Sunteți pe pagina 1din 24

- PLANUL DE AFACERI – INSTRUMENT DE GESTIUNE

PREVIZIONALĂ A UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE

Ce este o afacere? O tranzactie cu baze contractuale avand o finalitate


financiara bine definită : profitul
Orice afacere trebuie sa aiba la bază un PLAN DE AFACERI cu ajutorul
căruia se analizează fezabilitatea afacerii (profitabilitatea, resursele necesare,
derularea în timp a afacerii s.a.).
În lipsa unui plan al afacerii este obligatorie evidenţierea FLUXULUI DE
NUMERAR (CASH FLOW) care va reflecta veniturile pe surse si cheltuielile pe
destinaţii eşalonate pe parcursul derulării afacerii.
Planul de afaceri reprezintă un instrument vital pentru gestiunea previzională a
unei societăţi comerciale. Este un studiu complex care se elaborează în vederea
începerii unei afaceri noi, dezvoltării sau diversificării celor existente, constituind1
 o formalizare specifică a procesului de previziune
 o cerere de finanţare
 un cadru general pentru aprobarea unui proiect
 un instrument de lucru pentru conducerea operaţională a unei societăţi
comerciale
Planul de afaceri este suportul comunicării între întreprinzatori, potenţialii
investitori şi creditori evidenţiind noile orientări ale unei societăţi comerciale, a
modului cum aceasta îşi va realiza obiectivele propuse şi cum va arăta în următorii
ani. În plus, acesta oferă un răspuns la întrebarile, problemele esenţiale vizând viitorul
societăţii comerciale într-un mod structurat, pentru a stabili direcţiile viitoare de
succes.
Planul de afaceri se deosebeşte de studiul de fezabilitate prin faptul că porneşte
de la o idee, pe care o descrie de la implementare până la obţinerea rezultatelor, în
timp ce studiul de fezabilitate stabileşte cât de fezabil este proiectul de investiţii,
acesta determinând care este “afacerea” cea mai rentabilă pentru o anumită societate
comercială.

1
R. Stutley-Planul de afaceri perfect, Editura ARC, Bucureşti,2001, p.11
3.1. Arhitectura planului de afaceri

În conformitate cu normele metodologice privind activitatea de creditare


nr.1/2000 ale Băncii Comerciale Române, planul de afaceri are urmatoarea structură:
A. Prezentare generală

A.1 Agentul economic


- Denumirea agentului economic
- Forma juridică
- Adresa
- Înmatricularea la Oficiul Registrului Comerţului
- Proprietari
- Scurt istoric
- Valoarea capitalului social subscris, din care vărsat
- Principalul obiect de activitate desfăşurat efectiv
- Produsele realizate / serviciile prestate efectiv
- Managementul agentului economic

A.2 Afacerea
Afacerea reprezintă activitatea proiectată ce va fi derulată de agentul economic
înfiinţat, sau este o activitate nouă ca urmare a dezvoltării agentului economic care
deja funcţionează.
- Scurtă descriere a afacerii
- Data demarării afacerii
- Stadiul actual al afacerii
- Stadiul de viaţă al domeniului de activitate
- Acţiuni întreprinse până la solicitarea creditului
- Acţiuni preconizate după contractarea creditului
- Necesarul de surse de finanţare
- Dimensiunea afacerii
- Obiectivele concrete ale afacerii în următorii 2-5 ani
- Influenţa asupra mediului

2
B. Analiza pieţei

B.1 Produsul nou


- Descrierea exactă a produsului
- Parametrii economici ai produsului

B.2 Segmentul de piaţă


- Definiti piaţa
- Localizarea pieţei
- Tendinţele actuale ale pieţei
- Caracteristici ale cererii pentru produsul / serviciul oferit
- Tipul clienţilor
- Principalii concurenţi

C. Organizarea şi conducerea activităţii

C.1 Condiţiile necesare desfăşurării activităţilor propuse

C.1.1 Organizare
- Modul de funcţionare şi organizare a firmei
- Organizarea fluxului de producţie
- Modalităţi de asigurare a calităţii şi proceduri pentru controlul calităţii
- Condiţii de manipulare şi transport

