Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ BRĂILA


ŞOSEAUA RM.SĂRAT NR.80
COD POŞTAL 810166
TEL/FAX 0239 / 614197

e-mail:csei_braila@yahoo.com;cseibraila@yahoo.com;www.specialabraila.ro

Nr……./..................................
Discutat in CP..........................
Aprobat in CA.........................

PROIECT DE
DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ

2016 – 2020
DIRECTOR
PROF. COPAE STELININA
Motto:

“Disciplina nu se realizeaza prin oarecare masuri “disciplinare”, ci prin


intregul sistem de educatie, prin intregul stil de viata, prin toate influentele
la care sunt supusi copiii. Astfel inteleasa, disciplina nu este nici cauza, nici
metoda, nici mijlocul de educatie justa, ci rezultatul ei.”

A.S.Makarenco

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRĂILA

Şoseaua Rm. Sărat nr. 80

Tel/fax: 0239/614197

E-mail: csei_braila@yahoo.com ; cseibraila@yahoo.com ;

www.specialabraila.ro
ARGUMENT
Planul de dezvoltare pe termen mediu al unității școlare trebuie să reflecte
strategia educațională pe termen de 4 ani, tinând cont de strategia educațională la nivel
național si local, de evoluția economică a zonei în care se află școala de cerințele
profesionale ale pieții muncii și de specificul școlii.
Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de
conducere a școlii, al personalului școlii, elevilor, parinților, asistenților sociali, aceștia
alcătuind comunitatea educațională.
La nivelul unității şcolare proiectul de dezvoltare instituțională are o
importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației
( dobândirea de abilități, aptitudini, competențe), asigurând concentrarea tuturor
domeniiilor funcționale ale managementului – curriculum, resurse umane, materiale,
relații sistemice și comunitare – și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii.
Ca urmare a aderării și integrarii în Uniunea Europeană, a impactului de noi
tehnologii asupra societății și asupra educabililor pentru a ne adapta unor evoluții într-o
lume aflată în rapidă schimbare și în conformitate cu Legea Învățământului nr.1/2011, și
alte documente legislative , cu ordinele MECTS, cu prevederile normative ale
Inspectoratului școlar Județean Brăila, principiile pe care s-a fundamentat acest proiect
sunt urmatoarele:
- Centrarea actului educațional pe elevii școlii:
- Strategii didactice abordate
- Stimularea creativității
- Modernizarea conținutului bazei materiale (conform specificului școlii)
- Stimularea participării la activități exstrașcolare și extracurriculare care să
contribuie la dezvoltarea autonomiei personale a elevilor cu CES
- Echilibru între cerere și ofertă:
- Oferta educațională ține cont atât de resursele umane și materiale de care dispune
școala , cât și de solicitările și nevoile elevilor și părinților precum și de domeniile
actuale de interes.
- Participarea la programele și acțiunile organizate de: Primaria orașului Braila:
DGASPC Braila; Politia de Proximitate; Politia Circulație; Biserici; ONG-uri;
AJOFM; Agenția de Protecția Mediului etc.

CONTEXT LEGISLATIV

- Legea educației naționale nr.1/2011 (cu normele metodologice în vigoare)


- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației.
- Regulamentul cadru de infintare, organizare si functionare a centrelor Școalare ,
conform ordinului MEC nr. 5418/8.11.2005,
- Ordonanța de urgență nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității.
- O.M.Ed. C. Nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
- Ordinul nr. 5132/10/09/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte .
- Ordinul 4595/22.07.2009, cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru
evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
- Ordinul nr. 2268/28.09.2007 privind aplicarea programului „A doua șansă” .
- Ordinul nr. 5497.25.10.2006 prind aprobarea criteriilor de acordare a atribuțiilor de
perfecționare prin definitivarea în învățământ și gradele didactice II, I și instituțiilor de
învățământ superioar - centre de perfecționare.
- Ordinul 5720/20/10.2009 privind Metodologia de formare continuă a personalului
didactic din învățământul preuniversitaar
- Ordinul nr. 541/08.03.2007 privind repartizarea bugetului destinat
perfecționării/formării continue pe anul 2007 și anexele la ordin.
- Ordinul nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare în cadrul unităților de învățământ
preuniversitar.
- Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educației,
Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de
învățământ preuniversitar.
- Ordinul nr.3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii și
documentel e școlare în învățământul preuniversitar.
- Ordinul nr.3032/12.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de
distincții și premii personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat.
- H.G. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare,
instruire, recuperare, și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative
speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat:
- Ordinul MEC nr.5418/8 nov.2005 prin care se aprobă Regulamentul cadru de
inființare , organizare și funcționare a centrelor școlare pentru educație incluzivă.
- Ordinele , notele , notificările și precizările Ministerului, Cercetării și Tineretului.
- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.
- Legea 307/2006 privind aprobarea împotriva incendiilor.
- Legea 481/2004 protecția civilă, modificată și completată de Legea 212/2006.

