Sunteți pe pagina 1din 13

CURS 3: PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ

CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

În cadrul acestei teme vom aborda 6 aspecte:


- Începutul prescripției;
- Suspendarea prescripției;
- Întreruperea prescripției;
- Repunerea în termenul de prescripție;
- Renunțarea la prescripție;
- Împlinire termen prescripție.

I. Bibliografie : - I. R. Urs, C. Todică . Drept civil. Teoria generala. Ed. Hamangiu, p.


338-341.
- Codul civil : art. 2523-2529 C. civ.

II. Note de curs

I. ÎNCEPUTUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE

1. Regula generală

Regula generală privind începutul curgerii prescripţiei extinctive este consacrată în art.
2523 C. civ., potrivit căruia „prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului
la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui”.
Menţionăm că, ori de câte ori nu îşi găseşte aplicare o regulă specială, devine incidentă
regula generală.

2. Reguli speciale

Codul civil cuprinde o serie de reguli speciale care marchează începutul cursului
prescripţiei extinctive. Aceste reguli se aplică cu prioritate față de regula generală instituită în
art. 2523 C. civ potrivit adagiului latin specialia generalibus derogant.
Deşi regulile privind începutul prescripţiei sunt stabilite de lege, art. 2515 alin. (3) C. civ.
permite părţilor care au capacitate de exerciţiu deplină să modifice prin acordul lor expres
cursul prescripţiei extinctive, printre altele, prin fixarea începutului acesteia.

A. Dreptul la acţiunea în executarea obligaţiilor de a da şi a face

1. În cazul obligaţiilor contractuale de a da şi a face, prescripţia începe să curgă de la


data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia să o execute [art. 2524 alin. (1) C.
civ.)].
- Obligaţia de „a da” este obligaţia de a transfera sau a constitui un drept real,
- Obligaţia de „a face” este cea de a preda un lucru, de a presta un serviciu sau de
a executa o lucrare.

1
EX. 1 drepturi pure si simple (la contrate fără modalități- termen și condiții)
X încheie cu Y un contract de vânzare cumpărare a unei mașini, la 1 martie 2020. Executarea
contractului, în lipsa unui termen stipulat, se face imediat (deci la 1 martie 2020).
La 1 martie 2020, Y plătește prețul, dar X nu execută obligația de a face (obligația de a preda
bunul).
- Y are deschisă o acțiune personală, izvorâtă din contract - acțiunea in executarea
obligației.
- Termenul de prescripție este de 3 ani.
- Obligația devine exigibilă de la însăși data încheierii contractului  Termenul de
prescripție începe sa curgă de la data încheierii contractului – 1 martie 2020
------------------------------- si se împlinește la 1 martie 2023 (în acest interval, Y poate sa-l
acționeze pe X în instanță).

Regula se aplică în cazul drepturilor subiective pure şi simple, dar şi al drepturilor


subiective afectate de un termen extinctiv sau de o condiţie rezolutorie, deoarece, în aceste
cazuri, dreptul supus acestor modalităţi poate fi exercitat din chiar momentul naşterii
raportului juridic (al încheierii contractului).

2. ATENTIE. În cazul drepturilor afectate de modalităţi, prescripţia începe să curgă


diferit:

a) dacă dreptul este afectat de un termen extinctiv sau condiţie rezolutorie, se aplică
regula de la dreptul pur şi simplu, mai exact dispoziţiile art. 2524 alin. (1) C. civ.; Prescriptia
începe să curgă de la data încheierii contractului.

 termen extinctiv = eveniment viitor si sigur ca se produce, de care depinde stingerea


exercitării dreptului și obligației corelative (afectează exercitarea drepturilor și obligațiilor).
Termenul extinctiv este acela care amână stingerea exercitării drepturilor ori încetarea
executării obligaţiilor corelative până la împlinirea lui.
De exemplu, data morţii credirentierului, în contractul de rentă viageră; data până la care
se închiriază un bun, în contractul de locațiune.
Până la împlinirea lui, drepturile şi obligaţiile se exercită şi, respectiv, se execută potrivit
actului juridic. La împlinirea lui, drepturile şi obligaţiile părţilor din actul juridic se sting. În
acest sens, art. 1412 alin. (2) C. civ. precizează: „Termenul este extinctiv atunci când, la
împlinirea lui, obligaţia se stinge”.

