Sunteți pe pagina 1din 49

TERENTE, REGELE BĂLŢILOR / TERENTE, THE PONDS’ KING

ST TT
Povestire adevărată din zilele noastre True story from our days
Colecţia „Aventura zilei” nr. 1 "Adventure of the day" collection no. 1
Bucureşti 1924 Bucharest 1924

LIPOVEANUL DOBROGEAN THE LIPOVEAN1 FROM DOBROGEA2

Delta Dunării şi de-a lungul malului The Danube Delta and along the bank of the
fluviului ce scaldă meleagurile celor două river that bathes the lands of the two Romanian
provincii româneşti – Dobrogea şi provinces - Dobrogea and Basarabia3 - are
Basarabia – sunt presărate peste tot cu dotted with various fishing villages inhabited
diferite sate pescăreşti locuite în mare parte mostly by Russians, skilled fishermen, bold
de ruşi, pescari meşteri, luntraşi dibaci şi and skilful boatmen and unsurpassed drunk
îndrăzneţi şi beţivi neîntrecuţi. men.

Aceşti pescari se tocmesc cu anul la These fishermen bargain for one year at the
cherhanale de peşte ale negustorilor bogaţi, rich merchants’ fisheries, on a salary that
pe o simbrie de abia-abia le-ar fi ajuns de a would barely be enough for a quarter of a year,
se hălădui un sfert de an, dar cum primesc but they receive food from their master,
de la stăpânul lor mâncare, compusă din composed of salt, pepper and cornflour, always
sare, ardei şi mălai, peştele avându-l having fish at hand, enough brandy and on top
totdeauna la îndemână, destul rachiu şi pe of that a quantity of sheep cheese, hot and old -
deasupra o cantitate de brânză de oi, iute şi these people lead their lives as hard workers,
veche – oamenii aceştia îşi duc viaţa la facing all dangers, doing their job with an
muncă aprigă şi înfruntare a tuturor innate love, as eternally insatiable artists of the
primejdiilor, făcându-şi meseria cu o beauties of nature, of the picturesque life of the
dragoste înnăscută, de artist veşnic nesăturat tent that they lead through puddles or floating
de frumuseţile firii, de pitorescul vieţii de lazily in the willow wood lots, from where
şatră ce-o duc prin bălţi sau plutind agale în they suddenly embrace the beauties of the sky
lotcile de lemn de salcie, de unde and the land, the endless beauties of water
îmbrăţişează dintr-odată frumuseţile cerului adorned with green holly, constantly visited by
şi ale uscatului, frumuseţile nesfârşitului flocks of waterfowl and furrowed by millions
cuprins de ape împodobit cu păpuriş verde, of fish.
vizitat necontenit de cârduri de paseri de
apă şi brăzdat de milioane de peşti.

Într-o tabără de aceasta , de pe malul In a camp like this, on the bank of the Danube,
Dunării era tocmit nu de mult un flăcău a strong young man was born, healthy and
1
A person who is part of a population of Russian origin established in the Danube Delta region and who
are mainly fishermen.
2
Historical and geographical region between the Danube and the Black Sea, which is part of the territory of
Romania, Bulgaria and Ukraine.
3
Romanian historical province, integral part of Moldova, located on the territory. between the Dniester, the
Prut, the Danube and the Black Sea, so named by extending the name given in 1812 only to its southern
part.
voinic, zdravăn legat, cu ochii frumoşi strong built, with beautiful brown eyes,
căprii, cu părul bălai bătând în roşu, cu faţa strawberry blonde hair, with a reddish, round
rumenă şi rotundă încadrată de o bărbuţă face framed by a puffy beard and moustache.
creaţă şi un pufuleţ de mustaţă la fel.
Îmbrăcat cu o cămaşă roşie încinsă Dressed in a red shirt tied at the waist with a
la mijloc cu un crâmpei de sfoară, cămaşa piece of string, his shirt unbuttoned, revealing
descheiată la piept plin alb, acoperit de un his white chest, covered with a tuft of blonde
smoc de păr bălai. Pantalonii de ţaig erau hair. His trousers were tucked into large,
vârâţi în cizme mari pescăreşti, încreţite, dar wrinkled fishing boots that were pulled up and
care erau trase până sus şi treceau mult far above the knees. These boots, always
peste genunchi. Aceste cizme unse mereu smeared with dohot4, allowed the fisherman to
cu dohot îngăduiau pescarului să intre în enter the pond without worrying that he would
baltă fără grijă că se va uda la picioare , ori i get his feet wet, or that his boots would
se vor îngreuia cizmele periclitându-şi become heavy, endangering his movements.
mişcările.

Flăcăul acesta de seminţie rusească, This young man of Russian descent, lipovean
lipovean din Carcaliu, judeţul Tulcea, se from Carcaliu5, Tulcea County, had started the
apucase de greaua şi anevoioasa meserie a tough and difficult job of fishing. His name
pescuitului. Îl chema Ştefan Terente. Tăcut , was Stefan Terente. Silent, quiet, dreamy, with
liniştit, visător, cu o puternică urmă de a strong trace of melancholy on his blonde
melancolie pe chipul lui bălan, nu făcea face, he never made friends with others, never
niciodată tovărăşie cu ceilalţi, nu punea în put a drop of brandy in his mouth, only tea
gură nici un strop de rachiu, ci numai ceaiul prepared in Russian fashion: greedily drank the
pregătit după moda rusească: bea cu whole samovar6 of prakuska tea , often
lăcomie samovarea întregi de ceai prakuskă, nibbling on the pieces of sugar and sipping
adesea ronţăind bucăţele de zahăr şi cu ele glass over them with a glass of this fragrant
sorbind pahar peste pahar de băutură drink that he prepared as in Moscow, first
mirositoare pe care el şi-o pregătea ca la drying the samovar, by the fire, then putting
Moscova uscând mai întâi samovarul, la the tea he sprinkled with a small bit of boiling
para focului, apoi punând ceaiul pe care-l water. then he drained it smoothly, after which
stropea cu o citime mică de apă clocotită he filled the samovar only half, holding it for a
apoi scurgea lin această apă, după care few moments, after which it filled it to the
umplea samovarului pe jumătatea ţinându-l brim, boiling it in the flame of the coals that he
aşa câteva clipe după care îl umplea până la placed under the samovar.
gură, fierbându-l la flacăra cărbunilor ce-i His comrades all laughed terribly and mocked
punea sub samovar. him for this habit of his - but his master, Mr.
Tovarăşii lui toţi îi râdeau cumplit Iani, loved him very much and gave him
şi-şi băteau joc de el pentru acest obicei al trustworthy tasks.
lui – dar stăpânul lui , domnul Iani, îl avea
foarte drag şi-i da însărcinări de încredere.
4
Oily liquid obtained by distilling vegetable materials and used for lubricating the axles of carts and
wagons.
5
Village in Tulcea county, Dobrogea.
6
Metal vessel, equipped with a heater, in which the water used especially for making tea is boiled. Mostly
used in Russia.
Între acestea se întâmplă ca atmanul Among them, the atman of Mr. Iani's fishing
cetei de pescari a domnului Iani să moară squad died one day, after a terrible
într-o zi, după o îngrozitoare beţie în care drunkenness in which he himself swallowed a
înghiţise el singur câţiva litri de rachiu few liters of Russian brandy smuggled from a
rusesc adus prin contrabandă de la un vapor Russian ship, and then Mr. Iani found it right
rus, şi atunci domnul Iani găsi nimerit să-l to name Stephen atman7.
numească pe Ştefan atman.

Pescarii îl urau şi aşa pe Terente The fishermen already hated Terente because
pentru că nu voia să le ţină isonul la he didn't want to keep up with their drinks,
băutură, la cântece şi încăierări, - ba songs and fights, - even on Sundays and
duminica şi sărbătoare când se aflau pe la holidays when they were in Tulcea or Ismail,
Tulcea sau Ismail, Sulina ori în alt port, în Sulina or in another port, instead of going to
loc să meargă la cârciumă, el se ducea la the pub, he went to church.
biserică.
Aşa dar într-o sâmbătă seară, după But on a Saturday night, after people had eaten
ce oamenii îşi mâncaseră ciorba şi friptura their soup and grilled fish , which they had
de peşte, pe care le stropise din belşug cu sprinkled abundantly with waves of brandy of
valuri de rachiu de toate neamurile, unul all types, one of the fishermen - Nastase Stroe
dintre pescari – Năstase Stroe – se apropie - approached the gloomy atman with a large
de posomorâtul atman cu un pahar mare de glass of brandy and said:
rachiu şi-i spuse:
- Atmane, cine-i cu noi, trebuie - "Atman, who is with us, he must behave and
să fie ca noi şi să fie de ai be one of ours!" Put that tea bag aside and
noştri !… Lasă poşirca aia de drink from here! "
ceai la o parte şi bea de aici !
… And saying this, he kicked the samovar that
Şi zicând aceasta , izbi cu piciorul în overturned, spilling everywhere.
samovarul care se răsturnă cât acolo,
vărsându-se.

Ştefan sări înfuriat şi-i plesni o Stefan jumped angrily and slapped Stroie a
pereche de palme lui Stroie, de se învârti ca couple of times, spinning him like a drunk
o curca beată… turkey…
Asta fu de ajuns… Toată laia de That was enough… All the drunken crowd
beţivi se năpusti asupra atmanului care fu rushed at the atman who was knocked to the
doborât la pământ şi lăsat mai mult mort, cu ground and left more dead than alive, with a
o lovitură de cuţit în coastă. knife blow in the ribs.

În acea clipă sosi duba cu domnul At that moment, the van arrived with Mr. Iani,
Iani, care văzând ticăloşia, luă pe atman şi who, seeing the villainy, took the atman and
se înapoie spre oraş unde vesti autorităţile, returned to the city where the authorities were
iar pe Ştefan Terente îl internă la spital, announced, and Ştefan Terente was admitted to
unde zăcu între viaţă şi moarte, timp de the hospital, where he lay for several months,
7
Chief
câteva luni de zile. fighting between life and death.
După ce ieşi din spital se duse la After leaving the hospital, he went to the
„Cantorul domnului” care-l chemase acolo, "Lord's Singer" who had called him there to
ca să-l întrebe dacă vrea să se mai ducă în ask if he wanted to return to the pond as an
baltă ca atman. atman.

Terente şi mai închis la fire, şi mai Terente, even darker in nature, and gloomier
posomorât acum şi rău dispus, mulţumi and in a bad mood now, thanked his master for
stăpânului său de încrederea ce i-o arătam the trust he had in him, but said that he no
dar spuse că nu se mai simte aplecat să se longer felt inclined to dare to live among those
încumete a trăi printre „fiarele” acelea, după "beasts," as he no longer wished to occupy the
cum nu mai dorea să ocupe nici postul de position of storekeeper that Iani offered him at
magaziner ce i-l oferea Iani la vadul the ford of his fisheries in Tulcea.
cherhanalelor lui din Tulcea. - And what do you want Vasia?
- Şi ce vrei Vasia? - Come on, I'm going wherever I can, I'm
- Ia, mă duc unde oi vedea cu going into the world! replied the pale and weak
ochii, mă duc în lume ! Lipovean.
răspunse palidul şi slăbitul
lipovean.

Domnul Iani după ce–i făcu Mr. Iani, after reckoning with him and giving
socoteala şi-i dărui cu încă câţiva poli pe him a few more poles, wished him good luck
deasupra, îi pofti noroc şi drum bun, şi and a good journey, and their parting took
despărţirea se făcu fără nici o tulburare place without any soul disturbance, fear or
sufletească, fără înfiorare sau părere de rău ! regret!…

LA CÂRCIUMA DIN AT THE BRĂILA HARBOUR TAVERN
PORTUL BRĂILEI
Cârciuma „ La cinci clondire” a The tavern "La cinci clondire8/ At five
grecului Socrate Kaţichis este o clădire de clondire" of the Greek Socrates Katichis is a
pe vremea turcilor, casă cu două etaje, zidită building from Turksț time, a two-storey house,
la temelii din piatră de granit dobrogean, şi- built on the foundations made of granite stone
şi răsfaţă vesel caturile, meremesite şi from Dobrogea, and cheerfully pampers its
potrivite după moda zilei. Sus este „hotelul” beds, suitable for the fashion of the day.
drumeţilor din port, aici dorm şi joacă pe Upstairs is the "hotel" of the port hikers, where
înfundate „stos” şi „maca” cherestegii, they slept and played on the clogged "stos" and
grânarii, misiţii şi o împestriţătură de lume "maca"9 lumberjacks, granaries, missions and a
îndoielnică şi necurată ce nu poate privi crossroads of doubtful and unclean world that
drept în ochii unui om de treabă. Pe aici can not look right in the eyes of a good man.
poliţia Brăilei nu prea are timpul să-şi arate Here, the police from Brăila don't have much
nasul, iar atunci când şi-l arată, o adevărată time to intervene, and when they show it, a real
sărbătoare domneşte în rândurile celor de pe celebration reigns among those at the gaming
la mesele de joc, care consumă băuturi din tables, who consume plenty of drinks and
belşug şi cafele nenumărate. countless coffees.
La acest han-cârciumă poposi Ştefan At this tavern-inn, Ştefan Terente stopped,
Terente, când porni „în lume” cu banii din when he set off "into the world" with his salary
simbrie şi bacşişul lui Iani Carlanis, money and the tip of Iani Carlanis, the great
pescarul cel mare din deltă. fisherman from the delta.

8
Glass vessel with a short and narrow neck, in which drinks are stored.
9
Card games
În cârciuma „ La cinci clondire” nu In the "Five Clondire" tavern he did not make
făcu el mult chelmet, dar hoinărelile lui prin much fuss, but his wanderings through the
cafenelele din port, unde-l atrăgeau mai cu cafes in the port, where he was especially
seamă porcoaiele de bani ale jucătorilor de attracted to the big amounts of money made by
stos şi maca, îi deschideau pofte mari. the stos and maca players, opened him a great
Preumblările lui fără rost din primele zile de appetite. His pointless walks in the first days of
primăvară, pe la Sfinţii Arhangheli, pe la spring, at the Holy Archangels, at the
Monument, grădina publică şi chiar pe la Monument park, the public garden and even at
Lacul Sărat, îl puseră în măsură să facă Salt Lake, enabled him make acquantances and
cunoştinţe şi astfel cunoscu într-una din thus he met in one of the cafes a compatriot
cafenele pe un conaţional Spirca Jvanov şi Spirca Jvanov, and, in his various excursions,
în diferitele-i excursiuni cunoscu pe un he met another Lipovean, Ispas Cucuzenko,
lipovean Ispas Cucuzenko, venit nu de mult who recently came to the Lipoven people from
în lipovenime de prin părţile Odesei. Odessa.
Cu aceştia legă el prietenie foarte He formed a very close friendship with them
temeinică şi datorită lor se aciuă în numărul and thanks to them he became a fishing carrier
hamalilor de pescărie din portul Brăilei. in the port of Brăila.
Şi plecând, sorta îl mânase tot spre
un port: de la Măcin venise la Brăila, unde And leaving, the fate had sent him to another
pescuitul este tot atât de înfloritor va şi la port: from Măcin he had come to Brăila, where
Tulcea şi Galaţi…soarta îi mai hărăzise de fishing was just as flourishing, and to Tulcea
prieteni pe doi hamali de pescărie ! and Galaţi… fate also gave him two fishing
porters as friends!
Se scula acum foarte de dimineaţă. He got up very early this morning. He no
Nu mai locuia la cârciuma han, ci dormea longer lived in the inn-tavern, but slept on the
pe chei, între lăzile de peşte, pentru ca la 2 docks, between the fish boxes, so that at 2 in
dimineaţă să fie gata pentru a începe the morning he would be ready to start
operaţiile. În fiecare dimineaţă la ora 3 operations. Every morning at 3 o'clock the
negustorimea de pescărie însufleţea cheiul, fishing merchant enlivened the dock,
supraveghind fie descărcările lotcilor, fie supervising either the unloading of the lots, or
cântăritul şi dijmuirea părţilor statului, fie the weighing and tithing of the state parts, or
distribuirea peştelui proaspăt, descărcarea şi the distribution of fresh fish, the unloading and
clasificarea sărăturii şi celelalte manipulaţii. grading of the salt and other manipulations.
Hărmălaia şi strigătele cantaragiilor The noise and the shouts of the screaming
ce ţipau: cantaragies10:
- Optzeci şi şase cu treisprezece… "Eighty-six by thirteen!" Ciorto from Jurilofca!
e…! Ciorto de la Jurilofca !… Nouăzeci şi … Ninety-three by fourteen… e .. e ...! Carp
trei cu paisprezece … e.. e... ! … Crap de la from Galaţi!
Galaţi !… împuiau auzulşi-ntre aceste Ştefan, Spirca and Ispas filled their ears with
ţipete, Ştefan, Spirca şi Ispas, împrăştiaţi screams, scattered among other packs of
printre alte cete de hamali duceau tărgile la porters carrying the stretches to the scales,
cântar ridicându-le în spinare atârnate cu un lifting them on their backs hanging with a
lanţ de un drug de care prindeau cântarele ; chain from a stick from which they caught the
apoi rânduiau în şiraguri tărgile după felul scales; then they arranged the strechers in
peştelui şi în urma se făcea împărţeala şi strings according to the type of fish, followed
transportul. by the division and transport.

Dar Ştefan nu mai era acum voinicul But Stefan was no longer the warrior he once
de altădată ! was!
Lovitura de cuţit şi scursese o bună The knife blow had drained a good deal of his
parte a sângelui şi cu el ceva din puterea lui blood, and with it some of his great power,
de uriaş, care îndoia un drug de fier, cum with which he was able to bend an iron rod, as
am îndoi noi o vargă de alun tânăr. we bent a young hazelnut twig.

