Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul Administrarea Afacerilor

RAPORT
privind efectuarea practicii de specialitate II
Tehoptimed SA

Chişinău, 2020

1
Cuprins

Capitolul 1. Descrierea întreprinderii...........................................................................................3

1.1. Evoluția și caracteristica generală a întreprinderii.........................................................3

1.2. Apartenenţa ramurală a întreprinderii, sortimentul producţiei fabricate...................4

1.3. Nivelul de specializare și relațiile de cooperare...............................................................5

1.4. Actele și normele juridice, ce reglementează activitatea întreprinderii........................6

1.5. Analiza mediului de afaceri...............................................................................................6

1.6. Particularitățile activității și problemele dezvoltării.......................................................9

Capitolu2. Analiza economico-financiară a întreprinderii........................................................11

2.1. Analiza potențialului tehnico-economic..........................................................................11

2.2. Indicatori ai rezultatelor economico-financiare.............................................................18

2.3. Analiza situației financiare a întreprinderii...................................................................23

Capitolul 3. Analiza managementului întreprinderii în contextul temei tezei de licență..........29

Capitolul 4. Propuneri privind eficientizarea activității întreprinderii......................................34

BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................38

Anexe.............................................................................................................................................39

CAPITOLUL I

2
1.1Descrierea generală a întreprinderii
1.1. Evoluția și caracteristica generală a întreprinderii
Întreprinderea a fost fondată în anul 1964 sub denumirea de „Респуликанское
производственно-торговое объеденения Молдтехника” a Ministerului Sănăţăţii a RM.
În anul 1992 prin ordinul Nr. 289 din 25.09.1992 a Ministerului Sănătăţii, întreprinderea este
redenumită în Întreprinderii de Stat „Asociaţia Tehoptimed a Ministerului Sănătăţii”
În anul 1996 în urma reorganizării întreprinderii de stat „Asociaţia Tehoptimed a
Ministerului Sănătăţii”, (certificat de înregistrare nr. 10603423 din 28.11.1995) este este înfiinţată
pe o perioadă nelimitată Societatea pe Acţiuni „Tehoptimed”
Fondatorii:
← - Ministerul Sănătăţii – 60%
← - CF Econ Renastere – 34,17%
← - Persoane fizice – 5,83%
În 2008 SA Tehoptimed este supusă privatizării şi 60% a Ministerului Sănătăţii sunt
cumpărate de către un agent economic.
Sediul Societăţii: MD 2044, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Maria Dragan 19”A”.
Scopurile şi genurile de activitate.
Scopul înfiinţării Societăţii este desfăşurarea activităţii de producere (comercializare) de
mărfuri (lucrări, servicii) şi obţinerea veniturilor în baza acestei activităţi.
Genurile principale de activitate ale Societăţii sunt:
- Comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice
- Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerţul cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice
- Alte activităţi de asistenţă medicală
Întreprinderea este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei cu
nr. 1003600087162 din 28.11.1995 şi re-înregistrată la 05. 08.1998, seria MD0006201.
SA “Tehoptimed” activează în baza Licenţei, eliberată de Camera de Licenţiere nr.013641,
seria A MMII, din 08.11.2004 valabilă până la 08.11.2014.

SA Tehoptimed are, în prezent un numar de 16 angajati, dintre care

o 4 angajati (25%) – personal administrativ;


o 12 angajati (75%) – personal productiv.  

3
La nivel organizatoric, SA Tehoptimed are constituite departamentele traditionale specifice
fiecarui agent economic:

Administratia-
1

Sectia
Contabilitatea Sectia Sectia
Gospodarie-1
-2 Marketing-2 Comerţ-2

Serviciul Serviciul
Sectia Cadre-1 Depozit-1
Transport-2 Paza-4

Organigrama SA Tehoptimed

SA Tehoptimed are o gamă largă de produse comercializate.


- Articole sterile de unică folosinţă – 35%
- Tehnică şi echipamente medicale – 25%
- Instrumente medicale – 20%
- Articole ortopedice – 15%
- Alte produse – 5%
Principalii Concurenti pe teritoriul RM sunt: SRL Sogno, GBG-MDL IM, Moldan-Service
SRL, Echipamed Plus, Imunotehnomed SRL, Natusana IM, Instrumed Grup SRL, etc
Clienţii SA Tehoptimed:
70% - instiuţii medicale de stat
15% - instituţii medicale private
10% - farmacii
5% - persoane fizice
Întreprinderea şi-a păstrat şi extinde legături cu producătorii de tehnică şi optica medicală,
inclusiv cu ţările din CSI, Japonia, Germania, SUA, Elveţia, Marea Britanie, România, Ungaria,
Polonia, Bulgaria şi alte ţări.

