Sunteți pe pagina 1din 15

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Cod de identificare fiscala: 4221187; Adresa: Strada: Carol I, nr. 2-4; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030161; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: achizitii@madr.ro; Nr de telefon: +40 213072482; Fax: +40 213079814; Persoana de contact:
Alecsandru Ploesteanu; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.madr.ro; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna


Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante


Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

I.5) Activitate principala


Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului


II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Acord cadru pentru servicii de colectare date pentru RICA din România
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4221187/2021/4/4

II.1.2 Cod CPV Principal:


Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:


Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Pentru îndeplinirea prevederilor Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de modificare a Regulamentului de
punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind
crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea
Europeană, Agenţia de Legătură RICA România a inițiat demersurile necesare atribuirii acordului-cadru de prestări servicii de
colectare şi de colaţionare de date pentru Reteaua de Informatii Contabile Agricole din Romania. Frecvenţa încheierii contractelor
subsecvente care urmează să fie atribuite: anual.
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile înainte de termenul limită de
depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde la clarificări: a 10-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
Termenul de răspuns al autorității contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 1


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

ulterioare.

II.1.5) Valoarea totala estimata:


Valoarea estimata fara TVA : 644400 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:


Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 4
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturiOfertele
trebuie depuse pentru: unul sau mai multe loturi.

II.2 Descriere
II.2.1 - Denumire lot
1 - Judetul Gorj - (cod județ: 20)

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
judetul Gorj

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantităţi estimate:
Cantitatea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 70 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 82 chestionare
Cantitatea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 210 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 246 chestionare
Valori estimate (fără TVA):
Valoarea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 42.000 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 49.200 lei
Valoarea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 126.000 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 147.600 lei.

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența Coordonatorului de Pondere: 10 puncte Demonstrarea 10%


proiect: Lider de echipă vechimii coordonatorului de
contract se va face prin Punctaj maxim factor: 10
prezentarea de catre ofertant de
documente relevante care sa arate
ca persoana desemnata a
coordonat activităţi specifice, aflate
în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit
( contracte,
recomandari,documente
constatatoare, etc.emise de
beneficiarii acestor contracte).

Punctaj maxim factor 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 2


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Algoritm de calcul: Punctajul ofertei tehnice Pvechimea minimă în domeniul tehnic pentru care aplică
coordonator proiect - 3 ani, conform caietului de sarcini (n) va cuprinde vechimea coordonatorului de
proiect/Lider de echipă cu rol de coordonare a activităţii specifice aflate în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit. 1. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 9 ani în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
maxim, respectiv 10 puncte. 2. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider
de echipă cu o vechime de minim 8 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 8 puncte.
3. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de
minim 7 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 6 puncte. 4. Pentru ofertele în cadrul
cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 6 ani, în domeniul
tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 4 puncte. 5. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat
un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 5 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică,
se acordă punctajul de 2 puncte. 6. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 4 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
de 1 punct. 7. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o
vechime mai mică de 3 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, oferta va fi declarată neconformă.

Punctaj total oferta: Ptotal (n) = P pret (n)+ Pvechimea în domeniul tehnic pentru care aplică coordonatorul de
proiect: Lider de echipă (n)

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 147600; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,3333 % - 492 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 36; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Program finanţat din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1217/2009.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Alte finantari
II.2.14 Informatii suplimentare
Pentru mai multe detalii cu privire la termenul de transmitere a solicitărilor de clarificări sau cu privire la termenul de răspuns al
autorității contractante, se vor consulta Instrucțiunile pentru ofertanți atașate prezentului anunț de participare.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


2 - Județul Mehedinți - (cod județ: 27)

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 3


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

județul Mehedinți

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantităţi estimate:
Cantitatea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 68 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 80 chestionare
Cantitatea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 204 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 240 chestionare
Valori estimate (fără TVA):
Valoarea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 40.800 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 48.000 lei
Valoarea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 122.400 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 144.000 lei

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența Coordonatorului de Pondere: 10 puncte Demonstrarea 10%


proiect: Lider de echipă vechimii coordonatorului de
contract se va face prin Punctaj maxim factor: 10
prezentarea de catre ofertant de
documente relevante care sa arate
ca persoana desemnata a
coordonat activităţi specifice, aflate
în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit
( contracte,
recomandari,documente
constatatoare, etc.emise de
beneficiarii acestor contracte).

Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Punctajul ofertei tehnice Pvechimea minimă în domeniul tehnic pentru
care aplică coordonator proiect - 3 ani, conform caietului de sarcini (n) va cuprinde vechimea coordonatorului
de proiect/Lider de echipă cu rol de coordonare a activităţii specifice aflate în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit. 1. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 9 ani în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
maxim, respectiv 10 puncte. 2. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider
de echipă cu o vechime de minim 8 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 8 puncte.
3. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de
minim 7 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 6 puncte. 4. Pentru ofertele în cadrul
cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 6 ani, în domeniul
tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 4 puncte. 5. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat
un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 5 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică,
se acordă punctajul de 2 puncte. 6. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 4 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
de 1 punct. 7. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o
vechime mai mică de 3 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, oferta va fi declarată neconformă

Punctaj total oferta: Ptotal (n) = P pret (n)+ Pvechimea în domeniul tehnic pentru care aplică coordonatorul de
proiect: Lider de echipă (n)

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 144000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,3333 % - 480 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 36; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 4


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Program finanţat din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1217/2009.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Alte finantari
II.2.14 Informatii suplimentare
Pentru mai multe detalii cu privire la termenul de transmitere a solicitărilor de clarificări sau cu privire la termenul de răspuns al
autorității contractante, se vor consulta Instrucțiunile pentru ofertanți atașate prezentului anunț de participare.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


3 - Județul Prahova - (cod județ: 31)

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
judetul Prahova

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantități estimate:
Cantitatea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 99 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 117 chestionare
Cantitatea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 297 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 351 chestionare
Valori estimate (fără TVA):
Valoarea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 59.400 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 70.200 lei
Valoarea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 178.200 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 210.600 lei

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 5


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Experiența Coordonatorului de Pondere: 10 puncteDemonstrarea 10%


proiect: Lider de echipă vechimii coordonatorului de
contract se va face prin Punctaj maxim factor: 10
prezentarea de catre ofertant de
documente relevante care sa arate
ca persoana desemnata a
coordonat activităţi specifice, aflate
în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit
( contracte,
recomandari,documente
constatatoare, etc.emise de
beneficiarii acestor contracte).

Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Punctajul ofertei tehnice Pvechimea minimă în domeniul tehnic pentru
care aplică coordonator proiect - 3 ani, conform caietului de sarcini (n) va cuprinde vechimea coordonatorului
de proiect/Lider de echipă cu rol de coordonare a activităţii specifice aflate în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit. 1. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 9 ani în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
maxim, respectiv 10 puncte. 2. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider
de echipă cu o vechime de minim 8 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 8 puncte.
3. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de
minim 7 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 6 puncte. 4. Pentru ofertele în cadrul
cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 6 ani, în domeniul
tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 4 puncte. 5. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat
un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 5 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică,
se acordă punctajul de 2 puncte. 6. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 4 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
de 1 punct. 7. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o
vechime mai mică de 3 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, oferta va fi declarată neconformă.

Punctaj total oferta: Ptotal (n) = P pret (n)+ Pvechimea în domeniul tehnic pentru care aplică coordonatorul de
proiect: Lider de echipă (n)

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 210600; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,3333 % - 702 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 36; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Program finanţat din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1217/2009.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Alte finantari
II.2.14 Informatii suplimentare
Pentru mai multe detalii cu privire la termenul de transmitere a solicitărilor de clarificări sau cu privire la termenul de răspuns al
autorității contractante, se vor consulta Instrucțiunile pentru ofertanți atașate prezentului anunț de participare.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.2.1 - Denumire lot


4 - Județul Ilfov și Municipiul București - (cod județ: 23 și 42)

II.2.2 Coduri CPV


Cod CPV Principal: Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 6


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.3 Locul de executare


Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Județul Ilfov și Municipiul București