În lungile seri calde, din aprilie şi In the long warm evenings, from April to late
până târziu în octombrie, Ştefan, ai cărui October, Stefan, whose eyes sparkled at cards
ochi scânteiau văzând jocul de cărţi, game, had learned to play "Santasia,"
învăţase să joace „Santasia”, „Contina” , "Contina," "Tabinetul," and to play wholesale
„Tabinetul” şi juca din gros cu tovarăşii săi with his comrades who worked terribly the
care se trudiră cumplit cu „rusul” până ce-l "Russian" until they made him to drink his first
făcură să bea dintru-ntâi cere, apoi vin şi beer, then slowly rum and brandy. Atavism11,
încetul cu încetul rom şi coniac. Atavismul, the inheritance from our ancestors, transmitted
moştenirea din strămoşi, transmis prin through the inherited blood, made him greedily
sângele moştenit, îl făcu să se alipească cu cling to the strong drink of the English, the
lăcomie de băutura tare a englezilor, romul, rum, forged in our country even with sole
falsificat la noi chiar şi cu răsătură de talpă shreds that is put on shoes!
ce se pune la încălţăminte!
Şi astfel rusul cumpătat care nu bea And so the temperate Russian, who drank only
decât ceai, începu să înghită tot atâta de tea, began to swallow as much spirits, strong,
multă băutură spirtoasă, tare, otrăvitoare şi poisonous, and unclean drinks as much as the
necurată, pe cât de multă apă fiartă cu zahăr amount of water boiled with sugar that he
absorbea înainte vreme. absorbed before.
Dar iată că într-o dimineaţă, But one morning, sleepless and drunk, the head
nedormit şi băut straşnic, şeful vânzării, om of the sale, a man with a lot of claims, came
cu multă pretenţie, venit însă tot din lumea from the world where Stefan had come from,
de unde venise Ştefan, fiind şi el pe vremuri being also a poor servant of the rich Iani
10
Customs officer at the station which weighs luggage or goods.
11
Appearance in an animal or plant descendant of some peculiarities (physical or mental) typical of distant
ascendants and which did not manifest in the intermediate generations.
un biet servitor al bogatului Iani Carlanis şi Carlanis, who became rich from helping a
pus pe pricopseală şi căpătuieli de un dishonest politician who stole from the state
politician necinstit care fura din averea fortune entrusted to his administration, as from
statului încredinţată administraţiei lui, ca the forest of Vlasia - was upset because of a
din codrul Vlăsiei – se supără la o vorbă word with two meanings said by Stefan
spusă în două înţelesuri de Ştefan Terente Terente and, in his anger, slapped two times
şi, în aprinderea lui, îi cârpi două palme the former atman.
fostului atman.
Acesta clipi din ochi, o clipă rămase He blinked, stared at the bewildered place for a
locului buimăcit şi fără nici o şovăială moment, and without hesitation grabbed the
înfăşcă pe grecoteiul gras, roşu, cu ochelari fat, red greek, with gold-framed glasses on his
cu rama de aur pe nas, îl apucă de fundul nose, by the bottom of his trousers, which was
pantalonilor ce abia îi mai încăpea barely fitting, and threw him in the Danube,
burtoşenia de calic procopsit, şi-l aruncă în and he, quiet and determined, rolled up his
Dunăre, iar el liniştit şi hotărât îşi desumese sleeves, put his coat on, stuffed his cap on his
mânecile, îşi luă haina pe dânsul, îşi îndesă head and headed towards the ford leading to
şapca pe ochi şi porni spre vadul ce duce în the city, letting the Greek to splash, only to
oraş, lăsând pe grec să se bălăcească doar va come out of the water, clinging to the ropes
ieşi afară din apă, agăţându-se de funiile ce- what had been thrown at him.
i fusese aruncate.

JUPÂN IANCU PESCARUL JUPAN IANCU THE FISHERMAN


PROOROCEŞTE PROPHECES

Iancu Leibovici was a settled and good


Iancu Leibovici era un pescar aşezat
fisherman, a quiet man, married, with a house
şi cuminte, om liniştit, însurat şi cu o casă
and children. A short man, with blue eyes, a
de copii. Bărbat mic de stat, cu ochii
thick beard, a small and square haircut,
albaştrii, cu o barbă deasă, tunsă mărunt şi
respected and well seen among the merchants
pătrat, respectat şi bine văzut printre
from Brăila for the honesty and respect he had
negustorii brăileni pentru cinstea şi
for the commitments he made, for the
respectul ce-l avea faţă de angajamentele ce
scrupulousness he put into business , for his
şi le lua, pentru scrupulozitatea ce-o punea
good and determined reserve in all.
în afaceri, pentru rezerva lui cuminte şi
hotărât în toate.

Evreul liniştit, zâmbitor, senin, The quiet, smiling, serene Jew listened to each
asculta pilduielile unuia şi altuia în privinţa other's parables about the hundreds of
sutelor de mii, şi netezindu-şi barba castanie thousands, and smoothing his brown beard
le răspundea tuturor la fel: answered them all in the same way:
- Am patru fete şi trei băieţi,
să-mi trăiască!… fiecare cu - I have four girls and three boys, long live
norocul lui… them!… Each with his luck…
- Şi cu suta de mii !…
răspundea invidioşilor. "And a hundred thousand!" He replied to the
- Şi !… dacă vrei dumneata !… envious.
Să-mi ajute Dumnezeu să li-o
dau, că-s copii mei şi mi-s - And!… If you want!… May God help me to
dragi ! give it to them, because they are my children
Leibovici fu şi el primit la masa de and they are very dear to me!
împăcăciune. Leibovici was also accepted at the conciliation
table.
Evreul se gândi mult, se sfătui cu The Jew thought a lot, consulted with his
Reveca lui, dacă trebuie să se ducă ori nu Reveca, whether or not he should go "among
„între aşa nebuni” – şi-n cele din urmă se such fools" - and at last he thought that it was
chibzui că e mai bine „nici pe dracul să-l better "neither to see the devil, nor to cross
vezi, nici cruce să-ţi faci de el !… aşa să am him!… so I can do it well!… ”and decided to
io bine !…” şi să se ducă. go.

Fireşte că sosirea lui, omul cuminte, Of course that his arrival, the good man,
aşezat, chibzuit şi cuviincios în toate, fu seated, thoughtful and proper in all things, was
salutată de toţi cu o vie plăcere. Terente, greeted by all with great pleasure. Terente,
îmbrăcat curat, cu o haină de alpaga neagră cleanly dressed, with a black alpaca coat over
peste cămaşa lipovenească afară din his Lipovan shirt outside his trousers, was
pantaloni, sta la masă între doi pescari, sitting at the table between two fishermen,
avându-l în faţă pe borţosul care făcuse la facing the big-bellied man who had taken a
patru dimineaţa o baie rece în Dunăre. cold bath in the Danube at four in the morning.
-Ura ! strigară mesenii, când îl -Hooray ! shouted the diners, when they saw
văzură pe Leibovici… Ne vine înţeleptul… Leibovici… The wiseman is coming to us…
să-i facem loc !… Înţeleptule, stai colea… make room for him!… Wiseman, stay there…
ba aici, ba dincoace!… yes here, no, there!…
-Ba nu , eu am să stau lângă Terente, - No, I will stay near Terente, because from
pentru că el de acum înainte ca intra în now on, because he will enter in my service, I
slujba mea, îl voi lua eu la hamalâcul meu, will take him to my pack, giving him the
dându-i şefia peste toţi lucrătorii mei, dar să leadership over all my workers, but not to
nu facă nimănui baie, nici să iuţească aşa, bathe anyone, nor to rush so, for he who rushes
căci cine se iuţeşte până într-atât ajunge în so far reaches the forest, and thence to the pit.
codru, şi de acolo la ocnă.

Toţi înmărmuriră la auzul Everyone was astonished to hear his bold


îndrăzneţelor lui cuvinte. Ştefan se sculă în words. Stefan got to his feet, bowed his head
picioare, îşi plecă încet capul şi răspunde slowly, and answered very disturbed:
foarte tulburat:
-Înţeleptule stăpân, nu pe toată "Wise master, not everyone is called Tudor!"
lumea o cheamă Tudor ! Şi-ţi jur că te voi And I swear to you that I will obey you as my
asculta ca pe părintele meu; aşa să-mi ajute father; God help me!...
Dumnezeu !…
-Nu, răspunse Leibovici, eu am - No, answered Leibovici, I trust you that you
încredere în tine că ai să te faci om de will become a good man… Wait for me, come
ispravă… Aşteaptă-mă, mergi cu mine to my house tonight and we will put everything
acasă chiar în astă seară şi vom pune totul la in order.
cale.
-Cum ţi-i voia, stăpâne !… răspunse "As you wish, my lord!" Terente replied, and
Terente şi după aceea Leibovici luându-şi after that Leibovici said good evening, and
bună seara, plecă cu omul lui spre locuinţa went with his man to his house on Galati
sa din strada Galaţi. Street.

IBOVNICA LIPOVEANULUI THE LIPOVEAN’S BELOVED

În satul Comorofca, aşezare In the village of Comorofca, a Lipovan


lipovenească din judeţul Brăilei, trăia settlement in Brăila County, lived the old
bătrânul pescar Akim Parfenie care avea o fisherman Akim Parfenie who had a daughter,
fiică, Avdotia-Arina, o frumuseţe de fată Avdotia-Arina, a tall and gorgeous girl, with a
înaltă şi împlinită la boiu, cu un mijlocel thin waist that you could have passed it- as the
subţire de i l-ai fi putut trece – cum zice Romanian says - through a ring; with rich,
românul- printr-un inel; cu sânul bogat round breast, beautiful and strong, with big
rotund, frumos şi tare, cu ochii mari blue eyes, surrounded by long black eyelashes
albaştri, cercăniţi de nişte gene lungi negre and arched eyebrows in the same way. With a
şi arcuiţi de sprâncene tot la fel. Un păr rich reddish-brown hair, like the rusty autumn
bogat castaniu-roşiatic, ca frunza ruginită de leaf - curly, long and thick, which she braided
toamnă – creţ, lung şi des, pe care ea şi-l with perfect skill, in the fashion of the
împletea cu o măiestrie desăvârşită, după townspeople; her long, white, rosy face, plump
moda celor din oraş; chipul ei lunguieţ, alb mouth, and fire-red lips completed her in
şi rumen, gura măricică, cu buzele roşii ca everything that is called a beauty.
focul completau în totul ceea ce se cheamă
o frumuseţe.

Fata în visurile ei tinere, sprinţare si The girl, in her young dreams, filled with
îmbuibate de fantezie, se visa luată, răpită, fantasy, dreamed of being taken, kidnapped,
chiar, de un fecior de armator grec, singurul even by a son of a Greek shipowner, the only
fecior al unui avut grec din Brăila. Se vedea son of a Greek wealthy man from Brăila. She
alăturea de tânărul grec cu chip palid, fin, saw herself beside the young Greek with a
poetic, cu ochii lui melancolici în care pale, fine, poetic face, with his melancholy
licărea toată poezia orientului îndepărtat, eyes in which shone all the poetry of the Far
toată vraja sudului mărilor Ioniei. East, all the spell of the southern Ionian seas.

Dar, deşi tânărul grec iubea cu But, although the young Greek passionately
patimă pe rusoaica cea frumoasă, nici prin loved the beautiful Russian woman, it never
minte nu i-ar fi trecut vreodată că cocoana occurred to him that lady Kira would have
Kira s-ar fi învoit să se ducă la bărbatul ei, agreed to go to her husband, Strati
Strati Mihalacopulos, armator cunoscut Mihalacopulos, a shipowner known in Egypt
până în Egipt şi Franţa, până în Siria şi and France, up to in Syria and Algeria or
Algeria sau Maroc, ca să-i ceară învoire Morocco, to ask for permission to marry their
pentru unirea fiului lor, a unicului lor fecior son, their only son - for whom the old
– pentru care bătrânul Mihalacopulos Mihalacopulos hoped at least the prime
nădăjduia cel puţin locul de prim-ministru minister's seat in Greece - with the daughter of
în Elada, - cu fata lui moş Akim, pescarul old Akim, the fisherman from Comorofca.
din Comorofca.
Avdotia-Arina era o femeie ce iubea Avdotia-Arina was a woman who loved with
din tot sufletul, cu toată tăria celor all her heart, with all the strength of her
optsprezece ani ai ei şi nu-l întreba pe eighteen years, and did not ask her boyfriend
iubitul ei nici când o va duce la primărie şi either when he would take her to the town hall
la biserică, nici dacă tatăl şi mama lui se vor and to the church, or if his father and mother
învoi cândva să binecuvâteze dragostea lor. would ever agree to bless their love. She was
Ea se mulţumea cu dulcele strângeri de content with the sweet handshake of the
mână ale tânărului frumos, cu sărutările lui handsome young man, with his kisses that
ce-o înnebuneau, cu preumblările la lună drove her mad, with the walks in the moonlight
prin câmpiile dintre Brăila si Comorofca, through the plains between Brăila and
sau preumblările cu barca pe Dunăre, în Comorofca, or the boat rides on the Danube, in
serile luminate de blândul astru al nopţii ! the evenings lit by the gentle star of the night!
Băiatul era tânăr, avea 23 de ani, era The boy was young, he was 23 years old,
frumos, fata avea optsprezece ani şi era şi handsome, the girl was eighteen years old and
dânsa de o frumuseţe neobişnuită, care – she was also of an unusual beauty, which - if it
dacă n-ar fi fost obârşia la mijloc, lipsa weren't for the middle society, the total lack of
totală de educaţie şi învăţătură – ar fi putut education and learning - could very well have
prea bine să fie soţia unui bogătaş care şi-ar or the wife of a rich man who would have
fi îngăduit luxul de a lua fată săracă ! allowed himself the luxury of marrying a poor
girl!
Între acestea Ştefan Terente în Among them, Ştefan Terente, in his
hoinărelile lui din zilele de duminică şi wanderings on Sundays and holidays, in the
sărbători, dupăamiază, veni la Comorofca şi afternoon, came to Comorofca and there at the
acolo la cârciuma unde în sunetele strunelor tavern where, in the sounds of fiddler strings,
lăutarilor, fetele şi flăcăii din sat învârteau the girls and boys from the village danced
hora după moda românească cu un anumit hora12 in the Romanian fashion with a certain
amestec de obiceiuri ruseşti. Aici Ştefan mixture of Russian customs. Here Stefan met
cunoscu pe bătrânul Akim şi pe baba old Akim and Grandma Gruska.
Gruşka.

Colindă aşezările pescăreşti de la He wondered the fishing settlements from


Ghecet de pe canalul Măcinului, cutreieră Ghecet on the Măcin canal, roamed Filipoiul,
Filipoiul, bălţile Rusavei, Scurtului, the ponds of Rusava, Scurtului, Lopatna. He
Lopatnei. Trecea des la Măcin, tot mai often went to Macin, more and more
îngândurat, tot mai serios, tot mai thoughtful, more and more serious, more and
preocupat. more preoccupied.

Şi iată că într-o bună zi Ştefan And one day, Stefan met the beautiful Avdotia,
întâlni pe frumoasa Avdotia, îmbrăcată într- dressed in a wonderful Ukrainian dress,
un minunat veşmânt ucrainean, zorindu-se rushing to Brăila.
spre Brăila.
-Bună dimineaţa, fată frumoasă !… "Good morning, beautiful girl!" Terente said in
îi spuse Terente pe ruseşte fetei. Russian to the girl.
-Bună să-ţi fie inima, voinicule, îi "Good for your heart, strong man," the girl
răspunse fata privind bine în ochii replied, looking him well in his lipovean's
12
Romanian folk dance with a slow rhythm, in which the dancers hold hands, forming a closed circle.
lipoveanului, roşind şi lăsându-şi genele eyes, blushing and laying her lashes over her
peste ochi, în timp ce-şi văzu de drum. eyes as she went her way.

Terente o privi mult din urmă, dar Terente looked at her far behind, but went on
îşi văzu de drum. Când să se întoarcă spre his way. When he turned his way, hop! Iancu
a-şi vedea de drumul lui, hop ! îi răsare ca Leibovici magically rises before him.
prin farmec înainte Iancu Leibovici. - What's Fane? .. Beautiful girl, isn't it? I
- Ce-i Fane?.. Frumoasă fată, nu-i would also like her, but you, such a strong and
aşa ? Şi mie mi-ar plăcea, darmite ţie, flăcău handsome lad!
voinic şi frumos !
- Cine-i fata asta, jupâne? "Who is this girl, master?"
- Este fata mai mică a lui Akim,
luntraşul din Comorofca. Se poate !… Dar "She's the younger daughter of Akim, the
după câte văd ţi s-au aprins călcâiele, Comorofca boatman." It's possible!… But as
băiete ! Trebuie să fii tare pătimaş tu, în far as I can see, you are falling for her, boy!
dragoste !… Ia seama, dragostea nu te duce You must be very passionate in love!…But
la bine, cu asemenea frumuseţe. Se zice că beware, love does not do you good, with such
băiatul lui Mihalacopulos… a beauty. It is said that Mihalacopulos' boy....
- Ei, acela-i boier !… nu are ce râvni "Well, that's a nobleman!... he doesn’t want a
la o fată de pescar sărac, de lipovean beţiv ! poor and drunk lipovean fisherman’s daughter.
Asta trebuie să fie a mea ! She must be mine!
- Numai să vrea ea ! "Only if she wants!"
- Numai !.. dar asta vom vedea
duminică ce vine … - Only! .. but this we will see next Sunday…
Duminica viitoare, Ştefan Terente Next Sunday, Ştefan Terente accompanied by
însoţit de Spirca, amândoi îmbrăcaţi în Spirca, both dressed in Sunday clothes, were
haine de duminică, se îndreptau spre heading to Comorofca. At the tavern in the
Comorofca. La cârciuma din sat ei se village they stopped and asked to drink cold
opriseră şi cerură de băut limonadă rece sau lemonade or if they don’t have it, to give them
de nu, să li se dea ceai. Între acestea tea. Meantime, they sent for old Akim.
trimiseră să-l cheme pe moş Akim.

