Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL ADMINISTRATIEI sr INTERNELOR INSPECTORATUL GENERALPENTRU SITUATII DE URGENTA

PROGRAMA-C.ADRU

OCUPATIA

Cadru. tehnic cu atributii in domeniul preuenirii ~i stingerii incendiilor Cod COR - 315104

DOMENIUL OCUPATIONAL

"

Adminisiratie 9i servicii publice

Bucureatt - 2010 -

Sector: Adrninistratie si servicii publice- Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic eLI atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 1 din19

Programa-cadru a fast eiaborata de spe.ctalisti din cadr u i Inspectoratului General per.tru Situatii de 'V'rgC[l ~.7,

CENTRU PILOT:

Centrul National pentru Securitate la Incencliu si Protectie Civila

CUPRINS:

1. Prezen tare gerrerafa

2. Standardul utilizat in elaborarea programei-cadru

3. Durata cursului

-

4. Conditii de acces

5. Obiective generale

6. Recomandart metodologice

7. Programa de pregatrre

Sector: Administratie si servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii fn domeniul prevenirii si stingerii incendiilor", Pagina 2 din 19

1. PREZENTARE GENERALA

Programa-cadru pentru ocupatia "Cadrn tehnie ell atributii in domeniul prevenirii ~i stingerii incendiilor", a fost elaborata in scopul asigurarii dobandirii la un nivel corespunzator a cornpetentelor necesare desfasurarii activitatii in ocupatia respectiva,

Continutul programei cadru urmareste pregatirea profesionala in ocupatia de "Cadru tehnic eu atributii in domeniul prevenirii si stingerii ineendiilor", cod COR 3 15104, astfel iDeM la sfarsitul cursului absolventul sa cunoasca si sa poara executa activitatile corespunzatoare competentelor din standardul ocupational,

La elaborarea programei cadru s-a avut In vedere:

- compararea si corel area cornpetentelor prevazute in Standardul ocupational ell solicitarile reale ale institutiilor si operatorilor economici care au obligatia potrivit legii sa incadreze aceasta eategorie de personal;

- strueturarea pregatirii profesionale astfel indtt sa raspunda cerintelor reale existente;

- standardul ocupational elaborat in anul 2009.

Pomind de 1a prevederile Legii nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, ale O.M.A.!. nr. 163/2007 pentru aprobarea Nonnelor generale de aparare impotriva incendiilor si ale standardului ocupational elaborat in anul 2009, a rezultat ea un eadru tehnic eu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie sa posede:

a. Unitiili de competen!ii cheie

- Comuniearea in limba oficiala;

- Comunicare in limbi straine;

- Competente de baza in matematica, ~tiinta, tehnologie;

- Competente informatice;

- Competenta de a invata;

- Cornpetenta soeiale ~i civice;

- Cornpetente antreprenoriale;

- Competente de exprimare culturala

b. UnitiiJi de competen!ii generale

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si seeuritate in munca;

- Aplicarea nonnelor de protectie a mediului

c. Unitii!i de competen,tii specifice

- Planificarea activitatii de aparare irnpotriva ineendiilor;

- Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

- Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

- Elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;

- Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor

- Controlul modului de respeetare a masurilor de aparare impotriva incendiilor

Sector: Adrninistratie si servicii pub lice ~ Programa cadru pentru ocupatia ,.,Cadru tehnic Cll atributii 'in domeniul prevenirii si stingerii incendiilar", Pagma 3 din 19

- Acordarea asistentei tehnice de specialitate 111 si tuatii entice

Cursul se va desfasura In sistein compact, pe un singur mcdu l.

Tipul prcgramului care se poate realiza cste eel de pcrfecjionare eu cbtinerea, la sfarsitul programului, a tuturor unitatilor de cornpetenta specifice.

Formele de realizare a pregatirii practice de specialitate sunt cele specificate In programa-cadru si Ia punctul 6- .Recomandari metodologice".

La finalul cursului absolventul trebuie sa posede cunostinte generale despre apararea impotriva incendiilor si trebuie sa fie capabil sa Intocmeasca lucrari simple, la inceput, iar ulterior, in uona experientei acumulate, si lucrari de 0 complexitate ridicata .. Lucrarile trebuie sa fie de calitate si sa se incadreze in tirnpul aloeat aeestora.

Totodata, absolventul trebuie sa identifice nevoile de instruire ale personalului pe componenta situatiilor de urgenta, orientand in acest sens continutul instructajelor.

Controlul efectuat de catre absolvent, pe linia apararii impotriva incendiilor in cadrul obiectivului unde este angajat, trebuie sa se realizeze eu rigurozitate si responsa b ili ta te.

De asemenea, absolventul trebuie sa fie capabil sa comunice eficient la locul de munca folosind terminologia de specialitate, sa identifice sarcinile de efectuat, cerintele legate de aeestea si sa planifice activitatile eurente, fapt ce va usura integrarea lui in cerintele postului.

Finalizarea cursului se va reaIiza prin sustinerea examenului final, eei care 11 prornoveaza obtinand un certificat de absolvire lnsotit de suplimentul descriptiv continand competentele dobandite, care confera absolventului posibilitatea de angajare intr-un operator economic I institutie, in cadrul structurii de aparare impotriva incendiilor, avand si dreptul de a se inscrie la alte cursuri de perfectionare sau specializare in alte ocupatii/calificari din sfera situatiilor de urgenta.

