Sunteți pe pagina 1din 22

MONOGRAFIE CONTABILĂ

2008-2009
Având în vedere balanţa de verificare definitivă încheiată la 31.12.N, se cere:

I. Separarea elementelor patrimoniale în structurile: active, datorii, capital


propriu, cheltuieli (de exploatare, financiare, extraordinare) şi venituri (de
exploatare, financiare, extraordinare), astfel încât Activ = Datorii + Capital
propriu.
II. Sistematizarea informaţiilor din balanţa de verificare definitivă în bilanţ
(conform OMFP 1782/2005) şi contul de profit şi pierdere (la începutul
perioadei).
III. Formularea unor tranzacţii şi evenimente economice privind activităţile de
finanţare, investiţie, exploatare.
IV. Înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor.
V. Întocmirea balanţei de verificare provizorie la 31.12.N+1.
VI. Inventarierea şi evaluarea patrimoniului (plusuri/minusuri constatate le
inventariere, ajustări pentru deprecieri şi pierderi de valoare, provizioane,
cheltuieli în avans, venituri în avans).
VII. Înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor de regularizare la pct.
VI.
VIII. Întocmirea balanţei de verificare definitivă la 31.12.N+1.
IX. Sistematizarea informaţiilor din balanţa definitivă în bilanţul contabil şi
contul de profit şi pierdere la sfârşitul perioadei.
X. Calcularea şi interpretarea indicatorilor prevăzuţi în nota 10.

2
BALANŢA DE VERIFICARE
încheiată la 31.XII.N

SIMBOL SOLDURI
DENUMIREA CONTURILOR
CONT D C
1011 Capital subscris nevărsat 250
1012 Capital subscris vărsat 1000
1061 Rezerve legale 100
117 Rezultat reportat 50
121 Profit şi pierdere 75
162 Credite bancare pe termen lung 500
2111 Terenuri 220
212 Constructii 470
213 Instalaţii tehnice, mijl. de transport, animale şi plantaţii 1035
214 Mobilier, aparatură birotică, echipam. de protecţie a 100
valorilor umane şi materiale şi alte imobilizări corporale
2812 Amortizarea construcţiilor 85
2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 270
transport, animale şi plantaţii
301 Materii prime 300
302 Materiale consumabile 20
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 50
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (plus) 10
345 Produse finite 130
3485 Diferenţe de preţ la produse finite (plus) 20
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 50
401 Furnizori 120
4111 Clienţi 165
419 Clienţi – creditori 100
421 Personal – salarii datorate 100
431 Asigurări sociale 31,5
437 Ajutor de şomaj 3,5
441 Impozitul pe profit 25
444 Impozitul pe venituri din salarii 20
456 Decontări cu acţionarii / asociaţii privind capitalul 250
461 Debitori diverşi 20
462 Creditori diverşi 50
473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 20
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi 65
501 Acţiuni deţinute la unităţile afiliate 40
5121 Conturi la bănci în lei 90
5191 Credite bancare pe termen scurt 30
5311 Casa în lei 10
542 Avansuri de trezorerie 15
601 Cheltuieli cu materiile prime 200 200
602 Cheltuieli cu materiale consumabile 20,5 20,5

3
603 Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 10 10
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 13 13
641 Cheltuieli cu salariile personalului 100 100
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 35 35
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 191,5 191,5
provizioanele
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 25 25
701 Venituri din vânzarea produselor finite 500 500
711 Variaţia stocurilor 150 150
766 Venituri din dobânzi 20 20
TOTAL 4210 4210

