Sunteți pe pagina 1din 31

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

JURNALUL
STAGIULUI DE PRACTICĂ

PENTRU STUDENŢII CICLULUI I – STUDII DE LICENŢĂ

Practica de licență .
tipul practicii
Studentul (a)__________Toma Maria______________
numele, prenumele

Facultatea Tehnologii Informaţionale şi Statistică Economică

Domeniul de formare profesională: Ingineria sistemelor și


calculatoarelor

Specialitatea Tehnologii informaționale .

Anul de studii IV . Grupa TI – 161 .

Locul practicii_____________GALEX Studio SRL_________


denumirea unităţii economice
_____________________________________________________

Conducătorul practicii de la A.S.E.M. _________________


semnătura
___________dr., conf. univ. Capațina Valentina___________
funcţia, numele şi prenumele

Îndrumătorul practicii de la unitatea economică. ______________


semnătura
_______________ Golubev Alexandr ______________________
funcţia, numele şi prenumele

Chişinău - 2020
ÎNDRUMAR PENTRU EFECTUAREA
STAGIULUI DE PRACTICĂ

CONSIDERAŢII GENERALE

1. Stagiul de practică reprezintă parte organică a procesului de


învăţământ şi serveşte scopurilor de fundamentare şi aprofundare a
cunoştinţelor teoretice şi formarea competenţelor profesionale în
organizaţii de stat, publice şi private.
2. La stagiul de practică se admit studenţii care au îndeplinit
integral programul teoretic de studii.

A. MĂSURI ÎNTREPRINSE PÂNĂ LA DEPLASAREA LA PRACTICĂ

1. A stabili tipul şi termenii de desfăşurare a practicii. A afla


denumirea, adresa corectă a organizaţiei întreprinderii la care a fost
repartizat la practică.
2. A obţine de la conducătorul stagiului de practică de la catedră:
delegaţia la practică completată, programa stagiului de practică, planul
calendaristic, sarcinile individuale şi instrucţiunile necesare cu privire la
modalitatea şi regulile de desfăşurare a stagiului de practică.
3. A obţine consultaţie vizând problemele organizării şi desfăşurării
stagiului de practică cu privire la:
3.1. programul de lucru pe parcursul practicii;
3.2. locul nemijlocit de muncă;
3.3. efectuarea inscripţiilor în jurnalul stagiului de practică şi
modalitatea de colectare a materialelor în corespondenţă cu programa
stagiului de practică;
3.4. literatura de specialitate, care trebuie studiată preliminar şi pe
parcursul petrecerii stagiului practic;
3.5. modul de completare a raportului privind rezultatele stagiului
de practică realizat.

2
B. MĂSURI ÎNTREPRINSE DE CĂTRE STUDENT LA SOSIREA
LA LOCUL DESFĂŞURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. A sosi în termenii stabiliţi la locul desfăşurării stagiului de


practică. A se prezenta în Departamentul resurse umane (cadre) şi a
însemna în delegaţie data prezentării la întreprindere. A asista şi a
asimila informaţia în cadrul instructajului cu privire la normele de
securitate şi sănătate în muncă. A obţine numirea la locul nemijlocit de
muncă în cadrul stagiului de practică (aprobat prin ordin în cadrul
întreprinderii).
2. A obţine actul corespunzător al stagiarului la întreprindere
(legitimaţie, permis, etc.), a afla cine este numit în calitate de îndrumător
al stagiului practic de la întreprindere; a începe activitatea de muncă şi a
o continua până în ultima zi de desfăşurare a stagiului practic.
3. A ruga conducătorul întreprinderii sau îndrumătorul practicii să
completeze CHESTIONARUL referitor la competenţele profesionale.
4. A se prezenta la îndrumătorul stagiului practic de la
întreprindere, a-l familiariza cu programa stagiului de practică, sarcinile
individuale, a preciza planul şi sarcinile de lucru în corespondenţă cu
condiţiile de muncă la întreprinderea dată, a stabili modalitatea, timpul şi
locul obţinerii consultaţiilor.
5. Obţinând de la conducătorul de la întreprindere indicaţii privind
stagiul practic, studentul imediat se îndreaptă la locul nemijlocit al
practicii. Prezentarea cu întârziere a studentului la stagiul practic se
califică ca lipsă la locul de muncă. Studentul care a fost prezent la stagiul
practic un număr mai mic de zile decât cel prevăzut de programa
practicii la susţinerea examenului pentru practică nu se admite.

