Sunteți pe pagina 1din 24

Nr.

19 (1631), anul XXXIII


14 mai 2021
16 pagini + 8 pagini anunţuri
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

Csunt
Maratonul

ine
București

câștigătorii
Sub semnul
durerii
A fecţiunile cronice
imunologice și
neurologice sunt
mai puţin cunoscute
și recunoscute, iar
diagnosticul este
unul dificil. Simpto-
mele pot fi ameliorate PAGINILE
prin adoptarea unui stil
de viaţă sănătos. 8-9
Medic în România
Experienţa este cea care
definește medicul.
COL. DR. ALICE MUNTEANU este
medic primar medicină internă, medic
PAGINILE

3-5
primar cardiologie la Spitalul Militar
Central „Dr. Carol Davila” din București.
PAGINA 15

V
accinarea în regim Doamnele
maraton poate să neurochirurgiei
ofere „salturi” rapide românești
în imunizare, subliniază dr. Primele femei
neurochirurg din
Gabriel Diaconu, care a vaccinat România, prin Dr. Sofia Ogrezeanu-Ionescu
activitatea lor,
numeroase persoane în cadrul au contribuit la
(1920 – 2008)

cunoașterea patologiei
„Maratonului” din Capitală. sistemului nervos specialitatea de
Evenimentul a fost organizat de și la definirea noii
specialităţi în cadrul
neurochirurgie este
cunoscută activitatea
UMF „Carol Davila” București chirurgiei generale a circa 20 de doamne
– neurochirurgia. neurochirurg.
și a avut loc între 7 și 10 mai. În prezent, în PAGINA 10
2 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Actualitate

Screening VHC și vaccinare anti-COVID, la Constanţa


C onstanţa găzduiește o acţiune
simultană de testare pentru
virusul hepatitei C și de vaccinare
pentru Boli Hepatice, în partene-
riat cu Clinica de Gastroentero-
logie a Spitalului Clinic Judeţean
Acţiunea de testare și vacci-
nare se desfășoară concomitent
cu Congresul Naţional de Gastro-
și Hepatită (European Testing
Week). Iniţiată în urmă cu opt
ani, European Testing Week are ca
Unul dintre obiectivele prin-
cipale ale campaniei în anii prece-
denţi a fost creșterea gradului de
împotriva COVID-19, în data de 15 de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, enterologie și Hepatologie din Ro- scop informarea și educarea publi- conștientizare asupra prezenţei și
mai, pe promenada Cazinoului. Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni mânia, organizat în format hibrid, cului asupra beneficiilor testării, impactului infecţiilor virale C, B
Iniţiativa este parte a unui proiect Hepatice din România și Grupul în perioada 13-15 mai, în Mamaia, susţinerea dialogului între toţi și HIV, dar și reducerea proporţiei
de microeliminare a hepatitei vi- Gastro al Societăţii Naţionale de și are loc în contextul Săptămânii partenerii interesaţi în prevenţie cazurilor diagnosticate tardiv.
rale C lansat de Asociaţia Română Medicină de Familie. Europeane de Testare pentru HIV și diagnostic precoce. Cristina Ghioca

VIAŢA MEDICALĂ Ministerul Sănătăţii a


publicaţie săptămânală aprobat testarea anti-COVID
Fondator
dr. MIHAIL MIHAILIDE în farmacii. Aceasta se va
Director editorial face exclusiv cu teste rapide
dr. LAURA DAVIDESCU
Redactor șef antigenice, cu recoltare
DAN DUMITRU MIHALACHE din nas sau din gât, iar
Redactori
dr. DIANA ANDRONACHE,
rezultatele vor fi raportate
dr. ROXANA DUMITRIU, către DSP și persoanele
FLORENTINA IONESCU, testate.

M
CRISTINA GHIOCA,
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE
Colaboratori permanenţi inistrul Sănătăţii a
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA, semnat ordinul pri-
dr. RALUCA BULEA,
vind activitatea de
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN,
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, testare în farmacii
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA, cu teste antigenice rapide pen-
dr. RICHARD CONSTANTINESCU, tru diagnosticarea infecţiei cu
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
SARS-CoV-2. Potrivit documen-
dr. GABRIEL DIACONU,
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, tului, publicat luni în Monitorul
dr. RADU GOLOGAN, Oficial, farmaciile trebuie să
dr. ALEXANDRA GUŢĂ, obţină un aviz temporar, emis în
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, format electronic, de la direcţi­
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN
ile de sănătate publică judeţene,
MIHĂLŢAN, dr. VIOREL PĂTRAȘCU, respectiv Direcţia de Sănătate
acad. CONSTANTIN POPA, Publică (DSP) București. Avizul

Testare COVID-19 și
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA, este valabil șase luni, putând fi
dr. VLAD STROESCU,
solicitate prelungiri succesive
DEMOSTENE ȘOFRON
Grafică pagina 1 cu șase luni. Personalul impli-
ANDREI POPESCU cat în activitatea de testare va

în farmacii
Tehnoredactare fi instruit gratuit de Colegiul
GINA MANCIU
Corectură Farmaciștilor din România, în
VIOLETA MOCANU colaborare cu Ordinul Asistenţi-
EDITOR
lor Medicali Generaliști, Moașe-
lor și Asistenţilor Medicali din
România. CRITERII DE ORGANIZARE materiale lavabile ușor de curăţat sau cabine de testare, izolate, care
Farmaciile pot prelua teste În privinţa organizării zonei și dezinfectat, scaun, recipiente vor îndeplini condiţiile menţiona-
antigenice rapide prin direcţiile de testare, ordinul prevede ca pentru colectarea deșeurilor me- te anterior și cu respectarea pre-
de sănătate publică judeţene, re- aceasta să fie pe o suprafaţă de- dicale rezultate din activitatea vederilor legale aplicabile în ceea
spectiv DSP București, în limita limitată, destinată exclusiv pro- de testare și are o suprafaţă de ce privește ocuparea domeniului
stocului disponibil. Testarea se cesului de testare, și care înde- minimum 4 metri pătraţi utili, public.
Director general
dr. SIMONA MELNIC realizează gratuit. În urma efec- plinește cumulativ următoarele delimitată de spaţiul oficinei. Personalul implicat în activita-
Director vânzări tuării acesteia, farmaciile emit un condiţii: este amplasată într-un Circuitul persoanelor care se tea de testare va purta obligatoriu
MIRCEA TOMESCU buletin de testare, semnat electro- perimetru care poate fi aerisit testează trebuie să fie delimitat de echipament de protecţie compus
Marketing și Publicitate 
nic, pe care îl comunică persoanei corespunzător, prin deschiderea traseul destinat clienţilor farma- din mască chirurgicală/FFP2/
NADINE DUMITRESCU,
dr. MARIANA MINEA testate. De asemenea, au obligaţia unei ferestre sau prin utilizarea ciei, prin marcaje și/sau paravane. FFP3, vizieră sau ochelari de pro-
Financiar-contabilitate de a raporta către direcţiile de să- unui alt sistem de ventilaţie care De asemenea, farmaciile își pot tecţie, mănuși de examinare de
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE nătate publică rezultatele tutu- asigură un schimb de aer inte- organiza zona destinată activităţii unică folosinţă și halat de unică
Secretariat
ror testelor efectuate și situaţia rior/exterior și filtrare; este do- de testare și prin amplasarea, în folosinţă.
DANIELA RADU
Difuzare stocurilor. tată cu masă de lucru placată cu imediata vecinătate, a unor corturi Dorina Novac
BERTA ALEXE
Adresa: Green Gate,

Ambulanţe noi pentru


bd. Tudor Vladimirescu nr. 22,
etaj 11, sector 5, București
Telefon: 021.315.61.09;

SABIF
Fax: 021.315.69.80;
Publicitate: 0729.729.737
E-mail: redactia@viata-medicala.ro

S
Website: www.viata-medicala.ro
ISSN 1220-5354 erviciul de Ambulanţă București-Ilfov a primit, săptămâna aceas-
Tiparul executat de Deasign Print ta, 20 de ambulanţe tip A2 – Unitate mobilă de transport pentru
ABONAMENTE mai mulţi pacienţi, prin programul de înnoire a parcului auto al servi-
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
oficiile poștale din ţară, se pot încheia
ciilor de urgenţă. Ambulanţele au fost achiziţionate de Inspectoratul
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la General pentru Situaţii de Urgenţă, de acestea urmând a beneficia Ser-
sfârșitul anului 2021. În Catalogul de presă viciile Judeţene de Ambulanţă și București-Ilfov, precum și Servicii-
al Poștei Române, „Viaţa Medicală” le Mobile de Urgenţă Reanimare și Descarcerare de la nivel naţional.
figurează la Nr. 23078.
Abonamentele se pot încheia și direct Finanţarea a fost făcută prin Programul Operaţional Infrastructură
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o Mare 2014-2020, Proiectul „Viziune 2020”. Proiectul a vizat până în
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni. acest moment livrarea a 667 de ambulanţe Renault tip A2, tip B2 (4x2)
Titularii abonamentelor pe 12 luni
sunt creditaţi astfel:
și tip C (terapie intensivă mobilă).
Cristina Ghioca
– membrii Colegiului Medicilor
Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
– membrii Colegiului Farmaciștilor din CONCURS PENTRU ȘEFIA CJAS
C
România – 10 ore de EFC;
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; asa Naţională de Asigurări de Sănătate a organizat, în 6 mai, con-
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC. cursul pentru ocuparea funcţiei de director general al caselor de
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
asigurări de sănătate din 35 de judeţe plus București. În competiţie
până joi, orele 10-15, sau prin e-mail:
abonamente@viata-medicala.ro. s-au înscris 54 de candidaţi – dintre aceștia, cinci au promovat pro-
Conducerea săptămânalului ba scrisă a concursului, 28 au fost respinși, iar 21 nu s-au prezentat
„Viaţa Medicală” respectă opiniile la concurs. Punctajul cel mai mare (93,30) a fost obţinut în judeţul
titularilor de rubrică (persoane fizice sau
juridice), ale colaboratorilor ocazionali Maramureș, iar cel mai mic (70,10) în Bistriţa-Năsăud. Pentru a se ca-
și ale redactorilor săi, chiar dacă nu lifica în proba următoare a concursului, cea a interviului, candidaţii
întotdeauna și le însușește, câtă vreme trebuia să obţină minimum 70 de puncte.
acestea sunt argumentate și exprimate într-
un limbaj decent.
Cristina Ghioca
Dosar VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
3

Editorial
C ând m-am vaccinat, am avut
emoţii mari. Am făcut-o în
Chiar și cu toate precauţii-
le, ce fel de medic aș fi fost dacă
Venea de afară. Atât de mult s-a
vorbit pe tema vaccinului și atât
primele zile ale pandemiei, că
nici emoţiile nu mai sunt ale

Vaccinul primul val de vaccinări din ianu-


arie, cât de repede am putut. Raţi-
aș fi refuzat o metodă, poate
cea mai bună, de a scădea riscul
de prost, atât de adânci sunt tran-
șeele războiului ideologic care s-a
noastre, sunt mai curând niște fe-
nomene psiho-meteorologice, ca

emoţional
onal, am făcut-o cu toată energia de transmitere? Personal, fri- stârnit în jurul lor, încât frica furtunile sau tsunami-urile.
și diligenţa. Și gândirea medicală, ca de vaccin mi s-a părut mereu bate ca vântul și poate bate pe ori- Am scăpat de frica vaccinu-
și bunul simţ elementar m-au in- ceva profund superstiţios, iar cine. Chiar și pe mine m-a bătut. lui cum scap de obicei de frică:
format că beneficiile sunt cu mult eu mă flatez pe mine însumi că Suntem, în esenţă, fiinţe aproa- râzând. M-am dus acolo râzând,
deasupra riscurilor, mult mai mult sunt o fire critică și rezonabi- pe lipsite de originalitate. Știam împreună cu colegii mei.
decât într-un gest medical obișnu- lă. Așa, decizia de a mă vacci- dinainte că foarte puţine dintre Și, am avut și emoţii bune.
it, din cele pe care le efectuez și na fusese luată într-o secundă, ideile pe care le gândim sunt ale Exact precum ideile, singure-
eu zilnic. Etic și moral, nu m-aș fi cu mult timp în urmă. noastre, gândim de-a gata mai tot le emoţii bune autentice sunt
suportat pe mine însumi dacă nu Și cu toate astea, tot am avut timpul, și doar gândurile intime, cele despre lucrurile și oame-
m-aș fi vaccinat și aș fi continuat emoţii, de toate felurile. Inclusiv despre lucrurile și oamenii dragi, nii dragi, mereu noi, deși sunt
să lucrez: în ultimul an am întâlnit frică. Nu era frica de vaccin în pot fi cu adevărat noi în conţi- de când lumea. Și doar în ele cred
mai multe mii de pacienţi, aproape sine, ci frică fără nume, și mi-am nut, deși vechi ca omenirea în că te mai poţi încrede în zilele
Dr. Vlad Stroescu toţi faţă în faţă, într-o cameră. dat seama că nu venea din mine. formă. Am aflat cu toţii, încă din astea.

MARATONUL
VACCINĂRII DIN
BUCUREȘTI, ÎN CIFRE
Trei zile și trei nopţi, non-stop, în peri-
oada 7-10 mai, locuitorii din București,
dar și din alte localităţi, chiar și din alte
ţări, s-au vaccinat împotriva COVID-19,
fără programare, cu serul produs de
compania Pfizer-BioNTech. Acest vac-
cin este autorizat pentru vaccinarea
persoanelor cu vârsta peste 16 ani.

l 20.360 de persoane au fost vacci-


nate împotriva COVID-19 în cadrul
Maratonului vaccinării din București.
La centrul de vaccinare de la Sala Pala-
tului s-au vaccinat 12.650 de persoane,
iar la cel de la Biblioteca Naţională 7.710
persoane;

l 1.349 de medici, medici rezidenţi,


asistenţi medicali și studenţi au
participat la maratonul de vaccinare
anti-COVID de la București;

l În cele două centre de vaccinare


– Sala Palatului și Biblioteca Naţi-
onală – au fost organizate 50 de fluxuri
de vaccinare.

l S-au înregistrat, din rândul persoa-


nelor vaccinate în cadrul Marato-
nului, nouă cazuri cu lipotimie, zece cu
hipertensiune, trei cazuri cu stare de
greaţă, două cu cefalee și zece cu stare
de ameţeală.
Dorina Novac

TEST DE ANDURANŢĂ
Fiecare persoană vaccinată
împotriva COVID-19 contează,
iar Maratonul Vaccinării – ediţia
București reprezintă încă un pas
important pentru a atinge un nivel

PENTRU BUCUREȘTENI
de imunizare a populaţiei suficient
de ridicat astfel încât să revenim
la normalitate, a subliniat
prof. dr. Viorel Jinga.

T
Corpul medical a avut aceeași voce prin intermediul acestor „tineri minunaţi – după mult timp”. El a vorbit, printre altele, și
rei zile, 24 de ore din 24, sute de Prof. dr. Cătălina Poiană, președintele studenţi, asistente medicale, medici rezidenţi despre programul artistic din cele două cen-
medici, studenţi şi asistenţi medi- Colegiului Medicilor din Municipiul Bucu- – este foarte posibil să ducem [la bun sfârșit] tre. Dacă la Biblioteca Naţională a României,
cali au fost implicaţi într-un proiect rești (CMMB), a fost prezentă, de asemenea, efortul acesta de vaccinare, care ar trebui să fie ministrul Culturii a asigurat un program artis-
complex pentru a susţine procesul la Maratonul Vaccinării, eveniment pe care și mai intens dacă dorim să atingem acea cifră tic, la celălalt centru (Sala Palatului) a venit în
de creştere a numărului persoanelor vaccina- l-a descris ca fiind „un efort uriaș de resursă dătătoare de speranţă, undeva în mijlocul ve- ajutor Fundaţia Regală Margareta a României
te împotriva COVID-19 – Maratonul Vaccină- umană”. Ea a detaliat că au fost mai mult de rii, de 10 milioane”. „pentru a promova bursierii pe care îi are, și aţi
rii, organizat în Capitală de Universitatea de 1.200 de voluntari în cele două centre mari, auzit deja un violonist”. Duminică, programul
Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila” dintre care peste 500 de studenţi: „Nu știu ce Program artistic în condiţii de artistic a fost completat cu alţi artiști care au
București. anume mă bucură mai mult: numărul mare de siguranţă asigurat un fond muzical în cadrul marato-
Chiar dacă evenimentul începea oficial la persoane care au ales să se vaccineze în aceste La centrul de vaccinare de la Sala Palatu- nului vaccinării. „Este o atmosferă oricum li-
ora 16:00, multe persoane în vârstă s-au pre- zile și pe care sperăm să îl avem în continuare lui, vineri, 8 mai, aproape de ora 16:00, prof. niștită, sigură, profesionistă, dar venind și cu
zentat în cele două centre (Sala Palatului și Bi- (...) sau solidaritatea de care corpul medical dr. Viorel Jinga a bătut gongul și a dat startul acest fond muzical, se va pleca cu o impresie
blioteca Naţională a României) încă de la ora a dat dovadă în aceste zile. Medici, rezidenţi, Maratonului Vaccinării, un moment emoţi- și mai bună despre această acţiune”, a conchis
12:00, după cum a spus prof. dr. Viorel Jinga, studenţi, asistente medicale au vorbit astăzi (8 onant, a spus rectorul UMF „Carol Davila”, rectorul UMF „Carol Davila” București.
rectorul UMF „Carol Davila” din București: mai – n.red.) și ieri – și vor vorbi – pe aceeași „pentru că în această instituţie a bătut gongul Florentina Ionescu
„Desigur, au venit doar cu buletinul, a fost mai voce”.
ușor pentru aceste persoane. Probabil că e mai Conf. dr. Mihai Craiu, coordonatorul cen-
greu cu partea tehnică, să se înscrie pe o plat- trului de vaccinare de la Sala Palatului, a ofe-
formă. Unul dintre scopurile acestui maraton rit câteva detalii chiar din „tranșee”, la finalul
a fost și acela de a-i vaccina fără programare, maratonului. El a subliniat că „sunt o serie de
doar cu buletinul”. povești individuale în care asistente și-au luat
Un alt lucru pe care l-a punctat acesta a liber de la serviciu, deci fără plată, ca să vină să
fost faptul că s-au putut vaccina persoane și în stea noaptea cu noi, sau medici care au venit
baza pașaportulului: „Au fost cetăţeni străini de acasă duminica seara, la o simplă postare
care au venit și s-au vaccinat. Cetăţeni care lu- a domnului rector [Viorel Jinga] pe grupul
crează în România. Și s-au vaccinat [venind] de cadre didactice al facultăţii”. Într-o notă
cu pașaportul”. optimistă, doctorul Mihai Craiu a subliniat că
4 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Dosar

VOM VACCINA ROM


Foaierul Bibliotecii Naţionale transformat în spaţiu de vaccinare

vom vaccin
Aceasta nu este o victorie. Acesta nu este un triumf. Și,
cu siguranţă, acesta nu este sfârșitul. Am vaccinat mulţi
români. Sunt mulţi români care mai rămân de vaccinat.

M
ă număr printre cei – manifestare până la urmă – sani- întâmplă frecvent în România, noi Era de așteptat ca vineri, la
care au fost invitaţi tar (ne-am gândit) ar putea atrage a trebuit să ne bazăm pe încredere „deschiderea” maratonului, să fie
de CNCAV, la sfâr- acei oameni despre care știm că și pe conștiinţa comună a funcţio- oarecare îmbulzeală. Dar, după ce
șitul lui 2020, să sunt, tradiţional, ezitanţi. Tinerii nării „à la Roumanie” a lucrurilor. emoţia iniţială a lăsat loc muncii
particip la eforturile de populari- îndeosebi, ne-am gândit, mai de- Și se pare că ne-a ieșit. personalului, am putut vedea cum,
zare a vaccinării contra COVID-19 grabă ar accepta o astfel de soluţie, prin filtrele puse încă de la intrare,
în România. Participarea mea la decât să se programeze la doctor. Visează măreţ, acţionează oamenii curg, firesc, către momen-
campanii pro-imunizare este mult Ne-am înșelat. smerit! tul primirii vaccinului și apoi spre
mai veche, și merge în urmă către Pregătirea mastodontului, la De vreme ce am reușit să vac- sala de monitorizare. Ca element de
o emisiune la care am participat, în București, a însemnat cooptarea cinăm dublu faţă de cât anticipam, inovaţie, pe moment, organizatorii
2014, când – la o vreme când curen- istorică a unei troici în care, tradi- trebuie să insist asupra unui as- au adăugat patru corturi de pre-tri-
tul anti-vaccinal făcea primii pui în ţional, n-au stat niciodată la ace- pect. Încă de la început am plecat aj afară, încât oamenii să-și poată
România – mi-am afirmat opinia eași masă: Universitatea de Me- din maximul cât, ipotetic, puteam completa singuri chestionarul pre-
că frica este o flamă cu care noi, dicină și Farmacie „Carol Davila”, vaccina la un randament de 100%, screen­ing, ca după aceea, discuţia
medicii, poate că nu e bine să ne ju- Colegiul Medicilor din Municipiul pe un flux oarecare, înmulţit apoi proprie cu un medic, în triaj, să fie
căm, doar pentru că așa-zișii noștri București, respectiv Ordinul Asis- cu 50 (câte aveam). Estimatul era aplicată.
adversari o fac. tenţilor Medicali Generaliști, Moa- de undeva la peste 35.000 de vac- Tânăra mamă a venit la vaccinare cu
bebelușul ei de numai patru luni
șelor și Asistenţilor Medicali din cinaţi, ţintă imposibil de atins de- Tristeţea din spatele
O povară greu de imaginat România, dimpreună cu autori- cât în condiţii ideale de presiune și răbdării ochi cercetaţi începi să observi că
Mi-am dorit și îmi doresc să ne tatea municipală, recte Primăria temperatură. Pe de altă parte, când Sâmbătă am făcut triaj și mo- nu e nici sărbătoare, nu e nici taifas,
împlinim menirea, ca medici, pen- Bucureștiului. te pregătești, ai nevoie să calibrezi nitorizare post-vaccinală. Suma și nu e nici șezătoare ce percepi, e
tru români. Indiferent de zgomotul Ca unul care a participat sau întregul sistem la turaţia maximă, experienţelor avute, discutând cu o tristeţe camuflată în spatele răb-
de fundal, în acest cerc destul de a organizat evenimente, spun că e și apoi să cobori de acolo. oamenii, ar putea face odată subiec- dării. Oamenii pe care i-am văzut
rarefiat de experţi care și-au pus foarte greu să aduci la aceeași masă Am hotărât de la început că nu- tul unui reportaj poate bun, cu sigu- la maraton experimentau o scurtă
cariera pe masă, în faţa românilor, peste 1.000 de voluntari, respectiv mărul de imunizări este un obiec- ranţă spumos, și fără doar și poate eliberare, o euforie în momentul în
începând cu februarie 2020, am că- să deschizi 50 de fluxuri paralele, tiv secundar, cât să putem oferi emoţionant. Nu poţi să rămâi piatră care primeau vaccinul. După care
utat și eu să aduc sobrietate, afini- în două centre, cu funcţionare non- un standard al experienţei pentru când vezi cum trage, în faţa intrării, o durere pe care-o resimţim, ma-
tate știinţifică și probitate morală. stop, vreme de 64 de ore (de vineri utilizatori, adică cei care vor veni. o mașină combi din care iese un bă- joritatea, îi urma către sala unde
Niciuna dintre ele, sincer să fiu, nu la ora 16:00 până luni la ora 08:00). Drept urmare, triajul, accesul a tre- trânel care ne întreabă cum putem trebuiau să mai stea câteva zeci de
părea să conducă spre un „maraton Cu atât mai mult în domeniul me- buit optimizat astfel încât o persoa- s-o ajutăm pe soţia sa, care e greu minute înainte să plece. E durerea
al vaccinării”. dical. Și cu atât mai greu într-o nă oarecare să aștepte cât mai puţin deplasabilă, să se vaccineze. Aveţi amintirii recente când poate ţi-a
România nu a mai întreprins, campanie de imunizare. Cum se să se vaccineze. căruţ? – l-am întrebat. Nu!, răspun- murit un membru al familiei, ori un
cu excepţia campaniilor mitice de. Păi și cum aţi adus-o până la ma- prieten, cunoscut sau vecin. Psiho-
pe care le ducea Florica Bagdasar șină? Ne-au ajutat niște vecini. Să logii numesc asta „vină a supravie-
în perioada timpurie a secolului vă ajutăm și noi, zic, după care am ţuitorului”, sau „de ce eu, dar el nu?”
XX, sau eforturilor profesorului zbughit-o către o ambulanţă B (ele
Cantacuzino de curbare a holerei la sunt dotate cu căruţuri). Medicina e o profesie
începutul aceluiași ev, o imunizare La fel, nu poţi rămâne stană universală
masivă a populaţiei într-un timp de piatră când unul dintre poliţiș- Duminică am revenit, de data
atât de scurt. tii care asigurau paza te întreabă aceasta ca vaccinator. Soarta a fă-
Este firesc, aici, să ofer laudatio dacă se poate vaccina și el (i-a fost cut ca prima persoană pe care s-o
colegilor de la Timișoara, îndeosebi frică înainte), după care, în glumele imunizez să fie, fără vreo formă de
profesorului Dorel Săndesc și spiri- colegilor, își face curaj și se duce la premeditare, un amic israelian. Ne-
tului său imaginativ. Ei, ca în multe un punct de imunizare, spre seară, am intersectat chiar la momentul la
alte dăţi, au prezentat pentru prima când ieșea din tură. care îmi preluam cubiculul, alături
oară conceptul unui „maraton” în Să umbli printre oameni, să te de alţi colegi medici. Mai în glumă,
care oamenii să poată veni, la orice uiţi în ochii lor, să le observi pos- mai în serios a insistat să-i adminis-
oră, să-și facă vaccinul anti-COVID. tura, comportamentul, atitudinea, trez eu vaccinul. Dozele întârziau
Deși nu făcea parte dintre strategi­ ajută ca munca să treacă repede, să vină, astfel că am rugat pe cineva
ile iniţial discutate, acest spectacol Patrugeneraţii, împreună la vaccinare odată cu orele. După câteva sute de să-mi permită să folosesc doze deja
Dosar VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
5

Maratonul de vaccinare: un
exerciţiu „egoist” de voluntariat
Apelul rectorului UMF „Carol Davila” s-a „viralizat” și
printre medicii-redactori ai ziarului nostru, care s-au
înscris ca voluntari la centrul de vaccinare de la Biblioteca
Naţională.