După ce sosi şi-l salută cu mirare When he arrived, he greeted Terente with
pe Terente, pentru ca nu-l mai văzuse de astonishment, because he had not seen him for
atât amar de timp, după cinstea cuvenită ce- so long, after the due honor he had done to his
o făcu moşului, urmă taifasul obişnuit grandfather, followed the usual chatter about
despre treburi, despre vreme, despre things, about the weather, about the summer
căldurile verii, despre roada ce-o va da heat, about the fruit that -the earth will give
pământul şi în cele din urmă amuţiră toţi, cu and finally they all fell silent, with their eyes
ochii plecaţi în jos. Tăcerea dură mult şi fu pointed down. The silence lasted a long time
întreruptă într-un târziu de Ştefan, care îl and was eventually interrupted by Stefan, who
întrebă pe Akim: asked Akim:

- Moş Akime, de ce n-ai vrut "Old Akim, why didn't you want to
să-mi recomanzi pe fie-ta cea recommend me to your youngest daughter?"
mică ?
- Pentru ca aia e o mofturoasă "Because that's a fussy girl, running away from
care fuge de oameni, şi când people, and when you came, she liked to go
ai venit tu, i-a plăcut mai bine graze the geese better than come to the choir."
să pască gâştele decât să vină
la horă. - Will she come today?
- Azi va veni ? "Who knows what other moods she'll be in!"
- Cine ştie ce toane va mai fi But why are you asking me?
având ! Dar de ce mă întrebi? "Look, old Akim, I want to ask you to marry
- Uite, moş Akim, vreau să ţi-o her if she wants to." Are you good enough to
cer de nevastă dacă i-o fi ei go and ask her , old man?
voia. Eşti bun s-o întrebi tu
moşule? "If so, let’s go to my house!"
- Dacă-i aşa, haideţi la mine
acasă !

Şi în căsoiul acoperit cu paie de grâu And in the big house covered with wheat
înnegrit de ploi şi de arşiţe, bătrânul Akim, straws, blackened by rain and heat, old Akim,
după ce făcu să-i treacă pe sub ochi after making the prospect of a peaceful and
perspectiva unei căsnicii liniştite şi prosperous marriage pass before his eyes, the
îmbelşugate, moşul chemă pe Avdotia. Ea old man called Avdotia. She saw the strong
văzând pe drumeţul cel voinic, care-i dădu- hiker, who greeted her a few days ago. She
se bineţe cu câteva zile mai în urmă. Roşi blushed again and dropped her long black
iar şi-şi lăsă lungile-i gene negre peste lashes over her large eyes, as two blue lights of
luminile albastre ca seninul cerului de mai the clear sky, and greeted him.
din ochii ei mari, şi-i dete bună ziua.

Bătrânul ei tată îi spuse fără nici un Her old father told Terente's request without
înconjur cererea lui Terente, întrebând-o hesitation, asking her if she wanted to marry
dacă vrea să-l ia de bărbat. Ea roşind toată, him. Blushing, she replied that she had two
răspunse că are înaintea ei două surori unmarried sisters before her, and that was why
nemăritate, şi de aceea ar voi să mai aştepte. she would like to wait.
-Te voi aştepta o viaţă întreagă, dacă -I will wait a lifetime for you, if you want, but
tu vrei, dar cuvântul tău să-l am numai şi-mi if I have your word that is enough for me!
ajunge !

Fata privi iar pe tânăr, măsurând cu The girl looked at the young man again,
mulţumire statura trupeşă, plină, voinică, measuring with satisfaction his full, strong and
tare ca oţelul a tânărului lipovean, şi după o hard as steel stature of the young lipovean
tăcere de câteva clipe, lungi cât o veşnicie, man, and after a few moments silence, that
ea îi răspunse: seemed an eternity, she answered:
-Nu zic nu şi nu zic da, totuşi se prea -I don't say no and I don't say yes, however it
poate să fie cum vrei, îmi placi!… după care can be as you want, I like you!… After her
răspuns ea trânti uşa şi fugi cât o ţinură answer, she slammed the door and ran as fast
picioarele. as her legs held her.

Trecură zile, trecură săptămâni şi Days, weeks and months passed. Between
luni. Între acestea veni toamna şi iarna. În these came autumn and winter. In the winter,
iarnă sora Avdotiei, Ana cea gălbigioasă şi Avdotia's sister, the yellowish, dry Ana, mated
uscată, se împereche cu un beţivan de with a drunken fisherman from Jurilovca, and
pescar venit de la Jurilovca, şi într-o bună zi one day she left with him, to Akim's great
î şterse cât pe ici încolo cu el, spre marea shame. In the spring he brought an old widow
ruşine a lui Akim. Primăvara aduse un for the other sister, and thus Avdotia's wish
văduv pocit şi bătrân celeilalte surori, was fulfilled.
bulamacului de Rahila şi astfel dorinţa
Avdotiei se împlini.
Dar dacă Aniuţa fugi cum putu cu But if Aniuţa runned as fast as she can with her
beţivul ei spre a se putea îmbăta deopotriva drunk lover so that she can get drunk with him
cu el şi să se bată în parte cu dânsul, în at the same time and fight him, every day,
fiecare zi, fără a mai avea grija celorlalţi, without taking care of the others, Rahila, a
Rahila, soră bună şi drept iubitoare, nu-şi good and loving sister, did not forget about
uită de loc de Arinuşka… Şi folosindu-se de Arinuska… And taking an opportunity, she
un prilej, ea îi şopti într-o seară lui Ştefan: whispered to Stefan one evening:
-Vino mâine seară aici, să nu te vadă -Come here tomorrow night, so that no one
nimeni şi mai ales să nu te vadă cumva sees you and especially so that Arina doesn't
Arina. Ai să ai de văzut minuni… Ascunde- see you somehow. You will see miracles…
te bine în grădină şi fii cu răbdare ! Hide well in the garden and be patient!

În dimineaţa aceleaşi zile ea se In the morning of the same day she crept as
furişă cum putu până la Mihalacopulos cel fast as she could to the young Mihalacopulos
tânăr şi-i spuse: and said to him:
-Conaşule, am venit din partea - Sir, I came from Avdotia-Arina, my sister…
Avdotiei-Arina, soră-mea… Se mărită… şi She's getting married… and she would like to
ar vrea să te mai vadă odată, că te-a iubit see you again, because she only loved you!
numai pe matale ! Vino pe la 9 seara în Come to our garden around 9 pm… Arina will
grădină la noi… Arina va fi acolo şi te va be there and will be waiting for you!
aştepta !

Fata avea obiceiul să se izoleze în The girl used to isolate herself in the garden
grădină pe timpul caldelor seri de aprilie, ca during the warm April evenings, so that she
să poată visa în tihnă, admirând frumuseţea could dream in peace, admiring the beauty of
firii şi cerul înstelat. În acea seară nu-l nature and the sky full of stars. She wasn't
aştepta pe Ştefan şi nici prin minte nu-i waiting for Stefan that night, and it didn't even
trecea despre isprava bulamacului, aşa că fu cross her mind about was done to her, so she
groaznic de surprinsă când îl văzu pe was terribly surprised to see Mihalacopulos.
Mihalacopulos.

- Pentru Dumnezeu ! de ce ai -Good God ! Why did you come?... Don't you
venit ?… Nu ştii cât foc şi know how fiery and bitter my father treated me
amar am avut cu taica din because of you? What do you want ?
pricina ta? Ce vrei ?
- Să te mai văd, să aud din "Let me see you again, let me hear from your
fermecătoarea-ţi gură că tot charming mouth that you still love me, as you
mă iubeşti, aşa cum mai iubit, used to, that although you will be someone
că deşi vei fi a altuia, după else's, according to the customs, you will still
forme, tot a mea vei remain mine" and saying these, he slowly
rămâne… şi zicând acestea îi grabbed her hands and kissed them. Drowned
apucă încetişor mâinile şi le in this silent and simple adoration, the girl
sărută. Adânciţi –unul în dazed with fear, dazed by the scent of the past
această mută şi simplă love spell that still floated above them - they
adoraţie, cealaltă înmărmurită could not hear the slow movement of a body
de spaimă, ameţită de crawling through the grass.
mireasma trecutului şi
buimăcită de vraja dragostei
ce încă plutea deasupră-le –
nu auzeau înceata mişcare a
unui trup ce se târa prin
ierburi.

Iar când Mihalacopulos îşi alipi cu And when Mihalacopulos zealously pressed
înflăcărare buzele de gura fetei, din spatele his lips to the girl's mouth, a beast's cry erupted
ei izbucni un strigăt de fiară, un urlet from behind her, a savage howl, and a stab
sălbatic şi o lovitură de cuşit se înfipte drept wound right into the girl's heart.
în inima fetei.
Şi totuşi se sfârşi aşa cum îi cântase And yet it ended as Iancu Leibovici had sung
de două ori în chip profetic Iancu Leibovici: to him twice prophetically: police, terrible
jandarmi, bătăi îngrozitoare, schingiuiri, beatings, tortures and the heavy dungeon in
juraţii şi temniţa grea din Tg. Ocna avu de Tg. Ocna was the fate of the lipovean lad, who,
furcă timp de cinci ani un flăcău lipovean, after receiving a stab wound because he was
care după ce primise o lovitură de cuţit doing his duty, took the life of his girlfriend
pentru că-şi făcea datoria, răpunea viaţa with a stab wound, because it would have
iubitei sale cu o lovitură de cuţit, pentru că i seemed to him that the darling of his heart
s-ar fi părut că draga inimii lui îl înşela. cheated him.

TERENTE JURĂ TERENTE SWORNS VENGEANCE


RĂZBUNARE
No matter how stormy, evil, and vengeful, this
Oricât de furtunoasă, de pornit spre
man's nature may have been, perhaps the
rele şi răzbunătoare i-ar fi fost firea omului
gentle gaze of a woman, surrounded by a
acesta, poate că blânda privire a unei femei,
family, with children she would have loved,
înconjurat de o familie, cu copii pe care să-i
with good friends, and devoid of bloody
fi iubit, cu prieteni buni şi lipsiţi de avânturi
adventures. , he could have remained what he
sângeroase, ar fi putut rămâne ceea ce-i era
was cursed to be: a slave to work for a loaf of
lui ursit să fie: un rob al muncii pentru un
bread, and he could have been a turbulent,
dumicat de pâine, şi ar fi putut fi un om
quarrelsome and naughty man, but still free
turbulent, bătăios şi năbădăios, dar totuşi
and honest - if Mihalacopulos had not coveted
liber si cinstit – dacă Mihalacopulos n-ar fi
for what could not be lawfully his, if Rachel
râvnit după ceea ce nu se putea să fie în chip
had not been a beast.
legiuit a lui, dacă Rahila n-ar fi fost o bestie.
Dar aşa, Terente ajunse în ocnă unde But in this way, Terente reached the pit where,
cinci ani îşi oţeli muşchii şi-i căli, unde făcu for five years, he steeled his muscles and
din omul acesta o fiară care nu mai avea hardened them, where he became beast who
nici un crez, nici speranţe, care nu se mai had no faith or hope, who no longer feared
temea de Dumnezeu şi numai aştepta nimic God and only expected nothing from the
nici de la fericirile lui Christos, şi raiul blessings of Christ, and the Christian heaven,
creştin, care nu putea decât urî şi să viseze o which could only hate and dream of a terrible
cumplită răzbunare. vengeance.

Deci când cei 5 ani fură deplini So when the 5 years were completely served,
ispăşiţi fără nici o zi de graţiere- deşi without a day of pardon — though his conduct
purtarea lui fu vrednică de pildă în temniţă in prison was worthy to be told — he swore an
– el făcu straşnic jurământ de răzbunare oath of vengeance against Rahila, and that he
împotriva Rahilei şi că va declara război would declare merciless war on all the rich
fără milă şi cruţare tuturor bogătaşilor, care who could afford what the young
îşi pot îngădui ceea ce-şi îngăduise tânărul Mihalacopulos had allowed himself. However,
Mihalacopulos. Totuşise jură că în he had sworn that in his revenge he would
răzbunarea lui se va feri cât mai mult de avoid bloodshed as much as possible. Rahila
vărsări de sânge. Rahila trebuia să sufere had to endure the most terrible torments to
chinurile cele mai îngrozitoare, spre a se avenge the death of the innocent Avdotia, an
răzbuna moartea nevinovatei Avdotia, innocence he learned from Mihalacopulos'
nevinovăţie ce-o află din mărturia lui testimony before the Jury, a testimony she
Mihalacopulos în faţa Curţii de juraţi, herself had to rigorously confess.
mărturie pe care şi ea însăţi trebuia să o
recunoască riguros exactă.

Întemniţarea lui în ocnă îi închisese His imprisonment had closed all roads for him.
toate căile. La Tulcea ca şi aiurea îl In Tulcea everyone knew him well. Wherever
cunoştea bine. Ori unde s-ar fi dus, va fi he will go, he will be quickly recognized, he
recunoscut repede, se va da cine ştie cum de will blow his cover and the word "killer" will
gol şi cuvântul „ucigaş” îi va biciui whip his ears, he will be banished and he will
urechile, va fi alungat şi pace nu va avea din not have peace from the policemen. He was
partea jandarmilor si a altor poliţişti. Îl tempted by the thought of getting lost in the
ispitea rău gândul să se piardă în endless Russian lands, where he could have
nesfârşitele meleaguri ruseşti, unde şi-ar fi lost his way for good — but it was revenge in
putut definitiv pierde urma – dar era the middle, that vile desire to enrich his soul,
răzbunarea la mijloc, acea ticăloasă dorinţă with the torment of those who afflicted him —
de a se îndestula sufleteşte, cu chinul acelor and he could not decide to leave.
ce l-au nenorocit – şi nu se putea hotărî să
plece.

Prima cale ce-o făcu Terente , fu să The first way Terente did was to search all
iscodească toate rosturile Rahilei: şi că-i information on Rahila: that her husband had
murise bărbatul, că devenise o beţivă care se died, that she had become a drunkard who
dă oricui pentru o sticlă de băutură, că hoaţă would give herself to anyone for a bottle, that
– avusese de furcă, de multe ori cu poliţia – she is a thief — she had often dealt with the
că-şi ducea zilele de azi pe mâine, că police — that she was living from one day to
bătrânii vânduseră tot şi trecuseră în the next, because the old men had sold
Ucraina. Deci din această parte răzbunarea everything and moved to Ukraine. So there
nu mai avea nici un rost. was no point in revenge.
Un alt răzbunător îşi făcuse pe Another avenger had done his duty!
deplin datoria !

Societatea, lumea lui Mihalacopulos Society, the world of Mihalacopulos owed his
îi datora răzbunarea. Armatorul se mutase la revenge. The shipowner had moved to
Constanţa însă… Şi atunci Terente Constanţa but… And then Terente, bleeding
însângerându-şi picioarele ajunse la his legs, reached Constanţa… A burglary was
Constanţa… O spargere fu săvârşită şi-i committed and it made it easier for Terente to
înlesneşte lui Terente să intre în casa enter the shipowner's house; but as he tried to
armatorului; dar în timp ce se ocupa cu break into the house, he felt the barrel of a
încercarea de a sparge casa de bani, simţi revolver sticking to his temple; with a hurried
lipindu-i-se de tâmplă ţeava unui revolver; motion he rose, suddenly removing the
cu o mişcare grăbită se ridică dând deodată revolver, and looked fearlessly. It was the old
înlături revolverul şi privi fără teamă. Era shipowner himself.
chiar bătrânul armator.

- Cum!… tu, Ştefane? Ce cauţi - How!, you, Stefan? What are you doing here?
aici?
- Răzbunarea ! "Revenge!"
- Şi asta împotriva casei de "And this against the money house?" "What a
bani ?… Ce ruşinoasă shameful revenge!" "You need money, of
răzbunare !… Ai nevoie de course. My son destroyed you, you should
bani, desigur, fiul meu te-a have came to me and ask and I would gave
nenorocit, trebuia să vii de-a anything you asked! While now, you can
dreptul la mine, să-mi ceri şi only….
să-ţi dau oricât mi-ai fi cerut !
Pe când aşa nu poţi decât…. - Stop talking, Greek!… Shut up, you're right!
- Nu mai vorbi, grecule !… I am leaving…
Taci, ai dreptate ! plec… "Not the way you came, though," and aimed
- Nu aşa cum ai venit însă… şi the revolver at him again. "Come here, come to
iar aţinti revolverul asupră- me." What can I do for you?
i… Vino încoace, la mine…
fii liniştit, nu te dau pe mâna "Nothing but letting me get out of here!"
poliţiei… Aş vrea să
răscumpăr în parte măcar răul - Yes, but with one condition: take this money
ce ţi l-a făcut prostia fiului and swear to me that you will become a good
meu. Ce pot face pentru tine? man…
- Nimic alta decât să mă laşi să
plec de aici ! I don't need money anymore, and I can't swear
- Da, dar cu o condiţie: să iei anything … Every man is good in his own
aceşti bani şi să-mi juri că te way, as he understands this word.
vei face om de ispravă…
De bani nu mai am nevoie, iar de
jurat nu pot jura nimic… Fiecare om e de
treabă în felul lui, aşa cum înţelege acest
cuvânt
Fiindcă orice vorbă ar fi fost de Because any word would have been too much
prisos între aceşti doi oameni, grecul plecă between these two men, the Greek lowered the
ţeava revolverului în jos zicând: barrel of his revolver and said:
- Cel puţin să pleci ca oamenii, nu ca "At least go like the people, not like the devils
diavolii prin spărtura ce-ai făcut-o , ci pe through the breach you made, but through the
uşă şi Dumnezeu să-ţi poarte de grijă ! door and may God take care of you!"

Terente se tocmi a doua zi la Terente haggled in the port the next day,
hamalâc în port, muncind la un vapor şi working on a ship, and for two weeks he
timp de două săptămâni îşi încropi câţiva buried some money, with which he really went
bani, cu care plecă cu adevărat unde văzu de where he saw it this time.
astă dată cu ochii.
În Ghecet se opri privind cu jind la In Ghecet he stopped looking longingly at the
luminile din faţă: era Brăila, unde omul îşi front lights: it was Brăila, where the man had
înmormântase toate nădejdile, tinereţea, buried all his hopes, youth, faith and all that
credinţa şi tot ce avea mai bun în suflet. was best in his soul.
Prin bălţile dintre Dunăre şi canalul Through the puddles between the Danube and
Măcinului Terente îşi mai făcuse meseria de the channel of the Terente Mill, he had also
pescar. done his fishing job.
Terente îşi căuta tovarăşii de Terente was looking for his old comrades, he
altădată, îl căuta pe Spirca şi Ispas; dar află was looking for Spirca and Ispas; but he found
cu timpul ca amândoi trecuseră în Rusia, se out in time that they had both gone to Russia,
însuraseră şi se căpătuiseră admirabil. Deci got married, and gained wealth admirably. So
speranţele lui se spulberaseră în această his hopes had been dashed in this regard.
privinţă.