4
2.1. Analiza sintetică a performanţelor cu caracter economic şi financiar ale
întreprinderii în perioada 2017-2019
I. Analiza potenţialului tehnico economic

I.1. Analiza mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii


2017-2019
Anii, lei Ritmul creșterii, %
Indicatorii
2017 2018 2019 18/17 19/18
Valoarea totală 110.24 74.65
7,639,421.00 8,421,422.00 6,286,631.00
a activelor
Venitul din 141.99 110.21
7,679,915.00 10,905,074.00 12,018,726.00
vânzări
Profitul brut 2,061,509.00 2,335,664.00 2,102,231.00 113.30 90.01
Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Cherang” S.R.L. pe anii 2016-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: În urma calculelor efectuate în tabelul de mai sus, observăm la compania „Tehoptimed
S.A ” o evoluție pozitivă a valorii totale a activelor pentru anii 2017-2018, astfel în 2018 acest
indicator a crescut cu 10,24% iar în 2019 cu 0,74%. Pentru a aprecia eficiența gestionării

patrimoniului urmărim respectarea următoarei corelații: , care în literatura de

specialitate mai este numită și „regula de aur a economiei”.


Astfel, obținem 2 situații diferite, 1<113.83<107.41<110.24 pentru perioada 2018/2017 care
specialitate mai este numită și „regula de aur a economiei”.
Astfel, obținem 2 situații diferite, 1<113.83<107.41<110.24 pentru perioada 2018/2017 care
înseamnă scăderea rentabilității vânzărilor și utilizarea ineficientă a resurselor financiare și de
producție însă este respectată valoarea mai mare ca 1, în 2019 situația s-a îmbunătățit
(113,29<142,03>100.74>1) ceea ce presupune faptul că rentabilitatea vânzărilor a crescut iar
resursele companiei au fost utilizate în mod rațional.

5
Devierea ponderii (%) +/-
Indicatori 2017 % 2018 % 2019 %
18/17 19/18
Active
imobilizate 8,428.00 0.11 5,933.00 0.07 5,283.00 0.08 -0.04 0.01
inclusiv:
Imobilizări
1,843.00 0.02 1,193.00 0.01   -0.01 -0.01
necorporale
Imobilizări
1,845.00 0.02   543.00 0.01 -0.02 0.01
corporale
Active
biologice                
imobilizate
Investiții
financiare pe 4,740.00   4,740.00   4,740.00      
termen lung
Investiții
               
imobiliare
Creanțe și
avansuri
        0.00 0.00
acordate pe
termen lung
Alte active
               
imobilizate
Active
circulante, 7,630,993.00 99.89 8,415,489.00 99.93 6,281,348.00 99.92 0.04 -0.01
inclusiv:
Stocuri 5,077,918.00 66.47 5,278,614.00 62.68 4,921,331.00 78.28 -3.79 15.60
Creanțe
comerciale și 1,172,543.00 15.35 1,466,652.00 17.42 1,245,673.00 19.81 2.07 2.40
calculate
Alte creanțe
               
curente
Numerar 1,376,170.00 18.01 1,666,791.00 19.79 111,037.00 1.77 1.78 -18.03
Investiții
financiare                
curente
Alte active
4,362.00 0.06 3,432.00 0.04 3,307.00 0.05 -0.02 0.01
circulante
Active totale 7,639,421.00 100.00 8,421,422.00 100.00 6,286,631.00 145.87    
Analiza evoluției structurii activelor întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii 20172019
(determinarea coerenței gestiunii activelor întreprinderii), lei

Concluzie: Analizând evoluția structurii activelor din tabelul de mai sus, observăm că „Tehoptimed
” S.A. a înregistrat o scadere a patrimoniului pe parcursul perioadei analizate cu 1,352,790.00 lei,
ceea ce este apreciat negativ pentru activitatea întreprinderii. Totodată valoarea acestui indicator a
notat o majorare în dinamică în anul 2018 comparativ cu 2017 în sumă de 2,134,791.00.00 lei.
Pe parcursul a trei ani consecutivi 2017, 2018 și 2019 ponderea cea mai înaltă o dețin activele
circulante, respectiv: 2018-99.93%, 2019-99.92%, 2017-99.89%. Structura mai detaliată a activelor
circulante ne arată că pe parcursul perioadei de analiză circa 45-50% din total active o constituie
stocurile care în 2019 au atins o valoare de 4,921,331.00 lei adică o pondere de 78.28 % sau cu
15,6% mai mult decât în 2018 sau cu 11,81% mai mult decât în 2017. O influență pozitivă asupra

