Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA 3: SISTEMUL DE CREDITARE a participării deţinuţilor la activităţi şi programe

de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii


de risc

Forme de desfăşurare Curs Seminar Total


Nr. unităţi de învăţare 1 1 2

Obiective operaţionale:
- Să înţeleagă Sistemul de creditare ca modalitate obiectivă de analizare a
eforturilor de recuperare depuse de deţinuţi în perioada executării pedepsei;
- Să cunoască modalitatea concretă de utilizare a Sistemului de creditare în
recompensarea şi sancţionarea deţinuţilor;
- Să reţină atribuţiile ce revin persoanelor care completează aplicaţia informatică
aferentă Sistemului de creditare;
- Să conştientizeze importanţa corectitudinii datelor introduse în evidenţa
informatizată, legate de creditarea participării deţinuţilor la diferite programe şi
activităţi.

METODE: conversaţia, studiul individual, explicaţia,


observaţia.

DESCRIEREA CURSULUI

1. Prezentarea Sistemului de creditare

Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în


custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a
participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi
socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc.

- definirea recompenselor şi a modalităţii de acordare a acestora;


- principiul gradualităţii;
- obiectivele elaborării şi aplicării Sistemului de creditare;
- secvenţele de aplicare a Sistemului de creditare;
- excepţii privind aplicarea Sistemului de creditare;
- tipurile de recompense, potrivit legii, precum şi numărul de credite ce se
acordă în cazul fiecăreia;
- tipurile de sancţiuni disciplinare aplicate deţinuţilor şi numărul corespunzător
de credite deductibile.
2. Responsabilităţi şi competenţe ale personalului care aplică Sistemul de
creditare

Personalul care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii:


- personal de educaţie şi asistenţă psihosocială;
- personal care derulează activităţi lucrative cu deţinuţii;
- personal care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prevenirii situaţiilor de risc;
- personal din cadrul sectorului organizarea muncii;
- şeful secţiei de deţinere;
- coordonatorii sectorului de activitate (şef serviciu aplicare regim penitenciar,
director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială sau şef serviciu educaţie şi
asistenţă psihosocială în cazul în care funcţia nu este ocupată, şef serviciu
educaţie şi şef serviciu asistenţă psihosocială, director adjunct economico -
administrativ ori şef serviciu producţie şi venituri proprii, şef serviciu/birou
producţie şi organizarea muncii sau şef serviciu/birou evidenţă şi organizarea
muncii;
- secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor ;
- membrii comisiei pentru acordarea recompenselor;
- secretarul comisiei de disciplină;
- personal din cadrul sectorului Vizite;
- directorul unităţii;
- informaticianul unităţii;
- personalul din cadrul sectorului Evidenţă deţinuţi.

3. Acordarea de credite deţinuţilor conform activităţilor derulate

• Pentru participarea la diferite programe şi activităţi de reintegrare socială


deţinuţii primesc un anumit număr de credite, conform următoarelor exemple:

a. Instruire şcolară - adulţi - 30 credite / semestru absolvit;


b. Instruire şcolară - minori şi tineri - 80 credite / semestru absolvit;
c. Formare profesională (cursuri iniţiere) - 20 credite/ curs absolvit;
d. Formare profesională (cursuri calificare) - 40 - 60 credite/curs absolvit;
e. Cursuri de calificare - minori şi tineri - 80 credite/curs absolvit;
f. Programe educaţionale - 25 - 30 credite;
g. Program de adaptare la viaţa instituţionalizată - 5 credite;
h. Activităţi educaţionale - 5 - 10 credite;
i. Programe de asistenţă psihologică - 25 - 30 credite;
j. Program pregătire pentru liberare - 20 credite;
k. Programe de asistenţă socială - 20 - 25 credite;
l. Convorbiri individuale - nu se creditează.

Se creditează doar activităţile de grup, desfăşurate în baza proiectului de


activitate. Alocarea creditelor corespunzătoare participării deţinuţilor la programele
educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se realizează numai
în condiţiile în care acestea înregistrează o prezenţă de minimum 75% din numărul
total de şedinţe prevăzute şi un calificativ minim "Bine" obţinut la evaluarea finală.

• Nomenclatorul activităţilor lucrative


Acordarea a 4 credite/zi câştig, ca urmare a activităţilor lucrative
desfăşurate de către deţinuţi, indiferent de tipul muncii prestate:
a) munca efectuată în regim de prestări servicii, pentru operatori economici,
persoane fizice sau juridice, în interiorul ori exteriorul locului de deţinere;
b) activităţile cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere;
c) activităţile desfăşurate în regie proprie;
d) munca prestată în caz de calamitate;
e) activităţi lucrative pe bază de voluntariat;
f) activităţi de elaborare a lucrărilor ştiinţifice/invenţii/inovaţii.

