Sunteți pe pagina 1din 34

ICS 25.160.

40

SR EN ISO 5817

Standard Român Aprilie 2015

Titlu Sudare
Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel,
titan şi aliajele acestora (cu excepţia sudării cu
fascicule de energie)
Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni
Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam
welding excluded) - Quality levels for imperfections
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par


fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de qualité par rapport aux
défauts

Aprobare Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 aprilie 2015

Standardul european EN ISO 5817:2014 are statutul unui standard


român

Înlocuieşte SR EN ISO 5817:2008

Data publicării versiunii române: 30 aprilie 2015

Corespondenţă Acest standard este identic cu standardul european


EN ISO 5817:2014

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureşti , www.asro.ro

© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard în orice
publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este
interzisă dacă nu există acordul scris prealabil al ASRO

Ref.: SR EN ISO 5817:2015 Ediţia 3


SR EN ISO 5817:2015

Preambul naţional
Acest standard reprezintă versiunea română a textului standardului european EN ISO 5817:2014.
Standardul a fost tradus de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale şi a fost publicat cu
permisiunea CEN.

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului european
EN ISO 5817:2014.

Acest standard înlocuieşte SR EN ISO 5817:2008.

Corespondenţa dintre standardul internaţional la care se face referire şi standardul român este
următoarea:

ISO 6520-1:2007 IDT SR EN ISO 6520-1:2007


Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor
geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice.
Partea 1: Sudare prin topire

Pentru aplicarea acestui standard se utilizează standardul internaţional la care se face referire
(respectiv standardul român identic cu acesta).

Simbolul gradului de echivalenţă (IDT - identic), conform SR 10000-8.


Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Cuvintele „standard european”, respectiv „standard internaţional” trebuie citite „standard român”.

Prezentul standard intră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 39, Sudare şi procedee conexe.
SR EN ISO 5817:2015

STANDARD EUROPEAN EN ISO 5817


EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Februarie 2014

ICS 25.160.40

Versiunea română

Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele acestora (cu
excepţia sudării cu fascicule de energie). Niveluri de calitate pentru
imperfecţiuni (ISO 5817:2014)

Welding - Fusion-welded joints in Soudage - Assemblages en Schweißen -


steel, nickel, titanium and their acier, nickel, titane et leurs Schmelzschweißverbindungen an Stahl,
alloys (beam welding excluded) - alliages soudés par fusion Nickel, Titan und deren Legierungen
Quality levels for imperfections (soudage par faisceau exclu) - (ohne Strahlschweißen) -
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

(ISO 5817:2014) Niveaux de qualité par rapport Bewertungsgruppen von


aux défauts (ISO 5817:2014) Unregelmäßigkeiten (ISO 5817:2014)

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 4 ianuarie 2014.

Membrii CEN sunt obligaţi să respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipulează condiţiile
în care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naţional, fără nicio modificare.
Listele actualizate şi referinţele bibliografice referitoare la aceste standarde naţionale pot fi obţinute de
la Centrul de Management CEN-CENELEC sau de la orice membru CEN, pe bază de cerere.

Acest standard există în trei versiuni oficiale (engleză, franceză, germană). O versiune în oricare altă
limbă, realizată prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa naţională şi
notificată Centrului de Management CEN-CENELEC, are acelaşi statut ca şi versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele naţionale de standardizare din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franţa,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,
Turcia şi Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Centrul de Management: Avenue Marnix 17, B - 1000 Bruxelles

© 2014 CEN Toate drepturile de exploatare sub orice formă şi în Ref. EN ISO 5817:2014 RO
orice mod sunt rezervate membrilor naţionali CEN.
SR EN ISO 5817:2015

Cuprins

Pagina

Preambul ....................................................................................................................................................3
Introducere .................................................................................................................................................4
1 Domeniu de aplicare......................................................................................................................5
2 Referinţe normative .......................................................................................................................5
3 Termeni şi definiţii..........................................................................................................................6
4 Simboluri........................................................................................................................................7
5 Evaluarea imperfecţiunilor .............................................................................................................8
Anexa A (informativă) Exemple de determinare a procentajului de porozitate (%) ...................................25
Anexa B (informativă) Informaţii suplimentare şi ghid pentru utilizarea acestui standard
internaţional ...................................................................................................................................27
Anexa C (informativă) Cerinţe suplimentare pentru suduri din oţel solicitate la oboseală.........................28
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Bibliografie ..................................................................................................................................................31

2
SR EN ISO 5817:2015

Preambul

Acest document (EN ISO 5817:2014) a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 44 „Sudare şi
procedee conexe” în colaborare cu Comitetul Tehnic CEN/TC 121 „Sudare”, al cărui secretariat este
deţinut de DIN.

Acest standard european trebuie să primească statutul de standard naţional, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, cel târziu până în august 2014, iar toate standardele naţionale
contradictorii trebuie anulate cel târziu până în august 2014.

Se atrage atenţia asupra posibilităţii că unele elemente cuprinse în document pot face obiectul unor
drepturi de proprietate intelectuală sau unor drepturi similare. CEN [şi/sau CENELEC] nu pot fi făcute
răspunzătoare pentru faptul că nu au identificat astfel de drepturi de proprietate şi avertizează asupra
existenţei lor.

Acest document înlocuieşte EN ISO 5817:2007.

Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC, organismele de standardizare naţionale din


următoarele ţări sunt obligate să adopte la nivel naţional acest standard european: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia,
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Spania, Suedia, Turcia şi Ungaria.

Notă de ratificare

Textul ISO 5817: 2014 a fost aprobat de CEN ca EN ISO 5817:2014 fără nicio modificare.

3
SR EN ISO 5817:2015

Introducere

Acest standard internaţional se recomandă să fie utilizat ca referinţă la elaborarea de coduri şi/sau
alte standarde de aplicaţie. El conţine o selecţie simplificată de imperfecţiuni ale sudurilor prin topire,
pe baza notărilor date în ISO 6520-1.

Unele dintre imperfecţiunile descrise în ISO 6520-1 au fost utilizate direct iar altele au fost regrupate.
A fost utilizat sistemul numeric de referinţă de bază din ISO 6520-1.

Obiectul acestui standard internaţional este de a defini dimensiunile imperfecţiunilor tipice care pot fi
întâlnite în fabricaţia curentă. El se poate utiliza într-un sistem de management al calităţii pentru
realizarea îmbinărilor sudate în producţie. El furnizează trei seturi de valori dimensionale, dintre care
se poate efectua alegerea pentru o aplicaţie dată. Nivelul de calitate necesar în fiecare caz ar trebui
definit în standardul de aplicaţie sau de către proiectantul responsabil împreună cu producătorul,
utilizatorul şi/sau alte părţi interesate. Nivelul de calitate trebuie prescris înainte de începerea
producţiei, de preferinţă în etapa cererii de ofertă sau a comenzii. Pentru cazuri speciale pot fi
prescrise detalii suplimentare.

