Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIŢA MAGIC LAND ONE

2020-2021
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
GRĂDINIŢĂ - PSIHOLOG

“VREAU SĂ CRED”

DIRECTOR : INIȚIATOR - EDUCATOARE

IOANA MATEIU
“VREAU SĂ CRED”

ECHIPA DE PROIECT
INIŢIATORII PROIECTULUI: GRĂDINIŢA CU P.P. MAGIC LAND ONE
LOCALITATEA: CLUJ-NAPOCA
GRUPA: MICĂ, MIJLOCIE ȘI MARE
EDUCATOARE: CRISTUREAN DENISA
POP DELIA
MATEIU IOANA
DIRECTOR: MIHETIU CRISTINA

PARTENERII PROIECTULUI: PSIHOLOG

PERIOADA DE DERULARE:
OCTOMBRIE 2020 - IUNIE 2021

GRUPUL ŢINTĂ:

Copiii preșcolari din grupa mică, mijlocie și mare din Grădinița cu PP Magic Land One

BENEFICIARII PROIECTULUI:

DIRECTI: copiii preșcolari


INDIRECȚI: educatoarele, părinții copiilor, psihologul

ARGUMENT
Copiii nu se nasc cu abilitatea de a tolera neplăcerile ... aceasta se învaţă în timp.
Pe măsură ce ei cresc, au din ce în ce mai multe oportunităţi de a-şi dezvolta toleranţa la
frustrare.
De multe ori, copiii răspund la frustrare prin agresivitate. Se enervează, ţipă sau încep să se
îmbrâncească, să muşte, să lovească, supăraţi fiind că nu ies toate lucrurile aşa cum ar dori ei. Loviturile
sau muşcăturile sunt normale până la o limită pentru toţi copiii. Însă, aceasta nu înseamnă că le putem
ignora; dimpotrivă, îl putem ajuta pe copil să-şi exprime emoţiile într-un mod diferit. Felul în care
copilul este învăţat să suporte frustrarea, determină apariţia sau atenuarea acestor stări de furie.
Fără corectarea necesară, singurul lucru care va fi depăşit va fi doar ţipătul, lovitul şi trântitul pe
jos. Atitudinea din spatele ieşirii temperamentale rămâne. Nu este depăşită; dimpotrivă, ea va apărea din
nou şi din nou atâta vreme cât vom trata doar simptomul şi nu cauza comportamentului indezirabil.
Ţipătul şi lovitul sub formă de protest, mai târziu se vor dezvolta în forme şi mai violente de agresivităţi
fizice şi verbale.
Problemele comportamentale hiperchinetice şi de tip opozant sunt cele mai frecvente tulburări
specifice copilăriei; acestea pot apărea asociate dar și izolat, ambele fiind cunoscute sub termenul de
tulburări comportamentale de externalizare sau tulburări expansive .
În ceea ce privește tulburările hiperchinetice, caracteristicile definitorii ale acestora sunt:
deficitul atenţional, impulsivitatea și hiperactivitatea.
Deoarece în cazul tulburărilor hiperchinetice sunt afectate mai multe domenii ale vieţii este
necesară intervenţia în echipă bazându-se pe o abordare multimodală, centrată pe copil și relaţia dintre
acesta și părinţi precum și dintre copil și cadre didactice.
La vârsta preșcolară, datorită autonomiei mai reduse a copilului de această vârstă, cel mai
important rol îl au activitătile centrate pe familie și copil și demersurile centrate pe grădiniţă, cele
centrate exclusiv pe preșcolar fiind foarte puţine la număr.
Acești copii sunt greu de disciplinat. Deseori, ei nu răspund la pedeapsă şi declanșeaza frecvent
stări de tensiune și conflicte ca răspuns la critică, pedeapsă sau orice altă formă de negativism din partea
celorlalţi. Cu toate acestea, ei au nevoie de măsuri de disciplină fermă, de obișnuinţe, de multă răbdare
din partea celorlalţi și de încurajare chiar și pentru cel mai mic progres.
Comportamentul impulsiv, inatentia, hiperactivitatea copilului sunt, de cele mai multe ori,
simptome exasperante pentru cei din jur, având consecinţe grave asupra evoluţiei ulterioare a bolii si un
impact negativ asupra dezvoltării echilibrate a copilului.
Părinţii sunt adesea frustraţi şi furioşi datorită comportamentelor indezirabile ale copiilor lor şi,
de aceea, au nevoie de suport şi informare corespunzătoare.
„Copilul are o psihologie specială. Exact la fel cum, în timpul perioadei embrionare, corpul lui
este parte a trupului mamei, tot astfel, mintea sa este pentru mulţi ani parte a atmosferei mentale
parentale.” (C.G.Jung)
Iată de ce este atât de important modul în care adultul se raportează la nemulţumirea copilului.
Acesta va căuta în părinte, în educator sau în psiholog un sprijin pentru a putea face faţă situaţiei
stresante; prin intermediul lui, va încerca să înţeleagă de ce lucrurile nu decurg întotdeauna aşa cum îşi
imaginează el.
A fi consilierul copiilor înseamnă a fi partenera de joc, prietena cea mai bună, cea mai sinceră,
prietena lor mai mare spre care se îndreaptă în orice clipă a vieţii lor.
Activitatea de consilier a copilului constituie cheia spre cel mai valoros capital OMUL.
DESCRIEREA PROIECTULUI
Parteneriatul se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2016-2017. În perioada aceasta psihologul
grădiniţei împreună cu educatoarele vor desfăşura activităţi educative: jocuri didactice, povestiri, lecturi
după imagini, jocuri de rol, desene, picturi, colaje, activităţi practice, prin intermediul cărora vor
urmări: capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor
celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine; dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi
intercunoaştere; creşterea stimei de sine; dezvoltarea conceptelor prosociale, reducerea frecvenţei
comportamentelor agresive la copii; formarea şi dezvoltarea unei atitudini comportamentale adecvate în
momentul confruntării copilului cu sentimentul frustrării.
Prin activităţile pe care le vor parcurge, preşcolarii, vor învăţa cum să se comporte în diverse
situaţii, cu colegii lor la grădiniţă, în familie şi la locurile de joacă.
Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei
imagini de sine pozitive.