I. Separarea elementelor patrimoniale

1. ACTIV
Active imobilizate Terenuri 220
Constructii 470
(Imobilizări corporale)
Instalaţii tehnice, mijl. de transport, animale şi 1035
plantaţii
Mobilier, aparatură birotică, echipam. de protecţie 100
a valorilor umane şi materiale şi alte imobilizări
corporale
Amortizarea construcţiilor -85
Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de -270
transport, animale şi plantaţii
Total active imobilizate 1470
Active circulante
- Stocuri Materii prime 300
Materiale consumabile 20
Materiale de natura obiectelor de inventar 50
Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 10
(plus)
Produse finite 130
Diferenţe de preţ la produse finite (plus) 20
Ajustări pentru deprecierea produselor finite -50
Total stocuri 480
- Creanţe Clienţi 165
Decontări cu acţionarii / asociaţii privind capitalul 250
Debitori diverşi 20
Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi -65
Total creanţe 370
- investiţii pe termen Acţiuni deţinute la unităţile afiliate 40
Total investiţii pe termen scurt 40
scurt
- casa şi conturi la bănci Conturi la bănci în lei 90
Casa în lei 10
Avansuri de trezorerie 15

4
Total casa şi conturi la bănci 115
Total active circulante 1005
TOTAL ACTIV 2475
2. DATORII
Credite bancare pe termen lung 500
Furnizori 120
Clienţi – creditori 100
Personal – salarii datorate 100
Asigurări sociale 31,5
Ajutor de şomaj 3,5
Impozitul pe profit 25
Impozitul pe venituri din salarii 20
Creditori diverşi 50
Decontări din operaţii în curs de clarificare 20
Credite bancare pe termen scurt 30
Total Datorii 1000
3. CAPITAL PROPRIU
Capital subscris nevărsat 250
Capital subscris vărsat 1000
Rezerve legale 100
Rezultat reportat 50
Profit şi pierdere 75
Total Capital propriu 1475
4. CHELTUIELI
- de exploatare Cheltuieli cu materiile prime 200
Cheltuieli cu materiale consumabile 20,5
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de 10
inventar
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 13
asimilate
Cheltuieli cu salariile personalului 100
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 35
Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 191,5
provizioanele
Total cheltuieli de exploatare 570
- financiare -
- extraordinare -
Total cheltuieli 570
5. Venituri
- din exploatare Venituri din vânzarea produselor finite 500
Variaţia stocurilor 150
Venituri din dobânzi 20
Total venituri din exploatare 670
- financiare -
- extraordinare -
Total venituri 670

5
În urma separării elementelor patrimoniale, se observă că se respectă egalitatea
Active = Datorii + Capital propriu

II. Sistematizarea informaţiilor din balanţa de verificare în bilanţul


contabil şi în contul de profit şi pierdere

La un moment dat bilanţul contabil indică starea resurselor şi mijloacelor unei


întreprinderi, exprimând echilibrul său financiar. Bilanţul este considerat documentul
esenţial în analiza financiară care permite efectuarea studiilor privind evoluţia
patrimoniului întreprinderii şi a situaţiei financiare.

6
7
8
III. Formularea unor tranzacţii şi evenimente economice privind activităţile de
finanţare, investiţie, exploatare

• Operaţii în perioada curentă

1. Se majorează capitalul social cu o nouă subscriere de acţiuni: 200 de acţiuni


cu valoare nominală de 10 lei, valoare de emisie de 12 lei. Subscrierea s-a realizat astfel:
- 120 de acţiuni - aport în natură (mijloace fixe + alte valori);
- 80 de acţiuni - s-au depus în numerar.
Se va înregistra atât subscrierea cât şi depunerea integrală.
2. Se repartizează beneficiul din exerciţiul precedent pentru:
- fondul de rezervă de 25 lei;
- dividende de 50 lei ( se va înregistra plata lor );
- impozit reţinut de 7 lei.
3. Se achizitionează acţiuni în valoare de 100 lei ca titlu de participare la
capitalul altor unităţi. Plata se va face imediat.
4. Se consuma materiale consumabile, materii prime şi materiale de natura
obiectelor de inventar pentru activitatea de producţie astfel:
- materiale consumabile în valoare de 10 lei;
- materii prime în valoare de 50 lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 15 lei.
5. Se achita o rată credit bancar de 10 lei .
6. Se livrează mărfuri la clienţi, pret de vânzare 200 lei. Decontarea de către
clienţi se face astfel:
- avansuri de 100 lei;
- se accepta un efect comercial de 100 lei;
- se descarcă gestiunea de mărfurile vândute.

