Sunteți pe pagina 1din 4

37

februarie 2018

CZU 340.13

Condiţiile de validare a raportului de expertiză judiciară


Artiom PILAT,
lector universitar al Catedrei „Procedură penală şi Criminalistică” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al
Republicii Moldova, doctorand

REZUMAT
Clarificarea tuturor circumstanţelor în cadrul unui proces penal în marea măsură depinde de soluţionarea împrejurărilor
de fapt privind cauza penală, activitatea care se caracterizează printr-un grad sporit de dificultate, necesitând aplicarea unor
cunoştinţe speciale din diferite domenii.
Raportul de expertiză, ca mijloc de probă, este o totalitate de date de fapt stabilite în urma cercetării obiectelor materiale
şi de date administrate într-o cauză penală, cercetare efectuată de către un expert.
La rândul său, expertiza constituie o acţiune de cercetare efectuată de un expert în scopul soluţionării unor chestiuni
puse în faţa acestuia de către organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în urma cărora se întocmeşte un raport de
expertiză judiciară în care expertul indică concluziile la care acesta a ajuns în urma efectuării cercetării.
Cuvinte-cheie: raport de expertiză judiciară, expert judiciar, instituţie de expertiză, laborator de expertiză, rezultate,
metode, echipament, concluzii, autorizare.

Conditions for validation of the expert report judicial

Artiom PILAT,
lecturer at the „Criminal and Criminal Procedure” Chair of the „Ştefan cel Mare” Academy of the Republic of
Moldova, PhD student

SUMMARY
Clarification of all the circumstances in a criminal trial depends to a large extent on the settlement of the factual circum-
stances regarding the criminal case, the activity which is characterized by a greater degree of difficulty, requiring application
of special knowledge from different fields.
The expert report, as evidence, is a totality of factual data established by the investigation of material objects and data
managed in a criminal case, research carried out by an expert.
In turn, the expertise is a research activity carried out by an expert in order to resolve a matter raised before him by the
criminal investigative body or a court of law, following which an expert report is drawn up in which the expert indicates the
conclusions he has made achieved by the research.
Keywords: report of judicial expertise, judicial expert, expert institution, expertise laboratory, results, methods, equip-
ment, conclusions, authorization.

I ntroducere. Realizarea justi-


ţiei penale în cazul săvârşirii
unor fapte penale este posibilă în
lului ştiinţific, au fost consultate
următoarele materiale: Cod de pro-
cedură penală al Republicii Mol-
chestiuni importante pentru justa
soluţionare a cauzei.
În prevederile art. 93 CPP al
urma înfăptuirii unei activităţi din dova, Legea cu privire la expertiza RM, legiuitorul autohton redă de-
partea statului, care nu poate fi ar- judiciară şi statutul expertului judi- finiţia probelor, care sunt elemente
bitrară, ci, dimpotrivă, chibzuită şi ciar, precum şi lucrările ştiinţifice de fapt dobândite în modul stabilit
amplu reglementată prin dispoziţi- ale autorilor Ig. Dolea, D. Roman, de prezentul cod și care servesc la
ile legii [6, p. 26]. Însă, există si- I. Sedleţchi, V. Orîndaş, I. Odagiu, constatarea existenţei sau inexis-
tuaţii când pentru soluţionarea unei K.F. Guţenko, L.V. Golovko, B.A. tenţei infracţiunii, la identificarea
cauzei sunt necesare cunoştinţe Filimonov etc. făptuitorului, la constatarea vino-
speciale într-un anumit domeniu. Rezultate obţinute şi discuţii văţiei, precum şi la stabilirea altor
Metode aplicate şi materiale În scopul asigurării unei juste şi împrejurări importante pentru justa
utilizate obiective soluţionări a cauzei pe- soluţionare a cauzei [2].
În scopul realizării obiectivului nale, legea procesual penală admi- În alineatul 2 al aceluiaşi articol,
trasat, în respectivul articol ştiinţi- te ca în anumite situaţii, când sunt în prevederile căruia este inclus şi
fic au fost utilizate: metoda logică necesare cunoştinţe speciale, să raportul de expertiză, legiuitorul a
şi metoda comparativă. apeleze la experţi în domeniu care indicat mijloacele de probă.
În procesul elaborării artico- ar avea sarcina de a soluţiona unele Autorii Ig. Dolea, D. Roman, I.
38 februarie 2018

