Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei, Direcția ID / IFR


Program de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Anul II - ID, 2020 - 2021
STUDENT: NEAGU T. ELENA ANDREEA

Psihologia educației

prof. Beatrice Almasan

PORTOFOLIU

1
Tema I

În vederea rezolvării primei cerințe de la portofoliu, am ales testul de verificare aferent Unității
de învățare nr. 9 – Personalitatea elevului, din suportul de curs.

1. Pe linia orientării profesionale, ar trebui să se ţină cont şi de trăsăturile temperamentale?


De ce?

Consider că este necesar să se țina cont de trăsăturile temperamentale al unei persoane pentru a-l
trimite în anumite zone în care are șanse mari să obțină creștere și succes profesional. Mulți
oameni subestimează în mod nemijlocit influența temperamentului asupra alegerii unei profesii,
dar el este cel care prezintă în noi anumite caracteristici care sunt cele mai pronunțate la locul de
muncă.

De exemplu, o persoană nu poate fi născută muncitoare sau crudă. Toate acestea sunt rezultatul
experienței sale de viață și a bazelor puse de oameni care sunt implicați direct în procesul
educațional. Desigur, tipul de temperament al personalității și profesia aleasă de ea sunt foarte
strâns interconectate.

Întrucât particularitățile temperamentului atunci când aleg o profesie nu sunt luate în considerare
de către toți tinerii, de multe ori sub presiunea părinților lor aleg o profesie absolut nepotrivită.
De exemplu, un melancolic care a devenit jurnalist va fi complet nefericit. Întrucât nu va putea să
se dovedească singur în sfera profesională și să obțină succesul. Și o persoană coleră care a ales
calea unui economist sau contabil poate fi chiar dezamăgită în viață.

În concluzie, asa cum este menționat și în suportul de curs identificarea trăsăturilor


temperamentale este foarte important în activitatea educaţională, dar și în orientarea
profesională.

2. Caracterul este întotdeauna supus unei valorizări pe criteriul „bun-rău” sau „pozitiv-
negativ” în timp ce despre temperament nu se poate spune că este bun sau rău. Cum
explicaţi această diferenţiere?

Consider că temperamentul este o expresie psihocomportamentală a unor particulartități nervoase


și fiziologice ereditare, temperamentul îl moștenim, nu îl dobandim. În schimb, caracterul este
acea formă a personalitățiii umane care se dobândește, se cristalizează pe măsură ce individul
parcurge etapele vieții sale și suportă efectiv variatelor împrejurări prin care trece, la formarea sa
participând în bună măsură și atitudinea personală, hotărârea de a se educa. Fiecare om vine pe
lume cu un anumit temperament, bine definit, care este aproape imposibil de modificat. Dar,
caracterul este format din tendințele conștiente ale omului, care gândește, cântărește, care dorește
să se remarce în bine sau în rău.

2
“Semeni fapte și culegi deprinderi, semeni deprinderi și culegi un caracter, semeni un caracter și
culegi un destin” (proverb chinezesc)

3. Ce este atitudinea? Câte categorii mari de atitudini sunt?

Atitudinea este o modalitate de raportare faţă de anumite aspecte ale realităţii ce implică reacţii
afective, cognitive şi comportamentale. Atitudinea determină modul în care va răspunde şi va
acţiona opersoană într-o situaţie sau alta. Psihologul Andrei Cosmovici consideră că atitudinea
este întotdeauna expresia unui motiv şi că aceeaşi atitudine poate ascunde motive foarte diferite.

Atitudine sunt împărțite în trei categorii:


 atitudini faţă de societate şi faţă de ceilalţi oameni (sinceritatea, cinstea, altruismul,
spiritul de răspundere dar şi minciuna, individualismul, egoismul, laşitatea, linguşeala);
 atitudini faţă de activitatea desfăşurată (disciplina, sârguinţa, conştiinciozitatea, spiritul
de iniţiativă, dar şi opusul lor indisciplina, lenea, neglijenţa, rutina, dezorganizarea);
 atitudini faţă de propria persoană (modestia, încrederea în sine, sentimentul demnităţii
personale, spiritul autocritic dar şi îngâmfarea, aroganţa, sentimentul inferiorităţii).