2. STANDARDUL UTILIZAT iN ELABORAREA PROGRAMEI~ CADRU

Pentru elaborarea Programei-cadru s-a utilizat standardul ocupational pentru ocupatia "Cadru tehnie ell atrjbutii in domeniul prevenirii~i stingerii incendiilor" editia 2009.

3. DURATA CURSULUl

Durata totaHi de realiza.re a cursului: 136 de ore Din care:

Durata totala a pregatirii teo retlce de specialita te: 118 de ore Durata totala a pregatirf practice de specialitate: 18 de ore

Bugetul de timp alocat evaluarilor periodice, pe parcurs sl al evaluarlt finale nu se include in durata de totala de realizare a cursului.

Sector: Adrninistratie si servicii publice ~ Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic CLl atributii in domeniulprevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 4 dinl9

4 .. CONDITII DE ACCES

,

- Absolventi de Iiceu en san lara diploma de bacalaureat;

- Varsta minima 18 ani;

- Certificat medical/fisa de aptitudini eu specificatia "Apt pentru a desfiisura

activitdti specifice ocupatiei Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

5. OBIECTIVE GENERALE

La finalul cursului absolventii trebuie sa dobandeasca urmatoarele unitati de

cornpetenta mentionate in standardul ocupational asociat:

Q. Unitali de competen,ta generale

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitate in rnunca;

- Aplicarea normelor de protectie a mediului

b. Unitali de competentii specifice

; ;

- Planifiearea activitatii de aparare irnpotriva ineendiilor;

- Organizarea activitatii de aparare irnpotriva incendiilor;

- Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

- Elaborarea documentelor speeifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;

- Instruirea salariatilor in domeniul apararii 'impotriva incendiilor

- Controlul modului de respeetare a masurilor de aparare impotriva ineendiilor

- Acordarea asistentei tehniee de specialitate In situatii eritice

6 .. RECOMANDA.ru METODOLOGICE

Pentru rezultate corespunzatoare in activitatea de pregatire profesionala, fumizorii de formare trebuie sa aiba In vedere asigurarea conditiilor materiale si a mijloacelor de invatamant:

- spatii corespunzatoare pentru pregatirea teoretica si practica eu capacitatea si dotarea necesara fonnei de pregatire;

- aparatura scolara sau echipamente de prezentare a continuturilor temetice;

- materiale de invatare, mijloace de invatamant §i demonstrative adecvate

programel;

- suporturi de curs si normative tehnice, standarde si documente legislative speeifice activitatilor din domeniul apararii irnpotriva incendiilor;

- accesorii, echipamente si materiale specifice continutului programei de pregatire,

In acelasi scop, trebuie sa se urmareasca corelarea continutului intre temele de specialitate, precum si intre pregatirea teoretica de specialitate $i pregatirea practica.

In parcurgerea continutului programer, formatorii trebuie sa utilizeze metode si tehnici specifiee educatiei adultilor $i adaptate particularitatilor grupului, metode

Sector: Administratie si servicii publice ~ Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii 111 domeniul prevenirii ~l stingerii incendiilor", Pagina 5 din 19

active, predominant de tip formativ: probternatizarca, studiul de U12, exerc.tiut, observatia,

In activitatea de formate profesionala trebuie sa se foloseasca maten.rle didactice si rnijloace de invalamant variate ~i adecvate continutului ;;1 obiectivelor urmarite: PC/laptop, suporturi electronice de date: videopioiector, folii de retroproiector, fise de lucru, planse, colectii de standarde, normative, instructiuni tehnice In vigoare, mostre f;li altele asernenea,

Se va acorda atentia cuvenita masurilor de sanatate si seeuritate In munca la aetivitatea de pregatire practica desfasurata,

Pentru tematica aferenta unitatilor de competenta .Controlul modului de respectare a mdsurilor de prevenire si stingere a incendiilor", .. Organizarea activitdtii de apiirare impotriva incendiilor" si .Instruirea 'in domeniul situatiilor de urgen!a",care au si componenta practica, se recomanda utilizarea lectiilor vizita in cadrul operatorilor economici (pregatite temeinic din timp), in spatii cu dotari specifice, care sa permita accesul la instalatii cum ar fi cele de protectie impotriva incendiilor, la accesorii specifice sau In care sa poata fi evidentiata organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca, precum si intalniri cu specialistii practicieni din domeniu. Totodata trebuie executate si activitati specifice de instruire a cursantilor in vederea utilizarii mijloacelor de prima interventie.