Sedleţchi menţionează că raportul portului de expertiză judiciară, care • nu este asigurat accesul liber
de expertiză, ca mijloc de probă, este întocmit de către un expert, la obiectul expertizei sau nu există
este o totalitate de date de fapt sta- care întruneşte condiţiile prevăzute condiţiile necesare pentru efectua-
bilite în urma cercetării obiectelor de Lege cu privire la expertiza ju- rea expertizei;
materiale şi de date administrate diciară şi statutul expertului judici- • nu a fost achitată taxa pentru
într-o cauză penală, cercetare efec- ar, în literatura juridică s-a înaintat serviciile de efectuare a expertizei
tuată de către expert [3, p. 303]. opinia precum că expertul ar face o [5].
Legea cu privire la experti- „judecată ştiinţifică”. În opinia dată Însă, pentru valabilitatea rapor-
za judiciară şi statutul expertului raportul de expertiză judiciară are tului de expertiză judiciară legisla-
judiciar defineşte expertiza judi- a valoare probatorie mai mare de- ţia stabileşte anumite cerinţe. Aces-
ciară ca o activitate de cercetare cât celelalte mijloace de probă. În te condiţii sunt reglementate atât în
ştiinţifico-practică, efectuată în practică se întâlnesc cazurile când prevederile art. 151 CPP al RM, cât
cadrul procesului civil, penal sau raportul de expertiză judiciară in- şi în Legea cu privire la expertiza
contravențional (denumit în con- fluenţează asupra convingerii inti- judiciară şi statutul expertului judi-
tinuare proces judiciar) în scopul me a subiecţilor, care apreciază că ciar. Menţionăm că codul de proce-
aflării adevărului prin efectuarea proba determină soarta cauzei pe- dură penală prevede anumite con-
unor cercetări metodice cu aplica- nale [3, p. 303]. diţii generale, pe când legea stabi-
rea de cunoștințe speciale și pro- „Judecata ştiinţifică” este negată leşte anumite condiţii speciale.
cedee tehnico-ştiinţifice pentru de cea mai mare parte a reprezen- Deci, art. 36 al Legii cu privire
formularea unor concluzii argu- tanţilor doctrinei, care consideră că la expertiza judiciară şi statutul ex-
mentate cu privire la anumite fapte, asemenea opinii sunt străine gândi- pertului judiciar, ca prima cerinţă
circumstanțe, obiecte materiale, fe- rii juridice contemporane şi vin în prevede: laboratorul în care a fost
nomene și procese, corpul și psihi- contradicţie cu dispoziţiile legii care efectuată expertiza judiciară este
cul uman, ce pot servi drept probe nu permit ca probele să aibă puterea autorizat şi actul de autorizare este
într-un proces judiciar [5]. dinainte stabilită [9, p. 16]. valabil. Dar cerinţa respectivă va
În urma efectuării expertizei ju- Întrebările referitoare la conclu- intra în vigoare în decurs de 5 ani
diciare, expertul judiciar îşi expune ziile expertizei judiciare precum din momentul publicării legii cu
cercetările şi concluziile în raport şi rolul acestora în probatoriu este privire la expertiza judiciară şi sta-
de expertiză judiciară. destul de detaliat examinat de că- tutul expertului judiciar. Conform
Formularea concluziilor de că- tre mai mulţi specialişti în domeniu dicţionarului explicativ al limbii
tre expertul judiciar este etapa fina- cum ar fi: A. I. Vinberg, Iu. C. Or- române prin cuvântul „autorizat”
lă a efectuării expertizei judiciare. lov, A. R. Şleahov etc. se înţelege: împuternicit să facă,
În procesul respectiv, după cum Este de menţionat faptul că sunt să spună ceva, document care do-
menţionează autorul T.V. Averia- situaţii când expertul judiciar este vedeşte o împuternicire [4]. Astfel,
nova, expertul judiciar foloseşte un în drept să refuze efectuarea exper- din explicaţiile respective rezul-
complex de metode care contribuie tizei judiciare, cum ar fi: tă că prin cuvântul „autorizat” se
la examinarea totală a corpurilor • a fost încălcată procedura de subînțelege un document care con-
delicte prezentate spre examinare, dispunere a expertizei judiciare; firmă anumite împuterniciri sau să
acumularea informaţiilor precum • întrebările prezentate spre so- întreprindă anumite acţiuni.
şi formularea preconcluziilor în luţionare depăşesc competenţa sa În această ordine de idei men-
partea descriptivă a raportului de ori se constată că realizările ştiinţei ţionăm că pentru a autoriza un la-
expertiză judiciară, care la finali- şi tehnicii nu permit soluţionarea borator de expertiză judiciară este
zarea cercetării efectuate de către lor; necesar de a fi întrunite anumite
expertul judiciar contribuie la for- • materialele prezentate pentru condiţii şi standarde. Laboratoare
mularea concluziilor raportului de efectuarea expertizei sunt insufici- de expertiză judiciară din Republi-
expertiză [1, p. 16]. ente; ca Moldova urmau să fie acreditate
Particularităţile concluziilor la • expertul judiciar nu dispune conform ISO/CEI 17025:2006 în
care a ajuns expertul şi care sunt de condiţii, metode şi proceduri care sunt specificate cerinţe gene-
reflectate în raportul de expertiză aprobate, nici de mijloacele tehni- rale pentru competenţa laboratoa-
judiciară, spre deosebire de alte ce necesare pentru efectuarea cer- relor de încercări şi etalonări, care
mijloace de probă, se caracterizea- cetărilor; este identic standardului european
ză prin însăşi natura de obţinere, • există un pericol pentru via- ISO/IEC 17025:2006. Acest stan-
analiza ştiinţifică şi ordinea proce- ţa sau sănătatea expertului judici- dard internaţional specifică cerinţe
suală specială [8, p. 19]. ar, care depăşeşte limitele riscului generale pentru competenţa de a
Având în vedere specificul ra- profesional; efectua încercări şi/sau etalonări,
39
februarie 2018

