Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere,

Subsemnat ul/ Subsemnata,


în calitate de părinte/ tutore legal/ at elevuIui/ efevei
d in cJ a sa a . • • . . . . . . . . • . . • . . . ., Şcoala
.vă rog să aprobați înscrie rea fiului/ fiicei
mete în program ul ”Școală după școalà” desfăşurat în conformitate cu OMEC nr. 3300/
19 februarie 2021.

Motivul cererii mete este:

a) ele vul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activ ttățile educaț
íonale desfàșurate prin intermed íul tehnologiei şi at internetului, întrucât nu
dispune de echipamente informatice pro prii sau nu bene ficiază de
conexiune/conexiune fiabilă la internet;
b) elevul se află în situație de corigențã la sfârşitul semestrului I at anului
școlar 2020-2021 sau are situația neîncheiată la cel puțin o disciplinà;
c) eIe«ul are nevoìe de ore remediale, necesítate dovedită de rez ultatele
şcolare obținute in semestrul anterior sau la evaluar ea inițìală de la
începutul
L semestrulu
i i n derulare.

Mențion e2 faptul cá eIevul/ eleva .................,.....................................aparține/


nu aparține unui grup vulnerabil: elevi romi/ din medi ul ruraI/ cu dizabiIități/ din comunitate
dezavantaja tă economic.

Îmi asum răspunderea pentru frecv entar ea tuturor acestor ore remediale de către
fiuI/ fiica mea, cu prezența fizică în clasã.

Solicit înscrierea eIevuIui/ elevei în programul „Şcoalã după şcoală” în vederea realizării
orelor de educație remedialá la materia/ materiile . ...

Data: Semnătură părinte


/tutore legal
/persoană desemnată de părinte,
Scanned by TapScanner

S-ar putea să vă placă și