A cţiunea-maraton din weekendul trecut, o adevărată provocare


pentru personalul medical din Capitală, a adunat peste 1.300 de
medici de toate gradele, medici rezidenţi, asistenţi medicali și stu-
denţi, care s-au înrolat ca voluntari pentru a da o mână de ajutor în
lupta cu SARS-CoV-2. „Am mai participat la acţiuni de voluntariat,
însă niciuna nu a avut o amploare și un impact asemănător”, spune
dr. Roxana Dumitriu, medic rezident Endocrinologie și redactor la
Viaţa Medicală. „Am întâlnit oameni care au venit la vaccinare cu spe-
ranţă, optimism și fără frică. M-au surprins, pentru că îmi pierdusem
speranţa că se va mai schimba percepţia colectivă asupra vaccinării
anti-COVID”, mărturisește Roxana.
Această impresionantă mobilizare a corpului medical bucureș-
tean, a organizatorilor și a mass-media a făcut ca numărul celor care
s-au prezentat pentru vaccinare să rupă barierele imaginaţiei. „A fost
peste așteptările noastre. Ne bucurăm că bucureștenii și cei din jurul
Studenţii mediciniști au avut de condus mii de persoane
Bucureștiului au avut încredere în noi”, declara principalul artizan al
la vaccinare pe culoarele Bibliotecii Naţionale acestui eveniment, prof. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

MÂNIA, dar o
BUCURIA DE A AJUTA
Dr. Simona Melnic, directorul general al publicaţiei noastre, ne-a
povestit câteva crâmpeie surprinse în activitatea colegilor în halat.
A impresionat-o angajamentul medicului Alina Simion, de exemplu,
care a vaccinat neîntrerupt la unul dintre punctele de vaccinare, a
fost în picioare non-stop și, cu toate acestea, și-a prelungit tura la 24

na în timp util?
de ore, spunând că „e la fel ca-n gardă”. Sau Cristina Apopei, o asisten-
tă cu ochi albaștri, căreia îi ghiceai zâmbetul blând chiar și prin mas-
că. La fel și studenţii, precum Mihai, anul I, din Ialomiţa sau Bianca
din Pitești, care „alergau ca niște stewarzi, conducând pacienţii de
colo-colo”. Dr. Dan Niculescu a adus cu sine parcă întreaga serie de
rezidenţi endocrinologi: dr. Mădălina Iftimie, dr. Laura Deacu, dr. V.
Năstase, dr. Antonia S, dr. Ștefan A. și-au făcut un scop în sine din a
consilia și tria pacienţii.
„L-am întrebat pe profesorul Jinga cum a reușit această mobiliza-
deschise. Un pic de spirt pe post de sociale cu rezistenţă, sau ezitante, așteaptă. N-a fost cazul aici, dar a fost re impresionantă”, continuă Simona Melnic: „Păi, am creat un link de
antiseptic și anestezic local, ser tras la vaccin. Același lucru care i-a adus o limită în organizare. înscriere...”. „Și?!”. „Și au venit!”.
în siringă, poziţia standard odată pe unii la Sala Palatului, ori Biblio- „Am înţeles mai mult decât oricând că voluntariatul este un exer-
asumată (ceea ce am numit, puţin teca Naţională, e posibil și plauzibil De învăţat pentru viitor ciţiu «egoist»: câștigi enorm, mult mai mult decât ceea ce dai. Cred că
amuzat, poziţia de „femeie care se ca pe alţii să-i fi îndepărtat. Actul Știm astăzi, mai bine decât ieri, nu am mai avut o asemenea senzaţie de împlinire și recunoștinţă de
ceartă cu soţul”, mai exact cu mâna medical comportă o anumită dis- că vaccinarea în regim maraton poa- breaslă datorată oamenilor,
în șold și deltoidul expus), și s-a ter- creţie, iar când e făcut cu simetrică te să ofere „salturi” rapide în imuni- până atunci necunoscuţi,
minat ca și cum n-ar fi fost. ostentaţie poate că-i descurajează zare. Dar, pe de altă parte, nu acoperă din jurul meu, de pe vremea
Apoi, neîntrerupt, punctat doar pe cei vulnerabili. Drept urmare, decât o fracţie limitată din totalul când cântam Gaudeamus
de pauze în care mai beam puţină acel lucru care cred că ne va con- imunizărilor care intră într-un ciclu igitur din toată inima, și cre-
apă sau îmi făceam o scurtă plimba- duce mai departe, și mai bine, este ultradian. De departe „grosul” vac- deam că lumea e a noastră”,
re prin centru să respir atmosfera, oferta de abundenţă vaccinală, ast- cinărilor merge către centrele cu mărturisește Simona.
am vaccinat vreme de 6 ore, cam fel încât să le oferi tuturor, și fiecă- programare preliminară, respectiv Laura Davidescu, medic
6-7 pe oră, adică aproximativ unul ruia, cea mai bună soluţie pentru ei, către medicii de familie. Către ei tre- și ea, dar și director editorial
la 9-10 minute. Cei mai mici veniţi nu pentru palmares. buie să ne îndreptăm, și lor trebuie la Viaţa Medicală, spune că
erau tineri de 17 ani, cei mai în vâr- să le oferim sprijinul necesar încât aștepta acest moment încă
stă treceau bine de 70 de ani. Umeri să-și poată împlini mandatul în faţa de când s-a desfășurat o ac-
mai mici sau mai mari, priviri mai pacienţilor lor. Aici obstacolul este ţiune similară la Timișoara:
indulgente ori mai speriate, câţiva diferit, și pe alocuri mai greu de sur- „Citisem în ochii colegilor
cetăţeni străini și cupluri care veni- montat. Pentru că aici observăm de acolo plăcerea de a ajuta,
seră cu copiii. Siringă după siringă, dacă, și cât de mult de fapt, medicul satisfacţia de a face bine”.
mănușă după mănușă, se adunau de familie există pentru comunitatea Au impresionat-o în pri- Ecusoane pregătite pentru o nouă tură de
în dispensere biohazard în timp ce lui. Sau cât de mult contează medici- mul rând medicii și asisten- voluntari
dozele veneau, se consumau, apoi na primară în societate, acolo unde ţii implicaţi: de la coordo-
ceream altele, și continuam. Totul prea des administraţia locală are altă natorul dr. Dan Niculescu, care i-a mărturisit că nu se aștepta să vadă
într-un firesc remarcabil, dovadă agendă decât cea obișnuită. atâta dăruire necondiţionată din partea colegilor în halate albe, sau ne-
că medicina e o profesie universală, Vom vaccina România? Sunt si- obosita șefă de tură, prof. farm. Doina Drăgănescu, până la rezidenţii
din Babadag până în Kuala Lumpur. Călugarul Florinel Ulmeanu, printre gur că da. Dar vom vaccina România care au făcut anamneze „fără număr” ori studenţii care s-au făcut utili
primii vaccinaţi de la Mănăstirea
Cu pacienţii veniţi la vaccinare, Comana în timp util? Aici mai degrabă vreau introducând date în platforma de vaccinare și tipărind adeverinţe.
ca și cu cei care-mi calcă pragul cabi- să răspund „da!”, conștient că nu
netului, am stârnit scurte conversa- O a doua chestiune de conside- știm ce aduce ziua de mâine. La fel TOATĂ LUMEA E ÎN CÂȘTIG
ţii, am râs, am povestit puţin despre rat este accesibilitatea. Din fericire, cum sunt conștient că lumea pe care Care a fost cel mai mare câștig al efortului din weekendul trecut?
istoricul lor medical. Am vaccinat triajul a funcţionat la cei mai buni o întâmpinăm, astăzi, nu e ferită de În primul rând, numărul neașteptat de mare de persoane vaccinate –
persoane cu istoric alergic, cu hiper- parametri, dar rămâne punctul ne- pericolele viitorului. Sănătatea tre- peste 20.000. Au fost oameni de toate vârstele, tineri, familii cu copii
tensiune, diabet, chiar și persoane vralgic al unei astfel de operaţiuni. buie dusă unde-i este locul, alături de în braţe sau în cărucioare, bătrâni mai mult sau mai puţin autonomi.
cu imunodepresie care trecuseră N-am o statistică a celor care să fi educaţie și de infrastructură, în zona A trecut pragul centrului de vaccinare chiar și o familie formată din
de triaj (dacă erau la mine, erau de fost întorși de la triaj, dar am avut cel nucleară a societăţii. O sănătate cu- patru generaţii, conștiente de beneficiile vaccinării datorită medicului
vaccinat, nu?). Mi-am luat minute, puţin o situaţie în care persoana, deși rată, fertilă și bine afirmată poate lor de familie, dr. Valeria Herdea.
puţin mai târziu, să trec pe la ei să trecuse prin toate filtrele, în ultimul ridica România spre unde-și merită Tabloul a fost completat cu un domn pe hoverboard cu luminiţe
mă asigur că erau bine. moment s-a răzgândit și a plecat. locul. Or, pentru asta avem nevoie multicolore, un călugăr de la Comana, studenţi mediciniști străini,
Merită meditat pentru mai departe. de mai mult decât maratoane, sau care nu au fost primiţi până acum să se imunizeze,
Scârţâieli pe ici, pe colo Finalmente, limitele de organizare o psihologie de tip „Sputnik”, unde muncitori nepalezi care abia „rup” câteva cuvinte
Chiar și cu efortul olimpian al au făcut ca punctul de prim ajutor/ lansăm sateliţi pe orbită în timp ce în engleză... și mulţi, mulţi alţii. Un spectacol
voluntarilor, în cele din urmă „vac- centrul ATI mobil pe care îl aveam să ne lipsesc grâne în hambar. Ne tre- Cei mai al vieţii sociale pe care ne-o dorim cât mai
cinarea în masă” nu poate fi con- fie în proximitatea tuturor celorlalţi buie organizarea sistemică, dar și mici veniţi erau repede recuperată: fără distanţare fizică
centrată în câteva centre. Ce am aflaţi în observaţie post-vaccinal. Un emanciparea culturii medicale, una tineri de 17 ani, obligatorie, fără atât de multe precauţii și
făcut, prin astfel de maratoane vac- circuit separat, mai bine delimitat, care să nu fie doar de „voluntariat”. cei mai în vârstă restricţii. Și cu zâmbete la vedere, fără mas-
cinale, este în egală măsură un efort va trebui considerat, măcar pentru În concluzie, deci, puţin a fost, mult treceau bine de că. Urmează rapelul. Tot acolo. Peste trei
sanitar, dar și un mijloc de-a pro- impactul emoţional ipotetic pe care îl a rămas de făcut. 70 de ani. săptămâni.
paga imaginea vaccinării în zonele poate avea asupra tuturor celor care Dr. Gabriel Diaconu Redacţia
6 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Internaţionale

Eficacitatea vaccinului Grupaj


realizat de

anti-COVID la sugari
dr. Alina
Simache

rat pentru aceeași sursă Ugur „La nivel global, tuturor ne


Sahin, directorul executiv al lipsește viaţa normală. Acest lu-
BioNTech. De asemenea, el a pre- cru este valabil în special pentru
cizat că sunt necesare aproximativ copiii noștri. Rezultatele iniţiale
4-6 săptămâni pentru evaluarea observate în studiile ce au inclus
acestor date. adolescenţii sugerează că aceș-
În cursul acestei luni, tia sunt în mod particular bine
Pfizer-BioNTech a solicitat apro- protejaţi prin vaccinare, fapt
barea de urgenţă a utilizării vac- încurajator în special în condi-
cinului împotriva COVID-19 la ţiile din săptămânile recente,
copiii cu vârsta între 12 și 15 ani, cu răspândirea variantei B.1.1.7
administrarea preparatului fi- din Marea Britanie. Este foarte
ind deja autorizată în cazul ado- important să le asigurăm copiilor
lescenţilor, începând cu vârsta revenirea la școală și întâlnirile
de 16 ani. În cadrul unui studiu cu prietenii și membrii familiei,
de fază 3 ce a inclus 2.260 de în timp ce îi protejăm pe ei, dar
adolescenţi cu vârsta între 12 și și persoanele dragi”, a declarat

P fizer-BioNTech a anunţat re-


cent, că primele rezultate ale
studiilor clinice privind eficaci-
6 luni, ar putea fi dezvăluite în luna
septembrie, potrivit Spiegel. „În
iulie, primele rezultate ar putea
Dacă totul va fi bine, după ce da-
tele vor fi evaluate, vom putea
aplica pentru obţinerea apro-
15 ani, cu sau fără infecţie ante-
rioară cu SARS-CoV-2, vaccinul
anti-COVID al companiei a de-
Ugur Sahin.
1. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-
release-detail/pfizer-biontech-announce-positive-
topline-results-pivotal
tatea și profilul de siguranţă ale fi disponibile pentru cei cu vârsta bării vaccinului pentru copiii monstrat o eficacitate de 100% și 2. https://www.reuters.com/business/healthcare-
vaccinului împotriva COVID-19 între 5 și 12 ani, iar în septem- din grupa de vârstă respecti- răspunsuri imunologice „robus- pharmaceuticals/biontech-expects-vaccine-trial-
results-babies-by-september-2021-04-29/
la sugari, începând cu vârsta de brie pentru copiii mai mici (…). vă din diferite ţări”, a decla- te”, fiind bine tolerat.

INDIA: Măsuri
disperate pentru
obţinerea

i
oxigenului medical

m i n a E ș M
Vita
edicii și cercetătorii indieni averti-
zează cu privire la pericolele fabri-

n u l
cării oxigenului medical la domiciliu, ţara

r o t e
confruntându-se cu un deficit sever de re-

beta ca
surse medicale de bază în condiţiile răspân-
dirii rapide a infecţiei cu SARS-CoV-2. În

c u l
căutarea unor resurse alternative, cuprinși

c r i s
de disperare, oamenii au apelat la diferite

nu re d u
videoclipuri și sfaturi online, distribuite pe

l u i
social media, pentru a descoperi diferite

c e r u
metode pentru obţinerea oxigenului. Fraza

c a n
„cum se poate obţine oxigenul la domiciliu”

ţi e i
a fost intens căutată pe Google, iar videocli-

apar i
purile de pe YouTube ce descriau astfel de
procese au înregistrat sute de mii de vizu-
alizări. „Există o metodă dovedită știinţi-
fic pentru sinteza oxigenului medical prin
concentratoare. Orice altă metodă pentru
producerea gazului la domiciliu implică
numeroase riscuri, printre care se numă-
ră inhalarea gazelor toxice și exploziile”,
a declarat pentru Reuters A. Ravikumar,
Un grup independent de conferi și rol protector în prevenţia privinţa beneficiilor utilizării anumitor secretar al Indian Medical Association.
experţi americani avertizează acestor afecţiuni de temut. suplimente singure sau în combinaţii (ex- https://www.reuters.com/world/india/experts-warn-indians-dangers-trying-
make-homemade-oxygen-2021-04-30/
Deși datele sunt încă neclare privind ceptând vitamina E sau betacarotenul) în
că nu există suficiente dovezi
majoritatea vitaminelor și suplimentelor prevenirea bolilor cardiovasculare sau a
pentru recomandarea sau minerale, USPSTF avertizează cu privire la cancerului, iar datele privind efectele dău-
interzicerea utilizării vitaminelor lipsa beneficiilor utilizării vitaminei E în re- nătoare ale acestor suplimente sunt limita-
și suplimentelor minerale în ducerea riscului de apariţie a cancerului sau te (cu excepţia betacarotenului și a vitami-
prevenirea cancerului și a bolilor a bolilor cardiovasculare. Mai mult, în cazul nei E). În cazul suplimentelor cu vitamina
cardiovasculare. Există însă dovezi betacarotenului s-a observat că acesta poate E și a celor cu betacaroten există dovezi
privind lipsa beneficiilor utilizării chiar provoca anumite daune. Aceste reco- clare care demonstrează că acestea nu ofe-
vitaminei E în acest sens. mandări se aplică în cazul adulţilor și nu se ră niciun beneficiu în prevenţia apariţiei

P
adresează femeilor însărcinate sau persoa- bolilor cardiovasculare sau a cancerului.
este jumătate (52%) dintre adul- nelor cu deficite nutriţionale suspectate sau Mai mult, betacarotenul crește riscul de
ţii din SUA intervievaţi (11.024) celor cu nevoi nutriţionale speciale pentru cancer pulmonar la anumite persoane, iar
au raportat utilizarea a cel pu- care există instrucţiuni distincte. „Dovezile vitamina E și multivitaminele pot provoca
ţin un supliment alimentar în arată că nu există niciun beneficiu pentru cel mult daune minore.
ultimele 30 de zile, iar 31% au raportat utilizarea vitaminei E, iar betacarotenul Totuși, USPSTF avertizează că este
utilizarea unui supliment cu multivita- poate fi dăunător deoarece crește riscul de necesară realizarea unor investigaţii su-
mine-multiminerale, conform datelor din cancer pulmonar la persoanele cu risc cres- plimentare în vederea înţelegerii efectelor
National Health and Nutrition Examina- cut, precum fumătorii, crescând și riscul de vitaminelor și a suplimentelor minerale
tion Survey. Motivaţia cel mai frecvent deces asociat bolilor cardiace sau acciden- asupra bolilor cardiovasculare și a cance-
citată pentru utilizarea acestora a fost telor vasculare cerebrale”, susţine dr. John rului, dar și pentru evaluarea impactului
îmbunătăţirea sănătăţii generale și acope- Wong, membru al USPSTF. suplimentării cu vitamina D asupra morta-
rirea potenţialelor deficite nutriţionale. lităţii prin cancer. Actualele recomandări
Conform USPSTF (Grupul Operativ de Principalele recomandări ale USPSTF sunt disponibile online, fiind
Servicii Preventive al SUA) bolile cardio- Potrivit USPSTF, nu există suficiente supuse dezbaterii publice până la data de
vasculare și cancerul se numără printre dovezi cu privire la beneficiile suplimente- 1 iunie 2021.
principalele cauze de mortalitate la nivel lor cu multivitamine în prevenţia apariţiei 1. Vitamins to Prevent Cancer and CVD: No, Says USPSTF-Medscape-May04,
2021
global, iar rolul antiinflamator și antioxi- cancerului sau a bolilor cardiovasculare. 2. https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/draft-
recommendation/vitamin-supplementation-to-prevent-cvd-and-cancer-
dativ al suplimentelor dietetice le-ar putea De asemenea, dovezile sunt precare în preventive-medication
Opinii VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
7

Vatileaks
și văduvia
R ecent, la un post TV, îm-
preună cu doi jurnaliști
am alcătuit un juriu care anali-
za și nota prestaţia a două pre-
zentatoare. Trei știri au intrat
în atenţia mea spre a le comen-
ta. Voi menţiona doar una: un Nu vorbea
fond de investiţii, finanţat în despre Iisus cât
majoritate de Biserica Orto- vorbea despre
doxă a Greciei, a preluat cea alţii. Despre cei
mai importantă companie de haini și străini
CMSSR asigurări din România. care ne produc

STOMATOLOGIA
Nimic nou. Tranzacţiile, durere. O durere
Dr. Richard
de orice fel, nu-i sunt străine care, în final, ne
deloc Bisericii. Una dintre
Constantinescu duce direct în
prezentatoarele știrilor respective Rai. De unde-i venea această por-
m-a întrebat despre ceva, ce a de- nire? Mi-a fost ușor să înţeleg când

după pandemie
venit un șablon în dialogurile pe am văzut că în chilie avea o „icoană”
care le port cu jurnaliștii: faptul în care era reprezentat „Sfântul
că, în 2008, am propus și am sus- C.Z. Codreanu”. Un asemenea per-
ţinut, la UMF Iași, cursul „Medi- sonaj le vorbea zilnic oamenilor și,
cină și Religie”, ori că am publicat cu orice ocazie, sărbătoare creștină
Discrepanţa între serviciile volumele „Sensul Durerii” (2008) sau conferinţă publică, studenţilor
medicale din unităţile mincinoasă trebuie pusă în apli- și „Durerea în Lumina Ortodoxiei” din diverse centre universitare!
care. Colegiul Medicilor Stomato- (2010).
bugetare și cele private a
logi din România are în lucru noul Speranţa mântuirii
crescut în această perioadă. Cod deontologic, în care aspectele Afirmaţii reevaluate Pe lângă astfel de sutaniști se

S
Prof. dr. privind publicitatea și reclama Multe dintre cele scrise ori afir- învârt multe doamne și domni-
tomatologia este un dome- sunt mult mai bine reglementate mate odinioară au intrat într-un șoare pioase, în speranţa dobân-
Radu
niu medical eminamente decât în actualul cod deontologic. proces de reevaluare. Și voi cita dirii mântuirii sau, măcar, a unui
privat. Dar care nu a be-
Septimiu Tendinţa ca unele cabinete doar introducerea postfeţei uneia soţ. Îmi amintesc adesea că întâl-
neficiat de contextul le- Câmpian, dentare să de dezvolte sub forma dintre cărţile menţionate: „Ce-aș fi neam, într-o mănăstire ieșeană,
vicepreședinte
gislativ și organizatoric favorabil unor lanţuri de cabinete multi- fost dacă n-ar fi existat durerea în o doctoriţă care, la finalul pro-
CMSR
aplicabil furnizorilor de servicii centrice este accelerată de condi- viaţa mea?”. La acea vreme, după gramului de spital, venea și spăla
medicale altele decât medicina ţiile actuale. Vom avea în curând o peste un deceniu de lectură a mii de podelele pe care urma să treacă,
dentară. În starea de urgenţă, ser- găsim medici stomatologi care structurare nouă, fără precedent a texte despre suferinţă, ajunsesem triumfal, un alt personaj care nu
viciile stomatologice au fost asimi- sunt coordonatori ai unor centre furnizorilor de servicii de medici- să consider durerea drept „lumină- mai contenește a apărea zilnic pe
late saloanelor de înfrumuseţare, de vaccinare. Iată că se poate! Me- nă dentară. tor al existenţei” mele. Mă impreg- toate „sticlele”.
iar activitatea lor a fost suspenda- dicul stomatolog este înainte de Modul în care va fi actualiza- nasem cu credinţele altora, care îmi Așteptam în urmă cu un an să
tă. Excepţia a vizat urgenţele sto- toate medic, chiar dacă legea defi- tă legislaţia în perioada imediat construiseră o convingere cu care intru în biroul unei înalte feţe bise-
matologice, dar pentru acestea a nește distinct cele două categorii următoare va fi factorul deter- astăzi nu mai rezonez. ricești. Pe lângă penibilul priveliș-
fost sistată finanţarea! de medici. Este de așteptat ca în minant pentru viteza și direcţia Poate cea mai pregnantă ex- tii – tineri preoţi cu soţii îmbrăcate
Odată cu ridicarea interdic- viitor medicii stomatologi să fie acestei evoluţii. Cabinetele medi- perienţă a întâlnirii cu un discurs în port popular, dar cu încălţămin-
ţiilor din starea de urgenţă, cabi- implicaţi, din nou, în rezolvarea cale dentare mici suportă mai greu religios ce preamărea valoarea sal- te (ne)populară –, lesne puteam
netele dentare și-au reluat repede problemelor curente de sănătate eforturile financiare și organiza- vifică a durerii a fost la Mănăstirea auzi ce se discuta dindărătul uși-
activitatea și au reușit să le ofere publică. torice aduse de pandemie, efor- Diaconești, unde l-am ascultat pe lor: doar aspecte financiare și cum
pacienţilor asistenţă medicală turi care se vor prelungi pe timp înfocatul Amfilohie Brânză. Tot ce să se monetizeze serviciile religi-
stomatologică în condiţii de si- Concurenţa dincolo de lege nedeterminat. rostea era un îndemn la luptă: cu oase. Iar eu mergeam să îmi ofer
guranţă. Nu au existat focare de Piaţa de servicii medicale sto- Dezvoltarea tehnologiilor sub evreii, cu masonii, cu Uniunea Eu- serviciile, voluntar, unor personaje
COVID-19 în unităţile medicale matologice funcţionează în con- presiunea furnizorilor de echipa- ropeană și cu oricare entitate care, care știau foarte bine că misiunea
stomatologice. Medicii stomato- diţiile impuse de lege ca o piaţă mente și materiale din domeniul în opinia lui, plănuia să distrugă lor este aceea de a înmulţi „bănuţul
logi au avut greutăţi și în ce pri- concurenţială. Creșterea ofertei stomatologiei va crește diversi- Biserica lui Hristos. văduvei”.
vește înscrierea pe platforma de de servicii va fi în dezacord cu po- tatea și calitatea actului medical
vaccinare.
Au trecut și peste asta. Când-
tenţialul financiar al multor paci-
enţi. Ca urmare, concurenţa între
stomatologic, însă vor crește și
costurile regăsite apoi în tarife-
Mass-media
va, medicii stomatologi partici-
pau la triajele epidemiologice în
furnizorii de servicii stomatologi-
ce va crește în intensitate. Legis-
le aplicate. Această evoluţie duce
la polarizarea tot mai evidentă a
și interesul sănătăţii publice
colectivităţile de copii. Acum, laţia existentă privind reclama cabinetelor dentare.
T răim vremuri cum nu au mai
fost. Creierul nostru este bom-
bardat cu informaţii din toate părţi-
emisie necesar promovării campa-
niilor de informare, educare și co-
municare referitoare la teme care
le: persoane apropiate, televizor, ra- privesc sănătatea publică.
dio, ziar, cărţi, filme, seriale. Citim Aș vrea să corelez subiectul cu
studii care nu știm cât de reale sunt o infracţiune cunoscută sub nume-
și ţinem cont de păreri ale unor le de „Comunicarea de informaţii
persoane care au opinii într-un seg- false”. Astfel, comunicarea sau răs-
ment ce nu face parte din sfera lor pândirea, prin orice mijloace, de
de cunoștinţe. Există controverse știri, date sau informaţii false ori de
cu privire la vaccin, cu privire la documente falsificate, cunoscând
existenţa virusului SARS-CoV-2. caracterul fals al acestora, dacă
Dar există și o reglementare puţin prin aceasta se pune în pericol se-
cunoscută cu privire la utilizarea curitatea naţională, se pedepsește
mass-media în interesul sănătăţii cu închisoarea de la unu la cinci ani.
publice. E o reglementare care stârnește in-
Astfel, câteva rânduri din Le- teres, mai ales în această perioadă
gea numărul 95 din 2006 privind pandemică.
reforma în domeniul sănătăţii sta- În final, adresez două întrebări
bilește faptul că este necesar avizul cititorilor noștri: „Poate fi afectată
Ministerului Sănătăţii pentru orice siguranţa naţională prin răspândi-
campanie de informare, educare și rea unor informaţii false legate de
comunicare cu privire la teme care SARS-CoV-2?” și „Cât de dificilă este
privesc sănătatea publică. cenzurarea presei într-o democra-
De asemenea, Societatea Româ- ţie?” Puteţi trimite răspunsuri pe
nă de Radiodifuziune și Societatea adresa redactia@viata-medicala.ro
Română de Televiziune au obliga- sau la comentarii, în varianta online
ţia de a introduce în grilele lor de a articolului.
program, în mod gratuit, spaţiu de Drd. Rareș Voroneanu
8 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
Special

AFECŢIUNILE CRONICE IMUN


o categorie de boli aparte
Ziua internaţională de conștientizare a afecţiunilor cronice
imunologice și neurologice este marcată în fiecare an în data de 12 mai,
de la începutul anilor ’90. Afecţiunile incluse în această categorie sunt:
encefalomielita mialgică, sindromul oboselii cronice, fibromialgia,
sindromul războiului din Golf și sensibilitatea multiplă la agenţi
Grupaj realizat de
dr. Alexandra Guţă chimici.

