Sunteți pe pagina 1din 60

ROMÂN

E
MANUAL DE INSTRUC!IUNI
INSTRUCTIONS
RO
EN
CAMER !CU!HARD!DISK
HARD DISK CAMCORDER
GZ-MG275E/EK
GZ-MG255E/EK
GZ-MG155E/EK
GZ-MG135E/EK
GZ-MG130E/EK

Stima"i!clien"i,
Dear Customer
V !mul"umim!pentru!achizi"ionarea!
Thank you for purchasing
acestei!camere!cu!hard!disk.!
this hard disk camera. Before
Anterior!utiliz rii,!v
use, please !rug
read the m!s
safety!
information and precautions
citi"i!instruc"iunile!de!siguran" !#i!
contained in pages 2 and 3 to
precau"iile!de!la!paginile!2!#i!3,!
ensure safe use of this product.
pentru!a!putea!utiliza!acest!produs!
în!siguran" .!

Ilustra"iile!incluse!în!acest!manual!de!instruc"iuni!
The camera illustrations appearing in this
prezint !modelul!GZ-MG135.
instruction manual are of the GZ-MG135.
Instruc"iuni!de!siguran"# Aten"ie!la!bateria!cu!litiu!înlocuibil#
Dac !este!utilizat !necorespunz tor,!bateria!aparatului!
poate!cauza!incendii!sau!arsuri!chimice.
IMPORTANT (pentru!clien"ii!din!Marea!Britanie) Nu!reînc rca"i,!dezasambla"i,!înc lzi"i!bateria!la!
Conectarea!la!sursa!de!alimentare!de!la!re"ea!în!Marea! temperaturi!de!peste!100°C!#i!nu!o!arunca"i!în!foc.
Britanie. Înlocui"i-o!cu!baterii!Panasonic!(Matsushita!Electric),!
NU!întrerupe"i!cablul!de!alimentare!de!la!re"ea!al! Sanyo,!Sony!sau!Maxell!CR2025.
echipamentului. În cazul!în!care!bateria!este!înlocuit !incorect!exist !
În cazul!în!care!conectorul!din!dotare!nu!este!compatibil!cu! riscul!producerii!de!explozii!sau!incendii.
sursele!de!energie!ale!locuin"ei!ori!cablul!nu!este!su$cient • Dup !utilizare,!arunca"i!bateria!imediat.
de lung,!se!recomand !s !comanda"i!un!cablu!prelungitor! • Nu!p stra"i!bateria!la!îndemâna!copiilor.
corespunz tor,!care!s !respecte!regulile!de!siguran" ! • Nu!o!dezasambla"i!#i!nu!o!arunca"i!în!foc.!
standard,!sau!s !consulta"i!dealerul!autorizat.
ASIGURA$I-V !c#!înlocui"i!siguran"a!cu!alta!autorizat#,
de acela%i!tip!cu!cea!original#,!%i!c#!înlocui"i!capacul! Când!camera!video!este!instalat !într-un!loc!închis!sau!pe!
acesteia. un!raft,!asigura"i-v !c !aceasta!dispune!de!su$!cient!spa"iu!
Dac !totu#i!cablul!de!alimentare!nu!este!func"ional,!scoate"i! pentru!a!permite!ventilarea!(minim!10!cm!de!jur!împrejur).
siguran"a!#i!îndep rta"i!conectorul!imediat!pentru!a!preveni! Nu!bloca"i!ori$ciile!de!ventila"ie.!
eventualele!electrocut rile!cauzate!de!conectarea!accidental . (Dac !ori$ciile!de!ventila"ie!sunt!blocate!de!obiecte!precum!
Dac !acest!produs!nu!este!furnizat!împreun !cu!un!cablu!de! ziarele,!materialele!textile!etc.,!c ldura!nu!va!mai!putea!$
alimentare,!urma"i!instruc"iunile!de!mai!jos: evacuat ).
NU!realiza"i!nicio!conexiune!cu!borna!mai!mare!marcat !cu! Pe!aparat!nu!trebuie!amplasate!surse!de!& c ri!deschise,
simbolul!E!sau!de!culoare!verde. precum!lumân rile!aprinse.
Culorile!$relor!cablului!de!alimentare!respect !urm torul!cod: La!îndep rtarea!bateriilor,!lua"i!în!considerare!problemele!
Albastru!la!N!(Neutru)!
de!protec"ie!a!mediului.!Dispozi"iile!locale!#i!legile!privind!
( îndep rtarea!bateriilor!trebuie!respectate!cu!stricte"e.
! sau Negru Aparatul!nu!trebuie!expus!la!umezeal !prin!scurgerea!sau!
! Maro!la!L (Sub!tensiune)! stropirea!cu!lichide.
! sau Ro%u Nu!utiliza"i!acest!echipament!în!baie!sau!în!spa"ii!cu!ap .
În!cazul!în!care!aceste!culori!nu!corespund!simbolurilor! De!asemenea,!nu!amplasa"i!deasupra!acestei!unit "i!
de!pe!borna!conectorului,!realiza"i!conexiunile!dup ! recipiente!cu!ap !sau!lichide!(de!exemplu,!recipiente!cu!
cum!urmeaz :!! produse!cosmetice,!medicale,!vaze!sau!ghivece!cu!&ori,!
Firul!albastru!corespunde!bornei!cu!simbolul!N!(Neutru)! c ni!etc.)
sau!de!culoare!neagr . (Dac !apa!sau!orice!alt!lichid!p trunde!în!interiorul!acestui!
Firul!de!culoare!maro!corespunde!bornei!cu!simbolul!L echipament,!exist !pericolul!producerii!de!incendii!sau!
(Sub!tensiune)!sau!de!culoare!ro#ie. #ocuri!electrice.)!
Dac !ave"i!îndoieli!–!adresa"i-v !unui!electrician!autorizat.
Nu!orienta"i!lentila!direct!c tre!soare.!Astfel,!v !pute"i!
AVERTISMENT:!PENTRU!PREVENIREA PRODUCERII! suferi!leziuni!oculare!#i!pute"i!cauza!defectarea!
DE!INCENDII!SAU!A!ELECTROCUT RII,!NU!EXPUNE$I! circuitelor!interne.!Exist !de!asemenea!riscul!producerii!
ACEAST !UNITATE!AC$IUNII!PLOII!SAU!UMEZELII. de!incendii!sau!de!#ocuri!electrice.
ATEN$IE&
ATEN$IE: Urm toarele!observa"ii!se!refer !la!eventualele!
% Pentru!prevenirea!electrocut rii,!nu!deschide"i!carcasa! defec"iuni!ale!camerei!#i!leziuni!ale!utilizatorului.
aparatului.!Componentele!pe!care!acesta!le!con"ine!nu! Dac !transporta"i!sau!manipula"i!camera!suspendat !
pot!$ reparate!de!utilizator.!Pentru!repara"ii,!adresa"i-v ! de!monitorul!LCD,!unitatea!poate!c dea!sau!suferi!
personalului!cali$cat. defec"iuni.
% Când!nu!utiliza"i!un!adaptor!de!curent!alternativ!(CA)! Nu!utiliza"i!trepiedul!pe!suprafe"e!care!nu!sunt!stabile!
o perioad !îndelungat !de!timp,!este!recomandat ! sau!plane.!În!caz!contrar,!acesta!se!poate!r sturna,!
deconectarea!cablului!de!alimentare!de!la!priza!CA. provocând!deteriorarea!grav !a!camerei.
ATEN$IE&
Nu!este!recomandat !conectarea!cablurilor!(Audio/Video,!
OBSERVA$II: S-Video!etc.)!la!camer !#i!amplasarea!acesteia!pe!televizor;
% Pl cu"a!indicatoare!#i!eticheta!cu!indica"iile!privind! este!posibil!s !v !împiedica"i!de!cabluri,!provocând
siguran"a!se!a& pe partea!inferioar !#i/sau!pe!spatele! r sturnarea!#i,!în!consecin" ,!deteriorarea!camerei.!
unit "ii!principale.
% Eticheta!cu!num rul!de!serie!se!a& în spa"iul!de!
montare!a!acumulatorului.
% Informa"iile!de!identi$care #i indica"iile!privind! ATEN$IE:
siguran"a!pentru!adaptorul!CA se a&! !pe!p r"ile! Pentru!evitarea!electro-
superioare!#i!inferioare!ale!acestuia. cut rii!sau!deterior rii!
unit "ii,!introduce"i!cap tul!
mai!mic!al!cablului!de!
AVERTISMENT: alimentare!în!adaptorul!
Bateriile!nu!trebuie!expuse!la!c ldur !excesiv ,!precum! de!curent!alternativ!pân
razele!solare,!focul!sau!alte!surse!similare. la!$xarea!acestuia!#i!apoi
conecta"i!cap tul!mai!
mare!al!cablului!la!priz .

ATEN$IE:
Cablul!de!alimentare!va!$ men"inut!în!stare!de!func"ionare.

2
NU!utiliza"i!echipamente!precum!sistemele!audio!pentru!a!v !
Informa"ii!pentru!utilizatori!privind!casarea! putea!men"ine!aten"ia!asupra!condusului.!Este!ilegal!s !viziona"i!
aparatelor! programe!de!televiziune!în!timp!ce!conduce"i!un!autovehicul.
NU!utiliza"i!c #ti!cu!volumul!ridicat!pentru!c !acest!lucru!

ROMÂN
[Uniunea!European#] v !poate!afecta!permanent!auzul.
Produsele!marcate!cu!acest!simbol! NU!îngreuna"i!ventilarea!echipamentului!prin!intermediul!
nu!trebuie!îndep rtate!împreun !cu! unor!elemente!cum!sunt!perdelele!sau!alte!elemente!din!
de#eurile!menajere!la!$nalul!duratei! material!textil.
de!via" .!! Supraînc lzirea!va!provoca!deteriorarea!echipamentului!
Produsul!trebuie!predat!unui!punct!de! #i!îi!va!scurta!perioada!de!func"ionare.
colectare!a!de#eurilor!de!echipamente NU!utiliza"i!suporturi!improvizate!#i!nu!$xa"i!NICIODAT'!
electrice!#i!electronice!corespunz tor,! picioarele!cu!#uruburi!din!lemn;!pentru!a!asigura!siguran"a!
pentru!a!$ prelucrat!#i!reciclat!în! complet ,!instala"i!întotdeauna!suportul!sau!picioarele!cu!
concordan" !cu!legisla"ia!na"ional . dispozitivele!de!$xare!aprobate!de!produc tor!conform!
Îndep rtând!acest!produs!în!mod! Aten"ie: instruc"iunilor.
corect,!ve"i!contribui!la!conservarea! Acest!simbol! NU!permite"i!expunerea!echipamentelor!electrice!ac"iunii!
resurselor!naturale!#i!la!prevenirea! este!recunoscut!
ploii!sau!umezelii.
eventualelor!efecte!negative!asupra! doar!în!Uniunea! FOARTE!IMPORTANT
mediului!înconjur tor!sau!a!s n t "ii! European . % Nu!permite"i!NICIODAT'!introducerea!de!obiecte!în!
umane,!care!ar!putea!$ cauzate!de! ori$ciile,!fantele!sau!alte!deschideri!ale!carcasei,!în!
îndep rtarea!necorespunz toare! special!de!c tre!copii,!deoarece!acest!lucru!poate!
a acestui!produs.! provoca!#ocuri!electrice!fatale;
Pentru!informa"ii!suplimentare!privind!punctele!de! % Nu!face"i!NICIODAT'!presupuneri!#i!nu!v !asuma"i!
colectare!#i!reciclarea!acestui!produs,!v !rug m!s ! riscul!când!vine!vorba!de!echipamente!electrice!de!
v adresa"i!o$ciului!local,!serviciului!de!eliminare!a! orice!tip!—!este!mai!bine!s !lua"i!m suri!de!precau"ie!
de#eurilor!menajere!sau!magazinului!de!unde!a"i! decât!s !regreta"i!mai!târziu*
achizi"ionat!acest!produs.!!!
Pentru!îndep rtarea!incorect !a!de#eurilor!de!aceast !
natur !se!pot!aplica!amenzi!în!concordan" !cu!legisla"ia! Re"ine"i!c#!aceast#!camer#!este!destinat#!exclusiv!
na"ional . utiliz#rii!în!scopuri!personale.!
(Utilizatori!–!persoane!juridice) Este!interzis !utilizare!ei!în!scopuri!comerciale!f r !
Dac !dori"i!s !îndep rta"i!acest!produs,!v !rug m! o aprobare!corespunz toare.!(Chiar!dac !înregistra"i!
s vizita"i!pagina!noastr !de!web!www.jvc-europe. un!eveniment!precum!un!spectacol,!un!concert!sau!
com!pentru!a!ob"ine!informa"ii!privind!condi"iile!în!care! o expozi"ie!în!scopuri!personale,!este!recomandat!ca!
aparatura!uzat !poate!$ returnat . anterior!s !ob"ine"i!o!autoriza"ie).
[$#rile!din!afara!Uniunii!Europene]
Dac !dori"i!s !poate!$ returnat !acest!produs,! M#rci!înregistrate
v rug m!s !face"i!acest!lucru!în!conformitate!cu! • Fabricat!sub!licen"a!Dolby!Laboratories.!Dolby!#i!
legisla"ia!na"ional !sau!cu!alte!reglement ri!din!"ara! simbolul!dublu!D!sunt!m rci!înregistrate!ale!Dolby!
dumneavoastr !privind!de#eurile!de!echipamente! Laboratories.
electrice!#i!electronice. •

