Sunteți pe pagina 1din 67

IOANA BOGATONIU

Caiet de vacanţă
pentru clasa a III-a

Exerciţii pentru disciplinele:


 Limba şi literatura română
 Matematică

Editura Educart
Limba şi literatura română

Testul u
I. Citeşte cu atenŃie textul:

Cartea, prietena mea

Cartea este un ospăŃ al minŃii la care oricine este poftit. Ea ne răsplăteşte cu


generozitate dragostea pe care i-o purtăm.
Este de ajuns să deschid o carte pentru a pătrunde într-o lume nebănuită.
Găsesc uşor răspuns pentru orice întrebare care mă frământă. Cartea mi-l
repetă, fără să se supere, până îl înŃeleg.
Cartea îmi este o prietenă credincioasă şi discretă. Ea nu-mi vorbește decât
atunci când o întreb. Dacă n-am înŃeles-o, aşteaptă cu răbdare să revin. Nu mă
jigneşte şi nu mă face niciodată să roşesc fiindcă nu ştiu ceva…
Şi, ca în oricare prietenie adevărată, ea mă ajută necondiŃionat, iar eu o
iubesc în orice împrejurare.

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Precizează titlul şi numărul alineatelor textului.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Scrie cuvinte:
• cu acelaşi înŃeles pentru cuvintele subliniate în text:
_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________

• cu sens opus pentru cuvintele scrise „îngroşat” în text:


_______________ ≠ _______________ _______________ ≠ _______________
_______________ ≠ _______________ _______________ ≠ _______________

3
3. Reciteşte primul enunŃ din text, apoi explică-l.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Scrie un enunŃ în care verbul „purtăm” să aibă un sens diferit de cel din text.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Ce sens are verbul „să roşesc”? Găseşte un alt sens pentru acest verb şi scrie
un enunŃ.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Completează cu expresii din text:


• Cartea este: _________________________, ______________________,
_________________________.

7. Selectează din text şi scrie adjective potrivite pentru substantivele:


• carte → _________________________
• prietenă → _________________________
• lume → _________________________

8. Găseşte în text, apoi scrie un enunŃ cu un pronume la persoana:


• I → _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• a III-a → _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Alege din text un verb la timpul prezent, trece-l la timpul trecut, apoi scrie cu
el un enunŃ.
• _________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4
Testul v
I. Citeşte cu atenŃie textul:

„Lupuşorului cel sur nu i se dezlipiseră de prea multă vreme ochii, dar deja
putea vedea cu mare claritate. Încă de când nu-i dăduseră bine ochii, el simțise,
gustase şi mirosise. Îşi cunoştea cei doi frați şi cele două surori. Începuse să se
zbenguie împreună cu ei, stângaci, şi chiar să se ciondănească, scoŃând din micul lui
gâtlej un sunet aspru (strămoşul mârâitului) atunci când se întărâta. Şi cu mult
înainte să deschidă ochii învățase să-şi cunoască mama prin atingeri, prin gust şi
prin miros – un izvor de căldură, de hrană lichidă şi de tandreŃe.”
(Jack London, ColŃ Alb)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Care crezi că este numele „lupuşorului cel sur”?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Folosind un dicŃionar explicativ, precizează înŃelesul cuvintelor subliniate în


text:
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________

3. Completează cu expresii din text:


• Pentru puiul de lup mama era: „ ________________________________
__________________________________________________________________ ”.

4. Înlocuieşte expresia „hrană lichidă” cu un substantiv şi formulează cu acesta


o propoziŃie.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5
5. Selectează din text un substantiv care denumeşte:
• o fiinŃă → _____________________
• o acŃiune → _____________________
• o însuşire → _____________________

6. Alege din text, apoi scrie câte un enunŃ cu:


• un pronume personal, persoana a III-a, numărul plural:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• un numeral:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Transformă în verbe în substantivele următoare:


• atingeri → _____________________
• gust → _____________________
• miros → _____________________

8. Scrie un enunŃ în care cuvântul „vreme” să aibă un alt sens decât în text.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9*. Citeşte lectura în întregime pentru a afla povestea puiului de lup!

6
Testul w
I. Citeşte cu atenŃie textul:

„Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepuraşul se opri o clipă să se


odihnească. Atunci, de la spate, se ridică, albă şi ea, ca de gheaŃă, luna. Stelele
păliră; pădurea, copacii, tufele îşi dezbrăcară deodată umbra. Iar iepuraşul împietri
de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două coarne grozave.
După clipa de spaimă, iepuraşul se destinse ca o coardă şi o zbughi la goană, se
prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre…”
(Emil Gârleanu, Fricosul)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. De ce „împietri de groază” iepuraşul?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Marchează cu X enunŃul care explică cel mai bine titlul lecturii:


• Iepurele se sperie şi de umbra lui. 
• Iepurele este speriat de apariŃia lunii. 

3. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi sens pentru:


• spaimă = _______________________
• se destinse = _______________________
• goană = _______________________
• veni de-a dura = _______________________

4. Selectează din text câte un:


• substantiv → _______________________
• adjectiv → _______________________
• pronume → _______________________
• numeral → _______________________
• verb → _______________________
7
5. „…iepuraşul se opri o clipă… ”
• Subliniază cu o linie subiectul şi cu două linii predicatul propoziŃiei.
• Analizează părŃile de propoziŃie.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Schimbă numărul substantivelor din singular în plural sau invers, după caz:
• iepuraşul – _______________________
• pădurea – _______________________
• copacii – _______________________
• tufele – _______________________

7. Precizează timpul verbelor:


mergea → _______________________
se opri → _______________________
se prăvăli → _______________________
veni → _______________________

• Scrie propoziŃii în care aceste verbe să fie la timpul prezent.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Scrie o propoziŃie în care substantivul „iepuraşul” să fie subiect şi alta în care


să aibă rol de altă parte de propoziŃie.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8
Testul x
I. Citeşte cu atenŃie textul:

O călătorie de vis

În clasă e linişte. Vocea caldă a doamnei învăŃătoare ne mângâie auzul,


rostind expresii parcă desprinse dintr-un basm: „gură de rai”, „Ńinuturi binecuvân-
tate de Dumnezeu”…
Privim cu toŃii uimiŃi harta de pe perete, până mai ieri ignorată, şi începem
să-i desluşim tainele. Aflăm că fiecare culoare are un rost, că relieful Ńării noastre
este aşezat în trepte…
O pornim cu arătătorul într-o călătorie de vis. Întârziem o clipă în Delta
Dunării, privim Marea Neagră, apoi, urcând treaptă cu treaptă, străbatem verdele
imens al luncilor şi câmpiilor, galbenul dealurilor şi ajungem să atingem cafeniul
munŃilor. Aceştia se înalŃă ca zidurile unei cetăŃi în mijlocul Ńării.
Şi, pe tot acest drum, privind în zare, ne călăuzesc explicaŃiile clare ale
doamnei.
Din vârful munŃilor, privind în zare, vedem hotarele patriei asemeni unui
brâu când albastru, când verde sau galben, când brun…
ÎnŃelegem cu toŃii de ce plaiurile româneşti sunt o adevărată „gură de rai”.

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Completează enunŃul:
• Titlul textului ar putea fi „LecŃia de ______________________”.

2. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi sens pentru fiecare dintre cuvintele subliniate
în text:
_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________

9
3. Selectează din text substantivele proprii şi scrie cu fiecare câte un enunŃ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Selectează din text adjectivele care determină substantivele:


• vocea → _______________________
• verdele → _______________________
• explicaŃiile → _______________________

5. Scrie enunŃuri cu ortogramele: la/l-a, sa/s-a, săi/să-i, nea/ne-a, mai/m-ai.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Selectează din text câte un cuvânt care conŃine grupul de sunete ceru. Scrie
câte o propoziŃie cu fiecare cuvânt, precizând într-o paranteză funcŃia sintactică a
acestuia.
• ie → _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
( ______________________ )
• ea → _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
( ______________________ )

10
• oa → _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
( ______________________ )

7. Transformă în substantive verbele:


• a înŃelege → _______________________
• a descoperi → _______________________
• a explica → _______________________

8. Scrie ideea principală care ar putea fi titlul lecŃiei de geografie la care se face
referire în text.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11
Testul y
I. Citeşte cu atenŃie poezia:

„— Codrule, codruŃule,
Ce mai faci, drăguŃule,
Că de când nu ne-am văzut,
Multă vreme a trecut
Şi de când m-am depărtat,
Multă lume am umblat.

— Ia, eu fac ce fac de mult,


Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le,
Troienind cărările
Şi gonind cântările;
Şi mai fac ce fac demult,
Vara, doina mi-o ascult
Pe cărarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Umplându-şi cofeile,
Mi-o cântă femeile.”
(Mihai Eminescu, Revedere)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Răspunde la întrebări:
• Cine poartă dialogul din poezie:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• De ce are poezia titlul Revedere?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12
• De ce putem spune că poetul consideră codrul un prieten apropiat?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Redă în două enunŃuri întrebarea poetului şi răspunsul codrului.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Scrie enunŃuri cu ortogramele: neam/ne-am, ia/i-a.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Scrie cuvinte care au acelaşi înŃeles cu cuvintele subliniate în text:


_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________

5. • Analizează partea de vorbire scrisă îngroşat în text.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Scrie o propoziŃie în care acest substantiv să fie propriu.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Recunoaşte şi scrie trei pronume personale din răspunsul codrului.


Precizează numărul şi persoana fiecăruia.
_________________ = ________________________________
_________________ = ________________________________
_________________ = ________________________________

13
7. Scrie, din text, câte două verbe:
• la timpul prezent, apoi trece-le la timpul viitor:
_____________________ → ________________________________
_____________________ → ________________________________
• la timpul trecut, apoi trece-le la timpul prezent:
_____________________ → ________________________________
_____________________ → ________________________________

8. Găseşte un alt sens pentru substantivul „vreme” şi scrie un enunŃ.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

14
Testul U
I. Citeşte cu atenŃie textul:

„— Ce vânt te-a adus pe aici, omule, ca să-ți rămâie oasele pe alt tărâm?
— Am venit ca să prinz pe furii merelor de aur ale tatălui meu.
— Noi suntem, îi zise zmeul. Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne
lovim, în săbii să ne tăiem, ori în luptă să ne luptăm?
— Ba în luptă, că e mai dreaptă, răspunse Prâslea.”
(Petre Ispirescu, Prâslea cel Voinic şi merele de aur)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Răspunde la întrebări:
• Care sunt personajele care participă la dialog?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Ce căuta Prâslea pe alt tărâm?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Explică expresia subliniată în text.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Uneşte cuvintele cu acelaşi înŃeles:


tărâm hoŃii
furii Ńinut
zise spuse

4. Găseşte în text, apoi scrie câte o propoziŃie cu fiecare substantiv care denumeşte:
• un fenomen al naturii:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15
• o fiinŃă:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• o acŃiune.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Ce parte de vorbire este cuvântul „îngroşat” în text?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Scrie un enunŃ în care acest cuvânt să aibă un alt sens.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Analizează părŃile de vorbire, precizând şi funcŃia sintactică, din propoziŃia:


„… îi zise zmeul”.
______________ = __________________________________________
______________ = __________________________________________
______________ = __________________________________________

7. Găseşte în text câte un cuvânt care conŃine grupul de sunete dat, apoi scrie o
propoziŃie cu fiecare. Precizează funcŃia sintactică într-o paranteză.
• ie → _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• oa → _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• ea → _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Scrie substantivul propriu din text, desparte-l în silabe, apoi notează numărul
de consoane (C) şi de vocale (V).
_______________________________________________________ C → şi V 

16
Testul V
I. Citeşte cu atenŃie textul:

În Delta Dunării

Acolo unde Dunărea îmbrăŃişează marea, s-a născut „cel mai tânăr pământ
al Ńării” – Delta Dunării.
Obosit de atâta cale, bătrânul fluviu îşi întinde braŃele alene, admirând
imensitatea mării. Apoi, lăsând în urmă tot ce-a adunat în lunga sa călătorie, se
pierde în Marea Neagră, privind înapoi cu tristeŃe.
În pădurea de stuf e raiul puilor de raŃă, de nagâŃ, de bâtlan. Nuferii plutesc
ca nişte bărcuŃe albe pe ochiurile de apă. Şi peste toate se înalŃă trestiile ca nişte
stâlpi ai locurilor. Păsărele gureşe şi zburdalnice înviorează balta.
Din când în când, se iveşte câte un pescar bătrân ce-şi plimbă luntrea prin
desiş, căutându-şi hrana zilnică a acestor Ńinuturi: peştele.

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Răspunde la întrebări:
• Care este „cel mai tânăr pământ al Ńării”?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Ce plante şi animale trăiesc în deltă?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Care este hrana specifică deltei?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Transcrie două comparaŃii din text:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

17
3. Scrie câte un adjectiv pentru substantivele:
• fluviu → _____________________
• pământ → _____________________
• bărcuŃe → _____________________
• păsărele → _____________________

4. „Nuferii plutesc ca nişte bărcuŃe albe pe ochiurile de apă.”


• Subliniază cu o linie subiectul şi cu două linii predicatul, apoi analizează-le!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Transformă propoziția dezvoltată în propoziție simplă.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi sens pentru fiecare dintre cuvintele subliniate
în text.
_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________

6. Selectează trei verbe din text şi scrie câte o propoziție cu fiecare.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Scrie câte un cuvânt cu sens opus pentru fiecare cuvânt scris „îngroşat” în text.
___________________ ≠ ___________________
___________________ ≠ ___________________
___________________ ≠ ___________________

8. Explică expresiile:
• lasă baltă toate treburile → _______________________________________
• era baltă de transpiraŃie → _______________________________________

18
Testul W
I. Citeşte cu atenŃie textul:

• „Îi sărutam mâna.


Ea-mi da părul în sus și mă săruta pe frunte.
Ne duceam la umbra dudului din fundul grădinii.
Ea își înfigea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să
răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în
poala ei. (…)
• — Ei, ce mai vrei? îmi zicea bunica.
Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
— Să spui…
Și niciodată nu isprăvea basmul.
Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau și adormeam…”
(Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Bunica)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Răspunde la întrebări:
• Care sunt personajele din text?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Unde se aşezau bunica şi nepotul?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Ce făcea bunica? Dar nepotul?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Reciteşte cu atenŃie cele două fragmente marcate, apoi scrie ideile principale.
__________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

19
__________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

3. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi înŃeles pentru cuvintele subliniate în text:


_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________

4. Scrie un enunŃ în care cuvântul scris „îngroşat” în text să aibă un alt sens.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Selectează din text pronumele personale (forma accentuată) care înlocuiesc


numele personajelor:
• nepotul (autorul) → __________________________________________
• bunica → _________________________________________________

• Scrie câte un enunŃ cu fiecare, în care să aibă funcŃie de subiect.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Scrie adjective pentru substantivele date.