6
activelor totale a avut-o numerarul, care a crescut de la o pondere de 18,01 % în 2017 la 19.79% în
2018 iar ca valoare acest indicator a înregistrat o creștere pe parcursul 2017-2018 cu 290,621.00 lei
ceea ce este apreciat pozitiv pentru că a contribuit la majorarea lichidității companiei. Iar in 2019 se
inregistreaza o scadere considerabila numerarului cu valoarea de 1,555,754.00 ceea ce a influentat
negativ asupra indicelui lichiditatii. Tendințe oscilatorii au înregistrat și creanțele care au inregistrat
o majorare a ponderii, ceea ce ar fi putut afecta pozitiv activitatea companiei, astfel de la 15,35% în
2017 acestea ajung la 19,81 %în 2019 înregistrând o crestere de 4,46. pe parcursul celor 3 ani de
analiză.
Examinând activele imobilizate observăm că acestea au înregistrat o scadere comparativ cu anul
2017 astfel constituind în 2017 0.11%, 0.7% în 2018, 0.8% în 2019. Ceea ce poate influenta negativ
activitatea intreprinderii.
Deci rezultatele analizei factoriale denotă faptul că valoare activelor circulante depășește cu mult
valoarea celor imobilizate ceea ce presupune că întreprinderea dispune de o flexibilitate mare
precum și de capacitate de plată a datoriilor curente.

Analiza evoluției indicatorilor privind structura activelor întreprinderii „Tehoptimed” S.A.


pe anii 2017-2019, %
, % (+/-)
Indicatori 2017 2018 2019
18/17 19/18
Rata activelor circul.=AC/TA*100 99.88 99.92 99,91 1.00 0.99
Rata activelor imobilizate=AI/TA*100 0.11 0.07 0.08 0.63 1.19

Rata patrimoniului cu destinație de producție=(MF la


66.49 62.68 78.29 0.94 1.24
val.cont.+Stoc.)/TA*100

Rata compoziției tehnice a activelor = MF la val de


0.02 0.01 9.55 0.58 0
bilanț/AC *100

Rata stocurilor = Stoc./TA *100 66,46 62,68 78,28 0.94 1.24


Rata activelor perfect lichide=N/TA* 100 18.01 19.79 1.76 1.09 0.08
Rata creanțelor =Cre/TA * 100 15.34 17.41 19.81 1.13 1.13
Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: În urma calculelor efectuate, s-a constat că la întreprinderea analizată, Rata activelor
circulante a înregistrat o ușoară crestere pe parcursul perioadei examinate, astfel de la 99.88% în 2017
aceasta s-a majorat cu 0.04 p.p. în 2018, iar in 2019 cu 0.03p.p. cu 0.01 p.p. mai putin decit in 2018.
Această majorare a fost influențată de depășirea ritmului creșterii activelor totale care constituie
100,74% în 2019 față de ritmul creșterii activelor circulante care constituie 74,58% în aceeași perioadă
de analiză. O dependență opusă față de Rata activelor circulante o are Rata activelor imobilizate, care a
înregistrat aceleași modificări pe parcursul perioadei de analiză doar că având semnul opus la valoarea
abaterilor. Examinând Rata patrimoniului cu destinație de producție observăm că aceasta a crescut de la

7
66,49% în 2017 la 78,29% în 2019 ceea ce este apreciat pozitiv pentru activitatea companiei pentru că
contribuie la sporirea volumului activităților întreprinderii. Tendințe pozitive se atestă și pentru Rata
stocurilor care a înregistrat o creștere de 2,18 p.p. pe parcursul celor 3 ani de analiză atingând valoarea
de 78.29% în anul 2019. Examinând Rata activelor perfect lichide observăm că aceasta a crescut de la
18.01% în 2017 la 19.79 în 2018 după care înregistrează o brusca scădere la 1,76 %. în 2019 ceea ce ar
putea influenta negativ dar mai poate spune si destre creșterea capacităților de plată. La fel Tendințe
POZITIVE se atestă pentru rata creanțelor care s-a majorat de la 15.34% în 2017 la 19. 18% în 2019
având aceeași interdependență ca și în cazul stocurilor. Unicul indicator care practic și-a păstrat valoarea
în pofida modificărilor pe parcursul anilor 2017 și 2018 este Rata compoziției tehnice a activelor în
2019 comparativ cu anii precedenți înregistreaza o crestere prusca de la 0.02 în 2017 la 9.55 2019.