C.1.2 Suprafeţe de producţie / comercializare


- Caracteristicile suprafeţelor de producţie / comercializare
- Satisfacerea necesarului de suprafaţă a producţiei / comercializare

C.1.3. Echipe şi utilaje


- Mijloacele fixe necesare
- Caracteristicile tehnico-economice ale acestor mijloace fixe
- Condiţii de achiziţie şi exploatare

C.1.4 Materiale / mărfuri

3
- Necesarul de materiale / mărfuri
- Furnizori
- Ponderea cheltuielilor de aprovizionare în totalul cheltuielilor de producţie

C.2 Conducerea
- Responsabilităţile conducerii
- Angajatul “ cheie “
- Monitorizarea personalului

C.3 Personalul
- Numărul angajaţilor
- Structura personalului
- Pregătirea profesională
- Salarizare şi recompense
- Securitatea muncii

D. Informaţii financiare

D.1 Situaţia financiară curentă


- Situaţia patrimonială
- Situaţia financiară anterioară
D.2 Protecţii financiare
- Bilanţ contabil previzionat
- Prognoza profitului
- Fluxul de lichidităţi previzionat (cash-flow)
- Riscuri ce influenţează prognoza
Fiecare plan de afaceri trebuie să conţină o sinteză prin care să se evidenţieze
punctele forte şi slabe ale societăţii comerciale precum şi factorii ce vor face ca
afacerea să aibă succes în competiţia de pe piaţă. În plus, informaţiile pe care le
conţine sunt supuse uzurii morale în timp motiv pentru care va trebui actualizat
periodic.
Rolurile planului de afaceri
 Instrument managerial - atunci când este folosit la derularea zilnică a
operaţiunilor de producţie .

4
 Mijloc de atragere a finanţării - atunci când este întocmit pentru a atrage
investitori sau pentru a solicita un credit.
În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii care nu dispun de alte forme de
garanţii, planul de afaceri se poate constitui drept garanţie a creditelor. Banca poate
admite drept garanţie a creditelor cel mult 50% din cash-flow-ul (încasările) rezultat
din planul de afaceri elaborat, avizat de o firmă de specialitate, cu condiţia ca
încasările prevăzute în cuprinsul său să acopere integral cheltuielile şi să asigure
obţinerea unui profit rezonabil.
Prezentăm în continuare structura planului de afaceri care a stat la baza
finanţărilor cu dobândă bonificată pentru IMM-uri prin Centrul Român al IMM.

DATE GENERALE

Date de identificare a agentului economic

1. Numele firmei:
2. Data înregistrării la Registrul Comerţului:
3. Forma juridică de constituire: (SA, SRL, SNC, SCS, Pers. ind., As. famil.)
4. Tipul activităţii curente: (Prod., Serv., Com., Constr.,Com.ext.)
5. Natura capitalului: (Particular, Stat, Străin)
6. Asociaţi, acţionari principali
Nume Prenume; Data naşterii; Adresa; Telefon; Stare civilă

Conducerea / Personalul societăţii

B1. Conducerea

Funcţia; Nume Prenume; Studii; Experienţa (Firma); Funcţie deţinută de la… la

B2. Personalul

Nr. total salariaţi: , din care direct productivi:

Descrierea activităţii curente

5
1. Produsele / Serviciile:
2. Principalii furnizori:

Denumire mat.primă / serviciu; Nume şi adresa; Pondere (total aprovizionări) în lei;


Forma de proprietate

3. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual:


4. Date tehnice cu privire la mijloacele fixe aflate în proprietatea agentului
economic:

Mijloc fix; Date tehnice; An fabricaţie

Piaţa actuală

1. Clienţii:

Nume; Adresa; Forma de proprietate; Pondere în total vânzări

2. Concurenţii:

Nume; Date cunoscute despre aceştia

3. Poziţia produselor / serviciilor societăţii comparativ cu cele ale concurenţilor:

Produs Preţ Calitate


Ieftin Comparabil Scump Slabă Comparabilă Superioară

DATE DESPRE PROIECT

E. Descrierea proiectului pentru care se solicită asistenţa financiară

1. Produsele / Serviciile:

6
2. Principalii furnizori:

Denumire mat.primă / serviciu; Nume şi adresa; % în total aprovizionări; Forma de


proprietate

3. Descrierea procesului tehnologic:

3.1. Impactul asupra mediului:

3.2. Modul de asigurare cu utilităţi:

4. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior


(maşini, echipamente, etc.)