EX. 2 Termen extinctiv

X îi închiriază lui Y la 1 martie 2020 apartamentul până la 1 decembrie 2021. Deși Y


plătește integral chiria, X nu predă apartamentul.
- Y are la dispoziție o acțiune în executarea contractului.
- Acțiunea în predarea apartamentului este o acțiune personală, prin urmare
termenul de prescripție este de 3 ani.
- Termenul de prescripție începe să curgă de la data încheierii contractului. (de la
1 martie 2020)

 condiţie rezolutorie = eveniment viitor si nesigur de realizare, de a cărei îndeplinire

2
depinde desfiinţarea (stingerea) drepturilor subiective civile. (afecteaza existenta drepturilor
si obligatiilor)
De exemplu: „Îţi vând apartamentul meu, dar vânzarea se va desfiinţa dacă în timp de un
an fiica mea va naşte”. Practic, un asemenea act juridic îşi produce efectele ca un act pur şi
simplu, cu următoarea alternativă: ori condiţia se îndeplineşte şi atrage desfiinţarea
retroactivă a actului juridic, ori condiţia nu se realizează şi actul juridic se consolidează.
Condiţia rezolutorie este reglementată în art. 1401 alin. (1) C.civ., potrivit căruia
„Condiţia este rezolutorie atunci când îndeplinirea ei determină desfiinţarea obligaţiei.”

EX. 3 Condiție rezolutorie


X îi vinde lui Y la 1 martie 2020 apartamentul sub condiția rezolutorie: „dacă până la 1 decembrie
2020 nu se mută în provincie, contractul se desființează”. Deși Y plătește integral prețul, iar condiția
nu s-a realizat, X nu predă apartamentul.
- Y are la dispoziție o acțiune în executarea contractului, în calitate de proprietar al
apartamentului.
- Acțiunea în predarea apartamentului este o acțiune personala, deci termenul de
prescripție este de 3 ani.
- Termenul începe să curgă de la încheierea contractului. (de la 1 martie 2020)

b) în cazul în care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescripţia începe să


curgă de la împlinirea termenului, sau, după caz, de la data renunţării la beneficiul termenului
stabilit exclusiv în favoarea creditorului [art. 2524 alin. (2) C. civ.];

- termen suspensiv = eveniment viitor și sigur ca se produce, de care depinde


începerea exercitării dreptului și obligației corelative (afecteaza exercitarea
drepturilor si obligatiilor.
Termenul suspensiv este acela care amână începerea exercitării drepturilor şi executării
obligaţiilor până la împlinirea lui. Până la împlinirea termenului, exerciţiul drepturilor şi
executarea obligaţiilor actului juridic sunt suspendate, amânate, (de exemplu, termenul la care
trebuie plătită o rată contractuală). Potrivit art. 1412 alin. (1) C. civ., „Termenul este
suspensiv atunci când, până la împlinirea lui, este amânată scadenţa obligaţiei”;

EX 4 Termen suspensiv

X îi vinde lui Y la 1 martie 2020 apartamentul, cu obligația de a preda apartamentul și de plată a


prețului la 1 august 2020. Deși X a predat apartamentul, Y nu plătește prețul la 1 august. Y are la
dispoziție o acțiune în executarea contractului.
- Acțiunea în plata prețului este o acțiune personală, deci termenul de prescripție este de
3 ani.
- Termenul de 3 ani începe sa curgă de la scadentă (de la data împlinirii termenului
suspensiv), deci de la 1 august 2020.

