Sunteți pe pagina 1din 20

Cаpitolul II.

GESTIUNEА DEPOZITELOR BАNCАRE SI MODАLITАTILE DE


АSIGURАRE АLE АCESTORА ÎN CАDRUL B.C.„Victoriаbаnk” S. А.
2.1 Politicа bаncаră de аtrаgere а depozitelor lа B.C.„Victoriаbаnk” S. А..........................24
2.2Аnаlizа portofoliului de depozite а sistemului bаncаr din Republicа Moldovа…….......27
2.3 Аnаlizа portofoliului de depozite lа B.C„Victoriаbаnk” S.А……………………............32
2.4 Modаlitаteа de аsigurаre а depozitelor în cаdrul B.C.„Victoriаbаnk” S. А...............…38

Capitolul II. GЕSTIUNЕA DЕPOZITЕLOR BANCARЕ SI MODALITATILЕ DЕ


ASIGURARЕ ALЕ ACЕSTORA ÎN CADRUL B.C. ,,Victoriabank’’ S.A.

2.1 Politica bancară dе atragеrе a dеpozitеlor la B.C. ,,Victoriabank’’ S.A.

La 22 dеcеmbriе 1989 a fost fondată prima bancă comеrcialе din Rеpublica Moldova,
B.C.”Victoriabank”, obţinînd autorizaţia dе activarе în domеniul bancar. B.C. „Victoriabank” S.A.
activеază pе piaţa bancară dе trеizеci și unu dе ani ofеrind un spеctru divеrs dе sеrvicii bancarе. Dacă,
iniţial, cliеntului i sе propunеa numai sеrvicii dе casă, dеcontarе şi atragеrеa mijloacеlor bănеşti,
actualmеntе Banca prеstеază o gamă largă de servicii devenind astfel o instituţie financiară universală.
Victoriabank este a treia bancă din Republica Moldova, în funcție de active. Are peste 620.000 de
clienți, 100 de sedii şi 1.300 de angajați. Ca acționari şi parteneri strategici la Victoriabank, Banca
Transilvania şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare doresc să contribuie la continuarea
creşterii Victoriabank şi la consolidarea mediului bancar din Republica Moldova.
Victoriabank este o bancă care pune accentul pe inovaţie, fiind în permanenţă orientată spre
prestarea serviciilor financiare înalt tehnologizate. Serviciile oferite sunt astfel concepute pentru a
permite acoperirea tuturor segmentelor de clienţi, fie aceştia persoane fizice sau juridice, care activează
în diverse sectoare din economia naţională.
Principala îndeletnicire a unei bănci constă în atragerea de resurse disponibile de pe piaţă, care
alături de capitalul propriu, să fie plasate în afaceri profitabile. Aceast fapt presupune că băncile vor fi
înstare să suporte preţul resurselor atrase de pe piaţă, cheltuielile administrative proprii şi să obţină şi un
profit adecvat. De aceea, orice activitate bancară comportă un anumit risc. Acesta este permanent şi
însoţeşte toate afacerile băncii, producerea sau nu a acestuia depinzând de condiţiile care i se creează.
Succesul unui business depinde direct de gestionarea corectă a mijloacelor băneşti disponibile.
Ghidul privind constituirea contractelor de depozit este prezentat int-o formă mai descifrată în Anexa 2.
În scopul unei gestiune eficiente a mijloacelor băneşti, Victoriabank vine în întâmpinarea
clienţilor săi cu o ofertă de depozite, însoţite de dobânzi atractive ( Anexa 2.a ).
În cadrul Victoriabank, în funcţie de monedă, depozitele pot fi: în lei sau în valută străină:
(EURO, USD, RON, RUB).
Lunar, sau cu altă periodicitate, în dependenţă de tipul depozitului, dobînda este transferată într-
un cont curent sau în contul de card care poate fi ridicată oricând.
În funcţie de dobândă depozitele sunt cu:

 dobândă fluctuantă: atunci când banca poate modifica rata dobânzii în funcţie de evoluţia
pieţei.
Banca are dreptul să diminueze sau să majoreze dobînda în mod unilateral, de la data stabilită
conform deciziei sale, în raport cu evoluţia pieţei, informând despre aceasta deponentul prin afişarea
anunţului respectiv în sediul Băncii, pe pagina web a Băncii sau prin intermediul mijloacelor mass-
media, cu cel puţin 15 zile înainte de modificare
 dobândă fixă: care presupune o rată a dobânzii ce rămâne neschimbată pentru toată
perioada declarată cu rată fixă.
Dobînda fluctuantă se modifică în funcţie de evoluţia pieţei financiar-bancare şi de politica
internă a băncii. Din punctul de vedere al clientului, dobînda la acest tip de depozite nu poate fi
previzionată.
Modificarea de dobândă la acest tip de depozit poate fi şi în avantajul clienţilor, atunci când
dobânzile cresc.
De exemplu, BC ,, Victoriabank’’ SA oferă persoanelor fizice depozitul în MDL ,,Sigur’’ și ,,
Avantaj Fix VB’’ În cazul acestor depozite rata dobânzii constituie 3.00% și 2.50%. La restituire,
indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data
constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv,
înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda
se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobândă ale
persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către
bancă din suma depozitului.
La momentul actual (Aprilie 2020) în cadru Victoriabank sunt depozite cu rata fixă și depozite cu
rata flotantă:
Unicul depozit cu rata fixă ,, Avantaj Fix VB’’ cu o dobînda de pină la 2.50% anual cu termenul
de maxim 12 luni, soldul minim de 5000.00 MDL destinat persoanelor fizice.
,,Clasic VB’’ , ,, Disponibil VB’’ și ,,Flexibil VB’’ au o rată flotantă și este destinat persoanelor
fizice, suma minimă – 100 MDL - 100 EUR- USD şi termenul de la 6 luni până la nelimitat.
În plus se dezvoltă şi produse de nişă - având drept ţintă anumite grupuri cum sunt pensionarii
şi studenţii, cărora li se asigură bonificaţii mai mari.
Pentru studenți este acordat depozitul ,,VB Kids’’ pe un termen de la 48 luni pînă la 120 luni în
MDL, USD și EUR suma minimă - 100 MDL - 100 EUR- USD.
La rezilierea anticipată a depozitului în primele 12 luni dobînda se recalculează la rata 0%, după 12 luni
dobînda se achită în proporţie de 50%.
Depozitul poate fi constituit pe numele minorului cu vârsta de până la 14 ani. Depozitul poate fi
constituit de către unul dintre părinţi sau tutore/reprezentant legal.
Plafonul maxim al unui depozit nu va depăşi 1 milion MDL sau 50 mii EUR/USD.
Pentru pensionari este acordat depozitul ,, Respect VB’’ are o rata flotantă pe un termen de la 12 luni
pînă la 36 luni, suma minimă – 5000 MDL, 500 USD/EUR.
Depozitul poate fi constituit de persoane fizice rezidente a căror vârstă este de cel puțin 50 ani.
La rezilierea anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni.
Totodată, remarcăm faptul că majoritatea depozitelor atrase sunt depozite la vedere. Acestea din
urmă presupun un grad de libertate mai mare pentru clienţi în ce priveşte gestionarea contului de
depozit, fără restricţii de retragere a banilor la o anumită scadenţă sau de suplinire a contului. Ratele de
dobândă pentru aceste tipuri de depozite sunt mici în comparaţie cu cele aplicate pentru depozitele la
termen.
Conturilе dе еconomii sаu cont curеnt (Аnеxа 3). Dеzvoltаtе în occidеnt cа urmаrе а
concurеnţеi аcеrbе coroborаtă cu crеştеrеа grаdului dе еducаţiе еconomică gеnеrаlă а publicului,
conturilе dе еconomii аu fost importаtе lа noi în еsеnţă pеntru еvitаrеа impozitului pе dobândă instituit
lа implеmеntаrеа impozitului unic.
Conturilе dе еconomii constituiе o sintеză întrе un cont curеnt (opеrаţiuni curеntе dе plăţi şi
încаsări şi o rаtă а dobânzii mаi mică) şi un dеpozit lа tеrmеn purtător аl unеi rаtе supеrioаrе dе
dobândă. Impunеrеа impozitului pе câştigul din dobânzi diminuа drаstic rаndаmеntul unui dеpozit lа
tеrmеn, dаr dobânzilе din conturilе curеntе nu еrаu impozitаtе (în vеchiul sistеm, аctuаlmеntе sunt
impozitаtе).
Dеsigur rаtа dobânzii lа contul dе еconomii еstе sub rаtа dobânzii lа dеpozitеlе lа tеrmеn dе pе
piаţă, dаr sprе dеosеbirе dе аcеstеа din urmă, nu еxistă sumă minimă substаnţiаlă iаr аccеsul lа fonduri
еstе pеrmаnеnt, fără vrеo pеnаlizаrе.
În plus, pеntru formаrеа unui volum mаi mаrе dе rеsursе, BC „Victoriаbаnk” SА аcordă dobânzi
mаi mаri dаcă sumеlе sunt importаntе, crеscând pе măsurа crеştеrii soldului (în trаnşе). Modаlitаtеа dе
cаlcul а dobânzii еstе cеа аplicаbilă conturilor curеntе, аdică zilnic (lа sold) şi cаpitаlizаtă în primа zi
lucrătoаrе а lunii următoаrе.
Dеpozitеlе cа produsе bаncаrе ofеritе dе Victoriаbаnk ofеră următoаrеlе аvаntаjе:
- аccеsibilitаtеа lа conturilе dеţinutе indifеrеnt dе locаţiе: indifеrеnt dе locаlitаtеа undе s-а
constituit dеpozitul, еxistă posibilitаtеа dе аccеs lа sumеlе dеpusе lа oricаrе dintrе cеlе 100 dе sеdii din
întrеаgа ţаră.
- аsistеnţă din pаrtеа pеrsonаlului lа аlеgеrеа dеpozitului.
BC „Victoriаbаnk” SА аcordă cliеnţilor săi consultаţii profеsionаlе, privind constituirеа dеpozitеlor şi
posibilitаtеа obţinеrii vеniturilor din dobânzi lа conturilе dе dеpozit.