Formatorii utilizati de furnizorii de formare profesionala in aceasta ocupatie I~i dovedese calitatea de specialist prin prezentarea eel putin a unui document care sa ateste ca:

- au absolvit curs uri postuniversitare/postacademice sau de master in institutii de Invatamant superior acreditate, in domeniile: securitate la incendiu a constructiilor si instalatiilor aferente, managementul/analiza riscurilor de incendiu;

- li s-a acordat brevetul de pompier specialist cu dreptul de a participa ea formatori in domeniul apararii impotriva incendiilor la programe de formare profesionala organizate de catre fumizorii de formare profesionala autorizati;

- sunt absolventi de institutii de invatarnant superior si indeplinesc atributii privind apararea impotriva incendiilor in servicii profesioniste pentru situatii de urgenta, cu 0 vechime de minimum 10 ani, din care 5 ani in domeniuI prevenirii ineendiilor (adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte vechimea in domeniul solici tat).

in aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordinul camun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei ~i ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a [urnizorilor de formare profesionald a adultilor cu modificarile ~i cornpletarile

ulterioare, respectarea in proportie de minim 75% a programei eadru inseamna reducerea timpului aloeat pentru fiecare unitate de competenta eu maximum 25%. Nu se supune acestei reduceri bugetul de timp aferent pregatirii practice.

Sector: Administratie si servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia "Cadnl tehnic Ctt atributii 'in donieniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 6 din 19

Nr. crt.

7. PROGRAMA - CADRU DE PREGATlRE

OCUP AlIA: Cadru tehnic cu atrlbutii in domeniul prevenirii ~i stingerii incendiilor cod COR 315104

o

Acordarea asistentel tehnice de specialitate in situatii critice (36 ore pregatire teoretics}

Continut tematic

Metodelforme de activitate

Mijloace de instruire, materiale de Invatare

Criterii de perforrnanta

Unita.ti de cornpetenta specifice

1

1 .

• Evaluarea starii entice se realizeaza in corelarie eu particularitanle locului de instalare.

• Siruatia critica este evaluats pnn estimarea concornitenta a consecintelor

previzibile ~l a posibtlitatilor de

interventie, in functie de tipuI,

evenimentului

• Evaluarea staru critice se efectueaza prin

- laptop analiza tuturor elementelor relevante

- folii privind pericolul/evolutia evenimentului.

- retroproiector ,. Starea critica este evaluata eu

_ videoproiector operativitate pentru inlaturarea efectelor

, _ suporturi produse I previzibile ale evenimentului

I electronice de date • Solutiile propuse sunt corelate strict eu

i--------------------------t-------j-----------i rnvelul de evolutie ~I consecintele produse

- laptop I previzibile ale evenimentului.

- folii • Propunerea de solutii privind inlaturarea

_ retroproiector starii entice este efecruata cu respectarea

_ videoproiector principiilor de intervenpe reglementate.

• Sclutiile de inlaturare a starilor entice

- suporturi sunt conforme cu scenariile de interventie

electronice de date prestabilite.

2

3

lema 1 ~ Termeni §i expresii specifice ~ expunere apararii impotriva incendiilor (2 ore P. T~) , ~ dezbatere

- ardere; inflamabHitate; sarcina terrnica: .. problematizare densitate de sarcina termica; reaetie la foe;

,

rezistenta la foe; compartiment de incendiu; cladiri inalte ~I foarte inalte; inca peri cu aqlornarari de persoane; sali aglomerate s.a,

lema 2 ~ Elemente de teorie a arderii (2 are - expunere P.T.)

lema 3 .. Incendiul $1 evolutis sa. Propagarea - expunere

incendiHor (2 are P. T.) - demonstratie - observatie dirijata

I - studiu de caz

4

5

• laptop - folii

- retroproiector

- videoproiector

- suporturi

electronice de date

Sector: Adrninistratie si servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor", Pagina 7 din19

lema 4 - Ampfasarea Ji eonformarea fa foe a I . ex pun ere constructiilor. Afcatuiri constructive. (1 ora· . dezbatere

P. T.) . problernatizare

· laptop prestabilite.

_ folii • Propunerea de solutii se reclizeaza cu adaptarea la modul de evolutie J

- retroproiector evenimentului,

- videoproiector • Supravegherea se realizeaza urmarindu-

- suporturi se apliearea procedurilor de interventie

I' electronice de date reguiamentare.

~ normative tehnice • Punerea in aplicare a rnasurilor de

II-------------------------t-------t-----------l inlaturare a starii critice este realiz.na prin

, lema 5 - Limitarea propagarii ioculul Ji a ~ expunere - laptop eompararea efectelor produse in urma

fumului. (1 ora P. T.) - dezbatere • falii interventiilor eu cele estimate.

- tncapere tampon; • problematizare • retroproiector

.. tambur deschis; - videoproiector

- perete/planseu rezistent la foe • normative tehnice

• Urmarirea punerii in aplicare a masuritor de inlaturare a starii entice se realizeaza pana \a disparitia totala a pcricoiuhu

lema 6 - Ignifugarea §i termoprotectie - expunere . laptop

materia/elor. (1 ora P.r.) - demonstratie ~ foln

- retroproiector • videoproiector ~ rnostre de

- observatie dirijata

• studiu de caz

materiale

, Tema 7 - Evacuarea tumulul (desfumare) §i a gazetor fierbinti. (1 ora P. T.)

- expunere ~ laptop

- problematizare ~ folii

- studiu de caz . retroproiector

- videoproiector

- suporturi

electronice de date

- laptop

- folii

Tema 8 - eai de evecusre in caz de incendiu. (1 ora P. T.)

