~t;lh • Oiril al GortineI de Ifi betren era, Da.ra inimit tenerll. spre sable avea.

'nainte popore ell apa, si bu"'( curandu-te te-ai mutat catra Christos; eu earele d'impreuna p etr ecen d, facendu-te Dumned en prin darn, 11rnarestl pre el tot-deuna, ..t:-' re eel implan ta tl in sa\' ratura reutatilor, 'l-al seos eu undita cuvintelor tale santite \' , t:li eu ploea eea prea santita x 'I t I t a rugaC1uni or a e al usca adincimea eea turbure a eredi 1 I 'x intel ee el re e, santite t,,1nuitortule al lui Christos.
v v

uesta a fost in 4ilele lul Dioclitian, Ifi vilnd tnaintea stepanitorluluI, fllnd de tot M. tren, ~i :fUndoil.predieapre Ohristos, a fost legat Ifi bagat in foe. ~i ar1end Iegaturile ou care era legat, ~i topindu sa lemnele de s'an fI1eut eenuse, Ifi remaind santu! nears, Ifi mlrandn-s« stepanitorlul de mlnune, atuneea adioil.l'a liberat larA dupll. aeeea afiand oil. multl prin mijloeul lui yin 130 eredinta lul Ohristos, porunel de i s'a tli.lat capul, ~j a~a ferieitul '~I·a luat cnnnna mueeniei. Intru 3oee9tll.41, sa.n~il mncenicl AndreI ~i Prov, prin foe s'au sever~it. Stih: Dol bi!.rba~lOnvinte lnptsndu-se, in foe stau, ~1 prln suptirl suMrile tale sA reeoriau. Ou ale lor sante rugAclnnI... O!nt3orea.7. Irmos:

d ~..etra cea eu a everat netX t ti t ' rup a, e-a pUSpre 1ne emelU ~i intarire nemiscata bisericet inteleptc, intru care sa surpa \' la pament tota reutatea eea 'I '1 d eOpl are sea a vrajmasu ut, es· coperitorlule de eele sante.
P~
v

Mllrire:

Si aaum, a NAse~t6tel: CuveAntlll lUI" Dumnedeu

~~""

zat Pangratie, botezand mal


~

tineri tel, eel In cuptor Mantuitorlule nu s'a "atins, niei 'i-a suparat pre "dint:lii focul. Atunea acel tret "ea eu 0 gura cant an ~i bine"euventan, graind: Bine este "euventat Dumnedeul parin"tilor no~tri.' n sangele teu te-al bote-

'I

di

eel prea eurat aflandu-te pre tine singura Prea-curata, ~i nascendu-se din pantecele ten, a curatit pre eei credinclosl de spurcactunea, earea ni s'a prieinuit none din neoprirea reutatilor, miresa a lui Dum .. nedeu Prea-curata,
Oht3orea 8, Irmos: De earele se tnfrieo~ezll..

-~.~_"__ "'_V_"~~··_-_'-·_~~"_.

asc~tit .eu privirt luminoase, ~ ~


i§.~ __ i ~

,ngra~indu-te de foeul su1 pararilor eelor multe, at remas netopit, fiindu'tt gandul

LUNA LUI JULIE

telepte.
'" A

~i te-al aretat sabie, earea tae materia multor dumnedel, In-

intru eunostinta lui Christos, are tat seversiai semne ~l mmum, ~l cele viitore prin suflarile Mantuitorlulut, spuind mal 'nainte ea un profet al lui Dumnedeu, cugetatorlule de Dum• u ....., •

A ducend popore

cirile eel datat6re de lumina ale lul Petru, aI ajuns catra apus ca 0 stea mult lumin6sa, luminand ell tnvetaturt pre eel cadutt in prapastiile uecuriostintet, Cuvi6se Pan~ tiind tu ~a cinstea. iC?nettrece la chipul eel dintal, pretutindenea ridical in stilpl chipul eel pre a curat al lui Iisus Dumnedeului nostru, spre surparea chipurilor eelor dracestl, marite Pangratie, minile cele prea santite, ~i luminand cu strelucirile cele mucenicesn, vedl marirea lui Dumnedeu eu suflet vesel, san .. tire Pangratie, eel ce e~tl podoba Ierarhilor ~i a mucenicilor. ne, celora ce laudam nasterea ta din Fectoara cea negraita, mantuind de supararr, de patimi, ~i de scarbe, pre nol robit, cu rugactunile el ca un facetor de bine, ~i insutl lubitor de oment,
Irmosul :

gratie.

