Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a ,

Modulul 4 Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale, până la 1 000 000

Subcompetențe curriculare:
2.3.Aplicarea adunării, scăderii, înmulțirii, împărțirii și a proprietăților acestora pentru aflarea unor
numere necunoscute în rezolvări de exerciții și probleme.
2.7.Explorarea unor modalități elementare de organizare și clasificarea datelor în tabel.
3.8.Investigarea unor situații- problemă din cotidian, care solicită aplicarea operațiilor aritmetice și
a metodelor de rezolvare învățate.

Obiective de evaluare:
O1. Să stabilească răspunsul corect pentru propoziții matematice propuse, ce presupun cîte o
operație din cele 4 învățate;
O2. Să aplice operațiile aritmetice învățate în concentrul 0-1000000 pentru a rezolva exercițiul
propus/scris;
O3. Să identifice regula de formare a 2 șiruri numerice și să le completeze cu 3 termeni lipsă;
O4. Să transpună 2 contexte problematice din cotidian în expresii numerice (exerciții);
O5. Să înscrie în tabel datele unei probleme propuse pentru rezolvare, completând același tabel cu
datele lipsă;
O6. Să creeze o problemă pornind de la schema propusă:
O7. Să rezolve cu plan o problemă compusă, cu cel mult 3 operații .
Barem de corectare:

Nr.item Variante corecte Punctaj Punctaj acordat


maxim
Itemul 1 D 1 punct - 1 punct pentru litera încercuită
corect .
Itemul 2 > = < 3 - câte 1 punct pentru scrierea corectă
puncte a semnelor de relaţie .

Itemul 3 1)269x8=2152 7puncte -3 puncte pentru indicarea corectă a


2)996:4=249 ordinii efectuării operațiilor;
3)2152-249=1903 - câte1 punct pentru operația
efectuată corect.
-1 punct pentru rezultatul corect scris
pe linie.
Itemul 4 45 , 90, 180, 360, 720, 6 -1 punct pentru descoperirea regulii
2500, 3600, 4700, 5800,6900, 8000 puncte de formare a șirului;
- câte 1 punct pentru fiecare număr
descoperit conform regulii.
Itemul 5 9 a -b) 3+ 3 puncte
a)7x845lei - 845lei=5070lei puncte - câte 1 punct pentru fiecare exerciţiu
b)6x965lei+7900lei=13690lei scris corect
c)13690lei-5070lei=8620lei - câte 1 punct pentru fiecare operaţie
Răspuns:cu 8620lei a avut mai mare calculată corect.
venit în ziua a II-a. c) 3 puncte
- câte un punct pentru operaţia corect
aleasă
-1 punct pentru rezultatul corect.
-1 punct pentru răspunsul complect.
Itemul 6 u participat N-au fost 11 - câte 1 punct pentru fiecare coloniţă
Au fost premiați puncte a, b, c, completată corect.
premiați -câte 1 punct pentru fiecare operație
Băieți 448 185 263 aleasă corect
Fete 312 235 77 -câte 1 punct pentru fiecare rezultat
Total 760 420 340 corect
a) a b c
b) Se acceptă orice variantă corectă
de rezolvare.
Itemul 8 1)Câţi elevi sînt în clasa a III-a şi a IV- 10 - câte 1 punct pentru fiecare etapă a
a? puncte planului indicată corect, chiar dacă
25+29=54 sînt greşeli ortografice ,
2)Câţi elevi noi au venit?
54-48=6 -câte 1 punct pentru fiecare operaţie
3)Câţi elevi noi au venit în fiecare clasă? aleasă corect
6:2=3
Răspuns: În fiecare clasă au venit cite 3 -câte 1 punct pentru fiecare rezultat
elevi. corect.

- 1 punct pentru răspuns complet şi


corect.
Itemul 9 1)288lei:3=96lei(preţul unei cărţi) 7 - câte un punct pentru fiecare
2)96leix5=480lei(costul a 5 cărţi) puncte justificare corectă, chiar dacă sînt
Răspuns: 480 lei costul a 5 cărţi greşeli ortografice ,

-câte 1 punct pentru fiecare operaţie


aleasă corect

-câte 1 punct pentru fiecare rezultat


corect.

- 1 punct pentru răspuns complet şi


corect.
Total puncte
Convertirea notelor:

Nota
FB B S
Punctaj
56 - 62 32-55 13-31
62 puncte

Rezultatele clasa a IV-a


Pe listă Au Pe F B B S Media % %
scris calităţii însuşitei
elevi

AU COMIS GREŞELI:
Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul
6 7 8 9 10

Învăţător: __________________________
EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a
Numele, prenumele elevului__________________________________________

1.În care dintre șirurile de mai jos toți termenii sunt numere pare?
Încercuiește litera care stă în dreptul răspunsului corect.
A. 20 51, 2053, 2055, 2057 C. 5471,54 73, 5475, 5477 L01
B. 18 60, 1862,18 64, 1865 D. 19 80, 1982,19 84, 1986
2.Analizează relațiile fără să le calculezi și completează fiecare casetă liberă cu
semnul de relație corespunzător ( <, =, >).
65891 + 38446 65891 – 38446 L01
452+ 36 x 6 6 x 36 + 452 L01
64 x 10 x 2 2 x 65 x 10 L01

3.Stabilește ordinea operațiilor, apoi calculează în coloniță .


269 x 8 – 996 : 4 = __________ L03
1) 2) 3) L01

L01

L01
L01

4.Descoperă regula după care a fost alcătuit fiecare dintre șirurile de mai jos și
completează-le cu numerele care lipsesc.
________, 90, 180, 360, ______, L0123
2500, 3600, __________, 5800, _________, 8000 L0123
5.a) Un magazin a vîndut în prima zi 7 telefoane a câte 845 lei fiecare, însă un
telefon a fost returnat de către cumpărător.
Scrie exerciţiul prin care vei calcula ce venit a avut magazinul în prima zi.

L0123

b) În a doua zi la magazinul acesta s-au vândut 6 monitoare a câte 965 lei și un


calculator de 7900 lei. Scrie exerciţiul prin care vei calcula ce venit a avut
magazinul în ziua a doua.

L0123

c) Compară sumele de bani câștigate de magazin în prima și în a doua zi și


determină în ce zi magazinul a avut un venit mai mare și cu cât. Scrie răspunsul
complet.
L0123

Răspuns:

6.La o competiție sportivă au participat 760 elevi, dintre care 312 fete și 448 băieți. În
urma concursului 185 băieți au fost premiați, iar 340 elevi nu au luat premii.

a)Completează tabelul cu datele problemei.

L0123
Au participat Au fost premiați N-au fost premiați
Băieți
Fete
Total L012
b) Calculează și răspunde la întrebările de mai jos. Completează căsuțele libere din tabel.
L012
1)Câți băieți n-au fost premiați?
_______________________________________________________________ L012
2)Câte fete n-au fost premiate?
_______________________________________________________________ L012
3) Câte fete au fost premiate?
_______________________________________________________________
4) Câți elevi au fost premiați?
_______________________________________________________________
7. La începutul anului în clasele a III-a și a IV-a au fost 48 elevi. După ce în fiecare
clasă a mai venit același număr de elevi noi, în clasa a III-a sunt 25 elevi, iar în
clasa a IV-a sunt 29 elevi.
Câți elevi noi au venit în fiecare clasă?
Rezolvare cu plan:

L01
L012

L01
L012

L01
L012

Răspuns:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ L 0 1

8. Rezolvă problema cu justificări: 1 carte … ? lei


3 cărți … 288 lei
5 cărți … lei
?

L01
L012
L01
L012
Răspuns:
L01