Sunteți pe pagina 1din 107

CUPRINS

1. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ....................9 Adela C. Măria C. Fekete


Definiţii ale comunicării..................................................................9
Evoluţia comunicării interpersonale din perspectiva mijloacelor de
Fekete
comunicare
13
Perioada clasică.........................................................................................14
Perioada medievală şi renascentistă....................................15
Perioada modernă..............................................................15
Perioada postmodernă........................................................16

2. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ-DELIMITĂRI CONCEPTUALE:


PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ŞI PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ....19
Informaţia, într-un spaţiu pluridimensional.....................................19
Comunicarea din perspectivă interdisciplinară................................20
Perspectiva lingvistică.......................................................20
Perspectiva semiotică şi pragmatică....................................21
Repere pedagogice
Perspectiva psihologică......................................................26
Perspectiva psihiatrică........................................................27 şi psihologice în comunicarea
Perspectiva dezvoltată de mass-media................................27
Delimitări conceptuale ale comunicării interumane........................28
Scopurile comunicării interpersonale..............................................29
interpersonală Y
Rolurile comunicării......................................................................30
Rolurile limbajului........................................................................30
Conţinutul comunicării..................................................................31
Mijloacele comunicării..................................................................31
Funcţiile comunicării.....................................................................32
Formele comunicării....................................................................34

3. TIPURI DE COMUNICARE....................................................................37
Comunicarea interpersonală...........................................................37
Comunicarea intrapersonală...........................................................38
Comunicarea de grup.....................................................................39
Clasificarea grupurilor........................................................39
Reguli ale grupului............................................................40
Rolurile pe care indivizii le au în cadrul grupului...............40
Tehnici de comunicare în cadrul grupului (pentru fiecare rol
în parte).......................................................................................43
Tehnica blazonului 43
Comunicarea rotativă..............................................44
Purtătorii de cuvânt................................................44
Studierea riscurilor şi găsirea soluţiilor...................44
Editura Napoca
Star 2007
Editura NAPOCA STAR e-mail: contact@napocastar.ro
Piaţa Minai Viteazul nr. 34/35, ap. 19 http://www.napocastar.ro
teL/fax: 0264/432.547
mobil: 0740/167461

Director de editură: Dinu Virgil-Ureche


Redactor şef: Ileana-Voichiţa Vereş

Coperta: Părinţilor noştri,


Diego Rivera. Portrait ofTwo Women. 1914. Ana si Zoltan
The Arkansas Arts Center, Little Rock, Arkansas, USA.

©Autoarele, 2007

ISBN: 978-973-647-532-0
Lauda şi răsplata....................................................44
Comunicarea publică.....................................................................44
Comunicarea de masă....................................................................44
Comunicarea la distanţă şi comunicarea transculturală...................45
Comunicare de întreprindere sau intra/inter-instituţională...............46
Comunicarea internaţională...........................................................46
Comunicare politică şi electorală...................................................46
Comunicare mediatizată...............................................................46
Comunicare publicitară................................................................47
Comunicare educativă.................................................................47
Comunicare esopică.....................................................................47
Comunicarea paradoxală..............................................................47
3.15 Comunicarea defensivă.................................................................47
Motto:
4. ŞCOLI ŞI TEORII ALE COMUNICĂRII INTERPERSONALE................49
Drumul cel mare e bătut de toţi călătorii; ce să le mai spui
despre el? însă, pe cărările de alături, nu se abat toţi; dacă Teoria clasică a comunicării interpersonale....................................49
dai aici de ceva nou, de ceva sau de ceva frumos, ai ce să le Analiza tranzacţională (AT)...........................................................50
spui. Programarea neuro-lingvistică........................................................51
(T. Maiorescu, Culese şi alese, 1910). Şcoala de la Palo Alto...................................................................52

5. AXIOMELE COMUNICĂRII INTERUMANE.........................................54

6. COMUNICAREA VERBALĂ..................................................................59
Limbă — limbaj — limbaj verbal..........................................................59
Limba............................................................................................59
Limbajul........................................................................................59
Teoriile nativiste ale limbajului..........................................60
Teoriile învăţării limbajului................................................62
Limbajul verbal.............................................................................63
Formele limbajului verbal..................................................65
Diferenţierea între limbă şi limbaj..................................................66
Metacomunicarea şi limbajul verbal...............................................67
Limbajul oral.................................................................................68
Mecanismul de funcţionare al comunicării: triada emiţător - mesaj -
receptor................................................................................................69
Comunicarea digitală şi comunicarea analogică.............................72
Codificarea şi decodificarea...........................................................74
Rolul celorlalţi factori ai comunicării: zgomotul şi redundanţa în
comunicare...........................................................................................74

7.....................................................R Aparenţa 77
OLUL ŞI IMPORTANŢA MESAJELOR NON-VERBALE ÎN Comunicarea prin gesturi................................................................................77
COMUNICAREA INTERPERSONALĂ...........................................................76 Expresia feţei 78
Comunicarea non-verbală...................................................................76 Mesajele kinetice şi posturile..........................................................................79
Modalităţile de comunicare non-verbală..............................................77 Tăcerea 81
Ascultarea 82 Rolul funcţiilor limbajului în modificarea comportamentelor 119
Zgomotul 83 Funcţia manipulatoare prin modelul Donald Trump..............120
Mesajele paralingvistice.................................................................................85 Cuvinte potrivite: puterea şi fragilitatea cuvintelor...........................122
Aspectele non-verbale ale scrisului.................................................................85 Cuvinte-etichetă..............................................................................123
Comunicarea prin spaţiu şi teritoriu....................................................85 Cuvinte-imagini..............................................................................123
Mesajele ambientale...........................................................................86 Vocabularul transformaţional..........................................................124
Comunicare prin imagini....................................................................88 Cuvinte-capcană.............................................................................124
Funcţiile comunicării non-verbale.......................................................88 Negativul vs. Negarea negativului...................................................125
Diferenţe culturale reflectate în limbajul non-verbal............................89 Trădarea cuvintelor.......................................................................126
Codarea-decodarea comunicării non-verbale.......................................90 Denotaţia şi conotatia. Rolul metaforelor.......................................126

8.....................................................P 11. GENOSANALIZA CUVINTELOR...........................................................130


ERSOANĂ ŞI PERSONALISM....................................................................92 Orientarea spre în afară şi spre înăuntru a cuvintelor.......................130
Geneza identităţii personale................................................................93 Analiza cuvintelor care compun universul natural şi uman...............131
Reprezentarea despre sine prin sine.........................................93 Argumente de ordin lingvistic.............................................131
8. l .2. Reprezentarea despre sine prin ceilalţi...................................99 Argumente de ordin psihologic...........................................134
Persoană şi personalitate...................................................................101 Argumente de ordin stilistic - literar...................................136
Cunoaşterea de sine prin perspectiva Ferestrei Johari........................101 Argumente de ordin filozofic..............................................138
Perspectiva psihologică a definirii personalităţii.................................102 Feminitatea ecologiei......................................................................138

9. LIMBAJUL PROVERBELOR ÎN CADRUL COMUNICĂRII 12. LIMBAJUL IMAGINILOR.......................................................................142


INTERPERSONALE.......................................................................................109 Aspecte definitorii ale semnul iconic.............................................................142
Valoarea proverbelor, maximelor şi cugetărilor în viaţa omului.........109 Prezenţa verbalului şi iconicului în acelaşi mesaj...........................................149
Valoarea cugetărilor în cunoaşterea aspectului moral al vieţii (înţelep
ciunea de viaţă sau morala): despre omenie, învăţătură, familie etc 13. LIMBAJUL PUBLICITĂŢII.....................................................................153
111 Publicitatea metamorfozează produsul uman
Valoarea cugetărilor în cunoaşterea personalităţii umane: categorii de maxime şi şi comercial prin discurs.........................................................................153
proverbe care vorbesc despre om şi relaţiile sale..................................................114
14. COMPORTAMENTUL ŞI ATITUDINEA - ANTRENAMENTUL
10. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ŞI SITUAŢIILE DE COMUNICĂRII..............................................................................................162
INFLUENŢARE.............................................................................................117 Comportamentul...........................................................................................164
Sugestia.........................................................................................117 Atitudinea.....................................................................................................166
Cuvântul: puterea cuvintelor de a influenţa Atitudini şi comportamente conversaţionale..................................................167
comportamente umane............................................................................118 Comportamentele din cadrul dialogului.........................................................168
De la raportul cognitiv la cel afectiv în cadrul comunicării............................171
Identificarea şi evaluarea intenţiilor partenerului............................................172

15. COGNITIV ŞI AFECTIV ÎN COMUNICAREA INTERPERSONALĂ....174


De la raportul cognitiv la cel afectiv în cadrul comunicării............................174
Comunicarea şi etica.....................................................................................175
Bibliografie......................................................................................................178
faţă de posibilitatea realizării unei definiri exhaustive a comunicării. El susţine că o 1. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ
definiţie corespunzătoare a comunicării ar fi utilă, dar că nu crede că un astfel de
lucru poate fi realizabil. Sigband ia în calcul multitudinea de elemente pe care le Comunicarea interpersonală reprezintă un fenomen complex, de mare
presupune comunicarea - de la funcţie până la structură - încât chiar „o definiţie amplitudine, care face din munca de definire şi de interpretare, un efort, pe cât de
care ar include aspecte motivationale, organizationale, abilităţi de exprimare scrisă provocator, pe atât de dificil (încercările în acest sens sunt de ordinul sutelor). De
şi orală a emiţătorului şi receptorului, nu ar putea circumscrie întreaga sa aceea, suntem conştienţi de faptul că exerciţiul nostru de a contura domeniul
amploare". (N. Sigband, p.23) comunicării umane, rămâne, în continuare, deschis interpretărilor, analizelor şi
Autorii lucrării intitulate, Concepte fundamentale în ştiinţele comunicării şi chiar polemicilor.
studiile culturale, definesc comunicarea prin perspectiva a două abordări
(O'Sulivan et al, 2001, p. 74): Definiţii ale comunicării
• prima abordare - prezintă comunicarea ca pe un proces în care A
transmite un mesaj lui B, iar mesajul are un efect asupra acestuia, în cadrul acestei Cursul de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze puncte de vedere în
abordări are loc identificarea următoarelor elemente: Cine spune/ Ce spune/pe ce legătură cu fenomenele, procesele, conceptele, contextele socio-psihologice care se
canal/ Cui spune/ cu ce efect?; petrec la nivelul comunicării interumane. Ţinând cont de faptul că avem de a face
• cea de a doua abordare - este una structuralistă, vorbeşte despre relaţia cu o disciplină interdisciplinară, vom defini fenomenul de comunicare
dintre elementele constitutive necesare ca înţelesul să poată să apară. Aceste interpersonală din perspectiva vastă de domenii în care aceasta îşi regăseşte
elemente pot fi grupate în trei categorii: reprezentarea. Vom face o incursiune prin lungul circuit de „afluenţi", la confluenţa
(1) textul, semnele şi codurile lui; cărora comunicarea se întregeşte: filosofic, sociologie, retorică, lingvistică, estetică,
(2) persoanele care „citesc" textul, experienţa socială şi culturală care i-a psihologie, pedagogie, psihologie socială, folclor, teoria informaţiei, lingvistică etc.
format pe ei şi, totodată, codurile şi semnele pe care le folosesc; In aceeaşi măsură, punctele de vedere pentru care vom opta vor tine cont de
(3) conştiinţa unei „realităţi externe" la care se referă atât textul cât şi evoluţia societăţii şi mai exact de dinamica acesteia în raport cu procesul de
oamenii. comunicare. Trăind într-o societate care îşi modifică, în continuu, formaj singura
Teoriile mecaniciste consideră comunicarea un compus format din mai constantă a acesteia este că rămâne mereu dependentă de comunicare. In aceste
multe elemente. condiţii, atât societatea cât şi comunicarea se condiţionează reciproc, încercând, în
O abordare similară în modalitatea de a studia comunicarea este cea a lui permanenţă, un demers de compatibilizare şi de sincronizare.
Jean Lohisse care ne trimite la ideea de a vedea în aceasta un ansamblu dinamic, în Primele explicaţii cu privire la comunicarea interpersonală şi implicit la
care accentul este pus pe relaţiile dintre elemente. Acest tip de abordare este numită cele cu privire la definirea noţiunii de comunicare sunt cele care trimit la
de Jean Lohisse organicistă (Lohisse, 2002). Autorul pleacă de la analogia etimologie. Originea cuvântului comunicare se găseşte în verbul latin „comunico,
interconexiunilor existente între elementele organismelor biologice. Astfel, aceste -are", care, la rândul său provine din adjectivul „munis, -e", cu sensul de cel „care
teorii privesc comunicarea ca pe un sistem dinamic, ce stabileşte relaţii interactive îşi face datoria, îndatoritor, serviabil". Prin aceasta, se avansează ideea unei
între elemente (emiţător, receptor, mesaj) etc. într-un sens mai putin metaforic, se atitudini de deschidere, de interes şi de bunăvoinţă a unei persoane faţă de
poate vorbi despre o abordare sistemică. Perspectiva organicistă se bazează pe celălalt/ceilalti. în limba română, primele cercetări cu privire la originea cuvântului
patru principii (Lohisse, 2002, p. 101): ne-au relevat faptul că prima formă pe care această noţiune a cunoscut-o a fost
• Modelul este circular şi complex. El nu se mai derulează linear, nu are aceea de „cuminecare". Prin aceasta, comunicarea dobândeşte un timbru metafizic,
nici început, nici sfârşit în acest caz putem spune că dispare ideea de transmitere şi ce surprinde o dubla dimensiune: sacră şi comunitară. Sensul ecleziastic, cultural al
apare aceea de contact. noţiunii trimite la sensuri precum „a împărtăşi", „a face ceva să devină, prin luarea
• Modelul este interactiv. Interactivitatea reprezintă acţiunea reciprocă de cunoştinţă," „un bun comun", „a deveni părtaş la ceva", „a unifica". Ulterior,
prin care se transformă comportamentul sau natura componentelor. Spre deosebire limba română a preluat şi sensul laic al cuvântului dat de neologismul
de viziunea analitică, legătura de la cauză la efect nu mai este unică şi obligatorie. „comunicare". Acesta se referă, printre altele, şi la baza organizării existenţei
Există o opoziţie cu principiul secventialitătii. Bateson remarca faptul că, în sociale determinată de modul de realizare a raporturilor interumane.
momentul în care comunicăm cu o persoană, raporturile faţă de noi înşine diferă Dicţionarul explicativ al limbii române notează în dreptul acestei noţiuni
de cele existente cu o clipa înainte, în consecinţă, analiza nu mai trebuie să următoarele: „a comunica" înseamnă „a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a
descrie ceea ce se spune sau se face, ci să vadă actul de comunicare în înştiinţa, a spune (despre oameni, comunităţi sociale, etc.) a se pune în legătură, în
desfăşurarea lui. contact cu; a vorbi cu; a fi în legătură cu, în contact cu, a duce la..." (DEX, 1979; p.
• Modelul ia în calcul totalitatea, inclusiv contextul. 179).
Abordarea
mecanicistă izolează părţile pe care experienţa ni le oferă în totalitate. Un sistem
reprezintă un tot ireductibil la suma componentelor lui. Totalitatea implică ideea de

12
Marele filosof român Constantin Noica, în ,Jtostirea filosofică româ- • Cari I. Hovland, Irving I. Janis şi Harold H. Kelley definesc comunicarea
nească", (C. Noica,1970, p. 268), definea comunicarea în următorii termeni: „... ca pe „un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei,
comunicarea este în sânul a ceva, întru ceva. Comunicarea trebuie să fie, şi în orice verbali) cu scopul de a schimba comportarea altor indivizi (auditoriul)."
caz, tinde să fie fără rest; cuminecarea nu se petrece decât dacă există un rest, şi cu • Charles Morris vede în comunicare „punerea în comun, împărtăşirea,
atât mai bine cu cât zona de rest e mai mare. Comunicarea e de date, de semnale transmiterea unor proprietăţi unui număr de lucruri" şi adaugă că „orice mediu
sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri; cuminecarea e de subînţelesuri". Sensul care serveşte acestui proces de punere în comun e un mijloc de comunicare:
metaforic al cuvântului „rest" este lesne de dedus. Orice afirmaţie trebuie să aerul, drumul, telefonul, limbajul."
producă o reacţie: un efect. • Collin Cherry afirmă: „comunicarea este ceea ce leagă organismele între
La fel de metaforic se arată şi Corneliu Mircea, care percepe cele două ele."
sensuri ca fiind „convergente" spre sensul unic de la care au pornit El declară • Waren Weaver spune despre comunicare că reprezintă „totalitatea
despre „cuminecarea" că „porneşte ca şi comunicarea, de la făpturile aflate în plină proceselor prin care o minte poate să o afecteze pe alta."
împărtăşire şi dezvăluire de sine". Ambele implică (cel putin) două entităţi ale • Louis Forsdale dă următoarea definiţie: „comunicarea e procesul prin
fiinţei, care îşi părăsesc ţinutul limitat şi se deschid înspre adevărul lor, dăruind şi care un sistem este stabilit, menţinut şi modificat prin intermediul unor semnale
primind deopotrivă. Acesta ar fi momentul fundamental, care transformă, defineşte comune (împărtăşite) care acţionează potrivit unor reguli."
şi întemeiază fiinţele comunicante, împingându-le într-o nouă realitate. Dar „...
• Jose Aranguren conchide: „comunicarea este o transmitere de informaţie
fiinţa umană nu se termină şi nu sfârşeşte cu cele două fiinţe pentru că [ea] se
la care se aşteaptă răspuns." (după „Istoria teoriilor comunicării" de A. Mattelart
împărtăşeşte fără contenire din fiinţa tuturor făpturilor lumii... De aceea există şi va
şi
exista „un rest" ce se va completa mereu, cu fiecare nou act comunicant pentru a
M. Mattelart).
rămâne neacoperit mereu, îndemnând fiinţele să comunice, să se cuminice". (C.
Mircea, 1979, p. 24,25) • Webster defineşte în dicţionarul său termenul de comunicare ca fiind un
Este important de subliniat faptul că, sensul originar al cuvântului permite act / o situaţie de transmitere; un mesaj verbal sau scris; un schimb de informaţii;
interpretarea prin prisma a două perspective. Prima dintre ele, deschisă pe o direcţie un sistem de comunicare; un proces prin care se realizează un schimb de sensuri
orizontală, răspunde satisfacerii unei nevoi materiale, concrete. Este vorba despre între indivizi cu ajutorul unui sistem comun de simboluri" (Webster, p. 460).
interpretarea comunicării în funcţie de ceea ce se întâmplă la nivelul relaţiilor de • Himstreet şi Batsy definesc comunicarea: „ca manager,
cooperare între fiinţele umane în cadrul unor comunităţi familiale, sociale, principala
naţionale, chiar globale (date fiind transformările socio-politice la care asistăm). preocupare o reprezintă procesul de transmitere şi fluxul informaţiei. Ca scriitor şi
Cea de-a doua direcţie, orientată pe verticală, răspunde satisfacerii unei nevoi vorbitor, principala preocupare o reprezintă construirea/prezentarea mesajului. Ca
spirituale, abstracte. Este vorba despre necesitatea fiinţelor umane de a se împlini şi emiţător şi receptor al mesajului eşti obligat să fii preocupat de sens. Aceste trei
într-un plan superior existenţei materiale, în lumea spiritului. abordări diferite referitoare la definirea comunicării îşi propun doar să izoleze
Mihai Dinu completează perspectiva, în sensul în care, pentru sine „cele diferitele aspecte ale procesului de comunicare în scopul realizării unei cât mai
două cuvinte surori dau seama împreună de ambivalenţa procesului de precise înţelegeri". (Himstreet şi Batsy, p. 6-7).
„cumu-nicare", evidentiindu-i dubla dimensiune comunitară şi sacră". Autorul • O definiţie, remarcabilă prin amploare, se poate identifica la Ana Bogdan
justifică această dublă orientare astfel: „... comunicarea dobândeşte o rezonanţă mai Tucicov. Pentru autoare, comunicarea este considerată a fi „un proces, activitate
adâncă, un timbru metafizic, pe care definiţiile uzuale i-1 refuză, din păcate..." (M. umană ce constă în transmiterea şi schimbul de informaţie (mesaje) între persoane,
Dinu, 1997., p. 15,16) în împărtăşirea unor stări afective, decizii raţionale, judecăţi de valoare, cu
Cercetătorii americani Frank E.X. Dance şi Cari E. Larson au adunat într-un finalitatea expresă de a obţine efecte în reprezentările şi opiniile indivizilor". (A.
volum cele mai reprezentative definiţii ale comunicării, (contabilizate la un număr Tucicov, p. 56)
de 126 de formulări). Analiza lor a evidenţiat faptul că termenul este utilizat într-o • Un punct de vedere şi o definiţie făcute într-o manieră a tot cuprinzătoare
accepţiune particulară, specializată, deseori în divergenţă cu sensul încetăţenit în este cel al lui Abraham A. Moles (p. 25). El vede în comunicare „acţiunea prin
alte domenii, în cele ce urmează, vă oferim câteva dintre definiţiile prezente în care un individ sau sistem situat întru-un punct dat este făcut să participe la stimuli
volum. şi la experienţe ale mediului de către un alt individ sau sistem situat într-un alt loc
• în opinia biologului Edward O. Wilson „comunicarea este o acţiune a sau epocă, utilizează elemente ale cunoaşterii pe care le posedă deopotrivă
unui organism sau a unei celule care alterează modelele probabile de ambii parteneri". Se stabileşte astfel o corespondenţă univocă între un anumit
comportament ale altui organism sau altei celule, într-o manieră adaptativă pentru univers spatio-temporal şi un altul dat.
unul sau mai mulţi participanţi". Autorii citati încadrează comunicarea în parametrii şi în normele pe care
disciplinele, în care aceştia au creat doctrină, le corespund. Există însă şi cercetători
care deşi au investigat fenomenul numit comunicare, evită formularea unei definiţii
clare. Unul dintre aceştia este Norman Sigband. Autorul manifestă multă prudenţă

10 11
confruntaţi cu problemele transpunerii limbajului articulat într-un nou cod, vizual, temporală (deci perisabilă), se produce şi se consumă ca o marfă.
în studiul său Dominant Trends in English Rhetorical Thought, 1952, Nemaifiind formativă, cunoaşterea nu mai interesează în sine, ci doar ca
Douglas Ehniger identifica patru direcţii de abordare specifice pentru mijloc, instrument Sensul
aceasta perioada: clasică, psihologică, beletristică şi elocutionistă. Abordarea
clasica consemnează apariţiile unor lucrări ce reprezintă sinteze ale doctrinei
clasice de „retorica ciceroniana". De o importanţă capitală este lucrarea lui
Fenelon „Dialogues on Eloquence" 1679, care se remarcă prin adaptabilitatea
teoriei clasice la cerinţele lumii moderne. Autorul poate fi considerat ca
primul teoretician important din epoca moderna în domeniul comunicării
umane.
Studiul cercetării comunicării, în special, al cercetării formelor de
comunicare umană a început să prindă contur începând cu o dată cu
activitatea Institutului de Cercetare Mentală (Institute of Menthal
Research). Teoriile din cadrul acestui institut au fost elaborate de nume
importante precum Paul Watzlawick şi Don D. Jackson. Ei au avut un rol
deosebit în aprofundarea dimensiunii non-verbale a comunicării. Aceştia
au ajuns la o serie de teorii ce caracterizează comunicarea interumană. Unele
dintre cele mai importante sunt:
- Comunicarea este inevitabilă, respectiv non-comunicarea este imposibilă.
- Comunicarea se desfăşoară la două niveluri: informaţional şi
relaţional, cel din urmă oferă indicaţii de interpretare a conţinutului
primului.
- Comunicarea este un proces continuu, ce nu poate fi tratat în termeni
de cauză -efect sau stimul - răspuns.
- Comunicarea îmbracă fie o formă digitală, fie o formă analogică.
- Comunicarea este o formă ireversibilă.
- Comunicarea răspunde raporturi de forţă şi ea implică tranzacţii
simetrice şi complementare.
1.2.4. Perioada postmodernă
în concepţia lui Jean-Francois Lyotard este „postmodernă" cultura
(euro-americană) care a fost afectată de criza metapovestirilor. („metapovestiri"
= fr. „recits" aici intrând romanul, fabula, scriptul cinematografic, discursul-
despre-ceva.) Ştiinţa modernă este în conflict cu metapoveştirile. De aici derivă
o altă trăsătură a postmodernismului: neîncrederea în metadiscursuri de orice
fel. Postmodernismul este o modernitate care nu mai crede în bazele ei, o
modernitate fără fundament. Postmodernitate nu crede în eroi, pericole, drumuri
initiatice şi scopuri înalte. Ea funcţionează strict cantitativ. Vrea să măsoare şi
să determine totul. Ceea ce nu poate fi măsurat, este condamnat la
dispariţie. Postmodernitatea este o reducere la cantitativ (în paradigma
postmodernă, calitatea este o cantitate mai mare). Legitimitatea postmdernitătii
a fost înlocuită cu criteriul operativităţii. Ceea ce este operativ devine
adevărat si just.
Cunoaşterea are alt statut în postmodernism faţă de toate tipurile de
societate care ne-au precedat Cunoaşterea postmodernă se exprimă şi trebuie să
se exprime în termeni cantitativi. Cunoaşterea calitativă (non-cantitativă, sacră)
este condamnată la dispariţie. Cunoaşterea operativă (postmodernă) NU
mai este formativă (nu construieşte caracterul individului). Ea este
16 13
alternativ, atât rolul de transmiţător /emiţător, cât şi cel de receptor).
organizare, de strângere a relaţiilor pentru obţinerea unor calităţi pe care Comunicare există şi atunci când
componentele nu le au. Morin vorbeşte aici de „unitatea globală
organizată de interrelatii". Orice comunicare necesită luarea în considerare a
contextului. Fără context nu există sens şi nici contextele nu au sens decât
atunci când sunt inserate într-un clasament al contextelor, formând contexte
noi. Comunicarea înseamnă inserarea unui subiect complex într-un mediu la
fel de complex, în comunicarea din modelul organicist, subiectul face parte
din mediu, iar mediul, din subiect
• Modelul este relaţional. Semnele nu reprezintă, ele exprimă relaţia şi
se află în interior, în persoane, lucruri, obiecte care exprimă şi sunt
exprimate în teoriile comunicării. Mesajul este definit drept ceea ce se
transmite prin procesul comunicării, respectiv mijloacele prin care emiţătorul
influenţează receptorul. Măsura mesajului este informaţia care conferă
dimensiunea originalităţii acestuia prin cantitatea de imprevizibilitate
conţinută. Distincţia dintre mesaj şi informaţie se poate face ţinând cont de
cele două aspecte: aspectul cantitativ, unde informaţia poate fi măsurată în
unităţi lineare (biti), atât la emiţător (ieşire) cât şi la receptor (intrare) şi
aspectul calitativ, unde valoarea informaţiei este dată de relaţiile existente
între părţi ale mesajului, de capacitatea subiectului de a o recepţiona şi de
momentul psihologic al transmisiei (L. Soitu, 1997).
Printre înţelesurile pe care noţiunea de comunicare le dobândeşte
din analiza definiţiilor prezentate şi asupra cărora niciun teoretician nu a avut
ceva de obiectat, se numără:
— înţelegere:
- o înţelegere a mesajelor primite pe diferite canale de comunicare
de la diferite mijloace de comunicare;
- înţelegere între doua persoane, între o persoana şi un grup
sau între doua grupuri;
o comunitate: comunicarea se implementează la nivelul mental
colectiv, automat. Existenţa grupurilor precum şi a structurilor sociale pe
care acestea le dezvoltă implică actul de comunicare;
o organizare: prin comunicare este posibilă atât acţiunea organizata
cât şi organizarea acţiunii. Factorii care se organizează şi susţin întreg
procesul comunicării sunt: interacţiune; comportament şi transfer de sensuri
între membrii unui sistem.
o participare: comunicarea văzută ca proces implică participarea
din partea membrilor grupului. Prin această dimensiune a sa subliniem unul
din rolurile principale ale comunicării şi anume acela de a informa şi de a
asigura transferul de informaţie. Altfel spus, comunicarea este un proces de
transfer şi contratransfer informaţional, care se realizează doar în prezenţa
membrilor prezenţi la aceasta.