ANALIZA DE NEVOI
COPII
Îmbunătăţirea relaţiilor
dintre copii prin
rezolvarea de situaţii
conlictuale.

CUI FOLOSEŞTE
PARTENERIATUL?

PĂRINŢI CADRE
DIDACTICE PSIHOLOGUL
Informare în
legătură cu Aprofundarea Prevenirea
modalităţile de tehnicilor de apariţiei
rezolvare a consiliere a situaţiilor
conflictelor copiilor conflictuale.

SCOPUL PROIECTULUI
Dezvoltarea conceptului de sine, a conceptelor prosociale, a capacităţilor de autocunoaştere şi
intercunoaştere, creşterea stimei de sine; Creşterea toleranţei la frustrare.

OBIECTIVE GENERALE
Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate prin activităţi, atrăgătoare, de tip: joc,
concurs, povestire, lectură după imagini.
Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi colegi, cadre didactice;
Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi de caracter;
Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
Dezvoltarea şi promovarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE CARE URMĂRESC


ATINGEREA OBIECTIVELOR STABILITE:
Să respecte normele necesare integrării în viaţa socială;
Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte;
Să identifice emoţiile pozitive şi cele negative care apar în povestire;
Să deosebească emoţiile care ne plac (pozitive) de emoţiile care nu ne plac (negative);
Să identifice emoţiile pozitive şi cele negative pe care le pot resimţi copiii la grădiniţă;
Să identifice soluţii pentru situaţiile când resimt emoţii negative;
Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi
cunoscute;
Să identifice modalităţi diferite de rezolvare a problemelor cotidiene;
Să identifice comportamentele agresive din cadrul poveştilor;
Să identifice consecinţele comportamentelor agresive;
Să identifice manifestări comportamentale de tip opozant;
Să identifice caracteristicile personale prin care se deosebeşte de ceilalţi.

REZULTATE AŞTEPTATE

Prevenirea conflictelor dintre copii.


Creşterea stimei de sine.
Formarea atitudinilor pozitive.

RESURSELE PROIECTULUI
UMANE: educatoarele, preşcolarii grupei mici și mijlocii, psihologul grădiniţei, părinții;
MATERIALE: dotările sălilor din grupă, albume cu fotografii, cărți, materiale diverse de lucru, aparat
foto, video-proiector, calculator, Cd-uri, lucrări realizate de copii, carioca,creioane colorate, hârtie
colorată ,lipici, diplome, imprimantă;
FINANCIARE: contribuția părinților, sponsori, autofinanţare;
DE INFORMARE: cărți, pliante, afișe.
METODE/ TEHNICI/ PRINCIPII DE LUCRU
Observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, studiu de
caz, explozia stelară, benzi desenate, brainstormingul dialog, dezbateri, expuneri, expoziţii, atelier de
lucru, vizionare de film etc.

MIJLOACE DE REALIZARE
Lectură după imagini, povestirea, activităţi practice, desene, picturi, colaje, joc de rol/ teatrul de păpuşi,
joc cu text şi cânt, jocuri de mişcare, vizite, plimbări.

