Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret”

Comisia Dirigintilor

Raport de activitate pentru anul şcolar 2019 – 2020


Semestrul II

Comisia Consiliere şi Orientare şi-a propus pentru anul şcolar 2019-2020 o


serie de ţinte strategice, dintre care amintim: reconsiderarea managementului la
nivelul şcolii şi al clasei; formarea corpului profesoral în vederea aplicării metodelor
active, de grup la orele de consiliere şi orientare; asigurarea educaţiei de bază pentru
toţi elevi; formarea competenţelor – cheie specifice orelor de consiliere şi orientare;
asigurarea calităţii proceselor de predare şi învăţare precum şi a serviciilor
educaţionale; educaţia prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare; integrare
europeană şi cooperare internaţională; dezvoltarea parteneriatelor; antrenarea elevilor
în activităţi de informare şi formare continuă; optimizarea relaţiei şcolii cu familia;
realizarea unor cercetări pentru diagnosticarea relaţiei şcoală-familie; eficientizarea
utilizării timpului liber al elevului; dezvoltarea unor proiecte educative care să implice
elevii în procesul de predare; atragerea sponsorilor în organizarea acţiunilor
extraşcolare; promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul elevilor; implicarea
elevilor în acţiuni comunitare.
Profesorii diriginţi ai claselor, sprijiniţi îndeaproape de către conducerea şcolii,
au căutat, pe întreg parcursul semestrului, atingerea a cât mai multe dintre aceste ţinte
strategice, aşa cum rezultă din cele ce urmează:

I. Curriculum
I.1. Asigurarea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ
Au fost întocmite în termenul stabilit planificările anuale şi semestriale după
noul model de planificare. Toţi profesorii diriginţi au realizat câte o mapă conţinând
proiecte de lecţii, chestionare, materiale necesare desfăşurării lecţiilor de consiliere şi
orientare precum şi documente necesare managementului clasei.
PUNCTE TARI
 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare
şi extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul
acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi,
1
particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de
învăţământ;
 realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a
activităţii educative: Planul managerial al comisiei metodice a diriginţilor
Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul
desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii;
 s-a elaborat programul de activitate ale acesteia, s-au stabilit
responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face
evaluarea/feed-back-ul;
 folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul
dirigintelui;
 s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii
 relaţia bună dintre diriginţi şi majoritatea elevilor;
 implicarea în concursuri şcolare;
 perfecţionarea constantă a întregului personal;
 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării
valenţelor educative;
 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de
învăţământ;

PUNCTE SLABE
 slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei
faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;
 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile
educative extracurriculare și extrașcolare ;
 existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă
cele mai eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen;

OPORTUNITAŢI:
 vizionarea unor spectacole de teatru, etc.
 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor
legături interumane strânse.

AMENINŢĂRI:
2
 existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
 influenţa „grupului” de elevi;
 elevi cu probleme de comportament

S- au încheiat parteneriate cu Poliţia de proximitate şi cu Asociaţia armenilor din Iaşi

II. Activităţi extrașcolare


Proiectele educative realizate în semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020
au vizat implicarea unui număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la
diverse activităţi educative, şcolare şi extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor
extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea străzii.

În cadrul activităţilor şi cercurilor cu caracter artistic s-au realizat următoarele:


Activităţi de prevenire a delincvenţei, traficului de fiinţe umane, consumului de
alcool, tutun, droguri.
- Eminescu 170 de ani, ziua culturii nationale – 15.01.2020, coordonatori prof.
diriginti
- Ziua Unirii Principatelor „Sa cinstim istoria patriei” – 24.01.2020
- “Votam pentru dragoste” Valentine’s Day/Dragobete – 14.02.2020
- „Ziua martisorului si Ziua Mamei” – 06.03.2020, coordonatori profesorii
diriginti si elevii.

Referate susținute la sedințele comisiei

Aspecte motivationale in orientarea profesionala a adolescentilor - Antonia Monica


Despre rolul dirigintelui - Bustine Adriana
Autocunoastere si dezvoltare personala - Fiko Ana
Calitatea stilului de viata - Gontineac Daniela
Combaterea violentei in liceu - Malus Elena
Respectul de sine-sistemul imunitar al constiintei - Naum Lucia
Comunicarea cu adolescentii - Sanduleanu Daniela
Prevenirea si combaterea esecului scolar - Zvoristeanu Adrian

Director, Responsabil comisie,


Prof. Gheorghiu Corina Prof. Malus Elena Luminita

S-ar putea să vă placă și