Z
iua internaţională de con-
știentizare a afecţiunilor Ziua de 12 mai este ziua de naștere a lui Florence Nightingale
cronice imunologice și (1820-1910), asistentă medicală și statistician, cea care a pus bazele
neurologice a fost special serviciului sanitar modern în timpul războiului din Crimeea. A
concepută pentru a crește gradul militat pentru importanţa condiţiilor din spitale și importanţa unei
de conștientizare în rândul po- alimentaţii sănătoase, fiind și autoarea cărţii ,,Observaţii privind
pulaţiei. Deși destul de frecvente, îngrijirea bolnavilor”, în care a scris despre alimentaţie, igienă,
aceste boli sunt mai puţin cunos- iluminatul încăperilor, conduita asistentelor, practici care se aplică
cute și recunoscute atât de perso- și astăzi. Se crede că a suferit de sindromul oboselii cronice din
nalul medical, cât și de pacienţi. cauza căruia a rămas ţintuită la pat timp de 11 ani, însă fără a-și
fi întrerupt activitatea. În tot acest timp, a continuat să conducă
Ca simbol, au fost adoptate patru
acţiunea de organizare a spitalelor de garnizoană din Anglia și a
fundiţe de culori diferite pentru fie-
condus școli sanitare. Toată această activitate a fost desfășurată prin
care boală în parte: albastră pentru corespondenţă din dormitorul său, astfel încât de-a lungul vieţii a
encefalopatia mialgică/sindromul scris peste 17.000 de scrisori.
oboselii cronice, mov pentru fibro- cotidiene pe care le putea efectua
mialgie, verde pentru boala Lyme anterior, pe o durată de minimum
și sensibilitatea multiplă la agenţi afecţiunea medicală fiind una HIPERACTIVAREA este plurietiologică, fiind implicaţi 6 luni. În al doilea rând, apar fati-
chimici, iar galben este pentru sin- complexă. În prezent nu există SISTEMULUI IMUN atât factori genetici, cât și de me- gabilitate și senzaţie de epuizare
dromul războiului din Golf. Această tratament pentru aceste patolo- Encefalomielita mialgică (sin- diu. Unii pacienţi prezintă simpto- la 12–48 de ore după efort fizic sau
categorie aparte de boli asociază gii, simptomele pacienţilor pot fi dromul de oboseală cronică) este o me sugestive pentru encefalomieli- psihic, cu durată de zile sau luni.
simptome comune precum: deficit ameliorate prin adoptarea unui afecţiune severă în care pacientul ta mialgică după un stres emoţional Al treilea criteriu obligatoriu este
cognitiv, dureri cronice musculare stil de viaţă sănătos, ce implică adesea nu poate efectua activităţi sau fizic. Stresul poate afecta axa reprezentat de tulburarea de somn,
și articulare sau rezistenţă scăzu- odihnă suficientă, exerciţii fizi- cotidiene. Boala se caracterizează hipotalamo-hipofizo-corticosupra- pacientul prezentând un somn ne-
tă la efort. De cele mai multe ori ce regulate, dietă echilibrată și prin episoade lungi de oboseală care renaliană și astfel va crește concen- odihnitor. Pentru diagnostic mai
diagnosticul este unul dificil, evitarea factorilor trigger. pot fi accentuate de efort. Boala traţia de hormon eliberator de cor- este necesară cel puţin una dintre
ticotropină și cortizol. Atunci când manifestările secundare: tulburare
nivelul de cortizol scade, va crește cognitivă și intoleranţă ortostatică.
inflamaţia de la nivel sistemic și va În ceea ce privește tulburarea
apărea o hiperactivare a sistemu- cognitivă, pacienţii prezintă defi-
lui imun. În sindromul de oboseală cit de atenţie, afectarea memoriei,
cronică există o producţie cronică senzaţie de confuzie etc. Intoleran-
de citokine. De asemenea, apare o ţa ortostatică se manifestă prin în-
scădere a activităţii limfocitelor răutăţirea simptomelor în ortosta-
natural killer, care se corelează cu tism. Pot apărea și alte simptome,
severitatea bolii. Aceste modificări și anume: durere musculară, cefa-
rareori pot fi regăsite în urma in- lee, tulburări vizuale, sensibilitate
vestigaţiilor de laborator astfel în- la lumină sau zgomot, greaţă etc.
cât dozarea nu este indicată.
Există trei categorii de simpto- TERAPII PENTRU O VIAŢĂ
me cardinale care trebuie îndepli- MAI BUNĂ
nite pentru diagnostic. Pacientul Nu există în prezent investiga-
trebuie să prezinte o senzaţie de ţii pentru diagnosticul acestei boli.
oboseală însoţită de scăderea ca- Diagnosticul este pus pe baza ana-
pacităţii de a desfășura activităţi mnezei, a examenului obiectiv și a

’’
Viaţa cu resurse limitate de energie
Dragoș Stoica este un bărbat în vârstă de 39 de ani, din analizelor generale, tu ești sănă- Ministerul Sănătăţii.
București, diagnosticat cu sindromul oboselii cronice. tos. Ești considerat doar ipohon- Suntem destul de mul-
Absolvent al facultăţii de Sociologie, din cauza bolii este dru. Acest lucru se întâmplă cam te persoane cu această
fără ocupaţie din anul 2019. Diagnosticul l-a primit după peste tot, inclusiv în Occident, dar boală care nu mai putem
7–8 ani de la apariţia simptomelor. În tot acest timp a trecut probabil că fenomenul este mai să lucrăm și nici nu be-
accentuat în România. neficiem de asigurare
pe la 10-15 medici.
De ce? socială (pensionare de
Cum au apărut manifestările din fizic sau mental, de a socializa etc. Boala este mai puţin cunoscută, invaliditate sau ajutor
cadrul bolii? Care sunt cele mai dificile aspec- se investește puţin în cercetare, de handicap). Nu avem
La început a apărut somnolenţa. te legate de boală? simptomele sunt ,,nespecifice” nici asigurare medicală,
Aveam un somn din ce în ce mai Pierzi multe lucruri din cauza ei – (de exemplu, multe dintre ele se ceea ce este foarte dificil, mai
neodihnitor. A fost un declin trep- capacitatea de a păstra un loc de suprapun cu cele ale depresiei, ales că boala este una severă. Tratamentul este în mare parte
tat pe parcursul a 8-9 ani. muncă, relaţii... Socializarea care este totuși o altă boală). Exis- Mi-ar plăcea să existe o asociaţie simptomatic. Trebuie să mă me-
Cu timpul, s-au adăugat este dificilă. Un alt as- tă și o lipsă de profesionalism. Nu de pacienţi care să ceară aceste najez, să îmi limitez activităţile
oboseala din ce în ce pect îl constituie faptul există un marker biologic, o anali- drepturi, dar dat fiind faptul că atât ca efort, cât și ca timp, pentru
mai severă, ,,ceaţă că boala nu este luată ză sau o investigaţie prin care să fii mai toţi suntem în dificultate și ca să nu îmi depășesc resursele
mentală”, dificultăţi în serios de medici, ei clar diagnosticat. ne este greu să funcţionăm nor- limitate de energie. Sunt nevoit
de concentrare, redu- te văd perfect sănătos Dacă ai putea, ce ai schimba? mal, este foarte dificil să ne ocu- să evit cam tot ce îmi agravează
cerea capacităţii de din punct de vedere Aș vrea ca boala să fie recu- păm noi înșine de așa ceva. simptomele. Din păcate nu există
muncă, de a face efort fizic deoarece, conform noscută de statul român și de Cum îţi ameliorezi simptomele? un tratament adecvat și specific.

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 19/14 mai 2021

SPITALUL JUDEȚEAN DE Concursul sau examenul va i) copia actului de identitate în i) copia actului de identitate în Înscrierile la concurs se fac la
URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” consta în următoarele probe: in- termen de valabilitate. termen de valabilitate. sediul unității, în termen de 15 zile
FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA) terviu – susținerea proiectului de Taxa de concurs este de 150 de Taxa de concurs este de 150 de calendaristice de la apariția aces-
scoate la CONCURS management, probă scrisă, probă lei. lei. tui anunț, iar concursul se organi-
în conformitate cu prevederile clinică sau practică. Documentele prevăzute la lit. Documentele prevăzute la lit. zează în perioada cuprinsă între
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- Proba scrisă a concursului se d), f) și g) sunt valabile trei luni și d), f) și g) sunt valabile trei luni și 31 și 90 de zile de la publicarea în
borat cu prevederile art. 184 din susține după subiecte din Legea se depun la dosar în termen de va- se depun la dosar în termen de va- „Viața medicală”.
Legea nr. 95/2006, actualizată, cu nr. 95/2006 privind reforma în do- labilitate. labilitate. Relații suplimentare se pot
modificările și completările ulteri- meniul sănătății, cu modificările și Tematica de concurs este cea Tematica de concurs va fi afișa- obține la sediul spitalului – Spla-
oare, următoarele funcții: completările ulterioare și legisla- pentru examenul de medic speci- tă la sediul spitalului. iul Independenței nr. 169, sector
• șef Serviciu Medicină legală; ția secundară aferentă. alist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la 5, București – Serviciul Resurse
• șef Secția Pneumologie; Proba clinică sau proba practi- Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile Umane, sau la tel.: 021.318.05.22,
• șef Secția Chirurgie generală; că se susține pe baza metodologiei sediul unității, în termen de 15 calendaristice de la apariția aces- int. 195.
• șef Secția Reumatologie; stabilite pentru obținerea titlului zile calendaristice de la apariția tui anunț, iar concursul se organi-
• șef Secția Boli infecțioase; de medic specialist. acestui anunț. În cazul în care ul- zează în perioada cuprinsă între REPUBLICARE
• șef Laborator Radiologie și Tematica de concurs este dis- tima zi de înscriere coincide cu o zi 31 și 90 de zile de la publicarea în INSTITUTUL DE
imagistică medicală. ponibilă la sediul spitalului. nelucrătoare, candidații vor putea „Viața medicală”. URGENȚĂ PENTRU BOLI
Dosarul de înscriere la concurs Înscrierile la concurs se fac la depune dosarele de înscriere in- CARDIOVASCULARE ȘI
va cuprinde următoarele acte: sediul unității, Serviciul RUONS, clusiv în prima zi lucrătoare după SPITALUL UNIVERSITAR TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ
a) cerere în care se menționea- în termen de 15 zile de la apariția expirarea celor 15 zile. Concursul DE URGENȚĂ BUCUREȘTI (JUDEȚUL MUREȘ)
ză funcția pentru care dorește să acestui anunț, iar concursul se or- se organizează în perioada cuprin- scoate la CONCURS scoate la CONCURS
candideze; ganizează în termen de minimum să între 31 și 90 de zile de la publi- în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile
b) copie xerox de pe diploma 30 de zile și maximum 90 de zile carea în „Viața medicală”. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
de studii; de la publicarea în „Viața medi- Relații suplimentare se pot ob- tările și modificările ulterioare, ur- tările și modificările ulterioare, ur-
c) adeverință din care să reiasă cală”. În cazul în care ultima zi de ține la tel.: 0237.625.000, int. 278. mătoarele posturi: mătoarele posturi:
confirmarea în gradul profesional; înscriere coincide cu o zi nelucră- • un post cu normă întreagă de • un post cu normă întreagă de
d) acte doveditoare pentru cal- toare, candidații vor putea depune SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ medic primar confirmat în specia- medic în specialitatea Cardiologie
cularea punctajului prevăzut în dosarele de înscriere inclusiv în „SF. IOAN” BUCUREȘTI litatea Anestezie și terapie inten- în cadrul Secției clinice Cardiolo-
Anexa nr. 2 la normele menționate; prima zi lucrătoare după expirarea scoate la CONCURS sivă la Secția clinică ATI; gie I adulți – Terapie acută;
e) declarație pe propria răs- celor 15 zile. în conformitate cu prevederile • două posturi cu normă în- • un post cu normă întreagă de
pundere a candidatului, din care Relații suplimentare se pot ob- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- treagă de medic specialist confir- medic în specialitatea Cardiologie
să rezulte că nu a fost condamnat ține la tel.: 0237.625.000, int. 278. tările și modificările ulterioare, ur- mat în specialitatea Anestezie și în cadrul Secției clinice Cardiolo-
penal pentru fapte ce-l fac incom- mătoarele posturi: terapie intensivă la Secția clinică gie II adulți – USTACC.
patibil cu funcția pentru care do- SPITALUL JUDEȚEAN DE • două posturi cu normă în- ATI; La concurs se pot prezenta
rește să concureze; URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” treagă de medic specialist confir- • trei posturi cu normă întrea- medici cu drept de liberă practică,
f) declarație pe propria răs- FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA) mat în specialitatea ATI la Secția gă de medic rezident ultimul an specialiști sau primari confirmați
pundere a candidatului, din care scoate la CONCURS clinică ATI I; confirmat în specialitatea Aneste- în specialitatea respectivă, rezi-
să rezulte că nu se află în stare de în conformitate cu prevederile • un post cu normă întreagă de zie și terapie intensivă la Secția denți aflați în ultimul an de pre-
incompatibilitate; Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- medic primar confirmat în specia- clinică ATI. gătire în specialitatea în care se
g) certificat privind starea de tările și modificările ulterioare, ur- litatea ATI la Secția clinică ATI II; Dosarul de înscriere la concurs publică postul.
sănătate tip A5; mătoarele posturi: • un post cu normă întreagă de va cuprinde următoarele acte: Dosarul de înscriere la concurs
h) dovadă/adeverință din care • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în spe- a) cerere în care se menționea- va cuprinde următoarele acte:
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a medic primar confirmat în specia- cialitatea Pneumologie la Ambu- ză postul pentru care dorește să a) cerere în care se menționea-
fost sancționat de conducerea uni- litatea Epidemiologie la Serviciul latoriul integrat – Cabinet Pneu- concureze; ză postul pentru care dorește să
tăților în care și-a desfășurat acti- de Prevenire a infecțiilor asociate mologie; b) copie xerox de pe diploma concureze;
vitatea sau de Colegiul Medicilor asistenței medicale; • un post cu normă întreagă de de licență și adeverință/certifica- b) copie xerox de pe diploma
din România; • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specia- tul de specialist sau primar pentru de licență și certificatul de specia-
i) copie xerox a autorizației de medic specialist confirmat în spe- litatea Pneumologie la Ambulato- medici, medici dentiști, farmaciști, list sau primar pentru medici, me-
liberă practică sau a certificatului cialitatea Oncologie medicală la riul integrat – Cabinet Pneumolo- respectiv adeverință de confirmare dici dentiști, farmaciști, respectiv
de membru al Colegiului Medicilor Cabinetul de Oncologie medicală. gie. în gradul profesional pentru bio- adeverință de confirmare în gradul
din România; Dosarul de înscriere la concurs Dosarul de înscriere la concurs logi, biochimiști sau chimiști; profesional pentru biologi, biochi-
j) copia carnetului de muncă va cuprinde următoarele acte: va cuprinde următoarele acte: c) copie a certificatului de miști sau chimiști;
sau, după caz, o adeverință care să a) cerere în care se menționea- a) cerere în care se menționea- membru al organizației profesio- c) copie a certificatului de
ateste confirmarea în specialitate ză postul pentru care dorește să ză postul pentru care dorește să nale cu viza pe anul în curs; membru al organizației profesio-
și vechimea în specialitate; concureze; concureze; d) dovada/înscrisul din care să nale cu viza pe anul în curs;
k) un proiect de management b) copie xerox de pe diploma b) copie xerox de pe diploma rezulte că nu i-a fost aplicată una d) dovada/înscrisul din care să
privind evoluția viitoare a secției/ de licență și adeverință/certifica- de licență și adeverință/certifica- din sancțiunile prevăzute la art. rezulte că nu i-a fost aplicată una
serviciului/laboratorului; tul de specialist sau primar pentru din sancțiunile prevăzute la art.
tul de specialist sau primar pentru 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
medici, medici dentiști, farmaciști,
l) chitanță de plată a taxei de medici, medici dentiști, farmaciști, 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
respectiv adeverință de confirmare
concurs; respectiv adeverință de confirmare la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
în gradul profesional pentru bio-
m) copie a cărții (buletin) de în gradul profesional pentru bio- Legea nr. 95/2006 privind reforma art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
logi, biochimiști sau chimiști;
identitate; logi, biochimiști sau chimiști; în domeniul sănătății, republicată, Legea nr. 95/2006 privind reforma
c) copie a certificatului de
n) certificat de căsătorie (dacă c) copie a certificatului de cu modificările ulterioare; în domeniul sănătății, republicată,
membru al organizației profesio-
este cazul). membru al organizației profesio- e) acte doveditoare pentru cal- cu modificările ulterioare;
nale cu viza pe anul în curs și copie
Taxa de concurs este de 150 de nale cu viza pe anul în curs; cularea punctajului prevăzut în e) acte doveditoare pentru cal-
asigurare malpraxis;
lei, care se va achita la sediul spi- d) dovada/înscrisul din care să Anexa nr. 3 la ordin; cularea punctajului prevăzut în
d) dovada/înscrisul din care să
talului. rezulte că nu i-a fost aplicată una f) cazierul judiciar; Anexa nr. 3 la ordin;
rezulte că nu i-a fost aplicată una
La concurs se pot prezenta me- din sancțiunile prevăzute la art. g) certificat medical din care f) cazierul judiciar;
din sancțiunile prevăzute la art.
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. să rezulte că este apt din punct de g) certificat medical din care
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
în specialitatea postului, speciali- 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv vedere fizic și neuropsihic pentru să rezulte că este apt din punct de
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
tate pe care o practică în mod cu- la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din exercitarea activității pentru pos- vedere fizic și neuropsihic pentru
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
rent și în care sunt confirmați prin Legea nr. 95/2006 privind reforma tul pentru care candidează; exercitarea activității pentru pos-
Legea nr. 95/2006 privind reforma
ordin al m.s.p. (vechimea în speci- în domeniul sănătății, republicată, h) chitanță de plată a taxei de tul pentru care candidează;
în domeniul sănătății, republicată,
alitate decurge de la data confir- cu modificările ulterioare; concurs; h) chitanță de plată a taxei de
cu modificările ulterioare;
mării și încadrării ca specialist). e) acte doveditoare pentru cal- i) copia actului de identitate în concurs;
e) acte doveditoare pentru cal-
Persoanele sancționate în ulti- cularea punctajului prevăzut în cularea punctajului prevăzut în termen de valabilitate. i) copia actului de identitate în
mii 2 ani de unitățile la care au fost Anexa nr. 3 la ordin; Anexa nr. 3 la ordin; Taxa de concurs este de 150 de termen de valabilitate.
angajate sau de Colegiul Medicilor f) cazierul judiciar; f) cazierul judiciar; lei. Taxa de concurs este de 150 de
din România, precum și cele căro- g) certificat medical din care g) certificat medical din care Documentele prevăzute la lit. lei.
ra le-a încetat contractul de admi- să rezulte că este apt din punct de să rezulte că este apt din punct de d), f) și g) sunt valabile trei luni și Documentele prevăzute la lit.
nistrare în condițiile stabilite la vedere fizic și neuropsihic pentru vedere fizic și neuropsihic pentru se depun la dosar în termen de va- d), f) și g) sunt valabile trei luni și
art. 5, lit. b), c) sau d), sau cele care exercitarea activității pentru pos- exercitarea activității pentru pos- labilitate. se depun la dosar în termen de va-
au împlinit vârsta de pensionare tul pentru care candidează; tul pentru care candidează; Tematica de concurs este cea labilitate.
conform legii, nu pot participa la h) chitanță de plată a taxei de h) chitanță de plată a taxei de pentru examenul de medic speci- Tematica de concurs va fi afișa-
concurs. concurs; concurs; alist în specialitatea postului. tă la sediul institutului.
2 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Posturi scoase la concurs
Înscrierile la concurs se fac la REPUBLICARE logie-imagistică medicală pentru list sau primar pentru medici, me- f) cazierul judiciar;
sediul unității, în termen de 15 zile SPITALUL JUDEȚEAN DE Laboratorul de Radiologie și ima- dici dentiști, farmaciști, respectiv g) certificat medical din care
calendaristice de la apariția aces- URGENȚĂ PITEȘTI (JUDEȚUL gistică medicală; adeverință de confirmare în gradul să rezulte că este apt din punct de
tui anunț, iar concursul se organi- ARGEȘ) • un post cu normă întreagă de profesional pentru biologi, biochi- vedere fizic și neuropsihic pentru
zează în perioada cuprinsă între scoate la CONCURS medic în specialitatea Epidemio- miști sau chimiști; exercitarea activității pentru pos-
31 și 90 de zile de la publicarea în în conformitate cu prevederile logie la Compartimentul Prevenire c) copie a certificatului de tul pentru care candidează;
„Viața medicală”. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- infecții asociate asistenței medi- membru al organizației profesio- h) chitanță de plată a taxei de
tările și modificările ulterioare, ur- cale; nale cu viza pe anul în curs; concurs;
SPITALUL MUNICIPAL mătoarele posturi: • un post cu normă întreagă de d) dovada/înscrisul din care să i) copia actului de identitate în
FĂLTICENI (JUDEȚUL SUCEAVA) • trei posturi cu normă întrea- medic în specialitatea Medicină de rezulte că nu i-a fost aplicată una termen de valabilitate.
scoate la CONCURS gă de medic în specialitatea Ane- familie la Camera de Gardă; din sancțiunile prevăzute la art. Taxa de concurs este de 150 de
în conformitate cu prevederile stezie și terapie intensivă la Secția • un post cu normă întreagă de 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. lei.
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- ATI; medic în specialitatea ATI la Com- 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv Documentele prevăzute la lit.
tările și modificările ulterioare, ur- • două posturi cu normă în- partimentul ATI. la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din d), f) și g) sunt valabile trei luni și
mătoarele posturi: treagă de medic în specialitatea La concurs se pot prezenta Legea nr. 95/2006 privind reforma se depun la dosar în termen de va-
• un post cu normă întreagă de Radiologie-imagistică medicală în medici cu drept de liberă practică, în domeniul sănătății, republicată, labilitate.
medic specialist confirmat în spe- cadrul Laboratorului de Radiolo- specialiști sau primari confirmați cu modificările ulterioare; Tematica de concurs va fi afișa-
cialitatea Neonatologie la Com- gie și imagistică medicală; în specialitatea respectivă, rezi- e) acte doveditoare pentru cal- tă la sediul spitalului.
partimentul Neonatologie; • un post cu normă întreagă de denți aflați în ultimul an de pre- cularea punctajului prevăzut în Înscrierile la concurs se fac la
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină in- gătire în specialitatea în care se Anexa nr. 3 la ordin; sediul unității, în termen de 15 zile
medic specialist confirmat în spe- ternă la Secția Medicină internă II. publică postul. f) cazierul judiciar; calendaristice de la apariția aces-
cialitatea Medicină de urgență la La concurs se pot prezenta Dosarul de înscriere la concurs g) certificat medical din care tui anunț, iar concursul se organi-
CPU; medici cu drept de liberă practică, va cuprinde următoarele acte: să rezulte că este apt din punct de zează în perioada cuprinsă între
specialiști sau primari confirmați a) cerere în care se menționea- vedere fizic și neuropsihic pentru 31 și 90 de zile de la publicarea în
• un post cu normă întreagă de
în specialitatea respectivă, rezi- ză postul pentru care dorește să exercitarea activității pentru pos- „Viața medicală”.
medic specialist confirmat în spe-
denți aflați în ultimul an de pre- concureze;
cialitatea Medicină generală, cu tul pentru care candidează;
gătire în specialitatea în care se b) copie xerox de pe diploma SPITALUL JUDEȚEAN
competență/atestat în Medicină h) chitanță de plată a taxei de
publică postul. de licență și certificatul de specia- DE URGENȚĂ TÂRGU JIU
de urgență, la CPU; concurs;
Dosarul de înscriere la concurs list sau primar pentru medici, me- (JUDEȚUL GORJ)
• un post cu normă întreagă de i) copia actului de identitate în
va cuprinde următoarele acte: dici dentiști, farmaciști, respectiv scoate la CONCURS
medic specialist confirmat în spe- termen de valabilitate.
a) cerere în care se menționea- adeverință de confirmare în gradul în conformitate cu prevederile
cialitatea Boli infecțioase; Taxa de concurs este de 150 de
ză postul pentru care dorește să profesional pentru biologi, biochi- Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
• două posturi cu normă în- lei și se va achita la casieria spita-
concureze; miști sau chimiști; borat cu prevederile art. 185 din
treagă de medic specialist con- b) copie xerox de pe diploma lului.
c) copie a certificatului de Legea nr. 95/2006, republicată, cu
firmat în specialitatea Radiolo- de licență și adeverință/certifica- membru al organizației profesio- Documentele prevăzute la lit. modificările și completările ulteri-
gie-imagistică medicală; tul de specialist sau primar pentru nale cu viza pe anul în curs; d), f) și g) sunt valabile trei luni și oare, următoarele funcții:
• un post cu normă întreagă de medici, medici dentiști, farmaciști, d) dovada/înscrisul din care să se depun la dosar în termen de va- • șef Secția Endocrinologie;
medic rezident ultimul an confir- respectiv adeverință de confirmare rezulte că nu i-a fost aplicată una labilitate. • șef Secția Neonatologie;
mat în specialitatea ATI la Secția în gradul profesional pentru bio- din sancțiunile prevăzute la art. Tematica de concurs este cea • șef Secția Neurologie;
ATI. logi, biochimiști sau chimiști; 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 pentru examenul de medic speci- • șef Secția ATI I;
Dosarul de înscriere la concurs c) copie a certificatului de alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la alist în specialitatea postului și se • șef Secția Chirurgie generală
va cuprinde următoarele acte: membru al organizației profesio- art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din va afișa la sediul spitalului și pe si- I;
a) cerere în care se menționea- nale cu viza pe anul în curs; Legea nr. 95/2006 privind reforma te-ul acestuia. • șef Secția ATI II;
ză postul pentru care dorește să d) dovada/înscrisul din care să în domeniul sănătății, republicată, Înscrierile la concurs se fac la • șef Secția ORL;
concureze; rezulte că nu i-a fost aplicată una cu modificările ulterioare; sediul unității, în termen de 15 zile • șef Secția Oftalmologie;
b) copie xerox de pe diploma din sancțiunile prevăzute la art. e) acte doveditoare pentru cal- calendaristice de la apariția aces- • șef Secția Recuperare, medi-
de licență și adeverință/certifica- 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 cularea punctajului prevăzut în tui anunț, iar concursul se organi- cină fizică și balneologie;
tul de specialist sau primar pentru alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la Anexa nr. 3 la ordin; zează în perioada cuprinsă între • șef Secția Boli infecțioase;
medici, medici dentiști, farmaciști, art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din f) cazierul judiciar; 31 și 90 de zile de la publicarea în • șef Secția Dermato-venerolo-
respectiv adeverință de confirmare Legea nr. 95/2006 privind reforma g) certificat medical din care „Viața medicală”. gie;
în gradul profesional pentru bio- în domeniul sănătății, republicată, să rezulte că este apt din punct de Relații suplimentare se pot ob- • șef Laborator Radiologie și
logi, biochimiști sau chimiști; cu modificările ulterioare; vedere fizic și neuropsihic pentru ține la Compartimentul RUNOS, imagistică medicală;
c) copie a certificatului de e) acte doveditoare pentru cal- exercitarea activității pentru pos- tel.: 0261.706.200. • șef Laborator Explorări func-
membru al organizației profesio- cularea punctajului prevăzut în tul pentru care candidează; ționale;
nale cu viza pe anul în curs; Anexa nr. 3 la ordin; h) chitanță de plată a taxei de SPITALUL ORĂȘENESC • șef Serviciul Anatomie pato-
d) dovada/înscrisul din care să f) cazierul judiciar; concurs; BARAOLT (JUDEȚUL COVASNA) logică;
rezulte că nu i-a fost aplicată una g) certificat medical din care i) copia actului de identitate în scoate la CONCURS • șef Serviciul Medicină legală.
din sancțiunile prevăzute la art. să rezulte că este apt din punct de termen de valabilitate. în conformitate cu prevederile Dosarul de înscriere la concurs
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. vedere fizic și neuropsihic pentru Taxa de concurs este de 150 de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- va cuprinde următoarele acte:
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv exercitarea activității pentru pos- lei și se va achita la casieria spita- tările și modificările ulterioare, ur- a) cerere în care se menționea-
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din tul pentru care candidează; lului. mătoarele posturi: ză funcția pentru care dorește să
Legea nr. 95/2006 privind reforma h) chitanță de plată a taxei de Documentele prevăzute la lit. • un post cu normă întreagă candideze;
în domeniul sănătății, republicată, concurs; d), f) și g) sunt valabile trei luni și de medic specialist confirmat în b) copie xerox de pe diploma
cu modificările ulterioare; i) copia actului de identitate în se depun la dosar în termen de va- specialitatea Cardiologie în cadrul de studii;
e) acte doveditoare pentru cal- termen de valabilitate. labilitate. Compartimentului Medicină in- c) adeverință din care să reiasă
cularea punctajului prevăzut în Taxa de concurs este de 150 de Tematica de concurs este cea ternă; confirmarea în gradul profesional;
Anexa nr. 3 la ordin; lei și se achită la casieria spitalu- pentru examenul de medic speci- d) acte doveditoare pentru cal-
• un post cu normă întreagă de
f) cazierul judiciar; lui. alist în specialitatea postului și se cularea punctajului prevăzut în
medic specialist confirmat în spe-
g) certificat medical din care Documentele prevăzute la lit. va afișa la sediul spitalului și pe si- Anexa nr. 2 la normele menționa-
cialitatea Medicină internă în ca-
să rezulte că este apt din punct de d), f) și g) sunt valabile trei luni și te-ul acestuia. te;
drul Compartimentului Medicină
se depun la dosar în termen de va- Înscrierile la concurs se fac la e) declarație pe propria răs-
vedere fizic și neuropsihic pentru internă.
labilitate. sediul unității, în termen de 15 zile pundere a candidatului, din care
exercitarea activității pentru pos- Dosarul de înscriere la concurs
Tematica de concurs este cea calendaristice de la apariția aces- să rezulte că nu a fost condamnat
tul pentru care candidează; va cuprinde următoarele acte:
pentru examenul de medic speci- tui anunț, iar concursul se organi- penal pentru fapte ce-l fac incom-
h) chitanță de plată a taxei de a) cerere în care se menționea-
alist în specialitatea postului, pos- zează în perioada cuprinsă între patibil cu funcția pentru care do-
concurs; ză postul pentru care dorește să
tată pe site-ul Ministerului Sănă- 31 și 90 de zile de la publicarea în rește să concureze;
i) copia actului de identitate în concureze;
tății. „Viața medicală”. f) declarație pe propria răs-
termen de valabilitate. b) copie xerox de pe diploma
Înscrierile la concurs se fac la Relații suplimentare se pot ob- pundere a candidatului, din care
Taxa de concurs este de 150 de de licență și adeverință/certifica-
sediul unității, în termen de 15 zile ține la Compartimentul RUNOS, să rezulte că nu se află în stare de
lei și se va achita la casieria spita- calendaristice de la apariția aces- tel.: 0261.706.200. tul de specialist sau primar pentru incompatibilitate;
lului. tui anunț, iar concursul se organi- medici, medici dentiști, farmaciști, g) certificat privind starea de
Documentele prevăzute la lit. zează în perioada cuprinsă între SPITALUL MUNICIPAL CAREI respectiv adeverință de confirmare sănătate;
d), f) și g) sunt valabile trei luni și 31 și 90 de zile de la publicarea în (JUDEȚUL SATU MARE) în gradul profesional pentru bio- h) dovadă/adeverință din care
se depun la dosar în termen de va- „Viața medicală”. scoate la CONCURS logi, biochimiști sau chimiști; să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
labilitate. în conformitate cu prevederile c) copie a certificatului de fost sancționat de conducerea uni-
Tematica și bibliografia de REPUBLICARE Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- membru al organizației profesio- tăților în care și-a desfășurat acti-
concurs sunt cele pentru exame- SPITALUL MUNICIPAL CAREI tările și modificările ulterioare, un nale cu viza pe anul în curs; vitatea sau de Colegiul Medicilor
nul de medic specialist în speci- (JUDEȚUL SATU MARE) post cu normă întreagă de medic d) dovada/înscrisul din care să din România;
alitatea postului și poate fi găsită scoate la CONCURS specialist confirmat în speciali- rezulte că nu i-a fost aplicată una i) copie xerox a autorizației de
pe site-ul Ministerului Sănătății la în conformitate cu prevederile tatea Medicină de laborator în din sancțiunile prevăzute la art. liberă practică sau a certificatului
rubrica Tematici. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- cadrul Laboratorului de Analize 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. de membru al Colegiului Medicilor
Înscrierile la concurs se fac la tările și modificările ulterioare, ur- medicale. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv din România;
sediul unității, str. Ion Creangă nr. mătoarele posturi: Dosarul de înscriere la concurs la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din j) copia carnetului de muncă
1, în termen de 15 zile calendaris- • un post cu normă întreagă de va cuprinde următoarele acte: Legea nr. 95/2006 privind reforma sau, după caz, o adeverință care să
tice de la apariția acestui anunț, medic în specialitatea Medicină a) cerere în care se menționea- în domeniul sănătății, republicată, ateste confirmarea în specialitate
iar concursul se organizează în internă la Compartimentul Boli ză postul pentru care dorește să cu modificările ulterioare; și vechimea în specialitate;
perioada cuprinsă între 31 și 90 cronice; concureze; e) acte doveditoare pentru cal- k) un proiect de management
de zile de la publicarea în „Viața • un post cu normă întreagă b) copie xerox de pe diploma cularea punctajului prevăzut în privind evoluția viitoare a secției/
medicală”. de medic în specialitatea Radio- de licență și certificatul de specia- Anexa nr. 3 la ordin; laboratorului/serviciului;
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 3
l) chitanță de plată a taxei de și completările ulterioare și legis- • șef Secția Psihiatrie; activitatea sau de Colegiul Medi- stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d),
concurs. lația secundară aferentă. • șef Laborator Radiologie și cilor din România; sau cele care au împlinit vârsta de
Originalele actelor se prezin- Proba clinică sau proba practi- imagistică medicală. i) copie xerox a autorizației de pensionare conform legii, nu pot
tă la depunerea dosarului pentru că se susține pe baza metodologiei Dosarul de înscriere la concurs liberă practică sau a certificatului participa la concurs.
conformitatea exemplarelor xero- stabilite pentru obținerea titlului va cuprinde următoarele acte: de membru al Colegiului Medici- Concursul sau examenul va
copiate depuse la dosar. de medic specialist. a) cerere în care se menționea- lor din România; consta în următoarele probe: in-
Taxa de concurs este de 250 de Tematica și bibliografia pen- ză funcția pentru care dorește să j) copia carnetului de muncă terviu – susținerea proiectului de
lei și se achită la casieria spitalu- tru proba scrisă, proba clinică sau sau, după caz, o adeverință care să management, probă scrisă, probă
candideze;
proba practică, precum și infor- ateste confirmarea în specialitate clinică sau practică.
lui. b) copie xerox de pe diploma
mații privind structura proiectului și vechimea în specialitate; Proiectul de specialitate tre-
La concurs se pot prezenta de studii;
de management și modalitatea de buie să fie realizat individual de
medici cu o vechime de cel puțin 5 c) adeverință din care să reiasă k) un proiect de management
redactare se obțin de la Serviciul către candidat, să rezolve proble-
ani în specialitatea postului, spe- confirmarea în gradul profesional; privind evoluția viitoare a secției/
RUONS al spitalului. mele solicitate într-un volum de
cialitate pe care o practică în mod d) acte doveditoare pentru laboratorului;
maximum 10 pagini tehnoredac-
curent și în care sunt confirmați Înscrierile la concurs se fac la calcularea punctajului prevă- l) chitanță de plată a taxei de
tate pe calculator cu font de 14.
prin ordin al m.s.p. (vechimea în sediul unității, str. Progresului nr. concurs.
zut în Anexa nr. 2 la normele Proba scrisă a concursului se
specialitate decurge de la data 18 – Serviciul RUONS, în termen Taxa de concurs este de 150 de
menționate; susține după subiecte din Legea
confirmării și încadrării ca speci- de 15 zile de la apariția acestui lei și se plătește la casieria spita-
e) declarație pe propria răs- nr. 95/2006 privind reforma în do-
anunț, iar concursul se organizea- lului.
alist). pundere a candidatului, din care meniul sănătății, cu modificările
ză în termen de minimum 30 de La concurs se pot prezenta și completările ulterioare și legis-
Persoanele sancționate în ul- să rezulte că nu a fost condamnat
zile și maximum 90 de zile de la medici cu o vechime de cel puțin 5 lația secundară aferentă.
timii 2 ani de unitățile la care au penal pentru fapte ce-l fac incom-
publicarea în „Viața medicală”. ani în specialitatea postului, spe- Proba clinică sau proba practi-
fost angajate sau de Colegiul Me- patibil cu funcția pentru care do-
Relații suplimentare se pot cialitate pe care o practică în mod că se susține pe baza metodologiei
dicilor din România, precum și rește să concureze;
obține la Serviciul RUONS, tel.: curent și în care sunt confirmați stabilite pentru obținerea titlului
cele cărora le-a încetat contrac- f) declarație pe propria răs-
0253.237.233, int. 307. prin ordin al m.s.p. (vechimea în de medic specialist.
tul de administrare în condițiile pundere a candidatului, din care specialitate decurge de la data Înscrierile la concurs se fac la
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), SPITALUL MUNICIPAL să rezulte că nu se află în stare de confirmării și încadrării ca speci- sediul unității, în termen de 15
sau cele care au împlinit vârsta de DOROHOI incompatibilitate; alist). zile de la apariția acestui anunț,
pensionare conform legii, nu pot (JUDEȚUL BOTOȘANI) g) certificat privind starea de Persoanele sancționate în ul- iar concursul se organizează în
participa la concurs. scoate la CONCURS sănătate; timii 2 ani de unitățile la care au termen de minimum 30 de zile și
Spitalul oferă toate drepturile în conformitate cu prevederile h) dovadă/adeverință din care fost angajate sau de Colegiul Me- maximum 90 de zile de la publica-
prevăzute în Contractul colectiv Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- să rezulte că în ultimii 2 ani nu dicilor din România, precum și rea în „Viața medicală”.
de muncă, Regulamentul intern și borat cu prevederile art. 184 din a fost sancționat de conducerea cele cărora le-a încetat contrac- Relații suplimentare se pot ob-
legislația în vigoare. Legea nr. 95/2006, actualizată, cu unităților în care și-a desfășurat tul de administrare în condițiile ține la tel.: 0231.610.179.
Concursul sau examenul va modificările și completările ulteri-
consta în următoarele probe: in- oare, următoarele funcții:
terviu – susținerea proiectului de • șef Secția Medicină internă Societatea Română de Medicină Fizică de Recuperare şi
management, probă scrisă, probă II; Balneoclimatologie (SRMFRB), împreună cu Asociația Română de
clinică sau practică. • șef Secția Neurologie; Balneologie (ARB), organizează, în perioada 1-5 septembrie 2021,
Proba scrisă a concursului se • șef Secția ATI; Congresul Național Anual de Medicină Fizică, de Recuperare și
susține după subiecte din Legea • șef Secția Obstetrică-gineco- Balneologie, cu participare internațională, într-o variantă hibridă –
nr. 95/2006 privind reforma în do- logie; inclusiv prin participare fizică – la Covasna sau/și online, pe platforma
meniul sănătății, cu modificările • șef Secția Pediatrie; zoom a evenimentului.
Detalii pe https://bioclima.ro/Congres2021.php
E-mail: office@srmfrb.ro E-mail: office@bioclima.ro
Website: srmfrb.ro Website: bioclima.ro
C.M.I. Dr. SÂRBU DOINIŢA,
cu sediul în București,
str. Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3
(fosta Policlinică Titan) angajează medic specialist reumatolog. Clinică medicală de excelență,
Relaţii la tel. 0745.056.116 cu o experiență de peste 14 ani pe piața serviciilor medicale în specialitatea Diabet, Nutriție și Boli
Metabolice, beneficiind de o echipă medicală de un profesionalism deosebit, situată în partea de nord a
Bucureștiului, zona Băneasa, Sectorul 1, dorește colaborare în regim full-time,
S.C. General Praxis SRL, în baza unui contract de prestări servicii (PFI/SRL) cu
cabinet medical cu doi medici de familie, în contract cu CJAS MEDIC SPECIALIST/PRIMAR CARDIOLOG, în contract cu CASMB.
Hunedoara, angajăm medic de familie cu posibilitate preluare Oferim pachet salarial atractiv, beneficii suplimentare pentru consultațiile cu plată, inclusiv asigurarea
cabinet. Haţeg, judeţul Hunedoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 7 chiriei, dacă persoana respectivă are domiciliul în provincie. Cerințe obligatorii: persoană foarte serioasă,
Informaţii la tel.: 0354.418.871 dedicată profesiei și punctuală.
Relații suplimentare la tel. 0762.664.974, e-mail contact@nutrilife.ro.