Model: „fir lung şi subŃire”
• surâsul → _________________________________________________
• basmul → _________________________________________________
• glasul → _________________________________________________
• bunica → _________________________________________________

7. Scrie câte un enunŃ cu formele pronumelui personal: -mi, mi- şi mi.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Ce sentiment leagă cele două personaje?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
20
Testul X
I. Citeşte cu atenŃie compunerea, apoi completează pe spaŃiul rezervat un final
imaginat de tine:
Visul lui Andrei

(I) • Înserarea se aşterne ca o năframă peste satul liniştit. Stelele se aprind una
câte una în imensul policandru al cerului.
Andrei întârzie lângă iepuraşul pe care l-a adus aproape îngheŃat de la
marginea satului. I-a meşterit cu tata o cuşcă. Acum îi e cald şi bine.
(C) • — Somn uşor, Rică-Iepurică! îi şopteşte Andrei. Şi eu merg la culcare.
Iepuraşul îşi ciuleşte urechile în semn de recunoştinŃă.
Băiatul adoarme cu gândul la mica vietate salvată din gerul iernii. Surâde în
somn. Mângâie perna şi îngână:
— łi-e dor de ai tăi, prietene… O să-i căutăm la primăvară…
Şi primăvara vine. Pomii înfloresc. Soarele mângâie câmpul înverzit. Andrei
şi Rică-Iepurică aleargă veseli prin iarbă. Trei iepuraşi apar ca din senin. Rică-
Iepurică o zbugheşte spre ei…
(Î) • — Andrei, trezeşte-te ____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Completează încheierea compunerii. Numeşte părŃile unei compuneri:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Reciteşte cu atenŃie fragmentele marcate, apoi scrie cele trei idei principale.
__________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
21
__________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

3. Scrie cuvinte cu acelaşi sens pentru fiecare cuvânt subliniat în text.


_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________

4. Transcrie din text expresii care conŃin ortogramele: l-a, la, i-a, să-i.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Scrie câte o propoziŃie cu substantivele proprii din text în care acestea să fie
subiecte.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Subliniază cu o linie subiectul şi cu două linii predicatul din prima propoziŃie


din text. Scrie propoziŃia simplă care ia naştere.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Completează timpul verbelor:


• întârzie → ________________________
• a meşterit → ________________________
• o să căutăm → ________________________

8. Transcrie propoziŃia în care există un numeral. Ce funcŃie are acesta?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

22
Testul at
I. Citeşte cu atenŃie versurile:

„Sunt copii. Cu multe sănii,


De pe coastă vin Ńipând
Şi se-mping şi sar râzând;
Prin zăpadă fac mătănii;
Vrând-nevrând.

Gură fac ca roata morii;


Şi de-a valma se pornesc,
Cum prin gard se gâlcevesc
Vrăbii gureşe, când norii
Ploi vestesc.”
(George Coşbuc, Iarna pe uliŃă)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Răspunde la întrebări:
• În ce anotimp se petrece întâmplarea?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Ce ne prezintă poetul în aceste strofe?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Alege însuşiri potrivite pentru substantivul „copiii” şi marchează-le cu X.


• veseli • tăcuŃi 
• trişti • liniştiŃi 
• gălăgioşi • agitaŃi 

3. Transcrie prima propoziŃie:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
23
• Ce fel de propoziŃie este?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Dezvoltă propoziŃia, Ńinând cont de conŃinutul poeziei.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Înlocuieşte substantivele subliniate cu pronume personale:


• Sunt copii. → ______________________________________________
• prin gard se gâlcevesc/ Vrăbii → ______________________________

5. Schimbă sensul substantivului scris „îngroşat” în poezie într-un nou enunŃ.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Scrie ce parte de vorbire reprezintă fiecare cuvânt subliniat, apoi scrie alături
un cuvânt cu acelaşi sens.
• _________________ → _________________ → _________________
• _________________ → _________________ → _________________
• _________________ → _________________ → _________________

7. Scrie câte un enunŃ cu ortogramele: sar/s-ar.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi sens:


vestesc = ____________________
veste = ____________________
vestă = ____________________

• Scrie forma de plural a celor două substantive:


veste = ____________________
vestă = ____________________

24
Testul ak
I. Citeşte cu atenŃie textul:

„Cele două surori îşi dădură pe dată seama că Cenuşăreasa nu era alta
decât făptura cea frumoasă pe care o văzuseră la bal. Şi i se aruncară la picioare,
cerându-i iertare pentru câinoşenia cu care s-au purtat faŃă de ea şi pentru toate
suferinŃele pe care le-a îndurat din cauza lor.
Dar vezi că Cenuşăreasa le ridică de jos şi îmbrăŃişându-le le spuse că le iartă
din toata inima şi că le roagă ca de aici înainte s-o iubească şi ele ca pe o soră bună.”
(Charles Perrault, Cenuşăreasa)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Completează:
• Fragmentul face parte din povestea ______________
scrisă de ________________________________.
• Textul are _______ alineate.

2. Explică, înlocuind expresiile cu un verb:


• „îşi dădură seama” → ________________________________________________
• „i se aruncară la picioare” → _________________________________________

3. Scrie câte un cuvânt cu înŃeles asemănător cuvintelor subliniate în text:


_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________
_________________________ = _________________________

4. Scrie câte o idee principală pentru fiecare alineat din text:


__________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• __________________________________________________________________

25
5. „Cenuşăreasa le ridică de jos ”
• Subliniază cu o linie subiectul şi cu două predicatul.
• Scrie propoziŃia simplă.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Analizează părŃile de vorbire:
Cenuşăreasa = ______________________________________________
ridică = ______________________________________________
le = ______________________________________________

6. Alege din text, apoi scrie câte o propoziŃie cu:


• un substantiv propriu:
___________________________________________________
___________________________________________________
• un verb la timpul prezent:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• un numeral:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• un substantiv însoŃit de adjectiv:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Scrie patru cuvinte care conŃin ii, după model:


• fiinŃă
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Scrie patru substantive care se scriu la numărul plural cu ii final.


Model: elevul → elevii
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

26
Testul al
I. Citeşte cu atenŃie textul:

Omul de zăpadă

O zi întreagă au meşterit AncuŃa şi fratele ei, Bogdan. Ninsese mult şi


plapuma de omăt era groasă şi pufoasă. Tocmai bună ca să înalŃe un om de zăpadă.
— VeniŃi la masă, copii! i-a strigat mama pe la ora prânzului.
— Încă puŃin, mami! i-a răspuns fetiŃa îmbujorată de emoŃie şi de efort.
Omul alb se înălŃase ca un străjer în ogradă, privind în zare cu doi ochi de
cărbune. Abia după ce i-au aşezat un nas roşu ca o creastă de cocoş au intrat în
casă.
După masă au revenit la lucru. O oală veche a devenit pe dată căciulă, un
măturoi s-a transformat în bastonul moşneagului de nea. Îi mai lipsea un nume.
— Să-i spunem „Moş Omăt”! şi-a dat cu părerea Bogdan.
— Nu, mai potrivit ar fi „Străjerul”! a adăugat AncuŃa.
Şi aşa i-a rămas numele. FetiŃa avea ultimul cuvânt întotdeauna.

