Sunteți pe pagina 1din 3

1. Abordarea sistemică a managementului educaţional.

Implicaţii asupra culturii şi civilizaţiei

organizaţiei şcolare ..............

2. Funcţia de prognoză şi decizie strategică. Planul strategic al organizaţiei ..........

3. Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda SWOT aplicată în organizaţia .......

4. Funcţia de informare managerială. Configurarea culturii, civilizaţiei şi sistemului informatizat

în instituţia şcolară .......

5. Funcţia de organizare şi planificare. Organigrama şcolii ....... şi implicaţiile ei asupra

schimbărilor manageriale;

6. Funcţia de antrenare – coordonare în instituţia....... Rolul sindicatelor şi grupurilor informale.

7. Funcţia de evaluare şi control. Evaluarea proceselor educaţionale în instituţia .........

8. Funcţia de evaluare şi control. Evaluarea şi controlul activităţilor de gestiune şi logistice în

şcoala........

9. Motivarea personalului în organizaţia şcolară. Motivarea personalului didactic în școala ......

10. Motivarea elevilor în organizaţia educaţională. Promovarea imaginii şcolii ..........

11. Modelarea managerială descriptivă a organizaţiei şcolare.......... Metode şi mijloace de

creşterea randamentului şcolar la personalul didactic şi elevi.

12. Funcţia de organizare şi planificare. Planul operaţional şi al principalelor activităţi

(calendaristic, diagrama Gantt) al şcolii, ...................

13. Dinamica organizaţiei şcolare. Studiul interacţiunii şcolii .......... cu mediul social.

14. Studiul cererii şi ofertei educaţionale a grupului şcolar ...................... Consecinţe asupra

funcţiilor conducerii.

15. Autoreglarea procesuală şi structurală a şcolii ................ (CDN, CDL, CDŞ, rute
educaţionale…). Limitele proceselor de autoreglare.

16. Deciziile manageriale şi implicaţiile lor juridice în grupul şcolar ........... Regulamentul de
ordin interioară al instituţiei.
17. Componenta managerială a sistemului informatizat din instituţia şcolară......... .Organizarea

elaborării, evidenţei şi distrugerii documentelor clasificate.

18. Componenta educaţională a sistemului informatizat al instituţiei şcolare.......... Structura,

accesul la informaţii, mijloace de prelucrare a informaţiei, învăţământ asistat de calculator, ..... ,


perspective.

19. Funcţia de evaluare şi control. Organizarea şi valorificarea activităţii de inventariere a


gestiunii materiale şi a documentelor în instituţia şcolară ...........

20. Managementul proiectării şi implementării programelor educaţionale în învăţământul

profesional din ................., pe module şi trasee (rute) vocaţionale. Organizarea asigurării


nivelelor de

competenţă prevăzute în standardele ocupaţionale.

21. Promovarea valorilor naţionale, europene şi mondiale în programele educaţionale din grupul

şcolar ........... Rolul şcolii în comunitatea locală.

22. Cunoaşterea şi aplicarea proprietăţilor de autoadaptabilitate complexă a personalităţii, baza

eficientizării educaţiei şi autoeducaţiei conştiente în şcoala …..

23. Componentele educaţiei şi performanţele elevilor în şcoala .............. Organizarea taberelor

şcolare.

24. Promovarea performanţelor educaţionale în instituţia .................. Organizarea concursurilor

şi olimpiadelor şcolare.

25. Autoevaluarea în instituţia şcolară ................ Promovarea personalului şi motivarea elevilor.

26. Activitatea managerului pentru diminuarea stresului în organizaţia educaţională .................

Optimizarea raportului dintre activitatea în clasă şi cea personală a elevilor pe discipline, pe


instituţie.

27. Organizarea comunicării formale, a bazelor de date şi programe software în instituţia

şcolară.......... Utilizarea mijloacelor de procesare electronică a informaţiilor pentru activitatea


managerială.
28. Utilizarea sistemelor internet şi intranet pentru creşterea eficienţei educaţionale şi
manageriale

în ................... Organizarea circulaţiei şi accesului la informaţii.

29. Compensarea influenţei fluctuaţiilor nivelului de şcolarizare asupra celorlalte componente ale

instituţiei educaţionale ........... Autorizarea programelor de formare continuă.

30. Metode de prognoză şi decizie strategică. Metoda PESTE aplicată în organizaţia ........

31. Managementul protecției organizaționale. Protecția personalului și elevilor în școala ....

32. Managementul protecției organizaționale. Protecția contra incendiilor și grupurilor

infracționale în școala ...............

33. Managementul gestiunii. Organizarea inventarierii în școala .................

34. Managementul personalului. Evoluția în carieră a personalului în școala:

35. Managementul calității educației. Raportul de autoevaluare din școala ......

36. Managementul proiectelor educaționale. Proiectul .... finalizat în școala ......

37. Dirigintele managerul clasei de elevi. Planificarea activităților dirigintelui în școala ....

38. Particularitățile managementului învățământului asistat de calculator. Organizarea