Clinică multidisciplinară din București


axată pe medicina cardiovasculară
angajează medic specialist sau primar cardiolog pentru operare contract CASMB,
precum și medici colaboratori în specialităţile Cardiologie, Pneumologie, Diabet, nutriţie și
boli metabolice, Endocrinologie.
Detalii și relaţii: tel. 0724.258.764; e-mail: laborator@eucardios.ro
4 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Posturi scoase la concurs
SPITALUL MUNICIPAL b) copie xerox de pe diploma să rezulte că este apt din punct de Relații suplimentare se pot zează în perioada cuprinsă între
DOROHOI de licență și certificatul de specia- vedere fizic și neuropsihic pentru obține la Serviciul RUNOS, tel.: 31 și 90 de zile de la publicarea în
(JUDEȚUL BOTOȘANI) list sau primar pentru medici, me- exercitarea activității pentru pos- 0256.221.553. „Viața medicală”.
scoate la CONCURS dici dentiști, farmaciști, respectiv tul pentru care candidează; Relații suplimentare se pot
în conformitate cu prevederile adeverință de confirmare în gradul h) chitanță de plată a taxei de SPITALUL JUDEȚEAN DE obține la Serviciul RUNO, tel.:
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- profesional pentru biologi, biochi- concurs; URGENȚĂ SLATINA 0349.802.550.
tările și modificările ulterioare, ur- miști sau chimiști; i) copia actului de identitate în (JUDEȚUL OLT)
mătoarele posturi: c) copie a certificatului de termen de valabilitate. scoate la CONCURS REPUBLICARE
• un post cu normă întreagă de membru al organizației profesio- Taxa de concurs este de 150 de în conformitate cu prevederile SPITALUL ORĂȘENESC „DR.
medic primar confirmat în specia- nale cu viza pe anul în curs; lei. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- GEORGE TRIFON” NĂSĂUD
litatea Epidemiologie; d) dovada/înscrisul din care să Documentele prevăzute la lit. tările și modificările ulterioare, ur- (JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD)
• un post cu normă întreagă de rezulte că nu i-a fost aplicată una d), f) și g) sunt valabile trei luni și mătoarele posturi: scoate la CONCURS
medic specialist confirmat în spe- din sancțiunile prevăzute la art. se depun la dosar în termen de va- • două posturi cu normă în- în conformitate cu prevederile
cialitatea Cardiologie; 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. labilitate. treagă de medic rezident ultimul Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
• un post cu normă întreagă de 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv Tematica de concurs este cea an confirmat în specialitatea Ane- tările și modificările ulterioare, ur-
medic specialist confirmat în spe- la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din pentru examenul de medic speci- stezie și terapie intensivă la Secția mătoarele posturi:
cialitatea Radiologie-imagistică Legea nr. 95/2006 privind reforma alist în specialitatea postului. ATI; • un post cu normă întreagă de
medicală; în domeniul sănătății, republicată, Înscrierile la concurs se fac • un post cu normă întreagă medic în specialitatea Pediatrie la
• un post cu normă întreagă de cu modificările ulterioare; la sediul unității, str. Argeșului de medic specialist confirmat în Secția Pediatrie;
medic specialist confirmat în spe- e) acte doveditoare pentru cal- nr. 134, în termen de 15 zile ca- specialitatea Anestezie și terapie • un post cu normă întreagă
cialitatea ATI; cularea punctajului prevăzut în lendaristice de la apariția acestui intensivă la Secția ATI; de medic în specialitatea Radiolo-
• un post cu normă întreagă de Anexa nr. 3 la ordin; anunț, iar concursul se organizea- • un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în spe- gie-imagistică medicală în cadrul
f) cazierul judiciar; ză în perioada cuprinsă între 31 și biolog principal pentru Laborato- Laboratorului de Radiologie și
cialitatea Pediatrie;
g) certificat medical din care 90 de zile de la publicarea în „Viața rul de Analize medicale cu punct imagistică medicală;
• un post cu jumătate de nor-
să rezulte că este apt din punct de medicală”. de lucru Scornicești; • un post cu normă întreagă de
mă de medic Medicină generală cu
vedere fizic și neuropsihic pentru Relații suplimentare se pot ob- • un post cu normă întreagă medic în specialitatea Pneumolo-
drept de liberă practică în cadrul
exercitarea activității pentru pos- ține la tel.: 0242.515.931, int. 237. de medic specialist confirmat în gie la Cabinetul de Pneumologie
S.M.C.
tul pentru care candidează; specialitatea Sănătate publică și din cadrul Ambulatoriului inte-
Dosarul de înscriere la concurs
h) chitanță de plată a taxei de SPITALUL CLINIC MUNICIPAL management la Serviciul de Ma- grat;
va cuprinde următoarele acte:
concurs; DE URGENȚĂ TIMIȘOARA nagement al calității serviciilor de • un post cu normă întreagă de
a) cerere în care se menționea-
i) copia actului de identitate în (JUDEȚUL TIMIȘ) sănătate. medic în specialitatea Neurologie
ză postul pentru care dorește să
concureze; termen de valabilitate. scoate la CONCURS Dosarul de înscriere la concurs la Compartimentul Neurologie;
b) copie xerox de pe diploma Taxa de concurs este de 150 de în conformitate cu prevederile va cuprinde următoarele acte: • un post cu normă întreagă de
de licență și certificatul de specia- lei. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- a) cerere în care se menționea- medic în specialitatea Medicină de
list sau primar pentru medici, me- Documentele prevăzute la lit. tările și modificările ulterioare, ur- ză postul pentru care dorește să urgență la Camera de Gardă;
dici dentiști, farmaciști, respectiv d), f) și g) sunt valabile trei luni și mătoarele posturi: concureze; • un post cu normă întreagă de
adeverință de confirmare în gradul se depun la dosar în termen de va- • un post cu normă întreagă de b) copie xerox de pe diploma medic în specialitatea Medicină
profesional pentru biologi, biochi- labilitate. medic specialist confirmat în spe- de licență și certificatul de specia- internă la Secția Medicină internă.
miști sau chimiști; Tematica de concurs este ace- cialitatea Medicină de urgență la list sau primar pentru medici, me- La concurs se pot prezenta
c) copie a certificatului de eași cu tematica pentru concursul UPU; dici dentiști, farmaciști, respectiv medici cu drept de liberă practică,
membru al organizației profesio- de medic stomatolog cu drept de • un post cu jumătate de nor- adeverință de confirmare în gradul specialiști sau primari confirmați
nale cu viza pe anul în curs; liberă practică, publicată pe site-ul mă de medic specialist confirmat profesional pentru biologi, biochi- în specialitatea respectivă, rezi-
d) dovada/înscrisul din care să Ministerului Sănătății. în specialitatea Medicină de ur- miști sau chimiști; denți aflați în ultimul an de pre-
rezulte că nu i-a fost aplicată una Înscrierile la concurs se fac la gență la UPU. c) copie a certificatului de gătire în specialitatea în care se
din sancțiunile prevăzute la art. Biroul Resurse Umane al Primări- Dosarul de înscriere la concurs membru al organizației profesio- publică postul.
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. ei orașului Mioveni, în termen de va cuprinde următoarele acte: nale cu viza pe anul în curs; Dosarul de înscriere la concurs
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv 15 zile calendaristice de la apariția a) cerere în care se menționea- d) dovada/înscrisul din care să
va cuprinde următoarele acte:
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din acestui anunț, iar concursul se or- ză postul pentru care dorește să rezulte că nu i-a fost aplicată una
a) cerere în care se menționea-
Legea nr. 95/2006 privind reforma ganizează în perioada cuprinsă în- concureze; din sancțiunile prevăzute la art.
ză postul pentru care dorește să
în domeniul sănătății, republicată, tre 31 și 90 de zile de la publicarea b) copie xerox de pe diploma 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
concureze;
cu modificările ulterioare; în „Viața medicală”. de licență și adeverință/certifica- 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
b) copie xerox de pe diploma
e) acte doveditoare pentru cal- Relații suplimentare se pot ob- tul de specialist sau primar pentru la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
de licență și certificatul de specia-
cularea punctajului prevăzut în ține la Biroul Resurse Umane din medici, medici dentiști, farmaciști, Legea nr. 95/2006 privind reforma
list sau primar pentru medici, me-
Anexa nr. 3 la ordin; cadrul Primăriei orașului Mioveni, respectiv adeverință de confirmare în domeniul sănătății, republica-
dici dentiști, farmaciști, respectiv
f) cazierul judiciar; bd. Dacia nr. 1, etaj 2, camera 34, în gradul profesional pentru bio- tă, cu modificările ulterioare, ori
adeverință de confirmare în gradul
g) certificat medical din care sau la tel.: 0348.455.455. logi, biochimiști sau chimiști; cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
profesional pentru biologi, biochi-
să rezulte că este apt din punct de c) copie a certificatului de d) din Legea nr. 460/2003 privind
miști sau chimiști;
vedere fizic și neuropsihic pentru SPITALUL MUNICIPAL membru al organizației profesio- exercitarea profesiunilor de bi-
exercitarea activității pentru pos- c) copie a certificatului de
OLTENIȚA nale cu viza pe anul în curs; ochimist, biolog și chimist, înfiin-
tul pentru care candidează; membru al organizației profesio-
(JUDEȚUL CĂLĂRAȘI) d) dovada/înscrisul din care să țarea, organizarea și funcționarea
h) chitanță de plată a taxei de nale cu viza pe anul în curs;
scoate la CONCURS rezulte că nu i-a fost aplicată una OBBCSSR;
concurs; d) dovada/înscrisul din care să
în conformitate cu prevederile din sancțiunile prevăzute la art. e) acte doveditoare pentru cal-
i) copia actului de identitate în rezulte că nu i-a fost aplicată una
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. cularea punctajului prevăzut în
termen de valabilitate. din sancțiunile prevăzute la art.
tările și modificările ulterioare, un 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv Anexa nr. 3 la ordin;
Taxa de concurs este de 150 de 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
post cu normă întreagă de medic la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din f) cazierul judiciar;
lei și se plătește la casieria spitalu- g) certificat medical format A5 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
primar confirmat în specialitatea Legea nr. 95/2006 privind reforma
lui. din care să rezulte că este apt din art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Diabet zaharat, nutriție și boli în domeniul sănătății, republicată,
Documentele prevăzute la lit. metabolice la Cabinetul de Diabet cu modificările ulterioare; punct de vedere fizic și neuropsi- Legea nr. 95/2006 privind reforma
d), f) și g) sunt valabile trei luni și zaharat, nutriție și boli metabolice e) acte doveditoare pentru cal- hic pentru exercitarea activității în domeniul sănătății, republicată,
se depun la dosar în termen de va- – cabinet spital. cularea punctajului prevăzut în pentru postul pentru care candi- cu modificările ulterioare;
labilitate. Dosarul de înscriere la concurs Anexa nr. 3 la ordin; dează; e) acte doveditoare pentru cal-
Tematica de concurs va fi afișa- va cuprinde următoarele acte: f) cazierul judiciar; h) chitanță de plată a taxei de cularea punctajului prevăzut în
tă la sediul spitalului. a) cerere în care se menționea- g) certificat medical din care concurs; Anexa nr. 3 la ordin;
Înscrierile la concurs se fac la ză postul pentru care dorește să să rezulte că este apt din punct de i) copia actului de identitate în f) cazierul judiciar;
sediul unității, în termen de 15 zile concureze; vedere fizic și neuropsihic pentru termen de valabilitate; g) certificat medical din care
calendaristice de la apariția aces- b) copie xerox de pe diploma exercitarea activității pentru pos- j) copie a documentelor privind să rezulte că este apt din punct de
tui anunț, iar concursul se organi- de licență și certificatul de specia- tul pentru care candidează; schimbarea numelui (certificat de vedere fizic și neuropsihic pentru
zează în perioada cuprinsă între list sau primar pentru medici, me- h) chitanță de plată a taxei de căsătorie, certificat de divorț, ho- exercitarea activității pentru pos-
31 și 90 de zile de la publicarea în dici dentiști, farmaciști, respectiv concurs; tărâre judecătorească etc.). tul pentru care candidează – A5;
„Viața medicală”. adeverință de confirmare în gradul i) copia actului de identitate în Taxa de concurs este de 150 de h) chitanță de plată a taxei de
Relații suplimentare se pot ob- profesional pentru biologi, biochi- termen de valabilitate. lei și se achită la sediul unității la concurs;
ține la tel.: 0231.610.179. miști sau chimiști; Taxa de concurs este de 150 de data depunerii dosarului. i) copia actului de identitate în
c) copie a certificatului de lei. Documentele prevăzute la lit. termen de valabilitate.
PRIMĂRIA ORAȘULUI MIOVENI membru al organizației profesio- Documentele prevăzute la lit. e), h) și i) sunt valabile trei luni, iar Taxa de concurs este de 150 de
(JUDEȚUL ARGEȘ) nale cu viza pe anul în curs; d), f) și g) sunt valabile trei luni și cazierul judiciar are valabilitate lei.
scoate la CONCURS d) dovada/înscrisul din care să se depun la dosar în termen de va- șase luni; documentele se depun Documentele prevăzute la lit.
în conformitate cu prevederile rezulte că nu i-a fost aplicată una labilitate. la dosar în termen de valabilitate. d), f) și g) sunt valabile trei luni și
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- din sancțiunile prevăzute la art. Tematica de concurs este cea Copiile actelor prevăzute mai se depun la dosar în termen de va-
tările și modificările ulterioare, un 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. pentru examenul de medic speci- sus vor fi însoțite de documentele labilitate.
post cu normă întreagă de medic 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv alist în specialitatea postului, pos- originale pentru a fi certificate în Tematica de concurs este cea
dentist cu drept de liberă practică la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din tată pe site-ul Ministerului Sănă- conformitate cu originalul de un pentru examenul de medic speci-
în cadrul Cabinetului stomatolo- Legea nr. 95/2006 privind reforma tății. reprezentant al angajatorului. alist în specialitatea postului.
gic al Liceului teoretic „Iulia Zam- în domeniul sănătății, republicată, Înscrierile la concurs se fac la Tematica de concurs este afișa- Înscrierile la concurs se fac la
firescu” din orașul Mioveni. cu modificările ulterioare; sediul unității, în termen de 15 zile tă pe site-ul spitalului sau se poate sediul unității, în termen de 15 zile
Dosarul de înscriere la concurs e) acte doveditoare pentru cal- calendaristice de la apariția aces- obține de la Serviciul RUNO. calendaristice de la apariția aces-
va cuprinde următoarele acte: cularea punctajului prevăzut în tui anunț, iar concursul se organi- Înscrierile la concurs se fac la tui anunț, iar concursul se organi-
a) cerere în care se menționea- Anexa nr. 3 la ordin; zează în perioada cuprinsă între sediul unității, în termen de 15 zile zează în perioada cuprinsă între
ză postul pentru care dorește să f) cazierul judiciar; 31 și 90 de zile de la publicarea în calendaristice de la apariția aces- 31 și 90 de zile de la publicarea în
concureze; g) certificat medical din care „Viața medicală”. tui anunț, iar concursul se organi- „Viața medicală”.
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 5
Relații suplimentare se pot Dosarul de înscriere la concurs fost sancționat de conducerea uni- Concursul sau examenul va cialitatea Anestezie și terapie in-
obține la Serviciul RUNOS, tel.: va cuprinde următoarele acte: tăților în care și-a desfășurat acti- consta în următoarele probe: in- tensivă la Secția Anestezie-terapie
0263.360.684, int. 233. a) cerere în care se menționea- vitatea sau de Colegiul Medicilor terviu – susținerea proiectului de intensivă;
ză postul pentru care dorește să din România; management, probă scrisă, probă • un post cu normă întreagă de
SPITALUL ORĂȘENESC „DR. concureze; i) copie xerox a autorizației de clinică sau practică. medic specialist confirmat în spe-
GEORGE TRIFON” NĂSĂUD b) copie xerox de pe diploma liberă practică sau a certificatului Proba scrisă a concursului se cialitatea Neonatologie la Secția
(JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD) de licență și certificatul de specia- de membru al Colegiului Medicilor susține după subiecte din Legea Neonatologie.
scoate la CONCURS list sau primar pentru medici, me- din România și copie a poliței de nr. 95/2006 privind reforma în do- Dosarul de înscriere la concurs
în conformitate cu prevederile dici dentiști, farmaciști, respectiv asigurare malpraxis; meniul sănătății, cu modificările și va cuprinde următoarele acte:
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- adeverință de confirmare în gradul j) copia carnetului de muncă completările ulterioare și legisla- a) cerere în care se menționea-
tările și modificările ulterioare, ur- profesional pentru biologi, biochi- sau, după caz, o adeverință care să ția secundară aferentă. ză postul pentru care dorește să
mătoarele posturi: miști sau chimiști; ateste confirmarea în specialitate Proba clinică sau proba practi- concureze;
• un post cu normă întreagă c) copie a certificatului de și vechimea în specialitate; că se susține pe baza metodologiei b) copie xerox de pe diploma
de medic specialist confirmat în membru al organizației profesio- k) un proiect de management stabilite pentru obținerea titlului de licență și certificatul de specia-
specialitatea Medicină internă la nale cu viza pe anul în curs; privind evoluția viitoare a labora- de medic specialist. list sau primar pentru medici, me-
Secția Medicină internă; d) dovada/înscrisul din care să torului; Înscrierile la concurs se fac la dici dentiști, farmaciști, respectiv
• un post cu normă întreagă de rezulte că nu i-a fost aplicată una l) chitanță de plată a taxei de sediul unității, str. Nicopole nr. 45, adeverință de confirmare în gradul
medic specialist confirmat în spe- din sancțiunile prevăzute la art. concurs. în termen de 15 zile de la apariția profesional pentru biologi, biochi-
cialitatea Dermatovenerologie la 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. Taxa de concurs este de 200 de acestui anunț, iar concursul se or- miști sau chimiști;
Cabinetul de Dermatovenerologie 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv lei și se va achita la casieria spita- ganizează în termen de minimum c) copie a certificatului de
din cadrul Ambulatoriului inte- la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din lului. 30 de zile și maximum 90 de zile membru al organizației profesio-
grat; Legea nr. 95/2006 privind reforma La concurs se pot prezenta me- de la publicarea în „Viața medica- nale cu viza pe anul în curs;
• un post cu normă întreagă de în domeniul sănătății, republicată, dici cu o vechime de cel puțin 5 ani lă”. d) dovada/înscrisul din care să
medic specialist confirmat în spe- cu modificările și completările ul- în specialitatea Medicină de labo- Regulamentul de organizare rezulte că nu i-a fost aplicată una
cialitatea Neonatologie la Com- terioare; rator, specialitate pe care o prac- a concursului și bibliografia pen- din sancțiunile prevăzute la art.
partimentul Neonatologie. e) acte doveditoare pentru cal- tică în mod curent și în care sunt tru concurs se publică pe site-ul: 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
Dosarul de înscriere la concurs cularea punctajului prevăzut în confirmați prin ordin al m.s.p. (ve- www.spitalcopiibrasov.ro și se afi- 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
va cuprinde următoarele acte: Anexa nr. 3 la ordin; chimea în specialitate decurge de șează la sediul spitalului. la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
a) cerere în care se menționea- f) cazierul judiciar; la data confirmării și încadrării ca Relații suplimentare se pot ob- Legea nr. 95/2006 privind reforma
ză postul pentru care dorește să g) certificat medical din care specialist). ține la tel.: 0268.415.130, int. 160. în domeniul sănătății, republicată,
concureze; să rezulte că este apt din punct de Persoanele sancționate în ul- cu modificările ulterioare;
b) copie xerox de pe diploma vedere fizic și neuropsihic pentru timii 2 ani de unitățile la care au SPITALUL JUDEȚEAN DE e) acte doveditoare pentru cal-
de licență și certificatul de spe- exercitarea activității pentru pos- fost angajate sau de Colegiul Me- URGENȚĂ SATU MARE cularea punctajului prevăzut în
cialist sau primar pentru medici, tul pentru care candidează; dicilor din România, precum și scoate la CONCURS Anexa nr. 3 la ordin;
medici dentiști, farmaciști, respec- h) chitanță de plată a taxei de cele cărora le-a încetat contrac- în conformitate cu prevederile f) cazierul judiciar;
tiv adeverință de confirmare în concurs; tul de administrare în condițiile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- g) certificat medical din care
gradul profesional pentru biologi, i) copia actului de identitate în stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), tările și modificările ulterioare, ur- să rezulte că este apt din punct de
biochimiști sau chimiști; termen de valabilitate. sau cele care au împlinit vârsta de mătoarele posturi: vedere fizic și neuropsihic pentru
c) copie a certificatului de Taxa de concurs este de 150 de pensionare conform legii, nu pot • un post cu normă întreagă de exercitarea activității pentru pos-
membru al organizației profesio- lei. participa la concurs. medic specialist confirmat în spe- tul pentru care candidează;
nale cu viza pe anul în curs; Copiile actelor prevăzute mai
d) dovada/înscrisul din care să sus vor fi însoțite de documente-
rezulte că nu i-a fost aplicată una le originale sau în copii legalizate.
din sancțiunile prevăzute la art. Documentele prevăzute la lit. d),
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. f) și g) sunt valabile trei luni și se
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv depun la dosar în termen de vala-
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din bilitate.
Legea nr. 95/2006 privind reforma Tematica de concurs este cea
în domeniul sănătății, republicată, pentru examenul de medic speci-
cu modificările ulterioare; alist în specialitatea postului.
e) acte doveditoare pentru cal- Înscrierile la concurs se fac la
cularea punctajului prevăzut în sediul unității, în termen de 15 zile
Anexa nr. 3 la ordin; calendaristice de la apariția aces-
f) cazierul judiciar; tui anunț, iar concursul se organi-
g) certificat medical din care zează în perioada cuprinsă între
să rezulte că este apt din punct de 31 și 90 de zile de la publicarea în
vedere fizic și neuropsihic pentru „Viața medicală”.
exercitarea activității pentru pos- Relații suplimentare se pot
tul pentru care candidează – A5; obține la sediul spitalului, str.
h) chitanță de plată a taxei de Carpați nr. 116 – Compartimentul
concurs; RUNOS, sau la tel.: 0249.560.671.
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
Taxa de concurs este de 150 de PENTRU COPII BRAȘOV
lei. scoate la CONCURS
Documentele prevăzute la lit. în conformitate cu prevederile
d), f) și g) sunt valabile trei luni și Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro-
se depun la dosar în termen de va- borat cu prevederile art. 185 din
labilitate. Legea nr. 95/2006, republicată, cu
Tematica de concurs este cea modificările și completările ulteri-
pentru examenul de medic speci- oare, funcția de șef Laborator Ana-
alist în specialitatea postului. lize medicale.
Înscrierile la concurs se fac la Dosarul de înscriere la concurs
sediul unității, în termen de 15 zile va cuprinde următoarele acte:
calendaristice de la apariția aces- a) cerere în care se menționea-
tui anunț, iar concursul se organi- ză funcția pentru care dorește să
zează în perioada cuprinsă între candideze;
31 și 90 de zile de la publicarea în b) copie xerox de pe diploma
„Viața medicală”. de studii;
Relații suplimentare se pot c) adeverință din care să reiasă
obține la Serviciul RUNOS, tel.: confirmarea în gradul profesional;
0263.360.684, int. 233. d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevă-
SPITALUL ORĂȘENESC zut în Anexa nr. 2 la normele
CORABIA (JUDEȚUL OLT) menționate;
scoate la CONCURS e) declarație pe propria răs-
în conformitate cu prevederile pundere a candidatului, din care
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- să rezulte că nu a fost condamnat
tările și modificările ulterioare, ur- penal pentru fapte ce-l fac incom-
mătoarele posturi: patibil cu funcția pentru care do-
• două posturi cu normă în- rește să concureze;
treagă de medic specialist con- f) declarație pe propria răs-
firmat în specialitatea Medicină pundere a candidatului, din care
internă în cadrul Secției Medicină să rezulte că nu se află în stare de
internă; incompatibilitate;
• un post cu normă întreagă de g) certificat privind starea de
medic specialist confirmat în spe- sănătate;
cialitatea Epidemiologie în cadrul h) dovadă/adeverință din care
Compartimentului CPIAAM. să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
6 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Posturi scoase la concurs
h) chitanță de plată a taxei de certificatul de specialist sau pri- Înscrierile la concurs se fac la penal pentru fapte ce-l fac incom- dici dentiști, farmaciști, respectiv
concurs; mar pentru medici, medici den- sediul unității, str. Ion Movilă nr. patibil cu funcția pentru care do- adeverință de confirmare în gradul
i) copia actului de identitate în tiști, farmaciști, respectiv ade- 5-7, sector 2, București, în termen rește să concureze; profesional pentru biologi, biochi-
termen de valabilitate. verință de confirmare în gradul de 15 zile calendaristice de la apa- f) declarație pe propria răs- miști sau chimiști;
Taxa de concurs este de 150 de profesional pentru biologi, biochi- riția acestui anunț. În cazul în care pundere a candidatului, din care c) copie a certificatului de
lei pentru fiecare participant. miști sau chimiști; ultima zi de înscriere coincide cu să rezulte că nu se află în stare de membru al organizației profesio-
Documentele prevăzute la lit. c) copie a certificatului de o zi nelucrătoare, candidații vor incompatibilitate; nale cu viza pe anul în curs;
d), f) și g) sunt valabile trei luni și membru al organizației profesio- putea depune dosarele de înscrie- g) certificat privind starea de d) dovada/înscrisul din care să
se depun la dosar în termen de va- nale cu viza pe anul în curs; re inclusiv în prima zi lucrătoare sănătate – tip A5; rezulte că nu i-a fost aplicată una
labilitate. d) dovada/înscrisul din care să după expirarea celor 15 zile. Con- h) dovadă/adeverință din care din sancțiunile prevăzute la art.
Tematica de concurs este cea rezulte că nu i-a fost aplicată una cursul se organizează în perioada să rezulte că în ultimii 2 ani nu a 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
pentru examenul de obținere a ti- din sancțiunile prevăzute la art. cuprinsă între 31 și 90 de zile de la fost sancționat de conducerea uni- 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
tlului de medic specialist în speci- 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. publicarea în „Viața medicală”. tăților în care și-a desfășurat acti- la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
