Sunteți pe pagina 1din 4

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL

PENTRU CONSUMATORI
1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului
Creditor BSG Credit IFN SA
Adresa Str. Salcâmului, nr. 1, Baia Mare, Maramureș
Telefon / Fax 0374-650.650
E-mail suport@bsgcredit.ro
Adresă internet www.bsgcredit.ro

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare


Tipul de credit Credit pentru nevoi personale
Valoarea totală a creditului Lei (RON)
(Înseamnă plafonul sau sumele Creditele puse la dispoziție de către BSG Credit IFN S.A. au
totale puse la dispoziție în valori cuprinse între 200 și 10.000 RON
temeiul contractului de credit)
Condițiile care reglementează După aprobarea și semnarea contractului de credit, se va vira
tragerea creditului suma creditului în contul furnizat de către Client, într-o tranșă
(Înseamnă modul și momentul de unică.
obținere a banilor)
Durata contractului de credit zile / luni
Creditele BSG Credit IFN S.A. se acordă pe o perioadă
cuprinsă între 5 zile și 12 luni. Durata poate fi prelungită până
la următoarea zi lucrătoare dacă scadența este într-o zi
nelucrătoare.
Ratele și, dacă este cazul, Lei (RON)
ordinea în care acestea vor fi Creditul se va rambursa la data scadentă ceea ce duce la
alocate stingerea tuturor datoriilor față de BSG Credit IFN. Alternativ,
creditul se poate rambursa și anticipat, parțial sau total. În cazul
în care rambursarea este parțială, acest lucru presupune
diminuarea valorii totale de achitat de către Client. BSG Credit
IFN nu percepe compensație pentru rambursarea anticipată
parțială sau totală.
Valoarea totală pe care va Suma totală de plată este de Lei (RON).
trebui să o achitați (Înseamnă
suma împrumutată plus
comisioanele creditului )
Rambursările Generează o amortizare imediată a valorii totale a creditului.
Garanțiile necesare Nu e cazul.

3. Costurile creditului
Rata dobânzii aferentă % /zi / %/lună
creditului Dobânda este FIXĂ pe toată perioada contractuală.
Dobânda anuală efectivă (DAE) % / an
(Acesta este costul total exprimat Dobânda anuală efectivă, denumită în continuare DAE, este
ca procentaj anual din valoarea egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor
totală a creditului. DAE vă ajută angajamentelor de plată prezente sau viitoare, convenite de
să comparați diferite oferte) către BSG Credit IFN împreună cu Clientul și este folosită în
vederea comparării diverselor oferte de creditare.
DAE se calculează după următoarea formulă:

Unde:
• X este DAE;
• m este numărul ultimei trageri; Acesta este costul total
exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.
DAE vă ajută să comparați diferite oferte.
• k este numărul unei trageri, astfel 1≤k≤m;
• Ck este valoarea tragerii k;
• tk este intervalul exprimat în ani și fracțiuni de an dintre data
primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1=0;
• m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
• l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
• Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
• Sl este intervalul exprimat în ani și fracțiuni de an dintre data
primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.
Ipoteză: Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe
ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână
valabil pentru perioada convenită, iar creditorul și consumatorul
își vor îndeplini obligațiile în condițiile și în termenele
convenite în contractul de credit.
Exemplu reprezentativ de calcul: Pentru un credit de consum
în valoare de 2.000 lei luat pe o perioadă de 30 zile, cu dobândă
fixă de 1,2% /zi (432% pe an), DAE este de 4.114,28%,
valoarea totală plătibilă de către Client este de 2.720 lei.
4. Costuri aferente
Valoarea costurilor aferente Clientul trebuie să se asigure că la data scadentă dispune de
utilizării unui mijloc specific de suficiente fonduri pentru plata tuturor obligațiilor ce decurg din
plată contractul de credit. BSG Credit IFN nu percepe comisioane
pentru utilizarea nici unui mijloc de plată. Clientul va suporta
orice comisioane și costuri impuse de către banca emitentă și de
către procesatorii de plăți care au emis cardul bancar, inclusiv
costurile asociate cu schimbul valutar, iar în cazul plăților prin
virament bancar, orice costuri impuse de banca sa pentru
efectuarea viramentului. În efectuarea de plăți externe cu card,
banca emitentă a cardului, precum și procesatorii de plăți cu
card pot percepe comisioane direct sau cursuri de schimb
valutar diferite de cursul practicat de BNR.
Comisioane Comision de analiză dosar: 0 lei
Comision lunar de administrare credit: 0 lei
Comision pentru plată anticipată: 0% din valoarea creditului
rambursat anticipat.
Costuri în caz de întârziere la În caz de neplată la scadență, vi se va aplica o dobândă
plată Plățile neefectuate ar putea penalizatoare de % pe zi aplicată la principalul restant, începând
să aibă consecințe grave pentru cu următoarea zi calendaristică după data scadenței.
dumneavoastră (de exemplu Conform art. 38 pct. 2, din OUG 50/2010, modificat conform
executarea silită a bunurilor, art. 53 din OUG 52/2016, rata dobânzii penalizatoare se
poprirea conturilor bancare și a calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei
oricăror venituri) și să puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente şi se
îngreuneze obținerea de credite în aplică la principalul restant. În cazul neachitării sumelor
viitor. datorate, BSG Credit IFN are dreptul să pună în executare
contractul de credit. Pentru creditul reziliat, BSG Credit IFN are
dreptul să încaseze dobânda penalizatoare pentru fiecare zi
stabilită conform contractului şi să apeleze la companii de
recuperare a creanțelor, debitelor, datoriilor sau prin avocat.
5. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de retragere Clientul are la dispoziție un termen de 14 zile de la data
Aveți dreptul să renunțați la încheierii Contractului de credit pentru a solicita încetarea
contractul de credit în termen de acestuia, fără a invoca motive. Clientul va notifica, în scris,
14 zile calendaristice de la data BSG Credit IFN referitor la intenția de retragere din Contract
încheierii lui. înainte de expirarea termenului menționat anterior, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă pe
adresa BSG Credit IFN sau prin completarea unei cereri în acest
sens la sediul Creditorului, caz în care data înregistrării cererii
la Creditor se consideră data expedierii. În vederea încetării
Contractului în această modalitate, Clientul are obligația de a
rambursa Creditorului, în maxim 30 zile de la data notificării
toate sumele retrase și utilizate din credit, inclusiv dobânda
aferentă perioadei de timp de la data intrării în vigoare a
Contractului și până la data achitării integrale, astfel cum
acestea îi vor fi comunicate la cerere de către Creditor
Rambursare anticipată Clientul poate rambursa în avans, parțial sau în totalitate,
Aveți dreptul, în orice moment, să Creditul împreună cu dobânda acumulată, la orice dată până la
rambursați creditul total sau scadența finală.
parțial.
Compensare în caz de BSG Credit IFN nu percepe compensare în caz de rambursare
rambursare anticipată anticipată totală sau parțială.
Consultarea unei baze de date BSG Credit IFN va consulta baze de date relevante în
Creditorul trebuie să vă analizarea dosarelor de credit.
informeze imediat și gratuit Veți fi informat imediat și gratuit de către BSG Credit IFN
asupra rezultatelor consultării despre rezultatele consultării unei baze de date în cazul în care
unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări.
cererea de creditare este respinsă
pe baza acestei consultări
Dreptul de a primi proiectul de Aveți dreptul să primiți un exemplar al proiectului de contract
contract de credit de credit, cu excepția cazului în care BSG Credit IFN nu poate
Aveți dreptul ca, la cerere, să încheia un contract de credit cu dvs. la momentul solicitării.
obțineți gratuit un exemplar al
proiectului de contract de credit
Protecția datelor personale BSG Credit IFN se obligă să păstreze confidențialitatea
informațiilor cu privire la contractul semnat de Client, cu
excepția situațiilor în care dezvăluirea informațiilor este
prevăzută de lege, ori informațiile sunt deja publice.

Cesiunea BSG Credit IFN are dreptul să cesioneze drepturile sale


rezultate în urma încheierii contractului de credit, fără acordul
prealabil al împrumutatului, însă cu obligația de a notifica
împrumutatului cesiunea drepturilor și obligațiilor sale
provenite din contractul de credit în termen de 10 (zece) zile
calendaristice de la efectuarea ei, conform OUG 50/2010
modificată și completată.
Perioada de timp pe parcursul Aceasta informație este valabilă 15 zile calendaristice calculate
căreia creditorul este ținut să de la data emiterii.
respecte obligațiile pre-
contractuale

S-ar putea să vă placă și