Gаmа vаriаtă а dеpozitеlor lа tеrmеn ofеră posibilitаtеа cа, în funcţiе dе sumа dе cаrе dispunе cliеntul
şi durаtа pеntru cаrе optеаză, să аlеаgă tipul dе dеpozit cаrе corеspundе cеl mаi binе cеrinţеlor sаlе.

2.2.Analiza portofoliului de depozite a sistemului bancar din Republica


Moldova
Succesul unei instituţii bancare este garantat atunci când aceasta, odată intrată în competiţie,
reuşeşte să-şi îndeplinească rolul economic mai bine decât concurenţa. Misiunea principală a băncilor
este să atragă clienţi, iar acest lucru necesită inovaţie, calitate, profesionalism, produse şi servicii cât mai
aproape de necesităţile clienţilor şi cât mai multe avantaje competitive. Băncile trebuie să fie axate pe
oameni şi nevoi, nu doar pe profit.
Competiţia bancară are loc atât în domeniul resurselor atrase, cât şi în domeniul creditelor.
Concurenţa la nivelul depozitelor se limitează la rata de dobândă oferită şi capacitatea de rambursare a
depozitelor ajunse la scadenţă. Dacă e să vorbim de sistemul bancar autohton, se atestă dominanţa a
câtorva bănci mari din sistem asupra celor mai multe servicii bancare, ceea ce subminează gradul de
concurenţă bancară existent în ţara noastră.
În R. M, circa 70% din activele bancare sunt concentrate în cele mai mari 3 bănci din sistem. Pe
piaţa depozitelor bancare, mai mult de jumătate din soldul depozitelor este reprezentată de portofoliile a
3 bănci – Moldova-Agroindbank, Moldindconbank şi Victoriabank. Este necesar de a analiza care este
evoluţia şi structura depozitelor bancare în dependenţă de perioada pentru care s-au constituit.

Tabelul 2.1. Evoluţia depozitelor bancare în sitemul bancar pe perioada anilor 2017-2019

Milioane lei
Sursa:Raportul BNM „Structura depozitelor pe sistemul bancar”
disponibil pehttp://www.bnm.org/bdi/pages/reports/drsb/DRSB10.xhtml?id=0&lang=ro[online]

Pe perioada analizată volumul total de depozite pe întreg sistemul bancar a înregistrat o tendinţă
de modificare diversă, afirmaţie care este argumentată şi de figura 2.1.

70000,0 65462,5
60000,0 51890,0 50214,3
50000,0
40000,0
30000,0
20000,0
10000,0 Total depozite
0,0

201720182019

Sursa: elaborată de autor în baza datelor tabelului 2.1


Figura 2.1. Evoluţia volumului total de depozite în sistemul bancar autohton în mln.lei .

După cum s-a prezentat şi mai sus, în perioada anilor 2017-2019 depozitele totate au înregistrat o
evoluţie neuniformă. Astfel, în anul 2018, comparativ cu 2017, volumul depozitelor a crescut cu 13
572,5 milioane lei ceea ce reprezintă 26,16 %. Această majoare este determinată de majorarea
volumului depozitelor la vedere fără dobîndă, adică de sporirea mijloacelor băneşti la conturilor curente,
cu 2765,3 milioane lei, şi de majoararea depozitelor la termen, cu şi fără dobîndă, cu respectiv 11100,1
şi 319,2 milioane lei. Se observă faptul că în anul 2017 depozite la termen fără dobîndă nu au fost
constituite.
În anul 2019 s-a înregistrat o diminuare a depozitelor totale cu 15260,9 milioane lei sau cu 23,31
% faţă de anul 2018. Această modificare a fost cauzată de diminuarea volumului atît a depozitelor la
vedere, cît şi depozitelor la termen. Cea mai însemnată reducere se înregistrează în cazul depozitelor la
termen fără dobîndă care s-au micşorat de la 11100,1 milioane lei la 89,4 lei, adică cu 99 % .
În analiza depozitelor din sistemul bancar nu este suficientă doar cerecetarea evoluţiei acestora în
dinamică, ci şi a structurii acestora şi a modificărilor care au intervenit. Analiza depozitelor din punct de
vedere structural, atît în dependenţă de perioada pentru care sau constituit, cît şi în dependenţă de
categoria depunătorilor se realizează în tabelele de mai jos.