Evoluţia comunicării interpersonale


din perspectiva mijloacelor de comunicare
Aşa cum am văzut, comunicarea presupune un complex întreg
de manifestări. Astfel că putem avea o comunicare interpersonală, care
presupune existenţa a cel putin două persoane (în care fiecare poate juca,
16 13
în locul interlocutorului se află propria persoană şi atunci o numim comunicare Interesul omului pentru cunoaşterea naturii comunicării se poate descifra
intrapersonală (când o persoană comunică cu sine însăşi). Tot comunicare avem şi încă din Vechiul Testament, dar dovada unor preocupări precise în acest sens este
atunci când în locul persoanei avem comunicarea prin intermediul mijloacelor de semnalata abia în secolul al V-lea î.e.n., o data cu apariţia lucrării „Arta retoricii",
comunicare în masă (radio tv, cinematograf) sau mai nou comunicarea prin internet elaborată conform afirmaţiilor lui Aristotel, de Corax din Siracuza. Lucrarea avea
şi network menirea de a indica cetăţenilor diferite moduri de comunicare eficienta reclamate
Pentru a descrie numeroasele înţelesuri ale comunicării pe care o folosim şi de introducerea unor reguli de convieţuire democratică. Autori precum M. J. Cary
o trăim zilnic trebuie să ţinem cont de existenţa a trei câmpuri: forma, mediul şi şi
media. J.J. Haarhoff (Life and Thought in the Greek and Roman World, 1940) au arătat că
a. Forma comunicării studierea comunicării a apărut în antichitate ca o necesitate practica determinată de
Prin forma comunicării înţelegem un mod al comunicării aşa cum sunt exigenţele sociale. Teoria lui Corax a fost ulterior introdusa la Atena de Tisias, ca
vorbirea, scrierea sau desenul. Aceste forme sunt distincte şi separate una de alta ulterior să fie dezvoltată de sofişti. Iniţial, retorica (gr. rhetorika) a fost definita de
aşa încât au sistemul lor propriu pentru transmiterea mesajelor. Astfel, când creatorii săi ca „ştiinţa şi arta de a convinge" pentru a fi considerata azi „arta
semnele sunt făcute pe foaia de hârtie potrivit anumitor reguli (cum sunt cele ale exprimării alese utilizată în scopul convingerii unui auditoriului (FI. Marcu, C.
gramaticii şi ortografiei), atunci noi creăm cuvintele şi „forma" scrierii. Mâneca, Dicţionar de neologisme, 1978) deci, a comunicării cu succes. Cel care a
b.Mediul comunicării contribuit esenţial la dezvoltarea studiului comunicării, în acea perioada, a fost
Prin mediul comunicării se înţelege un mijloc al comunicării care combină Platon (428-348 î.e.n.) care a introdus retorica în viata academica greacă. Platon a
mai multe forme, inclusiv utilizarea tehnologiei. Spre exemplu, o carte este un fost primul care a vorbit despre (studiul comportamentului uman), organizarea
mediu care foloseşte forme ale comunicării precum cuvintele, imaginile şi (studiul aplicării practice) şi realizarea (studiul instrumentelor de influenţare a
desenele. oamenilor). El consideră retorica drept ştiinţa a comunicării. Conform teoriei sale,
c. Media comunicarea umana parcurge cinci etape: conceptualizarea (studiul cunoaşterii),
Prin media înţelegem acele mijloace de comunicare în masă care s-au simbolizarea (studiul sensului cuvintelor), clasificarea aceeaşi direcţie, Isocrate
constituit într-un grup propriu. Exemple binecunoscute sunt radioul, televiziunea, (436-338 î.e.n.) în „Antidosis" concepe retorica drept teoria generala a
cinematograful, ziarele şi revistele. Toate acestea sunt distincte şi prin modul prin comportamentului uman şi expresie a celei mai înalte culturi umane. Aristotel (384-
care pot include un număr de forme de comunicare. Spre exemplu, televiziunea 322 î.e.n.) continua dezvoltarea teoriei, lucrarea sa „Rhetorike" cuprindea aspecte
oferă cuvinte, imagini şi muzică. Adesea termenul de mass-media identifică acele pragmatice referitoare la sistemul de comunicare interumana. Până în anul 100
mijloace ale comunicării bazate pe tehnologie care fac o punte intre cel care î.e.n. se poate consemna şi contribuţia filosofilor romani la dezvoltarea teoriei
comunica şi cel care receptează. sistemului; astfel acum apare prima oara distincţia între teoria comunicării
Un lucru este cert, mediul comunicării nu a arătat astfel de la început, ci el (retorica) şi practica (oratoria). Elaborarea paradigmei sistemului a fost atribuita de
s-a conturat de-a lungul timpului. Aşadar, există modalităţi diferite de abordare în istorici lui Cicero (106-43 î.e.n.) cu lucrările „De inventione" (86 î.e.n.) şi „De
tratarea comunicării interumane. Una dintre ele ar fi aceea care ţine cont de etapa oratore" (55 î.e.n.).
sau de era istorică care a marcat momentul respectiv. Potrivit lui McLuhan istoria
omenirii se împarte în patru etape mari, care vorbesc despre evoluţia mijloacelor de
comunicare. Cronologic aceste etape sunt: 1.2.2. Perioada medievală şi renascentistă
- era tribalismului sau era semnelor şi a semnalelor. Aici am putea vorbi După interesul manifestat în antichitate faţa de teoria comunicării, în
despre aşa numita perioada clasica (500 î.e.n.-40 e.n.). Acesteia îi corespunde un lunga perioada care urmează nu se înregistrează preocupări deosebite în
anume tip de cultură, cultura orală, mitică (al cărui organ de simţ privilegiat este domeniu. Această perioadă se caracterizează printr-o stagnare. Ideile rămân
urechea); tributare domeniului scolasticii sau teologiei. Singurele preocupări notabile
- era vorbitului şi a scrisului de mână (Grecia antică după Homer). Putem ale acestei perioade rămân cele legate de exersarea retoricii în scrisori şi
vorbi aici de perioada evului mediu şi Renaşterea (400-1600); discursuri, iar în epoca medievala formele de joc scenic, „actoricesc" o formă
- era tiparului (1500-1900) sau „Galaxiei Gutemberg" (cu ochiul organ de de teatru.
simţ privilegiat);
- era electronică, audiovizuală sau Era Marconi (în care asistăm la o
diversificare de coduri: lingvistic, vizual, auditiv etc.) 1.23. Perioada modernă
La acestea am adăuga încă o delimitare care să includă epoca moderna începând cu secolul al XVII-lea se poate constata reapariţia interesului
(1600-1900) şi pe cea posţtnodernă (1900 anii 2000 şi mai departe): pentru studierea teoriei comunicării, poate şi ca urmare a unei noi atmosfere de
- era informatică şi a GSM-ului (epoca postmodernă). deschidere spre democratizare şi libertate de expresie, caracteristică pentru Europa
l .2.1.Perioada clasică acelei perioade. Primele elemente de gândire teoretică în domeniul comunicării
interumane apar o data cu inventarea scrierii, în această situaţie, autorii s-au văzut

14 15
Cherry, teoria codurilor a lui Hammingh cu a sa genetică moleculară, în deceniul cunoaşterii postmoderne este circulaţia, tranzitul, transformarea în deşeuri în urma
1950-1960 apare studiul proceselor de învăţare cu următoarele repere: lingvistica utilizării.
generativ-transformaţională a lui Chomsky; inteligenţa artificială a lui Minsky; Cunoaşterea ştiinţifică (modernă/postmodernă) este intolerantă la adresa
teoria sistemelor a lui Bertalanffy; ştiinţele cognitive; In deceniul 1960-1970 apar cunoaşterii narative (tradiţionale), pe care o tratează drept: arierată, sălbatică,
teoria limbajelor de programare avându-i ca teoreticieni pe Ginsburg, Rice, Floyd; primitivă, subdezvoltată, alienată, făcută din opinii, din cutume, din prejudecăţi, din
teoria algoritmică a informaţiei a lui Kolmogorov-Chaitin; teoria informaţiei ignorante. Ea este utilizată atât de către mass-media cât şi de către oamenii de
semantice dezvoltată de Carnap, Bar-Hillel, Hintikka, Suppes; teoria controlului; ştiinţă. Ştiinţa modernă nu admite la baza ei o probă metafizică (autoritate
teoria relaţiilor internaţionale a lui Karl Deutsch; semiotica i-a avut în prim plan pe transcendentă fondatoare), ci consideră că adevărul este imanent. Condiţiile
Peirce, Morris, Greimas; sistemele cu informaţie incompletă a lui Zadeh; teoria adevărului pot fi descoperite în urma unei dezbateri ştiinţifice care duce la
textului; holografia; lingvistica computaţională. In deceniul 1970-1980 se dezvoltă consensul expertilor. Cunoaşterea tradiţională nu cere nici o dezbatere, nu cunoaşte
teoria complexităţii prin Blum, Hartmanis; ciberneticile de al doilea ordin prin nici o acumulare progresivă, nu are nici o pretenţie de universalitate. Cunoaşterea
Foerster; sinergetica prin H. Haken-M. Eigen; teoria catastrofelor prin R. Thom; ştiinţifică este în competiţie cu cunoaşterea operativă. Azi, mai mult ca oricând,
geometria fractală prin Mandelbrot; ştiinţa haosului determinist; criptografia cu cunoaşterea ştiinţifică este subordonată puterilor economică şi politică.
cheie publică; teoria structurilor autopoietice (Maturana-Varela); logica Informatizarea este mijlocul tehnic care permite cel mai mare control asupra
zgrunţuroasă („rough logic" a lui Z. Pawlak). în deceniul 1980-1990 se dezvoltă contextului. Premodernii şi modernii au obţinut mijloace tehnice cele mai
biologia computaţională; calculul^ cuantic; abordarea cuantică a conştiinţei; deosebite. Astfel stând lucrurile, comunicarea nu se poate dezvolta decât utilizând
emergenţa metaforelor cognitive, în deceniul 1990-2000: calculul biologic în din ce în ce mai multe mijloace tehnice cu ajutorul cărora să poată obţine, prelucra
diferite variante: calculul cu DNA, calculul cu membrane (Gh. Păun). (după cum gândesc ei) şi transmite informaţia pentru ca să se întoarcă la ei profitul.
Informaţia produce bani şi se produce cu bani. Ţările bogate vor produce din ce în
Comunicarea din perspectivă interdisciplinară ce mai multă informaţie, devenind astfel din ce în ce mai bogate. Cunoaşterea
postmodernă este mercantilizată. Aşa stând lucrurile putem vorbi despre o
Pe tot parcursul secolului al XX-lea s-au acumulat diferite descrieri ale „cunoaştere de investiţie" şi de profit Motorul ştiinţe postmoderne NU este dorinţa
procesului de comunicare umană. Fiecare descriere a adoptat unghiul de vedere al de cunoaştere, ci dorinţa de îmbogăţire. Singurul criteriu credibil pentru cercetare
uneia dintre disciplinele care au ca obiect comunicarea sau / şi limbajul. devine puterea.
Perspectivele sub care acestea ni se înfăţişează sunt: Dacă în societăţile tradiţionale legitimarea se face printr-o metapovestire, în
societatea postmodernă legitimarea se face prin discursul de putere. Cel mai
Perspectiva lingvistică puternic devine cel care are dreptate. Criteriul tehnic influenţează criteriul
Comunicarea este un aspect al funcţionalităţii limbajului. Acest lucru a fost adevărului: cel mai performant are întotdeauna dreptate. Adevărul ştiinţific rezidă în
unanim acceptat de către toti teoreticienii. Dar este ea cea mai importantă puterea de a aduce probe asupra a ceea ce spune emiţătorul şi de a respinge orice
manifestare a acestei funcţionalităţi? Aceasta a fost întrebarea care i-a frământat pe enunţ care are ca obiect acelaşi referent.
cei acre au dorit să pregătească o descriere unitară a acesteia. Postmodernismul înlocuieşte valoarea de adevăr cu valoarea de existenţă
Se ştie că limbajul are un rol important şi în formarea ideilor. Dacă totuşi a (ceea ce există contează prin simplul fapt de a exista). Acesta deplasează accentul
prevalat punctul de vedere după care principala funcţie a limbajului este cea de la finalitate la mijloacele de acţiune. Nu mai contează „de ce?", sau „în ce
comunicativă, trebuie să observăm că acest fapt a fost supus unei reexaminări scop?", ci „cum?", sau „în ce fel?". Mijloacele tehnice se supun principiului
atente, iar autori precum S. Kuroda, în Some thoughts on the foundations ofthe optimizării performantelor. Ele nu sunt nici adevărate, nici juste, nici frumoase, ci
theory of language (S. Kuroda, 1979, p. 1-12) contestă primordialitatea funcţiei eficiente.
comunicative faţă de celelalte funcţii ale limbajului. Prin urmare, cursul de comunicare interpersonală rămâne una din marile
O reprezentare triadică a procesului de comunicare a fost propusă de K. provocări transdisciplinare, pentru care comunitatea ştiinţifică, a tuturor timpurilor,
Biihler (Studieri, vol.38. 1933, p. 19-90), considerat părintele conceptelor: s-a străduit să formuleze teorii şi axiome, în capitolele următoare vom încerca să
emiţător-mesaj-destinatar. Ulterior, Roman Jakobson (RJakobson, 1960) a mai prezentăm unele puncte de vedere formate şi formulate din interiorul acestei
adăugat trei componente: cod, canal şi context (referent). Lingvistul distinge şase discipline şi totodată să relansăm discuţia pe^ această temă în cadrul departa-
componente ale comunicării cărora le apartin, în mod corespunzător, tot şase mentelor de comunicare din lumea universitară, în mediul universitar românesc, un
funcţii: expresivă, poetică, conativă, metalingvistică, fatică şi referentială. Este însă exemplu pozitiv, în această privinţă, 1-am avut în lucrările lui Mihai Dinu
necesar ca reprezentarea Biihler -Jakobson să facă joncţiunea cu o altă linie de Comunicarea (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997) şi Fundamentele comunicării
gândire, de la care lingvistica şi semiotica s-au reclamat uneori, dar pe care nu au interpersonale (Editura AII, 2004); Adrianei Chiriacescu, Comunicare interumana.
Comunicare in afaceri. Negociere, (Bucureşti, ASE, 2005; Irena Chiru);

20 17
Comunicarea interpersonală (Editura Tritonic, Bucureşti, 2003); Ş. Prutianu, 2. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ
Antrenamentul abilităţilor de comunicare, (Editura Polirom, Bucureşti, 2005) ca să
oferim doar câteva dintre personalităţile preocupate să definească şi să redefinească -DELIMITĂRI CONCEPTUALE:
acest tip de comunicare umană. PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ŞI
Teme: PERSPECTIVĂ EVTERDISCIPLEVARĂ
1. Definiţi comunicarea.
2. Comentaţi evoluţia comunicării interpersonale din Comunicarea între persoane sau între grupuri joacă un rol esenţial, de prim
perspectiva ordin. Ea este atât de importantă şi utilă încât unii autori nu s-au sfiit s-o considere
mijloacelor de comunicare. că reprezintă unul dintre elementele cheie în definirea, înţelegerea şi explicarea
3. Reflectaţi un moment, după care scrieţi cuvintele care vă vin în minte individului şi chiar a societăţii.
atunci când vă gândiţi la comunicare interpersonală. Cu aceste cuvinte încercaţi să De la început trebuie subliniat faptul că nu putem vorbi despre o definiţie
obţineţi o redefinire a disciplinei. universal convenabilă a comunicării interpersonale fără să ne oprim asupra
informaţiei, în plus de atât, în cadrul comunicării interpersonale, putem să vorbim
despre un spaţiu cu mai multe dimensiuni, la care să raportăm orice tip particular de
informaţie. Astfel că fiecare dimensiune corespunde unui punct de vedere relativ la
informaţie, deci unui aspect al ei. Aşa cum putem vorbi despre comunicare despre
comunicare, tot aşa putem vorbi despre informaţie despre lume sau informaţie de-
spre informaţie.
Despre comunicarea interpersonală discută antropologii şi sociologii,
lingviştii şi psihologii, biologii şi criticii literari, ziariştii şi filozofii, informaticienii
şi matematicienii, logicienii, semioticienii şi medicii de aceea domeniul său pare a
nu se mai sfârşi niciodată.

Informaţia, într-un spaţiu pluridimensional


Informaţia poate fi directă sau mediată; precisă sau imprecisă (ambiguă,
aproximativă, vagă etc.); negativă sau pozitivă (informaţia Shannon este negativă,
cea a lui Bateson este pozitivă); cantitativă sau calitativă (prima este măsurabilă, a
doua se referă la formă); locală sau globală (informaţia Shannon este globală, cea a
lui Kolmogorov şi Chaitin este locală); obiectivă, subiectivă sau obiectiv
-subiectivă (informaţia Shannon este de primul tip, informaţia privind propria
percepţie a duratelor este de al doilea tip, informaţia din mecanica cuantică este de
al treilea tip); la scală (macroscopică, infinit mică sau infinit mare); paradigma la
care se face raportarea (semn, energie, materie). Natura sursei poate fi de asemenea
variată, să provină din: fizică, biologie, inginerie, informatică etc; Lista poate
continua indefinit şi infinit, deoarece oricând poate să apară un nou punct de vedere
în aprecierea informaţiei. Varietatea tipologică a informaţiei este vizibilă şi în lunga
listă a disciplinelor informaţiei. Descoperirile ştiinţifice de-a lungul timpului au
condus la cuceriri tehnice prin care omenirea a putut progresa de la un stadiu la
altul.
Astfel, în perioada 1900-1940 au apărut intuiţionismul lui Brouwer, teoria
functiilorjecursive a lui Godel şi Kleene, logica constructivă a lui Turing şi studiul
formei, în deceniul 1940-1950 a apărut teoria algoritmilor a lui Markov,
informatica, prin primul calculator electronic programabil, al lui von Neumann,
cibernetica lui Wiener, teoria informaţiei a lui Shannon, teoria comunicării a lui

18 19
O altă clasificare a sistemelor de semne ar fi în funcţie de teoria actională urmat-o cu fermitate. Este vorba de teoria matematică şi inginerească a informaţiei
(behaviouristă) a lui Mead. Această clasificare îi aparţine lui Charles Morris, care şi comunicării a lui C.I. Shannon. (1949)
defineşte acţiunile (actele) ca având un început, un sfârşit fiind generate de un Comparând cele două sisteme vom constata că la versiunea Shannon
impuls şi putând fiind structurate în funcţie de scopul urmărit. Mead a identificat lipseşte componenta contextuală (referentială). Această stare de fapt se explică prin
trei stadii într-o acţiune, diferenţiate de impulsurile determinate după cum urmează: faptul că teoria lui Shannon are în vedere nu informaţia semantică, ci pe cea
- orientare, generată de impulsuri perceptive; selectivă. De asemenea, se mai observă şi alte componente care lipsesc versiunii lui
-prelucrare, generată de impulsuri de prelucrare; Shannon, dar pot fi identificate în versiunea Jakobson. Este vorba despre:
- îndeplinire, caracterizată de impulsuri desatisfacere sau transmiţătorul, receptorul şi zgomotul. Transmiţătorul transformă mesajul din
defulare; Tot Ch. Morris le mai clasifică şi în alte trei stadii. sistemul de semne folosit de emiţător în cel cerut de canalul de transmisie.
Acestea sunt: Receptorul este cel care transformă mesajul din sistemul de semne cerut de canalul
- designative, prin care agentul capătă informaţii de orientare; de transmisie în cel folosit de destinatar. Comunicarea telefonică şi cea telegrafică
-prescriptive, care îi indică agentului cum să se comporte; pun bine în evidenţă distincţia dintre emiţător şi transmiţător, respectiv dintre
- apreciative, care îi permite agentului să aprecieze efectul acţiunilor sale. receptor şi destinatar. Prin componenta de zgomot, Shannon şi Weaver înţeleg tot
(Posner, 1975, p. 92-93). ceea ce poate constitui sursa deteriorării sau denaturării, parţiale sau totale, a
Ferdinand de Saussure, vorbind despre semn distinge două entităţi: mesajului, în vorbirea directă. Zgomotul, în sensul lui Shannon, revine la zgomotul
„semnificantul" şi „semnificatul". (F. De Saussure, 1986, p.54) Peirce face o propriu-zis, de natură acustică. In versiunea Jakobson vom putea defini şi alte trei
clasificare a semnelor în trei clase: „... a Primarităţii, a Secundaritătii, şi a funcţii noi: funcţia de codificare îndeplinită atât de emiţător cât şi de transmiţător,
Terţiarităţii....Ideile tipice ale Primarităţii sunt calităţi ale simţirii, sau simple funcţia de decodificare (care revine receptorului şi destinatarului) şi funcţia de
aparenţe Tipul unei idei de Secundaritate este experienţa efortului disociat de perturbare (ca rezultat al prezenţei zgomotului).
ideea unui scop care urmează a fi atins Actiunea brută este secundaritate, orice
mentalitate implică terţiaritate." (C.Peirce, 1990, p.259). Perspectiva semiotică şi pragmatică
Pragmatica se ocupă cu aspecte prin care să asigure coerenţa unui text sau a O altă linie de gândire ne parvine de pe filieră filozofică, logică şi semiotică
unei secvenţe de acte de comunicare, aşa numita izotopie. (lonescu, 1997, p. 190). prin cunoscutele puncte de vedere a lui Frege, Peirce, Carnap etc. Lui Frege (G.
A.J. Greimas a introdus termenul de izotopie prin care numeşte o totalitate Frege, 1977) îi este atribuită distincţia dintre intensiune sau sens şi extensiune sau
omogenă de semnificaţii ce permit înţelegerea unui text şi nu a unui şir incoerent de referent. Acest lucru permite descompunerea componentei referenţiale
semne. Acesta permite depăşirea articulatorilor denotaţie/conotaţie pentru a se (contextuale, în terminologia lui Jakobson) în două subcomponente: intensiunea şi
interesa de coerenţa apariţiei sensului. Un semn nu are conotatie /denotaţie prin el extensiunea, în mod corespunzător, putem defini două funcţii: intensională (sau
însuşi, ci doar în cadrul unui text, discurs, el capătă o singură semnificaţie din cele conceptuală) şi extensională (sau referentială). Comunicarea la copii porneşte prin a
posibile. Pentru a avea sens, un text trebuie să fie coerent. La coerenţă conlucrează dezvolta funcţia extensională şi, treptat, printr-un proces foarte lent, care durează
tehnicile de structurare a discursului şi retorica. multi ani, se ridică la funcţia intensională. Acest proces a fost urmărit şi demonstrat
Charles S. Peirce utilizează pragmatismul ca pe o metodă de clarificare de marele psihopedagog Jean Piaget şi şcoala sa.
conceptuală, punând bazele teoriei semnelor - semiotica Definiţia dată de el în 1964, Roland Barthes defineşte semiologia: „Semiologia are ca obiect
semnului este: „Un semn sau representatem este ceva ce reprezintă ceva pentru orice sistem de semne, oricare ar fi substanţa acestuia şi limitele lui: imagini,
cineva, sub un raport oarecare sau într-o privinţă oarecare". Urmează constatarea că gesturi, sunete melodice, obiecte, iar complexele acestor substanţe, care se regăsesc
„Totul este semn, Universul este un imens representamen, orice gândire este în în rituri, protocoale sau spectacole, constituie, dacă nu limbaje cel putin sisteme de
semne; a gândi înseamnă a manipula semne, pragmatismul nu este nimic mai mult semnificaţie". Barthes ordonează elementele fundamentale în patru rubrici:
decât o regulă care stabileşte sensul cuvintelor". Lingvistica a ajuns la următoarea • limbă şi vorbire;
concluzie: orice proces semiotic (semiosis) este o relaţie între trei componente: • semnificant şi semnificat;
- Semnul însuşi; • sistem şi sintagmă;
- Obiectul reprezentat; • denotaţie şi conotatie; (R. Barthes, 1964, p. 57)
- Interpretantul; Binoamele semnificant - semnificat şi denotaţie - conotatie sunt importante
Demnul se adresează cuiva, creează, în mintea acestei persoane, un semn pentru studiul discursului mijloacelor de comunicare de masă. Fiecare semn are un
echivalent sau, poate, un semn mai dezvoltat. Semnul acesta pe care-1 creează îl aspect dublu, unul perceptibil şi audibil: semnificantul; celălalt, conţinut în cel
numesc interpretant al primului semn". Aceasta relaţie este numită „triadică". O dintâi şi purtat de el: semnificatul, între aceste două elemente există un raport de
semnificaţie nu este niciodată o relaţie între un semn şi ceea ce înseamnă semnul semnificare.
(obiectul lui). Semnificaţia rezultă din relaţia triadică, interpretantul având rol de