C. OBLIGAŢIUNILE STUDENTULUI PE PARCURSUL


DESFĂŞURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ

Practicantul este obligat:


1. să realizeze sarcinile specificate în programa practicii;
2. să se conformeze regulamentului de ordine interioară acceptat la
întreprindere;
3. să respecte deontologia profesională şi regulile de protecţie a
muncii, tehnicii securităţii, igienei de producţie;

3
4. să participe în activităţile profesionale şi sociale realizate de
Partenerului de practică;
5. să nu divulge informaţiile confidenţiale ale Partenerului de
practică;
6. să completeze zilnic jurnalul practicii, în care vor fi înscrise
conţinutul activităţilor;
7. să prezinte jurnalul practicii spre verificare îndrumătorului practicii
cel puţin de două ori pe săptămână;
8. să prezinte conducătorului practicii jurnalul, raportul în scris şi
anexele spre verificare.

D. MODALITATEA DE COMPLETARE A JURNALULUI


STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. Completarea jurnalului stagiului de practică de către studenţi în


perioada desfăşurării practicii este obligatorie şi se realizează zilnic, cu
sârguinţă şi acurateţe.
2. Periodic, dar nu mai rar decât de două ori pe săptămână,
studentul este obligat să prezinte caietul stagiului de practică la
verificare îndrumătorului practicii din partea întreprinderii.
3. Îndrumătorul practicii de la întreprindere evaluează cu notă
competenţele profesionale ale studentului.
4. Conducătorul practicii va scrie o referinţă apreciativă despre
activitatea studentului.
5. După finalizarea practicii jurnalul stagiului de practică
completat însoţit de raportul privind efectuarea practicii se prezintă la
catedra de profil.
6. Jurnalul stagiului de practică se păstrează la catedra de profil
până la finalizarea de către student a studiilor în A.S.E.M.

4
CHESTIONAR
Stimate Partener de practică, pentru a stabili care sunt competenţele
necesare unei persoane pentru a fi competitivă în domeniul Tehnologii
Informaţionale Vă rugăm să completaţi acest chestionar. Rezultatele
obţinute vor fi luate în consideraţie la elaborarea programelor de studii
oferite de A.S.E.M.
Vă mulţumim anticipat şi Vă dorim mult, mult succes!

Mai jos sunt prezentate competenţe profesionale pe care ne le


propunem de a le forma studenţilor în ciclul Licenţă pentru a fi
competitivi. Vă rugăm să apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 puncte
competenţele propuse (cu 5 puncte cele mai importante şi 1 punct cele
mai puţin importante). Se vor însemna cu X căsuţa corespunzătoare
punctajului considerat potrivit pentru fiecare competenţă.
Competenţe Descrierea competenţelor
profesionale La finalizarea studiilor studentul trebuie să fie 1 2 3 4 5
Licenţă capabil:
1. Sa demonstreze cunostinte functionale in X
urmatoarele domenii:
1.1 Programarea si limbaje de
programare.
1.2 Programarea de sistem, sisteme de
Competenţe oprerare
de 1.3 Proiectarea si administrarea bazelor
cunoaştere de date.
1.4 Programarea aplicatiilor pentru retele
informationale computerizate.
1.5 Administarea retelelor computerizate
globale, locale.
1.6 Elaborarea de soft specializat
Abilităţi de 2. Să elaboreze baza conceptuală a aplicaţiilor şi X
aplicare a sistemelor informatice.
cunoştinţelo 3. Să elaboreze şi implementeze aplicaţiile şi sistemele X
r în practică informatice, urmărind valorificarea noilor
tehnologii
X
4. Să elaboreze modele economico-matematice pentru
eficientizarea şi gestiunea proceselor economice