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Răspunde corect:
• Care sunt personajele povestirii?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• De ce crezi că AncuŃa a considerat că omului de zăpadă i se potriveşte
numele „Străjerul”?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Explică expresiile subliniate în text.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
27
3. Formează perechi de cuvinte cu acelaşi sens, după model:
• ogradă, au meşterit, omăt, străjer, zare, zăpadă, au lucrat, paznic,
depărtare, curte.
• ogradă = curte
_______________ = _______________
_______________ = _______________
_______________ = _______________
_______________ = _______________

4. Formează perechi de cuvinte cu sens opus, după model:


• groasă, puŃin, au intrat, potrivit, ultimul, subŃire, mult, au ieşit,
nepotrivit, primul
• groasă ≠ subŃire
_______________ ≠ _______________
_______________ ≠ _______________
_______________ ≠ _______________
_______________ ≠ _______________

5. Subliniază subiectul cu o linie şi predicatul cu două linii din ultima


propoziŃie din text. Analizează-le!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Selectează din text două:


• substantive şi precizează felul lor:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• verbe şi precizează la ce timp sunt:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Scrie câte un substantiv potrivit pentru adjectivele:


_______________ groasă; _______________ îmbujorată;
_______________ veche; _______________ alb.

28
8. Scrie câte un enunŃ cu fiecare dintre ortogramele:
ia/i-a, sa/s-a, iau/i-au.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

29
Testul am
I. Citeşte cu atenŃie textul:

„— Unde e turla aceea înaltă şi ascuŃită? în întrebă ea.


— Ce turlă? Habar n-am…
— Nu ştii nicio biserică cu o săgeată în vârf?
— Cum să nu, ştiu…
— Atunci, hai şi mi-o arată…
— De arătat Ńi-o arăt eu, dar mai întâi trebuie să-mi spui ce-mi dai în schimb.
Heidi se scotoci prin buzunare şi scoase o poză pe care erau pictaŃi nişte
trandafiri roşii. łinea mult la această poză, căci o căpătase în dar de la Clara;
totuşi, i-o oferi.
BăieŃandrul se uită la poză şi clătină din cap, în semn de nemulŃumire.”
(Johanna Spyri, Heidi, fetiŃa munŃilor)

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Răspunde la întrebări:
• Cine poartă un dialog în acest fragment?
__________________________________________
__________________________________________
• Ce doreşte să afle Heidi?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Ce valoare are poza oferită de către fetiŃă băiatului pentru fiecare dintre ei?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Continuă replicile celor doi întrerupte prin puncte de suspensie (…):


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
30
3. Scrie câte un cuvânt cu acelaşi sens pentru fiecare cuvânt subliniat în text:
_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________
_______________ = _______________ _______________ = _______________

4. Scrie un enunŃ în care cuvântul scris îngroşat să aibă un alt sens decât în text.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Selectează din text, apoi alcătuieşte câte o propoziŃie cu:


• un substantiv însoŃit de două adjective:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• un substantiv însoŃit de un adjectiv.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Scrie din text:


• pronumele personale care înlocuiesc substantivele:
– Heidi → ____________
– băieŃandrul → ____________
• substantivul comun cu sens opus substantivului „mulŃumire”: _____________
• expresia care are acelaşi sens cu verbul „nu ştiu”: _____________

7. Scrie câte trei cuvinte care conŃin:


• vocale duble (ii, oo, ee):
aceeaşi, _____________________________________________________
___________________________________________________________________
• consoane duble (nn, cc):
înnorat, _____________________________________________________
___________________________________________________________________

31
Testul an
I. Citeşte cu atenŃie textul:

Secetă

E vară!
Soarele a trimis raze ucigătoare sper
pământ. Nicio boare de vânt nu mângâie
vietăŃile locului.
Florile, ŃanŃoşe până mai ieri, acum îşi
pleacă frunŃile a rugăciune, cerşind un strop de
apă. Gâzele mişună pe solul fierbinte, căutând
cu disperare o fărâmă de răcoare.
Singur, badea Vasile, rezemat într-un
ciomag, priveşte amărât câmpul ars pe sub
pălăria de paie roasă de soare. Oftează, apoi
îşi ridică privirea spre înalt şi şopteşte:
— Doamne, de ce cerul se lasă stăpânit de soare? Fă-l tu să plângă de ciuda
neputinŃei sale!
Şi o porneşte agale spre sat, cu credinŃa că ruga i-a fost auzită.

II. Rezolvă corect exerciŃiile!


1. Explică titlul textului.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Transcrie din text enunŃurile care au acelaşi sens cu expresiile:


• Este foarte, foarte cald!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Vântul nici nu adie.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
32
3. Înlocuieşte expresia subliniată în text cu un adjectiv care să exprime o
însuşire a substantivului „florile”.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Scrie cuvinte care au acelaşi sens cu:


boare = ____________________ amărât = ____________________
strop = ____________________ agale = ____________________
fărâmă = ____________________ ruga = ____________________

5. Transcrie „ruga” lui „badea Vasile”.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Precizează sensul verbului „să plângă”.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Transcrie întrebarea din text.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Subliniază părŃile principale de propoziŃie.

7. Care este sensul cuvântului scris „îngroşat” în text?


Ce parte de vorbire reprezintă el?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Scrie o propoziŃie în care acest cuvânt să fie adjectiv.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. Transcrie propoziŃia în care este vorba despre insecte.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Fă schema liniară a acestei propoziŃii.
S
s
33
Testul ao
• Am ajuns la final. Să ne „jucăm” cu cuvintele!
1. Scrie enunŃuri cu: nai/n-ai, cai/c-ai, nea/ne-a, iar/i-ar, zile/zi-le, du-ne/dune.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Înlocuiește expresiile cu un cuvânt care are acelaşi înŃeles:


• Vasile este un om de pus la rană. (__________________)
• Problema aceasta este la mintea cocoşului. (__________________)
• Gelu şi-a luat nasul la purtare. (__________________)
• Vecina îl trage de limbă. (__________________)
• Aducerile-aminte mă înveselesc. (__________________)
• Eu nu mai am Ńinere de minte. (__________________)

3. Găseşte două forme de plural pentru substantivele date.


Model: ghiveci
Ea udă florile din ghivece.
Bucătarii pregătesc ghiveciuri de legume.
• blană
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
34
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• corn
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Scrie câte un enunŃ în care cuvintele: uriaş, lin, roşie, muncitor să fie
substantive, apoi adjective.
• Model: Eu merg la mare. (substantiv)
Marcel este băiat mare. (adjectiv)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Completează rebusurile:
• PărŃi de vorbire

1. 2. Orizontal:
3. 4. 5. 6. De la A la B – parte de vorbire.
A B
Vertical:
1. Legătura dintre adjectiv şi substantiv.
2. Parte de vorbire care denumeşte fiinŃe, lucruri,
fenomene ale naturii etc.
3. Parte de vorbire care exprimă acŃiunea, starea,
existenŃa.
4. Parte de vorbire care arată o însuşire a unui
substantiv.
5. Parte de vorbire care exprimă un număr sau
ordinea.
6. Cuvânt cu sens opus substantivului „bătrâneŃe”.

35
• PărŃi de propoziŃie

A Orizontal:
1. 1. PropoziŃie formată numai din subiect şi
2. predicat.
3. 2. Subiect format din mai multe cuvinte.
4. 3. Predicatul este exprimat prin…
4. Întrebare pentru aflarea subiectului.
5.
5. Parte principală de propoziŃie care arată ce
6.
face, ce este, cine este şi cum este subiectul.
7. 6. Întrebare pentru aflarea subiectului.
B 7. Pronume personal, persoana a II-a, numărul
singular.

Vertical:
De la A la B – parte principală de propoziŃie.

