Sunteți pe pagina 1din 4

6.

Emisiunea obligațiunilor ca mod de procurare a resurselor pe terme lung


Potrivit LEGII Nr.171 ,din  11.07.2012, PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL, serviciile şi
activităţile financiare reglementate de prezenta lege vizează următoarele instrumente
financiare:
    a) valorile mobiliare;
    b) unităţile (titlurile) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;
    c) instrumentele pieţei monetare;
    d) contractele options, contractele futures, contractele swap, contractele forward pe rata
dobînzii şi orice alte instrumente financiare derivate referitoare la valori mobiliare, valute,
rate ale dobînzii, rate ale rentabilităţii, indici financiari sau bunuri;
    e) instrumentele financiare derivate pentru transferul riscului de credit;
    f) contractele financiare pentru diferenţe;
    g) alte instrumente financiare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi/sau în
cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare.
    Prezenta lege reglementează valorile mobiliare şi unităţile emise de organismele de
plasament colectiv în valori mobiliare. Instrumentele financiare indicate mai sus sînt
reglementate de prezenta lege doar în cazul tranzacţionării acestora pe pieţele reglementate
sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare. Admiterea instrumentelor financiare
pe pieţele reglementate sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare are loc după
înregistrarea lor la Comisia Naţională în modul stabilit de actele normative ale acesteia.
    În conformitate cu prezenta lege, se consideră valori mobiliare următoarele
instrumente financiare:
    a) acţiunile şi alte valori mobiliare echivalente acţiunilor, inclusiv recipisele depozitare
asupra acestor valori mobiliare;
    b) obligaţiunile şi alte tipuri de valori mobiliare de creanţă, inclusiv recipisele
depozitare asupra acestor valori mobiliare;   
c) orice alte instrumente financiare care pot fi convertite sau care oferă dreptul de
a cumpăra sau de a vinde valorile mobiliare.
Potrivit Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea
valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, 31.07.2018, Comitetul executiv al
Băncii Naţionale a Moldovei stabilește regulile și procedurile privind plasarea, tranzacționarea
și  răscumpărarea valorilor mobiliare de stat (în continuare – VMS), emise de către Ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova pe piața internă în formă de înscriere în cont, criteriile de
selectare și modul de evaluare a performanței dealerilor primari, drepturile și obligațiile acestora.
Banca Naţională a Moldovei acționează ca agent al statului în temeiul Legii nr.548-XIII din
21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii nr.419-XVI din 22 decembrie
2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi este
responsabilă de organizarea şi desfășurarea, în numele şi la indicația Ministerului Finanţelor, a
licitaţiilor de vânzare a VMS pe piaţa primară și coordonarea activităților cu Ministerul
Finanțelor în dezvoltarea continuă a pieței VMS.
Pe piaţa internă a Moldovei se emit două tipuri de VMS:
- bonuri de trezorerie (în continuare BT) – VMS emise cu scont şi răscumpărate la
valoarea lor nominală la scadenţă, având termenul de circulaţie până la un an;
- obligaţiuni de stat (în continuare OS) – VMS emise cu scont, la valoarea nominală sau
cu primă, pe termen de un an şi mai mare, pentru care emitentul plătește periodic dobânzi
potrivit ratei fixe sau flotante în conformitate cu condițiile emiterii şi care sunt
răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală;

Piaţa primară a VMS


Ministerul Finanţelor emite pe piaţa internă VMS sub formă de BT şi OS în moneda
naţională. Valoarea nominală a unei VMS este de 100 lei.
Caracteristicile VMS, modalitatea de plasare, de plată a dobânzilor aferente şi de
răscumpărare a acestora, precum şi elementele de identificare ale emisiunilor sunt stabilite de
Ministerul Finanţelor prin comunicatele privind plasarea VMS, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament şi Condiţiile de plasare, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat
cu dobânda fixă/flotantă. VMS se emit în formă de înscriere în cont, respectiv emisiunea,
evidența, confirmarea dreptului de proprietate, precum şi plata sumei principale la maturitate şi a
dobânzilor (cupoanelor) aferente acestora se efectuează de către Depozitarul central în numele
Ministerului Finanțelor. 
Potrivit LEGII cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, nr 234
din 03.10.2016. Depozitarul central este creat sub forma unei societăţi pe acţiuni în conformitate
cu Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, cu particularităţile
stabilite de prezenta lege.
Depozitarul central este în drept să desfăşoare activităţile sale în privinţa următoarelor
categorii de valori mobiliare:
a) valorile mobiliare de stat care cad sub incidenţa Legii nr.419-XVI din 22 decembrie
2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
b) creanţele emise de către Banca Naţională a Moldovei;
c) valorile mobiliare stabilite de art.4 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de
capital;
d) valorile mobiliare similare celor stabilite de lit.a)-c), emise în Republica Moldova sau
în alte state şi admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem
multilateral de tranzacţionare.
dealer primar – banca care a fost acceptată de Ministerul Finanțelor să deruleze operaţiuni
cu VMS pe piaţa VMS ca urmare a îndeplinirii criteriilor de selectare şi care poate desfăşura
operaţiuni în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi în contul clienţilor săi, persoane
fizice şi/sau juridice, rezidente sau nerezidente;
Dealerii primari sunt selectaţi pentru a presta servicii specifice pe piaţa VMS prin
participarea la licitaţiile desfăşurate pe piaţa primară şi tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară
la preţurile pe care ei sunt obligaţi să le anunţe. 