alitatea postului, aflată pe site-ul 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv vitatea sau de Colegiul Medicilor Legea nr. 95/2006 privind reforma
Ministerului Sănătății (www.ms.ro la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din SPITALUL DE PSIHIATRIE din România; în domeniul sănătății, republicată,
– Concursuri). Legea nr. 95/2006 privind reforma CRONICI SCHITU GRECI i) copie xerox a autorizației de cu modificările ulterioare;
Înscrierile la concurs se fac la în domeniul sănătății, republicată, (JUDEȚUL OLT) liberă practică sau a certificatului e) acte doveditoare pentru cal-
sediul unității, în termen de 15 zile cu modificările și completările ul- scoate la CONCURS de membru al Colegiului Medicilor cularea punctajului prevăzut în
calendaristice de la apariția aces- terioare; în conformitate cu prevederile din România; Anexa nr. 3 la ordin;
tui anunț, iar concursul se organi- e) acte doveditoare pentru cal- Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- j) copia carnetului de muncă f) cazierul judiciar;
zează în perioada cuprinsă între cularea punctajului prevăzut în borat cu prevederile art. 185 din sau, după caz, o adeverință care să g) certificat medical din care
31 și 90 de zile de la publicarea în Anexa nr. 3 la ordin; Legea nr. 95/2006, republicată, cu ateste confirmarea în specialitate să rezulte că este apt din punct de
„Viața medicală”. f) cazierul judiciar; modificările și completările ulteri- și vechimea în specialitate; vedere fizic și neuropsihic pentru
g) certificat medical din care oare, următoarele funcții: k) un proiect de management exercitarea activității pentru pos-
SPITALUL CLINIC „DR. I. să rezulte că este apt din punct de • șef Secția Psihiatrie I; privind evoluția viitoare a secției; tul pentru care candidează – A5;
CANTACUZINO” BUCUREȘTI vedere fizic și neuropsihic pentru • șef Secția Psihiatrie II. l) chitanță de plată a taxei de h) chitanță de plată a taxei de
scoate la CONCURS exercitarea activității pentru pos- Dosarul de înscriere la concurs concurs; concurs;
în conformitate cu prevederile tul pentru care candidează; va cuprinde următoarele acte: m) copia actului de identitate i) copia actului de identitate în
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- h) chitanță de plată a taxei de a) cerere în care se menționea- în termen de valabilitate. termen de valabilitate, certificat
pletările și modificările ulterioare, concurs; ză funcția pentru care dorește să Taxa de concurs este de 150 de de naștere, certificat de căsătorie
două posturi cu normă întreagă i) copia actului de identitate în candideze; lei și se achită la casieria spitalu- (după caz);
de medic specialist confirmat în termen de valabilitate. b) copie xerox de pe diploma lui. j) curriculum vitae.
specialitatea Anestezie și terapie Taxa de concurs este de 150 de de studii; Actele prevăzute mai sus se Taxa de concurs este de 150 de
intensivă în cadrul Secției ATI. lei. c) adeverință din care să reiasă prezintă însoțite de documentele lei.
Dosarul de înscriere la concurs Documentele prevăzute la lit. confirmarea în gradul profesional; originale, care se certifică pentru Documentele prevăzute la lit.
va cuprinde următoarele acte: d), f) și g) sunt valabile trei luni și d) acte doveditoare pentru cal- conformitate cu originalul de către d), f) și g) sunt valabile trei luni și
a) cerere în care se menționea- se depun la dosar în termen de va- cularea punctajului prevăzut în Biroul RUNOS, sau în copii legali- se depun la dosar în termen de va-
ză postul pentru care dorește să labilitate. Anexa nr. 2 la normele menționate; zate. labilitate.
concureze; Tematica de concurs este cea e) declarație pe propria răs- La concurs se pot prezenta me- Tematica de concurs și biblio-
b) copie xerox de pe diplo- pentru examenul de medic speci- pundere a candidatului, din care dici cu o vechime de cel puțin 5 ani grafia sunt cele de medic specialist
ma de licență și adeverință/ alist în specialitatea postului. să rezulte că nu a fost condamnat în specialitatea postului, speciali- în specialitatea postului și sunt
tate pe care o practică în mod cu- afișate pe site-ul Ministerului Să-
rent și în care sunt confirmați prin nătății.
ordin al m.s.p. (vechimea în speci- Înscrierile la concurs se fac la
alitate decurge de la data confir- sediul unității, în termen de 15 zile
mării și încadrării ca specialist). calendaristice de la apariția aces-
Persoanele sancționate în ul- tui anunț, iar concursul se organi-
timii 2 ani de unitățile la care au zează în perioada cuprinsă între
fost angajate sau de Colegiul Me- 31 și 90 de zile de la publicarea în
dicilor din România, precum și „Viața medicală”.
cele cărora le-a încetat contrac-
tul de administrare în condițiile SPITALUL ORĂȘENESC
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), „SF. FILOFTEIA” MIZIL
sau cele care au împlinit vârsta de (JUDEȚUL PRAHOVA)
pensionare conform legii, nu pot scoate la CONCURS
participa la concurs. în conformitate cu prevederile
Concursul sau examenul va Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
consta în următoarele probe: in- tările și modificările ulterioare, ur-
terviu – susținerea proiectului de mătoarele posturi:
management, probă scrisă, probă • un post cu normă întreagă de
clinică sau practică. medic specialist confirmat în spe-
Proba scrisă a concursului se cialitatea Medicină internă;
susține după subiecte din Legea • un post cu normă întreagă de
nr. 95/2006 privind reforma în do- medic specialist confirmat în spe-
meniul sănătății, cu modificările și cialitatea Pneumologie;
completările ulterioare și legisla- • un post cu normă întreagă de
ția secundară aferentă. medic specialist confirmat în spe-
Proba clinică sau proba practi- cialitatea Obstetrică-ginecologie;
că se susține pe baza metodologiei • un post cu normă întreagă de
stabilite pentru obținerea titlului medic specialist confirmat în spe-
de medic specialist. cialitatea Pediatrie.
Înscrierile la concurs se fac la Dosarul de înscriere la concurs
sediul unității, în termen de 15 va cuprinde următoarele acte:
zile de la apariția acestui anunț, a) cerere în care se menționea-
iar concursul se organizează în ză postul pentru care dorește să
termen de minimum 30 de zile și concureze;
maximum 90 de zile de la publica- b) copie xerox de pe diploma
rea în „Viața medicală”. de licență și adeverință/certifica-
tul de specialist sau primar pentru
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN medici, medici dentiști, farmaciști,
DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL respectiv adeverință de confirmare
ANDREI” CONSTANȚA în gradul profesional pentru bio-
scoate la CONCURS logi, biochimiști sau chimiști;
în conformitate cu prevederile c) copie a certificatului de
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- membru al organizației profesio-
tările și modificările ulterioare, un nale cu viza pe anul în curs;
post cu jumătate de normă de me- d) dovada/înscrisul din care să
dic specialist confirmat în speci- rezulte că nu i-a fost aplicată una
alitatea Medicină legală în cadrul din sancțiunile prevăzute la art.
Serviciului clinic județean de Me- 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
dicină legală. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
Dosarul de înscriere la concurs la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
va cuprinde următoarele acte: Legea nr. 95/2006 privind reforma
a) cerere în care se menționea- în domeniul sănătății, republicată,
ză postul pentru care dorește să cu modificările ulterioare;
concureze; e) acte doveditoare pentru cal-
b) copie xerox de pe diploma cularea punctajului prevăzut în
de licență și certificatul de specia- Anexa nr. 3 la ordin;
list sau primar pentru medici, me- f) cazierul judiciar;
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 7
g) certificat medical din care pensionare conform legii, nu pot j) copie a documentelor pri- mat în specialitatea Ortopedie și Taxa de concurs este de 150 de
să rezulte că este apt din punct de participa la concurs. vind schimbarea numelui (certi- traumatologie. lei.
vedere fizic și neuropsihic pentru Concursul sau examenul va ficat de căsătorie, certificat de di- Dosarul de înscriere la concurs Documentele prevăzute la lit.
exercitarea activității pentru pos- consta în următoarele probe: in- vorț, hotărâre judecătorească etc.), va cuprinde următoarele acte: d), f) și g) sunt valabile trei luni și
tul pentru care candidează; terviu – susținerea proiectului de în original; a) cerere în care se menționea- se depun la dosar în termen de va-
h) chitanță de plată a taxei de management, probă scrisă, probă k) curriculum vitae. ză postul pentru care dorește să labilitate.
concurs; clinică sau practică. Taxa de concurs este de 150 de concureze; Tematica de concurs este cea
i) copia actului de identitate în Proba scrisă a concursului se lei. b) copie xerox de pe diploma pentru examenul de medic speci-
termen de valabilitate. susține după subiecte din Legea Documentele prevăzute la lit. de licență și certificatul de specia- alist în specialitatea postului.
Taxa de concurs este de 150 de nr. 95/2006 privind reforma în do- d), f) și g) sunt valabile trei luni și list sau primar pentru medici, me- Înscrierile la concurs se fac la
lei și se achită la casieria spitalu- meniul sănătății, cu modificările și se depun la dosar în termen de va- dici dentiști, farmaciști, respectiv sediul unității, în termen de 15 zile
lui. completările ulterioare și legisla- labilitate. adeverință de confirmare în gradul calendaristice de la apariția aces-
Documentele prevăzute la lit. ția secundară aferentă. Tematica și bibliografia de profesional pentru biologi, biochi- tui anunț, iar concursul se organi-
d), f) și g) sunt valabile trei luni și Proba clinică sau proba practi- concurs sunt cele pentru exame- miști sau chimiști; zează în perioada cuprinsă între
se depun la dosar în termen de va- că se susține pe baza metodologiei nul de medic specialist în specia- c) copie a certificatului de 31 și 90 de zile de la publicarea în
labilitate. stabilite pentru obținerea titlului litatea postului, afișate pe site-ul membru al organizației profesio- „Viața medicală”.
Tematica de concurs este cea de medic specialist. Ministerului Sănătății. nale cu viza pe anul în curs;
pentru examenul de medic speci- Înscrierile la concurs se fac la d) dovada/înscrisul din care să REPUBLICARE
De asemenea tematica și bibli-
alist în specialitatea postului. sediul unității, în termen de 15 rezulte că nu i-a fost aplicată una SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR
ografia se pot ridica și de la sediul
din sancțiunile prevăzute la art. (JUDEȚUL ALBA)
Înscrierile la concurs se fac la zile de la apariția acestui anunț, spitalului, fiind afișate și pe site-ul
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. scoate la CONCURS
sediul unității, în termen de 15 zile iar concursul se organizează în acestuia: www.spitalulbabes.ro –
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv în conformitate cu prevederile
calendaristice de la apariția aces- termen de minimum 30 de zile și secțiunea „Anunțuri”.
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
tui anunț, iar concursul se organi- maximum 90 de zile de la publica- Înscrierile la concurs se fac la
Legea nr. 95/2006 privind reforma tările și modificările ulterioare, un
zează în perioada cuprinsă între rea în „Viața medicală”. sediul unității, șos. Mihai Bravu nr. în domeniul sănătății, republicată, post cu normă întreagă de medic
31 și 90 de zile de la publicarea în Relații suplimentare se pot 281, sector 3, București – Serviciul cu modificările ulterioare; în specialitatea Radiologie-ima-
„Viața medicală”. obține la tel./fax: 0244.250.505/ RUNOS, în termen de 15 zile ca- e) acte doveditoare pentru cal- gistică medicală pentru Labora-
Relații suplimentare se pot ob- 0244.251.115. lendaristice de la apariția acestui torul de Radiologie și imagistică
cularea punctajului prevăzut în
ține la tel.: 0244.250.505, int. 114. anunț, iar concursul se organizea- Anexa nr. 3 la ordin; medicală.
SPITALUL CLINIC DE BOLI ză în perioada cuprinsă între 31 și f) cazierul judiciar; La concurs se pot prezenta
SPITALUL ORĂȘENESC INFECȚIOASE ȘI TROPICALE 90 de zile de la publicarea în „Viața g) certificat medical din care medici cu drept de liberă practică,
„SF. FILOFTEIA” MIZIL „DR. VICTOR BABEȘ” medicală”. să rezulte că este apt din punct de specialiști sau primari confirmați
(JUDEȚUL PRAHOVA) BUCUREȘTI vedere fizic și neuropsihic pentru în specialitatea respectivă, rezi-
scoate la CONCURS scoate la CONCURS SPITALUL SOVATA NIRAJ exercitarea activității pentru pos- denți aflați în ultimul an de pre-
în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile (JUDEȚUL MUREȘ) tul pentru care candidează; gătire în specialitatea în care se
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- scoate la CONCURS h) chitanță de plată a taxei de publică postul.
borat cu prevederile art. 185 din tările și modificările ulterioare, ur- în conformitate cu prevederile concurs; Dosarul de înscriere la concurs
Legea nr. 95/2006, republicată, cu mătoarele posturi: Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- i) copia actului de identitate în va cuprinde următoarele acte:
modificările și completările ulteri- • două posturi cu normă în- pletările și modificările ulte- termen de valabilitate; a) cerere în care se menționea-
oare, funcția de șef Secția Medici- treagă de medic specialist confir- rioare, un post cu jumătate de j) copie a documentelor care ză postul pentru care dorește să
nă internă. mat în specialitatea Boli infecți- normă de medic specialist confir- atestă vechimea. concureze;
Dosarul de înscriere la concurs oase în cadrul Secției I clinică Boli
va cuprinde următoarele acte: infecțioase adulți HIV-SIDA;
a) cerere în care se menționea- • trei posturi cu normă întrea-
ză funcția pentru care dorește să gă de medic specialist confirmat
candideze; în specialitatea Boli infecțioase în
b) copie xerox de pe diploma cadrul Secției a II-a clinică Boli in-
de studii; fecțioase adulți;
c) adeverință din care să reiasă • un post cu normă întreagă de
confirmarea în gradul profesional; medic specialist confirmat în spe-
d) acte doveditoare pentru cal- cialitatea Boli infecțioase în cadrul
cularea punctajului prevăzut în Secției a III-a clinică Boli infecți-
Anexa nr. 2 la normele menționa- oase copii;
te; • două posturi cu normă în-
e) declarație pe propria răs- treagă de medic specialist confir-
pundere a candidatului, din care mat în specialitatea Boli infecțioa-
să rezulte că nu a fost condamnat se în cadrul Secției a IV-a clinică
penal pentru fapte ce-l fac incom- Boli infecțioase adulți;
patibil cu funcția pentru care do- • un post cu normă întreagă de
rește să concureze; medic specialist confirmat în spe-
f) declarație pe propria răs- cialitatea Boli infecțioase în cadrul
pundere a candidatului, din care Secției a V-a clinică Boli infecțioa-
să rezulte că nu se află în stare de se și tropicale adulți.
incompatibilitate; Dosarul de înscriere la concurs
g) certificat privind starea de va cuprinde următoarele acte:
sănătate; a) cerere în care se menționea-
h) dovadă/adeverință din care ză postul pentru care dorește să
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a concureze;
fost sancționat de conducerea uni- b) copie xerox de pe diploma
tăților în care și-a desfășurat acti- de licență și certificatul de specia-
vitatea sau de Colegiul Medicilor list sau primar pentru medici, me-
din România; dici dentiști, farmaciști, respectiv
i) copie xerox a autorizației de adeverință de confirmare în gradul
liberă practică sau a certificatului profesional pentru biologi, biochi-
de membru al Colegiului Medicilor miști sau chimiști;
din România; c) copie a certificatului de
j) copia carnetului de muncă membru al organizației profesio-
sau, după caz, o adeverință care să nale cu viza pe anul în curs;
ateste confirmarea în specialitate d) dovada/înscrisul din care să
și vechimea în specialitate; rezulte că nu i-a fost aplicată una
k) un proiect de management din sancțiunile prevăzute la art.
privind evoluția viitoare a secției; 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
l) chitanță de plată a taxei de 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
concurs. la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
La concurs se pot prezenta me- Legea nr. 95/2006 privind reforma
dici cu o vechime de cel puțin 5 ani în domeniul sănătății, republicată,
în specialitatea postului, speciali- cu modificările ulterioare;
tate pe care o practică în mod cu- e) acte doveditoare pentru cal-
rent și în care sunt confirmați prin cularea punctajului prevăzut în
ordin al m.s.p. (vechimea în speci- Anexa nr. 3 la ordin;
alitate decurge de la data confir- f) cazierul judiciar;
mării și încadrării ca specialist). g) certificat medical din care
Persoanele sancționate în ul- să rezulte că este apt din punct de
timii 2 ani de unitățile la care au vedere fizic și neuropsihic pentru
fost angajate sau de Colegiul Me- exercitarea activității pentru pos-
dicilor din România, precum și tul pentru care candidează;
cele cărora le-a încetat contrac- h) chitanță de plată a taxei de
tul de administrare în condițiile concurs;
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), i) copia actului de identitate în
sau cele care au împlinit vârsta de termen de valabilitate;
8 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Posturi scoase la concurs
b) copie xerox de pe diploma funcția de farmacist-șef la Farma- nr. 95/2006). Tematica de concurs e) acte doveditoare pentru cal- Laboratorul de Radiologie și ima-
de licență și adeverință/certifica- cia cu circuit închis a spitalului. este cea pentru examenul de fa- cularea punctajului prevăzut în gistică medicală;
tul de specialist sau primar pentru Dosarul de înscriere la concurs mracist. Anexa nr. 3 la ordin; • un post cu normă întreagă de
medici, medici dentiști, farmaciști, va cuprinde următoarele acte: Înscrierile la concurs se fac la f) cazierul judiciar; medic specialist confirmat în spe-
respectiv adeverință de confirmare a) cerere în care se menționea- sediul unității, în termen de 15 zile g) certificat medical din care cialitatea Radiologie-imagistică
în gradul profesional pentru bio- ză funcția pentru care dorește să calendaristice de la apariția aces- să rezulte că este apt din punct de medicală pentru Laboratorul de
logi, biochimiști sau chimiști; candideze; tui anunț, iar concursul se organi- vedere fizic și neuropsihic pentru Radiologie și imagistică medicală;
c) copie a certificatului de b) copie xerox de pe diploma zează în perioada cuprinsă între exercitarea activității pentru pos- • un post cu normă întreagă de
membru al organizației profesio- de licență și adeverința/certifica- 31 și 90 de zile de la publicarea în tul pentru care candidează; medic specialist confirmat în spe-
nale cu viza pe anul în curs; tul de specialist sau primar; „Viața medicală”. h) chitanță de plată a taxei de cialitatea Medicină de urgență la
d) dovada/înscrisul din care să c) copie a certificatului de Relații suplimentare se pot concurs; Compartimentul Primire Urgențe;
rezulte că nu i-a fost aplicată una membru al organizației profesio- obține la Biroul RUNOS, tel.: i) copia actului de identitate în • un post cu normă întreagă de
din sancțiunile prevăzute la art. nale cu viza pe anul în curs; 0786.225.608. termen de valabilitate. medic rezident ultimul an confir-
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 d) dovada/înscrisul din care să Taxa de concurs este de 150 de mat în specialitatea Medicină de
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la rezulte că nu i-a fost aplicată una SPITALUL JUDEȚEAN DE lei și se achită la sediul spitalului. urgență la Compartimentul Primi-
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din din sancțiunile prevăzute la art. URGENȚĂ MIERCUREA CIUC Copiile documentelor vor fi re Urgențe;
Legea nr. 95/2006 privind reforma 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 (JUDEȚUL HARGHITA) însoțite de original. Documentele • un post cu normă întreagă de
în domeniul sănătății, republicată, alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la scoate la CONCURS prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va- medic specialist confirmat în spe-
cu modificările ulterioare; art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din în conformitate cu prevederile labile trei luni și se depun la dosar cialitatea Pneumologie la Com-
e) acte doveditoare pentru cal- Legea nr. 95/2006 privind reforma Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- în termen de valabilitate. partimentul Pneumologie;
cularea punctajului prevăzut în în domeniul sănătății, republicată, tările și modificările ulterioare, ur- În cazul posturilor de biolog • un post cu normă întreagă de
Anexa nr. 3 la ordin; cu modificările ulterioare; mătoarele posturi: debutant, biochimist debutant sau medic rezident ultimul an confir-
f) cazierul judiciar; e) acte doveditoare pentru cal- • un post cu normă întreagă de chimist debutant, documentele mat în specialitatea Pneumologie
g) certificat medical din care cularea punctajului prevăzut în biolog debutant pentru Laborato- prevăzute la lit. c) și d) se înlocu- la Compartimentul Recuperare
să rezulte că este apt din punct de Anexa nr. 3 la ordin; rul de Analize medicale; iesc cu declarația pe propria răs- medicală respiratorie;
f) cazierul judiciar; • un post cu normă întreagă de pundere a candidatului. • un post cu normă întreagă de
vedere fizic și neuropsihic pentru
farmacist specialist confirmat în Tematica de concurs va fi afișa- medic specialist confirmat în spe-
exercitarea activității pentru pos- g) certificat medical din care
specialitatea Laborator farmaceu- tă la sediul și pe site-ul instituției. cialitatea Chirurgie pediatrică la
tul pentru care candidează; să rezulte că este apt din punct de
tic la Serviciul de Medicină legală. Cabinetul de Chirurgie pediatrică;
h) chitanță de plată a taxei de vedere fizic și neuropsihic pentru Înscrierile la concurs se fac la
Dosarul de înscriere la concurs • un post cu normă întreagă de
concurs; exercitarea activității pentru pos- sediul unității, în termen de 15 zile
va cuprinde următoarele acte: medic rezident ultimul an confir-
i) copia actului de identitate în tul pentru care candidează; calendaristice de la apariția aces-
a) cerere în care se menționea- mat în specialitatea Chirurgie pe-
termen de valabilitate. h) chitanță de plată a taxei de tui anunț, iar concursul se organi-
ză postul pentru care dorește să diatrică la Cabinetul de Chirurgie
Taxa de concurs este de 150 de concurs; zează în perioada cuprinsă între
concureze; pediatrică.
lei și se achită la sediul spitalului. i) copia actului de identitate în 31 și 90 de zile de la publicarea în
b) copie xerox de pe diploma Dosarul de înscriere la concurs
Documentele prevăzute la lit. termen de valabilitate; „Viața medicală”.
de licență și certificatul de specia- va cuprinde următoarele acte:
d), f) și g) sunt valabile trei luni și j) adeverința din care să rezul- Relații suplimentare se pot ob-
list sau primar pentru medici, me- a) cerere în care se menționea-
se depun la dosar în termen de va- te o vechime de minimum 2 ani ca dici dentiști, farmaciști, respectiv ține la tel.: 0266.324.193, int. 109.
farmacist; ză postul pentru care dorește să
labilitate. adeverință de confirmare în gradul
SPITALUL MUNICIPAL concureze;
Tematica de concurs este cea k) dovada obținerii a minimum profesional pentru biologi, biochi-
DE URGENȚĂ MOINEȘTI b) copie xerox de pe diploma
pentru examenul de medic speci- două puncte din cele prevăzute la miști sau chimiști;
(JUDEȚUL BACĂU) de licență și adeverință/certifica-
alist în specialitatea postului. punctul 9, anexa 3 la Ord. m.s. nr. c) copie a certificatului de tul de specialist sau primar pentru
Înscrierile la concurs se fac la 869/2015. membru al organizației profesio- scoate la CONCURS
medici, medici dentiști, farmaciști,
sediul unității, în termen de 15 zile Taxa de concurs este de 150 de nale cu viza pe anul în curs; în conformitate cu prevederile
respectiv adeverință de confirmare
calendaristice de la apariția aces- lei și se achită la sediul spitalului. d) dovada/înscrisul din care să Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
în gradul profesional pentru bio-
tui anunț, iar concursul se organi- Documentele prevăzute la lit. rezulte că nu i-a fost aplicată una tările și modificările ulterioare, ur-
logi, biochimiști sau chimiști;
zează în perioada cuprinsă între d), f) și g) sunt valabile trei luni și din sancțiunile prevăzute la art. mătoarele posturi:
c) copie a certificatului de
31 și 90 de zile de la publicarea în se depun la dosar în termen de va- 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. • un post cu normă întreagă
membru al organizației profesio-
„Viața medicală”. labilitate. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv de medic specialist confirmat în
nale cu viza pe anul în curs;
Relații suplimentare se pot La concurs se pot înscrie nu- la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din specialitatea Medicină internă la
d) dovada/înscrisul din care să
obține la Biroul RUNOS, tel.: mai candidații care au obținut mi- Legea nr. 95/2006 privind reforma Secția Medicină internă;
rezulte că nu i-a fost aplicată una
0786.225.608. nimum două puncte din cele pre- în domeniul sănătății, republica- • un post cu normă întreagă de
din sancțiunile prevăzute la art.
văzute la pct. 9 din Anexa nr. 3 la tă, cu modificările ulterioare, ori medic rezident ultimul an confir-
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
SPITALUL ORĂȘENESC CUGIR ordin. cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau mat în specialitatea Medicină in-
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
(JUDEȚUL ALBA) La concurs se pot prezenta far- d) din Legea nr. 460/2003 privind ternă la Secția Medicină internă;
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
scoate la CONCURS maciști cu minimum 2 ani experi- exercitarea profesiunilor de bi- • un post cu normă întrea-
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în conformitate cu prevederile ență profesională. ochimist, biolog și chimist, înfiin- gă de medic rezident ultimul an în domeniul sănătății, republicată,
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- Pentru proba scrisă un subiect țarea, organizarea și funcționarea confirmat în specialitatea Radio- cu modificările ulterioare;
pletările și modificările ulterioare, va fi din legislația sanitară (Legea OBBCSSR; logie-imagistică medicală pentru e) acte doveditoare pentru cal-
cularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
I N S T I T U T U L O N C O LO G I C f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
P R O F. D R . A L E X A N D R U T R E S T I O R E A N U B U C U R E Ș T I să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru pos-
tul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Președinte Comitet Organizare Taxa de concurs este de 150
Dr. Bogdan Cosmin Tănase de lei și se achită în contul nr.:
RO47TREZ06321F330800XXXX
Manager IOB
deschis la Trezoreria Municipiului
Preşedinți Comitet Știinţific
20 – 22 mai
Moinești, beneficiar Spitalul Mu-
Prof. Asoc. Abil. Dr. Dana Lucia Stănculeanu nicipal de Urgență Moinești, cod
Prof. Asoc. Dr. Laurențiu Simion 2021 fiscal: 4278710.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și

