Sunteți pe pagina 1din 2

Tabel 3.

Evoluţia câştigului salarial mediu net (martie


Cod 2020 – martie 2021)
lei/salariat
CAEN Mart. Febr. Mart.
Rev.2 2020
TOTAL ECONOMIE 3294 3365 3547
Agricultură, silvicultură şi pescuit 01-03 2431 2582 2610
Agricultură, şivânătoare
Silvicultură exploatareşi forestieră;
servicii anexe
pescuit şi 01 2356 2384 2410
acvacultură 02-03 2649 3173 3206
Industrie total 05-39 2912 3010 3164
Industria extractivă 05-09 4258 4295 4648
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 05 3297 3733 4018
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 06 5789 5493 6403
Extracţia minereurilor metalifere 07 3450 3413 3883
Alte activităţi extractive 08 2839 3006 3085
Activităţi de servicii anexe extracţiei 09 5454 5589 5650
Industria prelucrătoare 10-33 2807 2905 3058
Industria alimentară 10 2226 2281 2370
Fabricarea băuturilor 11 3761 3331 3863
Fabricarea produselor din tutun 12 6835 7446 6758
Fabricarea produselor textile 13 2200 2312 2405
Fabricarea
Tăbăcirea şiarticolelor
finisarea de îmbrăcăminte
pieilor; fabricarea articolelor de 14 1813 1860 1892
voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei;
prepararea şilemnului,
Prelucrarea vopsireafabricarea
blănurilor produselor din lemn şi 15 1989 2145 2251
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie
şi din alte materiale vegetale împletite 16 2157 2268 2304
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 17 3062 2980 2983
Tipărire
Fabricareaşi reproducerea
produselor depe suporturi
cocserie şi a
a înregistrărilor
produselor 18 2653 2732 2812
obţinute din prelucrarea ţiţeiului 19 6862 6314 6724
Fabricarea substanţelor şi a produselor
produselor farmaceutice chimice
de bază şi a 20 3125 3209 3357
preparatelor farmaceutice 21 3998 4026 4431
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 22 3089 3246 3413
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 3823 3589 4053
Industria metalurgică 24 3380 3525 3675
Industria construcţiilor
Fabricarea calculatoarelormetalice şi a produselor
şi a produselor din
electronice şi 25 2942 3110 3244
optice 26 3520 3680 3762
Fabricarea echipamentelor electrice 27 2912 3070 3047
Fabricarea autovehiculelor
Fabricarea de maşini, utilajedeşitransport
echipamente
rutier,n.c.a
a 28 3565 3582 4044
remorcilor şi semiremorcilor 29 3132 3332 3543
Fabricarea altor mijloace de transport 30 3595 3455 3723
Fabricarea de mobilă 31 1978 2235 2304
Alte activităţiîntreţinerea
Repararea, industriale şi
n.c.a.
instalarea maşinilor şi 32 2192 2287 2377
echipamentelor 33 2916 2984 3055
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 35 4318 4635 4706
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare 36-39 2640 2644 2774
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 3017 2943 3179
Colectarea şitratarea
Colectarea, epurarea apelor uzate
si eliminarea deşeurilor; activităţi de 37 2881 2964 3106
recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii
de decontaminare 38-39 2311 2370 2422
Construcţii 41-43 3071 3126 3228
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor 45-47 2854 2842 3051
Transport şi depozitare 49-53 2979 3048 3139
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 49 2704 2860 2956
Transporturi pe apă 50 3365 3362 3471
Transporturi aeriene 51 5414 3999 4217
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 52 3891 3905 3967
Activităţi de poştă şi de curier 53 2326 2388 2495
Hoteluri şi restaurante 55-56 1605 1747 1751
Informaţii şi comunicaţii 58-63 6679 6540 7368
Activităţi de editare 58 6276 5572 6853
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de
programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de 59-60 3654 3903 4023
Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de 61 4343 4299 4947
servicii informatice 62-63 8289 8047 8876
Intermedieri financiare şi asigurări 64-66 5859 5390 6221
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de
asigurări
Activităţi deşi ale fondurilor
asigurări, de pensiişi ale fondurilor de
reasigurări 64 5938 5459 6166
pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări
sociale) 65 6672 5597 8210
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare,
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 66 4070 4484 4156
Tranzacţii imobiliare 68 2844 2877 2908
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69-75 4628 4493 5104
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de
din care: Cercetare-dezvoltare 72 4460 4662 4934
servicii suport 77-82 2570 2537 2733
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale
din sistemul public*) 84 4984 5056 5099
Învăţământ 85 3489 3547 3720
Sănătate şi asistenţă socială 86-88 3862 4150 4163
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90-93 2784 2938 2989
Alte activităţi de servicii 94-96 2113 2240 2265
*)
exclusiv forţele armate şi asimilaţi; începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii
salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la
contribuţiile de asigurări
Conform prevederilor sociale,
legale respectiv
în vigoare, cele dedin
salariaţii asigurări sociale
domeniul de sănătate care cădeau
cercetare-dezvoltare şi în sarcina
inovare,perioada
Pentru respectiv din activitatea
1 ianuarie 2019 -de 31creare de programe
decembrie pentru calculator
2028 inclusiv, beneficiază
conform legislaţiei de
naţionale în vigoare
(OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din
domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de
NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative
pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al
dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de
urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul
dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor
În câștigul salarial mediu lunar sunt cuprinse și sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic, în