Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILruL RAIONAL UNGHENI

COMISIA D(TRAOR.DINARA RAIONALA DE SANATATE PUBLICA

din 12.05.2O2I

din 28' L2'2OO6;


in temeiul Legii privind, administralia publicd' locald' nr. 436-)fl/I stat a sanStifii
inbazaart. 58 din Legea nt. Lo/2oo^9 privind supraveghereade art' 183)' cu
publice (Monitorul OfrciJ al Republicii iltoldova, 2OO9, nr' 67,
modifrcdrile ulterio are ; publicS'
Intru executarea Hotdr6rii Comisiei nalionale extraordinare de sdndtate
nr. 54 din 29 aPrilie 2O2L; cod verde, in baza
Avdnd in vedere stabilirea in raion a grad.rrlui de alert6'
indicatorului de il;tdJta COVIO -19 la 100 mii populalie, la data de ,2'O5'2O2L'
"t

comisia raionali extraordinari de sinitate publici


HoTIRASTE:
provocatS' de infeclia
1. se ia act d.e Not5. informativS. privind evolulia pandemiei
covlD -19 in raionul Ungheni la data de 12.05.2021 (se arrexeazdl' din raion
2. se reia orgaxizare" pro"."tlui educafional
in institufile de invd'{dmant
incepand cu data de
clJ prezera[a fizicd. a elevilor din toate treptele gcolare,
13.o5.202r.
3. Managerii institut'ilor de irvdfemant vor
asigura respectarea strictS' a normelor
cu stabilirea
de sSndtate publicd privind prevenirea 9i rd'spandirea coVID-lg,
numirului de elevi prezenfi.in clasa., inbazasuprafefei sdlii de c1as5" sdnitate
4. Direclia educagie lglf tu. Pancu) in comun cu
Direclia Centrul de
public6 Ungheni tilre. Cornei) vor monitoizarespectarea
strictd a normelor
de sdndtate public privind prevenirea 9i r5'sp6ndirea infecfiei
covlD-lg in
de invdfdmdnt'
institufile
5. Comisia raionalS extraordinard. de sdnatate public6. va monitofiza tealtzarea
prezentei hotdrdri. a

Pregedinte al Comisiei' Tatiana LAZAR


Vicepreqedinte al raionului Ungheni

Comisiei Svetlana Cadenuc


Secretar al r