9
Se calculează TVA corespunzator ( 19% ).
7. Se calculează şi se înregistrează salariile datorate personalului de
întreprindere; ridică de la bancă suma de 100 lei pentru plata salariilor nete şi se achita.
8. Se primeşte factura pentru consumul de energie în suma de 10 lei + TVA.
9. Se înregistrează achitarea dobânzii de 5 lei pentru creditul contractat.
10. Se virează din contul de la bancă sumele retinuţe din salarii datorate de
salariaţi.
11. Se obţin produse finite, cost normat 500 lei.
12. Se încasează prin bancă dividendele cuvenite pentru titlurile de participare,
în suma de 75 lei.
13. Se livrează produse finite, produse din stoc, la preţ de vânzare de 300 lei +
TVA, cost normat de 275 lei.
14. Se achită din disponibilul de la bancă:
- datoria faţă de furnizori în suma de 120 lei;
- impozit pe teren, cladiri, mijloace transport 75 lei
15. Se înregistrează amortizarea mijloacelor fixe în suma de 90 lei.

• Operaţii la sfârşitul perioadei

16. La sfârşitul perioadei se determină costul efectiv al producţiei obţinute şi se


va înregistra diferenţa de preţ.
17. Regularizarea TVA, inclusiv plata sau recuperarea.
18. Se închid conturile de cheltuieli şi venituri.
19. Înregistrarea şi plata impozitului pe profit.
20. Închiderea contului de profit şi pierdere.

IV. Înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor

Registrul jurnal
al operaţiilor contabile în luna curentă

Nr. Simbolul Sume


crt. Explicatie conturilor
D C D C
0 1 2 3 4 5
1 a). Majorarea capitalului social prin 456 % 2400 %
subscriere de actiuni: 1011 2000
+ A 456 -> D 104 400
+ P 1011 -> C
+ P 104 -> C
b). Aducerea aportului in natura: % 456 % 1200
- A 456 -> C 212 500
+A 212 -> D 371 700
+A 371 -> D
c). Trecerea capitalului din categoria 1011 1012 1200 1200
‘nevarsat’ la ‘varsat’:
- P 1011 -> D
+P 1012 -> C
d). Aducerea aportului in bani: 5311 456 800 800

10
+A 5311 -> D
- A 456 -> C
e). Trecerea capitalului din categoria 1011 1012 800 800
‘nevarsat’ la ‘varsat’:
- P 1011 -> D
+P 1012 -> C
f). Incasarea contravalorii diferentei 5311 456 400 400
de emisie:
+A 5311 -> D
- A 456 -> C
g). Depunerea unei sume in contul 5121 5311 1000 1000
din banca:
- A 5311 -> C
+A 5121 -> D
2 a). Repartizarea profitului la fondul 121 % 75 %
de rezerva si dividente şi plata 106 25
impozitului pe profit 457 50
- P 121 -> D
+P 106 -> C 441 5121 25 25
+P 457 -> C
b). Plata dividentelor: 457 % 50 %
- P 457 -> D 5311 43
- A 5311 -> C 446 7
+P 446 -> C
3 Achizitionarea de titluri de 261 5121 100 100
participare a caror plata se face
imediat:
- A 5121 -> C
+A 261 -> D
4 Darea in consum a materialelor: 601 301 50 50
- A 301 -> C 602 302 10 10
+A 601 -> D 603 303 15 15
5 Achitarea unei rate 5191 5121 10 10
+P 5191 -> C
+A 5121 -> D
6 a). Livrare de marfuri la clienti: 411 % 238 %
+A 411 -> D 707 200
+P 707 -> C 4427 38
+P 4427 -> C
b). Decontarea marfurilor de catre % 411 % 238
clienti: 419 100
- A 411 -> C 413 138
- P 419 -> D
+A 413 -> D
c) Descărcarea gestiunii cu mărfurile % 371 232
vândute: 607 160
378 40
4428 32
7 a) Inregistrarea salariilor datorate 641 421 136,50 136,50
personalului:

11
+A 641 -> D
+P 421 -> C
b) Retineri din salarii: 421 % 36,50 %
- P 421 -> D 444 20
+P 444 -> C 431 15
+P 431 -> C 437 1,50
+P 437
c). Contributia intreprinderii la 6451 431 16,50 16,50
asigurarile sociale:
+A 6451 -> D
+P 4311 -> C

d). Contributia intreprinderii la 6452 437 2 2


fondul de ajutor de somaj:
+A 6452 -> D
+P 4371 -> C
e). Se ridica de la banca o suma de 5311 5121 100 100
bani:
- A 5121 -> C
+A 5311 -> D
f). Plata salariilor: 421 5311 100 100
- A 5311 -> C
+A 421 -> D
8 Primirea facturii pentru consumul de % 401 % 11,9
energie: 605 10
+A 605 -> D 4426 1,9
+A 4426 -> D
+P 401 -> C
9 Achitarea dobanzii pentru creditul 666 5121 5 5
acordat:
- A 5121 -> C
+A 666 -> D
10 Plata obligatiilor fata de terti şi faţă % 5121 % 55
de asigurările sociale: 444 20
- A 5121 -> C 431 31,5
- P 444 -> D 437 3,5
- P 431 -> D
- P 437 -> D
11 Obtinerea de produse finite: 345 711 500 500
+A 345 -> D
+P 711 -> C
12 Incasarea dividentelor cuvenite 5121 761 50 50
pentru titlurile de participare:
+A 5121 -> D
+P 761 -> C
13 a). Livrarea de produse finite: 411 % 357 %
+A 411 -> D 701 300
+P 701 -> C 4427 57
+P 4427 -> C

12
b). Scoaterea din evidenta a 711 345 275 275
produselor finite vandute:
- A 345 -> C
- P 711 -> D
14 a) Achitarea datoriei fata de 401 5121 131,90 131,90
furnizori:
- P 401 -> D
b) Plata impozitului pe cladiri, teren 446 5121 82 82
şi mijloace transport 635 446 75 75
15 Inregistrarea amortizarii mijloacelor 681 281 90 90
fixe:
+A 681 -> D
+P 281 -> C
16 Inregistrarea diferentei de pret 348 711
favorabile: 25 25
+A 348 -> D
+P 711 -> C
17 a). Se inchide contul TVA 4427 4426 1,9 1,9
deductibila:
- P 4427 -> D
- A 4426 -> C
b). Se inchide contul TVA colectata: 4427 4423 93,10 93,10
+P 4423 -> C
- P 4427 -> D
TOTAL 10945,30 10945,30

• Înregistrarea în ordine sistematică

D 1011 C D 456 C
1) 1200 SI 250 SI 250 1) 1200
1) 800 1) 2000 1) 2400 1) 800
1) 400
RD 2000 RC 2000 RD 2400 RC 2400
TSD 2000 TSC 2250 TSD 2650 TSC 2400
SFC 250 SFD 250

D 104 C D 212 C
1) 400 SI 470
1) 500
RC 400 RD 500
TSC 400 TSD 970
SFC 400 SFD 970

D 121 C D 519 C
2) 75 SI 75 5) 10 SI 30

RD 75 RC 75 RD 10 RC 0

13
TSD 75 TSC 75 TSD 10 TSC 30
SFC 20

D 301 C D 371 C
SI 300 4) 50 1) 700 6) 232
RD 0 RC 50 RD 700 RC 232
TSD 300 TSC 50 TSD 700 TSC 232
SFD 250 SFD 468

D 302 C D 602 C
SI 20 4) 10 4) 10 18) 10
RD 0 RC 10 RD 10 RC 10
TSD 20 TSC 10 TSD 10 TSC 10
SFD 10

D 303 C D 603 C
SI 50 4) 15 4) 15 18) 15
5 5
RD 0 RC 20 RD 15 RC 15
TSD 50 TSC 20 TSD 15 TSC 15
SFD 30
D 411 C D 401 C
SI 165 6) 238 14) 131,90 SI 120
6) 238 8) 11,90
13) 357
RD 760 RC 238 RD 131,90 RC 131,90
TSD 760 TSC 238 TSD 131,90 TSC 131,90
SFD 522 SFC 0

