Sunteți pe pagina 1din 44

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea “Finanţe”

Catedra “Finanţe şi asigurări”

Teză anuală

Tema: Politica de gestiune a creanţelor şi


a datoriilot pe termen scurt
la întreprindere

Coordonator ştiinţific:
Lector universitar
Natalia Ciobanu

Executat:
studentul gr. FA - 221,
specialitatea “Finanţe şi asigurări”,
secţia cu frecvenţă la zi,
Guţu Artiom

Chişinau 2005
1
CUPRINS:

Întroducere

I. Politica de gestiune a creanţelor şi a datoriilor pe termen scurt– concept,

scop, obiective, structură

1.1 Noţiuni,structură şi clasificarea creanţelor şi datoriilor

pe termen scurt

1.2 Gestiunea creanţelor şi datoriilor

II Analiza indicatorilor economico-financiari în baza datelor de la

întreprinderea S.A „Supraten

2.1 Analiza expresă a creanţelor

2.2 Analiza expresă a datoriilor pe termen scurt

2.3 Analiza eficienţi activităţii pe termen scurt la întreprinderi

2.3.1 Indicatorii lichidităţii

2.3.2 Indicatorii de eficienţă

Încheiere

Bibliografie

Anexe

2
Introducere
In procesul activitaţi economico-finaciare politica de gestiune a creanţelor
si a datoriilor este un domeniu destul de discutat la întreprindere deaorece apare
necesitatea efectuări decontarilor cu cumparatorii, fumizorii, bugetul, personalul
şi momentul achitarii datoriilor nu coincide, de obicei, cu momentul aparitiei
acestora (la livrarea mariurilor, prestarea serviciilor, calcularea salariului s. a.),
Întreprinderea generează atât creanţe, care reprezintă mijloacele extrase din
circuitul întreprinderii şi se reflectă în bilanţ în componenţa activelor, cât şi
datorii, care reprezinta mijloacele atrase şi se reflecta în bilanţ în componenţa
pasivelor. Mărimea, componenţa, structura şi viteza de rotaţie a creanţelor şi
datoriilor determină necesitaţile întreprinderii în fondul de rulment, un şir de
indicatori financiari şi, in final, profitul întreprinderii. Întrucât întreprinderea poate
modifica modul de efectuare a decontărilor şi condiţiile contractelor, о importanta
deosebita are controlul permanent al stării creanţelor si datoriilor si gestionarea
acestora.
Creşterea creanţelor şi a datoriilor are un impact dublu asupra întreprinderii
fapt care urmează să fie luat în consideraţie la analiza decontărilor .
Analiza şi gestionarea creanţelor sunt necesare pentru prevenirea creşterii
excesive a acestora, care duce la micşorarea încasărilor şi apariţia creanţelor
dubioase (compromise), ce pot contrabalansa în întregime profitul
întreprinderii.
Ponderea creanţelor dubioase diferă chiar şi la întreprinderile din aceeaşi
ramură (sector). Aceasta depinde de sistemele de analiză şi control aplicate
la întreprinderi, precum şi de durata perioadei in care debitorii îsi asuma
angajamentele de restituire şi rambursează datoriile sale.

3
Problema comparabilităţii creanţelor şi datoriilor rămane a fi actuală.
În practica analitică mondială" contrapunerea creanţelor şi datoriilor
întreprinderii este un procedeu obişnuit şi destul de răspandit. În particular,
analiza lichidităţii bilanţului contabil şi solvabilităţii întreprinderii cu
aplicarea unor coeficienţi speciali este efectuata integral în baza unei
asemenea comparaţii.
Exista părerea ca cuantumul creanţelor poate fi diferit, dar nu poate depaşi
datoriile şi în procesul analizei trebuie să se ţina cont doar de diferenţa dintre
acestea. Un asemenea punct de vedere este greşit, deoarece întreprinderea
trebuie să-şi achite datoriile indiferent de faptul dacă debitorii şi-au onorat
angajamentele de plată sau nu. De aceea, la analiza aprofumdată creanţele şi
datoriile trebuie examinate aparte, şi anume: creanţele - ca imobilizări
temporare din circuitul economic, iar datoriile - ca mijloace atrase în acest
circuit.
În această lucrare mi-am propus să analizez politica de gestiune a
creanţelor şi a datoriilor la întreprinderi S.A “Apă-canal” situată în or.
Teleneşti.
În primul capitol v-oi prezenta noţiuni generale şi gestiunea a creanţelor şi a
datoriilor, iar in capitolul doi cacularea şi analiza indicatorilor economico-
financiari.

4
Capitolul 1
Activitatea oricarei întreprinderi genereaza un sistem complex şi variat
relaţi economice şi juridice cu cumpărători de produse şi mărfuri livrate,
beneficiari de service prestate, personalul angajat, bugetul de stat privind plata
impozitelor şi taxelor, alte personae juridice şi fizice.
Creanţele reprezintă drepturi juridice ale întreprinderii ca creditor de a primi
la scadenţă stabilită de contractile întocmite, cambiile primite sau de alte
documente o sumă de bani , bunuri materiale ori alte valori de la persane
juridice sau fizice numite debitori.
Creanţele întreprinderi se clasifică după diverse criterii :
1. În funcţie provenienţă (conţinutul economic)
 Creanţe comerciale, inclusive avansuri acordate şi cambia primate.
 Creanţe privind decontţrile cu bugetul de stat.
 Creanţe ale personalului.
 Creanţe privind veniturile calculate.
 Alte creanţe (ale companiilor de asigurări privind pretenţile
înaintate şi recunoscute)
2. În funcţie de termenul de achitare
 Creanţe pe termen scurt (cu termenul de achitare nu mai mare de
un an)
 Creanţe pe termen lung (cu termenul de achitare mai mare de un
an)
3. În funcţie de gradul de asociere a debitorilor
 Creanţe ale părţilor nelegate
 Creanţe ale părţilor legate

5
4. În funcţie de valuta în care se exprimă
 Creanţe în valută naţională
 Creanţe în valută străină
Creanţele la întreprindere pot fi constate ca active în cazul când se respectă
următoarele cerinţe:
 sunt controlate de întreprindere ca rezultat al evenementelor anterioare
 există o certitudine întemeiată că pe viitor acestea vor adduce avantaje
economice;
 valoarea lor poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.

În condiţiile economiei de piaţă întreprinderile au nevoie de resurse majore


pentru asigurarea continuităţi activităţi economice, finanţarea unor proiecte de
dezvoltare şi investiţi . Insuficienţa periodică a surselor propri de finanţare
impune o cerere mare a întreprinderi privind resursele împrumutate.
Datoriile exprimă fondurile sau capitalurile firnizate de terţi pentru care
întreprinderea trebuie să acorde o prestaţie sau un echivalent valoric . Este voba de
creditele contractate de la bănci sau de alte instituţi financiare, înprumuturile din
emisiunea de obligaţiuni, precum şi datoriile create încadrul relaţiilor de decontare
ale întreprinderi cu alte personae fizice sau juridice.
Datoriile la întreprindere se clasifică după următoarele criterii :
1. În funcţie de conţinutul economic
 Datorii financiare
 Datorii comerciale
 Datorii calculate
2. În funcţie de termenul de achitare
 Datorii pe termen lung cu termenul de achitare mai mare de un an
 Datorii pe termen scurt cu termenul de achitare nu mai mare de un an

6
3. În funcţie de modul de achitare
 Datorii convertibile , achitarea cărora poate fi efectuată prin cedarea
unei părţi din capitalul statutar(acţiuni sau cote de participaţie)
 Datorii neconvertibile , achitarea cărora se efectuează prin alte
mijloace şi nu prevede cedarea unei părţi din capitalul statutar.

1.2Politica de credit ,Gestiunea creanţelor şi a datoriilor la întreprinderii.

Majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova efectuează vînzări contra


numerar, dar nu pe credit. Însă, în unele cazuri, în urma luptei de concurenţă,
întreprinderile sunt nevoite să acorde credite comerciale (în mărfuri) multor clienţi.
Astfel, odată cu livrarea mărfurilor se micşorează stocurile de mărfuri şi materiale şi,
în consecinţă, apar creanţele. La achitarea facturilor de către client întreprinderea
primeşte mijloace băneşti sau o altă formă de compensare şi suma creanţelor se
micşorează.
Deşi acordarea de către client a creditelor comerciale conduce la cheltuieli
suplimentare, întreprinderea obţine avantaje suplimentare sub formă de majorare a
volumului vînzărilor şi profitului. De aceea decizia privind vînzarea pe credit este
importantă şi impune determinarea:
a. Consumurilor şi avantajelor;
b. Politicii de gestiune a creanţelor.
Gestiunea creanţelor presupune controlul vitezei de rotaţie a creanţelor.
Accelerarea vitezei de rotaţie în dinamică are un trend pozitiv. O mare importanţă o
are alegerea cumpărătorilor potenţiali şi determinarea condiţiilor de plată a mărfurilor
incluse în contract.
Alegerea se efectuează cu ajutorul criteriilor neformali:

7
1. respectarea disciplinei de plată în trecut;
2. necesităţile financiare prognozate ale cumpărătorului la plata pentru volumul
produselor necesare;
3. nivelul solvabilităţii curente;
4. nivelul stabilităţii financiare;
5. condiţiile economice şi financiare ale întreprinderii – vînzător (crearea
stocurilor supranormate, gradul de trebuinţă în mijloace băneşti cash).
Succesul sau insuccesul întreprinderii depinde de cererea la producţia acesteia. De
regulă, într-o întreprindere bine gestionată, cu cît vînzările sunt mai înalte, cu atît este
mai mare profitul; într-o întreprindere gestionată prost majorarea vînzărilor poate
conduce la micşorarea profitului sau chiar la pierderi. Factorii principali care
determină cererea la producţie sunt preţul de vînzare, reclama, calitatea producţiei şi
politica de credit.
Politica de credit a întreprinderii sau nivelul optim al creanţelor este
determinată de cinci indicatori:
1. perioada de creditare – un interval temporar în cursul căruia clienţii trebuie
să achite marfa;
2. standardele de solvabilitate – capacitatea financiară minimală care ar trebui
să o aibă clienţii pentru obţinerea posibilităţii de amînare a plăţii admisibile
de credit, oferite diferitor categorii de clienţi;
3. sistemul de formare a rezervelor privind datoriile dubioase;
4. politica încasării datoriilor – stabileşte criteriile privind duritatea sau
flexibilitatea aplicată faţă de debitorii care nu plătesc;
5. reducerile – sume de reducere a preţurilor acordate în cazul plăţii anticipate,
adică pînă la expirarea termenului de achitare a creanţelor.
Sistemul de evaluare a riscului în cazul acordării creditului

8
Cu toate că majoritatea deciziilor referitoare la acordarea creditului sunt subiective,
multe întreprinderi actualmente folosesc metoda statistică, numită

analiza discriminantă multiplă (Multiple Discriminant Analysis, MDA). MDA


este similară cu analiza regresivă. Variabila dependentă în acest caz este
probabilitatea neîndeplinirii obligaţiunilor, iar variabilele independente sunt factorii
de stabilitate financiară a întreprinderilor-clienţi şi capacitatea de rambursare a
creditului.
Un avantaj fundamental al sistemului MDA este că evaluarea solvabilităţii
clientului poate fi manifestată printr-o ecuaţie cu o variabilă şi nu prin evaluarea
subiectivă a mai multor factori. Acesta este un avantaj important pentru marile
întreprinderi care nu trebuie să evalueze starea financiară a clienţilor, domiciliaţi în
diferite regiuni şi care atrag la muncă mai mulţi experţi. De aceea marile magazine,
companiile de petrol folosesc sisteme de evaluare a riscului acordării creditului, la fel
ca şi marile întreprinderi producătoare.
Conform acestei metode se calculează coeficientul lichidităţii rapide, coeficientul
de asigurare a procentelor (dobînzilor) la credite (TIE), cota capitalului împrumutat,
ciclul de viaţă al întreprinderii. În limitele MDA se constată dependenţa dintre diferiţi
factori care caracterizează situaţia financiară a întreprinderii şi datele despre stingerea
la momentul oportun a creditelor acordate.
În rezultatul prelucrării datelor despre întreprindere se ajunge la concluzia unei
dependenţi formale de tipul egalităţii regresive în care fiecare factor are ponderea sa
(coeficientul regresiei). Această egalitate se foloseşte pentru analiza solvabilităţii
unui client concret.

Standardele de solvabilitate

Încheind contractul despre livrarea produselor şi specificînd condiţiile de plată,

9
întreprinderea îşi poate menţine stabilitatea sa la acelaşi nivel. În dependenţă de cît
de solvabil şi sigur (solid) este clientul, condiţiile contractului, reducerile, volumul

producţiei, modalitatea de plată , stabilitatea întreprinderii se poate schimba.


Standardele de solvabilitate se utilizează la determinarea clienţilor cărora le pot fi
acordate credite, condiţiilor de acordare a creditelor şi sumei creditului acordat
fiecărui client. Cu alte cuvinte, standardele solvabilităţii determină capacitatea de
plată a clientului care solicită un credit. Dacă clientul nu corespunde condiţiilor
ordinare de acordare a creditului, operaţiunea de cumpărare totuşi poate avea loc în
condiţii mai dure sau în cazul achitării în numerar. De exemplu, condiţiile „ordinare”
de acordare a creditului de către întreprindere prevăd achitarea la expirarea
termenului de 30 zile. Însă, întreprinderea poate să propună unui client mai puţin
disciplinat un termen de achitare mai scurt sau întreprinderea poate să decidă să nu
acorde în general creditul. De exemplu, 2 % reduceri, dacă achitarea este imediată
sau achitarea integrală în curs de 10 zile. Standardele solvabilităţii întreprinderii se
aplică pentru a determina care client corespunde condiţiilor ordinare sau condiţiilor
modificate de acordare a creditului, precum şi suma creditului acordat în fiecare caz
concret.
Determinarea standardelor de solvabilitate presupune măsurarea stabilităţii
împrumutului, determinat ca probabilitatea neplăţii clientului. Această apreciere a
probabilităţii în cele mai multe cazuri reprezintă o opinie subiectivă. Totuşi evaluarea
solvabilităţii este o practică confirmată şi oricare conducător va decide dacă clientul
este solvabil sau nu.
Pentru ca conducătorul să determine riscul neplăţii împriâumutului , studiază cinci
factori ai creditului:
1. caracterul creditului – este legat de aceea că clienţii se străduiesc să-şi
îndeplinească obligaţiunile,
2. capacitatea – ipoteza subiectivă despre solvabilitatea clientului;

10
3. capitalul – situaţia întreprinderii care reiese din rapoartele financiare. Un rol
important îl au coeficienţii de risc – raportul datorii la active, raportul activelor

curente către datoriile pe termen scurt şi coeficientul de acoperire a dobînzilor.


