Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT CIVIL.

TEORIA GENERALĂ
Anul I, sem. al 2-lea

PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ (1) (seminar nr. 5)

I. EXERCIȚII GRILĂ (variante de răspuns posibile: 1 sau 2)

1. Prescripția extinctivă:
a) nu poate fi invocată din oficiu de către instanța de judecată, cu excepția cazului în care
invocarea prescripției este în interesul public al statului;
b) împiedică stingerea prin compensație a creanțelor reciproce, dacă dreptul la acțiune este
prescris în momentul în care s-ar fi putut opune compensația;
c) a dreptul la acțiune privind creanța principală nu atrage și stingerea dreptului la acțiunea
ipotecară.

2. În primă instanță, prescripția extinctivă poate fi invocată:


a) numai prin întâmpinare, sub sancțiunea decăderii, în cauzele pentru care legea prevede că
întâmpinarea este obligatorie;
b) cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, indiferent că
întâmpinarea este sau nu obligatorie;
c) cel târziu până la începerea dezbaterilor asupra fondului.

3. Prescripția extinctivă:
a) stinge dreptul la acțiune în sens procesual;
b) stinge dreptul subiectiv civil;
c) nu operează de drept.

4. În cazul în care un debitor este obligat la prestații succesive:


a) dreptul la acțiune cu privire la fiecare din aceste prestații se stinge la momentul la care se
împlinește termenul de prescripție cu privire la ultima prestație;
b) stingerea dreptului material la acțiune cu privire la una din prestații are ca efect și stingerea
dreptului material la acțiune cu privire la drepturile de creanță accesorii ce însoțeau exclusiv
acea prestație;
c) termenul de prescripție cu privire la prima prestație se suspendă de drept până la data la
care ultima prestație a devenit exigibilă.

5. Prescripția extinctivă cu privire la dreptul afirmat prin cererea de chemare în


judecată poate fi invocată:
a) de către debitorul pârât, numai în primă instanță și cel mai târziu la primul termen de
judecată la care părțile sunt legal citate;
b) de către creditorii debitorului pârât, prin intermediul cererii de intervenție voluntară
accesorie în favoarea acestuia sau la primul termen după încuviințarea în principiu a cererii

1
de intervenție, chiar dacă depunerea cererii de intervenție are loc la un moment ulterior
primului termen de judecată la care părțile au fost legal citate;
c) de persoana chemată în garanție de către debitorul pârât, chiar dacă invocarea excepției
prescripției se face în primă instanță la un termen ulterior primului termen de judecată la care
părțile inițiale (reclamant și pârât) au fost legal citate.

6. Debitorul care a executat de bunăvoie obligația, după ce dreptul la acțiune al


creditorului s-a prescris:
a) are dreptul să ceară înapoierea prestației în temeiul plății nedatorate, dacă, la momentul
executării, nu a știut că dreptul era prescris;
b) are dreptul să ceară înapoierea prestației în temeiul îmbogățirii fără just temei, dacă la
momentul executării, nu a știut că dreptul era prescris;
c) nu are dreptul să ceară înapoierea prestației, chiar dacă la data executării nu știa că
termenul prescripției era împlinit.

II. Rezolvați următoarele spețe:

1. X plăteşte de bunăvoie datoria de 1000 $ pe care o avea faţă de Y, deşi era împlinit
termenul de prescripţie extinctivă. Ulterior, X îl cheamă în judecată pe Y, solicitând instanţei
obligarea acestuia la restituirea sumei respective, motivând că la data la care şi-a executat
obligaţia, nu ştia că dreptul creditorului său de a obţine realizarea silită a creanţei respective
era prescris:
Cerinţe:
a) Ce dispoziţie legală va invoca în apărare Y?
b) Prescripţia extinctivă stinge dreptul de creanţă a lui Y faţă de X?
c) Care va fi soluţia instanţei?

2. La 1 ianuarie 1990, X îi împrumută lui Y 100 $, cu obligaţia acestuia din urmă de


a-i restitui în termen de 3 ani şi de a plăti şi o dobândă corespunzătoare de 6% pe an.
Faptul că Y nu a achitat dobânda conform contractului încheiat l-a determinat pe X să
promoveze o acţiune în justiţie, solicitând instanţei să-l oblige pe Y să plătească dobânda
restantă.
Deoarece de la data încheierii contractului au trecut mai mult de 3 ani, Y a cerut
instanţei respingerea cererii ca prescrisă.
Cerinţe:
a) Este prescris dreptul lui A de a cere restituirea dobânzii?
b) Ce va hotărî instanţa?

S-ar putea să vă placă și