Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA: Consiliere şi orientare

Unitatea Școlară: COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU", Constanța

PROFESOR diriginte: CETI TEODORA

Clasa: a XI-a C

DATA: 27. 02. 2020

Unitatea de învățare: PLANIFICAREA CARIEREI

Tema activităţii: „Planificarea carierei – drumul meu”

Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi

Durata: 50 minute
Competențe generale:
- Exploatarea resurselor personale care influențează planificarea carierei
- Integrarea abilităților de interrelaționare în vederea dezvoltării personale și profesionale
- Elaborarea proiectului de dezvoltare personală și profesională
Competențe specifice:
4.1. – analizarea consecințelor schimbărilor economice, sociale și tehnologice asupra profesiilor;
4.2. – evaluarea opțiunilor personale privind dezvoltarea personale și profesionale;

Obiective operaționale:
O1 – să identifice motivele pentru care au nevoie de o profesie;
O2 – să cunoască factorii care influențează deciziile privind cariera;
O3 - să identifice abilităţile personale;
O4 - să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate;
O5 – să conștientizeze riscurile unei alegeri greșite a carierei

Concepte cheie: profesii și meserii, cariera, munca fizică, muncă intelectuală, conceptul de valoare;

Strategii de realizare:

a) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

b) Metode şi procedee: conversaţia, explicația, exemplificarea , descoperirea, brainstorming.

c) Mijloace didactice: fişe de lucru, chestionar, imagini, fişe de autoevaluare.

d) Evaluare: activitate de munca independent, în grup, observare sistematică, analiza răspunsurilor.


Bibliografie:

1. Jigau , Mihai,). Consilierea Carierei, București, Editura Sigma. 2001


2. Marin,Plosca, Augusta, Mois, Consiliere privind Cariera, Editura Dacia , Cluj Napoca; 2001
3. Lemeni, G., Miclea,M., Consiliere şi orientare, Cluj-Napoca, Editura ASCR,2000
4. Tomşa, G., Consiliere şi orientare în şcoală, Bucureşti, Editura Vatra Românească, 1999

Nr. Etapele lecţiei/ Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică


crt. Durata/Competente Activitatea Activitatea Metode şi Forme de Resurse
le specifice de atins profesorului elevilor procedee organizare materiale
1. Moment Verifică prezența și existenţa Răspund la întrebări Conversaţia Frontal Catalog
organizatoric resurselor materiale
( 1 minut)

2. Captarea atenţiei. Profesorul enunță “Avem Elevii sunt atenți


Motivarea si nevoie de o ocupaţie din
sensibilizarea
diverse motive, cel mai
elevilor; Conversaţia Individual
(5 minute) puternic fiind acela că În mod selectiv, câțiva elevi
O1 trebuie să ne asigurăm vor spune daca sunt de acord
toate cele necesare unui cu afirmația profesorului.
trai decent”. Invită elevii să
își spună părerea despre
necesitatea de a avea ocupație.

Se face referire la piramida


trebuințelor (Abraham
Maslow).

3. Anunţarea temei Profesorul anunța tema Elevii ascultă Expunere Individual Tabla
şi comunicarea („Planificarea carierei –
competentelor ce drumul meu”), dă o definiție
urmează a fi ocupației și profesiei
dobândite in
urma activității.
(2 minute) O1
4. Desfăşurarea Prezintă factorii care Elevii dau exemple Expunere, Individual
activităţii influențează deciziile privind dialog
(20 minute) cariera - psihosociali (familia,
O2, O3 şcoala, grupul de prieteni,
cererea pieţei forţei de muncă,
“moda profesiunilor”,
prejudecăţile legate de unele
profesiuni), fie individuali
(nivelul intelectual,
aptitudinile, motivaţia,
trăsăturile dominante de
personalitate).