II.2.4 Descrierea achizitiei publice


(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantităţi estimate:
Cantitatea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 67 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 79 chestionare
Cantitatea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 201 chestionare
Cantitatea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului - cadru: 237 chestionare
Valori estimate (fără TVA):
Valoarea minimă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 40.200 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 47.400 lei
Valoarea minimă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 120.600 lei
Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 142.200 lei

II.2.5 Criterii de atribuire


Cel mai bun raport calitate – pret

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența Coordonatorului de Pondere: 10 puncte . Demonstrarea 10%


proiect: Lider de echipă vechimii coordonatorului de
contract se va face prin Punctaj maxim factor: 10
prezentarea de catre ofertant de
documente relevante care sa arate
ca persoana desemnata a
coordonat activităţi specifice, aflate
în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit
( contracte,
recomandari,documente
constatatoare, etc.emise de
beneficiarii acestor contracte).

Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Punctajul ofertei tehnice Pvechimea minimă în domeniul tehnic pentru
care aplică coordonator proiect - 3 ani, conform caietului de sarcini (n) va cuprinde vechimea coordonatorului
de proiect/Lider de echipă cu rol de coordonare a activităţii specifice aflate în relaţie directă cu obiectul
contractului ce urmează a fi atribuit. 1. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 9 ani în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
maxim, respectiv 10 puncte. 2. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider
de echipă cu o vechime de minim 8 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 8 puncte.
3. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de
minim 7 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 6 puncte. 4. Pentru ofertele în cadrul
cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 6 ani, în domeniul
tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul de 4 puncte. 5. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat
un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 5 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică,
se acordă punctajul de 2 puncte. 6. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de
proiect/Lider de echipă cu o vechime de minim 4 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, se acordă punctajul
de 1 punct. 7. Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un coordonator de proiect/Lider de echipă cu o
vechime mai mică de 3 ani, în domeniul tehnic pentru care aplică, oferta va fi declarată neconformă.

Punctaj total oferta: Ptotal (n) = P pret (n)+ Pvechimea în domeniul tehnic pentru care aplică coordonatorul de
proiect: Lider de echipă (n)

Pretul ofertei Componenta financiara 90%


Punctaj maxim factor: 90

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata


Valoarea estimata fara TVA : 142200; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0,3333 % - 474 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 7


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii


Durata in luni: 36; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele


Vor fi acceptate variante: Nu
II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Program finanţat din fonduri comunitare: Conform Regulamentului nr. 2280 din 11 Decembrie 2017 de
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1217/2009.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Alte finantari
II.2.14 Informatii suplimentare
Pentru mai multe detalii cu privire la termenul de transmitere a solicitărilor de clarificări sau cu privire la termenul de răspuns al
autorității contractante, se vor consulta Instrucțiunile pentru ofertanți atașate prezentului anunț de participare.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului


Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru/contract subsecvent.
Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 24 luni de la semnarea acordului-cadru. Modul de ajustare a
prețului contractului în conformitate cu prevederile art. 164 din H.G. nr. 395/2016 este:
Pentru actualizarea preţului, după 24 de luni de contract, se vor utiliza datele comunicate de Institutul Naţional de Statistică din
România.
În acest sens se va utiliza următoarea formulă de calcul:
Sn =S0 * IPC Servicii/100
Unde :
Sn = valoarea actualizată (ajustată) a serviciilor aferente contractului subsecvent de prestări servicii (dupa primele 24 luni de la
semnarea contractului)
S0 = valoarea serviciior calculată la preturile din oferta financiară depusă în cadrul procedurii de achiziție publică, anexă la acordul-
cadru/contract subsecvent
IPC servicii = indicele prețurilor de consum pentru servicii, aferent perioadei cuprinse intre data incheierii acordului-cadru de servicii
si data actualizării prețului pentru încheierea contractului subsecvent
Menționăm faptul că aplicarea modului de justare al pretului se va realiza pentru contractele subsecvente ce urmează a fi încheiate
după o perioada inițială de 24 de luni de la semnarea acordului-cadru. Preturile ajustate sunt valabile pe toata durata contractului
subsecvent.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice


III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cetrinta nr. 1
1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din legea 98/2016 - se va completa DUAE,
2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din legea 98/2016 - se va completa DUAE,
3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din legea 98/2016 - se va completa DUAE,
4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea
nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Declarația privind
neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, pentru ofertant/ofertant asociat, terți susținători și
subcontractanți va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.
În cazul in care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele și formularele menționate

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 8


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

mai jos. Ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.
58-63, art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Ca dovadă preliminară pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al unei
Asocierii, Subcontractant, Terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.
Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE.
De asemenea, Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, pentru ofertant/ofertant
asociat, terți susținători și subcontractanți va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.
Ca răspuns la cerințele privind motivele de excludere, Operatorii Economici trebuie:
i. Să folosească DUAE și să completeze informațiile cerute în partea a III-a: Motive de excludere, Secțiunea A: Motive referitoare
condamnările penale, Secțiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale și Secțiunea C: Motive
legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale.
În cazul în care Ofertantul:
i. este o Asociere de Operatori Economici,
ii. propune Subcontractanți (cunoscuți la momentul depunerii Ofertei),
iii. se bazează pe Terți susținători,
se va prezenta separat câte un DUAE.
Cerinta nr. 2
Declarație pe propria răspundere privind inexistenta conflictul de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie
in cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate in elaborarea documentației de atribuire si derularea procedurii,
completată in conformitate cu FORMULARUL nr.1.
Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț
susținător).
Persoanele care dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea
procedurii de atribuire în sensul articolului sus menționat sunt următoarele:
• Nechita-Adrian OROS – Ministru;
• Liviu Gabriel BULGARU – Secretar General
• Ionuț Cătălin NICA – Secretar General;
• Maria SERBAN - Director;
• Rela-Nicoleta ȘTEFĂNESCU – Director;
• Elena CHICOSU-Șef Serviciu;
• Alecsandru PLOEȘTEANU – Șef Serviciu.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire
(ofertanți/ofertanți asociați/ subcontractanți/ terți susținători) cu informațiile ce caracterizează situația lor. La solicitarea autorității
contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta
documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:
a) certificate de atestare fiscală și / sau alte documentele justificative emise în țara în care este stabilit Operatorul Economic
(certificat de atestare fiscală care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante aferente impozitelor, taxelor și contribuţiilor
la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 166 din Legea nr. 98/2016);
b) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016;
c) caziere judiciare (cazierul judiciar al Operatorului Economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al Operatorului Economic sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul
profesional sau registrul comerțului din țara în care este stabilit Operatorul Economic);
d) alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic.
Se vor depune odată cu depunerea DUAE, următoarele documente:
- angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de
subcontractare/si sau a acordului de asociere, după caz.
Informații pentru persoanele juridice străine: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de
atribuire (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/ terți susținători) cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele
juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica
prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în
care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.
În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici
implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE, dacă acest lucru este necesar
pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.
Notă: Autoritatea contractantă va exclude din procedură orice ofertant/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant care se
încadrează în situațiile prevăzute la art. 58-63, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE, conform art.
193 din Legea nr. 98/2016. Dacă este cazul, ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților
susținători/subcontractanților, în vederea respectării prevederilor art. 63 alin (2) din Legea 98/2016. Se vor depune, odată cu DUAE,

