Sunteți pe pagina 1din 21

PANORAMAPANORAMA

LITERATURIILITERATURII ARMARMÂNEÂNE DEDE ASTĂZIASTĂZI

TextText publicatpublicat îînn AnaleleAnalele UniversităUniversităţţiiii HyperionHyperion,,

20072007

LectorLector univ.univ. dr.dr. MARIANAMARIANA BARABARA

UNIVERSITATEAUNIVERSITATEA HYPERIONHYPERION

PARADIGMEPARADIGME TEMATICETEMATICE

TradiTradiţţiaia stilisticăstilistică mediteraneanămediteraneană caca expresieexpresie aa atitudiniiatitudinii existenexistenţţiale:iale:

tragicătragică –– Y.Y. VranaVrana şşii SpiruSpiru FuchiFuchi solarăsolară –– ColaCola FuduleaFudulea sausau VictorVictor CearaCeara

nostalgicănostalgică –– ceacea maimai reprezentatăreprezentată

AcesteAceste paradigmeparadigme sese îîntrepătrundntrepătrund uneoriuneori

MarileMarile temeteme

ConConşştiintiinţţaa etnicăetnică armâneascăarmânească SalvareaSalvarea limbiilimbii DestinulDestinul istoricistoric -- istoriaistoria armânilorarmânilor dindin RomâniaRomânia,, mmarcatăarcată dede evenimenteevenimente traumatizante:traumatizante: emigrarea,emigrarea, schimbulschimbul dede populapopulaţţieie dindin 1940,1940, îînchisorilenchisorile comunistecomuniste şşii domiciliuldomiciliul obligatoriu,obligatoriu, auau făcutfăcut caca aproapeaproape fiecarefiecare armânarmân săsă treacătreacă prinprin treitrei ipostazeipostaze (emigrant,(emigrant, deportat,deportat, dedeţţinutinut politic).politic). BiografiiBiografii

PosibilePosibile schemescheme dede prezentareprezentare

(a)(a) geograficăgeografică (pe(pe ţţăriări););

(b)(b) aa generageneraţţiiloriilor dede scriitori;scriitori;

(c)(c) aa genurilorgenurilor şşii aa speciilor.speciilor.

AbordareaAbordarea geograficăgeografică

Grecia:Grecia: GG PPlatarilatari--TzimăTzimă,, GiannGiannáákiskis DDóóndosndos[1][1],, ZoiZoi PapazisiPapazisi--Papatheodoru,Papatheodoru,

SteryiuSteryiu Dardaculi.Dardaculi. Albania:Albania: IliaIlia Colonia,Colonia, SpiroSpiro Fuchi,Fuchi, SpiroSpiro Poci,Poci, AndonAndon KristoKristo,, ManolManol BashBash,,

EnceledaEnceleda Kristo,Kristo, NikollaNikolla Mullisi,Mullisi, KozmaKozma Mitro.Mitro. România:România: HristuHristu Cândroveanu,Cândroveanu, MatildaMatilda CaragiuCaragiu MarioMarioţţeanu,eanu, IlieIlie Ceara,Ceara,

VictorVictor Ceara,Ceara, NicolaeNicolae Caratana,Caratana, DumitruDumitru Garofil,Garofil, VaVasilesile Todi,Todi, CoColala Fudulea,Fudulea, KiraKira Iorgoveanu,Iorgoveanu, GheorgheGheorghe Vrana,Vrana, MarianaMariana Bara,Bara, ClariClarisasa Cavachi,Cavachi, SirmaSirma Guci,Guci, AuraAura PaPaşşa,a, TomaToma Enache.Enache. R.Macedonia:R.Macedonia: DinaDina Cuvata,Cuvata, VangheaVanghea MihanjMihanj Steryiu,Steryiu, VanghiuVanghiu Dzega,Dzega,

GhenaGhena Nakovska,Nakovska, AnitaAnita SteryiuSteryiu--Dragovici,Dragovici, SantaSanta Djika,Djika, TsatseTsatse Tugear.Tugear. Bulgaria:Bulgaria: CostaCosta Bicov,Bicov, NicolaiNicolai Kiurkciev,Kiurkciev, YioryiYioryi alalŭŭ HuleanuHuleanu

diasporadiaspora vestvest--europeanăeuropeană şşii nordnord--americanăamericană:: KiraKira Mantsu,Mantsu, Gh.Gh. Godi,Godi, MihaliMihali

Prefti.Prefti.

[1][1] GiannGiannáákiskis DDóóndos,ndos, ΗΗ φανταστικήφανταστική αλήθειααλήθεια AliAliθθiaia fantastikiaskafantastikiaska,, ΒελεστίνοΒελεστίνο 19901990 şşii idem,idem, ΑρµανάµεαΑρµανάµεα [Armânamea],[Armânamea], ΒελεστίνοΒελεστίνο 1992.1992.

