Sunteți pe pagina 1din 4

SC INSTALAŢII RC SRL IAŞI ANEXA 1

EVALUAREA CONFORMĂRII CU CERINŢELE DE MEDIU


Data 12.01.2011
Stadiu Acţiuni stabilite în vederea conformării/menţinerii
Document referinţă/Cerinţă actual al conformării Termen Responsabil
conformării
Denumire Cod C NC AC MC Acţiunea
Legea apelor L-107/ Respectarea cerinţelor impuse prin autorizaţia
1996 x - - x de gospodărire a apelor Permanent Resp. PM

Norme tehnice privind stabilirea limitelor de NTPA - Respectarea cerinţelor impuse prin autorizaţia
încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate in 001/2002 x - - x de gospodărire a apelor Permanent Resp. PM
resursele de apă
Norme tehnice privind condiţiile de evacuare a Respectarea cerinţelor impuse prin autorizaţia
apelor uzate in reţelele de canalizare ale NTPA - x - - x de gospodărire a apelor Permanent Resp. PM
localităţilor şi direct în staţiile de epurare. 001/2002
Ordonanţa de urgenţă privind regimul OUG-78 / Amenajare puncte de colectare colectivă a deşeurilor. Resp. PM
deşeurilor 2000 - x x - Instruire personal. 15.08.2009 Şefi pct.lucru
/departamente
Hotărâre privind clasificarea, ambalarea şi HG Neaplicabil-organizaţia nu transportă,nu depozitează
etichetarea substanţelor periculoase 1048/2008 - - - - şi nu lucrează cu substanţe periculoase. - -
(M.O. nr 813/XII.2008)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a L-426 Permanent Resp. PM
Guvernului nr 78/2000 privind regimul /2001 - x x - Colectare selectivă a deşeurilor Şefi pct.lucru
deşeurilor /departamente
Ordonanţa de urgenţă pricind gestionarea OUG-16 Permanent Resp. PM
deşeurilor industriale reciclabile /2001 - x x - Colectare selectivă a deşeurilor Şefi pct.lucru
/departamente
Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a L-465 Permanent Resp. PM
Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea /2001 - x x - Colectare selectivă a deşeurilor Şefi pct.lucru
deşeurilor industriale reciclabile. /departamente
Hotărâre privind gestionarea uleiurilor uzate HG-662 x - - x Colectare ulei uzat în recipiente speciale, Periodic Resp. PM
/2001 depozitate şi identificate corespunzător.
Hotărâre privind regimul bateriilor şi HG-1132 Predarea acumulatorilor uzaţi către firmele de la care
scumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi /2008 x - - x se achiziţionează acumulatori noi. Periodic Resp. PM
acumulatori.
Hotărâre privind evidenşa gestiunii deşeurilor şi Evidenţa deşeurilor rezultate din lucrări Lunar Resp. PM
pentru aprobarea listei cuprizând HG-856 - x x -
deşeurile,inclusiv deşeuriel periculoase. /2002 Centralizarea datelor şi păstrarea evidenţei deşeurilor. Lunar Resp. PM

Evaluare conformare cu cerinţe de mediu Pagina 1 din 4


Stadiu Acţiuni stabilite în vederea conformării/menţinerii
Document referinţă/Cerinţă actual al conformării Termen Responsabil
conformării
Denumire Cod C NC AC MC Acţiunea
Ordonanţa de urgenţă privind modificarea OUG 61 Resp. PM
alin(2) al art.7 din OUG 16/2001 privind /2003 - x x - Colectarea selectivă a deşeurilor Permanent Şefi pct.lucru
gestionarea deşeurilor industriale reciclabile /departamente
Hotărâre privind prevenirea,reducerea şi HG-124 Colectare selectivă a deţeurilor din materialele care Resp. PM
controlul poluării mediului cu azbest /2003 - x x - conţin azbest (garnituri) şi predarea la firme Permanent Şefi pct.lucru
specializate. /departamente
Lege privind aprobarea OUG 61/2003 pentru L- 431 Colectare selectivă a deşeurilor Resp. PM
modificarea alin.(2),art. 7 din OUG 16/2001 /2003 - x x - Permanent Şefi pct.lucru
privind gestionarea deşeurilor industriale /departamente
reciclabile.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii L- 310 Respectarea cerinţelor impuse prin Autorizaţia de Comform Resp.PM
apelor nr.107/1996 /2004 x - - x gospodărirea apelor. autorizaţie