24 21
Domeniul pragmaticii merge mai departe decât semantica în definirea Toate tipurile de semne pot fi grupate conform schemei lui Peirce după
comunicării pentru că depăşeşte fenomenul ce ia în considerare înţelesul în sine, cum urmează în figura alăturată:
izolat, al unui text, al unei comunicări. Ea se preocupă de succesul sau eşecul
comunicării, de schimbarea înţelesurilor în funcţie de situaţie (persoană, loc, timp,
moment istoric etc), de rolul contextului. Conform punctului de vedere a lui Peirce, Semn-semn Semn - obiect Semn –interpretant
pragmatica include în procesul de analiză a semnelor pe cele trei elemente care (sintaxă) (semantică) (pragmatică)
compun triunghiul semiotic: semnul, obiectul semnificat / reprezentat şi Primare Qualisemn Icon termen (remă)
interpretantul, (cel care interpretează semnul). (Ch. S. Peirce, 1990) Secundare Sinsemn Indice Propoziţie
Peirce susţine că orice comunicare se poate realiza doar prin modalităţi (dicisemn)
înţelese de parteneri. Acestea ar fi desenate de cuvinte (scrise sau vorbite), imagini, Tertiale Legisemn Simbol Raţionament
gesturi, acţiuni cu o semnificaţie etc., într-un cuvânt de „semne". Semnele se
caracterizează prin faptul că tin locul unui obiect pentru un interpretant. Definiţia Figura 1. Tipurile de semne
lui Peirce spune: „definesc Semnul... ceva ce este în aşa fel determinat de altceva,
numit Obiectul său, şi care determină un anume efect asupra unei persoane, efect O nouă clasificare a semnelor aparţine lui Sebeok. Acesta delimitează şase
pe care îl denumesc Interpretantul său, încât acesta din urmă este determinat tipuri de semne şi totodată adaugă la iconi indici şi simboluri trei tipuri noi:
mijlocit de primul." (Ch.S. Peirce, 1990, p. 254). Aşadar, puterea unui semn constă semnalele, siptomele şi numele.
în faptul că poate tine locul a ceva pentru cineva, în anumite privinţe sau în virtutea Semnalul este un „semn care declanşează în mod mecanic (natural) sau
anumitor însuşiri. Totodată, el se adresează cuiva, pentru care creează un semn convenţional (artificial) o anumită reacţie din partea unui receptor (Sebeok, 2002,
echivalent, sau poate un semn mai dezvoltat Din perspectiva interpretantului p. 65-66)"
uman, un element important în pragmatică îl reprezintă timpul. Succesiunea mai Siptomele vorbesc despre existenţa unui „semn compulsiv, automat, non-
multor acţiuni, analiza efectului unei acţiuni comunicative, a unui mesaj, a unei arbitrar, astfel încât semnificantul este grupat cu semnificatul sub forma unei
replici verbale se face în funcţie de context. Prin context înţelegem mulţimea de legături naturale"
entităţi, determinate temporal (istoric) şi spaţial, care concură la interpretarea unui Numele sunt „semnele caracterizate de faptul că au o clasă extensională
semn. Conform punctului de vedere a lui Levinson, contextul are trei tipuri de pentru designatul lor, că există mai multi indivizi care au acelaşi semn denotant. De
componente: exemplu, există mai multe persoane care răspund la numele Veronica". (Sebeok,
- sociologică: rolul şi statutul social al participanţilor şi locul şi momentul 2002, p. 83).
comunicării; O altă clasificare a sistemelor de semne ar fi în funcţie de existenţa unor
- psihologică a participanţilor; relaţii cu alte semne sau obiecte denotate. Potrivit acesteia distingem următoarele
- lingvistică, în ansamblul discursiv al mesajului, în cazul comunicării în clase:
limbaj uman. (Levinson, în lonescu-Ruxăndroiu, 2003, p.19) Informate, care sunt caracterizate preponderent de relaţii semantice şi mai
După semnificaţia pe care acestea o au într-un anumit context, semnul poate putin, sau chiar de loc de o sintaxă. Astfel de semne sunt întâlnite, de exemplu, în
să fie reprezentat din perspectivă pragmatică sau din aceea a retoricii, de către politică sau în religie.
interpretantul său în următorii termeni: Formale, caracterizate în special de sintaxă şi mai putin, sau chiar de loc de
• Qualisemne. Acestea sunt semne care nu au nici o identitate, care semantică. Aici se încadrează logica formală, teoria limbajelor formale sau
exprimă doar o calitate. Un qualisemn se referă la calitatea senzorială a unui semn. matematica pură.
De exemplu, faptul că un obiect este de culoare verde sau că un cuvânt are o Notaţionale, care au şi sintaxă şi semantică. Aici se pot enumera limbile
anumită calitate, ca de pildă, aceea de a fi substantiv comun sau propriu, la genul naţionale, notaţiile muzicale, chimice, matematica şi logica aplicată etc. Aceste
masculin, feminin sau neutru, având numărul singular sau plural etc. semne pot fi, la rândul lor, clasificate în notaţii:
• Sinsemne. Acestea ne indică faptul că un obiect / o fiinţă poate avea - ale existenţei (folosind scrisul sau cititul);
semne individuale. Spre exemplu, o masă poate fi mare sau mică, rotundă sau - pentru grupare;
pătrată, poate fi de culoare deschisă sau închisă etc. Tot la fel cum, o persoană - cantitative, folosite de exemplu, în aritmetică sau algebra;
poate fi înaltă sau scundă, tânără sau mai putin tânără, cu ochii verzi sau negri etc. - pentru formă, specifice geometrice;
• Legisemne. Acestea exprimă un tip general de semne, un semn lege, un - valorice, în bani;
tip, o clasă de ocurenţe. Un legisemn este un cuvânt sau o reprezentare grafică a - ale emergenţei, chimia;
respectivului subiect. - ale succesiunii: muzica, dansul şi programarea calculatoarelor;
- raţionale, în cartografie sau teoria grafurilor.

22 23
- la primul nivel există persoane relativ bine informate deoarece sunt mediator, de informare, de interpretare sau chiar de traducere a unui semn printr-un
expuse mass-media; alt semn.
- la al doilea nivel se află cei care consultă mai puţin mijloacele de în accepţia lui Ch.S. Peirce, semnul are un caracter tridimensional şi reflectă
informare şi care depind de ceilalţi pentru a obţine informaţii. relaţia dintre interpretant, semnificat, obiect (sau în alti termeni semnificant,
semnificat, obiect). Grafic această relaţie triadică este reprezentată printr-un
Delimitări conceptuale ale comunicării interumane triunghi^reprezentat prin: A (interpretant) B (semn), C (obiect), (după Ch.S. Peirce)
în baza acestor relaţii sunt stabilite trei tipuri de semne, cu care se operează
Comunicarea este un act esenţial atât pentru viaţa persoanei, cât şi pentru în diferite lucrări de semiotică:
viaţa socială a individului. Noţiunile de comunicare, limba, limbaj sunt 1. semnul iconic seamănă cu obiectul lui, are caracterul de a-1 face
polisemantice. Ele comportă o pluralitate de sensuri. Totodată, ele constituie semnificant, chiar dacă obiectul lui nu există. Icon trimite la obiectul său în
obiectul de investigaţie al mai multor discipline ştiinţifice (lingvistica, psihologia, virtutea unei analogii a faptului că proprietăţile sale corespund într-un
sociologia, semiotica, cibernetica etc.), care aduc propriile lor perspective de anume fel proprietăţilor denotatului. Exemple clasice de semne iconice pot fi
abordare, nu întotdeauna identice sau măcar complementare. imaginile desenate sau fotografice ale obiectelor, tablourile etc.
Comunicarea a fost definită cel mai adeseori ca o formă particulară a 2. semnul indicinal este un semn care şi-ar pierde caracterul care face din el
relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane, doua sau mai multe grupuri. un semn, dacă obiectul lui ar fi nimicit, dar care nu şi-ar pierde acest caracter dacă
Astfel, Claude Levi-Strauss (1978) interpreta societatea de pe poziţia unei teorii a n-ar exista nici un interpretant. Indexul întreţine o relaţie fizică (de contiguitate) cu
comunicării. După el, în societate sunt posibile tipuri de schimburi (sau de obiectul. Febra este un semn al bolii, fumul este semnul focului. Tot ceea ce atrage
comunicări): atenţia este un indice: zgomot, strigăt, fulger.
- schimbul femeilor între grupuri (datorat regulilor rudeniei sau căsătoriei); 3. semnul simbolic este un semn asociat în mod convenţional obiectului,
- schimbul bunurilor materiale (datorat regulilor economice); sau aşa cum sunt cuvintele sau semnele de circulaţie. Dacă n-ar exista interpretant,
- schimbul mesajelor într-o limbă comună interlocutorilor (datorat şi-ar pierde caracterul care-1 face să fie semn. Semnul nu are vreo relaţie de
regulilor lingvistice). similaritate şi nici fizică cu obiectul pe care îl desemnează. El este rezultatul
Observăm că în timp ce primele două tipuri de schimburi lărgesc sfera unor convenţii culturale şi sociale şi reprezintă viziunea unei societăţi referitor
noţiunii de comunicare, cel de al treilea restrânge sfera acesteia la un singur tip, la unele lucruri. Astfel, s-a ajuns să se considere balanţa simbol al justiţiei, însă
referindu-se doar la comunicarea dintre oameni, cea verbală. Aşadar pe lângă ceea ce este simbol pentru un grup, poate să nu însemne nimic pentru altul - de
aceste accepţiuni, cercetătorii s-au orientat spre depistarea unor elemente exemplu, mărţişorul este un simbol al primăverii pentru moldoveni, bulgari, dar
diferentiatoare mult mai fine. Cercetătorii au ajuns la concluzia că exist comunicare nu şi pentru alte etnii.
doar atunci când există schimb de semnificaţii. Noţiunea de „schimb", îmbogăţeşte Semnele simbolice sunt într-o dependenţa de o anumită cultură, tradiţie spre
câmpul semantic care descrie comunicarea. Semnificaţiile acesteia pot fi transmise deosebire de semnele iconice şi indicinale.
atât prin mijloace verbale, cât şi prin cele nonverbale. Motivaţia acestor semne este diferită: semnele iconice având o motivaţie
Alti autori care au făcut precizări în direcţia „schimbului de semnificaţii" prin analogie, cele indicinale prin contiguitate sau cauzalitate, iar semnele
sunt: simbolice au o motivaţie social-culturală. Fiecare tip de semne dispune de o arie de
N. Sillamy pune accentul pe caracterul de feed-back al comunicării. El funcţionare reprezentativă în care îşi dezvăluie mai pregnant toate posibilităţile
susţine că atunci când informaţia este transmisă, se produce o acţiune asupra (Irina Condrea, 2003, p. 168). Astfel, lumea contemporană este invadată de
receptorului şi un efect retroactiv asupra persoanei emitente. iconicitate, ce se manifestă pe larg în pictură, sculptură. Ea este prezentă în mass-
Anzieu şi Martin atrag atenţia asupra elementelor componente ale media şi, în special, în sfera comerţului (etichete, afişe, ambalaj). Transmiterea
comunicării şi asupra orientării ei. Astfel, comunicarea constituie ansamblul cunoştinţelor recurge la „codificarea iconică" (D. Rovenţa-Frumuşani, 1999, p 95)
proceselor psihice şi fizice prin care se efectuează operaţia de punere în relaţie a capabilă să realizeze stocarea economică, sintetică, uşor lizibilă a datelor
unei persoane sau a mai multora în vederea atingerii unor obiective. (diagramă, tablou, schemă, grafic). De aceea, decodificarea semnului iconic
Aşadar, esenţiale pentru actul comunicării sunt: necesită adeseori un proces de învăţare pentru că receptorul vede adesea într-un
1.relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri; obiect ceea ce este învăţat să vadă. Indicalitatea necesită prezenţa obiectului pe care
2. schimbul, transmiterea şi receptarea de semnificaţii; îl reprezintă şi nu este similar obiectului. Receptorul poate decodifica un semn
S.modificarea voita sau nu a comportamentului celor angajaţi. indicinal în baza experienţei practice. Frunzele copacilor îngălbenite reprezintă un
semn că se apropie toamna.

28 25
2.23. Perspectiva psihologică Level şi Galle încercă să comprime multitudinea de aspecte îmbinate în
Limbajul şi comunicarea constituie mecanismele psihice aflate cel mai la procesul de comunicare, în plus, cei doi introduc ideea eficienţei comunicării,
îndemâna individului pentru a-şi regla propria sa conduită precum şi conduita considerând-o ca având o finalitate de genul: a transmite informaţia, a inspira o
altora. Daca limbajul (precum şi sistemul imaginilor, conceptelor si ideilor, format credinţă, a induce o emoţie, sau de a scoate la iveală un comportament Această
prin intermediul mecanismelor informaţional-operaţionale ar fi ţinut secret) n-ar fi definiţie încearcă să acrediteze ideea că o comunicare, ce în mod necesar trebuie să
folosit, vehiculat, atunci n-ar avea aproape nicio utilitate practică, nu ar fi capabil fie şi eficientă, trebuie considerată atât ca proces - schimb de simboluri şi stimuli
de a influenţa şi interinfluenţa, nu ar avea niciun impact asupra activităţii umane. scrişi/vizuali/ nonverbali-verbali/auditivi etc. - cât şi ca interacţiune
Mecanismele prin intermediul cărora se realizează reglajul psihic al activităţii şi comportamentală mentală considerată ca rezultat al procesului în cauză.
comportamentului sunt numeroase. Există însă unele mecanisme psihice care
intervin în reglajul comportamental cu intenţia de a obţine modificarea acestora în Perspectiva psihiatrică
conformitate cu nevoia / dorinţa interlocutorilor. Aceste mecanisme sunt dictate de: O altă linie de gândire vine din psihiatrie prin teoriile dezvoltate de P.
- comunicarea şi limbajul, care permit proiectarea anticipată a rezultatului Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson. Elementul de noutate în acest domeniu îl
acţiunii în raport cu intenţiile şi dorinţele persoanei, ca şi obţinerea modificărilor constituie observatorul şi a sa nouă funcţie: aceea de observare sau terapeutică
comportamentale dorite; (ultimul termen indică originea în psihiatrie a noii funcţii, corespunzătoare
- atenţia, ce asigura reglajul bazat pe orientarea, focalizarea şi selecţia medicului terapeutician). Vom prelua componenta observaţională şi funcţia
actelor sau activităţilor; terapeutică, pentru a le include în structura generală a proceselor de comunicare.
- voinţa, ca forma superioara de reglaj psihic ce ţinteşte spre atingerea
unui scop conştient propus care corespunde motivelor dar şi condiţiilor sociale şi Perspectiva dezvoltată de mass-media
care intră în joc atunci când este necesară învingerea unor obstacole ce apar în Demersuri reuşite în definirea comunicării au pornit din câmpul cercetărilor
calea realizării scopurilor propuse; care vizau transmiterea sigură şi economicoasă a mesajelor prin sistemele de teleco-
- autocontrolul, ţinteşte spre atingerea unui comportament capabil să municaţii. Teoria matematică a comunicării, expusă prima oară în formă sintetică de
respingă dorinţele greşite şi să facă ceea ce este corect; către Claude Shannon, în 1948, elaborează un model matematic al unui sistem de
- curajul, care porneşte de la convingerea că într-adevăr ceea ce am de spus telecomunicaţii şi principalele teoreme referitoare la comunicare. (C. Shannon, 1949)
sau de făcut este adevărat, drept şi just; în veacul al XDC-lea s-au inventat sistemele tehnice de bază în comunicare
- disponibilitatea, care te face să situezi pe un plan secund propriile şi s-a definit principiul liberului schimb. Comunicarea a devenit un factor de
priorităţi şi să le pui pe prim plan pe a celora pe care îi serveşti; integrare a societăţii, un ansamblu ce îndeplinea funcţii precise. Acum apar primele
- creativitatea, vorbeşte despre abordarea unei necesităţi, sarcini de lucru concepte despre o „ştiinţă a comunicării".
sau pur şi simplu idee dintr-o nouă perspectivă; Procesul de comunicare a contribuit esenţial la organizarea muncii colective
- discreţia, sugerează evitarea cuvintelor, acţiunilor sau atitudinilor care ar în cadrul întreprinderilor şi structura spaţiilor economice, constituind un factor de
putea provoca anumite consecinţe de nedorit; progres şi împlinire a raţiunii. Expresia acestei stări de fapt este redată printr-o
- credinţa, orientează spre ideea de încredere că faptele care s-au întemeiat maximă definită de Francois Quesnay: „laissez faire, laissez passer". Cosmopolis-ul
pe ceva bun, vor da roadele cele mai bune, chiar dacă nu putem şti când şi cum; comercial al concepţiei liberale de tip „laissez faire" se bazează pe diviziunea
- entuziasmul, plăcerea de a te deschide oricăror competiţii şi de a avea muncii şi pe mijloacele de comunicare, căi fluviale, maritime şi terestre, pe bogăţia
certitudinea că efortul tău merită. şi creşterea economică. Quesnay, atent la ansamblul circuitelor lumii economice, pe
Dintre psihologii care au fost preocupaţi să definească termenul din care încerca să le înţeleagă ca „sistem" şi ca „unitate", imaginează o
perspectiva meseriei lor îi amintim pe următorii. reprezentare grafică a circulaţiei bogăţiilor într-un aşa zis „tablou economic", din
- Pentru profesorul Michael Kunczik „comunicarea este un compor care se desprinde o viziune macroscopică a unei economii a „fluxurilor".
tament care, din punctul de vedere al celui care comunica, are ca ţel transmiterea în anii '40-'50, istoria sociologiei funcţionaliste a mijloacelor de comunicare
de mesaje cu ajutorul unor simboluri către una sau mai multe persoane" (M. în masă înregistrează descoperirea unui element intermediar între punctul iniţial şi
Kunczik, 1998, p.74). punctul final al procesului de comunicare. Studiile conduse de Lazarsfeld, Opţiunea
- Psihologii R. Adler şi G. Rodman consideră comunicarea ca fiind „un oamenilor (The People's Choice, 1944) şi Influenţa personală: Rolul oamenilor în
proces ceimplică răspunsul fiinţelor umane la comportamentul fluxul comunicării de masă (The Part Played by People in the Flow of Mass
simbolic Comniunication, 1955) - descoperă influenţa „grupului primar". Autorul defineşte
(interpersonal) al altor indivizi". (R. Adler, 1991, p. 41) Definiţia introduce de fluxul comunicării ca pe un proces în două etape, în care rolul „liderilor de opinie"
astă dată relaţia „proces-interacţiune comportamentală" ca fiind prezentă în actul se dovedeşte decisiv. Teoria poartă numele de „fluxul în doi timpi" (two-step flow):
de comunicare.

26 27
• extra-lingvistice, care scapă locatorului în timpul comunicării Scopurile comunicării interpersonale
• vocale: calitatea vocii care furnizează informaţii biologice, psihologice
sau sociale asupra locutorului), Specialiştii au ajuns la concluzia că, mai mult sau mai putin explicit, fiecare
• nonvocale (maniera de a se îmbrăca). act comunicational se consumă sub imperiul unei finalităţi dorite (scopuri sau
Combinarea conţinuturilor şi mijloacelor comunicării conduce la un anumit ţeluri). Dar pentru a atinge unul sau mai multe scopuri ale comunicării (ca răspuns
specific al comunicării: la întrebarea ce vreau să obţin comunicând?), problemele metodologice (cum
• informaţia cognitivă este legată de mijloace lingvistice şi paralingvistice vreau să obţin ceea ce mi-am propus?) sunt grevate de o serie de factori
(gesturile fiind un substitut al cuvintelor); determinanţi care tin de actorii comunicării (cu variabile lor de natură psihologică,
• informarea injonctivă este legată preponderent de cognitivă şi socială) de codul şi canalul de comunicare (alegerea codului şi
mijloacele canalului adecvate, rezonanţa simbolică pe care un anume cuvânt o poate avea,
paralingvistice (gesturi, mişcări, intonaţii pentru a sugera unui participant de a poziţia centrală a unui termen etc) de contextul şi mediul (locul ales pentru a
vorbi), dar uneori şi de mijloacele lingvistice (fraze rituale de primire); comunica, dispunerea spaţială a interlocutorilor, statusurile şi rolurile sociale etc).
• informarea indiceală se transmite prin toate mijloacele. Cu toate aceste reţete, aclul comunicării rămâne unul creativ, iar prescripţiile pot
avea doar rolul de orientare. Pentru om, principalul mijloc de socializare îl
2.9. Funcţiile comunicării reprezintă comunicarea. Personalitatea lui se structurează într-un spaţiu de
comunicare propriu. Totodată, sistemele şi structurile sociale îşi menţin stabilitatea
Un studiu minuţios al lui Solomon Marcus (S. Marcus, 1981, p.25-35) face şi-şi realizează finalităţile prin mijlocirea multiplelor reţele de comunicaţii de care
o ierarhizare a funcţiilor comunicării şi totodată notează care sunt modificările ce se dispun. Lumea exterioară, ca şi noi înşine, emite permanent semnale care, atunci
produc de la o comunicare la alta. Astfel, vom obţine o reprezentare a procesului de când sunt raportate la experienţa noastră sau la construcţii anterioare, capătă
comunicare formată din unsprezece componente: emiţător, transmiţător, mesaj, valoare de semne. Astfel, devenim receptorii unor informaţii pe care, chiar dacă nu
receptor, destinatar, cod, canal, zgomot, sens (intensiune), referent (extensiune) şi ne erau direct destinate, le receptăm.
observator. La acestea se adaugă alte unsprezece funcţii asociate: expresivă, de (a.) Exista, câteva„raţiuni" ale comunicării la nivel individual:
codificare, poetică, de decodificare, conativă, metalingvistică, fatică, perturbatoare, • Prin comunicare, individul se umanizează, îşi formează şi îşi dezvoltă
de conceptualizare (intensională), referentială (extensională) şi terapeutică (de personalitatea, deoarece ea este cea care îi asigură transmiterea experienţei sociale.
observare). Fiecare funcţie este orientată asupra componentei căreia i se asociază. • Comunicarea permite influenţarea educativ-formativă a individului: în
Aşadar, în orice proces de comunicare sunt prezente toate componentele şi lipsa comunicării individul rămâne la nivelul dezvoltării biologice, rămâne izolat,
funcţiile, dar ierarhia şi interacţiunea lor diferă de la un proces la altul. Se obţin inapt pentru interacţiunea socială, privat de capacitatea de integrare in
astfel diferite configuraţii, care con duc la o tipologie comunicaţională foarte colectivitate. Nu va fi posibilă interacţiunea raţională, bazată pe gândire şi reflexie,
bogată, în anumite cazuri, unele componente (respectiv funcţii) pot coincide. Spre coordonarea reciprocă a persoanelor, cooperarea şi interinfluenţarea reciprocă.
exemplu, în comunicarea orală directă, emiţătorul coincide cu transmiţătorul, iar • Omul este o fiinţă care comunică şi în virtutea acestui fapt se formează şi
receptorul cu destinatarul. Este posibil ca unele componente să prezinte un anumit se manifestă ca om.
grad de nedeterminare; de exemplu, receptorul şi destinatarul unei cărţi, ai unei • Activităţile de comunicare îl transformă pe om dintr-un simplu subiect
emisiuni radiofonice sau de televiziune Există probabil posibilitatea ca în anumite într-un actor capabil să „acţioneze asupra" şi nu numai de a „fi în". Ele pot chiar să
procese de comunicare, unele componente să fie pur şi simplu absente. Astfel modifice / schimbe atitudini şi comportamente. Omul comunicant apelează la
rămânejiontroversată prezenta funcţiei extensionale în comunicarea poetică. limbă, se construieşte pe sine într-un context intercomunicaţional permanent,
în ceea ce priveşte modul în care ierarhia celor unsprezece funcţii se atitudinile lui verbale fiind legate de context, de microsituatiile sociale în care el
modifică de la o comunicare la alta, am încercat să arătăm (S. Marcus, „Diplomatic trăieşte. Omul comunicant nu este doar oglinda care reflectă realitatea, ci chiar
Communication", Revue Roumaine de Linguistique, 1981, nr. l, p. 25-35) că în constructorul realităţii. Aceasta nu înseamnă a nega determinismul, ci a lăsa loc
comunicarea diplomatică un rol privilegiat îl are funcţia fatică (aceeaşi care unei dinamici creatoare. Realitatea socială nu este un fapt ce trebuie tradus în
predomină în comunicarea cu copiii). limbă, ci un şantier de construcţii. Indivizii nu încetează de a construi aceasta
Funcţiile comunicării au fost stabilite, pe măsura evoluţiei opiniilor şi realitate, dar se construiesc şi pe ei ca urmare a tranzacţiilor comunicative. Spaţiul
cercetărilor în acest domeniu, începând cu antichitatea, în retorica clasică, comunicării nu este un loc neutru şi omogen, ci dimpotrivă, un loc de ajustare şi de
comunicarea publică - oratoria - era împărţită după cum urmează: glisare semantică.
•judiciară (sau „forensică") - acuzare sau apărare justiţie/injustiţie; (b.) Exista pe lângă raţiuni individuale ale comunicării, ci şi ,j-aţiuni
• deliberativă (sau „legislativă") - avantajos/neavantajos; sociale":
• epideictică („ceremonială" sau „demonstrativă") - elogiere sau blamare
virtute/viciu.