1. PLANIFICAREA STRATEGICĂ
1.1. Planificarea generală scurt istoric, viziunea și misiunea instituției
- Date de identificare
Denumire CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
Adresă Șoseaua Rm-Sărat, nr. 80, Brăila, cod. Postal: 810166
Telefon/fax 0239/614197
e-mail/web csei_braila@yahoo.com;cseibraila@yahoo.com;www.specialabraila.ro
Nivel de Special preprimar; primar; gimnazial; nivel inferior de liceu
învățământ
SCURT ISTORIC
Începând cu 1 ianurie 1959 a fost înființată Școala Ajutătoare din Brăila care a
folosit ca locație ”Barăcile” construite în timpul celui de-al doilea Război Mondia,
situate pe Șoseaua Vizirului, nr. 10, între str. Milcov și o unitate militară. Aceste barăci
fuseseră cedate școlii de unitățile militare cărora aparținuseră.
Condițiile improprii oferite de acest local în raport cu nevoia extinderii școlii ca
număr de clase și elevi au detrminat Consiliul Popular al Județului Brăila să ia hotârea
construirii unui nou loacal care avea să se ridice pe Șoseaua Râmnicu Sărat, nr. 80.
Odată construită, de la 1 februarie 1972, școla își intră în drepturile firești,
desfășurându-și apoi activitatea instructiv educativă în mod corespunzător copiilor cu
deficiențe.
În anul 1989 în viața societății românești apar noi schimbări. Ne aflăm la debutul
unei etape de dezvoltare și de perfecționare a măsurilor de asistență și de educație a
copiilor cu cerințe educative speciale.
La 1 septembrie 2005, Școala Specială de Băieți, Școala Specială de Fete, și
Grădinița Specială au fost unite sub denumirea de Școala Specială.
Centrul Școlar de Educație Incluzivă , înființat in septembrie 2009 , funcționează
ca unitate de tip școlar, in conformitate cu legislația actuală, respectiv Legea educației
naționale nr.1 /2011 (cu normele metodologice in vigoare), Regulamentul cadru de
infințare, organizare și funcționare a centrelor școlare , conform ordinului MEC nr.
5418/8.11.2005, legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, etc.
Centrul Școlar de Educație Incluzivă reprezintă cadrul instituțional de acțiune care
asigură accesul la educație tuturor copiilor prin educație formală și servicii educaționale
acordate copiilor cu cerințe educative speciale școlarizați atât în învățământul special, cât
și în învățământul de masă, precum și personalului care este implicat in educația acestora.
Centrul Școlar de Educație Incluzivă indeplinește urmatoarele funcții:
   - de intervenție directa prin oferire de servicii psihopedagogice, psihologice și de
consiliere in domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu
cerințe educative speciale, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai
comunității locale;
    - de informare, formare continuă/perfecționare și consiliere a personalului didactic in
domeniul educțtiei incluzive;
    - de suport metodico-științific in domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice
din școlile de masă;
 - de învățare, de pregătire pentru viața de adult.

VIZIUNEA ȘCOLII

Crearea cadrului instituțional de acțiune care să asigure accesul la educație


tuturor copiilor, prin servicii educaționale acordate copiilor cu dizabilități, școlarizați
atât în învățământul special cât și în învățământul de masă, precum și personalului care
este implicat în instruirea acestora.
Dezvoltarea unui mediu de educație și formare profesională care să asigure
pentru tinerii cu dizabilități din județul Braila, servicii de educație și instruire
profesională de calitate, stimulând dezvoltarea carierei și creșterea potențialului
economic și social al zone .
Instituţie de educaţie, CSEI Braila îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a copiilor cu dizabilități din comunitatea noastră, la formarea
personalităţii lor pentru a dobândi autonomie personală, profesională și pentru a deveni
cetățeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii.

MISIUNEA ȘCOLII

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Braila instruieşte elevi/tineri cu dizabilităţi,