5. Să determine bugetul de cheltuieli pentru X


informatizarea unităţilor social-economice

5
6. Să fundamenteze soluţiile de proiect ce ţin de X
informatizarea unităţilor economice
7. Să asigure mentenanţa şi administrarea reţelelor X
informatice
8. Să ofere asistență utilizatorilor în achiziţionarea, X
implementarea şi utilizarea produselor informatice
9. Să instruiască continuu utilizatorii privind produsele X
şi tehnologiile informatice noi
10. Să aplice metode cantitative şi calitative de X
analiză a informaţiei
11. Să colecteze informaţiile pentru activităţile X
unităţii social economice, de informatizarea căreia
Competenţe este responsabil
de 12. Să analizeze fluxurile informaţionale în sisteme X
gestionare a economice de diferite niveluri ierarhice şi orientare
informaţiei funcţională
13. Să gestioneze şi să asigure exploatarea eficientă a X
aplicaţiilor şi sistemelor informatice economice
14. Să se autoinstruiască, să studieze şi actualizeze X
continuu cunoştinţele profesionale proprii în
Capacităţi conformitate cu dinamica dezvoltării teoriei şi
de instruire practicii în domeniul Tehnologiilor Informaţionale.
15. Să identifice necesităţile proprii de cunoştinţe X
suplimentare
16. Să analizeze eficienţa tehnologiilor X
Capacităţi informaţionale existente şi să argumenteze direcţiile
analitice şi lor strategice de dezvoltare
predictive 17. Să analizeze eficienţei propriei activităţi în X
vederea perfecţionării ei pe viitor
18. Să formeze şi menţină relaţii de lucru X
Abilităţi de productive în echipă de proiectanţi ai tehnologiilor
comunicare informaţionale
şi lucru în 19. Să formeze şi menţină relaţii de lucru X
echipă productive cu managerii în procesul argumentării
economico-matematice a deciziilor
Competenţe 20. Să efectueze investigaţii referitoare la teoria şi X
practica argumentări informaţionale şi matematice a
de cercetare,
deciziilor manageriale în unităţile social-economice
analiză şi 21. Să efectueze cercetări în vederea perfecţionării X
sinteză tehnologiilor informaţionale existente

6
I. Planul calendaristic de muncă

până
Nr. Denumirea activităţilor de la
la
1 Tema de studiere: Prezentarea companiei și echipei de lucru. 02.03 03.03

2 Tema de studiere: Pregătirea modulului de lucru. 04.03 04.03

3 Tema de studiere: Informații generale Gofra Framework. 05.03 05.03

4 Tema de studiere: Introducere în Gofra Framework. 06.03 06.03

5 Tema de studiere: Lucru cu Gofra Framework. 09.03 09.03

6 Tema de studiere: Instalarea softului Gofra Framework 10.03 10.03

7 Tema de studiere: Componentele framework-ului. 11.03 13.03

8 Tema de studiere: Lucrul cu sarcinile şi însărcinările. 16.03 16.03

9 Tema de studiere: Lucrul cu sarcinile şi însărcinările. 17.03 18.03

1 Tema de studiere: Însărcinarea test. Repartizarea sarcinilor 19.03 20.03


0 primite în subpuncte.
1 Tema de studiere: Lucrul cu baza de date existentă şi 23.03 24.03
1 adăugarea tabelelor şi procedurilor.
1 Tema de studiere: Conectarea bazei date la aplicația test cu 25.03 27.03
2 ajutorul claselor.
1 Tema de studiere: Crearea procedurilor în baza de date. 30.03 31.03
3
1 Tema de studiere: Crearea permisiunilor, rolurilor și 01.04 02.04
4 utilizatorilor.
1 Tema de studiere: Crearea claselor pentru Dashboard, pentru 03.04 05.04
5 meniu în Control Panel.
1 Tema studiere: Crearea Dashboard-ului. 06.04 06.04
6
1 Tema studiere: Crearea Iconițelor pentru DashBoard-ul creat. 07.04 07.04
7
1 Tema de studiere: Creare de forme și rapoarte. 08.04 08.04
8

7
1 Tema de studiere: Modificarea stilurilor în forme. 09.04 09.04
9
2 Tema de studiere:Traducerea manualelor materiale de realizare 10.04 10.04
0 a proiectelor teste.
2 Tema de studiere: Integrarea aplicației test. 13.04 14.04
1