4. asigurarea (garanţia) – activele pe care clienţii le prezintă ca gaj pentru a
primi creditul;
5. motivele – care includ atît tendinţele economice, cît şi evoluţiile lor în diferite
sfere ale economiei care pot influenţa posibilitatea clientului de a-şi îndeplini
obligaţiunile.
Informaţiile despre aceşti cinci factori pot reieşi din practica relaţiilor trecute ale
întreprinderii cu clienţii săi şi suplimentarea cu datele agenţilor informaţionali
externi. După ce va fi colectată informaţia referitoare la aceşti cinci factori,
conducerea va lua o decizie finală despre solvabilitatea clientului. Această informaţie
are un caracter subiectiv şi conducătorii departamentelor de credite se vor baza pe
informaţiile colectate şi pe intuiţie.
Sursele externe de informare despre solvabilitatea clienţilor sunt:
1. asociaţiile de credit;
2. organizaţiile care oferă date despre credite.
Prima sursă de informaţie – asociaţiile de credit – sunt uniunile, societăţile locale
ale conducătorilor departamentelor de credite care des se întrunesc pentru a face
schimb de informaţie despre clienţii care iau marfă în credit. Aceste întreprinderi
locale la fel se întrunesc pentru a forma bursa de credit, o sistemă a Asociaţiei
Naţionale de Gestiune a Creditului.
A doua sursă – rezultatele muncii întreprinderilor care oferă date despre credite,
care colecţionează informaţia şi o vinde contra plată.
Darea de seamă tipică despre operaţiunile de credit trebuie să cuprindă următoarea
informaţie:

11
a) bilanţul contabil şi raportul privind rezultatele financiare (contul de profit şi
pierderi);
b) coeficienţii de bază (coeficienţii structurii capitalului, gestiunii activelor

pasivelor) care oferă informaţii în dinamică;


c) informaţia primită de la bancă şi de la furnizorii întreprinderii despre cît de
repede sau încet îşi plătesc facturile;
d) situaţia operaţiunilor întreprinderii (rezumat);
e) descrierea biografiilor conducătorilor companiei, incluzînd oricare falimente
din trecut, judecăţi, înşelătorii, etc. (rezumat);
f) reitingul întreprinderii, începînd cu cea mai înaltă notă şi terminînd cu cea
mai joasă.

Politica de încasare a plăţilor (politica achitării creanţelor)

Politica achitării creanţelor face parte din procedurile pe care le respectă


întreprinderile la încasarea creanţelor. Cea mai bună metodă de a evita creanţele
restante o constituie începerea procesului de încasare pînă la sosirea termenului de
achitare. De exemplu, persoana responsabilă de colectarea creanţelor poate să-l
contacteze pe client cu cîteva zile înainte de sosirea termenului de plată, să-i
amintească despre suma datoriei şi să determine probabilitatea reţinerii plăţii. Acest
pas trebuie exclus pentru clienţii, care întotdeauna au achitat facturile la timp.
În cazul în care clienţii nu s-au achitat în termen, este necesar a depune toate
eforturile pentru a restitui cît mai rapid creanţa restantă. Este necesar să li se trimită
clienţilor somaţia privind achitarea în termen, să se verifice conturile clienţilor în
scopul determinării termenului de achitare în viitorul apropiat a altor facturi, să
suspende creditele pentru comenzi noi pînă atunci cînd contul va deveni curent. Dacă
clientul nu răspunde la demersurile întreprinderii sau nu este în stare să-şi
îndeplinească angajamentul privind achitarea creanţelor restante, întreprinderea

12
trebuie să întreprindă imediat toate acţiunile legale pentru protecţia mijloacelor
circulante proprii. Procesul de încasare a creanţelor poate fi costisitor. Însă pentru
prevenirea prelungirii nedorite a acestui proces şi reducerea pînă la minimum

a consumurilor şi pierderilor mijloacelor proprii este necesar a manifesta


insistenţă.

Gestionarea datoriilor

Datoriile pe termen scurt reprezintă o sursă de finanţare contra plată şi un mijloc


spontan de finanţare a activelor. Datoriile faţă de personal privind retribuirea
muncii, contribuţiile la asigurările sociale, impozitele (cu alte cuvinte datoriile
calculate) pot fi utilizate temporar în calitate de surse de finanţare gratuite,
deoarece, spre deosebire de creditele bancare, nu necesită achitarea dobînzilor.
Totodată, dat fiind faptul că perioada de achitare a acestor datorii este reglementată
de factori externi, inclusiv de legi, modificarea cărora nu depinde de planurile şi
posibilităţile întreprinderii, datoriile în cauză nu pot fi integral controlate de
întreprindere.
Datoriile comerciale faţă de furnizori pentru mărfurile primite, serviciile
prestate şi lucrările efectuate, precum şi avansurile pe termen lung primite în contul
livrării mărfurilor, prestării serviciilor şi efectuării lucrărilor reprezintă surse
spontane de finanţare, deoarece apariţia lor depinde doar de tranzacţiiile efectuate.
Anume acest tip de datorii prezintă cel mai mare interes din punct de vedere al
analizei şi gestionării lor.
Creşterea datoriilor pe termen scurt la întreprindere are un impact dublu asupra
activităţii, fapt care urmează să fie luat în consideraţie la analiza decontărilor.
Dintr-un punct de vedere, acest fenomen este benefic, deoarece întrepriderea
obţine surse suplimentare de finanţare. Din alt punct de vedere, creşterea excesivă
este extrem de periculoasă, deoarece sporeşte riscul unui eventual faliment.

13
- Avantajele (+) datoriilor pe termen scurt:
1. Micşorarea necesităţii de atragere a
creditelor financiare;

2. Menţinerea stocurilor la un nivel stabilit.


- Riscurile (-) datoriilor pe termen scurt:
1. Sporirea dependenţei;

2. Sursă nestabilă de finanţare;

3. Micşorarea credibilităţii.

Datoria de achitat face parte din obligaţiunile pe termen scurt, iar soldurile ei
pe grupele de creditori caracterizează dreptul prioritar asupra patrimoniului
întreprinderii. Aceasta înseamnă că creditorii pot cere oricînd achitarea datoriilor. În
cazul unei structuri nesatisfăcătoare a activului bilanţului, care se manifestă prin
sporirea ponderii datoriei de încasat problematice, este posibilă o situaţie în care
întreprindrea va fi capabilă să-şi onoreze angajamentele, dar acest lucru ar putea dece
la faliment.

Sistemul de formare a rezervelor privind datoriile dubioase

Orice întreprindere tinde spre maximizarea volumului de afaceri. În acest scop, ea


poate utiliza diferite metode de vînzare şi/sau decontare. Vînzarea mărfurilor în credit
(rate) duce la majorarea volumului vînzărilor,însă ar putea crea o sumă mare a
datoriilor dubioase.
Creanţele sunt condiderate dubioasa în următoarele condiţii:
a) cumpărătorul sau clientul este insolvabil, indiferent de termenul de achitare;
b) sunt înaintate reclamaţii, cereri de achitare, este luată hotărîrea organelor de
judecată sau există publicare oficială privind falimentul şi lichidarea
întreprinderii;

14
c) termenul de prescripţie prevăzut în legislaţie a expirat.
Gestiunea creanţelor dubioase presupune utilizarea a două metode:
1. metoda casării directe a creanţelor dubioase pe seama cheltuielilor perioadei;

2. metoda casării directe a creanţelor dubioase pe seama rezervei privind datoriile


dubioase anterior create.
O creanţă considerată dubioasă şi anulată anterior din contul rezervei privind
creanţele dubioase poate fi restabilită dacă clientul este solvabil şi poate rambursa
datoria. Restabilirea creanţei anterior anulate permite efectuarea unei analize eficiente
a datoriilor, cît şi luarea deciziilor privind activitatea creditară a întreprinderii.