32 29
• Oamenii sporesc diversitatea de informare, depăşind, astfel, stadiul în Limbajul devine, astfel, un fel de ax al sistemului psihic uman, care face
care unii sunt informaţi, iar alţii nu. Omul se informează, dar şi informează. posibil fenomenul de conştiinţă. Rolul limbajului este atât de mare încât activitatea
• Comunicarea socială contribuie la sporirea uniformităţii de opinie a lui nu se întrerupe odată cu întreruperea comunicării cu altii, dimpotrivă, ea se
membrilor grupurilor, fapt care se instituie într-o premisă esenţială a uniformităţii păstrează pe tot parcursul stării de veghe (uneori sub forma limbajului interior) si
de acţiune. chiar in timpul somnului. Faptul ca limbajul are un rol fundamental în activitatea
• Schimbarea ordinii ierarhice a grupurilor se poate obţine prin psihică a omului poate fi demonstrat, printre altele, cu ajutorul unui experiment în
intermediul schimbului de informaţii. care activitatea lui este perturbata. De exemplu, daca se cere unor copii ca în timpul
• Comunicarea poate reduce tensiunile sau chiar să aplaneze un conflict procesului rezolvării problemelor să-şi tină limba cu dintii, vor apărea perturbări ale
• Comunicarea satisface şi nevoia exteriorizării emoţiilor. procesului rezolutiv.
Astfel stând lucrurile, putem conchide că organizarea socială este imposibil
să existe în afara comunicării. Conţinutul comunicării
Este extrem de variat. Cu toate acestea specialiştii au făcut eforturi în sensul
Rolurile comunicării de a găsi cele mai reprezentative scopuri ale comunicării. A reieşit că:
- vehiculează imagini, noţiuni, idei (deci are un conţinut informaţional);
^.descoperirea personală (în timpul comunicării învăţăm despre noi şi - facilitează şi manifestă conduite afective, produce disonanţa
despre alţii, ne descoperim, mai ales prin intermediul comunicării sociale, care sau
constă în raportarea la alţii şi în final, în propria noastră evaluare); consonanţa psihică, efecte de acceptare sau refuz, concordanţa sau nonconcordanţa
^.descoperirea lumii (comunicarea informează, dă o mai bună înţelegere a (conţinutul afectiv-emotional);
realităţii exterioare, a obiectelor şi evenimentelor); - transmite trebuinţe, aspiraţii, imbolduri spre acţiune
c. stabilirea relaţiilor cu sens (prin comunicare căpătăm posibilitatea de a (conţinutul
stabili şi a menţine relaţii strânse cu alţii, deoarece ne place să ne simţim iubiţi şi motivational);
plăcuţi de alţii); - iniţiază, declanşează sau stopează activităţile, se manifestă rezistenţa la
^.schimbarea atitudinilor şi comportamentelor (comunicarea, mai ales cea eforturijcontinutul volitiv).
realizată prin mass-media, excelează în schimbarea atitudinilor şi comportamen- în general, se comunica trei tipuri de informaţii:
telor noastre şi ale altora); - cognitive (conţinutul semnelor lingvistice);
e.joc şi distracţii (comunicarea este mijloc de destindere, de a face glume, - indiceale (centrate pe locuitor cu scopul definirii şi controlării rolului lui
de a ne simţi bine) în timpul comunicării);
- conative (schimbate între interlocutori pentru a face să progreseze
Rolurile limbajului comunicarea spre realizarea unui scop).
Limbajul perceput ca mediator în desfăşurarea şi dezvoltarea tuturor Mijloacele comunicării
celorlalte mecanisme psihice, indiferent dacă acestea sunt conştiente sau
inconştiente reuşeşte, următoarele: Mijloacele comunicării se clasifică astfel:
•percepţia, sub influenţa lui, capătă sens/ semnificaţie; se îmbogăţeşte; se - dihotomic:
transformă în observaţie - ca percepţie cu scop; - vocal versus nonvocal (cuvinte versus gesturi, atitudini) şi
• reprezentările devin generalizate când sunt evocate sau formate cu - verbal versus nonverbal (cuvinte versus noncuvinte).
ajutorul cuvintelor; Din combinarea acestor doua axe rezultă următoarele categorii de mijloace
• noţiunile, judecăţile şi raţionamentele se formează cu ajutorul limbajului. de comunicare:
Fără el, nu există abstractizări şi generalizări, nu pot fi rezolvate probleme; l.vocal-verbal: cuvântul fonetic ca unitate lingvistica;
• formulările verbale sunt garanţia memorării de durata; în combinatorica 2.vocal-nonverbal: intonaţii, calitatea vocii, emfaza;
imaginativă, cuvintele apar ca vehiculatori de imagini. Cu ajutorul său, 3. nonvocal-verbal: cuvântul scris ca unitate lingvistică;
verbalizarea permite definirea motivelor şi departajarea lor de scopuri; 4. nonvocal-nonverbal: expresia feţei, gesturile, atitudinile.
• voinţa este un proces de autoreglaj verbal; în funcţie de domeniu, avem o alta clasificare a mijloacelor de comunicare:
• personalitatea umana se formează şi îşi exteriorizează mare parte din - lingvistice (limba dublu articulată şi de manifestările vocale);
conţinutul ei prin limbaj. - para-lingvistice, mai mult sau mai putin conştiente, înţelese de membrii
unei culturi: nonverbal-vocale (tonul vocii), nonvocale (gesturi);

30 31
„metaphora" care înseamnă „a aduce dincolo", „a duce încolo şi încoace"). Aristotel a asociat fiecărui „tip" de oratorie un aspect de timp (trecut,
Metafora are darul de a arăta obiectul, fără a face parte din aura şi substanţa lui prezent, viitor) şi a stabilit funcţiile şi temele potrivite fiecăreia.
magică. Omul stăpânit de mentalitatea magică recurge la metafore, din instinct de Secolul al XX-lea şi dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii au condus la noi definiri
autoconservare, din interesul securităţii personale şi colective. A existat şi mai şi în cazul comunicării, analogia cu transmisiile radiofonice determinându-1 pe
există încă, în unele locuri (mai cu seamă de prin zona munţilor Apuseni) anume Karl Buhler în 1934, în Teoria limbii să folosească pentru prima dată termenii azi
mentalitate magică, tabuizantă, care interzice oamenilor să rostească numele a deja consacraţi de: emiţător, mesaj şi receptor legati de actul comunicării
diverse obiecte sau fiinţe, mitologice sau reale, rele şi primejdioase. Când ţăranul lingvistice. In consecinţă, în raport cu fiecare din aceşti termeni, se disting
nu îndrăzneşte să numească pe diavol altfel decât ,jucigă-l toaca" sau pe ursul din următoarele funcţii ale comunicării:
pădure ,Moş Martin", acest lucru se datorează faptului că el este stăpânit de • expresivă - în raport cu emiţătorul;
îngrijorarea că rostirea numelor adevărate ar putea să stârnească apariţia reală a • reprezentativă - în raport cu mesajul;
acestor fiinţe. Aşadar, ţăranul român preîntâmpină primejdia prin întrebuinţarea • apelativă - în raport cu destinatarul (receptorul).
unor nume care sunt considerate a fi eufemisme metaforice. Aşadar, pentru Roman Jakobson, după cel de-al doilea război mondial vorbeşte despre
mentalitatea magică, metafora nu mai este simplă metaforă, ci armă de apărare şi funcţiile comunicării. Potrivit lui Jakobson (1963, p. 213-218) diferiţi factori ai
un reflex preventiv. comunicării verbale dau naştere la câte o funcţie lingvistică. Astfel, lingvistul
Omul modern recurge la metafore pentru a exprima cu totul altceva. deosebeşte şase funcţii ale limbajului: funcţia emotivă, conativă, referentială, fatică,
Lucien Sfez recurge la trei metafore în clasificarea formelor meta-lingvistică şi poetică (R. Jakobson, 1964; după Lupu, Zâne, 1999).
comunicării: Funcţia emotivă este centrată pe emiţător şi are drept scop exprimarea
• metafora maşină - omul este liber vis-â-vis de tehnică, se serveşte, dar nu directă a atitudinii subiectului (vorbitorului) faţă de cele spuse de el. Utilizând
este aservit de ea. Această perspectivă presupune a vorbi despre comunicare ca interjecţii sau alte mijloace stilistice, vorbitorul încearcă să exprime stările sale
despre un mecanism cu trei elemente esenţiale - emiţător, canal, receptor. emoţionale, adevărate sau simulate.
• metafora organism - omul este partea unui întreg, el este inserat in acest Funcţia conativă sau persuasivă este concentrată asupra destinatarului. Prin
tot, face parte din mediu, iar mediul face parte din el. Apare aici ideea de cuplu în aceasta, se urmăreşte să se adopte un anumit răspuns (comportament). Este
care cei doi parteneri nu şi-au pierdut total identitatea, dar practica schimburi pregnantă în limbajul puterii şi în modalitatea imperativă a comunicării.
neîncetate între ei, unul exprimându-se prin altul. Această metaforă atrage atenţia Funcţia referentială, denotativă sau cognitivă este îndreptată asupra
asupra necesităţii de a fi luate în considerare toate elementele constitutive ale referentului (despre cine/ despre ce se vorbeşte?). Prin aceasta dispare contextul
comunicării, care se integrează unele în altele); situational ce priveşte împrejurările (culturale, psihologice, antropologice, fizice) în
• metafora confuziei - omul este absorbit de tehnică, el nu există decât prin care are loc comunicarea. Se întâlneşte cu deosebire comunicarea ştiinţifică, unde
tehnică. Subiectul şi obiectul, producătorul şi^ produsul încep să se confunde, interesează, în special, conţinutul exprimat.
pierzându-şi astfel realitatea, identitatea, sensul, în loc de a fi producător, omul Funcţia fatică se referă la încercarea emiţătorului de a stabili şi menţine
este un simplu produs, dând prioritate maşinii inteligente; aplicată la contactul cu destinatarul şi, deci, de a controla funcţionarea canalului de
comunicare, aceasta metaforă conduce la confundarea totala a emiţătorului cu comunicare dintre ei. Repetarea unor porţiuni ale mesajului, diferitele forme de
receptorul. apel sau de salut (Alo?; Ce mai faci?) sau comunicarea cu sugarii cărora mamele le
Prima metaforă o generează a comunicarea reprezentativă (în care vorbesc înainte ca ei să fie capabili să trimită sau să primească o informaţie sunt
emiţătorul traduce lumea obiectivă pentru un receptor pasiv), iar a doua, câteva exemple ilustrative. Bougnoux remarca, de altfel, succesul telefoniei mobile
comunicare expresivă (în care individul exprimă lumea care îl exprimă pe el care demonstrează importanţa acestei funcţii a comunicării (Bougnoux, 2000).
însuşi), în sfârşit, a treia, comunicare confuză (bazată pe confuzia dintre cele doua Funcţia poetică se concentrează asupra mesajului, modului de exprimare
forme anterioare sau cum o numeşte autorul, tautism, un neologism ce provine din sau asupra formei.
combinarea tautologiei, deoarece, aici comunicarea este o repetiţie imperturbabila Funcţia metalingvistică face trimitere la codul utilizat întrucât emiţătorul
în liniştea unui subiect mort sau surdo-mut, cu autismul, deoarece individul este foloseşte codul pentru a vorbi despre cod. Ea se manifestă atunci când în
închis în fortăreaţa sa interioară. Comunicarea se face de la sine către sine însuşi, comunicare sunt necesare atenţionări: tonul (de exemplu, ironic, zeflemitor),
însă un sine diluat într-un tot gesturi (a face cu ochiul etc.), precizări privind accepţiunile unor termeni utilizaţi,
care indică receptorului codul pentru „lectura" corectă a mesajului.
Cele şase funcţii definite de Jakobson coexistă de fapt în orice tip de
comunicare. Nu e vorba de monopolul uneia din ele, aşa după cum lingvistul
afirma căci „ar fi greu să găsim vreun mesaj verbal care să îndeplinească numai o
singură funcţie". Se poate vorbi, însă, despre predominanţa uneia din ele, care

36 33
determină şi structura verbală a mesajului. Altfel spus, nu există doar citate. Poate primi o nuanţă profesională, atunci când partenerii sunt implicaţi în
funcţii exclusive sau unice, doar funcţii dominante. O caracteristică definitorie a aceleaşi activităţi ce tin de profesie, domeniu de cercetare. Acest tip de
limbajului o constituie marea sa productivitate, în sensul că orice utilizator comunicare mai poate fi autentică aspirând la durată şi permanenţă sau
poate construi mesaje, enunţuri inteligibile pentru orice interlocutor ce neautentică, ocazională, provizorie);
aparţine aceleaşi comunităţi lingvistice, cu privire la orice subiect real sau • comunicarea de grup (reglată nu de optica personală a fiecărui
imaginar. Acest lucru, precum şi posibilitatea oferită de limbaj de a relata participant, ci de optica generală, comună tuturor membrilor grupului, ea fiind
despre evenimente şi situaţii in absenţa lor, creează posibilitatea manifestării deci suprain- dividuala); la rândul ei poate fi împărţită în comunicare intragrup
unor subclase degradate de mesaje, anume zvonurile şi minciuna. Minciuna, ca - desfăşurată în interiorul grupului - şi comunicare intergrup - între grupuri;
formă de comunicare umană, răspunde şi ea unor necesităţi personale sau • comunicare intrapersonală (se consumă în interiorul eului).
sociale, fiind prezentă atât în comunicarea interpersonală, cât şi în 2. După instrumentele folosite, comunicarea este:
comunicarea de masă. Se poate minţi din diverse motive: din dorinţa obţinerii • nonverbală şi
unor avantaje materiale, pentru a prelungi sau întrerupe o relaţie, pentru a • verbală.
brava în faţa altora sau pentru a sublima un eşec etc. Se poate minţi şi din 3. După prezenţa sau absenţa unor obiective:
raţiuni altruiste, de exemplu, pentru a feri pe cineva de şocul unui adevăr Recent, s-a încercat clasificarea formelor comunicării dintr-o perspectiva
dureros. Aici se înscrie discuţia privind dezvăluirea adevărului unui bolnav mai amplă: folclorică, filosofică, tehnică, politică, pragmatică.
incurabil. Sau, în cazul politeţii, când se minte pentru a furniza cuiva o • comunicare incidentală (atunci când individul furnizează
bucurie. Ilustrând aceste aspecte, M. Dinu (1997) (după Lupu, Zâne, 1999) informaţia despre sine fără a avea intenţia de a o face; prin indici mai
citează numele a trei autori (Camden, Motley şi Wilson) care au analizat un grosieri sau de mare fineţe, indivizii comunica informaţii despre statutul,
corpus de 322 minciuni, arătă că în 75,8% dintre ele avea de câştigat cel care rolurile, aspiraţiile lor şi chiar despre o serie de trăsături psiho-
minţea, în 21,7% câştiga cel care era minţit şi în 2,5% profita o terţă comportamentale);
persoană.
• comunicare consumatorie (care survine ca o consecinţă a unor
stări emoţionale sau motivationale a unui individ, fiind expresia directă a
CONTEXT acestor stări; ceea ce îi împinge pe indivizi să comunice nu este dorinţa de a
(funcţia referenţială) furniza informaţii, ci pur şi simplu de a-şi exprima starea afectivă pe care o
trăiesc; ea vizează schimbul
E MESAJ DE cu altul de plăcere,
MI (funcţia STI luând adeseori forma
(„a vorbi pentru a
ŢĂ poetică) NA vorbi", „a vorbi
TO TA
pentru a trece
R R timpul");
(fun CONTAC (func • comunicare
ţia
cţia T persua
instrumentală
exp (funcţ (urmăreşte modificarea
sivă) conduitei receptorului,
resi ia
fatică presupune
vă) întotdeauna prezenţa
) unor scopuri, este,
deci, utilitară),
COD • comunicare
(funcţi comuniune
a (partenerii comunică
metali într-adevăr cu
ngvisti bucurie reciprocă şi
fără altă ambiţie
că) decât aceea de a
sărbători întâlnirea
34 35
l a în ţi reglatorii, ea este perceput ca obiect de
o t curs deosebindu-se net de exploatat
r m ul cea consumatorie. Particularităţile
, o deru Daca în comunicarea acestor forme de
sf lării consumatorie comunicare sugerează
v e ei). mesajele sunt emise, utilizarea lor diferenţiată
i r D forma şi conţinutul lor în situaţiile concrete
z a intre depinzând de starea interactionale. De pilda,
e e toate emiţătorului, în utilizarea comunicării
a m , comunicarea consumatorii într-o
z o com instrumentală, situaţie de examen, şi nu
ă ţi unic mesajele sunt a celei instrumentale, ar
o area transmise şi variază constitui nu numai o
m n instr după efectele pe care greşeala de ordin
a al ume trebuie să le producă psihologic, ci şi o
i ă ntală asupra receptorului. greşeala practică,
a are Apoi, dacă în prima, deoarece ea n-ar fi
a p cele altul este perceput ca eficientă.
l ă mai subiect dorit pentru a 4. După
e r mari fi întâlnit şi pentru a întrebuinţarea
s u virtu stabili comunicarea, în unor eufemisme
tă cea de-a doua, altul metaforice
Oamenii au
Figura 2. Schema instrumentele (mijloacele) încercat, din totdeauna,
luiJakobson cu privire la comunicării, obiectivele să ajungă prin anumite
ei. forme de comunicare
juneţii (după J. Lohisse, 1. După numărul
2002. D.49) „dincolo de" înţelesul lor
de persoane: imediat, primar. Prin
• comunicarea acest „dincolo de" am
2. interpersonală (se ajuns practic să
10 desfăşoară între doua definim cuvântul
. persoane, poate primi o metaforă (îşi are
Fo nuanţă personală atunci originea în grecescul
când partenerii se află în
r relaţii intime, recipro-
m
ele
co
m
un
ic
ăr
ii
în genere, în
clasificarea comunicării
sunt utilizate trei criterii:
numărul de persoane,
34 35
3.3.2. Reguli ale grupului 3. TIPURI DE COMUNICARE
Pentru a se putea comunica eficient în cadrul grupului, indivizii componenţi
vor trebui să cunoască şi să se supună anumitor caracteristici ale acestuia ce Observarea şi înţelegerea procesului de comunicare poate să ne facă să fim
funcţionează ca reguli. Aceste reguli spun: mai conştienţi referitor la ce se întâmplă atunci când comunicam, în cele ce
a) grupul se supune anumitor norme explicite/implicite de ordin procedural, urmează, ne vom ocupa de un altfel de lectură a comunicării precum şi de
social, referitoare la obiective etc.; semnificaţiile sale legate de procesele sociale de adâncime, cum ar fi conservarea
b) în cadrul grupului sunt recunoscute anumite roluri fie cu caracter identităţii şi coeziunii, exercitarea funcţiei vitale de integrare socială, menţinerea şi
oficial, fie neoficial dar existând ca atare în grup; consolidarea unui humus psihologic comun etc. în niciuna dintre ipostazele sale
c) în cadrul grupului rolurile sunt atribuite în funcţie de abilităţile şi majore, societatea (comunitatea umana) nu poate exista fără comunicare. Nici în
trăsăturile caracteristice ale indivizilor; cea de dobândire a unei experienţe comune (care presupune dialog), nici în cea de
d) atribuirea rolurilor poate crea probleme fie în sensul absenţei unui transmitere a zestrei culturale, nici în construirea acordului asupra unor probleme şi
individ dotat corespunzător unui rol, fie supraaglomerării de candidaţi pentru un dezlegări. Comunicarea semnifică mult mai mult decât schimbul şi răspândirea de
rol ducând la o competiţie cu caracter negativ; informaţii: ea creează şi menţine echilibrul în societate.
e) modul de organizare a comunicării în cadrul grupului (structuri şi reţele Conform celor enunţate, judecata, şinele şi societatea nu sunt structuri
de comunicare) reprezintă de asemenea o caracteristică importantă. discrete, ci procese de interacţiune personală şi interpersonală. Interacţiunea
O altă regulă de care tine funcţionarea unui grup este aceea care spune că simbolică subliniază importanţa limbajului, ca mecanism fundamental în devenirea
orice comunicarea în grup presupune o reţea variată de comunicare. Potrivit cu sinelui şi judecăţii. Personalitatea este ceea ce este propriu, caracteristic fiecărei
această afirmaţie H.J. Leavitt (H.J. Leavitt p. 38-50), distinge următoarele reţele de persoane şi o distinge ca individualitate sau, altfel spus, felul propriu de a fi al
comunicare: cuiva.
a) „reţeaua primară" cu statuturi de comunicare echipotentiale pentru Comunicarea are o foarte mare influenţă asupra personalităţii deoarece în
fiecare partener, fără o organizare a fluxului de informaţie; ziua de azi individul/ şinele se defineşte în funcţie de ceilalţi iar comportamentul
b) „reţeaua circulară", fără o organizare a fluxului de informaţie; reprezintă o construcţie a persoanei în interacţiunea cu ceilalţi. Interacţiunea atrage
c) „reţeaua în formă de lanţ", în care unul din dispozitive este închis, concomitent comunicare, în felul acesta, definirea unei situaţii nu este niciodată
împiedicând transmisia; strict individuală. Pe de altă parte, nici individul nu este doar o oglindă a celorlalţi,
d) „reţeaua furcă" informaţia parvenind unei părţi dintre membrii ci introduce note personale în orice evaluare şi răspuns. Cu cât se comunică mai
grupului, iar ceilalţi având posibilitatea comunicării doar cu unul din membri; mult cu atât cresc şansele de a se crea personalităţi puternice. Comunicarea este
e) o structură în formă de „roată", cu o persoană centrală în procesul cheia individului spre societate şi integrarea în aceasta. Lipsa comunicării atrage o
comunicării interactionând cu fiecare dintre ceilalţi. îndepărtare iminentă faţa de grup, echipa, societate, etc. Potrivit acestei stări de
Putem concluziona că funcţionarea unui grup mai mare se bazează pe fapt, putem vorbi de mai multe tipuri de comunicare precum:
reţeaua care conectează diferite părţi ale sale şi-i asigură coerenţa. H. Blumer
nuanţează definiţia şi aduce un plus explicaţie de funcţionare a fenomenului în sine. Comunicarea interpersonală
Pentru el, „o reţea sau o instituţie nu funcţionează în mod automat datorită unei
dinamici interioare sau unui sistem de cerinţe: ea funcţionează pentru ca persoanele Aceasta este definită ca un proces global care integrează cuvinte, mimică,
aflate în diferite puncte fac ceva, iar ceea ce fac este rezultatul modului cum priviri, gesturi şi raporturi spaţiale. Privită ca un proces în desfăşurare, comunicarea
definesc situaţia în care sunt chemate să acţioneze" (H. Blumer, 1969) interpersonală consta în transmiterea şi schimbul de informaţii, de mesaje între
persoane, în circulaţia de impresii şi de comenzi, în împărtăşirea de stări afective,
3.33. Rolurile pe care indivizii le au în cadrul grupului de decizii şi judecăţi de valoare. Poate îmbrăca forma directă sau indirectă şi
Societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare. Sau mai urmăreşte obiective complexe precum:
mult decât atât, am putea spune că ea există în transmitere şi în comunicare. Este - persuadarea interlocutorului;
mai mult decât o legătură verbală între cuvinte precum comun, comunitate, - recunoaşterea valorii personale;
comunicare. Ceea ce înseamnă că oamenii trăiesc în comunitate în virtutea - satisfacerea nevoilor afective, de control, de dominaţie;
lucrurilor pe care le au în comun şi a rolurilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul - crearea şi întreţinerea legăturilor umane.
grupului. Pentru a forma o comunitate sau o societate, ei trebuie sa aibă în comun John Baird şi James B.Stull (2; p. 329) încearcă să ofere un model de
scopuri, convingeri aspiraţii, cunoştinţe - o înţelegere comună - „acelaşi spirit" cum comunicare interpersonală ideal. Elementele pe care acest model le presupune sunt:
spun sociologii. Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi deschiderea, încrederea, aprecierea. Adică acele aspecte care tin de latura
intelectuale asemănătoare, moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe.