AbordareaAbordarea pepe generageneraţţiiii

pestepeste şşaizeciaizeci dede aniani sausau generageneraţţiaia vârstnicăvârstnică (Matilda(Matilda CaragiuCaragiu MarioMarioţţeanu,eanu, H.Cândroveanu,H.Cândroveanu, IlieIlie Ceara,Ceara, ViVictorctor Ceara,Ceara, CoColala Fudulea,Fudulea, G.G. PlatariPlatari-- TzimăTzimă,, YioryiYioryi alalŭŭ Huleanu,Huleanu, Gh.Godi,Gh.Godi, D.Garofil),D.Garofil), îîntrentre 4040 şşii 6060 dede aniani sausau generageneraţţiaia maturămatură (Kira(Kira Mantsu,Mantsu, DinaDina Cuvata,Cuvata, VangheaVanghea MihanjMihanj Steryiu,Steryiu, CostaCosta Bicov,Bicov, MihaliMihali Prefti,Prefti, Y.Vrana,Y.Vrana, MarianaMariana Bara),Bara), subsub 4040 dede aniani sausau generageneraţţiaia tânărătânără (Spiru(Spiru Fuchi,Fuchi, AuraAura PaPaşşa,a, SirmaSirma Guci,Guci, ClarisaClarisa Cavachi,Cavachi, TomaToma Enache,Enache, MihaelaMihaela ŞŞuuţţu).u).

PoeziaPoezia liricălirică

Y.VranaY.Vrana SpiruSpiru FuchiFuchi KiraKira IorgoveanuIorgoveanu MantsuMantsu Gh.GodiGh.Godi VanghiuVanghiu DzegaDzega MatildaMatilda CaragiuCaragiu MarioMarioţţeanueanu

SpeciiSpecii narativenarative PovestiriPovestiri îînn prozăproză sausau versuriversuri

NaraNaraţţiuneaiunea biograficăbiografică îînn prozăproză ((DinaDina Cuvata,Cuvata, ColaCola FuduleaFudulea,, ElenaElena Stere,Stere, VangheaVanghea MihanjMihanj--SteryiuSteryiu,, IlieIlie CearaCeara,, KiraKira IorgoveanuIorgoveanu Mantsu,Mantsu, IliaIlia Colonia)Colonia) sausau îînn versuriversuri ((DumitruDumitru StereStere Garofil,Garofil, NicolaeNicolae TănaseTănase SuflaruSuflaru):):

–– nucleunucleu realreal convertitconvertit îînn ficficţţiune,iune, –– transcrieri,transcrieri, maimai multmult sausau maimai pupuţţinin fidele,fidele, aleale unorunor povestiripovestiri carecare circulăcirculă îînn comunitateacomunitatea armâneascăarmânească

romanulromanul

biograficbiografic –– IlieIlie Ceara,Ceara, PiPi caleacalea aa banăljeibanăljei

–– VangheaVanghea MihanjMihanj Steryiu,Steryiu, CasiCasi fărăfără părmatsipărmatsi

istoricistoric –– SterieSterie Guli,Guli, SirmaSirma

IonelIonel Zeana,Zeana, VulturiiVulturii PinduluiPindului

teatruteatru

AdaptăriAdaptări dupădupă II.L.Caragiale.L.Caragiale (text(text şşii regieregie TomaToma Enache)Enache) LaliLali NidaNida ssampuliseashtiampuliseashti cucu ehtsărljiehtsărlji UnăUnă noaptinoapti fuviroasăfuviroasă