Într-o seară doi pescari se One night two fishermen had quarreled over a
încăieraseră de la o partidă de joc de cărţi şi game of cards and attacked each other with
se năpustiseră la cuţite. Într-o clipă Ştefan knives. In an instant Stefan Terente was among
Terente fu între ei mustrându-i cu asprime. them harshly scolding them.
-Nu vi-i ruşine ? Pentru un joc de -Aren't you ashamed? Are you going to lose
cărţi să vă pierdeţi viaţa? ... În lături ! Veniţi your lives for a card game? ... Aside! You'd
mai bine după mine să ne sfătuim. better come after me for advice.
A doua zi cei trei plecaseră în baltă The next day the three of them had gone to the
şi peste puţin dădură loc de iveală pond and soon gave way to the bandit Terente!
banditului Terente !

UN BANDIT CU POFTE A BANDIT WITH GREAT DESIRES


MARI
Ştefan Terente lămuri tovarăşilor săi Ştefan Terente explained to his comrades Deiu
Deiu Petroff şi Lavrinte întovărăşirea lor, nu Petroff and Lavrinte their companionship, not
că n-ar fi putut lucra şi singur tot atât de that he could not have worked alone as well as
bine ca şi cu ei împreună ci pentru că i-ar fi he workedwith them, but because he would
fost urât să se ştie singur, singurel… „Legea have hated to know himself alone, so alone
celorce-s mai mari peste noi, spunea viitorul „The law of the others iss bigger than us, said
şef al unei cete de bandiţi compusă din trei the future leader of a band of bandits
persoane, este făcută de dânşii, numai composed of three people, it is made by them,
pentru căpătuiala şi ocrotirea intereselor lor, only for the protection of their interests, in
în dispreţul şi ocrotirea celor mici. contempt and protection of the little ones.
Voi răsturna această lege a lor ! I will overthrow their law! The rule of these
Domnia acestor hrăpitori de drepturi se oppressors was based on the power of God in
întemeiase pe puterea lui Dumnezeu din heaven, who neither sees nor hears the pains of
ceruri, care nici nu vede, nici nu aude those who suffer and work the land: I will
durerile celor ce suferă şi trudesc pământul: dethrone this false God! Their rule is unjust, it
Voi detrona pe acest fals Dumnezeu ! rests on the bayonet, on the police bat and the
Cârmuirea lor este nedreaptă, se razămă pe heavy hand of the constable: down with all
baionetă, pe bâta poliţiei şi greaua mână a this! we will break away from this circle of
jandarmului : jos dar toate acestea ! ne vom corruption and on the patch of earth that we
rupe din acest cerc de stricăciune şi pe will shelter, and in the land it will reign the law
petecul de pământ ce ni-l vom face adăpost, that we will dictate, only and only us!
şi în ţară va domni legea ce vom dicta-o
numai şi numai noi !

- Şi acestea cum se vor - And how will these be fulfilled, Stefan?


îndeplini, Ştefane ? Întreabă asked one of the two followers of the former
unul dintre cei doi adepţi ai prisoner.
fostului ocnaş. - Rising with an armed hand, full of manhood
- Sculându-ne cu mâna against the police, conquering all our right to
înarmată, plină de bărbăţie rule the lakes where we will live, putting on
împotriva poliţiei, cucerindu- heavy burdens all those who would invade our
ne tot dreptul de a stăpâni noi lands and waters, subjecting the servants
şi numai noi lacurile unde ne beyond "our country"to heavy trials and
vom sălăşlui, punând la biruri regularly coming to hack the stupidity and
grele pe toţi aceia ce ne-ar inexperience of the Brăila police.
călca pământurile şi apele,
supunând la grele încercări pe
supuşii de dincolo de „ţara
noastră” şi venind regulat de
hac prostiei şi nepriceperii
poliţiei brăilene.

Pentru asta ne trebuie mai întâi For this we must first have a safe shelter, until
adăpost sigur, până ce ne vom putea rupe cu we can completely break away from the rule of
totul de sub oblăduirea cârmuirii; depozit de the government; ammunition depot, weapons,
muniţie, arme, dar mai cu seamă multă but especially plenty of food and drinks, so
provizie de hrană şi băutură, pentru ca that hunger does not force us to go into the
foamea să nu ne silească a ne duce în gura wolf's mouth.
lupului.

Pe mulţi dintre luntraşii din Brăila îi I know many of the boatmen from Brăila and
cunosc şi mă leagă de ei amintiri din trecut; we are bound with past memories; many
mulţi pescari din baltă sunt, ca şi mine, fishermen in the pond are, like me, Lipovans,
lipoveni, n-or să mă lase la ananghie. they will not leave me in trouble.
- Şi teatrul de operaţiuni, ca să "And the operation theater, so to say, where
vorbim milităreşte, unde va will it be, Chief?" long you live, the two
fi, şefule? să ne trăieşti, îl prisoners asked him.
întrebară cei doi ocnaşi. - For the time being, in the willow forests in
- Deocamdată în pădurile de front of the Ghecet, a rather large stretch
sălcii din faţa Ghecetului, o between the Danube and the Măcin canal,
întindere destul de mare între which can offer us enough space for activity
Dunăre şi canalul Măcinului, and be a wonderful shelter.
care ne poate oferi destul loc
de activitate şi ca adăpost
minunat.

Şi după Ştefan Terente se prevăzu And after Ştefan Terente, he provided himself
cu două puşti cu tragere repede, şi o with two fast-firing rifles, and a machine gun
mitralieră pentru sine, două carabine for himself, two rifles for his comrades,
ghintuite pentru tovarăşi, revolvere şi alte revolvers and other weapons of all calibers; he
arme de tot calibrul, se aşeză în sălciişul sat down among the willow trees between the
dintre canalele Filipoiului şi cel al Filipoiului and Măcin canals. The first feats
Măcinului. Primele isprăvi şi atacuri ale and attacks of the bandits were on the ships
bandiţilor fură asupra vaselor trase în drawn in the Măcinului canal in front of
canalul Măcinului în faţa Ghecetului şi toată Ghecetului and all the prey was divided in two
prada fu pe din două împărţită cu populaţia with the Lipovan population of the boatmen
lipovenească a luntraşilor şi pescarilor de and fishermen from the ghettos destined to be
prin coclaurile destinate ca câmp de luptă al the bnadits’ battlefields.
bandiţilor.

Tot ce era marfă, ce putea servi Everything that was merchandise, that could be
pentru îmbrăcăminte, fu rezervat pentru used for clothing, was reserved for the supply
magaziile de aprovizionare a supuşilor lui depots of Terente's followers, and the food that
Terente, iar alimentele ce se puteau păstra, could be kept, of course, was also stored. Thus
fireşte că erau depozitate şi ele. Astfel Terente could finally boast that "in his
Terente se putu în cele din urmă lăuda că kingdom" he lacks only champagne, which he
„în regatul său” nu-i lipseşte decât missed.
şampania, de care duce dor.

Şi de la atacul şlepurilor, de pe care And from the attack of the barges, from which
mare mult lucru nu putea prinde, banditul he could not catch much, the bandit was
îşi îndrepta câmpul de activitate în Brăila. directing his field of activity in Brăila.
Da ! acei ce-l făcuseră să sufere Yes ! those who had once made him suffer, all
odinioară, aceia toţi trebuiau să plătească cu had to pay a hefty and thick contribution to
vârf şi îndesat contribuţia cu care el putea support his "kingdom" and the ruler of the
să-şi susţină „regatul” şi strălucirea de ponds brilliance.
stăpânitor al bălţilor.

La grele globiri Terente începu să Terente began to roball the merchants; seeing
pună toată ţipenia negustorească; aceasta that despite all the complaints they made to the
văzând că cu toate reclamaţiile ce le făceau authorities, the bandits carried on unbothered,
autorităţii, bandiţii îşi vedeau nesupăraţi de they began to believe that either the police
treburi, începu să creadă că sau poliţia este were in agreement with the bandits and in vain
înţeleasă cu bandiţii şi-n zadar ar fi fost there would have been any resistance, which
orice împotrivire, care mai curând le-ar fi would rather have harmed them , or indeed the
pricinuit rău din partea hoţilor, ori că într- Brăila police were incapable of any public
adevăr poliţia brăileană era incapabilă de services, like a trumpet without any sound in
orice servicii publice, aşa cum o trâmbiţă the local press.
fără nici un înconjur presa locală.

Şi atunci cererile banditului se And then the bandit's demands were exactly
executau în tocmai: bani şi iar bani se executed: money and again money was handed
înmânau acestui îndrăzneţ răzvrătit în contra to this bold rebel that was against the laws and
legilor şi orânduirilor ţării. regulations of the country.
Zadarnic şi iar zadarnic ţipau In vain and in vain did the newspapers scream,
gazetele, în zadar curgeau reclamaţiile una in vain did the complaints flow one after the
după alta, neputinţa autorităţilor se other, the helplessness of the authorities was
confundă cu prostia şi deplina nepricepere a confused with the stupidity and utter
misiunii lor într-o astfel de împrejurare. incompetence of their mission in such a
circumstance.
Cazasu, Brăiliţa, Comorofca, satul Cazasu, Brăiliţa, Comorofca, the village full of
plin de amintiri pentru Ştefan Terente, memories for Ştefan Terente, Baldovineşti,
Baldovineşti, Lacul Sărat şi până la Janca, Lacul Sărat and up to Janca, moaned one by
gemură rând pe rând sub grosolanele şi one under the rude and unexpected punches of
neaşteptatele lovituri de pumn ale the bandits, three in number, who left their
bandiţilor, trei la număr, ce-şi părăseau willows and puddles for a while, to strike one
pentru un timp sălciile şi bălţile de păpuriş, blow at a time, plundering all the villages and
pentru a da câte o lovitură, prădând prin raising all its resistance, especially the Danube
toate satele şi ridicând tot ce-i trebuie vessels.
rezistenţă, dar mai ales vasele de Dunăre.

Astfel bucătăria banditului cunoştea Thus the bandit's kitchen knew all that was
tot ce-i mai delicat ca alimente conservate, most delicate in matter of canned food, the fish
peştele din baltă, vânat cu pene, paseri de in the pond, feathered venison, poultry, the
curte, laptele vacilor ce-şi adusese în cow's milk he had brought to his "camp,"
„tabăra” sa, îi procurau toate mulţumirile. Şi provided him with all the thanks. And yet
totuşi Terente era nemulţumit… Terente was unhappy…
RĂPITOR DE FETE A GIRLS’ KIDNAPPER

Ce însemna însă toată gloria în care But what was all the glory in which the former
se vedea scăldat fostul atman şi ocnaş ? Ce-i atman and prisoner was bathed? What good
folosea lui că avea bani, că avea toate was it to him that he had money, that he had all
bunătăţile pentru gură, că îşi îngăduia să bea the goods for his mouth, that he allowed
Cotnar şi Drăgăşani adevărat, ca orice himself to drink real fine wines, like any
nabad ? Ce-i păsa lui de faptul că ziarele din nabad? What did he care about the fact that the
Bucureşti- uitând de conferinţa de la newspapers in Bucharest - forgetting the
Londra, de isprăvile fascismului italian, de conference in London, the exploits of Italian
valuta ofticoasă a leului la New York, Paris fascism, the oppressive currency of the leu in
şi Zurich,- îi consacrau coloane întregi ! ce-i New York, Paris and Zurich - dedicated whole
păsa lui, dacă-i lipseau două esenţiale columns to him! what did he care, if he lacked
lucruri: un fotograf, care să fi putut reda pe two essential things: a photographer, who
o placă fotografia măreţului domnia sa chip, could have reproduced on a plate the
spre a-l putea trimite ziarelor la Capitală, ca photograph of his great face, in order to be
să-i publice portretul; şi o femeie tânără, able to send it to the newspapers in the Capital,
frumoasă şi inteligentă… Ce-i păsa lui de to publish his portrait; and a young, beautiful,
toate frământările poliţiei oraşului, căreia îi intelligent woman… What did he care about
adresă o scrisoare de felicitare foarte all the turmoil of the city police, to whom he
ironică. Nu simţea decât un adânc dispreţ addressed a very ironic congratulatory letter.
pentru această neputincioasă instituţie de He felt only a deep contempt for this helpless
stat, de care el îşi bătea joc în cel mai state institution, which he mocked in the most
mizerabil chip. miserable way.

În acest scop toate „loviturile” ce le For this purpose all the "blows" that the bandit
da banditul erau determinate şi de scopul gave were determined and for this purpose, he
acesta, voia să-şi facă cheful şi să poată găsi wanted to have fun and be able to find a young
femeia tânără şi drăguţă, cu care să-şi and pretty woman, with whom to entertain
alunge urâtul… Într-una, din zile, prilejul i himself. One day, the right occasion came and
se prezentă, nu se poate mai prielnic: într-o couldn’t be more favorable: while on a walk to
preumblare la Ghecet cu barca, o tânără fată Ghecet by boat, a young girl of twenty-two
de douăzeci şi doi de ani, o româncă din years old, a Romanian woman from Brăila,
Brăila, destul de simpatică şi frumuşică, quite nice and beautiful, Miss Silvia Cernescu,
domnişoara Silvia Cernescu, căzu în fell into the spells of Ştefan Terente, who,
mrejele lui Ştefan Terente, care, atacând-o, attacking her, stole her and took her to his
o fură şi o duse în ascunzătoarea dintre hiding place between Lacul Măcinului and
Lacul Măcinului şi balta Ruşavei. După Ruşava's pond. After the first hours of fear,
primele ceasuri de spaimă, văzând că seeing that the bandit did not kill her, but after
banditul n-o omoară, ci după ce o ispiti în tempting her in every way to find out whether
fel şi chip, ca să afle dacă are sau nu avere, or not she had wealth, he said firmly, with his
îi spuse hotărât, cu aerul lui de înfumurare air of arrogance and megalomania:
şi megalomanie:
- Te afli aici în „regatul” lui - You are here in the "kingdom" of Terente, the
Terente, regele bălţilor, eşti în king of the ponds, you are in my power; no one
puterea mea; de aici nu se can leave here without my approval, no one
iese fără aprobarea mea, can enter or leave without my knowledge and
nimeni nu poate nici intra , will. I want to make you queen of the puddles
nici ieşi de aici fără ştirea şi and rule with me over this kingdom, against all
voia mea. Vreau să te fac otsiders, and saying this he showed Brăila; he
regină a bălţilor şi să sent an army as if to conquer a city, a large one
domneşti cu mine împreună with cannons, airplanes and warships. Calm
peste acest regat, împotriva down and decide if you want to follow your
căruia nevolnici de dincolo, şi destiny voluntarily.
spunând aceasta arată Brăila,
au trimes oştire ca pentru
cucerirea unei cetăţi, oştire
mare cu tunuri, cu aeroplane
şi vase de război. Să te
linişteşti şi să te hotărăşti a-ţi
urma de bunăvoie destinul.

Fata pricepând că are de a The girl, realizing that she was dealing with a
face cu un smintit maniac şi crazy and arrogant maniac, decided on the best
înfumurat, se hotărî pentru solution: she would try to change him for the
cea mai bună soluţie: va căuta better. She will flatter him, tickle his self-love,
să-l îmbuneze. Îl va măguli, îi and try everything humanly possible, only to
va gâdila amorul propriu şi va correct the danger and finally make him decide
încerca tot ce-i omeneşte cu to free her.
putinţă, doar-doar ca îndrepta
primejdia şi-l va hotărî în cele
din urmă să o pună în
libertate.
Pentru acest scop ea îi aduna flori, i
For this purpose she gathered flowers, made
le făcea cununi sau buchete şi i le da; wreaths or bouquets and gave them to him; he
cununile şi le punea „regele” pe cap, iar put the wreaths on the head of the "king", and
buchetele i le primea cu un zâmbet graţios.received the bouquets with a graceful smile.
Îi povestea poveşti şi lucruri hazlii, spre a-l
He told him funny stories and things to make
îmbuna, şi izbuti… dar iată că bandiţii him better, and she succeeded, but the bandits
aduseră şi o altă prinsă : o fată tânără şihad brought another prisoner: a young and
drăguţă, Netty Herşovici, pe care o înfăţişă
pretty girl, Netty Hersovich, whom they
„regelui”. Acesta văzând pe a doua, fu nu se
presented to the "king." Seeing the second girl,
poate mai încântat de prada bandiţilor săi, şi
he could not be more pleased with the prey of
începând să-i ia interogatoriul fetei, află cu
his bandits, and starting to interrogate the girl,
multumire ca are şaptesprezece ani, că estehe found out with gratitude that she is
evreică şi că stă la un cumnat al ei din seventeen years old, that she is Jewish and that
Brăila, că era încă şcolăriţă şi alte amănunte
she lives with her brother-in-law from Brăila,
de acestea, pe care fata i le povesti plângând
that she was still a schoolgirl and other details,
şi zbuciumându-se cumplit. which the girl told him weeping and struggling
terribly.
Terente, după ce fata sfârşi într-un Terente, after the girl burst into tears, said,
hohot de plâns, îi spuse dezmierdându-i caressing her head with his big, rough hand.
capul cu mâna lui mare şi aspră:
- Nu-ţi fie teamă, copilo; n-o 'Don't be afraid, little girl; no one will harm
să-ţi facă nimeni nici un rău you here… I am the “king” of the pond and
aici… Eu sunt „regele” bălţii what I tie here is well tied both on land and on
şi ce leg eu aici este bun legat water, what I do is well done here too, as in
şi pe uscat şi pe apă, ceea ce Ghecet and Brăila - so don't be afraid! You are
fac este bine făcut şi aici, ca a Jew, look...here I have a Romanian woman,
şi la Ghecet şi la Brăila – deci and he ordered to take Silvia out, she will be
să nu-ţi fie teamă ! Eşti your companion… Through you both, I
evreică, uite am şi o româncă manage to reconcile hatred between nations.
aici, şi dete poruncă s-o
scoată pe Silvia, ea îţi va fi
tovarăşă… Prin voi, izbutesc
să împac ura între neamuri.
Apoi întinzând mâinile amândouă, Then, holding out both hands, like a priest who
ca un preot care binecuvântează, spuse din is blessing, he said again:
nou: - You will be the "queens of the pool", my
- Veţi fi „reginele bălţii”, queens, and with that the hatred between the
reginele mele, şi cu asta ura nations, Christian and Jewish, will be
dintre neamuri, cel creştinesc appeased, through you two I do, who represent
şi cel ovreiesc, va fi potolită, here, in my entire kingdom, God and Christ , at
prin voi două fac eu, care the same time the union and the connection
înfăţişez aici, în acest cuprins between these two nations!
al regatului meu, pe
Dumnezeu şi pe Christos,
totodată unirea şi legătura
între aceste două noroade!

