Sunteți pe pagina 1din 10

S.N.

1. Notiune.S.N.C.(societate in nume colectiv) este utilizata ca instrument juridic pentru


implicarea in afaceri comerciale, atat de catre persoanele fizice, cat si de catre persoanele
juridice.

2.ASOCIATI

a) Asociati persoane fizice

In aceasta ipoteza, constituirea unei S.N.C. reprezinta optiunea catorva prieteni, colegi sau
cunoscuti apropiati. Uneori, S.N.C. se infatiseaza ca o societate familiala, constituita intre
membrii aceleasi familii (parinti si copii sau frati si surori ori rude de grad mai indepartat), iar
alteori este uzuala in cadrul unei anumite profesiuni (caz in care se constituie cu participarea
unor membri ai aceluiasi corp profesional).Avantaje!! - simplitatea formalitatilor de constituire-
simplitatea mecanismului de functionare 
Dezavantaje!! responsabilitatea nelimitata a asociatilor pentru datoriilesociale retinere de a-si
asuma riscurile inevitabile pe care le implicaorice afacere comerciala

b) Asociati persoane juridice

O S.N.C. poate fi valabil infiintata chiar de catre asociatii persoane juridice.Elementul intuitu


personae, caracteristic S.N.C., nu este incompatibil cu entitatile juridice colective. O societate de
societati comerciale are o personalitate juridica distincta de societatile asociat, iar capitalul sau
social este format cu participare de capital de catre toate societatile asociat.
3. Constituire.Legea nu cere un minim de asociati pentru constituirea societatii in nume
colectiv, dar pentru ca nu reglementeaza posibilitatea ca o asemenea societate sa functioneze ca
societate unipersonala rezulta ca pentru constituirea unei societati in nume colectiv sunt necesari
cel putin doi subiecti de drept (asociati).
4. Functionare si administrare.Se constituie prin contract de societate.NU se cere redactarea
unui statut, DAR! Legea nici nu interzice asociatilor ca, daca acestia doresc, sa-l intocmeasca.Se
cere ca, contractul de societate sa fie in forma autentica.
5. EVOLUTIE

Procesul decizional privind activitatea societatii apartine tuturor asociatilor.Conform art.77 alin.1
din Legea 31/1990 republicata, asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social
pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si
eventuala lor remuneratie, afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispuune altfel.Iar alin.2
al al articolului mentionat dispune: “Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii
administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost
numiti prin actul constitutiv.”Conform art.76 si 78 din Legea 31/1990 republicata, asociatii
hotarasc si asupra divergentelor ivite intre administratori.Administratorii desemnati pot
manifesta initiativa oricaror operatiuni comerciale care se circumscriu obiectului de activitate al
societatii, fara sa aiba nevoie in acest sens de acordul posibil al celorlalti asociti.Desemnarea
administratorilor, indiferent de modul in care este realizata, trebuie operata in Registrul
Comertului, deoarece pe aceasta cale, actul juridic de numire a administratorilor devine opozabil
atat fata de societate, cat si fata de terti.Administratorul este obligat sa indeplineasca personal
atributiile si insarcinarile aferente functiei sale.Functiile administratorului inceteaza in
urmatoarele imprejurari:

-expirarea termenului duratei mandatului incredintat;


-decesul administratorului;
-demisia administratorului
-dizolvarea societatii
6. FUNCTIONARE SI ADMINISTRARE

Este exercitat de cenzori cu toate ca nu exista dispozitii legale in acest sens, dar de vreme ce
legea nici nu interzice numirea de cenzori, nimic nu se opune ca adunarea generala a asociatilor
sa decida numirea unor cenzori care sa exercite un control financiar cu privire la modul cum
administratorii gestioneaza patrimoniul social.In cazul numirii de cenzori, criteriile si conditiile
pentru a fi desemnat intr-o atare functie sunt aceleasi ca si in cazul S.R.L.Fiind vorba de o
facultate a A.G.A. si nu de o obligatie, ei pot decide ca societatea sa functioneze fara
cenzori.Competenta desemnarii si revocarii cenzorilor revine adunarii generale a asociatilor.
Desemnarea cenzorilor poate fi facuta chiar prin actul constitutiv al societatii.

Calitatea de cenzor poate fi incredintata unui asociat, dar legea nu interzice ca aceasta calitate sa
fie atribuita si unei terte persoane care are cunostinte de specialitate in domeniul contabilitatii si
care va actiona ca cenzor independent.Cenzorul trebuie sa aiba cetatenia romana.Legea prevede
si unele interdictii pentru detinerea calitatii de cenzor. Vezi art.38 si art.156 alin.2 lit.a si b
din Legea 31/1990.
7. TRASATURI.

