Sunteți pe pagina 1din 13

Comunicat informativ

În temeiul art.45, alin.(1) şi (3), art. 53, alin.1, lit.(f), ale Legii nr.436/2006
privind administraţia publică locală, domnul Mihail Silistraru, președintele raionului
Ialoveni, a emis dispoziția, nr.45-g din 4 mai 2021, privind convocarea consilierilor
raionali în ședință ordinară, pentru data de 14 mai 2021 cu începere de la 11:00 în
Sala Mare din incinta Consiliului raional Ialoveni.
În Agenda ședinței sunt incluse următoarele subiecte:
1. Cu privire la desemnarea persoanelor pentru suplinirea funcției de membru
al Consiliului electoral de circumscripție nr.21 Ialoveni pentru alegerile parlamentare
din 11 iulie 2021
Informație – Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
2. Cu privire la constituirea dreptului de superficie
Informație –Andrei Eremia, vicepreședinte al raionului
3. Cu privire la modificarea bugetului raional
Informație –Lidia Calmîc, șef-adjunct, Direcția Finanțe
4. Cu privire la acordul transmiterii bunurilor din proprietatea publică a statului
în proprietate publică a raionului Ialoveni
Informație –Galina Tonu, vicepreședinte al raionului
5. Cu privire la stabilirea salariilor lunare pentru personalul de conducere
din instituţiile medico-sanitare publice
Informație –Andrei Eremia, vicepreședinte al raionului
6.Cu privire la numirea doamnei Calmîc Lidia în funcția de șef al Direcției Finanțe
Informație –Mihail Silistraru, președintele raionului
7. Cu privire la aprobarea modificărilor operate in unele decizii ale Consiliului
raional
Informație – Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional
8.Cu privire la transmiterea unui imobil din proprietatea raionului Ialoveni în
proprietatea satului Puhoi
Informație –Mihail Silistraru, președintele raionului
9.Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor efectuate la reparaţia capitală a
edificiilor Liceului ”Olymp”, Costești
Informație – Angela Trofim, contabil-șef Aparatul președintelui raionului
10.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ialoveni
in instanța de judecată
Informație –Mihail Silistraru, președintele raionului
11.Cu privire la darea în locațiune a edificiului Centrului de sprijin pentru mediul
de afaceri transfrontalier
Informație –Natalia Draguțan, șef Direcție Economie

1
Ședința în plen va fi precedată de ședințele comisiilor de specialitate, conform
următorului
GRAFIC
Comisia 1. Activităţi economico-financiare și atragerea investițiilor
Vineri, 14 mai 2021, ora 9:30, Biroul președintelui raionului
1.BOGOS Gheorghe
2.BRAGA Mihai
3.CARMANU Lilian
4.CASTRAVEȚ Petru
5.DIMITROV Alexandra
6.LEVINTE Maria
7.SACA Ruslan
8 SAINSUS Valeriu
9.SULA Ion
Comisia 3. Învățământ, cultură, culte, turism, tineret
Vineri, 14 mai 2021, ora 9:30,Biroul vicepreședintelui Galina Tonu
1.BÂRCĂ Veronica
2.BORDEIANU Eugenia
3.GHEȚIU Adelina
4.GURIȚANU Nina
5.NOFIT Anatolie
6.ORMOS Vadim
7.SAINSUS Valeriu