CÂTEVA!RECOMAND RI!PRIVIND!UTILIZAREA! MascotCapsule!este!marc !înregistrat !a!HI!


ACESTUI!ECHIPAMENT!ÎN!SIGURAN$ CORPORATION!din!Japonia.
Acest!echipament!a!fost!proiectat!#i!fabricat!în! ! Copyright!©!2001!HI!CORPORATION.!Toate!
conformitate!cu!standardele!privind!siguran"a!dar,!ca!la! drepturile!rezervate.
orice!echipament!electric,!trebuie!s !lua"i!anumite!m suri! • Alte!nume!de!produse!sau!de!companii!incluse!
de!precau"ie!în!vederea!ob"inerii!de!rezultate!optime!#i! în!acest!manual!de!instruc"iuni!sunt!$e m rci!
asigur rii!siguran"ei. înregistrate!ca!atare,!$e m rci!apar"inând!
CITI$I!instruc"iunile!de!utilizare!înainte!de!a!încerca!s ! proprietarilor.
opera"i!acest!echipament.
ASIGURA$I-V !c toate!conexiunile!electrice!(incluzând!
cablul!de!alimentare,!cablul!prelungitor!#i!interconexiunile!
dintre!componentele!echipamentului)!sunt!realizate!în!
conformitate!cu!instruc"iunile!produc torului.!Deconecta"i!
#i îndep rta"i!cablul!de!alimentare!când!realiza"i!sau!
schimba"i!conexiunile.
CONSULTA$I!dealerul!dac !ave"i!întreb ri!cu!privire!
la!instalarea,!utilizarea!#i!siguran"a!echipamentului!
achizi"ionat.!
PROTEJA$I!componentele!din!sticl !#i!pe!cele!mobile!ale!
echipamentului.
NU!continua"i!s !utiliza"i!echipamentul!dac !ave"i!îndoieli!
cu privire!la!func"ionare!normal !a!acestuia!sau!dac !
a fost!deteriorat!în!vreun!fel;!în!astfel!de!cazuri,!opri"i!
unitatea,!îndep rta"i!cablul!de!alimentare!#i!adresa"i-v !
unui!dealer.!!
NU!îndep rta"i!niciun!capac!$x pentru c astfel!pute"i!$
expu#i!la!o!surs !de!tensiune!periculoas .
NU!l sa"i!echipamentul!nesupravegheat!în!timpul!
func"ion rii!acestuia!decât!în!cazul!în!care!este!
speci$cat!în!mod!clar!c !acesta!poate!$ utilizat!f r !a!$
supravegheat!sau!dispune!de!modul!standby!(a#teptare).!
Opri"i!camera!utilizând!comutatorul!prev zut!în!acest!sens!
#i asigura"i-v !c !to"i!membrii!familiei!sunt!familiariza"i!cu!
acest!aspect.!Pentru!persoanele!in$rme sau!cu!handicap!
pot!$ necesare!ajust ri!speciale

3
Înainte!de!utilizare
Face"i!o!copie!de!rezerv#!a!informa"iile!importante!înregistrate
JVC!nu!va!$ responsabil !de!informa"iile!pierdute.!Se!recomand !copierea!informa"iilor!importante!
înregistrate!pe!un!DVD!sau!un!alt!suport!media!de!înregistrare,!în!vederea!stoc rii.!( pag.!40)

Realiza"i!o!înregistrare!de!prob#
Înainte!de!a!înregistra!informa"ii!importante,!realiza"i!o!înregistrare!de!prob !#i!reda"i!informa"iile!
înregistrate!pentru!a!veri$ca dac !imaginile!#i!sunetele!au!fost!înregistrate!corect.

Reseta"i!camera!dac#!aceasta!nu!func"ioneaz#!corect
Aceast !camer !utilizeaz !un!microcomputer.!Factori!precum!zgomotul!de!fundal!#i!interferen"ele!
pot!cauza!func"ionarea!necorespunz toare!a!camerei.!Reseta"i!camera!dac !aceasta!nu!
func"ioneaz !corect.!( pag.!51)

Precau"ii!cu!privire!la!manipularea!bateriilor
• Asigura"i-v !c utiliza"i!acumulatorii!JVC!BN-VF808U/VF815U/VF823U.
• În!cazul!în!care!camera!este!supus !desc rc rilor!electrostatice,!deconecta"i-o!înainte!de!a!o!
utiliza!din!nou.!

În!cazul!apari"iei!unei!defec"iuni,!deconecta"i!imediat!camera!%i!
consulta"i!dealerul!dumneavoastr#!JVC!local
• În!cazul!în!care!apar!probleme!atunci!când!utiliza"i!cardul!SD,!duce"i!cardul!împreun !cu!camera!
pentru!a!$ reparate.!Dac !unul!dintre!acestea!nu!este!inclus,!nu!se!poate!stabili!cauza!defec"iunii!
#i!camera!nu!poate!$ reparat .!
• În!timp!ce!camera!este!reparat !sau!veri$cat ,!este!posibil!ca!informa"iile!înregistrate!s !se!
#tearg .!Salva"i!toate!informa"iile!înainte!de!a!solicita!repara"ii!sau!veri$c ri.

Modul!demonstrativ!este!activat!din!fabric#!deoarece!camera!
poate!' utilizat#!pentru!demonstra"ii!în!magazine
Pentru!dezactivarea!modului!demonstrativ,!seta"i![DEMO!MODE]!la![OFF]!(Oprit).!( pag.!48)

Aceste!instruc"iuni!de!utilizare!se!aplic#!modelelor!GZ-MG275,!
GZ-MG255,!GZ-MG155,!GZ-MG135!%i!GZ-MG130
• În!cazul!în!care!nu!se!indic !altfel,!ilustra"iile!din!aceste!instruc"iuni!de!utilizare!sunt!cele!ale!
modelului!GZMG135.
• Indica"iile!precum! speci$c !faptul!c !func"ia!respectiv !este!disponibil !numai!pentru!
modelul!speci$cat.

Atunci!când!conecta"i!camera!la!un!alt!dispozitiv!
utilizând!un!cablu!DV,!asigura"i-v#!c#!respecta"i!procedura!de!
mai!jos.
Conectarea!incorect#!a!cablului!poate!cauza!defec"iuni!ale!
camerei!%i/sau!ale!altor!dispozitive.
• Conecta"i!cablul!DV!mai!întâi!la!cel lalt!dispozitiv!#i!apoi!la!camer .
• Conecta"i!în!mod!corect!cablul!DV!(mufele)!în!func"ie!de!conectorul!DV.
4
Cuprins Pentru!redarea!$#ierelor!demonstrative!.......... 27
Redarea!cu!efecte!speciale!............................. 28

ROMÂN
Vizionarea!imaginilor!la!televizor!................. 29

PREG TIRE
EDITAREA/PRINTAREA
Accesorii!.......................................................... 6
Utilizarea!platformei!multifunc"ionale!Everio...... 6 Administrarea!'%ierelor!................................ 30
Ata#area!curelei!de!um r!.................................. 7 +tergerea/protejarea!$#ierelor!......................... 30
Ata#area!$ltrului................................................. 7 Vizionarea!informa"iilor!din!$#iere!.................... 32
Preg tirea!telecomenzii!..................................... 7 Modi$carea!înregistr rii!$#ierele!video!la!
evenimente!dup !$lmare!................................. 32
Index!................................................................. 8 +tergerea!par"ial !(COPIE!EDITAT')!.............. 33
Indica"ii!pe!monitorul!LCD!............................ 10 Listele!de!titluri!.............................................. 34
Set#ri!necesare!înainte!de!utilizare.............. 12 Crearea!listelor!de!titluri................................... 34
Înc rcarea!acumulatorului!............................... 12 Redarea!listelor!de!titluri!.................................. 35
Setarea!limbii!................................................... 13 Alte!utiliz ri!ale!listelor!de!titluri!....................... 36
Setarea!datei/orei!!........................................... 13 Setarea!pentru!printare!................................. 37
Alte!set#ri!....................................................... 14 Setarea!pentru!printare!DPOF......................... 37
Reglarea!suportului!de!mân !.......................... 14 Printarea!direct !cu!imprimanta!PictBridge!..... 38
Capacul!lentilei!................................................ 14
Veri$carea!tensiunii!r mase!disponibile!
a acumulatorului!.............................................. 14 COPIEREA
Montarea!trepiedului!........................................ 14
Atunci!când!utiliza"i!un!card!SD!....................... 15 Copierea!'%ierelor!......................................... 40
Utilizarea!unui!DVD!burner!pentru!a!copia!$#iere!
ÎNREGISTRAREA din!camer !(func"ia!de!creare!de!DVD-uri)!...... 40
Utilizarea!unui!dispozitiv!de!înregistrare!DVD/
VCR!pentru!a!copia!$#iere!din!camer !............ 44
Înregistrarea!'%ierelor................................... 16 Copierea/Transferul!$!#ierelor!cu!imagini!
Înregistrarea!video!........................................... 16 statice!.............................................................. 45
Înregistrarea!imaginilor!statice......................... 17
Func"ia!Zoom!.................................................. 18
Lampa!cu!LED!................................................. 18 SET RILE!MENIULUI
Lampa!video!.................................................... 18
Înregistrarea!$#ierelor!în!evenimente!.............. 19 Modi'carea!set#rilor!meniului...................... 46
Veri$carea!spa"iului!r mas!disponibil!
pe!suportul!media!de!înregistrare!.................... 19
Înregistrarea!manual#!................................... 20 INFORMA$II!SUPLIMENTARE
Trecerea!la!modul!de!înregistrare!manual !..... 20
Program!AE!..................................................... 20 Îndrumar!de!depanare!................................... 51
Filmarea!nocturn ............................................ 21 Indicatorii!de!avertizare!................................ 54
Compensarea!luminii!din!spate!!...................... 21
Controlul!expunerii!pe!zon !!............................ 21 Cur#"area!........................................................ 55
Setarea!manual !în!meniul!de!func"ii!.............. 22 Speci'ca"ii...................................................... 55
Precau"ii!......................................................... 58
REDAREA Termeni!........................................................... 60

Redarea!'%ierelor!.......................................... 24
Redarea!imaginilor!video!!................................ 24
Redarea!imaginilor!statice!!.............................. 25
Func"ia!de!c utare!a!$#ierelor!......................... 26

5
Accesoriile

sau

Adaptor!AC Cablu!de!alimentare
AP-V17E/14E (doar!pentru!AP-V14E)
Platform#!multifunc"ional#!
Everio
CU-VC3U!( mai!jos)

Acumulator Cablu!audio/video Cablu!USB Curea!de!um#r


BN-VF808U ( pag.!38,!40!#i!GHIDUL DE ( pag.!7)
UTILIZARE!AL!PC-ULUI)

Baterie!cu!litiu Filtru!( pag.!7)


CD-ROM
CR2025
( GHIDUL DE! Telecomand#!
Instalat !din!fabric !
UTILIZARE!AL!PC-ULUI) RM-V750U!( pag.!7)
în!telecomand .