Obiectul investiţiei Furnizor Valoare estimată (conform facturilor proforma)

5. Graficul de realizare a investiţiei: (conform anaxei)


6. Modificările necesare la echipamentele, clădirile existente:
7. Modificările necesare în structura şi numărul personalului angajat:

E. Date privind piaţa şi promovarea produsului / serviciului

1. Clienţii potenţiali:

Nume; Adresa; Vânzări prevăzute (conform comenzi proforma)

2. Concurenţii potenţiali:

Nume; Adresa; Produs

3. Principalele avantaje ale noilor produse / servicii oferite:

Preţ; Calitate; Caracteristici noi; Servicii post – vânzare; Altele (descrise)

7
4. Reacţia previzibilă a concurenţei la apariţia noii oferte pe piaţă:
5. Cum se va realiza desfacerea produselor: % din total vânzări

 Reţea proprie de magazine …


 Direct detailiştilor …
 En – gros …
 Alte metode (descriere) …

6. Activităţi de promovare a vânzărilor:

Reclamă; Publicitate; Târguri / Expoziţii; Pliante; Broşuri; Alte forme

Costurile anuale ale activităţii de promovare sunt estimate la suma de:

La prezentul s-au anexat:


Din trecut:
1. Bilanţurile contabile ale ultimilor 2 ani
2. Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor ale ultimilor 2 ani
3. Situaţia creditelor deja existente
Pentru viitor:

4. Bilanţul previzionat (conform anexa)


5. Fluxul de numerar (conform anexa) (separat pe proiect şi pe total
activitate)
6. Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor (conform anexa) (separat pe
proiect şi pe total activitate)
7. Garanţiile aferente creditului
8. Sursele de finanţare ale investiţiei se vor asigura din:

Suma %
a) Capital propriu
b) Credite bancare
c) Alte surse (nominalizate)

8
Total
Anexe
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Descrierea investiţiei/perioada Luna 1 10 11 12 An 2
1.Proiectare, aprobări, avize
2.Achiziţionarea terenului
3.Pregătirea şi amenajarea terenului
4.Achiziţionare (inclusiv montaj)
5.Construcţia şi instalarea
6.Transportul şi montarea
mijloacelor fixe
7.Utilităţi
8.Probe tehnologice
9.Cheltuieli pentru pornizea
producţiei
10. Maşini şi echipamente (fără
montaj
11.Atingerea producţiei planificate

BILANŢUL PREVIZIONAT (mii lei)


An 1 An 2 An 3 An 4
Activ:
1. Active fixe (la valoarea rămasă)
2. Active circulante:
- disponibil bănesc
- alte active circulante (stocuri + clienţi)
3. Pierdere
Pasiv:
1. Capital propriu
2. Obligaţii curente
3. Credite
4. Profit

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR (mii lei)

EXPLICAŢII / PERIOADA An 1 (defalcat pe luni An 2 An 3 An 4


şi total)
VENITURI din:
1. Vânzări
2. Venituri financiare
3. Alte venituri
I. TOTAL VENITURI

9
CHELTUIELI DIRECTE:
1. Cheltuieli materiale:
- Pe numerar
- Pe credit
2. Cheltuieli cu manopera directă
II.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
(1+2)
CHELTUIELI INDIRECTE
1.Chirii
2. Utilităţi
3. Desfacere / Transport
4. Reparaţii / Întreţinere
5. Amortizare
6. Cheltuieli adm. – gosp.
7. Salarii TESA
8. Reclama
9. Asigurări
10. Cheltuieli cu dobânzile
11. Alte cheltuieli
III.TOTAL CHELTUIELI
INDIRECTE (1+11)
IV.TOTAL CHELTUIELI (III+IV)
V. T.V.A.
VI. TOTAL GENERAL
CHELTUIELI (IV+V)
VII. PROFIT IMPOZABIL (I-VI)
VIII. IMPOZIT PE PROFIT
IX. PROFIT NET (VII-VIII)
X. DIVIDENDE/PĂRŢI SOCIALE
XI. PROFIT NEREPARTIZAT
XII. PROFIT NEREPARTIZAT
CUMULAT (din anii precedenţi)