Profesorul distribuie Elevii ascultă cu atenţie si Individual ANEXA1


chestionarul de completează ulterior
autocunoaștere (ANEXA1) chestionarul de
autocunoaștere (ANEXA 1)

O4 Profesorul cere fiecărui elev Elevii lucrează în perechi: Conversaţia


din pereche să-și exprime ¶ Ce meserie crezi că i s-ar
părerea despre ce meserie potrivi colegului de bancă?
crede că i s-ar potrivi ¶ Argumentează alegerea
colegului de bancă, să făcând referire la tresăturile Grup
argumenteze alegerea și să de caracter ale acestuia.
comenteze caracterizarea ¶ Comentează
făcută de colegul său. caracterizarea făcută de
colegul tău, spune dacă eşti
sau nu de acord şi care este
meseria pe care vrei s-o
urmezi.

O3 Aplicarea exercițiului „Harta Elevii realizează cerința Comparația Individual Fișe „Harta
Minții” (ANEXA2) Se cere (ANEXA2) minții“
elevilor să scrie trei calități, (ANEXA2)
trei activități care-i plac și
trei lucruri care știe să le facă
bine, se discută apoi
comparându-se cele trei sfere
pentru a observa dacă exista Diagrama
corespondente între ele, dacă Venn
își valorifica aspectele
pozitive în activitate.
Frontal
Profesorul adresează Elevii răspund Conversația
întrebarea „Ce ne influențează
în luarea unei decizii?" Individual

5. Obţinerea Profesorul împarte clasa în 3 Elevii vor fi împărţiţi pe Grupe Tabla


performanţei grupe (cele 3 rânduri). grupe (3), fiecare aducând Fișa de lucru
(10 minute) argumente pro sau contra
Profesorul evidențiază faptul importanței alegerii corecte
O5 că alegea greșită a carierei, a carierei, pe baza
din diverse motive trăsăturilor personale.
(insuficienta autocunoaștere, Se pot da exemple cunoscute.
imposibilitatea urmării
cursurilor, necunoașterea Studiu de caz
opțiunilor profesionale), poate
conduce la diverse manifestări
neplăcute pe parcursul vieții
(stress, frustrare, boli
profesionale, etc.).

Se propune analizarea Elevii analizează și răspund Conversația


expresiilor “Omul potrivit la p
locul potrivit” și a citatului
„Dacă-ţi place ceea ce
faci, nu vei munci nici o
singură zi din viaţa ta”-
Confucius

6. Evaluare Se propune elevilor o fișă de Elevii completează fişa de Evaluare cu Individual Fişa de
(10 minute) evaluare a activității si evaluare (ANEXA3) ajutorul fișei de evaluare și
autoevaluare (ANEXA3) evaluare autoevaluare a
(ANEXA3) activității
(ANEXA3)

Individual
7. Concluzii Concluzii asupra temei şi Elevii îşi spun propriile Conversaţia Frontal
(2 minute) asupra desfăşurării activităţii opinii Individual
SCHEMA LECȚIEI

TITLUL LECȚIEI꞉ „Planificarea carierei – drumul meu”

DEFINIȚIA OCUPAȚIEI꞉ Ocupația este activitatea utilă, aducătoare de venit, pe care o desfășoară o persoană în mod obișnuit și care
constituie pentru aceasta sursă de existență.

DEFINIȚIA PROFESIEI꞉ Profesia, profesiunea sau meseria este o ocupație, îndeletnicire cu caracter permanent, o activitate bazată pe o


educație specializată, pe care cineva o exercită cu regularitate în baza unei calificări corespunzătoare, în scopul obținerii unei remunerații.
Profesia este un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva.

NECESITATEA DE A AVEA O PROFESIE/OCUPAȚIE se datorează ꞉


- Nevoilor fiziologice
- Nevoilor de securitate
- Nevoilor de apartenență, stimă, autoîmplinire

Piramida lui Maslow este un concept pe care psihologul american îl lansează în lucrarea „A Theory of Human Motivation”, încercând să
descifreze motivațiile ce stau la originea acțiunilor umane. El ajunge la concluzia că interesul propriu este forța motrică și, mai mult, că acest
interes poate fi ierarhizat.

FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ DECIZIILE PRIVIND CARIERA꞉

1. PSIHO-SOCIALI꞉ familia, şcoala, grupul de prieteni, cererea pieţei forţei de muncă, „moda profesiunilor”, prejudecăţile legate de
unele profesiuni

2. INDIVIDUALI꞉ nivelul intelectual, aptitudinile, motivaţia, trăsăturile dominante de personalitate

 
Nume și prenume………………………………….

Chestionar (ANEXA 1)
(pentru cunoaşterea de sine în vederea alegerii profesiunii viitoare)

1. Ce calităţi consideri că sunt cele mai importante la o persoană?


.............................................................................................................

2. Ce calităţi sunt necesare pentru profesiunea care-ţi place?


.............................................................................................................

3. Ce calităţi crezi că ai dintre cele apreciate de tine?


..............................................................................................................

4. Ce factori te-au influenţat cel mai mult în alegerea şcolii?


(prietenii, şcoala, părinţii, alţi factori)
……………………………………………………………………………

5. Înveţi pentru că:


a) vrei o notă bună;
b) să le faci o bucurie părinţilor ;
c) să fii lăudat de părinţi ;
d) vrei să ştii lucruri noi;
e) pentru a nu rămâne corigent sau repetent ;
f) de frica părinţilor
g) pentru viitoarea profesiune ;
h) alte motive
Nume și prenume…………………………

ANEXA 2 Cum sunt?

-
-
-

„Harta Minții”

Ce știu?
Ce-mi place?

- -
- -
-
-

1. Prezentați 3 din calitățile voastre;

2. Prezentă 3 activități care iți plac;

3. Prezentă 3 lucruri pe care știi să le faci bine


Nume și prenume………………………………….

Fişa de autoevaluare (ANEXA3)

1. Prin rezolvarea sarcinilor de astăzi am învăţat:


a)……………………………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………………………........

2. Dificultăţile pe care le-am întâmpinat au fost următoarele:


a)………………………………………………………………………………..……...
b)…………………………………………………………………………………….…

3. Am fost plăcut impresionat/ă de:


a)……………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………

4. Colaborarea în cadrul grupei ar putea fi apreciată :


a) cu nota………………………
b) cu calificativul…………........

5. Sentimentele pe care le-am încercat în legătură cu rolul jucat sunt:


a)……………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………..
Nume și prenume………………………………….

Fişă cu valori importante pentru alegerea unui loc de muncă

Subliniați trei valori pe care le considerați cele mai importante în alegerea unui loc de munca !

a-i ajuta pe alţii


a lucra în echipă
a avea mulţi bani
a avea mult timp liber
a lucra în aer liber
a deveni celebri
a putea fi spontan şi creativ
a te simţi în siguranţă
a avea sarcini de lucru bine definite
"Afla ce îți place cel mai mult sa faci si convinge pe cineva sa te plătească pentru asta." - Katherine Whitehorn

"Daca ti se oferă un loc intr-o nava spațiala, nu întreba ce loc! Urca-te si cu asta basta." - Sheryl Sandberg

"Cele mai rele zile ale celor care iubesc ceea ce fac sunt mai bune decât cele mai bune zile ale celor cărora nu le place ceea ce fac." -
E. James Rohn

"Alege un job pe care îl iubești si nu va trebui sa muncești nici măcar o zi din viața ta." - Confucius

"Nu ceea ce împlinești, ci obstacolele pe care le întreci contează. Acestea îți definesc în mod real cariera." - Carton Fisk

"Lucrează pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna." - Elbert Hubbard

"Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l construi." - Abraham Lincoln

"Cred ca toata lumea ar trebui sa experimenteze înfrângerea cel puțin o data in timpul carierei. Investi enorm dintr-o înfrângere." - Thomas
A. Edison