! OBSERVA$IE
Asigura"i-v !c !utiliza"i!exclusiv!cablurile!furnizate!pentru!realizarea!conexiunilor.!Nu!utiliza"i!alte!cabluri.

Utilizarea!platformei!multifunc"ionale!Everio
Pute"i!conecta!cablurile!la!conectorii!platformei!multifunc"ionale!Everio.!Conectarea!s-a!realizat!atunci!
când!a#eza"i!camera!pe!platforma!multifunc"ional .

Mufa!pentru! Conector!S
conectarea! Conector!AV
camerei
Conector!CC

Conector!DV

Conector!USB
OBSERVA$IE
Pentru!conexiunea!care!utilizeaz !conectorul!S!#i!conectorul!DV,!sunt!necesare!cabluri!S-Video!#i!DV!
suplimentare.!Dac !dori"i!s !achizi"iona"i!aceste!cabluri,!consulta"i!Centrul!de!service!JVC!men"ionat!pe!
$#a!furnizat !împreun !cu!camera!pentru!mai!multe!informa"ii!privind!disponibilitatea.!Asigura"i-v !c !a"i!
conectat!la!camer !cap tul!cu!$ltru.!Filtrul!reduce!interferen"ele.
• Cablul!S-Video!(op"ional)!asigur !o!calitate!#i!mai!ridicat !a!red rii!pe!televizor.!( pg.!29)!Asigura"i-v !c !
a"i!utilizat!cablul!S-Video!YTU94146A.
• Atunci!când!copia"i!$#iere!din!camer !utilizând!un!dispozitiv!de!înregistrare!DVD/VCR!( pag.!44),!
utilizarea!cablului!DV!asigur !o!copiere!de!o!calitate!superioar .!Asigura"i-v !c !utiliza"i!cablul!DV!
VC-VDV204U.!Utilizarea!cablului!DV!nu!este!garantat !în!cazul!tuturor!dispozitivelor.
6
Ata%area!curelei!de!um#r

ROMÂN
Îndep rta"i!suportul!pentru! Trece"i!cureaua!prin!cataram ,! Deplasa"i!catarama!pân !lâng !
mân !#i!trece"i!cap tul!curelei! regla"i!lungimea!curelei!#i! inel!#i!prinde"i!suportul!pentru!
prin!inel. utiliza"i!ghidul!curelei!pentru!a!o! mân !în!pozi"ia!ini"ial .
$xa!într-o!anumit !pozi"ie.

Cataram#

Ghidul!curelei
Inel

Ata%area!'ltrului
Ata#a"i!$ltrul!la!cablul!CC!al!adaptorului!CA.!Filtrul!reduce!interferen"ele.

Debloca"i-l. 3 cm

R#suci"i-l!o!dat#.

Preg#tirea!telecomenzii
În!momentul!achizi"ion rii,!telecomanda!con"ine!o!baterie!în!interior.
Înainte!de!utilizare,!scoate"i!înveli#ul!izolator.

Zona!de!ac"iune!a!razei Pentru!reintroducerea!bateriei

Ap sa"i!butonul!de!blocare!pentru!a!scoate!
Senzorul!de! compartimentul!pentru!baterii.
telecomand#
Butonul!de!blocare

Baterie!cu!litiu!
(CR2025)
Distan"a!necesar :!
5m

OBSERVA$IE
Raza!transmis !poate!s !nu!$e e$cient !sau!
poate!s !cauzeze!o!func"ionare!incorect !atunci!
când!senzorul!telecomenzii!este!expus!razelor!
soarelui!sau!luminii!puternice.

7
Index

OBSERVA$II
• Monitorul!LCD!se!poate!roti!la!un!unghi!de!270°.

• Operarea!în!func"ie!de!alimentare
! Pute"i!de!asemenea!porni/opri!camera!prin!
deschiderea/închiderea!monitorului!LCD!în!
timpul!modului!de!înregistrare.
• În timpul!$lm rii,!nu!acoperi"i! 18 , 19 , 21 #i! 23 .

8
Read This First!
Read This First!
Read This First!
Read This Make First! a backup of important recorded data
Camera
Camera
Camera Make a backup of important 00 !Comutatorul!principal!al!camerei![OFF!
0
recorded
Power/Mode
Power/Mode
Power/Mode dataSwitch
Switch
Switch [OFF[OFF
[OFF 0 Power/Mode
(CHARGE),
(CHARGE),
(CHARGE), ON,ON,
ON, Swit
14

Camera Camera

ENGLISH
ROMÂN
(CHARGE),!ON,!MODE]!(Oprit!(Înc rcare),!

ENGLISH
JVC will not be responsible for any lost data. It is MODE]recommended to copy your important

ENGLISH
Make a backup of important recorded
0 00 Power/Mode
MODE]
MODE] (( data
(
Power/Mode pg.pg.
pg.12) 12)
Switch
12)
Switch [OFF
[OFF (CHARGE),
MODE]
(CHARGE), ON,
(
ON,pg. 12
Camera Camera
Camera
recordedJVC will Read
datanot to be a DVD This
responsible
or other First!
for any lostmedia
recording data. Power/Mode
Pornit,!Mod)!(
Itforisstorage.
recommended ( Switch
!pag.!12)
pg. to
40)[OFF (CHARGE),
copy your important ON,

ENGLISH
11

ENGLISH
1 1 Lock Button ( p

ENGLISH
! !Tast !index![INDEX]!( 1  pag.!26)/Tasta! 0 Lock Lock
Lock Button
MODE] Button
MODE]Button (((
((pg.
pg.
pg. 12)
pg.
pg. 12)
12)
12)
12)
!
Index
Index Button
Button [INDEX]
[INDEX] ( ( pg. 26)/
pg. !
Power/Mode
26)/ Switch [OFF
MODE] (CHARGE),
( pg. 12) ON,
a Index Button
JVC will
recorded Read [INDEX]
not aThis
(
databetoresponsible pg.
DVD or otherFirst!
26)/ Index
for any Button
lost data.
recording [INDEX]
21media
2 ItGrip
is Strap (
!Buton!de!blocare!( pg.
recommended
for storage. 26)/ ( !pag.!12)
to
pg.copy40) your important 15

ENGLISH
Make a!Cameracorespunz
!
! Index
Remaining
backup toare!spa"iului!disponibil/Tasta!
Space
of Button/Data
important MODE] 26)/ (
Battery
recorded pg.
data 12) 2
Grip
0media
Lock 11 Lock
Grip Strap
LockStrap
Button ( (
Button
(
Button
( pg.pg.
pg. 14)
(
pg.( 14)
pg.
pg. 12)
14) 12) 2 GripON, Strap ( pg.
Remaining
Remaining
Index Index
recorded
Button Space
Button
Space
Button data
[INDEX] Button/Data
[INDEX]
Button/Data
[INDEX]
to(a DVD (
pg. pg.
(26)/
or Battery
pg. 26)/
Remaining
Battery
other recording Space
3
Button/Data
!Suportul!de!mân
Power/Mode for Switch
storage. !((12)
Battery !pag.!14)
[OFF
pg. 40)(CHARGE), 16
Make
corespunz 0 a trial
toare!st
1 recording
rii!bateriei![ 0 1
1 ] ( pag.!14,!19) 2 3
3
USB 22
USB (Universal
Grip (Universal
Strap Serial
( Serial
pg. Bus)
Bus)
14) 3 USB (Universal S
Connector
Connector