Licitaţiile de plasare a VMS se desfăşoară în sistemul electronic al Bloomberg


Professional Service – Bloomberg Auction System (BAS). Procedurile detaliate de utilizare
a sistemului în cauză pentru participarea la licitaţiile de plasare a VMS sunt stipulate în
Ghidul utilizatorului Bloomberg Auction System.

Rata nominală a dobânzii la BT se determină după următoarea formulă:


 
unde:
r - rata nominală anuală a dobânzii (%);
N - valoarea nominală a BT (lei);
Pe - preţul de cumpărare a BT (lei);
t - numărul de zile până la scadenţă.

Rata dobânzii la OS se determină din următoarea formulă:

unde:
P - preţul brut a OS (include cuponul acumulat), (lei);
n - numărul de cupoane spre plată;
Cn - mărimea cuponului „n” (lei);
N - valoarea nominală a OS (lei);
i - rata dobânzii la OS (%);
tn - numărul de zile până la plata cuponului „n”.

 Răscumpărarea VMS şi/sau plata dobânzilor (cupoanelor) la OS se efectuează de către


Ministerul Finanțelor prin intermediul Depozitarului central, în conformitate cu regulile
acestuia.
Tranzacționarea VMS pe piața secundară
Piața secundară funcționează pe principiul negocierii directe și cuprinde tranzacțiile de
cumpărare și de vânzare a VMS admise spre tranzacționare pe piața secundară. Se admit spre
tranzacționare VMS aflate în circulație, care nu sunt grevate cu obligații și nu sunt supuse unor
restricții de tranzacționare pe piața secundară.
Tranzacțiile pe piața secundară se vor efectua în interiorul termenului de scadență al VMS, care
începe să curgă din data emisiunii (data decontării) pe piața primară până la data anterioară datei
scadenței.
Orarul de funcționare a pieței secundare este cuprins între orele 9:00 - 17:00, ora
locală, de luni până vineri inclusiv, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Curiozitati
Ministerul Finanțelor a executat obligația de plată pentru 2017 privind răscumpărarea de
obligațiuni de stat emise în urmă cu un an. Vin, 06/10/2017 - 13:41 |
http://mf.gov.md/ro/content/ministerul-finan%C8%9Belor-executat-obliga%C8%9Bia-de-plat
%C4%83-pentru-2017-privind-r%C4%83scump%C4%83rarea-de

Ministerul Finanțelor a transferat către Banca Națională a Moldovei suma  care


acoperă dobânzile și costul valorilor mobiliare de stat (VMS) cu maturitatea de un
an, emise în toamna anului trecut. Transferul respectiv privește executarea unor
obligații de plată care derivă din garanțiile de stat, acordate BNM pentru creditele
de urgență în anii 2014 și 2015.
Precizăm că această sumă provine parțial din valorificarea activelor celor trei bănci
devalizate - „Banca de Economii” S.A., BC ”Banca Socială” S.A. și BC ”Unibank” S.A.
Suma achitată astăzi Băncii Naționale de către Ministerul Finanțelor este de 668 milioane
lei, reprezentând răscumpărarea obligațiunile de stat cu termenul de circulație 1 an (50
milioane lei) plus dobânzile pentru tot volumul de obligațiuni emise   în 2016 (618
milioane lei).
Achitarea a fost efectuată în conformitate cu Legea 235 din 3 octombrie 2016 privind
emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a
obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat. Reiterăm că convertirea garanțiilor
de stat în datorie, prin emiterea de VMS-uri, a permis să fie evitată decapitalizarea Băncii
Naționale. Decapitalizarea ar fi implicat consecințe grave, precum incapacitatea de a
derula politici monetare adecvate, reținerea finanțărilor externe și semnarea unui Acord
de țară cu FMI.
Astfel, Ministerul Finanțelor a emis și transmis Băncii Naționale a Moldovei, la 4
octombrie 2016, obligațiuni de stat în sumă de aproximativ 13 miliarde de lei, în volum
egal cu suma creditelor neachitate de către „Banca de Economii” S.A., BC ”Banca
Socială” S.A. și BC ”Unibank” S.A. Băncii Naționale la data emiterii obligațiunilor de
stat. Obligațiunile de stat au fost emise pe termene de la 1 an pînă la 25 de ani.
Răscumpărarea obligațiunilor de stat va fi efectuată în baza unui grafic agreat cu Banca
Națională a Moldovei. Dobânzile  vor fi achitate semianual, cu excepția cupoanelor
pentru primul an.
În perioada 16 octombrie 2015 - 3 octombrie 2016, cele trei bănci aflate în proces de
lichidare au rambursat BNM 780,6 milioane lei din suma creditelor de urgență acordate,
precum şi 8,8 milioane lei dobânzi aferente. Din data de 4 octombrie 2016 și până în
present, BEM, Banca Socială și Unibank au transferat la bugetul de statmijloace băneşti,
din valorificarea activelor lor, în sumă de 274,6 milioane lei. Suma totală rambursată
constituie 1,06 mlrd. lei.
Mai precizăm că statul urmează să vândă și alte active aflate acum sub sechestru, în
dosarele ce vizează cele trei bănci devalizate, valoarea cărora este de aproximativ un
miliard de lei. Banii vor fi transferați, de asemenea, în bugetul de stat.

S-ar putea să vă placă și