Sunteți pe pagina 1din 4

În urma celor expuse am dori să analizăm 2 spețe din practica judiciară în legătură cu tema

abordată:

1. La 18 octombrie 2016 Cazacu Vladimir a depus cerere de chemare în judecată


împotriva Lidiei Caftanat, intervenient accesoriu Guțu Jana cu privire la
recunoașterea dreptului de proprietate prin succesiune legală, exercitarea
dreptului de gaj prin transmiterea în posesiune a bunului ipotecat și încasarea
cheltuielilor de judecată. În motivarea acțiunii reclamantul a indicat, că la 20
iulie 2011, între el, în calitate de împrumutător şi Guțu Jana, în calitate de
împrumutat, a fost încheiat contractul de împrumut, în baza căruia a fost
transmisă suma de 31 400 de euro, în calitate de împrumut, care urma a fi
rambursat până la 20 martie 2012. A comunicat că în vederea garantării
restituirii împrumutului acordat Janei Guțu, la 20 iulie 2012 între reclamant şi
Caftanat Olga a fost încheiat un contract de ipotecă, conform căruia în favoarea
reclamantului a fost instituit gajul asupra bunului imobil – apartamentul
acesteia. A susținut că în pofida faptului, că termenul de rambursare a
împrumutului a expirat la 20 martie 2012, Guțu Jana nu a restituit suma
împrumutată, încălcând astfel 2 clauzele ale contractului de împrumut, iar la 14
ianuarie 2013 a mai fost întocmit un Acord adițional la contractul de împrumut
din 20 iulie 2011, prin care Guțu Jana s-a obligat să achite suma de 31 400 de
euro la 1 mai 2013, cu o penalitate de 50 euro pentru fiecare zi de întârziere. A
afirmat că termenul prevăzut în Acordul adiţional a expirat la 1 mai 2013, astfel
Guțu Jana este în întârziere, urmând a fi încasată şi suma penalității pentru 180
de zile în mărime de 9 000 de euro. A reiterat că până la momentul actual, Guțu
Jana a achitat în contul stingerii datoriei doar suma de 14 950 de euro, astfel
suma restantă constituind 16 450 de euro. A invocat că prin notificarea expediată
în adresa Janei Guțu la 1 noiembrie 2013 a solicitat transmiterea în posesiunea
sa, în termen de 7 zile a bunului gajat în baza contractului de ipotecă din 20 iulie
2012. Prețul obiectului ipotecat stipulat în contract este de 516 882 lei. La 1
noiembrie 2013 reclamantul a înaintat la OCT Chişinău preavizul cu privire la
exercitarea dreptului de ipotecă. A mai indicat că ulterior a aflat că, Caftanat Olga
a decedat la 31 ianuarie 2013, însă fiica acesteia, Caftanat Lidia, deși a deschis
dosarul succesoral încă la 6 februarie 2013, nu a primit certificatul de moștenitor
și acționează cu rea-credință împotriva creditorului în sensul de a nu fi executat
contractul de ipotecă din 20 iulie 2012. A solicitat recunoașterea dreptului de
proprietate prin succesiune legală a Lidiei Caftanat supra masei succesorale
deschise după decesul defunctei Caftanat Olga, în mărime de ½ cotă-parte
asupra apartamentului acesteia, cu transmiterea acestuia în posesiunea lui
Cazacu Vladimir, și încasarea de la Caftanat Lidia în beneficiul lui Cazacu
Vladimir taxa de stat în mărime de 8 192 lei. Prin hotărârea Judecătoriei
Chișinău, sediul Rîșcani din 11 iulie 2017 acțiunea a fost respinsă, ca fiind
neîntemeiată. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 1 noiembrie 2017 a fost
respins apelul declarat de către Cazacu Vladimir și a fost menținută hotărârea
Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 11 iulie 2017.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că obiectul litigiului constituie pretinsul drept a
lui Cazacu Vladimir, prin intermediul acțiunii oblice să solicite recunoașterea în numele
creditorului gajist a dreptului de proprietate, prin succesiune legală, pe numele succesorului
Caftanat Lidia asupra masei succesorale, deschise după decesul defunctei Caftanat Olga. Suntem
de părere, că în condițiile în care exercitarea dreptului la succesiune este un drept exclusiv a
Lidiei Caftanat, nimeni nu este în drept să intervină în exercitarea acestuia şi nu poate obliga
pârâta să cedeze exercitarea dreptului la succesiune în beneficiul lui Cazacu Vladimir, așa cum a
stabilit și instanța. De altfel, dorim să mai menționăm, că în condiţiile în care pe numele Lidiei
Caftanat nu este eliberat certificat de moştenitor legal, care să confirme faptul încheierii
procedurii notariale şi înregistrării dreptului respectiv în Registrul bunurilor imobile, nu este nici
un temei legal de admitere a acțiunii.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=42990

