Sunteți pe pagina 1din 18

Proiectarea unităţii tematice: 8.

„În lumea sunetelor şi a culorilor”


Perioada: 3 săptămâni: 15.02.2021 – 05.03.2021
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut Observații
LLR – 2.2.; - lectură activă, cu creionul în mână; Textul literar  Resurse Observare
3.1.; 3.2.; - citirea individuală, în gând, a textului suport; materiale: manual, sistematică
4.1. - stabilirea sensului cuvintelor și expresiilor din text; Fram, ursul text suport,
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text; polar, după dicţionar. Temă de
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează Cezar  Resurse lucru în
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul Petrescu procedurale: clasă
citit; metoda predicțiilor/ a
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere; Lectură-”Ocol termenilor dați în
- relatarea după întrebările investigatorului perfect; ul Pământului avans, procedee de
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite; în optzeci de citire activă,
- identificarea în textul a unor cuvinte care se scriu cu zile” J. Verne conversaţia,
cratimă și formularea de enunţuri (sar/s-ar, iau/i-au). explicaţia, exercițiul,
metoda RAÎ
LLR – - lectură activă, cu creionul în mână; Textul literar  Resurse Interevalua
1.2.; 2.2.; - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, materiale: manualul re
3.4.; 3.1.; ştafetă; Fram, ursul tipărit, text suport, Observare
3.2. - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează polar, după coli colorate, sistematică
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul Cezar foarfece, lipici
citit; Petrescu  Resurse
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date de procedurale:
învățător; conversaţia,
- realizarea unor tabele, diagrame, de organizatori grafici în explicaţia,
perechi/ în grup; exerciţiul, jocul de
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale creație
proprii;
- formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri
conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde
din textul lecturat;
identificarea cuvintelor sau expresiilor corespunzătoare
unor ilustraţii date.
RELIGIE

MAT – - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10, 100; Înmulţirea  Resurse Observare
2.5.; 5.1. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; unui număr materiale: manualul a
- descompunerea unui număr format din două sau trei cifre cu 10 sau 100 tipărit, fișe de lucru sistematică
într-o sumă de produse în care unul dintre factori este 10,  Resurse
100; procedurale:
- utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire; conversaţia,
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru compararea unor explicaţia,
numere/expresii numerice în care apar înmulțiri cu 10 şi exerciţiul, jocul
100; didactic,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii problematizarea
care sugerează operații de înmulțire cu 10 sau/și 100.
EDUCAȚIE FIZICĂ
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Marţi, MAT – - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în efectuarea unor Înmulţirea unui  Resurse Observare
16. 02. 2.5. înmulțiri ale unui număr de două cifre cu un număr de o număr de două materiale: manual, a
2021 cifră; cifre cu un fişe de lucru sistematică
- scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și număr de o
efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră; cifră  Resurse
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri cu mai procedurale:
mulți factori, pentru rezolvare rapidă; conversaţia,
exerciţiul, jocul
- compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri ale
didactic,
unui număr de două cifre cu un număr de o cifră;
problematizarea
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/ de
ordine diferite pe teme ce corespund preocupărilor copiilor.  Forme de
organizare:
frontal/individual
LIMBA ENGLEZĂ

LLR – - observarea unor mărci specifice adjectivului; Adjectivul –  Resurse Observare