Nivelurile de calitate din acest standard internaţional furnizează date de referinţă de bază şi nu sunt
legate specific de o anumită aplicaţie. Ele se referă la tipuri de îmbinări sudate din fabricaţie şi nu la
produsul sau componenta finită în sine. Este posibil deci ca diferite niveluri de calitate să fie aplicate la
diverse îmbinări sudate individuale din acelaşi produs sau din aceeaşi componentă.
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

În mod normal, pentru o anumită îmbinare sudată, limitele dimensionale ale imperfecţiunilor ar putea fi
integral acoperite prin specificarea unui singur nivel de calitate. În anumite cazuri totuşi, poate fi
necesară specificarea de niveluri de calitate diferite pentru imperfecţiuni diferite din aceeaşi îmbinare
sudată.

Pentru orice aplicaţie, alegerea nivelului de calitate ar trebui să ţină seama de considerente privind
proiectarea, de prelucrarea următoare (de exemplu, încărcarea), de modul de solicitare (de exemplu,
static, dinamic), de condiţiile de exploatare (de exemplu, temperatura, mediul), de consecinţele ruperii.
Factorii economici sunt, de asemenea, importanţi şi ar trebui luat în considerare nu numai costul
sudării, dar şi cel al inspecţiilor, al încercărilor şi al reparaţiilor.

Deşi acest standard internaţional cuprinde toate tipurile de imperfecţiuni relevante pentru procedeele
de sudare prin topire indicate în articolul 1, este necesară luarea în considerare numai a acelora care
se referă la procedeul şi aplicaţia în cauză.

Imperfecţiunile sunt indicate în dimensiuni reale iar detectarea şi evaluarea lor pot necesita utilizarea
uneia sau mai multor metode de examinare nedistructivă. Detectarea şi evaluarea dimensională a
imperfecţiunilor depind de metodele de inspecţie şi de volumul de examinare, specificate în standardul
de aplicaţie sau în contract.

Acest standard internaţional nu tratează metodele utilizate pentru detectarea imperfecţiunilor. Totuşi,
ISO 17635 conţine o corelaţie între nivelul de calitate şi nivelul de acceptare pentru diferite metode
END.

Acest standard internaţional este direct aplicabil la examinarea vizuală a sudurilor şi nu include detalii
ale metodelor recomandate pentru detectarea sau evaluarea dimensională prin metode de examinare
nedistructivă. Se recomandă să se ia în considerare faptul că există dificultăţi în utilizarea acestor
limite pentru stabilirea de criterii adecvate, aplicabile metodelor de examinare nedistructivă cum sunt
examinarea cu ultrasunete, examinarea radiografică, cu curenţi turbionari, cu lichide penetrante, cu
pulberi magnetice, şi că pot fi necesare completări cu cerinţe referitoare la inspecţie, examinare şi
încercări.

Valorile date pentru imperfecţiuni sunt pentru suduri obţinute în condiţii de sudare curente. Cerinţele
pentru valori mai mici (mai severe) decât cele stabilite în nivelul de calitate B pot include procedee de
prelucrare suplimentare, de exemplu, polizare, retopire WIG.
Anexa C dă îndrumări suplimentare pentru sudurile solicitate la oboseală.

4
SR EN ISO 5817:2015

1 Domeniu de aplicare

Acest standard internaţional furnizează niveluri de calitate pentru imperfecţiuni în îmbinările sudate
prin topire (cu excepţia sudării cu fascicule de energie), din toate tipurile de oţeluri, nichel, titan şi
aliajele acestora. El se aplică la grosimi de material ≥ 0,5 mm. El acoperă sudurile cap la cap complet
pătrunse şi toate sudurile în colţ. Principiile lui pot fi aplicate şi sudurilor cap la cap cu pătrundere
parţială.

(Nivelurile de calitate pentru îmbinările din oţel sudate cu fascicule de energie sunt prezentate în
ISO 13919-1.)

Trei niveluri de calitate sunt date pentru a permite aplicarea la o gamă largă de fabricaţii prin sudare.
Ele sunt notate prin simbolurile B, C şi D. Nivelul de calitate B corespunde celei mai ridicate cerinţe
pentru sudura finită.

Sunt luate în considerare mai multe tipuri de solicitări, de exemplu, solicitarea statică, solicitarea
termică, coroziunea, presiunea. În anexa C sunt date îndrumări suplimentare referitoare la solicitările
la oboseală.

Nivelurile de calitate se referă la producţie şi la calitatea execuţiei.

Acest standard internaţional se aplică


Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

a) oţelurilor nealiate şi oţelurilor aliate,

b) nichelului şi aliajelor de nichel,

c) titanului şi aliajelor de titan,

d) la sudarea manuală, mecanizată şi automată,

e) la toate poziţiile de sudare,

f) la toate tipurile de suduri, de exemplu, suduri cap la cap, suduri în colţ şi racorduri şi

g) la următoarele procedee de sudare şi la subprocedeele lor, aşa cum sunt definite în ISO 4063:

— 11 sudare cu arc electric cu electrod fuzibil fără protecţie gazoasă;

— 12 sudare cu arc electric sub strat de flux;

— 13 sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu protector de gaz;

— 14 sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil;

— 15 sudare cu plasmă;

— 31 sudare oxigaz (numai pentru oţel).

Aspectele metalurgice, de exemplu, mărimea grăuntelui, duritatea, nu fac obiectul acestui standard
internaţional.

2 Referinţe normative

Următoarele documente, integral sau parţial, sunt documente de referinţă în acest document şi sunt
indispensabile pentru aplicarea acestuia. Pentru referinţele datate se aplică numai ediţia citată. Pentru

5
SR EN ISO 5817:2015

referinţele nedatate, se aplică ultima ediţie a documentului de referinţă (inclusiv eventualele


amendamente).

ISO 6520-1:2007, Welding and allied processes — Classification of geometric imperfections in metallic
materials — Part 1: Fusion welding

3 Termeni şi definiţii

Pentru scopurile acestui document se aplică termenii şi definiţiile următoare.