„Rolul tumor boardului în medicina personalizată” se depun la dosar în termen de va-


labilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic speci-

Vă așteptăm alături de noi la conferință! alist în specialitatea postului.


Înscrierile la concurs se fac la
sediul spitalului – Servciul Resur-
se Umane, în termen de 15 zile ca-
lendaristice de la apariția acestui
Organizator Parteneri științifici Co-organizator anunț, iar concursul se organizea-
ză în perioada cuprinsă între 31 și
90 de zile de la publicarea în „Viața
medicală”.
Relații suplimentare, biblio-
grafia și alte mențiuni referitoare
la organizarea concursului vor fi
puse la dispoziție la sediul unită-
ții sau la tel.: 0234.362.520, int.
151, cât și pe site-ul instituției:
www.spitalmoinesti.ro.
Special VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
9

NOLOGICE ȘI NEUROLOGICE,
Aproximativ 1%
din populaţia
globului suferă de
encefalomielită
mialgică.

Schimbarea
percepţiei asupra
durerii
’’
SINDROMUL
RĂZBOIULUI DIN
GOLF
C ristina Crăciun Sanchez este o femeie în vârstă de
46 de ani care se luptă cu fibromialgia de când era
mică: „Încă din copilărie eram un copil bolnăvicios,
Veteranii care au participat la mă dureau mereu articulaţiile și mușchii. Oboseam
excluderii unor pato- războiul din Golful Persic au prezentat foarte repede. În ciuda durerilor, am făcut sport până
logii cu simptomato- simptome variabile și nespecifice – la 20 de ani, am continuat cu dans modern și balet. Mă
logie asemănătoare reacţii de stres post-traumatic, oboseală, obișnuisem cumva cu durerea. Odată cu înaintarea
(fibromialgie, sin- anxietate, dureri musculare și afectarea în vârstă, viaţa mea s-a complicat și simptomele au
dromul de intestin memoriei. Sindromul apare în urma început să se înrăutăţească”.
iritabil, depresie sau expunerii la substanţe chimice. Soldaţii A fost diagnosticată abia la vârsta de 40 de ani. Tot
anxietate). De obicei, americani care puteau fi expuși la atunci a început și tratamentul. A reușit să ajungă la
investigaţiile de labo- gaze de luptă au primit în timpul un echilibru după mai multe experienţe cu diverse
rator ale pacienţilor cu războiului, ca măsură preventivă, tipuri de medicamente pe care le-a încercat aproxi- simptomele trebuie să existe pe o perioadă de cel pu-
sindrom de oboseală cro- piridostigmină. mativ doi ani. Medicul ei de familie a suspectat că ar ţin trei luni.
nică sunt în limite normale. putea fi această afecţiune încă de când Cristina avea Pentru tratamentul fibromialgiei sunt apro-
La ora actuală, nu există 35 de ani. La 39 de ani a suferit primul accident vas- bate trei medicamente: duloxetina, milnacipran
niciun medicament aprobat pen- cular cerebral și tot atunci a avut și ultimul loc de și pregabalinul. Primele două reglează niveluri-
tru această afecţiune, dar sunt Durerile musculare și articu- muncă. „După primul ictus am început investigaţii le de serotonină și norepinefrină, iar cel din urmă
anumite medicamente off-label lare ori cefaleea de tensiune sau mai amănunţite și am fost la foarte multe controale: blochează transmiterea impulsurilor dureroase.
care se pare că ar îmbunătăţi cali- cu caracter migrenos pot fi tratate neurologie, traumatologie, psihiatrie și psihologie. Alte medicamente utilizate sunt antidepresivele
tatea vieţii pacienţilor. Tratamen- cu mai multe trepte terapeutice. Am făcut și foarte multe investigaţii: RMN-uri, ra- triciclice și gabapentinul. Nu se recomandă utiliza-
tul este individualizat și axat pe Se poate încerca administrarea de diografii, electromiografii și tot felul de analize. Cu rea opioidelor, întrucât pot determina creșterea și
simptomele pacientului. Pentru acetaminofen, aspirină sau ibu- toate acestea am fost la medicul reumatolog. Atunci persistenţa durerii.
a evita apariţia intoleranţei or- profen. Pot fi folosite de aseme- am primit diagnosticul de fibromialgie grad sever, 18
tostatice, este necesar să se evite nea și metode non-farmacologice din 18 puncte dureroase, efectiv lăcrimam de durere”,
factorii care ar putea determina precum: terapie prin mișcare și povestește Cristina.
agravarea simptomelor (căldura stretching, masaj sau hidroterapie.
ambientală, menţinerea poziţiei Întrucât tratamentul este axat SARCINILE, O PIATRĂ DE ÎNCERCARE
ortostatice pe perioade mari de pe simptome și se folosesc atât me- Cel mai greu i-a fost cât timp era însărcinată, iar
timp). Se recomandă creșterea tode farmacologice și nefarmacolo- apogeul a fost după a doua naștere prin cezariană.
cantităţii de sare și lichide (la pa- gice, cât și suplimente alimentare, Durerile s-au intensificat, devenind insuportabile. O
cienţii care nu au contraindicaţii, este foarte important ca acestea durea tot corpul, în special umerii, coatele, gleznele
de ex. la cei care asociază și HTA) să fie monitorizate și să se ţină o și coapsele. „Am făcut infiltraţii aproape peste tot.
sau purtarea de îmbrăcăminte evidenţă a acestora. Momentan sunt pe lista de așteptare să mă operez la
compresivă. nivelul L4-L5 pentru hernie de disc foarte avansată”,
spune Cristina. Plecată din ţară de 18 ani, își dorește
să se întoarcă în România, unde vrea să înfiinţeze o
asociaţie de pacienţi. Vrea ca această afecţiune să fie
mai vizibilă și își dorește un sprijin din partea societă-
ţii. De multe ori, a simţit că cei din jur nu o cred și din
cauza durerilor a renunţat la viaţa socială.

BOLNAVI DE MICI, DIAGNOSTICAŢI LA


MATURITATE
Fibromialgia este o boală cronică, care influenţea-
ză negativ calitatea vieţii pacienţilor, fiind caracteri-
zată de durere musculo-scheletală generalizată. Deși
SENSIBILITATEA simptomele apar în copilărie, pacienţii sunt diagnos-
MULTIPLĂ LA AGENŢI ticaţi la vârsta adultă. În cazul pacienţilor cu această
CHIMICI afecţiune se produc modificări în modul în care siste-
Reprezintă o boală controversată mul nervos central procesează durerea de la nivelul
de cauză necunoscută ale cărei diferitelor părţi ale corpului. De asemenea, s-au con-
simptome apar după expunerea la statat niveluri scăzute ale serotoninei, noradrenalinei
cantităţi mici de substanţe chimice și dopaminei la nivel cerebral.
uzuale. Printre simptome se numără: În prezent, nu se mai folosesc cele 18 puncte du-
oboseală, cefalee, greaţă etc. reroase pentru diagnostic. Diagnosticul este în prin-
Simptomele sunt nespecifice și cipal unul de excludere a bolilor cu simptomatologie
uneori pot fi severe. asemănătoare pentru care investigaţiile de laborator
și radiografiile sunt în limite normale. Anamneza
și examenul obiectiv au un rol crucial în diagnostic,
10 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Iatroistorie

Doamnele neurochirurgiei românești


Prezentarea aceasta dorește să evidenţieze activitatea primelor femei medic,
care au contribuit la definirea neurochirurgiei românești.