3.4.; 1.3.; - selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică intuirea materiale: a
3.5. anumite aspecte precizate de învățător și gruparea acestora claselor manual, fişe de lucru sistematică
în funcţie de ceea ce exprimă; morfologice
. - realizarea unor tabele, diagrame, de organizatori grafici în  Resurse Temă de
perechi/ în grup; procedurale: metoda lucru în
- identificarea în textul suport a unor cuvinte care predicțiilor pe baza clasă
îndeplinesc cerințe date (denumesc însuşiri ale ființelor, unor termeni dați în
lucrurilor, fenomenelor naturii); avans, procedee de
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare; citire activă,
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite conversaţia,
elemente; explicaţia, exercițiul
- identificarea cuvintelor sau expresiilor corespunzătoare
unor ilustraţii date.
MM – - utilizarea noţiunilor de portativ, cheie de sol, înălţimi de Portativul şi  Resurse Observare
1.1.; 2.1. note de la DO1 la DO2; cheia SOL materiale: sistematică
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile manualul tipărit,
sunetelor caietul, surse audio Evaluare
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii,  Resurse orală
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante; procedurale:
- interpretarea sunetelor de înălțimi diferite, pe scara conversaţia,
muzicală; explicaţia,
- realizarea portativului pe diferite suporturi; exerciţiul,jocul
- exersarea scrierii cheii SOL pe portativ. didactic
 Forme de
organizare:
 individual, pe grupe
EDUCAȚIE FIZICĂ
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Miercuri, LIMBA ENGLEZĂ
17. 02.
2021 MAT – - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui număr Înmulțirea  Resurse Tema de
2.5.; 5.1. de două cifre cu un număr de o cifră; unui număr materiale: lucru în
- utilizarea terminologiei matematice (dublu, jumătate, de de două cifre manualul, fişe de clasă
… ori mai mare) în scrierea operațiilor de înmulțire și cu un număr lucru
rezolvarea acestora; de o cifră  Resurse
- scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și procedurale:
efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră; conversaţia,
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri cu mai explicaţia, exerciţiul,
mulți factori, pentru rezolvare rapidă; demonstraţia,
- rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, problematizarea,
respectând ordinea efectuării operațiilor și semnificația Gândiți, lucrați în
parantezelor rotunde; perechi, comunicați
- rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la
expresii care sugerează operații de înmulțire;
- - jocuri de asociere a rezultatelor unor înmulțiri cu litere
date și ordonarea acestora după o regulă îndicată.
LLR – - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ Descrierea  Resurse Evaluarea
2.1.; 3.1.; fiinţelor din universul apropiat; unui obiect. materiale: după
4.1. - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a Descrierea manual, dicţionar, rezolvarea
obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi unei activităţi  Resurse sarcinilor
ajungând la mesaj); procedurale: de învăţare
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea exercițiul,
profesorului sau a altui coleg; conversaţia, Observare
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează explicaţia, sistematică
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul procedee de citire
citit și completarea celei de-a treia coloane din tabelul Știu activă,
- Vreau să știu – Am învățat cu informații care descriu o  jocul didactic.
activitate;
scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme.
EDUCAȚIE FIZICĂ
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Joi, MAT – - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori; Înmulţirea  Resurse Observare
18. 02. 5.1.; 2.5. - înmulțirea unei sume de trei termeni cu un număr; unui număr materiale: a
2021 - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr de trei cifre de trei cifre manualul, fişe de sistematică
cu un număr de o cifră şi estimarea rezultatului unei cu un număr lucru
înmulțiri; de o cifră  Resurse
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor procedurale:
unor operații de înmulțire; conversaţia,
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri cu mai explicaţia, exerciţiul,
mulți factori, pentru rezolvare rapidă; jocul didactic,
- compararea unor produse pe baza comutativității problematizarea
înmulțirii;
- rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire.
LLR – - citirea individuală, în gând, a textului suport; Textul literar  Resurse Evaluarea
3.1.; 2.2.; - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute şi al materiale: după
3.4.; 4.5. expresiilor; Valea cu manual, text suport rezolvarea
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale fluturi, cu Resurse sarcinilor
proprii; păsări şi cu procedurale: de învăţare
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere; flori, după procedee de citire
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc Fănuş Neagu activă, lectura cu
cuvinte cu sens opus cuvintelor precizate de învățător; creionul în mână,
- realizarea de tabele, diagrame, de organizatori grafici în Lectură- conversaţia,
perechi sau în echipe; ”Ocolul explicaţia, exercițiul,
- - redactarea unui scurt text în care se utilizează achiziţiile Pământului în jocul didactic, metoda
lexicale noi (redactarea textului pornește de la un cuvânt optzeci de Scrierea liberă,
nou, precizat de învățător şi continuă pe măsură ce zile” J. Verne metoda