inclusiv eşantionare. Standardul se lui a fost dezvoltată o altă metodă, Prevederea respectivă va intra
referă la încercări şi etalonări efec- aceasta urmează să fie standardiza- în vigoare în termen de un an de la
tuate prin utilizare de metode stan- tă şi urmează să fie demonstrat că publicarea prezentei legi cu privire
dardizate, metode nestandardizate în cazul folosirii acestei metode re- la expertiza judiciară şi statutul ex-
şi metode dezvoltate în laborator. zultatele sunt identice ca şi în cazul pertului judiciar [5].
Acest standard internaţional folosirii metodelor standardizate. Dacă primele condiţii se referă
este aplicabil tuturor organizaţiilor Validarea metodei urmează să fie doar la autorizarea laboratorului,
care efectuează încercări şi/sau eta- atât cuprinzătoare, cât este necesar legiuitorul la fel a impus şi o condi-
lonări. pentru a îndeplini necesităţile în ţie faţă de persoana care efectuează
În urma realizării condiţiilor aplicaţie sau domeniul de aplicare. expertiza judiciară.
indicate în ISO/CEI 17025:2006 Introducerea metodelor de încerca- Deci, pentru validarea raportu-
laboratorului de expertiză va fi eli- re şi etalonare dezvoltate de labora- lui de expertiză judiciară este ne-
berat certificatul de acreditare, prin tor, pentru uzul propriu, trebuie să cesar ca expertiza să fie efectuată
care este confirmat faptul că labo- fie o activitate planificată şi reparti- de un expert judiciar inclus în Re-
ratorul respectiv întruneşte condiţii zată unui personal calificat şi dotat gistrul de stat al experţilor judiciari
necesare şi este în drept să efectue- cu resurse adecvate. sau de către o persoană recunoscu-
ze încercări sau etalonări. O condiţie asemănătoare celei tă în calitate de expert judiciar în
O altă condiţie de bază pentru anterioare este ca expertiza să fie procesul respectiv de către ordona-
ca un raport de expertiză judiciară efectuată cu aparataj standardi- torul expertizei.
să fie valabil este ca: cercetările să zat, în cazul expertizelor judiciare Pentru ca persoana să fie inclusă
fie efectuate pentru specialitatea efectuate cu utilizarea aparataju- în Registrul de stat al experţilor ju-
de expertiză judiciară pentru care lui, mijloacelor tehnice sau a altui diciari, este necesar să fie întrunite
laboratorul este autorizat. Această utilaj. La fel, această condiţie este anumite condiţii specificate de Le-
condiţie impune ca laboratorul de impusă de standardul ISO/CEI gea cu privire la expertiza judiciară
expertiză judiciară să fie acreditat 17025:2006. Astfel, laboratorul şi statutul expertului judiciar.
pentru efectuarea unui anumit gen trebuie să fie dotat cu toate echipa- Astfel, în prevederile art. 40 al
de expertiză judiciară. De exemplu, mentele de eşantionare, măsurare Legii cu privire la expertiza judi-
laboratorul este acreditat pentru şi încercare necesare pentru efectu- ciară şi statutul expertului judiciar,