Amândouă fetele încremenite de Both girls froze in fear at the sound of these
spaimă la auzul acestor vorbe dezmăţate şi deranged and endless words, but they
fără de şir, dar înţeleseră că având de a face understood that in dealing with such a lunatic,
cu un astfel de zălud, cel mai bun lucru ce-l the best thing for them to do was to behave in
aveau de făcut era să se poarte în aşa chip, such a way as to flatter all the vanity of his
încât măgulindu-i toată deşertăciunea foolish pride, that is how they may succeed to
mândriei sale prosteşti, să poată izbuti a-l better him.
mlădia.

Silvia fiind mai mare, mai energică Silvia, older, more energetic, and better
şi mai bine înzestrată din punct de vedere al endowed with the skill of female cunning, as
priceperii şireteniilor femeieşti, de îndată ce soon as she saw herself alone with her captive
se văzu singură cu tovarăşa ei de captivitate, companion, began to inform Netty of her
începu s-o informeze pe Netty despre plans, namely, that she would be able to do to
planurile ei, şi anume că va putea să-l facă make the bandit to set them free, or they will
pe bandit să le elibereze, ori li se va putea be able to escape from the trap and at least tell
prilejui să fugă din prinsoarea şi să dea cel someone where they are and save them from
puţin de veste cuiva locul unde se află ele şi the madman's hands.
să ia măsuri să le izbăvească din mâinile
nebunului. But everything was in vain!
Dar totul fu în zadar!

Din locul unde erau ascunse fetele From the place where the girls were hidden, all
nu se putu vedea decât cerul albastru, o that could be seen was the blue sky, an endless
nesfârşită întindere de apă presărată cu expanse of water sprinkled with green linen
păpuriş verde şi sălcii pletoase. Nici o and plump willows. No human being except
făptură omenească în afară de „regele” şi the "king" and his two subjects showed their
cei doi supuşi ai săi, nu-şi mai arătau chipul face in that mosquito-filled kingdom, with lots
prin regatul acela plin de ţânţari şi multă of frogs.
broscărie.

Între acestea sub îndemnul Silviei, Between these, at Silvia's urging, the girls
fetele se arătau vioaie, cântau adesea looked lively, often singing to the bandit to
banditului spre a-l îmblânzi şi a-i abate tame him, and thus erasing the evil thoughts
astfel gândurile rele care clocoteau prin that were boiling in his mind.
minte. Among these, Terente's envoys brought more
Între acestea trimişii lui Terente and more worrying news, the newspapers
aduceau veşti din ce în ce mai announced the disturbance which he had
îngrijorătoare, ziarele îi aduceau ştirea caused everywhere in the country, the banditry
tulburării ce-o pricinuise pretutindeni în ţară of the former porter, and reported the measures
faptul ca banditism al fostului hamal şi which had been ordered for his and his
relatau măsurile ce se porunciseră pentru comrades' capture.
prinderea lui şi a tovarăşilor săi.

Terente râdea mulţumit văzând că se Terente laughed content to see that a whole
dă în vileag un întreg plan de „război” şi plan of "war" was being revealed, and said:
spunea:
- Pisica cu clopoţei nu prinde "The cat with bells doesn't catch mice! They
şoricei !…Pe mine nu pun ei won't touch me, neither alive nor dead!"
mâna, nici viu, nici mort!

Şi la toate încercările autorităţilor And in all the attempts of the authorities who
care porniseră atacul, el privea nepăsător şi had launched the attack, he looked indifferent
rece, văzându-i adesea trecând chiar pe and cold, often seeing them passing right by
lângă dânsul… Scufundat în apa bălţii, cu o him... Immersed in the water of the pond, with
ţeavă de trestie în gură spre a putea primi a cane pipe in his mouth to breathe, he saw
aer, el îi vedea trecând în dreapta şi în them passing to the right and left of Brăila and
stânga de la Brăila şi Ghecet, şi înapoi, dar Ghecet, and back, but not daring to set foot on
necutezând să pună piciorul pe pământul the land of his "kingdom".
„regatului” său.
REGELE BALTII THE KING OF THE POND

Pe o rază de câteva sute de kilometri Within a radius of several hundred kilometers


un cerc de împresurători, alcătuit din a circle of besiegers, made up of policemen,
poliţişti, pescari de la pescăriile statului, fishermen from the state fisheries, soldiers of
soldaţi de infanterie şi marină, jandarmi etc. the infantry and navy, constables, etc. In total,
în total aproape o mie de oameni comandaţi almost a thousand men commanded by a major
de un maior de la Constanţa şi un locotenent from Constanţa and a constables lieutenant,
de la jandarmi, iar altul din marina militară, and another from the navy, equipped with
prevăzuţi cu puşti mitraliere, tunuri de 53 machine guns, 53 millimeter guns, with three
milimetri, cu trei vedete şi două aeroplane, stars and two airplanes, was surrounded by the
fu înconjurat regatul „mariei sale Terente I „ kingdom of " Terente the great „!
!

Din parte-i Terente îşi înmulţise For the sides, Terente had multiplied his
străjurile , îşi alesese trei pomi drept guards, choose three trees as observers, from
observatori, de unde putea să observe în where he could see the "operations’ field" in
toată tihna” câmpul de operaţiuni”. Acum complete peace. Now that he knew that "his
când ştia că „mica lui oştirte” este little army" was surrounded by a great power
împresurată de o mare putere ce reprezintă representing the number of a thousand armed
cifra de o mie de inşi înarmaţi, cu cel mai men, with the most perfected weapons, he
perfecţionat armanent, se credea ceva mai thought himself a little more than Leonidas of
mult decât Leonida din Termopile, mai mult Thermopylae, more than he, for - though his
decât el, căci – deşi forţele lui combinate de combined land and water forces were made up
uscat şi apă se compuneau din şase braţe of six arms armed with a machine gun and an
înarmate cu o puşcă mitralieră şi câte o old gun called a rifle - he could say that he had
gioarsă veche care se numea puşcă – putea won.
spune: că a învins.

Şi cercul înconjurător restrângea tot And the surrounding circle tightened more and
mai tare, mai de aproape libertăţile more, closer to the liberties of the "Terente the
„regatului măriei sale Terente”şi a celor great’ kingdom" and of the four or five souls
patru-cinci suflete de pe el ! on it!
Diferite şalupe ce brăzdau suprafaţa Various boats plying the water surface of the
acvatică a regatului fura atacate cu kingdom were attacked with machine guns and
mitraliera şi fuse imposibil de a-l mai it was impossible to follow them. This fact of
urmări. Acest fapt de arme era menit să arms was meant to raise the morale of the "
înalţe moralul ”oştirii regelui bălţii” şi al king of the pond’s army " and of the two
celor două „regine”cărora Terente le ţinu o "queens" to whom Terente gave a poetic
poetică cuvântare, spunându-le: speech, telling them:
-Când am văzut a lor mulţime câtă - When I saw their numerous army, like leaves
frunză, câtă iarbă, mi-am şoptit cu ura-n or grass, I whispered with hatred in my beard,
barbă, să trec peste ei fără de păs şi să-mi to pass over them without stepping and to do
fac mendrele la Ghecet şi la Brăila, râzându- my bussiness at Ghecet and Brăila, laughing in
le în nas la toţi. everyone's nose.
Şi hărţuiala începu fără nici un And the harassment began without any success
câştig de cauză pentru urmăritori, spre for the pursuers, to the great delight of the
marea încântare a banditului. bandit.
Dar în timp ce trupele de uscat, apă But while the land, water and air troops placed
şi aer puse chiar sub comanda d-lui under the command of the Rear Admiral, sent
contraamiral, trimiteau „Comunicate "Official Communiqués" to the Ministry of
oficiale ”ministerului de război cu un astfel War with such a table of contents: On July 19,
de cuprins: La 19 iulie, orele 12 noaptea, at 12 o'clock at night, Terente wanted to cross
Terente voind a trece din baltă peste the road Ghecet - Măcin, near the Piatra - Fetei
şoseaua Ghecet - Măcin, în dreptul point, was seen by the gendarme post that was
punctului Piatra - Fetei, a fost simţit de 60 meters away from the bandit's boat. The
postul de jandarmi ce se găsea la 60 de gendarmes let Terente get out of the boat with
metri depărtare de barca banditului. the thought of surrounding him. Seeing them,
Jandarmii l-au lăsat pe Terente să coboare Terente started firing at them. The soldiers also
din barcă cu gândul de a-l înconjura. opened fire. The head of the security brigade
Terente zărindu-i a început să tragă focuri immediately arrived on the scene. Instead of
asupra lor. Soldaţii au deschis şi ei un foc Terente, a horse was found, killed by the
viu. Seful brigăzii de siguranţă a sosit de bandit's bullets. "
îndată la faţa locului. În loc de Terente s-a
găsit un cal ucis de gloanţele banditului”.

Banditul trimitea scrisori de The bandit sent threatening letters to the Braila
ameninţare directorului poliţiei din Brăila, police director, telling him that if he did not
spunându-i că de nu-i lasă ”în bună pace leave them "in peace" the people would come
oamenii” va veni la Brăila şi că în mijlocul to Brăila and that in the middle of the city, in
oraşului, în strada Regală, îi va da o Regală street, he would fight him, to remember
scărmăneală, ca s-o ţină minte şi la ceasul him even in his death hour; and Lavrinte and
morţii; iar Lavrinte si Deiu Petroff atacau Deiu Petroff attacked without any mercy or
fără nici o cruţare sau consideraţie orice consideration any boat, any barge and vessel
barcă, orice şlep şi vas de Dunăre, prădând on the Danube, plundering and robbing them.
şi jefuindu-le.

O altă farsă o făcu prefectului de Another farce/prank was made to the county
judeţ, trimiţându-i o scrisoare prin care îl prefect, sending him a letter informing him
anunţa că deoarece s-a pus un preţ de 200 that because a price of 200 thousand lei had
mii lei pe capul lui – el este dispus a încasa been put on his head - he is willing to collect
acest premiu şi să dispară liber şi nesupărat this prize and disappear freely and unmoved by
de nimeni împreună cu doi tovarăşi ai săi – anyone together with his two comrades - but
dar să nu încerce nici prin vis domnul not even dream of catching him, because in the
prefect şi toţi urmăritorii săi să pună mâna happiest case, only his corpse could be
pe el, căci în cel mai fericit caz, doar catched, but never alive!
cadavrul lui l-ar putea prinde, pe el viu însă Much fun was made of these two letters
niciodată! throughout Brăila, to the great fury of the
Mult haz s-a făcut de aceste două administration rulers of the Braila city and
scrisori în tot cuprinsul Brăilei, spre marea county.
furie a cârmuitorilor administraţiei oraşului
şi judeţului Brăila.
Şi fiindcă măsurile eroicei armate a And because the measures of the „The Great
„măriei sale regele bălţilor” adusese la Ponds King” heroic army had brought to
ananghie pe cei o mie de jandarmi, anguish the thousand gendarmes, sailors,
marinari, infanterişti şi aeronauţi, Terente infantry and airmen, Terente sees his dreams
îşi vede de visurile lui de „amor” şi fericire of "love" and royal happiness in the sweet and
regală în dulcea şi plăcuta tovărăşie a celor pleasant companionship of the two queens. .
două regine.

Se plimba prin „regat” provoca When walking through the "kingdom" he


discuţii filozofice făcând pe fete sa-l vadă provoked philosophical discussions by making
că este „Christos şi Dumnezeu”, că el vrea the girls see that he is "Christ and God", that
să fie un prinţ din basme, că este convins că he wants to be a fairytale prince, that he is
şi „fetele” lui văd la fel cu dânsul convinced that his "girls" see the beauties of
frumuseţile firii şi că nimic nu-i mai nature in the same way as he does. and that
frumos decât să fie „regine” în „regatul” lui. nothing is more beautiful than to be "queens"
Le punea sa-i cânte romanţe şi altele de in his "kingdom." He made them sing
felul acesta. Le trata cu blândeţe şi nu le romances and things like that. He treated them
maltrata decât atunci când nu voiau sa-i gently and only abused them when he did not
mănânce ” bunătăţurile” excelentei sale want to eat the "goodies" of his excellent
bucătării. cuisine.

De altfel ţinea sa i se respecte In fact, he wanted his "queens" to be respected


„reginele” şi atunci când „generalismul” and when the "generalism" of his army
oştirii sale compusă din cele şase braţe cu composed of the six arms, including those of
ale „regelui” cu tot, se apucă într-una din the "king", he began in one of the 5 days of
cele 5 zile de fericită regalitate s-o happy royalty to mistreat Silvia Cernescu, this
maltrateze pe Silvia Cernescu, faptul acesta fact will cost Deiu Petroff his life, if the first
era sa-l coste pe Deiu Petroff viaţa, dacă "queen" Silvia had not mediated for the
prima „ regină” Silvia, n-ar fi mijlocit aggressor, asking for his forgiveness, a fact
pentru agresor, cerând iertarea lui, fapt ce that "the king of the pond gladly granted, to
„regele bălţii a acordat bucuros, pentru ca să please his Sultana.
fie pe placul Sultanei sale.
MARINIMIE DE BANDIT MARINIMIE DE BANDIT

Plictiseala începuse a bate la porţile The boredom had begun to knock at the gates
sufletului Măriei sale Terente I ! of the Great Terente soul!
Deci, se hotărî Terente să facă So, Terente decided to let his first queen know
cunoscut primei lui regine că va trebui să that he would have to leave the "kingdom" in
plece din „regat” în adăstarea unor vremi order to have happier times, when he would
mai fericite, când ar rechema-o cu toate recall her with all the "honors" due to her high
„onorurile” cuvenite înaltei sale situaţii. Că position. So she had to make her preparations,
deci trebuia sa-şi facă pregătirile, urmând ca and overnight she would be left in the enemy's
peste noapte să fie debarcată în cetatea city, from where she had her source. He
duşmană, de unde ea îşi avea obârşia. Îi solemnly promised her that he would not
făgădui solemn că n-o va uita, că se va forget her, that he would take care of her, and
interesa de dânsa şi că el însuşi va veni să that he himself would come to hear news about
afle veşti despre dânsa. her.

În această clipă Deiu Petroff veni respectuos At this moment Deiu Petroff came respectfully
înaintea „regelui” şi-i înmână în chip before the "king" and solemnly handed his
solemn poşta „ măriei sale”. greatness the mail.
Între acestea Ştefan Terente citise Among them, Ştefan Terente had read in the
prin ziarele brăilene că familia Waissman, Brăila newspapers that the Waissman family,
cumnatul si sora Nettei Herşcovici, oferea Netta Herşcovici's brother-in-law and sister,
un premiu de 50 mii lei aceluia ce-i va offered a prize of 50 thousand lei to the one
aduce vie şi nevătămată pe sora şi cumnata who will bring their sister and sister-in-law
lor. Asta îl făcu să zâmbească, chemă pe alive and unharmed. That made him smile, he
Deiu Petroff şi Lavrinte şi le citi totul called Deiu Petroff and Lavrinte and read them
exclamând: all, exclaiming:
- Vedeţi voi ? E treabă de făcut ! Fata - Do you see? It's a job to do! Their daughter is
lor e aici în mâinile mele. O altă here in my hands. I will find another queen, no
regină mi-oi găsi eu, nu e lucru big deal! You be healthy and I among you.
mare! Voi să fiţi sănătoşi şi eu cu Than look what it says! LIVING AND
voi împreună. Decât uite ce spune! UNHARMED…. Alive, I understand, that she
VIE ŞI NEVĂTĂMATĂ…. Vie, only lives and lacks nothing for it, but why
înţeleg şi eu, că doar trăieşte şi nu-i also unharmed? That's too much! In any case,
lipseşte nimic pentru asta, dar de ce Silvia will leave today, she will give a letter to
şi nevătămată? Asta prea e prea ! În Herşcovici informing them that she agrees to
orice caz Silvia va pleca astăzi, ea va hand over their daughter in exchange for the
duce Herşcovicilor o scrisoare prin amount of 50 thousand lei and a stock of food
care li se va face cunoscut că and drinks.
consimt a le preda fata în schimbul
sumei de 50 mii lei şi a unui stoc de
alimente şi băuturi.

Noaptea se lăsă întunecoasă peste The night fell dark over the kingdom devoid of
regatul lipsit de lumină şi însufleţire ; light and life; the waves of the turbulent waters
undele apelor frământate de elice şi moved by the propeller and oars slammed
vâsle plescăiau molcom. Undeva quietly. Somewhere to the east the electric
departe spre răsărit luceau ademenitor lights shone seductively, and to the west the
luminile electrice, iar spre apus luminile lights of oil lamps and lanterns; Brăila and
de opaiţe şi felinare de petrol; Brăila şi Ghecet raised their silhouettes in the air.
Ghecetul îşi înălţau siluetele lor în
văzduhuri.

Terente hotărî că a sosit ora plecării şi a Terente decided it was time to leave and say
bunului rămas. Fetele îşi luară rămas bun goodbye. The girls said goodbye, kissing and
sărutându-se si plângând. crying.
- Nu mă uita Silvio, du-te unde ştii, "Don't forget me, Silvia, go where you know,
liberează-mă de aici! get me out of here!"
- Fii tare şi fii pe pace !....Va răsări şi - Be strong and at peace! .... The sun of
pentru tine soarele libertăţii! freedom will rise for you too!
- Adio! - Goodbye!
- Nu, la revedere, Netty! - No, goodbye, Netty!
- La revedere! La revedere, Silvio! Să -Goodbye! Goodbye, Silvia! Do not forget me.
nu mă uiţi.
Şi în curând Silvia Cernescu fu dusă And soon Silvia Cernescu was taken by boat to
cu barca până la locul ce-l stabilise the place that Terente had established, leaving
Terente, rămânându-i ei grija să her to see how and in what way she would
vadă cum şi în ce fel va ajunge la reach Brăila.
Brăila.