nedeu,

poporelor chipul Ziditortulul, care I-a purtat de buna voea lul, unindu-se en not, printr'insul seversest] puterl de sernne, spurcacnmea multordumnedet oprind. Ca ploea s'a pogorit Christos, eel ce singur este facetor de bine, in pantecele teu Pectora, f?i eu adeverat a adapat tota zidirea, uscand garlele eele turburate ale nebuniet idolilor.
Irmosul : SIl. lludll.m bine sA. ouvAntlm ... ¥1 a.oum, a Nil.so~t6re!.:

A retand

Bine-ouv&ntll.m pre TaU,I.. .

F iind .tncuviintat ell 1\1-

mAnre

·Milostiveste-tenone Dcm-

~i aoum, a Nll.solt6rel:

carele se tnfricoscza "angeril, ~i tote ostile, ea de "faeetoriul f?iDomnul, Iauda"ti-l preotl, prea mariti-I tined, "bine-l cuventan popore, si-l "prea inaltatl tntru totl vecil.

De

; ~tul
~

~.. ,i
__ •

O&ntarea. 9, Irmo.: Pre norul eel purtator ...

uminandu-tl-se

cugetul, cu strelu-

~i sufle-

ore norul eel purtator de "lumina, intru carele Stepa"nu] tuturor, din ceriu ea p16ea "pre lana s'a pogorit, ~i s'a "intrupat pentru not, f4ceD,~
i__ ~~~

IY

IN psos :pILE

99

"du-se om eel tara de tnce"put; sa 0 marim totI, ea pre

Malca Curata a Dumne"qeuluI nostru,


,,0
EXAPOSTILA:aIA. Prosomia: Lumina neschimbat1l....

tatorl de biruinta, v~ veselitt d'impreuna eu cetele angerilor. Cu carit rugati-ve, sa darutasca sufletelor n6stre pace ~i mare mila. inchidsndu-

rna ta nevetamata, de eel ce se trag din Agar.parinte Pan-

Petru petra credintel te-a pus pre tine mucenice tare temelie bisericet, eu earele d'impreuna ~i tu pazeste turgratie ..

Bunt biruitort mucenict

temnita, ca niste pazltort dumnedeestilor porunct, ~i topindu- ve de sete, atl ca~tigat rona din ceriu, carea ve recoria

ve

d'impreuna in

A )lil.so~t6r.l:

nedeu te-au pus pre tine, lara mal ales nol eel restignitt d'impreuna cu el. Drept aceea nu Inceta a te ruga Nascetore de Dumneden, pentru cer ce eu credinta te lauda.

Ton credinclosit mijlocit6re catra Filul teu ~i Dum-

pre vol dnhovniceste, Pentru aceea rugati- ve, sa se da.. rulasca sufletelor nostre pace mare mila.

,i

rind de viata cea adeverata ~i veclnica, at! rabdat eu bucur ie moarte nedreapta , prin hotarire tara-de-lege, ~i

ebiruitilor mucenict.do-

,t

oeea-laltA. servire a. Ortrinel ell!. ~iA:oolisul.

dupre rAnda-

aeum ve veselitt d'impreuna cu mucenicil ; cu carit ruga-. ti-ve, sa se darutasca sufletelor n6stre pace si mare mila.
M!l.rire, ~i aoum,
&

INTRU ACEASTA LUNA


IN 10 llILE.
S~n\U patru·deol
Nioopo]Ja

NiI..o~t6rel:

,1 oinol de muoeniol, eel din !rmeniel.