8
Evoluția pasivelor întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019
(determinarea coerenței gestiunii activelor), lei

Indicatori 2017 % 2018 % 2019 % % (+/-)


18/17 19/18
Capital propriu, inclusiv: 4,243,996.00 55.55 4,451,738.00 52.86 55.60 -2.69 2.74
Capital social și suplimentar 754,524.00 9.88 754,524.00 8.96 754,524.00 8.96 -0.92 -
Rezerve 1,641,938.00   1,641,938.00   -
Corecții ale rezultatelor -
0 0.00
anilor precedenți
Profit nerepartizat (pierdere 0.22 2.74
neacoperită) al anilor 1,847,534.00 24.18 2,055,276.00 24.41 2,286,081.00 27.15
precedenți
Profit net (pierdere netă) al -
0.00
perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de -
0.00
gestiune
Alte elemente de capital -
 
propriu
Datorii pe termen lung, 0.01 0.00 -
1,099.00 0.01 1,099.00 1,099.00 0.01
inclusiv:
Datorii financiare pe termen -
0.00
lung
Alte datorii pe termen lung 1,099.00 0.01 1,099.00 0.01 1,099.00 0.01 0.00 -
Datorii curente, inclusiv: 3,394,326.00 44.43 3,968,585.00 47.12 1,602,989.00 19.03 2.69 -28.09-
Datorii financiare curente   -
Datorii comerciale curente 3,384,139.00 44.30 3,959,410.00 47.02 1,573,766.00 18.69 2.72 -28.33
Datorii calculate curente 6,358.00 0.08 5,875.00 0.07 28,925.00 0.34 -0.01 0.27
Alte datorii curente 3,829.00 0.05 3 300,00 0.04 298.00 0.00 -0.01 -0.04
Pasive total 7,639,421.00 100.00 8,421,422.00 100.00 6,286,631.00 100.00
Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Cherang” S.R.L. pe anii 2016-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: În urma analizei tabelului de mai sus se atestă faptul că datoriile curente au înregistrat o
scădere considerabila, ceea ce ar denota un factor pozitiv și că compania are suficiente lichidități
pentru a acoperi cheltuielile, de exemplu în anul 2019 datoriile curente au scăzut cu 28,33%
Examinând și datoriile pe termen lung observăm că pe parcursul anilor 2017-2019 acest indicator a
avut valoarea 1,099, fără nici o schimbare.
Analizând sursele proprii de finanțare observăm că pe parcursul anilor examinați capitalul social
și suplimentar și-au schimbat valoarea, constituind 4,243,996.00 în 2017 iar pînă în 2019 acesta
crește pînă la 4 682,543.00 lei iar profitul nerepartizat al anilor precedenți la fel s-a majorat în
fiecare an, astfel de la 1,847,534.00 lei în 2017 ajunge la 2,286,081.00 lei în 2019.
Ceea ce ține de sursele proprii, cea mai mare pondere o dețin profitul nerepartizat al anilor
precedenți care deținea capitalul propriu, cu 24.18 % în 2017, după care se inregistreaza o mica
majorare ajungînd la 24.41 %. în 2018, iar în 2019 ajunge la 27.15%.
Cercetând structura pasivelor întreprinderii observăm că pe parcursul tuturor anilor analizați, cea
mai mare pondere o dețin datoriile curente, cu 44.43 % în 2017, înregistrînd o mica crestere de pînă
la 47.12 % în 2018, după care acestea scad cu 28.09 p.p. ajungând la 19.03% în 2019 scăderea
acestui indicator este apreciată pozitiv pentru activitatea firmei. Ceea mai mare pondere din această

9
categorie de indicatori a avut-o datoriile comerciale calculate care de asemenea s-au diminuat pe
parcursul acestor 3 ani ajungând de la 44.30 % în 2017 la 19.03% în 2019.
Deci, rezultatele analizei pe verticală a surselor de finanțare a activelor firmei „Tehoptimed” S.A.
denotă că ponderea datoriilor curente comparativ cu ponderea capitalului propriu scade în dinamică,
iar pe viitor dacă compania își va utiliza eficient sursele de finanțare în așa fel încât să-și poată
rambursa datoriile curente, atunci va dispune de o situație financiară favorabilă.