ENGLISH
Button [ 0
/ 1
0Space
/ 1 ]Space
] ( pg. 14, /
19) Lock Button 0( 1 pg. 12) USB Grip(Universal
Strap ( Serial
pg. Bus)
14) Connector
Button [INDEX]
JVC will#not#
#
Button
Button
( Read
Remaining
Remaining
Remaining pg.
Make
[[26)/
Cursorul!de!selectare
Setbe responsible
Lever
/
2
00
]
a//1 1
This
(
Space
(
trial
for] any
pg. 14,First!
14, 19)
Button/Data
pg.Button/Data
Button/Data
recording19)Battery
2
lost14,
data.
Battery
Button
# ItSet
Grip
Battery [
is recommended
Strap
/
( pg. 1
] (
314)
Grip
MODE]
2[[33
to
pg.
2a]2(
Strap
14,
]copy
USB (
(
]Button
USB(
(
19)
pg.
38,38,
your
pg.
12)
!Conector!USB!(Universal!Serial!Bus)![
[ USB pg.pg. 40
(Universal
pg. 38,
(Universal 40
14)
and
important
40 and PC
Serial
and PC
SerialPCOPERATION [ 2 ]!] ( pg. 38, 40
OPERATION
Bus)
Bus) Connector
OPERATION
Connector 17
ning
recorded Read
Space!data
! Move
Set
Set
Before
Button/Data
Button
Index
Lever
Button
Merge"i!la!
[ 0 / 1 ] (#pg. #
#
toSet
Move
Move
Lever
Button
to
Set ¡
to
to
0 /This
the
[DVD
aMake
Button
¡¡
Lever
[actual
1
Battery
: ::the
¡
Lever
Make
[ [INDEX]
or]a (
other
: toactual
First!
] (
((arecording
recording
trialpg. pg.
14, backup
pg.
pg.
recording
14,
19)of 19)
26)/
that3the
19)
important
media
USB
of
Leverimportant
forto
data,
and ¡
(Universal
ofMove
storage.
make Lock
([ 2
GUIDE)
(
Serial
2 have
:data,
(Universal
recorded
trial
[ 2240)
recording
( Serial
pg. data
and
12)
!pag.!38,!40!#i!GHIDUL!DE!UTILIZARE!A!
]pg.
GUIDE)
GUIDE)
Bus) [( ]pg.
(
]trial
( pg.
38,
aConnectorpg. 38,
4038, 40
and
Bus)
40 PC
play
and
Connector
back
PC
the
PC OPERATION
andOPERATION GUIDE)
OPERATION
recorded
Set 14, Before
Lever 19) data checkrecording important
video sound Gripmake Make
been
Strap recording
recorded
( pg. 14) a be
and
correctly. backup
play back the of for important 44 recorded data 4back
ver
Remaining
Derulare!înapoi!(
ReverseReverse
Move
Reverse
Move Before
recorded ¡/to
Space
Skip
: Skip
to ¡¡
Skip
the JVC 
:(
data : actual
Button/Data
(
(pag.!24)/În!sus/Compensarea!
will
pg.
topg. pg. not
24)/Up/Backlight
check 24)/Up/Backlight
24)/Up/Backlight
recording that 2 the
[Battery
responsible ] (
of pg. 38,
Reverse
important
video and any
40
Skip 3
data,
sound 4
andPC-ULI)
lost
GUIDE)
(
USB make PCpg.GUIDE)
data.GUIDE)
have
(UniversalaItbeen
OPERATION isFlash
24)/Up/Backlight
trial
Flash
recommended
Flash
recording
recorded
Serial
(( ( pg.pg.
Bus) pg.
and
18)/ 18)/
correctly.to
18)/
play
Connectorcopy your theimportant Flash
Move
Button to
luminii!din!spate![ [ 0 1 ] ( -
recorded - pg.
] (  14, data 19)
pag.!21)/Controlul! to a DVD or other 4
18 !
recording 4 4 media LED
!LampLED
for Light
Flash !video!(
Light
storage. ( ( ( (pg.
pg. 18)
!pag.!18)/!
pg.
pg. 18)
18)/ 40) your importan LED
o¡ Make a trial Compensation recording
Compensation JVC[ [ -- ]will
( ] ( not pg. pg.be GUIDE)
21)/Spot responsible
21)/Spot for any 2lost - data. It is
FlashLED Flash
recommended Light
( pg. ( ( pg.
18)/ pg. to 18)
18)/copy
t! Read This First! : # Set Reset ReverseCompensation
Lever the
expunerii!pe!zon
Exposure
Exposure
Make
Reverse
Reverse
recorded Make
Compensation
Skip
Control Control
Skip
dataSkip
(
camera .
![recorded
-
[
a ]backup
[
pg.(
to
.
(
([[ .
]
check
-
.-]
pg.
(pg.
24)/Up/Backlight
if
pag.!21)
(]data(4
24)/Up/Backlight
pg.
24)/Up/Backlight
pg.
that
it21)/Spot to
pg.
21)/Spot
ofa DVD
does
21)
the
21)
Compensation
important
21)/Spot
video
Exposure
notor Flash
and
other 55
operate !
sound
Control 5
(
[
Camera
[
recorded
Camera
recording
]
Camera
pg. [
have
( ]
.
(
18)/
pg.
correctly
Sensor
]
pg.
been 38,
Sensor
Sensor
media
( !Lamp
LED
pg.
21)/Spot
data recorded
40
LED
for21)
and
LED
Light!cu!LED!(
storage.
PC
Light
Light
(
correctly.
OPERATION
(
pg. 5
(!pag.!18)
( pg.
pg.
18) 18)
pg.Camera
18)
40) Sensor
erse Skip
Before the Move ( pg.
Move
actual
Merge"i!la!
Exposure
Compensation to Compensation
24)/Up/Backlight
Reset ¡¢
recording
¢ :a ::: uses backup
Control
the of not[ camera
important ] [ ( of data,
] ]
pg.(( important pg.
pg.
if it 21)
21)/Spot
make does a trial recorded
not recording GUIDE)
operate
Remote 5 5background
Remote
!Senzorul!camerei! and data
Sensor correctly
play
Sensor back
( ( pg. the
pg. 7)
to7)
-This Move to to ¢
JVC
¢:21)/Spot will
Make .be responsible
.
a24)/Up/Backlight
][trial . ]pg. recording for toany ¢LED lost
: 4 5
19 data.
Light CameraRemote( Camera
Camera
It ispg. Sensor
recommended
Sensor18) Sensor
Sensor ( pg. 7)copy your Remoteimportant Sensor (
Read This First!
ntpensation recorded
recorded [data
[.
Move data
Exposure
]Reverse
(
to
JVC
ForwardForward
camera
Exposure
pg.
Reset
check
Derulare!înainte!(
to
Exposure
will Skip
recorded
Skip
Control
that
not ¢
Skip¢
the
((
bethe
Control
Control