3.1
nivel de calitate
descrierea calităţii unei suduri pe baza tipului, dimensiunilor şi cantităţii de imperfecţiuni selectate

3.2
aptitudine de utilizare
capacitatea unui produs, proces sau serviciu de a îndeplini un scop definit, în condiţii specifice

3.3
imperfecţiuni scurte
<sudură cu lungimea de 100 mm sau mai mult> imperfecţiuni a căror lungime totală, pe 100 mm care
conţin cel mai mare număr de imperfecţiuni, nu depăşeşte 25 mm
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

3.4
imperfecţiuni scurte
<sudură cu lungimea mai mică de 100 mm> imperfecţiuni a căror lungime totală nu depăşeşte 25 %
din lungimea sudurii

3.5
imperfecţiuni sistematice
imperfecţiuni distribuite în mod repetitiv în sudură, pe toată lungimea sudurii de examinat, dimensiunile
fiecărei imperfecţiuni situându-se în limitele specificate

3.6
suprafaţă proiectată
suprafaţa pe care imperfecţiunile distribuite în volumul sudurii considerate sunt reprezentate în două
dimensiuni

Nota 1 la articol - Spre deosebire de situaţia secţiunii transversale, cantitatea de imperfecţiuni depinde, în cazul
examinării radiografice, de grosimea sudurii (a se vedea figura 1).

3.7
suprafaţa secţiunii transversale
suprafaţa considerată după rupere sau secţionare

3.8
racordare lină a sudurii
suprafaţă netedă, fără neregularităţi sau tăişuri la nivelul racordării între sudură şi materialul de bază

3.9
clasă de oboseală
FATx
6
referinţa de clasificare a curbei S-N în care x este domeniul de tensiune în MPa la 2· 10 cicli

Nota 1 la articol - Caracteristicile de oboseală sunt descrise în curbele S-N (curbe tensiune - număr de cicluri).

Nota 2 la articol - A se vedea anexa C.

6
SR EN ISO 5817:2015

Legendă
1 direcţia radiaţiilor X 3 grosime cu 6 straturi 5 grosime cu 2 straturi
2 4 sufluri pe unitatea de volum 4 grosime cu 3 straturi 6 grosime cu 1 strat

Figura 1— Radiografii ale unor probe având aceeaşi densitate a suflurilor pe unitatea de volum

4 Simboluri
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Următoarele simboluri sunt utilizate în tabelul 1 şi în tabelul C.1.

a grosimea nominală a unei suduri în colţ (a se vedea şi ISO 2553)


A suprafaţa care conţine suflurile
b lăţimea supraînălţării sudurii
d diametrul suflurii
dA diametrul suprafeţei care conţine suflurile
h înălţimea sau lăţimea imperfecţiunii
l lungimea imperfecţiunii în direcţia longitudinală a sudurii
lp lungimea suprafeţei proiectate sau a suprafeţei secţiunii transversale
s grosimea nominală a sudurii cap la cap (a se vedea şi ISO 2553)
t grosimea peretelui ţevii sau a tablei (dimensiunea nominală)
wp lăţimea sudurii sau lăţimea sau înălţimea suprafeţei secţiunii transversale
z lungimea catetei unei suduri în colţ (a se vedea şi ISO 2553)
α unghiul de racordare al sudurii
β unghiul nealinierii unghiulare
i pătrunderea la sudurile în colţ
r raza de racordare a sudurii

7
SR EN ISO 5817:2015

5 Evaluarea imperfecţiunilor

Limitele pentru imperfecţiuni sunt date în tabelul 1.

Dacă, pentru detectarea imperfecţiunilor, se utilizează examinarea macroscopică, trebuie luate în


considerare numai acele imperfecţiuni care pot fi detectate la o mărire maximă de 10 ori. Se exclud
microlipsa de topire (a se vedea tabelul 1, 1.5) şi microfisurile (a se vedea tabelul 1, 2.2).

Imperfecţiunile sistematice sunt admise numai în nivelul de calitate D, sub rezerva îndeplinirii celorlalte
cerinţe din tabelul 1.

În mod obişnuit, se recomandă ca o îmbinare sudată să fie evaluată separat pentru fiecare tip
individual de imperfecţiune (a se vedea tabelul 1, 1.1 până la 3.2).

Imperfecţiunile de mai multe tipuri care se găsesc într-o secţiune dată a îmbinării necesită o evaluare
specială (a se vedea imperfecţiunile multiple în tabelul 1, 4.1).

Limitele pentru imperfecţiuni multiple (a se vedea tabelul 1) se aplică numai pentru cazurile în care
cerinţele pentru o imperfecţiune singulară nu sunt depăşite.

Oricare două imperfecţiuni alăturate, separate printr-o distanţă mai mică decât cea mai mare
dimensiune a celei mai mici imperfecţiuni, trebuie considerate ca o imperfecţiune singulară.
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

8
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Tabelul 1 — Limite pentru imperfecţiuni

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
1 Imperfecţiuni de suprafaţă

1.1 100 Fisură ≥ 0,5 Nu se admite Nu se admite Nu se admite

1.2 104 Fisură în ≥ 0,5 Nu se admite Nu se admite Nu se admite


crater
1.3 2017 Por de Dimensiunea maximă a unui por singular pentru 0,5 Nu se admite Nu se admite
suprafaţă până la
— suduri cap la cap 3
d ≤ 0,3 s
— suduri în colţ d ≤ 0,3 a

Dimensiunea maximă a unui por singular pentru >3 Nu se admite


— suduri cap la cap d ≤ 0,3 s, dar max. d ≤ 0,2 s, dar max. 2 mm
3 mm
— suduri în colţ d ≤ 0,2 a, dar max. 2 mm
d ≤ 0,3 a, dar max.
3 mm
1.4 2025 Retasură de 0,5 h ≤ 0,2 t Nu se admite Nu se admite
crater până la
h ≤ 0,2 t, dar max. h ≤ 0,1 t, dar max. 1 mm
deschisă 3
2 mm
>3

1.5 401 Lipsă de topire ≥ 0,5 Nu se admite Nu se admite Nu se admite


(topire —
incompletă)
Microlipsă de Detectabilă numai prin examinare microscopică ≥ 0,5 Se admite Se admite Nu se admite
topire
1.6 4021 Lipsă de Numai pentru sudurile cap la cap dintr-o singură ≥ 0,5 Imperfecţiuni scurte: Nu se admite Nu se admite
pătrundere la parte h ≤ 0,2 t dar max. 2 mm
rădăcină

(continuă)