Scrisoarea Nettei Herşcovici avu un Netta Herscovici's letter had a strong impact on
răsunet puternic asupra familiei, care her family, who, according to the bandit's
potrivit sfaturilor ce i le da banditul, advice, had to avoid the interference of the
trebuia să se ferească de amestecul authorities. Silvia, who arrived in Brăila,
autorităţilor. Silvia sosită în Brăila caused a real public rumor. There was a real
stârni o adevărată rumoare publică. pilgrimage to the house on Givita’s way.
În casa din calea Griviţei fu un Authorities found out about the letter
adevărat pelerinaj. Autorităţile aflară addressed to the Waissman family, but instead
astfel de scrisoarea adresată familiei of settling a final deal with the bandit
Waissman, dar în loc de a stabili o prisoner’s relatives and taking steps to catch
înţelegere definitivă cu rudele Terente at the designated location on the banks
prizonierei banditului şi a lua măsuri of the Macin Canal, near the mouth of the
să prindă pe Terente la locul indicat, Ruşava Pond and the canal, authorities sticked
pe malul canalului Măcin, în dreptul to their strategic plan.
îmbucăturii bălţii Ruşava cu canalul,
autorităţile îşi văzură de planul lor
strategic.

Fratele domnişoarei Herşcovici se Miss Herşcovici's brother was therefore forced


văzu deci silit a lua cei 50 mii lei, to take the 50 thousand lei, food and drinks
merindele şi băuturile cerute de requested by Terente and come to the meeting.
Terente şi să vină la întâlnire.
- Eşti singur? Îl întreabă banditul? -Are you alone? the bandit ask him.
- Da, cu barcagiul numai. - Yes, only with the boatman.
- Banii i-ai adus? N-ai vestit cumva - Did you bring the money? Did you report the
poliţia, căci în acest caz soră-ta e un police, because in this case your sister is
copil al morţii. death’s child.
- Banii i-am adus, poftim, numără-i – "We brought the money, please count it - and
iar poliţia te vânează pe unde ştie ea. the police are hunting you only where they
- Bine! know."
Şi numărătoarea banilor începu, -Good!
după care la un semnal al lui And the counting of the money began, then at
Terente, fata se ivi de după copac şi Terente’s signa;, the girl came from behind the
se aruncă în braţele fratelui ei. tree and threw herself into her brother's arms.

NOUA ÎNCERCARE NEW TRIAL

Acum cu bune proviziuni Now with good supplies brought right from the
aduse chiar din cetatea duşmană, cu enemy fortress, with fine drinks and a
băuturi alese şi cu o respectabilă respectable sum in the treasury of the "ponds
sumă în visteria „ regatului bălţilor”. kingdom". Terente thought sadly that he would
Terente se gândea cu jale că nu va no longer hear Silvia's nightingale voice
mai auzi glasul de privighetoare al singing Băjescu Oardă's "water lily flowers",
Silviei cântând „flori de nufăr” al which Terente I would have loved to have as a
lui Băjescu Oardă, pe care Terente I guest in his kingdom for some extraordinary
cu drag ar fi voit să-l aibă oaspete în performances, which this likeable artist is
regatul sau pentru câteva always kind enough to forget to give them
reprezentaţii extraordinare, pe care when he announces them; that he would no
acest simpatic artist binevoieste longer hear the weeping of the beautiful Netty,
întotdeauna să uite a le mai da , the Jew through whom he wished to make
atunci când le anunţă; că nu va mai Christian-Jewish confessional reconciliation;
auzi plânsul frumoasei Netty, that at last the impenetrable and imperceptible
evreica prin care voia să facă charm of the woman had disappeared from the
împăcăciunea confesională creştino- whole extent of his kingdom.
evree; că în sfârşit farmecul
nepătruns şi insesizabil al femeii a
dispărut din toată întinderea
regatului său.

Între acestea Terente, Petroff Between all these, Terente, Petroff, and
şi Lavrinte cutreierau satele după Lavrinte roamed the villages for food, all the
merinde, toate satele erau supuse la villages were subject to paid contributions,
contribuţii plătite, ce-i dreptul, căci which is true, for Terente allowed Petroff or
Terente nu îngăduia lui Petroff sau Lavrinte only requisitions made with little
Lavrinte decât rechiziţii făcute cu money.
bani peşin. Poliţia însă arestă pe sora But the police arrested Tente's sister, who
lui Terente, care se ruga lui prayed to God that his brother's comedy would
Dumnezeu să se sfârşească odată end once, in order to get rid of the police
comedia asta a lui frate-său, pentru wreath, arrested some forty fishermen under
ca să scape de urgia poliţiei, arestă close guard--but nothing else.
vreo patruzeci de pescari pe care îi
ţinea sub straşnică pază- dar nimic
altă ceva.

La scurt interval după Shortly after Silvia's release, on the evening of


eliberarea Silviei, în seara zilei de 20 July 20, at about six o'clock in the evening,
iulie pe la ora şase seara Terente Terente came to Brăila to a house near Silvia
veni la Brăila la o casă din Cernescu's house, where he asked for
apropierea casei Silviei Cernescu, something to drink, but without drinking and
unde ceru ceva de băut, dar fără să asked the innkeeper after a while:
bea şi întreabă după puţin timp pe
cârciumar:
- N-ai putea sa-mi spui ce face - Couldn't you tell me what Silvia is doing? Is
Silvia? E bolnavă?La care she ill?To which question the innkeeper
întrebare cârciumarul răspunse answered in the affirmative, and then Terente
afirmativ şi atunci Terente se walked a long way in front of Silvia's house.
plimbă mult prin faţa casei Seeing this, the girl's mother wanted to report
Silviei. Mama fetei văzând asta it to the police, but Silvia resisted. By the time
voi să vestească poliţia, dar he got out of bed, the stranger, who was
Silvia se împotrivi. Până ce să se Terente, had disappeared.
dea jos din pat, necunoscutul,
care era Terente, se făcuse However, the police were not aware of this and
nevăzut. did not even think about such a thing.
Poliţia însă habar nu avea de
acest lucru şi nici nu s-a gândit la Returning to his "kingdom", Terente ordered
aşa ceva. an expedition on the Măcin canal, ordering the
Reântors în “regatul” său, attack of a barge on which was a young girl, to
Terente porunci o expediţie pe whom he now wanted to offer the crown of his
canalul Măcinului ordonând atacul kingdom.
unui şlep pe care se afla o tânără
fată, căreia voia acum sa-i ofere
coroana regatului său.

Primit cu toată cinstea Received with all due honor, with lively, well-
cuvenită, cu focuri vii de puşcă, maintained rifle fire - and to which the army of
foarte bine întreţinute – şi la care the three pond men fought back with numerous
oştirea celor trei băltăreţi ripostă cu bullets, Terente and his men retreated without
numeroase gloanţe, Terente şi ai săi any practical result, all the more so as the
se retraseră fără nici un rezultat excess army alarmed, putting the machine guns
practic , cu atât mai vârtos cu cât in function.
armata excediţională alarmându-se,
pusese în funcţiune mitralierele.

Într-o încăierare ce a avut loc In a fight that took place between the bandits
între bandiţi şi potera urmăritoare, and the pursuing police, Terente and his men,
Terente şi ai săi, după ce în ziua de after the day of July 19 when they tried to
19 iulie a încercat să se strecoare pe sneak on the Ghecet-Măcin road, they made a
şoseaua Ghecet-Măcin, făcu o return movement through the Lopatna pond,
mişcare de întoarcere şi prin balta returning and headed straight for the Cucoş
Lopatnei, făcând cale întoarsă o Monastery through the forests around Cerna.
porni drept spre mănăstirea Cucoş And who knows if from there the stubborn
prin pădurile din jurul Cernei. Şi king of the ponds, who in this case would have
cine ştie dacă de acolo discăunatul fallen from the throne, will not find the way he
rege al bălţilor, care în acest caz ar fi wants, taking him to Germany, where he may
decăzut de pe tron, nu-şi va găsi well be happy with the Germans with the
calea ce doreşte, spre a-l duce în benefits of his luminous royalty .... They still
Germania, unde se prea poate că i-ar have no emperor today!
ferici şi pe germani cu binefacerile
luminoasei sale regalităţi.... Tot nu
mai au ei astăzi impărat !

Confecţionată cu repeziciune Made quickly as a result of gathering


ca urmare a colaţionării information published in the press of the time,
informaţiilor publicate în presa Petre Olariu's booklet stops, as they say,
vremii, broşura lui Petre Olariu se halfway through the story of Terente's life and
opreşte, cum se spune, la jumătatea adventures. The lack of continuity is not due to
povestirii vieţii şi aventurilor lui any commercial deficit or the disinterest of the
Terente. Lipsa de continuitate nu se readers towards the events that the public,
datorează vreunui deficit comercial especially the ladies and gentlemen (if we are
sau dezinteresului cititorilor faţă de to believe the same press) were expecting with
evenimentele pe care publicul, în a real thrill of curiosity.
special doamnele şi Terente had not been caught when the
domnişoarele( dacă e să dăm crezare pamphlet appeared, and therefore P.O. had no
aceleiaşi prese) le aştepta cu un continuation. He hoped the brigand would be
adevărat frison de curiozitate. captured soon, but against the huge number of
Terente nu fusese prins în momentul his followers, Terente struck new blows
apariţiei broşurii şi, prin urmare, described in newspapers and magazines with a
P.O. nu avea continuarea. Spera că substantial supply of imagination. The three
brigandul va fi capturat curând, dar, years from the first abductions to the arrest of
împotriva numărului imens de Terente, a long period with long "advertising"
urmăritori ai săi, Terente dădea noi breaks, is the reason for abandoning the second
lovituri descrise în ziare şi reviste cu part of the book Terente, king of the ponds,
un substanţial aport de imaginaţie. subtitled "a true story from our days ."
Cei trei ani desfăşuraţi de la primele
răpiri şi până la arestarea lui
Terente, perioadă lungă, cu mari
pauze”publicitare” constituie
motivul abandonării celei de-a doua
părti a cărţuliei Terente, regele
bălţilor, subintitulată”povestire
adevărată din zilele noastre”.

Prin urmare, în lipsa finalului Therefore, in the absence of the end promised
promis de P.O. oferim cititorilor by P.O. we offer readers the film of the events
filmul derulării evenimentelor by using articles and information taken from
apelând la articole şi informaţii the pages of the Brăila newspapers Curierul si
scoase din paginile ziarelor brăilene Cuvântul. The option does not belong to us. It
Curierul si Cuvântul. Opţiunea nu ne was pointed out to us indirectly by Terente
aparţine. Ea ne-a fost indicată în himself. These publications were discovered in
mod indirect, de însuşi the boat abandoned by the bandit at the time of
Terente.Aceste publicaţii au fost his discovery. It could be said, with a wave of
descoperite în barca părăsită de malice, that the journalists from Curierul şi
bandit în momentul reperării sale. S- Cuvântul, who also served as correspondents
ar putea spune, cu undă de for other publications, from the capital and
maliţiozitate, că jurnalistii de la from the country, fabled with such passion that
Curierul şi Cuvântul, care serveau among their loyal readers was… ..Terente.
drept corespondenţi şi altor Needless to say, the sensational chase and
publicaţii, din capitală şi din ţară, primacy over the mentioned subject brought
fabulau cu atâta pasiune încât printre the two newsrooms and their leaders in
cititorii lor fideli se număra şi incorrigible situations.
…..Terente. E de prisos să mai
adăugăm că goana după senzaţional
şi întîietate în privinţa subiectului
amintit a adus cele două redacţii şi
pe conducătorii lor în situaţii
incorigibile.

Pentru a facilita cititorilor In order to provide our almanac readers with


almanahului nostru o imagine cât an image as close as possible from an objective
mai apropiată de un punct de vedere point of view (we therefore question the
obiectiv (punem aşadar sub semnul authenticity of many of the episodes narrated
întrebării autenticitatea multora by the brave journalists from Braila) we
dintre episoadele relatate de vajnicii consider it useful to add the following: after
jurnalişti braileni) considerăm util the bold blow, taking the 50 thousand lei
de a mai adăuga următoarele: după reward for the kidnapped girl, Terente
îndrăzneaţa lovitură, de a prelua disappeared in the reeds of the Brăila ponds,
recompensa de 50 mii lei pentru fata losing track in front of a real army made up of
răpită, Terente dispare în stufărişul land, air and water troops. The colossal prize
bălţilor Brăilei, pierzându-şi urma în of 200,000 lei placed on his head, alive or
faţa unei adevărate armate formată dead, caused a real fever of bounty hunters.
din trupe de uscat, aer şi apă. Many people were arrested, either because
Colosalul premiu de 200.000 lei pus they physically resembled Terente or because
pe capul său, viu sau mort, provoacă they have his name. If until recently the police
o adevărată febră a vânătorilor de had not seized Terente, now he has more than
recompense. Sânt arestate he needs. The press keeps his story on the front
numeroase persoane, fie pentru că pages.
seamănă fizic cu Terente, fie că
poartă numele său. Dacă până nu
demult poliţia nu pusese mâna pe
Terente, acum are mai mulţi decât îi The bandit is present, at the same time, in Iaşi,
trebuie. Presa îl menţine pe primele Bucharest, Bacău and Rm.Sărat. Terente is
pagini. Banditul este prezent, everywhere and nowhere, its advertising going
concomitent, la Iaşi, Bucureşti, beyond the borders of the country. The Daily
Bacău şi Rm.Sărat. Terente este Mail (London) reports Le Matin (Paris)
pretutindeni şi nicăieri, publicitatea Corriere della Sera (Milan); press agencies in
sa depăşind graniţele ţării. Despre Europe and other continents, directly
insprăvile lui semnalează Daily Mail transforming his name (Terento) to bring him
(Londra)Le Matin ( Paris ) Corriere closer to the Italian and American mafia. In
della Sera (Milano); agenţii de presă other words, the bandit is "en voque".
din Europa şi din celelalte
continente, transformându-i direct
numele ( Terento) spre a-l apropia
de mafia italiana şi americană. Cu
alte cuvinte banditul este “en
voque”.

În 1925 şi 1926 figura lui In 1925 and 1926 the figure of Terente almost
Terente aproape că dispare din disappeared from the press pages. The
paginile presei. Informaţiile sânt information is scarce and often fanciful. After
puţine şi de cele mai multe ori it is announced that he was caught in Bulgaria
fanteziste. După ce se anunţă că a (in fact, it seems real), the newspapers also
fost prins în Bulgaria ( fapt, se pare announced his arrest in Hamburg, then
real), ziarele mai anunţă arestarea lui Amsterdam. On January 20, 1926, the Courier
la Hamburg, apoi Amsterdam. Pe 20 published the news that the Romanian
ianuarie 1926 Curierul publică ştirea Legation in New York had registered a visa
că Legaţia română din New York a application for Terente's return to the country.
înregistrat o cerere de viză pentru Other information places him in Greece and
întoarcerea în ţară a lui Terente. Alte Turkey, but they are sporadic, the subject
informaţii îl plasează în Grecia şi being practically closed until April 1927, when
Turcia, dar ele sînt sporadice, the news about the bandit produces a new
subiectul fiind practic închis pînă în explosion of fear and curiosity. The outlaw is
aprilie 1927, când ştirile despre again present every day on the front page, his
bandit produc o nouă explozie de new blows undoubtedly contributing to the
teamă şi curiozitate. Brigandul este economic prosperity of the publications that
iarăşi prezent zi de zi pe prima hunt the advertiser.
pagină, noile sale lovituri
contribuind neândoios la
prosperitatea economică a
publicaţiilor ce îl vânează pe
publicitar.
VAPORUL BRAILA-MACIN THE BRAILA-MACIN SHIP ATTACKED
ATACAT DE BANDITI BY BANDITS

Sâmbătă la ora 6, vaporul On Saturday at 6 o'clock, the ship


Independenţa plecat în ultima cursă de la Independenta left in the last ride from Brăila to
Brăila la Măcin. În apropiere de cotul Măcin. Near the bend of the Mill, the ship was
Măcinului, vasul a fost somat să stopeze, de ordered to stop, by some individuals, who,
către nişte indivizi, care văzând că nu sânt seeing that they were not listened to by the
ascultaţi de comandant au început să tragă commander, started firing guns. The
focuri de armă. Pasagerii care se aflau la passengers on board went to bed or fled to the
bord s-au culcat pe jos ori au fugit în cabins. The captain of the ship, Mr. Zervo,
cabine.Comandantul vaporului, dl. Zervo , a increased the speed, but after a distance of 100
mărit viteza, dar după un parcurs de 100 meters from the scene of this incident, other
metri de la locul acestui incident, alte focuri gunshots were fired by another group of
de armă au fost trase de alt grup de bandiţi. bandits. Finally, when the ship was in front of
În sfârşit al treilea grup a deschis focul când them, the third group opened fire.
vaporul se afla în dreptul lui.