învățătorul introduce, la intervale scurte de timp, alte Gândiți/Lucraţi în
cuvinte). perechi/Comunicaţi
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor Tehnici de  Resurse materiale: Observare
1.3.; 1.2.; de limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; lucru cu fire fire de lână, resturi sistematică
2.3. - realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu şi materiale textile, foarfece
zi; textile  Resurse
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la procedurale:
clasă în scop didactic; Povestea unei conversaţia,
- realizarea de produse din diferite tipuri de fire, cu scop pălării explicaţia, exerciţiul
decorativ;
- explorarea proprietăţilor expresive ale formelor
naturale.
JOC ŞI - participarea la ştafete şi jocuri cu solicitări de eforturi Jocuri de  Resurse Observare
MIŞCARE – diferite; mişcare, materiale: programa a
1.1.; 2.3. - parcurgerea de trasee aplicative; trasee şcolară sistematică
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea aplicative şi  Resurse
activităţilor de joc şi mişcare; ştafete procedurale:
- participarea la jocuri de orientare în spaţiu – Avionul. cuprinzând conversaţia,
deprinderi explicaţia, jocul
motrice didactic
complexe
Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de Resurse Evaluare
specifice conţinut
Vineri, ŞTIINŢE - utilizarea unor imagini/filme pentru observarea obiectelor Stări de  Resurse Observare
19. 02. ALE în diverse stări de agregare; agregare (solid, materiale: a
2021 NATURII – - observarea unor fenomene şi procese prin efectuarea lichid, gaz) apă potabilă, pahare sistematică
1.1.; 1.2.; unor experiențe simple; de unică folosință,
2.2. - efectuarea unor experimente pentru evidențierea bile, gumă de șters,
proprietăților corpurilor solide/lichide/gazoase; cretă, zahăr cubic,
- realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele dop de plută pâlnie,
investigației proprii – ex.: Crezi că ai putea să introduci un baloane, recipient
dop de plută în sticla plină cu apă la nivelul maxim?; din plastic
- clasificarea unor corpuri în funcție de starea lor de Resurse
agregare; procedurale:
- - completarea unor propoziţii lacunare. conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,demonstra
ția, experimentul
LIMBA ENGLEZĂ
EDUCAŢIE - recunoaşterea unor atitudini faţă de plante şi animale, Noi şi celelalte  Resurse Observare
CIVICĂ – pornind de la imagini date, lectura unor povestiri, poveşti, vieţuitoare materiale: manual, sistematică
1.1.; 1.3.; fabule, desene animate, filme adecvate, observarea unor lecturi suplimentare
2.1.; 3.1. comportamente ale copiilor şi adulţilor în contexte  Resurse
familiare de viaţă; procedurale:
- completarea unor enunţuri referitoare la plante şi animale, conversaţia,
preferinţe, atitudini, comportamente faţă de acestea. explicaţia, exerciţiul,
jocul de rol
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor Tehnici de  Resurse materiale: Observare
1.3.; 1.2.; de limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; lucru cu fire fire de lână, resturi sistematică
2.3. - realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi cu şi materiale textile, foarfece
zi; textile  Resurse
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la procedurale:
clasă în scop didactic; Povestea unei conversaţia,
- realizarea de produse din diferite tipuri de fire, cu scop pălării explicaţia, exerciţiul
decorativ;
- explorarea proprietăţilor expresive ale formelor
naturale.
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
LLR – - lectură activă, cu creionul în mână; Textul literar  Resurse Evaluarea
1. 2.; 2.2.; - citirea individuală, în gând, a textului suport; materiale: după
3.1.; 3.2.; - stabilirea sensului cuvintelor și a expresiilor din text; Valea cu manual, text suport rezolvarea
4.5. - citirea în forme variate a unor enunţuri din text; fluturi, cu Resurse sarcinilor
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează păsări şi cu procedurale: de învăţare
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul flori, după exercițiul,
citit; Fănuş Neagu conversaţia,
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date; explicaţia, procedee
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale de citire activă, jocul
proprii; didactic.
- formularea, în grup, a unor întrebări ale căror răspunsuri
conduc la rezolvarea unei probleme care se poate desprinde
din textul lecturat;
-identificarea cuvintelor şi a expresiilor corespunzătoare
unor ilustraţii;
scrierea de enunţuri cu referire la sensul cuvântului
prietenie.
LLR – - observarea unor mărci specifice adjectivului; Adjectivul –  Resurse Interevalua
1.3.; 4. 1.; - audierea unor enunțuri prezentate de învățător, în care genul şi materiale: manualul re
3.5.; 4.5. același cuvânt are valori gramaticale diferite și marcarea, numărul tipărit, text suport Observare
prin diferite semnale sonore, a enunțului în care cuvântul  Resurse sistematică
anunțat de învățător are valoare de adjectiv; procedurale: procedee
- identificarea unor adjective dintr-un fragment dat; de citire activă, lectura
- gruparea unor adjective dintr-un text dat, în funcţie de cu creionul în mână,
număr și gen; conversaţia, explicaţia,
- transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului exercițiul,
adjectivelor;  jocul didactic
- completarea unor propoziţii lacunare cu adjective
potrivite;
- alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte și expresii din
text;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc adjective
așezate înaintea substantivului determinat.
RELIGIE