15
Capitolul 2

Analiza expresă a creanţelor

Analiza expresă a creanţelor poate fi efectuată în baza informaţiilor din


Raportulfinanciar al întreprinderii şi cuprinde urmatoarele etape:

1.Analiza modificării valorii absolute a creanţelor pentru perioada de


gestiune (total şi pe componente aparte). Modificarea valorii absolute se
calculează ca diferenţă dintre mărimea creanţelor la sfîrşitul anului de
gestiune şi mărimea lor la începutul anului
marimea lor începutui anului.
2. Analiza modificării mărimii relative (ritmului de creştere) a
creanţelor în perioada de gestiune (total şi pe componente). În acest scop se
calculează raportul dintre mărimea creanţelor la sfarşitul anului de gestiune şi
valoarea lor la începutui anului. În vederea formulării unor concluzii corecte,
ritmul de creştere al creanţelor, îndeosebi a celor comerciale, trebuie să fie
comparat cu ritmul de creştere al vânzarilor. Ritmul de creştere a vînzărilor
urmează să depaşească ritmul de creştere a creanţelor.
3. Analiza modificarii ponderii creanţelor în valoarea totala a
activelor şi în valoarea activelor curente. În acest scop se utilizează
următoarele formule:
Rata creanţelor în valoarea = Creante
totala a activelor Total active

16
4. Analiza structurii creanţelor pe parţi componente. La această etapă
iniţial se calculează ponderea fiecărui tip de creanţe în valoarea totala a
acestora (de exemplu, ponderea creanţelor cumparatorilor, personalului ş.a.) la
începutul şi finele anului de gestiune, iar apoi se determină modificarea
ponderii fiecărei părţi componente.
5. Analiza rotaţiei creanţelor. Pentru a trage concluzii referitor la
accelerarea sau încetinirea rotaţiei creanţelor, urmează a fi calculat numarul de
rotaţii şi perioada de încasare (în zile) pentru anul de gestiune şi de comparat
rezultatele obţinute cu indicatorii respectivi ai anului precedent. Accelerarea
rotaţiei creanţelor se înterpreteaza ca o tendinţă pozitivă. Numărul de rotaţii se
determină ca raportul dintre venitul din vânzări şi valoarea medie a creanţelor.

Numarul de rotaţii = Venitul din vanzari


al creanţelor Valoarea medie a creanţelor

Perioada medie de încasare (durata de rotaţie) exprimată în zile poate fi


determinate ca raportul dintre numărul de zile în perioada analizată. şi numărul de
rotaţii al creanţelor în perioada respectivă sau ca raportul dintre valoarea medie a
creanţelor şi venitul din vanzări pentru о zi.

Analiza expresă a datoriilor pe termen scurt

Dupa cum s-a menţionat anterior, creşterea relativa a datoriilor are un impact
dublu asupra activitaţii întreprinderii. Dintr-un punct de vedere, acest fenomen este
benefic, deoarece întreprinderea obţine surse suplimentare de finanţare. Din alt
punct de vedere, creşterea excesivă a datoriilor este extrem de periculoasă, deoarece
sporeşte riscul unui eventual faliment.

17
Pornind de la faptul că datoriile nu poarta un caracter omogen, analiza şi
gestionarea componentelor acestora se efectueaza în baza diferitelor metode
(procedee).
Astfel, datoriile pe termen scurt reprezintă о sursa de finanţare contra plata si nu
un mijloc spontan de finanţare a activelor. Datoriile faţa de personal privind
retribuirea muncii, contributiile la asigurările sociale, impozitele (cu alte cuvinte,
datoriile calculate) pot fi utilizate temporar în calitate de surse de finanţare gratuite,
deoarece, spre deosebire de creditele bancare, nu necesită achitarea dobânzilor.
Totodata, dat fiind faptul că perioada de achitare a acestor datorii este reglementată
de factori externi, inclusiv de legi, modificarea carora nu depinde de planurile şi
posibilitaţile întreprinderii, datoriile în cauza nu pot fi integral controlate de
întreprindere.
Datoriile comerciale faţa de furnizori pentru marfurile primite, serviciile prestate
şi lucrările efectuate, precum şi avansurile pe termen lung primite în contul livrării
mărfurilor, prestării serviciilor şi efectuării lucrărilor reprezinta surse spontane de
finanţare, deoarece apariţia lor depinde doar de tranzacţiile efectuate. Anume acest
tip de datorii prezintă cel mai mare interes din punct de vedere al analizei şi
gestionării lor.
În baza informaţiilor din Raportul financiar al întreprinderii putem efectua
următoarele etape ale analizei datoriilor întreprinderii:

1. Analiza modificării valorii absolute a datoriilor (total şi pe


componente aparte) în cursul perioadei de gestiune. În acest scop datele privind

valoarea datoriilor la sfarşitul anului de gestiune curent se compară cu datele


respective la începutul anului.

2. Analiza ritmului de creştere a datoriilor pentru perioada de gestiune


în total şi pe componente aparte.

18
3. Analiza modificării ponderii datoriilor pe termen scurt în valoarea totală
a surselor de finanţare şi în valoarea totală a datoriilor. În acest scop se
utilizează următoarele formule:

Rata datoriilor pe termen scurt = Datorii pe termen scurt


în suma totala a datoriilor Total datorii

4. Analiza structurii datoriilor pe termen scurt pe parţi componente


presupune determinarea ponderii fiecărui tip de datorii în valoarea totală a
acestora şi a modificării acestei ponderi în cursul anului de gestiune. În acest
context vor fi calculaţi, ca minimum, urmatorii indicatori: cota datoriilor financiare;
- cota datoriilor comerciale;
- cota datoriilor calculate.

5. Analiza rotaţiei datoriilor pe termen scurt. În acest scop se calculează


numărul de rotaţii şi durata medie de regularizare a conturilor spre plata (durata de
rotaţie a datoriilor în zile) pentru perioada de gestiune curentă, care se compară
ulterior cu indicatorii respectivi ai perioadei precedente.
■Există câteva metode de determinare a indicatorilor rotaţiei datoriilor, care diferă
prin modul de calcul utilizat. În particular, numărul de rotaţii ale datoriilor poate fi
calculat ca raportul dintre venitul din vânzări (costul vânzărilor sau cheltuielile
operaţionale cu excepţia uzurii şi amortizării, sau costul valorilor materiale procurate)
şi valoarea medie a datoriilor pe termen scurt.
Prima metoda de calcul (bazata pe costul vanzarilor) reprezintă cel

mai general mod de analiză a rotaţiei datoriilor pe termen scurt:


Numărul de rotaţii ale = Venitul din vânzări
datoriilor pe termen scurt Valoarea medie a datoriilor
pe termen scurt

Metoda în cauza permite determinarea uneia dintre cele mai stabile corelaţii,
pentru о anumită întreprindere - raportul dintre volumul vânzarilor şi valoarea
datoriilor pe termen scurt. Deoarece valoarea venitului din vânzări este un

19
indicator-cheie la analiza de pronostic, inclusiv a pronosticului datoriilor, acest
raport este utilizat în practica în scopul întocmirii pronosticului bilanţului şi estimării
necesităţilor în fondul de rulment net.
Totodata, din punct de vedere logic, volumul vânzărilor nu este raţional să fie
utilizat la analiza duratei de achitare a datoriilor, deoarece rotaţia datoriilor se termină
în momentul achitării acestora şi nu la obţinerea venitului din vânzări.

CAPITOLUL II. Analiza politicii financiare la întreprinderea


S.A „Supraten”

În acest capitol este descris modul cum se elaborează politica financiară la

firma ’’Supraten” S.A .

În cadrul acestei companii se elaborează trei tipuri de politica financiară cum

sunt: politica de investiţii, politica de finanţare, politica de dividend.

În ceea ce priveşte politica de investiţii, putem spune că compania a investit

în ultimii ani în activitatea altor companii: în 2003 s-a efectuat o investire pe

termen lung în părţi nelegate-219405 lei, iar în 2004 se observa o noua investire,

dar de această dată în parţi legate-500000 lei. Astfel în 2004 faţă de 2003,

compania şi-a mărit investiţiile de peste 3 ori.

Conform bilanţului contabil (rd.390) observăm că „Supraten”S.A nu a

efectuat investiţii pe termen scurt şi aceasta poate să aduca în viitorul apropiat la


20
probleme de lichiditate. Analizînd postul 090 din Raportul privind rezultatele

financiare se observă că în anul 2004 s-a înregistrat pierdere din activitatea de

investiţii de 1280950, ceea ce semnifică o reducere faţă de anul precedent cu

1782288 lei.

Sursele de formare a resurselor investiţionale sunt : venitul de la

arendă(79029 lei în 2004), diferenţe la curs valutar(8162lei). Referindu-ne la

politica de finanţare putem afirma că compania se autofinanţează din profitul

obţinut din activitatea operaţională, neoperaţională, financiară,şi investiţională.