îi califică în diverse meserii şi are misiunea socială clară de a pregăti absolvenţi cu
competenţe care să le permită plasarea pe traseul cel mai scurt spre angajare, integrare
socio – profesională.
Contribuind la crearea unei economii sănătoase şi durabile în zonă, unitatea
noastră şcolară asigura şi cadre didactice de sprijin pentru elevii cu cerinţe educative
speciale din învăţământul de masă.
Oferă servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea,
promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi
deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un învăţământ modern,
centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare - învăţare cu metode
moderne.
Respectând și aplicând metodele specifice şi cuceririle ştiinţelor moderne,
colectivul de cadre didactice din CSEI, depune mari eforturi pentru educarea copiilor cu
dizabilități , în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a
persoanelor cu dizabilități al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii.
Formarea personalităţii umane, autonomia personală și integrarea socială este finalitatea
pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi
universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice,
faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător.
CSEI Braila, îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, și al altor instituții ale
Statului, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la
integrarea socială.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Cultura organizațională, descrisă și în PDI al CSEI , constã în promovarea și


susținerea muncii de calitate, a afectivitãții, a încrederii, a spiritului de echipã, a inovãrii
didactice și pedagogice. Pentru menținerea unei astfel de culturi organizaționale,
obișnuim sã marcăm în fiecare an școlar, diferite evenimente importante pentru elevi,
pãrinți, cadre didactice, comunitatea localã, și anume: Ziua şcolii (21 mai), Sãrbãtorile
Crãciunului, Ziua Mondialã a Persoanelor cu Dizabilitãți- 3decembrie, Sãrbãtorile
Pascale, Ziua de 1 Iunie, Serbarea de sfârşit de an școlar. De asemenea, nu sunt
uitate zilele de naștere ale elevilor, colegilor. Întâlnirile la diferite evenimente în afara
școlii constituie bune ocazii de a ne cunoaște mai bine.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Cultura organizațională, descrisă și în PDI al CSEI , constã în promovarea și


susținerea muncii de calitate, a afectivitãții, a încrederii, a spiritului de echipã, a inovãrii
didactice și pedagogice. Pentru menținerea unei astfel de culturi organizaționale,
obișnuim sã marcăm în fiecare an școlar, diferite evenimente importante pentru elevi,
pãrinți, cadre didactice, comunitatea localã, și anume: Ziua şcolii (21 mai), Sãrbãtorile
Crãciunului, Ziua Mondialã a Persoanelor cu Dizabilitãți- 3decembrie, Sãrbãtorile
Pascale, Ziua de 1 Iunie, Serbarea de sfârșit de an școlar. De asemenea, nu sunt
uitate zilele de naștere ale elevilor, colegilor. Întâlnirile la diferite evenimente în afara
școlii constituie bune ocazii de a ne cunoaște mai bine.

Analiza informațiilor de tip cantitativ


An şcolar 2016-2017

Analiza informaţiilor Raportul număr elevi/ nr. cadre didactice/ personal didactic
auxiliar și nedidactic pe fiecare nivel de clase/ani de studiu/ciclu de invățământ

Raport nr. Elevi /nr.cadre didactice


NIVEL CADRE ELEVI Nr.Elevi/Nr.cadre
DIDACTICE didactice
Preșcolar 2 11 11/2
Primar 32 58 58/32
Gimnazial 50 88 50/88
Profesional special 9 40 40/9
Stagii de pregătire 2 12 12/2
1
2
3
4
5

Raportul nr. elevi / nr. personal didactic auxiliar


NIVEL PERS.DID.AUXILIAR ELEVI Nr.elevi/Nr.pers.did.
auxiliar
Preșcolar - 11 11
Primar 3 58 58/3
Gimnazial 4 88 99/4
Profesional 40 40
special
Liceal - 12 12
Stagii de - 13 13
pregatire
Sursa:compartimentul Secretariat
90
80
70
60
50
40 Serie1
30 Serie2
20
10
0
1 S2
2 3 4 S1
5 6 7

Raportul nr. cadre didactice/ nr. personal didactic auxiliar, respectiv nedidactic

TIPUL DE PERSONAL TOTAL PERSONAL

Personal didactic 95
Personal didactic auxiliar 7
Personal nedidactic 17
TOTAL GENERAL 119
RAPORT
Nr.cadre 95/7
did./Nr.pers.didactic
auxiliar
Nr.cadre did./Nr.personal 95/19
nedidactic
Sursa: compartimentul Secretariat
100
90
80
70
60
Serie1
50
Serie2
40
30
20
10
0
1 2

Situatia cadrelor didactice, după grade, a fost următoarea:


- 33 cu gradul I
- 13 cu gradul II
- 36 cu definitivat
- 9 debutanti
- 4 necalificati

1
2
3
4
5
6
Situatia cadrelor didactice titulare
- titulari -73
- suplinitori – 13
- pensionari calificati- 8
- asociaţi - 1

1
2
3
4

Analiza de tip calitativ

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
ANUL 2016-2017

 CICLUL PREȘCOLAR
Grupe de gradiniță 1 Gradul de deficieneță
DMS

 CICLU PRIMAR
Clasa pregătitoare 1 DMS
Clasa a I-a 1 DMS
Clasa a –II-a 2 DMS
Clasa a –III-a 2 DMS
Clasa a –IV-a 2 DMS