(
a [microcomputer.
camera
pg.
video
pag.!24)/În!jos/!
responsible
data
pg. pg. to
24)/Down/
[( and
a
24)/Down/ 5 DVD
] ( ( if
sound
for
Camera
pg.Factors
pg.
Move
21) it
any
or
21)
21)
does
have
other lost
Sensor been
data.
such
not
recording 6 66
as
operate
! Itrecorded
Lens
is Lens Cover
Senzorul!telecomenzii!(
RemoteLens
media Remote
Remote
recommended Covercorrectly.
Cover for
Sensor
Flash
correctly
( (
Sensor
(
Sensor
storage.
noise
pg. (pg.
pg.
to
(
14) 14)
(
and
14)
copy
pg.(
pg. interference
18)/
!pag.!7)
7)pg.
pg.
your 7)
7)reset
40) 6 Lens Cover ( pg
important
st! Read This First!
osure ControlMove
t data. It is recommended
¢:
can
the
This
prevent
Move
Forward
Move
] (
Compensation
recorded
can
camera.
to
This
¢
Forward
camera
pg. to
prevent
to
:
camera to
it
Skip
21)
data
(
from
:
Before
!Modi$
:
copy
Change
Make[ (uses
-
ittoof
Change
Skip pg. uses
operating
from
]
your
a(
51)
pg.
the
!carea!set(
DVD
a
Flash a
a trial
microcomputer.
24)/Down/
pg.
actual
important
Flash
operating or
correctly.
Setting
microcomputer.
21)/Spot
rii!l
other
Remote
Setting
recording
recording
Forward
mpii!video
recording
correctly.
If
Sensor
Factors
the
Factors
camera
Skip
ofIfimportant 7 67
media
the(5
20
such
7
(
Lens
pg.
Lens
such
camera 6
Lens 6
does
pg.
!Capacul!lentilei!(
Lensfor7)
as
data,
Lens
Lens
background
storage.
Cover
as does
not
24)/Down/
make
Cover
Cover
background
operate
LED Light (
( not ( a(
pg. ( trial
noise
correctly,
!pag.!14)
pg.
operate pg.
14)pg. recording
40)
noise 14)
14)
and
pg. interference
18)
7and
and interference
correctly, Lens
reset play back the
oimportant
mediaMake recorded
Forward
Exposure
[FLASH]!( a Forward
backup Skip
Control
!pag.!18)/
Skip
(
recorded
Change
data [(
pg. .important ]pg.
data
Flash
pg.
24)/Down/
( 6
24)/Down/
24)/Down/
pg.
to
Setting
21)
check recorded
that ( the 8 218
video
Change
8
Camera
Lens data7 7
and Coversound
Flash
Sensor Switch
Setting
have [=
abeen [[ =,=> ,> ] (
,recorded 8pg.
pg. 14)
correctly.
ding Reset the
for storage. camera
[FLASH] ( ( pg.if
pg. Before
it
40) 18)/ does pg.the actual
not Lens recording
operate Cover of 7!!Lentil
important
Ifcorrectly
pg. 14) Lens
Lens Lens
Lens Cover
data,
Cover makeSwitch
Switch trial >
recording ]] (( and
Lens
pg. 14)
14) play
Cover back Switc the
Read This First!
ward
ble for any
Skip (
lostMove
JVC
pg.
data.
will
[FLASH]
the
[FLASH]
24)/Down/
not
cancamera.
toIt¢ isbe
Make
prevent ((
:recommended
responsible
! Modi$
Change
pg.
Change pg.(
recorded
ita 18)/
trial
from
Change
18)/
Change
!carea!set LED
Flash51)
for data
recording
operating
toany 7
Flash
Flash
copy
Light
Setting
tolost
rii!pentru!
Lens check
your
correctly.
Setting
Setting
[FLASH]
Setting
data. that
important It isthe
( the
9 8
22 9
pg.
9
video
recommended
6
Lens
camera
Remote
Stereo
Lens 8
Stereo
18)/
8and
!Butonul!corespunz
Stereo Lens
Lens
Cover
does
Sensor
Microphone
Microphone
sound Cover
Microphone
Cover
to(
not
Switch
copy
(
have
operate
Switch
Switch
pg.
[ been
your
7)
[>
=,important
correctly,
tor!capacului!lentilei
[= = >>9
recorded
],,( ]pg.
] (
(
reset
correctly.
Stereo
14)pg.
pg. 14) Microphon
14)
irst!
ortant Read This First!
This Change
recorded
camera PrecautionsMake
Flash
[FLASH]
uses
Forward
the
lampa!cu!LED![LIGHT]!(
[FLASH]
a[FLASH]camera.
Before
a
Make
Setting
data (
microcomputer.
Skip trial
pg.(
(
Change
(Change
the
( on apg.
18)/
pg. recording
pg. pg.
backup
actual
18)/
18)/
handlingLED
51)
LED
Factors
24)/Down/ 8
recording
Light
Light of
such Setting
Setting
important
batteries
as
ofSetting background
important :9:
Change
:
SDLens recorded
SD
[data, 9 9 noise
,Card
Cover
Card
make
LED and
Slot Slot
a
Light
( data
pg.
interference
trial( pg.
Setting
14)
pg. 15)
recording 15) and:play
15) SDback Cardthe
a!pag.!18)
orSH] other recording
recorded [LIGHT] media
[LIGHT]
[LIGHT] data ( for
to ( ( a Reset
pg.storage.
DVD
pg.
pg. 18) 18) or (
Change
18)
Change the
other pg. camera
LED
LED 40)Light
recording
Lens Light Cover
[LIGHT] ifdoes
media
Setting it
Switch (does
for7pg. =
Stereo
storage.
[Lens SD18)not >Stereo
Card
Stereo]!( ((operate
]Microphone Microphone
!pag.!14)
Slot
pg.
pg. (
Microphone
40)
14) pg. correctly Slot (
ofcan (
important
prevent pg. 18)/ it from Before Precautions
recordedoperating
£Light the
:£recorded
Change
Change
actual Make data
correctly.
data on
recording LED
Flash tothe checkbackup
Ifhandling
Light
theofcamera
9Setting
Setting
important
that the of important
batteries
video data, ;
not:;
and ; operate
Tripod
make : :Card
Tripod
sound
!Microfon!stereo
Tripod SD
SD recorded
correctly,
aItMounting
isMounting
trialhave
Card
Mounting
Card recording
been
Slot
Slot Socketreset
Socket
( data
and
recorded
Socket
( pg.
pg.( ( pg.
play
15)
(
15) pg. ;
14)
back 14)
correctly.
pg. the
Tripod
14) Mounting S
Read This First!
ny lost data. Change Move •
ItMerge"i!la!
is
Move Be
Move
[LIGHT]
LED to
recommendedsure to
[LIGHT]
to
[LIGHT] £ JVC
::: use
to
( pg. will
(
(Reset the topg.
18) not
pg. JVC
copy 18)be
18) responsible
your Stereo
camera
BN-VF808U/VF815U/VF823Uimportant
Move for
Microphone
to £
any
if : it lost
8
23
does SD
data.
Lens not
Coverbattery Slot
recommended
operate
Switch (
packs. pg. [ = 15), > to
correctly ] copy
( pg.your 14) important
•Precautions
the camera. ( pg. 51)recorded Setting on handling batteries < <
nt
nsible recording data, forpg.make any lost
[FLASH]
•aCReverse
Iftrial
recorded recording
utare!înapoi!(
the
data. toBe £ It:sure
camera (
Search data
£
isSearch
This
pg. isand
£recommended
::to JVC to
use camera
18)/
subjected
( play
check will
!pag.!24)/Stânga/
data the
pg. toback
not
JVC uses
:
that
a
24)/Left/ to beDVD
SD the aCard microcomputer.
video
responsible
or other
BN-VF808U/VF815U/VF823U
electrostatic
copy your Slot and forsound
recording
(
discharge,
important 9;
24 any
pg. <
Stud 15);
Factors
Stud ;
have
lost Hole
!Fanta!pentru!cardul!SD!(
Stud Tripod
mediaTripod
turn Hole
data. such
been
Hole (
thefor (
It
battery aspg.
pg.
recorded
Mounting
(
Mounting
is
storage.
power pg.background
14) 14)
recommended
packs. (correctly.
offSocket
14) Socket
before!pag.!15)
pg.pg. (noise
(
40) to<
using pg.
pg.
copyand
Studit14)
14)your interference
Hole ( pg.
importa
ding
HT]
ortant
and Make (
sound amedia
Make
recorded18)
have backup
Move for
Reverse
been
Move
a
Reverse
Move storage.
trialdata to
recorded
to
of Search
can
(
recording
important
ChangeThis
pg.
prevent
correctly.
(
(
camera
40)
LED
pg.pg. it;
24)/Left/
24)/Left/
from
Lightrecorded
uses
Reverse
operating
Setting
aelectrostatic
microcomputer. data Search
correctly. = 25= =
DC
Tripod
Stereo
DC < <
(
If
Factors
Input the
Mounting
pg.
Input
Microphone
!Mufa!de!montare!a!trepiedului!(
24)/Left/
camerasuch
Connector
Connector as
Socket
does not
background
[DC] [DC]
(
( operate
( pg.pg.
14)
=
noise
12) correctly,
12)
!pag.!14) and reset
interferenc
again.
Nightscope •
Filmare!nocturn • IfBe the Resetsure camera
[NIGHT] to ![NIGHT]!(
recorded the
use is the camera
subjected
( data
JVC
pg. !pag.!21)
Tripod
21) to to a if DVD it
Mounting
BN-VF808U/VF815U/VF823U or
does other <
Socket
: not
discharge, DC
recording StudInput
Stud
operate
( pg. Hole
turn Connector
Hole
media14)
battery
the((for pg.
correctly
powerpg.
packs. 14)
[DC]
storage.14) off ((
before pg.pg. DC12)
40)
using Input it Connect
Read This First!
up
any
D
o £ of
ngPrecautions
erse JVC
or
lost
other
: important
of important
Search will
data.
recording
Before
not Itbe
Move
(Merge"i!la!
Move
is
Movepg.
Nightscope
Reverse
[LIGHT]
data,
Nightscope
the
responsible
Reset to
recommendedon
media
Reverse
Reverse
recorded
¤make:¤¤(
actual
•24)/Left/
If
again.
to
to the
Nightscope
Nightscope
Search
handling
::the
Make
for
the
apg.
[NIGHT]
Search
[NIGHT]
Search
can
trial
recording
camera for
storage.
Make
camera
(
camera.
18) any
a
[NIGHT]
to
prevent
[NIGHT] is
pg.
data
recording
trial
copy
(
(
lost
(
(
of
subjected
(
a(
batteries
pg.
<
pg.
pg.pg.
backup
24)/Left/
it and
important
data.
(
your
pg. 21)
pg.Itto
from
21)
ifmicrocomputer.
recording
( Stud
40)
24)/Left/
24)/Left/
itpg.
pg.
51)
important
pg. Moveis
does
Nightscope
operating
play
Hole
21)
21) data, of
back
recommended
to(
electrostatic ¤
important
make
not the
:pg.
>
correctly.
;=
26a >>
Stud
[NIGHT]
SD
operate
14) trial
discharge,
DC
Tripod =
Audio/Video
!Ori$ =
Card
Audio/Video
Audio/Video
to
Hole
Ifcopy
(
the
recording
DC
Input
recorded
Mounting
Slot
Input
(
pg.
camera
your
correctly
turn
Connector
(pg.
21)
Connector
!ciul!pentru!montarea!trepiedului!
DC Input Connector
pg.
Connector
and
Connector
14)
important
the Socket
does
play
power
data
15)
[DC] not
[AV]
back
(
[AV]
[DC]
[AV]
[DC]
off( operate
the
before
pg. pg.(
(>12)
14) pg.
pg. correctly,
using 12)
Audio/Video12)it reset
Conn
Move Nightscope to £ This:Search [NIGHT]
camerathe camera. (
uses pg.
= avideo
( 21) 51) ?
Factors ??
Battery
( > >
Battery such
!pag.!14) Pack as
Pack background
Mount Mount (( pg. noise
pg. 12) 12) ?
and interference
hat ponsible recorded
not
recording the operate video forrecorded
data
any
media and
If C to
Forward
lost
a
sound
Move
for
Forward
Move a data
correctly DVD
again.
utare!înainte!(
Forward data.
storage.
¤
malfunction tohave
to
to or
¤¤
Search
It
Makecheck
Search is
: : been
other
( JVC
Make (
recommended that
pg.
(a recorded
will
recording
pg.
!pag.!24)/Dreapta/
( pg.
40) the
backup
pg.
occurs, not
24)/Right/
a 24)/Right/
trial be
24)/Right/ DC correctly.
media
to and
responsible
Input
recording
copy
of
stop for
Forward sound
your
importantstorage.
Connector
using have
for
Search <
important> any ( been
[DC]Battery
lost
Audio/Video
the pg.
( Audio/Video
recorded (recorded
Audio/Video
data.
40)
pg.
camera Pack
pg. It is
12)
Connector
24)/Right/ Connector
correctly.
Mount Connector
recommended
data
immediately( [AV] pg. [AV]
12)
[AV] to Battery
copy your Packimporta Mou
ording •
tscope
portant
portant
Be [NIGHT]
sure
data,
to Move
recorded use
make
(
Reverse
This the
to pg.
aForward
JVC
camera
trial
:
can 21) data
Search
Before BN-VF808U/VF815U/VF823U
prevent uses
Precautions
recording (
thestorage.
recorded a pg.
itand
actual from 24)/Left/
microcomputer. >
data
play operating
recording on
to
back
Audio/Video apg. handling
DVDthe of Factors
correctly.
important battery
orConnector
other @ ?If@
27such@
Stud
the
Battery ?
packs.
?
Batteryas Hole
camera background
Release
!Conectorul!de!intrare!CC![DC]!(
batteries
data,
Battery
recording Battery
[AV] make
Battery
(
Release
Release
media does pg.
aMount
Pack
Pack trialfor
14)
noise
not
ButtonButton operate
recording