Comisia 4.Agricultură,industrie, ecologie, patrimoniu, amenajarea


teritoriului, infrastructură,cadastru
Vineri, 14 mai 2021, ora 9:30, Biroul vicepreședintelui V.Marian-Bogos
1. BIVOL Ștefan
2. CATĂRĂU Natalia
3. COJOCARU Dan
4. CUJBA Ion
5. MELNIC Igor
6. MOROZAN Tudor
7. RUSU Eugen
Comisia 5. Drept, disciplină, administrație publică
Vineri, 14 mai 2021, ora 9:30, Sala mică de protocol
1.BALAN Vitalie
2.CALESTRU Ion
3.JOMIR Ion
4.PETRAȘCU Galina
2
5.SAJIN Ghenadie
6.TONU Alexandru
7.TONU Tamara
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PROIECTELE DECIZIILOR
Proiectul nr.1
Cu privire la desemnarea persoanelor pentru suplinirea funcției de membru al
Consiliului electoral de circumscripție nr.21 Ialoveni pentru alegerile parlamentare
din 11 iulie 2021
În conformitate cu prevederile art.28, alin. (5) al Codului electoral, nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional DECIDE:
1.Se propun următoarele candidaturi pentru suplinirea funcției de membru al
Consiliului electoral de circumscripție nr.21 Ialoveni, conform Anexei.
2.Decizia se comunică Comisiei Electorale Centrale și intră în vigoare la data
includerii in Registrul de Stat al actelor locale.
Nume Loc de muncă Funcție
De bază
BALAN Eleonora - Aparatul președintelui șef Serviciu
BIVOL Galina - Direcția finanțe șef Serviciu
Rezervă
ARBUZ Ludmila -Aparatul președintelui specialist principal
DASCĂL Lionela - Direcția economie specialist principal

Proiectul nr.2
Cu privire la constituirea dreptului de superficie
În conformitate cu prevederile Legii, nr.436/2006 privind administrația publică
locală, Legii, nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice,
Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului,
aprobat prin Hotărârea Guvernului RM, nr.91 din 11 feruarie 2019, art.654-666 Cod
civil, examinând solicitările ÎMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească” din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Prorecției Sociale,
nr.01-15/1558 din 08 octombrie 2020, și nr.01-15/1847 din 24 noiembrie 2020,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se constituie, cu titlu gratuit, superficia asupra terenului, proprietate publică,
din domeniul public al Consiliului raional Ialoveni, cu număr cadastral 5501210.560,
suprafața 0,06 ha, situat în strada Alexandru cel Bun, 25, orașul Ialoveni, pe un termen
de 30 ani, destinat construcției garajelor ușor montabile și demontabile pentru
autosanitarele din dotarea ÎMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă

3
Prespitalicească” din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
(substațiunea Ialoveni).
2.Aparatul președintelui raionului va întocmi contractul de superficie cu
superficiarul ÎMSP „Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească”,
Substațiunea Ialoveni, și va asigura evidența contabilă a imobilului menționat în
punctul 1 al prezentei decizii.
3.Se împuternicește președintele raionului, domnul Mihail Silistraru, să instituie
comisia de transmitere a bunului imobil menționat și să semneze contractul de
superficie, care urmează a fi autentificat notarial și inregistrat la IP ”Agenția Servicii
Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial Ialoveni.
4.Se stabilește, că cheltuielile pentru înregistrarea dreptului de superficie și
autentificarea notarială vor fi suportate de către superficiar.
5.Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se publică în Registrul de
Stat al Actelor Locale.

Proiectul nr.3
Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2021
Consiliul raional Ialoveni,
Avînd în vedere:
- Prevederile art. 27, art.28 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397/ 2003;
- Prevederile art.43, art.44, art.61 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţi
bugetare-fiscale nr. 181/2014;
- Prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436/2006;
DECIDE:
1.Bugetul Consiliului raional Ialoveni, aprobat prin Decizia Consiliului raional
nr.7/1 din 24 decembrie 2020, cu modificările ulterioare se majorează cu suma de 45,0
mii lei, după cum urmează:
1.1. Se majorează cu suma de 30,0 mii lei Bugetul Școlii Sportive pentru Copii
și Tineret Ialoveni din Donații voluntare de la Federația Moldovenească de Fotbal
destinate dezvoltării fotbalului de copii și juniori, cod ECO de Venituri: 144114 „Donatii
voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare”, cod
ECO de Cheltuieli: 222500 „Servicii de reparatii curente”-5,0 mii lei; 273500
„Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele
financiare ale angajatorului”-3,3 mii lei; 281600 „Alte cheltuieli in baza de contracte
cu persoane fizice”-11,7 mii lei și 339110„Procurarea altor materiale”-10,0 mii lei;
1.2 Se majorează cu suma de 15,0 mii lei Bugetul Direcției Generale Educație
Ialoveni, din incasări de la achitarea certificatelor de studii și certificatelor de grad
didactic/managerial eliberate de către CTICE, cod ECO de Venituri: 142310 „Incasări