40 37
comportamentală a interlocutorilor şi de scopul clar al performanţei ce se referă la Toate aceste abilităţi intrapersonale reprezintă fundamentul pe care vor fi
obiectul comunicării. Aceiaşi autori propun soluţii pragmatice utile, capabile să construite relaţiile în cadrul comunicării interpersonale, de grup sau pentru
îmbunătăţească calitatea unei comunicări interpersonale. Printre acestea se numără: comunicarea la distanţă. Abilităţile perceptuale, nevoile, aşteptările, valorile, cât şi
stabilirea clară a obiectivului, prefigurarea reacţiilor pozitive / negative ale imaginea despre sine trebuie corelate şi rezolvate în sensul satisfacerii individuale
interlocutorului; orientarea spre informaţie; dezvoltarea capacităţii de ascultare; pentru a se putea spera într-o comunicare eficientă în cadrul unor situaţii
pregătirea unui plan; orientarea spre realizarea performanţei; stabilirea unui comunicative de nivel superior. Chiar dacă emiţătorul şi receptorul este acelaşi, iar
„contract" psihologic etc. codificarea şi decodificarea mesajelor nu este absolut necesară, comunicarea
Acest tip de comunicare prezintă avantajul de a dezvălui sensurile ascunse intrapersonală rămâne totuşi un proces de comunicare autentic. Presupune sondarea
ale mesajului, intensitatea şi importanţa atribuită acestuia de interlocutor, în acelaşi lumii noastre interioare comunicarea în şi către sine.
timp, ea oferă posibilitatea clară a reversibilităţii Emiţător (E) - Receptor (R) şi a
feed-backului, precum şi o motivaţie a dialogului. Pentru ca acest tip de comunicare Comunicarea de grup.
să reuşească pe deplin este necesară prezenţa unor abilităţi comunicative din partea
interlocutorilor, acordarea unui timp anume necesar unei discuţii etc. Calitatea Atunci când luăm în discuţie termenul de grup, nu putem să scăpăm din
procesului de comunicare depinde în foarte mare măsură de anumite caracteristici vedere următoarea remarcă: societatea din care facem parte reprezintă un grup.
ale relaţiei interpersonale, precum modul de interacţiune preferat de indivizi, jnodul Câmpul lexical al termenului grup include noţiuni precum: reguli, reputaţie, ţel,
de corelare cu cei din jur, precum şi calitatea relaţiei dintre interlocutori, într-o munca în echipă, etc.
comunicare interpersonală indivizii sunt atraşi dintr-un număr variat de motive: R. Adler şi G. Rodman, (R. Adler, 1991, p.190) definesc grupul
similitudinea intereselor, a ideilor, a preocupărilor etc.; complementaritatea; considerându-1 „o mică adunare de persoane care se află în interacţiune, de obicei
câştigul net; competenţa; afinitatea reciprocă; expunerea despre sine, frecvenţa faţă în faţă, pentru o oarecare perioadă de timp, în vederea realizării anumitor
interacţiunii. scopuri". Cercetările întreprinse de Th. M. Newcomb, H. J. Leavitt, L. Festinger, T.
Slama Cazacu, Y. Friedman au relevat câteva principii necesare pentru constituirea
Comunicarea intrapersonală. grupului: a)interactiunea (atitudinea activă); b) o perioadă de timp semnificativă ca
lungime; c)mărimea grupului; d)categorii de scopuri (individuale pentru realizarea
Comunicarea intrapersonală este percepută ca fiind un proces de unor obligaţii profesionale, personale, etc.; sociale ale grupului).
comunicare la nivelul sinelui. Mesaj este „transmis", „comentat", „argumentat" de
persoana care 1-a perceput şi care îi şi răspunde, „vorbind" cu sine însăşi. Acest Clasificarea grupurilor
proces se concentrează asupra acelor atribute ce tind să influenţeze capacitatea de în ceea ce priveşte o clasificare a tipurilor de grupuri, aceasta se poate
comunicare a individului însuşi, pe anumite caracteristici individuale precum: realiza având în vedere funcţiile grupului:
nevoi, aşteptări, cunoştinţe anterioare, sentimente, valori, cât şi pe dezvoltarea a) grupuri de studiu;
fizică senzorială. Toate acestea pot influenţa capacitatea de percepţie a individului b) grupuri de auto-dezvoltare;
şi la rândul lor pot fi influenţaţi de percepţiile individului de-a lungul timpului/la un c) grupuri orientate spre rezolvare de probleme;
moment dat (Abraham Maslow, Motivation and Personality, 1954). Pe lângă d) grupuri sociale.
factorii interni menţionaţi, perceperea poate fi influenţată şi de alti factori externi Pornind de la fundamentele lui Y. Friedman, R. Escarpit promovează în
precum mişcarea, intensitatea, aşezarea, repetarea, contrastul, apropierea în timp şi „Teoria generală a informaţie?' o clasificare a grupurilor. Aceasta s-ar caracteriza
spatiu etc. Există de asemenea şi factori contextuali ce pot influenţa capacitatea de prin „valenţă" la receptare şi emisie, „capacitate de transmitere" şi „balanţă a
percepţie a individului. Aceştia includ cultura în care funcţionează individul, influenţelor"vîn funcţie de acţiunea acestora, grupul este considerat „egalitar" sau
sistemul social în care individul îşi duce existenţa, relaţiile între indivizi cât şi „ierarhizat", în al doilea caz, apar şi noţiunile de „grup specializat" şi „grup de
statutul individului. Condiţiile fizice ale contextului trebuie de asemenea luate în comandament". La rândul său, R. Escarpit propune existenţa „grupului manipulat",
considerare. Imaginea despre sine este de asemenea considerată de cercetătorii în în acest caz există două modele pentru transmiterea informaţiei: modelul
domeniu, precum C. H. Colley (Human Nature and the Social Order, 1922) sau G. univectorial (informaţia este introdusă ca „instrucţiune" al cărei efect este corelat în
Murphy (Personality: A Biosocial Approach to Origin and Structure, 1947), ca feed-back şi fiind orientată spre acţiune), modelul deliberativ (informaţia este
fiind una dintre cele mai importante influenţe asupra percepţiei comportamentului introdusă ca interogaţie, difuzată în grup pentru a determina o dezbatere ducând la
individului. Acesta acţionează şi comunică cu scopul de a întreţine această imagine o nouă informaţie corelată în feed-back şi fiind orientată spre luarea deciziilor).
sau de a o realiza după dorinţa sa, asumându-şi diferite roluri sociale sau
profesionale ce îi oferă posibilitatea de a deveni ceea ce doreşte. Ca rezultat al
individualităţii sale subiectul este motivat să vadă lucrurile aşa cum şi le doreşte.

38 39
urma unui exerciţiu de valorizare, fiecare persoană va trebui să facă o referire Exista mai multe categorii de grupuri de la grupuri de lucru, la grupuri de
la elemente relevante prezentării sale. gândire (grup think) sau la grupuri mediate pe internet, pe chat, la TV etc.
3.3.4.2. Comunicarea rotativă Coeziunea de grup depinde de comunicare şi de dependenţe reciproce:
Acest tip de comunicare oferă şansa unei bune comunicări şi iniţiază o interacţiune şi sentimentalism între indivizi, în cazul în care ataşamentul emoţional
formă dinamică de subgrupare. Se formează mai multe subgrupuri între care se este puternic (familie) dorinţa inhiba comunicarea. Dacă acesta este scăzut,
urmăreşte stabilirea unei comunicări regulate în cadrul activităţii de reflectare sau comunicarea este încurajată. Frecvenţa intercomunicării între membrii unui grup
elaborare şi verificare. Exerciţiul presupune mai multe etape, de durate egale. La este luată în general ca indicator al coeziunii de grup şi include identităţi distincte.
sfârşitul fiecăreia, o persoană din fiecare subgrup se îndreaptă spre alt subgrup Trebuie avută în vedere şi mărimea grupului, întrucât există o tensiune între
(fiecare îşi va schimba grupul o singura dată) pentru a îşi comunica impresiile / creşterea mărimii grupului şi creşterea coeziunii şi identităţii, rezultate direct din
ideile. Pentru a se păstra stabilitatea subgrupului, un „secretar - pivot" nu-şi dificultatea comunicării între foarte multe persoane. Grupurile tind să genereze nu
schimbă grupul. Prin acest exerciţiu se evită închiderea în grupuleţe „bisericuţe". numai norme şi relaţii de putere ci şi sisteme de prestigiu. Când într-un grup sunt
33.4.3. Purtătorii de cuvânt diferenţe recunoscute privind statutul şi stima de care se bucura membrii grupului,
Fiecare subgrup are 1-2 purtători de cuvânt desemnaţi după ce a fost apare un sistem de „linii de influenţa", care acţionează în sensul controlării şi
exprimat acceptul faţă de o temă comună. Se reuneşte grupul mare, iar purtătorii de direcţionării activităţilor, chiar dacă nu sunt institutionalizate. în ceea ce priveşte
cuvânt fac un scurt raport şi se implică în discuţii. Discuţia este urmărită şi organizaţiile formale, s-a convenit ca prototipul nu corespunde niciodată perfect
dirijată de propunător.„Negocierile" sunt reluate de către purtătorii de cuvânt şi procesului real de comunicare. Efectul de „radio şanţ" acţionează rapid,
grupuri. diferenţiază şi selectează informaţia astfel încât acţiunea să nu contravină
3.3.4.4. Studierea riscurilor şi găsirea soluţiilor confidenţialităţii. Transmiterea informaţiilor se realizează în general pe linie
Prin acest exerciţiu se pun în discuţie riscurile care ameninţă un proiect verticală - subalternii nu obişnuiesc să comunice informaţia şefilor. Problema
sau o activitate. Fiecare participant îşi spune părerea cu privire la neajunsurile pe rolurilor în grup este una extrem de importanţă în cercetările din ştiinţele sociale,
care le prezintă proiectul, care este partea de risc a acestuia. Se notează totul pe o dar şi extrem de utilă în analiza actuală a echipelor educaţionale. Este cunoscutul
folie de flip-chart, se clasifica riscurile, şi se propune un mod de soluţionare a faptul că în fiecare grup de indivizi există anumite roluri. Acestea sunt:
fiecărei categorii. Apoi, se face o unificare a soluţiilor, (apud Adelina lacob) - iniţiatorul contribuitor;
33.4.5. Lauda şi răsplata - căutătorul de opinii;
Niciun exerciţiu / activitate de grup nu ar trebui să se încheie fără ca - elaboratorul şi coordonator de programe;
persoana care a iniţiat activitatea să nu caute să evidenţieze aspectele pozitive sau - evaluatorul critic;
fără să expună beneficiile muncii desfăşurate în grup. Revenind la cazul Donald - energizatorul;
Trump, acesta îşi răsplăteşte pe membrii echipei câştigătoare, de fiecare dată cu un - tehnicianul procedual;
lucru, deosebit: o vizită pe cel mai mare vas din lume: Qween Mary; cumpărături - înregistratorul.
de la cel mai mare lanţ de magazine de bijuterii etc. Fără a avea pretenţia de a Din categoria rolurilor sociale amintim:
concura cu magnatul american, credem că orice şef îşi poate mulţumi angajaţii dacă -încurajatorul; -armonizatorul;
în urma unui succes obţinut de aceştia le va adresa nişte cuvinte drept apreciere. - observatorul.
Astfel, fiecare dintre noi trebuie să se obişnuiască să primească / să formuleze Din cea a roluri individuale avem:
definiţii pentru a lăuda. -agresorul;
- dominatorul.
Comunicarea publică O altă problemă importantă este caracterizată de rolurile îndeplinite de
membrii grupului în cadrul conflictului. Goodall Jr. ne oferă o tipologie a
Este o forma specializată a comunicării interumane care îşi are rădăcinile în indivizilor în cadru grupului. Aceasta include: tipul „bunului soldat" este cel care
retorica antică. Aceasta presupune furnizarea de informaţii de interes public se supune politicilor şi regulilor organizaţiilor, fiind o persoană tradiţionalistă şi
cetăţenilor. Ea se realizează de către stat, ministere, instituţii publice. pasivă în interacţiunile din grup. „Altruistul" este cel care dezvolta strategii pentru
ceilalţi cu costuri şi sacrificii personale., .Prinţul" acţionează după cum dictează
Comunicarea de masă circumstanţele şi doreşte să obţină rezultate pozitive; îşi justifică acţiunile în
funcţie de rezultate, aspirând să aibă autoritate şi putere. „Curteanul" dezvoltă un
Comunicarea şi informaţia sunt în strânsă relaţie, în contrast şi în comportament de ingratitudine în prezenţa persoanelor cu autoritate şi putere,
succesiune, dacă vorbim despre timpurile în care trăim. Aceasta are ca avantaj tinzând sa fie autocentrat, dar nu în modul evident al prinţului. „Subminatorul"
suprem faptul că presupune un producător institutionalizat de mesaje scrise, este interesat să
vorbite, vizuale sau audiovizuale, care se adresează unui public variat şi numeros.

44 41
deţină controlul şi să influenţeze rezultatele grupului, fiind un membru mai în organizaţie
vârsta al acestuia, conservator, cu multă informaţie şi experienţă acumulată.
„Facilitatorul" este cel care ajuta grupul să fie deschis şi onest, îndeplinind rolul de
terapeut, în sensul ca sprijină echipa să imagineze, să fantazeze pentru a obţine idei.
„Servitorul maselor" defineşte o strategie aparţinând politicienilor; sunt persoane
care poseda autoritate si putere, dar care susţin ca nu au aceasta poziţie pentru a
pune în valoare doleanţele celorlalţi. „Prietenul" este o persoana care vrea sa te
ajute în schimbul unor favoruri în viitor, fiind loial, curtenilor şi vesel. Nu se ştie
însă când va cere o favoare în schimb. „Duşmanul prietenos" doreşte să apară ca
fiind prieten în timp ce îşi maschează adevăratele intenţii. „Persoana timidă", are
două variante, cea cu adevărat timidă şi cea care se foloseşte de acest aspect ca o
strategie. „Narcisistul" reprezintă persoana foarte centrata pe sine, care vede
organizaţia ca pe o oportunitate de a-şi îndeplini scopurile, fiind interesata doar de
modul în care grupul o poate recompensa. „Omul echipei". Nu este un tip cu o
personalitate anume, el joaca astfel încât sa se dezvăluie plenar calităţile membrilor
grupului. „Yes-man/no-man". Sunt strategii folosite de membrii cu o toleranţă
scăzută faţă de ambiguitatea conflictelor sau de anumite opinii care-i contrazic.
„Furiosul" este un narcisist autocentrat cu aspiraţiile prinţului şi curteanului. Este
dezgustat, nerăbdător, sătul de reguli, caracterizat drept persoană rebelă.
Comunicarea în dezvoltare presupune un grup mic de cel puţin trei persoane dar nu
mai mult de 15, care trebuie sa aibă un scop comun. Apare aici şi conceptul de
„sinergia grupurilor" adică interconexiunile văzute sau nevăzute dintre indivizii
respectivi. Se vorbeşte în cadrul comunicării interpersonale şi despre identificarea cu
celalalt şi luarea deciziilor. Este recunoscuta sintagma „nu fiecare vrea sa fie lider" -
de fapt, fiecare vrea sa fie lider dar este mai puternica teama de a avea succes.
în legătură cu fundamentele comunicării organizationale, prezentăm un
model ce aparţine şcolii japoneze, intitulat ,JVonaka Model". Acesta vorbeşte
despre două tipuri de cunoaştere: cunoaşterea implicită şi cunoaşterea explicită.
Informaţiile din cunoaşterea implicită se adună, de la mai multe individualităţi,
reunite în cadrul unei organizaţii (familie, şcoală, societate, naţiune, comunitate) şi
astfel se obţine cunoaştere comună. Aceasta se transformă în cunoaştere explicită.
Organizaţia creată are menirea să ofere informaţia grupului, care la rândul său să o
transmită individului la modul explicit Modelul Nonaka poate fi reprezentat grafic
astfel (Figura 3.):

cunoaştere implicita

cunoaştere explicita

Figura 3. Nonaka Model (apud


Palmira Juceviciene,
Prof.univ., Lituania)
i = individ, G = grup, O =
3.3.4. Tehnici de comunicare în cadrul lucrează.
grupului (pentru fiecare rol în parte) Tehnicul este cel care menţine standardele de calitate şi manifestă interes
Cercetările din domeniu au relevat faptul că se poate vorbi despre pentru asimilarea de cunoştinţe tehnice şi de specialitate.
posibilitatea de a găsi o strategie care să permită conturarea unui cadru eficient de Modelatorul este persoana, extravertită, care are multă energie, îi
munca, comunicare, de bună relationare în grup. Concluziile la care s-a ajuns pot fi mobilizează pe ceilalţi îndemnându-i la acţiune şi îi motivează pe ceilalţi să
rezumate astfel: pentru a eficientiza activitatea unui grup, managerul de echipă continue, iar în situaţiile de criză îi capacitează în aşa fel încât aceştia să depăşească
trebuie să cunoască şi să pună în valoare calităţile fiecărui membru în parte şi astfel obstacolele. Acţionează chiar şi sub presiune şi aduce schimbări utile.
să îl distribuie în rolul potrivit. Se considera ca rolurile asumate în grup sunt: Preşedintele este persoana care lucrează individual exploatându-şi spiritul creator şi
lucrător în echipă, evaluator, finalizator, lucrător în companie, cercetător tehnic, inteligenţa. Se implică cu eficienţă în rezolvarea problemelor complexe.
modelator, preşedinte. Fiecare individ din cadrul grupului trebuie să dispună de Pentru ca rolurile să funcţioneze cu eficienţă maximă pentru grup iată care ar putea
calităţi în funcţie de rolul pe care îl interpretează. Lucrătorul în companie trebuie să fi unele dintre tehnicile de comunicare eficientă:
dea dovadă de disciplină, de putere de muncă, de autocontrol, de loialitate. 3.3.4.1.TehnIca blazonului
Lucrătorul în echipa, pentru a îşi aduce contribuţia la îndeplinirea sarcinii, Această tehnică are un suport metaforic: blazonul, în funcţie de anumite
trebuie să deprindă / să demonstreze că deţine următoarele calităţi: de bun caracteristici, persoane sau un grup de persoane se definesc prin această tehnică. Ea
ascultător, capacitatea de a se adapta cu uşurinţă, flexibilitate şi empatie, de constă în alegerea unor simboluri reprezentative pentru fiecare individ / grup în
diplomaţie. parte. Astfel, sunt puse la dispoziţia membrilor obiecte sau steme, elemente
Evaluatorul trebuie să demonstreze că gândeşte critic şi ia decizii doar în figurative, cuvinte / fraze care să îi reprezinte. Această practică este des uzitată şi
urma unei analize consistente. Trebuie să demonstreze seriozitate, consecvenţă şi dă randament pentru că, încă de la început membrii grupului sunt solicitaţi să îşi
obiectivitate. demonstreze creativitatea. De alegerea numelui tine şi puterea cu care aceştia se
Finalizatorul este cel care se angajează în activităţi cu finalitate clara, investesc înainte de începerea lucrului. Spre exemplu, unii dintre candidaţii din
stabileşte priorităţi şi acordă atenţie detaliilor. cadrul concursului „Ucenicuf (The Apprentice), organizat de miliardarul Donald
Cercetătorul este apreciat pentru aptitudinile sale de conducere, pentru Trump, şi-au ales ca nume care să îi reprezinte „Mosaic" şi „Appex". Aşadar, în
competenţa sa, pentru disponibilitatea sa de a face cercetări în domeniul în care
42
transpersonală şi comunicările de apărare socială reprezintă atare în acelaşi timp putem vorbi şi de un dezavantaj, prin faptul că acest tip de
strategii relaţionale. comunicare nu beneficiază de un feedback eficient. Daca analizam cultura
comunicării şi comunicarea culturilor, trebuie avut în vedere un concept esenţial,
Teme: anume comunicarea relaţională, care cuprinde conştientizarea, blocajele indivizilor,
1.Definiţi fiecare tip de comunicare prin particularităţile sale. managementul conflictului şi al stresului. Parson (La communication de masse et la
2. Creaţi politici lingvistice pentru fiecare tip de comunicare studiat. structure de la societe americaine, 1973) consideră comunicarea de masă ca fiind
Studiu de caz: gândiţi o strategie de pentru relansarea unui produs/mărci un caz particular al procesului social.
comerciale. Direcţiile de interes ale rezolvării acestei sarcini sunt: activităţile de
formare a grupului, respectiv activităţile de creaţie ce tin de lansarea produsului. Comunicarea la distanţă şi comunicarea transculturală
în rezolvarea temei propuneţi o strategie prin care să răspundeţi cum se
poate ajunge la obţinerea următoarele obiective: Gina Stoiciu (G. Stoiciu, 1981), consideră comunicarea la distanţă ca fiind o
- cunoaşterea reciprocă şi cunoaşterea de sine; comunicare mijlocită, multidirectională şi care se realizează prin intermediul unor
- cunoaşterea şi conştientizarea stilului personal de a te comporta în tehnologii de comunicare speciale, în acest caz, un sistem E (Emiţător) se adresează
societate, în prezenţa celorlalţi; altui sistem folosind canale de difuzare (C). R (Receptor) primeşte şi asimilează M
- stimularea şi conştientizarea gradului de participare la activitatea de grup; (Mesaj), dar feed-back-ul nu se produce în acelaşi circuit Tehnologiile de
- stimularea empatiei; comunicare extind comunicarea, o mijlocesc, reprezentând suportul comunicării, şi
- asigurarea asumării rolului /sarcinilor în grup. nu conţinutului ei.
Elementele constitutive ale actului de comunicare au caracter special în
cazul comunicării la distanţă. Astfel:
a) E este constituit instituţional, ca sistem organizat;
b) R - individ/grup - primeşte şi utilizează informaţia prin intermediul
comunicatorului/al canalelor de difuzare (internet, telefonie mobilă, GSM, cablu)
şi aşteaptă reacţia (feed-back-ul).
c) E şi R sunt uniţi prin canale (C), care funcţionează ca agenţi de selectare
şi difuzare a informaţiei sub formă de M.
Comunicarea la distanţă include şi sistemul constituit din totalitatea
obiectelor, fenomenelor şi proceselor ce vor fi transformate în informaţii difuzate
către R de către E. în situaţia comunicării la distanţă există un însemnat număr de C
care primesc informaţii de la un mare număr de E pentru a le transmite unui tot atât
de mare număr de R; Reacţiile R - deşi nu se realizează în acelaşi circuit - asigură
caracterul de sistem. Cunoaşterea acestuia se realizează prin sondarea opiniilor ^şi
oferă sistemului E date privind influenţa sistemului de informaţie asupra lui R. în
cazul comunicării la distanţă perceperea M se realizează într-un mod special şi
anume ca un proces interpretativ de decodificare, selectare, raportare, corelare şi
integrare a semnificaţiilor. Receptarea este condiţionată psihologic de experienţa
personală şi structurile de comportament ale R Perceperea în această formă de
comunicare se prezintă ca un proces complex de explorare selectivă, integrată şi
progresivă; rezultatul său se constituie în reorganizarea sau construirea de noi
modele comportamentale sau doar în adăugiri de informaţie.
Există presupoziţia conform căreia diversele culturi reprezintă perspective
diferite şi imuabile asupra lumii. Perspectivele asupra lumii nu sunt ermetice şi altii
pot avea acces la ele, şi noi putem să ieşim din interiorul lor. Disputele
ireconciliabile între culturi şi segmentul societăţii apar uneori pentru ca există
deosebiri de valoare, în mod similar însă disputele de nerezolvat se produc şi atunci
când valorile coincid. De cele mai multe ori încercăm / ne străduim să acceptăm
lucrurile nu numai din propria noastră cultură, ci şi cei din culturi radical diferite.