Mount
Button
Mount
storage. and
[BATT.]
[BATT.]
([BATT.]
( (and
pg.
pg. @
interference
correctly,
( ( pg.
!pag.!12)
12)
pg. play
(
12)Battery
40) pg.
pg. reset
12)
back 12)
12) the
Release B
o
mportant DVD ¤
• :If or
the other
camera recorded
Program
Program!AE![PROGRAM!AE]!(
recording Program
ForwardProgram
is If Forward
a
subjected AE
media
malfunction
Search AE
AE
data
[PROGRAM
[PROGRAM
Search
Search
to for
[PROGRAM electrostatic
( pg. (
( AE]
pg.
pg. AE]
(
occurs,
24)/Right/ AE] (!pag.!20)
pg.(
24)/Right/(
24)/Right/
discharge, pg.
40)
Program
pg. 20)
stop 20)
20)turn AE =
using
the Battery
[PROGRAM
DC power Input the Pack
off AE]
camera
Connector
before ( using (
pg.
[DC] pg.
20)
immediately
it ( 12)pg. 12)
actors
videording
rifany it of
andsuch
does important
sound
Reset
asPress
Ap and
not
background
Nightscope
Press
can
haveisdata,
the consult
prevent
operate
down:
sa"i!tasta:
the
been
down: recorded
make
camera JVC noise
[NIGHT]
camera. itaBefore
from
will
Precautions
recorded your
trialand
correctly data (
not
toif
( interference
operating
the
recording to
be
correctly.
it
pg.
local
pg. ?check 51)
actual 21)correctly.
responsible
does Battery JVC
and recording
that
on not play the
Pack dealer
for
handling If the
video
any
back
Mount
operate >@
28camera
of important
lost
the Battery
( @ @
data.
batteries
pg. does
!Conectorul!audio/video![AV]
and sound Battery
Battery
correctly data,
It12) ishave
Release not make
Release operate
recommended
Release beenButton a recorded
trial
Buttoncorrectly,
Button recording
[BATT.] to[BATT.]
copy
[BATT.]( reset
correctly. and
your
pg.((12) play
pg.
pg. 12)
important back th
12)
ward
First!
recorded Make
Ifthat
lost
Search
again.
the the camera
data.
a trial
backup
( data
Move does
Itpg.
Press
Program
the and recording
Ifrecommended
Program
a
down:
Program
24)/Right/
tonot ¤ :operate
camera. of
malfunction
AE
consult
AE
important
•occurs AE
[PROGRAM
Be
(
[PROGRAM
[PROGRAM
sure
correctly,
pg. your
51)
copy
to use AE]
reset
your
recorded
occurs,
alocal the AE]
( important
Press
AE] JVC (
pg. (
orJVC
20)pg.
down:
stop
pg. data 20)
20)
BN-VF808U/VF815U/VF823U
thatdealer using Audio/Video the camera
Connector batteryimmediately
[AV] packs.
kram
or
her any
recording lost video
data. media Ifand
Tasta!Play/!Pause!(
Play/Pause
ItPlay/Pause
is
Press sound
recommended
for storage.
down: recorded
have
( ( recorded
pg.
Make (been
pg. 24) data
!pag.!24)
to 24)
pg. recorded
copy @
data
to
a24)/Right/
40) trial your to check
DVD
Battery correctly.
recording
important other
Release the
recording
Button
? !Spa"iu!pentru!acumulator!(
29video and
media
[BATT.] sound for
( have
storage.
pg. 12) been (!pag.!12)
recorded
pg. 40) correctly.
ecording
ocomputer. Before
JVC
AE
iswill
[PROGRAM
This
$
the 3Factors
not $
•media
Press
actual
be Forward
camera
Play/Pause
aPress problem
down:
and
such AE]
recording
responsible uses
down:
Search(
consult
as
Precautions
(
apg.
•[MENU]•microcomputer.
Ifof
background
for the
Be ( pg.
20)
important
any
when
camera
sure
pg. 24)
your
lost to using
noise use
data,
data.
on is local andthe
subjected
the
Factors
make
ItMenu
handlingisif
Play/Pause
JVCSD
JVC
interference
recommended
card,
asuchto
trial dealer
as take(
electrostatic
BN-VF808U/VF815U/VF823U Battery
background
pg.
the 24)
card Pack
discharge,
30 !Butonul!de!deblocare!a!bateriei![BATT.]!
recording
batteries to copy and
Mount
together
noise
play
your back and
important
(battery
with
turn pg.
the thepower
interference
the
12)
camera
packs. off before using it
mportant
ata.
does
down: her Itrecording
not data,
recommended $!Tasta!meniu![MENU]!(
Menu
operatemake
Menu
Menu
Play/Pause
for •Button a
If
repair. trial
Button
for
Buttonto
Play/Pause
Play/Pause
a Reset
problem[MENU]
copy
storage.
correctly
If recording
([MENU]
one your
pg. (
of (
( the
occurs(24)
them!pag.!46)
pg.
pg.and
(
important
pg.
( pg.
camerapg.
40)
24)pg.
24)
when
is 46)
playnot 46) $
46) back
using
included, thetheit
Button does
SD
the @[MENU]
card,
cause not
Batterytakeof operate
(
the the pg.
Release card
malfunction 46) Remote
correctly
Button
together Remote
Remote
cannot [BATT.]
with Control
Control
Control
the
be ( pg.
camera 12)
ting
ecording
video
g/Pause
ra If
recorded
media ifa and
itmalfunction
correctly. of
for can
%$
does %
data
%
If
!Difuzor!(
Speaker
4important
sound
storage. $
Program
the
prevent
$
Speaker Precautions
to have
not a camera
check(DVD
( it
data,
AEoccurs,
fromthat
!pag.!24)
been(pg.
operate pg. or
Make make
pg.
40) •
again.
[PROGRAM
does operating
the
other
24)
recordedReset
24)
If
Before the
not
video
a a on
recording
trial
correctly
camera
stop
operate
the
trial
AE]
correctly.
and
handling
the actual
recording
correctly. using is
sound(
media
%camera
recording
subjected
correctly, pg.
If the
recording
andhave
for the
20) reset
camera
batteries been
storage.
play if
to
camera
of
it
back
electrostatic
does(
does
important
recorded
( the !pag.!12)
pg. not immediately
not40) discharge,
operate
data,
correctly. make
operate correctly,
a turn
trial thereset
correctly
Remote
power
recording Control
off before
and play back usingth
g nt
atteries
ter. recorded
Factors
( the
&
pg.
5&
Menu
Press
such
Speaker
24)
camera.
Menu
Menu
diagnosed,
data
as •Button
down: If
for a
( •
background
Button
(
Button
problem
repair.
Be
This pg.
pg.
[MENU]
andsure If
camera
51)
[MENU]
24)
[MENU]
one
the
again.
recorded
occurs
to
noise
( of
camera
use uses
pg.
and
(
them (when
the
data
46)
a
pg.
pg. is
cannot
JVC to
interference
46)
Speaker
46)
using
not
check
be the
included, (
SD
repaired.
BN-VF808U/VF815U/VF823U
microcomputer. that the
pg.
card,
the
QFactors
24)
video
Q
cause take such
and
the
of the
as
sound
card battery
background
have
Remote
together
malfunction
been
Remote
with
packs.cannot
noise
Control
the
recorded
Control
andcamera
be interference
correctly.
heck
Read This First!and that consult
the % & video % %
!Tasta!de!comutare!între!modurile!Playback/
Playback/Recording
Playback/Recording
•Factors and
Speaker
Playback/Recording
Speaker Recorded Speaker yourfor (
diagnosed, sound pg.
repair. local
(
data( 24)have
pg.
pg.
If
may and Mode
one JVC
24)
24) been
Mode
Mode
the
be of them dealer
Switching
recorded
Switching
camera
erased Switching & is not
whilecannot correctly.
Playback/Recording
included,
tothe be
camera the
repaired. Q
Infrared
Remote Infrared
Infrared
cause Mode Beam Beam
Control
of Switching
Beam
the Transmitting
Transmitting
Transmitting
malfunction Window
cannotWindow
Window Q Infrared
be Beam itthe Tra
Button
ng up icrocomputer.
rectly. ofIf[MENU] important
Itthe camera
( •make
Play/Pause pg.
Be does
46)
a•can
recorded
sure
such Ifnot to
the
(
BeforeIf
as use
prevent camera
a pg.
This
background
operate the
the 24)
malfunction data
camera JVC
itactualis
from
correctly, BN-VF808U/VF815U/VF823U
subjected uses
operating
recording
noise a16)
reset and occurs, electrostatic
microcomputer.
correctly.
of important
interference R R If is
stop the being
discharge,
Factors
data, using
camera repaired
battery
make such turn
doesathe as or
packs.
trial the
not inspected.
camerapower
background
operate
recording Back
offcorrectly,
before
immediately
andnoise play andusing
reset
back interferen
does st Reset
important
Make data. not a
is& the
data,
Button
trial
recommended
operate & &
Recording!(Redare/Înregistrare)![SELECT!
Button
Buttoncamera • [SELECT
recording
[SELECT
Playback/Recording
[SELECT
Playback/Recording trial
correctly toif it
recording
PLAY/REC]
copy does
PLAY/REC]
PLAY/REC] your Modeand
Mode not(
important play
( pg.operate
Switching
( pg.back
Button
pg.
Switching 16)
16) the
[SELECT correctlyQ R
ZOOM Q
ZOOM Q Infrared
PLAY/REC]
ZOOM (T/W)
Infrared (T/W)
(T/W) Buttons
(
Beam
Beam Buttons
!Telecomanda!
pg.
Buttons 16)
Transmitting
Transmitting RWindow
ZOOM
Window (T/W) Butt
First!
of
er
erating
andling
he
mera rding
sponsible
(
VF815U/VF823U
•video
important If
Read This First!
ck/Recording
apg. problem
media
if and
24)
($
correctly.
for
it
%
(
Menu
batteries
(
Precautions
data,
sound
Zoom
for
any
does Zoom
Mode
Button
up
PLAY/REC)!(
Zoom
•Iflost
Playback/Recording
occursmake
storage.
Button
all
battery
IfButton
the
Button• have
Lever
diagnosed,
Recorded
the data
Lever
not
up data.
Lever
Recorded
Switching
[SELECT all
camera
when
athe
camera ( trial
been
[W
[SELECT
[SELECT
before
packs.
again. [MENU]
recorded
[W
It
operate
data[W pg.
and
using
camera.
7
onisIf
!pag.!16)
data
can
7does
7
Reset
recording
and
is
,recorded
T
40) ,,,
ahandling
recommended
data
before
PLAY/REC] T
may
requesting
Mode
subjected
( the
consult,
prevent
data
]may
the
(
malfunction
,
not
PLAY/REC]
Tbefore
PLAY/REC] ( pg. SD
]] (the
correctly
camera
be
Switching
pg.
to
operate
and
(
46)it
correctly.
requesting pg.
Qbe ( pg.
erased
card,
51)
check
pg.
repairs
to
from
(camera
play
18)
your
erased
Infrared to18)
pg.(
Zoom
18)
(
cannot
take
back
copy
while
electrostatic
operating
that
correctly,
batteries pg.
pg.
repairs
16)
or the
the
occurs,
local
while
Beam the
your
16)
Lever
16)
bethe
inspections.
ifcard
or
video
reset
the
repaired.
it[W
camera
discharge,
JVC
important
R does
Infrared
together
correctly.
7
Zoom
camera
inspections.
Transmitting
and
stop
ZOOM R
Zoom,R
ZoomTdealer,
is
ZOOM
If
sound
ZOOMnot
In/Out
is
being
Beam
turn
with
the
(have
using
In/Out
]Window
In/Out
being
(T/W)
the
camera repaired
operate
(
pg.
(T/W)
(T/W)
Transmitting
(
(
power
camera
pg.
18)
repaired
Buttons
Remote
been
the pg. does
18)
Buttons
pg.
Buttons 18)
or
off
18)
inspected.
not
recorded
camera
correctly
or
Window
before
Control
operate
inspected.
using
Zoom
Back
correctly.
Back
it
correctly,
immediately In/Out ( p
reset
ded taticThis
Before for data
discharge,
camera
repair. the Speaker
actual uses
Ifsound turn
one again.of
asrecording
the
ahave(
them power
pg.
microcomputer. 24)
isControl
of not
the off included,
importantcamera. Factors
,
using
data,( the such
pg.it
cause
make 51) asaof background
the recording
trial Smalfunction noise and and
cannotplay interference
be the
back
uter.
data, )DVD
he
[SELECT Factors
videomake or other
BN-VF808U/VF815U/VF823U
and
•&(
6 such
trial
Speaker
PLAY/REC]
Be Zoom ( (recording
a!Cursorul!zoomului![W!
Speaker
recording
Speaker
Because
Playback/Recording
sure
Zoom
Zoom background
Volume
toup
Lever (
use
Volumemedia
Lever
Volume
Lever
all [Wbeen and
data
pg.the
the 7 [W
Ifand
16)[W
JVC
play
Control
for
Control
before
,cannot
T 7
noise
recorded7
camera
battery ,
Mode ,back
,!T!
,]T[–VOL+]
storage.
consult
T( ,and
[–VOL+]
requesting
packs. ]the