1 martie 2020

X – c. închiriere 1 august 2020 termen de 3 ani acțiune plată chirie 1 august


2023
X x
Scadență plată chirie

3
c) în cazul în care dreptul este afectat de o condiţie suspensivă, prescripţia începe să
curgă de la data la care s-a îndeplinit condiţia [art. 2524 alin. (3) C. civ.].

-Conditia suspensiva = eveniment viitor si nesigur ca se va produce, de care


depinde nașterea dreptului și a obligației corelative.
Condiţia suspensivă este aceea de a cărei îndeplinire depinde naşterea drepturilor
subiective civile şi a obligaţiei corelative; până la îndeplinirea condiţiei, actul juridic nu
există.
De exemplu: „Îţi vând apartamentul meu din Bucureşti, dacă îmi voi schimba domiciliul la
Braşov în următoarele 12 luni, sau dacă fiica mea se va căsători în următorul an”. Condiţia
este prevăzută generic în art. 1400 C. civ., potrivit căruia „Condiţia este suspensivă atunci
când de îndeplinirea sa depinde eficacitatea obligaţiei”;

EX 5 . Condiție suspensivă

X încheie cu Y la 1 martie 2020 un antecontract, prin care se obliga să-i vândă apartamentul
dacă la 1 august se muta in provincie. Deși X se mută în provincie, nu respectă obligația de a vinde
apartamentul.
- Y are la dispoziție o acțiune în executarea contractului.
- Acțiunea în obligarea lui X este o acțiune personală, deci termenul e de 3 ani.
- Deoarece s-a îndeplinit condiția la 1 august, Termenul de 3 ani începe sa curgă de la
scadență, deci de la 1 august 2020.

1 martie 2020
x
antecontract

1 august 2020 termen de 3 ani pt executare contract


1.08.2023
X x
Îndeplinirea condiției (mutarea în provincie a lui X)

sau

1 august 2020 termen de 6 luni pt pronunțare hotărâre


Care să țină loc de act autentic
1.02.2021
X x
Îndeplinirea condiției (mutarea în provincie a lui X)

B. Dreptul la acţiunea în restituirea prestaţiilor

 Prescripţia dreptului la acţiunea în restituirea prestaţiilor făcute în temeiul unui act


anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau altă cauză de ineficacitate începe să curgă de
la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a desfiinţat actul ori, după caz, de la
data la care declaraţia de rezoluţiune sau reziliere a devenit irevocabilă (art. 2525 C. civ.).

 În aplicarea regulii, trebuie însă să distingem între două situaţii:


– dacă acţiunea în restituirea prestaţiilor este ulterioară acţiunii prin care actul juridic ce
stă la baza ei a fost anulat sau desfiinţat pe cale judecătorească, prescripţia începe să curgă

4
de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de desfiinţare;
– dacă acţiunea în restituirea prestaţiilor este ulterioară unei declaraţii de rezoluţiune
sau reziliere, prescripţia începe să curgă de la data la care declaraţia a devenit irevocabilă.
EX 6 Restituire prestații
X a încheiat cu Y un contract de vânzare cumpărare a mașinii sub imperiul violenței. În 1 martie
2020 X a solicitat în instanță anularea (nulitatea relativă a contractului), fără a solicita și restiuirea
bunului (mașina). Instanța a pronunțat o hotărâre definitivă după 3 ani de judecată la 1 martie 2023,
care i s-a comunicat lui X la 1 octombriei 2023.
- X are la dispoziție 3 ani pentru a solicita separat restituirea bunului printr-o acțiune în
instanță ;
- Termenul de prescripție curge de la rămânerea definitivă a hotărârii – 1 martie 2023.

1 martie 2020
x
acțiune în nulitate

1 martie 2023 termen de 3 ani pt noua acțiune in restituire


1 .03.2026
X X x
Rămâne definitivă hotărârea

1 octombrie 2023
X ( se comunică hotărârea de anulare)

C. Dreptul la acţiunea în executarea prestaţiilor succesive

Când este vorba de prestaţii succesive, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de
la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un tot unitar, de
la data la care ultima prestaţie devine exigibilă (art. 2526 C. civ.).