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 9


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea
acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz. Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă
vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat
calificat, conform Legii nr.455/2001, republicată, privind semnătura electronică. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi
prezentate în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.
Informații pentru persoanele juridice străine: Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind
dovedirea eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă își
rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce
privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.
Pentru mai multe informații cu privire la situația personală a ofertantului, se vor consulta Instrucțiunile pentru ofertanți atașate
prezentului anunț de participare.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant și Terț Susținător) trebuie să dovedească o formă de
înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în
niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul
acordului-cadru. În cazul ofertanților nerezidenți, aceștia vor prezenta orice documente edificatoare din care să rezulte forma de
înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducerea
autorizată în limba română.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/terți
susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către Autoritatea
Contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. La solicitarea
autorității contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va
prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatatr
eliberat de registrul profesional sau de registrul comerțului sau documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în
care este stabilit Operatorul Economic în original sau copie cu mențiunea "conform cu originalul" din care să rezulte adresa actuală
și obiectul de activitate al societății, valabil la data prezentării acestuia. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie
actuale și reale la momentul prezentării.Se vor depune odată cu depunerea DUAE, următoarele documente:
- angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de
subcontractare/și sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea
de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale
ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există
incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale
inclusă în Anunțul de participare
Pentru mai multe informații cu privire la capacitatea de exercitare a activității profesionale, se vor consulta Instrucțiunile pentru
ofertanți atașate prezentului anunț de participare.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Loturile: 1,2,3,4
Cifra de afaceri medie anuala
Ofertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri globală medii din ultimii trei ani, pentru care au fost depuse și înregistrate la
Agenția Națională de Administrare Fiscală teritorială situațiile financiare prevăzute de legislația incidentă în domeniu (respectiv
2018,2019,2020). Valoarea cifrei de afaceri globală medii din ultimii trei ani este solicitată pentru fiecare lot în parte, fiind raportată
la valoarea celui mai mare contract subsecvent/lot, care să fie de minim: lot 1 - Gorj – 49.200 lei, lot 2 - Mehedinți – 48.000 lei, lot 3
- Prahova – 70.200 lei, lot 4 – Ilfov și București – 47.400 lei.
Modalitatea de indeplinire:
se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) participanți la
procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă - informațiile
aferente situației lor economice și financiare. La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea îndeplinirii cerinței se va realiza prin prezentarea de: bilanțuri contabile/audituri
financiare/ raportul cenzorilor sau orice alte documente care demonstrează îndeplinirea cerinței. Pentru calculul echivalenței
euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (2018,2019,2020). Acest
indicator se va obține din media aritmetică a cifrelor de afaceri din ultimele trei exerciții financiare disponibile, menționate în
anunțul de participare: Cm= (Ca1+Ca2+Ca3)/3.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 10


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Loturile: 1,2,3,4
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la
data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii similare. Ofertantul va completa Lista principalelor prestări de servicii similare
(prin servicii similare se înțelege următoarea sintagmă: servicii de colectare și de colaționare de date) efectuate în ultimii 3 ani
(calculați până la termenul limită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care se va proceda, prin publicarea în acest sens a unei
erate, la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, limita perioadei de 3 ani se va extinde cu perioada de timp
aferentă decalării, fiind considerată îndeplinită prezenta cerinţă de către toţi operatorii care vor prezenta dovada finalizării
contractului invocat ca experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat în urma decalării)). Ofertantul (operator economic sau
membrii asocierii împreuna) va face dovada că a realizat (a prestat) servicii de colectare și de colaționare de date în ultimii 3 ani în
valoare minimă cumulată, în cadrul a unuia sau mai multor contracte, pentru fiecare lot în parte, raportata la valoarea celui mai mare
contract subsecvent/lot, după cum urmează: lot 1 - Gorj – 49.200 lei, lot 2 - Mehedinți – 48.000 lei, lot 3 - Prahova – 70.200 lei, lot
4 – Ilfov și București – 47.400 lei.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ ofertanți asociați/
subcontractanți/terți susținători) cu informațiile privind principalele prestări de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând
valori, descrierea serviciilor, perioadele de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități publice sau clienți
privați. La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Confirmarea îndeplinirii cerinței de calificare referitoare la capacitatea tehnică se face prin prezentarea de orice
documente/certificări (copii după contracte/recomandări datate, semnate şi parafate de emitent/procese verbale, documente
constatatoare sau echivalent) care vor conţine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul și obiectul contractului, tipul serviciilor
prestate, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în
procent de 100% se vor atașa documente de suport din care să rezulte procentul îndeplinit de acesta și faptul că serviciile prestate
de ofertant au fost în domeniul solicitat).