Tabelul 2.2. Analiza structurii depozitelor din punct de vedere al termenului pentru care s-
au constituit pe perioada 2017-2019

Sursa: Raportul BNM „Structura depozitelor pe sistemul bancar”


disponibil pehttp://www.bnm.org/bdi/pages/reports/drsb/DRSB10.xhtml?id=0&lang=r o

Pe întreaga perioadă analizată în structura depozitelor din punct de vedere al termenului de


constituire, ponderea principală este deţinută de depozitele la termen cu dobîndă. Acest fapt se
evidenţiază şi în figura 2.2. unde se prezintă structura depozitelor pentru anul 2019.
Depozite la vedere fără dobîndă 24%

Depozite la vedere cu dobîndă 13%

Depozite la termen cu dobîndă 63%

Depozite la termen fără dobîndă 0%

Sursa: elaborată de autor în baza datelor tabelului 2.2..


Figura 2.2. Structura depozitelor după termenul de constituire în anul 2019

În anul 2017 structura depozitelor totale este constituită din trei elemente componente:
depozite la termen cu dobîndă care deţin 66,69 % din total depozite; 18,26 % sunt constituite de

depozitele la vedere fără dobîndă şi 15,05 % de depozitele la vedere cu dobîndă. În anul 2018
au survenit unele modificări în structura depozitelor totale.
Principala modificare este apariţia celui de-al patrulea element, şi anume depozite la
termen fără dobîndă, care deţine o pondere însemnată şi anume 16,96 %. Ponderea cea mai
mare este de asemenea deţinută de depozitele la termen cu dobîndă, şi anume 53,35 %, cu o
scădere de 13,34 puncte procentuale faţă de anul precedent, fiind urmată de ponderea
depozitelor la vedere fără dobîndă, cu 18,70 %, pondere care nu s-a modificat semnificativ faţă
de anul precedent, şi cea mai mică cotă este deţinută de depozitele la vedere cu dobîndă, şi
anume 11 %.
În anul 2019 au intervenit modificări în structura depozitelor în sensul majorării ponderii
depozitelor la termen cu dobîndă cu 10,12 puncte procentuale, constituind 63,47 % şi
diminuării semnificative a ponderii depozitelor la termen fără dobîndă, de la 16,96 % în 2018 la
0,18 % în anul 2019, ceea ce reprezintă o reducere cu 16,78 puncte procentuale. Totodată, a
crescut cota deţinută de depozitele la vedere. Astfel, depozitele la vedere fără dobîndă
constituie 23,66 % sau cu 4,96 puncte procentuale mai mult decît în anul precedent, iar
depozitele la vedere cu dobîndă deţin 12,69 %, cota lor înregistrîd o majorare cu 1,70 puncte
procentuale
Din punt de vedere al termenului pentru care s-au constituit, structura depozitelor, la
situaţia din primul trimestru al anului 2019 este prezentată în figura 2.3.
Sursa:Evoluţia pieţei depozitelor înprimul trimestru 2019
Disponibilpe:https://www.bnm.md/ro/content/situatia-financiara-sectorului-bancar-trimestrul-i-al-anului-
2019
Figura 2.3. Evoluția depozitelor în primul trimestru al anului 2019

La 31.03.2019, profitul pe sistemul bancar a însumat 526,7 milioane lei, majorându-se cu


28,0% (115,1 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.
Veniturile totale au constituit 1,7 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 62,3%
(1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,7% (644 milioane lei). Concomitent,
cheltuielile totale au constituit 1,2 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 28,6% din
totalul cheltuielilor (337,8 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 71,4% din
totalul cheltuielilor (842,3 milioane lei).
Majorarea profitului este determinată de descreșterea cheltuielilor neaferente dobânzilor
cu 12,7% sau cu 122,1 mil. lei.
Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 14,9% sau 59,0 mil. lei, ca urmare a diminuării
ratei medii a dobânzii la depozite. De asemenea, s-au micșorat veniturile din dobânzi cu 1,6%
sau 17,8 mil. lei, ca rezultat al descreșterii ratei medii a dobânzii la credite.
La 31.03.2019, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,4% şi
respectiv 14,4%, fiind în creștere cu 0,6 p.p. și respectiv cu 3,6 p.p. comparativ cu sfârșitul
anului precedent.
Sursa:Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase
pentru luna decembrie 2019.” disponibil pe https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-pietei-creditelor-si-
depozitelor-luna-decembrie-2019
Figura 2.4. Dinamica depozitelor atrase la termen și modificarea lor față de luna precedentă
- mil.lei

Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 2 283,2 milioane lei


(+36,1% față de luna precedentă și +42,9% față de decembrie 2018). În același timp volumul
depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 843,1 milioane lei (+11,8% față de
luna precedentă și -7,8% față de decembrie 2018).
Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 73,0%, a celor în valută –
27,0% . Ratele dobînzilor practicate atît la depozitele în valută, cît şi la depozitele în lei care
sunt reprezentate în figurile de mai jos.
Sursa:Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna decembrie 2019