T
rebuie remarcată, în acest dome- Activitatea sa neurochirurgicală este „echipa de aur” a profesorului Nicolae Oblu
niu, personalitatea primei femei demonstrată indirect și de numeroasele de la Spitalul Socola (alături de dr. M. Rusu
chirurg din România, dar foarte comunicări știinţifice, în cadrul cărora și dr. Tr. Banu), în 1952. S-a încadrat impe-
probabil și din Europa, dr. Marta Florica Bagdasar a colaborat de facto la lu- cabil în activitatea colectivului, abordând
Trancu-Rainer. În timpul Primului Răz- crările publicate de soţul ei, a cărui probi- întreaga patologie neurochirurgicală clasi-
boi Mondial, a fost mobilizată cu gradul de tate știinţifică nu poate fi pusă la îndoială. că. În calitate de colaborator, a participat la
maior și a preluat conducerea a trei spita- După trecerea în nefiinţă a acestuia, în redactarea a numeroase comunicări știinţi-
le de campanie: spitalul Colţea, spitalul de vara anului 1946, preia funcţia de ministru fice ale profesorului Oblu, împreună cu pro-
chirurgie instalat la Palatul Regal din Calea al Sănătăţii, dar și înalte funcţii în adminis- fesorul Mircea Rusu. S-a preocupat în mod
traţia de stat comunistă: deputat în Marea special de chirurgia epilepsiei, redactând în
Adunare Naţională (1946-1952), membră cursul anului 1971 lucrarea de doctorat Epi-
în Comisia de Pace de la Paris (1947), vice- lepsia posttraumatică, sub conducerea pro-
președinte al Crucii Roșii, într-o perioadă fesorului Tibor Andrásofszky – Clinica de
extrem de grea politic și economic, unde a neurochirurgie Tg. Mureș. Alături de „echi-
avut rezultate remarcabile în asistenţa me- București în anul 1945 și a obţinut licenţa pa de aur” a Clinicii a participat la formarea
dicală. Dobândește titlul de conferenţiar în medicină în 1946. Din anul 1943, intră tinerei generaţii din 1971 de neurochirurgi.
de psihiatrie în UMF București. În pofida în echipa profesorului Bagdasar, alături A fost pensionată în anul 2003, rămânând
acestor realizări, este destituită, urmând o de dr. Constantin Arseni (1936) și dr. Ionel în memoria serviciului ca o persoană auto-
perioadă neagră, în care a cunoscut adevă- Ionescu (1942), în calitate de intern. În ritară și bună profesionistă.
rata faţă a comunismului de sorginte sovie- anul 1944, aflată în situaţia de a trepana Încă din anul 1943, ca medic intern
tică. Trece în lumea umbrelor la 19 decem- în urgenţă un copil, asistată de pe margine prin concurs, dr. Lenke Horvath se
brie 1978, asistată de fiica sa, Alexandra de dr. Dumitru Bagdasar, își dovedește pro-
Bellow, refugiată în SUA. fesionalismul, iar această intervenţie îi va
decide viitorul profesional. Timp de 25 de
Victoriei și spitalul de la Școala de Poduri și DESCENDENTA UNEI DISTINSE ani, dr. Sofia Ionescu a lucrat ca prim asis-
Șosele, destinat răniţilor de război. FAMILII tent al profesorului Arseni în Secţia de Tu-
În memoriile sale, își prezintă impor- Doctor Maria Maniu-Niculescu s-a mori cerebrale, iar în următorii 22 de ani în
tanta activitate de chirurgie generală, de născut în București, la 26 ianuarie 1893, și Secţia de Patologie vertebromedulară, in-
ortopedie și de ginecologie, precum și o este descendenta unei distinse familii de dependentă, ca medic primar. În anul 1954
serie de cazuri operate cu competenţă neu- devine medic primar neurochirurg.
rochirurgicală. În anul 1917 citează lapidar Pe lângă activitatea neurochirurgicală
următoarele cazuri neurochirurgicale ope- susţinută (23 de intervenţii pe zi), desfă-
rate: trepanaţia fosei cerebeloase; craniec- șoară și o intensă activitate știinţifică, ce
tomie (?); trepanaţia sinusului frontal (?) însumează circa 120 de articole și comu-
cu enuclearea globului ocular subiacent la nicări prezentate, în perioada anilor 1957-
un adolescent. 1987, în calitate de prim colaborator al pro-
În anul 1918 scria: „Am făcut o tre- fesorului Arseni. În perioada de activitate
panaţie pentru o fractură cu înfundare, a efectuat circa 20.000 de intervenţii. S-a
la care s-a făcut o cranioplastie «cu o gre- preocupat în permanenţă de a găsi noi solu-
fă osoasă».” Tot în acea perioadă, Marta ţii în rezolvarea unor capitole de patologie.
Trancu-Rainer publică în limba franceză Este primul neurochirurg român care a in-
„Dare de seamă asupra chirurgiei de răz- trodus tehnica Torkildsen în tratamentul dedică neurochirurgiei, lucrând în secţia
boi” în care, probabil, a prezentat detalii hidrocefaliei. de neurochirurgie a Spitalului
asupra cazurilor operate, lucrare pe care nu Pentru întreaga activitate, Caritas din București. Din
am avut posibilitatea să o cercetăm. dr. Sofia Ionescu a devenit anul 1950 lucrează ca me-
În prezent,
vechi intelectuali. Absolventă eminentă a membru emerit al Acade- dic primar în Spitalul de
PRINCIPALUL SPRIJIN AL LUI Facultăţii de Medicină din Paris, și-a sus- miei de Știinţe Medicale în specialitatea de stat nr. 9 Prof. Dr. Gh.
BAGDASAR ţinut în mod strălucit teza de doctorat Sin- din România, în 1997, neurochirurgie este Marinescu, în prezent
Dr. Florica Ciumetti-Bagdasar s-a droamele dureroase prin alterarea releelor dar i s-au decernat și Spitalul „Bagdasar-
născut la 24 ianuarie 1901, în Bitolia, în- celulare ale sensibilităţii, fiind premiată numeroase alte distinc- cunoscută activitatea Arseni”. Face parte din
tr-o familie macedoromână. În anul 1927, cu Medalia de Argint. Externă prin concurs ţii (20 de diplome și 10 a circa 20 de doamne cea de-a doua generaţie
a spitalelor din Paris, a lucrat în serviciile medalii). Activitatea sa a de medici care s-au ală-
neurochirurg.
cunoscuţilor neurologi Octave Crouzon fost încununată cu distinc- turat echipei profesorului
(1864-1938), Pierre Marie (1853-1940), ţia acordată de Organizaţia Constantin Arseni, din anul
Charles Foix (1882-1927). Internaţională a Sănătăţii: 1950: dr. N. Petrariu, dr. Ștefan
Revenită în ţară, devine colaboratoarea „Prima femeie neurochirurg din Grigorovici și dr. Verone Marinescu.
profesorului Gheorghe Marinescu. Împreu- lume”. În timp, preocupările sale de neuro-
nă cu soţul ei, Ion T. Niculescu (1895-1957), chirurgie se îndreaptă către patologia ne-
a desfășurat o importantă activitate știin- MEMBRĂ ÎN „ECHIPA DE AUR” urochirurgicală infantilă, care devenise o
ţifică, fiind elogiaţi european pentru cer- O personalitate energică, cu o mare realitate, și pentru care profesorul Arseni
cetările lor privind morfologia și patologia putere de muncă, pasionată de neuro- nu avea mare disponibilitate. Odată cu în-
sistemului extrapiramidal. chirurgie, pe care a abordat-o cu talent, fiinţarea noului Spital de Neurochirurgie
Într-un caiet personal, păstrat în arhiva dr. Aurora Stanciu a fost inclusă în în 1974, preia conducerea Secţiei de Neu-
Institutului de Igienă din București, Maria rochirurgie Infantilă, în care va desfășura
Niculescu prezintă cazurile clinice la care o susţinută activitate operatorie.
însoţindu-și soţul, pe doctorul Dumitru l-a asistat pe dr. Dumitru Bagdasar, menţio- Colaborator abil cu dificilul profesor
Bagdasar în clinica dr. H. Cushing, a primit nând Operaţii de neurochirurgie la care am Arseni, a contribuit la viaţa clinicii atât pe
o bursă Rockefeller, pentru a studia la Har- ajutat eu. Sunt consemnate cazurile asista- plan profesional, cât și pe plan știinţific, fi-
vard University o specialitate nouă în SUA – te, adevărate foi de observaţie, realizate de ind cooptată la realizarea a numeroase co-
patologia neuropsihică a copilului. Întoarsă un rezident de neurochirurgie. Se notează municări știinţifice și monografii.
în ţară, devine principalul sprijin neurochi- diagnosticul, tehnica operatorie, evoluţia În calitate de șef de lucrări, a fost mem-
rurgical al doctorului Bagdasar, asistându-l și chiar onorariul încasat. Ultimul caz la bră în numeroase comisii de promovare a
la toate intervenţiile efectuate. Din aprilie care Maria Niculescu l-a asistat pe doctorul multor generaţii, dovedind obiectivitate și
1931 și până în anul 1933, Bagdasar a efectu- Dumitru Bagdasar este menţionat în mar- multă colegialitate.
at în Spitalul Carol al II-lea din Cernăuţi 149 tie 1940. Cazurile la care dr. Maria Nicu- Aceste doamne, prin activitatea lor, au
de intervenţii neurochirurgicale (printre lescu l-a asistat pe dr. Bagdasar proveneau contribuit la cunoașterea patologiei siste-
care 24 de puncţii ventriculare, 33 de com- din întreaga patologie neurochirurgicală. mului nervos și la definirea noii specialităţi
presiuni subtemporale, 17 decompresiuni în în cadrul chirurgiei generale – neurochi-
zona rolandică, 28 de volete frontoparietale, VIITORUL DECIS DE O rurgia. Contribuţia are un plus de străluci-
20 de laminectomii). În toată această activi- INTERVENŢIE re, prin manifestarea ei în epoca de pionie-
tate a fost asistat numai de dr. Florica Bag- Doctor Sofia Ogrezeanu-Ionescu a ab- rat a noii specialităţi.
dasar, veritabil secundar. solvit cursurile Facultăţii de Medicină din Prof. dr. Hortensiu Aldea
Interviu VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
11

Bolile inflamatorii
intestinale nespecifice
pot debuta încă din copilărie
La 19 mai, comunitatea medicală internaţională marchează, începând din 2010, Ziua
Internaţională a Pacienţilor cu Boli Inflamatorii Intestinale nespecifice. Mottoul de
anul acesta al World IBD Day este „Break the Silence!” („Rupe tăcerea!”).

B
olile inflamatorii intesti- îngrijește acești pacienţi reprezin-
nale nespecifice (IBD) – tă un criteriu esenţial în calitatea
mai precis, boala Crohn îngrijirii.
și colita ulcerohemo- Cine ar trebui să facă parte
ragică sau rectocolita ulcerohe- dintr-o astfel de echipă?
moragică, cum este cunoscută în Neapărat medicul gastroente-
literatura medicală românească – rolog cu preocupare particulară
sunt în creștere mai ales din cauza pentru IBD, gastroenterologul
îmbunătăţirii continue a gradului endoscopist specializat în teh-
de sanitaţie, a consumului prepon- nici speciale, chirurgul speci-
derent de alimente procesate, fără alizat în coloproctologia IBD,
legume și fructe proaspete, a lipsei anatomopatologul, radiologul spe-
unui stil de viaţă sănătos, din care cializat în explorări digestive, la
este exclusă activitatea fizică în nevoie pediatrul gastroenterolog, săptămâni, cu scaune nocturne
aer liber etc. infecţionistul, nutriţionistul, reu- cu sânge, tenesmele rectale sau/
În România, dacă în 2004 se matologul, oftalmologul și derma- și durerile abdominale cu scădere
raporta o prevalenţă în ţară de nu- tologul cu experienţă în manifes- ponderală. Apoi, anemia, fatigabi-
mai 3,9 și în aria București de 7,3 tările extraintestinale, psihologul. litatea asociate uneori cu artrite,
la 100.000 de locuitori, în 2016 De asemenea, în cazul gravidelor, redoarea matinală lombosacrată, Medicul Cristian Gheorghe este
prevalenţa era de 57 la 100.000 de specialistul ginecolog-obstetri- leziunile cutanate de tipul pio- profesor la UMF „Carol Davila”
locuitori. cian, deoarece îngrijirea gravi- derma gangrenosum sau eritem
Ce înseamnă bolile inflamato- dei, nașterea și apoi îngrijirea nodos, afectarea oculară, „ochiul
București, Disciplina Gastroenterologie
rii intestinale nespecifice și cum nou-născutului ridică probleme roșu” de obicei cu tulburări de ve- și Hepatologie – Institutul Clinic
pot fi ele corect abordate aflăm de speciale. Nursingul specializat în dere. Câteva probe de laborator
Fundeni, președintele Societăţii
la prof. dr. Cristian Gheorghe. stomă este de asemenea esenţial. sunt esenţiale în aceste situaţii:
La fel și medicul de familie, care hemograma completă care poate Române de Gastroenterologie și
Care sunt persoanele cele mai are un rol covârșitor în diagnos- evidenţia leucocitoză, tromboci- Hepatologie (SRGH) și fost președinte
predispuse la IBD? ticul precoce și apoi în urmărirea toză, anemie, teste de inflamaţie
Bolile inflamatorii intestinale ne- acestor pacienţi, prin colabora- cum sunt proteina C reactivă, fi- al Societăţii Române de Endoscopie
specifice afectează preponderent re permanentă cu specialistul brinogenul și eventual calprotecti- Digestivă (SRED).
populaţia tânără, cu debut frec- gastroenterolog. na fecală. Dacă acestea sunt modi-
vent în copilărie sau adolescenţă ficate, atunci pacientul va fi referit
și din această cauză necesită un MEDICUL DE FAMILIE ȘI gastroenterologului și, în funcţie specială. Colita ulcerohemoragică Pacienţi cu Boli Inflamatorii
management de-a lungul DIAGNOSTICAREA de gravitate sau complexitatea beneficiază de terapie convenţio- Intestinale ASPIIR, pentru că
întregii vieţi. Obiecti- IBD sunt PRECOCE bolii, unui centru de excelenţă în nală – 5-ASA – în stadiile iniţiale asigură informaţiile necesare,
vul principal este in- considerate IBD. Aceste centre de excelenţă și în formele blânde, cu extensie li- contactele între pacienţi și inte-
ducerea și menţine- afecţiuni cu evolu- Care ar trebui să fie sunt, în momentul de faţă, distri- mitată, necomplicate, fără fenome- grează deciziile multora prin fo-
rea remisiunii pentru ţie explozivă mai ales semnalele de alar- buite în aproape toate centrele ne extraintestinale și fără factori rum. ASPIIR a fost creată în 2010
îmbunătăţirea calită- în ţările mă de IBD pentru universitare din ţară. de prognostic nefavorabil. Orice cu sprijinul logistic și financiar al
ţii vieţii. Din această puternic indus- medicul de familie? Care sunt cele mai importante formă de colită ulcerativă în afara SRED, iar președinta Asociaţiei,
perspectivă, echipa trializate. În principal, diareea explorări în vederea diagnostică- celor menţionate beneficiază însă Isabella Grosu, ea însăși pacien-
multidisciplinară care cronică de peste patru rii acestor afecţiuni? rapid de tratament biologic. tă cu colită ulcerohemoragică, a
Explorările esenţiale pentru acești Dar uneori terapia medicamen- reușit să o afilieze la Federaţia
pacienţi sunt cele endoscopice de toasă poate fi și ea ineficientă. Europeană a Asociaţiilor Crohn
tub digestiv sau pentru căi biliare: Așa este, pacienţii pierd răspunsul și Colită Ulcerativă. A creat, de
ERCP, cu periaj, biopsie de căi bili- la multiple terapii sau afecţiunea asemenea, cadrul organizatoric
are, dilatări de căi biliare cu sondă se complică și atunci este nevoie de pentru întâlniri lunare între me-
cu balon, eventual colangioscopie. tratament chirurgical asociat celui dici și pacienţi în centrele de ex-
În cazul în care colita ulcerativă medicamentos. Principiul rezec- celenţă din ţară, cu o tematică a
este o afecţiune continuă progre- ţiilor minime în boala Crohn este dezbaterilor mereu actuală.
sivă și mucosală, boala Crohn este unul esenţial, deoarece sindromul
segmentară și transmurală. Din de intestin scurt, care poate apărea RUPEM TĂCEREA
această cauză, asociat endoscopiei după rezecţii repetate – de-a lungul PENTRU A NE FACE
este nevoie frecvent de explorare vieţii, un pacient cu boala Crohn CUNOSCUŢI
tomografică sau, mai bine, rezo- are în medie cinci intervenţii chi-
nanţă magnetică – datorită absen- rurgicale – pune probleme deosebi- Mottoul pentru World IBD Day
ţei iradierii – dedicată intestinului te de îngrijire, de costuri și evident de anul acesta este „Rupe tăce-
subţire sau, în cazul patternului de calitate a vieţii. rea!”. Ce simbolizează această
fistulizant, pelvisului. O posibili- Pacientului i se explică riscurile sintagmă?
tate de explorare imagistică mai și avantajele terapiilor de care Înseamnă că, „rupând tăcerea”
ieftină, non-iradiantă și frecvent poate beneficia? – adică făcându-se cunoscuţi pa-
repetabilă pentru evaluarea evolu- Sigur! Un rol deosebit în acest cienţii cu IBD –, medicii de alte
ţiei IBD este ecografia transabdo- sens consider că îl are Asociaţia de specialităţi vor fi avizaţi de aceste
minală sau pelvină de tub digestiv. afecţiuni cu potenţial sever, po-
pulaţia generală va ști când să se
ȘI TERAPIA 19 mai – adreseze medicului de familie pen-
MEDICAMENTOASĂ ARE tru o simptomatologie sugestivă
LIMITE Ziua și, pe de altă parte, va empatiza
cu pacienţii cu boli inflamato-
Tratamentul este unul compli- Internaţională a rii intestinale. Nu în ultimul
cat?
În prezent, tratamentul bolii
Pacienţilor cu rând, autorităţile decidente vor
putea să promoveze un stil de
Crohn este unul imunosupresiv Boli Inflamatorii viaţă sănătos și să ajute medicii
și biologic. Alegerea terapiei, mo- și pacienţii implicaţi în aceste
nitorizarea și/sau schimbarea ei, Intestinale afecţiuni pentru accesul la cele
prevenirea sau tratamentul efec- mai noi mijloace de diagnostic
telor secundare sunt deosebit de nespecifice. și tratament.
complexe și necesită o expertiză Dan Dumitru Mihalache
12 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Sănătate publică

Limita de detecţie
Monitorizarea evoluţiei
pandemiei de COVID-19
necesită testarea extinsă
pentru identificarea

a testelor RT-PCR
persoanelor infectate și
pentru limitarea răspândirii
infecţiei cu SARS-CoV-2.
În prezent, standardul de
aur îl reprezintă testele
RT-qPCR din probe
nazofaringiene. Există peste
100 de teste de detecţie și
cuantificare a SARS-CoV-2
la pacienţi aprobate de
Administraţia Alimentelor
și Medicamentelor (FDA)
din SUA.

C
ea mai mare parte a documen-
taţiei din prezent – Emergency
Use Authorization (EUA) și In-
structions for Use (IFU) – pri-
vind testele de detecţie a SARS-CoV-2
prin RT-qPCR și prin alte metode (NGS,
Hibridizare, Izoterm, CRISPR, NAAT,
RT-ddPCR, RT-dPCR) nu este structura-
tă într-un format standard. Se fac eforturi
pentru standardizarea și introducerea aces-
tor informaţii în baze de date online adno-
tate, precum FindDx (https://www.finddx.
org/) sau COVID-19 Testing Project (https://
covidtestingproject.org/index.html). La ni-
vel global există iniţiative precum competiţia
COVID-19 XPRIZE, Open Covid Screen
(https://opencovidscreen.org/), care încearcă
să identifice noi opţiuni de testare ieftine, de
înaltă calitate și scalabile. Toate
Pacienţii cu COVID-19 prezintă o paletă
foarte largă de viremii, de 9 la 2,5 miliarde indică valori Ct puternic corelate (R2 = 0,70) utilizate în prezent sunt teste anti- testele RT-qPCR
de cópii virale/mL, cu majoritatea viremi­ilor în cazul perechilor de teste pe probe luate de genice cu o limită de detecţie de
între 300 și 100 de milioane de cópii/mL, do- la același pacient cu COVID-19 la un interval 540.000-600.000 de cópii/
pentru detecţia SARS-
meniu în care rata de rezultate fals-negative de 6 ore, ceea ce dovedește repetabilitatea mL. În schimb, unul din- CoV-2 aprobate au atât
crește cu circa 13% la o creștere de 10 ori a li- ridicată a metodei. Dat fiind faptul că efici- tre primele teste de detecţie
mitei de detecţie (LoD). Majoritatea testelor enţa de amplificare scade mult pe măsură ce a antigenilor SARS-CoV-2 sensibilitatea, cât și
RT-qPCR recunosc secvenţe din 1-3 regiuni numărul de cicluri PCR crește, încărcătura avea o limită de detecţie de
genomice ale SARS-CoV-2 (în special din re- virală trebuie calculată pe baza trendului 6.000.000 de cópii/mL, ceea specificitatea de peste 95% la
giunile ORF1ab, E și N). Toate testele RT-qP- observat dintre eficienţă și valoarea Ct, și ce a condus la o sensitivitate cli-
CR pentru detecţia SARS-CoV-2 aprobate nu doar ca 2 la puterea valorii Ct. nică estimată de numai 31%, sau
concentraţii virale peste
au atât sensibilitatea, cât și specificitatea de
peste 95% la concentraţii virale peste limita
Specificitatea medie a testelor nou
aprobate este în continuă creștere. Majori-
la 7 din 10 pacienţi bolnavi rămași
nediagnosticaţi.
limita proprie de
proprie de detecţie. tatea testelor au valori ale limitei de detec- Încărcătura virală a SARS-CoV-2 detecţie.
Cele mai sensibile teste comerciale pre- ţie de 500-10.000 de cópii/mL. Spre exem- oferă date utile privind gradul de infecti-
zintă o limită de detecţie de 9 cópii/mL și plu, un test care are o limită de detecţie de vitate momentană a pacientului și există
sunt inerent cantitative, ceea ce permite es- 6.250 cópii/mL conduce la o sensitivitate indicii că aceasta afectează, de asemenea,
timarea încărcăturii virale pe baza număru- clinică estimată de 67% și o rată de rezul- prognoza bolii. Desigur, pacienţii cu viremii infecţiosi sau chiar suprainfecţiosi pe măsu-
lui de cicluri până la limita de detecţie (Ct) tate fals-negative de 33% (o treime dintre mici prezintă un grad de infectivitate foarte ră ce boala evoluează.
(Figură). Studiile privind testele RT-qPCR pacienţi). Cel mai puţin sensibile teste scăzut la momentul testării, dar pot deveni Majoritatea statelor le-au impus ce-
tăţenilor care intră în ţară prezentarea
unui test RT-PCR negativ efectuat recent.
Testele COVID-19 fals negative bazate pe
LoD scăzută sau, mai grav, cele negative fal-
sificate utilizate pentru a evita restricţiile
de călătorie și regulile de carantinare pot
crea confuzie sau genera situaţii neplăcute,
chiar cu conotaţii diplomatice.
De asemenea, testele fals negative ca ur-
mare a LoD scăzută și nu a calităţii probei
recoltate au o implicaţie directă în izola-
rea persoanelor SARS-CoV-2 pozitive și în
transmiterea infecţiei.
În concluzie, valorile limitei de detec-
ţie ale testelor SARS-CoV-2 au un impact
direct asupra eforturilor de identificare,
control și limitare a focarelor pandemiei de
COVID-19.
Biochimist Ioana Irina Brucher,
Scient Medical Laboratory
Bibliografie:
1. RamyArnaout et al. SARS-CoV2 Testing: The Limit of Detection Matters,
bioRxiv. Preprint. 2020 Jun 4
2. SARS-CoV-2 Reference Panel Comparative Data, https://www.fda.gov/
medical-devices/coronavirus0covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-
reference-panel-comparative-data/
Figură. Limita de detecţie în cópii/µL pentru cele mai precise teste SARS-CoV-2 actuale. Genomul 5,–3, al SARS-CoV-2 este pe axa orizontală, iar 3. Matthew J. MacKay et al., The COVID-19 XPRIZE andtheneed for scalable,
fast, and widespread testing, NatureBiotechnology volume 38, 1021–1024
testele, pe axa verticală. Testele sunt de tip RT-qPCR (cerc) sau Izoterm (triunghi) și pot avea o singură ţintă (roșu) sau ţinte multiple (maro) în (2020)
regiunea indicată. Fiecare linie indică o sursă de teste (companie sau instituţie). Figură adaptată după Figura 2 din Matthew J. MacKay et al., The 4. CuiyanTan et al., SARS-CoV-2 viremia may predict rapid deterioration of
COVID-19 patients, Braz J Infect Dis. Nov-Dec 2020;24(6):565-569
COVID-19 XPRIZE and the need for scalable, fast and widespread testing, NatureBiotechnology volume 38, 1021–1024 (2020).
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
13

Tulburările metabolismului lipoproteinelor


în diabetul zaharat
Tulburările metabolismului Mecanismele fiziopatologice Tabel 2. Ţintele lipidice pentru pacienţii cu diabet zaharat în funcţie de categoria de risc (adaptat după ESC/EASD,
ESC/ESA, 2019) (7,8).
lipoproteinelor sunt responsabile pentru apariţia tul-
frecvente în rândul burărilor lipoproteinelor includ: LDL-c Non HDL-c ApoB TG
scăderea activităţii lipoprote- Grup de risc cardiovascular (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl)
pacienţilor cu diabet
inlipazei (LPL), cu diminuarea Risc foarte înalt, în prevenţia primară sau
zaharat (DZ). Dislipidemia catabolismului chilomicronilor secundară
aterogenă, caracterizată şi al particulelor de VLDL, creş-
prin hipertrigliceridemie, terea activităţii lipazei adipoci- - DZ și BCV prezentă sau cu afectarea
Reducerea valorii de bază a
organelor-ţintă (proteinurie, eRFG <30
reducerea lipoproteinelor tare hormon-sensibile (HSL) (5), ml/min/1,73m2, HVS, retinopatie) sau ≥3
LDL-c cu ≥50% și o ţintă a <85 <65
LDL-c <55 mg/dl
cu densitate înaltă (high creşterea activităţii proteinei de factori majori de risc (vârstă, HTA, fumat,
density lipoprotein transfer a esterilor de colesterol obezitate)
(CETP); la acestea se adaugă și - DZ1 cu debut precoce (1-10 ani) și durată  
cholesterol, HDL-c), peste 20 de ani
modificarea efectelor insulinei la
nivel normal sau crescut nivelul ţesutului adipos și mus- La pacienţii cu ASCVD (boală cardiovasculară <150
al lipoproteinelor cu cular (6). La pacienţii cu diabet aterosclerotică) ce au al doilea eveniment
<40    
cardiovascular în următorii 2 ani, pe doza  
densitate mică (low- zaharat tip 1 (DZ1) ce asociază de- maxim tolerată de statină
density lipoprotein, LDL-c) zechilibru metabolic important  
Risc înalt
reprezintă un important se observă frecvent hipertriglice-
- DZ cu vechime mai mare de 10 ani, fără
Reducerea valorii de bază
factor de risc cardiovascular ridemie cu reducerea HDL-c, dar afectarea organelor-ţintă plus oricare alt
a LDL-c cu ≥50% și o ţintă a <100 <80
în cele mai multe cazuri iniţierea LDL-c <70 mg/dl
modificabil (1). factor de risc asociat
tratamentului cu insulină corec-