MAT – - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr de trei cifre Înmulțirea unui  Resurse Tema de
2.5.; 5.1.; cu un număr de o cifră; număr de trei materiale: lucru în
5.3. - utilizarea terminologiei matematice în scrierea operațiilor cifre cu un manualul, obiecte clasă
de înmulțire și rezolvarea acestora; număr de o diverse, jetoane, fişe
- rezolvarea de exerciții respectând ordinea efectuării cifră de lucru
operațiilor și semnificația parantezelor rotunde;  Resurse
- identificarea unor situații concrete care se pot transpune procedurale:
în limbaj matematic; conversaţia,
- rezolvarea de probleme prin mai multe moduri. explicaţia, exerciţiul,
- Jocul Un dar – asocierea unor litere date cu rezultatele jocul didactic
unor înmulțiri date și ordonarea după o regulă dată.
EDUCAȚIE FIZICĂ
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Marţi, MAT – - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un produs şi Înmulţirea  Resurse Observare
23. 02. 2.5.; 5.1.; efectuarea înmulţirii cu un număr dat; unui număr materiale: manualul a
2021 5.3. - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulţirile în care de două cifre tipărit, fișe de lucru sistematică
fiecare factor este scris cu câte două cifre; cu un număr  Resurse
- estimarea rezultatului unei înmulţiri; de două cifre procedurale:
- compararea unor expresii numerice ce conţin înmulţiri, conversaţia,
fără a efectua calculele; explicaţia, exerciţiul,
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de jocul didactic,
exerciţii care conţin înmulţiri; problematizarea
- analiza şi rezolvarea de probleme în care apar operaţii de
înmulţire.
LIMBA ENGLEZĂ