efectuarea expertizei traseologice. area corectă a încercărilor. În situ- legiuitorul stabileşte condiţiile care
Totodată, menţionăm că nu trebuie aţii în care este neapărat de utilizat urmează să fie întrunite de către o
de confundat instituţia de expertiză echipamente în afara controlului persoană pentru a obţine calitatea
cu laborator de expertiză judiciară, său permanent, este necesar de a fi de expert judiciar.
în cadrul unei instituţiei de expertiză asigurată cerinţele standardului in- În cazul în care persoana întru-
judiciară pot activa mai multe labo- ternaţional. Înainte de a fi puse în neşte condiţiile prevăzute la art.
ratoare de expertiză judiciară şi pot funcţiune echipamentele, acestea 40 al Legii cu privire la expertiza
fi acreditate doar unele laboratoare urmează să fie verificate dacă înde- judiciară şi statutul expertului judi-
în cadrul instituţiei respective. plinesc cerinţele din specificaţiile ciar, aceasta urmează să efectueze
La fel, Legea cu privire la exper- laboratorului şi dacă întrunesc con- un stagiu profesional timp de 3 luni
tiza judiciară şi statutul expertului diţiile standardelor internaţionale, în specialitatea în care doreşte să
judiciar stabileşte că pentru valida- însă ele urmează să fie verificate obţină calitatea de expert judiciar,
rea raportului de expertiză, experti- înainte de a fi utilizate. la una din instituţiile publice de
za judiciară trebuie să fie efectuată Echipamentele, care au fost su- expertiză judiciară sau într-un bi-
prin metode şi proceduri aprobate. puse la suprasarcini sau manipulări rou de expertiză judiciară. În tim-
Standardul ISO/CEI 17025:2006 greşite, care dau rezultate suspecte pul stagiului profesional, persoana
prevede că laboratorul trebuie să sau despre care s-a dovedit în alt va avea calitatea de expert stagiar.
folosească metode şi proceduri mod că sunt defecte sau că ies din Conducător al stagiului profesional
adecvate pentru toate încercările limitele specificate, urmează să fie este de regulă un expert judiciar
sau etalonări din domeniul său. scoase din funcţiune. cu gradul de calificare de catego-
În cadrul efectuării expertizei Echipamentele trebuie să fie ria I sau de categorie superioară în
trebuie să fie folosite metodele pu- deservite de personal autorizat. In- specialitatea în care se efectuează
blicate în standarde naţionale sau strucţiunile actualizate de utilizare stagiul. Stagiul profesional se efec-
internaţionale. Laboratorul trebuie şi întreţinere a echipamentului tre- tuează pe o perioadă de 3 luni.
să se asigure că utilizează ultima buie să fie la îndemână pentru a fi Calitatea de expert judiciar se
ediţie în vigoare a standardului. În folosite de personalul care activea- dobândeşte de către persoana care
cazul în care în cadrul laboratoru- ză în laborator. a promovat examenul de calificare,
40 februarie 2018