 Ciclul GIMNAZIAL
Clasa a- V-a 2 DMS
Clasa a- VI-a 2 DMS
Clasa a- VII-a 2 DMS
Clasa a- VIII-a 3 2 DMS ; 1 DMM
Clasa a- IX-a 1 DMS

 PROFESIONAL SPECIAL
Clasa a-IX-a 2 DMS
Clasa a –X-a 2 DMS
Clasaa-XI-a 2 DMS
Stagii de pregătire 2 DMS

STRATEGIA DEZVOLTĂRII INSTITUȚIONALE

ÎN PERIOADA 2016-2020

Viziune și misiune

Promovarea programelor educaționale și terapeutic- recuperatorii centrate pe


valori și principii ale educației incluzive , care să ofere copiilor cu CES posibilitatea
dezvoltărilor optime în ceea ce priveste autonomia personală și socială, responsabilitatea
încrederea în sine și toleranța. În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor,
părinților și comunității locale , educația oferită în CSEI Brăila urmărește în primul rând
facilitarea acesului la informare, educare și formare pentru recuperarea socio-
psihopedagogică a elevilor cu CES. De asemenea, se acordă o atenție deosebită
perfecționării continue a cadrelor didactice care se ocupă de copiii integrați .

Ţ1.Asigurarea calităţii actului educaţional, asigurarea bazei materiale necesare


desfăşurării optime a actului educaţional .
* Stabilirea unei strategii care să vizeze îmbunătăţirea calităţii educaţiei;
* Implementarea şi evaluarea acestei strategii;
* Participarea echipei manageriale, a cadrelor didactice la cursuri de management
educaţional;
* Antrenarea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la concursuri şi
şcolare;
* Crearea unui curriculum la decizia şcolii (CDŞ) în concordanţă cu resursele umane şi
materiale din şcoală şi care să contribuie la dezvoltarea unor abilităţi ale elevilor cu
dizabilităţi *Utilizarea laboratorului de informatică, a echipamentelor TIC disponibile în
şcoală;

Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ-


participativ, centrat pe elev, achiziţia de materiale necesare lucrului cu elevii cu
CES.
* Participarea cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare şi cursuri de dezvoltare
personala organizate de I.S.J. şi C.C.D.
* Participarea cadrelor didactice la consfatuiri, cercuri pedagogice, şedinţele comisiilor
metodice, alte forme .
* Diversificarea ofertei CDŞ-ului - pe nevoile copiilor cu dizabilităţi;
* Consultarea elevilor si a părinţilor(asistenţilor maternali, asistenţilor sociali), pentru
stabilirea disciplinelor opţionale.

Ţ3. Realizarea de programe/proiecte educaţionale specifice nevoii de formare a


elevilor cu dizabilităţi.
*Antrenarea şi participarea elevilor la activităţi curriculare şi extracurriculare care să-i
formeze integreze socio/profesional şi ca viitori cetăţeni într-o lume a cunoaşterii;
* Realizarea unui demers educational care să asigure şanse egale elevilor cu nevoi
speciale.
* Participarea parinţilor în Consiliul de Administraţie al şcolii, încât aceştia să participe la
bunul la mers al programului educativ din şcoală cu implicaţie directă în societate.

Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare şi


integrare socială.
* Încheierea unui contract cu o firmă specializată în asigurarea securităţii elevilor
* Realizarea parteneriatelor cu diferite instituţii, cu Poliţia de Proximitate, cu Jandarmeria
şi cu Serviciul Circulaţie al Poliţiei locale;
* Libertatea alegerii apartenenţei la culte religioase în conformitate cu tradiţia familiei;
* Realizarea paginii web a şcolii, a unor reviste ale cadrelor didactice şi elevilor, a unor
site-uri de colaborare on-line.
Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale (locale, judeţene,
interjudeţene, naţionale, europene).
* Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru elaborarea de proiecte;
* Formarea unor echipe pentru întocmirea proiectelor de parteneriat educational;
* Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie permanentă;
* Cunoaşterea standardelor educaţionale europene a copiilor - persoanelor cu dizabilităţi.
Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate alte instituţii ale statului şi
ONG-uri, atragerea de fonduri de finanţare.
* Realizarea unui parteneriat cu părinţii elevilor, la nivelul şcolii;
* Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu care
ei se confruntă în educarea propriului copil;
* Susţinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme;
* Consiliere părinţilor de catre cadre didactice specializate pe lucrul cu copiii cu
dizabilităţi.
* Implicarea părinţilor, a membrilor comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi educative.

