Sunteți pe pagina 1din 4

Numele ………….. Data …………….

Teză la geografie –Semestrul al II –lea 2018-2019

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de o oră.

SUBIECTUL I____________________________________________________________ (32 puncte)


Scrieţi, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul numit:
a. Arad b. Baia Mare
c. Oradea d. Zalău 4 puncte
2. Satele adunate sunt specifice unităţii de relief numite:
a. Câmpia Română b. Munţii Făgăraş
c. Munţii Parâng d. Subcarpaţii Curburii 4 puncte
3. După modul de formare, Lacul Bucura face parte din categoria lacurilor:
a. carstice b. glaciare
c. hidroenergetice d. vulcanice 4 puncte
4. Importante resurse de gazele natural se extrag din unitatea de relief numită:
a. Câmpia Română b. Dealurile de Vest
c. Depresiunea Colinară a Transilvaniei d. Subcarpaţii Moldovei 4 puncte
5. Dintre unităţile de relief de mai jos, cele mai reduse valori ale densităţii populaţiei se
înregistrează în:
a. Câmpia Română b. Depresiunea Colinară a Transilvaniei
c. Delta Dunării d. Podişul Moldovei 4 puncte
6. Influenţele baltice se fac simţite pe teritoriul ţării în partea de :
a. nord b. sud-est
c. sud-vest d. est 4 puncte
7. Datează din perioada daco-romană oraşul numit:
a. Cluj-Napoca b. Focşani
c. Galaţi d. Reşiţa 4 puncte
8. Este port la Marea Neagră oraşul:
a. Brăila b. Constanţa
c. Giurgiu d. Tulcea 4 puncte

SUBIECTUL II ___________________________________________________________ (10 puncte)


În coloana A sunt numerotate oraşe, iar în coloana B sunt enumerate unitatile de relief în care se află situate
acestea. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1. ……….Cluj-Napoca a) Câmpia de Vest
2. ........... Constanţa b) Câmpia Moldovei
3. .............Iaşi c) Depresiunea Colinară a Transilvaniei
4. ............Arad d) Podişul Dobrogei
5.............Craiova e) Podişul Getic
f) Câmpia Română
SUBIECTUL III
a. Precizaţi două cauze ale scăderii populaţiei din România. 6 puncte

SUBIECTUL IV 22 puncte
Pentru Câmpia Română precizati urmatoarele:
- numele a două râuri care o străbat şi se varsă direct în Dunăre;
- numele a trei oraşe-reşedinţă de judeţ situate în Câmpia Română.
- numele județelor a căror reședință sunt, orașele amintite și indicativul auto

1
(20 puncte)
SUBIECTUL V

Scrieţi pe foaia de examen :


a. numele oraşelor marcate pe hartă, cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5;
b. numele județelor marcate pe hartă, cu numerele 6, 7, 8, 9 şi 10;
c. numele râului care traversează reşedinţa marcată pe hartă cu numărul 2;
d. numele orașului reședință al judeţului marcat pe hartă cu numărul 10;
e. perioada de apariţie a oraşului marcat pe hartă, cu numărul 5
f. numele a două județe traversate de Fluviul Dunărea.

1
10

3
2

7 8

5 4

Oficiu 10 puncte