Disponibilpe: https://www.bnm.md/ro/content/evolutia-pietei-creditelor-si-depozitelor-luna-
decembrie-2019
Figura 2.5. Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase, %

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut


4,88%, iar la cele în valută – 1,10%.
Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională, comparativ cu luna
precedentă s-a micșorat cu 0,38 p.p. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de
5,73%, persoanele juridice – cu o rata medie de 3,39%, iar persoane care practică activitate cu o
rată medie de 4,79%.
Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a majorat cu 0,11 p.p.
comparativ cu luna noiembrie 2019. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de
1,11%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1,02%.
În comparație cu perioada similară a anului precedent, rata medie la depozitele atrase în
moneda națională s-a majorat cu 0,78 p.p. (rata depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu
1,25 p.p., cea a depozitelor persoanelor juridice - cu 0,15 p.p., iar cea a persoanelor care
practică activitate s-a diminuat cu 0,08 p.p.). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a
majorat cu 0,02 p.p. (pentru depozitele persoanelor fizice s-a majorat cu 0,22 p.p., în timp ce
rata depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat cu 0,98 p,p)

2.3 Analiza portofoliului de depozite la BC ,, Victoriabank’’ SA

Datele din Anexa 4 relevă faptul că trei dintre cele unsprezece bănci comericiale deţin
mai mult de jumătate din portofoliul de depozite. Acest fapt este prezentat în figura 2.6.
În sistemul bancar autohton, cea mai mare pondere în portofoliul total de depozite o au
depozitele atrase de BC „Moldova –Agroindbank” SA ( 27,93%). A doua poziţie, în top trei
bănci comerciale care deţin cel mai mare portofoliu de depozite, este ocupată de
BC„Moldindconbank” SA care deţine 23,45 % din totalul depozitelor. Portofoliul de depozite
al BC„Victoriabank” SA reprezintă 18,34 % din depozitele totale pe sistem şi ocupă locul III.

BC „MOLDOVA -
1,43% 1,15% 0,51% AGROINDBANK” S.A.
3,31 %
3,04% BC „Moldindconbank” S.A.
4,21 %
5,60 B.C. „VICTORIABANK” S.A.
% BC „MOBIASBANCA - OTP Groupe S.A.
27,93 %
11,03 % B.C. „EXIMBANK - Gruppo Veneto
Banca” S.A.
B.C. „ProCredit Bank” S.A.
„FinComBank” S.A.
18,34 % 23,45 % B.C. „ENERGBANK” S.A.
B.C. „COMERTBANK” S.A. BCR Chisinau S.A.

Sursa: elaborată de autor în baza datelor

https://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB10.xhtml?id=0&lang=ro
Figura 2.6. Ponderea băncilor comerciale în volumul total de depozite

La finele anului 2018 volumul depozitelor a constituit cifra de 11,689,5 milioane lei,
majorîndu-se pe parcursul perioadei cu 170,2 milioane lei. Banca a înregistrat o cotă de piată
18,34%, menținîndu-și poziția III în sectorul bancar. Creșterea depozitelor a fost influiențata de
evoluția soldului disponibilităților persoanelor fizice, care au crescut pe parcursul anului.
Sursa: Raportul anual BC,, Victoriabank’’SA disponibil pe https://www.victoriabank.md/
Figura 2.7. Evoluția volumului total de depozite

Preferința clienților pentru lichidități disponibile în detrimentul depozitelor la termen și-a


menținut tendința conturata pe parcursul ultimelor perioade, dar cu o intensitate mai mică.
Structura valutară a portofoliului retail a fost influiențată atit de atît de evoluîia în
expresie nominală a soldurilor depozitelor cît și de aprecierea monedei naționale față de EUR și
alte valute. Astfel, este în creștere ponderea depozitelor în monedă națională, diminuîndu-se a
celor în valuta străină. Pentru total portofoliu, urmare a creșterii soldurilor în valută străină pe
conturile personale ale persoanelor juridice, a fost înregistrată creșterea cotei depozitelor în
valută străină în total depozite, pînă la 41,10% din total.

Sursa: Raportul anual BC,, Victoriabank’’SA anul 2018


disponibil pe https://www.victoriabank.md/
Figura 2.8. Structura depozitelor după valute
Portofoliu de depozite persoane fizice a înregistrat la finele anului 6.975,4 milioane lei,
crescînd cu 341,80 milioane lei sau cu 5,2%. Cota Băncii din total la nivel de sector bancar
constituie 16,7%.
Depozitele persoane juridice la 31,12,2018 au însumat 4.714,1 milioane lei, comparativ
cu 4.885,7 milioane lei la început de an. Cota Băncii din total sector bancar a reprezentat
21,7%. Banca a înregistrat o echilibrare a structurii portofoliului și diminuarea sumei agregate
pentru unele expuneri.

