Sunteți pe pagina 1din 7

Chisinau - 2020

1
Cuprins:

Definirea și structura capitaluri proprii........................................................................................3


CAPITALURI PROPRII = ACTIVE –
DATORII.........................................................................3
Organizarea contabilității capitalurilor
proprii.............................................................................3
Verificarea de conformitate a capitalurilor
proprii.......................................................................4
Documente ce țin evidența capitalului social................................................................................5
Evaluarea capitalului social...........................................................................................................5
Bibliografie......................................................................................................................................
7

2
Definirea  și structura capitaluri proprii

Capitalurile proprii pot fi definite astfel: ca resurse financiare atrase de la proprietari (acționari
sau asociați), precum și cele constituite din profiturile obținute; sau dreptul titularilor de
patrimoniu (acționari sau asociați), asupra activelor societății, după scăderea tuturor datoriilor;
sau interesul rezidual al acționarilor în activele societății, după scăderea tuturor datoriilor.

CAPITALURI PROPRII = ACTIVE – DATORII

CAPITALURI PROPRII = aporturile de capital + primele de capital + rezervele+ rezultatul


reportat + rezultatul exercitiului financiar.
Așadar capitalurile proprii se constituie din aportul proprietarilor la capitalul social al entității,
din profitul obținut şi din alte surse proprii. În contabilitatea financiară, capitalurile proprii se
structurează în două categorii:
· Capital propriu nominalizat, reprezentat de capitalul social, care se înregistrează distinct
în contabilitate, pe baza actelor de constituire și a documentelor justificative privind
vărsămintele de capital;
· Capital propriu nenominalizat, acesta fiind reprezentat de capitalul acumulat de catre
entitate ca urmare a unei activitati economice profitabile. În aceasta categorie intră:
rezultatul exercițiului financiar și rezultatul reportat, rezervele, primele de capital.
Capitalurile proprii se formează la începutul activităţii entităţii şi se modifică, prin creştere sau
diminuare, pe parcursul existentei entității.

Organizarea contabilității capitalurilor proprii

Capitalurilor proprii sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul următoarelor conturi sintetice din
clasa 1 a planului de conturi general. Acestea reflectă capitalurile proprii, precum şi corecţii ale
capitalurilor proprii. Capitalul social exprimă valoarea totală a aporturilor subscrise/depuse de
acționari/asociați. Se poate majora cu aporturi în natură sau numerar, prin încorporarea
rezervelor și profiturilor. Uneori se micșorează ca urmare a retragerii unor asociați, acoperirea
pierderilor din anii precedenți, redimensionarea capitalului în funcție de volumul activității.
Primele de capital reprezintă suplimentul de aport neîncorporat în capitalul social. În funcție de
modul de constituire aceastea se grupează: prime de emisiune, prime de fuziune/divizare,
primele de aport, primele de conversie.
Rezervele reprezintă, în general, profituri capitalizate în mod durabil de către entitate, dar și din
prime de capital și rezerve din reevaluare. Rezervele consolidează baza materială a societății,
sporind capacitatea acesteia de a faca față unor conjuncturi nefavorabile. Tipuri de rezerve:
rezerve legale, rezerve din reevaluare, rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare,
rezerve statutare, alte rezerve.
Acțiunile proprii sunt acele acțiuni răscumpărate cu scopul de a reduce capitalul social prin
anularea acțiunilor proprii răscumparate, cesiona către personalul societății a unui număr de
acțiuni proprii, sau regulariza cursul acțiunilor pe piața bursieră. Rezultatul reportat reflectă
rezultatele exerciţiilor financiare precedente care n-au fost încă repartizate pe destinaţii legale de

3
către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, precum şi rezultatele provenite din corectarea
erorilor contabile.

 
Rezultatul exercițiului reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli, care poate avea formă de
profit sau pierdere. Reprezintă soldul final al contului 121 "Profit și Pierdere". Iar contul 129
"Repartizarea profitului" reflectă profitul exerciţiului financiar în curs, repartizat pe destinaţii
legale.
 Aceste conturi țin evidența câştigurilor, respectiv a pierderilor, legate de vânzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii.

Verificarea de conformitate a capitalurilor proprii

Pentru a face o verificare de conformitate a elementelor de capitaluri proprii, se pot efectua


următoarele operații:
· se supun verificării soldurile la deschiderea şi închiderea exerciţiului financiar;
· se supun verificării variaţiile pozitive şi negative intervenite în cursul exerciţiului;
· se supun verificării hotărârile adoptate de Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul
de administraţie în legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea
vărsămintelor acţionarilor;
· se supun verificării corelaţiile dintre hotărârile adoptate de Adunarea generală a
acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în legătură cu constituirea capitalului,
respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor, în corespondenţă cu prevederile actului
constitutiv, ale statutului societăţii şi ale tuturor actelor legale aplicabile;

Capitalul social este acea componentă a capitalurilor proprii care exprimă valoarea totală a
aporturilor subscrise sau depuse de proprietari (acţionari sau asociați). Capitalul social se poate
majora prin aporturi de capital fie în natură sau numerar, fie prin încorporarea rezervelor sau a
profitului cumulat. Există și situații în care capitalul social se poate micșora, situații de genul:
retragerea unor asociaţi, redimensionarea capitalului în funcţie de volumul activităţii, acoperirea
pierderilor din anii precedenţi. Capitalul social este divizat, conform actului constitutiv al
societatii, în acțiuni la societățile pe acțiuni (SA) și în părți sociale la societățile cu răspundere
limitată (SRL).
Pentru o bună evidență contabilă a capitalului social se crează conturi analitice pe fiecare
acţionar sau asociat în parte, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor
sociale subscrise şi vărsate.
Conform Legii nr.31/1990, cu modificările in vigoare, plafonul minim de capital social pentru
societățile comerciale este:
· 200 lei pentru societățile cu raspundere limitată (SRL);
· 90 000 lei pentru societățile pe acțiuni și societățile în comandită pe acțiuni.