Modul de impartire a beneficiilor si de suportare a pierderilor inregistrate de societati se


stabileste prin actul constitutiv al societatii (art.7 din Legea nr.31/1990).Regula este ca:
dividendele se vor plati asociatilor in proportie cu cota lor de participare la capitalul social.

Exceptie! Asociatii au facultatea sa stipuleze prin contractul de societate ca dividendele se


distribuie asociatilor tinandu-se seama de gradul de participare al fiecaruia dintre ei la realizarea
activitatii comerciale a societatii sau la administrarea societatii.Nici un asociat nu poate fi exclus
de la beneficii sau exonerat de a suporta pierderile.
Legea nu cere si nu fixeaza pentru aceasta forma de societate nici un minim de capital. Asociatii
au libertatea sa stabileasca, dupa propriile lor interese, valoarea capitalului social.Imprejurarea
legitimeaza concluzia ca S.N.C. ar putea fi infiintata fara capital sau cu capital simbolic, dar in
astfel de conditii,, ea nu si-ar putea justifica calitatea de societate comerciala si nu ar putea tinde
spre realizarea scopului propus.In concluzie, putem spune ca S.N.C. trebuie sa dispuna de un
capital rezonabil in functie si in raport cu obiectul de activitate, prestabilit de fondatori si in
functie de scopul avut de acestia la infiintare.
Prestantele in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.Asociatii
se pot obliga insa la prestatii in munca cu titlu de APORT SOCIAL in schimbul acestuia avand
dreptul sa participe la impartirea beneficiilor si a activului social, ramanand insa obligati sa
participe la pierderi (art.15 alin.5 din Legea 31/1990).
S.C.S.

1. NOTIUNEDin continutul art.3 al Legii nr.31/1990 rezulta ca S.C.S. presupune raspunderea


nelimitata si solidara a asociatilor comanditati pentru obligatiunile sociale. Asociatii comanditari
raspund numai pana la concurenta capitalului subscris.

2. TRASATURILegea nu cere un minim de asociati dar, datorita faptului ca aceasta societate


presupune in mod necesar doua categorii de asociati. Rezulta ca pentru infiintarea unei astfel de
societati sunt necesari cel putin doi asociati. S.C.S. este o societate formata din doua categorii de
asociati:

*comanditatii
-au o raspundere nelimitata si solidara pentru datoriile sociale;
-se ocupa de administrarea si gestionarea societatii;
-au dreptul sa-si inscrie numele pe firma societatii.

*comanditarii
-au o raspundere limitata pana la nivelul capitalului efectiv subscris de ei la intrarea in societate;
-nu au dreptul sa-si inscrie numele pe firma societatii;
-nu au dreptul de a indeplini acte de administratie in cadrul societatii.

Legea nu cere pentru infiintarea S.C.S. un minim de capital si un minim de varsamant, fondatorii
sunt liberi sa stabileasca, prin acordul de vointa, valoarea si structura capitalului social
initial.Capitalul social este un element absolut necesar pentru constituirea oricarei societati ca
atare trebuie sa fie sufiicient de important sub aspect valoric, comparativ cu obiectul de
activitate.
3.CONSTITUIRE.Actul constitutiv al societatii in comandita simpla este contractul de
societate.Statutul in cazul S.C.S. este o facultate permisa de lege asociatilor, care insa nu poate
deveni parte integranta a actului ei constitutiv.Un posibil statut la S.C.S. nu va putea contrazice
prevederile contractului de societate.
4. FUNCTIONARE SI ADMINISTRARE.Firma S.C.S. va cuprinde numele si prenumele
comanditailor sau celu putin a unuia dintre ei, urmat de mentiunea S.C.S. scrisa in intregime.
Vezi art.33 L. 26/1990).Observatii
Art.31 L. 26/1990
1.Firma unui comerciant persoana fizica, se compune din numele comerciantului scris in
intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.
2.Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori
situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate mai
precis persoana comerciantului sau felul comertului sau.
5. EVOLUTIEDoar asociatii comanditari subscriu aporturi la capitalul social care poate fi:

-in numerar
-in natura
-sau in drepturi de proprietate industriala
-in drepturi de creanta (acest tip de aport se considera varsat numai la data incasarii sumei de
catre societate)
S.C.A.

1.NOTIUNE(SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI)

S.C.A. este al doilea tip de societate comerciala pe actiuni reglementat de legea comerciala
romana. Se deosebeste de S.A. numai prin raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor
fata de obligatiile sociale.Potrivit art.182 din Legea nr.31/1990, republicata: “S.C.A. este
reglementata de dispozitiile referitoare la societatile pe actiuni cu exceptia dispozitiilor
prezentului capitol” (dispozitiile art.183- 185 din lege).