Cu privire la sfera de aplicare a regulii, distingem două situaţii:


a) dacă prescripţiile succesive sunt individuale (chirii, dobânzi, rente viagere), pentru
fiecare prestaţie curge o prescripţie separată, de la data când a devenit exigibilă;

Ex 7 . Prestatii succesive
X îi închiriază lui Y la 1 martie 2020 apartamentul, cu obligația de a plăti la începutul lunii chiria.
Contractul se încheie ca durată până la 1 decembrie 2021. Deși X a predat apartamentul, Y nu
platește chiria la 1 august si la 1 septembrie .
- Y are la dispoziție o acțiune în executarea contractului.
- Acțiunea în plata chiriei este o acțiune personală, deci termenul e de 3 ani.
- Fiind un contract cu executare succesivă, pentru fiecare prestație curge un termen
separat.
- Pentru chiria ce trebuia plătită la 1 august, Termenul de 3 ani începe să curgă de la
scadență, deci de la 1 august 2020.
- Pentru chiria ce trebuia plătită la 1 septembrie, Termenul de 3 ani începe să curgă de la
scadență, deci de la 1 septembrie 2020.

5
1 martie 2020
x
c. închiriere

1 august 2020 termen de 3 ani acțiune plata chirie 1 .08.2023


X x
Scadență plată chirie

1.09. 2020 termen de 3 ani actiune plata chirie 1.


09.2023 X x
Scadență plată chirie

b) dacă prestaţiile succesive alcătuiesc un tot unitar, în temeiul legii sau prin convenţia
părţilor (plata preţului în rate), prescripţia începe să curgă de la data ultimei rate neplătite,
pentru recuperarea întregii sume.

Ex 8 . Prestatii ce formeaza un tot unitar

X îi vinde lui Y la 1 martie 2020 apartamentul, cu obligația de a plăti prețul în rate la 1 august si la
1 septembrie. Desi X a predat apartamentul, Y nu plătește rata la 1 august si la 1 septembrie 2020.
- Y are la dispoziție o acțiune în executarea contractului.
- Acțiunea în plata prețului e o acțiune personală, deci termenul e de 3 ani
- Nu este un contract cu executare succesivă, deoarece doar prestația cumpărătorului se
executa eșalonat, nu ți prestația vânzătorului, deci nu se aplica regula că pentru fiecare
prestație curge un termen separat.
- Fiind un contract cu executare dintr-o data, prescripția începe să curgă de la scadența
ultimei rate neplătite, Termenul de 3 ani începe să curgă de la scadenta ultimei rate
neplătite, deci de la 1 septembrie 2020

1 martie 2020
x
c. vânzare cumpărare

1 august 2020
X  nu curge prescripția
Scadenta plata prima rata

1.09. 2020 termen de 3 ani actiune plata chirie 1 .09.20203


X
x
Scadenta plata rata 2

D. Dreptul la acţiune în materia asigurărilor

În cazul asigurării contractuale, prescripţia începe să curgă de la expirarea termenelor


prevăzute de lege ori stabilite de părţi pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata

6
indemnizaţiei sau, după caz, a despăgubirilor datorate de asigurător (art. 2527 C. civ.).
Regula se aplică numai în materia raporturilor de asigurare contractuală, nu şi în materia
asigurărilor prin efectul legii. De asemenea, regula vizează doar raporturile d
intre părţile contractante, nu şi raporturile dintre asigurat ori asigurător şi o terţă persoană.

E. Dreptul la acţiunea în repararea pagubei cauzate printr-o faptă ilicită

Prescripţia dreptului la acţiune în repararea unei pagube care a fost cauzată printr-o faptă
ilicită începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât
paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea [art. 2528 alin. (1) C. civ.].

Există două momente alternative de la care prescripţia începe să curgă:


– un moment subiectiv, acela de la care păgubitul a cunoscut paguba şi pe autorul ei
(moment ce poate fi dovedit prin orice mijloc de probă);
– un moment obiectiv, acela de la care păgubitul trebuia să cunoască paguba şi pe cel ce
răspunde de ea (moment ce urmează a fi stabilit de instanţă).

