Sunteți pe pagina 1din 16

PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA » APARE SÂMB|TA » WWW.SUPLIMENTULDECULTURA.

RO

Record de
1,5 participan]i
LEI la Gala
„Bun de Tipar“
R\zvan Chiru]\
ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro
Peste 750 de titluri concureaz\
la cele 10 premii de excelen]\
INTERVIU CU ACTORUL TEODOR CORBAN: care vor fi acordate pe 14 mai `n
cadrul Galei Industriei de Carte

Dup\ Aferim!, am r\mas din România „Bun de Tipar“.


Ajuns la cea de a patra edi]ie,
evenimentul `[i propune s\
marcheze reu[itele anuale ale

cu gustul c\ dac\ m\ industriei editoriale române[ti.

» pag. 2-3

n\[team la 1835, nu tr\iam Vagonul cu vorbe

`ntr-o Românie mult diferit\ Balaurii


cu trei mandate

© Florin Ghioca
nasc pensii
monstruoase
Florin Ghe]\u

Vreo cinci luni au trecut de la


alegerile preziden]iale, iar ale[ii
neamului ]in neap\rat s\ se dea
iar\[i `n stamb\. N-au `nv\]at
nimic din lec]ia 16 noiembrie. Au
stat la cutie o lun\-dou\, au c\-
p\tat apoi curaj [i au revenit la
vechile obiceiuri.

» pag. 5

Cronic\ de carte

Cartea care
une[te [i salveaz\
dou\ destine
Eli B\dic\
De[i oarecum ne`ncrez\tor la `nceput `n propriul talent, Teodor Corban a sim]it dintotdeauna c\
Billie, cea mai recent\ carte a An-
are o chemare spre actorie, a[a c\ a dat la teatru de trei ori, pân\ a intrat. De când a absolvit Institu- nei Gavalda publicat\ `n Româ-
tul de Art\ Teatral\ [i Cinematografic\ din Bucure[ti `n 1985, pe lâng\ „scândura“ Teatrului din Ia[i, nia, este, mai mult decât celelalte
Bârlad sau Constan]a, a jucat [i `n câteva dintre cele mai cunoscute filme române[ti premiate la volume ale autoarei franceze, o
carte care poate stârni pasiuni la
marile festivaluri interna]ionale. S\pt\mana aceasta, lungmetrajul Un etaj mai jos de Radu Muntean,
poli opu[i – acest lucru `nsem-
`n care Teodor Corban interpreteaz\, al\turi de Iulian Postelnicu, rolul principal, a fost inclus `n nând c\ fie `]i va pl\cea foarte ta-
sec]iunea Un Certain Regard a celei de-a 68-a edi]ii a Festivalului de Film de la Cannes. re, fie o vei detesta intens.

Citi]i interviul realizat de Ioan Stoleru `n » paginile 8-9 » pag. 10


2 » actualitate

Record de participan]i
la Gala „Bun de Tipar“
Peste 750 de titluri concureaz\ la cele 10 premii de excelen]\
care vor fi acordate pe 14 mai `n cadrul Galei Industriei de Carte
din România „Bun de Tipar“.

R\zvan Chiru]\ concureaz\ pentru prima dat\ la Gala Indus-


triei de Carte din România „Bun de Tipar“, se
Ajuns la cea de a patra edi]ie, evenimentul `[i arat\ `ntr-un comunicat de pres\ prin care se
propune s\ marcheze reu[itele anuale ale in- anun]\ pre-bilan]ul edi]iei din acest an. „Fap-
dustriei editoriale române[ti, cu scopul de- tul c\, `n ciuda tuturor statisticilor pesimiste
clarat de a atrage aten]ia publicului asupra privind lumea c\r]ii, avem `n list\ candida]i
celor mai bune produse editoriale autohtone, la sec]iunea «Best New Entry» ne `ncura-
`n contextul `n care se vorbe[te tot mai mult jeaz\“, au precizat organizatorii.
de o criz\ a lecturii, a c\r]ii sau a literaturii Juriul edi]iei din acest an este format din
de calitate, explic\ organizatorii pe site-ul Mircea Vasilescu (pre[edinte), redactor-[ef al
Galei. s\pt\mânalului „Dilema Veche“, eseist, cri-
Oana Boca St\nescu [i Ioana Grunwald, tic, istoric literar, jurnalist; Simona Kessler,
cele dou\ min]i din spatele conceptului „Bun agent literar; Cosmin Ciotlo[, critic literar
de Tipar“, au constatat c\ [i anul acesta, al pa-
(„România literar\“); Luca Niculescu, redac-
trulea consecutiv, a crescut num\rul pro-
tor-[ef al RFI România; Oana Valentina Su-
iectelor `nscrise `n concurs. Astfel, fa]\ de
ciu, lector dr. la Facultatea de {tiin]e Politice,
2014, concureaz\ pentru cele zece premii cu
Universitatea din Bucure[ti; Victoria P\tra[-
peste 15% mai multe titluri. De altfel, eveni-
cu, autoare de c\r]i pentru copii; Carmen
mentul se afl\ `ntr-o continu\ expansiune de
Apetrei, director Departament Grafic\ al Fac-
la lansarea sa `n 2012, când au participat 70 de
ult\]ii de Arte Plastice din cadrul Universi-
institu]ii [i aproximativ 500 de titluri. Catego-
ria care de]ine recordul `n ceea ce prive[te t\]ii Na]ionale de Art\ din Bucure[ti; Cristi-
num\rul de proiecte `nscrise `n concurs pen- na Foarf\, editor coordonator Bookaholic;
tru edi]ia a patra este cea dedicat\ traduce- Tudor Cre]u, directorul Bibliotecii Jude]ene
rilor: peste 200 de aplica]ii. Timi[; Daniel Voinea, brand manager C\r-
Cea mai mare cre[tere a num\rului de ture[ti.
aplica]ii s-a `nregistrat la categoria „Cel mai Gala „Bun de Tipar“ este organizat\ de
bun redactor/`ngrijitor de edi]ie“, unde Asocia]ia Headsome Communication [i Aso-
num\rul proiectelor `nscrise `n competi]ie cia]ia Editorilor din Romania (AER), `n par-
este triplu fa]\ de cel al aplica]iilor depuse teneriat cu Dacia, cu sprijinul Ministerului
anul trecut. De asemenea, [i la categoria „Cea Culturii, al Bibliotecii Na]ionale a României
mai bun\ bibliotec\ a anului“ exist\ o [i al Institutului Cultural Român. ~ncepând
cre[tere a num\rului de proiecte `nscrise `n cu cea de a III-a edi]ie (2014), Gala „Bun de
concurs, cu aproximativ 30%. O cre[tere sem- Tipar“ are propriile trofee, realizate de
nificativ\ – de peste 20% – s-a putut observa [i arti[tii vizuali Lauren]iu Midvichi [i Eugen
`n ceea ce prive[te num\rul candida]ilor care Ilina.

„Nu ne-a fost u[or s\ urnim din loc


breasla editorilor de carte“
Interviu cu Oana Boca, manager general Headsome Communication, noi, de trei ani, iar anul acesta am nu ne este, s\ urnim din loc breas-
principalul organizator al Galei „Bun de Tipar“ spart ghea]a [i cu cei de la Banca la, s\ `ncerc\m s\ punem „c\r\-
Transilvania, cu care, `n mod mizi“ la ceea ce `n ]\ri cu o istorie
prea pu]in c\utat, pur [i simplu s\n\toas\ a lecturii exist\: senti-
Gala Industriei de Carte din organiz\rii unei astfel de putea face posibil\ aceast\ „aven-
ne suprapunem `n sigle, cei de la mentul solidarit\]ii de breasl\.
România „Bun de Tipar“ a manifest\ri? tur\“. {i aici, ca `n orice alt pro-
Printescu ne ajut\, de doi ani, s\ {i, dac\ vre]i s\ intr\m [i `n
ajuns la a patra edi]ie „`n iect care are drept pretext cartea/ tip\rim toate materialele promo- „buc\t\rie“, trebuie s\ admitem
Cel mai dificil hop pe care tre-
ciuda dificult\]ilor“, dup\ buie s\ `l trecem, an de an, `n orga- autorii, reg\sim fondurile publice ]ionale, iar Valvis ne sus]in `n or- c\ nu e simplu nici s\ ]ii piept
cum se men]ioneaz\ `n co- nizarea Galei Industriei de Carte ajustate, iar pe cei din privat prea ganizarea cocktailului de bun- acestui proiect `n doar doi oa-
municatul de pres\ aferent din România este acela legat de pu]in interesa]i s\ se asocieze cu venit. meni: eu [i colega mea, Ioana
evenimentului. Care sunt di- bani, anume de fondurile pe care a[a un proiect de ni[\. Avem, Apoi, nu ne-a fost simplu, [i Grunwald: de la revizuirea regu-
ficult\]ile care stau `n calea trebuie s\ le atragem pentru a `ns\, noroc c\ Dacia e al\turi de nici ast\zi, la cea de a patra edi]ie lamentului, jurizare, comunicare,

UPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


actualitate « 3

pân\ la regia video a spectacolului de de- etape, dup\ cum reiese din acela[i co-
cernare a premiilor. municat de pres\ amintit. Una a avut
loc pe 8 aprilie, cea de a doua urmea-
De ce sunte]i doar voi dou\? z\ pe 22 aprilie. ~n ce const\ fiecare
Gala e organizat\ doar de mine [i de rund\ de jurizare?
Ioana, deoarece noi dou\ suntem parte a Ba va mai exista [i o a treia etap\ de ju-
Headsome Communication, care e organi- rizare, `n luna mai.
zatorul principal. Ar fi nevoie s\ lu\m [i La prima `ntâlnire, cea din data de 8
al]i oameni al\turi de noi, dar nu ne per- aprilie, cei nou\ membri ai juriului s-au fa-
mitem s\ pl\tim colaboratori. Pu]inii bani miliarizat cu proiecte `nscrise anul acesta
strân[i abia ne ajung pentru plata produc- `n competi]ie – desigur, cele mai multe din-
]iei, a trofeelor sau premii. Ba, ca s\ eco- tre ele le erau familiare, fiec\ruia `n parte,
nomisim bani, eu am `nv\]at s\ fac regie de deoarece la fiecare edi]ie a Galei Industriei
spectacole. de Carte din România avem grij\ s\ se-
lect\m `n lista jura]ilor speciali[ti pentru
Gala cre[te de la an la an, ceea ce ne fiecare categorie de premii `n parte: pentru
poate indica [i faptul c\ un domeniu c\r]ile frumoase, pentru produc]ia editori-
destul de suferind, pia]a de carte, este al\, traduceri, campaniile de comunicare,
totu[i `nc\ dinamic. Cum vezi aceast\ biblioteci [.a.m.d.
evolu]ie? ~n cadrul celei de a doua `ntâlniri, cea
Cred c\ ne `ndrept\m spre o lume `n din 22 aprilie, membrilor juriului le revine
care proiectele, indiferent de domeniu, tind misiunea de a alege finali[tii acestei edi]ii a
s\ se ni[eze, ceea ce `nseamn\ c\, a[a cum Galei, iar la jurizarea din mai membrii ju-
]ine s\ ne lini[teasc\ folclorul urban, „e loc riului vor trebui s\ ne comunice câ[ti-
pentru toat\ lumea“. g\torii.
Nu [tiu dac\ a]i remarcat, dar noi am Nu e simplu s\ faci parte din juriul Galei
lansat acest proiect `n 2012, poate anul de „Bun de Tipar“, cel mai ambi]ios proiect
apogeu al declinului pie]ei de carte din dedicat excelen]ei editoriale, singurul care
România. {i, `n ciuda tuturor greut\]ilor fi- `[i propune s\ `i fac\ cunoscu]i pe to]i „ac-
nanciare contabilizate de toat\ lumea, la torii“ din industria publishingului de carte
fiecare edi]ie a Galei am avut concuren]i la autohton: de la oamenii [i proiectele care se
sec]iunea „Best New Entry (edituri [i li- nasc `n edituri, pân\ la reu[itele din biblio-
br\rii)“, ceea ce justific\ povestea cu di- teci, libr\rii sau tipografii.
namismul. Anul acesta, cele peste 750 de proiecte
reprezint\ recordul de pân\ acum, ceea ce
Jurizarea celor peste 750 de proiecte `nseamn\ c\ misiunea juriului va fi [i mai
`nscrise `n concurs se face `n dou\ complicat\!

Cum a fost edi]ia a III-a?


„Sunt foarte emo]ionat\ c\ am nu-[i dezv\luie vârsta, dar la deceniile. Pot s\ spun c\ este cel
primit acest premiu, m\rturi- vârsta mea pot s\ trec peste co- mai frumos dar pe care l-am
sesc c\ l-am dorit. Cine nu `[i do- chet\rie, c\ `n foarte pu]ine zile primit de ziua mea. ~ncep s\ fiu
re[te un premiu? Face bine cor- `mplinesc, nici mie nu `mi vine a mândr\ de mine“, declara anul
pului, la metabolism, la orgoliu. crede, 90 de ani. {i 60 de ani de la trecut traduc\toarea Antoaneta
Nu m-a[ fi gândit c\ o s\-l iau. apari]ia primei mele traduceri. Ralian, la decernarea Premiului
Vreau s\ v\ spun, de[i femeile A[a cum vede]i, eu lucrez cu special al juriului pentru `ntrea-
ga activitate `n cadrul Galei In-
dustriei de Carte din România
„Bun de Tipar“.
~nving\toarea celei de-a treia
edi]ii a evenimentului, la care au
participat 120 de institu]ii cu 700
de proiecte, a fost Editura Uni-
versit\]ii „Alexandru Ioan Cu-
za“ din Ia[i, care a avut cele mai
multe nominaliz\ri [i a ob]inut,
implicit, cele mai multe premii.
Editorii universitari ie[eni au
concurat la patru categorii (cea
mai bun\ carte de non-fic]iune,
cea mai bun\ carte de [tiin]\, cea
mai bun\ colec]ie [i cel mai bun
redactor) [i le-au câ[tigat pe
dou\. ~n plus, editura celei mai
vechi institu]ii de `nv\]\mânt
superior din România a primit [i
Premiul special al juriului pen-
tru excelen]\ editorial\.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


4 » opinii

Pacienta din salonul doi,


etajul patru, patul de la geam
Nu am v\zut-o niciodat\ `ncetare a focului, tehnologii tot trei str\nepo]i [i sângele ei curge
pe aia b\trân\ altfel mai noi li se impuneau oamenilor. prin venele tuturor acestora [i a
Culeg\torul de harfe
decât `n curtea ei, vara, Aia b\trân\ era, `ns\, deasupra altora `nc\ nen\scu]i, sângele ei Andrei Cr\ciun
tuturor acestor detalii. Asculta ra- va curge pentru totdeauna [i ea
sau `n casa ei, iarna, curte
dioul `n camera ei, singura ei [tie asta. Apoi a venit Pa[tele.
[i cas\ ridicate de ea camer\, era la curent cu politica Am petrecut o frumoas\ dup\-
`ns\[i pe la jum\tatea interna]ional\, pe care o traducea amiaz\ de Pa[te `n curtea unui vorbim? Mi-a povestit de doctorii decizie `n fa]a c\reia mi-am scos
secolului trecut. `ntr-o cheie `ntotdeauna moral\, spital din provincie, plimbând-o cei f\r\ de argin]i, ni[te personaje `n repetate rânduri p\l\ria). Dac\
`mp\r]ea ac]iunile oamenilor `n pe bunic\-mea cu un c\rucior. I-am ast\zi fictive. Cosma [i Damian semeni cu N\stase, `]i va zice
bune [i `n rele, dându-le tuturor cules [i flori, `n\l]ând spre arbori erau numele lor. Pe to]i `i [tie. Adrian, de exemplu. Te `ntreab\
Timpului nu-mi amintesc s\ `i fi [ansa de a se reabilita. Nimeni nu chiar bastonul pe care i l-am adus {i-a amintit cum a mai fugit o dac\ v\ deranjeaz\, domnule, da-
dat vreodat\ importan]\. La drept era definitiv condamnat, c\ci de la cap\tul lumii, din Lima, Pe- dat\ dintr-un spital, acum patru- c\ v\ zic a[a?, [i, dac\ nu, Adrian
vorbind, timpul nici nu prea exis- ac]iunile lor se puteau – `nc\! – ru, [i ea `l ]inea d-alea bune. Am zeci [i opt de ani (sau cincizeci [i r\mâi, chiar dac\ te cheam\ Cos-
ta acolo, fusese suspendat. schimba. Nu o singur\ dat\ mi-a mai stat de harfe, ca [i cum nu ar opt?) sau cam a[a, oricum nu con- tel sau Marian sau Sebastian sau
Desigur, aia b\trân\ nu fusese povestit esen]a convertirii tâlha- fi fost situa]ia care era. teaz\. O internaser\ la unii bol- chiar Marcel.
dintotdeauna b\trân\, iar faptul rului de pe cruce. ~mi place de bunic\-mea, nu navi tare de pl\mâni, de[i n-avea Sunt fericit s\ constat c\ aia
c\ ea continua s\ se `mpu]ineze ar Apoi, `ntr-o duminic\ a venit o pentru c\ e bunic\-mea, `mi place femeia decât o viroz\. {i nechezau b\trân\ a ini]iat [i mini-revolu]ia
fi putut constitui un indiciu c\, to- ambulan]\ [i au smuls-o din para- c\ nu [i-a pierdut nici sim]ul umo- colegele de salon, ca iepele neche- prin care toaleta pentru persoane
tu[i, clepsidra, de[i `mblânzit\, nu dis, redând-o vârstei ei incerte, rului, nici scepticismul `n mate- zau. Dac\ st\tea acolo lua vreun cu handicap din spital a fost redes-
a fost abolit\. Nu l-am luat `n con- brancardierii au urcat-o pe targ\ ria profesionalismului medicilor tebeceu sau alte nenorociri. N-a stat, chis\ chiar pentru persoanele in-
siderare. C\ci toate erau la locul [i au dus-o la spital, au internat-o lu’ pe[te, pe care, `n esen]\, `i con- cum n-a stat niciodat\ locului. N-are ternate `n spital, de[i personalul
lor, nimic nu se schimbase odat\ aici [i i-au pus perfuzii cu sânge. sider\, pe bune dreptate, ni[te stare. P\i, dac\ putea s\ mearg\, medical o ]inea abuziv sub cheie,
cu anii [i nici cu secolul [i nici cu Era ca [i cum tot timpul pe care [arlatani. nu pleca [i de aici?, c\ pleca. c\, na, nu pune nimeni bastonul
mileniul. l-ar fi refuzat s-ar fi pr\bu[it deo- Am râs, cum nu se cade s\ râzi Oamenilor, bunic\-mea nu le pe cârca lor.
Pre[edin]ii de ]ar\ ap\reau dat\ peste aia b\trân\, `ncercând `n curtea unui spital de stat, dar spune pe numele lor mic, le spune Bunic\-mea e `ntocmai ca Ur-
[i disp\reau, `n lume se consem- s\ o cople[easc\. {i ea râdea! C\ci avea chef s\ povesteasc\ [i râsul dup\ cum i se pare ei c\ seam\n\ sula din veacul de singur\tate al
nau r\zboaie, se duceau tratative ea nu mai este muritoare, ea a e cel mai bun medicament. Am cu personalit\]i din via]a public\ lui Marquez, face cu realitatea ce
de pace [i se semnau acorduri de n\scut trei fete, are cinci nepo]i [i vorbit [i de Domnul, cum s\ nu (de[i refuz\ s\ se uite la televizor, vrea ea. A[a e, da.