2 Pregătirea raportului; Semnarea raportului. 15.04 18.04


2

_______________ Îndrumătorul practicii de la întreprindere


(semnătura)
_______________ Conducătorul practicii de la A.S.E.M.
(semnătura)

8
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
- prezentarea companiei; 02.03.20
- am făcut cunoștință cu echipa de lucru;
- am realizat planul grafic a stagiului de practică;

- ca activitate practică am făcut cunoștință cu Gofra Framework în mod de 04.03.20


test, de asemenea am încercat să observ practic cum se reglementează și
unifică generarea, înregistrarea în baza de date;

- am studiat partea teoretică - Informații generale Gofra Framework, de 05.03.20 –


asemenea „Pregătirea modulului pentru lucru“; 06.03.20
- practic am realizat analiza Gofra Framework;

II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
- am studiat tema teoretică „Lucru cu Gofra Framework” din sursa de 09.03.20
informare oferită de companie, am asimilat cunoștințele și le-am
implementat practic;

9
- am studiat partea teoretică - Instalarea softului Gofra Framework, am 10.03.20
asimilat cunoștințele și le-am implementat practic;
- practice - am instalat un șir de aplicații de care a fost nevoie ca să pot
lucra:
 IIS;
 Visual Studio 17 Community;
 MS SQL server 2017;
 Wamp;
 Tortoisle SVN;
 Tortoisle Git;
 SourceTree;
 WinMerge.
- Instalarea framework-ul de pe git și lansarea;

- am studiat tema teoretică „Componentele framework-ului” din sursa de 11.03.20 –


informare primită; 13.03.20
- practic, am observat că componentele la instalarea sistemului sunt
completate automat, dar la începerea utilizării am verificat și analizat, dacă
informația acestor componente sunt selectat eîn conformitate cu cerințele
unui proiect specific și nu se limitează la arhitectura cadrului Gofra;

II. Activităţi realizate în cadrul practicii

10
Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate
Observaţiile practicantului şi notele
conducătorilor/îndrumătorului practicii Data

- am studiat tema teoretică „Lucrul cu sarcinile și însărcinările” din sursa de 16.03.20 –


informare, această temă conține propriu-zis sarcinile test ce au fost 18.03.20
realizate pe parcursul stagiului de practică;
- pentru lucrul cu sarcinile și însărcinările în Gofra Framework am folosit
diferite obiecte și metode:
 utilizator;
 bază de date;
 list;
 proceduri.

- am studiat partea teoretică „Însărcinarea test”; 19.03.20 –


- am realizat practic repartizarea sarcinilor primite în subpuncte; 20.03.20
- elaborarea unei aplicații care m-ar introduce în esența lucrului Gofra;
- am început redactarea script-ului aplicației test;

- am studiat tema teoretică „Lucrul cu baza de date existentă şi adăugarea 23.03.20 –


tabelelor şi procedurilor”; 26.03.20
- activități asupra aplicației Test pe baza framework Gofra;
- adăugarea claselor noi în baza unor documentații realizate de întreprindere;

11
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
- am studiat tema teoretică „Crearea procedurilor în baza de date. 30.03.20 –
Conectarea bazei date cu proiectul test”; 31.03.20
- am realizat practic crearea procedurilor;
- am realizat practic conectarea bazei de date cu aplicația test;
- practic am realizat analiza și testarea scenariilor de import masiv a dateelor
tuturor persoanelor, creând conexiunea bazei de dat cu aplicația test;

- am studiat tema teoretică „Crearea permisiunilor, rolurilor și 01.04.20 –


utilizatorilor”; 02.04.20
- am realizat practic crearea permisiunilor, rolurilor și utilizatorilor;
- activități asupra aplicației Test pe baza framework Gofra:
 permisiunea de a utiliza setul de funcționalități sau acces la date;
 configurarea rapidă a utilizatorilor;
 crearea utilizatorului de sistem care deține un rol cu un permis
individual;