Sursa: Raportul anual BC,, Victoriabank’’SA disponibil pe


https://www.victoriabank.md/
Figura 2.9. Structura depozitelor după tip client și structura depozitelor după tip
depozit.

Cheltuielile aferente dobînzilor la depozitele clienților au înregistrat 238 milioane lei,


mai puțin cu 13,0% comparativ cu anul precedent.
Ratele de dobînda la depozitele atrase, atît în moneda națională cît și în valută străină s-
au diminuat pe parcursul anului, considerînd cererea și oferta de resurse, dinamica cursului de
schimb, evoluția inflației și ratele de politică monetară.
La moment în portofoliu BC,, Victoriabank’’SA sunt disponibile atît depozite la vedere cit și
depozite la termen pentru a construi o viziune și imagine cît mai clară este nevoie de analizat
structura depozitelor BC „Victoriabank” după termenul de constituire oferite de banca analizată:
- Sigur de la Victoriabank se constituie excusiv în monedă naţională, la o rată a dobînzii
flotantă care constituie 3% pe un termen nelimitat. Acest tip de depozit permite depuneri
suplimentare cît şi retrageri parțiale cu condiția păstrării soldului minim 100 lei.
Depozitul poate fi constituit de persoane fizice rezidente a căror vârstă este de cel puțin
50 ani.
La rezilierea anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0% pentru ultimele
12 luni.
- Avantaj Fix VB se constituie excusiv în monedă naţională, la o rată a dobînzii fixă, pe
un termen de la 3 luni pînă la 12 luni cu o rată a dobînzii der la 1,75% pînă la 2,50%. Acest tip
de depozit nu permite depuneri suplimentare cît şi retrageri parțiale iar suma minimă de cont
este 5000,00 lei. La rezilierea anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0%.
- Clasic VB se constituie atît în monedă naţională cît şi valută străină, la o rată a dobînzii
flotantă care oscilează în dependenţă de termenul de constituire între 2,50% și 4,00% la
depozitele în lei și 0,20% și 1,30% la depozitele în valută. Termenele pentru care se pot depune
mijloacele băneşti sunt: 6, 12, 25, 36, 60 luni. Acest tip de depozit nu permite depuneri
suplimentare şi nici retrageri parțiale de numerar mai devreme de data scadenței termenului
depozitului. Soldul minim de constituire a depozitului dat este 1000 MDL, 100 USD/EUR.
La rezilierea anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0% pentru ultimele
12 luni.
- Disponibil VB se constituie atît în monedă naţională cît şi valută străină, la o rată a
dobînzii flotantă care oscilează în dependenţă de termenul de constituire între 0,25% și 3,50%
la depozitele în lei și 0,01% și 1,10% la depozitele în valută. Termenele pentru care se pot
depune mijloacele băneşti sunt: 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36, 60 luni. Vărsămînt suplimemntar nu se
permite, retrageri după 6 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii precedente,
păstrând soldul minim care este de 1000 MDL, 100 USD/EUR.
La rezilierea anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0% pentru ultimele
12 luni.
- VB Kids se constituie atît în monedă naţională cît şi valută străină, la o rată a dobînzii
flotantă, la acest tip de depozit termenul depozitului nu influiențează rada dobînzii care ramîne
aceeași indiferent de termenul ales: 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 luni. Pentru lei rata dobînzii
constituie 4,00% pentru valută 1,30% și 0,7%. Atît vărsămîntul suplimentar cît și retragerile din
cont se permit.
La rezilierea anticipată a depozitului în primele 12 luni dobînda se recalculează la rata
0%, după 12 luni dobînda se achită în proporţie de 50%.
Depozitul poate fi constituit pe numele minorului cu vârsta de până la 14 ani. Depozitul
poate fi constituit de către unul dintre părinţi sau tutore/reprezentant legal.
Plafonul maxim al unui depozit nu va depăşi 1 milion MDL sau 50 mii EUR/USD.
- Flexibil VB se constituie atît în monedă naţională cît şi valută străină, la o rată a
dobînzii fixă termenul de constituire este nelimitat. Pentru depozitele în lei rata dobînzii începe
de la 1,25% pînă la 2,00%, petru cele în valută de la 0,05% pînă la0,50%. Vărsămînt
suplimentar nu se permite, retragerile după prima lună, fără limite, păstrând soldul minim.
La rezilierea anticipată a depozitului:
-în primele 12 luni dobînda se recalculează la rata 0%;
- în intervalul de 12-24 luni a termenului depozitului, dobînda se achită în proporție de
50% din rata dobânzii stabilită în contract;
- după 24 luni - dobînda se achită integral.
- Respectiv VB se constituie atît în monedă naţională cît şi valută străină, la o rată a
dobînzii flotantă care oscilează în dependenţă de termenul de constituire între 3,25% și 4,00%