„Estinctorul“
M\ apropii [i `l v\d mai bine. — Mult. — P\i, am unul la ma[in\.
Iese [i el pe jum\tate la lumina ne- — Hai zece. — |sta-i mai mare. E de tren.
oanelor, ca dintr-o grot\. E b\ut, — Nu, nu-mi trebuie. |la de ma[in\ nu-i bun la incendii
dar nu mort de beat. Mai degrab\ Cet\]eanul e evident nec\jit, mai mari, insist\ el s\-mi aduc\ [i
`n curaj: dezam\git de o a[a remarc\. mai multe argumente.
— Nu cump\ra]i un estictor? — Haide]i, domnu’, nu g\si]i
— La incendii mai mari, fug [i
M\ ab]in s\ nu izbucnesc `n unul mai ieftin nici `n bazar.
~ntâmpl\ri [i personaje râs. Plusez.
chem pompierii, nu dau cu extinc-
— Un ce?! — Dar merge? torul.
Florin L\z\rescu — Un estinctor. — Merge, d\-l dracu’, de ce s\ — Pân\ vin pompierii, e bine
Trage din `ntunericul co- nu mearg\? ~l putem verifica. s\ ave]i lucrul dumneavoastr\.
M\ hot\r\sc s\ pun cap\t rondu- — Vreau s\ trec nep\s\tor mai pacilor un extinctor mai mare — Cum? ~mi aprind o ]igar\, ca s\ ru-
lui de noapte cu bicicleta. A[ mai departe, apoi `ncepe s\ m\ mustre decât cel obi[nuit, de ma[in\. ~l ia — Tragem a[a de aici! meg sfatul profund.
sta, c\ e frumos afar\, dar mâine con[tiin]a. Dac\ e un om `n nevo- `n bra]e [i mi-l prezint\: ~mi arat\ cu gesturi imaginare — Nu, nu cump\r. Nici dac\
trebuie s\ merg la serviciu. Cobor ie? Opresc, dar nu-l v\d `nc\ bine — Marf\ bun\! procedura. l-a[ vrea, n-am cum s\-l car pân\
Copoul aproape pustiu `n vitez\, pe apelant. M\ gândesc de unde l-o fi având. — {i dac\ a[a se consum\, acas\.
virez prin fa]a Agen]iei TAROM — Bun\ seara, `mi strig\ prie- Pare c\ ezitarea mea `i creeaz\ zboar\ toat\ solu]ia din el? — V\ ajut eu.
`nspre Strada G\rii [i `ncetinesc, tenos vocea. speran]e, a[a c\ i le tai scurt: Cu `ntrebarea asta `l cam
— Nu, iau o decizie final\.
atent la liniile de tramvai. — Bun\! — Mul]umesc. Nu. `nchid. ~l scot tot eu din `ncur-
Noapte bun\.
Din mers, de pe trotuarul — Ce mai face]i, v\ plimba]i cu — Hai, c\-l dau ieftin. c\tur\, trecem peste momentul
`ntunecat de copaci, pare c\ aud bicicleta? ~ncepe s\ m\ road\ curiozita- penibil: — Dar `mi da]i [i mie o ]igar\?
vocea unui cet\]ean care m\ Omul are spirit de observa]ie. tea. — Ei, nu-i nevoie acum. ~ntre- ~i dau una. I-o [i aprind.
strig\: Sau m\ ia pe departe, trage de — Cât? bam [i eu de curiozitate. Nici n-am — Noapte bun\, `mi spune el.
— Domnu’, domnu’! Sta]i timp. Sigur `mi cere ceva. ~ncep s\ — Dou\zeci de lei. ce face cu el. ~[i ia extinctorul sub bra] [i se
oleac\. pariez `n minte: bani sau o ]igar\. ~mi stârne[te cheful de negociere: — E bun la incendii. `ndep\rteaz\ puf\ind din ]igar\.

Cite[te-ne [i online pe
www.suplimentuldecultura.ro
SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro
opinii « 5

Tihn\ [i huzur
[i pickhammere. {i aici, ca peste
tot, se construie[te [i se renovea-
z\, iar dac\ `]i aminte[ti de asta,
remarci [i vreo dou\ macarale
imense care se rotesc pe deasupra
str\zii, dar cu discre]ie, f\r\ huru-
pietoni, foarte mul]i bicicli[ti,
Când vreau s\ m\ relaxez ieli [i zdr\ng\nit de tabl\ ori c\-
skateri [i copii pe trotinete. Al\-
dup\ o zi de munc\, ies Românii e de[tep]i r\mid\. Elve]ienii parc\ ar con-
turi e [oseaua, parc\ mai pu]in
strui `n [oapt\ [i pân\ [i praful st\
din m\n\stirea unde Radu Pavel Gheo circulat\ decât trotuarul, iar mai
cuminte la locul lui.
stau, Maria Opferung, `ncolo sunt clasicele locuri de par-
Ai zice c\ e o imagine a Paradi-
cobor dealul u[or care elve]iene, marcate cu alb pe
sului dintr-o bro[ur\ neoprotes-
asfalt, `n care [oferii se str\duiesc
`ncruntat, cu gândul la tant\ mai modern\ – cum spunea
s\ se apropie vreun om care s\ le la câte o teras\, grupuri mai mici s\ se `ncadreze cât mai bine, ca la
urcu[ul piepti[ care m\ arunce buc\]i de pâine sau biscui]i. beau cafea sau bere [i m\nânc\ o problem\ de geometrie: o ma-
Alina, care a venit pentru câteva
a[teapt\ la `ntoarcere, [i Vin la fiecare ins care se opre[te `nghe]at\ [i pr\jituri. Unii se [in\ `nscris\ `ntr-un dreptunghi.
zile `n Zug. A[a pare. E de fapt imagi-
m\ opresc pe malul De pretutindeni se aude un nea unei lumi a[ezate, lini[tite [i
pe mal, f\r\ nici o fric\, ba chiar plimb\ cu câinii `n les\ – `ntot-
prospere, `n care lucrurile au fost
lacului Zug – sau vag revendicative. Dac\ nu le dai deauna `n les\, niciodat\ liberi s\ zumzet pl\cut, de discu]ii `n – par-
nimic, se `ndep\rteaz\ demne [i dea iama printre ra]e [i lebede. c\ – toate limbile p\mântului, de rânduite decenii [i secole de-a
Zugersee, cum l-au rândul pentru ca oamenii s\ poat\
`]i vine s\ crezi c\ le-ai ofensat. Al]ii ies `n largul lacului cu b\rci- la german\ [i englez\ pân\ la sâr-
denumit, cu germanic\ tr\i cât mai pl\cut. „Dar de cine
Pe mal se plimb\ agale, stau pe le cu pânze [i plutesc `n b\taia bo-croat\ [i coreean\. Dac\ te
lips\ de imagina]ie, b\nci sau discut\ cu voci potolite soarelui. Dincolo de lac, pân\ `n apropii de vreun grup de adoles- vor fi fost ele rânduite?“ e `ntreba-
locuitorii ora[ului Zug. perechi de tineri sau vârstnici, dep\rtare, se z\resc câteva [iruri cen]i, distingi [i un firicel de mu- rea fireasc\ a est-europeanului.
adolescen]i, grupuri de prieteni. de mun]i, dintre care cei mai im- zic\ de la un player portabil pus P\i, nu de guvern sau de parla-
Acum, prim\vara, lacul luce[te ne- Al]ii trec pe lâng\ ei pe promena- pun\tori au coastele albite de pe macadam, muzic\ ce se stinge ment. Ci tocmai de oamenii \[tia
ted [i limpede `n b\taia soarelui, da larg\, alunecând pe biciclete z\pad\. de `ndat\ ce te `ndep\rtezi. Nic\- care se plimb\ lini[ti]i sau stau la
iar `ntr-o parte o fântân\ artezia- ori skateboarduri, [i nu-i nimic Dincolo de promenad\, de pelu- ieri nu url\ vreun difuzor cu hip- soare. De ei, de p\rin]ii lor, de bu-
n\ instalat\ direct `n lac, o imita]ie neobi[nuit s\ vezi ni[te p\rin]i de zele `ngrijite, cu iarb\ verde-verde hop sau manele (oare or `n]elege nicii lor. {i-au aranjat ]ara `ncet-
a celei de pe lacul Leman, arunc\ peste patruzeci de ani mergând pe pe care se poate c\lca, [i de cl\di- elve]ienii farmecul unei manele la `ncet, pentru fiecare [i pentru to]i,
un jet de ap\ `nspre cer. ~n apro- role [i aruncând priviri `n urm\, rile vechi `n[irate pe mal, e o alee- maximum?), nic\ieri nu url\ ni- [tiind c\ dup\ aceea vor beneficia
pierea malului plutesc alene lebe- spre copiii care-i urmeaz\ pe bici- trotuar lat\ de vreo trei-patru me- meni, nu scrâ[nesc frâne de ma- de lini[tea, tihna [i confortul pe
de, ra]e, gâ[te s\lbatice, a[teptând clete mici, viu colorate. Ici [i colo, tri pe care circul\, `n dev\lm\[ie, [ini [i nu huruie rotopercutoare care [i le-au preg\tit.

Balaurii cu trei mandate


nasc pensii monstruoase
Vreo cinci luni au trecut de la alegerile preziden]iale, liberali s\-[i retrag\ semn\turile, [tia, `n momentul `n care a semnat N-avem autostr\zi, n-avem edu-
iar ale[ii neamului ]in neap\rat s\ se dea iar\[i `n pentru a nu afecta imaginea par- pentru proiect, la ce s\ se a[tepte. ca]ie la standarde europene, nici
tidului. 12 ale[i liberali au f\cut de- Senatorul [i deputatul, oricare ar spitale bine dotate, dar avem par-
stamb\. N-au `nv\]at nimic din lec]ia 16 noiembrie. lamentari c\rora nu le pas\ de ce-
ja pasul `napoi, dar al]i 11 se ]in fi ei, simt pulsul de la firul ierbii.
Au stat la cutie o lun\-dou\, au c\p\tat apoi curaj [i tare pe pozi]ii. Unul dintre ei este Cu siguran]\ c\ [i-au asumat criti- t\]ean. De ce nu aliniem atunci [i
au revenit la vechile obiceiuri. ie[eanul Grigore Cr\ciunescu, un cile, dar nu le pas\. Te ui]i `ns\ mi- aloca]iile pentru copii la nivelul
deputat aflat probabil la ultimul rat la oamenii de 40 de ani, unii european? De ce un medic rezi-
mandat, care `[i permite chiar s\ chiar la primul mandat, [i te `ntrebi dent (dac\ mai r\mâne `n ]ar\!) se
ia `n râs direc]ia dat\ de la vârful dac\ nu cumva vor s\-[i `ncheie chinuie cu o mie [i ceva de lei pe
Vagonul cu vorbe partidului. cariera politic\ mai repede. Nici lun\, pe când un coleg francez sau
„Voi vota pentru acest proiect, vorb\. Cu to]ii sper\ s\ treac\ ho- austriac ridic\ de 10 ori mai mult?
Florin Ghe]\u votul este individual [i nimeni pul, s\ `ncaseze castanele, apoi vor De ce `ns\ nu vedem parlamen-
nu-mi poate spune cum s\ votez. rezolva problema. Se vor pricopsi tari enerva]i pe birocra]ia din Ro-
Doamnei Alina Gorghiu `i respect ei cumva cu `nc\ un mandat. Cum? mânia?
Ultima boac\n\: ini]iativa legisla- {i mai interesant a fost modul punctul de vedere, e pre[edinta Foarte simplu. Revenirea la liste Câ]i ale[i români sunt gata s\
tiv\ cu pensiile speciale pentru `n care a fost urnit proiectul `n mea, dar nimeni nu-mi poate `n alegerile viitoare le d\ `ncrede- `nainteze un protest comun fa]\ de
parlamentari. O duc tare greu oa- Parlament. Oficial, nici un partid spune mie cum s\ votez. Votul nu re c\ p\c\leala va ]ine. Pierde par- faptul c\ `n România nu se con-
menii, iar viitorul se anun]\ sum- nu recunoa[te paternitatea proiec- e imperativ, la comanda cuiva“, a tidul puncte, nu politicianul care struiesc autostr\zi? Baliverne. C\-
bru pentru senatori [i deputa]i. tului. Din cei 255 de ale[i ini]iatori, explicat hâtrul parlamentar ie- semneaz\ tr\snaia. Aleg\torul nu ma[a proprie e mai important\
Ce [i-au zis vajnicii ale[i ai nea- 23 sunt de la PNL, 15 de la UDMR, [ean, care n-ar fi câ[tigat manda- va mai alege omul `n 2016, ci lista decât c\ma[a na]ional\. Parla-
mului? Ia s\ ne tragem noi ni[te câ]iva independen]i, iar restul de tul de deputat dac\ `n anul 2012 nu partidului, iar locul patru sau cinci mentarii trudesc, au cheltuieli, se
indemniza]ii pentru b\trâne]e, la PSD. Capul r\ut\]ilor este Petre s-ar fi ascuns sub haina `nc\p\toa- la un partid mare poate fi eligibil. duc `n teritoriu, au grij\ de ]ar\.
dac\ tot putem s\ ne d\m singuri Daea (PSD), de care n-au auzit re a USL. Iar dac\ mai prinde o tur\ parla- Noi, ceilal]i, o ducem minunat, ei
ni[te privilegii. Ce `nseamn\ asta? probabil nici cei mai `nfoca]i ac- Dar unde-i Ponta `n ecua]ia asta? mentar `i cre[te automat [i pensia. sunt categoria cea mai defavori-
Ei ar vrea ca pentru un mandat s\ tivi[ti ai social-democra]ilor. De ce nu convoac\ o [edin]\ la ni- De ce nu se chinuie ale[ii no[tri zat\ din România. Ce dac\ `ncre-
primeasc\ o indemniza]ie special\ B\ie]ii \[tia n-au cum s\ ne velul coali]iei pentru a-i potoli pe s\ ridice economia, astfel `ncât de derea `n Parlament coboar\ de la
de 1.200 de lei, pentru dou\ man- prosteasc\. Totul e ac]iune calculat\, ale[ii pu[i pe rele? Nu PSD de]ine la mic la mare s\ creasc\ nivelul de mandat la mandat. Dup\ ei vor
date – vreo 2.400 de lei, iar de la trei f\cut\ cu girul [efilor de partide. majoritatea `n Parlament? St\ tata trai `n România? P\i `]i vor r\s- veni al]ii care se vor str\dui s-o
mandate `n sus – 4.000 de lei. Mo- Exist\ totu[i o excep]ie, [i anume socru `n pensia pe care o va primi punde imediat: Nu e treaba noastr\, pr\bu[easc\ [i mai tare. De aceea
tivul invocat de ini]iatori: s\ se PNL, unde Alina Gorghiu a spus dup\ ce nu va mai fi parlamentar? ci a guvernului. De parc\ guver- m\ tem c\ `nc\ n-am v\zut tot. Ne-
apropie de nivelul celorlalte state c\ nu sprijin\ demersul. Ba mai Nu-[i dau seama oare ale[ii no[- nul e crea]ia universului, nu a par- sim]irea nu se pierde, ci se trans-
din Uniunea European\. mult, ea le-a cerut parlamentarilor tri ce fac? Ba da. Fiecare parlamentar tidului pe care tot ei `l reprezint\. form\ `ntr-una [i mai mare.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