FLUXUL DE NUMERAR (MII LEI)

EXPLICAŢII / PERIOADA An 1 (defalcat pe luni şi An 2 An 3 An


total) 4
1. Numerar la începutul perioadei
2. Intrări de numerar
- din vânzări
- pe numerar
- pe credit
- din credite

10
- alte intrări de numerar
A. TOTAL NUMERAR DISPONIBIL
(1+2)
Ieşiri de numerar:
CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli materiale:
- Pe numerar
- Pe credit
2. Cheltuieli cu manopera directă
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
CHELTUIELI INDIRECTE
1.Chirii
2. Utilităţi
3. Desfacere / Transport
4. Reparaţii / întreţinere
5. Cheltuieli adm. – gosp.
6. Salarii TESA
7. Reclama
8. Asigurări
9. Rate rambursare credite
10. Cheltuieli cu dobânzile
11. Alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE
(1+11)
I. TOTAL CHELTUIELI
(Directe+Indirecte)
II. CHELTUIELI INVESTIŢIONALE
III. INVESTIŢII DE CAPITAL (15 –
30%)
IV. TVA
V. IMPOZIT PE PROFIT
B. TOTAL IEŞIRI DE NUMERAR
(I+II+III+IV)
SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR
(A – B)

3.2. Analiza financiară

Stabilirea categoriei de performanţă financiară


În urma solicitării de acordare a creditului, băncile, conform reglementărilor
BNR, vor evalua performanţa financiară a clientului persoană juridică, care se

11
exprimă prin ratingul de client şi se calculează pe baza combinării elementelor
financiare cu cele nefinanciare, prin adunarea punctajelor totale obţinute pentru
fiecare din cele două categorii de elemente. Evaluarea performanţei financiare a unei
persoane juridice va conduce la încadrarea acesteia în una din cele cinci categorii de
performanţă financiară, şi anume:

“Categoria A” Performanţe financiare foarte bune


“Categoria B” Performanţe financiare bune
“Categoria C” Performanţe financiare satisfăcătoare
“Categoria D” Performanţe financiare slabe
“Categoria E” Performanţe financiare foarte slabe

Indicatorii financiari sunt determinaţi pe baza analizei documentelor


financiare prezentate de client (ultimul bilanţ contabil remis autorităţilor competente).
Pe baza analizei acestor indicatori, se va determina rating-ul financiar, pentru care se
acordă un total de maxim 76 puncte.
Factorii calitativi cuprind o serie de elemente nefinanciare referitoare la
modul de administrare a entităţii economice analizate, calitatea acţionariatului,
garanţiile primite de bancă, precum şi la condiţiile de piaţă în care respectiva entitate
economică işi desfăşoară activitatea. Pentru aprecierea acestora se poate acorda un
maxim de 24 de puncte.
Rating financiar + Factori calitativi = Rating de client
Sistemul de punctaj este definit ca “acordare de puncte bonus”; acolo unde
informaţiile nu sunt disponibile, punctajul acordat va fi zero. Departajarea pe categorii
de performanţă financiară se face astfel:

“Categoria A” 86-100 puncte


“Categoria B” 62-85 puncte
“Categoria C” 36-61 puncte
“Categoria D” 13-35 puncte
“Categoria E” 0-12 puncte

1. Indicatorii financiări

12
Prin totalizarea punctajului acordat pentru fiecare dintre cele cinci categorii de
indicatori de mai jos se determină rating-ul financiar:
a) Indicatori de lichiditate
b) Indicatori de solvabilitate
c) Indicatori privind gestiunea activelor
d) Indicatori de creştere/dezvoltare
e) Indicatori de profitabilitate