D 345 C D 348 C
SI 130 13) 275 SI 20
11) 500 20) -25
RD 500 RC 275 RD - 25
TSD 630 TSC 275 TSD -5
SFD 355 SFD -5

D 5121 C D 5311 C
SI 90 2) 25 SI 10 1) 1000
1) 1000 3) 100 1) 800 2) 43
12) 50 5) 10 1) 400 7) 100
7) 100 7) 100
9) 5 20
10) 55 5
14) 131,90
14) 82
RD 1050 RC 508,90 RD 1325 RC 1143

14
TSD 1140 TSC 508,90 TSD 1335 TSC 1143
SFD 631,10 SFD 192

D 457 C D 1012 C
2) 50 2) 50 SI 1000
1) 1200
1) 800
RD 50 RC 50 RD 0 RC 2000
TSD 50 TSC 50 TSD 0 TSC 3000
SFC 3000
D 106 C D 281 C
SI 100 SI 355
2) 25 15) 90
RC 25 RC 90
TSC 125 TSC 445
SFC 125 SFC 445
D 261 C D 601 C
3) 100 4) 50 18) 50
RD 100 RD 50 RC 50
TSD 100 TSD 50 TSC 50
SFD 100

D 4427 C D 413 C
17) 1,90 6) 38 6) 138
17) 93,10 13) 57
RD 95 RC 95 RD 138
TSD 95 TSC 95 TSD 138
SFD 138

D 4426 C D 421 C
8) 1,90 17) 1,90 7) 36,50 SI 100
7) 100 7) 136,50
RD 1.90 RC 1.90 RD 136.50 RC 136.50
TSD 1.90 TSC 1.90 TSD 136.50 TSC 236.50
SFC 100

D 446 C D 419 C
14) 82 2) 7 6) 100 SI 100
14) 75
RD 82 RC 82 RD 100 RC 0
TSD 82 TSC 82 TSD 100 TSC 100

D 444 C D 641 C
10) 20 SI 20 7) 136,50 18) 136,50
7) 20
RD 20 RC 20 RD 136,50 RC 136,50
TSD 20 TSC 40 TSD 136,60 TSC 136,60
SFC 20

15
D 437 C D 431 C
10) 3,50 SI 3,50 10) 31,50 SI 31,50
7) 1,50 7) 15
7) 2 7) 16,50
RD 3.50 RC 3.50 RD 31.50 RC 31.50
TSD 3.50 TSC 7.00 TSD 31.50 TSC 63.00
SFC 3.50 SFC 31.50
D 605 C D 666 C
8) 10 18) 10 9) 5 18) 5
RD 10 RC 10 RD 5 RC 5
TSD 10 TSC 10 TSD 5 TSC 5

D 635 C D 681 C
14) 75 18) 75 15) 90 18) 90
RD 75 RC 75 RD 90 RC 90
TSD 75 TSC 75 TSD 90 TSC 90

D 607 C D 378 C
6) 160 18) 160 6) 40
RD 160 RC 160 RD 40
TSD 160 TSC 160 TSD 40
SFD 40

D 4428 C
6) 32
RD 32
TSD 32
SFD 32

D 6452 C D 6451 C
7) 2 18) 2 7) 16,50 18) 16.50
RD 2 RC 2 RD 16.50 RC 16.50
TSD 2 TSC 2 TSD 16.50 TSC 16.50

D 711 C D 707 C
18) 200 11) 500 18) 200 6) 200
13) -275
16) -25
RD 200 RC 200 RD 200 RC 200
TSD 200 TSC 200 TSD 200 TSC 200

D 701 C D 761 C
18) 300 13) 300 18) 50 12) 50
RD 300 RC 300 RD 50 RC 50
TSD 300 TSC 300 TSD 50 TSC 50

16
D 4423 C D 691 C
17) 93,10 17) 93,10 19) 121 20) 121
RD 93.10 RC 93.10 RD 121 RC 121
TSD 93.10 TSC 93.10 TSD 121 TSC 121