LLR – - audierea unor enunțuri prezentate de învățător, în care Descrierea  Resurse Observare
3.1.; 2.1.; același cuvânt are valori gramaticale diferite și marcarea, unei persoane materiale: manualul a
4.3. prin diferite semnale sonore, a enunțului în care cuvântul tipărit, fișe de lucru sistematică
anunțat de învățător are valoare de adjectiv;  Resurse
- descrierea frontală, cu sprijin din partea învăţătorului, a procedurale:
obiectelor pe care le au la îndemână (pornind de la întrebări exercițiul,
de sprijin şi ajungând la mesaj); conversaţia,
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea explicaţia,
învăţătorului sau a altui coleg; procedee de citire
- identificarea unor aspecte descriptive în texte citite; activă, jocul didactic.
- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/
fiinţelor din universul apropiat;
- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a
obiectelor la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi
ajungând la mesaj);
- scrierea unor enunțuri de prezentare a unei persoane
cunoscute.
MM – - audiţie şi învăţare a cântecului notelor ; Sunetul şi  Resurse Observare
2.1.; 3.1. - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de nota SOL materiale: sistematică
portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2; manualul tipărit,
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii Pe-o caietul, surse audio Evaluare
simple; crenguţă de  Resurse orală
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile alun, procedurale:
sunetelor; Mirela Rizea conversaţia,
- recunoașterea notelor pe portativ; Marinescu explicaţia,
- poziţionarea notei SOL pe portativ; exerciţiul, munca
- - interpretarea corectă a înălțimii acestora. independentă, jocul
 didactic
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Miercuri, LIMBA ENGLEZĂ
24. 02.
2021 MAT – - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care Înmulţirea  Resurse
2.5.; 5.1.; fiecare factor este scris cu câte două cifre; unui număr materiale: manualul
5.3. - compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, de două cifre tipărit, fișe de lucru
fără a efectua calculele; cu un număr  Resurse
- aplicarea unor tehnici de calcul rapid în efectuarea de două cifre procedurale:
înmulțirilor; conversaţia,
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de explicaţia, exerciţiul,
exerciții care conțin înmulțiri; jocul didactic,
- rezolvarea de exerciții respectând ordinea efectuării problematizarea
operațiilor şi semnificația parantezelor rotunde;
- identificarea unor situații concrete care se pot transpune
în limbaj matematic;
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire;
- scrierea rezolvării printr-o expresie matematică.
LLR – - lectură activă, cu creionul în mână; Textul  Resurse Observare
3.1.; 2.2.; - citirea individuală, în gând, a textului suport; narativ materiale: a
3.4.; 4.5. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute şi a expresiilor din text suport, manual sistematică
text; Pietricica şi  Resurse
. - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale caracatiţa, procedurale: Interevalua
proprii; după Henri procedee de citire rea
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text; Cornélus activă, lectura cu
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează creionul în mână,
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul conversaţia, explicaţia,
citit; exercițiul,
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere;  jocul didactic
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de învățător;
- realizarea de tabele, diagrame, de organizatori grafici;
- redactarea unui scurt text cu achiziţiile lexicale noi.
EDUCAȚIE FIZICĂ
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Joi, MAT – - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un produs şi Înmulţirea unui  Resurse Observarea
25. 02. 2.5.; 5.1.; efectuarea înmulțirii acesteia cu un număr dat; număr de trei materiale: manual, sistematică
2021 5.3.; - efectuarea înmulțirilor prin descompunerea fiecărui cifre cu un fişe de lucru
factor; număr de două
- utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care cifre  Resurse
fiecare factor este scris cu câte două cifre; procedurale:
- verificarea rezultatului înmulțirilor folosind calculatorul; conversaţia,
- rezolvarea de exerciții respectând ordinea efectuării exerciţiul, jocul
operațiilor şi semnificația parantezelor; didactic,
- utilizarea terminologiei matematice; problematizarea
- analiza/rezolvarea de probleme în care apar operaţii de
Forme de organizare:
înmulţire.
frontal/individual
LLR – - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în Textul  Resurse Observare
3.4.; 3.2.; funcţie de repere date de învățător/colegi (Citește narativ materiale: sistematică
2.4.; 4.5. enunțul/pasajul din text care te-a făcut să te simți manual, CD, coli
fericit/trist/uimit etc.); Pietricica şi albe
- completarea unor tabele, realizarea de organizatori grafici caracatiţa, Resurse
în perechi/ în grup; după Henri procedurale:
- utilizarea cuvintelor/expresiilor explicate în ora Cornélus exercițiul, conversaţia
anterioară în enunţuri; euristică, explicaţia,
- discuții, în perechi, care evidențiază opiniile elevilor jocul didactic,
despre anumite aspecte relatate în text; dramatizarea
- transcrierea unui pasaj din text care intrigă/ uimeşte/
stârneşte interesul/ impresionează;
citirea textului suport cu reglarea intensităţii şi volumului
vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător
încărcăturii afective a mesajului.
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor Tehnica  Resurse materiale: Observare
1.2.; 1.3.; de limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; Quilling manual, fâşii de sistematică
2.3. - selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării lor; hârtie, papuelo, liniar
- realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi Felicitarea cu cercuri
cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite pentru mama  Resurse
procedee; procedurale:
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la conversaţia,
clasă în scop didactic; explicaţia,
- realizarea de produse din hârtie cu scop decorativ.  Forme de
organizare:
individual, frontal
JOC ŞI - participarea la ştafete şi jocuri cu solicitări de eforturi Jocuri de  Resurse Observare
MIŞCARE – diferite; mişcare, materiale: programa a
1.2.; 2.2. - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea trasee şcolară sistematică
activităţilor de joc şi mişcare; aplicative şi  Resurse
- identificarea abaterilor personale şi ale colegilor de la ştafete procedurale:
regulile stabilite – Toboganul. cuprinzând conversaţia,
deprinderi explicaţia, jocul
motrice didactic
complexe
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Vineri, ŞTIINŢE - observarea dirijată a unor desene pentru identificarea Proprietăţile  Resurse Observare
26. 02. ALE obiectelor din metal; unor metale. materiale: a
2021 NATURII – - efectuarea unor experimente pentru evidențierea Utilizări manual sistematică
1.1.; 1.2.; transmiterii căldurii prin metale; tipărit/digital, caiete,
2.2. - selectarea, dintr-o serie de cuvinte, a acelora care bare metalice, ceară,
denumesc obiecte confecționate din metal; surse de căldură,
- - completarea unor texte lacunare folosind denumirile piuneze, monede,
unor metale. obiecte din metal
 Resurse
procedurale:
conversaţia,
explicaţia, exerciţiul,
demonstrația,
experimentul,
diagrama Venn
LIMBA ENGLEZĂ
EDUCAŢIE - imaginarea unor povestiri privind raporturile persoanei cu Ce sunt  Resurse Observare
CIVICĂ – plantele şi animalele, care valorizează atitudini pozitive animalele şi materiale: manual, sistematică
1.1.; 1.2.; faţă de acestea; plantele? lecturi suplimentare
2.1. - exerciţii de argumentare, de susţinere personală a nevoii  Resurse
de plante şi animale; procedurale:
- - stabilirea unor acţiuni necesare îngrijirii colţului verde al conversaţia,
clasei, plantelor din grădina şcolii, mediului înconjurător; explicaţia, exerciţiul,
jocul de rol
AVAP – - participarea la exerciţii-joc de observare a elementelor Tehnica  Resurse materiale: Observare
1.2.; 1.3.; de limbaj plastic din natură şi din compoziţii plastice; Quilling manual, fâşii de sistematică
2.3. - selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării lor; hârtie, papuelo, liniar
- realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi Mărţişoare cu cercuri
cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite  Resurse
procedee; procedurale:
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la conversaţia,
clasă în scop didactic; explicaţia,
- realizarea de produse din hârtie cu scop decorativ.  Forme de
organizare:
 individual, frontal
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Luni, LLR – - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care  Resurse Evaluare
01. 03. 3.1.; 4.3. conține informații referitoare la personaj si obiectul Lectură-”Ocol materiale: manual după
2021 realizat; ul Pământului tipărit rezolvarea
- completarea unor propoziţii lacunare cu adjective în optzeci de  Resurse sarcinilor
potrivite; zile” J. Verne procedurale: de lucru
- gruparea unor adjective din textul suport, în funcţie de exercițiul,
număr şi gen; conversaţia,
- descrierea frontală, cu sprijin din partea învăţătorului, a explicaţia, procedee,
obiectelor pe care le au la îndemână (pornind de la întrebări jocul didactic
de sprijin şi ajungând la mesaj);
- transformarea unor enunțuri din textul citit prin
schimbarea numărului adjectivelor;
- citirea textului suport cu reglarea intensităţii şi volumului
vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător
încărcăturii afective a mesajului;
- scrierea unui text în care se utilizează adjective date.
LLR – - audierea unui text folosind computerul; Descrierea  Resurse Interevalua
2.2.; 1.4.; - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip unui obiect, a materiale: manualul re
2.1.; pentru care nu există subtitrare sau sonor; unei fiinţe. tipărit/digital
- identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor din Descrierea  Resurse Portofoliul
mediul apropiat; unei activităţi procedurale:
- descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a conversaţia,
obiectelor; explicaţia,
colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura exerciţiul, jocul de
un plan de elaborare a descrierii unui obiect. creație
RELIGIE