La D6mne strigat-am, Stihirile, glas 1. Pro8omia: Prea llI.uda.tilor mucenioL

.....,

Iq =h
~~

rea laudatilor mucenicl, vot struncinandu-ve cu petre, nu v'atl lepadat de Christos, pet:a eea nesfa~imata. Ci fa-

Die, ceea ce e,U gata ajuta-

mine, servul

euprins de reutatI, ~iun de void scapa Stepana .eu ticalosul, ~i cu totul parasit? Fara numal catra tine singura scap Prea-curata, care a iml e~tImie ajutatore, nadejdea deznadejduitilor, miresa a lui Dumnedeu, Ci nu me treat pre

Despre tote partite

stnt

teu

eel netreb-

cen=d _ _ u-=V_i!iiiiiiiiiip __d=ar=Il puiiiiiiir _=t6=re .....lD r..... __ •


iOiiiiiiiiiiiii

t r_. s_cR_r_bii=lo ----..... .....

f
I

dilill rl=='~~~~~~~~"""""""'''''''''~~~ ::IF


100 LUNA LUI IULIE A Cruoe-N!tscl!t6rel:

i~

Rabie a trecut prin inima I mea 0 Filule, dicea Fectora, daca a vedut pre Christos spanzurat pe lemn, ~i 0 sfarama Stepane, precum ml-a dis mal 'nainte Simeon. Ci scola-te, ~i me mareste d'impreuna cu tine nemuritorlule, pre mine Matca ~i r6ba ta,

Datimitorilor eel ce v'atI nevoit luminat pe pament, ~i atl rabdat muncile, atI primit in ceria cununile, cantand eu un glas lul Dumnedeu cantare de biruinta, Fiind legatt prin credinta de unirea sufletulut, at' navelit improtiva retaciret, ~i v'atl !aretat biruitort purtatort de cununt, cantand d'impreuna cu un glas lauda de
~i Mum, a. Nlso~t6rei:

rogu-me,

TroparHI., glas 4.

MuceniciJ tel D6mne ...


Ml1.rire, ~1 aenm, a Nascet6rel: (laut!l.·le la sfir~itul c!!.rtel.

biruinta,

2-

@1§

iiiWiiMiWZ

La Ortrini.
OANOANELE. Oetoihaluf, ~i 8.1sa.ntilor pe 4. AI c~rula aorostih la GreeI este aeesta : Ceta mueenloilor cea de Dumne4ei1 tneununat!!. en cli.ntlirl 0 laud. tlompunerea lnl loan Monahul. Oitntarea 1, g1a8 5, Irmos:

Malea lut Dumneden, roga neincetat pre Dumneden, eel ee s'a tntrupat din tine, ~i de slnurile Prea-curata

Tatalut nu s'a departat, ca sa manturasca de toata primej dia, pre eel ce 'i-a zidit.
Ca.ntarea B, Irraos:

eel purtaton de chinurl sa-l laudam credinclosit eu cuget dumnedeesc, ca pre niste surpatort rataciret, f}i luminatt

"prea-marit, re ostasit Iut Christos

"popor prin mare, ell piclore "neudate, ~i pre Faraon cu "t6ta ostea l-a tnuecat, ace"lula unuta sa-l cantam ca s'a

..... Dumnedeu, antuitorlUIUI I",'


.r

ell pnterea erueel tale."

celut ce a povetuit pre

01 ostasl at lut Christos fiind impodobitl eu tntelegerea, cu riurile sangrurilor vostre atl innecat pre vrajmasul eel necredinclos,

prin credinta dumnedeeasca m osten ir e , vrednicilor de lauds.

andu-ve trupulla muncl amare ~i nesuterite, atl luat

biruitori, cantand lut Dumporunca tiranului sfa~. nedeu lauda de biruinta, rtmandu-ve de impro,carlle--;l\J-'~ l IIILJ~ L:Jr=~----.;~- '"-,'-"'--~-' "=' _. -~1i£rirz#_ ..-.J~'
'5ii::;;;'- ;""---·iI:iIii;Y';'--:';;:;-··C" .' ';;:ti-.-, .aftwziliii'·-iiiiliii-

eu

M~rire :

II

"'ii;;i;;:""---"';;;i;I;;;:t:t:Z'i::olOOi-

'''iC~' ~F"W""trt:e_f1zt_"

nIiliiiliC'",1O?tt '"-tr7'X""·"'ZWS_iiiiiiiiiiiii __