correctly.
]]!(
IfRpg.
[–VOL+]
Switching
BN-VF808U/VF815U/VF823U
( ((interference
ZOOM
may
!pag.!18)!
18) pg.
pg.
Speaker
your
pg. 40)
18)
18)
repairs
(T/W)
be Volume
local
used or not
Buttons SS
Up
JVC
inspections.
Q Zoom
for
Up
Control
Up
Infrared
Button
battery
Button
Zoomdealer
Button
Zoom In/Out
demonstration [–VOL+]
Beam In/Out
In/Out
packs. ( pg.(
(
Transmitting pg.
18)pg. 18) 18)
in Window a Snoise Up Button
ng arrectly.
tded
Lever
can
recorded
microcomputer.
sound
recommended
Makedoes
prevent
diagnosed,
batteries
[W Ifhavethe
7 a! data
not , (
T
it(
camera
been
backup, (
from
and toFactors
pg.
to
operate
] pg.
copy
pg.
the
check
recordedoperating
does Ifcamera
Controlul!volumului!difuzorului![–VOL<]!
Speaker
Speaker
( 24) 24)
24)
pg. your
of
that
aReset
Precautions
such
18) not •
Volume the
important
Volume
correctly
This
malfunction correctly.
asa
operate
correctly.
important video
problem camera
background
the
Control
Control
beand
correctly,
camera the
repaired.
occurs
on uses
[–VOL+]
recorded
sound
[–VOL+]
Zoom
camera
occurs,
(
awhen
handling
noisereset microcomputer.
have
pg.
In/Outifand does
it
24)
been
using stop
interference
does
data
( S
pg.
R
1the operate
recorded
!Rotate
batteries 18)using
SD
not S
Rotate
Rotate
Factors
Up
Up
card, correctly,
correctly.
operate
Button
Button the
Button
Button
such
take
Fereastra!de!transmitere!a!razei!cu!infraro#u
S
as
camera
the resetbackground
card
correctly
(counterclockwise)
(counterclockwise)
(counterclockwise) immediately
together with
Rotate
andcamera
the interferen
Button (co
ed •
the
operating to data
electrostatic
camera.
Recorded •
) )
Speaker
Button
IfStill
correctly.
)
the
((
(
data
shop, If
Image
pag.!24) Because
discharge,
camera
pg. mayaIf
Volume
[SELECT
51) be
malfunction
the
the is
Shootingcamera turn
subjected
erased •
for Control
PLAY/REC]
can Ifthe
Precautions
demonstration the
repair.
a does
Buttonprevent
while
problem [–VOL+]
camera
power
to Ifoccurs,
not one(
electrostatic
the
[SNAPSHOT] it off
occurs
operate )
pg.
from
cameraof may
before
them
on 16)
operating
stop
when
mode is is be
using
discharge,
being
handling
correctly, not used
using
usingis itreset
repaired
included,
set
Up
2 ! ZOOM
correctly. theturn Button
for
the
SD the
batteries
to If
or
the
Tastele!pentru!ZOOM!(T/W)(T/W)
the
card,
on demonstration
power
inspected.
camera
cause by Buttons
camera
take off
of the
default before
does
Back
the immediately
card using
not
malfunctiontogether in
operate it a cannot
with correctly,
the becamera reset
er it uphandling
for
ecording does
Volume storage.
ofall not
Control
(
important ( batteries
Still
Still pg. (
operate
pg. ( Image
Image
[–VOL+] 40)pg.
24)
Because pg. and
recorded
•[W
Shooting
24)
24)Shooting consult
correctly
7 Tthe ,
Button
Buttondatacamera S
your [SNAPSHOT]
[SNAPSHOT]
Up local
Still
Button Image JVC Shooting (
dealer (
Rotate( pg. pg.
Button
Rotate
pg.
Rotate25) 25)
Button25) [SNAPSHOT]
Button
Button (counterclockwise)
(counterclockwise)
(counterclockwise) ( pg. 25)
op
mputer.
ant JVC
51)
Reset up
using
808U/VF815U/VF823U
data, will
Factors data
makenot
) the Zoom
again.
the be before
)
such
a) cameraLever
responsible
camera
trial
7 !Tasta!pentru!fotogra$ shop, as requestingbattery
background
recording Be
This
the
if sure
for the
it ,for
camera
immediately
diagnosed, packs.
and any to
camera.
repairsrepair.]use
noise
demonstration
does play lost( uses or the
pg.
and
If
data.
not
back and (
one aJVC
18)
inspections.
thepg.ofismay
microcomputer.
It( 51)
camera
them
interference
operate
the recommended modebe
BN-VF808U/VF815U/VF823U
is cannot
not used
T
correctly TT
Zoom
Factors
! included,
is toset for
copyIn/Out
suchthe
to demonstration
Zoom!In/Out!(panoramare/transfocare)!
be repaired. your (Button
as
cause
on battery
pg.
important
by of18)
background the packs.
default noise
malfunction in
T
a cannot
and interference be Bu
Cors
otVC
mputer.
ng
age
recommended
First!
24)
ectrostatic operate
BN-VF808U/VF815U/VF823U
Precautions
recorded
correctly.
and
ecording
sponsible
dealer
for sound
storage.
batteries
Shooting Factors*
Ifof
for *
(
data
the
*
have
((
(
Still
Speaker
To
discharge,
Function
important
(any
( pg.
to
Functionto
such
camera Read This First!
and
correctly
pg.
Function
Button
pg.
copy
Still
pg.
Still
Image
deactivate
been
!pag.!17)
lost
(
(
17)
on
ashop, DVD
40)as
17)
17)
Image
Volume
Button
pg.
17)
your
consult
Image
does
data,
data.
pg.
[SNAPSHOT]
Shooting
•background
•recorded
turn If17)If
can
handling
Button
Button
17) or
important
aIt•the
the
Shooting
Make
Shooting
Control
problem
theother
not prevent
power
Recorded
[FUNCTION]
makeis
!ere![SNAPSHOT]!
•[FUNCTION]
Be
camera
diagnosed,
operate
recommended
[FUNCTION]
your
Button
demonstration sure
abattery
recording
demonstration
correctly. trial
a
off
Button
it is
[–VOL+]
occurs
noise
backup
Button
batteriesfrom local
[SNAPSHOT]
to
before
data packs.
(
recordingand
correctly,use
subjected
and
Rotate
(
[SNAPSHOT]
when
media
*
(
(
[SNAPSHOT]
pg.
to
thebe
mode,
operating
may using
the
pg.
Function
pg. pg.
JVC of
pg.
Button
JVC
using
interference
22) to
camera
and
copy for
reset
25) 22)
22)
itset
erased dealer
important
17)
mode
play
your the
storage.
Button SD
cannot
backT
importantU
Skip
(counterclockwise)
S Left
BN-VF808U/VF815U/VF823U
electrostatic
[DEMO
correctly. Uwhile U
(
Up
(Skip
(
Skip
Skip
MODE]
Ifthe
card,
is T
Left T
[FUNCTION]
Left
pg.
the
be
pg.
Backward
set
(
(
Button
Skip
Backward
recorded
discharge,
Button
!pag.!18)
the
25)
take
pg.
Backward
camera
camera
pg.
repaired.
40)
Button
SkipButton
Backward totothe 25)
Backward
25)
[OFF].
Backwardon (
turn
does
is
card
Button
Button
being
Button
(data
the
notpg.
pg.together
by battery
power
default
22)
Button
Button
48)with
operate
repaired packs.
off
Uor
Skip
before
correctly,
inspected.
the
Left
Backward
usingresetit
Button Back
camera
dedected
ccurs, This
Because
correctly.such data
tocameraas If +
(
electrostatic
+
stop
If a
8background
the uses
the
*
pg.
pg.
•using
malfunction
camera To
IfDVD 24)
aa deactivate
microcomputer.
discharge,
problem
camera for
noise
does again.
the
the •
up
repair.
JVCnot •
camera.
and camera
occursIf
the
turn
all
Recorded
Precautions
may the
occurs,
will data the
Ifstorage.
one
interference
operate camera
demonstration
Factors
not (before
when
be power
of
be pg.
immediately
data used
correctly, stop
using
them is
such
51)
responsible
+ may subjected
off
requesting
onisthemode,
as
before
using
not
forbe
reset SDerased
handling to
set
background
using
card,
included,
for
demonstration V
repairs
the
any electrostatic
3[DEMO
!V
V
Rotate
itlost
Tasta!sus
take
while theU or noise
camera the
the MODE]
cause
data.
batteries Button
inspections.
card
cameradischarge,
and
It of
is to [OFF].
(counterclockwise)
interference
immediately
together
intheis
recommended
a turn
malfunction
being (
with thepg.
theto
repaired power
48)
camera
cannot
copyor off bebefore
your
inspected. important using
Back
ona heck
17)DVD that
handling or *
the
other
)9does+Direct
video *
!Tasta!pentru!func"ii![FUNCTION]!(
Direct
Function Read This First!
recording
Direct batteries
Function
Functionand DVD
DVD Button Button
sound
mediaButton
Button
Button
Button [DIRECT
have
[FUNCTION] for [DIRECT been
[FUNCTION]
[DIRECT
[FUNCTION] DVD]
Ttherecorded
DVD]
( (
DVD]
Skip !pag.!22)
pg.
pg.(
Direct
( 22)
Backward correctly.
40)
pg.
pg. DVD 22)
22) ButtonU Back
LeftBack U
[DIRECT
Back Button
Left
Left
Button Button
ButtonButton
Button DVD] V Back Button
SD •
can
F808U/VF815U/VF823U
he Be
card,
camera sure
prevent take toStillituse
the
This + +
fromImage
card
not the
forTo JVC
deactivate
operating
repair.
operate
!Tasta!pentru!Direct!DVD![DIRECT!DVD]!
Shooting
together
operating battery
diagnosed, BN-VF808U/VF815U/VF823U
Ifrecorded
one
correctly, up again.
the
correctly.
with Button
packs. the demonstration
ofinstruction
all andthem
data data
reset [SNAPSHOT]
If
camera
the istoGUIDE)
before camera
not
camera
a DVD mode,
included,is
requesting does
cannot
or battery
set
applicable
other the not
W
be [DEMO
(
operate
! recording
cause
W
repairsW
packs.
repaired.
V V
pg. or ofMODE]
25)
to correctly,
Tasta!de!rotire!(spre!stânga)!(
the
media
inspections. models to
malfunction
for [OFF].
reset
storage. ((
cannot pg. pg.48)40)
!pag.!25)
be
W
onake
sed,
corded recommended
local Make
shop,
•JVC
the not a
Button
If
the
trial
the operate
JVC
camera.
cause
recording
a+
andthe (
[FUNCTION]
data
camera trial
(
(
Direct
,itdischarge, (
of
to
dealer
( Read This First!
pg. copy
pg.
Direct
consult pg.
Direct
demonstration
pg.
theispg.
This
and
41
recording
DVD 41
correctly
41
subjected
17) 51)
and
(your
•and
malfunction
play
and
DVDand
DVD
Button
IfRecorded
PC
pg.
a
operating your back
important
PC
Button
PC
Button
to
OPERATION
22)
•power
malfunction [DIRECT
Be
the
OPERATION
OPERATION
local[DIRECT
sure
electrostatic
cannot
[DIRECT
mode be
U
to DVD]JVC Left
use
GUIDE)
DVD]
(
GUIDE)
DVD]
isthe
discharge, pg.
dealer
Button
occurs, set JVC 41toturnand on
stop TV PLAYLIST
PC
BN-VF808U/VF815U/VF823U
XW
the !X by
Back
Skip
PLAYLIST
powerOPERATION
PLAYLIST Back
Back
default
Button
Backward
Tasta!de!derulare!înapoi
using off ButtonButton
ButtonButton
before
isthe Button
(
GUIDE)
using
camera
(
( pg. pg.
pg. 34)
battery
it
34)
34) packs.
immediately
PLAYLIST Button
electrostatic BN-VF808U/VF815U/VF823U
, diagnosed, turn the
Precautions and the
data battery
off
camera
ainstruction
before
may on packs.
be using
cannot
erased
handling is
itbewhile repaired.applicable
X
the
batteries camera to
being models repaired or inspected. Back
4
s,
dling
mera have
for
recording
DVD kup stop been
storage.
Buttonbatteries
of ifthe using
* , ((
recorded
Direct
( Direct
Direct
GZ-MG275,
does
[DIRECT
important pg. (the
( Backup
40)correctly.
Backup
pg.
Backup
pg.
not
DVD] camera
!pag.!41!#i!GHIDUL!DE!UTILIZARE!A!PC-ULUI)
41
41
recorded Because
Button
and
operate Button
andButton MakeIfPC
GZ-MG255, PC immediately
[DIRECT[DIRECT
OPERATION
[DIRECT
OPERATION
correctly
data the
Vdata,
backup BACK
Back , camera
BACK
Direct
BACK
GZ-MG155, UP]
GUIDE)
GUIDE)
Button UP]
UP]of
Backup may
important U Button be
START/STOPW W
START/STOP
START/STOP
GZ-MG135 used
[DIRECT
PLAYLIST
PLAYLIST recorded for
ButtonButton
BACK
Button
and demonstration
data
UP](
(34)
GZ-MG130 pg.
pg. 34)
34)X START/STOP in a using But
en
ake
dling Before
eItoccurs,
ubjected
Factors To again.
repaired.
using
is such
deactivate
arecommended
trial the
to
batteries 10If
Function
•recordingactual
electrostatic
as
SD
stop
( a( , PC
pg.