Îndată ce vaporul a ajuns la Măcin, As soon as the ship reached Macin, the case
cazul a fost deferit poliţiei din acest oraş. was referred to the police in this city. After
Bandiţii după tentativa lor nereuşită de a their unsuccessful attempt to stop the ship and
opri vaporul şi de a jefui pe pasageri, credeţi rob the passengers, did the bandits ran away?
că au fugit? Nu, din contră, au ieşit la No, on the contrary, they went out on the
drumul mare, pe şoseaua Măcin-Ghecet şi highway, on the Măcin-Ghecet road and
au atacat automobilul în care se afla attacked the car in which the judge of Ocolului
judecătorul Ocolului 2 Galaţi, cu soţia şi 2 Galaţi was, with his wife and maid. Terente,
servitoarea. Terente, în fruntea tovarăşilor at the head of his companions, took from the
săi, a luat drumeţilor banii, îmbrăcămintea hikers the money, the clothes and the jewelry
şi bijuteriile ce le aveau. Putin mai târziu they had. A little later, the bandits robbed a
bandiţii au jefuit pe un negustor de timber merchant from Dobrogea, amounting to
cherestea din Dobrogea, de suma de 7000 7,000 lei, and then released him.
lei şi apoi l-au lăsat liber.
Se impun măsuri urgente pentru Urgent measures are required to ensure
asigurarea navigaţiei şi a drumurilor pe navigation and land roads against bandits on
uscat în contra bandiţilor pe distanţa Brăila the distance Brăila - Măcin (Cuvântul , June
– Măcin.( Cuvântul, 17 iunie 1924) 17, 1924)
TERENTE SCRIE CUVÂNTULUI TERENTE WRITES TO CUVANTUL
NEWSPAPER
Poşta de ieri ne-a adus următoarea
scrisoare, pe care am predat-o Serviciului de Yesterday's mail brought us the next
siguranţă. “ Două zile este de când eu sânt letter, which we handed over to the Security
în oraş şi am văzut la jurnale ce face Tirenti Service. "It's been two days since I've been in
la baltă şi râd de ce copiii sânt jurnali care town and I've seen in newspapers what Tirenti
zice aşa de el . Joi seara am băut beri cu does in the pond and I laugh at why children
boieri acolo unde cântă muzica militară şi are newspapers that say so about him. On
am văzut hărţi(i) la pomi că Tirenti a bătut Thursday evening I drank beers with boyars
pi Pitrescu la rakel. Cum era Tirenti la rakel where military music plays and I saw maps (i)
dacă el băut boieri la Brăila. Lăsaţi Tirenti on the trees that Tirenti beat Pitrescu on the
în paci altfel Tirenti vine acolo la jurnal şi rakel. How was Tirenti at rakel if he drank
va întreba di sanatati. Când eu fac ceva boyars in Brăila. Leave Tirenti alone otherwise
trimit scrisoare şi scriţ adevărul. Tirenti cel Tirenti comes there to the journal and asks you
adevărat.” about your health. When I do something, I
( Cuvântul , 1 iulie 1924) send a letter and write the truth. Tirenti the real
one. ”
( Cuvântul , 1st of June 1924)

UNDE E TERENTE ? WHERE IS TERENTE?

Sâmbătă după amiază Terente era On Saturday afternoon, Terente was searched
căutat în baltă. Numeroase motoare şi bărci, in the pond. Numerous engines and boats, with
cu soldaţi şi poliţişti înarmaţi, se încrucişau armed soldiers and policemen, crossed to the
în dreapta şi stânga. Terente a fost zărit right and left. Terente was spotted near Ghecet
aproape de Ghecet şi după atacarea and after the attack on the ship Primavera
vaporului Primăvara a dispărut. Există disappeared. There is a suspicion that he
bănuiala ca el ar fi trecut Dunărea pe la crossed the Danube at the brickyard and took
Cărămidărie si s-ar fi refugiat în satul refuge in the Piscu village.
Piscu.
CUM SE SUSTRAGE TERENTE HOW TERENTS GETS AWAY FROM HIS
DE URMARITORII SĂI FOLLOWERS

Autorităţile au descoperit faimosul Authorities have discovered the famous craft


meşteşug de care uzează Terente spre a se that Terente uses to evade the pursuit of police
sustrage urmăririi poliţiştilor si soldaţilor. and soldiers. He uses the following trick: he
El întrebuinţează următorul truc: scufundă sinks the boat and gets into the water with his
lotca şi se bagă şi el cu tovarăşii săi în apă. companions. To be able to breathe, all three
Pentru a putea face respiraţia, toţi trei ţin în hold a reed in their mouths, the end of which
gură câte un stuf, al cărui capăt rămâne remains above the water. Through this reed the
deasupra apei. Prin acest stuf bandiţii bandits absorb the air. Boats, engines with
absorb aerul. Pe deasupra lor pot trece bărci, hundreds of policemen and gendarmes can
motoare cu sute de poliţişti şi jandarmi. pass over them. Who can sacrifice himself in a
Cine poate să se sacrifice într-o baltă care în puddle that for the most part has a reedbed (to
mare parte din întinsul ei are search) every reed to discover a bandit.
stufărie( pentru a cerceta) fiecare fir de stuf (Cuvantul, July 26, 1924)
pentru a descoperi un bandit.
( Cuvântul 26 iulie 1924)

TERENTE RAPITORUL DE FETE TERENTS THE GIRLS KIDNAPPER

Este titlul senzaţionalului roman It is the title of the sensational novel


cuprinzând descrierea vieţii şi faptelor containing the description of the life and deeds
banditului. Romanul apare duminică 27 of the bandit. The novel appears on Sunday,
iulie. July 27.
( Curierul, 26 iulie 1924) (The Courier, July 26, 1924)
O VIZITA INCHIPUITĂ LA AN IMAGINED VISIT TO TERENTE
TERENTE

Am promis cititorilor noştri să We have promised our readers to tell the truth
relatăm adevărul în afacerea misterioasei in the business of the mysterious captivity of
captivităţi a cismarului Decu în mâinile Decu, the shoemaker, in the hands of the
bandei Terente. Terente gang.
Din primul moment când am aflat From the first moment when we found out this
această ştire care a circulat prin Brăila, ni s- news that circulated in Brăila, the shoemaker’s
au părut suspecte afirmaţiile cismarului şi statements seemed suspicious to us and that is
de aceea noi n-am relatat decât foarte sumar why we reported only very briefly this
această întâmplare. Azi sântem în măsură să incident. Today we are able to fully inform our
informăm pe cititorii noştri în mod complet readers about this farce of bad taste scorned by
asupra acestei farse de prost gust scornită de Decu to hide from his wife his trip in Galaţi, in
cismarul Decu pentru a ascunde faţă de the company of another woman. We collected
nevasta lui fuga la Galaţi în tovărăşia altei our information from the Security in a
femei. Informaţiile noastre le-am cules de la conversation with Mr. Popovivi, the Deputy
Siguranţă într-o convorbire avută cu Chief of Security. It confirmed our suspicions.
dl.Popovivi, subseful Siguranţei. Acesta ne- He investigated this fact and came to the
a confirmat bănuielile noastre. Dânsul a conclusion that the shoemaker spent four days
anchetat acest fapt şi a ajuns la concluzia că in Galati in the company of a woman and, to
cismarul Decu a petrecut patru zile la Galati apologize to his wife, said that he was a
în tovărăşia unei femei şi, ca să se scuze faţă prisoner of Terente. From the first moment,
de soţia lui, a spus că a fost prizonierul lui Security suspected that Decu was inventing his
Terente. Din primul moment Siguranţa a stay in Balta, because he gave the wrong
bănuit că Decu inventează şederea lui în descriptions to Terente and his companions
Baltă, pentru că a dat semnalmentele greşite and to the bastard with the two blonde girls,
asupra lui Terente şi a tovarăşilor săi şi a with his wardrobe and his bedroom, with his
bazaconiei cu cele două fete blonde, cu comrades having suffocating gas masks.
garderoba şi dormitorul lui , cu tovarăşii
având măşti de gaze asfixiante.

Ancheta Siguranţei a stabilit că Decu a The Security Investigation established that


plecat din Brăila cu căruţa în tovărăşia unei Decu left Brăila with the cart in the company
femei având la dânsul suma de 700 lei pe of a woman with the amount of 700 lei he
care a cheltuit-o la Galaţi. Un amănunt spent while in Galaţi. An interesting detail to
interesant de reţinut este faptul că primele note is that the first clues given to the Security
indicii date Siguranţei că Decu inventează that Decu invented his captivity at Terente,
captivitatea lui la Terente, au fost sugerate were suggested by his wife who did not
de soţia lui care n-a crezut basmul inventat believe the invented story to hide his affair
pentru a ascunde necredinţa lui faţă de from her.
dânsa. (The Courier, August 9, 1924)
( Curierul, 9 august 1924)
RĂZBOIUL CU TERENTE ( cât a THE WAR AGAINST TERENTE (how much
costat) did it cost)

Apariţia bandei lui Terente la porţile The appearance of Terente's gang at the gates
Brăilei şi îndrăzneţele lovituri au pus în of Brăila and the bold blows set in motion not
mişcare nu numai poliţia, siguranţa şi only the police, the security and the gendarmes
jandarmii de aici, ci şi alte forţe civilo- here, but also other civil-military forces, was in
militare, de aiurea. S-au organizat urmăriri vain. Strategic pursuits were organized, night
strategice, incursiuni nocturne în părţile raids in the swamps of the ponds, actions that
mlăştinoase ale bălţilor, acţiuni care au cost real money, not toys. In their
costat bani, nu jucărie. În încapăţânarea lor, stubbornness, the heads of the authority in
sefii autorităţii din Brăila, au făcut o risipă Brăila squandered funds - nothing was too
de fonduri – nimic nu era prea scump pentru expensive to maintain the commotion that
a se întreţine hărmălaia care trebuie să must bring the ridiculousness of not catching
aducă ridicolul neprinderii banditului şi să the bandit and also illustrate the organizational
ilustreze totodată incapacitatea inability of the administration. We do not have
organizatorică a administraţiei. O socoteală an exact account of the expenses recorded on
exactă a spezelor înregistrate cu prilejul the occasion of Terente's pursuit, however,
urmăririi lui Terente nu avem, totuşi dintr-o from a reliable source we can say that the total
sursă sigură putem afirma că suma totală a amount of these expenses amounts to
acestor speze se ridică la 1.620.000 lei. 1,620,000 lei. Of course, it would not have
Desigur n-ar fi fost mult dacă urmărirea been much if the investigation led to the arrest
ducea la arestarea răpitorului de fete.Când, of the kidnapper. When, however, they spent
însă, s-au cheltuit şi dezmăţat pe degeaba, and wasted money in vain, everyone has the
fiecare are dreptul să întrebe ce măsuri right to ask what measures the government
înţelege să ia guvernul împotriva celor care intends to take against those who exposed the
au expus statul la o asemenea pagubă. state to such damage . The exfoliation of the
Exfolosirea girantului şi schimbarea şefului guarantor and the change of the head of
siguranţei nici nu acoperă paguba, nici nu security neither cover the damage, nor satisfy
satisface blamul adus prestigiului autorităţii, the blame for the prestige of the authority,
grav compromisă cu acest prilej până şi seriously compromised on this occasion even
peste graniţă. O anchetă se impune şi across the border. An investigation is also
adevăraţii vinovaţi pedepsiţi şi obligaţi să required for the real culprits punished and
restituie statului suma de 1.620.000 lei, obliged to return to the state the amount of
cheltuială pe vânt din cauza incapacităţii 1,620,000 lei, spent on wind due to their
lor. incapacity.
( Cuvântul, 19 septembrie) (Cuvantul, September 19)
TERENTE CONFISCAT CONFISCATED TERENTE

Un agent de siguranţă a confiscat ieri A security guard confiscated a large number of


de la vânzătorii ambulanţi un mare număr Terente's postcards from street vendors
de cărţi poştale cu fotografia lui Terente. yesterday. The head of security, notified of this
Şeful siguranţei, sesizat de această ispravă, deed, returned the postcards to those who had
a restituit cărţile poştale celor cărora li se them confiscated and did not congratulate the
confiscaseră şi n-a felicitat deloc pe agent. agent at all.
( Cuvântul, 21 septembrie 1924) (Cuvantul, September 21, 1924)

TERENTE ÎN ARESTUL DE LA TERENTE ARRESTED IN SOFIA


SOFIA
Terente was arrested on Friday night in
Terente a fost arestat vineri seara la Gabrovo. The famous "king of the ponds" was
Gabrovo. Faimosul ”rege al bălţilor” era drunk when Bulgarian police and gendarmes
beat în momentul când poliţiştii şi jandarmii arrested him. Under strong escort he was sent
bulgari au pus mâna pe el. Sub puternică to Sofia. His extradition is not possible, given
escortă a fost expediat la Sofia. Extrădarea that he committed in Bulgaria acts that attract
lui nu e posibilă, dat fiind că el a comis în the death penalty. At most, the Romanian
Bulgaria fapte care atrag pedeapsa capitală. Government will be asked to advance the
Cel mult se va cere Guvernului român să investigations made in Romania against
înainteze anchetele făcute în România Terente and the deeds committed here will be
contra lui Terente şi faptele săvârşite aici taken into account in the trial that will take
vor fi ţinute în seamă la judecata ce se va place there.
face acolo.
Mai mulţi ziarişti din Bucureşti au Several journalists from Bucharest went to
plecat în Bulgaria pentru a avea o Bulgaria to have a conversation with the
convorbire cu banditul. bandit.
( Cuvântul, 21 octombrie 1924) (Cuvantul, October 21, 1924)
DE CE NU POATE FI ADUS WHY CAN'T TERENTES BE BROUGHT IN
TERENTE ÎN ROMANIA ROMANIA

Cu toată dezminţirea ce o dau unele Despite all the denials given by some
ziare, Terente e în mâinile poliţiei bulgare. newspapers, Terente is in the hands of the
La cererea poliţiei noastre ca banditul să fie Bulgarian police. At the request of our police
extrădat, s-a răspuns că Terente este that the bandit be brought back into the
membru al societăţii iredentiste Dobrogea şi country, it was answered that Terente is a
că extrădarea sa ar putea provoca mişcări în member of the irredentist13 society in
rândurile iredentiştilor dobrogeni, ceea ce ar Dobrogea and that his extradition could
complica situaţia internă a Bulgariei. provoke revolts, which would complicate the
Informaţii culese din Bulgaria în rândul internal situation of Bulgaria. Information
autorităţilor de poliţie arată că în realitate gathered from Bulgaria among police shows
refuzul de a preda pe Terente se datoreşte that in reality the refusal to hand over Terente
altui motiv. Poliţia bulgară vrea să se is due to another reason. The Bulgarian police
asigure bine dacă premiul pus pe capul want to make sure that the prize placed on the
banditului mai există sau ba şi dacă acest bandit's head still exists or not and that this
premiu se va da sau nu celor care au pus prize will be given or not to those who
mâna pe haiduc. captured the outlaw.

(Curierul, 22 octombrie 1924) (Courier, October 22, 1924)

CE-I CU TERENTE WHAT ABOUT TERENTE

Un trimis al ziarului Universul în An envoy of the newspaper Universul in


Bulgaria, transmite că, cu toate cercetările Bulgaria reports that, despite all the
făcute cu ajutorul poliţiei de a afla ce a investigations made with the help of the police
devenit Terente după arestarea lui, au rămas to find out what became of Terente after his
infructuoase. În timpul cât a stat la arrest, everything remained unsuccessful.
Gabrovo, s-a comunicat trimisului ziarului During his stay in Gabrovo, the envoy of the
bucureştean, că banditul ar fi fost găsit mort Bucharest newspaper was informed that the
lângă comuna Dikiliteci, între Sistov şi bandit was found dead near the commune of
Rusciuk. Se crede că Terente a fost ucis în Dikiliteci, between Sistov and Rusciuk. It is
momentul când era escortat spre Sistov sau believed that Terente was killed when he was
s-a sinucis înainte de a ajunge la Sistov, de escorted to Sistov or he committed suicide
teama pedepsei ce-l aştepta. before reaching Sistov, fearing the punishment
that awaited him.
( Curierul, 25 octombrie 1924)
(Courier, October 25, 1924)

13
Political movement for the national liberation of territories under foreign occupation, which became, after
the First World War, a nationalist movement.
TERENTE ÎN PLINĂ ACŢIUNE TERENTE IN FULL ACTION

Sâmbătă după-amiază, pe la orele 6 On Saturday afternoon, around 6 o'clock, Mr.


dl.Grigore Rădulescu, pretorul plasei Grigore Rădulescu, the praetor of the Măcin
Măcin, se afla în inspecţie prin apropierea net, was inspecting near the Carcaliu
comunei Carcaliu. Deodată i-a apărut în faţă commune. Suddenly Terente appeared in front
Terente. Banditul, care cunoştea pe pretor, of him. The bandit, who knew the praetor,
l-a salutat cu respect dublat de ironie greeted him with respect, doubled by irony,
spunându-i: Vă salut domnule pretor. Am saying: I greet you, praetor. I came because I
venit căci îmi era dor de dumneavoastră”. missed you. " The praetor froze. After
Pretorul a înlemnit. După ce a răspuns responding very nicely to the greeting, he
foarte frumos salutului, a întors trăsura, a turned the carriage, whipped the horses and
dat bice cailor şi nu s-a mai oprit decât la stopped only at his residence from where he
reşedinţa sa de unde a comunicat communicated to the prosecutor's office in
parchetului din Tulcea înapoierea lui Tulcea the return of Terente and asked for
Terente şi a cerut măsuri urgente pentru urgent measures to catch him.
prinderea lui.