36
Matematică

Testul u
1. Scrie un număr care este mai mic decât 500 şi mai mare decât 400, iar cifrele
sale sunt numere consecutive.


2. Descoperă regula, apoi completează cu încă 3 numere:


• 260; 270; 280; ; ; ;
• 925; 920; 915; ; ; ;
• 202; 303; 404; ; ; .

3. Rotunjeşte numerele: 683; 879; 204; 343; 864; 913:


• la zeci: 680; ________________________________________________
• la sute: 700; ________________________________________________

4. Completează:
• semnul relaŃiei:
874 728 590 590
86 205 605 506
203 208 429 294
• cu un număr potrivit:
874 < ______ ______ < ______
508 > ______ 280 = ______

5. Calculează, apoi fă proba prin operaŃia inversă:


• 32 + 26 = 81 – 37 =
______________________ ______________________

• 84 – 51 = 38 + 56 =
______________________ ______________________

37
6. Măreşte suma numerelor 28 şi 7 cu diferenŃa numerelor 60 şi 43. Cât obŃii?

7. Ce valori poate avea x pentru ca relaŃiile să fie adevărate?


• 12 + x < 15
12 + x = 15
x = _________________________
x = _________________________
Deci x < ______ şi poate fi: ______; ______; ______.

• x – 7 < 11
x – 7 = 11
x = _________________________
x = _________________________
Deci x < ______ şi x = 7. Valorile lui x sunt:
7; ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______; ______; 17.

8. La o florărie s-au adus 95 de flori. Dacă 25 au fost trandafiri, cu 4 mai multe


decât trandafiri au fost garoafe, iar restul crizanteme, află câte crizanteme s-au adus la
florărie.
(garoafe s-au adus)
(trandafiri şi garoafe s-au adus)

(crizanteme)
R: _______ crizanteme

38
Testul v
1. Calculează, grupând convenabil:
2 × 3 × 5 = ______ 2 × 3 × 2 = ______
2 × 8 × 5 = ______ 7 × 4 × 2 = ______
7 × 8 × 0 = ______ 3 × 9 × 3 = ______

2. „Taie” rezultatele greşite:


36 : 4 = 9; 8; 7
15 : 3 = 0; 1; 5
54 : 9 = 2; 6; 7
64 : 8 = 7; 8; 9

3. Efectuează, respectând ordinea operaŃiilor:


49 + 36 – 54 =
= __________________

63 : 7 × 4 : 6 =
= __________________

85 × 5 – 28 : 4 =
= __________________

4. Află într-un singur exerciŃiu:


• diferenŃa dintre suma numerelor 478 şi 13 şi triplul numărului 9:

• produsul dintre câtul numerelor 56 şi 7 şi dublul numărului 5:

39
5. Andrei are 6 cutii a câte 4 maşinuŃe şi mingi de 8 ori mai puŃine decât
maşinuŃe.
Câte jucării are Andrei?
______________________________________________ (maşinuŃe)
______________________________________________ (mingi)
______________________________________________ (jucării)

R: _______ jucării

6. Maria are 8 creioane colorate, iar Ana de 2 ori mai multe. Fiecare dintre ele
pierde un sfert din numărul de creioane.
Câte creioane le mai rămân în total fetelor?
(Rezolvă într-un exerciŃiu!)

R: _______ creioane

7. Din numărul de 8 ori mai mare decât 8 scade o treime din 18 mărită de 5 ori.
Cât obŃii?

R: _______

8. Se dau numerele: 36; 9; 7.


Calculează diferenŃa dintre produsul ultimelor două şi câtul primelor două.

R: _______

40
Testul w
1. Efectuează, Ńinând cont de ordinea operaŃiilor:
• 90 – 4 × 8 + 54 : 9 =

• 28 + (62 – 7 × 5) – 48 : 6 =

2. Compară:
• produsul numerelor 9 şi 7 cu 50:

• câtul numerelor 24 şi 6 cu 4:

• jumătatea numărului 8 cu sfertul numărului 16:

3. Află numărul necunoscut:


24 : a = 4 b:8=7
a = ____________________ b = ____________________
a = ____________________ b = ____________________
V: ________________________ V: ________________________
6 × c = 54 d × 7 = 63
c = ____________________ d = ____________________
c = ____________________ d = ____________________
V: ________________________ V: ________________________

4. Magda trebuie să rezolve într-o săptămână 50 de exerciŃii. Ea rezolvă zilnic


câte 7 exerciŃii.
Câte exerciŃii mai are de rezolvat după 5 zile?

41
(Rezolvă printr-un exerciŃiu!)

R: _______ exerciŃii

5. Într-un vas sunt 18 garoafe, iar în altul sunt de 2 ori mai puŃine garoafe.
Câte buchete a câte 3 garoafe se pot face?
Plan de rezolvare:
• Câte garoafe sunt în al doilea vas?

• Câte garoafe sunt în total?

• Câte buchete se pot face?

R: _______ buchete

6. Bunica are 36 de nuci. Un sfert le-a oprit pentru iar, iar restul le-a împărŃit în
mod egal celor 3 nepoŃi.
Câte nuci a primit fiecare nepot?
Plan de rezolvare:
• Câte nuci a oprit bunica?

• Câte nuci a dat nepoŃilor?

• Câte nuci a primit fiecare nepot?

R: _______ nuci

7. Matei are 9 baloane, iar Ana are o treime din numărul baloanelor lui Matei.
Câte baloane au cei doi copii împreună? (Rezolvă printr-un exerciŃiu!)

R: _______ baloane

8. La un joc sportiv participă 23 de copii. După ce pleacă 5 fete, rămân în mod


egal băieŃi şi fete.
CâŃi băieŃi au participat la joc? (Rezolvă printr-un exerciŃiu!)

R: _______ băieŃi
42
Testul x
1. Scrie:
• cu cifre numerele:
820 de mii 803 → _____________
81 de mii 78 → _____________

• cu litere numerele:
6 428 → _______________________________________________
1 052 → _______________________________________________
101 101 → _______________________________________________

• vecinii numerelor:
_____________; 2 000; _____________
_____________; 99 999; _____________
_____________; 100 000; _____________

2. Observă regula, apoi completează fiecare şir cu încă 3 numere:


• 9 992; 9 994; 9 996; ___________; ___________; ___________;
• 89 990; 89 980; 89 970; ___________; ___________; ____________.

3. Compară:
81 007 811 955
495 895 496 895
975 200 975 199

4. Se dau cifrele: 7; 3; 0; 2; 5.
Scrie cel mai mare, apoi cel mai mic număr
de 5 cifre distincte.
________________;
________________.

43
5. Se dau numerele: 352 876; 125 402; 706 070.
Rotunjeşte-le:
• la mii:

• la zeci de mii:

• la sute de mii:

6. Scrie toate numerele de 4 cifre, folosind o singură dată cifrele: 8; 2; 0; 3.


_____________; _____________; _____________; _____________;
_____________; _____________; _____________; _____________;
_____________; _____________; _____________; _____________;
_____________; _____________; _____________; _____________;
_____________; _____________.

7. Scrie cel mai mic, apoi cel mai mare număr natural par de 6 cifre distincte.
________________
________________

8. Află cel mai mic număr natural de 5 cifre care îndeplineşte simultan
condiŃiile:
• nu are cifre care să se repete;
• suma cifrelor este egală cu 25.
_______________

44
Testul y
1. Află întreitul numerelor: 0; 1; 4; 8; 9 şi 10.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Calculează valoarea produsului P = n × (n + 1) × (n – 2) pentru n = 3; 4 sau 5.