Opțiuni strategice

Tinte Opțiunea investiției în Opțiunea Opțiunea Opțiunea


strategice/opțiuni resursa umană curriculară financiară și a relațiilor
strategice dotărilor comunitare
materiale
- adaptare și -îmbunătățirea -stabilirea/
1.Îmbunătățirea - formarea continuă și planificare dotării cu mijloace revizuirea
participării elevilor perfecționarea coerentă și materiale relațiilor de
la activitățile cad.didactice în scopul conținuturi , didactice, inclusiv parteneriat cu
didactice prin promovării metodelor competențe, la nivelul tehnicii instituțiile
atragerea și didactice moderne metode, vizând de calcul și a locale de
motivarea acestora interactive centrate pe creșterea programelor de învățământ ,
elev; atragerea activității calculator; cultută și artă
personalului didactic cu orelor. încadrarea vizând
performanțe -aplicarea activităților organizarea de
deosebite;îmbunătățirea curriculumului extracurriculare în activități
frecvenței și calității la clasă pe baza norma didactică și complementare,
activităților metodice de metode plata acestora; motivatoare
și științifice la nivelul didactice promovarea și studiului;
catedrelor de moderne , susținerea accentuarea
specialitate. inclusiv prin performanțelor rolului și
utilizarea înalte responsabilității
instruirii (recompensate). părinților în
asistate de participarea
calculator; elevilor la
diversificarea activităț.
metodelor de -Recompensarea - colaborarea cu
evaluare , cadrelor didactice ISJ și CCD în
planificare și cu performanțe scopul formării
standardizarea deosebite în continue ,
evaluării activitate pe bază precum și
elevilor și unui sistem de pentru
2.Accent pe creșterea criterii stabilite prin susținerea și
învățarea în clasă transparenței consens; finanțarea promovarea
prin metode acesteia; ofertă unor activități inițiativelor
didactice moderne, CDȘ activități specifice pentru cadrelor
interactive, centrate extracurriculare încurajarea didactice din
pe elev. și extrașcolare performanței înalte școală;
conforme cu ale implicarea unui
nevoile elevilor elvilor(competiții număr mai mare
și resursele sportive, artistice, de cadre
existente; etc); documentarea didactice în
planificarea și privind practica cooperarea
realizarea de pedagogică; europeană în
activități asigurarea domeniul
educative și de comunicării la nivel educației și
orientare local , mațional facilitarea
școlară. între cadrele schimbului de
didactice prin bune practici în
dotarea tehnica. activitatea
didactică.
-informarea corectă și -Atragerea de -colaborarea
completă a tuturor fonduri de la permanentă cu
3.Îmbunătățirea persoanelor din cadrul bugetul local, Consiliul
calității spațiilor de școlii, motivarea național, județean Brăila
școlarizare existente /mobilizarea acestora Nu este cazul comunitatea pentru
pentru dezvoltarea și europeană și finanațarea
dotarea spațiilor de sponsorzări; dotarea obiectivelor
școlarizare; organizarea cu mijloace și propuse;
echipelor de proiecte; materiale didactice; stabilirea de
formarea prin programe achiziția de relații
acreditate a mobiliere școlar contractuale cu
personalului implicatîn adecvat grupelor de finanțatori și
achiziții publice. elevi; executanți
(local-național).
-activități de formare a -includerea în - cofinanțarea - implicarea
cadrelor didactice oferta activităților și părinților
implicate în proiecte educațională a produselor realizate reprezentanților
4. Educarea elevilor vizând educația pentru unui curs de în parteneriat cu comunității și
pentru cetățenia cetățenie europeană; educație pentru alte școlii/instituții. partenerilor
europeană și organizarea echipelor cetățenie tradiționali în
formarea/exersarea de profesori și elevi; europeană; proiecte de
competențelor informarea corectă și accentuarea copoerare;
lingvistice și tehnice completă a cadrelor dimensiunii elaborarea și
la elevi prin did. elevilor, părinților europene în implementarea
activități realizate cu privind activitățile curriculum; de proiecte de
școlile de masă. proiectelor. asigurarea cooperare
coerenței între finantate de UE.
competențele
prevăzute de
programele
școlare și cele
exersate în
activitățile
realizate.
Rezultate așteptate

În tabelul următor sunt precizate principalele rezultate așteptate asociate


țintelor startegice propuse pentru intevalul 2016-2020.