Ex 8 . Fapta ilicita
X coborând din bloc la 1 martie 2020 observa mașina avariată. Anunță poliția la 15 martie 2020.
La 1 septembrie poliția îi spune cine este făptuitorul .
- X are la dispoziție o acțiune în despăgubiri
- Acțiunea în despăgubiri este o acțiune personală, deci termenul e de 3 ani
- Prescripția începe să curgă nu de la data 1 martie 2020 când află despre pagubă,
deoarece condițiile trebuie să fie cumulative (să cunoască paguba și să cunoască
făptuitorul).
- Termenul de 3 ani de prescripție începe să curgă de la data la care a cunoscut atât
fapta cât și făptuitorul – condiție cumulativa, deci de la 1 septembrie 2020.

1 martie 2020
X
afla paguba

15 martie 2020
X
Se anunță politia

01.09.2020 termen de 3 ani actiune despagubiri 01.09.2020


X x
Află făptuitorul

Regula se aplică pentru repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită, indiferent
dacă este vorba de o răspundere contractuală sau delictuală. De asemenea, regula se aplică şi
faptelor ilicite, respectiv acţiunii în restituire întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză, plata
nedatorată sau gestiunea de afaceri [art. 2528 alin. (2) C. civ.].

F. Dreptul la acţiunea în anularea actului juridic

7
Prescripţia dreptului la acţiunea în anularea unui act juridic începe să curgă de la
momente diferite, în funcţie de cauza de anulare [art. 2529 alin. (1) C. civ.]:
a) în caz de violenţă, de la data când aceasta a încetat;
b) în caz de dol, de la data când a fost descoperit;
c) în caz de eroare sau în celelalte cazuri de anulare (lipsa cauzei, incapacitate), din ziua
în care cel îndreptăţit, reprezentantul său legal ori cel chemat de lege să-i încuviințeze sau să-i
autorizeze actele a cunoscut cauza anulării, însă nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua
încheierii actului juridic.

ATENTIE
În caz de eroare sau alte cauze de nulitate relativă, legiuitorul stabileşte două momente:
- unul subiectiv, al cunoaşterii cauzei de anulare, şi
- unul obiectiv, al împlinirii a 18 luni de la încheierea actului. Trebuie precizat că
termenul de 18 luni nu este un termen de prescripţie, ci un termen legal în care
trebuie descoperită eroarea sau cauza de nulitate relativă.
Dacă eroarea sau cauza de nulitate relativă e descoperită în acest termen (de 18 luni de la
încheierea contractului) , de la data descoperirii erorii curge prescripţia.
Dacă însă eroarea se descoperă în afara acestui termen legal, după împlinirea lui (după
împlinirea a 18 luni de la încheierea actului juridic) începe să curgă prescripţia extinctivă.
EX.9. Violența

X îi vinde lui Y la 1 martie 2020 apartamentul, sub imperiul violenței, fiind sechestrat pana la 1
august 2020, dată când este eliberat. Ce acțiune are la dispoziție X pentru a recupera apartamentul si
care e termenul de prescripție și de când curge?
- Y are la dispoziție o acțiune în anulabilitate a contractului si restituirea prestațiilor
- deci termenul e de 3 ani
- Termenul de 3 ani începe să curgă de la încetarea violentei, deci de la 1 septembrie
2020

1 martie 2020
x
c. vânzare cumpărare
01.08.2020 termen de 3 ani actiune anulabilitate
01.09.2023 X x
Inceteaza violenta

EX 10. Dol

X îi vinde lui Y la 1 martie 2020 un inel spunând ca e din aur. Predarea are loc pe 15 martie . La 1
septembrie 2020, Y descoperă ca este un fals .Ce acțiune are la dispoziție Y pentru a recupera prețul
plătit și care e termenul de prescripție și de când curge?
- Y are la dispoziție o acțiune în anulabilitate a contractului și restituirea prestațiilor
- deci termenul e de 3 ani
- Termenul de 3 ani începe să curgă de la data descoperirii dolului, deci de la 1 sep.
2020

