Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul de personal este orientat pe

forĠa de muncă şi este direct preocupat de: 


angajaĠii organizaĠiei: recrutarea şi instruirea
lor, modalitatea de remunerare a angajaĠilor;
 explicarea a ceea ce aşteaptă managerii de la
ei;  satisfacerea nevoilor angajaĠilor, în
strânsă legătură cu munca;  negocierea
problemelor acestora, prin intermediul
sindicatelor. Managementul resurselor umane
este direct preocupat de problema managerială
a asigurării resursei umane în organizaĠie, a
unui profil psiho-socio-profesional al
angajaĠilor adecvat. Preocuparea
managementului resurselor umane se axează
pe activităĠile organizaĠionale care vizează
procesul de asigurare cu personal în
oprganizaĠie:  planificarea necesarului de
personal:  recrutarea, selecĠia personalului
(interviul de angajare);  integrarea noului
angajat în climatul organizaĠional existent; 
menĠinerea sau reĠinerea personalului în
organizaĠie (fidelizarea);  formarea
profesională continuă.Managementul
resurselor umane: fundamente teoretice și teste
grilă, manual universitar pentru învăţământul
cu frecvenţă redusă 6 Aşadar, managementul
de personal are în vedere în special latura
socială a resurselor umane ale unei
organizaĠii, iar managementul resurselor
umane priveşte latura organizaĠională, cu
finalitatea ei economică şi socială, adică
performanĠa profesională. Pentru o
înĠelegere mai bună a noĠiunilor de resurse
umane şi de personal vom face o analiză a
activităĠilor desfăşurate de departamentele
specifice, prin prisma funcĠiilor
managementului organizaĠiei.