4
de la prestarea serviciilor cu plată”, cod ECO de Cheltuieli: 222990 „Servicii neatribuite
altor aliniate”.
2.Se redistribuie, din Bugetul Aparatului președintelui raionului, de la
Activitatea P3(00226)„Subvenționarea edițiilor periodice”, suma de 200,0 mii lei la
Programul P1P2(8019)”Dezvoltarea si modernizarea institutiilor în domeniul ocrotirii
sănătății”, în calitate de cofinanțare la finisarea construcției Centrului de Sănătate
Bardar în cadrul implementării proiectului investițional finanțat din fondul de
dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale inițiate cu
suportul CNAM.
3.Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează şef adjunct
Direcţia finanţe, doamna Lidia CALMÎC.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii îl va asigura preşedintele
raionului, domnul Mihail SILISTRARU.
5.Prezenta decizie intră în vigoare din data publicării în Registrul de Stat al
actelor locale.
Proiectul nr.4/4-1

Cu privire la acordul transmiterii bunurilor din proprietatea publică a statului în


proprietate publică a raionului Ialoveni
În temeiul art.43 alin.(1) lit. c) din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006
privind adminsitarea publică locală, art.8,alin.(2) din Legea nr. 523/1999 cu privire
la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,art.14 alin.1, lit.(b) din
Legea 121/207 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova, nr.907/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Ordinului
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr.379 din
09.04.2021 Cu privire la criteriile de repartizare a tehnicii de calcul achiziționate în
cadrul Proiectului ,,Reforma Învățământului în Moldova”, Contractului de comodat
nr. 20 PRIM din 26.04.2021, Avizul favorabil al Comisiei consultative de specialitate
(Învățământ, cultură, tineret, culte,turism) și în scopul dotării TIC a instituțiilor de
învățământ din raion, Consiliul Raional Ialoveni DECIDE:
1. Se acceptă preluarea, cu titlul gratuit, din prorietatea statului (administrarea
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM) în proprietate publică a raionului
Ialoveni și gestiunea Direcției Generale Educație, a 335 laptop-uri (24 repartizate
pentru necesitățile elevilor din învățământul primar, 311 pentru necesitățile elevilor
din învățământul gimnazial și liceal) în valoare de 1 754 130,35 lei (preț unitate -
5236,21 lei), achiziționate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM în
cadrul Proiectului ,,Reforma Învățământului în Moldova”, pentru acoperirea
5
necesităților elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal din raion, conform
anexei.
2. Direcţia Generală Educație Ialoveni (șef-interimar doamna Galina Nița) va
întreprinde măsurile necesare pentru transmiterea bunurilor materiale specificate
către înstituțiile nominalizate în Anexă.
3. Doamna Galina Tonu, vicepreședinte al raionului, va exercita controlul asupra
îndeplinirii prezentei decizii.
4. Prezenta Decizie se comunică Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova
5. Decizia intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale.
Anexă
LISTA
repartizării tehnicii de calcul
Învățământul primar
Învățământul gimnazial Total
Nr. Beneficiar și liceal laptopuri
d/o Necesități Repartizare Necesități Repartizare repartizate
elevi conform elevi conform
(înregistrate necesităților (înregistarte necesităților
în SIME) în SIME)
1. ȘP ”Ion Creangă” 12 1 0 0 1
Ialoveni
2. ȘP-Grădiniță Ruseștii 3 1 0 0 1
Vechi
3. ȘP- Grădinița Pojăreni 5 1 0 0 1
4. G. ”Grigore Vieru” 11 1 17 17 18
Ialoveni
5. G. Costești 0 0 4 4 4
6. G. Horodca 13 1 9 9 10
7. G. Hansca 11 1 15 15 16
8. G. Sociteni 10 1 7 7 8
9. G. Văratic 1 0 1 1 1
10. G. Văsieni 5 0 1 1 1
11. G. Misovca 3 0 0 0 0
12. G. ”Mit. Gurie Grosu” 16 1 6 6 7
Nimoreni
13. G. Gangura 8 1 6 6 7
14. G. ”Alexandrina Rusu” 11 1 11 11 12
Dănceni
15. G. Malcoci 18 1 8 8 9
16. G. Cigîrleni 33 1 15 15 16
17. G. Cărbuna 5 0 2 2 2