MAT – - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care Înmulţirea  Resurse Tema de
2.5.; 5.1.; fiecare factor este scris cu câte două cifre; unui materiale: lucru în
5.3. - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de număr de manualul, fişe de clasă
exerciții care conțin înmulțiri; trei cifre cu lucru
- compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, un număr  Resurse
fără a efectua calculele; de două procedurale:
- aplicarea unor tehnici de calcul rapid în efectuarea cifre conversaţia,
înmulţirilor; explicaţia,
- analiza şi rezolvarea de probleme în care apar operaţii de exerciţiul,
înmulţire; problematizarea
- formularea de probleme pe baza datelor organizate într-un
tabel şi rezolvarea acestora;
- realizarea unui portofoliu cu probleme pe tema jocurilor şi
jucăriilor pentru copii.
EDUCAȚIE FIZICĂ
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Marţi, MAT – - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea algoritmului de Recapitulare  Resurse Observare
02. 03. 2.5.; 5.3. calcul în scris; materiale: a
2021 - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de manualul, fişe de sistematică
exerciții care conțin înmulțiri; lucru
- compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri,  Resurse
fără a efectua calculele; procedurale:
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; conversaţia,
- rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, explicaţia, exerciţiul,
respectând ordinea efectuării operațiilor și semnificația jocul didactic,
parantezelor rotunde; problematizarea
- aflarea unui factor necunoscut dintr-o operație de
înmulțire;
- analiza și rezolvarea de probleme ilustrate, în care apar
operații de înmulțire;
- scrierea rezolvării unei probleme prin expresia numerică.
LIMBA ENGLEZĂ