6 » muzic\

GEORGE ENESCU — 60 DE ANI DE LA MOARTEA SA


Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu Un excep]ional set CD
Lupul murdar, comemorativ Opus Kura (II)
la Stâncile Ro[ii O mic\ omisiune `n sem-
nalarea precedent\ a setu-
lui cu totul remarcabil de
Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)
Sincer s\ fiu, nu m\ a[teptam ca ([i a managerilor s\i) de-a omagia m\rturii dirijorale enes- Victor Eskenasy
Joe Bonamassa, `mpr\[tiat cum printr-un concert pe cei doi blues- ciene, publicat de casa
pare `n diverse proiecte, s\ mai mani care au redefinit statutul japonez\ Opus Kura, m\
ofere un disc `n concert de valoa- muzicii negre `n anii 1950 e cât se face s\ continui [i s\ com- spune: c\ i se permitea s\ stea `n
rea, intensitatea [i dramatismul poate de explicabil\. Nu-i primul sufragerie, unde profesorii lui [i
pletez `n acest num\r
celui prin care l-am descoperit: A care o face, nici ultimul. ~mi vine prietenii lor d\deau recitaluri im-
prezentarea. ~n cercetarea provizate de muzic\ de camer\.
New Day Yesterday Live (2002). `n minte reveren]a lui Eric Clap-
activit\]ii lui George Enes- ~ntr-una din aceste seri, Brahms a
Era acolo o poft\ nebun\ de-a cân- ton fa]\ de Robert Johnson, Blues-
ta, era un om dornic s\-[i risipeas-
cu r\mân multe locuri albe poposit acolo s\-[i `ncerce noul
manul cu majuscul\. (Am spe-
c\ sângele pe chitar\, un tân\r ran]a c\ [i Bonamassa ne va bla-
[i este evident c\ Cvintet cu clarinet. Când a `mpli-
purtat de-o vijelie frumoas\ cum goslovi cândva cu un disc simi- publica]iile de discuri ac- nit 11 ani, tân\rul Enescu a luat
numai la Rory Gallagher v\zu- lar.) Detaliile pot stârni b\nuiala tuale – fie ele din Japonia, premiul `ntâi la armonie [i vioar\.
sem. Nu puteai r\mâne indiferent unei afaceri profitabile, dat fiind gen Opus Kura, sau Asia de Cam `n acest timp, de asemenea, a
la temperamentul, fine]ea [i rapi- c\ spectacolul a fost `nregistrat cu Sud-Est, ca Meloclassic – c\p\tat o slujb\ de violonist `ntr-una
ditatea chitaristului, pe care [i le echipament HD [i publicat `n toate pot contribui la umplerea din orchestrele simfonice ale Vie-
etala cu impetuozitate de promi- variantele posibile: CD, DVD, Blu- acestor goluri `n viitoarele nei, iar `n timpul liber obi[nuia s\
]\tor star `n devenire. L-am urm\- Ray, triplu vinil etc. Firma Provo- monografii enesciene. asiste la concerte corale. Nu a cân-
rit de atunci pe Bonamassa cu fi- gue, sub egida c\reia J&R Adven- tat – [i nu-mi pot imagina din ce
delitate, `ncântat de fiecare apari- tures LLC (editorul lui Bonamas- motiv –, dar i se permitea s\ stea
~n anun]ul concertului din 31 ia-
]ie sub nume propriu [i dezam\git sa) `[i difuzeaz\ produc]iile `n ul- printre cori[ti [i s\ urm\reasc\
nuarie 1937, a c\rui transmisiune
când mi se p\rea c\ face compro- timii ani, a investit resurse sufi- partiturile `n timp ce ei cântau.
radio live este redat\ integral pe Programul primului concert dat de
misuri, c\ se risipe[te `nh\itându-se ciente pentru promovarea unei Asta s-a petrecut timp de trei ani,
CD-ul Opus Kura, prezentatorul Enescu în stagiunea 1937 la New York
cu al]ii ori numai pierde timpul, apari]ii de excep]ie. O treab\ f\cu- iar când era pe cale s\ `mplineas-
spunea mai exact c\ Enescu era
câ[tigând eventual ceva mai mul]i t\ cu profesionalism demn de copiat c\ 14 ani, a p\r\sit Viena pentru
unul dintre cei trei „compozitori- al Orchestrei din Philadephia, aici
bani. Trebuie s\ recunosc `ns\ c\ [i pe plaiurile autohtone. Tehnic Paris, s\ studieze teoria [i compo-
dirijori“ la pupitrul Orchestrei Fi- la Carnegie Hall.
blues-rockerul are neb\nuite re- vorbind, concertul este irepro[a- zi]ia la Conservator, cu Jules Mas-
larmonice din New York, fiecare ~n ciuda carierei sale active pe
surse [i se poate exprima cu u[u- bil filmat [i redat. Sunetul dinamic senet [i Gabriel Fauré.
timp de dou\ s\pt\mâni `n stagiu- scena de concert, `[i petrece tim-
rin]\ atât `n proiecte solo, cât [i `n a fost capturat la rezolu]ia necesa- Aici, din nou, `n 1897, pe când
nea 1937-38. Pentru informa]ie, pul `n principal compunând mu-
asociere cu nenum\ra]i muzi- r\ unei audi]ii delicate [i zgomo- avea 16 ani, a ob]inut premii pen-
ceilal]i doi compozitori-dirijori zic\. Lucr\rile lui cele mai impor-
cieni, diferi]i ca structur\. {i dac\ toase, dup\ preferin]a ascult\to- tru contrapunct [i fug\, iar la 18
erau Igor Stravinski [i mexicanul tante includ dou\ Sonate pentru
editeaz\ pe Blu-Ray patru concer- rului ce-[i achizi]ioneaz\ formatul ani premiul `ntâi la vioar\. ~n
Carlos Chavez. vioar\ [i pian, o Sonat\ pentru
te, sus]inute la Londra `n patru convenabil. Orchestra „func]io- 1898, pe când avea 17 ani, [i-a f\cut
Dar de prim interes este, cred, pian, mai multe lucr\ri pentru or-
seri, nu e neap\rat un gest strict neaz\“ compact [i unitar, cu solo- prima apari]ie `n public `n calitate
prezentarea pe care i-o f\cea com- chestr\ de camer\, dou\ Suite or-
comercial; sub aparen]a necesit\- uri natural deta[ate din rugozita- de compozitor, atunci când Eduard
pozitorul [i criticul american De- chestrale, trei simfonii [i o oper\.
]ii obiective de a vinde ce cânt\, se tea fecund\ pe care bluesul „de la Colonne a dirijat primul lui opus,
ems Taylor lui George Enescu, `n ~n mod curios, `n ciuda imen-
g\se[te generozitatea interpretu- Chicago“ a etalat-o la vremea cele- Poema Român\, `ntr-un concert
pauza concertului, vorbind pe un- sului respect [i a admira]iei pe
lui care vrea s\ ofere cântecele sa- brit\]ii sale. Dat\ fiind loca]ia un- `n sala Châtelet. Din acel moment,
dele re]elei radio Columbia: care to]i muzicienii le resimt pen-
le mai multor auditori decât cei de s-a celebrat tributul, alegerea s-a impus repede `n calitate de
„Vine dintr-o ]ar\ care, excep- tru el [i realiz\rile sale, numele
care au norocul s\ fie prezen]i aco- unei ]inute fastuoase era obligato- compozitor, virtuoz [i dirijor.
tându-l pe el `nsu[i, a contribuit lui nu este familiar marelui pu-
lo unde a performat el. rie. Nu prea seam\n\ cu felul `n Compozi]iile sale au `nceput s\ fie
pu]in la dezvoltarea muzicii: Ro- blic, a[a cum ar fi de a[teptat. Cred
Recuno[tin]a fa]\ de `nainta[i care se `mbr\cau [i cântau blues- cântate peste tot, iar regina ]\rii
mânia. S-a n\scut cu 56 de ani `n c\ aceasta se datoreaz\ `n princi-
constituie firescul fiec\rui artist, manii de-acum [ase decenii prin sale de origine, Carmen Silva, i-a
urm\, lâng\ un mic ora[ `ndep\r- pal faptului c\ este unul dintre cei
fie el mare, mititel, uria[ sau mo- cluburile ora[ului gangsterilor; dar, recunoscut proeminen]a ca artist
tat, Cord\reni, la 7 august 1881. {i-a mai mode[ti [i care se ]in `n
dest. Muddy Waters [i Howlin’ de concert, numindu-l violonist al
dup\ cum orice om cultivat [tie, revelat talentul pentru muzic\ la o umbr\ muzicieni `n via]\. Un om
Wolf au intrat demult `n patrimo- Cur]ii regale.
timpul `i `nnobileaz\ mai des pe vârst\ foarte fraged\, iar când a total incapabil de vreo ac]iune ca-
niul cultural cu care umanitatea A tr\it la Paris pân\ la izbucni-
p\c\to[i decât pe virtuo[i. A cânta `mplinit numai [apte ani, tat\l lui re ar putea fi interpretat\ drept
se poate mândri, la o adic\. Nu rea r\zboiului, când s-a `ntors `n
`n haine de gal\ piese clasice, so- l-a considerat suficient de dezvol- auto-publicitate. Un exemplu tipic
sunt uita]i, chiar dac\ mestec\to- România. ~n anii de dup\ r\zboi a
cotite alt\dat\ blasfemii [i inde- tat pentru a-l trimite la Viena, la al acestui comportament este fap-
rii de bubble-gum prefer\ alte aro-
cen]e, este un act minim de apre- Conservatorul de acolo. Directo- `nceput s\ devin\ deosebit de ac- tul c\, de[i implicat `ntr-o serie de
me. Alegerea lui Joe Bonamassa
ciere [i deferen]\. rul, Joseph Helmesberger, `nclina tiv `n promovarea cauzei muzicii opt concerte `n calitate de dirijor
S\ men]ion\m c\ scena concer- s\ fie pu]in sceptic, iar când acest `n ]ara sa natal\. A dirijat nenu- invitat-compozitor, nu dirijeaz\
tului de la Red Rocks se afl\ `n aer copil român a ap\rut `n fa]a lui, el m\rate concerte, atât acas\, cât [i decât trei dintre lucr\rile sale. Iar
liber [i a fost gazda mai multor nu- a f\cut observa]ia c\ un Conserva- peste hotare, a jucat un loc de frun- `n seria aceasta de duminic\
me de rezonan]\, din toate genuri- tor nu este o cre[\ de copii. Dar te `n organizarea concertelor de dup\-amiaz\ nu vom auzi decât
le muzicii contemporane (memo- când i-a vorbit copilului [i l-a as- muzic\ contemporan\ `n Româ- una.
rabil\ presta]ia trupei U2, prin cultat cântând, nu numai c\ l-a ad- nia [i s-a str\duit mult s\ promo- Este, ne`ndoielnic, unul din cei
1983). Cred c\ era locul cel mai po- mis pe Enescu la studii, dar l-a [i veze muzica tinerilor compozitori mai multilaterali muzicieni ai lu-
trivit `n care puteau fi omagia]i luat `n propria cas\. români. mii, dar difer\ de cei mai mul]i
cei doi, chiar `n inima Americii. Enescu `nsu[i spune c\ asocie- Prima sa vizit\ `n aceast\ ]ar\ din acest gen, fiindc\ este un ge-
{i s\ not\m c\ la `nceputul fiec\rui rea lui cu Helmesberger a fost lu- [Statele Unite] a fost f\cut\ `n cursul niu universal [i maestru `n toate“
set de piese sunt readu[i pe ecran, crul cel mai valoros pe care a pu- stagiunii 1922-23, când a ap\rut [subl. mea]. Un portret al omului
prin filme de epoc\, Muddy & Wolf, tut s\-l aib\ `n via]\. [...] Ceea ce f\- atât ca violonist, cât [i, `n ianuarie [i compozitorului `n 1937 [i ce s-ar
sub semnul c\rora st\ ceremonia. cea serile nu spune. Ori, mai curând, 1923, `n calitate de dirijor-invitat putea comenta aici `n plus?

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


teatru « 7

Selfie de regizor Datul `n spectacol


Olti]a C`ntec

Debutul lui Bobi Pricop a fost profesoar\ la clasa de Actorie studierea religiei `n [coal\. ~n 2014,
avut loc `n 2011, cu spec- de la „Spiru Haret“. „Teatrul trebu- Bobi Pricop a fost asistentul de re-
tacolul Jocuri `n curtea din ie s\ spun\ ceva celui care-l prive[- gie al lui Robert Wilson la produc-
spate de Edna Mazya. Era te. Sanda Manu a fost cea care mi-a ]ia acestuia cu Rinocerii de Eugène
lucrarea lui de licen]\ la deschis ochii [i m-a `nv\]at teatru. Ionesco (Teatrul Na]ional Craio-
Ca s\ pot merge mai departe onest va). La Bucure[ti, a lucrat la Sala
Regie, a doua licen]\, pri-
cu mine `nsumi, am nevoie s\-mi Liviu Ciulei-Laborator a Teatrului
ma fiind `n Actorie. p\strez un soi de `ndoial\. N-am s\ Bulandra – Contra progresului de
uit niciodat\ una dintre vorbele Esteve Soler, autor cu care s-a mai
Jocuri `n curtea din spate a fost ra- doamnei Sanda Manu referitoare `ntâlnit când a f\cut spectacole-lec-
pid remarcat de speciali[ti pentru la «ve[nica noastr\ nemul]umi- tur\ cu trilogia lui la Laboratorul
acurate]ea regizoral\, [tiin]a elabo- re»“, spune artistul. Tudor M\r\s- de text contemporan de la UNATC,
rat\ de a lucra cu actorii, pe jocul cu, profesorul de la Regie, [i Ducu o ini]iativ\ a Mihaelei Michailov [i
c\rora miza `ntreaga montare. Inter- Darie, la Master, l-au influen]at a profesorului Nicolae Mandea. {i
pre]i erau cinci colegi de la UNATC profesional. Cum a ajuns s\ studie- cum de regizori buni are nevoie
(Ioana Manciu, Pavel Ulici, Florin ze teatru? Aparent, firesc: „Am in- toat\ lumea, Bobi Pricop a lucrat
Hri]cu, Cezar Grum\zescu, Vlad trat `n clasa a X-a `n trupa de teatru deja [i `n Fran]a, la Paris, Amalia
a Liceului «Petru Rare[» din Piatra respire profondément de Alina Ne-
Pavel), care jucau impecabil, iar as-
Neam], [i acolo, `n sala aceea mic\ lega, la Théâtre les Déchargeurs.
ta se datora [i priceperii lui Bobi
de festivit\]i, am descoperit o lume Spectacolele sale au fost selectate [i
Pricop de a-i fi adus la unison `ntr-o
de care nu m-am mai putut des- premiate `n numeroase festivaluri
form\ extraordinar\. Spectacolul a
prinde. Cred c\ au avut un impact de teatru din România, Moldova,
fost preluat de Teatrul ACT din Bu-
foarte mare [i festivalurile de tea- Fran]a, Polonia, Macedonia, Ger-
cure[ti [i a avut o carier\ `ndelun-
tru `n limba englez\ pentru adoles- mania [i Italia.
gat\ `n ]ar\, fiind invitat [i la eveni-
cen]i de la Timi[oara, Arad, Bac\u. Lui Bobi Pricop nu-i prea place
mente interna]ionale importante.
Apoi a urmat [coala pe care am s\ vorbeasc\ despre sine [i crea]ii-
~n 2013, o reprezenta]ie a fost sus-
f\cut-o cu doamna Sanda Manu, ca- le sale. La `ntrebarea mea despre
]inut\ [i la Ia[i, `n cadrul Festivalu-
re a avut un impact capital asupra cum lucreaz\, care e algoritmul s\u
lui Interna]ional de Teatru pentru
mea“. Spre deosebire de al]i colegi regizoral, mi-a r\spuns c\ nu are
Publicul Tân\r (FITPTI). Leg\turi-
din tân\rul e[alon, care au fost când unul: „Nu am con[tientizat `nc\ un
le tân\rului regizor cu FITPTI au
sus, când jos, iar unii au r\mas mai algoritm bine definit. Am descope-
continuat [i anul trecut, când se- mult `n zona a[tept\rilor, el a avut
lec]ia a inclus `n programul eveni- rit `n schimb c\ func]ionez mult
un parcurs profesional [i valoric mai bine atunci când fac pur [i sim-
mentului un alt spectacol foarte
bun de-al s\u, Contra iubirii de Es-
constant, a r\mas tot timpul pe val. plu lucrurile cu bucurie [i f\r\ Pinacoteca din Petrila
„Cred c\ logica sus/jos poate dis- `ncordare. Am avut o perioad\ `n
teve Soler, lucrat la Teatrul Tinere- torsiona percep]ia. ~ncerc s\ nu Ion Barbu
care am `ncercat s\ `n]eleg meca-
tului Piatra Neam]. confund lucrurile: evident, `mi do- nismul procesului creativ, dar asta
Personal, l-am descoperit la una resc s\ lucrez cât mai mult [i s\ des- nu f\cea decât s\-l blocheze“. {i
dintre `ntâlnirile din Festivalul cop\r lucruri noi cu fiecare specta- cum orice regizor se exprim\ prin
Na]ional de Teatru, când era invi- col. Dar asta nu poate func]iona la actor, o `ntrebare inevitabil\ era le-
tat la o discu]ie al\turi de al]i doi ti- comand\. Se `ntâmpl\ sau nu se `n- gat\ de rela]ia sa cu trupele stabile
neri regizori. Mi-a pl\cut contras- tâmpl\. {i e `n regul\ s\ nu se `n- din teatrele pe unde a lucrat: „Ideal
tul dintre Bobi Pricop [i ceilal]i in- tâmple. E periculos s\ `ncerci s\ ar fi s\ te dezvol]i ca actor `ntr-o
vita]i, felul s\u deschis, sincer, sim- `ndepline[ti toate a[tept\rile, la fel echip\ dornic\ de performan]\. La
plu de-a vorbi despre ceea ce vrea cum e periculos s\ nu ai tu a[tep- modul cel mai concret, salariile din
s\ fac\, despre ce `nseamn\ regia [i t\ri de la tine. Pe viitor, mi-am pro- teatre nu sunt tocmai tentante.
arta scenic\ pentru sine. Selfie: „Sunt pus s\ lucrez [i câte un proiect pe ~ns\, atât timp cât `nc\ exist\ o
un tân\r care se exprim\ prin tea- an ca actor. {i `mi doresc foarte
f\râm\ de entuziasm, putem porni
tru. ~ncerc s\ `mi fac treaba cât mai mult s\ fac film.“
de acolo“.
bine, atât cât m\ pricep. Mi-am pro- Un alt spectacol foarte bun al
Iar `n privin]a teatrului, a rostu-
pus s\ v\d dac\ se poate face mese- s\u este Profu’ de religie de Mihae-
rilor sale, a puterilor lui de a influ-
ria asta f\r\ `ncrâncenare sau alte la Michailov, la Teatrul Na]ional
en]a lumea, de a o schimba, tân\rul
tertipuri. Regia e o c\utare“. ~n pri- Craiova, un spectacol de teatru
regizor consider\ c\ „teatrul poate
vin]a mentorilor, `n fruntea listei educa]ional realizat pe o tem\ ar-
ridica ni[te semne de `ntrebare, te
se afl\ doamna Sanda Manu, care i-a dent\ a `nv\]\mântului românesc,
poate `ndemna c\tre autoanaliz\,
poate veni `n `ntâmpinarea unor
Scen\ din Jocuri `n curtea din spate nevoi ale spiritului. Dar o evolu]ie
se poate produce doar de la nivelul
individului [i ea vine `ntotdeauna
din interior. Teatrul poate stimula,
poate accelera o schimbare care a
`ncol]it deja“.
~n 2015, Bobi Pricop va fi artistul
asociat al FITPTI, concretizarea co-
labor\rii cu trupa Teatrului „Lu-
ceaf\rul“ urmând a fi prezentat\ `n
cadrul celei de-a VIII-a edi]ii a festi-
valului, programat\ `ntre 4 [i 9 oc-
tombrie.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