Tabelul nr. 3. 1. Indicatorii de bonitate financiară


1.a)
Indicatori de Formula de calcul Interval Punctaj
lichiditate
≤80% 0
Active Curente 80%-100% 1
Pasive Curente
Lichiditatea 100%-120% 2
curentă 120%-140% 3
140%-160% 4
>160% 5
≤50% 0
Active Curente  Stocuri 50%-62.5% 1
Pasive Curente
Lichiditatea 62.5%-75% 2
imediată 75%-87.5% 3
87.5%-100% 4
>100% 5
>140% 0
Total Active Fixe 130%-140% 1
Capital propriu
Rata activelor 120%-130% 2
fixe 110%-120% 3
100%-110% 4
≤100% 5
1.b) Indicatori de solvabilitate
>200% 0
Total datorii 175%-200% 1
Capital propriu
Indice de 150%-175% 2
îndatorare 125%-150% 3

13
100%-125% 4
≤100% 5
>70% 0
Total datorii 65%-70% 1
Total active
Indice datorii 60%-65% 2
raportate la active 55%-60% 3
50%-55% 4
≤50% 5
≤1 ori 0
Pr ofit Brut  Cheltuieli cu dobanzile
1-1.5 ori 1
Cheltuieli cu dobanzile
Rata acoperirii 1.5-2 ori 2
dobânzii 2-2.5 ori 3
2.5-3 ori 4
>3 ori 5
1.c) Indicatori privind gestiunea activelor
≤0.5 0
Cifra de afaceri 0.5-0.75 1
Total active
Cifra de afaceri 0.75-1 2
raportată la total 1-1.25 3
active >1.25 4
≤5 0
Cifra de afaceri 5-7 1
Stocuri
Rotaţia stocurilor 7-9 2
9-11 3
>11 4
≤5 0
Cifra de afaceri 5-7 1
Creante comerciale
Rata de încasare a 7-9 2
clienţilor 9-11 3
>11 4
≤7.5 0
Cifra de afaceri 7.5-9 1
Datorii la furnizori
Rata de acoperire 9-10.5 2
a datoriilor 10.5-12 3
>12 4
1.d) Indicatori de creştere

14
≤10% 0
Cifra de afaceri1  Cifra de afaceri
10%-15%
0 1
Vânzări(%) Cifra de afaceri0 15%-20% 2
20%-25% 3
25%-30% 4
>30% 5
≤0.8 0
M1 0.8-1 1
Marja de vânzări M0 1-1.2 2
1.2-1.4 3
1.4-1.6 4
>1.6 5
≤10% 0
Active curente1  Active curente10%-15%
0 1
Active Active curente 0 15%-20 % 2
curente(%) 20%-25% 3
25%-30% 4
>30% 5
1.e) Indicatori de profitabilitate
≤3% 0
3%-4.5% 1
Marja de profit Pr ofit Net * 100 4.5%-6% 2
Cifra de afaceri
6%-7.5% 3
7.5%-9% 4
>9% 5
≤4% 0
4%-5% 1
Rentabilitatea Pr ofit Net *100 5%-6% 2
Total active
activelor (ROA) 6%-7% 3
7%-8% 4
>8% 5
≤5% 0
5%-7.5% 1
Rentabilitatea Pr ofit Net *100 7.5%-10% 2
Capital propriu
capitalului 10%-12.5% 3

15
propriu (ROE) 12.5%-15% 4
>15% 5

2. Factorii calitativi
Ratingul financiar se completează cu punctajul acordat pentru o serie de
elemente nefinanciare care se referă la:
 Condiţii de piaţă
 Calitatea acţionariatului şi evoluţia capitalului
 Conducerea şi administrarea societăţii
 Relaţia cu banca şi cu terţii

Condiţiile de piaţă în care clientul işi desfăşoară activitatea


Elementele principale în analiza condiţiilor de piaţă sunt următoarele:
 capacitatea concurenţială: dacă produsele firmei prezintă avantaj
concurenţial, poziţia în raport cu principalii competitori,etc. - punctaj
maxim 2 puncte
 relaţia cu clienţii şi furnizorii: capacitatea de a-şi găsi parteneri comerciali,
dependenţa de un client/furnizor - punctaj maxim 2 puncte
 perspectivele de piaţă: cifra de afaceri estimată a se obţine de către firmă
în anul în curs şi/sau următor, profitul estimat pentru anul în curs şi/sau
viitor, evoluţia previzionată pentru ramura respectivă, etc. - punctaj maxim
2 puncte