2. La 16 iulie 2014 Diana Ul Islam şi Constantin Nicolaev au depus cerere de


chemare în judecată, ulterior concretizată, împotriva Tamarei Petraşco,
intervenient accesoriu Alexandru Petraşco cu privire la privarea de dreptul la
succesiunea legală din averea ce i-a aparţinut defunctului Nicolae Petraşco, în
legătură cu încetarea de fapt a căsătoriei şi locuirii separate mai mult de 3 ani
până la deces. În motivarea acţiunii reclamanţii au indicat, că la 13 octombrie
2013 tatăl lor Nicolae Petraşco a întocmit testament, prin care a testat fiului
Alexandru Petraşco, născut din relaţia de căsătorie cu Tamara Petraşco bunul
imobil situat în r-nul Ialoveni, s.Mileştii Mici, format din casa individuală de
locuit şi lotul de teren aferent casei de locuit, iar restul averii a fost testată în cote
egale lor, şi anume fiicei Diana Ul Islam şi fiului Constantin Nicolaev, născuţi din
relaţia cu mama lor Tatiana Nicolaeva. La 02 mai 2014 tatăl lor Nicolae Petraşco
a decedat. Soţia defunctului Tamara Petraşco la 12 mai 2014 prin intermediul
fiului său Alexandru 2 Petraşco a depus o cerere către notar, în care a indicat că
acceptă moştenirea-cota obligatorie, ca persoană inaptă de muncă, aflată la
întreţinerea defunctului. Pârâta pretinde la bunurile imobile situate în s. Mileștii
Mici r-ul Ialoveni, locuinţa din mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 105 ap.4 şi
autoturismul de model Wolkswagen Sharan, aflat în posesia reclamanţilor.
Reclamanţii menţionează, că pârâta nu poate pretinde la averea defunctului,
deoarece, deşi între ea şi Nicolae Petraşco a fost încheiată căsătoria în anul 1984,
însă din anul 1987 ei nu locuiesc în comun, căsătoria în fapt fiind încetată.
Nicolae Petraşco în toată această perioadă a concubinat cu Tatiana Nicolaeva.
Din această relaţie s-au născut ei: fiica Diana şi fiul Constantin. Mai mult ca atât,
relaţia părinţilor lor se confirmă şi prin faptul că mama lor Tatiana Nicolaeva la
10 mai 1992 i-a donat tatălui Nicolae Petraşco cota-parte din locuinţa situată
mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun 105 ap.4, care la moment este inclusă în
patrimoniul succesoral şi unde testatorul a locuit până la deces, fiind
înmormântat de Tatiana Nicolaeva. Prin hotărârea Judecătoriei Ialoveni din 12
mai 2016 a fost admisă cererea de chemare în judecată depusă de Diana Ul Islam
şi Constantin Nicolaev. Tamara Petraşco a fost privată de dreptul la succesiunea
legală din averea soţului Nicolae Petraşco, decedat la 02 mai 2014, în legătură cu
încetarea de fapt a căsătoriei şi locuirii separate.