8 » interviu

INTERVIU CU ACTORUL TEODOR CORBAN:

Dup\ Aferim!, am r\mas cu gustul


c\ dac\ m\ n\[team la 1835, nu
tr\iam `ntr-o Românie mult diferit\
De[i oarecum ne`ncrez\- decât acolo unde e musai necesar. despre care, dac\ e s\ fim one[ti,
tor la `nceput `n propriul Ele [i acum d\inuie. Formele as- tot românul [tie foarte pu]in. Nu
talent, Teodor Corban a tea de „teatru“ au creat un tip de prea [tim noi ce se `ntâmpla la
public care nu `n]elege teatrul `n 1835, e oricum `n preajma Revo-
sim]it dintotdeauna c\
adev\ratul sens al cuvântului. {i lu]iei lui Tudor Vladimirescu de
are o chemare spre acto- nu numai teatrul, [i televiziunea a la 1821, iar acele foarte pu]ine lu-
rie, a[a c\ a dat la teatru stricat cu vârf [i `ndesat publicul cruri pe care le [tim, le-am aflat
de trei ori, pân\ a intrat. sau gustul publicului, [i [ti]i foar- dintr-o istorie destul de cosmeti-
De când a absolvit Insti- te bine la ce m\ refer, la toate emi- zat\. Cel pu]in eu, care am f\cut
tutul de Art\ Teatral\ [i siunile decoltate care au ap\rut preg\tirea pentru via]\ [i [coal\
dup\ Revolu]ie, la talk-show-urile `n timpul comuni[tilor. Pe atunci
Cinematografic\ din Bu-
care frizeaz\ circul. Se poate `n- istoria era evident o alt\ poveste
cure[ti `n 1985, pe lâng\ drepta gustul publicului, dar tre- decât realitatea.
„scândura“ Teatrului din buie un program estetic, urm\rit Dar `n documentarea pe care
Ia[i, Bârlad sau Constan- pas cu pas de directorii de teatre, am f\cut-o m-au interesat raportu-
]a, a jucat [i `n câteva chiar de Ministerul Culturii. rile sociale, alea reale, care exis-
dintre cele mai cunos- tau, ierarhiile sociale, m-a intere-
~n acela[i timp, filmul româ-
cute filme române[ti. sat zapciul meu, ce avea voie s\
nesc este vitregit aici, `n timp fac\, ce nu avea voie s\ fac\, care
Rolurile l-au `mbr\cat de ce la festivalurile din Occi- era misia lui `n realitate. Pentru
multe ori `n haine de pri- dent câ[tig\ premii. Este vina c\ un actor, când se apleac\ asu-
mar sau alte personalit\]i publicului, a celor care fac pra unui personaj, `i face un CV,
oficiale, lucru care nu se filme sau e o vin\ `mp\r]it\? iar CV-ul trebuie s\ fie cât mai
potrive[te deloc cu carac- Ca `n orice lucru serios, ade- exact; nu pot s\ fac un personaj de
terul s\u sensibil [i intro- v\rul e la mijloc. Cel mai grav lu- la 1835 dup\ ureche, dup\ cum mi
vertit. ~ns\ asta n-a f\cut cru care s-a `ntâmplat dup\ Revo- se n\zare mie.
decât s\-l bucure, pentru lu]ie referitor la cinema este c\ s-a Oricum, dup\ cum mi se n\za-
pierdut publicul de cinema. S-a re mie sau lui Radu Jude s-a f\cut
c\ pentru Teodor Corban
pierdut din cauz\ c\ au disp\rut mult din film, pentru c\ nu acope-
actoria asta `nseamn\, rim prin informa]ie tot ce era la
cinematografele `n primul rând,
„s\ te descoperi [i s\ ceea ce este cumplit. O ]ar\ care vremea aia, trebuie mult\ intui]ie
forezi `n tine“. nu mai are cinematografe poate [i mult\ imaginare a lucrurilor.
s\ fac\ filme [i de Oscar [i de ma- Dar trebuia s\ plec\m de la o baz\
Interviu realizat de ma lu’ Oscar, pentru c\ dac\ nu ai real\, s\ avem totu[i ni[te infor-
Ioan Stoleru unde s\ le ar\]i `n ]ara ta, cinema- ma]ii, alea pu]ine, câte s-au p\s-
tografia este cvasinul\. Cel pu]in trat, trebuia s\ le fi parcurs. Dup\
asta e percep]ia spectatorului de filmul \sta, eu am r\mas cu gustul
Lumea nu mai este a[a criti- film din România, care, neavând c\ dac\ m\ n\[team la 1835, nu
c\, spunea]i `ntr-un interviu unde s\ vad\ filmele, se uit\ cir- tr\iam `ntr-o Românie mult dife-
recent, iar publicul nu mai e cumspect la filmele care iau pre- rit\, asta-i senza]ia mea, din p\ca-
la fel de educat. A dus acest mii afar\, dar care nu-[i au locul te sau din fericire, cred c\ mai
fapt [i la o sc\dere a standar- `n ]ar\. mult din p\cate, c\ suntem pu]in
delor `n teatrele din România? ~n primul rând n-ai unde s\ le schimba]i. Doar a[a, pe-aici, pe co-
vezi, iar dac\ se v\d sporadic, buruian\ s\lbatic\. Unii sunt in- c\ situa]ia este dezastruoas\ `n lo, pe la mode, pe la tehnologie
Publicul nu mai este la un nivel foarte rar, la televizor sau pirata- privin]a publicului nostru. ne-am schimbat enorm, dar ca ra-
tuitivi [i-[i dau seama de valoarea
de clas\ din cauza formelor teatra- te, ele nu sunt explicate. Pe vremea porturi sociale [i mentalit\]i sun-
unui film, al]ii au o cultur\ [i `n-
le care au ap\rut dup\ ’90, iar mea, ca s\ zic a[a, `ntâlnirile cu Ca raporturi sociale tem tributari unui trecut g\unos.
]eleg, dar majoritatea nici m\car
c=nd spun forme teatrale sunt in- publicul, indiferent din ce art\ f\-
nu vin la film pentru c\ nu-i inte- [i mentalit\]i suntem
dulgent, pentru c\ erau forme ceai parte, erau un modus viven- A]i r\mas [i cu vreo expresie
monstruoase, care numai a teatru di, era absolut necesar s\ se `ntâl-
reseaz\, repet, din cauz\ c\ nu es- tributari unui trecut
te explicat fenomenul cinemato- nou\ din film?
nu sem\nau. A venit a[a un fel de neasc\ creatorii cu publicul, fie c\ g\unos
desc\tu[are, un fel de liberalism grafic românesc. Este trist s\ ai Da, `njur\turile sunt pline de
era un vernisaj, o lansare de carte,
prost `n]eles dup\ Revolu]ie [i de film sau o premier\ de teatru. un cinema foarte bun, s\ fii elo- farmec, iar eu, care nu st\pânesc
giat afar\, cum mi s-a `ntâmplat Cu ce a]i r\mas din Aferim!,
`nc\ mai d\inuie [i ast\zi multe Dup\ aia erau discu]ii colocviale, limbi str\ine foarte bine – când
mie la Berlin, elogiat de foarte `n afar\ de faptul c\ a]i `n-
forme eronate de teatru. Adic\ se discuta destul de pe fa]\ acum `nve]i o limb\ str\in\, cum se [tie,
mul]i jurnali[ti din toat\ lumea `n v\]at s\ c\l\ri]i `ntr-un timp
kitsch-ul, goliciunea, nuditatea `n mul]i ani. Ast\zi nu mai sunt ace- `i `nve]i [i `njur\turile –, le-am
primul rând, iar când e[ti `ntrebat
foarte scurt?
scen\ ap\reau pur [i simplu sau le `ntâlniri `ntre creatori [i public. `nv\]at cel mai repede, tocmai
vorbele necenzurate, cuvinte, ex- Publicul se formeaz\ [i prin astfel despre publicul din România s\ te M-am documentat pentru fil- pentru c\ sunt pline de miez. Au
presii de mahala sau de gang care de `ntâlniri. Dar noi neavând cine- sim]i jenat, s\ trebuiasc\ s\ min]i m\ri [i despre epoca respectiv\, mai mult farmec decât `njur\turi-
nu-[i au locul pe scen\ `n general matografe, publicul a crescut ca o cumva; mi-era foarte greu s\ spun despre care [tiam foarte pu]ine [i le de azi.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


interviu « 9

Am studiat actori de experien]\, [i s-au depus `n mi- fie drag s\-mi amintesc, au fost M-a bucurat asta, dac\ nu m-ai re- pentru c\ e mai exotic, [i dac\
la modul nebunesc ne lucruri. Dar cum spuneam, sincope, au fost pauze mari `n ca- cunoscut, \sta-i semn de bine pen- sc\p\m un lucru pe jos `n teatru,
aproape exerci]iile astea erau proiec]ii ima- riera mea. M\ refer la teatru, c\ tru mine, `nseamn\ c\ am putut afar\ se aud dang\te de clopot,
ginare pe care le f\ceam. Iar `n filmul oricum e o excep]ie `n via]a s\ devin [i altcineva. adic\ se amplific\ pu]in exagerat.
plan real am avut [ansa s\ joc `n mea [i e o excep]ie `n via]a oricui
Se tot vorbe[te – [i a]i spus-o filme române[ti – ca s\ folosesc din România, pentru c\ filmul se Referitor la teatru, b\nuiesc A]i descris recent actul tea-
[i dumneavoastr\ – de faptul sintagma asta u[or cretinoid\, cu `ntâmpl\ când se `ntâmpl\. Da, c\ sunte]i uneori nevoit s\ tral ca un fel de triunghi: jo-
c\ `n România nu exist\ care eu nu sunt de acord – ale puteam s\ joc probabil acum zece juca]i [i `n piese pe care le con- cul actoricesc, viziunea regi-
[coal\ de film. Cum v\ „an- „Noului Val“, am lucrat cu cei mai ani ni[te roluri pentru care eram sidera]i slabe sau piese „co- zoral\ [i scenariul, spunând
trena]i“ pentru un rol de film buni regizori, cu cei mai titra]i, cu preg\tit [i pe care puteam s\ le py-paste“. Cum aborda]i un c\ problema e faptul c\ nu mai
pentru a nu fi prea teatral pe Porumboiu, cu Mungiu, cu Cristi duc. Am fost pasat, s-a s\rit peste personaj dintr-o astfel de pie- e echilibru `ntre cele trei, vi-
platou? Puiu, m\ rog, cu to]i, [i de la to]i etapa aia a vârstei [i nu am cu ce s\ ca s\ ias\, totu[i, bine rolul? ziunea regizoral\...
am avut de `nv\]at, pentru c\ ei s\ m\ laud. ~ntr-o anumit\ pe-
Au fost mai multe modalit\]i nu seam\n\ unul cu altul absolut Trebuie s\ joci pentru c\ dac\ S-a hiperbolizat de la sine re-
rioad\ a vie]ii mele e o pagin\
de a m\ autoeduca pentru film. deloc decât `n ceea ce prive[te ta- orânduirea `]i d\ comand\, te su- gia. Dac\ e s\ ne amintim de tea-
alb\. Iar \sta e un lucru trist. {i
Prima modalitate a fost s\ m\ uit lentul, to]i sunt foarte talenta]i [i pui, pentru c\ e[ti angajat, ai con- trul antic sau de teatrul medieval
m\ l\udam eu a[a, dar m\ jucam
la filmele str\ine, la actorii mari foarte inteligen]i [i [tiu s\ lucreze tractul de munc\ la teatru [i sau, m\ rog, de toate perioadele is-
de-a paranoicul, zicând c\ nu eu
[i mai ales la filmele str\ine regi- magistral cu actorul. atunci, volens, nolens, „Bea, Gri- torice ale teatrului pân\ la epoca
pierd, publicul pierde, p\i, dac\ n-
zate de regizori mari, regizori care gore, aghiazm\!“. Când joc ceva modern\, ne gândim [i la faptul c\
a avut [ansa s\ m\ vad\ jucând nu
au format actori mari. Ingmar ~ntr-o anumit\ care e `n contra naturii, ca s\ zic
[tiu ce personaj, el a pierdut. teatrul a existat f\r\ regizori pân\
Bergman, de pild\, este un regizor a[a, `ncerc s\ nu m\ fac de râs [i
perioad\ a vie]ii mele acum vreo sut\ [i ceva de ani. {i a
monumental, unul dintre prefe- s\ diminuez jocul [i apari]iile `n
e o pagin\ alb\ Ce rol n-a]i jucat [i a]i fi vrut? fost [i f\r\ text de multe ori, Com-
ra]ii mei. ~mi plac actorii pe care fa]a publicului cât mai mult, `n
Teatru sau film. media dell’arte era f\r\ text. Deci
i-a folosit, pe care i-a format. S\ sensul c\ joc mai dup\ decor, mai când a ap\rut teatrul? Când a ap\-
dau un exemplu, Max von Sydow, A]i mai spus recent c\ v\ Niciodat\ n-am dorit un anume cu spatele la public, iar la aplauze rut actorul. {i tot retoric a[ putea
un actor care nu e atât de celebru apropia]i de vârsta pensio- rol dintr-un soi de supersti]ie, am apar mai pu]in. C\ mi-e ru[ine de s\ `ntreb când dispare teatrul.
`n România, dar care este un ti- n\rii [i cu toate astea ave]i preluat-o de la actorii mai b\trâni, mine, [i atunci, dac\ mi-e ru[ine, Când e numai regie pe scen\ [i
tan, un actor uria[, sau, preferatul senza]ia c\ nu v-a]i exploatat c\ nu e bine s\-]i dore[ti tu. Dar nu m\ mai expun, nu mi-e drag s\ dispare actorul, pentru c\ nu cred
vie]ii mele, Anthony Quinn. Am la maxim poten]ialul. Este nu numai de-asta, din supersti]ie, m\ expun `ntr-o form\ grotesc\. c\ po]i s\ faci teatru cu garduri pe
studiat actori la greu, la modul ne- un regret personal sau con- nu mi-am dorit un rol anume pen-
scen\, cu obiecte sau cu proiec]ii
bunesc aproape. Evident c\ eu, ca- sidera]i c\ este [i vina ma- tru c\ [tiu c\ privirea mea despre Urâ]i vreodat\ personajele?
re jucam pe scândura Teatrului cu laser [i `nregistr\ri de voci. Tea-
nagementului institu]iilor, mine este una subiectiv\ [i, evi-
din Ia[i sau a Teatrului din Bâr- Nu, niciodat\, pentru c\ ele trul, tocmai asta e esen]a lui, `n-
apropo [i de recentele discu- dent, fals\. E mult mai bine s\ te
lad, depinde pe unde m\ prindea sunt crea]ii ale noastre, fiin]e care seamn\ s\ vezi f\pturi vii, `n car-
]ii de la Teatrul Na]ional din la[i pe mâna regizorului, care te
vremea, m\ `ntrebam totdeauna au datele mele, pleac\ din felul ne [i oase, `n care publicul s\ se
Ia[i? vede din afar\. Ca s\ dau un exem-
când m\ uitam la un film: „Eu pot meu de a gândi [i din sângele reg\seasc\, cu care s\ se identifice.
plu clar, eu am o fa]\ care, mi-au
s\ fac ca \la?“. Ei, de cele mai Acum nu vreau s\ dau vina pe spus mul]i, impune un soi de res- meu, nu pot s\ ur\sc ceva din mi-
multe ori nu puteam s\ fac sau pu- nimeni, a[a a fost s\ fie. Am un re- ne, c\ atunci a[ fi nebun. Le iu- {i vede]i ca acest triunghi s\
pect, o fa]\ oficial\, probabil se-
team s\ fac anumite scene. La alte- gret, pentru c\ `n meseria mea fie- besc pe toate, chiar [i pe cele care revin\ la unghiurile lui egale?
m\n cu primarii, cu secretarii de
le m\ miram: „Cum dracu’ a f\cut care zi, fiecare lun\, fiecare an partid. Iar `n interiorul meu nu sunt copiii mei nereu[i]i sau for- Glumind a[ spune c\ este un fel
\sta de i-a ie[it a[a? C\ asta nu pot conteaz\. Ne schimb\m noi, acto- sunt absolut deloc a[a, sunt cu to- ma mea mai pu]in reu[it\, le iu- de triunghi de aur al teatrului, tre-
s-o duc“. {i tot timpul am verificat rii, fizic, ne transform\m, `nf\]i- tul altceva, dar dac\ fizicul asta besc, asta e, dac\ a[a a fost s\ fie buie s\ fie un triunghi echilateral,
prin mine, cel pu]in la nivel men- [area este alta, treci permanent la arat\, asta joc. A trebuit s\ m\ forma aia. {i pe un câine care are cu laturile egale, cu unghiurile
tal, dac\ a[ putea s\ m\ substitui alt\ vârst\ biologic\. Ce puteam preg\tesc permanent pentru a ju- un picior rupt sau e urât `l iube[ti, egale. Dac\ un vârf o ia razna [i
acelui actor mare `n acel film [i s\ joc acum un an, doi, nu mai pot ca ceva ce nu sunt. Deci dac\ joc c\ e de la Dumnezeu [i el.
vrea el s\ conduc\ [i s\ calce `n pi-
dac\ a[ putea duce rolul de la `nce- s\ joc mâine, evident. De unde ju- un primar, eu fac un contre-em- cioare pe celelalte, fenomenul tea-
put pân\ la cap\t. Rar s-a `ntâm- cam juni primi acum ni[te ani, ploi, pentru mine e foarte greu. Eu Când urci pe scen\ tral are de pierdut. Exist\ [i teatru
plat, dar s-a `ntâmplat. E adev\rat acum joc doar ta]i, sunt cu picio- sunt un tip mult mai sensibil, am te faci frate cu dracul `n care doar actorul exist\, dar e
c\ poate am devenit mai `ncrezut, rul spre bunici, a[a, cu un pas umor, sunt mai introvertit, nu le [i duci spectacolul bine s\ fie [i un text bun, o poveste
dar cu vârsta am `nceput s\ pot ju- `nainte. {i am regrete... Au fost pe- am eu cu de-astea. {i cam astea
ca tot mai multe secven]e ale acto- rioade ale vârstelor pe care nu
pân\ la cap\t bun\, o canava, nu neap\rat text –
am jucat pân\ acum, exact contre- când spun text m\ refer la o cana-
rilor `n filme. Sper c\ nu mi-am le-am acoperit suficient. Adic\ emploi-uri. Rar mi se `ntâmpla s\ va, adic\ se poveste[te despre o is-
pierdut busola, `ns\ cred c\ e vorba n-am jucat lucruri de care s\-mi interpretez pe cineva mai aproape Trupa Teatrului Na]ional din
torie [i mimul o interpreteaz\. E
de mine, mai pe genul meu. Dar Ia[i este `n momentul de fa]\
bine s\ fie [i un conceptor, un di-
asta a fost bine, pentru c\ a trebuit scindat\. Se vede lucrul aces- rijor al actoriei teatrale, care e re-
s\ explorez `n mine, iar actoria as- ta [i pe scen\? gizorul, dar toate s\ fie `n egal\
ta `nseamn\, s\ cau]i `n tine, s\ te m\sur\, s\ fie echilibrate [i `n ar-
Dac\ cineva r\sufl\, s\ zic a[a,
descoperi [i `n felul \sta nu tr\- monie. Mie teatrul mi se pare
c\ sunt tensiuni `n trup\, `nseam-
ie[ti degeaba. acum dizarmonic, teatrul la care
n\ c\ nu-i talentat. ~n mod normal
publicul n-ar trebui s\ simt\ când pe afi[ scrie titlul, dedesubt, mare,
Sunt actori care se joac\ mai
vizioneaz\ un spectacol c\ sunt numele regizorului, iar numele
mult pe ei. actorilor nu apar. Chiar m-am cer-
tensiuni, pentru c\ noi juc\m aco-
Da, p\i avem vedete celebre ca- lo ni[te pove[ti. Nu trebuie s\ tran- tat cu câ]iva regizori c\rora le-am
re apar la televizor, care au o ca- spar\ animozit\]ile dintre noi. ~n zis: „Noi ce suntem, molii `n tea-
rier\ de 50-60 de ani `n spate, dar general, trupele sunt formate din trul \sta? De ce nu ne treci acolo?
toat\ via]a lor au jucat un singur oameni care se respect\, se iubesc C\ lumea vine [i pentru actori. Ca
rol. Avem oameni care s-au jucat sau, invers, nu prea se `nghit sau s\ nu mai zic c\ unii vin `n primul
pe ei, au schimbat costumul [i re- se ur\sc. ~ns\ când urci pe scen\ rând pentru actori. Trece-ne [i pe
plicile, dar ei au fost acela[i tip de te faci frate cu dracul [i duci spec- noi acolo“. „Nu, dar nu conteaz\,
personaj. Ceea ce e trist, pentru c\ tacolul pân\ la cap\t, c\ asta ]i-e lumea v\ [tie“, spunea, ironic, re-
un actor trebuie s\ foreze `n el, s\ meseria. Deci nu trebuie s\ se gizorul \la, „Lumea oricum v\
fie cât mai divers, s\ fie cât mai vad\ nimic din animozit\]ile sau [tie“. Zic: „Nu, asta e o [mecherie
spectaculos. Pe mine m-a bucurat tensiunile interne. Ele sunt peste de-a ta, `]i treci numele [i e specta-
c\ `n Aferim! unii nu m-au recu- tot, nu numai la teatru. Teatrul colul t\u. Atunci noi st\m acas\ [i
noscut decât pe la jum\tatea filmului. este `ntr-adev\r mult mai vizibil joac\-]i tu, pune caseta“.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