- expunere

- dezbatere

- retroproiector · videoproiector

- laptop

- folii

I, - retroproiector .

IL..__.........L .........L ....L.... .......L_-_v_id_e_o-")p_:r_o_ie_c_to_r __ ._..1. ._. • __ ._~~._~ _ !

Sector: Administratis ~i servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii In domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 8 din19

lema 9 - Riscuf de incendiu. (2 ore P. T.)

- ex pun ere

- dezbatere

lema 10- Spa!ii cu perico! de expfozie(1 ora - expunere P. T.) - dezbatere

lema 11 ~ Cfasificarea ~i incadrarea - expunere

produseJor pentru constructii pe baza periormenteior de eomportare fa foe. (2 ore

P.T.)

Tema 12 - fnstalatii de incendiilor. (2 ore P. T.)

- clasificare;

- alcatuire:

- mod de functionare.

protectie impotriva -expunere

- demonstratie

- observatie

dirijata

- studiu de caz

Tema 13 - Procedee§i substante de stingere a incendiilor. (2 ore P. T.)

I

- expunere

- observatie

dinjata

- studiu de caz

: - laptop - folii

- retroproiector

- videoproiector

- laptop

- [alii

- retroproiector

- videoproiector

-suporturi

I electronice de date

: - laptop - folii

- retroproiector

- videoproiector

- suporturi

electronice de date

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

Sector: Adrninistratie si servicii publice- Programa cadru pentru ocupatia .Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirit si stingerii incendiilor".

Pagina 9 din 19

-

~ expunere

~ conversatie . explicatie

T ema 14 - Stingerea unor tipurl de lnoendii. (10 are P. T.)

- la depozite de produse petroliere;

- unitati cu specific chirnic ~i petrochimic;

- la unitati din industria usoara:

- Ja unitati din industrialemnului;

- in transporturi;

- la unitali din sectorul aqricol:

-Ia paduri;

- la depozite ~j spatii comerciale;

- la ctadiri de locuit, cladiJi inalte, sall de

spectacole si spitale; - la unitati de cultura:

- la unitati de cult;

- la unitat: de Tnvatamant;

- la structuri de primite turistice:

-Ia arnenaiari temporare;

- unitati cu profil energetic;

Nota: in functie de domeniul de activitate al participantilor la programul deformare continutul a.cestei teme se va adapta corespunzator

T ema 15 - Reg/ementari privind calitatea in - expunere constructii. Cerinta esenfiaia l1securitate la - conversatie incendiu". (1 ora P. T.)

T ema 16 - Prevederi lega/e referitoare la - expunere autorizarea de cafre forurile in drept a - conversatie I' executiirli tucrerllor de constructii. (1 ora

1 P.T.)

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

- suporturi

electro nice de date

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

Sector: Administratie si servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia ,.,Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor", Pagina 10 dinl9

._---,

I

2.

I Controlul modului de respectare a rnasurllor de aparare impotriva incend.iil.or (32 ore pregatire teoretica !ji 8 ore pregatire practical

I Tema 17 - Categoriile de constructii $; amenajari care se supun avizarii !ji/sau autorizarii privind securitatea la incendiu. (1

ora P. To)

- expunere

- dezbatere

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

lema 18 - Receptia lucrarilor de constructt! si instalatii aferente acestora. (1 ora P. T.)

- laptop

- folii

- retroproiector

.- videoproiector

- expunere

- dezbatere

-laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

-suportun

electronice de date

_ laptop • Verificarile se realizeaza pe baza

_ folii prevederilor actelor nonnative din dorneniul apararii impotriva incendiilor,

- retroproiector • Controlul se refera la toate obiectivele

- videoproiector din limitele de proprietate ale unitatii,

- suporturi • Verificarea respectarn regulilor ~l

electronice de date masurilor deaparare impotriva incendiilor

f-T--e-m-a-2---S-e-rv--;-c-ii-p-e-n-tr-u-s-;-tu-a-t,i-; -d-e-u-,-g-e-n-t-a-· +-_ -ex-p-un-. -e-r-e---+---la-p-to-p-------1 se realizeaza urmarindu-se existenta I

stare a fizica ~l de functionare a tuturor I

P· rofesioniste, voluntare ... i private. (2 ore P. T.) - dezbatere - [alii

Y sistemelor de protecpe la incendiu.

~ retroproiector I • Dotarea, intrepnerea .0;;1 exploatarea

• videoproiector mijloacelor tehnice de aparare imporriva

_ suporturi incendiilor sunt urmarite pe baza

electronice de date reglementarilor specifice din domeniu.

I lema 19 - Reglementari privind autorizarea - expunere

persoane/or care proiecteaza. executa,!

verifica, tniretin §ilsau repara sisteme !ji instaia!i.i de aparare impotriva incendiilor, eiectueezii tucrsr! de termoproteciie §i ignifugare. de verificare, in tre tin ere §i reparare a autospeciaieior §i/sau a altor mijioace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor: (2 ore P. T.)