D 441 C
2) 25 SI 25

RD 25 RC 25
TSD 25 TSC 25

V. Întocmirea balanţei de verificare provizorie la 31.12.N+1


BALANŢA DE VERIFICARE – înainte de inventariere
încheiată la 31.XII.N+1

SIMBOL SOLDURI
DENUMIREA CONTURILOR
CONT D C
1011 Capital subscris nevărsat 250
1012 Capital subscris vărsat 3000
104 Prime de emisiune 400
1061 Rezerve legale 125
117 Rezultat reportat 50
121 Profit şi pierdere 0
162 Credite bancare pe termen lung 500
2111 Terenuri 220
212 Constructii 970
213 Instalaţii tehnice, mijl. de transport, animale şi plantaţii 1035
214 Mobilier, aparatură birotică, echipam. de protecţie a 100
valorilor umane şi materiale şi alte imobilizări corporale
261 Acţiuni deţinute la entităţi afiliate 100
2812 Amortizarea construcţiilor 115
2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 330
transport, animale şi plantaţii
301 Materii prime 250
302 Materiale consumabile 10
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 35
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (plus) 10
345 Produse finite 355
3485 Diferenţe de preţ la produse finite (plus) -5

17
371 Mărfuri 468
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 40
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 50
401 Furnizori 0
4111 Clienţi 522
413 Efecte de primit de la clienţi 138
419 Clienţi – creditori 0
421 Personal – salarii datorate 100
431 Asigurări sociale 31,5
437 Ajutor de şomaj 3,5
441 Impozitul pe profit 0
4423 TVA de plată 93,10
4428 TVA neexigibilă 32
444 Impozitul pe venituri din salarii 20
456 Decontări cu acţionarii / asociaţii privind capitalul 250
461 Debitori diverşi 20
462 Creditori diverşi 50
473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 20
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi 65
501 Acţiuni deţinute la unităţile afiliate 40
5121 Conturi la bănci în lei 631,10
5191 Credite bancare pe termen scurt 20
5311 Casa în lei 167
542 Avansuri de trezorerie 15
601 Cheltuieli cu materiile prime 50
602 Cheltuieli cu materiale consumabile 10
603 Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 15
605 Cheltuieli privind energia şi apa 10
607 Cheltuieli privind mărfurile 160
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 75
641 Cheltuieli cu salariile personalului 136,50
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 18,5
666 Cheltuieli privind dobânzile 5
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 90
provizioanele
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
701 Venituri din vânzarea produselor finite 300
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 200
711 Variaţia stocurilor 200
761 Venituri din imobilizări financiare 50
766 Venituri din dobânzi
TOTAL 5973,1 5973,1

VI. Inventarierea şi evaluarea patrimoniului


În urma rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului, comisia de
inventariere a constatat următoarele:

18
1. Plus de numerar în casieria unităţii în valoare de 20 lei.
2. Lipsă materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 5 lei.
3. În urma unui eveniment anterior s-a generat o pagubă în valoare de 20 lei,
autorii fiind necunoscuţi (paguba fiind înregistrată în contul cont 461); astfel
se creează un provizion cu valoarea de 20 lei.

VII. Înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor de regularizare

1. - Încasarea plusului de numerar constatat în urma


inventarierii casieriei unităţii în valoare de 20 lei. 5311 = 758 20 lei
- închiderea contului de venituri 758 = 121 20 lei
2. - lipsuri obiecte de inventar 603 = 303 5 lei
- încasarea c/v ob. de inventar 5311 = 428 5 lei
- constituire venit 428 = 758 5 lei
- închidere cont de venituri 758 = 121 5 lei
3. - Constituirere provizion 1518 = 461 20 lei
6812 = 1518 20 lei
121 = 6812 20 lei

VIII. Întocmirea balanţei definitive la 31.XII.N+1


Operaţii de închidere a exerciţiului financiar:
17. Se face plata TVA (4423).
18. Se închid conturile de cheltuieli şi venituri.
25. Se determină profitul impozabil, se calculează impozitul pe profit şi se
achită.