3. Efectuează:
• (2 + 3 + 4) × 5 = ____________________________________________
• (2 + 3) × (4 + 5) = ___________________________________________
• (2 + 3) + (4 × 5) = ___________________________________________

4. Completează tabelele:

n 1 2 9 8 10 n 1 5 7 9 10
2×n–1 3n – 2

5. Observă regula, apoi completează şirul cu încă 4 numere:


2; 14; 4; 28; 6; 42; 8; 56; _____; _____; _____; _____.

6. Află valoarea literei:


• (3 × 3) × a = 81 • 2 × a × 5 = 70
_________ = _____ _________ = _____
a = ________________ a = ________________
a = _____ a = _____
• (15 – 7) × a = 72 • (18 × 4) + a = (29 × 7) – 8
________× a = _____ _______ + a = ______________
a = ________________ a = ______________

45
a = _____ a = _____
7. Trei fraŃi au avut împreună 654 lei. După ce primul a cheltuit 300 lei, sumele
lor au devenit egale.
CâŃi lei a avut fiecare?
Plan de rezolvare:
• Ce sumă le-a rămas după ce primul a cheltuit 300 lei?

• CâŃi lei au avut fiecare dintre al doilea şi al treilea frate?

• CâŃi lei a avut primul frate?

R: _______ lei; _______ lei; _______ lei

8. O cantină a cumpărat de la piaŃă 60 kg de ceapă, ardei cât jumătate din


cantitatea de ceapă şi încă 15 kg, morcovi cât a treia parte din cantitatea de ardei, iar
păstârnac cât îndoitul cantităŃii de morcovi.
Câte kilograme de legume a cumpărat cantina?
___________________________________________ (kg ardei)
___________________________________________ (kg morcovi)
___________________________________________ (kg păstârnac)
___________________________________________ (kg legume)

R: _______ kg legume

46
Testul U
1. Calculează:
7 0 3 4+ 4 2 3 6+ 3 953– 2 482–
2 613 1 710 2 052 1 371

6 0 8 6+ 2 7 4 3+ 7 232– 8 204–
2 927 3 2 57 2 453 4 880

2. Află:
• suma numerelor 4 621 şi 3 715:

• diferenŃa numerelor 6 917 şi 3 715;

• numărul cu 694 mai mare decât diferenŃa numerelor 2 249 şi 1 825.

3. Suma a trei numere este 5 989. Un termen este 1 236, iar altul 1 002.
Află al treilea termen.

R: __________

4. Te gândeşti la un număr şi-l aduni cu 1 123, apoi scazi 1 125 şi la rezultat


aduni 1 101. ObŃii 4 722.
La ce număr te-ai gândit?

R: __________

47
5. Reconstituie operaŃiile şi scrie-le dedesubt.
1 2 * 4+ * 4 5 5+ * 93*– 8 *4*–
3 *86 1 *44 1 *56 1 9*6
2 345 4 03* 2 9*8 * 556
* 56* 7 03*

6. Se dau numerele: 1 346; 2 167; 1 348 şi 2 335.


• Află suma numerelor pare, apoi suma celor impare.

• Compară cele două sume.

7. Din cei 5 378 de copaci dintr-o pădure s-au tăiat 1 790 de copaci, apoi s-au
plantat în loc 855 de puieŃi.
CâŃi copaci sunt acum în pădure?
(Rezolvă printr-un exerciŃiu!)

R: ________ copaci

8. Pentru festivitatea de 1 Iunie s-au folosit 1 367 de baloane roşii şi 984 de


baloane galbene. După festivitate au mai rămas 589 de baloane.
Câte baloane s-au spart în timpul festivităŃii?
(Rezolvă printr-un exerciŃiu!)

R: _______ baloane

48
Testul V
1. Calculează în două moduri:
Model: (2 + 4) × 5 = 6 × 5 = 30
(2 + 4) × 5 = 2 × 5 + 4 × 5 = 10 + 20 = 30
• (3 + 2) × 8 = _______________________________________________
___________________________________________________________
• 6 × (3 + 5) = ________________________________________________
___________________________________________________________
• 7 × (10 – 4) = _______________________________________________
___________________________________________________________

2. Pentru pomul de Crăciun, Maria a cumpărat 3 cutii a câte 6 globuleŃe roşii şi


5 cutii a câte 6 globuleŃe argintii.
Câte globuleŃe a cumpărat Maria?
(Rezolvă în două moduri! Pune rezolvarea într-un exerciŃiu de fiecare dată.)
I. __________________________________________ (cutii)
___________________________________________ (globuleŃe)

II. _________________________________________ (globuleŃe roşii)


___________________________________________ (globuleŃe argintii)
___________________________________________ (globuleŃe)

R: _______ globuleŃe

3. Efectuează:
• 7 × 100 + 6 × 10 = ___________________________________________
• 2 × 300 + 4 × 10 = ___________________________________________
• 9 × 100 + 3 × 10 + 4 = _______________________________________
• 9 × 100 + 2 × 10 + 9 = _______________________________________
49
4. Descompune, după model, numerele: 872; 683; 275; 920.
Model: 757 = 7 × 100 + 5 × 10 + 7

5. Află valoarea literelor:


a + 10 = 80 100 × b = 600
a = ____________________ b = ____________________
a = _______ b = _______
V: _________________________ V: _________________________

c : 10 = 80 900 : d = 100
c = ____________________ d = ____________________
c = ______ d = ______
V: _________________________ V: _________________________

6. Află suma a 3 numere naturale, ştiind că primul este 700, al doilea este de
100 de ori mai mic decât primul, iar al treilea este de 10 ori mai mare decât al doilea.

R: _______

7. Calculează, apoi verifică-te, după model:


• Model: 9 : 2 = 4 (rest 1) → 2 × 4 + 1 = 8 + 1 = 9
• 8 : 5 = ____________________________________________________
29 : 3 = ____________________________________________________
38 : 6 = ____________________________________________________
• ObservaŃie: Restul este întotdeauna ______________ decât împărŃitorul.

8. Află-l pe x:
x : 7 = 8 (rest 3) x : 5 = 9 (rest 2)
x = ____________________ b = ____________________
x = _______ b = _______
V: _______________________ V: _______________________

50
Testul W
1. Efectuează, apoi verifică-te:
• prin scădere:
472 + 685 = 812 – 347 =
_______________________ _______________________

• prin împărŃire:
7×9= 54 : 9 =
_______________________ _______________________

5. Află valoarea literei:


a : 5 = 16 (rest 3) 86 : b = 4 (rest 2)
a = ____________________ b = ____________________
a = _______ b = _______
V: _______________________ V: ________________________

3. Într-o cutie sunt 32 de bomboane cu alune şi de 4 ori mai puŃine bomboane


cu stafide.
Câte bomboane conŃine cutia?
(bomboane cu stafide)

R: _______ bomboane

4. Tata i-a oferit mamei un buchet format din 12 trandafiri


şi de 4 ori mai puŃine garoafe.
Câte flori conŃinea buchetul?
(garoafe)

R: _______ flori

51
5. Când i s-a născut fiul, tatăl avea 25 de ani.
Ce vârstă va avea fiul când tatăl va avea 50 de ani? Dar când tatăl va avea 75 de
ani?