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Se utilizează ambalaje de carton şi folie


Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind HG-899 x - - x aluminiu(reciclabile). - -
gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de /2004 Ambalajele materialelor aprovizionate sunt tratate ca
ambalaje. deşeuri conform HG 856/2002
Oronanţă de urgenţă privind protecţia mediului. OUG-195 Implementarea şi îmbunătăţirea SMM . Director general
/2005 x - - x Prevenirea poluării. Permanent Resp.PM
Pregătirea pentru intervenţie în caz de S.U. RMI
Hotărâre privind depozitarea deşeurilor HG-349 Predarea deşeurilor reciclabile la centrele de colectare
/2005 x - - x şi a celor nereciclabile deponeuri autorizate. Periodic Resp. PM

Hotărâre privind deşeurile de la echipamente HG-448 Predarea deşeurilor de echipamente electrice şi


electrice şi electronice. /2005 x - - x electronice la centrele de colectare autorizate. Periodic Resp. PM

Ordin pentru aprobarea normelor metodologice Ord -647 Prevederile ordinului sunt luate în considerare la La eleborarea
privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz /2005 x - - x elaborarea planurilor de intervenţie pentru situaţii de planurilor de
de accidente în care sunt implicate substanţe urgenţă. intervenţie Responsabil SU
periculoase. pentru situaţii
de urgenţă.
Ordin pentru aprobarea dispoziţiilor generale Ord-712 Elaborarea planurilor de intervenşie pentru situaţii de Programul de
privind instruirea salariaţilor în domeniul /2005 x - - x urgenţă. simulare se Responsabil SU
situaţiilor de urgenţă. Planificarea exeerciţiilor şi simulărilor pentru situaţii intocmeşte anual
de urgenţă. incluzând
exerciţii .

Evaluare conformare cu cerinţe de mediu Pagina 2 din 4


Stadiu Acţiuni stabilite în vederea conformării/menţinerii
Document referinţă/Cerinţă actual al conformării Termen Responsabil
conformării
Denumire Cod C NC AC MC Acţiunea
Pentru modificarea şi completarea Instruirea personalului privind aplicarea planurilor de Pentru fiecare Responsabil S.U
ord.712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor Ord-786 intervenţie . S.U. verificată
generale privind instruirea salariaţilor în /2005 Simularea intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi
domeniul situaţiilor de urgenţă. validare planurilor.În urma simulărilor se întocmesc
procese verbale.
Lege privind serviciul de salubrizare a L-101 Contract cu firma de salubrizare autorizată pentru
localităţilor /2006 x - - x colectarea deşeurilor menajere. Anual Resp.PM