„Supraten”S.A apelează la credite bancare, deoarece în prezent, are loc

creşterea încrederii în sistemul bancar(rata dobînzii, condiţiile de piaţă,

condiţiile de acordare a creditelor au devenit mai stabile) şi dacă privim rîndul

060 din bilanţul contabil vedem că în 2004 firma a luat credite bancare pe TL în

mărime de 7806786 lei, iar în 2003 a apelat la credite bancare pe termen

scurt(780) în valoare de 2230956 lei. În paralel cu aceasta întreprinderea a apelat

la împrumuturi pe TS(790) în valoare de 764200 lei cu 300600 mai mult ca în

anul precedent.

Ca direcţie primordială a politicii de finanţare este acoperirea cheltuielilor atît

comerciale, cît şi a celor general-administrative: de exemplu, cheltuielile privind

reclama a crescut în perioada de gestiune de peste 2 ori devenind 1897835 lei,

reparaţia mijloacelor fixe-11400, iar întreţinerea mijloacelor fixe-12444lei.

„Supraten”S.A e o societate pe acţiuni cu un capital statutar de 5889856 lei, care e

împarţit în 420704 acţiuni ordinare. Totuşi politica de divident este mai puţin

21
dezvoltată, pentru că acţionarii sunt dispuşi să renunţe la dividende pentru a putea

investi aceste mijloace băneşti în activitate cu scopul de a mari valoarea

patrimonială a intreprinderii.

Analizînd Raportul privind rezultatele financiare observam o creştere de 30% a

profitului net(rd 150), astfel în 2004 el devinind 2478446 lei(modificîndu-se în

valori absolute cu 557015lei).

Pentru a reflecta rezultatele politicii financiare s-a calculat un şir de

indicatori:

2.1 Analiza indicatorilor a echilibrului financiar

1. Fondul de rulment net (FRN)=Capitalul permanent – Active pe termen


lung
1.1 FRN în 2003 = (10741781+591057)-7353870=3978968 lei;
1.2 FRN în 2004= (13167720+8945891) –12032095 = 10081516 lei.
FRN calculat în ambele perioade sunt pozitive ceea ce semnifică o situaţie

favorabilă, un nivel ridicat al capitalului permanent suficient pentru a permite

finanţarea integrală a activelor pe termen lung, ceea ce este îmbucurător

pentru companie.(se îndeplineşte prima regula).

2. Nevoia de fond de rulment (NFR) = (Stocuri + Creanţe) –datorii pe


termen scurt

2.1 NFR în 2003 = (7750895 +3442836) – 7522703=3671028 lei;

2.2 NFR în 2004 = (16940724+9428051)-16732851=9635924lei.


În ambele perioade NFR e mai mare ca zero, ceea ce în seamnă că nu se
îndeplineşte a doua regula: din resurse temporare nu se acoperă nevoile temporare.

22
Astfel conducerea firmei este nevoită să caute resurse suplimentare pentru a-şi
finanţa activitatea curentă, adica să-şi acopere necesitatea de finanţare a stocurilor
şi creanţelor.

3. Fondul de rulment propriu(FRP) = Capital propriu – Active pe termen

lung

3.1 FRP în 2003 = 10741781- 7353870=3387911 lei;

3.2 FRP în 2004 = 13167720-12032095=1135625 lei.

Referitor la FRP, el este pozitiv în ambele perioade, ceea ce ne arată că,

întreprinderea dispune de autonomie în privinţa finanţării investiţiilor în

active curente, adica capitalul propriu acoperă complet activele pe termen

lung.

4.Fondul de rulment străin(FRS) = FRN – FRP

4.1 FRS în 2003 = 3978968-3387911=591057 lei;

4.2 FRS în 2004 = 10081516-1135625=8945891 lei.


FRS are o valoare pozitivă atât în 2003 cît şi în 2004, ceea ce ne arată că compania
intră într-o perioadă de stabilitate financiară.

5.Fondul de rulment brut (FRB) = Active curente

5.1 FRB în 2003 = 3442836 lei ;

5.2 FRB în 2004 = 9428051 lei.

23
FRB este pozitiv pentru ambele perioade, dar se observă o creştere de

aproximativ 6 mln. lei în 2004, aceasta se datorează în mare măsura creşterii

volumului mărfurilor. Firma preconizează să obţină un profit mare, dar va

avea de suportat anumite cheltuieli de întreţinere, deservire şi realizare a

stocurilor.

6. Trezoreria(T) = FRN – NFR;

6.1 T în 2003 = 3978968-3671028=231447lei;

6.2 T în 2004 = 10081516-9635924=428783lei.

Referindu-ne la trezorerie (T) putem adăuga că atît în 2003, cît şi în 2004

compania după ce şi-a onorat toate datoriile şi achitat cheltuielile a rămas în

trezorerie cu 231447 lei în 2003, şi 428783 lei în 2004, ceea ce este un fapt

benefic pe de o parte , pentru că poate să-şi continue activitatea avînd la

dispoziţie mijloace băneşti, dar pe de altă parte cresc cheltuielile de păstrare a

acestora.

2.2 Analiza activităţii întreprinderii pe termen lung

Cprpriu
a) Capacitatea de autofinanţare  Total _ pasiv

10741781
2003 Ca  18855541 *100 =56,96%

13167720
2004 Ca  *100 =33,89%
388464620

24
Acest indicator caracterizează ponderea patrimoniului proprietarului

întreprinderii în suma totală de mijloace avansate în activitatea sa. În 2003,

coeficientul depăşeşte nivelul de 50%, ceea ce sugerează o situaţie financiară

mai stabilă, mai echilibrată şi mai puţin dependentă de creditorii externi. Dar

în 2004, are loc o scădere majoră a capacităţii de autonomie financiară (de

peste 20%), ceea ce denotă o scădere a independenţei financiare şi a majorării

riscului dificultăţii financiare.

DTL  DTS
b) Ponderea datoriilor în ansamblul resurselor  Total _ pasiv

591057  7522703
2003 gDat  18855541
=0,43

8945891 16732851
2004 gDat  38846462
=0,66

Acest indicator este invers coeficientului de autofinanţare. Valoarea

coeficientului arată cîţi lei di capitalul împrumutat revin la un leu de mijloace

investite în activele întreprinderii. Creşterea indicatorului sugerează marirea

riscului creditorului în acordarea de credite clientului.

Cprpriu
c) Coeficientul autonomiei financiare  Cpermanent

10741781
2003 Caf  10741781  591057  0,9478

13167720
2005 Caf  13167720  8945891  0,5954

25
Nivelul indicatorului în 2003 este pozitivă adica între 0.7-1, dar în 2004 se observă

o scădere a lui devenind 0,5954 ceea ce denotă o creştere a dependenţei de

creditori externi.

DTL
d) Rata împrumutului pe TL  Cpropr  DTL

591057
2003 Rîtl  10741781  591057  0.052

8945891
2004 Rîtl  13167720  8945891  0.4

Se observă o majorare de peste 8 ori a indicatorului în perioada dată faţă de

2003, ceea ce reprezintă o tendinţă negativă care denotă că de pe poziţia unei

perspective pe TL, întreprinderea devine tot mai dependentă de creditorii

externi.

Datorii
e) Rata de îndatorare  Cpropriu

591057  7522703
2003 Rî  10741781
 0.755

8945891  16732851
2004 Rî  13167720
 1.95

Acest indicator arată cite mijloace împrumutate sunt atrase de întreprindere la

un leu de mijloace proprii. Acest indicator oferă o apreciere generală a

stabilităţii financiare a firmei. Majorarea în dinamică (mai mult de 2 ori) a ratei

de îndatorare denotă creşterea dependenţei întreprinderii de investitori şi

creditori externi. Valoarea ratei analizate nu trebuie să depăşească unitatea

26
(aceasta se observă doar în 2003, pe cînd în 2004 e depăşită aproape de 2 ori).