FORME DE REALIZARE
Activităţi frontale
Activităţi pe echipe
Activităţi pe grupuri mici

PROGNOZA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARTENERIAT


Proiectare:
întocmirea proiectului de parteneriat;
întocmirea calendarului derulării acţiunilor;
popularizarea proiectului de parteneriat;
pregătirea materialelor necesare desfăşurării activităţilor.

Formare,dezvoltare profesională şi personală:


studiu individual;
pavoazarea grupei;
informarea părinţilor despre acţiunile proiectului;
desfăşurarea activităţilor propuse;
întâlniri informative şi consultative între cadrele didactice.

CALENDARUL DERULĂRII ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE


ÎN PARTENERIAT (ANEXA 1)

MONITORIZARE
Respectarea calendarului activităţilor.
Prezentarea periodică a activităţilor derulate.
Procese-verbale pentru activităţile realizate.
Înregistrare video, fotografii de la unele activităţi desfăşurate.

EVALUARE
Albume cu fotografii.
CD cu secvenţe din activităţile desfăşurate.
Dramatizări, serbări.
Portofolii la nivelul fiecărei grupe partenere.
Expoziţie cu lucrările copiilor.
Autoevaluare.

DISEMINAREA REZULTATELOR
Întocmirea unui portofoliu (fotografii din timpul activităţilor, proiecte de activitate, înregistrări video),
care va fi prezentat cadrelor didactice din alte unităţi cu ocazia cercurilor pedagogice.
Experiența pozitivă și rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoștința întregii instituții și unor instituții
similare, după un plan de diseminare a experienței, utilizând o diversitate de mijloace de comunicare (În
cadrul comisiei metodice).
Întocmirea unui portofoliu (fotografii din timpul activităţilor, proiecte de activitate, înregistrări video),
care va fi prezentat cadrelor didactice din alte unităţi cu ocazia cercurilor pdagogice.
Avizierul grădiniţei.
Antrenarea părinţilor în derularea proiectului.

FINALIZAREA PARTENERIATULUI
La finalul parteneriatului se va organiza activitatea “Copil ca tine sunt şi eu” la care vor participa părinţii
copiilor, specialişti, cadre didactice, copii din celelalte grupe.

ACŢIUNI
Schimb de jucării;
Program artistic: scenete, cântece, poezii, jocuri muzicale;
Concursuri cu premii.
.
CALENDARUL DERULĂRII ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE
ÎN PARTENERIAT (ANEXA 1)

NR. DATA TEMA MODALITĂŢI PARTICIPANŢI


CRT. DE REALIZARE

1 Octombrie EMOŢII DE Povestire Educatoarele


TOAMNĂ
2020 Grupa mică

Grupa mijlocie

Grupa mare

Psihologul

2 Noiembrie CUM ŞTIM CE Povestire Educatoarele


SIMTE CELĂLALT?
2020 Dramatizare Grupa mică

Grupa mijlocie

Grupa mare

Psihologul

3 Decembrie COMPORTAMENT Vizionare DVD Educatoarele


E BUNE DE
2020 Grupa mică
URMAT!
Grupa mijlocie

Grupa mare
Psihologul
Educatoarele

4 Ianuarie SUNTEM DIFERITI Povestirea Grupa mică

2021 Grupa mijlocie

Grupa mare

Psihologul

5 Februarie POTRIVIT SAU Teatru de păpuşi Educatoarele


NEPOTRIVIT?
2021 Grupa mică

Grupa mijlocie

Grupa mare

Psihologul

6 Martie CĂLĂTORIE PRIN Povestire Educatoarele


ÎMPĂRĂŢIA
2021 Grupa mică
EMOŢIILOR!
Grupa mijlocie

Grupa mare

Psihologul

7 Aprilie CUM SUNT EU, Joc de rol Educatoarele


CUM E
2021 Dramatizare Grupa mică
CELALALT?
Povestire Grupa mijlocie

Grupa mare
Psihologul

8 Mai DENIS ŞI ARICEL Povestire Educatoarele

2021 Grupa mică

Grupa mijlocie

Grupa mare

Psihologul

9 Iunie CE ŞTIM DESPRE Joc didactic Educatoarele


PRIETENIA
2021 Grupa mică
ADEVĂRATĂ
Grupa mijlocie

Grupa mare

Psihologul

PROTOCOL DE COLABORARE
Se încheie prezentul protocol de colaborare între educatoarele grupei mici și
mijlocii și Psihologul Grădiniţei. Prin prezentul act, cele două părți se obligă să respecte
planificarea acțiunilor, temele și responsabilitățile stabilite.
 

Educatoare :  Psiholog: 
MĂRGINEAN MARIA
Molea Ioana
Cristurean Denisa
Pop Delia
Pintilie Anamaria

S-ar putea să vă placă și