- am studiat tema teoretică „Crearea claselor pentru Dashboard, pentru 03.04.20 –


meniu în Control Panel” din sursa de informare – meniu de documentație 05.04.20
ce conține informație de formare și elaborare a claselor corect;
- am realizat practic crearea claselor pentru Dashboard;
- am analizat back-end-ul framework-ului(codul);
- am elaborat Venue Dashboard care include în acesta un pie Chart care
arată toți Venue adăugați după statutul său în aplicație;
- am creat o clasă nouă în care am introdus proprietăți în care salvez date
specificate extrase din baza de date;

12
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
- am studiat tema teoretică „Crearea Dashboard-ului. Crearea Iconițelor 06.04.20
pentru DashBoard-ul creat”;
- pe pagina inițială( DashBoard) am inclus și niște iconițe care dau acces
utiliztorului spre Control Panel, dacă este nevoie, sau către formele, sau
rapoartele create pentru a fi mai ușor accesate;

- am studiat tema teoretică „Creare de forme și rapoarte”; 07.04.20


- am realizat practic crearea de forme și rapoarte;
- am creat o clasă nouă cu care am creat forma pentru a fi ușor introduse

13
datele în baza de date;
- am creat procedurile și View-rile necesare pentru afișarea datelor din
tabelele adăugate recent în raport într-o anumită ordine, cu posibilitatea de
a filtra și a sorta după anumite atribute;

- am studiat tema teoretică „Modificarea stilurilor în forme”; 08.04.20 –


- am realizat practic modificarea stilurilor în formă - am creat noi clase css 10.04.20
pentru a putea defini noile proprietăți ale rîndurilor și ale input-urilor care
se află în formular;

II. Activităţi realizate în cadrul practicii


14
Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate
Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii
- am studiat tema teoretică „Integrarea aplicației test”; 13.04.20 –
- am realizat testarea aplicației; 14.04.20
- am extras datele corespunzătoare identificator;

Pregătirea raportului; Semnarea raportului. 15.04.20


Semnarea jurnalului de practică.

15
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

16
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

17
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

18
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

19
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

20
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

21
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

22
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

23
II. Activităţi realizate în cadrul practicii

Conţinutul rezumativ al lucrărilor executate


Observaţiile practicantului şi notele Data
conducătorilor/îndrumătorului practicii

24
III. Evaluarea locului de practică de către student
1. În ce măsură consideraţi că stagiul de practică V-a fost util?
1. în mare măsură
2. în mică măsură
3. prea puţin
2. Care au fost aspectele pozitive ale stagiului de practică?

Am avut ocazia să mă implic activ în activitățile echipei, concomitent am învățat un nou sistem
de lucru ce oferă oportunități în domeniu. De asemenea, indiferent de situația prezentă, am
conlucrat online, mi s-a acordat susținere referitor la sarcinile primite.

3. Care au fost aspectele negative ale stagiului de practică?

Nu au fost aspecte negative.

4. Cum aţi colaborat cu îndrumătorul stagiului de practică de la


întreprindere?
Prima perioadă am comunicat în oficiu, ulterior, din cauza stării de urgență am folosit o
multitudine de tehnologii online ce permit comunicare directă, spre exemplu: e-mail, apeluri
telefonice, skype.

5. Cum apreciaţi climatul psihologic în colectivul în care aţi efectuat


stagiul de practică?
1. favorabil
2. neutru
3. nefavorabil

6. Cum apreciaţi atitudinea faţă de Dvs. a membrilor colectivului în care


aţi realizat stagiul de practică?
1. binevoitoare şi înţelegătoare, cu acordare de ajutor în caz de necesitate
2. indiferentă
3. ostilă
7. Cum apreciaţi calitatea instruirii practice?
1. foarte bună
2. bună
25
3. satisfăcătoare
4. insuficientă