9
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
1.7 5011 Crestături Se cere trecere cu racordare. 0,5 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Nu se admite
continue Aceasta nu este considerată imperfecţiune până la h ≤ 0,2 t h ≤ 0,1 t
sistematică. 3
5012 Crestături >3 h ≤ 0,2 t, dar max. h ≤ 0,1 t, dar max. h ≤ 0,05 t, dar max.
discontinue 1 mm 0,5 mm 0,5 mm

1.8 5013 Crestătură la Se cere trecere cu racordare. 0,5 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Nu se admite
rădăcină până la h ≤ 0,2 mm + 0,1 t h ≤ 0,1 t
3
>3 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte:
h ≤ 0,2 t, dar max. h ≤ 0,1 t, dar max.1 mm h ≤ 0,05 t, dar max.
2 mm 0,5 mm

1.9 502 Supraînălţare Se cere trecere cu racordare. ≥ 0,5 h ≤ 1 mm + 0,25 b, dar h ≤ 1 mm + 0,15 b, dar h ≤ 1 mm + 0,1 b, dar
excesivă max. 10 mm max. 7 mm max. 5 mm
(sudură cap la
cap)

(continuă)

10
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
1.10 503 Convexitate ≥ 0,5 h ≤ 1 mm + 0,25 b, dar h ≤ 1 mm + 0,15 b, dar h ≤ 1 mm + 0,1 b, dar
excesivă max. 5 mm max. 4 mm max. 3 mm
(sudură în colţ)

1.11 504 Pătrundere 0,5 h ≤ 1 mm + 0,6 b h ≤ 1 mm + 0,3 b h ≤ 1 mm + 0,1 b


excesivă până la
h ≤ 1 mm + 1,0 b, dar h ≤ 1 mm + 0,6 b, dar h ≤ 1 mm + 0,2 b, dar
3
max. 5 mm max. 4 mm max. 3 mm
>3

(continuă)

11
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
1.12 505 Racordare — suduri cap la cap ≥ 0,5 α ≥ 90° α ≥ 110° α ≥ 150°
incorectă

— suduri în colţ ≥ 0,5 α ≥ 90° α ≥ 100° α ≥ 110°

α1 ≥ α and α2 ≥ α

1.13 506 Scurgere de ≥ 0,5 h ≤ 0,2 b Nu se admite Nu se admite


metal

1.14 509 Topire Se cere trecere cu racordare. 0,5 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Nu se admite
excesivă până la h ≤ 0,25 t h ≤ 0,1 t
3
511 Umplere >3 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte:
incompletă a h ≤ 0,25 t, dar max. h ≤ 0,1 t, dar max. 1 mm h ≤ 0,05 t, dar max.
rostului 2 mm 0,5 mm

(continuă)

12
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
1.15 510 Străpungere — ≥ 0,5 Nu se admite Nu se admite Nu se admite

1.16 512 Asimetrie În cazurile în care nu a fost prescrisă o sudură ≥ 0,5 h ≤ 2 mm + 0,2 a h ≤ 2 mm + 0,15 a h ≤ 1,5 mm + 0,15 a
excesivă a în colţ asimetrică
sudurii în colţ
(inegalitate
excesivă a
catetelor)

1.17 515 Retasură la Se cere trecere cu racordare. 0,5 h ≤ 0,2 mm + 0,1 t Imperfecţiuni scurte: Nu se admite
rădăcină până la h ≤ 0,1 t
3
>3 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte:
h ≤ 0,2 t, dar max. h ≤ 0,1 t, dar max. 1 mm h ≤ 0,05 t, dar max.
2 mm 0,5 mm

(continuă)

13
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
1.18 516 Porozitate la Formaţie spongioasă la rădăcina unei suduri, ≥ 0,5 Se admite local Nu se admite Nu se admite
rădăcină provocată de fierberea metalului topit în
momentul solidificării (de exemplu, lipsa
protecţiei de gaz la rădăcină)
1.19 517 Reluare — ≥ 0,5 Se admite Nu se admite Nu se admite
defectuoasă
Limita depinde de tipul
imperfecţiunii produse
la reamorsare
1.20 5213 Grosime Nu se aplică la procedeele care garantează o 0,5 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Nu se admite
insuficientă a adâncime de pătrundere mai mare până la h ≤ 0,2 mm + 0,1 a h ≤ 0,2 mm
sudurii în colţ 3

>3 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Nu se admite


h ≤ 0,3 mm + 0,1 a, dar h ≤ 0,3 mm + 0,1 a, dar
max. 2 mm max. 1 mm

1.21 5214 Grosime Grosimea reală a sudurii în colţ este prea mare ≥ 0,5 Se admite h ≤ 1 mm + 0,2 a, dar h ≤ 1 mm + 0,15 a, dar
excesivă a max. 4 mm max. 3 mm
sudurii în colţ

(continuă)

14
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
1.22 601 Arsură — ≥ 0,5 Se admite dacă nu sunt Nu se admite Nu se admite
influenţate
caracteristicile
metalului de bază
1.23 602 Strop — ≥ 0,5 Se admite în funcţie de Se admite în funcţie de Se admite în funcţie de
aplicaţie, de exemplu, aplicaţie, de exemplu, de aplicaţie, de exemplu, de
de material, de material, de protecţia material, de protecţia
protecţia anticorosivă anticorosivă anticorosivă
1.24 610 Culori de — ≥ 0,5 Se admite în funcţie de Se admite în funcţie de Se admite în funcţie de
revenire aplicaţie, de exemplu, aplicaţie, de exemplu, de aplicaţie, de exemplu, de
(Decolorare) de material, de material, de protecţia material, de protecţia
protecţia anticorosivă anticorosivă anticorosivă
(continuă)