48 45
Posibilitatea comunicării între culturi este inseparabilă. O cultură diferită ne oferă 3.11. Comunicare publicitară
şi puncte comune, puncte de contact, iar acestea ne permit să ne mişcăm dinspre o
cultură spre cealaltă. Desigur, la fel ca şi oamenii şi unele culturi sunt mai uşor de în cazul acestui tip de comunicări, instrumentele, mijloacele şi metodele
înţeles decât altele. Dar de cele mai multe ori aceste bariere pot fi depăşite foarte folosite de agenţiile publicitare în scopul formării, promovării şi menţinerii
uşor. Concluzia este că fiecare dintre noi poate vedea lumea aşa cum o văd şi imaginii unor produse, firme, actori sau partide politice.
ceilalţi. Studiind cu atenţie n
comunicarea între persoane, t
Kare Anderson (K. r
Anderson, 1981) a elaborat u
o serie de citate
reprezentative pentru t
persoanele interesate sa r
comunice: a
„ n
a s
m
g i
ă t
s e
i r
e
c "
a „
n e
a x
l i
u s
l t
ă
c
e c
l ă
i
m
a d
i e

p a
o
t n
r e
i
v î
i n
t ţ
e
p l
e e
46 47
g t : i
e a c
G a
m m h
a i i r
i n d e
c
b i p d
i u e
n n
e
n
e a t
" " r î
„ „ u n
a s t
a c r
o
b o e
f m
s i p
u
e i n
r
r i
v i
c n
a c
l
a
a d
c r t e
e o r
e r
î
i
e
a n
c c ( s
e o K a
m . u
t u
e n A
i
i n
l d n
c
e a e t
a r r r
g e s a
ă ! o
" /
" n i
„ F )
a i
n
g C t
d e
u o
e
t
r m r
e
a
u -
c n i
4
46 47
n Comunicare animalele gen Inorogul, Tot în cazul acestei
s Struţocămila nu sunt comunicări întâlnim, ca
educativă altceva decât opoziţie a limbajului de
t reprezentările alegorice lemn, limbajul esopic.
i Aceasta ale Cantemireştilor, Acest tip de limbaj este
t favorizează accesul la respectiv Brâncovenilor. O unul plat, folosit pentru
u ştiinţă al cetăţenilor cu altă stratagemă a mascarea anumitor
ajutorul mijloacelor şi comunicării esopice este: evenimente sau pentru
t metodelor didactice exprimarea unei informaţii învăluirea în incertitudine,
i cunoscute fie că vine din sub forma unei dezminţiri. într-o „ceaţă" a limbii şi a
o şcoli, mass-media etc. frazelor fără sfârşit
n i
a C Ne situează între
opinia publică mondială şi c
l o cei de care depind marile a
ă m evenimente care r
u influenţează umanitatea. O
e
Prin aceasta are loc altă valenţa a acestui tip de
un transfer şi un contra- ni comunicare
transfer informaţional, între c o reprezintă: comunicarea m
membrii sau angajaţii unei a diplomatică.
instituţii, firme, organizaţii e
etc. Acest tip de r d
comunicare trebuie să ia în e Com
unic i
calcul, pentru obţinerea es
succesului, doi parametrii, are a
ce au legătură cu mediul o t
concurential: calitatea şi pi polit
ică i
viteza de reacţie, ca model c z
de transfer al informaţiilor ă şi
eficiente. elect a
Anumite fapte sau oral t
Comunicarea evenimente ce nu pot fi ă
internaţională aduse la cunoştinţa cuiva
ă
în mod direct sunt Acest tip de
comunicate în mod Acest tip de
comunicare este
comunicare are ca scop
indirect prin intermediul unidirecţională, lipsită de
păstrarea unei legături între
unor fabule, maxime, feed-back imediat din partea
actorii politici şi cetăţeni.
cugetări, analogii, aluzii. receptorilor. Mesajele sunt
Pentru aceasta se folosesc o
Pentru acest lucru sunt difuzate în general prin
multitudine de mijloace de
folosite personaje intermediul unor dispozitive
exprimare.
imaginare în locul tehnice şi al unor mijloace de
personajelor reale (de transmitere a informaţiilor
obicei înlocuirea cu C înspre mai multi receptori
animale). Este o (radio, televiziune, ziare,
arhicunoscut romanul lui m internet).
Dimitrie Cantemir,
intitulat Istoria u
hieroglifică, în care n
46 47
3.14. Comunicarea poate
fi o strategie complexă
Com folosită de un subiect
unic pentru a-şi ocroti fiinţa,
area indiferent dacă această
para fiinţă se exprimă prin
modul său personal de a
doxa vedea lucrurile şi de a se
lă comporta sau reprezintă
identitatea lui socială,
Folosită în timp înaintea rupturii fără cale
de conflict, război, de întoarcere, a luptei sau
situaţie de criză, a crizei, există încercările
operaţiuni secrete etc. de compromis pe care le
acest tip de comunicare face individul pentru a-şi
constă în dezinformarea apăra interesele
adversarului care ştie, la psihologice profunde şi
rândul său, că este valoarea socială. Aşa cum
dezinformat în această vom vedea în continuare,
situaţie opţiunea cea mai comunicările de apărare
potrivită din partea părţii
care conduce este:
aplicarea cenzurii.
Aşadar, procesul
comunicării este unul
foarte complex şi este
strâns legat de persoanele
între care exista o
comunicare adevărată.
Fiecare tip de comunicare
se defineşte odată cu
analizarea anumitor
elemente ce le conferă
specificitate.

3.1
5
Co
mu
nic
are
a
def
ens
ivă

46 47
comunicării, ocupându-se direct de găsirea unor „moduri de utilizare care
funcţionează" cu privire la relaţia de influenţă. Teoria lor porneşte de la ideea că,
4. ŞCOLI ŞI TEORII
încă de la naştere, fiecare individ recurge la transpunerea în practică a unor ALE COMUNICĂRII
comportamente (programe) în vederea atingerii scopurilor vizate. Acest lucru INTERPERSONALE
denunţă faptul că într-adevăr comportamentele sunt programate prin experimentele
noastre personale, prin credinţe, valori, criterii şi acţiuni. Programarea neuro- Comunicarea interpersonală este cea mai importantă caracteristică a
lingvistică, după cum îi spune şi denumirea, este organizată şi condiţionată de omenirii şi, în acelaşi timp, cea mai mare realizare a sa. Ea reprezintă abilitatea
sistemul nervos prin percepţiile senzoriale. Aceasta analizează raporturile oamenilor de a transforma spusele fără noimă în cuvinte rostite şi scrise. Prin
interpersonale, permiţând evaluarea, la un moment dat, a impactului mesajului/ intermediul ei, fiinţele umane sunt capabile să îşi dezvăluie nevoile, dorinţele,
comportamentului nostru asupra interlocutorului, precum şi o armonizare a acestuia ideile şi sentimentele. Existenţa societăţii umane nu poate fi concepută în afara
pe măsura interlocutorului, în vederea realizării obiectivului propus. Teoria neuro- comunicării. Comunicarea interpersonală presupune cel puţin două persoane, în
lingvistică ne ajută să decelăm canalul de comunicare dominant al interlocutorului care fiecare poate juca, alternativ, atât rolul de transmiţător (emiţător), cât şi cel de
prin intermediul unei analize a cuvintelor şi exprimărilor formulate de acesta, receptor.
apelând la elemente auditive, vizuale, kinestezice, odoro-gustative, „neutre" etc. Definiţiile au evoluat odată cu generarea teoriilor comunicării. Dintre
Astfel PNL se bazează pe aplicarea a trei tehnici fundamentale precum: multitudinea de teoreticieni ai comunicării îi amintim pe: Dawis şi Newstrom care
a) sincronizarea corporală (atitudini, mişcări, gesturi, voce, mimică, etc); consideră comunicarea a fi un ,fransfer al informaţiei şi înţelesului (semnificaţiei)
b) sincronizarea vocabularului (verbe, adverbe, adjective); de la o persoană alta" (Lupu, Zâne, 1999, p. 102). La rândul lor, Samvar şi Mills o
c) sincronizarea sistemelor de valori şi motivaţionale. (Rene de Lassus, definesc ca fiind „procesul împărtăşirii cu altă persoană sau persoane, cunoştinţe,
2005, p.. 3-17, apaud, R. Bandler şi J.Grinder) interese, atitudini, opinii şi idei" (Nemţeanu, 2000, p. 29 apaud, Samvar şi Mills).
în concluzie această orientare susţine punctul de vedere conform căruia, De aici s-a ajuns la teorii moderne precum: analiza tranzacţională; programarea
pentru a putea comunica trebuie să răspundem interlocutorului pe „canalul" său, neuro-lingvistică sau teoriile Şcolii de la Palo Alto.
altfel riscăm să realizăm un blocaj al comunicării. Pentru a reuşi să-1 decodăm pe
celălalt şi să armonizăm relaţia, nu trebuie decât să observăm şi să acţionăm în Teoria clasică a
direcţia bunului simţ.
comunicării
4.4. Şcoala de la Palo Alto interpersonale

Reprezentantul de marcă al acestei şcoli este Gregory Bateson (Vers une Privită ca proces, comunicarea interpersonală este transmisia şi schimbul de
ecologie de l'esprit, 1977-1978). Printre temele predilecte de cercetare ale grupului informaţii (mesaje) între persoane. Cea mai simplă schemă a comunicării poate fi
condus de Bateson se numără şi teoria comunicării. Viziunea pe care o are prezentată astfel: E >• R. Emiţătorul (E) transmite un mesaj pe un canal,
teoreticianul este una total nouă. Noutatea constă în faptul că prin această teorie se receptorului (R). Această reprezentare nu conţine toate elementele procesului. O
renunţă la schema liniară Emiţător - Receptor ce avea o relaţie univocă de cauză- schemă complexă este cea reprezentată prin Figura 5.: Transmiţător
efect, şi se optează pentru o viziune „orchestrală", sistemică şi în plan practic o (emiţător)
„metodologie a schimbării". Aceasta se focalizează nu atât asupra conţinutului Idealizarea----------------------------> Codificare
mesajului, cât asupra contextului său, permiţând elaborarea unor noi tehnici de Raţiunile comunicării (Idei transpuse
abordare în comunicare. Şcoala aceasta îmbogăţeşte procesul Referent în cuvinte
sau simboluri)
Legătura Mesajul este transmis prin canalul verbal sau non-verbal

Receptor
comunicării prin Decodare
formularea a trei teorii. (cuvinte,
/. Teoria ţintei. simboluri
Aceasta se înscrie pe transpuse în
linia tradiţională a idei)
retoricii, care pune
accentul pe^ abilitatea
emiţătorului de a-şi
construi discursul pentru

52 49
Acţiune un lucru extrem de com
ca răspuns la mesaj important şi anume pone
Feedback că semnificaţia nte
mesajului diferă de la ale
Figura 5. Elementele individ la individ şi proc
astfel sunt produse esul
imagini mentale ui de
diferite. com
2. Teoria unic
ping-pong-ului. are
Această teorie (dup
porneşte de la ă
acceptarea faptului că Lupu
o comunicare este un ,
dialog şi, prin Zâne
urmare, trebuie ,
tratată ca o alternanţă 1999
de replici, de , p.
stimulului şi reacţii 103)
succesive.
Emiţătorul şi
Receptorul îşi
inversează

52 49
Emiţătorul are o anume idee cu privire la un referent (fiinţă, obiect, lucru, Este de remarcat faptul că în orice tranzacţie sunt transmise concomitent
teorie etc.) pe care vrea să o comunice altei persoane (receptorului). Odată două tipuri de informaţii: pe de o parte avem informaţii referitoare la conţinutul
clarificată ideea, trebuie ales limbajul cel mai potrivit pentru a o transpune într-un mesajului, iar pe de alta avem informaţii cu privire la relaţia existentă între
mesaj, compatibil cu canalul pe care îl utilizează pentru transmiterea lui şi are în interlocutori (cine, cui, cum vorbeşte). Conform specialiştilor tranzacţiile
vedere atât limbajul verbal, cât şi cel nonverbal. Receptorul, la rândul său, trebuie comunicative sunt clasificate la modul următor:
să intre în rezonanţă cu transmiţătorul, să primească mesajul, să-1 decodifice. El a) tranzacţiile simple, clasificate la rândul lor în tranzacţii
trebuie să treacă de la cuvinte (simboluri) la idee, şi să reacţioneze la mesaj. complementare / paralele. Acestea vorbesc despre faptul că individul aflat într-o
Mesajul poate fi înmagazinat, reţinut sau ignorat Receptorul poate, la rândul lui, anumită stare de spirit solicită celuilalt să răspundă stării de spirit aflată la
emite un mesaj sau poate exercita o acţiune ca răspuns la mesajul iniţial, feedback. originea tranzacţiei, răspunsul va fi, cu siguranţă, unul prevăzut de interlocutori,
în acest moment, emiţătorul devine transmiţător şi procesul continuă până când se nu unul neprevăzut şi tranzacţii încrucişate care vorbesc despre faptul că individul
opreşte comunicarea. Evaluarea feedback-ului este o cale pentru emiţător ca să căruia i s-a solicitat un răspuns într-o anumită stare de spirit, nu răspunde în
verifice dacă mesajul a fost perceput conform intenţiei lui. Cerinţa oricărei funcţie de aceasta, ci furnizează un răspuns neaşteptat
comunicări reuşite este concordanţa dintre mesajul transmis şi cel perceput de b) tranzacţiile duble ascunse se desfăşoară pe două nivele: unul aparent,
receptor, în funcţie de contextul în care are loc comunicarea, pot apărea distorsiuni explicit verbal, observabil şi altul ascuns, implicit, non-verbal. Desfăşurându-se la
în procesul transmiterii şi receptării. De aceea este nevoie de mesaje suplimentare mai multe nivele ele „pun în joc" mai multe stări de spirit pentru fiecare
pentru a clarifica semnificaţia mesajului, respectiv, intenţia originară a interlocutor în parte. Dacă tranzacţia ascunsă este cea care poartă conţinutul
emiţătorului. mesajului există riscul erorilor de înţelegere, iar dacă se referă la relaţii între
De la schema simplă a comunicării s-a ajuns la teorii şi şcoli care au persoane, va reprezenta, posibil, subiectul unei manipulări;
cercetat, analizat şi interpretat comportamentele individuale în funcţie de diferite c) tranzacţiile tangenţiale au loc atunci când unul dintre interlocutori
manifestări comunicaţionale. Dintre acestea amintim: ignoră ceea ce spune celălalt schimbând brusc subiectul; asemenea tranzacţii, ca
şi cele încrucişate, sunt în mod evident devalorizante.
Analiza tranzacţională (AT) Ca o concluzie la cele prezentate, atragem atenţia că o comunicare se poate
menţine deschisă şi eficientă atâta timp cât partenerii la discuţie înţeleg necesitatea
în anul 1949, psihoterapeutul canadian E. Berne elaborează o tehnică de comunicării „din" şi „spre" starea de spirit adecvată. Dacă dimpotrivă, emiţătorul şi
analiză a interacţiunilor şi relaţiilor de lungă durată intitulată: „Analiza receptorul se vor afla într-o relaţie de abordare a tranzacţiei comunicaţionale
Tranzacţională" (AT). Tehnica sa constă într-un model de analiză a interacţiunilor neadecvată, aceasta va prezenta disfunctionalităti sau chiar va înceta.
dintre indivizi, plecând de la modelul stărilor eului. Aşadar, starea de spirit Analiza tranzacţională a lui Eric Berne a câştigat interesul atât a
reprezintă conceptul cel mai cunoscut şi cel mai important cu care operează analiza cercetătorilor din Europa cât şi a celor din America, pe care i-a atras de partea sa.
tranzacţională. Ea este un sistem de gândire, de emoţii şi de comportament, legat de Dintre cei mai reprezentativi îi amintim pe Thomas Harris, Muriel James şi
diferitele etape ale dezvoltării unui individ sau chiar a unui grup. Berne susţine că Dorothy Jongeward, Gerard Chandezon şi Antoine Lancestre, Alain Cordon,
individul se manifestă deplasându-se cu o mare uşurinţă în interiorul şi în afara a Michel Josien. Fiecare dintre ei au recurs la analiza comportamentelor, atitudinilor,
trei exprimărilor, reacţiilor psihice şi emoţionale prin intermediul „grilelor analitice",
„stări de spirit": starea de Adult, starea de Părinte şi starea de Copil. Starea de prin aşa numita „starea de spirit". (Enciclopedie de filozofie..., 2004)
Adult a eului este matură şi orientată spre realitate; starea de părinte a eului se Unii autori, au transferat, prin analogie, conceptul de „analiză
caracterizează prin autoritate, iar starea de Copil a eului este spontană şi inocentă. tranzacţională" dincolo de intenţia primară şi au văzut-o aplicabilă şi în domeniul
Pentru a se putea realiza şi stăpâni comunicarea (tranzacţia comunicativă) este afacerilor. Dan Popescu, în lucrarea Conducerea afacerilor demonstra că putem
importantă identificarea stării de spirit activă în acel moment pentru fiecare dintre vorbi despre o stare de spirit petrecută în interiorul şi în afara comunicării. „Dacă o
participanţii la tranzacţie. Astfel că în cazul schimburilor complementare întâlnim tranzacţie este unitatea de schimb bilateral între două stări de spirit, relaţiile dintre
următoarea situaţie: cine răspunde îşi adaptează răspunsul la starea eului în care se persoane şi grupuri sunt constituite din serii de tranzacţii care se succed." (Dan
află cel care a început tranzacţia. Dacă tranzacţia este începută de părinte, răspunsul Popescu, 1996).
copilului trebuie să fie adaptat la solicitările primului. Spre exemplu dacă avem o
situaţie de genul părintele îi spune copilului: „nu sta de vorbă cu necunoscuţii", Programarea neuro-lingvistică
acesta din urmă trebuie să ţină cont de informaţia primită şi să răspundă ca atare, în
schimb, în cadrul schimburile încrucişate, răspunsul se adresează unei stări a eului (PNL) mai recentă decât AT, a fost creată şi fundamentată la începutul
diferită de acea spre care s-a îndreptat celălalt. Psihoterapia tinde să atingă un anilor 1970 de Richard Bandler şi John Grinder (The Secrets of Communication,
echilibru între stările eului, prin analiza emoţiilor şi aşa-numitului „scenariu de 1982). Ea reprezintă una dintre cele mai importante provocări în domeniul
viaţă" al individului, întrebuinţând din plin strategia jocurilor relaţionale.

50 51
apostrofare etc, pot duce la întreruperea comunicării. Una dintre descoperirile permanent rolurile. Mesajul unuia constituie cauza reacţiei comunicationale a
cercetărilor de la Şcoala de la Palo Alto insistă asupra faptului că atenţia acordată celuilalt Plusul acestei teorii este acela că prin ea se introduce ideea de feed-back
acestui plan al comunicării distruge comunicarea. Când o relaţie este deteriorată, 3. Teoria spiralei. Aceasta încearcă să introducă perspectiva tranzacţională,
participanţii urmăresc cu mare atenţie simptomele relaţiei şi îşi vânează reciproc conform căreia în interacţiunea comunicaţională suntem simultan şi continuu
indiciile nonverbale, care ar justifica, în opinia lor, afectarea relaţiei. emiţători şi receptori, în consecinţă, suntem fiecare dintre noi, produsul tuturor
Axioma 6: „Comunicarea se caracterizează prin adaptabilitate", încercând comunicărilor anterioare, şi a izola un fragment al spiralei ar însemna falsificarea
să se adapteze la ceea ce îşi transmit vs. primesc ca mesaj atât emiţătorul, cât şi esenţei procesului de comunicare.
receptorul, practic, se lasă influenţaţi. Şi unul şi ceilalţi sunt obligaţi să se adapteze
emiterii / receptării, făcând efortul să cunoască, prin sistemul de coordonate
reprezentat de emiţător, valorile atribuite subiectiv semnelor de către acesta.
Adaptabilitatea funcţionează ca o cerinţă a comunicării implicând reciprocitate în
atitudine, în comunicarea interpersonală, rolurile de emiţător/receptor sunt
complementare şi intervertibile, fiecare din cei doi subiecţi funcţionează pe rând ca
emiţător şi receptor, influenţându-se reciproc. Fiecare persoană este influenţată, pe
de o parte, de mesajele ce le recepţionează din jur, iar pe de altă parte, de efectele
ce le produc propriile mesaje asupra conduitei celuilalt
Axioma 7: „Comunicarea îmbracă fie o formă digitală, fie o formă
analogică", în comunicarea interpersonală, putem desemna obiectele, în două
moduri complet diferite. Le putem reprezenta prin ceva asemănător (un desen, o
imagine) şi prin aceasta am atins latura analogică. Dacă desemnăm cuvintele
printr-o denumire convenită, scrisă sau pronunţată, vorbim, evident, despre
comunicarea digitală. Dacă transmite ceva, comunicarea poate crea şi o relaţie. De
acest lucru ne convinge şi T. Vianu, care în a sa lucrare, Arta prozatorilor români,
vorbeşte despre „dubla intenţie a limbajului". (T.Vianu, 1988) Cine vorbeşte o face
pentru a-şi împărtăşi gândurile, sentimentele şi reprezentările, dorinţele şi
hotărârile, dar în acelaşi timp comunicările sale năzuiesc să atingă o sferă anumita a
sentimentelor care întrebuinţează acelaşi sistem de simboluri lingvistice. Cine
vorbeşte „comunică şi se comunică". O face pentru alţii şi o face pentru el. în
limbaj se eliberează o stare sufletească individuală şi se organizează un raport
social. Considerat în dubla sa intenţie, se poate spune ca faptul lingvistic este în
aceeaşi vreme „reflexiv" şi „tranzitiv". (T.Vianu, 1988, p. 13) Se^reflectă în el
omul care îl produce şi sunt atinşi, prin el, toţi oamenii care îl cunosc, în cadrul
mesajului există conţinut (care are ca obiect tot ceea ce este comunicabil) şi relaţie
(maniera în care trebuie să auzim mesajul; în sfârşit, relaţia dintre parteneri).
Distincţiei conţinut/relaţie îi corespunde distincţia digital/analogic. Ne putem
aştepta să constatăm nu doar faptul că în orice mesaj coexistă cele două moduri
de comunicare, dar că ele se şi completează. Conţinutul va fi transmis în mod
digital, în timp ce relaţia va fi esenţial de natură axiologică, aşa cum se poate
observa din reprezentarea de mai jos:

Conţinut Ceea ce se spune Digital


Relaţie maniera de a spune Analogică

Figura 6. Distincţia conţinut-relaţie

56 53
5. AXIOMELE este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. Pentru a forma
o comunitate sau o societate, indivizii trebuie sa aibă în comun scopuri, convingeri
COMUNICĂRII EVTERUMANE aspiraţii, cunoştinţe - o înţelegere comună - „acelaşi spirit" cum spun sociologii.
Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi intelectuale
Gregory Bateson, de numele căruia se leagă studiul şi analiza fenomenului asemănătoare, moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. Limbajul, ca
de socializare, a aplicat metode cibernetice la studiul relaţiilor interumane. El forma a comportamentului uman a avut consecinţe profunde asupra indivizilor şi
defineşte comunicarea drept „matricea în care se înscriu toate activităţile umane". societăţilor, fiind un important factor pentru evoluţia umană. Un lucru însă este
La rândul lor, R. Adler şi G. Rodman (R. Adler, 1991, p. 5), vorbind despre rămâne cert evoluţia limbajul şi a mijloacelor de exprimare a lui nu se opreşte şi nu
comunicare, afirmă că aceasta reprezintă „un film în derulare al cărui sens provine se va opri niciodată.
din desfăşurarea unor serii de imagini aflate în interrelatie". Procesul comunicării Axioma 2: „Comunicarea se caracterizează prin bipolaritate", întregul
nu poate fi scos dintr-un context căruia îi aparţine prin excelenţă şi anume: proces al comunicării poate fi conceput, prin excelenţă, prin existenţa a doi poli:
socializarea. Aceasta este văzută ca un proces comunicational în esenţa sa, un emiţător-receptor. T. Slama-Cazacu (1959, p. 193) consideră limbajul - ca sistem
„proces care permite copilului să devină membru al nunitătii sale" (Bateson, după de simboluri - asemănător unei „pârghii sociale" care „ca şi pârghia fizică,
Lupu, Zâne, 1999). Cercetătorii grupaţi în jurul prestigiosului Institute of Mental destinată să modifice starea unui obiect, constituie pentru vorbitor un mijloc de a
Research, fondat în 1959 de către psihiatrii Paul Watzlawick şi Don D. Jackson, de acţiona direct prin semnale, asupra celorlalte persoane. Extremităţile acesteia sunt
la Şcoala de la Palo Alto, sprijiniţi pe ideile lui Bateson, îşi realizează cercetările emiţătorul şi receptorul", în continuare, se subliniază că „în organizarea expresiei
asupra comunicării într-un cadru de referinţă bine precizat, anume acela oferit pe sale, emiţătorul este obligat a se adapta la receptor, alegând semnale din sistemul
un sistem de interacţiuni. Interesul lor este centrat pe efectele pragmatice ale lingvistic/paralingvistic cunoscut de partener, preferând valori semnificative
comunicării umane, pe comportamentul uman şi, mai precis, pe tulburările de cunoscute ca fiind înţelese de acesta, în demersul său se foloseşte de o apartenenţă
comportament Ei susţin că descifrarea în profunzime a mecanismelor comunicării reciprocă la un anumit moment istoric, la un anumit tip de colectivitate, profesiune,
umane se poate face pornind de la situaţiile în care comunicarea suferă dereglări etc." (1959; p. 193)
sau blocaje. Cercetările lor în domeniul schizofreniei i-au condus, dincolo de Axioma 3: „ Comunicarea este inevitabilă ". Este imposibil să nu comunici.
rezultatele de ordin medical (semiologic, terapeutic), la enunţarea unor axiome, a Această axiomă are în vedere faptul că între doi interlocutori comunicarea nu se
unor principii fundamentale ce caracterizează comunicarea interumană. Acestea limitează strict la componenta verbală. Ea include procesul complex al mişcării
sunt: corporale voluntare sau involuntare, al gesturilor, al privirii, al tăcerii, al spaţiului
Axioma 1: „Comunicarea se caracterizează prin permanenţă şi individual, al vestimentaţiei etc. Toate, transmit mesaje. Chiar dacă nu a stat în
continuitate". Pentru dezvoltarea relaţiilor umane, comunicarea este cel mai intenţia comunicatorului să transmită un mesaj, un lucru este cert: poziţia corpului,
important factor. Limbajul este cea mai simplă şi totodată cea mai utilă modalitate expresia feţei, felul în care păşim, felul în care ne îmbrăcăm pot comunica
de comunicare. Din descoperirile cercetătorilor, reiese ca limbajul a apărut în urma interlocutorului o mulţime de informaţii despre starea sufletească, starea sănătăţii,
cu aproximativ 40 000 de ani, la oamenii de cro-magnon. Aceştia sunt consideraţi a atitudinea faţă de partener etc.
fi părinţii vorbirii. Apariţia limbajului i-a ajutat sa se apere mai bine şi să exploreze Axioma 4: Comunicarea are caracter simbolic. Comunicarea se realizează
regiunile din jur. Prin limbaj, ei au putut transmite generaţiilor viitoare modalităţi prin coduri care au un caracter simbolic, convenţional. Pentru a exista înţelegere în
de conservare a hranei, de încălzire, prin care existenta umana devenea din ce în ce comunicarea dintre oameni, trebuie să existe coduri comune. Codul trebuie să fie
mai sigura si mai stabila. Pe măsură ce oamenii s-au răspândit şi în alte regiuni, învăţat de fiecare persoană în parte printr-un proces de asimilare activă dar şi de
unde au avut de înfruntat şi de rezolvat noi probleme, modalităţile de vorbire s-au selecţie. Fiecare partener foloseşte, în comunicare, „limba internalizată" pentru a-şi
diversificat. O dată cu trecerea timpului, limbile mai vechi au fost modificate. Cu transmite şi recepţiona mesaje. Acestea, însă, capătă valoare de comunicare numai
toate acestea, lingviştii au identificat un număr de cuvinte în vocabulare a cincizeci în măsura în care se bazează pe codul comun. Mesajele pot fi corect codificate şi
de limbaje preistorice, cuvinte ce pot fi găsite si în limbile moderne. Aceste cuvinte interpretate numai dacă interlocutorii împărtăşesc acelaşi cod, dacă stăpânesc
puteau fi găsite şi în urmă cu 5000 de ani, într-o „sursa comuna", proto-indo- acelaşi sistem de semnale.
europeană. Acesta sursa comuna a condus la limba creata iniţial de oamenii de cro- Axioma 5: „ Comunicarea se desfăşoară la două niveluri: informaţional şi
magnon. Astfel, dezvoltarea limbajului a făcut posibil progresul oamenilor. relaţional, cel de-al doilea oferind indicaţii de interpretare a conţinutului celui
Societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare. Mai mult decât dintâi", în funcţie de natura relaţiei dintre interlocutori, aceeaşi informaţie poate fi
atât, am putea spune că ea există în transmitere şi în comunicare, pentru că în transmisă pe tonuri diferite, în forme diferite şi are, evident, efecte diferite. Dacă
planul semnificaţiei precum şi în cel psihologic există o legătură incontestabilă neînţelegerile de ordin informaţional pot fi rezolvate prin recursul la verificare
între cuvinte precum comun, comunitate, comunicare. Ceea ce înseamnă că (confruntarea cu sursele competente), cele de ordin relaţional pot cu uşurinţă
oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun. Or, degenera iremediabil. Tonul iritat sau batjocoritor, o privire sfidătoare, un gest de
comunicarea