Acest indicator depinde de viteza de rotaţie a AC(2003-0.529, 2004-0.475). La

valori înalte a indicatorului de rotaţie, raportul mijloace împrumutate şi

Cpropriu poate depăşi unitatea fără consecinţe majore pentru stabilitatea

financiară a întreprinderii.

Mijloace _ prprii
f) Coeficientul de stabilitate financiară  Mijloace _ mprumutate

10741781
2003 Sfin  591057  7522703  1.32

13167720
2004 Sfin  8945891  16732851  0.51

Se observă că S.A”Supraten” a dispus de mijloace de stabilitate financiară doar

în 2003(1.32), pe cînd în 2004(0.51) are loc o pierdere a acestei stabilităţi. Deci

din punct de vedere a unei perioade lungi de timp micşorarea indicatorului, în

dinamică, nu denotă consolidarea stabilităţii financiare a firmei.

AC  CTS
Rata de finanţare a AC  AC

DTL  DTS
g) Ponderea datoriilor în ansamblul resurselor  Total _ pasiv

591057  7522703
2003 gDat  18855541
=0,43

8945891 16732851
2004 gDat  38846462
=0,66

27
Acest indicator este invers coeficientului de autofinanţare. Valoarea

coeficientului arată cîţi lei di capitalul împrumutat revin la un leu de mijloace

investite în activele întreprinderii. Creşterea indicatorului sugerează marirea

riscului creditorului în acordarea de credite clientului.

Cprpriu
h) Coeficientul autonomiei financiare  Cpermanent

10741781
2003 Caf  10741781  591057  0,9478

13167720
2006 Caf  13167720  8945891  0,5954

Nivelul indicatorului în 2003 este pozitivă adica între 0.7-1, dar în 2004 se observă

o scădere a lui devenind 0,5954 ceea ce denotă o creştere a dependenţei de

creditori externi.

DTL
i) Rata împrumutului pe TL  Cpropr  DTL

591057
2003 Rîtl  10741781  591057  0.052

8945891
2004 Rîtl  13167720  8945891  0.4

Se observă o majorare de peste 8 ori a indicatorului în perioada dată faţă de

2003, ceea ce reprezintă o tendinţă negativă care denotă că de pe poziţia unei

perspective pe TL, întreprinderea devine tot mai dependentă de creditorii

externi.

28
Datorii
j) Rata de îndatorare  Cpropriu

591057  7522703
2003 Rî  10741781
 0.755

8945891  16732851
2004 Rî  13167720
 1.95

Acest indicator arată cite mijloace împrumutate sunt atrase de întreprindere la

un leu de mijloace proprii. Acest indicator oferă o apreciere generală a

stabilităţii financiare a firmei. Majorarea în dinamică (mai mult de 2 ori) a ratei

de îndatorare denotă creşterea dependenţei întreprinderii de investitori şi

creditori externi. Valoarea ratei analizate nu trebuie să depăşească unitatea

(aceasta se observă doar în 2003, pe cînd în 2004 e depăşită aproape de 2 ori).

Acest indicator depinde de viteza de rotaţie a AC(2003-0.529, 2004-0.475). La

valori înalte a indicatorului de rotaţie, raportul mijloace împrumutate şi

Cpropriu poate depăşi unitatea fără consecinţe majore pentru stabilitatea

financiară a întreprinderii.

Mijloace _ prprii
k) Coeficientul de stabilitate financiară  Mijloace _ mprumutate

10741781
2003 Sfin  591057  7522703  1.32

13167720
2004 Sfin  8945891  16732851  0.51

Se observă că S.A”Supraten” a dispus de mijloace de stabilitate financiară doar

în 2003(1.32), pe cînd în 2004(0.51) are loc o pierdere a acestei stabilităţi. Deci

29
din punct de vedere a unei perioade lungi de timp micşorarea indicatorului, în

dinamică, nu denotă consolidarea stabilităţii financiare a firmei.

l)

11501671  3442836
2003 Rfac  11501671
 0.7

26814367  9428051
2004 Rfac  26814367
 0.65

În ambele perioade se observă că întreprinderea dispune de resurse suficiente

pentru finanţarea AC, cu toate că în 2004 faţă de2003 are loc o scădere de 5%.

Uz.acum
m) Coeficientul de uz. acumul  MF

2221864
2003 Cuz  9230328
 0.24

3523251
2004 Cuz  11664967  0.3

Acest indicator caracterizează nivelul de eliberare a mijloacelor firmei

imobilizate în MF. Nivelul nu prea înalt a indicatorului înseamnă un process de

reînoire destul de rapid, ceea ce reflectă pozitiv în gradul de eficienţă a utilizării

MF.

n) Coeficientul de utilitate=1-Cuz

2003 Cu=1-0.24=0.76

2004 Cu=1-0.3=0.7

30
Se observă în 2004 şi în 2003 o apropiere de unitate, ceea ce denotă o stare

funcţională mai bună a MF

Pr ofit _ net
o) Rentabilitatea financiară  Cpropr *100

1901431
2003 Rfin  10741781  17.7%

2478446
2004 Rfin  13167720  18.8%

Faptul că acest indice e în creştere este favorabil, deoarece aceasta semnifică o

creştere a profitului adus de fiecare leu investit în Cpropriu şi reflectă gradul de

autofinanţare al întreprinderii.

Pr ofit _ net
p) Rentabilitatea investiţională  *100
Active

1901431
2003 Rinv  18855541  10.08%

2478446
2004 Rinv  38846462
 6.38%

Rentabilitatea investiţională arată cite u.m au fost necesare întreprinderii pentru

obţinerea unei u.m de profit. Avînd în vedere că valoarea acestui indicator a

scăzut în 2004 faţă de 2003 cu 4% ,înseamnă o rentabilitate redusă a profitului

net şi de asemenea o pondere înaltă a mijloacelor împrumutate, ceea ce duce la

cheltuieli mari cu plata dobînzii la împrumuturi şi respective profit net.

Pr ofit _ pina _ la _ impozitare


q) Rentabilitatea economică  *100
Active

31
2388321
2003 Rec  18855541 *100  12.66%

3112894
2004 Rec  38846462
* 100  8.01%

Acest indicator reflectă rezultatul general al întreprinderii referitor la eficienţa

utilizării proprietăţii sale. În 2003, valoarea indicatorului se încadrează în norme,

pe cînd în 2004 ea suferă o scădere, astfel în loc de cel puţin 10b profit la fiecare

leu a valorii patrimoniale, firma obţine 8b profit.

Se observă că rentabilitatea întreprinderii în 2004 a scăzut foarte mult faţă de

2003 (în unele cazuri ajungţnd chiar sub nivelul minim acceptat) aceasta se

datorează faptului că Profitul net creşte mult mai încet decît cresc Activele

întreprinderii.

2.3 Eficienţa activităţii pe termen scurt

2.3. Indicatorii lichidităţii

AC  alte _ ATS
a)Coeficientul lichidităţii curente 
DTS

11501671  76493
2003 Cac  7522703
 1.518

26814367  16809
2004 Cac  16732851
 1.6

Acest indicator oferă o apreciere generală a lichidităţii întreprinderii şi arată cîţi lei

din activul întreprinderii şi anume acele curente revin la un leu de datorii curente.

32
Se observă o mică creştere a indicatorului în 2004 faţă de 2003, deci întreprinderea

are o stabilitate financiară şi nu este ameninţată de faliment, dar valoarea

normativă a indicatorului trebuie să fie între 2 şi 2.5 puncte, deci echipa de

manageri trebuie să mărească AC pentru a putea stinge fără probleme obligaţiile

sale de plată pe parcursul anului viitor.