15
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
2 Imperfecţiuni interne

2.1 100 Fisuri Toate tipurile de fisuri cu excepţia ≥ 0,5 Nu se admite Nu se admite Nu se admite
microfisurilor şi fisurilor în crater
2.2 1001 Microfisuri Fisură care, în general, este vizibilă numai la ≥ 0,5 Se admite Acceptarea depinde de Acceptarea depinde de
microscop (50 × ) tipul metalului de bază, în tipul metalului de bază,
special de sensibilitatea în special de
la fisurare a acestuia sensibilitatea la fisurare
a acestuia
2.3 2011 Suflură Trebuie satisfăcute următoarele condiţii şi
sferoidală (por) limite pentru imperfecţiuni Pentru informare a
se vedea şi anexa A.
Sufluri sferoidale
2012
uniform a1) Dimensiunea maximă a suprafeţei ≥ 0,5 Pentru un singur Pentru un singur strat Pentru un singur
distribuite imperfecţiunilor (inclusiv a imperfecţiunilor strat: ≤ 2,5 % ≤ 1,5 % strat: ≤ 1 %
(porozitate) sistematice) raportată la suprafaţa proiectată.
Pentru mai multe Pentru mai multe Pentru mai multe
NOTĂ Porozitatea suprafeţei proiectate straturi: ≤ 5 % straturi: ≤ 3 % straturi: ≤ 2 %
depinde de numărul de straturi (volumul
sudurii).
a2) Dimensiunea maximă a suprafeţei ≥ 0,5 ≤ 2,5 % ≤ 1,5 % ≤1%
secţiunii transversale a imperfecţiunilor
(inclusiv a imperfecţiunilor sistematice)
raportată la suprafaţa rupturii (aplicabilă numai
la probe: probe martor în producţie, la
calificarea sudorilor sau a procedurilor de
sudare)
b) Dimensiunea maximă pentru un singur ≥ 0,5
por pentru
d ≤ 0,4 s, dar max. d ≤ 0,3 s, dar max. 4 mm d ≤ 0,2 s, dar max. 3 mm
— suduri cap la cap 5 mm
d ≤ 0,3 a, dar max. 4 mm d ≤ 0,2 a, dar max. 3 mm
— suduri în colţ d ≤ 0,4 a, dar max.
5 mm
(continuă)

16
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B

2.4 2013 Cuib de sufluri ≥ 0,5 dA ≤ 25 mm dA ≤ 20 mm dA ≤ 15 mm


(porozitate
sau sau sau
localizată)
dA, max ≤ wp dA, max ≤ wp dA, max ≤ wp/2

Lungimea de referinţă pentru lp este 100 mm.


Suprafaţa totală a suflurilor din cuib este
reprezentată de un cerc cu diametrul dA care
înconjoară toate suflurile.
Cerinţa pentru o suflură singulară trebuie să fie
îndeplinită pentru toate suflurile din interiorul
acestui cerc.
O suprafaţă cu sufluri admisă trebuie să fie
locală. Trebuie luată în considerare posibilitatea
ca un cuib de sufluri să mascheze alte
imperfecţiuni.
Dacă D este mai mic decât cea mai mică
valoare dintre dA1 sau dA2, suprafaţa totală a
suflurilor este reprezentată de un cerc cu
diametrul dAC, unde dAC = dA1 + dA2 + D.
Un cuib de sufluri sistematic nu este admis.
dA corespunde lui dA1, dA2 sau dAC, în funcţie de
care este aplicabil.
(continuă)

17
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B

2.5 2014 Sufluri aliniate — suduri cap la cap ≥ 0,5 h ≤ 0,4 s, dar max. h ≤ 0,3 s, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 s, dar max. 2 mm
4 mm
l ≤ s, dar max. 50 mm l ≤ s, dar max. 25 mm
l ≤ s, dar max. 75 mm
— suduri în colţ ≥ 0,5 h ≤ 0,4 a, dar max. h ≤ 0,3 a, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 a, dar max.
4 mm 2 mm
l ≤ a, dar max. 50 mm
l ≤ a, dar max. 75 mm l ≤ a, dar max. 25 mm
Cazul 1 (D > d2)

Cazul 2 (D < d2)

Lungimea de referinţă pentru lp este 100 mm.


Pentru cazul 1: d1 = h
Pentru cazul 2: d1 + d2 + D = h
(continuă)

18
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B

2.6 2015 Suflură alungită — suduri cap la cap ≥ 0,5 h ≤ 0,4 s, dar max. h ≤ 0,3 s, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 s, dar max. 2 mm
4 mm
2016 Suflură l ≤ s, dar max. 50 mm l ≤ s, dar max. 25 mm
vermiculară l ≤ s, dar max. 75 mm
— suduri în colţ ≥ 0,5 h ≤ 0,4 a, dar max. h ≤ 0,3 a, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 a, dar max.
4 mm 2 mm
l ≤ a, dar max. 50 mm
l ≤ a, dar max. 75 mm l ≤ a, dar max. 25 mm
2.7 202 Retasură ≥ 0,5 Se admit imperfecţiuni Nu se admite Nu se admite
scurte, dar fără ieşire la
suprafaţă:
suduri cap la cap:
h ≤ 0,4 s, dar max.
4 mm
suduri în colţ: h ≤ 0,4 a,
dar max. 4 mm
2.8 2024 Retasură de 0,5 h sau l ≤ 0,2 t Nu se admite Nu se admite
crater până la
h sau l ≤ 0,2 t, dar max.
3
2 mm
>3

Se măsoară cea mai mare valoare a h sau l

2.9 300 Incluziuni solide — suduri cap la cap ≥ 0,5 h ≤ 0,4 s, dar max. h ≤ 0,3 s, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 s, dar max. 2 mm
4 mm
301 Incluziuni de l ≤ s, dar max. 50 mm l ≤ s, dar max. 25 mm
zgură l ≤ s, dar max. 75 mm
Incluziuni de flux — suduri în colţ ≥ 0,5 h ≤ 0,4 a, dar max. h ≤ 0,3 a, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 a, dar max.
302
4 mm 2 mm
Incluziuni de oxid l ≤ a, dar max. 50 mm
303
l ≤ a, dar max. 75 mm l ≤ a, dar max. 25 mm
(continuă)

19
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B

2.10 304 Incluziuni — suduri cap la cap ≥ 0,5 h ≤ 0,4 s, dar max. h ≤ 0,3 s, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 s, dar max. 2 mm
metalice, altele 4 mm
decât de cupru
— suduri în colţ ≥ 0,5 h ≤ 0,4 a, dar max. h ≤ 0,3 a, dar max. 3 mm h ≤ 0,2 a, dar max.
4 mm 2 mm
2.11 3042 Incluziuni de — ≥ 0,5 Nu se admite Nu se admite Nu se admite
cupru
2.12 401 Lipsă de topire ≥ 0,5 Se admit imperfecţiuni Nu se admite Nu se admite
(topire scurte:
incompletă)
suduri cap la cap:
4011 Lipsă de topire h ≤ 0,4 s, dar max.
a marginilor 4 mm
(laterală)
suduri în colţ: h ≤ 0,4 a
4012 Lipsă de topire dar max. 4 mm
între treceri

4013 Lipsă de topire


la rădăcină

(continuă)

20
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B

2.13 402 Lipsă de > 0,5 Imperfecţiuni scurte: Nu se admite Nu se admite


pătrundere
h ≤ 0,2 a, dar max.
2 mm

Îmbinare în T (sudură în colţ)