ÎN CÂRCIUMA DIN CARCALIU IN THE CARCALIU TAVERN

Terente a luat iar drumul către Terente took the road to Carcaliu again.
Carcaliu. Ajuns aici a intrat în cârciuma Arriving here, he entered in a friend’s tavern
unui prieten unde a chemat şi câteva he called some acquaintances and they sat
cunoştinţe şi s-au aşezat pe băutură. În sat down for a drink. Terente's presence was
se ştia despre prezenţa lui Terente, dar known in the village, but no one dared to
nimeni nu a îndrăznit sa-l inoportuneze. disturb him. After drinking as much as he
După ce a băut cât i-a plăcut, a sunat pe liked, he called the innkeeper and said: I am
cârciumar şi i-a spus: Eu plec, ia te rog sa- leaving, please give me two jugs with brandy
mi dai două damigene cu rachiu şi toţi banii and all the money you have in the house. You
pe care îi ai în casă . Tu câştigi destul earn enough by deceiving the world. ”The
înşelând lumea”Cârciumarul fără să innkeeper, without uttering a single word of
pronunţe un singur cuvânt de opunere, i-a opposition, gave him 18,000 lei and two jugs
dat 18.000 lei şi două damigene cu rachiu. with brandy. Terente transported them to the
Terente şi-a transportat cu ajutorul boat with the help of his drinking friends and
prietenilor de băutură damigenele la lotcă şi then returned to the village.
apoi s-a înapoiat în sat.
VIZITE DE NOAPTE NIGHT VISITS

Era ora 11 noaptea. Sâmbăta învierii. It was 11 o'clock at night. Ressurection


Terente s-a prezentat la această oră la Saturday. Terente presented himself at this
primarul comunei Carcaliu, un anume Ivan hour to the mayor of Carcaliu commune, some
Dimoftei. Când primarul a întrebat cine bate Ivan Dimoftei. When the mayor asked who
la uşă, banditul a răspuns: „Bună noapte, was knocking on the door, the bandit replied:
domnule primar. Deschide puţin să-ţi “Good night, Mr. Mayor. Open up a little to
vorbesc ceva” Primarul s-a executat de tell you something. ”The mayor ran out of fear.
frică. Terente intrând în casă a cerut Terente, while entering the house, asked the
primarului sa-i dea toţi cozonacii de Paşti şi mayor to give him all the Easter cakes and red
ouăle roşii. După ce a încasat aceste provizii eggs. After collecting those, he thanked him
a mulţumit şi a plecat. La câteva minute s-a and left. A few minutes later he showed up at
prezentat la locuinţa preotului, care tocmai the priest's house, who was just getting ready
se pregatea să se ducă la biserică spre a to go to church to officiate the ceremony.
oficia slujba Învierii. Terente a intrat Terente came in nicely and recommended
frumuşel şi s-a recomandat. Apoi sub himself. Then under threat he demanded
ameninţare a cerut bani. Preotul s-a rugat de money. The priest prayed for him to forgive
el sa-l ierte şi să ia de la altul, că Dumnezeu him and to take from another, that God knows,
ştie, dânsul e om sărac ,etc. Dar de unde, he is a poor man, etc. But from where, the
banditul nici n-a voit să audă. De unde a bandit didn't even want to hear. From where he
avut, de unde n-a avut, preotul a scos had, from where he did not have, the priest
30.000 lei şi numai aşa a scăpat de Terente. took out 30,000 lei and only then he got rid of
Terente.
Agenţii siguranţei având informaţii că The security agents, having information that
Terente se află în sat, s-a ordonat Terente is in the village, ordered the Carcaliu
înconjurarea comunei Carcaliu cu forţe commune to be surrounded by military and
militare şi poliţieneşti. Luni dimineaţa a police forces. On Monday morning, a
sosit la Carcaliu un detaşament din detachment from the Babadag border guard
batalionul de grăniceri din Babadag . S-au battalion arrived in Carcaliu. Searches were
făcut percheziţii, s-a răscolit tot satul. made, the whole village was searched. Terente
Terente nu era nicăieri. Se spune că banditul was nowhere. It is said that the bandit managed
a reuşit să treacă prin cordonul de pază to pass through the guard cordon dressed in the
îmbrăcat în uniformă de plutonier de uniform of a gendarme platoon leader, given
jandarmi, dat fiind că unul din posturile fixe that one of the fixed guard posts reported that a
de pază a semnalat că a ieşit un plutonier, platoon leader came out, who then dressed
care pe urmă s-a îmbrăcat singur într-o lotcă himself in a boat and entered alone in the
şi a intrat singur în baltă. Cercetându-se s-a pond. Investigating, it was established that
stabilit că nici unul dintre plutonierii aduşi none of the platoonmen brought in pursuit of
pentru urmărirea lui Terente nu lipseşte şi Terente were missing or missed.
nici n-a lipsit.

Azi dimineaţă a plecat spre Carcaliu, dl. This morning he left for Carcaliu, Mr.
locotenent Manolescu, din compania de Lieutenant Manolescu, from the company of
jandarmi Brăila, pentru a lua parte la gendarmes in Brăila, to take part in the pursuit
urmărirea banditului. Posturile de jandarmi of the bandit. The gendarme posts from Brăila
din Brăila aparţinând comunelor de pe belonging to the communes on the Danube
malul Dunării au primit ordin să facă bank were ordered to make incursions into the
incursiuni în baltă. Se crede că Terente se pond. It is believed that Terente will take
va refugia în regiunea Brăilei, pe care el o refuge in the region of Brăila, which he knows
cunoaşte foarte bine, unde urmărirea este very well, where the pursuit is difficult due to
anevoioasă din cauza inundaţiilor şi a floods and reeds. In addition, Terente has in
stufărişului. În plus, Terente are în părţile these parts devoted hosts, in addition, the
acestea gazde devotate, în plus, sursa de a source of stealing beautiful girls.
fura fete frumoase.
(Courier, April 27, 1927)
( Curierul, 27 aprilie 1927)

TERENTE A DAT O NOUĂ TERENTE HIT A NEW BLOW


LOVITURĂ
On Saturday night, the rumor spread in the city
Sâmbătă seara s-a răspântit în oraş that Terente was shot in the pond. The rumor
zvonul că Terente a fost împuşcat în baltă. persisted all day yesterday. Controlling what
Zvonul s-a menţinut şi ieri toată ziua. was certain, he did not deny himself
Controlând ceea ce se dădea ca cert nu s-a everywhere. On the other hand, if the "king of
dezminţit pretutindeni. În schimb, dacă the ponds" did not fall into the gendarmes'
„regele bălţilor” n-a căzut de gloanţele bullets, the bandit committed at the same time
jandarmilor, banditul a comis în acelaşi a new and daring robbery.
timp o nouă şi îndrăzneaţă jefuire.

Din Bucureşti a sosit sâmbătă la Brăila cu From Bucharest, Mister Constantin Ticău, a
acceleratul de la ora 10,40 a.m. dl. graduate engineer in the service of the Ministry
Constantin Ticău, inginer diplomat în of Public Works, in charge of the technical and
serviciul ministerului de lucrări publice, administrative management of stone quarries,
însărcinat cu conducerea tehnică şi owned by the state, in Turkey, arrived in Brăila
administrativă a carierelor de piatră, on Saturday with the accelerator from 10.40
proprietatea statului, din Turcoaia. a.m.

Domnia sa avea asupra-şi o importantă He had a large sum of money on him, which
sumă de bani care reprezenta salariul represented the salary of career workers. In the
lucrătorilor din carieră. În localitate, dl. locality, Mr. engineer made a series of
inginer a făcut o serie de cumpărături, apoi purchases, then presented himself at the office
s-a prezentat la oficiul secţiei de şosele şi of the roads and bridges section on Cuza
poduri din bulevardul Cuza, unde are Boulevard, where he has a reserved room
permanent o cameră rezervată, urmând ca permanently, and leaving for Turcoaia in the
după amiază să plece la Turcoaia. afternoon.

În adevăr, sîmbătă la ora două jum. Indeed, Saturday at two-thirty. Mr. Ticău
Dl.Ticău s-a îmbarcat într-un motor în care boarded an engine in which the driver and his
au mai luat loc mecanicul şi soţia lui şi a wife took their seats and set off for their
pornit spre destinaţie. destination.
Drumul acesta dl.Ticău l-a făcut de zeci de Mr. Ticău went this road dozens of times. He
ori. Cu el a luat carabina de care nu se took with him the rifle from which he never
despărţea niciodată şi o valiză de lenjerie. parted and a suitcase of underwear. After an
După un parcurs de o ora şi jum. motorul a hour and a half. the engine reached the point
ajuns în dreptul punctului numit called Petrieteaşca, a little above Carcaliu.
Petrieteaşca, puţin mai sus de Carcaliu.

Dl. inginer a spus mecanicului să tragă la Mister. the engineer told the mechanic to pull
mal. Dl.Ticău s-a coborât având carabina cu ashore. Mr. Ticău got down with the rifle with
el şi a înaintat câţiva metri în interior. De- him and advanced a few meters inside.
odată s-a văzut somat: „Stai! Ce e cu arma Suddenly he was summoned: “Wait! What's
asta?” În faţa dl. Ticău a apărut un individ with this gun? ” In front of Mr. Ticău appeared
de statură mijlocie, plin la faţă, îmbrăcat cu an individual of medium stature, full in the
o foaie de cort prinsă la gât, care cu arma la face, dressed in a tent sheet fastened to his
ochi, îi taie calea. neck, who with his gun in his eyes, cut his
way.
„Ai permis de purtat arma?”întreabă
individul. Domnul Ticău răspunse că "Did you allow the gun to be carried?" The
posedă permis şi pentru a scurta vorba, individual asks. Mr. Ticău replied that he had a
crezând că are de-a face cu vreun pădurar, a permit and in order to shorten it, believing that
scos din buzunar portofelul să arate he was dealing with a forester, he took his
permisul. În vremea aceasta, cel care-l wallet out of his pocket to show the permit. At
somase s-a apropiat de el şi cu o mişcare de this time, the one who had summoned him
pasăre răpitoare a zmucit din mâna approached him, and with a rapacious bird's
inginerului portmoneul cu tot. Apoi s-a motion he snatched the purse from the
recomandat: Terente. Se înţelege că un fior engineer's hand. Then it was recommended:
de groază a cuprins pe dl.Ticau. Terente. It is understood that a shiver went
through Mr. Ticau.
Banditul a ordonat: „ Aruncă arma şi culcă-
te la pământ dacă ţii la viaţă”. Dl. Ticău a The bandit ordered: "Throw the gun and lie
aruncat arma. După ce l-a dezarmat, Terente down on the ground if you want to live."
i-a ordonat sa se ridice şi să pornească la Mister. Ticau dropped his weapon. After
pas spre motor. Escortat de tâlhar dl.Ticău a disarming him, Terente ordered him to get up
mers până la mal. Atunci Terente a poruncit and start walking towards the engine. Escorted
mecanicului şi soţiei acestuia să se culce în by the robber, Mr. Ticău went to the shore.
barcă. În urmă a comandat inginerului sa-i Terente then ordered the mechanic and his
arunce la picioare valiza cu lenjerie, pantofii wife to sleep in the boat. Then he ordered the
şi ciorapii şi aşa gol i-a permis să se urce în engineer to throw his suitcase with underwear,
motor. shoes and socks at his feet, and so empty he
allowed him to get into the engine.
Apropiindu-se de barcă Terente a văzut
înăuntru o servietă-servieta în care dl. Ticău Approaching the boat Terente saw inside a
ducea 130.000 lei, salariile lucrătorilor de la briefcase in which Mr. Ticău brought 130,000
cariere. El a cerut şi servieta. Atunci dl. lei, the salaries of the workers from the
Ticău i-a spus că în servietă se află banii quarries. He also asked for the briefcase. Then
statului. Cu cinismul care-i caracterizează Mr. Ticău told him that the state money was in
personalitatea, banditul Terente a spus his briefcase. With the cynicism that
inginerului că pentru bani poate să-i dea characterizes his personality, the bandit
adeverinţă de primire. Şi fără să mai stea pe Terente told the engineer that for money he
gânduri, i-a cerut un petic de hârtie şi un can give him a receipt. And without thinking,
creion. Dl. Ticău i-a spus lui Terente că aşa he asked for a piece of paper and a pencil.
ceva se poate găsi în portmoneul d-sale. Mister. Ticau told Terente that such a thing
could be found in his purse.
Terente a deschis portmoneul, a luat o cartă
de vizită cu numele dl. Ticău şi a scris pe Terente opened his wallet, took a business
ea: Văzuţi de mine Stefan Terente, 7 mai card with the name of Mr. Ticău wrote on it:
1927”, iar pe cealaltă parte a cărţii de vizită See me by me Stefan Terente, May 7, 1927 ",
a scris: „ Am luat 130 mii Stefan Terente”. and on the other side of the business card he
Dând acest document d-lui Ticău banditul s- wrote:" I took 130 thousand Stefan Terente ".
a retras către o lotcă acostată sub o salcie. Giving this document to Mr. Ticău, the bandit
( Cuvântul, 10 mai 1927) retreated to a boat moored under a willow tree.
(Cuvântul, May 10, 1927)
BANDITUL TERENTE A FOST TERENTE THE BANDIT WAS CATCHED
PRINS

Terente, convins că jandarmii s-au Terente, convinced that the gendarmes had
îndepărtat de vizuina lui, a ieşit la iveală azi moved away from his lair, came out this
dimineaţă la punctul Coţofana, vis-a-vis de morning at the Coţofana point, opposite
Măcin. El ştia că azi urma să se facă plata Măcin. He knew that the stone quarry workers
lucrătorilor de la cariera de piatră şi would be paid today, and he intended to go
intenţiona să iasă înaintea casierului şi să-l before the cashier and rob him. Just then, the
jefuiască. Tocmai atunci patrula din partea patrol from the place in a boat, Sergeant
locului într-o lotcă sergentul Cernica Stefan Cernica Stefan from the 11th Constanta
din regimentul 11 jandarmi Constanţa, Gendarmes Regiment, together with a leading
împreună cu un soldat fruntaş. Acesta din soldier. The latter saw on the shore from the
urmă a văzut pe malul dinspre baltă o dubă ( pond a van (fishing boat) in which Terente
barcă pescărească) în care se afla Terente şi was, and recognizing him he shouted to his
recunoscându-l a strigat superiorului său: superior: “Mr. Sergeant, Terente! Shoot! ” The
„ d-le sergent, Terente! Trageţi!” Sergentul sergeant wasted no time. He summoned the
n-a mai pierdut vremea. A somat pe bandit bandit and then fired his first shot. The bullet
şi apoi a tras primul foc de armă. Glontele a hit the bandit in the leg of his right leg… ..It
nimerit pe bandit în pulpa piciorului was 8 o'clock in the morning. Although
drept…..Orele erau 8 dimineaţa. Deşi rănit severely wounded, Terente was able to get out
destul de grav Terente a putut să se ridice of the boat, take off his coat, and throw himself
din barcă, sa-şi dezbrace haina şi să se into the water. Swimming crossed the Danube
arunce în apă. Înot a trecut Dunărea spre to the shore of Macin. The gendarme sergeant
malul Măcin. Sergentul jandarm s-a approached the van left by Terente and tied it
apropiat de duba părăsită de Terente şi a to his own. Terente's van has no.35o,
legat-o de a sa. Duba lui Terente poartă registered at the Măcin Port Captaincy. In it
no.35o, înscrisă la Căpitănia Portului were found a little half with cheese, fresh
Măcin. În ea s-au găsit jumătate putină cu bread, the newspapers Cuvântul and Curierul
brânză, pâine proaspătă, ziarele Cuvântul şi from Friday, June 3, corn, pepper and salt, the
Curierul de vineri 3 iunie, mălai, piper şi coat of the engineer Ticău.
sare, haina inginerului Ticău.
Ajuns pe malul Măcinului banditul a rupt-o Arriving on the bank of the Mill, the bandit
la fugă. Cei doi jandarmi au vâslit spre mal broke it on the run. The two gendarmes rowed
şi coborând s-au luat după el. La un moment to shore and went down after him. At one point
dat Terente si-a pierdut urma. Jandarmii au Terente lost track. The gendarmes sounded the
dat alarma şi le-au sosit ajutoare. Împreună alarm and help arrived. Together with the
cu camarazii atraşi de împuşcături au pornit comrades attracted by the shots, they set off in
în căutarea lui. Dl. maior Stăvrescu şi dl. search of him. Mister. Major Stăvrescu and
căpitan Panaitescu, comandantul companiei Mr. Captain Panaitescu, the commander of the
judetului Tulcea, care se aflau în apropiere, Tulcea County company, who were nearby,
informaţi au venit la faţa locului. S-au informed came to the scene. All gendarmerie
concentrat toate forţele jandarmereşti, forces were concentrated, surrounding the
înconjurând întreaga regiune. Sergentul de entire region. Gendarmerie Sergeant Cernica
jandarmi Cernica Ştefan şi sergentul Ştefan and Sergeant Dumitru Gheorghe arrived
Dumitru Gheorghe au ajuns pe Terente ls in Terente at 5 pm. in the bell of Beloiului.
ora 5 jum.d.a. în ghiolul Beloiului. Cernica Cernica fired a shotgun at the bandit. The
a tras asupra banditului un fac de armă. bullet struck him in the mouth, broke his
Glontele l-a lovit în gură, i-a rupt limba şi a tongue, and came out through the head of his
ieşit prin capul maxilarului drept. right jaw.

Trebuie să menţionăm că forţele care We must mention that the forces that were
făceau urmărirea au avut un larg concurs pursuing had a wide competition from Mr.
din partea domnului Tomescu, Tomescu, the director of Brăila fisheries. The
directorul pescăriilor Brăila. Urmărirea pursuit was organized in the most ingenious
a fost organizată în chipul cel mai way by Mr. Stăvrescu from the 11th Constanţa
ingenios de către dl.maior Stăvrescu din Gendarmes Regiment and by the gendarmerie
regimentul 11 jandarmi Constanţa şi de captain Panaitescu from the company from
către capitanul de jandarmi Panaitescu Tulcea and Lazăr from the company from
de la compania din Tulcea şi Lazăr de la Brăila, as well as from Mr. Lieutenant
compania din Brăila, precum şi de dl. Manolescu. The 87 gendarmes dressed in
locotenent Manolescu. Cei 87 de Lipovan have been in the pool since May 4 day
jandarmi îmbrăcaţi lipoveneşte stau în and night.
baltă de la 4 mai zi şi noapte.

Aseară când am părăsit Carcaliu, Last night when I left Carcaliu, Terente was in
Terente intrase în agonie. Acum ni se agony. We are now told he is dead. Terente's
anunţă că ar fi murit. Moartea lui death is confirmed! Tonight on the way to
Terente se confirmă! Astă noapte în Tulcea, the bandit trying to escape, was shot
drum spre Tulcea, banditul încercând să with two gunshots and killed on the spot.
fugă, a fost împuşcat cu două focuri de
armă şi omorât pe loc.
Domnul maior Stavrescu a trecut Major Stavrescu passed through Brăila station
prin staţia Brăila spre Bucureşti având to Bucharest with the head of the bandit
într-o cutie de tinichea capul banditului Terente in a tin box. This head, on which so
Terente. Capul acesta pe care se pusese much value had been placed, was handed over
atâta preţ, a fost predat astăzi la ora 11 today at 11 o'clock to Dr. Minovici.
domnului doctor Minovici.