Tabelul 2.5
Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor întreprinderii
„Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019

% (+/-)
Indicatori 2017 2018 2019
18/17 19/18
0.56 0.53 0.74 0.95 1.41
Coeficientul independenţei (autonomiei)
financiare = Capital propriu/Total pasiv
Coeficientul de atragere a surselor 0.44 0.47 0.26 1.06 0.54
împrumutate=(Datorii pe termen
lung+Datorii curente)/Total pasiv
0.80 0.89 0.34 1.11 0.38
Coeficientul corelației dintre sursele
împrumutate și sursele proprii=(Datorii pe
termen lung+Datorii curente)/Capital propriu
Solvabilitatea generală=Total pasiv/Total 2.25 2.12 3.92 0.94 1.85
datorii
Rata generală de acoperire a capitalului 180.01 189.17 134.26 1.05 0.71
propriu (%) =Total Pasiv/Capital propriu*100
Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Tehoptimed ” S.A. pe anii 2017-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: În baza datelor din tabelul de mai sus observăm că la întreprinderea „Tehoptimed” S.A.
gradul independenței financiare este relativ în creștere. Această concluzie rezultă din faptul că
coeficientul de autonomie financiară în anul 2019 a alcătuit 74% cu 0,21 % mai mult decât în 2018,
cu 0,18 % mai mult decât în 2017. Același ritm de modificare îl observăm și pentru coeficientul de
atragere a surselor împrumutate care în anul 2019 a scăzut până la 26% ceea ce este apreciat pozitiv
pentru activitatea firmei deoarece scade nivelul de îndatorare al firmei. Analizând coeficientul
corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii observăm că în anul 2017 acesta a constituit
0.80 cu 0.09 mai puțin decât în 2018 și cu 0.55 mai mult decât în 2018. Examinând rata
solvabilității generale observăm că aceasta cunoaște o majorare pe parcursul celor 3 ani analizați de
la 225% în 2017 la 392% în 2019 ceea ce presupune că în ultimul an de analiză compania acoperea
cu activele sale datoriile aproximativ de 2 ori ceea ce este apreciat pozitiv. Pentru îmbunătățirea

10
situației privind independența financiară este necesar ca companie să mențină ritmul de scădere a
acestui indicator.
2.2. Indicatori ai rezultatelor economico-financiare
Tabelul 2.6
Analiza evoluției veniturilor întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019, lei

Indicatorii 2017 2018 2019 Abaterea absolută,(+/-) lei Ritmul creșterii, %


18/17 19/18 18/17 19/18
Venituri din 3,225,601.00 1,113,769.00 142.00 110.21
7,679,356.00 10,904,957.00 12,018,726.00
vânzări
Alte venituri
din activitatea 34.00 117.00 83.00 83.00 (34.00) 344.12 70.94
operațională
Venituri din (525.00)
525.00 0.00 0.00
alte activități
Total
venituri din 7,679,915.00 10,905,074.00 12,018,726.00 3,225,159.00 1,113,735.00 141.99 110.21
vânzări

Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019 (Anexa 3-5)

Concluzie: Din datele prezentate în tabelul de mai sus se atestă evoluția pozitivă a veniturilor totale
din vânzările în perioada 2017-2019 când abaterea absoluta a constituit 3,225,159.00 2018
comparativ cu 2017 și 1,113,735.00 2019 comparativ cu 2018 Cea mai mare parte din total venituri
din vînzări o constituie indicatorul Venituri din Vînzări, pe cînd Alte venituri din activitatea
operațională și venituri din alte activităși au valori practic neconsiderabile., spre exemplu în 2018 și
2019 nu se înregistrează venituri din alte activități. iar abaterea pentru indicatorul venituri din
activitatea operațională în 2019 comparativ cu 2018 scade cu 34., în general analizînd acești
indicatori se poate spune ca afacerea este destul de profitabilă.

11
Tabelul 2.7

Analiza evoluției cheltuielilor întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019, lei

Abaterea absolută, Ritmul creșterii, %


Indicatorii 2017 2018 2019
2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018
Variația stocurilor              
Costul vânzărilor
mărfurilor 5,617,847.00 8,569,293.00 9,916,495.00 2951446.00 1347202.00 152.54 115.72
vândute
Cheltuieli privind
0.00 0.00    
stocurile
Cheltuieli cu
personalul privind
976,030.00 1,114,784.00 1,083,547.00 138754.00 -31237.00 114.22 97.20
remunerarea
muncii
Cheltuieli de
asigurări sociale
de stat obligatorii
și prime de 251,257.00 279,242.00 243,798.00 27985.00 -35444.00 111.14 87.31
asigurare
obligatorie de
asistență medicală
Cheltuieli cu
amortizarea și
deprecierea 2,495.00 650.00 543.00 -1845.00 -107.00 26.05 83.54
activelor
imobilizate
Alte cheltuieli 587,838.00 668,153.00 700,482.00 80315.00 32329.00 113.66 104.84
Cheltuieli din alte
  0.00 0.00    
activități
10,632,122.0
Total cheltuieli 7,435,467.00 11,944,865.00 3196655.00 1312743.00 142.99 112.35
0
Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019 (Anexa 3-5)