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:


Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:


III.1.6.a) Garantie de participare:
Se solicita garanție de participare cf. art. 35 alin. (2) din HG nr. 395/2016. G.P va avea o perioada de valabilitate cel puțin egală cu
perioada minima de valabilitate a ofertei (150 zile), si se va constitui pentru fiecare lot în parte, raportata la valoarea celui mai mare
contract subsecvent/lot, care să fie de minim:
Lot 1 : Gorj – 492 lei,
Lot 2 : Mehedinți - 480 lei,
Lot 3: Prahova - 702 lei,
Lot 4: ILFOV și Municipiul BUCUREȘTI - 474 lei.
G.P este 1% din valoarea estimată a celui mai mare CS/lot. G.Pse va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în cond legii. Instrumentul de
garantare trebuie sa cuprindă obligatoriu prevederile art. 36 alin. (1) – (5) si (7) si art. 37 alin. (1) din HG nr. 395/2016. În cazul
depunerii de oferte în asociere, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să se menționeze că acoperă în mod
solidar toți membrii grupului de operatori economici. In cazul în care garanția de participare este depusă in altă monedă decât în lei,
echivalența lei/altă valută va fi efectuată la cursul publicat de BNR cu 5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Garanția de participare emisă în altă limbă decât limba română va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română. Dovada
constituirii garanției de participare se va transmite în SEAP în format electronic, cu semnătura electronică extinsă bazată pe un
certificat digital calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, până la data şi ora - limită de depunere a
ofertelor.In cazul constituirii prin virament bancar, plata se face în contul AC: RO33TREZ7005005XXX000152 CIF 4221187 deschis la
ATCPMB.
III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea Contractului subsecvent, fără TVA, așa cum este această valoare indicată în
Contractul care rezultă din această procedură.
Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din HG nr. 395/2016 și în formele menționate
la art. 40 din HG nr. 395/2016.
Garanția de bună execuție va fi executată de către Autoritatea Contractantă în situațiile prevăzute la art. 41 din Anexa la HG nr.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 11


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

395/2016.
Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 42, alin. (3) din Anexa la HG nr. 395/2016.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare (HG nr. 395/2016).
Prezenta enumerare nu este limitativă.
Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc în mod expres în Documentația de atribuire.
Legislația în limba română poate fi consultată la: www.anap.gov.ro.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii


Nu
Nu-
Nu--

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:


Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Da

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:


IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:


Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu un singur operatorAcord cu un singur operator
Durata acordului cadru: 36 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lot 1: (cod județ: 20) - Gorj – AC 3 ani - valoarea maximă estimată a serviciilor
care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 49.200 lei - Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului
cadru: 147.600 lei
Lot 2: (cod județ: 27) - Mehedinți – AC 3 ani - Valoarea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract
subsecvent: 48.000 lei - Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 144.000 lei
Lot 3: (cod județ: 31) - Prahova - AC 3 ani - Valoarea maximă estimată a serviciilor care ar putea face obiectul unui singur contract
subsecvent: 70.200 lei - Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 210.600 lei
Lot 4: (cod județ: 23 și 42) - Ilfov și Municipiul București - AC 3 ani - Valoarea maximă estimată a serviciilor care ar putea face
obiectul unui singur contract subsecvent: 47.400 lei - Valoarea maximă estimată a serviciilor pe durata acordului cadru: 142.200 lei
Frecvenţa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite: anual.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 12


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica


Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura


Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare


Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
5 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice


Oferta tehnică reprezintă documentul de prezentare a tuturor activităților necesare îndeplinirii acordului – cadru. Ofertantul va
elabora propunerea tehnica, în conformitate cu Formularul nr. 4, astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevăzute în
Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită în aşa fel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenţei acesteia cu
prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol privind toate specificaţiile conţinute
în caietul de sarcini, prin intermediul cărora ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini, precum şi o descriere a metodologiei de abordare, cu evidenţierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice.
Propunerea tehnică se va întocmi într-o maniera organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea
facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Notă:
Obligatiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii la nivel național, care trebuie respectate pe parcursul
indeplinirii contractului de servicii sunt conform Legii securitatii si sanatatii in munca, precum si a altor acte normative referitoare la
acestea, in vigoare la nivel national. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obtine informații referitoare la
reglementarile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa web:
http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii Adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspectia Muncii Adresa web: http://www.
inspectiamuncii.ro/, iar cele referitoare la protectia mediului la Ministerul Mediului Adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/. In cazul
unei asocieri, declarațiile solicitate la vor fi prezentate în numele asocierii de către liderul asocierii.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare


Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta propunerea financiara in corelație cu elementele Caietului de sarcini. Prețul se va posta in SEAP. Se va
completa Formularul de oferta, in conformitate cu Formularul nr. 2.
Modul de prezentare a propunerii financiare - completarea Formular nr.2 de ofertă; Propunerea financiară va fi exprimată în LEI, fără
TVA şi va include detaliat toate costurile plătibile. Propunerea financiară va cuprinde Preţul total ofertat exprimat în lei cu si fără TVA
(nr. maxim chestionare x preţ unitar/ chestionar = preţ total ofertat aferent cantităților maxime ale acordului-cadru), precum şi
preţul unitar/chestionar, cu si fără TVA. Preţului unitar alocat de Autoritatea Contractantă pentru completarea unui chestionar este
600 lei fără TVA. Preţul total ofertat diferă de la un lot la altul în funcţie de numărul de chestionare alocat fiecărui lot conform
planului de selecţie. Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia
contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă.
Notă:
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. In
căsuța indicata de sistem se va trece valoarea totală a acordului cadru (36 respectiv 48 de luni, după, caz) ofertată de operatorul
economic, fără TVA, pentru serviciile menționate in caietul de sarcini.
Ținând cont de faptul că s-a ales criteriul de atribuire, ofertantul va ține cont la realizarea ofertei financiare de toate cheltuielile
aferente îndeplinirii contractului (cheltuieli de personal, transport, conform caietului de sarcini minim 2 vizite la exploatație,
procesarea datelor, etc.)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 13


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. Toate documentele se transmit in conformitate cu solicitarile
autoritatii contractante, prin SEAP in format electronic, in mod obligatoriu semnate cu semnătura electronica extinsa, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat. Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta
si DUAE in format electronic pana la data de ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, conform art. 60
si art. 61 din HG nr. 395/2016. Operatorul economic care depune oferta in asociere/grup va depune câte un DUAE pentru fiecare
membrul al asocierii/grupului. Asociații nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire.
Ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar va depune documentele în original sau copie lizibilă cu mentiunea
"conform cu originalul" sau legalizate. Ofertantul/Ofertanții nerezidenți vor prezenta documentele însoțite de traducerea autorizată
în limba română.

Alte informații
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar
vizualizarii fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică).
Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor, în concordanță cu numărul de zile
menționat la pct. I.1 din cadrul Fișei de date a achiziției, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractantă va transmite
răspunsul la clarificări numai prin intermediul SEAP. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele
depuse, în SEAP, la Secțiunea Intrebări. Operatorii eonomici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente
solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea Intrebări), integral in sectiunea corespunzatoare
respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnatură electronică.

Ofertele care nu sunt însoțite de DUAE vor fi respinse ca inacceptabile în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b. din HG
nr. 395/2016.
Ofertanții au obligația de a transmite Oferta, respectiv actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja
din punct de vedere juridic în acordul-cadru;
Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, conform instrucțiunilor din prezentul
document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora
limită pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare . Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forța majoră, sunt
suportate de către Ofertant. Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o Ofertă întârziată sosită după termenul limită de
depunere a Ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare corespunzător acestei proceduri.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu


Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere
punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine,
autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea
financiară cea mai mică.

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 14


Sistemul Electronic de Achizitii Publice

VI.4.3 Procedura de contestare


Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Serviciul Investitii si Achizitii
Adresa: Strada Carol I, Nr. 2-4, Sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030161; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti;
Adresa de e-mail: achizitii@madr.ro; Nr de telefon: +40 213072482; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.madr.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14.04.2021 12:32 Pagina 15