Prin legi speciale se pot institui alte plafoane minime necesare constituirii și funcționării altor
tipuri de societăți. Astfel, în conformitate cu legislația bancară în vigoare o societate bancară,
deși se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, trebuie să dispună de un capital social de
minim 37 000 000 lei. Sau un broker de aigurare, conform normelor emise de ASF, va trebui să
aibă un capital minim de 150 000 lei.

4
Documente ce țin evidența capitalului social

Documentele prin care se ține evidența capitalului social sunt:


· Actul constitutiv este un documentul prin care se stabileşte statutul și modul de
organizare şi funcţionare a unei societăți comerciale. Acesta cuprinde informații despre:
denumirea şi sediul societăţii, forma juridică, obiectul de activitate, capitalul social
subscris, structura acestuia şi modalităţile de constituire, organele de conducere şi
administrare, dizolvarea societăţii etc.
Vărsarea capitalului social subscris. Această operație se face conform următoarelor
documente , în funcție de natura aporturilor:
· Chitanţa: pentru depunerea aportului la casierie sub formă de numerar;
· Foaia de vărsământ bancar: pentru depunerea aportului direct la bancă;
· Proces verbal de predare-preluare: în cazul aporturilor în natură, în care se precizează
caracteristicile şi valoarea bunurilor aduse ca aport, evaluate de către o comisie sau de
către un expert evaluator.
· Registrul acţionarilor/asociaţilor: ţine evidenţa nominală a capitalului social pe fiecare
asociat/acţionar în parte, cuprinzând numărul de părţi sociale/acţiuni subscrise și valoarea
nominală a acestora, vărsămintele efectuate, menţiuni privind vânzarea sau cumpărarea
de părți sociale/acțiuni, etc.

Evaluarea capitalului social

Capitalul social este divizat în acţiuni la societăţile pe acțiuni și în părţi sociale la societăţile cu
răspundere limitată. Acţiunile sau părţile sociale se pot evalua în mai multe modalități,
prezentate în continuare. Valoarea nominală se calculează prin raportul dintre valoarea
capitalului social și numărul de titluri emise (acțiuni sau părți sociale). Ca exemplu, dacă la
inființarea unui SRL se constituie un capital social de 10 000 lei, care este divizat in 100 părti
sociale, valoarea nominală a unei părți sociale va fi: 10 000/100=100lei.
Preţul de emisiune sau cursul acţiunilor este preţul care trebuie plătit de către persoanele ce
subscriu (cumpără) acţiunile sau părțile sociale. Preţul de emisiune poate fi egal sau mai mare
decât valoarea nominală.
Valoarea de piaţă sau cotaţia titlurilor se face prin valoarea de vânzare-cumpărare a titlurilor,
care se stabileşte la bursa de valori, pe baza raportului dintre cerere şi ofertă. Preţul de piaţă al
unei acţiuni depinde de mai mulţi factori, cum ar fi: mărimea dividendelor aşteptate de către
acţionari, stabilitatea financiară a entităţii, situaţia generală a pieţei de capital, rata dobânzilor
etc. Valoarea financiară este raportul dintre echivalentul corespunzător capitalizării dividendului
anual pe o acţiune și rata medie a dobânzii pe piața monetară interbancară.
Valoarea financiară = dividend 1 acţiune / rata medie a dobânzii pe piaţă
Ca exemplu, dacă pentru o acţiune s-a primit un dividend de 25 lei, iar rata medie a dobânzii este
de 3.50%, Valoarea Financiară = 25/3.5% = 714.28lei.
Valoarea contabilă sau bilanţieră se calculează ca raport între activul net contabil și numărul de
titluri: Valoarea contabilă = activ net contabil / număr titluri , unde:
Activ net contabil = active - datorii - active fictive = capitaluri proprii - active fictive
Activele fictive nu au o existență de sine stătătoare, ci sunt considerate ca atare în virtutea unei
5
convenții sau accepțiuni date prin lege sau alt gen de reglementări juridice. Acestea sunt formate
din cheltuieli de constituire, active de regularizare, cheltuielile de crestere a capitalului, primele
platite la rascumpararea obligatiunilor.
Valoarea de randament este valoarea corespunzătoare profitului net pe o acţiune care se poate
capitaliza în cursul exerciţiului financiar la o rată medie a dobânzii pe piața monetară
interbancară. Venitul titlurilor este egal cu dividendele plus profitul încorporat în rezerve.

Valoarea de randament = (dividend 1 acţiune + cota parte din profit pe 1 acţiunea încorporată în
rezerve) / rata medie a dobânzii
Ca exemplu, dacă dividendul pe acțiune este de 25 lei, partea din profit încorporată în rezerve
este de 5 lei pe acțiune, iar rata dobânzii este de 3.5%,
Valoarea de randament = (25 + 5)/3.5% = 857.14lei.

6
Bibliografie

http://www.contabilitate.md/
https://www.sfs.md/
http://www.accountantsgroup.ro/Articole/Contabilitatea-capitalurilor-proprii

S-ar putea să vă placă și