background
card,
problem PC This
Recorded41
using
and Button
recording
take
!Tasta!pentru!backup!direct![DIRECT!BACK!
,
the demonstration
OPERATION
to copy
OPERATION up
occurs
play the
PC
operating
discharge, all ofIf
data
noise
the
your back
Make •data
[FUNCTION]
card
Because
OPERATION
when the
important
aGUIDE)/Event
may
and
the
important together
camera
mode, a
camera
malfunction
turn
before using
GUIDE)/Event be
interference
trialWset (
instruction
the erased
the power
requesting
the
GUIDE)
with is
pg. subjected
make
immediately
[DEMO SD 22)
the
Button
recording
camera off
while
card,
Button a
occurs,
before
camera
MODE] the
repairs isto
trial
take Y
may
5 !Y
recording
applicable
camerausing
orY
the
to
PLAYLIST
electrostatic
Left
Tasta!stânga
stop
[OFF].
SNAPSHOT X
card
Xbe
SNAPSHOT
Button
itis
inspections. and
being using
together
(
used
Button
discharge,
play
pg. to48)
repaired
Button back
with
for
Button
(or
the
models (the
pg.
turn
the camera
pg.
the
inspected.
camera
demonstration
( pg. 17) 17)
power
Y
off before
immediately
Back
in importa
a Butto
41JVC and PC
dealer +, OPERATION
Direct
Direct ( Direct
PC
Direct
GZ-MG275,
Backup
DVD Backup
and
OPERATIONBackup
GUIDE)
Button • shop,
Button
Be consult
sure Button
Button
again.
[DIRECT GUIDE)/Event
GZ-MG255,
the
[DIRECT
to use [DIRECT
[DIRECT your
DVD] thePLAYLIST
demonstration BACK (
JVC BACK PC
local
Button
BACK GZ-MG155,
UP] UP]
OPERATION
UP]
Button JVC
BN-VF808U/VF815U/VF823U VX (
! dealer
mode SNAPSHOT
pg.
START/STOP
Back
Tasta!înapoi
GUIDE)/Event
START/STOP
GZ-MG135
START/STOP
34)
Button is set Button
Button to Button
Button
and
Button
battery (
on pg.
by GZ-MG130
packs. 17)default SNAPSHOT
my. the
a recorded
Precautions
is
recording
have
esponsible
edia
eries camera
VF808U/VF815U/VF823U
Ifmicrocomputer.
the
not forbeencamera
included, of
storage. data
is
for •[EVENT]
UP]!(
recorded
[EVENT]being to
does
repair.
importantany the
Unless
( upcheck
Factors on
lostrepaired
all
not
cause
If one
correctly.
pg. ( data.
(40)that
handling
data
operate
otherwise
pg. battery
suchof
of
!GHIDUL!DE!UTILIZARE!A!PC-ULUI)/
data, pg.make the
or
before
19)
It them
is JVC
19)asMake video
inspected.
packs.
correctly,iswill
malfunction
indicated,
background
a
recommended trial not and
batteries
requesting not
aX Back
reset
included,
recording sound
be responsible
repairs
cannot
illustrations
noise
to have
the
and
copy be
and orbeen
in
cause
play
your forZ
inspections.
this
interference
back6 recorded
any
Z
operating
of
Z
important
INFO theY
the
INFO lost malfunction
Y SNAPSHOTButton correctly.
data.
Button It
instructions
( is
( pg.recommended
cannot
pg. 32)are
32) of
be GZ-pg.Z to copy your
ur erate
Backup
ded local data correctly
Button JVC (( [EVENT]
[DIRECT
PC
pg. (
(
dealer 41 PC
GZ-MG275,
PC
OPERATION
and ( OPERATION
OPERATION
BACK •camerapg.
If
PC and
shop,
the 19)
UP]
OPERATION consult
GZ-MG255,
GUIDE)/Event
camera the isbackup
GUIDE)/Event
GUIDE)/Event START/STOP [EVENT]
demonstration
subjected
GUIDE) your
Button of
Button
GZ-MG155,
Button
to (
local important
Button
electrostaticWY
pg. 19)
JVC INFO
SNAPSHOT
7 ! PLAYLIST mode
Tasta!PLAYLIST!(list dealer
GZ-MG135
SNAPSHOT Button
discharge, recorded
is
Button Button(turn
set Button
( pg.
Button
to( and
32)
the
pg. data
onpg.(
(
power
34) pg.
GZ-MG130
17)
by 17)
17) INFO
default
off before Button
using( itthep
- (!de!titluri)!( !pag.!34)
m ocheck
mera If
operating acannot
-VF808U/VF815U/VF823U
or inspections.
electrostatic malfunction - be discharge,
repaired. •the Unless
Tasta!pentru!evenimente![EVENT]!(
diagnosed,
correctly. MG135. If the and •camera
occurs,
turnIf a
the Before
batterythe
problem
otherwise recorded
camera power
does the
stop
packs. actual
occursoff
indicated, data
cannot
not using
before recording
to
when apg.
-demonstration
operate be using
DVD
!pag.!19) the
using
illustrations
repaired.
correctly, itof
or the important
camera
other a
in a
SDthis
reset recording
card,
Z operatingdata,
immediately
take make
mediathe a(
for
card
instructions trial
storage.recording
together are (
ofwith GZ- and
pg. the 40) play 48)back Butt
camera
ogs,
ded the
aThis
OPERATION stop
DVD SD that
data or card, the
using
operating
, -
other video
Auto/Manual
take recording
Auto/Manual
Auto/Manual
GUIDE)/Event [EVENT]
[EVENT]the
the and card
Because
Makesound
Mode
instruction media
(Totogether
Mode
Mode
( Button pg.
pg.have
Button
deactivate
a for
Button
backup
19)
Button
19) been
with
immediately
storage.
the [AUTO]
is Y
[AUTO] recorded
camera
the
[AUTO] camera
(
applicable
SNAPSHOT of correctly.
important
Auto/Manual 40)
may Button to be
mode,
XZ
Mode a
Skip used
models
( ZButton
recorded
Skip
Skip setForward
pg.INFO
INFO [DEMO
Forward
Forward
17) for [AUTO]
Button
ButtonButton
demonstration
MODE]
data
Button
Button pg.
pg. to 32)[OFF].
32) a ( in
Skip pg. aForward
h
g.
ake
when
on •
815U/VF823U
o
erased
as
51)
Reset
ncluded,
recommended
Be
electrostatic sure
background
aoccurs,
trial
using while •19)
the-
11
to [EVENT]
Direct
•(
the
Recorded
recording
the
the
(
use
cause battery
discharge,
- -
SD
to
stop
pg. camera
noise Backup
•card, (
JVC
packs.
Unless
!Tasta!pentru!modul!auto/manual![AUTO]!
Icons
camera copy
Because
pg. MG135.
and
of20)/
20)/ and
such
data
the your
using is
play
take
pg.
turn
for again.
Button
being
19)
BN-VF808U/VF815U/VF823U
interference
as
may
ifoffback
malfunction
Information
Information the•IfMode
recorded
the
otherwise
repair.
it
important
To the JVC
If
be
the acard
doesa [DIRECT
power
the malfunction
repaired
If
erased
deactivate Button
camera will
problem one
cameradata off
not
indicated,
indicate
together
cannot
Button not
Z
of or
whileto
[INFO]
the
BACK
before
be check
occurs
be that
the
operate
with
may
[INFO]
UP]
using
responsible
inspected.
them immediately
demonstration that
when
illustrations
is not
the occurs,
camera
the be the
it
Back battery
using
included,
feature
cameraused b
is
correctlyvideo
for
in
a b
INFO
8 ! START/STOP
anythe
this
is
being
b
PLAY/PAUSE
mode, a
packs.
Tasta!START/STOP!
stop and
the lost
SD
applicable
a is
for
PLAY/PAUSE
Button
operating
cause
repaired
set sound
using
data.
card,
demonstration
[DEMO
(
of Button
It
tohave
take
or
Button is
the
pg.
the
Button the
MODE]
32)
been
recommended
instructions the camera
card
malfunction
specifi
inspected. recorded
are
ed together
Back
to [OFF]. of
model
in( to
GZ-
cannot correctly.
immediately
copy
baPLAY/PAUSEwith be
( pg. 48) But your
the import
camera
erate
T] and (
•GZ-MG275,
JVC Ifdoes pg.
the consult
correctly
dealer
camera (
Auto/Manual Auto/Manual
is pg. your
Auto/Manual 20)/
subjected shop, local
Information
Mode to Mode Button
the JVC
electrostatic Button
Button
Button [AUTO]
demonstration dealer [AUTO]
INFO (
[INFO]
[AUTO]
itdischarge,
pg.
Button 20)/ (
turn Information
mode pg.
Ythe Skip
32) PLAY/PAUSE
power Skip
Skip
ForwardButton
set
off Forward
Forward
beforeto [INFO]
Button
Button on Button
Button
using by default
itspecifi
be esting
la, nnot
batteriescem
era
ecorded
your
have discharge,
recommended
for
mera
anualrecording
This
usedisbe repairs
been
not
storage.
again. Mode
local
not
repaired.
if
camera itup (
( turn
(
data
or
((
operate
recorded
for
included,
Button(
does
JVC
[EVENT]
all
( to PC
pg.
uses
pg.
pg. (
shop, •GZ-MG255,
the
inspections.
copy
pg.
(pg.
OPERATION
40)
32)
a
power
20)/
[AUTO] 32)
pg.
not
32)
pg.
dealer
(
JVC
!pag.!20)/!Tasta!pentru!informa"ii![INFO]!
only. data
demonstration theMG135.
Read This First!
Iconscorrectly,
before
correctly.cause
your 20)/diagnosed,
20)/ such will
operate
Information
the
microcomputer.pg. This 19)
of
importantand
before
Make
Information
Information not
recorded
for
reset
as
requesting the
demonstration
GZ-MG155,
GUIDE)/Event
be
repair. and
in using
malfunction
consult
Button
operating
responsible
Factors a
correctly
data
Iftrial
the
aarepairs
Button
Button one
[INFO]
Skip
to
camera
indicate (
such
Button
of
or a pg.
cannot
recording
your
[INFO]
[INFO] GZ-MG135
for
DVD
them that
instruction
Forward as mode
any
cannot
inspections.32) or
is
be the
local
lost
Button
background
c
other
not
Zb be
isc
feature
c
SNAPSHOT
9 ! data.
Right
JVC
INFO
recording
included,
repaired.
b
Right
Right
PLAY/PAUSE
set is
and
Tasta!SNAPSHOT!(fotogra$
bnoise
ItButton
is is
applicable
Button
dealer
PLAY/PAUSE
PLAY/PAUSE
to
Button Button
applicable
GZ-MG130
on
and
Button
recommended
the media
cause
( Button
by pg.
interference
for
to (
ofthe
Button
Button
to
default
32)
the pg.
storage.
models
17)
to!ere)!(
copy
malfunction edc !pag.!17)
yourpg.
model
Right important
40)
cannotButton be
hcamera as• Ifstorage.
aSD
backgroundproblem . . ( occurs
noise
!pag.!32) • Icons
only. and •
recorded
when If a using
interference
such
Recorded malfunction
data
diagnosed,
as the data to SD may DVDcard,
and .indicate
be or
theoccurs,
take other
erased the
camera
that recording
card
the
while dstop
10
cannot !
d Tasta!INFO!(informa"ii)!(
together
feature
the mediausing
be
camera is with for
repaired.
applicableis the
storage.
thebeing camera camera
to (
the
repaired !pag.!32)
pg.
specifi 40)
or immediately
ed model
inspected. Back
urs, make
for
while stop
the a
cannot trial
camera. using
(
Video recording
be pg. repaired.
is 40) the
being
Recording and cameraplay
repairedReset
Start/Stop back or thethe
immediately
inspected.
Button camera Back
[REC] if it does
c d
Next c c not
Button operate correctly d
Ifbrecording
gon 20)/ the
•Itwhen handling
Unless
Information card, (
otherwise Video
take
Video pg. batteries
(
(
Button theRecording
pg. To
Recording
32) pg. card
indicated, 32)
32)
[INFO] deactivatetogether Start/Stop
Start/Stop
illustrations the with Button
the
demonstration
Button
in camera
Video
this [REC]
[REC]
operating mode,
Recording set Next [DEMO
Start/Stop
Right
instructions Next Right
Right Button
Button
Button are MODE]
Button
Button
Button
of GZ- to
[REC] [OFF]. ( pg. 48)
Next Button
odecan
U/VF815U/VF823U is
prevent -
set to
Auto/Manual
itimportant
from on battery by
operating Mode defaultThis
GZ-MG275,
packs. Button
correctly.
Before aoperatingthe[AUTO] the
actual PLAY/PAUSE
camera
GZ-MG255, instruction
recording does Buttonof a
not !orSkip
operate
GZ-MG155,
11important isForward
Tasta!de!derulare!înainte applicable
correctly,
data, Button
GZ-MG135
make isreset a ( topg.
trial models
recording and orGZ-MG130
and play back th
ntal urs,
erabe
epairs
erate era
und
a.
rs
al
arecording
included,
32)
forhave
is
erased
recordedmay
MG135.
JVC
repair.
microcomputer.
does not
recommended
stop
or been
using 12 of
while
inspections.
Because
the
correctly.
dealer (
be(
Ifcause
operate
using
(
Video .
the
( one
recorded
.pg.the
used
To
data
pg.
pg.SD
Video
pg.
Video of
Factors
16)of them
!Tasta!de!începere/!întrerupere!a!înregistr
correctly,
only.
to
camerathe
16)
card,
deactivate
16)
Recording
20)/ the
the data,
copy
for up
and
Recording
Recording such
correctly.
Information
is
takeall
camera
is •the
not
make
yourbeing
demonstration
camera
malfunction
This
If
as
reset
data
Make
the ademonstration
Recorded
When
consult
Start/Stop
problem
included,
background
before
important
card
Start/Stop
cameraStart/Stop
Button
trial
repairedimmediately