Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

Data: 22.11.2019
Clasa: a III-a
Şcoala: Colegiul de Arte Baia Mare
Propunător: Griguța Maria
Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Forma de activitate: integrată
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Subiectul: - Textul suport: Camaradul meu, Coretti după Edmondo de Amicis
- Substantivul și felul substantivelor
Tipul lecţiei: mixtă
- achiziţii de informaţii şi formare a priceperilor şi deprinderilor;
- consolidare a priceperilor şi deprinderilor.
Competențe generale
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare;
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.
Competențe specifice
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;
4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei;
Competențe integrate:
Științe ale naturii
1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese.
Arte vizuale și abilități practice:
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice.
Scopul lecției:
Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei de limba şi literatura română elevii de clasa a III-a vor fi capabili :
 Cognitiv-informationale:
OC1 să citească în mod corect şi conştient textul suport, respectând semnele de punctuaţie;
OC2 să identifice substantivul în diferite contexte ;
OC3 să formuleze definiţia substantivului ca parte de vorbire pe baza exemplelor;
OC4 să grupeze substantivele date, identificând categoria din care fac parte: comune sau proprii;

1
OC5 să rezolve corect sarcinile de lucru conţinute în fişa de lucru.

 Afectiv-atitudinale:
OA1 să manifeste iniţiativă şi interes în realizarea sarcinilor propuse spre rezolvare;
 Psiho-motorii:
OP1 să scrie corect respectând poziţia corpului şi cea a instrumentului de scris;
OP2 să manevreze materialul de lucru corespunzător;

Strategii didactice:
 Resurse procedurale: conversația euristică, explicația, exercițiul, învăţarea prin descoperire, jocul
didactic.
 Resurse materiale: cartoane cu cuvinte, fişe de evaluare, tablă, cretă, culori, planșe, machete.
 Resurse temporale: 50 minute
 Organizarea clasei: frontal, individual.
 Evaluare: formativă, orală, scrisă.

Bibliografie:
1. Panţuru, S. (2006), Ghid metodologic pentru activitatea de practică pedagogică, Braşov, pag.
7-8;
2. Mitu, F. (2006), Metodica predării-învățării integrate a limbii române în învățământul
primar, Ed Humanitas, Seria Didactică, București;
3. Niculescu, M.R. (2003), Teoria și managementul curriculum-ului, Ed. Universității
Transilvania, Brașov;
4. Limba şi literatura română - manual pentru clasa a III-a, Ed. Ars Libri,

2
Eşalonarea Conţinutul informaţional şi demersul didactic Strategia didactică
în timp a
situaţiilor de Resurse Evaluare
Activitatea cadrului
învăţare Activitatea elevilor Forme de
didactic Timp Procedurale Materiale
organizare

Fişe de
Asigurarea climatului lucru
educaţional. Pregătirea Pregătesc materialele
Tabla
materialului didactic. necesare începerii orei
Moment Creta Observarea
de limba şi literatura 1min. Conversaţia Frontal
organizatoric . Manual sistematică
română. Caiet
Cartoane cu
cuvinte

Captarea 3 min. Conversaţia Mesajul lui Frontal Orală


atenţiei Pe tablă va fi lipită o Profesorul citește Coretti
machetă care îl mesajul:
reprezintă pe Coretti, Dragi copii,să fiți
camaradul harnici și cuminți,
povestitorului. El are Mereu să-i ajutați pe
un mesaj pentru elevii părinți,
clasei a III-a. La școală mereu atenți
Și să fiți perseverenți.
La română, azi, lucruri
minunate veți învăța,
Informații noi voi veți
afla.
Despre o parte de
vorbire
Care despre FIINȚE,
LUCRURI,
FENOMENE ALE
NATURII dă de știre.
3
Substantiv –ea se
numește .
Și deloc nu obosește!
Să aveți mult spor!

În această oră
profesorul împreună cu
Ascultă cu atenţie.
elevii vor defini
substantivul și vor 2
min. Conversaţia
Enunţarea identifica felurile
Tablă, cretă Observarea
subiectului şi substantivelor, având Frontal
caiet sistematică
a obiectivelor ca text suport opera
literară Camaradul
meu, Coretti după
Edmondo de Amicis. Notează data şi titlul.
Se notează data și titlul
lecției.
Dirijarea 10 Observarea
învățării Profesorul selectează Elevii răspund: min. sistematică
din textul suport mai vântul –fenomen
multe substantive care camaradul-ființă
denumesc ființe, om-ființă
lucruri, fenomene ale condeiul-lucru
naturii. Elevii au mama-ființă Manualul
Conversaţia Frontal
sarcina de a ordona Coretti-ființă
substantivele în funcție car-lucru Orală
de ceea ce arată ele: ceașca-lucru
ființe, lucruri, tata-ființă
fenomene ale naturii. bulevardul-lucru
încălțăminte –lucru
copil-ființă
4
ploaie –fenomen
lemne- lucru Conversaţia Frontal
pat-lucru
cărțile-lucruri
ibricul-lucruri
bucătăria- lucruri.