"Faptul ca ai eșuat nu înseamnă ca tu ești un eșec. Înseamnă ca încă nu ai reușit." - Robert H. Schuller
Poate fi esecul cuiva sau cel propriu unul de urmat? Da, poate fi exemplu de "asa nu", pentru ca vom sti ce sa evitam pe viitor si de "asa da",
pentru ca vom putea invata cum sa ne ridicam mai puternici dupa o infrangere. Esecul vine la pachet cu dezamagire, cu frica de a o lua de la
capat si de a nu gresi din nou, cu neincredere, cu regrete si toate sunt normale. Insa esecul poate fi privit si din alta perspectiva, aceea a unui
pas obisnuit catre evolutie.
Unii oameni, celebri astazi, au cunoscut esecul sau au fost descurajati si abatuti de la drumul lor, insa toate acestea de fapt i-au antrenat
pentru succes.
Iata cateva exemple de esecuri ale unor oameni deveniti faimosi, despre care am citit aici:

Winston Churchill a ramas repetent in clasa a sasea. A fost infrant de adversari pentru fiecare functie pentru care a candidat, dar la 62 de
ani a devenit premierul Marii Britanii.
Profesorii i-au spus lui Thomas Edison ca este "prea prost pentru a invata ceva". Totusi, in fiecare seara aprindem becul inventat de el. Pana
sa inventeze un bec care sa functioneze, a incercat de 1000 de ori, la propriu.
Steven Spielberg a fost refuzat de University of Southern California, facultatea visurilor sale, nu o data, ci de trei ori! A cautat in alta parte
educatia si a renuntat la scoala, devenind ulterior unul dintre cei mai prolifici regizori de filme din istoria contemporana a cinematografiei.
Numerele de actorie ale lui Charlie Chaplin au fost refuzate de directorii teatrelor, pentru ca erau considerate de neinteles pentru public.
Cineva a mizat insa pe Chaplin, care a devenit cel mai mare comediant american.
Sichiro Honda a fost refuzat de Toyota, pentru un job de inginer si a petrecut o perioada in somaj. Apoi a inceput sa produca motociclete si
a pus bazele unui business de miliarde de dolari.
Walt Disney a fost concediat de la un ziar, pe motiv ca "ii lipsea imaginatia si nu avea idei bune". Dupa cateva esecuri financiare, Disney a
reusit sa obtina succesul, odata cu lansarea filmului "Alba ca Zapada".
Albert Einstein nu a vorbit pana la varsta de 4 ani si nu a citit pana la varsta de 7 ani. Profesorii l-au etichetat drept "incet la minte" si
"inapoiat mintal". Doar ca Einstein gandea diferit comparativ cu ceilalti. Mai tarziu, a castigat Premiul Nobel pentru fizică.
Charles Darwin era considerat un student mediocru. A renuntat la o cariera in medicina pentru a deveni preot. Odata ce a aprofundat
stiintele naturii si-a gasit vocatia, fiind fondatorul teoriei referitoare la evolutia speciilor (teoria evolutionistă).
Prima auditie a lui Fred Astaire a fost un eșec. Juriul scria: "Nu poate interpreta un rol. Nu poate canta. Stie sa danseze un pic". Astaire a
devenit însa cel mai cunoscut dansator din toate timpurile.
Oprah Winfrey a fost concediată din televiziune, pentru ca nu era potrivita pentru micul ecran. Winfrey a renascut insa din propria cenusa
si s-a impus in televiziune prin talk-show-urile sale.
Dupa primul sau film, lui Harrison Ford i s-a spus ca probabil nu va reusi in domeniul actoriei. In prezent, Ford este unul dintre actorii cu
cele mai mari incasari, la nivel mondial.
Vincent Van Gogh a vandut un singur tablou in decursul vietii sale, unui prieten. Uneori, Van Gogh a suferit de foame, pentru a picta cele
800 de tablouri ale sale. Astazi, operele sale artistice sunt inestimabile.
Prima companie auto a lui Henry Ford a intrat in faliment. Acesta a abandonat si cea de a doua companie, din cauza unei dispute, iar a treia
s-a dus pe apa sambetei, din cauza vanzarilor in declin. Ford nu s-a lasat descurajat si a devenit unul dintre cei mai de succes antreprenori
americani.