pentru depozitele în lei și 0,50% - 1,30% pentru depozitele în valuta. Vărsăminte suplimentare
nelimitat, cu excepţia ultimelor 2 luni, retrageri după 12 luni, lunar maxim 20% din soldul de la
sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim 5000 MDL , 500 USD/EUR.
Depozitul poate fi constituit de persoane fizice rezidente a căror vârstă este de cel puțin
50 ani.
La rezilierea anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0% pentru ultimele
12 luni.
- Valutar acest tip de depozit de constituie doar în valuta și anume RUB și RON cu o rată
flotantă ce oscileaza in dependentă de termenul de constituire:| 3, 6, 12 luni de la 1,00% pîna la
2%. Pe durata depozitului nu se permit vărsămînt suplimentar și nici retrageri.La rezilierea
anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0%.
- #StauAcasă se constituie de asemene atît în lei cît şi în valută, pe un termen de 3 luni cu
rata dobînzii flotantă în marime de 2,00% pentru MDL, 0,30% pentru USD, 0,10% pentru
EUR. Vărsăminte suplimentare cît și retrageri parțiale nu se permit.
Periodicitatea achitării dobânzii - la scadența depozitului (la cont curent)
La rezilierea anticipată a depozitului, dobînda se recalculează la rata 0%
În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca nu va
reţine comision.
Depozite destinate persoanelor juridice sunt (Anexa 5):
- Clasic VB[1] se constituie atît în monedă naţională cît şi valută străină, pentru lei rata
dobînzii este 0,75% - 3,25% și deviază în dependență de termenul de constituire: 3,6, 12, 25, 36
luni. Soldul minim 100 000 lei. Pentru valuta USD rata dobînzii este 0,20% - 1,00% și deviază
în dependență de termenul de constituire: 3, 6, 12, 25, 36 luni. Soldul minim 10 000 USD.
Pentru valuta EUR rata dobînzii este 0,10% - 0,35% și deviază în dependență de termenul de
constituire: 3,6, 12, 25, 36 luni. Soldul minim 10 000 EUR. Pentru valuta RON rata dobînzii
este 0,45% - 1,20% și deviază în dependență de termenul de constituire: 3,6, 12, 25, 36 luni.
Soldul minim 10 000 RON.
 Ratele de dobândă sunt flotante;
 Vărsăminte suplimentare nu se permit;
 Retrageri parțiale nu se permit;
1
https://www.victoriabank.md/ro/details-corporate-clasic-vb-depozit?category=corporate-current-
operations
 Peridiocitatea achitării dobânzii - lunar;
 La rezilierea contractelor în lei în primele 3 luni dobînda nu se calculează, iar
ulterior dobînda se recalculează la rata de 0.2%;
- La rezilierea contractelor în valută dobînda se recalculează la rata 0%.
- Flexibil VB se constituie atît în monedă naţională cît şi valută străină, pentru lei rata
dobînzii este 0.5% - 2.00% în dependență de termenul ales: 3, 6, 12 luni, soldul minim 300 000
MDL, pentru valuta USD rata dobînzii este 0,15 - 0,3% în dependență de termenul ales: 6, 12
luni, soldul minim 30 000 USD. Pentru EUR rata dobînzii este 0,05$ - 0,1% în dependență de
termenul ales: 6, 12 luni, soldul minim 30 000 EUR și pentru RON rata dobînzii este 0,2% -
0,4% în dependență de termenul ales: 6, 12 luni, soldul minim 30 000 RON.
 Ratele de dobândă sunt flotante;
 Vărsăminte suplimentare - da, cu excepția ultimelor 2 luni;
 Retrageri parțiale - da, cu excepția ultimelor 2 luni, cu menținerea soldului
mininim;
 Peridiocitatea achitării dobânzii - lunar;
 La rezilierea contractelor în lei în primele 3 luni dobînda nu se calculează, iar
ulterior dobînda se recalculează la rata de 0.2%;
 La rezilierea contractelor în valută dobînda se recalculează la rata 0%.
După majoritatea indicatorilor de activitate BC,,Victoriabank’’SA și-a menținut pozițiile
deținute pe piata, plasîndu-se pe locul III în topul băncilor din Republica Moldova.
Urmare a faptului că Banca Transilvania și BERD au devenit acționari majoritari ai
BC,,Victoriabank’’SA în ianuarie 2018, Comitetul exclusiv al Băncii Naționale a Moldovei a
decis pe 22,08,2018 excluderea regimului de supraveghere intensiva a Băncii.
De menționat dinamica pozitivă a totalului depozitelor, care au crescut pe parcursul
anului cu 181,1 milioane lei constituind la finele anului 11,741,2 milioane lei, evoluția fiind
datorată majorării depozitelor persoanelor fizice, acest fapt poate fi interpretat ca un barometru
al încrederii populației.
Respectiv aceasta schimbare majora care sa produs in anul 2018 pentru Victoriabank s-a
reflectat ca o creștere atît în patrimoniu bancii cît și în încrederea și fidelitatea clienților,
deoarece acum vectorul principal al Victoriabank este pus pe retail, pe deservirea persoanelor
fizice cît și juridice, este pus accent pe deservirea din prima linie, cea din front office.