LLR – - identificarea sensului unor cuvinte în dicţionar;  Resurse Chestionar


2.1.; 3.1.; - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la Scrierea materiale: e orală
3.5.; 4.5. îndemână (de exemplu, „Cum arată un ghiozdan? La ce unor Manual, text suport
foloseşte? Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”); instrucţiuni  Resurse Observare
. - realizarea în scris a unui scurt text în care se prezintă procedurale: sistematică
instrucţiunile de folosire a unor obiecte; conversaţia euristică,
- realizarea unor liste cu întrebuințări obişnuite și explicaţia, exerciţiul
neobişnuite ale unor obiecte;
scrierea instrucțiunilor pentru utilizarea într-un mod
surprinzător a unor obiecte din mediul apropiat. -
descrierea unor obiecte folosind adjective potrivite;
- formularea de întrebări despre ceea nu ştiu şi vor să afle
elevii în legătură cu obiectul şi completarea unui jurnal
dublu;
-
MM – - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de Sunetul şi  Resurse Observare
2.1.; 3.1. portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2; nota MI materiale: sistematică
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii manualul tipărit,
simple; Chemarea caietul, surse audio Evaluare
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile cucului  Resurse orală
sunetelor; Cucule, procedurale:
- cântarea, pe claviatură, a motelor SOL şi MI; cuculeţule conversaţia,
- recunoașterea notelor SOL – MI pe portativ; Gâză, gâză explicaţia,
- poziţionarea notei MI pe portativ; mică exerciţiul, munca
- - interpretarea corectă a înălțimii acestora. independentă, jocul
 didactic
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Miercuri, LIMBA ENGLEZĂ
03. 03.
2019 MAT – Itemii probei de evaluare vizează: Evaluare  Resurse Proba
5.1.; 5.3. - rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în concentrul 0-10000; sumativă materiale: fişe cu scrisă
- utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulţirile în care proba de evaluare
factorii sunt scrişi cu două/trei cifre;  Resurse
- efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți factori, pe baza procedurale:
proprietăţilor înmulţirii; exerciţiul
- utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea de
exerciții;
- rezolvarea unor exerciții în care se aplică ordinea
efectuării operațiilor şi semnificația parantezelor rotunde;
- analiza şi rezolvarea de probleme în care apar operaţii de
înmulţire;
- aflarea unui număr necunoscut dintr-o expresie
matematică;
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate;
- - scrierea rezolvării unei probleme prin expresia
numerică.
LLR – - descrierea unor obiecte folosind adjective potrivite ; ● Recapitulare  Resurse Observare
2.1.; 3.1.; - formularea de întrebări despre ceea nu știu și vor să afle elevii materiale: a
4.3. în legătură cu obiectul și completarea unui jurnal dublu; manual, fişe sistematică
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care conține  Resurse
informații referitoare la personaj si obiectul realizat; procedurale: Autoevalua
- completarea unor propoziţii lacunare cu adjective potrivite; conversaţia, rea
- gruparea unor adjective din textul suport, în funcţie de număr explicaţia, exerciţiul
și gen;
- transformarea unor enunțuri din textul citit prin schimbarea
numărului adjectivelor ;
- scrierea unui text în care se utilizează adjective date .
Educaţie fizică
Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Joi, MAT – Consolidare: Consolidare  Resurse Temă de
04. 03. 2.4.; 5.1. - activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor materiale: fişe de lucru în
2019 stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare/fişe de clasă
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă; dezvoltare
- activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de  Resurse
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor procedurale:
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate conversaţia,
prin proba de evaluare sumativă. explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic,
problematizarea