4. Cum contribuie mediul familial la modelarea trăsăturilor caracteriale ale copilului?

Părinții joacă cel mai important rol în formarea copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca
personalități. Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile
sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare.

Acest cadru al familiei este primul său intermediar în relațiile cu societatea. Și, de asemenea,
constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale.
Părinții, atât mama cât și tatăl, au același rol în evoluția și dezvoltarea psihologică a copilului.
Este adevarat că rolul mamei este mult mai important si mai complex, însă și cel al tatălui este
bine definit. În primii ani de viață copilul este dependent de membrii care formează familia, în
special de părinți. Acest fapt reprezintă o etapă importantă în ciclul său de viață. Deoarece în
această perioadă sunt dobândite principalele motivații și deprinderi ale viitorului adult. În familie
copilul are parte de primele lecții de viață. Părinții sunt cei care îi oferă un prim model de
învățare.

O familie în care predomină armonia este o familie în care se discută cu deschidere şi înţelegere
toate problemele, individuale sau colective, unde domneşte afecţiunea şi toleranţa, generozitatea
şi onestitatea. Obstacolele, dificultăţile sunt depăşite într-un efort comun. Respectul şi
consideraţia sunt arătate fiecăruia, încrederea şi bunăvoinţa sunt valabile pentru toţi.

3
5. Cum puteţi stabili dacă un elev cu rezultate şcolare bune la disciplina dumneavoastră are,
intr-adevăr, aptitudini în acest domeniu?

O combinaţie specifică aptitudinilor care asigură posibilitatea realizării creatoare şi originale a


unei activităţi constituie talentul. Notele şcolare nu au o valoare predictivă în privinţa
manifestării unor talente.

Preocupările profesorului, indiferent de domeniul specialităţii sale, trebuie orientate în


următoarele direcţii:

(a) Depistarea potenţialului aptitudinal al elevilor cu care lucrează. Acest lucru se face fie direct,
de către profesor, prin observarea activităţii elevilor şi prin analiza produselor acestei activităţi,
fie apelând la psihologul şcolar în vederea administrării unor teste de aptitudini.

(b) Adaptarea conţinutului disciplinelor de învăţământ şi a metodelor didactice în funcţie de


aceste aptitudini.

(c) Organizarea unor activităţi variate (olimpiade, concursuri, cercuri ştiinţifice, excursii şi vizite
tematice), care să permit dezvoltarea acestor componente ale personalităţii.

6. Descrieţi personalitatea unui elev menţionând în partea stângă a paginii trăsăturile


psihologice (grupate pe cele trei dimensiuni: temperament, caracter, aptitudini) iar
înpartea dreaptă comportamentele tipice care motivează descrierea făcută. Precizaţi apoi
măsurile educative necesare valorificării maxime a resurselor de care dispune elevul.

Temperament: sangvinic Vioi, vesel, optimist, comunicativ, echilibrat,


exteriorizat, ușor adaptabil

Caracter: pozitiv Sinceritate, generozitate, punctualitate,


creativitate

Aptitudini: generale și artistice Abilitatea de comunicare și adaptabilitate,


abilitatea de a picta, de a cânta, de a recita
poezii

Măsuri educative necesare valorificării maxime a resurselor de care dispune elevul:


- Oferirea de oportunități, pentru a-si dezvolta modul de socializare
- Înscrierea la concursuri de pictură/muzică
- Oferirea de recompense pentru cele mai bune creații