Ținta strategică Rezultate așteptate


Ţ1.Asigurarea calităţii actului -asigurarea coerenței între competențele
educaţional, asigurarea bazei materiale prevăzute de programele școlare și cele
necesare desfășurării optime a actului exersate în activitățile realizate;
educațional . informarea și instruirea profesorilor și
comisiilor metodice din școală privind
termenii utilizați în cadrul calității și a
principiilor cheie privind elaborarea
materialelor didactice
Ţ2. Formarea continuă a cadrelor -activități de formare a cadrelor didactice
didactice în perspectiva unui învăţământ implicate în actul educațional cu copii cu
activ-participativ, centrat pe elev, achiziția CES, proiecte ,vizând educația pentru
de materiale necesare lucrului cu elevii cu societate, educațiea europeană, integrarea
CES. socială.
Ţ3. Realizarea de programe/proiecte - prograrme și proiecte educaționale
educaţionale specifice nevoii de formare a specifice nevoilor elevilor cu ces, în
elevilor cu dizabilități. colaborare cu elevii din școlile de masă,
cu reprezentanții instituțiilor locale ,
părinți etc
Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică -activități extracurriculare în parteneriate
şi libertate de gândire şi exprimare și cu reprezentanți ai altor instituții care să
integrare socială. confere copiilor siguranță, independență
în exprimare și integrarea socială și
integritate fizică.
Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate -participarea elevilor cu CES la activități
educaţionale (locale, judeţene, sportive,cultural- artistice, proiecte în
interjudeţene, naţionale, europene). parteneriat pe plan local, județean,
național.
Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală- Stimularea participării părinților
familie-comunitate alte instituții ale statului reprezentanților comunității în activățile
și ONG-uri, atragerea de fonduri de desfășurate la nivelul școlii alături de
finanțare. cadrele didactice și elevii școlii.

Planificare tactică – programe

La nivel strategic , caracterul problemelor care stau la baza formulării țintelor și


complexitatea relațiilor dintre domeniile funcționale determină o Abordare prin acțiuni
complementare în cadrul opțiunilor strategice de bază. La nivel tactic pentru a asigura
coerența și eficiența mijloacelor concrete de realizare a strategiei propuse sunt propuse
programe elaborate pentru fiecare opțiune strategică.

Denumirea Obiective generale ale programului Ținte Perioada


programului strategice
Formarea 1.Formarea la întreg personalul didactic
continuă a a competențelor profesionale necesare
personalului predării învățării prin metode didactice
moderne, interactive, centrate pe elev.
2. Formarea personalului didactic 1-6 2016-2020
implicat în proiecte de cooperare
europeană și a cad. did. privind educația
pentru cetățenie europeană.
3.Formarea specifică a personalului
implicat în achizițiile publice.
Oferta 1.elaborarea și aplicarea CDȘ-urilor pe
educațională baza propunerilor cadrelor didactice și
dinamică și prin consultarea elevilor și părinților
coerentă asigurând coerența activităților la nivel
de conținuturi și competențe.
2. Proiectarea și realizarea activităților
extracurriculare și extrașcolare ca 1-3-5 2016-2020
răspuns la nevoi specifice de învățare
ale elevilor.
3.Organizarea de concursuri competiții
și alte manifestări pentru promovarea și
incluziunea socială a elevilor.
4.Integrarea în oferta educațională a
activităților educative și de orientare
școlară și profesională.
Îmbunătățirea 1.Reparații și igienizări ale spațiilor de
spațiilor de școlarizare 4 2016-2020
școlarizare
Finanțare și 1.Atragerea de finanțări pentru
achiziții derularea proiectelor specifice de
dezvoltare a bazei materiale;
2.Achizitia de mijloace și materiale 1-2-6 2016-2020
didactice conform solicitărilor cadrelor
didactice
1.Dezvoltarea parteneriatelor cu unități
Dezvoltarea școlare din localitate/județ/țară .
relațiilor 2.Realizarea de parteneriate de
comunitare colaborarea cu instituții de cultură și 3-5-6 2016-2020
artă în vederea integrării sociale și
dobândirea autonomiei personale.
3.Realizarea de proiecte de cooperare
europeană pen tru susținerea educației
pentru cetățenie europeană.

Estimarea resurselor necesare


Resurse informaționale:
- Legislație specifică
- Site-uri al Ministerului Educației Naționale
- Materiale destinate implementării programelor curriculare sau extracurriculare.
Resurse de experiență și expertiză:
- Echipa managerială
- Consilierul educativ
- Reprezentanții instituțiilor interesate
Resurse de timp alocate anual pentru:
- Inițierea și implementarea și evaluarea activităților derulate în cadrul parteneriatelor
în domeniul educației socio-culturale ecologice și economice din perspectiva
beneficiilor aduse părților.
- Asigurarea sustenabilității acelor activități educative care aduc beneficii întregii
comunități educaționale și locale.
Resurse de autoritate și putere:
- Consiliul Județean Brăila
- Primăria Brăila
- ISJ Brăila
- DGASPC Brăila
- Biserica
- Poliția de proximitate
- ONG-uri
- AJOFM Brăila