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 15 februarie 2017 s-a admis apelul declarat de Tamara
Petraşco, cu casarea hotărârii Judecătoriei Ialoveni din 12 mai 2016 şi a fost emisă o nouă
hotărâre de respingere a cereri de chemare în judecată depusă de Diana Ul Islam şi Constantin
Nicolaev ca nefondată. La 23 mai 2017 Diana Ul Islam şi Constantin Nicolaev au declarat recurs
împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău din 15 februarie 2017, solicitând casarea deciziei
instanţei de apel cu menţinerea hotărârii Judecătoriei Ialoveni din 12 mai 2016. În fapt, din
materialele dosarului şi din declaraţiile părţilor făcute în şedinţa de judecată, confirmate în
şedinţa instanţei de recurs rezultă, că în perioada anului 1990 între soţi a apărut un conflict legat
de infidelitatea conjugală. Nicolae Petraşco a părăsit familia şi s-a stabilit cu traiul în Chişinău,
unde a început să conviețuiască cu Tatiana Nicolaev, fiind în relaţii de concubinaj. Din relaţia cu
Tatiana Nicolaeva s-au născut la 30 ianuarie 1991 Diana Ul Islam şi la 19 august 1994
Constantin Nicolaev. Drept confirmare a relaţiei de familie stabilite între Nicolae Petraşco şi
Tatiana Nicolaeva, la 10 martie 1992 Tatiana Nicolaeva prin contract de donaţie a donat lui
Nicolae Petraşco 3/50 din apartamentul nr.4 din str. Alexandru cel Bun 150, mun. Chişinău, care
îi aparţinea cu drept de proprietate, obţinut prin moştenire. Soţia defunctului Tamara Petraşco,
care din anul 2009 se află la muncă în Italia, la 12 mai 2014 prin intermediul fiului său
Alexandru Petraşco a depus o cerere către notar, în care a indicat că acceptă moştenirea-cota
obligatorie, ca persoană inaptă de muncă aflată la întreţinerea defunctului.

Noi considerăm că acțiunile înaintate de reclamanţi și anume, ei pretind, că Tamara Petraşco nu


poate solicita acceptarea moştenirii din averea defunctului, ori aceasta deşi se afla în relaţii de
căsătorie, nu a locuit cu defunctului mai mult de 3 ani, până la survenirea decesului, deşi a atins
vârsta de pensionare, nu s-a aflat la întreţinerea lui Nicolae Petraşco, muncind până în prezent în
Italia sunt motivate. În speţa noastră, instanţa de apel a omis să se expună asupra faptului că,
deşi Tamara Petraşco şi Nicolae Petraşco oficial se află în relaţii de căsătorie, în fapt ei nu
locuiau în comun, nu duceau gospodărie comună de mulţi ani. În conformitate Codul Civil, un
soţ poate fi privat de dreptul la succesiune legală dacă se confirmă că de fapt căsătoria cu cel ce a
lăsat moştenirea a încetat cu 3 ani înainte de deschiderea succesiunii şi soţii au locuit separat. Nu
uităm și de faptul, că dacă soţii cu cel puţin trei ani înainte de deschiderea moştenirii s-au
despărţit în fapt, indiferent dacă au partajat sau nu bunurile proprietate comună în devălmăşie,
soţul supravieţuitor este privat de dreptul la succesiune. Se admite recursul declarat de către
Diana Ul Islam şi Constantin Nicolaev. Suntem de părerea că decizia instanței și anume că se
casează decizia Curţii de Apel Chişinău din 15 februarie 2017, în cauza civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de Diana Ul Islam şi Constantin Nicolaev împotriva Tamarei
Petraşco, intervenient accesoriu Alexandru Petraşco cu privire la privarea de dreptul la
succesiunea legală este una corectă.

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?
id=38466&fbclid=IwAR0qT65SBY1BSxKGHFQN3uJ_qod1JHVB4rAJmqRAaH383a3D8G84r
BmNGyg

S-ar putea să vă placă și