≥ 0,5 Imperfecţiuni scurte: Imperfecţiuni scurte: Nu se admite

îmbinare cap la cap: îmbinare cap la cap:


h ≤ 0,2s sau i, dar max. h ≤ 0,1 s sau i, dar max.
2 mm 1,5 mm
îmbinare în T: îmbinare în colţ:
h ≤ 0,2a, dar max. h ≤ 0,1 a, dar max.
2 mm 1,5 mm

Îmbinare în T (pătrundere parţială)

Îmbinare cap la cap (pătrundere parţială)


≥ 0,5 Imperfecţiuni scurte: Nu se admite Nu se admite
h ≤ 0,2 t, dar max.
2 mm

Îmbinare cap la cap (pătrundere completă)


(continuă)

21
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
3 Imperfecţiuni în geometria îmbinării

3.1 507 Aliniere greşită Limitele se referă la abaterile faţă de poziţia


(nealiniere corectă. Dacă nu se specifică altfel, poziţia
axială) corectă este cea în care axele coincid (a se
vedea şi articolul 1). t corespunde celei mai mici
grosimi.
5071 Aliniere greşită 0,5 h ≤ 0,2 mm + 0,25 t h ≤ 0,2 mm + 0,15 t h ≤ 0,2 mm + 0,1 t
între table până la
h ≤ 0,25 t h ≤ 0,15 t, dar max. 4 mm h ≤ 0,1 t, dar max. 3 mm
3
dar max. 5 mm
>3

Table şi suduri longitudinale


5072 Suduri ≥ 0,5 h ≤ 0,5 t, dar max. h ≤ 0,5 t, dar max. 3 mm h ≤ 0,5 t, dar max. 2 mm
circulare 4 mm
transversale
ale unor
secţiuni
cilindrice cu
profil gol
Suduri circulare
3.2 617 Deschidere Deschidere între piesele de îmbinat. 0,5 h ≤ 0,5 mm + 0,1 a h ≤ 0,3 mm + 0,1 a h ≤ 0,2 mm + 0,1 a
incorectă a Deschiderile care depăşesc limita adecvată, pot până la
rostului unei fi compensate, în anumite cazuri, printr-o 3
suduri în colţ creştere corespunzătoare a grosimii sudurii.
>3 h ≤ 1 mm + 0,3 a, h ≤ 0,5 mm + 0,2 a, h ≤ 0,5 mm + 0,1 a,
dar max. 4 mm dar max. 3 mm dar max. 2 mm

(continuă)

22
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B
4 Imperfecţiuni multiple

4.1 Fără Imperfecţiuni 0,5 Nu se admite Nu se admite Nu se admite


multiple în până la
oricare 3 Înălţimea totală maximă Înălţimea totală maximă a Înălţimea totală maximă
secţiune a imperfecţiunilor: imperfecţiunilor: a imperfecţiunilor:
>3
transversală Σ h ≤ 0,4 t sau ≤ 0,25 a Σ h ≤ 0,3 t sau ≤ 0,2 a Σ h ≤ 0,2 t sau ≤ 0,15 a

h1 + h2 + h3 + h4 = ∑h

h1 + h2 + h3 = ∑h
(continuă)

23
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020
SR EN ISO 5817:2015

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr. Observaţii
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm D C B

4.2 Fără Suprafaţa Cazul 1 (D > l3) ≥ 0,5 Σ h × l ≤ 16 % Σh×l≤8% Σh×l≤4%


proiecţiei sau
suprafaţa
secţiunii
transversale în
direcţie
longitudinală

h1 × l1 + h2 × l 2 + h3 × l 3 = Σh × l

Cazul 2 (D < l3)

 h +h 
h1 × l1 + h2 × l 2 +  2 3  × D + h3 × l 3 = Σh × l
 2 
Suma suprafeţelor Σ h × l trebuie calculată ca
procent din suprafaţa evaluată lp × wp (cazul 1).

Dacă D este mai mic decât cea mai mică


lungime a uneia dintre imperfecţiunile
învecinate, în suma imperfecţiunilor trebuie luată
în considerare suprafaţa completă care
cumulează cele două imperfecţiuni (cazul 2).
Pentru informare, a se vedea şi anexa A.

24
SR EN ISO 5817:2015

Anexa A
(informativă)

Exemple de determinare a procentajului de porozitate (%)

Figurile A1 până la A.9 dau o reprezentare a diferitelor procentaje de porozităţi. Această reprezentare
se recomandă să fie utilizată ca ajutor la evaluarea porozităţii pe suprafeţele proiectate (radiografii)
sau pe suprafeţele secţiunilor transversale

Figura A.1—1 % din suprafaţă, 15 sufluri, d = 1 mm


Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Figura A.2—1,5 % din suprafaţă, 23 sufluri, d = 1 mm

Figura A.3—2 % din suprafaţă, 30 sufluri, d = 1 mm

Figura A.4—2,5 % din suprafaţă, 38 sufluri, d = 1 mm

Figura A.5—3 % din suprafaţă, 45 sufluri, d = 1 mm

25
SR EN ISO 5817:2015

Figura A.6—4 % din suprafaţă, 61 sufluri, d = 1 mm

Figura A.7—5 % din suprafaţă, 76 sufluri, d = 1 mm


Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Figura A.8—8 % din suprafaţă, 122 sufluri, d = 1 mm

Figura A.9—16 % din suprafaţă, 244 sufluri, d = 1 mm

26
SR EN ISO 5817:2015

Anexa B
(informativă)

Informaţii suplimentare şi ghid pentru utilizarea acestui standard internaţional

Acest standard internaţional specifică cerinţe pentru trei niveluri de calitate ale imperfecţiunilor din
îmbinările sudate din oţel, nichel, titan şi aliajele lor, sudate prin topire (cu excepţia sudării cu fascicule
de energie) pentru grosimi de suduri ≥ 0,5 mm. El poate fi utilizat, în unele cazuri, pentru alte
procedee de sudare prin topire sau alte grosimi de sudură.

Diferite componente sunt foarte adesea produse pentru diferite aplicaţii, dar conform unor cerinţe
similare. În orice caz, ar trebui ca cerinţele aplicate componentelor identice produse în diverse ateliere
să aibă în vedere asigurarea unei execuţii conform aceloraşi criterii. Aplicarea coerentă a acestui
standard internaţional este unul din principiile de bază ale unui sistem de management al calităţii
destinat utilizării în producţia de structuri sudate.