MB  ITS  Creante
a) Coeficientul lichidităţii imediate  DTS
*100

231447  3442836
2003 Cli  7522703
*100  48.8%

428783  9428051
2004 Cli  16732851
* 100  58.9%

Se observă o creştere de peste 10% a indicatorului în 2004 faţă de 2003 şi aceasta e

un factor favorabil pentru că întreprinderea a mărit ponderea DTS pe care le poate

achita fără a fi nevoită să vîndă SMM ale sale. Dar este negativ faptul că

indicatorul nu se încadrează în diapazonul 70-10% şi aceasta caracterizează un

grad de risc financiar al întreprinderii destul de ridicat.

MB  ITS
c) Coeficientul lichidităţii absolute  DTS

231447
2003 Cla  7522703
 0.03

428783
2004 Cla  16732851  0.025

Întreprinderea are probleme serioase cu Lichiditatea absolută care e în scădere.

Valoarea normativă ar trebui să varieze între 0.2 şi 0.25, dar în realitate ea fiind
33
aproximativ de 10 ori mai mică, astfel la fiecare leu de Datorie curentă, firma

dispune de mijloace în valoare de 3, respective 2.5 bani în loc de 20-25 bani.

Întreprinderea are probleme destul de serioase în privinţa lichidităţii( din 3

indicatori analizaţi nici unul nu se încadreză în norme), deci firma ar trebui să

mărească(în formă valorică) AC, pentru a depăşi DTS, pentru aceasta echipa de

manageri ar trebui să efectuieze ITS (care lipsesc la momentul dat) şi desigur să

efectuieze o gestiune mai eficientă a activelor sale şi a DTS.

2.3.2 Indicatorii de eficienţă a activelor

Vinzari _ nete
a) Viteza de rotaţie a activelor  Total _ active

6091167
2003 Vra  18855541  0.323

67386027  54628561
2004 Vra  38846462
 0.328

Se observă că rotaţia activelor în 2004 faţă de 2003 practic nu s-a modificat, deci

eficienţa cu care întreprinderea utilizează toate resursele pe care le posedă,

indiferent de sursa din care sunt atrase, rămîne şi ea neschimbată. Acest coeficient

ne arată că un ciclu deplin de producţie şi circulaţie nu se realizează timp de un an,

ceea ce duce la micşoraera profitului.

Vinzari _ nete
b) Viteza de rotaţie a AC 
AC

6091167
2003 Vrac  11501671  0.529

34
12757466
2004 Vra  26814367
 0.475

Se observă că AC Cresc mai repede decît cresc Vînzările nete, se observă o

încetinire de 5% a vitezei de parcurgere a activelor a stadiilor circuitului

mijloacelor întreprinderii.

Vinzari _ nete
c) Rotaţia SMM 
SMM

6091167
2003 Rsmm  7750895
 0.7858

12757466
2004 Rsmm  16940724  0.753

Se observă o mică scădere a Rsmm, deci aceasta reprezintă majorarea relativă a

stocurilor productive sau o scădere a cererii la producţia finită a întreprinderii, din

cauza concurenţei acerbe de pe piaţa materialelor de construcţii. Deci managerul

financiar analizînd acest indicator trebuie să decidă între investirea suplimentară în

SMM sau să meargă la riscul apariţie deficitului acestora

Vinzari _ nete
d) Rotaţia stocurilor producţiei finite 
SPF

6091167
2003 Rspf  326984
 18.62

12757466
2004 Rspf  1410275
 9.04

Se observă o scădere dublă a Rspf ceea ce caracterizează stocarea excesivă a a

mărfurilor. Aceasta poate duce în viitorul apropiat la probleme grave de lichiditate,


35
deci întreprinderea trebuie să facă totul posibil pentru a creşte viteza de rotaţie a

SPF, pentru că aceasta reprezintă majoraea cererii la producţia întreprinderii.

Vinzari _ nete
e) Viteza de rotaţie a creanţelor 
Creante

6091167
2003 Vrc  3442836
 1.76

12757466
2004 Vrc  9428051
 1.35

Acest indicator arată viteza de transformare a creanţelor în bani lichizi. Se observă

o scădere destul de mare a indicatorului ceea ce denotă că întreprinderea se

confruntă cu dificultăţi la încasarea plăţilor pe facturi debitoare. De fapt aceasta e

situaţia maajorităţii întreprindrilor din R.M, toate firmele suportă povara neplăţilor,

în rezultatul cărui fapt o pondere impunătoare a capitalului lor o constituie facturile

debitoare şi de aceea ele sunt private ca un activ important al întreprinderii.

365 * creante
f) Durata medie de rotaţie a creanţelor(zile) 
Vinzari _ nete

365 * 3442836
2003 Drc  6091167
 206.2

365 * 9428051
2004 Drc  12757466
 269.7

Se observă o scădere a indicatorului cu peste 60 de zile, aceasta înseamnă că

creanţa se va transforma mai încet în MB şi ca rezultat va scădea lichiditatea

mijloacelor circulante ale întreprinderii.

36
Vinzari _ nete
a) Rotaţia datoriei curente 
DTS

6091167
2003 Rdc  7522703
 0.81

12757466
2004 Rdc  16732851  0.76

Se observă o scădere de 5% a Rdc, ceea ce semnifică că a crescut volumul de

cumpărări în credit.

365 * DTS
b) Durata medie de rotaţie a datoriei curente(zile)  Vinzari _ nete

365 * 7522703
2003 Drdc  6091167
 450.6

365 * 16732851
2004 Drdc  12757466
 480

Acest indicator arată numărul mediu de zile necesar întreprinderii pentru achitarea

facturilor sale. Se observă o mărire cu 30 de zile a Drdc, ceea ce înseamnă că într-o

măsură mai mare se utilizează angajamentele pentru finanţarea bussinesului.

Vinzari _ nete
c) Perioada de rotaţie a Cpropriu  Cpropriu

6091167
2003 Rcpropr  354559
 17.179

12757466
2004 Rcpropr  354559
 35.98

Acest indicator arată eficienţa utilizării Cpropriu, adica cîţi lei de producţie vîndută

revin la un leu de Cpropriu, majorarea lui reflectă creşterea nivelului de vînzări . În

37
2004 faţă de perioada precedentă se observă o dublare a perioadei de rotaţie a

Cpropriu ceea ce semnifică o situaţie favorabilă a întreprinderii.

Întreprinderea are probleme în privinţa eficienţei activelor. În 2004 faţă de

2003 vînzările nete s-au dublat, dar deoarece costul vînzărilor e foarte ridicat,

profitul net a fost micşorat mult, deci pentru a majora eficienţa activelor trebuie de

micşorat costul vînzărilor. Ar fi bine ca Vînzările nete să crească în aceeaşi

proporţie ca şi AC. Este nevoie de micşorat SMM şi SPF, astfel vor scădea

cheltuielile de întreţinere şi va creşte lichiditatea.Avînd în vedere că concurenţa pe

piaţa materialelor de construcţie e foarte înaltă, întreprinderea trebuie să micşoreze

cheltuielile de producţie, astfel va creşte cererea la producţia firmei, se vor micşora

stocurile , va creşte profitul, deci va creşte valoarea patrimonială a întreprinderii.