2. CONSTITUIRE

Potrivit art.5 al.1 din Legea nr.31/1990, republicata, S.C.A. se constituie prin contract de
societate si statut, care la randul lor se pot incheia sub forma unui inscris unic denumit act
constitutiv.
3. TRASATURI

Capitalul social al S.C.A. nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.Capitalul va fi divizat exclusiv


in actiuni.Obs.: Partile de interes ale comanditatilor nu contribuie la formarea capitalului social.

Aportul asociatilor poate fi:

- in numerar (obligatoriu);
- in natura (facultativ).

La S.C.A. nu sunt permise aporturi in creante. Potrivit art.35 din Legea nr.26/1990 privind


registrul comertului, firma unei societati in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire
proprie, de natura de a o deosebi de firma altor societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in
intregime “societate in comandita pe actiuni”.
Doua categorii de asociati:

-asociati comanditati;
-asociati comanditari.

Asociatii comandiati sunt comercianti, solidari responsabili pentru obligatiile sociale, iar


drepturile lor in societate- parti de interese- nu sunt liber cesionabile. Ei pot detine totusi actiuni,
fie ca urmare a aporturilor subscrise cu ocazia constituirii societatii, fie prin achizitionare
ulterioara de titluri. In acest caz ei cumuleaza doua calitati: de asociati comanditati si de actionari
comanditari.Obs.: Participarea asociatilor comanditati la capitalul social constituie o exceptie.
Contributia lor este reprezentata in principal in activitatea depusa- abilitate, munca si
pricepere.Asociatii comanditari - responsabilitatea lor este limitata la capitalul subscris si
actiunile lor sunt negociabile.Deci asociatii comanditari au acelasi statut ca si asociatii societatii
in nume colectiv, iar asociatii comanditari au calitate de actionari. In concluzie putem afirma ca
pentru infiintarea unei S.C.A. este nevoie de existenta a cel putin unui asociat comanditat.
4.FUNCTIONARE SI ADMINISTRARE

a).Administrarea societatii:

-este administrata numai de catre asociatii comanditati;


-pot fi numiti prin actul constitutiv ori printr-un act ulterior;
-asociatii comanditati sunt alesi de adunarea generala;
-administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor printr-o hotarare luata
cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare (art.184 al.1 din Legea nr.31/1990,
republicata);
5. EVOLUTIE

-supravegherea gestiunii este facuta de cenzori;


-asociatii comanditati care sunt administratori nu pot lua parte la deliberarile adunarilor generale
pentru alegerea cenzorilor, chiar daca poseda actiuni ale societatii.

S.A.

1. NOTIUNE S.A(SOCIETATEA PE ACTIUNI)

2. NUMARUL DE ASOCIATI (ACTIONARI)

Nu poate fi mai mic de 5.

Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de
asociati.
3.CONSTITUIRE

contract de societate si statut


sau 
inscris unic numit ACT CONSTITUTIV

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea


societatii sunt considerati fondatori.Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz
de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru
alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

4. TRASATURI

a).Aportul in creante nu este admis la societatea care se constituie prin subscriptie publica;
b).Aportul in munca nu este admis, indiferent de modul de onstituire;
c).Valoarea aportului in natura se stabileste sau se confirma de experti;
d).Pentru bunurile mobile noi nu se ia in considerare factura;
e).In schimbul aportului lor, actionarilor li se atribuie actiuni.

a).Capitalul social se formeaza prin aportul actionarilor in doua moduri:

-prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv
sau-prin subscriptie publica

b).Capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000.000 (douazecisicincimilioa-ne) si se divide in


actiuni care nu pot avea o valoare nominala sub 1.000 (unamie) lei.

c).Dupa modul de transmitere, actiunile pot fi nominative sau la purtator.

d).Actiunile nominative se transmit prin declaratia facuta in registrul actionarilor emitentului,


subscrisa de cedent si de cesionar si prin mentiunea facuta pe actiune sau prin alte modalitati
prevazute in actul constitutiv.

e).Actiunile la purtator se transmit prin simpla traditiune a acestora.

f).Actiunile dematerializate si tranzactionate pe o piata organizata se transmit in conformitate cu


Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare.

g).Actiunile trebuie sa fie de o valoare egala si confera detinatorilor drepturi egale.

h)Se pot emite actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot. Aceste actiuni nu pot
depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.

i).Actiunile sunt indivizibile.

j).Orice actiune da dreptul la un vot in adunarile generale, daca prin actul constitutiv nu s-a
prevazut altfel.

k).Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica, vor treebui sa intocmeasca
un prospect de oferta in conformitate cu dispozitiile Legii nr.52/1994.
5. FUNCTIONARE SI ADMINISTRARE

a).Conducerea societatii se realizeaza de catre Adunarea generala a actionarilor si de catre unul


sau mai multi administratori.

b).Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

c).Adunarea generala ordinara se intruneste de cel putin o data pe an si este obligata:

-sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului
administratorilor si cenzorilor, si sa fixeze dividendul;
-sa aleaga pe administratori si cenzori;
-sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a
fost stabilita prin actul constitutiv;
-sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
-sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul
urmator;
-sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

d).La prima convocare, adunarea generala este legal constituita daca sunt prezenti actionarii
reprezentand cel putin 1/2 din capitalul social si se va hotari cu actionarii ce detin majoritatea
absoluta a capitalului social reprezentat in adunare. In statut se poate prevedea o majoritate mai
mare.

e).Daca la prima convocare adunarea ordinara nu indeplineste conditiile de constituire, se


convoaca a doua oara, cand se poate delibera oricare ar fi partea de capital reprezentata, cu
majoritate.
g).La pima convocare a adunarilor extraordinare este necesar prezenta actionarilor reprezentand
3/4 din capitalul social.

h).La convocarile urmatoare este necesar prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din capitalul
social si se hotaraste cu votul actionarilor reprezentand 1/3 din capitalul social.

i).Adunarea generala extraordinara va putea delega administratorului unic sau consiliului de


administratie atributiile prevazute mai sus la lit.f pct.2, 3, 5, 6 si 9.

j).S.A. este administrata de unul sau mai multi administratori numiti de adunarea generala a
actionarilor.

k).Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, iar mandatul lor nu poate fi mai mare
de patru ani.

l).Pot fi administratori persoane fizice sau persoane juridice.

m).Unicul administrator sau presedintele consiliului de administratie si cel putin 1/2 din numarul
administratorilor trebuie sa fie cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

n).Persoanele care nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, reprezentanti sau directori ai
societatii.

o).Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie
compus din membri alesi dintre administratori.

p).Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori
executivi, functionari ai societatii.

r).Numirea functionarilor societatii se face de administratorul unic sau de consiliul de


administratie daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
s).O persoana nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent, cu
exceptiile prevazute de lege.

t).Administratorii trebuie sa depuna o garantie egala cu cel putin valoarea nominala a 10 actiuni
sau doua renumeratii lunare.
6. EVOLUTIE

a).S.A. va fi controlata de cenzori.

b).In acest scop societatea va avea 3 cenzori si 3 supleanti, alesi la inceput de adunarea
constitutiva pe o perioada de 3 ani.

c).Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

d).Majoritatea cenzorilor si a supleantilor trebuie sa fie cetateni romani.

 S.R.L

1. S.R.L.(SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA)

Se pot asocia si forma o S.R.L.:

a).persoane fizice, cetateni romani sau straini;


b).persoane juridice romane sau straine.
2. EVOLUTIE.O societate S.R.L. se constituie prin:

a).contract de societate si statut;


b).numai statut in cazul S.R.L. cu asociat unic;
c).atat in cazul a). cat si in cazul b). se poate intocmi un inscris unic denumit ACT
CONSTITUTIV.Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant
in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate
pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie
mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.
3. TRASATURI

a).Orice societate trebuie sa aiba o firma.


b).Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si
sub care semneaza.
c).Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana.
d).Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia
sau mai multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societati cu
raspundere limitata” sau S.R.L.
e).Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente
f).Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.
Regula generala:
a).minim 2 asociati;
b).maxim 50 asociati. a). Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de
adunarea generala a asociatilor.
b). Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.
c). In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori.
d). Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L. a).Capitalul
social se formeaza prin aportul asociatilor.
b).Capitalul social nu poate fi mai mic de 2.000.000 (douamilioane) lei si se divide in parti
sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 (unasuta- mii) lei.
c).Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
d).Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu
aprobarea celorlalti asociati.
e).Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul cxonstitutiv exista clauze de
continuare cu mostenitorii.Exceptie:

a).o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile
ce urmeaza;
b).o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.;
c).o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.
4. FUNCTIONARE SI ADMINISTRARE

a).In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in
vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri,
etc.
b).Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a
activitatii principale si a activitatilor secundare.
c).Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala -
CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997.
d).Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa fie posibil licit si moral.
5. CONDUCEREA SOCIETATII

a).Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre


administratorul sau consiliul de administratie.
b).Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:

-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;


-sa desemneze pe administratori si pe cenzori;
-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;
-sa modifice actul constitutiv.
c).La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea
generala a asociatilor.
d).Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati,
numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor.
e).Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in
actul constitutiv exista dispozitie contrara.
f).Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.
6. CONSTITUIRE.
Actul constitutiv al unei S.R.L. va cuprinde in principal:
a)-numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor
fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in
comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
b)-forma, denumirea, sediu si, daca este cazul, emblema societatii;
c)-obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d)-capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau
in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa
integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si
valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat
pentru aportul sau:
e)-asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane
fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau
separat;
f)-partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g)-sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru
infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
h)-durata societatii;
i)-modul de divolvare si de lichidare a societatii.

S-ar putea să vă placă și