Calitatea acţionariatului şi evoluţia capitalului


Se urmăreşte evidenţierea următoarelor caracteristici:
 calitatea acţionariatului: concentrarea acţionariatului, interese comune în
luarea deciziilor - punctaj maxim 1 punct
 profitul reinvestit - punctaj maxim 2 puncte
 evoluţia capitalului propriu al firmei (nivelul capitalului social, creşterea
capitalului propriu) - punctaj maxim 1 punct

Conducerea şi administrarea societăţii

16
Trei mari categorii de aspecte vor fi urmărite pentru descrierea
conducerii societăţii
 calitatea echipei de conducere: pregătirea profesională şi experienţa
echipei de conducere, stabilitatea echipei manageriale - punctaj maxim 3
puncte
 condiţii de lucru: nivelul salariilor acordate personalului, condiţiile de
lucru oferite, facilităţi acordate angajaţilor, mişcarea personalului, etc. -
punctaj maxim 1 punct
CARACTERUL: Se analizează:

 adaptabilitate şi transparenţă: comunicare cu- mediul


Diferenţa dintrecapacitate
extern, necesităţide
şi
Bunăvoinţa clientului de a voinţa de cheltuire
construire Caracterşi aplicarea unor strategii clare de
a propriei imagini, existenţa
rambursa împrumutul, - Structura pe durate a datoriilor
slab
indiferent de problemele
dezvoltare, schimbări structurale, deschidere - Istoricul
spre nou,rambursării creditelor
etc. - punctaj
intervenite anterioare
maxim 2 puncte
Relaţia cu banca
Caracter şi cu terţii
bun
Acest element se analizează din două puncte de vedere:
CAPACITATEA: Se analizează:

 în relaţia cu banca - Golurile financiare şi capacitatea


Experienţa managerială în Capacitate de acoperire
 durata
domeniu şi abilitatea de acu banca, capacitatea
relaţiei slabă -de rambursare,
Datoria la bănci şi dovedită
modul deîn
produce şi gestiona numerar acoperire a acesteia în timp
operaţiuni anterioare, cooperarea în operaţiunile zilnice curente -
- Capacitatea de a spori cash –
punctaj maxim 4.5 puncte flow – ul
Capacitate bună
calitatea garanţiilor oferite - punctaj maxim 1.5 puncte
Se analizează:
 CAPITALUL:
în relaţia cu terţii: reputaţia comercială, existenţa unor litigii, existenţa
- Cauzele insuficienţei capitalului
unor distincţii acordate
Dorinţa investitorului de a la nivel naţional şi/sau internaţional,
- Întârzierea flexibilitatea
plăţilor şi frecvenţa
Capital
contribui cu fonduri
financiară la rea de a împrumuta
(capacitatea acestora
şi de la
insuficient alte instituţii),etc. - punctaj
lizarea proiectului - modul de contractare a clienţilor
maxim 2 puncte rău platnici şi acţionarea lor în
Orice solicitant de credite va fi supus unui interviu justiţiede către inspectorul de

credite pe bazaCapital
celor cinciputernic
“C”-uri:
CONDIŢII: Se analizează:

(locale, regionale sau - Condiţiile de aprovizionare


naţionale) Condiţii - Prezenţa pe piaţă a produsului
slabe Contractele cu furnizorii
Relaţiile şi reputaţia pe piaţă a
întreprinzătorului la nivel local, zonal sau - Ponderea investitorului în ramura
regional respectivă

Condiţii bune
COLATERALUL:
În situaţia în care din analiza celor 4 C – uri
precedente, rezultă o situaţie slabă şi un colateral
Garanţia angajată de Colateral insuficient, nu se acordă credit de către bancă
întreprinzător în realizarea insuficient
proiectului
17
Garanţie bună
SE ACORDĂ CREDITUL
Figura nr. 3.1. Cele cinci “C” – uri