• Nomenclatorul activităţilor la secţiunea "Prevenirea şi înlăturarea riscului”

Exemple:
a. Date referitoare la identificarea persoanelor aflate în detenţie care au avut sau
continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste - 15 credite;
b. Date referitoare la identificarea persoanelor aflate în detenţie care
intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva
personalului - 20 credite;
c. Date referitoare la stări de pericol la adresa persoanelor incluse în programul
de protecţie a martorilor - 20 credite.

DESCRIEREA METODEI DE LUCRU (sugestie)

- Pentru transmiterea conţinutului informativ al temei se poate solicita cursanţilor


să studieze, anterior întâlnirii, în mod individual, prevederile Metodologiei privind
acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi
programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în
situaţii de risc.
Formatorul va organiza o discuţie în cadrul căreia va urmări modalitatea în care
cursanţii au reţinut şi au înţeles conţinutul studiat.
- Pentru fixarea cunoştinţelor se poate utiliza o prezentare în PowerPoint.

Bibliografie:
• Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
• Regulamentul privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative,
culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare;
• Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării
deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi
lucrative, precum şi în situaţii de risc.
SEMINAR
(propunere)

Obiective operaţionale:
- să identifice greşelile rezultate din aplicarea eronată a dispoziţiilor Sistemului
de creditare, într-un studiu de caz;
- să stabilească numărul de credite aferent anumitor recompense;
- să stabilească categoriile de personal cu atribuţii în completarea evidenţei
informatizate, aferentă Sistemului de creditare;
- să stabilească numărul de credite alocat anumitor activităţi la care participă
deţinuţii în perioada detenţiei;
- să lucreze corect individual şi în echipă, utilizând informaţia din curs;

METODE: studiul de caz, explicaţia, lucrul în grup,


munca individuală, conversaţia, problematizarea.

Sarcina 1:
Analizând datele din următorul caz, identificaţi erorile legate de aplicarea
dispoziţiilor Sistemului de creditare.

În data de 01.03 deţinutul A.C. a fost sancţionat disciplinar cu suspendarea


dreptului de a primi vizite pe o perioadă de o lună. Anterior sancţionării, acesta avea
un sold de 110 credite. În data de 04.05, deţinutul a finalizat un program educativ,
acordându-i-se 25 de credite. Pentru această activitate i se întocmeşte şi un raport
de recompensare cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior, recompensă care
i se acordă de către comisia din penitenciar.

Răspuns:
Recompensa a fost întocmită şi acordată în mod eronat, din următoarele
considerente:
- nu a fost îndeplinit termenul legal de 4 luni de la aplicarea ultimei sancţiuni
disciplinare;
- deţinutul nu a acumulat un număr suficient de credite pentru aplicarea recompensei
cu ridicarea măsurii disciplinare prezentată în caz, respective 50 de credite de la
aplicarea ultimei sancţiuni.

Sarcina 2:
Stabiliţi numărul de credite necesare în cazul aplicării următoarelor
recompense:
Nr. Recompense Număr
Crt credite
.
1. Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5
zile;
2. Suplimentarea dreptului la pachet şi vizită;
3. Permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi;
4. Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a presta o
muncă pe o perioadă de cel mult o lună”;
5. Ridicarea sancţiunii „izolarea pentru maximum 10 zile”;
6. Ridicarea sancţiunii “suspendarea dreptului de a primi şi de a
cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena
individuală, pentru o perioadă de cel mult două luni”;

Sarcina 3:
Enumeraţi cel puţin patru categorii profesionalei care au competenţa de a
introduce date în evidenţa informatizată aferentă Sistemului de creditare.

Sarcina 4:
Precizaţi care este numărul de credite ce se acordă deţinuţilor care participă şi
finalizează următoarele activităţi:

Nr. Activităţi Număr


Crt credite
.
1. Absolvirea clasei a V-a adulţi;
2. Absolvire curs de calificare profesională, nivel I, adulţi;
3. Finalizare program destinat agresorilor sexuali;
4. Convorbire individuală;
5. Participare la activităţi cu caracter gospodăresc,
necesare locului de deţinere;
6. Participare la activităţi lucrative în caz de calamitate;
7. Date referitoare la identificarea persoanelor din
detenţie care au avut sau continuă să aibă legături cu
organizaţii ori grupări teroriste.