Totodată S.A “Supraten” ar trebui să facă totul pentru a grăbi încasarea creanţelor,

pentru că aceasta ar adduce firmei sume suplimentare de MB care ar putea fi

folosite pentru finanţarea activităţii curente

ÎNCHEIERE

38
În cadrul acestei lucrări s-a descris cum ar trebui să se elaboreze o

politica financiară la nivel de întreprindere şi cum se face aceasta din punct

de vedere teoretic.Ca bază practică au fost utilizate informaţiile de la

întreprinderea “Supraten” S.A.Faptul că întreprinderea a obţinut în ambele

perioade un profit net pozitiv şi care incă a crescut în dinamică cu 577015

lei, ajungînd în 2004 la 2478446 lei este îmbucărător. Dar analizînd mai atent

datele din bilanţul contabil, prin indicatorii din capitolul 2, observăm că

întreprinderea nu profită la maxim de avantajele pe care le oferă politica

financiară, ceea ce duce la diminuarea profitului net şi ar putea duce în

viitorul apropiat la probleme de lichiditate, rentabilitate şi solvabilitate.În

urma analizei efectuate s-a ajuns la următoarele concluzii:

1. Analizînd indicatorii echilibrului financiar se vede clar că întreprinderea


obţine în preponderent rezultate pozitive şi mai puţin negative :

a) Nivelul înalt al Capitalului permanent e suficient pentru a acoperi


finanţarea integrală a activităţii pe TL .

b) Mangerul financiar va trebui să caute surse suplimentare pentru a-şi


finanţa activitatea curentă, adica să îşi acopere necesităţile de
finanţare a stocurile şi creanţele sau să mărescă viteza de rotaţie a
lor.

c) Întreprinderea dispune de autonomie în privinţa finanţării


investiţiilor în AC, adica Capitalul propriu acoperă complet ATL

d) Faptul că-n ambele perioade firma, după ce şi-a onorat toate


datoriile şi a achitat cheltuielile, a rămas în trezorărie cu 231447 lei
în 2003 şi cu 428783 lei în 2004 este benefic pentrucă firma are la

39
dispoziţie MB pentru a-şi continua activitatea, dar pe de altă parte
creşte cheltuielile de păstrare a lor.

2. Analizînd bilanţul contabil, observăm că investiţiile interne predomină


asupra celor externe, ceea ce înseamnă că firma are o strategie de
specializare a producţiei şi de consolidare a poziţiei pe piaţa de desfacere a
bunurilor şi serviciilor sale. Este binevenit faptul că S.A”Supraten” îşi
diversifică activitatea promovînd şi investiţii de creştere externă, astfel în
2004, investiţiile pe TL în părţi nelegate (rd100) au constituit 219405 lei, iar
în părţi legate-500000 lei

3. În prezent, întreprinderea nu utilizează politica de dividend, la prima vedere


aceasta poate fi benefică pentru că firma se autofinanţează,dar totodată se
poate ajunge la descurajarea unor acţionari care pot aruca pe piaţă acţiunile
lor, contribuind lascăderea cursului acestora.

4. Întreprinderea a crescut ATL la 11274308 lei (creştere de peste 4 mln. lei),


acesata înseamnă că întreprinderea este fiabilă, dinamică şi tinde să-şi
mărească activitatea sa, deci să mărească valoarea de bilanţ a întreprinderii.
Totodată creşterea MF denotă faptul că firma investeşte în utilajele sale,
liniile sale tehnologice, cu scopul de a a-şi face producţia cît mai
competitivă pe piaţă.

5. Este necesar de micşorat SMM şi SPF, prin mărirea vitezei de rotaţie a


stocurilor de mărfuri şi producţie finită. Totodată ar fi bine ca vînzările nete
să crească în aceeaşi proporţie ca şi activele curente.

6. Întreprinderea a înregistrat în 2004 creanţe în sumă de 9428051, dintre care


cu termin expirat 728480, deci e nevoie de grăbit transformarea creanţelor în
bani, care pot fi folosite pentru finanţarea activităţii curente

7. Întreprinderea ar trebui să marească lichiditatea, pentru aceasta trebuie să


mărească( în formă valorică ) AC, pentru a depăşi DTS, pentru aceasta

40
echipa de manageri ar trebui să efectuieze ITS (care lipsesc la momentul dat)
şi desigur să efectuieze o gestiune mai eficientă a activelor sale şi a DTS.

BIBLIOGRAFIE

1. Ana Gh.I. –“Finanţe şi politici financiare ale întreprinderii”,Buc,2001

2. Botnari Nadejda, Serial –Conferinţa internaţională “ Rolul ştiinţei şi


învăţămintului economic în realizarea reformelor economice din Republica
Moldova”, 25-26 sept. 2003, pag 337-339

3. Brezeanu P.-“Gestiunea financiară a întreprinderii în economie de


piaţă”,Buc,1999

4. Hapern,Weston,Brigham -“Finanţe manageriale: modelul

canadian”Buc,1998

5. Manolesco G.-”Politici economice”,Buc;1997

6. Manolesco G-“Management financiar”Buc,1996

7. N.Hoanţă-“Finanţele fimei”Buc,1996

8. Onofrei Mihaela-“Impactul politicilor financiare asupra societaţii”Buc,2000

9. Stancu I.-“Finanţe”Buc,1996

10.Vintila Georgeta“Gestiunea financiară a întreprinderii”Buc,1997


11.Ţirulnicov, “Analiza rapoartelor financiare”, Chişinău,2004

12.“Contabilitate şi Audit”,nr.4, 1999

13.„Dicţionar de economie”, Bucureşti ,2001


14. J.Bremond,A Geledan ,“Dicţionar economic şi social”, Bucureşti 1995

41
15.Finanţe,Bănci şi Asigurări”,nr 11-12,dec 2004,pag 46-47

16.“Finanţe,Bănci şi Asigurări”, nr 2,feb 2005,pag 14-15

Stoc de Stoc de
monedă iniţial monedă
final

Cumpărări CREANŢE
Vînzări

Stoc de Stoc în curs de Stoc de produse


materii execuţie finite
prime
[Botnari p. 95]
Fig. 1.1.1 Rolul la formarea Activelor Curente

1) Coeficientul total de îndatorare sau “ rata levierului ”(L) reflect gradul în


care capitalurile proprii asigură finanțarea activității întreprinderii. Acest
indicator poate fi interpretat și ca o rată a autonomiei financiare a
întreprinderii, indicînd gradul în care angajamentele sale, pe termen lung și
scurt, sunt garantate de capitalurile proprii ale întreprinderii. Cu cît acest
indicator e mai aproape de 1, cu atît întreprinderea va depinde de creanțierii
Datorii totale
săi. L
Capital propriu

2) Rata datoriilor financiare (Rdf) exprimă gradul de îndatorare pe termen


lung. Întreprinderea poate beneficia în continuare de credite bancare pe
termen lung și mediu, dacă rata datoriilor financiare este mai mică de 0,5.
Datorii financiare
R DF

Capital permanent

3) Rata independenței financiare a întreprinderii (Rif), complementară cu


rata datoriilor financiare, măsoară ponderea capitalurilor proprii în

42
ansamblul resurselor permanente. Această rată trebuie să fie ≥ 0,5.
Capital propriu
R IF

Capital permanent
[G. Vintila p.219]

4) Rata capacității de împrumut (Rci) compară resursele proprii cu


împrumuturile contractate pe termen lung. Rci > 1, capacitatea teoretică de
Capital propriu
împrumut a firmei este saturată. RCI  Îndatorare la termen

5) Rata capacitții de rambursare, sau rata acoperirii creditelor, exprimă în


ani, capacitatea întreprinderii de a rambursa în totalitate împrumuturile
contractate pe termen lung. Cu cît e mai mică acest raport cu atît mai mare
este capacitatea de rambursare.
Împrumuturi
R CRTL

Capacitatea de autofinantare

6) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare (Rcp) pune în evidență


capacitatea de plată a costului îndatorării, separînd întreprinderile sănătoase
de cele falimentare. Daca rapotul e mai mic de 0,6, întreprinderea analizată
se confruntă cu dificultăți riscînd să intre în stare de faliment.

Cheltuieli financiare
R PC

Excedent brut de exp loatare

7) Costul îndatorării, sau rata medie a dobînzii (Rdob), poate fi exprimat prin

Cheltuieli financiare
R 
raportul. DOB
Împrumuturi totale [Brezeanu p58]

Tabelul 2.3.1
APRECIEREA CAPACITĂȚII DE PLATĂ A ÎNTREPRINDERII

Indicatorii 2008 2009 Abaterea(±)


Coeficientul total de 0,32 0,24 -0,07
îndatorare
Rata datoriilor financiare 0,32 0,32 -0,07
Rata independenței financiare 1 1 0

43
a întreprinderii

44

S-ar putea să vă placă și