Concluzie: Analizând evoluția cheltuielilor întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019


observăm că cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor o dețin costul vânzărilor mărfurilor
vândute care în anul 2019 constituiau 9,916,495.00 cu 1,347,202.00 lei mai mult decât în 2018,si
cu 4,298,648.00 lei mai mult decît în 2017. Examinând cheltuielile privind stocurile observăm că
ele nu se inregistrează Următoarea categorie de cheltueli sunt „alte cheltueli” care în anul 2019 au
crescut cu 104.84%, În 2018 cheltuelile cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate au
scazut cu 1845.00 lei ajungând la 650.00 lei după care, în 2019 acestea mai scad cu 107.00 iar în
ceea ce influențează pozitiv activitatea companiei deoarece entitatea dispune de active imobilizate
cu o stare tehnică bună.

12
Tabelul 2.8
Aprecierea evoluției în dinamică a indicatorilor de profitabilitate a întreprinderii
„Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019, lei

Abaterea absolută, (+/-), lei Ritmul creșterii, %


Indicatorii 2017 2018 2019
2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018
1. Profit brut
(pierdere 2,061,509.00 2,335,664.00 2,102,231.00 274155.00 -233433.00 113.30 90.01
brută)
2. Rezultatul
din activitatea 243,923.00 272,952.00 73,944.00 29029.00 -199008.00 111.90 27.09
operațională
3. Rezultat din
525.00 -525.00 0.00 0.00 0.00
alte activități
4.
Profit(pierdere
244,448.00 272,952.00 73,944.00 28504.00 -199008.00 111.66 27.09
) până la
impozitare
6. Profit
net(pierdere 207,742.00 230,805.00 60,458.00 23063.00 -170347.00 111.10 26.19
netă)

Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Teohoptimed ” S.A. pe anii 2017-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: Examinând tabelul de mai sus, observăm că la compania analizată profitul brut în anul
2019 a constituit 2,102,231.00 lei, cu 40,722.00 lei mai mult decât în 2017 și însă cu 233,433.00 lei
mai puțin decât în 2018 ceea ce este apreciat negativ pentru activitatea companiei cercetând
indicatorii, ajungem la concluzia că din cauza majorării costurilor vînzărilor și cheltuielilor din
activitatea operationala în anul 2019. Pe parcursul perioadei analizate observăm că rezultatele din
alte activități în 2018 se majorează cu 29 029.00 lei iar în 2019 scade brusc pînă la 73,944.00 ceea
ce influentează negativ resultatul indicatorului Profitului Net, deci, după adunarea rezultatelor din
alte activități și scăderea impozitului pe venit compania obține în anul 2019 un profit net de
60,458.00 lei, cu 170,347.00 lei mai puțin decât în 2018 ceea ce reprezintă o diminuare de extrem
de mare ce absolut a influențat negativ activitatea companiei. Observăm că rezultatul respectiv este
cel mai mic din cadrul perioadei analizate comparativ cu 207,742.00 lei în 2017 și 230,805.00 lei în
2018 necătând la faptul că profitul până la impozitare pentru 2017 și 2018 era cu aproximativ 2 ori
mai mare decât în 2019, astfel putem concluziona că majorarea cheltuelilor care nu au fost urmate
de o creștere mai mare a vânzărilor a condus la micșorarea profitului net în 2019

13
Tabelul 2.9
Aprecierea dinamicii rentabilității veniturilor din vânzări ale întreprinderii
„Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019, lei

Abaterea absolută, (+/-)


Indicatorii Formula de calcul 2017 2018 2019
18/17 19/18
Rentabilitatea venitului din
vânzări calculată în baza Rvv= PB/VV´100% 26.84 21.42 17.49 -5.43 -3.93
profitului brut

Rentabilitatea venitului din


vânzări calculată în baza Rvv=PAO/VV
3.18 2.50 0.62 -0.67 -1.89
profitului din activitatea ´100%
operațională

Rentabilitatea venitului din


Rvv = PPI/VV
vânzări calculată în baza 3.18 2.50 0.62 -0.68 -1.89
´100%
profitului până la impozitare

Rentabilitatea venitului din


Rvv = PN/VV
vânzări calculată în baza 2.71 2.12 0.50 -0.59 -1.61
´100%
profitului net (pierderii nete)