8. Consideraţi că acest loc de practică poate fi recomandat şi altor colegi?


1. Da
2. Nu

9. Vă rugăm să adăugaţi orice alte comentarii pe care consideraţi necesar


să le comunicaţi în legătură cu acest stagiu de practică

Acest stagiu de practică a fost deosebit, deoarece din cauza stării de urgență în lume a
fost necesar să activăm online, indiferent de aceasta am reușit să realizăm multe, de asemenea,
am înțeles că specialitatea noastră ne permite să activăm fără obstacole de la distanță.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Studentul (a) Toma


semnătura

26
IV. Evaluarea activităţii studentului practicant de către
îndrumătorul practicii

Stimate Îndrumător de practică, Vă rugăm să evaluaţi onest şi obiectiv


competenţele Practicantului în conformitate cu indicatorii stabiliţi. Pentru fiecare
indicator sunt utilizate următoarele calificative cu punctajul respectiv: nesatisfăcător
– 0 puncte, satisfăcător – 1 punct, bine – 2 puncte, foarte bine – 3 puncte.
Se va însemna cu „X” căsuţa corespunzătoare punctajului considerat
potrivit pentru fiecare indicator.
Competenţe
Indicatori de evaluare 3 2 1 0
profesionale
1. Posedă cunoştinţe profunde în domeniul profesional X
Competenţe de
2. Integrează cunoştinţe şi propune soluţii la diverse X
cunoaştere
probleme din mediul profesional
Competenţe de X
3. Identifică idei de perfecţionare a sistemului de
iniţiere a unui
gestiune prin utilizarea tehnologiilor informaţionale
proiect în
şi le poate formula şi argumenta la nivel de caiet de
domeniul de
sarcini
specializare
4. Desfăşoară activităţile în conformitate cu legile şi X
normele stabilite
5. Adoptă operativ şi argumentat decizii X
6. Posedă cunoștințe pentru analiza eficienţei X
tehnologiilor informaţionale existente şi poate
argumenta direcţiile strategice de dezvoltare
7. Posedă abilităţi de utilizare a calculatorului, a X
diverselor soft-uri, a tehnologiilor informaţionale și
Competenţe de de comunicare
organizare şi 8. Demonstrează autonomie (independenţă) în procesul X
gestionare a de muncă
activităţilor,
9. Pune la dispoziția factorilor de decizie rezultate X
oamenilor şi
originale și argumentate
resurselor
10.Activează în echipă şi dezvoltă colaborarea X
11.Motivează şi creează relaţii de muncă productive X
12.Contribuie la asigurarea calităţii proceselor şi X
produselor prin orientarea activităţii sale spre
satisfacerea cerinţelor clienţilor
13.Comunică convingător şi eficient X
14.Gestionează cu eficienţă resursele materiale şi X
informaţionale
Competenţe X
15.Cunoaşte şi aplică normele deontologiei profesionale
etice
27
Total ___43___ puncte.
Vă rugăm să menţionaţi punctele tari şi orice aspect care, din punctul
DVS. de vedere, ar conduce la o îmbunătăţire majoră a competenţei
profesionale a Practicantului.

Puncte tari

Studenta este comunicabilă și deschisă spre acumularea de noi cunoștințe în domeniu.

Recomandări

Să folosească orice ocazie de a cunoaște cât mai multe limbaje de programare, astfel să nu se
limiteze doar într-o direcție a acestui domeniu complex.

Barem de notare

Puncte 45-40 39 - 34 33 - 28 27 - 22 21 - 16 15 14 - 11 10 - 7 6 - 3 2-0

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

L.Ş. Nota _________ ___________________


semnătura îndrumătorului practicii

„_____” ______________ 2020

28
V. Observaţiile şi indicaţiile conducătorului practicii de
la catedra de profil
Studenta Toma Maria a fost repartizată la practică de licență în cadrul companiei
”GALEX Studio SRL”.

În această perioadă a acumulat experiență și a demonstrat competențe și abilități

practice avansate în activitate, este dedicată muncii în echipă.

De asemenea, dispune de mobilitate, acceptând cu ușurință realizarea practicii la

distanță.

VI. Rezultatele practicii

Referinţa conducătorului practicii de la catedra de profil

Practica de licență a fost realizată cu succes, conform planului.

In raportul practicii au fost respectate toate cerințele de tehnoredactare.

29
Rezultatele susţinerii

Practica de licența a fost susținută cu succes și evaluată cu nota 10 (zece).

Şef departament ______________ „____” __________ 2020


(semnătura)

30
___________________________________________
Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Chişinău – 2005, str. Bănulescu-Bodoni, 59

Tel. 402-910

31

S-ar putea să vă placă și