Planificare operațională – Planuri manageriale

Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaționalizarea pentru


cei 4 ani școlari vizați în proiectarea strategică a programelor propuse pentru realizarea
țintelor strategice. Planurile manageriale sunt structurate pe programele propuse și
precizează și nivelul fiecărui program obiectivele specifice anului școlar , activitățile
considerate minim necesare pentru atingerea obiectivelor propuse și o estimare a
resurselor necesare.
În proiectarea la nivel operațional este propusă o evaluare de progres pentru
fiecare dintre programele propuse la un interval de 2 ani.
Pentru economia redactării , sunt utilizate în text următoarele abrevieri:

CA Consiliul de Administrație
CC Comisia pentru curriculum
CDP Comisia pentru perfecționare, formare continuă și dezvoltare
profesională
CEAC Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
CP Consiliul Profesoral
ISJ Inspectoratul Școlar Județean Brăila
CJB Consiliul Județean Brăila
CCD Casa Corpului Didactic Brăila
SN Săptămâna N din anul școlar respectiv ( de la 1 sept).

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA P.D.I

Ţ1-Asigurarea Stabilirea unei Pe tot Responsabilul


calităţii actului strategii care să - 100% membrii parcursul cu formarea
educaţional, vizeze îmbunătăţirea CEAC participă la anului continuă
asigurarea bazei calităţii educaţiei; elaborarea, şcolar
materiale necesare * Implementarea şi implementarea şi
desfăşurării optime evaluarea acestei evaluarea strategiei
a actului strategii; CEAC
educaţional * Participarea
echipei manageriale, -50% din membrii Buget
a cadrelor didactice echipei manageriale Responsabilii cursuri
la cursuri de au participat la comisiilor
management cursuri de metodice
educaţional; management
* Antrenarea elevilor
capabili de
performanţă în
vederea participării
lor la concursuri şi - 30% din elevii
şcolare; şcolii au acumulat
*Utilizarea cunoştinţe minime
laboratorului de de folosire a Responsabili
informatică, a mijloacelor cabinete
echipamentelor TIC informatice informatică
disponibile în şcoală;

