Sunteți pe pagina 1din 3
UNIVERSITATEA DE STAT. MOLDOVA STATE UNIVERSITY DIN MOLDOVA zm MD-2009, Chisinau str. A.Mateevici 60 MD-2009, Chisinau A.Mateevici str. 60 (+373-22) 244821, fax: 244248 a Phone: (+373-22) 244821, fax: 244248 www.usmmd, email: reetor@usmmd — G4 wwwusm.md, email: rector@usm.md DISPOZITIE or._ 68 Obiect de referingdt: Organizarea sesiunii ordinare de vara in cadrul USM (anul de studii 2020-2021) Pentru programele de studii superioare de licenja zi si frecventd redusd: studii superioare de master {in scopul asigurarii calitatii prevederilor regulamentare cu referire la evaluare in conditiile pandemiei, emit urmatoarea: DISPOZITIE 1. Organizarea sesiunii 1, Sesiunea se va desfisura in baza Ordinului MECC nr.435 din 26.04.2021, in baza Hotirérei Comi ‘Nationale Extraordinare de Sandtate Publica din 29.04.2021, in baza modalitatilor adaptate cerinfelor de securitate sporitd in contextul situatiei pandemice. 2. A organiza sesiunea ordinara (de vara) conform calendarului academic, in format online. 3. In scopul monitorizarii eficiente, probele de examinare vor fi organizate la orele 8.00, 11.00, 14.00 si, in caz de necesitate, pentru programele de master, la orele 17.00. 4, Orarul sesiunii va fi introdus in baza de date CRD, pand la inceperea sesiunii. 5. Situatia academic& a studentului la disciplinele de tnvatimant, va fi exprimat prin nota finald, calculaté ca nota medie a evaluarilor curente, celor 2 testiri si produsele Iucrului individual. Cadrele didactice titulare de curs, vor asigura completarea registrelor grupelor academice cu notele de la evaluarile curente, cele 2 atestiri si nota pentru lucrul individual, pan& la data de 14.05.2021, Reiesind din faptul c& studentii nu au acces (sau acces limitat) la registrul grupei, profesorul, titular de curs, va informa studentii despre reusita academica semestriald, pana la Inceputul sesiunii, Vor fi admisi la examen doar studentii care au realizat, obiectivele curriculare (au nota pozitiva la evaluarile curente, atestari si lucru individual), 6. Studentii, care igi fac studiile contra tax, vor trebui si-si onoreze obligatiunile financiare fat de USM, conform prevederilor contractului, pani la inceperea sesiunii. Responsabili pentru asigurarea achitirii taxei de studii sunt decanii facultitilor USM, care vor monitoriza activ achitarea taxei si nu vor admite la examen studentii datornici. 7. in cadrul studiilor de masterat, coordonatorii de program, impreun& cu decanatele, vor monitoriza aspectul academic si financiar al acumulcii minimului curricular. Facultatile, in finctie de organizarea procesului de acumulare a minimului curricular, in coordonare cu sectia Organizare si Gestionare (d. L.Gincu), vor emite borderouri pentru 10 sau mai multi studenti, sau vor introduce (scris de mand), in borderourile de la ciclul I, studii superioare de licen, studentii programelor de master care au acumulat creditele necesare. 8. In cadrul studiilor de licent&, ciclul I, decanatele vor inscrie in borderourile emise gi studentii care recupereaza creditele restante prin repetarea cursurilor. 9. Dac& se imbolnaveste titularul de curs, decanul facultatii si seful de departament, au una din urmatoarele decizii: numese un nou examinator; realizeazi modificari in orar, plasind examenul pentru o altd data in perioada sesiunii. 10, Studentii infectati de COVID- 19, care vor prezenta dovada imbolnavirii, vor putea sustine examenul intr-o sesiune suplimentara, stabilitd de catre Departamentul Studii. IL. Completarea borderourilor 1, In rubrica Nota semestriali se va indica: a) absent, in cazul in cand studentul a pierdut legaitura cu universitatea, b) onotii de la S la 10; cc) neadmis in cazul cand studentul nu a realizat obiectivele curriculare si nu are o situatic academic pozitiva la evaluarile curente. lucrul individual, 2 testari. 2. In rubrica Nota la examen, se va indica: a) onoti dela I la 10; b) Wp, in cazul cand nu s-a prezentat la examen, 3. Nota finala din borderou se va inscrie atat cu cifre, cat si cu litere, 4, Recomandim acumularea matricolelor studengilor la decanat pentru toat& perioada sesiunii de examinare si completarea graduala a acestora de cétre profesori. IIL Notarea studentilor 1. Nota la semestru si nota la examen va fi exprimata in numere intregi. 2.Nota finala la disciplina se calculeaz& in baza notei semestriale gi a notei obtinute de etre student la examen, exprimata in numar cu doud zecimale, flind rotunjité in sens matematic, pang la zecimi (ex.: 8,40; 9,20), Pentru studentii la invapimént cu frecventd, ponderea notei la semestru este de 60%, iar ponderea notei la examen este de 40%. Pentru studentii la invatmant cu frecventa redus’, ponderea notei la semestru este de 50% si ponderea notei la examen este de 30%, F 3. Daca nota de la examen este insuficienté, examenul se considera nepromovat. in cazul evaluarii unui modul, examenul se va considera nepromovat, daca studentul obgine nota mai mic& de 5 la unul dintre componentele modulului. 4. Notarea studentilor se va face in baza baremului de notare, care trebuie prezentat studentului, Baremul de notare va exprima conceptia evaluarii axati pe formare de competente gi va fi corelat cu principiul de elaborare a testului. Rezolvarea de c&tre student a sarcinilor la nivel 1, cunoastere, ii asigurd studentului nota 5-6. IV. Prezentarea borderourilor 1. Decanatele sunt responsabile de prezentarea borderourilor privind rezultatele examinarii, in Departamentul Studii: a) in cazul unor grupe academice sau serie in numar de pana la 60 de studenti, borderourile vor fi prezentate nu mai tarziu de 48 de ore; ) in cazul unor serii in numar de 60-80 de studenti, borderourile vor fi prezentate nu mai tirziu de 72 ore; ©) in cazul unor serii in numar de 80-120 studenti, borderourile vor fi prezentate timp de 96 ore, 2. In scopul informari MOODLE in termet acestea vor fi plasate pe ‘dual al studentului. tudengilor despre rezultatele examings prescrisi mai sus cu respectarea accesului V. Monitorizarea sesiuni 1.La nivel de facultate decanatele, in persoana decanilor si prodecanilor, sunt responsabile de corectitudinea organizarii procedurii de evaluare si disciplina de munca a cadrelor didactice. 2. La nivel de universitate, responsabil de buna organizare si respectarea orarului sesiunii este seful sectiei Organizare si Gestiune, 1. Gancu. 3.La nivel de universitate, sesiunea va fi monitorizati de cdtre prorector pentru activitatea didactied O, Dandara dr.hab., prof. si geful Departamentul Studii, I.Verlan. dr.conf. 4, Se abroga dispozitia nr.66 din 06.05.2021 din data intrarii in vigoare a prezentei dispoziti Actuala Dispozitie trebuie adust ta cunostinja cadrelor didactice si studentilor, preponderent, prin utilicarea tehnologiilor de comunicare la distan fii $i site-urilor facultitilor. Rector 4 | Igor SAROV, dr, conf, univ.