Suma imperfecţiunilor multiple ilustrează posibilitatea teoretică a unei suprapuneri de imperfecţiuni


individuale. În acest caz, suma totală a tuturor abaterilor admise trebuie să fie limitată la valorile
specificate pentru diferite imperfecţiuni, ceea ce înseamnă că valoarea limită a unei imperfecţiuni
izolate ≤ h, de exemplu, pentru o suflură izolată, nu trebuie să fie depăşită.

Acest standard internaţional se poate utiliza împreună cu un catalog de ilustraţii realiste, indicând
dimensiunea imperfecţiunilor admise pentru diferite niveluri de calitate cu fotografii realizate la faţa şi
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

la rădăcina sudurii şi/sau reproduceri radiografice sau macrografii realizate în secţiunea transversală a
sudurii. Un exemplu de astfel de catalog este dat în „Reference radiography for the assessment of
weld imperfections in accordance with ISO 5817„ publicat de Institutul Internaţional de Sudură (IIW) şi
DVS Media Verlag, Düsseldorf. Acest catalog se poate utiliza cu hărţi de referinţă pentru evaluarea
diferitelor imperfecţiuni şi, în caz de opinii diferite, pentru dimensiunea admisă a imperfecţiunilor.

27
SR EN ISO 5817:2015

Anexa C
(informativă)

Cerinţe suplimentare pentru suduri din oţel solicitate la oboseală

C.1 Generalităţi

Această anexă dă cerinţe suplimentare referitoare la nivelurile de calitate, pentru a se îndeplini cerinţa
clasei de oboseală (FAT).

Valoarea clasei de oboseală FAT este domeniul de tensiuni admisibile pentru a atinge o durată de
viaţă de 2 milioane de cicluri, cu o probabilitate de supravieţuire bilaterală de 95 %, calculată pornind
de la valoarea medie pe baza limitelor de toleranţă bilaterale de 75 % din valoarea medie,
corespunzătoare Recomandării IIW (IIW document IIW-1823-07). Recomandarea IIW conţine, de
asemenea, informaţii referitoare la clasele de oboseală FAT pentru diferite tipuri de îmbinări sudate
din oţel (de exemplu, suduri cap la cap şi suduri în colţ).

Pentru sudurile solicitate la oboseală, tabelul 1 trebuie completat cu cerinţele suplimentare din tabelul
C.1 şi după cum urmează:

C.2 Niveluri de calitate


Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

Cerinţele suplimentare pentru nivelurile C şi B constau din ajustarea limitelor pentru imperfecţiuni la
clasa de oboseală FAT 63, adică C63 pentru nivelul de calitate C şi B90 pentru nivelul de calitate B.
Un nivel de calitate B125 reprezentând clasa de oboseală FAT 125, este reprezentat prin cerinţe
suplimentare la nivelul B pentru anumite imperfecţiuni. Nivelul B125 nu este în general atins în stare
brută după sudare. Sudurile în colţ sunt excluse din nivelul B125.

NOTĂ - Nivelul C63 acoperă FAT 63 şi mai jos, nivelul B90 acoperă FAT 90 şi mai jos şi nivelul B125 acoperă
FAT 125 şi mai jos.

Tabelul C.1 conţine cerinţe suplimentare pentru nivelurile C şi B pentru suduri solicitate la oboseală.
Căsuţele goale din coloanele tabelului C.1 pentru nivelurile C şi B semnifică faptul că se aplică valorile
din tabelul 1. În coloana pentru nivelul B125 din tabelul C1 sunt prezentate limite suplimentare faţă de
cerinţele nivelului B. Dacă nu sunt prezentate limite, cerinţele pentru nivelul B125 sunt identice cu cele
pentru nivelul B.

C.3 Racordarea lină

Pentru trecerile cu racordare lină din tabelul 1, se aplică razele la racordarea sudurii conform nr. 1.12
din tabelul C.1.

C.4 Suduri cap la cap şi suduri în colţ cu pătrundere parţială

Pentru sudurile cap la cap şi sudurile în colţ cu pătrundere parţială, o condiţie pentru limitele
imperfecţiunilor de aplicat pentru nivelurile de calitate respective este că ar trebui îndeplinită o cerinţă
referitoare la valoarea de proiectare a pătrrunderii.

NOTA 1 - Dacă nu există o valoare pentru pătrundere, limitele imperfecţiunilor pot să nu fie respectate, întrucât
comportarea la oboseală va depinde în mod esenţial de existenţa fisurii la rădăcină.

NOTA 2 - Pentru nivelurile de calitate de aplicat claselor de oboseală, FAT, se recomandă ca adâncimea de
pătrundere dinspre partea internă a sudurii (partea rădăcinii), care este supusă unor cerinţe minime din desen, să
fie determinată prin metode de analiză adecvate şi estimată în stadii ulterioare prin inspecţii.

28
SR EN ISO 5817:2015

C.5 Notare

Pentru a indica faptul că cerinţa de calitate include cerinţele din anexa C, notările pentru nivelurile B şi
C sunt completate prin indicarea clasei de oboseală. Nivelul D nu este suplimentat.

EXEMPLUL 1 ISO 5817-C63


EXEMPLUL 2 ISO 5817-B90
EXEMPLUL 3 ISO 5817-B125

Tabelul C.1 — Cerinţe suplimentare faţă de tabelul 1 pentru sudurile solicitate la oboseală

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr.
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm C 63
c
B 90
c
B 125
a a a
1.5 401 Microlipsă de topire ≥ 0,5
a a
1.7 5011 Crestături continue >3 Nu se admite
5012 Crestături discontinue
a a
1.8 5013 Crestătură la rădăcină >3 Nu se admite
a a
1.9 502 Supraînălţare ≥ 0,5 h ≤ 0,2 mm + 0,1 b,
excesivă (sudură cap max. 2 mm
la cap)
a a b
1.10 503 Convexitate excesivă ≥ 0,5
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

(sudură în colţ)
a a
1.11 504 Pătrundere excesivă 0,5 to h ≤ 0,2 mm + 0,05 b
3
a a
>3 h ≤ 0,2 mm + 0,05 b,
dar max. 1 mm
a a a
1.12 505 Racordare incorectă, ≥ 0,5
unghi de racordare
pentru suduri în colţ

b b
— 5052 Racordare incorectă, ≥ 0,5 r ≥ 4 mm
rază de racordare
incorectă

a a
1.14 509 Topire excesivă >3 Nu se admite
511 Umplere incompletă a
rostului
a a b
1.16 512 Asimetrie excesivă a ≥ 0,5
sudurii în colţ
(inegalitate excesivă
a catetelor)
a a
1.17 515 Retasură la rădăcină >3 Nu se admite
a a
1.23 602 Strop ≥ 0,5 Nu se admite
(continuă)