Notă explicativă: Rvv – rentabilitatea venitului din vânzări; PB – profit brut; PAO – profit din
activitatea operațională; PPI – profit până la impozitare; PN – profit net.
Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: În urma calculelor din tabelul de mai sus putem concluziona că la „Tehoptimed” S.A.
rentabilitatea veniturilor din vânzări calculată în baza profitului brut a constituit 17.49% în 2019 cu
3,93 p.p. mai puțin decît în 2018. Observăm că cea mai mare valoarea a acestui indicator a fost
înregistrată în 2017 și a constituit 26,84%. Însă aflarea acestui indicator peste limita recomandată
(>25%-30%) este apreciată pozitiv pentru activitatea companiei .
Analizând rentabilitatea calculată în baza PAO observăm că aceasta a înregistrat o diminuare de
3.18 în 2017 la 2.50% în 2018, iar în 2019 iarăși se diminuează cu 1.89 p.p. atingând valoarea de
0.62% situându-se cu mult sub limita recomandată . Aceleași tendințe a înregistrat și rentabilitatea
calculată în baza PPI, astfel de la 3.18% în 2017, ea ajunge la 0.62% în 2019, ceea ce nu este
benefic pentru activitatea companiei, deoarece rentabilitatea este foarte mică (intervalul optim
>15%-20%) .

14
Tabelul 2.10
Calcul și analiza indicatorilor de rentabilitate a activelor și a capitalului întreprinderii
„Tehoptimed” S.R.L. pe anii 2017-2019
Abaretea absolută,
Indicatori 2017 2018 2019
2018/2017 2019/2018
Valoarea medie anuală a activelor =
(valoarea activelor la începutul
11,850,132.00 11,564,737.50 9946037.5 (285,394.50) (1,618,700.00)
anului+valoarea activelor la
sfârșitul anului)/2
Valoarea medie anuală a capitalului
propriu = (valoarea capitalului
propriu la începutul 6,469,865.00 6793009.5 7054043.5 323,144.50 261,034.00
anului+valoarea capitalului propriu
la sfîrșitul anului)/2
Rentabilitatea activelor,
ROA(%)=(Profit până la
2.06 2.36 0.74 0.30 (1.62)
impozitare/Valoarea medie anuală a
activelor)*100
Rentabilitatea financiară
ROE(%)=(Profit net/Valoarea
3.21 3.40 0.86 0.19 (2.54)
medie anuală a capitalului
propriu)*100

Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Cherang” S.R.L. pe anii 2016-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: În baza calculelor efectuate în tabelul de mai sus putem observa că rentabilitatea
activelor în anul 2017 a constituit 2.06% după care a crescut cu cu 0.30 p.p.în 2018,. însă în anul
2019 acest indicator brusc se diminuează, și anume cu 1,62 p.p. atingând valoarea de 0,74% ceea ce
influenteaza negativ activitatea întreprinderii.
Analizînd indicatorul rentabilitatea financiara observăm ca acesta la fel in 2019 scade, de la 3,21 în
2017 la 0,86 în 2019.

15
2.3. Analiza situației financiare a întreprinderii
Tabelul 2.11
Analiza stabilității financiare și a independenței întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe
anii 2017-2019, coeficient
Abaterea absolută, (+/-)
Indicatorii 2017 2018 2019
18/17 19/18
Rata de autofinanțare a capitalului permanent= 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CP/(CP+DTL)
Coeficientul riscului financiar= DTL/CP - - - 0.00 0.00
Rata de îndatorare pe termen lung față de - - - 0.00 0.00
capitalul permanent= DTL/(CP+DTL)
Rata de manevrare a capitalului propriu=(AC- 1.05 1.01 0.99 -0.04 -0.03
DC)/CP
Rata stabilității financiare=(CP+DTL)/TP 0.52 0.65 0.75 0.13 0.10
Solvabilitatea patrimonială =CP/(CP+TD) 1.07 1.82 2.96 0.75 1.14
Coeficientul total de îndatorare (levierul 0.94 0.55 0.34 -0.39 -0.21
financiar) = TD/CP
Solvabilitatea generală = TA/TD 2.12 2.84 3.92 0.72 1.08

Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019 (Anexa 3-5)
Concluzie: În baza datelor din tabelul de mai sus observăm că la firma analizată rata de
autofinanțare a capitalului permanent în 2017 a constituit 100% după care a rămas ne schimbata pe
parcursul perioadei analizate. Aceasta exprimă faptul că structura capitalului permanent este bună
fiind compusă mai multe din surse proprii și care asigură o finanțare îndelungată a activelor
întreprinderii. Datorită faptului că pe parcursul anilor 2017, 2018 și 2019 compania nu a avut datorii
pe termen lung rata de îndatorare pe termen lung față de capitalul permanent este 0
De asemenea, pozitiv este apreciat și creșterea ratei stabilității financiare care în 2017
constituia 0.52 după care s-a majorat în 2018 cu 0.13 p.p. În 2019 acest indicator s-a majorat până la
valoarea de 0.75 ceea ce este benefic pentru companie deoarece indică o întărire a stabilității
financiare a întreprinderii.
Examinând rata de manevrare a capitalului propriu observă că aceasta s-a redus de la 1,05 în
2017 la 0.99 în 2019 ceea ce semnifică faptul că s-a diminuat cota capitalului propriu ce nu este
imobilizat în activele pe termen lung și se află în circuitul economic sub forma ce permite
manevrarea cu aceste mijloace, capacitatea înaltă a acestui indicator contribuie la creșterea
perfomanțelor economico-financiare a întreprinderii, de aceea este important ca indicatorul dat să
nu mai piardă din valoare pe viitor.
Analizând coeficientul total de îndatorare observăm că în anul 2017 acesta a constituit 0.94 cu
acest coeficient se apropie de 1, limita recomandată pentru acest indicator, iar în perioadele
urmatoare scade ajungînd pînă la 0.34 în 2019 ceea ce este bine pentru companie. Examinând rata
solvabilității generale observăm că aceasta cunoaște o majorare pe parcursul celor 3 ani analizați de
la 212 % în 2017 la 392% în 2019 ceea ce presupune că în ultimul ana de analiză compania
acoperea cu activele sale datoriile aproximativ de 2 ori ceea ce este apreciat pozitiv.

16
Tabelul 2.12
Calculul și aprecierea evoluției în dinamică a coeficienților de lichiditate a
întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019
(capacitatea de onorare a obligațiunilor curente)

Abaterea
Intervalul absolută,
Indicatori 2017 2018 2019
optim
18/17 19/18
Lichiditate generală = Active
circulante/Datorii curente 2-2.5 2.12 2.84 3.92 0.72 1.08
Lichiditatea intermediară =
(Active circulante – Stocuri)
/Datorii curente 0.7-0.8 0.79 0.67 0.85 -0.12 0.18
Lichiditatea imediată
=Numerar/Datorii curente
0.2-0.25 0.42 0.13 0.07 -0.29 -0.07
Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor financiare „Cherang” S.R.L. pe anii 2016-2019 (Anexa 3-5)

Concluzie: În urma calculelor efectuate, am obținut că la „Tehoptimed” S.A. coeficientul


lichidității curente a crescut cu 0.72 în 2018 comparativ cu 2017 și cu 1.08 în 2019 atingând
valoarea de 3.92 ceea ce este apreciat pozitiv pentru activitatea firmei însă indicatorul se află sub
intervalul optim.
Analizând lichiditatea intermediară observăm că aceasta constituia 0.79 în 2017 după care a
scăzut cu câte 0.12 în 2018 după care iar s-a majorat la 0.85 în 2019, menținându-se în limita
recomandată pe tot parcursul perioadei analizate, însă compania trebuie să urmărească pentru a nu
permite o creștere a acestui coeficient mult mai mult peste intervalul optim.
Lichiditatea absolută a înregistrat o scădere de 0.29 în 2018 după care încă o scădere de 0.07 în
anul 2019. Scaderea acestui indicator este apreciată negativ.

Tabelul 2.13

17
Analiza duratei de rotație a creanțelor și datoriilor curente în baza venitului din vânzări ale
întreprinderii „Tehoptimed” S.A. pe anii 2017-2019
Abaterea absolută, (+/-)
Nr. Indicatori 2016 2017 2018 2019
17/16 18/17 19/18
1 Venitul din vânzări, lei 2972465 3766548 5126720 4631489 794083 1360172 -495231
Valoarea medie a
2 1257478 1297187 1333887 1303630 39709 36700 -30258
creanțelor curente, lei
Valoarea medie a datoriilor 1685191 1935210 2308324 2309204 250019 373114 881
3
curente, lei
Numărul de rotații al
4 creanțelor curente, 2.36 2.90 3.84 3.55 0.54 0.94 -0.29
(rd.1/rd.2)
Durata de rotație a
5 creanțelor curente, zile 154 126 95 103 -29 -31 8
(365/rd.4)
Numărul de rotații al
6 datoriilor curente, 1.76 1.95 2.22 2.01 0.18 0.27 -0.22
(rd.1/rd.3)
Durata de rotație a
7 datoriilor curente, zile 207 188 164 182 -19 -23 18
(365/rd.6)
Corelația dintre durata de
rotație a creanțelor curente
8 și durata de rotație a 0.75 0.67 0.58 0.56 -0.08 -0.09 -0.01
datoriilor curente,
(rd.5/rd.7)

18