R: _______ ani; _______ ani

6. Ce rest se poate obŃine prin împărŃirea unui număr natural la 6? Dar la 8? Dar
la 1?

Justifică răspunsul!
___________________________________________

7. Află numărul necunoscut din egalităŃile:


• (3 × x) + 23 = 50
__________ = _____
x = __________________
x = _____
• (x : 4) + 327 = 500
___________ = _____
x = __________________
x = _____

8. Ana se gândeşte la un număr, îl adună cu triplul său, iar suma o împarte la 2


şi obŃine rezultatul 26.
La ce număr s-a gândit Ana?
• Ajută-te de desenul de mai jos.
n suma
n×3

R: _______

52
Testul X
1. Efectuează:
• 48 × 3 + 3 × 97 = ____________________________________________
___________________________________________________________________
• 4 × 212 – 3 × 232 = __________________________________________
___________________________________________________________________
• 848 : 4 + 363 : 3 = ___________________________________________
___________________________________________________________________
• 939 : 3 – 484 : 4 = ___________________________________________
___________________________________________________________________

2. Cu cât este mai mare jumătatea numărului 484 decât sfertul său?

3. Micşorează numărul care reprezintă produsul dintre 223 şi 4 cu răsturnatul


său. Cât obŃii?

4. Află numărul necunoscut:


• (118 × 6) + m = 900
____________ = ______
m = __________________
m = _____
• m – (236 × 3) = 292
____________ = ______
m = __________________
m = _____
• (286 × 3) – m = 469
____________ = ______
m = __________________
m = _____
53
5. Într-o sală sunt 26 de rânduri a câte 10 scaune.
Câte scaune sunt în sală?

R: _______ scaune

6. Două numere au suma 62. Dacă le împărŃim, obŃinem câtul 7 şi restul 6.


Care sunt numerele?

R: _______; _______

7. Din 800 kg de boabe de grâu s-au consumat într-o săptămână un sfert, iar în a
doua săptămână un sfert din rest. Cantitatea rămasă s-a transportat la moară în 5 saci.
Cât cântăreşte un sac?
______________________________________ (kg se consumă în prima săptămână)
______________________________________ (kg rămân după prima săptămână)
______________________________________ (kg se consumă în a doua săptămână)
______________________________________ (kg se transportă la moară)
______________________________________ (kg cântăreşte un sac)

R: _______ kg

8. La o fermă sunt 98 de oi, 125 de găini, iar curci tot atâtea cât găini.
Câte picioare au toate animalele de la fermă?
(Rezolvă printr-un exerciŃiu!)

R: _______ picioare

54
Testul at
1. Completează, după ce ai calculat în scris în dreapta:
900 mm – mm = 89 mm
 cl – 853 cl = 69 cl
350 m + m = 685 m
 ℓ + 320 ℓ = 600 ℓ

464 km – km = 270 km


 hl – 43 hl = 598 hl
127 dal + dal = 705 dal
 dam + 324 dam = 901 dam

2. Completează, folosind prescurtări adecvate:


• Multiplii litrului sunt: ______; ______; ______.
• Submultiplii metrului sunt: ______; ______; ______.
• Submultiplii kilogramului sunt: ______; ______; ______; ______;
______; ______.

3. Maria pleacă la şcoală la ora 7 şi se întoarce la ora 13.


Câte ore stă Maria acasă într-o zi?

R: _______ ore

4. Primul trimestru al anului începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 martie.


Câte zile cuprinde primul trimestru într-un an bisect?

R: _______ zile

55
5. Două bidoane identice pline cu ulei conŃin 40 ℓ. Dacă într-un butoi încape de
10 ori mai mult ulei decât într-un bidon, câte bidoane sunt necesare pentru umplerea
butoiului?

R: _______ bidoane

6. În două cazane sunt 27 ℓ de apă. Dacă unul conŃine cu 7 ℓ mai mult decât
celălalt, câŃi litri de apă sunt în fiecare?

R: ____ ℓ; ____ ℓ

7. Când Ina avea 14 ani, fratele ei avea 8 ani. Acum au împreună 48 de ani.
CâŃi ani are fiecare?

R: ____ ani; ____ ani

8. Tata a plecat cu trenul la Viena marŃi la ora 21. A ajuns miercuri la ora 10.
Câte ore a călătorit?

R: ______ ore

56
Testul ak
1. Recunoaşte, apoi numeşte:
C
(d)

O A B
P
P → _______________________
(d) → _______________________
OA → _______________________
BC → _______________________
(c) (m)
B M N
• D
P
A C
R
linie frântă deschisă → _______________________
MNPR → _______________________
(c) → _______________________
linie curbă închisă → _______________________

2. Numeşte figurile geometrice: E


D
A M N
O
B
P O
C G F
ABC → _______________________
MNOP → _______________________
DEFG → _______________________
O → _______________________

• Trasează diagonalele acolo unde este posibil.


• Trasează raza cercului OR şi diametrul QR.

57
3. Completează, după caz, cu A (adevărat) sau F (fals):
• Laturile unui poligon sunt segmente de dreaptă. 
• Cercul are vârfuri. 
• Pătratul are toate laturile egale între ele. 
• Poligonul este o linie frântă deschisă. 
• Pătratul este un dreptunghi care are L = l. 

4. Latura unui pătrat măsoară 5 cm.


Află perimetrul pătratului.

R: _______ cm

5. LăŃimea unui dreptunghi este de 17 cm, iar lungimea sa este de 2 ori mai mare.
Află perimetrul dreptunghiului.

R: _______ cm

6. Marchează cu X numele unor corpuri geometrice:


• cub • triunghi 
• cilindru • cerc 
• con • pătrat 

7. Perimetrul unui dreptunghi este de 640 m. Ştiind că lungimea sa este cu 20 m


mai mare decât lăŃimea, calculează dimensiunile dreptunghiului.

R: _____ m; _____ m

8. Cât măsoară latura unui pătrat care are perimetrul de 416 dm?

R: _____ dm

58
Testul al
1. Marcel are 9 ani. Peste 6 ani va fi de 2 ori mai tânăr decât tatăl său. Mama sa
este cu 4 ani mai tânără decât tatăl său.
Ce vârstă au acum părinŃii lui Marcel?
Plan de rezolvare:
• CâŃi ani va avea Marcel peste 6 ani?

• CâŃi ani va avea tatăl peste 6 ani?

• CâŃi ani are tatăl acum?

• CâŃi ani are mama acum?

R: _______ ani; _______ ani

2. În 3 cutii erau 163 kg de biscuiŃi. După ce din fiecare cutie s-a vândut
aceeaşi cantitate de biscuiŃi, în prima cutie au rămas 18 kg, în a doua 25 kg, iar în a
treia cutie 33 kg.
Câte kilograme de biscuiŃi au fost în fiecare cutie la început?

R: _____ kg; _____ kg; _____ kg

3. Un legumicultor duce la piaŃă 77 kg de ceapă, morcovi şi ardei. Vinde


aceeaşi cantitate din fiecare fel de legume şi rămâne cu 5 kg de ceapă, 15 kg de
morcovi şi 27 kg de ardei.
Câte kilograme din fiecare fel de legume a dus legumicultorul la piaŃă?

59
R: _____ kg; _____ kg; _____ kg

4. Ana, Maria şi Radu au economisit împreună 790 lei. Ana a economisit cu


28 lei mai mult decât Maria, iar Radu de 4 ori mai mult decât Maria.
CâŃi lei a economisit fiecare?

R: _____ lei; _____ lei; _____ lei

5. Suma a două numere naturale este 415, iar diferenŃa lor 15.
Care sunt numerele?

R: ______; ______

6. Află două numere naturale care îndeplinesc simultan condiŃiile:


a + b = 279
a:b=2

R: ______; ______

7. Află valoarea literelor, ştiind că:


• a : b = 3 şi a – b = 216;

R: ______; ______
• x : y = 3 (rest 7) şi x – y = 27.