Tema 1 - Obligatii privind apararea impotriva - expunere incendHlor. (3 ore P.T.) - dezbatere

Sector: Administratie si servicii pub lice - Prograrna cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atribiqii ill domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 11 din19

- laptop • Urmarirea se realizeaza nnn verifici:ue-;-:

_ folii caracteristicilor tuturor rnijloacclot tchmce :

_ retroproiector de aparare impotriva incendiilor din dotare j

in functie de specificul locuhn de munca. I

- videoproiector • Verificarea existentei ~l starii de i

- suporturi functionare a mijloacelcr tehnice d: I

electronice de date aparare impotriva incendiilor se realizeaza ~

_ laptop prin utilizarea unor rnetode specifics.

• Verificarea se realizeaza urmanndu-se I

- folii

insusirea de catre s alariari a mode lui n,- ,

- retroproiector actiune in situatii de urgenta produse de

- videoproiector incendii in corelatie ell specificul locular

- suporturi de munca,

electronice de date • Modul de insusire de catre salariati i\

f-----------------------+-------+--------____" normelor specifics de apararc UnpO~i"H"~

Tema 5 • Masuri de prevenire a incendiilor la - expunere - laptop incendiilor este verificat pnn compareres

exploatarea cailorde evecuere. (1 ora P. T.) - dezbatere - folii cunostintelor asrmilate cu contim-rui

- problernatizare - retroproiector temaricii de instruire aprobata.

_ videoproiector • Verificarea insusiru de catre salariau ~

_ suporturi normelor specifice de ap5raJe impotrive I

incendiilor se realizeaza prin aplicarr a : electronice de date

f------------------------+! -------+----------1 unor metode specitice referindi-se '.2: rc,:·

Tema 6 - Masuri de prevenire a incendiilor In - expunere - laptop tipurile de cunostinte asimilaje i!l aces

locuintele un if a milia Ie / multifamiliale / - dezbatere - folii domeniu. '

gospodariile populafiei. (2 ore P. T.) - problernatizare - retroproiector • Documentele de control sunt intocmire I

cu includerea tuturor aspectelor stabiiite I, - videoproiector

prin tematica aprobata.

- suporturi D I A d I

• atee cuprmse In ocumente e .•.

electronice de date control sunt relevantc ~l c:..:~fo!.:11'= '_i", I

Tema 3 ~ Masur; generale de aparare . expunere Imp 0 triva incendiilor la exploatarea - dezbatere constructlilor, instala!iilor §i amenajarilor. (2

ore P. T.)

Tema 4 - Masur; generale de prevenire a - expunere incendiilor la executarea lucrarilor cu foe - dezbatere

, deschis. (1 ora P. T.) ~ problematizare

"'

Sector: Administratie si servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii ill domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 12 din19

Tema 7 • Preveded specifice privind apararea impotrive incendiilor :;i controlul acestora. (11 ore P. T. + 4 ore P.P.)

~ la unitati de culture:

- !a unitati de cult;

- la unitati de Tnva1amant;

- la structuri de primire turistice;.

- !a unitati sanitate ~i unitati de Tngrijire ~i cazare

copii institutlonalizati. batrani, persoane cu dizabilitati;

- la amsnajari temporare; ~ la unitati de cornert;

- ta fondul forestier;

- la unitatl din sectorul agricol ~i alimentatie:

- ta unita\i de prelucrare a lemnului;

-Ia unitati cu proff chimic;

- la unitati cu prafil petrolier;

- unitati cu profil industrie usoara;

- unitati cu profil energetic;

- transporturi;

~ etc.

Nota: in functie de domeniul de activltate al

__ - ,

particlpantilor la programul de formare contlnutul acestei teme se va adapta coraspunzator

- expunere

- conversatie

- sedinta

practica

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

-suporturi

electronice de date - nonne specifice

control sunt relevante ~l confonne Cll I realitatea, . • Documentele de control se elaboreaza eu includerea obligatorie a masurilor de inlaturare a deficientelor.

• indlcarea normelor privind apararea impotriva incendiilor este sancrionara potrivit reglernentarilor in vigoare.

I

Sector: Administratie si servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia ,.Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 13 din19

I

i

lema 10 - Acte normative care sanctioneaza ~ expunere tncstcertle dispozitiilor legale privind· dezbatere apararea impotriva incendiilor. f1 ora P. T.)

Tema11 - Planificarea, organizarea §i ~ expunere desfa§urarea a ctivita Iii de prevenire a . dezbatere situatiilor de urgenta prestata de servicitte:

voluntare §i serviciiJe private pentru situa1ii

de urgenla. (2 are P. T.)

lema 8 - Exploatarea insta/atiilor aferente constructiilor si controtul aeestora. (4 are P. T. + 4 ore P.P~)

• lnstalatii electrice

- sisteme de alimentare cu gaze naturale

-Jnstalatli de lncalzlre

• instalatii de ventilare §i clirnatizare

.• instalatii de protectie Impotriva trasnetului

r r

- sisteme de alimentare cu GPL

lema 9 . Exploatarea insteiettttor deprotee,ie impotriva in cendii/or. (3 are P. T.)