Elevii notează pe tablă Orală


Profesorul îi întreabă
pe elevi ce alte și în caiet.
fenomene ale naturii, Caietele Frontal
în afară de cele
regăsite în text, mai Imagini cu
Elevii răspund. 7 min. cele două
cunosc.
Aveți amintiri legate fenomene
de un anumit fenomen
al naturii ? Stări?
Imagini? Când norii iau contact
Cum se formează cu straturi mai reci de
ploaia? aer din atmosferă,
Ce este vântul? vaporii de apă din care
sunt constituiți se
condensează, Frontal
Ca să înțelegeți mai transformându-se în
bine fenomenul, picături. Când
mergeți la bucătărie picăturile devin prea
când mama gătește și mari și norii nu le mai
observați picăturile de pot susține, acestea cad
apă care se formează pe pe sol sub formă de
ploaie. Orală
capacul oalei care Tabla
fierbe. Aburul care iese
din oală se condensează
pe capacul rece și se Vântul reprezintă
transformă în picături, mișcarea maselor de
ca o ploaie în aer dintr-o zonă mai
rece spre o zonă cu aer
5
miniatură. mai cald.
Soarele încălzește
masele de aer, dar
razele lui nu distribuie
căldura în mod egal pe
suprafața Terrei. Frontal
Masele de aer încălzite,
fiind mai ușoare, se
ridică în atmosferă și
aerul rece le ia locul.
Vântul este cu atât mai
puternic cu cât masele Conversaţia
Explicaţia Orală
de aer se deplasează
mai rapid. Adierile
ușoare ale vântului,
numite briză, arată că
Soarele nu a încălzit Orală
prea puternic masele de
aer și înlocuirea lor se
face mai lent. Frontal

Elevii răspund:
Profesorul îi întreabă
pe elevi ce denumește Substantivul
substantivul, având în denumește: ființe, 10
vedere exercițiul lucruri, fenomene ale min. Orală
anterior. naturii

Se notează definiția pe Substantivul este partea


tablă și în caiete. de vorbire care
denumește ființe,
lucruri, fenomene ale
naturii.

6
Elevii răspund:
Profesorul lipește pe Fiecare imagine
tablă figurinele a trei reprezintă câte un copil.
copii. Îi întreabă pe
elevi ce reprezintă
fiecare din cele trei
imagini.
Elevii notează :
Profesorul le explică Substantivul care
elevilor că substantivul denumește ființe,
copil este o denumire lucruri, fenomene de
comună pentru fiecare același fel se numește
din persoanele substantiv comun. Ele
prezentate. 5 min.
se scriu cu literă inițială
mică.

Elevii răspund:
Vom face un exercițiu De exemplu, Marian,
de imaginație. Ce nume Bogdan și Petruța. Ei
le-ați da acestor copii? locuiesc în Baia Mare.
În ce oraș credeți că
locuiesc?

Elevii notează:
Substantivul care
Profesorul le spune
denumește o anumită
elevilor că aceste
ființă sau un anumit
substantive sunt
lucru cu scopul de a-l
denumiri personale,
deosebi de altă ființă
proprii pentru fiecare
sau alt lucru se numește
persoană prezentată.
substantiv propriu.
7
În continuare elevii au Elevii răspund :
sarcina de a descoperi Substantive proprii:
din următorul fragment. Corso și Coretti.
cele două substantive Corso arată locul.
proprii și două Coretti denumește o
substantive comune, ființă.
specificând felul lor.. vântul, ploaia-
Vântul și ploaia fenomene,
începuseră în timp ce camaradul-ființă
mă plimbam pe
bulevardul Corso.
Auzii pe cineva
strigându-mă pe nume,
era Coretti, camaradul
meu.
Asigurarea Profesorul le cere Elevii desenează și 10 Caiet Orală
feedbackului elevilor să deseneze pe notează substativele. min. Planșe cu
caiete conturul mânuțe
palmelor lor. Aceste
mânuțe o să-i ajute la
clasificare și la
organizare: ființe,
nume, lucruri,
fenomene ale naturii,
sentimente, toate
referindu-se la
persoana elevilor.
Ce substantive au
8
legătură cu tine?
Câte patru de fiecare.
Pornind de la imaginile
celor trei copii, elevii
au sarcină de a redacta
o compunere
imaginativă în care să
Tema pentru Observaţia
folosească cinci Notează tema. 2 min. Conversaţia Frontal
acasă sistematică
substantive proprii și
cel puțin cinci
substantive comune,
precizând ce
denumesc.

9
10