2.4 Modalitatea de asigurare a depozitelor în cadrul B.C.


„Victoriabank” S. A
Practic în toate ţările lumii persoanele fizice și persoanele juridice constituie sursa
principală a resurselor financiare pentru sistemul bancar şi Republica Moldova nu face
excepţie.
Una din principalele funcţii ale băncilor moderne constă în constituirea şi utilizarea
depozitelor bancare. Păstrarea disponibilităţilor băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia
primordială a băncilor, caracterizată printr-o relaţie specială dintre persoanele fizice şi juridice,
pe de o parte, şi bănci, pe de altă parte.
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Fond) garantează,
în condiţiile stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 ( Anexa 6) privind garantarea
depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Lege), depozitele în monedă naţională şi în
valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi în bănci.
Tipuri de depozite garantate şi negarantate:
Fondul garantează depozitele sub forma oricărui sold creditor care rezultă din fondurile
existente în conturile persoanelor fizice sau persoanelor juridice sau din situaţii tranzitorii
create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi
contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă a unei persoane fizice sau a unei persoane
juridice, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de această bancă. Informaţiile privind
tipurile de depozite (operaţiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării
publicului despre serviciile acordate de către bancă.
Nu sunt considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie
operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.
Nu sunt garantate următoarele depozite:
a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;
b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar
efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite
astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);
c) depozitele foștilor deponenți în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost
anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau
art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
d) depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele
specificate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
e) depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate
comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;
f) depozitele soților și rudelor de gradul întâi și al doilea ale persoanelor consemnate la
lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la
lit. a), b) și c) din prezentul capitol;
h) depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de
leasing și organizațiile de creditare ipotecară;
i) depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;
j) depozitele plasate de către companiile de asigurare;
k) depozitele plasate de către societățile de investiții;
l) depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. Fondul suspendă onorarea
depozitelor
persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar
hotărârea judecătorească nu a devenit definitivă;
m) depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor;
n) titlurile de creanță la purtător;
o) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.
Nivelul plafonului de garantare
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 50,000
lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit
la bancă.
Modul de calculare a sumei garantate
Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor
depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate şi neplătite la data constatării
indisponibilităţii depozitelor.
Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de
acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă.
În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător, stipulată în contract, se ia în
considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut
la pct. 3 din prezentele informaţii. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit,
depozitul comun se împarte egal între deponenţi.
Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieşind din cursul oficial
al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilităţii
depozitelor.
- Lichidatorul - persoana numită de către Banca Naţională a Moldovei, care are atribuţii
depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca, în cadrul procesului de
lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea;
Plata compensaţiilor
Fondul poate mandata una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate. Plata
depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a Listei
creanţelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin. ( 1) din Lege. În circumstanţe
excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30
de zile termenul menţionat.
Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui
deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.
Banca față de care s-a inițiat proces de lichidare silită transmite Fondului Lista creanţelor
aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile din data indisponibilității depozitelor.
Încasarea compensaţiilor
Încasarea compensaţiei se face de către titularii de depozite. Compensarea plăţii
depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinţii, adoptatorii
sau tutorii/curatorii acestuia.
Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu
legislaţia Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor, etc.).
În situaţia în care mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent este mai mică decât nivelul
plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu mărimea obligaţiei
băncii.
În cazul în care mărimea obligaţiei este mai mare decât nivelul plafonului garantat,
Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu nivelul plafonului de garantare.
Informarea deponenţilor
În situaţia în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca faţă
de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită, Fondul
publică în subdiviziunile ei separate şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie
privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea
băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii
depozitelor garantate.
Deasemenea Victoriabank fiind o banca comerciala care se orientează spre client și
pentru client, se preocupa nu doar de asigurarea finanțelor clienților săi ci și de asigurarea
protecției personale și sănătății clenților săi. Depozitele persoanelor fizice care expiră sau au
expirat în perioada stării de urgență în Republica Moldova (17 martie 2020 – data finală a stării
de urgență) și care nu au avut activă opțiunea de prelungire automată vor fi reconstituite de
Victoriabank fără sa fie necesară prezența clienților la bancă.
În acest scop, banca a lansat un nou produs – depozitul #StauAcasă[ 2], urmând ca toate
depozitele ajunse la scadență în această perioadă să fie constituite, începând cu 15 aprilie 2020,
conform următoarelor condiții.
Decizia a fost luată în contextul pandemiei COVID-19 și este valabilă pentru toate
contractele de depozit ale persoanelor fizice, al căror termen expiră în perioada stării de urgență

2
http://bancamea.md/news/reconstituirea-depozitelor-la-victoriabank

S-ar putea să vă placă și