JurnaleJurnale dede călătoriecălătorie

LifteriLifteri NaumNaum AuricaAurica PihaPiha SprioSprio PociPoci

MemorialisticaMemorialistica îînn limbalimba românăromână

TeohariTeohari MihadaMihadaşş

MariaMaria BedivanBedivan

LenaLena CostanteCostante

DumitruDumitru PerceliPerceli

SpiruSpiru ZechiuZechiu

EditoriEditori dede periodiceperiodice şşii cărcărţţii armânearmâneşştiti

MarianaMariana BaraBara

VasileVasile BarbaBarba

HristuHristu CândroveanuCândroveanu

TiberiuTiberiu CuniaCunia

DinaDina CuvataCuvata

DumitruDumitru GarofilGarofil

GicaGica GicaGica

JaniJani GushoGusho

NicoNico KiurkcievKiurkciev

TomaToma KiurkcievKiurkciev

AndonAndon KristoKristo

VangheaVanghea MihanjMihanj SteryiuSteryiu

GoguGogu PadiotiPadioti

DumitruDumitru PiceavaPiceava

SpiroSpiro PociPoci

JurnaliJurnalişştiti îînn mediamedia armâneascăarmânească

MarianaMariana CaciandoniCaciandoni BudeBudeşş

NiculachiNiculachi CaracotaCaracota

AlexandruAlexandru GicaGica

VanghiuVanghiu DzegaDzega

AndonAndon KristoKristo

TaTaşşcucu LalaLala

IanaIana MihailovaMihailova

LifteriLifteri NaumNaum

IrinaIrina ParisParis

DumitruDumitru PiceavaPiceava

AuricaAurica PihaPiha

SpiroSpiro PociPoci

VasileVasile TodiTodi

SashoSasho YerândaYerânda

RevisteReviste armânearmâneşştiti

ZborluZborlu aa nostrunostru RivistăRivistă culturalâculturalâ trâtrâ ArmâArmâññii (Mazedo(Mazedo-- romanischeromanische kulturellekulturelle Zeitschrift)Zeitschrift),, dindin 1984,1984, îînn R.F.R.F. Germania,Germania, editoreditor prof.dr.Vasileprof.dr.Vasile Barba.Barba. DeDeşşteptareateptarea’ directordirector HristuHristu Cândroveanu,Cândroveanu, dindin 1990.1990.

ÎÎnn R.Macedonia,R.Macedonia, UniljeaUniljea titi CulturãCulturã--aa ArmãnjloruArmãnjloru ditdit MachiduniiMachidunii

scoatescoate dindin 19981998 revistarevista ‘‘GrailuGrailu ArmãnescuArmãnescu’’,, redactorredactor--şşefef DinaDina Cuvata.Cuvata. ‘‘FenixFenix’’ dede lala BituliBituli,, eeditatăditată dede drdr.Nico.Nico Popnicola.Popnicola. ‘‘RivistaRivista didi StudiiStudii şşii LitiraturLitiraturãã ArmArmããnini’’,, RRLSA,LSA, trtrimestrialăimestrială,, eeditatăditată dede TiberiuTiberiu Cunia,Cunia, formatformat dede carte,carte, cucu ccacca 200200 p.p. lala fifiecareecare apariapariţţie,ie, BanaBana ArmArmããneascneascãã’ editoreditor DumitruDumitru Piceava.Piceava. ‘‘FrăFrăţţiaia’’ lala Elbasan,Elbasan, editorieditori AndonAndon Kristo,Kristo, IaniIani Gusho.Gusho. ‘‘FărshirotuFărshirotu’’ lala Ghirocaster,Ghirocaster, inin Albania,Albania, editoreditor SpiroSpiro Poci.Poci. ‘‘ArmArmããnameanamea’’ fundatăfundată îînn 11996,996, rereluatăluată dindin 2005,2005, trimestrialtrimestrial alal CARo.CARo. ‘‘DaimaDaima’’ alal filialeifilialei TulceaTulcea aa CARo.CARo.

EseuEseu

TemeTeme economiceeconomice

–– TănaseTănase StamuleStamule –– DanielDaniel LiparăLipară

TemeTeme politicepolitice

–– PituPitu DibreaniDibreani –– StelianStelian DamovDamov

TemeTeme culturale,culturale, contactecontacte internainternaţţionaleionale

–– DianaDiana CuturelaCuturela –– FlorentinaFlorentina CosteaCostea –– GeorgianaGeorgiana KettyKetty TugearuTugearu

EdituriEdituri armânearmâneşştiti

EdituraEditura CarteaCartea AromânăAromână,, ccreatăreată îînn 19881988 îînn SUASUA dede TiberiuTiberiu Cunia,Cunia, pestepeste 100100 dede titluri,titluri, EdituraEditura DimândareaDimândarea PărinteascăPărintească (Hristu(Hristu Cândroveanu)Cândroveanu) EdituraEditura UniaUnia titi culturãculturã--aa armãnjlorarmãnjlor ditdit MachiduniiMachidunii dede lala SkopjeSkopje (Dina(Dina Cuvata)Cuvata) EdituraEditura SammarinaSammarina,, ConstanConstanţţaa etc.etc.