17 c). Plata TVA: 4423 5121 93,10 93,10


- A 5121 -> C
- P 4423 -> D
18 a). Inchiderea conturilor de 121 % 595 %
cheltuieli la sfarsitul exercitiului 601 50
financiar: 602 10
- P 121 -> D 603 20
- A 601 -> C 605 10
- A 602 -> C 607 160
- A 603 -> C 635 75
- A 605 -> C 641 136,50
- A 635 -> C 645 18,50

19
- A 641 -> C 666 5
- A 6451 -> C 681 110
- A 6452 -> C
- A 666 -> C
- A 681 -> C
b). Inchiderea conturilor de venituri % 121 % 775
la sfarsitul exercitiului financiar: 701 300
+P 121 -> C 707 200
- P 707 -> D 711 200
- P 711 -> D 761 50
- P 761 -> D 758 25
- P 701 -> D
19 a). Inregistrarea impozitului pe 691 441 116 116
profit:
+A 691 -> D
+P 441 -> C
b). Plata impozitului pe profit: 441 5121 116 116
- P 441 -> D
- A 5121 -> C
20 Inchiderea contului ‘Cheltuieli cu 121 691 116 116
impozitul pe profit’:
- A 691 -> C
- P 121 -> D

D 121 C D 691 C
18) 595 18) 775 19) 116 20) 116
20) 116
RD 711 RC 775 RD 116 RC 116
TSD 711 TSC 775 TSD 116 TSC 116
SFC 64

D 441 C D 5121 C
19) 116 19) 116 SI 631,10 17c) 93,10
19) 116
RD 116 RC 116 RC 209,10
TSD 116 TSC 116 TSC 209,10
SFD 422

20
BALANŢA DE VERIFICARE DEFINITIVĂ
încheiată la 31.XII.N+1

SIMBOL SOLDURI
CONT
DENUMIREA CONTURILOR
D C
1011 Capital subscris nevărsat 250
1012 Capital subscris vărsat 3000
104 Prime de emisiune 400
1061 Rezerve legale 125
117 Rezultat reportat 50
121 Profit şi pierdere 64
162 Credite bancare pe termen lung 500
2111 Terenuri 220
212 Constructii 970
213 Instalaţii tehnice, mijl. de transport, animale şi plantaţii 1035
214 Mobilier, aparatură birotică, echipam. de protecţie a 100
valorilor umane şi materiale şi alte imobilizări corporale
261 Acţiuni deţinute la entităţi afiliate 100
2812 Amortizarea construcţiilor 115
2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de 330
transport, animale şi plantaţii
301 Materii prime 250
302 Materiale consumabile 10
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 30
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (plus) 10
345 Produse finite 355
3485 Diferenţe de preţ la produse finite (plus) -5
371 Mărfuri 468
378 Diferenţe de preţ la mărfuri 40
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 50
4111 Clienţi 522
413 Efecte de primit de la clienţi 138
421 Personal – salarii datorate 100
431 Asigurări sociale 31,5
437 Ajutor de şomaj 3,5
4428 TVA neexigibilă 32
444 Impozitul pe venituri din salarii 20
456 Decontări cu acţionarii / asociaţii privind capitalul 250
462 Creditori diverşi 50

21
473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 20
491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – clienţi 65
501 Acţiuni deţinute la unităţile afiliate 40
5121 Conturi la bănci în lei 422
5191 Credite bancare pe termen scurt 20
5311 Casa în lei 192
542 Avansuri de trezorerie 15
601 Cheltuieli cu materiile prime 50 50
602 Cheltuieli cu materiale consumabile 10 10
603 Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar 20 20
605 Cheltuieli privind energia şi apa 10 10
607 Cheltuieli privind mărfurile 160 160
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 75 75
641 Cheltuieli cu salariile personalului 136,50 136,50
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 18,5 18,50
666 Cheltuieli privind dobânzile 5 5
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 110 110
provizioanele
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 116 116
701 Venituri din vânzarea produselor finite 300 300
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 200 200
711 Variaţia stocurilor 200 200
758 Alte venituri din exploatare 25 25
761 Venituri din imobilizări financiare 50 50
TOTAL 12653,1 12653,1

IX. Sistematizarea informaţiilor din balanţa definitivă în bilanţul contabil şi


contul de profit şi pierdere

22