10 » carte

Cartea care une[te


[i salveaz\ dou\ destine
Anna Gavalda, autoare tân\r\ de origine francez\, a debutat `n 1999 `n jurul
vârstei de 30 de ani [i de atunci public\, `n medie, un roman o dat\ la doi-trei ani.
A avut un succes r\sun\tor `n Fran]a, dar [i `n general, cu prec\dere `n Europa, iar
c\r]ile ei, apreciate atât de critic\, cât [i de publicul larg, au fost vândute `n sute
de mii de exemplare [i traduse `n peste treizeci de limbi. Din cele opt romane,
[ase i-au fost deja traduse la noi, de c\tre Editura Polirom, ceea ce nu poate
`nsemna decât c\ aceasta este foarte citit\ [i `n spa]iul românesc. A[ compara-o,
ca fenomen editorial, cu un Marc Levy, un Frédéric Beigbeder, un Eric-Emmanuel
Schmitt – variantele lor feminine, desigur – sau o Yasmina Reza.

Eli B\dic\ [i empatizezi cu personajele prin- peste noapte precum ciupercile,


cipale, de cât de lin curge lectura, e... nu [tiu... de fapt, n-am [tiut ni-
Cea mai recent\ carte a Annei Ga- de cât de colorate, expresive, aler- ciodat\... o groap\ de gunoi... un
valda publicat\ `n România se nu- te sunt dialogurile, cât de autentic soi de zon\ artizanal\... un soi de
me[te Billie (`n original, Le dilet- este monologul lui Billie, tân\ra centru de reciclare a de[eurilor
tante, 2013) [i a ap\rut `n februa- care poveste[te via]a ei [i a lui unde nimic nu e triat... toat\ lu-
rie anul acesta, `n colec]ia „Biblio- Franck, plin\ de hopuri [i dezilu- mea `i zice «la ]igani», dar nu erau
teca Polirom. Actual“, traducere zii, aflat\ `ntr-un punct critic, cât ]igani, ci doar familia mamei mele
[i note de Ada Tanas\. Billie este, de bine conturate sunt personaje- vitrege... tat\l ei, unchii ei, surori-
mai mult decât celelalte volume le [i biografiile lor, cât de frumos le ei vitrege, fra]ii mei vitregi [i
ale autoarei franceze, a[ spune, o pot fi `mpletite umorul cu ironia, to]i ceilal]i... cei din Morilles, ce
carte care poate stârni pasiuni la tragedia cu fericirea, tandre]ea cu mai...) [i pentru c\ b\team dru-
poli opu[i – acest lucru `nsem- iubirea. mul aproape doi kilometri `n fie-
nând c\ fie `]i va pl\cea foarte ta- Pe mine cel mai mult m-a atras, care diminea]\ [i `n fiecare sear\
re, fie o vei detesta intens. Nu cred dincolo de scriitur\ [i tot ce de- ca s\ m\ duc la alt\ sta]ie decât a
c\ scriitura [i subiectele tratate de riv\ din aceasta, faptul c\ o carte mea, cât mai departe cu putin]\ de
Anna Gavalda `n acest volum te aduce `mpreun\ cele dou\ perso- harababura lor [i de a mea «ru-
pot l\sa indiferent, reac]ia nu poa- naje principale [i le salveaz\, ast- lot\, dulce rulot\» de team\ c\ cei-
te fi una c\ldu]\, ci fierbinte, `ntr-un fel, vie]ile. Poate p\rea o utopie sau lal]i pu[ti n-o s\ m\ mai lase s\ m\
sens sau `n cel\lalt. o tendin]\ spre idealism din par- a[ez lâng\ ei `n autobuz, iar el
Cititorii lui Gavalda vor re- tea mea, `ns\ recunosc c\ m\ dau pentru c\ era prea diferit de restul
marca [i `n Billie, cu siguran]\, `n vânt dup\ tipul acesta de cârlig, lumii... Pentru c\ nu-i pl\ceau fe-
acela[i stil curat, simplu, f\r\ de- m\ prinde [i m\ ]ine `n text. Chiar tele, dar nu le iubea decât pe ele,
cora]iuni inutile, frust, aceea[i dac\ afirma]ia mea va fi calificat\ pentru c\ era bun la desen [i nul
preocupare pentru teme actuale – cu adjectivele „naiv“sau „patetic“ la sport, pentru c\ era sfrijit [i
precum homofobia, diferen]ele (peiorativ), consider c\ vie]ile alergic la orice, pentru c\ se plim- invit\ la el s\-[i `nve]e rolurile, ea sunt ni[te `nving\tori. ~nving\-
majore dintre p\turile sociale su- oric\ror cititori `mp\timi]i au ba mereu singur cuc (...). (...) po- accept\ cu emo]ie; el `i cite[te pie- tori prin puterea prieteniei [i a iu-
perioare [i inferioare, prietenia, fost salvate, la un moment dat, vestea, a[a cum o spun eu, sun\ sa lui de Musset, ea ascult\, `m- birii. {i `]i este drag de ei, chiar
iubirea, dificultatea de a te reg\si `ntr-un fel sau altul, de descoperi- prea mult a cli[eu plasticos... mi- preun\ o discut\ pân\-n pânzele dac\ finalul fericit `]i provoac\
[i a te monta `ntr-o lume `ntoars\ rea c\r]ilor [i a pasiunii pentru cu]ul poponar boln\vicios [i Co- albe; ea devine Camille, el Perdi- disconfort, nu te convinge sau ]i se
[i `ntortocheat\ [.a. –, vor redesco- lectur\. sette a lui de la groapa de gunoi, can, iar `mpreun\ uimesc `ntrea- pare prea facil. Pân\ la urm\, nu
peri personaje care `mpart ace- Billie [i Franck ajung s\ lege o recunosc, `i cam lipse[te subtilita- ga clas\, `n frunte cu profesoara. povestea lor, povestea unor sute
lea[i nume cu altele din romanele prietenie strâns\ gra]ie piesei Cu tea, dar m\ rog... ce-ai vrea s\ n\s- Drumurile li se despart la interva- de mii de oameni, te fascineaz\, ci
anterioare ale scriitoarei – cum ar dragostea nu-i de glumit a lui Al- cocesc `n loc?“ (pp. 33-34). le regulate, timp `n care amându- sinceritatea rândurilor [i ochiul
fi Franck din ~mpreun\, acolo fred de Musset, pe care profesoara Billie ne vorbe[te, de la `nceput rora vie]ile le iau pe ar\tur\ – ea t\u suprapus peste al lor.
buc\tar, aici viitor bijutier, perso- de francez\ de la clasa a IX-a, [i pân\ aproape de sfâr[it, de la ca- `[i `ncepe via]a sexual\ mult prea ~n final, v\ las cu ultimul para-
naj principal al\turi de Billie, cea doamna Guillet, o alege [i o `m- pul lui Franck. Amândoi zac `ntr-o devreme [i se prostitueaz\ pentru graf din volum (un soi de spoiler
care o va juca pe Camille (poart\ parte fragmentat elevilor ei, prin pr\pastie din Mun]ii Cevennes – a sc\pa din mediul toxic de acas\, alert). Dac\ ve]i putea digera opti-
numele pictori]ei din ~mpreun\) tragere la sor]i, pentru a o juca acolo unde nimeriser\ `n urma unde alcoolul [i violen]a domin\ mismul acesta debordant, com-
`ntr-o pies\, la [coal\ – [i o imagi- dup\ vacan]a de Pa[ti. Cei doi unei drume]ii pl\nuite de Franck orice clip\, el `[i continu\ studiile promisul ultim al romanului, res-
ne cât mai fidel\ a Fran]ei profun- marginali cu nume inspirate din pentru un poten]ial iubit. El este dup\ chipul, asem\narea [i dorin- tul c\r]ii va fi pe placul vostru, iar
de, contemporane, nefardate. muzic\ (Billie Jean, respectiv incon[tient, iar ea `[i roag\ ste- ]ele tat\lui autoritar, intolerant, aceasta v\ este dedicat\ (cum st\
Cei care, dimpotriv\, vor lua `n Frank Alamo), din medii sociale lu]a norocoas\ s\-i salveze via]a. extremist. Nefericirile lor se domo- scris [i pe prima pagin\, „clandes-
mâini Billie f\r\ s\ o fi citit pe Ga- aflate `n antitez\, sunt, astfel, obli- Disperat\, va turui pe de-a-ntregul lesc numai când se reg\sesc [i au tinilor“):
valda pân\ acum vor fi pu]in lua]i ga]i s\ se `ntâlneasc\, s\ se cu- destinele lor `ncercate. Sub acest curajul s\ `nfrunte obstacolele ce „Jubilam pur [i simplu, fiindc\
prin surprindere de limbajul u[or noasc\, s\ petreac\ timp `mpreu- pretext, tu, cititorule, vei avea oca- le stau `n cale. Se sprijin\ unul pe avusesem dreptate din nou: o po-
licen]ios folosit aici – sper c\ pudi- n\: „Da, ne reperaser\m, `ns\ ne-am zia s\ le ascul]i povestea. {i, poate, cel\lalt [i se bucur\ de micile pl\- veste bun\, mai ales una de dra-
cii nu se vor scandaliza, nimic nu evitat `n to]i anii \[tia pentru c\ s\ tragi ceva foloase de pe urma ceri ale vie]ii, muzichii [i c\r]ulii, goste, se termin\ `ntotdeauna cu o
e gratuit, personajul-narator o ce- eram ciuma]ii colegiului Jacques- acesteia. ~n fond, o astfel de confesiu- schi]e de bijuterii [i cine diverse. c\s\torie cu cântece, dansuri,
re c\ci, provenind din „lumea a Prévert. Eu pentru c\ eram din ne e cam greu de g\sit la orice pas. ~n ciuda tuturor traumelor, a tamburine [i toate celelalte.
patra“, nici nu se putea altfel –, de Morilles (nu e numele vreunui sat El o respect\, iar ea simte c\ este tuturor experien]elor mai mult Ei, da...
lejeritatea cu care intri `n nara]iune izolat sau al vreunui or\[el ap\rut tratat\ demn pentru prima dat\; o decât nepl\cute, Billie [i Franck La-la-trala... Tra-la-la...“ (p. 211).

3UPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


actualitate « 11

Republica Ceh\ — invitatul


de onoare la Bookfest
Republica Ceh\ este la Târgul Interna]ional «Lumea
oaspetele de onoare al C\r]ii» de la Praga, unde cultura
edi]iei din acest an a român\ a beneficiat, ca ]ar\ invi-
tat\, de o expunere european\ ex-
Salonului Interna]ional de
traordinar\, ceea ce a adus mai
Carte Bookfest, care va aproape autorii români de pub-
avea loc la Romexpo, `n licul ceh [i a consolidat, totodat\,
perioada 20-24 mai. colaborarea institu]iilor diploma-
tice [i culturale ale celor dou\
state. Proiectele de promovare a Pre[edintele Asocia]iei Editorilor peste 50.000 de exemplare `n nu- târg, vor fi prezen]i la Bucure[ti
„Este o bucurie c\ cea de-a zecea culturii cehe `n spa]iul românesc din România. mai un de la apari]ie, sau Martin cinci autori importan]i din Cehia:
edi]ie a Salonului Interna]ional de nu au fost nici ele pu]ine, pe lâng\ Sub sloganul „Cehia – Republi- Vopěnka, singurul scriitor ceh Kateřina Tučková, Tomáš Zmeš-
Carte Bookfest va avea ca invitat cele de sprijinire a traducerii [i ca Literaturii“, 5 autori cehi de care `n multe din romanele sale se kal, Martin Vopěnka, Roman Ráž
de onoare Republica Ceh\, a c\rei public\rii operelor clasicilor cehi prim\ m\rime vor sosi la Bucu- inspir\ din realit\]ile sociale [i [i Kateřina Rudčenková.
cultur\, dup\ cum bine se [tie, a [i autorilor contemporani de noto- re[ti, pentru a participa la lecturi din peisajele montane ale României. Evenimentele non-literare vor
reu[it s\ dep\[easc\ grani]ele rietate interna]ional\ – «Cartea publice, lans\ri de carte, dezba- „Centrul Ceh Bucure[ti orga- avea loc `n ora[ – la Cinemateca
blocului postcomunist [i s\ se bu- Ceh\» este unul dintre cele mai teri sau mese rotunde. nizeaz\ programul de evenimen- Union: ecraniz\ri dup\ scrierile
cure de aprecierea pe care o me- relevante `n acest sens – demn de Lista oaspe]ilor de onoare ai te, precum [i standul, care are la lui Kundera din anii ’60 [i expo-
rit\ `n spa]iul occidental, astfel c\, men]ionat fiind proiectul «Rela]ii- edi]iei din acest an a Salonului de baz\ conceptul prezen]ei Republi- zi]ia arti[tilor vizuali, `n frunte cu
de pild\, doar anul acesta, num\- le ceho-române `n banda dese- Carte Bookfest include nume pre- cii Cehe la cea mai recent\ edi]ie a Zbyněk Baladrán, Tomáš Svoboda
rul aplica]iilor pentru subven]iile nat\» al Ambasadei Republicii Ce- cum: Tomáš Zmeškal, scriitor de Târgului de Carte de la Frankfurt. – la Atelier 35“, a dezv\luit Fran-
de traducere acordate de Minis- he, care `[i propune s\ aduc\ `n origine ceho-congolez\, multi- ~ntreaga literatur\ ceh\ va fi tišek Zachoval, directorul Centru-
terul Culturii al Republicii Cehe a aten]ia publicului evenimente din premiat, laureatul Premiului Uni- prezent\ la Bookfest, `ncepând de lui Ceh Bucure[ti.
dep\[it cu mult bugetul alocat in- istoria comun\ a celor dou\ ]\ri unii Europene pentru Literatur\ la autorii clasici, pân\ la cei con- Standul Republicii Cehe `n
stitu]iei `n acest scop. Aceasta este, prin mediul inedit `n spa]iul est- pe anul 2011; scriitorul, dramatur- temporani, volume de comics, ti- calitate de invitat de onoare al Sa-
`ns\, numai una dintre ve[tile bu- european al benzii desenate. ~n gul, regizorul [i scenaristul Ro- tluri laureate `n Cehia, precum [i lonului de Carte Bookfest, edi]ia a
ne pe care Republica Ceh\ le adu- acest context fericit de consolida- man Ráž; poeta, prozatoarea [i o selec]ie a traducerilor din limba zecea, va fi amplasat `n Pavilionul
ce vecinelor sale din Europa de re a identit\]ii culturale europe- dramaturga Kateřina Rudčenková, ceh\ ap\rute la Editura Curtea C4, iar cele aproximativ 20 de
Est, provocându-le [i `ncurajându-le ne, ur\m bun venit Republicii Ce- una dintre cele mai importante Veche. ~n cadrul evenimentelor, evenimente organizate de Centrul
s\ participe la extinderea spa]iu- he `n calitate de oaspete de onoare figuri ale literaturii cehe tinere de discu]iile se vor purta mai ales `n Ceh Bucure[ti, `n colaborare cu
lui de dialog intercultural euro- al celei de-a zecea edi]ii a Salonu- ast\zi; Kateřina Tučková, autoa- jurul unor autori precum Milan partenerii s\i, vor avea loc atât la
pean. Una dintre marile `ntâlniri lui Interna]ional de Carte Book- rea romanului-fenomen Dumne- Kundera, Václav Havel [i Bohu- stand, cât [i la spa]iul de eveni-
de acest fel a avut deja loc `n 2012, fest“, a declarat Grigore Arsene, zei]ele din Moravia, vândut `n mil Hrabal. Pe parcursul zilelor de mente din cadrul Pavilionului C4.

Dialog cu Cristian Teodorescu:


{oseaua Virtu]ii. Cartea Câinelui
Mar]i, 21 aprilie, la ora 18.00, la Li- Teodorescu, ei s-au l\sat purta]i cap\tul lumii. Unul dintre b\ie]ii
br\ria C\rture[ti Verona (teras\) de un val ademenitor, au f\cut mei, care pân\ atunci se ducea,
din Bucure[ti va avea loc un dia- compromisuri [i au sacrificat duminica, la biserica R\zoare,
log cu Cristian Teodorescu despre uneori tot ce aveau mai bun – fam- `nainte de meciul de fotbal cu pri-
ultimul s\u roman, {oseaua virtu- ilie, profesie, idealuri, chiar [i etenii s\i, m\ `ntreab\ dup\ ce am
]ii. Cartea Câinelui, recent ap\rut propria con[tiin]\ – pentru ni[te ajuns aici: «M\, tat\, tu [tii unde
la Editura Cartea Româneasc\, iluzii ce aveau s\ se dovedeasc\ st\m noi acum?». ~n Militari, `i
disponibil [i `n edi]ie digital\. In- efemere. Idolii cei noi se arat\ a fi r\spund. «Dar tu [tii ce e Mili-
vita]i: Aurora Liiceanu [i Florin cu mult mai r\i decât cei care din tari?» Un cartier, ce s\ fie?! «Nu, e
Iaru. Moderator: Bogdan-Alexan- trecut, cu chipurile turnate `n comuna Militari! Ne-am mutat la
dru St\nescu. bronz, ne fac un semn cu ochiul, ]ar\!» A[a scria pe pisania bise-
{oseaua virtu]ii. Cartea Câi- perfid sau complice, de pe soclu- ricii din cartier, ridicat\ `n seco-
nelui este un roman despre cine [i rile unor statui. Iar [oseaua Vir- lul al XIX-lea. Dup\ câ]iva ani,
cum a f\cut avere dup\ 1989, de- tu]ii, privit\ dinspre blocurile pisania a disp\rut, ca [i cum ar fi
spre corup]ia omniprezent\ a cla- cenu[ii care o m\rginesc, e pentru fost o consemnare de ru[ine.
sei politice române[ti [i rela]iile mul]i drumul celor f\r\ de spe- Atunci m-am gândit s\ scriu ceva
ei ascunse cu fosta Securitate re- `ntreaga societate [i au ajuns potrivit c\ astfel devin simple ran]\, un drum ce duce spre ni- despre cartierul Militari, fosta co-
botezat\ `n fel [i chip. O m\rturie pân\ la cel mai `nalt nivel `n stat. unelte mânuite de cei care le trasau c\ieri. mun\ cu caz\rmi [i case din pre-
despre jocurile de putere subtera- ~n tot acest univers halucinant, pe destinul, f\r\ ca m\car s\-i `ntre- „Când m-am mutat, `n anul lungirea Palatului Cotroceni, care
ne [i lupta pentru câ[tigarea unor cât de delirant, pe atât de imoral, be, dispre]uindu-i, dar folosindu-se 2003, din Drumul Taberei pe [o- azi e mai mare decât multe ora[e
pozi]ii dominante `n noile ierar- au fost atra[i [i oameni one[ti, dar de ei cu cinism. Ca [i personajul seaua Virtu]ii din cartierul Mili- mari din ]ar\.“ (Cristian Teodo-
hii, fenomene care au m\cinat naivi, care nu au realizat la timpul principal din romanul lui Cristian tari, mi s-a p\rut c\ am ajuns la rescu)

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


12 » avanpremier\

Aurora Liiceanu —
Nici alb, nici negru
„Suplimentul de cultur\“ Voinea, mai mul]i, care lucrau la bizarerii, ciudate, urmând `ndea-
public\ `n avanpremier\ pu]uri. M\, zice, uite femeia tu, proape stereotipia percep]iei. Era
un fragment din cea mai a[a, [-a[a, [-a[a... M\, zice el, m\ b\trân\ [i avea b\rbat tân\r. Alte
recent\ carte a Aurorei duc [-o omor `n b\taie. F\cea. Um- femei men]ioneaz\ pe un ton deza-
bla ea [i cu fuse strâmbe. M\, cân’ probator c\ ea `ntr-adev\r era b\-
Liiceanu, Nici alb, nici intra acolo, ziceai c\ i-a luat cu trân\, c\ avea cincizeci [i cinci de
negru. Radiografia unui mâna toat\! Nu mai zicea nimica. ani [i el de-abia dou\zeci [i cinci.
sat românesc, 1948-1998, Vasile Bi] `l chema. {i-i d\dea to]i Gheorghe `[i aminte[te c\ avea
care va ap\rea `n curând b\nu]ii. ~i zicea nea Ion, tata la Fi- multe pisici, alte femei adaug\ la
la Editura Polirom. ca: M\i Vasile, mai ai vreun aceast\ informa]ie c\ avea [i o
b\nu], s\ bem seara o ]uic\? Nici g\in\ neagr\. Oricum, el s-a f\cut
un ban, nea Ioane, s\ fiu a dracu’, bine `n urma tratamentului vr\ji-
to]i banii i-a luat muierea! Domne, toarei. Dar [i comportamentul ei
– Fragment – era bizar:
a tr\it femeia asta, c\ te f\cea s\
mergi pe drum ca mutu’. Da’ a Cân’ am fost la ea – spune
Femeia cu band\ alb\ avut un accident la crucea din Gheorghe – avea pisici care
Constan]a, cu ma[ina, [i-a r\mas s\reau peste toate, peste recamier.
Din misterul femeii decurge per- un copil. A murit cinci. Copiii ei. Ba s\rea una-ntr-o parte, ba s\rea
cep]ia autonomiei ei. ~n geografia Cân’ a-ngropat-o, cu banda alb\ p\ alta-n alt\ parte, ba venea o pisic\.
fricilor b\rbatului, femeia intr\ cap. Tot timpu’ o avea, c\ e noap- Odat\ un om s-a dus la ea [i era
cu un statut dificil de analizat. Aceas- te, c\ e zi, c\ fulger\, c\ plou\. `nc\ cu unu’. {i era [i b\rbatu’ ei
t\ dificultate este dat\ de ambigui- Avea draci p\ ea. ~nfip]i pe la acolo, tân\ru’. Omu’ i-a zis c\-i e
tatea demarca]iei dintre frica in- col]urile casei. Am fl\c\it cu el. sete [i a cerut ap\ [i-a venit cana
dividual\ [i cea colectiv\, pe de o L-a scos din min]i p\ unu’. Avea o singur\ la gur\. S-a speriat [i-a
parte, [i dintre frica masculin\ [i nevast\ frumoas\. F\cea vr\ji ca plecat. A zis c\ noi nu mai bem,
cea feminin\, pe de alt\ parte. Re- lumea. Se ducea femei la ea. noi plec\m. Nu mai bem.
cunoscut\ la nivel individual [i ~nv\]ase de la o bab\ de la Râpi. De[i moart\, vr\jitoarea din
propagat\ prin contagiune – m\r- Baba [tia multe prostii. Le lua {oimari e prezent\ `n memoria care are unsprezece copii, a trecut
turisirea unor experien]e [i a min]ile. colectiv\. Unii dintre cei care lo- ca mam\ prin experien]a deochiu- CARTEA
unor credin]e – la nivel colectiv, Mai to]i, femei [i b\rba]i, sus- cuiesc `n partea m\rgina[\ a {oi- lui: Copilu’ se muia, se-ng\lbenea
frica de femeie este `n mentalul ]in, a[a cum am ar\tat, c\ nu prea marilor [i deci `n apropiere de Su- [i pica. {i câ]i al]ii `nc\... [i Gheor- Satul românesc e o microlume,
colectiv naiv lipsit\ de norme cri- exist\ vr\jitoare `n p\r]ile locului. rani spun c\ dac\ mergi noaptea ghe, clientul vr\jitoarei din {oi- cu reguli [i sisteme de valori
tice `n evaluarea realit\]ii. U[or Totu[i, vr\jitoarea din satul `nve- pe drum [i treci prin fa]a casei ei, mari, tat\ a trei b\ie]i, a trecut proprii. Aurora Liiceanu pre-
accesibil\, informa]ia despre eve- cinat, din {oimari, a r\mas `n me- se aud zgomote [i voci, ca [i cum prin acelea[i spaime [i tot o feme- zint\ o astfel de microlume
nimente care pun `n lumin\ pute- moria colectiv\ ca o prezen]\ spe- acolo ar avea loc petreceri. Casa ie l-a ajutat: prin intermediul pove[tilor de
rea femeii este preluat\ f\r\ resen- cial\. Despre ea to]i [tiu c\ preotul este goal\ [i nelocuit\. Numai Aveam pe b\iatu’ \sta mai mic, via]\ ale locuitorilor comunei
timente, r\mânând suspendat\ `n din {oimari a refuzat s-o cunune noaptea se aude zgomot. pân\ la un an, [i z\cea mereu. Se Surani. Religia, datinile [i
sistemul cognitiv `n afara jude- [i a refuzat s\-i fac\ slujba de `n- Atât b\rba]ii, cât [i femeile nu deochea mereu, le[ina [i plângea munca p\mântului sunt cele
c\]ii, neasociat\ cu dimensiuni de mormântare [i s\ o `ngroape `n ci- prea cred `n bobi, iar `n sat nu mai [i ziceai c\ moare. Nu dormea, nu mai importante pentru comu-
diferen]\ ale rolului feminin. Iat\ mitirul satului. Chiar preotul Flo- este decât o bob\reas\ cunoscut\, mânca, plângea, le[ina [i ne du- nitate, [i orice abatere de la
o descriere revelatoare f\cut\ de rea din Surani afirm\ c\ spusele foarte b\trân\, c\reia i se zice Du- ceam la o vecin\, aicia, s\-i des- acestea este sanc]ionat\ f\r\
Nicu Vl\descu: satului sunt adev\rate, pentru c\ nu]a. cânte. Cu copilu-n bra]e, aproape drept de apel. Oamenii care cu-
A fost o femeie, umbla legat\ la el a fost cel care a primit-o [i a cu- Specialitatea recunoscut\ a fe- mort, cân’ veneam acas\, veneam nosc obiceiurile locale se `m-
cap cu o band\ alb\. N-o d\dea jos. nunat-o `n biserica din Surani. Un meilor este `ns\ deochiul. Aproa- râzând cu copilu’. ~l dezbr\ca aco- pu]ineaz\ `ns\ pe zi ce trece, iar
B\rbatu’ ei lucra la Bu[tenari, la b\rbat, Gheorghe Ene, din Su- pe to]i oamenii au cunoscut `n lo-n pielea goal\, se ducea pe-aco- modernitatea pare s\ risipeas-
pu]uri. Se f\cea pu]uri de p\cur\ rani, a fost clientul acestei vr\ji- cursul vie]ii lor cazuri de deochi, lo, pe-afar\, [i toca pe-acolo ceva c\ `ncet-`ncet atmosfera `nc\r-
`n p\mânt [i acolo, ce f\cea acolo. toare, al c\rei nume nu-l mai [tie cei mai vârstnici v\zând cu ochii buruieni [i descânta. F\cea din cat\ de credin]e [i supersti]ii
Avea un b\rbat foarte aprig, foar- nimeni. Ea este vr\jitoarea din {oi- lor cum se petrece deocheatul [i m\lai o turt\ [i punea ni[te bolbo- care confer\ satului aerul s\u
te r\u, cân’ se ducea acolo tata lu’ mari, pur [i simplu. Experien]a consecin]ele lui, iar cei mai tineri, lia. O ap\ descântat\. ~l tr\gea, `l atât de special. Nici alb, nici ne-
Fica, Ion Vl\descu, [i mai era aco- vindec\rii lui se adaug\ lucruri- din auzite. Deochiul este, ca expe- `ntorcea peste cap, a[a `l ducea gru aduce `n prim-plan ferme-
lo unu’, Toma Ungureanu, mai lor auzite de la al]ii, conturând rien]\ tr\it\, legat de starea de [i-ncepea copilu’ s\ râd\. ~l ridica c\toarea lume rural\, cu mici
era unu’, Nae Oprea, Mihalcea imaginea unei persoane pline de p\rinte. Cei care au copii sunt cei de picioare. ~l lua de-o mân\ [i de- istorii `nglobate `n istoria mare
care au re]inut `ntâmpl\rile de de- un picior [i punea turtica la burt\, [i tradi]ii p\strate din genera-
ochi, pentru c\ le-au fost deo- punea ce punea acolo [i cân’ ve- ]ie `n genera]ie.
AUTOAREA chea]i copiii. Femeile se ocup\ cu neam acas\, d\deam turtica la Mentalul colectiv: un peisaj
anularea efectelor deochiului. Titi porc. |[tia blonzi se deoache mai aproximativ • Colectivizarea •
Aurora Liiceanu, doctor `n psihologie, a lucrat `n cercetare [i a pre- Oncescu afirm\: A[a, deochi, un u[or. Nu [tiu, mai repede blonzii. Noi [i Ei: percep]ia reciproc\ •
dat psihologie la diferite universit\]i din Bucure[ti, la UQAM (Ca- copil frumos `n bra]e, cineva l-a ~n tot satul apar frecvent dou\ Femei [i b\rba]i • Credin]a
nada) [i EHESS (Fran]a). ~n prezent, este cercet\tor senior la Insti- pupat [i a zis c\ ce copil frumos. interven]ii minime, ca o abilitate `ntr-o lume dreapt\ • Ie[irea din
tutul de Filosofie [i Psihologie „Constantin R\dulescu-Motru“ al Era la o nunt\. Eram acolo. Copi- minim\, atunci când cre[ti un copil: comunism: 1989
Academiei Române. De aceea[i autoare la Editura Polirom: Cuvin- lu’ a dat ochii peste cap. Ochi s\ge- pentru anularea efectelor deo-
te `ncruci[ate (2012), Supuse sau rebele. Dou\ versiuni ale femi- t\tori trebuie. C\-i prea gr\su]. Cu chiului trebuie s\-i spui celui deo-
nit\]ii (2013), Leg\turi de sânge. Povestea Ioanei (2013), Soacre [i gând bun a zis, c\-l simpatizeaz\. cheat Tat\l nostru, iar pentru v\r- s-au transferat dintr-un reperto-
nurori. La cine este cheia? (2014), Valurile, smintelile, p\catele. Psi- L-a udat cu ap\, i-a zis o femeie sat de vânt trebuie s\ pui o cârp\ riu mai elaborat [i specializat `n
hologiile românilor (2015). Tat\l nostru [i [i-a revenit. Am ro[ie `nmuiat\ `n ]uic\ pe pieptu’ practica magic\ generalizat\ [i
v\zut dou\ cazuri. {i Maria Stan, copilului, p\ burt\. Probabil c\ ele curent\.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