antologiiantologii

MicăMică antologieantologie araroomâneascămânească CuCu unun studiustudiu introductivintroductiv asupraasupra armânilorarmânilor şşii aa dialectuluidialectului lorlor dede ConstantinConstantin PapanacePapanace”” ColecColecţţiaia Armatolii.Armatolii. BucureBucureşştiti 2001,2001, 365365 p.p.,, redred IancuIancu DzimaDzima LaLa Skopje,Skopje, DinaDina CuvataCuvata publicăpublică oo antologieantologie bilingvăbilingvă,, aarmânărmână –– englezăengleză dindin poeziapoezia armâneascăarmânească contemporancontemporanăă,, CaleaCalea--mbarmbar!! (2004).(2004). HristuHristu CândroveanuCândroveanu :: antologieantologie dede poeziepoezie universalăuniversală şşii altaalta dede poeziepoezie românăromână clasicăclasică şşii modernămodernă,, textetexte tradusetraduse dede elel îînn armânăarmână VangheaVanghea MihanjMihanj--SteryiuSteryiu,, PanoramaPanorama--aa poetslor,poetslor, Scopia,Scopia, 2000.2000. NicolaNicola şşii TomaToma KiurkcievKiurkciev lala SofiaSofia ddinin 2001,2001, AntologhiaAntologhia armâneascâarmâneascâ,, 44 vol.vol. IonelIonel ZeanaZeana,, AntuluyiaAntuluyia--aa puiziiljeipuiziiljei armâneascâarmâneascâ,, vvol.ol. IIII,II, 22001.001. AutorulAutorul identificăidentifică 1717 poepoeţţii armâniarmâni aiai perioadeiperioadei clasice,clasice, 2929 poepoeţţii modernimoderni şşii pestepeste 2020 dede poepoeţţii contemporani.contemporani.

KiraKira IorgoveanuIorgoveanu Mantsu,Mantsu, Noi,Noi, poetsljipoetslji aa populilorpopulilor njitsnjits,, Bruxelles,Bruxelles,

2007.2007.

CeCe viitorviitor pentrupentru literaturaliteratura armâneascăarmânească??

PromovareaPromovarea cărcărţţilorilor

–– ZileleZilele culturiiculturii armâne,armâne, 44 ediediţţiiii cucu lansărilansări –– InternetInternet –– RevisteReviste

SprijinSprijin financiarfinanciar pentrupentru edituriedituri şşii revistereviste PremiiPremii literareliterare pentrupentru creatoricreatori

PubliculPublicul cititorcititor şşii ofertaoferta culturalăculturală

StudiereaStudierea limbiilimbii armânearmâne îînn şşcolicoli CultivareaCultivarea limbiilimbii armânearmâne BiblioteciBiblioteci lala fiecarefiecare filialăfilială SchimbSchimb dede cărcărţţii cucu edituriedituri şşii revistereviste dindin BalcaniBalcani TraduceriTraduceri dindin literaturaliteratura internainternaţţionalăională despredespre armâniarmâni (acum(acum proiectulproiectul Weigand)Weigand) PublicarePublicare pepe internetinternet

CasaCasa armãneascãarmãneascã dituditu yisuyisu

““candacanda titi priimnjipriimnji tutu hãryiihãryii tutu unãunã gãrdinãgãrdinã cucu turliturliii didi lilicililici sshh poami,poami, titi aplucusescu,aplucusescu, titi njirã,njirã, titi anvãrlisescu,anvãrlisescu, auaaua limonjilimonji,, auaaua trandaftrandafilã.ilã. MãrunãMãrunã didi puljpulj njits,njits, minuts,minuts, ascumtsãascumtsã tutu lumãkilumãki kirkirkireadzã,kireadzã, pipi sumusumu poamipoami aroshi,aroshi, vãzãiescuvãzãiescu hãrsits.hãrsits.

MeariMeari aroshi,aroshi, cireashicireashi aroshi,aroshi, limonjlimonj dindin Sãrunã,Sãrunã, trtrandafili.andafili. UnãUnã poartãpoartã apitrusitãapitrusitã didi frãndzãfrãndzã aroshiaroshi shsh galbini,galbini, arapaniarapani didi aauuãuuã aroshi,aroshi, mpadimpadi cãdzuticãdzuti alti,alti, kisati,kisati, stulcinati.stulcinati. DidDidindiindi didi poartpoartã,ã, unãunã lumilumi yii,yii, emuemu dealithea,dealithea, emuemu fantasticã.fantasticã. DiDi anvãrligaanvãrliga gardulugardulu arudzinatuarudzinatu shsh cãliceacãlicea cãtãcãtã unãunã casãcasã albã,albã, nniheamãiheamã aruvuitã,aruvuitã, pisuprãpisuprã cucu cirnidz,cirnidz, iuiu ss--angãrlimãangãrlimã altialti ierghi,ierghi, didi ss--higuhigu pitupitu gemuri,gemuri, pitupitu ushi,ushi, ss--acatsãacatsã didi balconi,balconi, pitupitu cripituri.cripituri.

casacasa largã,largã, kiskinã,kiskinã, mplinãmplinã didi soari,soari, fãrãfãrã kindkindimati,imati, arhundarhundeascãeascã shsh cucu tutituti uidiili,uidiili, dituditu caricari ariari vdzitãvdzitã vahivahi paplu,paplu, uunãnã casãcasã armãnarmãneascãeascã iuiu ninganinga ss--tindutindu peturipeturi titi pitipiti shsh iuiu ss--aprindiaprindi aloatlualoatlu titi tãrhãnã.tãrhãnã.””