1 martie 2020
x
încheiere contract

8
15 martie 2020
X
Predare inel

1.09. 2020 termen de 3 ani actiune nulitate relativa 01.09.2023


X x
Se descoperă dolul

EX 11. Eroarea sau alte cauze de nulitate relativa

X îi vinde lui Y la 1 martie 2020 un inel. Y este in eroare crezând ca e din aur. Predarea are loc
pe 15 martie. Variante:
1. La 1 septembrie 2020, Y descoperă ca este un fals.
2. La 2 decembrie 2021, Y descoperă ca este un fals.
Ce acțiune are la dispoziție Y pentru a recupera prețul plătit și care este termenul de prescripție si
de când curge?
- Y are la dispoziție o acțiune în anulabilitate a contractului și restituirea prestațiilor
- deci termenul e de 3 ani.
- Termenul de 3 ani începe să curgă diferit în funcție de momentul descoperirii erorii (în
termenul de garanție de 18 luni/ sau în afara acestui termen)
- Se calculează întâi termenul de garanție de 18 luni de la încheierea contractului.
(1) În primul caz se descoperă eroarea în termenul de 18 luni de la data încheierii contractului.,
deci termenul începe să curgă de la data descoperirii - de la 1 septembrie 2020.
(2) În al doilea caz, se descoperă eroarea în afara termenului de garanție de 18 luni, iar
prescripția începe să curgă din momentul împlinirii termenului de 18 luni.

(1)

1 martie 2020 15 martie 2020 1 septembrie 2021


X_______________ X _________18 luni de la încheiere c.________ X Împlinire termen de 18
luni
încheiere contract predare inel (de la 1 martie 2020)

01.09.2020 termen de 3 ani acțiune nulitate relativă 01.09.2023


X x
Se descoperă eroarea

(2)

1 septembrie 2021
1 martie 2020 15 martie 2020 Împlinire t. de 18 luni
X_______________ X _________18 luni de la încheiere c.________ X și
încheiere contract predare inel (de la 1 martie 2020) Începe să curgă
prescripția

t. de 3 ani X - Se descoperă eroarea


2 decembrie 2021

9
1 septembrie 2024

Dacă eroarea sau cauza de nulitate relativă e descoperită în termenul de 18 luni de la


încheierea contractului, de la data descoperirii curge prescripţia. Dacă însă eroarea se
descoperă în afara acestui termen legal, după împlinirea lui (după împlinirea a 18 luni de la
încheierea actului juridic) începe să curgă prescripţia extinctivă.

III. Aplicatii

1. Completaţi spaţiile libere din enunţurile următoare:


- Acţiunea în revendicare imobiliară întemeiată pe dreptul de proprietate privată se
prescrie în termen de…………………………..in caz de ……., in restul situatiilor
este ……………..
- Acţiunea în nulitate relativă a unui act juridic se prescrie în termen de ………….În
caz de violenţă, termenul începe să curgă de la data…………………În caz de
eroare, prescripţia curge de la data când cel îndreptăţit ………………………, cauza
anulării, dar cel mai târziu la împlinirea a…………de la………… În caz de
viclenie, prescripţia curge de la data când cel îndreptăţit ………………………,
cauza anulării
- Acţiunea în răspundere civilă pentru pagubele pricinuite prin fapte ilicite se prescrie
în termen de……………….Prescripţia începe să curgă de la data când păgubitul a
cunoscut sau…………………….ori…………………să cunoască atât
……………………cât şi pe………………..
- Acţiunea în anularea căsătoriei încheiate cu vicierea consimţământului se prescrie
în termen de………………

2. Rezolvati următoarele teste grilă:

1. Prescripţia extinctivă a acţiunii în nulitate relativă pentru eroare asupra


calităţilor substanţiale ale unui lucru vândut începe să curgă:
a) de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare;
b) de la data la care cumpărătorul a cunoscut viciul de consimţământ, însă cel mai
târziu la împlinirea a 18 luni de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare;
c) de la data la care cumpărătorul a descoperit viciul de consimţământ, însă cel mai
târziu la împlinirea unui an de la predare.