• expunere - dezbatere

· problematizare - sedinta practica

· expunere - dezbatere

• problernatizare · studiu de caz

-Iaptop · folii

- retroproiector

- videoproiector

· suporturi electronice de date - nonnative tehnice

· laptop - folii

· retroproiector

· videoproiector

- suporturi electronice de date - nonnative tehnice

· laptop

I • fohi

- retroproiector

- videoproiector

- suporturi

electronice de date

· laptop - folii

- retroproiector

• videoproiector .• suportun

I electronice de date

Sector: Administratie ~i servicii publice- Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 14 din19

----.)

Elaborarea documentelor specifice activitatii de prevenire ~i stingere a incendiilor

(12 ore

p rega tire teo re tica)

Tema 1 - Acte de autoritate prlvind apararea Ympotriva incendiilor emlse de conslliullocal. (2 ore P. T.)

~ expunere

~ problematizare ~ studiu de caz

• laptop ~ folii

~ retroproiector

~ videoproiector -suportmi electronice de date

lema 2 - Documente specifice privind - expunere apararea impotriva incendiilor emise de . problematizare

primar. (2 are .P. T.) - studiu de caz

- laptop

- folii

- retroproiector

~ videoproiector

- suporturi electronice de date

lema 3 - Acte de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic / conducstarul tnstitutiet. (4 ore P. T.)

-expunere

- problernatizare

- studiu decaz

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

-suporturi

electronice de date

Tema 4 - Documente §i evkient« specifice - expunere

apararii impofriva incendiilor. (3 are P. T.) - problematizare - studiu de caz

- laptop

- folii

lema 5 - Acte de autoritate ~i documentele specifice apararii impotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administratiei publlce centrale, consiliul judetean/Consllhrl General al Municipiului Bueurasti, (1 ora P. T.)

- expunere - laptop

- problematizare - folii

- studiu de caz - retroproiector

- videoproiector

- suporturi

electronice de date

- retroproiector

- videoproiector

~ suporturi

, electronice de date

Sector: Adrninistratie si servicii publice ~ Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic eu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 15 dinI9

• Datele sunt culese prin metode specifice in corelarie eu tipul de document redactat

• Datele necesare elaborarii documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor sunt culese pnn apelarea unor surse automate.

• Datele culese sunt complete, detaliate, reale, relevante in [aport ell scopul propus. • Culegerea datelor necesare elaborarii documentelor specifice de aparare impotriva incendiilor este efecruata cu operativitate in scopul prevemm permanente a produeerii incendiilor.

• Structurarea datelor se realizeaza in functie de natura responsabilitatilor de indeplinit ~I de tipul documentuhn redactat. • Structurarea datelor necesare elaborarii documentelor specifice activitatii de aparare imporriva incendiilor este efectuata in conformitate eu scopul urmarit.

• Redactarea documentelor speeifiee activitarii de aparare impotriva inceridiilor se realizeaza intr-un limbaj specializat, clar, corset, concis, la obiect,

• Documentele caracteristice activitatii de aparare impotriva incendiilor sunt redactate cu utilizarea unor suporturi specifice in corelatie cu resurseie unitatii.

• Redactarea documentelor specifice este efectuata cu operativitate in scopul asiguriirii unei activitati fluente de aparare impotriva incendiilor,

4_

Instruirea salariatllor in domeniul apararii impotriva incendiilor

(6 are pregatire teoretica §i 6 are pregatire prsctics}

~~--, .. _--

• Nevoile de instruire sunt identificate :

pentru to ale eategoriile de salariari ai : unitatii in corelarie eu profilul de activitate I al unitatii.

• Identificarea nevoilor de instruire all! ! salariaplor in dorneniul apararii impotriva , incendiilor se realizeaza prin raportare la i noutaple aparute in dorneniul : reglerrrentarilor I activitatii curente, '

• Connnurul prcgrarnului de instruire esre stabilit diferentiar pe niveluri dc , responsabilitati ~i specialitati, luandu-se ;n , considerare toate aspectele acrivitWi OC i aparare rrnpo triva inceudiilor desfrsurate in ; cadrul unitatii, I

• Continutul programuluide iustruire este , stabilit In functie de scopui activitani !,{ , care se refera, abordand metode specifice : pregatirii salariatilor pe problemar.ca I apariirii impanivd incendiilor.

• Prograrnul de instruire este destasurat : - suporturi

pnn aplicarea unor merode specifice de .

f-- ---:~-------_:__-___+-------I__el-e-c-tr-o-n-ic:__:_e-d:_e-d_a_te____, pregatire ~l utilizarea unor materiale In I

Tema 3 ~ Accesorii de protectie §i sa/Yare. - sedinta - accesorii de corelarecu metodele de instruire aplicate.