4
Tema II

Fișă de lectură experiențială – Prelegeri de psihopedagogie – MARIA PALICICA –


Cap.XV – Succesul și insuccesul școlar

Ideile autorului Ideile mele

Capitolul începe prin prezentarea noțiunilor Motivul pentru care am ales să citesc despre
referitoare la succesul, respectiv insuccesul succesul și insuccesul școlar este că am vrut să
școlar. găsesc răspuns la întrebările pe care mi le-am
Astfel, succesul școlar reprezintă forma pus ,,De ce acest copil nu poate să învețe mai
pozitivă optimă a randamentului, denumită bine?”, ,,De ce nu-i place la școală?”, ,,Ce
reușită școlară. Se exprimă prin note de la 7 la trebuie să fac eu ca părinte sau profesor să-l
10, precum și prin rezultate deosebite obținute îndemn spre învățătuăa?”,,Ce-i determină pe
în activitățile științifice, tehnice, practice, unii copii sa înveâe?”, ,,De ce acest copil are
artistice; insuccesul școlar se referă la succes școlar sau de ce are note bune?”, ,,Cum
rămânerea în urmă la învățătură sau s-a produs această dorință de a învăța si de a fi
neîndeplinirea cerințelor obligatorii în cadrul un viitor om intelectual?”.
procesului de învățământ, el reprezentând Am căutat în Dicționarul limbii române, iar
alternativa negativă a randamentului școlar, cuvântului insucces i se atribuie următoarele
denumit eșec școlar, asociat notelor de la 1 la sensuri: lipsă de succes, nereușită, eșec,
4. Evidențiază rezultatele slabe la învățătură. înfrângere, cădere, nerealizare a unei acțiuni; în
timp ce succesul este un rezultat favorabil
Condițiile de manifestare a succesului școlar obținut ca urmare a depunerii unui efort fizic
sunt de triplă natură: sau intelectual, pozitiv, reușită.
a. familială; Consider că interesul părinților și al cadrelor
b. psihosociofiziologică; didactice este acela de a-l forma pe copil, de a
c. pedagogică urma o traiectorie.
Condițiile succesului de natură familială Succesul școlar constă în ,,obținerea unui
sunt: prezența activă a unui grup familial randament superior in activitatea instructiv-
închegat, relații familiale bazate pe respect, educativă la nivelul cerințelor programelor și
înțelegere și ajutor reciproc, preocuparea ale finalităților învățământului, iar insuccesul
constantă a părinților pentru educația copiilor, se referă la rămânerea în urmă la învățătură sau
condiții favorabile de viață, de hrană, igienă, la neîndeplinirea cerințelor obligatorii din
sănătate, loc de studiu, surse de informații. cadrul procesului instructiv educativ, fiind
Condițiile succesului de natură efectul discrepanței dintre exigențe, posibilități
psihosociofiziologică sunt: asigurarea unui și rezultate” (Popescu, 1991). 
organism bine dezvoltat, puternic, sănătos, “Cel mai mare orator din lume este succesul”
asigurarea unui psihic normal, echilibrat, acestea fiind cuvintele lui Napoleon care
capabil să dezvolte o activitate intelectuală, constată că succesul este pragul maxim de
afectivă, asigurarea unor relații interumane și reușită. Nu orice reușită este un succes; o altă
sociale valoroase. accepțiune este izbândă, victoria în competiție
Condițiile de natură pedagogică a succesului (cu sine sau cu ceilalți). Succesul este
școlar sunt: calitatea organizării școlare la rezultatul autorealizării de sine, cu eforturi
toate nivelurile - clasă de elevi, grupă de mari, cu sacrificii, cu muncă continuă, din
studenți, școală, facultate etc, calitatea și dorința de autoexprimare si autorealizare și de