54 55
producerii şi perceperii sunetelor, şi procesul intern al gândirii (Wundt). Buhler, Comunicarea digitală este „dură" (sintaxă logică, abstractă, fără echivoc: un
criticând poziţia lui Wundt, explică limbajul prin referire doar la evenimentele cuvânt/un sens - da/nu - dacă/atunci). Comunicarea analogică este „moale",
externe, decât prin invocarea obscurelor „procese mentale", poziţie care se va ambiguă în esenţă: lacrimile exprimă supărarea sau veselia; surâsul, simpatia sau
radicaliza în behaviorism. Specialişti ca şi Watson, Kantor etc. s-au centrat pe dispreţul. Omul se vede obligat să combine cele două limbaje fie ca emiţător, fie ca
studiul determinanţilor funcţionali ai comportamentului verbal. Contribuţii receptor. El trebuie să-1 transpună mereu pe unul în celălalt Acest lucru poate să
remarcabile la studiul limbajului au adus reprezentanţii şcolii constructiviste aibă şi consecinţe negative, pentru că poate contribui la apariţia simptomelor de
(Wallon, Vigotski, Luria, Piaget) preocupaţi de investigarea achiziţiei limbajului, isterie. Această stare de fapt îi va determina pe cercetătorii de la Şcoala de la Palo
implicit de socializarea copiilor. Alto să se ocupe de problemele comunicării patologice, în psihologia iniţiată de ei
Din multitudinea problematicii psihologice referitoare la limbaj, vom reţine se face distincţia între două modalităţi opuse de comunicare. Se foloseşte codul
una, care se distinge nu numai prin semnificaţia ei majoră, ci şi prin aceea că a fost analogic când mesajele întreţin o relaţie de semnificare imediată cu referentul lor.
extrem de controversată. Este vorba despre problema achiziţiei limbajului. Unii Spre exemplu, înroşirea feţei este un semn de jenă. în schimb, se recurge la codul
autori au ajuns la concluzia că acesta ar fi înnăscut, iar, dimpotrivă, merg pe ideea digital când se folosesc semne care desemnează doar o realitate arbitrară. Spre
construirii treptate a structurii limbajului. exemplu, raportul dintre lumina verde a semaforului care înseamnă „trecere" sau
„pornire" (Lohisse, 2002, p. 140) în cazul utilizării unei logici binare (de tipul
Teoriile nativiste ale limbajului „totul sau nimic"), avem de-a face cu o formă digitală. De exemplu, o persoană
Ele insistă asupra rolului echipamentelor biologice înnăscute. Nu este nici poate fi, în funcţie de sex, ori bărbat, ori femeie (logică binară), în funcţie de un
un dubiu, afirmă susţinătorii acestor teorii, că intrăm în lume echipaţi pentru criteriu moral sau de criteriul competenţei, persoana se poate înscrie într-un registru
vorbire. Făcând un inventar al capacităţilor înnăscute ale vorbirii, Gray arată ca continuu de valori, extrem de larg.
acestea sunt: Axioma 8: „ Comunicarea e un proces continuu, ce nu poate fi tratat în
• structurile anatomice prezente în gât (laringe, faringe) care ne fac apţi termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns". Sensul axiomei poate fi relevat rin
pentru a produce o gamă largă de sunete, comparativ cu orice alt mamifer; următorul exemplu. Un patron îşi supraveghează excesiv salariaţii, motivând că în
• preferinţa de a asculta, de vorbi, de a distinge toate sunetele de baza ale caz contrar aceştia fac greşeli pe care el le plăteşte scump. La rândul lor, angazatii
vorbirii; afirmă că greşesc pe motiv că sunt prea strict supravegheaţi. Aşadar, ceea ce apare
• mecanisme care fac posibilă trecerea printr-o serie de faze (gângurit,) pentru unii drept cauze constituie pentru altii efect şi invers. Concluzia este că
• ariile specializate pentru vorbire din creier. atunci când comunicăm, participăm cu întreaga noastră experienţă anterioară şi nu
Cel mai cunoscut reprezentant al teoriilor nativiste ale limbajului este Noam avem o cauză unică pentru fiecare replică pe care o dăm celorlalţi: efectul unei
Chomsky, care încearcă să explice structurile lingvistice de suprafaţă descrise comunicări depinde de conţinutul comunicărilor anterioare.
înaintea lui de Saussure şi Sapir. Ei au încercat să demonstreze faptul că unităţile Axioma 8: „ Comunicarea este ireversibilă ". Odată emis, mesajul produce
lingvistice de baza intră în relaţii specifice între ele şi chiar cu realităţile întotdeauna efecte: direct sau indirect, mai rapid sau mai târziu, pe termen scurt sau
extralingvistice (semnale, simboluri, integrându-se în construcţii mult mai de durată, în cazul unei dispute în care am aruncat cuvinte grele, urmează regretele
complexe (sintagme, paradigme, produse gramaticale). Munca lui Chomsky a fost şi apoi în mod firesc încercăm să ne ameliorăm situaţia. Dar cu toate că încercăm să
deosebit de important, lingvistul propunându-şi chiar de la început scopuri bine ne retragem cuvintele, să prezentăm scuze, efectele nu pot fi anihilate niciodată
determinate. Printre acestea amintim: complet De aceea este necesar un autocontrol cât mai strict asupra propriului
l.de a găsi acele structuri non-aparente ale vorbirii (numite de el structuri comportament comunicational.
profunde) în stare de a explica structurile de suprafaţă; Axioma 8: „ Comunicarea presupune raporturi de forţă şi ea implică
2. de a stabili regulile care transformă structurile profunde în structuri de tranzacţii simetrice sau complementare" Realizarea unei egalităţi depline a
suprafaţă; partenerilor interacţiunii comunicationale este practic imposibil de atins. Conform
3.de a demonstra că limbajul este înnăscut. specialiştilor, avem două tipuri principale de interacţiuni: tranzacţionale şi
Chomsky s-a orientat spre dezvoltarea regulilor de transformare a personale. In cele dintâi, rolurile participanţilor rămân neschimbate pe întreg
structurilor profunde în structuri de suprafaţă, constituind ceea ce s-a numit ulterior procesul comunicării (M. Dinu, 1997, după Lupu, Zâne, 1999). Este cazul relaţiei
gramatica generativă. Trecerea de la gramatica sintagmatică de suprafaţa la cea profesor-student la cursuri, a relaţiei vânzător-cumpărător pe durata negocierii, a
generativă şi transformaţională a reprezentat o adevărată revoluţie în ceea ce relaţiei medicului cu pacientul pe timpul consultaţiei, relaţii în care rolurile rămân
priveşte conceperea limbajului, ea atrăgând atenţia psihologilor de a studia nu doar fixe şi inegale in procesul comunicării. Interacţiunea personală (cea dintre prieteni,
comportamentul verbal în expresia lui internă, ci si reprezentările mentale soti, colegi) nu presupune dispariţia rolurilor, ci numai fluidizarea lor. Partenerii pot
psiholingvistice pe care comportamentele verbale le reflectă. schimba cu uşurinţă rolurile (pot trece din rolul victimei în cel al persecutorului),
ajungând pe rând în poziţia dominantă, dirijând interacţiunea în direcţia dorită. Sunt

60 57
simetrice actele comunicative de acelaşi tip: când la iritare se răspunde cu iritare, la
zeflemea cu zeflemea etc. Când, de exemplu, iritării i se răspunde cu răbdare şi
6. COMUNICAREA VERBALĂ
calm, asistăm la complementaritatea raporturilor de comunicare. Dezvoltarea limbajului a făcut posibil progresul oamenilor. Limbajul, ca
Axioma 9: „ Comunicarea presupune procese de ajustare şi de acordare ". formă a comportamentului uman, a avut consecinţe profunde asupra indivizilor şi
Datorită polisemiei termenilor utilizaţi de vorbitori, a necoincidenţei sensurilor societăţii, fiind un important factor pentru evoluţia umană.
atribuite de interlocutori trebuie aduse clarificări suplimentare pentru a se putea în câmpul semantic al noţiunii de limbaj intră atât limbaje naturale, adică
realiza o comunicare clară. Acest lucru presupune că aceloraşi termeni, precum şi limbile formate în procesul comunicării sociale, cât şi limbajele artificiale,
diferenţelor dintre experienţa lingvistică şi cea de viaţă a acestora, este necesară construite de om în procesul cunoaşterii ştiinţifice. Unii autori fac distincţie între
racordarea acestor experienţe şi a câmpurilor semantice ale comunicatorilor în limbă - fenomen social de comunicare prin mijloace lingvistice (fonetice, lexicale şi
scopul realizării unei comunicări eficiente. Acest acordaj, ce presupune gramaticale) şi limbaj - mecanismul psihic individual, constituit ontogenetic, de
acomodarea cu codurile de exprimare ale celorlalţi, este cu atât mai dificil, cu cât utilizare a limbii. Noi folosim termenul de limbaj în ambele sensuri, în funcţie de
interlocutorii se cunosc mai putin între ei, cu cât experienţele lor (de viaţă, context. Deşi limbajele artificiale (formale) se bucură de o atenţie sporită în ultimii
profesionale, culturale, lingvistice) sunt mai diferite (este, de exemplu, cazul ani şi din partea psihologiei, mult mai imense au fost eforturile pentru analiza
conflictului dintre generaţii). psihologică a limbajului natural. Asupra acestor aspecte ne vom opri în continuare,
Axioma 10: „Comunicarea îşi demonstrează intenţionalitatea". Atât în desemnându-le simplu prin termeni de limbă - limbaj.
comportamentul, cât şi în cuvintele partenerilor de comunicare se pot descifra
anumite atitudini, motivaţii ce ne conduc la ideea că individul uman poate transmite
ceea ce vrea, când vrea şi în modul care îi este propriu. Cu alte cuvinte, în Limbă - limbaj - limbaj verbal
comunicare există o anumită intenţionalitate. Acest lucru înseamnă că „un mesaj
este transmis de emiţător (E) către o altă persoană, receptor, (R), atunci când Limba
mesajul este considerat de (E) ca o potenţială sursă de satisfacţie prin cunoaşterea
reciprocă a informaţiei. Deci (E) acţionează astfel ca şi cum propriile sale obiective Limba este totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice, lexicale si
ar fi servite de faptul că atât el cât şi receptorul dispun, după transmiterea gramaticale) ce dispune de o organizare ierarhică potrivit unor reguli de ordonare.
mesajului, de aceeaşi informaţie... Ceea ce contează, este emisia intenţionată de Ea este un sistem închegat de semne (cuvinte) şi de reguli gramaticale stabilite
mesaje, comunicarea orientată spre un scop, susţinută, din punct de vedere social-istoric. în raport cu individul, ea este un dat obiectiv. Ea depinde nu de
psihologic, de anumite motivaţii şi atitudini ale emiţătorului" (P. Golu, 1976; p. existenţa în sine a individului, ci de existenta colectivităţii umane, a poporului, a
134). Egalizarea informaţiei reprezintă, deci, un mod de legătură între emiţător şi naţiunii. Din acest punct de vedere, ea este extraindividuală.
receptor, un mijloc de satisfacere a anumitor trebuinţe.
Axioma 11: Comunicarea este flexibilă şi poate duce la uniformitate. Limbajul
Importanţa acestei caracteristici este relevată de caracterul interactiv pe care un act
de comunicare îl presupune. Nu poate fi ignorată aici necesitatea flexibilităţii ca o în ceea ce urmează ne vom rezuma la a prezenta puncte de vedere şi
caracteristică a partenerilor de comunicare, în ceea ce priveşte uniformitatea, atitudini cu privire la ceea ce limbajul poate să însemne pentru viaţa individului.
aceasta este dată de faptul că, în cele din urmă, comunicarea poate duce la O definiţie unanim acceptată ne plasează limbajul drept unul dintre
instalarea unei uniformităţi pe plan cognitiv, pe planul atitudinilor şi mijloacele specific umane, cel mai frecvent folosit în comunicarea interumana. Este
comportamentelor manifestate, indivizii continuând să se influenţeze unii pe altii. considerat un fel de vehicol ce transportă intenţii, atitudini.
Totodată, limbajul este şi un tip aparte de conduită a individului, şi anume,
de conduită verbală, ce implica activităţi diverse (vorbire, ascultare, schimb de idei,
reţinerea mesajelor sonore, reproducerea sau traducerea lor). De asemenea,
conduita verbală se subsumează unei familii mai vaste de conduite şi anume
conduitelor simbolice (desen, gesturi, scris, diverse alte coduri). Limbajul, ca
facultate inerenta şi specifică speciei umane, constituie tocmai expresia şi realizarea
conduitelor verbale.
Studiul limbajului presupune investigarea unor probleme cum ar fi:
perceperea limbajului, înţelegerea discursului, memorizarea frazelor şi a textelor,
achiziţia şi producerea limbajului. Acesta este motivul pentru care psihologii au
început studiul limbajului cu investigarea relaţiei dintre fenomenele externe ale

58 59
eficientizarea aspectelor vulnerabile, dar şi a celor la care se poate apela în Cea de-a doua iniţiativă a lui Chomsky a fost aceea de a face între conceptul
siguranţă, în această direcţie se are în vedere CE se spune şi CUM se spune. de competenţă lingvistică şi conceptul de performanţă lingvistică. Ideea este
Aşadar, trebuie să identificăm corect nevoile partenerilor angajaţi în actul de următoarea: în limbajul vorbit al unui individ există fraze gramaticale, dar şi fraze
comunicare. Identificarea acestor nevoi atrage după sine şi selecţionarea negramaticale, întrebarea 1-a care lingvistul a căutat răspuns a fost: cum ar putea fi
informaţiei semnificative din noianul de informaţii existent. Astfel, un act de diferenţiate acestea? Chomsky oferă ca soluţie recurgerea la intuiţia subiectului, la
comunicare reuşit presupune: conştiinţa lui implicită, adică la capacitatea lui intrinsec-ideală de a produce şi
- adecvarea masajului la scopul comunicării (informare; influenţare; înţelege fraze în acord cu „forma" limbii, de a aprecia gradul de devianţă al unui
descriere de stări emotive etc.); enunţ în raport cu o „bună formă". Chomsky merge mai departe şi îşi mai propune
- tipul relaţiei dintre parteneri (oficial-neoficial; încredere-neîncredere; un nou scop, acela al analizei competenţei lingvistice a subiectului vorbitor.
ostilă-prietenească etc.); Competenţele lingvistice ale subiectului vorbitor reprezintă o proprietate esenţială a
- conştientizarea nevoilor emiţătorului în comunicare pentru adaptarea spiritului uman. Ele constau în cunoaşterea de care dispune subiectul, în domeniul
mesajului la acestea; verbalului, de la noţiunile de gramatică, ce presupun cunoaşterea unui sistem de
- estimarea nevoilor receptorului adaptând mesajul în acest sens; reguli şi norme la noţiuni şi până la cele de lingvistică generală şi psiholingvistică.
- nivelul de cunoştinţe al emiţătorului (E) şi receptorului (R) privind Performanţa lingvistică este definită ca fiind capacitatea subiectului de a pune în
mesajul şi adaptarea corespunzătoare a mesajului; practica sistemul de reguli, în funcţie de diverse situaţii şi împrejurări. Conceptul de
- interesul manifestat de emiţător (E) şi receptor (R) faţă de subiectul competenţa este studiat de lingvistica, iar cel de performanţă de psiholingvistică.
mesajului; Cea de-a treia idee esenţială pentru care a militat Chomsky în cadrul
- atitudinea pozitivă / negativă a E faţă de R şi viceversa; psihologiei limbajului este cea care se referă la considerarea limbajului (mai ales a
- corelarea mesajului cu timpul alocat de interlocutori; structurilor profunde şi a competenţei lingvistice) ca fiind înnăscut. Această teorie
- respectarea normelor impuse de sistemul socio-cultural al se bazează pe următoarele explicaţii:
interlocutorului. Conform concepţiei lui D.K.Berlo (The Process of • la naştere, creierul omenesc este înzestrat cu o structura nervoasă
Communication, 1960), specifică, ce are capacitatea de a realiza structuri lingvistice complexe;
în cadrul unei societăţi există numeroase sisteme socio-culturale în care activează • creierul omenesc se maturizează la fel ca alte organe (inima, ficatul,
anumite „norme" nescrise de care emiţătorul trebuie să fie conştient şi să tină plămânii etc.). Totuşi, în cazul lui este mai nimerit să vorbim despre creştere, de
seama pentru emiterea corectă a mesajului. dezvoltare şi de construcţie;
Limbajul verbal reprezintă una din formele de manifestare ale funcţiei • maturizarea creierului se produce prin developarea în sens fotografic a
semiotice deoarece acesta a apărut ca urmare a supunerii funcţiei semiotice la unor structuri deja existente şi nicidecum prin învăţare. Argumentul imbatabil în
rigorile comunicării sociale. Limbajul verbal apare la intersecţia funcţiei semiotice favoarea acestei teze 1-ar constitui localizarea centrului limbajului, care pledează
cu comunicarea. El este acel tip de limbaj care satisface în chipul cel mai adecvat pentru specificitatea ereditară.
cerinţele ambelor procese. Funcţia comunicativă a acestuia spune că orice limbaj In concluzie, Chomsky consideră că omul se naşte predispus să înveţe
apare ca răspuns al necesităţilor de comunicare între oameni (ex. limbajele limbajul în anumite moduri. Regulile lingvistice sunt mult prea complexe pentru ca
naturale) sau între om şi maşină (ex. limbajele de programare). să poată fi învăţate de către copiii singuri, cu ajutorul unei inteligente generale.
In figura alăturată (Figura nr. 7) este redată - după W. Meyer-Eppler Dimpotrivă, arată el, copiii sunt ajutaţi de o înţelegere înnăscută a aspectelor limbii
-schema grafică a comunicării interumane. Distingem în această schemă (este vorba despre regulile gramaticale) comune tuturor limbilor. De asemenea, ei
următoarele elemente: emiţătorul (E) şi receptorul (R); între cele două puncte (sursă sunt ajutaţi de un ghid înnăscut care facilitează achiziţionarea regulilor unice ale
şi destinatar) distincte în spatiu sau timp, se interpune canalul sau calea de limbajului specific unei culturi. Acestea sunt numite de Chomsky mijloace de
comunicare. achiziţie ale limbajului. O facultate de limbaj determinată genetic, precizează o
Permutaţii codare stract .
Emiţător al Receptor
comu
nicări
i
uman
e
Fi
gu
ra
7.
M
od
elu
l
ab
anu ste profunde, cu
mit gram gramaticile ei
ă atici generative este
clas pe primordială în raport
ă baza cu cognitia. Deşi,
de datel concepţia lui Chomsky
gra or a avut un veritabil rol
mat limit catalizator în evoluţia
ici ate ştiinţelor
om care comportamentului
ene îi verbal şi a ştiinţelor în
şte sunt general (din punct de
acc acces vedere psihologic,
esi ibile. pedagogic şi nu
bilă Pentr numai), totuşi, ea este
. u una restrictivă.
Co Cho Chomsky pierde din
pilu msky vedere faptul că
l îşi , dezvoltarea cognitivă
va lingv şi cea a limbajului
îns istica sunt interactive.
uşi cu
una struct
din urile
ace ei 61
Acest minus care i s-a adus teoriilor lui Chomsky, ne permite să facem îşi construieşte mai întâi imaginile mentale (reprezentările), apoi simbolurile şi, în
trecerea la teoriile behavioriste şi constructiviste care spun că limbajul poate fi sfârşit, semnele vorbirii. Crearea semnificaţiei este indisolubil legata de activitatea
învăţat. cognitivă. Trecerea de la inteligenţa actională (senzorio-motorie) la^ inteligenţa
operaţională (reflexivă) se face în mod firesc, fără rupturi majore, în final, se
Teoriile învăţării limbajului ajunge la adaptarea corespunzătoare a individului la solicitările mediului.
Teoriile învăţării limbajului au fost dezvoltate de behaviorişti şi în 1975 a avut loc o celebră dispută între Piaget şi Chomsky, cunoscută sub
constructivişti. Potrivit lor, limbajul nu este în mod special diferit de orice altă denumirea de controversa dintre inneism si constructivism. Concepţia lui Chomsky
formă a comportamentului. duce către o serie de bizarerii:
Teoriile din cadrul behaviorismul tradiţional, a cărui reprezentant este at fiind faptul că limbajul este cuprins în genomul individului, acesta şi-1
Watson, pun accent pe elemente de gen stimul - reacţie. Skinner vine şi adaugă un poate însuşi chiar în condiţiile unei educaţii limitate;
al treilea element şi anume întărirea sau recompensa. Aceste trei elemente 2. toate ipostazele posibile despre regulile ce tin de limbaj şi pe care copilul
interactionează în maniera următoare: stimulul care acţionează asupra organismului ar putea să le inventeze sunt excluse din moştenirea genetică;
oferă ocazia producerii unei reacţii. Aceasta poate produce un răspuns, iar S.limbile vorbite sunt, în toate privinţele, în toată lumea, aceleaşi;
răspunsul este de a fi întărit Dacă se produce întărirea pozitivă a reacţiei, se 4.mediul joacă, in cel mai bun caz, un rol declanşator, el având un rol
instalează un proces de discriminare şi stimulul devine un agent susceptibil de a minim în elaborarea cunoştinţelor.
face să apară răspunsul. Acesta este tipul de interacţiune pe care Skinner îl numeşte Acestor concluzii, Piaget le opune altele mult mai realiste:
operant. 1.structurile cognitive ale intelectului se construiesc printr-o organizare de
Comportamentul verbal este un asemenea comportament operant, acţiuni succesive exercitate asupra obiectelor; (deşi nu crede în existenţa
achiziţionat prin condiţionarea operantă şi folosit ca un instrument pentru a opera în structurilor cognitive înnăscute ale inteligentei, acceptă ideea că funcţionarea
mediul înconjurător, într-o astfel de manieră, încât sa se achiziţioneze o întărire a inteligenţei implică mecanisme nervoase ereditare, mecanisme care
stimulului, în explicarea comportamentului verbal, trebuie să se tină seama de sunt
variabilele situationale susceptibile de a întări răspunsul, de istoria întăririlor în insuficiente pentru explicarea genezei şi evoluţiei comportamentului uman);
contextul grupului social din care face parte individul sau de îngrădirile genetice ale 2. există o inteligenţă general umană care este aptă să transforme în
speciei sale. realitate potentele organizatoare elementare ale creierului, în diferite forme din ce
Aşadar, limbajul nu doar că este achiziţionat în timpul vietii individului, dar în ce mai complexe. Principiile după care se conduce Piaget sunt ,fninimwn
se şi învaţă. El trebuie ajutat prin condiţii şi mijloace specifice. deperformare" si ,jnaximum de autoorganizare".
Dacă la Chomsky esenţial era ceea ce el numea language - acquisition
-device, adică LAD, în viziunea behavioriştilor şi a reprezentanţilor teoriilor Limbajul verbal
învăţării sociale, important este sistemul de suport pentru achiziţia limbajului
language-aqumtion support-system, adică LASS. Atunci când vorbim despre limbajul verbal, trebuie să luăm, obligatoriu, în
Contribuţia cea mai semnificativa pe direcţia ilustrării caracterului dobândit calcul principalul instrument prin care acesta funcţionează: limba, în acest sens,
al limbajului a adus-o, însă, Piaget, adept al modelului auto-organizării psihicului. Ferdinand de Saussure în Curs de lingvistică generală (Cours de linguistique
Fără a intra în amănunte, amintim că trei concepte sunt esenţiale pentru întreaga generale, 1922) a fost cel care a evidenţiat, pentru prima dată, distincţia dintre
teorie piagetiană: limbă (Langue) şi vorbire (Parole), în concepţia lingvistului francez, limba
l.interacţionism (care se referă la relaţiile de interacţiune reciprocă între constituie un sistem existent în mod virtual în conştiinţa unei comunităţi lingvistice
organism şi mediu, respinge unilateralitatea teoriilor behavioriste care privilegiază determinate. Acesta se manifestă sub forma unui ansamblu de convenţii adoptate
mediul, dar şi teoriile preformiste, ce acordau o prea mare atenţie structurilor de corpul social, care permite indivizilor exercitarea facultăţii limbajului.
interne ale organismului); Actualizarea limbii se realizează sub forma vorbirii, ce constituie cea de a doua
onstructivism (ce vizează doua aspecte esenţiale: pe de o parte, rolul latură a limbajului - şi anume latura concretă, de manifestare practică a
activ al organismului, pe de altă parte, caracterul progresiv al elaborării structurilor posibilităţilor lingvistice ale indivizilor. Vorbirea are un caracter individual, în timp
cunoaşterii, inclusiv a limbajului); ce în limbă predomină componenta socială.
3. echilibrul (ce cuprinde sistemele reglatoare care permit acţiunea Fiind instrument, dar şi formă concretă de manifestare, în cadrul limbajului
organismului împotriva factorilor perturbatori şi reechilibrarea structurilor interne). verbal, limba reprezintă un cod ce trebuie cunoscut şi stăpânit de partenerii la
Ipoteza piagetiană esenţială în ceea ce priveşte natura şi originea limbajului comunicare, altminteri, transmiterea de informaţii nu se poate realiza. Astfel prin
este continuitatea funcţională între sistemele reprezentative şi cele de tratare a limbajul verbal, ce îi este caracteristic, comunicarea umană depinde de folosirea
informaţiilor. Subiectul, datorită perfecţionării sistemelor de tratare a informaţiilor, limbii/a codului lingvistic care, în manifestarea sa, este deseori vag, imprecis, şi nu
lipsit de capcane. Pentru realizarea unei comunicări optime se impune