6
18. G. ”Mihai Eminescu” 25 1 10 10 11
Ulmu
19. LT „Andrei Vartic” 3 0 13 13 13
Ialoveni
20. LT „Petre Ștefănucă ” 6 0 7 7 7
Ialoveni
21. LT „Olymp” Costești 11 1 9 9 10
22. LT Costești 18 1 17 17 18
23. LT Horești 35 1 14 14 15
24. LT „Mihail Bîrcă” 11 1 0 0 1
Mileștii Mici
25. LT Molești 43 1 6 6 7
26. LT ,,Gh.Paladi” Puhoi 6 0 16 16 16
27. LT „Ion Pelivan” 21 1 25 25 26
Răzeni
28. LT Ruseștii Noi 23 1 7 7 8
29. LT Țîpala 28 1 18 18 19
30. LT „Ion Suruceanu” 43 1 32 32 33
Suruceni
31. LT „Dimitrie Cantemir” 5 0 6 6 6
Văsieni
32. LT „Aurel David ” 19 1 4 4 5
Bardar
33. LT Zîmbreni 48 1 25 25 26
Total 510 24 311 311 335
Proiectul nr.4/4-2
Cu privire la acordul transmiterii bunurilor din proprietatea publică a statului în
proprietate publică a raionului Ialoveni
În temeiul art.43 alin.1, lit. (c) din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006
privind adminsitarea publică locală, art.8,alin.(2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale,art.14 alin.1, lit.(b) din Legea
121/207 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova, nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, Circularei Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr.03/1-09/2194 din 07.05.2021
Cu privire la repartizare a camerilor we oferite de UNICEF, și în scopul dotării TIC a
instituțiilor de învățământ din raion, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1.Se acceptă preluarea, cu titlul gratuit, din prorietatea statului (administrarea
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM) în proprietate publică a raionului
Ialoveni și gestiunea Direcției Generale Educație, a 8 Camere Web ( în valoare totală

7
de 28220,80 lei, preț unitaqr – 3527,60 lei) oferite de către UNICEF, pentru dotarea
TIC a instituțiilor de învățământ din raion, conform anexei.
2.Direcţia Generală Educație Ialoveni (șef -interimar Galina Nița) va întreprinde
măsurile necesare pentru transmiterea bunirilor materiale specificate, către înstituțiile
nominalizate în Anexă.
3.Doamna Tonu Galina, vicepreședinte al raionului, va exercita controlul asupra
îndeplinirii prezentei decizii.
4.Prezenta Decizie se comunică Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării în registrul de Stat al actelor locale.
Anexă
LISTA
de repartizare a camerilor web
Nr. Beneficiar Bunuri donate Cantitatea, un.
d/o
1 LT „Andrei Vartic ”Ialoveni Camera Web 1
2 LT „Petre Ștefănucă ”Ialoveni Camera Web 1
3 LT „Olimp ” Costești Camera Web 1
4 LT Costești Camera Web 1
5 LT Puhoi Camera Web 1
6 LT „Ion Pelivan ”Răzeni Camera Web 1
7 LT Țîpala Camera Web 1
8 LT „Aurel David ”Bardar Camera Web 1
Total 8