LLR – Itemii de evaluare vizează: Evaluare  Resurse Probă Inspecție


4.3.; 2.1.; - descrierea colegului de bancă; materiale: scrisă gradul
3.1.; 5.5. - formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează manual, fişe de didactic II
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul evaluare, caiete, coli – am
citit; albe realizat oră
- identificarea, în text, a adjectivelor care însoţesc  Resurse de
substantive date; procedurale: consolidare
- observarea unor mărci specifice ale adjectivului; exerciţiul, procedee
- elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână de lectură
(de exemplu, „Cum este ... ? La ce foloseşte? Găseşte şi o
utilizare neobişnuită!”)
AVAP – - participarea la discuții despre comunicarea prin  Resurse materiale: Observare
1.2.; 1.3.; imagine; Expoziție manual sistematică
2.3. - exerciții de identificare a unor elemente de expresie de Felicitare  Resurse
limbaj plastic în forme plastice plane; pentru mama procedurale:
- selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării conversaţia,
acestora; demonstraţia,
- exerciții de diversificare a ariei de utilizare a exerciţiul
elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării
potențialului expresiv;
- realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi
cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite
procedee;

JOC ŞI - participarea la ştafete şi jocuri cu utilizarea Jocuri de  Resurse Observare


MIŞCARE – unor deprinderi de manipulare; mişcare şi materiale: programa a
1.1.; 2.1. - implicarea în jocuri de mişcare cu manevrarea ştafete cuprin- şcolară sistematică
obiectelor, desfăşurate între echipe, sub formă de zând variante  Resurse
întrecere; de aruncare şi procedurale:
- acţionarea în conformitate cu comenzile şi indicaţiile prindere conversaţia,
învăţătorului; explicaţia,
- participarea la stabilirea rolurilor şi sarcinilor în echipă. demonstraţia, jocul
didactic

Competenţe Detalii de
Ziua Activităţi integrate/pe discipline Resurse Evaluare
specifice conţinut
Vineri, ŞTIINŢE - identificarea unor situații cotidiene în care se utilizează Magneţi.  Resurse Proba
05. 03. ALE magneții; Utilizări ale materiale: scrisă
2019 NATURII – - identificarea materialelor necesare pentru realizarea unui magneţilor. magneți, ac
2.1.; 2. 2.; experiment/ a unei activități practice; Busola magnetic, vas cu
2.4. - efectuarea de activități practice/ experimente pentru a magnetică apă, polistiren,
evidenţia mişcarea unor corpuri sub acţiunea forţei imagini, manual
magnetice; digital, busolă,
- completarea unor fișe de observații în urma efectuării jucării cu magnet
experimentelor;  Resurse
- construirea unor jucării (ex.: busola) în urma analizei modului procedurale:
de funcționare a magneților. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
LIMBA ENGLEZĂ
EDUCAŢIE - recunoaşterea unor atitudini faţă de plante şi animale, por- Nevoia de  Resurse Observare
CIVICĂ – nind de la imagini date, lectura unor poveşti, observarea plante şi materiale: manual, sistematică
1.1.; 1.3.; unor comportamente ale copiilor şi adulţilor în contexte animale fişe de evaluare
2.1. familiare;  Resurse
- completarea unor enunţuri referitoare la plante şi animale, procedurale: Probă
preferinţe, atitudini, comportamente faţă de acestea; conversaţia, scrisă
- selectarea unor personaje din lumea plantelor şi explicaţia, exerciţiul,
animalelor, prezentate în lecturi îndrăgite; jocul de rol
- exerciţii de exprimare a unor gânduri, sentimente, atitudini faţă
de plante şi animale, faţă de mediul înconjurător.
AVAP – - realizarea de texturi de suprafaţă; Expoziţie  Resurse Observare
1.2.; 3.3. - realizarea de produse utile şi estetice, pentru viaţa de zi materiale: manual, sistematică
cu zi, pentru decorarea cărora se folosesc diferite Dincolo de lucrări executate de
procedee; poarta şcolii elevi, panouri
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie; expoziţionale
- selectarea de diverse materiale, în vederea utilizării;  Resurse
- confecţionarea de produse care vor fi utilizate apoi la procedurale:
clasă în scop didactic; conversaţia,
- realizarea de produse din diferite tipuri de hârtie; demonstraţia,
- realizarea unei expoziţii cu vânzare în care se exerciţiul, turul
valorifică produsele confecţionate în orele anterioare galeriei
(împletituri, mărţişoare, felicitări).