2. Prescripția extinctivă operează:


a) din oficiu;
b) de drept;
c) numai la cererea persoanei împotriva căreia curge prescripția.

3. În cazul acțiunii în anulare pentru vicii, prescripția începe să curgă:


a) de la data încheierii actului juridic civil;
b) din ziua în care viciul a fost descoperit, în cazul dolului;
c) în maximum 18 luni de la încetarea violenței.

4. Prescripția extinctivă a acțiunii în declararea nulității pentru eroare asupra

10
calităților substanțiale ale lucrului vândut începe să curgă de la data:
a) încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
b) predării lucrului;
c) la care cumpărătorul a cunoscut viciul de consimțământ, însă cel mai târziu la
împlinirea a 18 luni de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

5. Prescripția extinctivă a acțiunii în răspundere civilă pentru viciile ascunse ale


lucrului transmis începe să curgă (potrivit art. 2531 C. civ.):
a) de la data predării lucrului;
b) oricând de la data descoperirii viciilor;
c) cel mai târziu de la data expirării termenului de garanție legal de un an de la data
predării.

6. Prescripția extinctivă a acțiunii în răspundere civilă pentru pagubele pricinuite


prin fapte ilicite începe să curgă de la data la care victima:
a) a cunoscut paguba;
b) a cunoscut autorul pagubei;
c) a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde pentru ea.

7. Potrivit Codului civil (art. 2503), în cazul în care un debitor este obligat la prestații
succesive:
a) dreptul cu privire la fiecare dintre prestații se stinge la momentul în care se stinge
dreptul la acțiune cu privire la ultima prestație;
b) stingerea dreptului la acțiune cu privire la prima prestație are ca efect și stingerea
dreptului la acțiune cu privire la prestațiile ulterioare;
c) dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prestații se stinge printr-o prestație deosebită,
numai dacă prestațiile nu alcătuiesc, prin finalitatea lor, un tot unitar.

8. Normele care reglementează prescripția extinctivă au un caracter:


a) imperativ, iar părțile nu pot deroga de la ele;
b) dispozitiv, în sensul că părțile pot declara o acțiune prescriptibilă, deși potrivit legii
acesta este imprescriptibilă;
c) dispozitiv, în sensul că părțile pot reduce sau pot mări termenele de prescripție
extinctivă, fără ca durata acestora să fie mai mică de 1 an și mai mare de 10 ani, cu excepția
termenelor de prescripție de 10 ani ori mai lungi, care pot fi prelungite până la 20 de ani.

9. Prescripția extinctivă a acțiunii în nulitate relativă pentru eroare asupra calităților


substanțiale ale unui lucru vândut începe să curgă de la data:
a) încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
b) la care cumpărătorul a cunoscut viciul de consimțământ, însă cel mai târziu la
împlinirea a 18 luni de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;
c) la care cumpărătorul a descoperit viciul de consimțământ, însă cel mai târziu la
împlinirea unui an de la predare.

10. Potrivit Codului civil (art. 2529), prescripția dreptului la acțiune în anularea
actului juridic pentru dol începe să curgă:
a) de la data încheierii actului juridic;
b) din ziua în care dolul a fost descoperit;
c) din ziua în care cumpărătorul a descoperit dolul, dar nu mai târziu de împlinirea a 18
luni din ziua încheierii actului juridic.

11
11. Potrivit Codului civil (art. 2515), izvorul termenului de prescripție extinctivă
poate fi:
a) convenția părților;
b) hotărârea judecătorească;
c) numai legea.