opinii « 13

C\r]ile de colorat ale oamenilor mari


Când am `mplinit vreo 28 de ani [i eram deja o imens\ a luat prin surprindere pe
persoan\ adult\ pe toate continentele lumii, am toat\ lumea. De veghe `n lanul de cultur\
primit cadou de la prietenii mei o carte de colorat. Se Succesul c\r]ilor de colorat
numea Desene cu zâne [i prin]ese, dar am preferat s\ pentru adul]i provine dintr-un M\d\lina Cocea
efect colateral surprinz\tor al
nu aflu de ce l-au considerat un cadou potrivit pentru acestora: sunt terapeutice. Pentru
mine. Tuturor celor care `mi vedeau cartea pe a colora, oamenii ocupa]i trebuie
rafturile bibliotecii le-o t\iam simplu: „E pentru s\ `[i desprind\ privirile din ecra-
nepo]i“. Nu eram chiar sincer\, dar cum puteam s\ nul laptopului sau al telefonului [i
recunosc c\ opera cromatic\ de pe pagina cu s\ se concentreze pe un singur lu-
cru. Pe de o parte, este solicitat\
Tinkerbell `mi apar]inea? Acum am un motiv s\
partea logic\ a creierului care are
r\suflu u[urat\: am aflat c\ pe lume mai exist\ alte grij\ s\ respecte formele de colo-
milioane de adul]i ca mine, care iubesc s\ coloreze. rat, dar pentru alegerea [i combi-
narea culorilor este solicitat\ par-
tea creativ\. Din cauza aten]iei in-
~n s\pt\mâna aceasta, pe site-ul Johanna Basford, o desenatoare tense asupra desenelor, dar [i da-
amazon.co.uk, pe cinci pozi]ii din din Sco]ia, a `nregistrat pân\ torit\ nostalgiei unei vârste `n ca-
Top 10 vânz\ri sunt c\r]i de colo- acum cel mai mare succes `n do- re nu existau [efi sau rate la
rat destinate adul]ilor. Desenele meniu, cu o cifr\ de peste dou\ mi- b\nci, creierul ignor\ pentru o pe-
lor, spre deosebire de cartea mea lioane de exemplare vândute din rioad\ toate gândurile negative.
cu zâne, sunt `ntortocheate, mi- c\r]ile: Gr\dina Secret\ [i P\du- Terapia prin culori nu este no- intens\, relaxare, revela]ii tera- faptului c\ este atât complex\, cât
g\loase, ca o dantel\ de peni]\ nea- rea Fermecat\. Cea din urm\ a u\ `n sine – a fost aplicat\ inclusiv peutice, desc\tu[area copilului in- [i creativ\, majoritatea oamenilor
gr\. Sub vârfurile de creioane co- fost abia recent lansat\. „Le-am Carl Jung –, dar abia prin aceast\ terior sau pur [i simplu calmarea mari au un sentiment de `mplini-
lorate, contururile prind via]\ ase- propus editorilor mei o carte de nou\ pia]\ a luat cu adev\rat pentru un timp. re la finalul fiec\rui desen. Mul]i
menea vitraliilor prin care curge colorat pentru oamenii mari“, po- avânt. Casele de editur\ au sesizat Adul]ii pot colora mandale dintre ei `[i posteaz\ operele pe
lumina. Fenomenul este deja r\s- veste[te Johana Basford, desena- `nc\ din 2014 ni[a de pia]\ [i au (simboluri spirituale din budism conturile de social media, deve-
pândit `n Europa [i `n Statele Uni- toarea deja tradus\ `n 14 limbi. g\sit expresia perfect\ care s\ dea [i hinduism), dar [i peisaje de tot nind o reclam\ perfect\ pentru
te. Hachette are o colec]ie de c\r]i „S-a f\cut t\cere pentru o vreme.“ un ghiont vânz\rilor c\r]ilor de felul, imagini ale ora[elor iubite cre[terea vânz\rilor acestor c\r]i.
de colorat dedicat\ adul]ilor; `n Câteva pagini realizate drept exem- colorat: „antistres“. Astfel, exist\ sau tipare abstracte. Activitatea ~n România, din p\cate, nu a ap\-
Marea Britanie, Ryan Gosling [i plu au convins totu[i editura s\ zeci de astfel de c\r]i de colorat ca- este una creativ\, f\r\ nici o pre- rut nici o carte de colorat pentru
Lady Gaga au devenit grafice alb- investeasc\ `ntr-un tiraj ini]ial de re promit atingerea unei st\ri de siune a competi]iei sau vreun risc oameni mari. Va trebui, `n continu-
negru care `[i a[teapt\ culorile. 16.000 de exemplare, dar cererea medita]ie sau de concentra]ie de e[ec. Ba mai mult, din cauza are, s\ le fur\m de la copiii no[tri.

ridicând `n sus cupa plin\ de deli- „– Nu mai `n]\leg nimic\, pi onoa- Afl\m tot din materialele din
Timpuri noi cii, ca divina Hebe, atinge de buze- rea mè! zice Edgar [i iese [i el“, arhivele CNSAS cercetate [i ana-
le r\ci buzele sale calde, cu acea `ncheind excep]ionalul text cara- lizate de Ioana Diaconescu. S-au
Daniel Cristea-Enache delicate]\ poetic\ cu care fluture- gialian publicat `n „Universul“ f\cut rapid verific\ri [i au fost
lul atinge caliciul unui miosotis... din 24 decembrie 1899. Citatele identifica]i vinova]ii. Era vorba,
...Dar muzica ne cheam\. Tr\- mele sunt dup\ edi]ia de Opere gi- st\ scris `n documentele Secu-

Gre[eli de tipar iasc\ valsul! Doamna Athenaïs


Grégorashko, infatigabil\ silfid\...“
„Aici o `ngrozitoare gre[al\ de
rat\ de Al. Rosetti, {erban Ciocu-
lescu [i Liviu C\lin (ESPLA, 1960).
Datele sunt aici importante.
rit\]ii, de linotipistul Iordache
Constantin [i de corectorii Pop
Emanuela, Fusu Maria, Stanciu
tipar...“ survine, `n cronica lui Ed- Din volumul Ioanei Diaconescu, Emil [i Ostahie Cornel.
~ntr-un High-life (Caragiale a scris gimnastic\, scrim\ [i religie de la gar Bostandaki [i `n momentul Scriitori `n arhivele CNSAS (Fun- Linotipistul Constantin Iorda-
dou\) publicat pe 24 decembrie gimnaziul clasic“, str\luce[te. Pri- unui Caragiale enigmistic [i enig- da]ia Academia Civic\, 2012), che a fost retrogradat cu o catego-
1899 `n „Universul“ se face, cum virea acestui „perfect gentilom“ matic ca de obicei. Nu afl\m care afl\m c\ `ntr-un Omagiu tinere]ii rie de retribuire pe termen de
am spune azi, a job description. scaneaz\ tot ceea ce trebuie sca- este `ngrozitoarea gre[al\ de ti- noastre revolu]ionare (cum au dou\ luni [i schimbarea locului
Subtitlul textului e Carnet mon- nat [i selecteaz\ ce e de selectat `n par. Autorul textului literar o va fost zeci) publicat pe 23 august de munc\. Corectorii Emanuela
den, iar `n conturul lui Edgar Bos- ordinea monden\ a lucrurilor. pune sub pecetea tainei, precum 1986, `n „Sc`nteia Tineretului“, s-a Pop, Maria Fusu, Emil Stanciu [i
tandaki, zis Turturel, poate fi re- Ritmul s\u epico-liric este de- progenitura, f\cându-ne s\ urm\- strecurat o gre[al\ de tipar. Vari- Cornel Ostahie au fost pedepsi]i
cunoscut Claymoor sau oricare bordant [i pana i se arat\ mângâ- rim numai efectele. So]ul doam- anta corect\ era: „Ne e temei cu- pe linie administrativ\. Cazul a
alt demn reprezentant al breslei ietoare la fiecare articulare ima- nei Athenaïs, domnul subprefect vântul partidului când cere/ Ca fost prelucrat cu `ntreg colectivul
cronicarilor „de salon“. „Profesia gistic\. Turturel este inspirat, ca Raoul Grégorashko, va sanc]iona noi ai ]\rii tineri n\dejdea ei s\ de linotipi[ti [i cu membrii re-
de cronicar high-life nu este de fiecare dat\, dup\ „un mare bal eroarea de tipar punând-o `n con- fim“. Varianta ap\rut\ `n ziar di- dac]iei. ~n sfâr[it, dar nu `n ulti-
u[oar\, fiindc\ trebuie s\ scrii filantropic“ la care s-a petrecut tul cronicarului monden [i vor- ferea la nivelul unei litere: „Nu e mul rând, c\pitanul având „`n
despre dame, [i damele sunt difici- pân\ la orele [apte, `n diminea]a bindu-i pe un ton „neobicinuit de temei cuvântul partidului când competen]\ problemele de securi-
le, preten]ioase, capri]ioase. Spui urm\toare. Naratorul e selectiv [i aspru“: „– Domnule Turturel! ui- cere/ Ca noi ai ]\rii tineri n\dej- tate `n domeniul presei din capi-
de una o vorb\ bun\, superi pe al- extrage „la `ntâmplare câteva rân- te-te la mine... Te opresc, magariu- dea ei s\ fim“. tal\“ a fost sanc]ionat cu mustra-
ta; spui r\u de alta, atunci nu mai duri“. Extr\gând din extragerea le, s\ faci de mauvaises plaisante- Ce s-a `ntâmplat `n spa]iul tex- re scris\.
po]i pretinde c\ e[ti un om galant; anterioar\, s\ vedem câteva, ca- ries pi conta doamnei Grégoras- tului caragialian ap\rut `n 1899 – Gre[elile de tipar din contextul
insi[ti cu deosebire asupra uneia, racterizante: „Doamna Athenaïs hko, so]ia mè!“. am v\zut. Ni[te sudalme au sanc- lui 1899 [i din cel al lui 1986 sunt,
dai loc la b\nuieli; neglijezi pe Grégorashko, regina adorabil\ a Cronicarul monden nu `n]elege ]ionat eroarea de tipar, iar dou\ `n mod evident, pe dou\ coloane
vreuna, `i inspiri o ur\ primej- valsului adorat!...“; „...Dopurile nimic, dup\ cum nu va pricepe palme au marcat o regretabil\ diferite. Avem o spe]\ a literaru-
dioas\“. pocnesc, pare c-am fi la un atac de lesne palmele „vajnice“ cu care `l omisiune. lui (transgresând epocile) [i una a
~n acest cadru [i `n societatea tiraliori, care nu sparie deloc pe va onora, peste pu]in timp, dom- Ce s-a `ntâmplat `ns\ `n spa]iul ideologiei unice (marcând, la noi,
„foarte aleas\“ din Târgul Mare, bravii convivi... {ampania curge-n nul maior Edmond Buzdrogovici realit\]ii socio-istorice `n care se o anumit\ epoc\). Dar – ca s\ putem
Edgar Bostandaki, suplinitor la valuri. Doamna Athenaïs Grégo- (nemul]umit de absen]a consoar- `ncadreaz\ gre[eala de tipar f\- face compara]ia – ne spun aceste
„catedrele de muzic\ desen, rashko d\ semnalul [i aci; tei din cronica tân\rului suplinitor). cut\ `n 1986? gre[eli ceva despre tiparul `nsu[i?

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


14 » interna]ional

Cum a devenit Furios [i iute


un fenomen mondial
Cifrele sunt clare: noul Un alt element care st\ la baza Gra]ie chimiei dintre Vin Die-
episod al seriei Furios [i acestui succes este faptul c\ seria sel [i Paul Walker, dar [i pove[tii,
iute, al [aptelea, a este foarte iubit\ de publicul „lati- Furios [i iute, care a costat numai
devenit cu furie [i mare no“, atât `n Statele Unite, cât [i `n 38 de milioane de dolari, a devenit
restul lumii. ceea ce Hollywood-ul nume[te un
iu]eal\ un fenomen
Dar Furios [i iute 7 a b\tut toa- „sleeper hit“, un succes la care nu
global la box-office. te recordurile [i `n Bulgaria, Ci- se a[tepta nimeni: 207 milioane de
pru, Egipt, Malaiezia, Thailanda dolari `ncas\ri `n `ntreaga lume.
[i România, precum [i `n alte ]\ri, Iar asta a `nsemnat automat o con-
Filmul este pe punctul de a confir-
ceea ce dovede[te c\ echipa lui tinuare.
ma predic]iile speciali[tilor [i de a
Vin Diesel & co reprezint\ acum Dar, cum la vremea respectiv\,
trece de 1 miliard de dolari `nca-
s\ri `n `ntreaga lume. Ar fi pentru cea mai „hot“ franciz\ de ac]iune nimeni nu avea idee ce succes
prima oar\ când o produc]ie a a Hollywood-ului. avea s\ a[tepte franciza `n viitor,
studiourilor Universal reu[e[te Este o performan]\ demn\ de urm\toarele dou\ filme din serie
aceast\ performan]\, de[i venera- toat\ lauda pentru o serie care a aveau s\ fie private de prezen]a
bilele studiouri au `n portofoliu debutat, cu mai bine de un dece- lui Vin Diesel [i s\ se bucure de
câteva francize de mare succes niu `n urm\, ca o serie B absolut un succes mult mai redus.
precum Jurassic Park sau Despi- normal\. Numai c\ Universal avea indi- anali[tilor, au contribuit la succe- speculat\ [i toate personajele au
cable Me. Franciza, care ast\zi valoreaz\ cii c\ exist\ un public conectat su- sul seriei. parte de un tratament care le sal-
Acest succes era a[teptat de 2,3 miliarde de dolari, s-a n\scut flete[te la personajele seriei [i a – Faptul c\ Universal a realizat veaz\ de un rol pur decorativ. Con-
toat\ lumea. ~n favoarea sa a lu- `ntr-o dup\-amiaz\ fierbinte a decis s\ continue [i s\ revitalizeze poten]ialul pie]elor non-SUA [i a teaz\ [i aspectul multietnic al dis-
crat imensa emo]ie provocat\ de anului 2000, pe asfaltul lui Dodger toat\ seria. Vin Diesel a fost „rein- ac]ionat `n consecin]\ (de exem- tribu]iei [i faptul c\ Morgan [i Lin
moartea actorului Paul Walker `n Stadium din Los Angeles, când s-a tegrat“ `n familie, iar Chris Mor- plu, ac]iunea filmelor se desf\[oa- au reu[it s\ ob]in\ amestecul cel
2013, când produc]ia filmului a tras prima dubl\ a filmului Furios gan [i noul regizor, Justin Lin, au r\ tot mai mult „`n str\in\tate“). mai bun de ac]iune, personaje [i
fost oprit\ vreme de patru luni, [i iute, sub „bagheta“ regizorului reformulat complet universul lui – Lin [i Morgan au `n]eles foar- poveste.
timp `n care regizorul James Wan Rob Cohen. Furios [i iute. A rezultat o serie de te bine ce a[teapt\ publicul de la Pe aripile unui asemenea suc-
[i scenaristul Chris Morgan au re- Ideea filmului a fost g\sit\ de episoade cu un succes crescând, universul Furios [i iute [i, `n ciu- ces, to]i vor s\ [tie care va fi viito-
formulat complet filmul, pâstrând scenaristul Chris Morgan `n arti- atât la public, cât [i, culmea, la cri- da capetelor de afi[, au mizat foar- rul seriei. De[i acesta `nc\ nu a
tot ce se filmase deja cu Walker. colul „Racer X“, publicat de „Vi- tici, lucrurile devenind cu adev\- te mult pe ideea de „familie“, care fost decis oficial, Donna Langley,
Eforturile echipei de filmare au be“ `n 1998, o relatare jurnalistic\ rat spectaculoase odat\ cu apari- st\ `n mijlocul filmelor. pre[edintele Universal, a declarat
fost apreciate de public, care a a pilo]ilor domnicani care se „`n- ]ia `n serie a lui The Rock. – Faptul c\ regula „cu cât mai anul trecut c\ seria Furios [i iute
reac]ionat `n consecin]\. fruntau“ pe str\zile din New York. Sunt câ]iva factori care, `n opinia mul]i, mai bine!“ a fost foarte bine va avea 10 episoade.