Ţ2-Formarea *Participarea -90% din totalul periodic Responsabilul Buget


continuă a cadrelor cadrelor didactice la cadrelor didactice cu formarea cursuri
didactice în cursurile de participă la cursuri continuă
perspectiva unui perfecţionare şi de perfecţionare,
învăţământ activ- cursuri de dezvoltare consfătuiri, cercuri
participativ, centrat personala organizate pedagogice, comisii
pe elev, achiziţia de de I.S.J. şi C.C.D. metodice
materiale necesare * Participarea Directorii
lucrului cu elevii cu cadrelor didactice la
CES. consfatuiri, cercuri Semestrial
pedagogice, Lunar
şedinţele comisiilor
metodice, alte
forme .
* Diversificarea Buget
ofertei CDŞ-ului - -100% dintre elevii discipline
pe nevoile copiilor şcolii participă opţionale
cu dizabilităţi; activ, în funcţie de periodic
* Crearea unui nivelul lor de
curriculum la decizia dezvoltare, la
şcolii (CDŞ) în derularea Responsabil
concordanţă cu disciplinelor comisia
resursele umane şi opţionale curriculum
materiale din şcoală
şi care să contribuie
la dezvoltarea unor
abilităţi ale elevilor -60% dintre elevi
cu dizabilităţi beneficiază de
* Consultarea utilizarea mijloacele
elevilor si a audio-video
părinţilor(asistenţilor
maternali,
asistenţilor sociali),
pentru stabilirea
disciplinelor
opţionale
Ţ3-Realizarea de *Antrenarea şi - 60% dintre elevi Conform Responsabil Buget pentru
programe/proiecte participarea elevilor participă la graficului comisia materiale
educaţionale la activităţi programe şi proiecte stabilit în pentru didactice,
specifice nevoii de curriculare şi educaţionale programe şi programe şi fondul de
formare a elevilor extracurriculare care specifice nevoilor proiecte proiecte carte,softuri
cu dizabilităţi să-i formeze, lor în colaborare cu educaţionale educative educaţionale
integreze elevii din şcolile de
socio/profesional şi masă, cu
ca viitori cetăţeni reprezentanţii
într-o lume a instituţiilor locale ,
cunoaşterii; părinţi etc
* Realizarea unui
demers educational
care să asigure şanse
egale elevilor cu
nevoi speciale.
* Participarea periodic CA
parinţilor în
Consiliul de
Administraţie al -100% din
şcolii, încât aceştia reprezentanţii
să participe la bunul părinţilor din CA se
la mers al implică în luarea
programului deciziilor pentru
educativ din şcoală bunul mers al
cu implicaţie directă activităţilor şcolare
în societate şi extraşcolare
Ţ4-Crearea unui *Încheierea unui - 100% se asigură s Permanent Directorul Camere
climat de siguranţă contract cu o firmă siguranţa şi video
fizică şi libertate de specializată în securitatea elevilor, Agenţi de
gândire şi exprimare asigurarea securităţii cadrelor didactice şi pază
şi integrare socială elevilor părinţilor în şcoală
* Realizarea După Responsabil
parteneriatelor cu -20% din activităţile graficul comisia
diferite instituţii, cu extracurriculare se stabilit pentru
Poliţia de desfăşoară în programe şi
Proximitate, cu parteneriate cu proiecte
Jandarmeria şi cu reprezentanţi ai altor educative
Serviciul Circulaţie instituţii care să
al Poliţiei locale; confere copiilor
* Libertatea alegerii siguranţă,
apartenenţei la culte independentă în
religioase în exprimare şi
conformitate cu integrarea socială şi
tradiţia familiei; integritate fizică
* Realizarea paginii semestrial Responsabil
web a şcolii, a unor cu imaginea
reviste ale cadrelor şcolii
didactice şi elevilor, -actualizarea paginii
a unor site-uri de web a şcolii
colaborare on-line
Ţ5-Dezvoltarea de *Participarea -5% din cadrele Periodic CCD Buget
proiecte/parteneriate cadrelor didactice la didactice participă cursuri
educaţionale cursuri de formare la cursuri de
(locale, judeţene, pentru elaborarea de formare pentru
interjudeţene, proiecte; elaborarea de
naţionale, * Formarea unor proiecte europene Periodic
europene). echipe pentru
întocmirea
proiectelor de -50% din cadre se Buget
parteneriat implică în echipele consumabile,
educational; de întocmire a Responsabil mediatizare
* Cultivarea în proiectelor de comisia activităţi
rândul elevilor a parteneriat După pentru
nevoii de educaţie educaţional la nivel graficul programe şi
permanentă; local, judeţean, stabilit proiecte
* Cunoaşterea interjudeţean educative
standardelor Responsabil
educaţionale comisia
europene a copiilor - -60% din elevi pentru
persoanelor cu participă la activităţi activităţi
dizabilităţi sportive,cultural- extraşcolare
artistice, proiecte în
parteneriat pe plan
local, judeţean,
naţional
Ţ6- *Realizarea unui -60% dintre părinţi Periodic Diriginţii Buget
Redimensionarea parteneriat cu participă la şedinţele Responsabil consumabile,
relaţiei şcoală- părinţii elevilor, la cu părinţii şi la comisia sedinţe de
familie-comunitate nivelul şcolii; lectorate pentru consiliere-
alte instituţii ale * Identificarea şi programe şi voluntariat
statului şi ONG- stabilirea în cadrul proiecte
uri, atragerea de şedinţelor cu părinţii educative
fonduri de finanţare a adevăratelor
probleme cu care ei
se confruntă în
educarea propriului
copil;
* Susţinerea unor Responsabil
dezbateri care au ca comisia
scop principal metodică a
rezolvarea acestor diriginţilor
probleme;
* Consiliere -20% dintre părinţi
părinţilor de către participă la şedinţe
cadre didactice de consiliere din
specializate pe lucrul partea cadrelor
cu copiii cu didactice
dizabilităţi. specializate pe
* Implicarea lucrul cu copiii cu
părinţilor, a dizabilităţi
membrilor
comunităţii locale în -40% din părinţi se
organizarea şi implică activ în
desfăşurarea unor organizarea şi
activităţi educative desfăşurarea unor
activităţi educative

MONITORIZARE

Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar


procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI
prin:
-întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
-prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliilor profesorale şi a Consiliilor de
administraţie;
- activităţi de control intern;
-corectare periodică şi actualizare;
Monitorizarea acestui plan se va realiza urmărindu-se mobilizarea eficientă a
resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării indicatorilor
de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.
În procesul de monitorizare se urmăreşte:
-comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;
-mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor.
Ca instrumente de monitorizare se folosesc
-observaţiile;
-discuţiile cu elevii;
-asistenţa la ore;
-sondaje scrise şi orale;
-întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală. Consiliul de administraţie, Consiliul
profesoral etc.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Tipul activităţii Responsabilitatea Frecvenţa Datele


monitărizării şi monitărizării întâlnirilor de
evaluării analiză
Întocmirea seturilor de date CA lunar noiembrie
care să sprijine monitorizarea februarie
ţintelor
Monitorizarea periodică a CA trimestrial decembrie
implementării acţiunilor iunie
individuale
Urmărirea progresului în CA anual iulie
atingerea ţintelor
Stabilirea impactului asupra CA anual septembrie
comunităţii
Evaluarea progresului în CA anual iulie
atingerea ţintelor. Actualizarea
acţiunilor din PDI în lumina
evaluării

S-ar putea să vă placă și