5
modernitatea conținutului învățământului și al a fi recunoscut. În comparație cu insuccesul,
documentelor școlare, calitatea profesorilor, în succesul are nevoie de mult timp, de ani grei de
sensul predării de către aceștia a unei înalte și muncă și riscuri pentru a-l atinge.
eficiente pregătiri de specialitate, generale, De exemplu, atunci când eram în clasa a 5-a,
metodice, moral-civice, folosirea de strategii am avut un coleg care nu a reușit să se
didactice modern, relații democratice între adapteze și a renunțat la școală. Motivul este
elevi, între profesori și elevi, între conducerea acela că în clasele 1-4, am avut un singur
unității de învățământ și elevi, formarea în învățător, iar când am trecut în cealaltă etapă,
timpul școlii a capacităților necesare integrării unde aveam profesori diferiți pentru fiecare
socio-profesionale eficiente și creative. materie, acesta nu a reușit să se adapteze. El
La fel ca în cazul succesului școlar, cauzele provenea din mediul rural, părinții lui erau
insuccesului școlar se clasifică asemănător plecați în străinătate, iar el era în grija bunicilor
după cum urmează: care îî aplicau pedepse severe. Din aceste
Cauzele de natură familială: reprezentate de motive, a căpătat o teamă/reținere față de
lipsa condițiilor necesare vieții: hrană, școală.
îmbracăminte, spațiu de locuit, lipsa spațiului O altă situație de care îmi amintesc este atunci
de studiu, a rechizitelor, cărților și chiar a când eram în liceu și am dat teza la limba
liniștii, din cauza tensiunilor și certurilor dintre română, aveam două colege și am asistat la
soți, lipsa controlului unor părinți asupra discuția dintre ele, atunci când am primit
activității școlare care îi determină pe unii elevi rezultatele. În timp ce pentru o colega, nota 7 a
să nu învețe, să se ocupe de altceva, exigențele fost apreciată ca fiind foarte bună, pentru
exagerate ale unor părinți, care cer rezultate la cealalta această notă a reprezentat o
învățătura peste posibilitățile lor reale, dezamăgire. Prima colegă, dispunea de
supraîncărcându-i cu sarcini suplimentare, capacități intelectuale mai modeste, iar cealaltă
meditații. colega era orgolioasă, supramotivată, iar la
Cauzele de natură psihosociofiziologică a celelalte materii obținea numai rezultate de 9 și
insuccesului pot fi tulburările fiziologice, cum 10. De aici rezultă faptul că eșecul școlar, în
sunt cele sezoriale, îndeosebi auditive și mare măsură, este un fenomen subiectiv.
vizuale, boli cardiac, digestive și mai ales cele Ca si cadru didactic, voi avea grijă să îmi
ale sistemului nervos, lipsa condițiilor de cunosc foarte bine elevi sub aspect psihologic,
dezvoltare fizică, tulburările psihice și de pentru a înțelege corect acei factori subiectivi
comportament care pot fi de natură nevrotică, care îi fac pe unii elevi să fie în permanență
mentală, afectivă și tulburări psihosociale care nemulțumiți în raport cu sine și să se considere
pot fi conflicte cu normele etice și sociale. în situație de eșec școlar, iar pe alții
Cauzele de natură pedagogică ale insuccesului dimpotrivă, să se autoevalueze frecvent într-un
școlar constau în calitatea necorespunzătoare a mod pozitiv și să aprecieze că sunt într-o reală
organizării școlare la anumite niveluri, situație de succes școlar.
pregătirea necorespunzătoare a profesorilor, Voi încerca să îi ajut pe elevi să cunoască cât
metodologia didactică pasivă, existența unui mai clar ce înseamnă să rămână în urmă la
grup școlar neînchegat, dezorganizat, care se învățătură, le voi prezenta ce înseamnă acele
manifestă ca un factor negative, orientarea deprinderi greșite care nu asigură o înțelegere
școlară și profesională necorespunzătoare. și o folosire adecvată a informațiilor.
Pentru a diminua și întâmpina insuccesul Totodată, îmi vor organiza și desfășura
școlar, de exemplu dacă lipsa de legătură a activitatea didactică, în sensul adaptării
părinților cu școala, cu profesorii este o cauză conținutului acesteia, metodele utilizate, la
familală important a nereușitei școlare, atunci particularitățile de vârstă și individuale ale

6
eforturile factorilor educative se vor îndrepta elevilor.
către convingerea părinților să contribuie Voi încerca să dezvolt o bună relație
împreună la prevenirea și eliminarea nereușitei professor-elevi, bazată pe încredere în
școlare a copiilor lor. posibilitățile acestora, stimulare și cooperare.
De exemplu, pentru tulburările nervoase și
psihosociale, trebuie avută în vedere
psihoterapia, care asigură un sistem de metode
și măsuri terapeutice.
În ipostaza cauzelor de natură pedagogică,
soluția de optimizare a procesului didactic
constă în gasirea și folosirea unor strategii
didactice activ-participative - studiul de caz,
laborator, exerciții aplicative în clasă.
Capitolul se încheie cu următorul
fragment:”Factorii educativi, profesorul
îndeosebi, afară de calitățile ce-i definesc
personalitatea, trebuie să dovedească și să
respcte câteva condiții specifice, printre care se
pot enumera: manifestarea unei concepții
optimiste față de educație, dragoste și dăruire
față de elevi, măiestrie și tact pedagogic”.

S-ar putea să vă placă și