susţinut în faţa Comisiei de califi- întocmirea raportului de experti- ze judiciare. Ghid practic. Chişinău:
care şi evaluare a experţilor judi- ză judiciară acesta urmează să fie Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al
ciari, format de Ministerul Justiţi- semnat de către experţi sau în ca- RM, 2014. 132 p.
ei. Statutul de expert judiciar este zul expertizei, de către comisia ce 7. Volonciu N. Tratat de procedură
confirmat prin licenţă, eliberată în conține mai mulţi experţi. În afară penală. Partea generală. Vol. I. Bucu-
reşti: Editura Paideia, 1993. 560 p.
temeiul Hotărârii Comisiei de ca- de semnătura expertului sau a co- 8. Аверьянова Т. Интеграция и
lificare şi evaluare privind rezulta- misiei urmează să fie aplicată ştam- дифференциация научных знаний
tele examenului de calificare, prin pila pe fiecare pagină a raportului как источники и основы новых ме-
ordinul ministrului justiţiei. Datele şi a anexelor acestuia. Locurile тодов судебной экспертизы. Москва:
cu privire la licenţele eliberate se nescrise urmează a fi barate, astfel Академия МВД России, 1994. 243 с.
includ în Registrul de stat al exper- încât să nu se poată face adăugări. 9. Притузова Р. Заключения экс-
ţilor judiciari în termen de 10 zile Concluzii перта как доказательство в уголов-
de la eliberarea acestora. Aşadar, odată cu intrarea în vi- ном процессе. Москва, 1959. 280 с.
Condiţiile respective de vali- goare a Legii nr. 68 cu privire la
dare a raportului de expertiză ju- expertiza judiciară şi statutul exper- INFORMAŢIA DESPRE AUTOR
diciară sunt prevăzute în Legea cu tului judiciar, procedura de efectu- Artiom Pilat,
privire la expertiza judiciară şi sta- are a expertizei judiciare a suferit lector universitar al Catedrei
tutul expertului judiciar, totodată multiple modificări. De asemenea, „Procedură penală şi
menţionăm că legislaţia mai preve- şi raportul de expertiză judiciară Criminalistică” a Academiei
de anumite condiţii referitoare de urmează să corespundă prevederi- „Ştefan cel Mare” a MAI al
forma şi conţinutul raportului de lor respectivei legi şi standardului Republicii Moldova, doctorand
expertiză judiciară. ISO/CEI 17025:2006 pentru a fi E-mail: artiom92@yandex.ru
Raportul de expertiză se întoc- autorizat laboratorul de expertiză tel. 079598848
meşte în forma scrisă pe file albe judiciară.
de format A4, dactilografiat, în Cerinţele înaintate faţă de ra- INFORMATION ABOUT
limba română şi este structurat în portul de expertiză judiciară au fost AUTHOR
trei părţi: analizate în prezentul articol, şi în Artiom Pilat,
• partea introductivă; cazul necorespunderii raportului de lecturer at the „Criminal and
• partea descriptivă; expertiză cu prevederile Legii 68 Criminal Procedure” Chair of the
• concluziile [5]. cu privire la expertiză judiciară şi „Ştefan cel Mare” Academy of the
În fiecare parte a raportului de statutul expertului judiciar, acesta Republic of Moldova, PhD student
expertiză este indicată anumită nu va avea valoarea probantă. E-mail: artiom92@yandex.ru
informaţie referitoare la instituţia tel. 079598848
expertizei, genul expertizei, data şi
locul întocmirii etc. Aceste preve-
deri sunt reglementate de art. 37 al Referinţe bibliografice
Legii cu privire la expertiza judici-
ară şi statutul expertului judiciar. 1. Cod de procedură penală al
În scopul asigurării clarităţii ra- Republicii Moldova nr. 122 din
portului de expertiză judiciară, ur- 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al
mează să fie respectate unele con- Republicii Moldova, nr. 248-241 din
05.11.2013.
diţii ce se referă la stil şi conţinut.
2. Dolea I., Roman D., Sedleţchi I.
Deci, raportul de expertiză judicia- ş.a. Drept procesual penal. Chişinău:
ră trebuie să fie clar şi concis, fără Editura Cartier, 2005. 960 p.
formulări sau termeni echivoci (se 3. http://www.dex.ro/autoriza%
impune o terminologie de speciali- C8%9Bie (vizitat la 29.11.2017).
tate) [7, p. 119]. 4. Legea Republicii Moldova cu
La fel, menţionăm că raportul privire la expertiza judiciară şi sta-
de expertiză trebuie să fie logic, tutul expertului judiciar nr. 68 din
astfel toate faptele şi fenomenele 14.04.2016. În: Monitorul Oficial al
identificate în procesul cercetării Republicii Moldova, nr. 157-162/316
trebuie să se găsească în legătură din 10.06.2016.
5. Neagu I. Tratat de drept proce-
şi interdependenţă, adică să rezulte
sual penal. Partea generală. Bucureşti:
una din alta. Editura Global Lex, 2004. 420 p.
După finalizarea cercetării şi 6. Odagiu I., Luchin L. Experti-

S-ar putea să vă placă și