ANEXĂ:DEVIZUL GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizării obiectivelor de investiţii

18
Denumirea capitolelor Valoarea totală Valoarea supusă licitaţiei
0 1 2 3

1 Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului
1.1.Obţinerea terenului ……………… x
1.2.Amenajarea terenului …… …………………….
1.3.Amenajări pentru protecţia ……………… …………………….
mediului, inclusiv refacerea cadrului ……
natural după terminarea lucrărilor ………………
…….
2 Capitolul 2
Cheltuieli pentru realizarea infra-
structurii obiectivului (reţele de
racord, utilităţi exterioare incintei) ……………… ……………………
……
3 Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
3.1.Studii de teren geo, topo şi hidro ……………… ……………………
3.2.Cheltuieli pentru avize, acorduri, ……. x
verificări, expertize, autorizaţii şi alte ………………
taxe ce cad în sarcina investitorului …….
3.3.Proiectare şi engineering (inclusiv …………………….
know-how)
3.4.Cheltuieli pentru organizarea ……………… x
licitaţiilor pentru executarea lucrărilor …….
3.5.Consultanţă şi asistenţă tehnică, x
inclusiv plata personalului de
supraveghere pe parcursul realizării ………………
obiectivului …….
4 Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1.Clădiri şi construcţii speciale, ……………… …………………….

19
instalaţii aferente construcţiilor şi …….
reţele de utilităţi în incintă
4.2.Montaj utilaje tehnologice, …………………….
inclusiv reţelele aferente ………………
4.3.Utilaje şi echipamente de ……. …………………….
transport
4.4.Utilaje, echipamente tehnologice ……………… …………………….
şi funcţionale cu montaj …….
4.5.Dotări, inclusiv utilaje şi …………………….
echipamente independente cu durată
mare de serviciu
5 Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1.Organizarea de şantier ……………… …………………….
5.2.Comisioane, taxe, etc. ……. x
5.3.Cheltuieli diverse şi neprevăzute x
6 Capitolul 6
Cheltuieli pentru darea în exploatare
6.1.Pregătirea personalului de ……………… x
exploatare …….
6.2.Probe tehnologice, încercări, x
rodaje, expertize la recepţie
Partea a II-a
Valoarea rămasă actualizată a ……………… x
mijloacelor fixe existente, incluse în …….
cadrul obiectivului ce se construieşte
Partea a III-a
Fondul de rulment necesar pentru ……………… x
primul ciclu de fabricaţie …….
TOTAL GENERAL
Din care: C+M
DIRECTOR, ŞEF PROIECT,

3.3. Aplicaţie practică

20
Formularea problemei: să se construiască fluxul de numerar aferent situaţiei de mai
jos
Societatea comercială X S.R.L. şi-a propus modernizarea procesului de producţie care
va presupune:
-O investiţie în echipamente în valoare de 7000+10Q mii u.m.
-Firma va contribui la afacere cu un aport în numerar de 7.000 +10Q mii u.m.
-Veniturile lunare obţinute din desfacerea producţiei vor fi de 2.000 mii u.m.
Intreaga sumă va fi îincasată în numerar în luna curentă.
-Se prevede contractarea unui credit bancar în valoare de 1.200+Q mii u.m.
pentru completarea necesarului de finanţare. Durata creditului este de 4 luni cu
rambursare lunară în cote egale şi o rată anuală a dobânzii de 60%.
- nu sunt prevăzute alte venituri
Cheltuielile lunare directe de aprovizionare cu materii prime şi materiale vor fi de
600+Q mii um.
Salariile lunare ale personalului direct productiv vor fi de 200 mii um.
Cheltuieli indirecte:
a) chirii (trimestriale) pentru spaţii 150 mii um plătibili la sfârşitul
trimestrului (în ultima lună)
b) utilităţi 25 mii um plătibili lunar
c) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare 10 mii um lunar
d) salarii TESA 35 mii um plătibili lunar
e) reclamă, protocol 20 mii um plătibili lunar
f) cheltuieli administrativ – gospodăreşti 8 mii um plătibili lunar
g) asigurări 0.5% din valoarea investiţiei
(mii um. plătibili în luna în care se face investiţia )
h)amortizări 20%din valoarea fără TVA a echipamentelor în luna
următoare achiziţiei lor, iar diferenţa în cote egale pentru următoarele 59 de luni
(durata normală de funcţionare este de 5 ani)
P.S. Impozitul pe venit este de 3% din vânzari (varianta opţională impozit pe profit
10%), iar taxa pe valoarea adaugată este de 19%
Q= Numărul grilei x 100
Să se elaboreze fluxul de numerar pentru primele şase luni pentru Q=0.