Lege pentru modificarea şi completarea legii L-112/ Respectarea cerinţelor impuse prin Autorizare de Conform
apelor nr. 107/1996 2006 x - - x Gospodărirea apelor autorizaţie Resp.PM
Lege pentru modificarea alin.(2) al art.7 din Resp. PM
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 L-138 - x x - Colectarea selectivă a deşeurilor . Permanent Şefi pct.lucru
privind gestionarea deşeurilor industriale /2006 /departamente
reciclabile
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a L-265/ Implementreaşi îmbunătăţirea sistemului de
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 2006 x - - x management de mediu . Permanent Resp.PM
mediului. Prevenirea poluări.
Pregătirea pentru intervenţie în caz de SU
Ordin pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului ”Declaraţie privind Ord-549 x - - x Prevederile privind taxele pe emisii ale mijloacelor de De la 01.10.2008 Resp.PM
obligaţiile la Fondul pentru mediu mediu” şi a 2006 transport nu se mai aplică de la 01.10.2007
instrucţiunilor de completare şi depunere a
acestuia.
Ordin privind marcajul specific aplicat Ord-556 Se verifică la recepţie existenţa marcajului pe
echipamentelor electrice şi electronice /2006 x - - x echipamentele achiziţionate. La recepţie Comisie recepţie
introduse pe piaţă după data de 31.12.2006
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul Ord-578 Prevederile privind taxele pe emisii ale mijloacelor de
al contribuţiilor datorate Fondului de mediu /2006 x - - x transport nu se mai aplică de la 01.10.2007 Resp.PM
Metodologia de calcul al contribuţiilor şi 06 iunie
taxwloe datorate Fondului de mediu. 2006
Hotărâre pentru modificarea HG 124/2003 HG-734
privind prevenirea,reducerea şi controlul /2006 - x x - Colectare selectivă şi predare la firme specializate. Periodic Resp.PM
poluarii mediului cu azbest.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi Resp. PM
completarea Ordonanţei de urgenţă a OUG-61/ - x x - Colectare selectivă a deşeurilor. Permanent Şefi pct.lucru
Guvernului nr.78/2000 privind regimul 2006 /departamente
deşeurilor.

Evaluare conformare cu cerinţe de mediu Pagina 3 din 4


Stadiu Acţiuni stabilite în vederea conformării/menţinerii
Document referinţă/Cerinţă actual al conformării Termen Responsabil
conformării
Denumire Cod C NC AC MC Acţiunea
L-307 Validarea prin exerciţii şi simulări a planului de Validarea
Lege privind apărarea împotriva incendiilor. /2006 x - - x intervenţie în caz de incendiu. anuală planului Resp.PM
Instuirea salariaţiilor . de instruire
Asigurarea mijloacelor de intervenţie în caz de lunară.
incendiu.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care transpun OUG-12
aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei /2007 Implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de
mediului. x - - x management de mediu. Permanent Director general
Hotărâre de guvern pentru modificarea şi Prevenirea poluării. Resp.PM
completarea unor acte normative care transpun HG-210 Pregătirea pentru intervenţie îm caz de SU RMI
aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei /2007
mediului.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea şi L-27 Resp. PM
completarea Ordonanţei de urgenţă a /2007 - x x - Colectare colectivă a deşeurilor. Permanent Şefi pct.lucru
Guvernului nr.78/2000 privind regimul /departamente
deşeurilor .
Hotărâre de guvern privind gestionarea Colectarea uleiului uzat se face în recipiente speciale
uleiurilor uzate. HG-235 x - - x şi se predau firmelor autorizate pentru colectarea Periodic Resp.PM
/2007 acestora.
Hotărâre de guvern pentru modificarea şi HG-647 Organizaţia nu desfăşoară procese care să producă
completarea Hotărârii Guvernului nr.321/2005 /2007 x - - x zgomot de nivel ridicat . Permanent Resp.PM
privind evaluarea şi gestionarea zgomotului De asemenea zonele rezidenţiale sunt la depărtare .
ambiental.
Ordin pentru aprobarea Normelor generale de Ord-163/ Validarea prin exerciţitii şi simulări a planului de Validarea
apărare împotriva incendiilor. 2007 - x x - intervenţie în caz de incendiu. anuală a
Norme generale de apărare împotriva NG-PSI Instruirea salariaţilor. planului de Resp.PM
incendiilor. 2007 Asigurarea mijloacelor de intervenţie în caz de instruire lunară.
incendiu.

Data : 12.01.2011 Aprobat Intocmit______________


Director General RMI
Rusu Constantin LEONTE Gheorghe

Evaluare conformare cu cerinţe de mediu Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și