Prezentare. Mod de fo/osire. (2 are P.P.) practica protectie ~i salvare • Desfasurarea programului de instruire a i

Tema 4 - Miiloace de aparare impotrive - sedinta _ mijloace de salariatilor in domeniul apiirarii impotriva :

'J incendiilor se realizeaza ob:'_ga~Oliu ,~:

i ncend iilor. Cu n oa~ tere. Mod de folos ire. (3 practica ap arare 'imp 0 tri va angaJ are ~l pe parcursul -je:;~:"~';u:' i ,; ,

are P.P.) incendiilor activitatii, potrivit n:gkmentiiri .. lor I

I-T-e-m-a-5-<.~-I-n-t-e-rv-e-n-t-;a--p-e-. ~/o-c-u-I-d-.e-. -m-u-n--c-a-p-e-n-t-ru---+----~-p-r-ob-I-e-m-a ..... ti-z-ar-e-+---. a-c-c-e-so-n ..... · i-d":"""e-----l· specifice, I

stingerea incendiilor. (1 ora PF.) - sedinta protectie si salvare • insu~lTea cunostmtelor din domeniui I

I apariiriJ imp 0 triva incendiilor dedit"::c.·~

P ractica - mijloace de

salariati este verificata eu respectar..«

aparare impotriva reglementarilor specifice. :

incendiilor

lema 1 - Cerinte specifice privind instruirea seteriemor in domeniul situatiilor de urgenta (aparare impotriva incendiilor §i protectie

civile}. (4 are P. T.) ,

~ categorH de instructaje;

~ tematica anuala !iii graficul de lnstrulre:

~ Tnregistrarea !iii confirmarea instructajului; fisa individuals de instructaj tn domeniul situatlilor de urqenta;

- materialele necesare pentru instruirea In domeniul sltuatillor de urgenla;

-categorii de personal ce pot. efectua activitatea I' de instruire in domeniul situatiilor de urgenta

- expunere - laptop

- problematizare ~ folii

~ studiu de caz - retroproiector

~ videoproiector

~ suporturi electronice de date - fise de instructaj

lema 2 - Organizarea §i desfa§urarea activitatii de instrulre. (2 ore P. T.)

- expunere - laptop

- problematizare - folii

I - studiu de caz ~ retroproiector - videoproiector

i

'-----_.___.L_ --'--- -'-- ------'----- ..1...- . ,. _

Sector: Administratis ~i servicii publice ~ Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 16 dinI9

5.

- laptop • Identificarea nivelului de aplicare a

_ folii rnasurilor de aparare impotriva ineendiilor

. se efectueaza in toate obiectivele cupnnse

- retroproiector

in limitele de proprietate ale unitatii,

- videoproiector • Nivelui de aplicare a masurilor de

- suporturi aparare Irnpotriva ineendiilor este

electronice de date identificat pnn comparare eu prevederile

(8 ore pregatire t--T-e-m- __ -a-2-_ - .. -E-x-e~~c-u-ta-- -re-a-_--'-u-c-r-a-,,-·'o-,-c-u--fo-c---d-e-s-c-h-is-."""':-, --e-x-p-un--e-r-e---+---la-p-t-o-p-------1 reglementarilor in vigoare ~i prin abordarea ,

teoretica) (2 ore P. T.) ,_ folii ansamblului problematicii activitarii de

prevenire §i stingere a incendiilor.

- retroproiector • Evaluarea capacitarii de aparare

- videoproiector imp 0 tri va incendiilor se realizeaza pnn

_ suporturi cornpararea nivelului de protectie asigurat

electronice de date in unitate cu cerintele formulate in

f-------------------------+-------+------------i reglementarile din domeniul apararii

lema 3 .. Permisul de tucru cu foc. (1 ora P. T.) - problematizare -Iaptop impotriva incendiilor ..

- studiu de caz - folii • Capacitatea de aparare irnporriva

- retroproiector incendiilor este evaluata periodic sau ori de

_ videoproiector cate ori este nevoie, in contextul existentei

_ suporturi unor indicii de crestere a starii de pericol,

• Informatiile incluse in baza de date sunt electronice de date

conforrne cu realitatea si relevante pentru

- fise de lucru acrivitatea de aparare !mpotrlva

~------------------------------------------~--------------~--~-------------1

- laptop

_ folii • Inregistrarea / acrualizarea datelor obtinute in urma monitorizarii activitatii se

- retroproiector' , ,

realizeaza permanent in scopul cunoasterii

- videoproiector evolutiei situariei operative din unitate.

- suporturi • Datele inregistrate sunt complete ~l

electronice de date vizeaza toate laturile activitatii de aparare I ~T-.·-e-m-.a-5- .. -T-i-m-p-I-·o-p-e-rn---U-v-i-d-e-I-~-t-e-N-e-n-r-e-~-(-1-o-r--~~---~-p-u-n-e-r-e--~--la-p-~-p----~~~"~ffi~or~uni~~.

P. T.} - dezbatere - folii

Monitorizarea actlvitatll de prevenire ~i stingere a incendiilor

Tema l' .. Echiparea §i dotarea cu mijloace tehnice de aparare tmpotrive incenatttor. (2 are P. T.)

- expunere

- dezbatere

- expunere

• problematizare

incendiilor.

lema 4 .. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu. (1 ora P. T.)

- problematizare - retroproiector • videoproiector

Sector: Adrninistratie si servicii publice • Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atnbutii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor", Pagina 17 din19

T ema 6 - Analiza periodica a capacitatii de - expunere - laptop

aparare impotriva incendiilor. (1 ora P. T.) - problematizare - folii

- retroproiector

- videoproiector

6.