12. Prescripția extinctivă a dreptului la acțiune în anularea actului juridic pentru


violență începe să curgă:
a) de la data încheierii actului juridic;
b) cel mai târziu de la împlinirea a 18 luni de la încheierea actului juridic;
c) de la data încetării violenței.

13. Potrivit Codului civil (art. 1223), dreptul la acțiunea în anulare sau în reducerea
obligațiilor pentru leziune se prescrie:
a) în termen de 1 an de la data încheierii contractului;
b) în termenul general de prescripție de 3 ani, pentru acțiunile personale;
c) în termenul general de prescripție de 10 ani, pentru acțiunile reale.

14. În cazul în care s-a executat obligația după expirarea termenului de prescripție:
a) debitorul are dreptul să ceară restituirea prestației;
b) debitorul nu are dreptul să ceară restituirea prestației;
c) creditorul este obligat să restituie prestația.

15. Prescripția extinctivă a acțiunii în răspundere civilă pentru pagubele pricinuite


prin fapte ilicite începe să curgă de la data la care victima:
a) a cunoscut paguba;
b) a cunoscut autorul pagubei;
c) a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel ce răspunde de ea.

16. Potrivit Codului civil, termenul general de prescripție extinctivă este de:
a) 10 ani;
b) 1 an;
c) 3 ani.

3. Rezolvați următoarele spețe:

1. La 16 aprilie 2000, între X şi Y se încheie un contract de închiriere în care se


stipulează că X îi închiriază lui Y apartamentul său până la 31 decembrie 2000.
În cazul în care X nu-şi execută obligaţia de a pune la dispoziţia lui Y apartamentul,
stabiliţi:

Cerinţe:
a) Care este termenul de prescripţie a dreptului chiriaşului (Y) de a cere predarea
imobilului?

b) Care este începutul curgerii acestui termen de prescripţie?

12
2. La data de 16 aprilie 2020, X îi vinde lui Y un autoturism, cu obligaţia acestuia din
urmă de a plăti preţul la 1 iunie 2020.
Având în vedere că Y nu şi-a executat obligaţia, la data de 1 mai 2020, X l-a chemat în
judecată solicitând instanţei restituirea preţului.
Instanţa a respins acţiunea lui X ca fiind prescrisă.

Cerinţe:
a) Ce modalitate a actului juridic este incidentă în speţă?

b) Consideraţi corectă soluţia instanţei?

3. Pe 16 martie 2020, X coborând din bloc şi constatând că autoturismul său a fost


avariat peste noapte, sesizează organele de poliţie. În urma cercetărilor efectuate, organele de
specialitate îi aduc la cunoştinţă lui Y pe autorul faptei la data de 1 mai 2020.
Cerinţe:
a) Care este ultimul termen de prescripţie extinctivă a dreptului lui X de a cere
despăgubiri pentru prejudiciul suferit?

b) Care este începutul curgerii acestui termen?

4. La data de 23 august 2020, X l-a sechestrat pe Y într-un apartament şi timp de o


săptămână, prin acte de violenţă, a încercat să-l determine să semneze un act juridic prin care
acesta îi vinde imobilul în care locuia.
La data de 20 august 2020, Y semnând contractul de vânzare – cumpărare, este pus în
libertate.
Cerinţe:
a) Ce mijloc juridic are la dispoziţie Y pentru a-şi recupera locuinţa?Care este
termenul de prescripţie?

b) De când începe să curgă acest termen?

5. A încheie un contract de donaţie la data de 1 februarie 2020 cu B, crezând că acesta


este nepotul său. Ulterior, B descoperă greşeala făcută şi cere anularea contractului.
Cerinţe:
a) Dacă A descoperă greşeala la data de 10 decembrie 2020, stabiliţi de când începe să
curgă prescripţia dreptului de a cere anularea actului juridic?

b) Dar dacă A descoperă greşeala la 1 septembrie 2020?


EROARE 18 LUNI 1 FEBR-1 AUGUST 2021
a. Incepe la 10 decembrie 2020-10 decembrie 2023
b.

13

S-ar putea să vă placă și