Î
Risc moderat
tează aceste modificări. Alte ano- - pacienţii tineri (DZ1 cu vârsta <35 ani sau
n studiul Framingham, la malii observate sunt sumarizate <100 <130 <100
DZ2 cu vârsta <50 ani) cu durata diabetului
persoanele cu diabet zaharat în tabelul 1. sub 10 ani și fără alţi factori de risc
nivelul crescut al LDL-c a
fost similar cu cel din popu- ŢINTELE LIPIDICE PENTRU
laţia generală (9% la bărbaţii cu PACIENŢII CU DZ
DZ, respectiv 15% la femeile cu Conform noului ghid al So-
DZ) (2). În studiul National Health cietăţii Europene de Cardiologie
and Nutritional Examination Sur- (ESC), al Asociaţiei Europene
vey (NHANES) 1999-2000, pro- pentru Studiul Diabetului (EASD)
centul pacienţilor cu DZ și LDL-c și Societăţii Europene de Atero-
peste 100 mg/dl a fost de 25,3%, scleroză (EAS), sunt încadraţi în
comparabil cu cel din populaţia categoria de risc foarte înalt paci-
nediabetică (2). În studiul UKPDS, enţii cu diabet zaharat și boală car-
pacienţii cu diabet zaharat tip 2 diovasculară (BCV) prezentă sau
(DZ2) au avut valori ale triglice- cu afectare a organelor-ţintă (pro-
ridelor cu 50% mai mari faţă de teinurie, eRFG sub 30 ml/min/1,73
populaţia nediabetică (3). În stu- m2, hipertrofie ventriculară stân-
diul PREDATORR, desfășurat în gă – HVS, retinopatie) sau cu cel
România, 38,5% dintre partici- puţin trei factori majori de risc
panţi au asociat dislipidemie (4). (vârstă, hipertesiune arterială – Figura 1. Strategii de intervenţie bazate pe riscul cardiovascular total și pe valoarea LDL-c – adaptat după (7)
HTA, dislipidemie, fumat, obezita-
FIZIOPATOLOGIA te) sau cu durată a bolii de peste 20 MANAGEMENTUL Terapia Intensificarea terapiei cu sta-
DISLIPIDEMIEI de ani, precum și pacienţii cu DZ1 TULBURĂRILOR farmacologică tine ar trebui luată în considerare
ATEROGENE cu debut precoce (1-10 ani) (7,8). METABOLISMULUI În funcţie de riscul cardiovas- înainte de introducerea combina-
Patogeneza dislipidemiei ate- Ţintele terapeutice în funcţie de LIPOPROTEINELOR ÎN DZ cular calculat și de valoarea LDL-c, ţiilor terapeutice (8).
rogene, a dislipidemiei diabetice riscul cardiovascular sunt eviden- Optimizarea ghidul Societăţii Europene de Asocierea statină-fibrat ar pu-
este complexă și multifactorială, ţiate în tabelul 2. stilului de viaţă Cardiologie propune o abordare tea fi benefică la bărbaţii cu valori
iar insulinorezistenţa (IR) joacă Conform Asociaţiei Ameri- Optimizarea stilului de viaţă practică a măsurilor terapeutice ale trigliceridelor ≥204 mg/dl și
un rol esenţial în acest proces. Tul- cane a Inimii (AHA)/Colegiului include reducerea excesului pon- (Fig. 1) (7), tratamentul cu statine HDL-C ≤34 mg/dl. Tratamentul
burările metabolismului lipopro- American de Cardiologie (ACC), deral și menţinerea unei greutăţi reprezentând prima linie terape- cu statine este contraindicat în
teinelor includ anomalii calitative, diabetul este o afecţiune cu risc optime, adoptarea unui pattern utică. Intensitatea tratamentului sarcină sau la femeile de vârstă
cantitative și de cinetică ale fracţi- crescut pentru boală cardiovas- nutriţional sănătos cu efecte do- este stabilită pe baza profilului fertilă care nu folosesc măsuri
unilor lipidice (tabel 1) (5). IR cu culară aterosclerotică (ASCVD) vedite cardiovasculare (dieta me- de risc cardiovascular și a nivelu- contraceptive eficiente.
creșterea fluxului acizilor grași li- (9), iar factorii asociaţi care cresc diteraneană, dieta DASH – dieta rilor-ţintă recomandate pentru
beri (AGL) în ficat joacă un rol cen- riscul cardiovascular sunt: de intervenţie pentru stoparea LDL-c (Fig. 1) (7). Pacienţii cu DZ CONCLUZII
tral în promovarea dislipidemiei 1) durata crescută (≥10 ani de hipertensiunii), activitate fizică și risc cardiovascular înalt sau Reducerea LDL-c este asoci-
diabetice. Nivelul crescut al AGL DZ2, ≥20 ani de DZ1); zilnic sau timp de cel puţin 150 foarte înalt necesită statină în ată cu scăderea evenimentelor
promovează producţia hepatică a 2) raportul albumină/creatini- de minute/săptămână, reducerea regim intensiv. majore vasculare și a mortalităţii
trigliceridelor, care, la rândul său, nă urinară ≥30mg/g; aportului de grăsimi saturate și Intensitatea tratamentului generale.
stimulează secreţia de apolipo- 3) eRFG <60 ml/min/1,73 m2; de tip trans, creșterea aportului cu statine trebuie adaptată cate- Dislipidemia reprezintă un
proteine B și a lipoproteinelor cu 4) retinopatia diabetică; de fibre alimentare, de stanoli goriei de risc. Regimul intens cu factor de risc cardiovascular mo-
densitate foarte scăzută (very low 5) neuropatia diabetică; și steroli vegetali, renunţarea la statine (atorvastatină 40-80 mg/ dificabil, iar noile ghiduri reco-
density lipoprotein, VLDL). 6) index gleznă-braţ <0,9 (9). fumat etc. zi sau rosuvastatină 20-40 mg/ mandă pentru pacienţi cu risc
zi) determină scăderea LDL-c cu foarte înalt scăderea LDL-c sub
Tabel 1. Modificări ale lipoproteinelor în diabetul zaharat tip 2 – adaptat după (5) ≥50%, iar regimul moderat (ator- 55 mg/dl și reducerea cu 50% a ni-
Lipoproteine Modificări cantitative Modificări calitative Modificări kinetice/ vastatină 10-20 mg/zi, rosuvas- velului de LDL-c faţă de valorile
metabolice tatină 5-10 mg/zi, simvastatină iniţiale.
Chilomicroni Creșterea concentraţiei Puţine date cunoscute Creșterea producţiei 20-40 mg/zi, pravastatină 40-80 Toţi pacienţii diabetici cu vâr-
plasmatice Scăderea catabolismului mg/zi, lovastatină 40 mg/zi, fluvas- stă mai mare de 40 de ani şi cei
VLDL Creșterea concentraţiei Procent crescut al unor particule mai Creșterea producţiei tatină XL 80 mg/zi, pitavastatină sub 40 de ani cu multipli factori
plasmatice mari – VLDL (1) Scăderea catabolismului 2-4 mg/zi) – o reducere cu 30-50% a de risc cardiovascular sau cu afec-
Creșterea speciilor ce conţin acid LDL-c (10). tare de organ-ţintă au indicaţie de
palmitic și diacilglicerol, scăderea
sfingomielinei
Dacă nu se atinge valoarea- tratament cu statine pentru pre-
Glicare ţintă pentru LDL-c, se recomandă venţia primară a evenimentelor
adăugarea de ezetimib la statină cardiovasculare.
LDL Nicio modificare sau o ușoară Creșterea concentraţiei unor particule Scăderea catabolismului
creștere a concentraţiei mici, dense (triacilglicerol) (8). În cazul pacienţilor cu risc
plasmatice Creșterea speciilor ce conţin acid foarte crescut și LDL-c persistent Șef lucr. dr. Emilia Rusu,
palmitic și diacilglicerol, scăderea crescut trataţi cu doză maximă prof. dr. Gabriela Radulian
sfingomielinei tolerată de statină plus ezetimib UMF „Carol Davila” București
Glicare
sau la pacienţii cu intoleranţă Material publicat în volumul „Diabet
HDL Scăderea concentraţiei Creșterea triacilglicerol Creșterea catabolismului la statină se recomandă inhibi- zaharat 2020”, editat de Viaţa Medicală
plasmatice Scăderea fosfolipidelor, apoE
Glicare
torii de proprotein-convertază- Bibliografia este disponibilă pe
subtilisin/kexin 9 (PCSK9) (8). www.viata-medicala.ro
14 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Medic-Medicină-Cultură

Familia Medici și penelul lui Botticelli


au fost deloc puţine la număr. În
biserica Santa Maria Novella, pe
peretele principal, a fost așezat
un tablou regăsit astăzi în galeri-
Sandro Botticelli, născut
Alessandro di Mariano S tilul pictural al lui Lippi a
jucat un rol fundamental în
formarea lui Botticelli. În perioa-
toate ezitările din lucrările sale au
dispărut, fiind înlocuite de măies-
trie. Se poate afirma că neoplato-
culturii – Lorenzo de Medici va
deveni simbolul Florenţei secolu-
lui al XV-lea. A fost supranumit
ile Uffizi – Adorazione dei Magi
(Adoraţia magilor), înfăţișând un
bătrân ce sărută cu înflăcărare
Filipepi, avea să picteze
da 1478-1481, Botticelli a ajuns la nismul este doctrina cea mai influ- de Luigi Ugolini „Mecena al Uma- picioarele Mântuitorului – însuși
unele dintre cele mai
maturitate artistică influenţat de entă asupra gândirii medievale. De nismului”, fiind marele susţinător Cosimo de' Medici cel bătrân. Por-
faimoase fresce ale vremii curtea familiei de Medici, unde aceea Botticelli, cu toate că era un al mișcării neoclasice, părinte al tretul acesta este cel mai viu și mai
sale, rămânând în istorie avea să ia contact cu iluștri filosofi spirit religios, avea să își sporească artiștilor, poet, estet și impecabil natural din câte se află realizate
drept un gigant al și scriitori, precum și cu gândirea interesul faţă de acest curent, ceea în maniere. de Boticelli. Al doilea personaj
picturii. neoplatonică a Medicilor. Astfel, ce ne duce cu gândul la admira- înfăţișat în pictură este Giuliano
ţia incontestabilă pe care o purta Admiraţie exprimată în de' Medici, care se închină în faţa
sfamiliei de Medici. picturi pruncului, tatăl papii Clement al
Timp de trei secole, familia La curtea lui Lorenzo VII-lea. Al treilea, de asemenea
Medici a impresionat Europa prin Magnificul și-au desfășurat activi- în genunchi, este Giovanni, fiului
susţinerea și încurajarea artelor. tatea nenumăraţi artiști, printre lui Cosimo. Frumuseţea pe care
Dincolo de opulenţa sa, au existat care și Sandro Botticelli. Fiind artistul a dat-o acestor capete nu
și episoade mai puţin încântătoa- cu doar cinci ani mai mare decât poate fi contestată. În celebra fres-
re, precum trădarea lui Pietro II, Lorenzo, avea să devină bun prie- că religioasă, comisionată de ban-
ori asasinate, însă acestea vor fi ten cu acesta, apropiere care a dus, cherul florentin Gaspare de Lama,
trecute în umbra bogăţiilor lăsa- se pare, la o reprezentare picturală Boticelli a utilizat un stil de dis-
te de ei – geme și bronzuri antice, profundă și simbolică a personaje- tribuire a personajelor ce fusese
sculpturi de Benvenuto Cellini, lor măreţei familii de Medici, lă- abordat și de Filipo Lippi și Leo-
Michelangelo, ori picturi ale lui sând la iveală deosebita admiraţie nardo da Vinci. Caracteristica ex-
Bronzino, Rafael, manuscrise uma- a lui Botticelli. cepţională a lucrării o constituie,
niste și multe altele. Supranumit Deosebita apreciere pe care cu siguranţă, tema. În realitate,
Magnificul – datorită calităţilor o avea pentru fascinanta familie Botticelli unește lumea politică
sale în diplomaţie și pentru în- se revarsă peste toate lucrările florentină cu cea religioasă.
Sandro Botticelli, Adorazione dei Magi sușirile deosebite ca protector al sale cu membrii acesteia, care nu Drd. Cezara Moraru

Zborul primului
Sonorităţi europene cosmonaut român
Sosirea primăverii a însemnat și promovarea în mediul online a unor inedite
proiecte muzicale, menite să marcheze aniversări și comemorări ale marilor
Până la finalul anului, pasionaţii de cosmos și nu numai

F
compozitori. pot vizita expoziţia outdoor „La 40 de ani de la zborul
orumul cultural austriac din București a iniţiat primului cosmonaut român”. Vernisajul are loc în 14 mai,
încă din luna martie „Primăvara muzicală aus- urmând ca aceasta să rămână deschisă până la 31 decembrie
triacă”, ceea ce a însemnat transmiterea online 2021. Organizată la Observatorul Astronomic „Amiral
a unor concerte de muzică clasică, promovarea Vasile Urseanu” din București, expoziţia cuprinde panouri
muzicienilor austrieci din diferite generaţii, dar și a ex- cu informaţii despre zborul misiunii Soyuz 40, însoţite de
celentei colaborări cu colegii și instituţiile de profil din imagini expuse pe gardul instituţiei.
ţara noastră. Unul dintre cele mai recente proiecte des- La 14 mai 1981, Dumitru Prunariu și colegul său de zbor,
fășurate în cadrul acestui generos program a reunit, în cosmonautul sovietic Leonid Popov, andocau la bordul staţiei
perioada 20 aprilie-4 mai, o serie de patru concerte difu- spaţiale Salyut 6, unde au rămas vreme de câteva zile. La
zate exclusiv online, sub genericul „JazzT Vivaldi”. Acest acel moment, Dumitru Prunariu devenea primul (și, până în
inedit ciclu muzical a fost organizat de soprana Rodica prezent, singurul) cosmonaut român, misiunea sa devenind
Vică – cea care, alături de Asociaţia Musica Ricercata astfel cel mai important reper în istoria astronauticii din
lucrează de mai mulţi ani la studierea și reinterpretarea România.
repertoriului clasic, cu accent pe epoca barocă –, împreu- Anul acesta, împlinirea a 40 de ani de la zborul misiunii
nă cu membrii ImpRoWien Ensemble (Cristian Spătaru Soyuz 40 se învecinează cu alte două momente aniversare
– pian și orchestraţie, Cristian Ruscior – vioară 1, Graţiela Concert AUREUM Saxophon Quartett memorabile din istoria astronauticii: celebrarea a 70 de ani de
Aranyosi – vioară 2, Hannah Berghofer – violă și Florian la zborul primului om în spaţiu (Iuri Gagarin, care la 12 aprilie
Christian Dragomir – contrabas). 1961 devenea prima persoană ce admira Pământul din spaţiu)
Alegerea titlului și a repertoriului a plecat, în pri- și împlinirea a 40 de ani de la zborul inaugural al programului
mul rând, de la împlinirea a 280 de ani de la moartea lui Space Shuttle, prin lansarea navetei spaţiale Columbia.
Antonio Vivaldi. Pe de altă parte, concertul final, desfășu- Cristina Ghioca
rat la 4 mai în celebra Karlskirche din Viena, exact în ziua
comemorării a 66 de ani de la moartea lui George Enescu,
a vrut să reamintească și de aniversarea a 140 de ani de
la nașterea aceluiași mare compozitor, dar și de la naște-
rea la fel de cunoscutului său contemporan, Béla Bartók.
În acest context, programul ales a inclus lucrări semna-
te de Antonio Vivaldi, precum și de George Enescu, Béla
Bartók, Camille Saint-Saëns, Tomaso Albinoni, Giuseppe
Verdi, Gustav Mahler, Astor Piazzolla și Igor Stravinsky,
adaptate și reinterpretate în notă contemporană. Concert Rodica Vica, 4 mai

Concerte online de Ziua Europei Saxophon Quartett, o formaţie de muzicieni tineri, pro-
Tot prin intermediul internetului și al reţelelor de movaţi în cadrul programului „New Austrian Sound of
socializare, Forumul Cultural Austriac București, în co- Music”. Din dorinţa de a ilustra deviza Uniunii Europe-
laborare cu Ministerul austriac al Afacerilor Europene și ne, „Unitate în diversitate”, ni s-a oferit ocazia de a audia
Internaţionale, a transmis la 9 mai concertul AUREUM adaptări pentru saxofon ale unor lucrări clasice de Bach
sau Beethoven, dar și prelucrări ale unor lucrări populare
din zonele centrale sau sudice ale continentului.
În aceeași zi, tot online, a fost organizat și concertul
„ENESCU, MOZART, BEETHOVEN. Concert pentru
Europa”. Evenimentul i-a avut ca protagoniști pe violonis-
tul Vlad Maistorovici și pe pianista Diana Ionescu, care
au ales lucrări de George Enescu, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven, Mark Turnage și Pablo
de Sarasate. Sensibilitatea celor doi muzicieni români a
adus la viaţă vibraţia deosebită pe care fiecare compozi-
tor a așezat-o în lucrările sale, prilejuindu-ne momente
de adevărată emoţie artistică, chiar și fără să ne fi aflat
fizic în sala de concert.
Concert V.Maistorovici , D. Ionescu, 9 mai
Dr. Raluca Bulea
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19
15

Col. dr. Alice Munteanu:


„Experienţa este cea care
definește medicul”
Prevenţia cardiovasculară este o provocare permanentă atât pentru populaţia generală, cât
și pentru sistemul de sănătate, după cum ne spune col. dr. Alice Munteanu. Aceasta mai
susţine că tot mai mulţi tineri din România sunt predispuși la boli cardiovasculare.
Alice Munteanu
este medic primar medicină
internă, medic primar cardiologie În România, tinerii sunt poate produce o blocare a siste- fac pericardită lichidiană, adică au
la Spitalul Universitar de Urgenţă destul de predispuși la mului imunitar, care în timp de- apă în jurul inimii.
Militar Central „Dr. Carol Davila” din boli cardiovasculare. termină apariţia unor boli, uneori Ce aţi îmbunătăţi în sistemul de
București. Din anul 2014 este și asistent Unii dintre ei nu se extrem de grave. sănătate din România?
universitar la Universitatea „Titu Maiorescu” alimentează corect, Coronavirusul „atacă” inima? Toate problemele din sistemul de
din București, Facultatea de medicină, sunt sedentari, sunt Această boală [COVID-19] este o sănătate aș zice că sunt legate de
Departamentul Discipline medico-chirurgicale supraponderali și nu-i problemă reală de sănătate, mai un lanţ pe care cu greu îl putem
și profilactice. În perioada 2010-2013 a fost interesează, fumea- ales pentru pacientul cardiovas- destrăma sau chiar încheia, în
medic primar medicină internă, specialist
ză, mănâncă dulciuri cular, pentru că determină o infla- contextul în care lucrurile de la
cardiologie – șef departament de explorări
cu concentraţii mari maţie la nivelul mușchiului inimii, bun început nu au fost altfel. Lipsa
funcţionale neinvazive la Centrul Clinic
de zahăr și nu fac sport. numită miocardită. La pacienţii cadrelor medicale, a medicilor în
de Urgenţă de Boli Cardiovasculare
al Armatei „Academician Vasile Ritmul de viaţă s-a schim- care au deja boli de inimă, cum provincie, respectiv a asistenţilor,
Cândea”. bat total în ultimii 20 de ani, este boala cardiacă ischemică, la a tot ce înseamnă cadre medicale și
Care sunt provocările unui me- lucrurile au avansat într-un stil cei care au un stent pus pentru că în alte locuri decât în orașele mari,
dic care „repară” inimi? și într-un timp extrem de rapid. au avut un infarct miocardic, sau face ca numărul de pacienţi să fie
Tot ceea ce fac în cariera mea, de Astfel, la rapiditatea lucrurilor și sunt operaţi pe cord, sau au fibrila- extrem de mare la o unitate spitali-
aproape 20 de ani, este pentru oa- aici deducem că experienţa este cea energia pe care o emană prin mun- ţie atrială, infecţia cu SARS-CoV-2 cească. Cred că ar trebui să regân-
meni și despre oameni, iar aceasta care definește medicul. ca pe care o fac – cu ritm de viaţă exacerbează toate aceste boli. (...) dim sistemul de sănătate în orașele
este una dintre provocări, deoarece Este românul prieten cu pre­ alert, cu sindroame de burnout – Deci, practic, determină o anu- mici, să le facem spitale acolo, să
tot timpul întâlnești persoane, du- venţia? tinerii fac infarct la 30 de ani. De mită patologie și exacerbează altă ducem oameni să muncească pen-
rere, bucurie, satisfacţie, iubire și Nu prea este prieten. (Râde). Pre- fapt, cel mai tânăr pacient pe care patologie deja existentă la pacien- tru comunitate și pentru oamenii
împlinire sufletească, toate împleti- venţia cardiovasculară rămâne o l-am tratat avea 30 de ani. tul cardiac. Pe lângă faptul că dă de acolo. Sunt persoane care nu au
te în relaţia care se formează între provocare atât pentru populaţia Ne putem îmbolnăvi de „inimă această inflamaţie numită miocar- accesibilitate la medic prin sim-
medic și pacient. generală, cât și pentru sistemul de rea”? dită, în timp, mușchiul inimii se plul fapt că stau prea departe.
Vă mai amintiţi primul caz tratat sănătate. Fiindcă, deși încercăm Inima este un organ care pom- poate slăbi extrem de mult și astfel Ce sfat aveţi pentru medicii ti-
sau un moment care v-a marcat în să implementăm programe care să pează sângele și ajută toate orga- acești pacienţi ajung să facă insufi- neri care vor să vă calce pe urme?
acea perioadă? se ocupe de prevenţie, aceasta nu nele să existe, pentru că trimite cienţă cardiacă, să facă, practic, o Trebuie să se gândească foarte
Primul caz este dificil să mi-l amin- este încetăţenită. Obiectivele pre- cantitatea de sânge și de oxigen dilatare anormală a inimii, deter- bine nu la faptul că învaţă tot tim-
tesc în mod direct. (...) În anul 2001 venţiei ar fi de a ajuta persoanele necesară întregului organism. De minând cardiomiopatie dilatativă. pul, ci la faptul că această meserie
am început stagiatura, care însem- cu risc scăzut de boală cardiovas- asemenea, este și cea care „sto- este încununată cu foarte multe
na să fii simplu medic într-un spital culară să-și menţină starea de să- chează” toate evenimentele plă- MUNCA ÎN ECHIPĂ ESTE satisfacţii și că bunătatea este
judeţean. De obicei, toţi mergeam nătate. Dezideratul meu, când vor- cute și mai puţin plăcute. De cele IMPORTANTĂ principala caracteristică. Trebu-
de unde am venit, de aceea eu m-am besc despre prevenţie, este practic mai multe ori, întreb pacienţii ie să fie conștienţi că nu există
dus la Pitești. Îmi amintesc de frica legat de menţinerea unei populaţii ce s-a întâmplat cu ei de au făcut Este necesar ca pacientul să facă noţiune de timp când ești doctor,
pe care o aveam când încercam să sănătoase pe tot parcursul vieţii. boala. Astfel, pe lângă ignorarea o consultaţie cardiologică după iar familia este prima care, din
administrez un medicament, iar (...) Cu cât pacientul vine mai de- factorilor de risc, pe lângă faptul ce a avut COVID-19? păcate, va suferi. Componenta
asistentele erau cele care tot timpul vreme de la debutul apariţiei du- că poate nu au fost așa de conști- A crescut incidenţa infarctului în umană este cea care pune pecetea
mă încurajau. Le datorez ceea ce rerii în piept, cu atât este mai bine incioși în alimentaţie, în spatele prezenţa SARS-CoV-2. (...) Paci- în această meserie. Bunătatea su-
știu și mentorilor pe care i-am avut pentru el. Cu cât vine mai târziu la acestor probleme au niște povești entul care a fost infectat, obliga- fletească, mărinimia, dragostea
aici, la Spitalul Militar Central, dar spital, cu atât lucrurile sunt mai care îi macină și care le îmbolnă- toriu trebuie să facă o consultaţie faţă de oameni trebuie să primeze.
în primul rând asistentelor cu care dramatice. vesc inima la propriu. Afirmaţia cardiologică după carantină. Iar Munca în echipă este o altă carac-
am interacţionat, pentru că mi-au a te îmbolnăvi de „inimă rea” este dacă are o formă severă de boală, teristică a medicului. Nu poţi face
dat încredere în mine. Când termini FACTORI CARE adevărată. Este ceea ce noi nu- obligatoriu face o ecografie cardi- de unul singur toate lucrurile, nu
facultatea cunoști absolut extrem de ÎMBOLNĂVESC INIMA mim întristarea marcată pe care o acă. Pentru că, de cele mai multe poţi fi cel mai bun în toate, însă
multă informaţie, însă în momentul ai la un moment dat și care, prac- ori, trebuie să verificăm dacă sunt poţi ajuta oamenii trimiţându-i
în care ești pus în situaţii concrete Cât de predispuși sunt tinerii să tic, îţi îndoliază inima. În pre- modificări la acest nivel. Peste unde trebuie.
lucrurile sunt greu de gestionat. De sufere un infarct? zenţa unei supărări marcante se 30% dintre pacienţii cu COVID-19 Dorina Novac

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală!


Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro

Cum te abonezi:
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
16 VIA�A MEDICALĂ
14 mai 2021 l Nr. 19 Medicina altfel

Grupaj
realizat de
dr. Diana
Andronache

Tratament nou pentru


Profilul de eficacitate a regimului
terapeutic care a inclus rifapentină
și moxifloxacină a fost non-inferior
în tratarea tuberculozei pulmonare,

tuberculoza pulmonară
comparativ cu tratamentul
standard.

T
uberculoza (TB) este una dintre eficacitate și de siguranţă al unui nou regim timp de opt săptămâni, și ulterior de rifam- Potrivit rezultatelor, s-a observat că re-
cele mai frecvente boli infecţioase terapeutic care include atât rifapentină, cât și picină și izoniazidă, o dată pe zi, timp de 18 gimul terapeutic care conţine rifapentină
din lume, fiind considerată o pro- moxifloxacină. Acesta are avantajul de a pu- săptămâni. Regimul terapeutic al grupului și moxifloxacină administrat pe o perioadă
blemă majoră de sănătate publică. tea fi administrat pe o durată mai scurtă de rifapentină-moxifloxacină a cuprins admi- de patru luni a fost non-inferior regimu-
Regimurile terapeutice actuale folosite în TB timp și pare a fi eficient, cu vindecare stabilă nistrarea de rifapentină, izoniazidă, pirazi- lui terapeutic clasic, cu administrare pe o
împiedică dezvoltarea rezistenţei la trata- după trei luni de tratament. namidă și moxifloxacină, o dată pe zi, timp de durată de șase luni. Asocierea rifapentină
ment, însă au o durată lungă de administrare opt săptămâni, urmat de administrare de ri- cu moxifloxacină nu a fost inferioară tra-
și sunt frecvent însoţite de reacţii adverse. Rezultate promiţătoare fapentină, izoniazidă și moxifloxacină, o dată tamentului standard din punct de vedere
Rifapentina, un antibiotic din clasa rifampi- Studiul a inclus 2.234 de pacienţi cu pe zi, timp de nouă săptămâni. Regimul tera- microbiologic (11,6% comparativ cu 9,6%).
cinei, acţionează împotriva Mycobacterium vârsta peste 12 ani, diagnosticaţi cu tuber- peutic al grupului rifapentină a cuprins admi- Administrarea de rifapentină, fără moxifloxa-
tuberculosis având avantajul unui timp de culoză pulmonară, forme sensibile la izo- nistrarea de rifapentină, izoniazidă, pirazi- cină, nu a dovedit însă un profil de eficacitate
înjumătăţire mai lung. Moxifloxacina este o niazidă, rifampicină și fluorochinolonă. namidă și etambutol timp de opt săptămâni, o non-inferior (14,2% faţă de 9,6%). În ceea ce
fluorochinolonă care poate fi administrată Dintre aceștia, 726 de pacienţi au fost in- dată pe zi, ulterior rifapentină și izoniazidă o privește profilul de siguranţă, evenimente-
pacienţilor cu TB, însă nu este un medica- cluși în grupul martor, 756 au fost incluși în dată pe zi, timp de nouă săptămâni. Rifapen- le adverse de gradul 3 sau mai mare au apă-
ment de primă linie pentru TB susceptibile la grupul rifapentină-moxifloxacină și 752 au tina a fost administrată în doză de 1.200 mg/ rut la 18,8% în cazul pacienţilor din grupul
izoniazidă și rifampicină. fost incluși în grupul rifapentină. Regimul zi, iar moxifloxacina în doză de 400 mg/zi. rifapentină-moxifloxacină, comparativ cu
Un studiu ale cărui rezultate au fost publi- terapeutic al grupului de control a cuprins Celelalte medicamente au fost administra- 19,3% în cazul pacienţilor care au primit
cate recent în New England Journal of Medi- administrarea de rifampicină, izoniazidă, te în doză standard, ajustată în funcţie de tratamentul standard.
cine a avut ca obiectiv evaluarea profilului de pirazinamidă și etambutol, o dată pe zi, greutatea corporală. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2033400

Indicaţie nouă
pentru dapagliflozin
A dministraţia pentru Controlul Alimentelor și Medicamentelor
(FDA) din Statele Unite a aprobat recent administrarea de da-
padapagliflozin, un inhibitor al co-transportorului de sodiu-glucoză
(SGLT2), în cazul pacienţilor cu boală renală cronică, pentru a reduce ris-
cul de progresie a afectării renale, riscul cardiovascular și de spitalizare
pentru insuficienţa cardiacă.
Decizia vine în urma publicării rezultatelor studiului DAPA-CKD.
Este vorba despre un studiu multicentric, randomizat, de tip dublu-orb,
în care au fost incluși 4.304 pacienţi cu boală renală cronică, fără a avea
un diagnostic de diabet zaharat. Studiul a îndeplinit obiectivul primar
și a demonstrat beneficii clinice importante mai devreme decât antici-
pau cercetătorii. Astfel, tratamentul cu dapagliflozin a redus incidenţa
bolii renale cronice în medie cu 39% și a condus la o scădere cu 29% a
riscului de deces de cauză cardiovasculară sau de agravare a insuficien-
ţei cardiace. Dapagliflozin
nu este însă recomandat în
cazul pacienţilor care sunt
în program de hemodializă
sau în cazul celor cu reacţii
grave de hipersensibilitate
la acest medicament.
https://www.medscape.com/viewarticle/950329