Reguli de completare a Fluxului de Numerar

21
 Cazul 1: Microintreprindere cu CA <2mld ROL neplătitoare de TVA,
impozit pe venit trimestrial: 3%

-Impozit pe Venit = 3% Venituri din vânzari


-Total ieşiri de numerar =Total Cheltuieli+ Cheltuieli cu investiţiile +
Impozitul (pe Venituri ) de plată
-Surplus de numerar = Total Venituri – Total ieşiri de numerar

 Cazul 2: Microintreprindere cu 2mld ROL< CA< 100 000 EURO


plătitoare de TVA, impozitul pe venitul trimestrial : 3%

-Impozit pe Venit = 3% (Venituri din vânzări- TVA colectat)


-Total ieşiri de numerar =Total Cheltuieli+ Cheltuieli cu investiţiile+
Impozitul (pe Venituri) de plată + TVA plată
-Surplus de numerar = Total Venituri – Total ieşiri de numerar

 Cazul 3: Intreprindere cu CA>100 000 EURO plătitoare de TVA,


impozit pe profit trimestrial 10%

-Profitul Brut= Venituri vânzări - TVA colectat – (Total Cheltuieli –TVA


deductibil pentru Total Cheltuieli - Rate de credit scadente)
-Impozit pe Profit = 10% Profitul Brut
-Total ieşiri de numerar =Total Cheltuieli + Cheltuieli cu investiţiile +
Impozit pe profit de plată + TVA de plată - Amortizări
-Surplus de numerar = Total Venituri – Total ieşiri de numerar

22
CA<2miliarde ROL fara TVA,dar platitoare de Impozit pe Venit
Explicatii / Luna Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6
1. Numerar la inceputul perioadei 7000 1907 2664 3286 3893 4995
2. Intrari de numerar
a. din vanzari 2000 2000 2000 2000 2000 2000
a.1. In numerar 2000 2000 2000 2000 2000 2000

b. credite (alte imprumuturi) 1200 0 0 0 0 0


c. alte intrari de numerar 0 0 0 0 0 0
I. TOTAL DISPONIBIL DE NUMERAR 10200 3907 4664 5286 5893 6995
3. Iesiri de numerar
a. cheltuieli directe:
Aprovizionari cu materii prime directe: 600 600 600 600 600 600
in numerar 600 600 600 600 600 600

Salarii directe: 200 200 200 200 200 200


II. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 800 800 800 800 800 800
b. cheltuieli indirecte
chirii 0 0 150 0 0 150
utilitati 25 25 25 25 25 25
cheltuieli de intretinere si functionare 10 10 10 10 10 10
salarii TESA 35 35 35 35 35 35
reclama, protocol 20 20 20 20 20 20
cheltuieli administrativ - gospodaresti 8 8 8 8 8 8
asigurari 35 0 0 0 0 0
rate credit scadente 300 300 300 300 0 0
dobanzi 60 45 30 15 0 0
alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0
III. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE 493 443 578 413 98 248
IV. TOTAL CHELTUIELI (directe + indirecte) (II + III) 1293 1243 1378 1213 898 1048
c. cheltuieli cu investitiile 7000 0 0 0 0 0
IMPOZIT PE VENIT CALCULAT 60 60 60 60 60 60
VI. IMPOZIT DE PLATA 0 0 0 180 0 0 180
VII TOTAL IESIRI DE NUMERAR (IV+Ch.inv.+Imp.ven.de plata) 8293 1243 1378 1393 898 1048
VIII.SURPLUS / DEFICIT DE NUMERAR (I-VII) 1907 2664 3286 3893 4995 5947

23
24