Proiectul nr.5
Cu privire la stabilirea drepturilor salariale lunare pentru personalul de conducere
din instituţiile medico-sanitare publice
Consiliul raional Ialoveni,
Având în vedere:
- Prevederile art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- Prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, nr. 837 din 06 iulie 2016
„Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile
medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală”, cu modicările operate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova,
nr.920 din 22 decembrie 2020 (Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind
salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.837/2016);
8
- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, nr.1038 din
23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale al
Republicii Moldova, nr.569 din 19 iunie 2020;
- Procesul verbal din 2 martie 2021 al ședinței Comisiei de cevaluare și validare a
indicatorilor de performanță a activității imsp-urilor al Ministerului Sănătyății,
Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova pentru evaluarea și validarea
indicatorilor de performanță a activității instituțiilor medico-sanitare publice din
cadrul asistenței medicale primare din raionul Ialoveni din data de 02 martie 2021,
DECIDE:
1.Se stabilesc pentru persoanele de conducere ale instituţiilor medico-sanitare-
publice din raion salarii şi sporuri la salarii, după cum urmează:
Centrul de Sănătate Răzeni
șef:
salariu de funcție-14 660 lei
spor la salariu pentru performanță-35 procente;
cumul-0,50;
contabil-şef:
salariu de funcție-7 080 lei
spor la salariu pentru performanță-35 procente;
cumul -0,50.
Centrul de Sănătate Țâpala
șef:
salariu de funcție-12 830 lei
spor la salariu pentru performanță-35 procente;
cumul-0,50;
Centrul de Sănătate Văsieni
șef:
salariu de funcție-12 830 lei
spor la salariu pentru performanță-35 procente;
cumul-0,50;
Centrul de Sănătate Ruseștii Noi
șef:
salariu de funcție-12 830 lei
spor la salariu pentru performanță-25 procente;
cumul-0,50;
Centrul de Sănătate Puhoi
șef:
salariu de funcție-14 660 lei
cumul-0,50;
spor la salariu pentru performanță-25procente;
contabil-şef:
salariu de funcție-7 080 lei
spor la salariu pentru performanță-25 procente;
cumul -0,50.
2.Administraţiilor instituţiilor nominalizate li se permite să achite personalului de
9
conducere ajutor material, prime și plăți pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în
același volum ca și celorlalți angajați.
3.Se stabilește, că retribuirile stipulate la poziția ”Salariu de funcție”, ”spor la salariu
pentru performanță”, ”cumul” vor fi aplicate pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 2021.
4.Prezenta decizie se comunică administraţiilor instituţiilor nominalizate, Companiei
Naţionale pentru Asigurări în Medicină.
5.Decizia se publică în Registrul de stat al actelor locale.
Proiectul nr.6
Cu privire la numirea doamnei Calmîc Lidia în funcția de șef al Direcției
Finanțe
În conformitate cu prevederile Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea
Clasificatorului unic al funcțiilor publice, art. 28,29,30,33, alin.1, lit. (b) ale Legii, nr.
158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public, art. 43, alin. 1, lit.
(n), al Legii, nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 270/ 2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, și având drept temei
propunerea comisiei de concurs, instituită prin decizia Consiliului raional, nr. 9/2 din
26 decembrie 2019 (Proces verbal, nr. 3 din 20 aprilie 2021) Consiliul raional
DECIDE:
1. Doamna Calmâc Lidia se numește în funcția de șef al Direcției Finanțe (codul