Suplimentul lui Jup Hollywood-ul voteaz\


cu Hillary Clinton
Dup\ doi ani de specula]ii, Hillary
Clinton a anun]at oficial c\ va
candida la pre[edin]ia SUA anul
viitor, o decizie care a stârnit ime-
diat reac]ii `n lumea arti[tilor
americani.
La fel cum s-a `ntâmplat cu ani
`n urm\ `n cazul so]ului ei, Hilla-
ry pare a avea de partea ei sus]ine-
rea Hollywood-ului. ~n 2008, `n
timpul campaniei democra]ilor de
nominalizare a unui candidat pre-
zinden]ial, Hollywood-ul a fost di-
vizat `ntre Hillary Rodham Clin-
ton [i Barack Obama; de data doi actori pentru rolul principal, Clooney, a adus 15 milioane de do-
aceasta, nume mari din Cetatea acum este doar unul, ceea ce face lari – una dintre cele mai „rodni-
Filmului o sprijin\ public pe Hil- ca oamenii din showbusiness s\ ce“ strângeri de fonduri `ntr-o sin-
lary, printre ace[tia num\rân- aleag\ mult mai u[or“, comenteaz\ gur\ noapte.
du-se Jeffrey Katzenberg, Steven consultantul politic democrat Chris Acum, Hillary Clinton se bu-
Spielberg sau Lena Dunham, Lehane `n „Los Angeles Times“. cur\ [i de sus]inerea public\ a sta-
creatorea serialului Girls. Hollywood-ul poate aduce mul]i tului Israel (important\ pentru
~n 2008, sus]inerea unor nume bani pentru doamna Clinton. unii moguli hollywoodieni), iar
mari pentru Obama a cam sup\- O strângere de fonduri pentru faptul c\ este femeie ar putea atra-
rat familia Clinton. „~n 2008, erau Obama, ]inut\ acas\ la George ge multe feministe de partea ei.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


interna]ional « 15

Germania `l salut\ pe Terry Gilliam,


Günter Grass, „oglinda la Opera din Paris
Celebrul regizor american las\

impresionant\“ a ]\rii pentru moment filmul pentru


oper\ fiindc\, `n sezonul 2017-
2018, la Opera din Paris va fi
Germania a fost potopit\ de un val de reac]ii din partea media [i a personali- prezentat spectacolul Benvenu-
to Cellini, pus `n scen\ pentru
t\]ilor politice `n urma decesului laureatului premiului Nobel, Günter Grass. prima oar\ de c\tre Terry Gil-
liam `n iunie anul trecut, la En-
Autorul Tobei de tinichea a `nce- glish National Opera.
tat din via]\ luni diminea]a, la Aceast\ oper\ de Hector
vârsta de 87 de ani. Implicat poli- Berlioz este cea de a doua in-
tic, polemic, „impulsiv [i deseori cursiune a fostului membru Monty Python, dup\ spectacolul
agresiv“, Grass este autorul unei The Damnation of Faust, ce a fost prezentat la Londra, `n 2011.
opere ce are ca tem\ central\
Germania, mai ales `n perioadele
ei cele mai `ntunecate, ceea ce a
f\cut ca m\rturisirea sa din 2006 –
c\ a intrat voluntar `n trupele
Waffen-SS, la 17 ani – s\ fie un
adev\rat [oc pentru mul]i.
Decesul acestui laureat al pre-
miului Nobel a stârnit un val de
reac]ii `n Germania natal\ unde
Grass, `n ciuda polemicilor, „este
considerat ast\zi un exemplu, o
figur\ moral\“.
„Un personaj al secolului“, spu-
ne „Der Spiegel“, „Marele Grass“, cu arta sa, ca pu]ini al]ii, istoria de ast\zi, autorul Tobei de tini-
adaug\ „Frankfurter Allgemeine Germaniei postbelice, dar [i cu chea a stârnit `n via]\ multe con-
Zeitung“, `n vreme ce tabloidul angajarea sa politic\ [i social\“, troverse. De exemplu, el a declan-
„Bild“ rezum\ astfel via]a [i ca- a comentat cancelarul Angela [at vii polemici `n 2012 când a pu-
riera scriitorului: „A scris ca un Merkel, `n vreme ce pre[edintele blicat `n presa german\ un poem
grande, s-a b\tut ca un grande, Joachim Gauck a precizat c\ `n care critica violent Israelul,
s-a `mpiedicat ca un grande“. „Günter Grass a fost oglinda im- acuzându-l c\ „amenin]\ pacea
{i politicienii l-au omagiat pe presionant\ a ]\rii noastre“. mondial\“. Statul evreu l-a decla-
scriitor. „Günter Grass a `nso]it ~n ciuda acestui omagiu unanim rat pe Grass „persona non grata“.

Eduardo Galeano
a `ncetat din via]\ Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu
Scriitor [i jurnalist angajat poli- de pres\ de la o vârst\ fraged\ – a numero[i intelectuali. Dup\ lovi- „Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\
cu „Ziarul de Ia[i“.
tic, uruguaianul Eduardo Galea- debutat pe post de caricaturist la tura de stat militar\ din 1973 a
no a `ncetat din via]\ luni, la vâr- 14 ani, `n ziarul socialist „El Sol“. fost `nchis. Adres\: Ia[i, B-dul Carol I, nr. 4, etaj 4, CP Muzic\: Victor Eskenasy,
sta de 72 de ani. Din 1961 [i pân\ `n 1964 a fost Eliberat apoi, s-a refugiat `n 266, tel. 0232/ 214.100, 0232/ 214111, fax: Dumitru Ungureanu
0232/ 214111 Film: Iulia Blaga
N\scut pe 2 septembrie 1940 la redactor-[ef al s\pt\mânalului Argentina, de unde a fost din nou
Senior editor: Teatru: Olti]a C`ntec
Montevideo, Galeano a fost atras „Marcha“, `n care publicau texte gonit `n urma unui puci militar Lucian Dan Teodorovici Caricatur\:
`n Spania. Se va `ntoarce `n Uru- Redactor-[ef: Lucian Amarii (Jup)
George Onofrei Grafic\:
guay abia `n 1985.
Redactor-[ef adjunct: Ion Barbu
Galeano [i-a câ[tigat o faim\ Anca Baraboi Actualitate:
mondial\ cu volumul Venele des- Tehnoredactare: R. Chiru]\, Veronica D.
Niculescu, Ioan Stoleru,
chise ale Americii Latine, ap\rut Adina Ciocoiu
Elena Vl\d\reanu
`n 1971 `n limba spaniol\ [i tra- Rubrici permanente: Publicitate: tel. 0232/ 252294
dus apoi `n peste 20 de limbi, [i cu Bobi (F\r\ zah\r), Drago[ Cojocaru, Distribu]ie: Mihai Sârbu, tel.
Andrei Cr\ciun, 0232/ 271333. Media Distribution S.R.L.,
trilogia Memoria focului. Daniel Cristea-Enache, Florin Ghe]\u, tel. 0232/ 216112
Eseul Venele deschise..., `n ca- Radu Pavel Gheo, Abonamente: tel. 0232/214100
Florin L\z\rescu, Luiza Vasiliu
re atac\ exploatarea Americii la- Carte:
Tarife de abonament: 30,25 lei pentru
3 luni; 60,5 lei pentru 6 luni;
tine de c\tre spanioli [i puterile Doris Mironescu, Eli Bâdic\, 121 lei pentru 12 luni
str\ine, a devenit o carte de refe- Cristian Teodorescu, Bogdan-
Alexandru St\nescu, Alina „Suplimentul de cultur\“
rin]\ pentru militan]ii de stânga, Purcaru, Daniel Cristea-Enache, este tip\rit
Florin Iorga, Florin Irimia cu sprijinul Adev\rul Holding
fiind oferit\ `n 2009 de c\tre Hugo
Chavez lui Barack Obama.
Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Pagini realizate de Drago[ Cojocaru Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro


16 » fast food

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
Luiza Vasiliu St\tut Film
Iulia Blaga

Hardy Daniel Alfredson, care a mai regizat Millennium


Trilogy: The Girl Who Played with Fire [i The Girl Who
Kicked the Hornets’ Nest, o face lat\ `n R\pirea lui
De curând am decis c\ b\rbatul Freddy Heineken/ Kidnapping Mr. Heineken, film
ideal ar trebui s\ fie o combina]ie
despre care „Variety“ scrie atât de plastic: „e la fel de
`ntre John Oliver (ochelaristul cu
gropi]e care te faci s\ râzi chiar atr\g\tor ca berea de ieri cu chi[toace aruncate `n ea“.
[i-atunci când vorbe[te despre taxe,
corup]ie sau `narmarea cu tancuri a Scott Foundas, Chief Film Critic Ideea c\ „se scoate“ distribuin-
poli]iei locale americane) [i Tom la „Variety“, de obicei foarte poli- du-l pe Hopkins l-a ajutat pe Da-
Hardy (un Marlon Brando britanic,
ticos, pur [i simplu [i-a pierdut niel Alfredson `ntr-o oarecare m\-
probabil cel mai bun actor al gene-
r\bdarea cu acest l\l\it „film de sur\. El e doar momeala care adu-
ra]iei lui). Pe John Oliver `l mai
ac]iune“ care face din cazul real ce lumea la un film la fel de sp\-
amân pu]in, dar pe Tom e imposibil
al r\pirii patronului companiei l\cit ca imaginea sa. Ar fi fost mai
s\-l amân, tocmai a terminat film\ri-
Heineken din 1983 un eveniment bine dac\ regizorul ar fi benefi-
le la The Revenant, cel mai nou film
al lui Iñárritu, a semnat contract neinteresant nici m\car pentru ciat de un ghiont din partea frate-
pentru `nc\ trei filme din seria Mad protagoni[ti. E un mister c\ An- lui, Tomas Alfredson, al c\rui
Max, s-a apucat s\ fac\ o miniserie thony Hopkins a fost convins s\ Tinker Tailor Soldier Spy `nc\
teve pornind de la o poveste scris\ se al\ture proiectului [i s\ `l joa- persist\ pe retina cinefililor. En-
`mpreun\ cu tat\l s\u [i a ap\rut joi ce pe Freddy Heineken. Chiar tuziasmul de zile mici al acestui
la premiera filmului Child 44, unde dac\ nu mai are cota de acum 20 proiect te face s\ nu-]i mai vin\ s\
joac\ rolul unui comisar hot\rât s\ de ani, e de presupus c\ Hopkins argumentezi de ce ai c\scat din
prind\ mort-copt un criminal `n se- poate s\ `[i dea seama dac\ scena- cinci `n cinci minute. Totu[i: ga[ca s-a spart, peste o imagine de – Etc., etc.
rie, `ntr-un URSS stalinist `n care riul sau/[i regizorul `l vor faulta. – Cum de au reu[it ni[te oare- grup din „the good old days“? Z\u ~n 2011, dup\ ce a ie[it pe ecra-
„nu exista oficial nici o crim\“. Mi- E adev\rat, când intr\ el `n scen\, care s\ dea a[a o lovitur\? De a[a!... ne primul film despre aceast\
nisterul Culturii din Rusia a v\zut filmul se anim\ brusc, dar, dup\ acord, asta e [pilul, dar scenariul – De ce filmele a c\ror ac]iune r\pire `n care Rutger Hauer `l ju-
deja filmul [i a decis s\-l interzic\, câteva secven]e `n care `[i domi- `l folose[te `mpotriva lui. se petrece `n Europa `nc\ folosesc ca pe Heineken, r\pitorii au cerut
pretextând c\ distribuitorii au vrut n\ psihic r\pitorii (printr-un soi – Cum reu[esc s\ trag\ atâtea actori britanici [i australieni pen- ca filmul s\ fie interzis pentru c\
s\-l retrag\: „Opinia ministerului [i de `n]elepciune cu o sprâncean\ gloan]e `n urm\ritori, de la dis- tru a juca danezi, olandezi etc.?
a distribuitorilor coincide: e inac- nu respect\ adev\rul istoric. Le-ar
ridicat\ seme] spre T\cerea miei- tan]\ [i din vitez\ [i s\ nu r\neas- Accentul nu d\ nici m\car o pole-
ceptabil s\ ar\t\m un astfel de film face un bine spectatorilor s\ cea-
lor), britanicul se blocheaz\ pe o c\ pe nimeni (chiar propunându-[i ial\ de respectabilitate unui film
`n apropierea anivers\rii a 70 de ani r\ [i interzicerea filmului lui Al-
singur\ treapt\ [i acolo r\mâne. s\ nu fac\ victime)? care nu se sus]ine prin el `nsu[i.
de la victorie“. Victorie `mpotriva fredson – `n caz c\-i ascult\ cine-
Devine chiar u[or ridicol, cu alu- – Cât\ fine]e `]i trebuie ca s\ stre- – Atacul b\ncii, de la `nceputul
nazi[tilor, desigur, care urmeaz\ s\ ra lui de Rege Lear obligat s\-[i cori lozinca „Po]i fi bogat având va. Oricum e o lovitur\ de ima-
filmului, e filmat din mai multe
fie s\rb\torit\ pe 9 mai printr-o pa- gine pentru berea Heineken, con-
]in\ rangul, de[i are de-a face cu o mul]i bani [i mul]i prieteni, dar unghiuri, dar el `n sine const\ `n
rad\ gigantic\ `n Pia]a Ro[ie. Pe curen]a probabil exult\.
poveste cu mult sub nivelul lui. nu le po]i avea pe amândou\“ `n mi[c\ri extrem de simple. Rete]a
scurt, filmul are dou\ probleme:
Poate de aici tendin]a de a supra- gura lui Hopkins o dat\ când e `n e s\ filmezi cu mai multe camere
1. Ponegre[te regimul stalinist (ver- R\pirea lui Freddy Heineken/
licita. ~ncearc\ s\ supracompen- lan]uri (cât s\ [tii c\ merge drept [i s\ montezi strâns – toat\ lumea Kidnapping Mr. Heineken, de Daniel
siunea ru[ilor), 2. E pur [i simplu
seze ceea ce povestea [i regia nu `i `n inima lui Jim Sturgess) [i a do- [tie asta, numai c\ aici se vede Alfredson. Cu: Jim Sturgess, Sam
prost (versiunea „The Guardian“).
Din punctul meu de vedere, n-are ofer\. ua oar\ la final, din off [i dup\ ce hârtia de calc. Worthington, Anthony Hopkins
nici o problem\, pentru c\ joac\
Tom Hardy `n el [i oricum o s\-l v\d,
a[a cum i-am v\zut toate filmele de — Cum, fa? O regula `n post? mare. O trebuit s\-i iau eu o mâ-
Voi n-a]i `ntrebat Ptiu, duc\-s-ar pe pustia neagr\! n\ [i s\ o pun la chieptul meu. Cred
pân\ acum. {i o s\ mai citesc de câ-
teva ori paragraful final dintr-un
F|R| ZAH|R v\ r\spunde Aista nu-i om! c\ dac\ era dup\ el, r\mâneam
portret ap\rut `n „Esquire“-ul brita- — Ei, hai, te pomene[ti c\ pe ti- ne`nceput\ pân\ acum.
Bobi ne nu te-a regulat niciodat\ Mi- — Iaca de asta te-ai minunat tu
nic, `n care jurnalista transcrie ce
i-a spus Hardy `ntr-un magazina[ tic\ `n post. la filmul \sta.
Crock A Doodle din Calgary, Cana-
da: „Nu-s un multi-multi-milionar;
n-am destui bani ca s\ supravie-
50 de nuan]e — Numai când era beat. Dar
eu m\ f\ceam c\ dorm. Nu cred
c\ se pune, nu?
— Cum s\ nu m\ minunez,
dac\ am v\zut cum o legat-o cu o
funie, ca pe vac\? {i, a[a legat\, o
]uiesc pentru tot restul vie]ii [i s\
am grij\ de prietenii [i familia mea,
dar a[ prefera oricând s\ m\ pot du-
de mov — Dac\ s-o zgâl]âit patul, se
pune. Da’ tu nu ai auzit ce am
spus? O b\tea.
regulat-o din nou.
— Eu o dat\ am pierdut vaca.
Adic\ s-o r\t\cit de ciread\ [i nu
ce lini[tit la Crock A Doodle [i s\ fiu Maricica [i Ioana se cunosc de o pot vizita f\r\ a da ocol prin drum. — A[a, [i? Pe mine cum crezi mai venea acas\. Am c\utat-o prin
cu câinii mei [i s\ merg pe strad\ [i via]\. Le desparte un singur gard. Era ziua stabilit\ pentru plan- c\ m-o convins Mitic\ prima schini [i prin p\dure pân\ la mie-
oamenii s\ m\ [tie [i s\-mi zic\ Ce-i drept, este gardul care le-a tarea r\sadurilor de ro[ii `n gra- oar\? Dup\ nunt\ eram proast\ zul nop]ii. Oai, ce s-o enervat Mi-
«Bun\». Asta-i ceva minunat, e ca [i pus la `ncercare prietenia, `n sen- dina Ioanei. r\u. Mamica nu m-o `nv\]at ni- tic\ pe mine, era vaca primit\ de
cum a[ fi `ntr-un serial dintr-\la de sul c\ la ridicarea acestuia, so]ii — Fa, Maricic\, am fost la cop- mic, o zis c\ las\, c\ o s\ vezi. {i la mama lui. O b\tut-o cu coada
mod\ veche, Cheers sau ceva de ge- celor dou\ femei s-au acuzat reci- chii la ora[ s\ le duc pasc\ [i cozo- ce-am v\zut? Ditamai buhaiul ca- furcii, apoi o luat funia de la gâtul
nul, numai c\-n via]a real\. M\ cu- proc de tentativ\ de `nc\lcare a nac. Dac\-]i spun ce am v\zut, te re se aburca pe mine. I-am zis ei [i m-o legat pe mine. Cruci [i
no[ti? Foarte bine. Minunat. E tare. propriet\]ii [i s-au b\tut dou\ ore scuipi `n sân. M-o pus s\ m\ uit la las\-m\, Mitic\. Pfaai, ci s-o ener- biserici, c\ de ce am pierdut-o.
Genial. Ador chestia asta. Cel pu]in pe ceas. ~n cele din urm\, pacea a un film cu un nebun, `l cheam\ vat. Mi-o tras o poac\ de-am v\- Vai, ce-mi pl\cea când `mi vorbea
[tiu c\ nu-s singur pe lume“. fost adus\ de un domn topome- Grey. zut stele verzi, apoi m-o aruncat a[a. I-am zis: Mitic\, dac\ nu-mi
trist de la prim\rie [i doi ]\ru[i — Era ortodox de-al nostru? pe pat [i pac! {i s\ nu m\ treac\ dai una acuma, mor! Mi-o spart
`nfip]i cu precizie milimetric\ `n — Iaca, nu [tiu asta. Da’ avea Domnul la p\cate, dar parc\ buza de sus, uite, [i acum am
hotarul cu pricina [i `n inima mo- omul \sta o femeie, m\ mir c\ mai chiar mi-o pl\cut. semn.
roiului discordiei. Acum exist\ chiar st\tea cu el. O b\tea `n timp ce o — Vasile al meu st\tea ca pros- — Fa, Maricico, tu ai o via]\
480 [i o porti]\, prin care vecinele se regula. tul [i se uita ru[inos ca o fat\ ca-n filme.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 480 » 18 – 24 aprilie 2015 www.suplimentuldecultura.ro

S-ar putea să vă placă și