29
SR EN ISO 5817:2015

Tabelul C.1 (sfârşit)

Referinţă la Denumirea t Limitele imperfecţiunilor pentru niveluri de calitate


Nr.
ISO 6520-1 imperfecţiunii mm C 63
c
B 90
c
B 125
a a
2.3 2011 Suflură sferoidală ≥ 0,5 pentru un singur
(por) strat: ≤ 1 %
2012
Sufluri sferoidale pentru mai multe
uniform distribuite straturi: ≤ 2 %
(porozitate)
d ≤ 0,1 s, max. 1 mm
a d d
2.4 2013 Cuib de sufluri ≥ 0,5 ≤3% ≤2%
(porozitate localizată)
d ≤ 0,2 s, d ≤ 0,1 s, max.
0,5 mm
d ≤ 0,2 a,
d ≤ 2,5 mm
a a
2.5 2014 Sufluri aliniate ≥ 0,5 pentru un singur
d
strat: ≤ 1 %
pentru mai multe
d
straturi: ≤ 2 %
d ≤ 0,1 s, max. 1 mm
a a
2.6 2015 Suflură alungită ≥ 0,5 h ≤ 0,2 s sau 0,2 a
2016 Suflură vermiculară max. h = 2 mm
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

în stare brută după


sudare: max.
l = 2,5 mm;
în stare
detensionată:
l ≤ 20 mm
a
2.9 300 Incluziuni solide ≥ 0,5 h ≤ 0,2 s or 0,2 a Nu se admite
301 Incluziuni de zgură max. h = 2 mm
302 Incluziuni de flux în stare brută după
sudare: max.
302 Incluziuni de oxid l = 2,5 mm
în stare
detensionată:
l ≤ 20 mm
a
3.1 5071 Aliniere greşită între ≥ 0,5 h ≤ 0,1t h ≤ 0,05 t
table
max. 3 mm max. 1,5 mm
a a
5072 Suduri circulare ≥ 0,5 h ≤ 0,5 t
transversale ale unor
secţiuni cilindrice cu max. 1 mm
profil gol
3.3 508 Nealiniere unghiulară ≥ 0,5 β ≤ 2° β ≤ 1° β ≤ 1°
b

a
Aceleaşi valori ca şi cele date în tabelul 1, respectiv pentru nivelurile de calitate B şi C.
b
Nedefinită.
c
Valori identice cu IIW-Doc. XIII-2323–10. Valorile sunt validate de IIW pentru o grosime a materialului de 10 mm şi mai
mare. Pot fi aplicabile grosimi de material mai mici.
d
Limita imperfecţiunii corespunde raportului dintre suma diferitelor suprafeţe ale suflurilor şi suprafaţa evaluată. Dacă
distanţa dintre două suprafeţe de sufluri este mai mică decât diametrul celei mai mici suprafeţe de sufluri, o înfăşurătoare
care cuprinde suprafeţele de sufluri este considerată ca o zonă singulară de imperfecţiuni. Dacă distanţa dintre două
sufluri este mai mică decât diametrul uneia dintre suflurile învecinate, suprafaţa completă care cumulează cele două
imperfecţiuni este suma suprafeţelor imperfecţiunilor.

30
SR EN ISO 5817:2015

Bibliografie

[1] ISO 17635, Non-destructive testing of welds — General rules for metallic materials

[2] ISO 2553, Welding and allied processes — Symbolic representation on drawings — Welded,
brazed and soldered joints

[3] ISO 4063, Welding and allied processes — Nomenclature of processes and reference
numbers

[4] ISO 13919-1, Welding — Electron and laser-beam welded joints — Guidance on quality levels
for imperfections — Part 1: Steel

[5] IIW-Catalogue, Reference radiographs for the assessment of weld imperfections in accordance
with ISO 5817. DVS Media Verlag, Düsseldorf

[6] HOBBACHER A., ed. Recommendations for fatigue design of welded joints and components IIW
document XIII-1823-0. Welding Research Council New York, WRC-Bulletin 520, 2009

[7] HOBBACHER A., KASSNER M. On Relation between Fatigue Properties of Welded Joints, Quality
Criteria and Groups in ISO 5817. IIW-document XIII-2323-10
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

[8] KARLSSON N., LENANDER P.H. Analysis of fatigue life in two weld class systems, Master thesis
in Solid Mechanics, LITH-IKP-EX-05/2302-SE, Linköpings University, Sweden, 2005

31
ASRO – Asociaţia de Standardizare din România
organismul naţional de standardizare cu atribuţii exclusive privind activitatea de
standardizare naţională şi reprezentarea României în procesul de standardizare
european şi internaţional.

Standardele constituie rezultatul creaţiei Este important ca utilizatorii standardelor


intelectuale şi sunt protejate prin drepturi de române să se asigure că sunt în posesia ultimei
autor. În calitate de organism naţional de ediţii şi a tuturor modificărilor în vigoare.
standardizare, ASRO este titularul drepturilor
de autor asupra standardelor române şi Utilizatorii standardelor sunt răspunzători pentru
urmăreşte respectarea drepturilor de autor interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor
asupra standardelor europene şi standardelor române.
internaţionale în România.
Utilizarea standardelor române nu înlătură
Fără acordul prealabil expres al ASRO, obligaţia respectării prevederilor legale în
standardele nu pot fi reproduse în alte vigoare.
documente sau multiplicate. Standardele sau
Asociația de Standardizare din România, DIJMĂRESCU MARIA CRISTINA, 19/10/2020

părţi din acestea nu pot fi traduse pentru a fi Informaţiile referitoare la standardele române
comunicate public sau pentru a reprezenta sunt publicate lunar în „Buletinul standardizării”.
opere derivate, cum ar fi cursuri de formare
profesională, baze de date, publicaţii şi Lista şi datele bibliografice complete ale tuturor
documentaţii de specialitate. standardelor naţionale, europene şi
internaţionale adoptate în România, în vigoare
Respectarea drepturilor de autor asupra şi anulate, se regăsesc în aplicaţia electronică
standardelor nu afectează libera lor utilizare şi Infostandard, care se achiziţionează de la
aplicare. ASRO.

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA


www.standardizarea.ro http//magazin.asro.ro http://standardizare.wordpress.com/
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
Standardizare: Tel. +40 21 310 17 29, +40 21 310 16 44, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 310 17 29
Vânzări/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88; vanzari@asro.ro
Redacţie – Marketing, Drepturi de Autor: Tel. : +40 21 316.99.74; marketing@asro.ro

34 pagini

S-ar putea să vă placă și