funcției publice - B40, codul funcției de salarizare– A 2057), treapta de salarizare – 6,
clasa de salarizare -96, coeficientul de salarizare – 7,29, cuantumul salariului de bază
– 12 400,00 lei, spor lunar pentru gradul profesional ”Consilier de stat, clasa I” –
375, 00 lei.
2. Decizia intră în vigoare după publicarea în Registrul de Stat al Actelor Locale.
Proiectul nr.7
Cu privire la aprobarea modificărilor operate in unele decizii ale Consiliului
raional
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, Consiliul raional DECIDE operarea de modificări in unele decizii
proprii, după cum urmează
1. În punctul 1 al Deciziei nr.9/2 26 decembrie 2019 (Cu privire la confirmarea
componenței nominale a comisiei de concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante)
textul Braga Mihai se substituie cu textul Dimitrov Alexandra.
2. În subpunctul 2.2. al Deciziei nr.2/11 din 4 martie 2021 (Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare) textul ”-70,0 mii lei, IMSP CS Văsieni cu titlu de contribuție
pentru construcția conductei de gaz la edificiul OMF Ulmu” se substituie cu textul
”-70,0 mii lei, Cabinetului Individual al Medicului de Familie ”Corcodel Georgeta” cu
titlu de contribuție pentru construcția conductei de gaz la edificiul OMF Ulmu”
10
3.În punctul 3 al Deciziei, nr.8/04 din 12 decembrie 2019 (Cu privire la
confirmarea componenței comisiei raionale pentru privatizare), textul Chira
Marianna se substituie cu textul Hîțu Antonina, textul Cujbă Ion se substituie cu
textul Cotorobai Veronica, textul Postica Constantin se substituie cu textul Stici
Marcel.
4. În punctul 1 al Deciziei nr.04-09 din 26 noiembrie 2015 (Cu privire la
instituirea comisiei de licitație) textul Chira Marianna se substituie cu textul Hîțu
Antonina, textul Racu Valeriu se substituie cu textul Calmâc Lidia.
5. În punctul 1 al Deciziei nr.5/3 din 15 octombrie 2020 (Cu privire la
confirmarea componenței nominalie a Comisiei raiobale extraordinare de sănătate
publică) textul Roșioru Zinaida se substituie cu textul Castraveț Aliona.
6. Alineatul 7 al punct.1 din decizia nr.3/9 din 15 aprilie 2021 (Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare) se expune in următoarea redacție: ” – (se alocă) 11,5
mii lei, cu titlu de ajutor unic pentru 23 lucrători medicali, angajați ai IMSP-lor din
raion, locuitori ai raionului Ialoveni, cu prilejul sărbătorii “Ziua Internațională a
Asistenților medicali (12 mai)”, (cîte 500 lei);
7. În anexa nr.2 la Decizia, nr.1/25 din 27 februarie 2020 (Cu privire la
constituirea Secției Cultură și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
al acesteia) la compartimentul ”Casa raională de cultură” poziția ”Ansamblul
folcloric ”Haiducii- 2 persoane”, se exclude. Respectiv, la rubrica TOTAL Casa raională
de cultură cifra 24,5 se substituie cu cifra 22,5
8. Domnul Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului raional, va asigura operarea
respectivelor modificări în actele normative nominalizate.
9. Decizia intră în vigoare la data publicării în Registrul de Stat al actelor locale.
Proiectul nr.8
Cu privire la transmiterea unui imobil din proprietatea raionului Ialoveni în
proprietatea satului Puhoi
În conformitate cu prevederile Legii nr.121/2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 523/1999 cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale, art. 43 și 77 ale Legii nr. 436/2006
privind administraţia publică locală,Regulamentului despre modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova, nr.901 din 31 decembrie 2015, având drept temei Demersul primarului
satului Puhoi, nr.80 din 14 aprilie 2021 și Decizia Consiliului sătesc Puhoi, nr.02/03
din 13 mai 2021, Consiliul raional DECIDE:

11
1.Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, a bunului imobil, cu număr cadastral
5526203.01, cu suprafața totală de 272,5 m.p., amplasat în intravilanul satului Puhoi,
raionul Ialoveni, din proprietatea raionului Ialoveni în proprietatea satului Puhoi.
2.Se stabilește că imobilul nominalizat va fi transmis în baza unui Act semnat de
membrii unei comisii, instituite prin dispoziție a președintelui raionuluii, în
compponența căreia urmează a fi incluși reprezentanți si Aparatului președintelui
raionului și primăriei Puhoi.
3. Domnul Mihail Silistraru, președintele raionului, va asigura controlul asupra
executării deciziei.
4. Decizia intră în vigoare la data includerii in Registrul de Stat al actelor locale.

Proiectul nr.9
Despre transmiterea valorii lucrărilor efectuate la reparaţia capitală a edificiilor
Liceului ”Olymp”, Costești
În temeiul Legii, nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova, nr.901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, art. 11 ,alin.2 al
Legii contabilităţii, nr.113/2007, cap. I, p. 46, anexa 3, cap.VI, p.41, ale Ordinului
Ministerului Finanţelor al RM despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa
contabilă în instituţiile publice, nr.93 din 19 iulie 2010, Consiliul raional DECIDE:
1. Se acceptă transmiterea, cu titlu gratuit, din gestiunea Liceului teoretic
„Olymp”, Costești, în gestiunea primăriei Costești a volumului de lucrări efectuate
la reparaţia capitală a instituţei de învăţămînt, în valoare de 2 441 598,62 lei,
inclusiv:
a) lucrări de reparație a rețelelor electrice – 593 499,72 lei;
b) lucrări de reconstrucție a acoperișului – 1 551 997,42 lei;
c) lucrări de instalare a tavanelor suspendate - 296 101,48 lei.e
2.Domnul Mihail Silistraru, preşedintele raionului, se abilitează cu dreptul de a
institui, prin act normativ, o comisie specială, care va aduce la îndeplinire
procedurile de predare-primire a valorii lucrărilor efectuate.
3. Decizia intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor locale.
Proiectul nr.10
Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ialoveni
in instanța de judecată
În temeiul prevederilor art.43, alin.1, lit.(m), al Legii privind administraţia
publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ialoveni DECIDE:
1. Doamna Hîțu Antonina, specialist principal în Aparatul președintelui
raionului, se împuternicește să reprezinte interesele Consiliului raional Ialoveni în

12
instanţele judecătorești, organele procuraturii, organele de urmărire penală, alte
autorități publice locale și centrale.
2.Prezenta decizie are termen de valabilitate 15 mai - 31 decembrie 2021.
3.Se stabilește, că persoana nominalizată va prezenta periodic Consiliului raional
note informative privind rezultatele examinării de către instanțe a dosarelor, în care
este parte autoritatea raională.
4. Domnul Mihail Silistraru, președintele raionului, se împuternicește cu dreptul
de a semna și elibera, în interesul Consiliului raional, procura pe numele persoanei
nominalizate.
5.Decizia intră în vigoare la data adoptării și se publică în Registrul de Stat al
actelor locale.

Proiectul nr.11
Cu privire la darea în locațiune a edificiului Centrului de sprijin pentru mediul
de afaceri transfrontalier
În temeiul prevederilor punctelor 4,5 și 7 din Regulamentul privind licitaţiile cu
strigare şi reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova,
nr.136/2009, art.43 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se expune la licitație, pentru obţinerea dreptului de locaţiune, edificiul
Centrului de sprijin pentru mediul de afaceri transfrontalier, nr. cadastral
5527109.643.01, cu suprafața totală a încăperilor de 1405.10 m.p.
2. Se stabilește prețul inițial anual pentru locațiunea edificiului in mărime de
355 560,55 lei.
3.Comisia de licitație a Consiliului raional Ialoveni, instituită prin Decizia nr.04-
09 din 26 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, va asigura organizarea licitației
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu
reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.136 din 10
februarie 2009, și va prezenta o informație despre rezultatele licitației în ședința
proximă a forului deliberativ al raionului.
4.Controlul asupra executării deciziei va fi asigurat de Comisia de specialitate a
Consiliului raional Agricultură,industrie, ecologie, patrimoniu, amenajarea
teritoriului, infrastructură,cadastru.
5. Decizia intră în vigoare la data includerii in Registrul de Stat al actelor locale.
6. La data intrării în vigoare a deciziei prezente, se abrogă decizia, nr.6/8 din 3
decembrie 2020, cu modificările operate prin deciziile nr.7/5 din 24 decembrie 2020
și nr.3/2 din 15 aprilie 2021.

13