- laptop

- folii

Organizarea actlvitattl de aparare impotriva incendiilor

(12 ore pregatire teoretics)

• Necesarul de personal este stabilit in corelatie cu specificul ~l cornplexitatea

. activitatii care se desfasoara, precum ~:

- retroproiector

functie de volumul de nmp alocar pentru

- videoproiector desfasurarea activitarii de ;;.parart:

- suporturi impotriva incendiilor

electronice de date • Responsabilitatile sunt repartizate

_ laptop personalului eu arributii in domemu!

_ folii apararii impotriva incendiilor 'in corelatie '

eu prevederile inscrise in fi~3 postului.

- retroproiector • Atribuirea responsabilitatilor :;,~ ~

- videoproiector realizeaza in functie de par,:cul::trita;iic

_ suporturi operatiilor de executat -,?I abilitatile

electronice de date individuale ale angajatilor eu arribura I

specifice.

- imprimate • Ins true tiunil e de aplinue imoctr-ve I

~ ~ ~~~,e_c_i_fi_c_e ~~~~~ rum S~blh~ ~ fu~~ ~I

- laptop natura activitatii care urmeaza sli se

_ retroproiector desfasoare ~l cerintele precizate ill I

_ videoproiector reglementarile specificc,

-suporturi

electronice de date

Tema 1 - Structuri cu atributH de aparare - exptmere

impotriva inc en tiiitor. (2 ore P. T.) - problernatizare

Tema 2 - Organizarea apararii impotriva incendiilor fa locul de muncii. (4 ore P. T.)

- masuri specifice de preverure a incendiilor;

- organizarea interventlei de stingere a

incendiilor;

- indicatoare de securitate.

- expunere

- problematizare

- studiu de caz

Tema 3 - lnstructiunl de aparare impotriva - expunere

incendiilor. (2 are P. T.) - problematizare - studiu de caz

Tema 4 - servictt voluntare §i servicii private - expunere pentru situaf;; de urgenfa. Constituire, - problernatizare incadrare §i dotare. (4 ore P. T.)

- laptop

- folii

- retroproiector

- videoproiector

- suporturi

electronice de date

'---- _ __1_ ---'-- -'- __1_ .....__ .• __ . _. __

Sector: Administratie si servicii publice - Programa cadru pentru ocupatia ,.,Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 18 din 19

7.

Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

(12 ore pregatire teoretica si 4 ore pregatire practica)

• Resursele sunt stabilite in corelarie cu nivelul riscului de incendiu din obiectiv ~i complexitatea activi t.a tii,

• Stabilirea resurselor necesare se realizeaza in functie de caracteristicile obiectivului in care se desfasoara

lema 1 ~ Plenul de analiza §i acoperire a - ex pun ere ~ laptop

riscurilor. (1 ora P. T.) - problematizare - folii

- retroproiector

- videoproiector

-suporturi

electronice de date '~1-.-e-m-a-.~2~~~P~~-n-.-u-n-1-e~d-e-·-p~ro~fu-c-t-i-e~~-·-p-o~~-W-a-~--e-x-p-u-n-e-r-e~~~-.-la-p-t-op-.·~~~~~ .• R~mselen~~areesmhll~cpe~u

evaluarii capacitatii de aparare impotriva

incendii/or. (8 ore P. T. + 2 ore P.P.) . problernatizare - [alii incendiilor a obiectivului.

- planul de evacuare a persoanelor; - studiu de caz - retroproiector • Esalonarea etspelor acrivitatii de aparare

- planul de depozitare :;>1 evacuare a materialelor - sedinta - videoproiector impotriva incendiilor este efeetuata in

periculoase: practice - suporturi functie de prioritatile in solutionarea

_ planul de interventie electronice de date probJemelor care afecteaza nivelul de.

l--_.,_-------""---------------1------~+__---~-~~__1 securitate la incendiu.

lema 3 - Planificarea de controale periodice. - prablematizare - laptop • Etapele activitatii de aparare impotriva

(1 ora P. T.) . studiu de caz - [alii incendiilor sunt esalonate in corelatie eu

- retraproiector posibilitatile de solutionare tehnica a

_ videopraiectar masurilor de aparare irnpotriva incendiilor.

. • Esalonarea etapelor activitatii de aparare

. suportun

imp 0 tri va incendiilor se realizeaza in

I--~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~--!~~~~~~~t_e-le-c-tf;-o-m-· c_e_. _d_e_d_a_te__, functie de posibilitatile de aSlgurare a

- laptop resurselor necesare acesteia

- folii • Aloearea resurselor se efectueaza in ,

_ retroproiector corelatie ell evolutia situatiei operative in obiectiv.

- videoproiector

• Resursele necesare sunt alocate in functie

de nivelul de pregarire ~l experienta personalului ell atributii in domeniul apararii impotrrva incendiilor

activitatea,

. problematizare . studiu de caz

- ~edin!a practice

lema 4 - PIa nifica rea !ji executarea exerciliHor privind modul deecilune in caz de incendiu. (2 ore P. T.+2 ore P.P.)

Total: 136 ore din care 118 pregaUre teoretica ~i 18 ore preqatlre praetlca

NOTA: P.T.. - pregatire teoretidi P.P. - pregatire practica

Sector: Administratie si servicii publice . Programa cadru pentru ocupatia "Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor".

Pagina 19 din19