R: ______; ______
60
Testul am
1. Scrie ce ordin reprezintă cifra 5:
• 50 → _____________________________________________________
• 5 000 → __________________________________________________
• 500 000 → ________________________________________________

2. Compară, după ce calculezi:


• 428 + 24 × 2 243 × 2 – 10
__________ ___________
__________ ___________

• 900 – 53 × 2 50 + 850
__________ ___________

3. Se dau numerele: 1 952 şi 20 902. Aproximează-le:


• la mii: __________; __________;
• la sute: __________; __________.

4. Scrie ca sumă de produse numerele:


5 874; 6 082; 2 304.

5. Micşorează de 3 ori numerele:


3 189; 273; 1 224.

61
6. Măreşte de 4 ori numerele:
46; 153; 1 020.

7. Află numerele naturale a, b, c, ştiind că:


a + b + c = 812
a +b = 630
b + c = 540.

8. Într-o sacoşă sunt de 5 ori mai puŃine mere decât într-o ladă. Dacă din ladă
s-ar lua 12 kg de mere şi s-ar pune în sacoşă, ar fi cantităŃi egale de mere în sacoşă şi
în ladă.
Câte kilograme de mere sunt acum în sacoşă şi câte kilograme sunt în ladă?

R: _____ kg; _____ kg

62
Testul an
1. Ştii tabla înmulŃirii? Verifică-te încercuind răspunsul corect:
7 × 8 = 42; 56; 65 16 : 4 = 4; 5; 2
9 × 9 = 81; 18; 72 45 : 9 = 4; 5; 2
6 × 7 = 48; 24; 42 27 : 3 = 9; 3; 6
4 × 8 = 12; 32; 23 18 : 2 = 6; 9; 8

2. La exerciŃiul:
210 + 4 × 10 – 5 × 9,
• Andrei, după ce a calculat, a obŃinut rezultatul 205.
• Maria a obŃinut, după efectuarea operaŃiilor, rezultatul 2 095.
Cine a greşit şi de ce? Justifică rezolvând exerciŃiul.

3. • ÎmpărŃind un număr la 5, care este restul cel mai mare care poate fi
obŃinut? Justifică răspunsul.

• ÎmpărŃirea exactă este o împărŃire cu rest? Justifică răspunsul, făcând proba


împărŃirii (15: 3)!

4. Ce condiŃii trebuie îndeplinite pentru ca operaŃiile aritmetice următoare să se


poată efectua?
• scăderea → d – s = r

• împărŃirea → d : î = c (rest)

63
5. Scrie răspunsul, fără a calcula, apoi justifică:
• 7 × 5 × 0 × 9 = _____
___________________________________________________________
• 0 : (213 + 5 × 5 × 0 × 6) = _____
___________________________________________________________
• 1 425 + 0 = _____
5 726 – 0 = _____
___________________________________________________________
• 126 × 1 = _____
314 : 1 = _____
___________________________________________________________

6. Andrei are 125 lei. Cumpără un stilou cu 22 lei şi un pix cu 11 lei.


CâŃi lei îi mai rămân lui Andrei?
Rezolvă problema:
• printr-o adunare şi o scădere:

• prin două scăderi:

R: _______ lei

7. Află deîmpărŃitul:
d : 5 = 145 (rest 3) d : 10 = 312 (rest 8)
d = __________________ d = __________________
d = __________________ d = __________________
d = ______ d = ______

64
Testul ao
Am ajuns la final! Ai obosit?
Relaxează-te, rezolvând cerinŃele următoare:
1. Desenează un triunghi roşu, un pătrat verde şi o curbă închisă galbenă.

2. Trasează cu roşu drumul cel mai scurt dintre localităŃile A şi B.

A B A B

3. Scrie „+” şi „–” între cifre astfel încât să obŃii zero:


•1…1…1…1…1…1…1…1=0
•2…2…2…2…2…2…2…2=0

4. Scrie o paranteză rotundă astfel încât rezultatul să fie zero:


• 5 × 4 – 14 : 2 + 5 × 0 = 0
• 0 : 4 + 20 – 5 + 10 = 0

5. Maria parcurge până la şcoală 50 m, iar Andrei 5 dam.


Cine merge mai mult?

65
6. Dan cară o sacoşă cu 1 kg de mere. Ana duce o pernă umplută cu 1 kg de pene.
Cine duce o „greutate” mai mare?
___________________________________________________________________

7. • Completând corect pe orizontală, vei obŃine pe verticală, de la A la B,


numele unei operaŃii aritmetice.
A Orizontal:
1. 1. Rezultatul adunării.
2. 2. Succesorul lui 1.
3. 3. 15 este un …
4. 4. Cea mai mare cifră.
5. 5. Cu soŃ.
6. 6. Rezultatul scăderii se numeşte … sau diferenŃă.
7. 7. Cel mai mic număr natural.
B

• Completând corect pe orizontală, vei obŃine pe verticală, de la A la B, numele


dreptunghiului care are lungimea egală cu lăŃimea.
A Orizontal:
1. 1. Numărul laturilor pătratului.
2. 2. Poligonul este o linie … închisă.
3. 3. Poligon cu 3 laturi.
4. 4. Punct în care se întâlnesc două laturi
5. ale unui poligon.
6. 5. Uneşte centrul cu un punct de pe cerc.
B 6. Orice triunghi are … laturi.

• Completând corect pe orizontală, vei obŃine pe verticală, de la A la B, numele


mărimii care are ca unitate principală de măsură metrul.
A Orizontal:
1. 1. Unitate de măsură pentru valoare.
2. 2. Unitate principală de măsurat lungimea.
3. 3. Unitate de timp egală cu 12 luni.
4. 4. Unitate de măsură mai mică de 1 000 de
5. ori decât 1 kg.
6. 5. Se măsoară în ore.
7. 6. … corpurilor se măsoară în kilograme.
B 7. Are 100 de ani.

66
INIDCAłII ŞI RĂSPUNSURI
Testul 9 6
6. IndicaŃie: 62 Numerele sunt; 55 şi 7.
7. 90 kg. 8. 892 de picioare.

Testul 10
7
3. 18 ore. 4. 91 de zile. 6. IndicaŃie: 27 Răspuns: 10 ℓ şi 17 ℓ.
6
7. IndicaŃie: 48 Răspuns: 21 ani şi 27 ani. 8. 13 ore.

Testul 11 20
7. IndicaŃie: l 320 Răspuns: 150 m şi 170 m.
L

Testul 12
18
2. IndicaŃie: 25 163 Răspunsul este: 47 kg, 54 kg şi 62 kg.
33
5
3. IndicaŃie: 15 77 Răspunsul este: 15 kg, 25 kg şi 37 kg.
27

A 28
4. IndicaŃie: M 790 Răspuns: 155 lei; 127 lei; 508 lei.
R
15
5. IndicaŃie: 415 Numerele sunt: 200 şi 215.

6. IndicaŃie: a Numerele sunt: a = 186; b = 93.


279
b

7. • IndicaŃie: a Numerele sunt: a = 324; b = 108.


b 216
7
• IndicaŃie: x Numerele sunt: x = 37; y = 10.
y 27

Testul 13
8. IndicaŃie: s Răspunsul este: 6 kg; 30 kg.
l
12
67

S-ar putea să vă placă și