62
directe, în schimb disfemismele (exprimările dure, jignitoare) induc în mod clar în Pentru ca informaţia să treacă prin acest canal, ea trebuie redată într-o formă
comunicare un caracter negativ, evitarea lor fiind recomandabilă. aptă de transmisie. Mesajul trebuie deci transpus într-un cod (sistem de semne) care
e) realizarea unei utilizări corecte a sensurilor conotative faţă de cele să fie comun cel putin în parte emiţătorului şi receptorului. In schema de mai sus,
denotative ale cuvintelor. Sensul denotativ exprimă înţelesul direct, ce serveşte la această relaţie este redată de cele două cercuri secante: unul din cercuri (Re) indică
identificarea obiectului sau noţiunii, în timp ce sensul conotativ are o natură repertoriul emiţătorului, iar al doilea (Rr) - repertoriul receptorului. Partea haşurată
evaluativă determinată de contextul în care este folosit cuvântul cât şi de folosirea marchează repertoriul comun.
individuală de către emiţător, întrucât sensul conotativ reprezintă o reflectare a Aşa cum s-a arătat, comunicarea presupune un cod interiorizat comun, care
valorilor şi percepţiilor individuale, cuvintele trebuie atent selecţionate şi adecvate este în mod curent limba, împreună cu mijloacele verbale de exprimare: gesturile,
situaţiei în aşa fel încât un sens denotativ să nu transmită în mod neintenţionat un mimica, mişcarea şi atitudinea corpului, organizarea spaţială a comportamentului.
sens conotativ ofensator / contradictoriu aşteptării receptorului, influenţând astfel Un asemenea cod este rezultatul unei evoluţii istorice (şi ontogenetice) comune.
comunicarea într-un sens negativ. Limba constituie codul fundamental.
f) folosirea adecvată a exprimărilor pozitive faţă de cele negative. Este de într-un sistem de comunicare, la punctul de destinaţie (R) mesajul urmează
aşteptat ca o afirmaţie pozitivă să creeze un impact pozitiv asupra receptorului să se retransforme în forma sa originală (informaţie, idee, concept etc.). Evident,
(deşi implicaţiile sale pot avea şi un caracter negativ) a cărui eficienţă între parteneri, „circulă" mesajul, acesta fiind purtat de undele sonore, textul tipărit,
funcţionează numai în funcţie de capacitatea de percepere a receptorului, mimica, gesturile. Mesajul trebuie descifrat cu o distorsiune sau pierdere minimă.
(de exemplu: De notat că orice emiţător uman este „programat" în mod normal şi ca receptor,
„Reprezentantul nostru vă va vizita săptămâna viitoare" implică sensul negativ că situaţia curentă în viaţa de toate zilele fiind aceea de dialog.
reprezentantul nu va putea efectua vizita până săptămâna viitoare), în cazul în care Dată fiind gama atât de întinsă a mijloacelor de comunicare - cuvânt, gest,
un sens negativ poate fi decelat într-o afirmaţie pozitivă, este preferabil ca mimică, postură corporală etc. - după unii autori comunicarea şi comportamentul
realitatea să fie exprimată simplu şi direct, uneori prin introducerea unor cuvinte devin practic sinonime. Intr-o asemenea optică, orice comportament capătă - în
cu sens negativ (regretăm, din păcate, ne pare rău etc.). procesul interacţiunii - valoare de mesaj. Este însă mai corect să legăm
g) folosirea adecvată a structurilor gramaticale este esenţială şi aici putem comportamentul de comunicare, de utilizarea unui cod. Un gest care constituie prin
menţiona printre altele preferinţa pentru utilizarea diatezei active, mai dinamică şi el însuşi o informare - în loc să fie un semn care trimite la altceva - poate fi numit
mai clară decât cea pasivă, acordul verb-subiect/pronume etc., care încălcate pot comportament informativ. El este un mod de interacţiune, dar nu este o
produce neînţelegerea mesajului, realizarea unor construcţii paralele etc. comunicare. Comportamentul este comunicativ când participă la un cod.
h) unitatea, coerenţa mesajului, legătura între idei, organizarea ideilor sunt
cerinţe la fel de importante pentru construirea sistematică a mesajului în ansamblul 63.1. Formele limbajului verbal
său, ca produs final al comunicării într-un tot unitar. Comunicarea în forma sa Analiza limbajului în contextul activităţii generale de comunicare
verbală este de o mare complexitate, iar realizarea unui mesaj cu adevărat eficient interumană a dus la delimitarea unor forme particulare în care se manifestă:
nu se produce de la sine, ci este rezultatul strădaniei emiţătorului, a unei discipline limbajul extern şi limbajul intern.
riguros exersate şi a unei însuşiri adecvate a codului lingvistic. Limbajul extern este adresat cu precădere unor destinatari din afară. El se
Comunicarea scrisă implică formulări definitive, exclude negocierea realizează în două forme: limbajul oral si limbajul scris.
sensurilor între emiţător şi receptor (care pot fi separaţi în spaţiu şi timp), este Limbajul oral rezultă din succesiunea selectivă, structurată după reguli
logică, precisă şi suficientă sieşi. logico-gramaticale, a sunetelor articulate, produse de aparatul fonator. După
specificul schemei de comunicare, limbajul oral se realizează în trei variante:
6.6. Limbajul oral solilocviu, monolog şi dialog.
Solilocviul înseamnă vorbirea cu voce tare cu noi înşine. In mod normal,
Se caracterizează printr-un registru mai larg de manifestări, prin intervenţia aceasta formă se întâlneşte la copii (până la 5 ani). La adult, vorbirea cu sine însuşi
factorilor extra şi paralingvistici care-1 însoţesc, prin influenţa decisivă a cadrului apare doar situational sau în stări patologice.
situational în care se desfăşoară comunicarea. Cuvântul rostit are o forţă de sugestie Monologul presupune existenta unui destinatar extern, care să recepteze
mai mare decât cel scris, fiind generator în anumite condiţii chiar de efecte fluxul mesajelor fără a replica după fiecare secvenţă, ci doar la sfârşit. De regulă,
hipnotice. De fapt, hipnoza se realizează prin acţiunea sugestivă a cuvintelor rostite, monologul este centrat pe o anumită temă, şi el are ca obiectiv informarea
în situaţia în care cuvintele hipnotizatorului trebuie să devină singurele semnale de auditoriului.
comunicare, iar toţi ceilalţi stimuli să reprezinte zgomotul de fond. în cadrul Dialogul este forma cea mai frecventă de realizare a limbajului oral. El se
relaţiilor interumane, limbajul oral capătă particularităţi şi nuanţe în funcţie de desfăşoară prin alternarea poziţiilor celor doi termeni ai relaţiei de comunicare şi
sexul, vârsta şi statusul social al interlocutorilor. In perioada adolescenţei, limbajul are caracter de schimb reciproc de mesaje. Dialogul poate fi structurat şi liber-
este impregnat de funcţii emotional-expresive, ludice, interpretative şi persuasive.

68 65
situaţional. în primul caz, dialogul se axează pe o problemă anume, şi prin el se fonator), cât şi în plan psihologic (el are o manifestare personală şi diferită de la
urmăreşte ajungerea la un acord, consens sau rezultat final. Dialogul liber se individ la individ. Chiar dacă materialul limbii este acelaşi, diferă selecţia şi
încheagă şi se desfăşoară spontan. dispunerea cuvintelor în fraza, fiecare act de comunicare caracterizându-se printr-
Limbajul scris se realizează prin codarea mesajelor orale în formă grafică. un „coeficient personal"; extrem de ilustrativă pentru caracterul individualizat
Din punct de vedere ontogenetic se constituie mai târziu decât cel oral, printr-un psihologic al limbajului este definiţia data limbajului de Rubinstein: Jimbajul este
proces de instruire în care copilul trebuie să diferenţieze literele şi să le lege în limba în acţiune ";
cuvinte. Limbajul scris are două verigi care se constituie paralel: cititul şi scrierea. b. dacă limba este extraindividuală, limbajul este mijlocul de vehiculare al
El se realizează după clasata patra şi are un grad mare de dificultate datorită limbii, el presupune transformarea elementelor limbii în elemente proprii, ori
regulilor logico-gramaticale. în cadrul limbajului scris apar procedee stilistice care pentru aceasta este necesară conştientizarea laturii fonetice, grafice şi semantice a
măresc latura expresivă. El depinde de nivelul general de instruire şi cultură al cuvintelor, trecerea de la structuri semantice simple (cuvinte izolate) la structuri
subiectului. semantice complexe (propoziţii, fraze, discursuri, texte). Cele două noţiunii se
Specificul psihologic al limbajului. Limbajul reprezintă modul în care se diferenţiază în funcţie sfera lor: comunicarea, dat fiind că se realizează nu doar prin
asimilează, se integrează şi funcţionează limba la nivel individual. El se mijloace verbale, ci şi nonverbale, are o sfera mai larga decât limbajul care este o
subordonează activităţii de comunicare, comportamentului semiotic, dar şi celui comunicare verbală, realizată prin mijloace lingvistice. Limbajul depăşeşte limitele
psihologic. Din punct de vedere psihologic, funcţia semiotică exprimă capacitatea comunicării propriu-zise, desfăşurându-se, într-un fel sau altul, şi atunci când nu
parţial înnăscută, parţial dobândită a omului de a folosi semen ca înlocuitori ai are loc comunicarea interumană (deci limbajul continuă să funcţioneze şi atunci
obiectelor. Ca modalitate de realizare a comunicării, limbajul verbal nu posedă un când omul nu comunică cu nimeni).
conţinut reflectoriu propriu fiecare cuvânt sau propoziţie obiectivează şi exprimă La rândul ei, comunicarea depăşeşte limitele limbajului verbal, angajând o
conţinuturi senzorial - perceptive, notionale, emoţionale, motivationale, motorii. serie de comportamente specifice ale vieţii psihice a omului (imitaţia,
Din punct de vedere psihologic, limbajul verbal devine mediator al diferitelor contaminarea, competiţia etc.).
funcţii şi procese conştiente şi subconştiente, el făcând posibilă structurarea
comportamentului verbal. Metacomunicarea şi limbajul verbal
Diferenţierea între limbă şi limbaj Metacomunicarea se referă la modalitatea de a sugera un mesaj practic
neexprimat, ca atare. Metacomunicarea apelează la tonul limbajului verbal, dar fără
Diferenţa se poate face prin criterii cum ar fi: istoric, ontogenetic, a transmite o informaţie în accepţiunea cunoscută. Limba include numeroase
instrumental-funcţional. elemente ce pot fi considerate ca făcând parte din metacomunicare, şi, odată
Din punct de vedere istoric, limbajul precede limba. Aceasta se constituie conştientizate, ele pot contribui la îmbunătăţirea comunicării. Specialiştii le
pe baza dezvoltării aparatului fonator şi pe măsura obiectivării structurilor consideră a fi cele mai importante pe următoarele:
limbajului. Iniţial, limba există şi se manifestă în forma limbajului oral a)^ alegerea cuvintelor potrivite poate contribui la realizarea unui mesaj
interindividual. Treptat însă, limba se va detaşa relativ de limbaj, constituindu-se pozitiv, în acest sens, se recomandă eliminarea cuvintelor cu sens negativ,
într-o entitate specifică, obiectivată prin semne grafice si reguli logico-gramaticale. înlocuirea lor cu altele pozitive, evitarea pleonasmelor, a abundenţei de sinonime,
Din punct de vedere ontogenetic, limba precede limbajul, ea prezentându- cu alte cuvinte a exprimării ce tinde mai mult să impresioneze decât să exprime.
se individului ca o realitate obiectivă, pe care el trebuie s-o cunoască şi s-o b) realizarea unui raport echilibrat între exprimarea abstractă şi cea
asimileze pentru a putea intra în relaţie adecvata de comunicare cu semenii. concretă. Opţiunea pentru un nivel ridicat de abstracţiuni poate produce o
Din punct de vedere instrumental-funcţional, limba constituie o mulţime diminuare a eficienţei mesajului prin neînţelegerea sau receptarea eronată a
de bază, constituită din următoarele elemente: acestuia de către receptor. De asemenea, un mesaj exprimat la un nivel prea
• Alfabetul (literele cu ajutorul căruia se formează alfabetul) concret poate deveni neinteresant pentru un receptor avizat. Aşadar, trebuie să
• Repertoriul de combinaţii (vocabularul), existe o adaptare perfectă la nivelul situatie/receptor.
• Regulile gramaticale (care definesc modul de combinare al elementelor c) folosirea adecvată a jargonului. Deosebit de eficient în
vocabularului). cadrul
în aceasta înfăţişare, limba este un instrument de comunicare potenţial. comunicării între specialişti, folosirea vocabularului specific unui anumit jargon va
Zlate susţinea că sunt cel puţin două diferenţieri existente între limbă şi limbaj: deveni un mesaj criptic pentru nespecialişti intimidându-i şi blocând comunicarea.
a. în timp ce limba este un fenomen social (elaborată de societate şi nu de d) folosirea prudentă a eufemismelor/disfemismelor. Substitute ale unor
fiecare individ în parte), limbajul este un fenomen individual, individualizarea lui cuvinte ce ar putea fi considerate ofensatoare, eufemismele încurajează o
realizându-se atât în plan fiziologic (datorată unor particularităţi ale aparatului comunicare pozitivă, dar abundenţa lor poate goli comunicarea de conţinut, făcând-
o pretenţioasă şi îndepărtând-o de ceea ce înseamnă eficienţa unei comunicări

66 67
Un alt model de comunicare ne-o prezintă pe aceasta drept o „acţiune". în adolescenţă, aceste funcţii se dezvoltă şi se diversifică în strânsă dependenţă de
Aceasta însufleţeşte două terminale: „A" Şi ,3"- Prin „terminal" înţelegem un punct statusul social. La bătrâneţe, vorbirea expozitivă începe să fie utilizată mai putin,
care emite, şi altul care primeşte şi retransmite comunicaţii, în funcţie de aceste devenind mai activ limbajul interior. Uneori apare şi mania de a vorbi singur, chiar
două unităţi şi de relaţiile care se stabilesc între ele, se petrec următoarele procese: şi pe stradă. Pot apărea reticenţe de utilizare a limbajului oral, fie datorită unor
• Pentru a exista o comunicare este necesar ca în „A" sa existe o intenţie deficienţe mnezice, fie pierderii interesului pentru diferite subiecte. Situaţiile de
care se va transforma la „B" în atenţie, iar pentru a se realiza o comunicare este comunicare influenţează într-o măsură considerabilă utilizarea limbajului verbal, în
necesar ca în „B" să apară o duplicare a ceea ce s-a întâmplat în „A". cadrul lor distingem ca elemente esenţiale: rolurile sociale, cadrul fizic, cadrul
• Importanţa factorului duplicare poate fi exprimată şi prin faptul că între social, contextul lingvistic şi extralingvistic, precum şi momentul desfăşurării
.A'Xcauză) şi „B" (efect) trebuie să existe o înţelegere. Gradul de înţelegere comunicării între aceste elemente trebuie să existe o anumită compatibilitate pentru
defineşte j>remiza ca această comunicare bilaterală exista, concret, prin duplicare. ca relaţia de comunicare să se desfăşoare eficient, în funcţie de rolul jucat,
• In,,A"(efect) se realizează duplicarea a ceea ce a fost emis în ,,B"(cauză). vorbitorul alege anumite registre de vorbire. Spre exemplu, de un anume registru
în acest mod, comunicarea este înfăptuită şi nu există elemente care să fi avut utilizează, de exemplu, un părinte când vorbeşte cu un copil său şi cu totul altul
efecte negative. arunci când se adresează soţiei sau propriului şef. în funcţie de relaţia de rol
Dacă duplicarea nu se realizează corect, fie în „A", fie în „B", ciclul nu se (profesor-student, părinte-copil, medic-pacient, patron-salariat:.), vorbitorul alege
închide, în aceste condiţii va fi necesară o etapă ulterioară în care atât „A" cât şi registrele de vorbire adecvate, deduse din practica dală şi culturală, pe care le
„B" vor dori să încheie ciclul comunicării. Această comunicare neterminată va alternează în funcţie de rolurile pe care le adoptă, în comunicarea curentă,
genera în ambele părţi o dorinţă de răspuns. Individul care a aşteptat timp comunicarea prin limbaj verbal se împleteşte cu comunicarea prin mijloace
îndelungat un răspuns la semnalul sau va fi mulţumit să primească orice răspuns, ca nonlingvistice (gestuale, figurative). Mai mult, comunicarea umană poate atinge
remediu la sărăcia de mesaje recepţionate. performanţe superioare când se întemeiază pe modalităţi pararalingvistice, pe aşa-
Dacă mesajul din„A" nu poate fi duplicat în nici un fel în „B", mesajul nu numitele „expresii ale trăirii".
va fi recepţionat. Este ca şi cum „A" vorbeşte româneşte iar „B" înţelege doar
englezeşte, în acest caz, poate cei doi să se înţeleagă prin gestica comună care să 6.7. Mecanismul de funcţionare al comunicării:
genereze cauze, efecte şi duplicări. Mimica şi gestica poate să comunice adesea triada emiţător - mesaj - receptor.
foarte mult. Pentru a comunica trebuie să luăm în considerare diferite modalităţi
prin care putem atrage atenţia celui căruia dorim să-i comunicam ceva interesant
pentru noi, ceva ce prin duplicare şi înţelegere să devină interesant pentru el. Conform unei definiţii generice, comunicarea trebuie înţeleasă drept „un
în ceea ce priveşte noţiunea de limbă, Ferdinand de Saussure o defineşte, în proces de stabilire a unităţii sau multiplicităţii ideilor între emiţător şi receptor". (E.
cursurile sale de lingvistică (Cursul de lingvistică generală), ca fiind o „instituţie Graur, 2001, p.7) Altfel spus, comunicarea este un transfer de informaţie între cele
socială, sistem organizat de semne ce exprimă idei, ea reprezintă aspectul codificat două părţi ce au un rol activ în acest proces: emiţătorul şi receptorul. Comunicarea
al limbajului". Mai mult, Saussure doreşte o ştiinţă generală a tuturor limbajelor, a are un caracter complex întrucât obligă individul la un triplu proces: să recepteze
tuturor semnelor sociale: „Se poate concepe o ştiinţă care studiază viaţa semnelor în mesajul, să înţeleagă conţinutul acestuia şi să interpreteze modelul lui de
sânul vieţii sociale... o vom numi semiologie. Ea ne va învăţa în ce constau semnele prezentare. Pentru explicarea mecanismului general de comunicare au fost propuse,
şi ce legi le conduc." (F. de Saussure, 1998, p 29) de-a lungul vremii, mai multe scheme intuitive menite să-1 configureze şi să-1 facă
operativ. Teoria comunicării consideră comunicarea ca fiind modalitatea de
legătură în spatiu şi timp între un „obiect-sistem" şi mediul extern, ca sursa
6.8. Comunicarea digitală şi comunicarea analogică generatoare de semnale purtătoare de informaţie sau ca „transfer de informaţie.
Mesajul circulă de la sistem sursă (emitent) la un sistem receptor (destinatar).
Referindu-se la comunicare Jean Caune (Jean Caune, 1995, p.59) distinge Noţiunea de comunicare ne apare pe de o parte ca relaţie şi pe de alta ca proces.
două tipuri: comunicarea digitală şi comunicare analogică ce exprimă imagini A. Ca relaţie se defineşte ca legătură informaţională între doi termeni: sursa
diferite ale lumii. Limbajul digital funcţionează cu ajutorul unor unităţi concrete sau emitentul şi receptorul sau destinatarul.
cum ar fi, de exemplu, cifrele sau literele a căror semnificaţie este convenţională. Emiţătorul este sursa de informaţii de unde este generată ideea ce va fi
Modul comunicării digitale reprezintă un limbaj raţional, ştiinţific şi explicit. transmisă. Prin urmare, emitentul generează şi transmite semnale. Pentru a
Limbajul digital e calificat ca unul logic, analitic, definitoriu, cel analogic, transmite semnale, sistemul emitent trebuie să posede cel putin două stări distincte
dimpotrivă este unul metaforic. Potrivit limbajului analogic, semnul se află într-o (elemente, de ex„ litere).
relaţie de asemănare cu ceea ce el desemnează, cum ar fi harta geografică în raport Receptorul este destinatarul mesajului, iar acesta poate fi consumatorul ce
de analogie cu teritoriul pe care îl reprezintă. primeşte mesajul direct de la sursă sau prin diversele media. El este sistemul care

72 69
captează şi prelucrează semnalele transmise de emitent, modificându-şi sub (ambele sisteme sunt entităţi fizice neînsufleţite), biologică (vegetală, animală,
acţiunea lor starea iniţială. Calitatea în sine a comunicării este determinată de umană).
capacitatea de recepţie şi prelucrare a destinatarului. Dintre toate sistemele reale ce c. Latura semantică se va realiza dacă, atunci când emitentul transmite un
pot ocupa locul de destinatar, omul dispune de cea mai complexă capacitatea de mesaj, iar receptorul îşi modifică starea tezaurului său intern în concordanţă cu
recepţie şi de prelucrare-decodare. Ipostaza de emitent şi de destinatar nu au un conţinutul informaţional al mesajului. Pentru ca procesul de comunicare dintre
caracter invariant, ci unul relativ. Cei doi termeni îşi pot schimba reciproc locurile, emitent şi receptor să realizeze dimensiunea semantică, sunt necesare câteva
pe parcursul procesului de comunicare. condiţii fundamentale:
B. Ca proces, comunicarea se referă la ansamblul operaţiilor de codare- Astfel emitentul va trebui:
recodare-decodare, ce se aplică asupra alfabetului de bază (la nivelul sursei) şi • să organizeze transmiterea semnalelor în acord cu capacitatea de admisie
alfabetului-cod (la nivelul destinatarului) şi la succesiunea mesajelor care se şi de rezoluţie (prelucrare) a destinatarului;
transmit între emitent şi destinatar. Procesul de comunicare se caracterizează prin • să codifice mesajul cu un alfabet pe care să-1 posede şi destinatarul;
frecvenţa şi periodicitate, prin amplitudine sau intensitate, prin natura substanţial • să organizeze fluxul mesajelor în concordanţă cu regulile logico-
calitativă a semnalelor şi prin conţinutul mesajelor. Privit prin prisma teoriei gramaticale ale „limbii" în care se face codificarea.
generale a informaţiei, el ne dezvăluie 3 laturi: latura cantitativă, pragmatică şi La rândul său, receptorul trebuie:
semantică. • să cunoască limba în care se transmite mesajul;
a. Latura cantitativă se referă la condiţiile obiective, necesare pentru ca • să posede modelele tezaurizate ale combinaţiilor - cod prin care se
mesajul să poarte o minimă cantitate de informaţie. Această condiţie rezidă în transmit mesajele;
existenţa, la nivelul destinatarului, a unei stări de incertitudine în legătură cu sursa. • să dispună de operatori de comparare a combinatiilor-cod primite;
Volumul informaţiei emis la nivelul sursei este, de regula, mai mare decât cel
• sa posede experienţe anterioară în legătură cu mesajele primite.
înregistrat la nivelul receptorului. Astfel, comunicarea este supusă unor influenţe
Indicatorul comportamental concret care atestă realizarea laturii semanticii
perturbatoare ce pun în evidenţă mai multe situaţii:
îl constituie starea receptorului după primirea mesajului dat. Dacă reacţia sa
• situaţia ideală - nu există nici un factor perturbator; concordă cu conţinutul informaţional, latura semantică s-a realizat. Să luăm pe
• situaţia optimă - predominarea absolută a semnalului asupra zgomotului; fiecare dintre aceste aspecte şi să vedem cum se organizează.
• situaţie de maximă nedeterminare - prezenţa semnalului este egală cu cea Mesajul este unitatea de bază a comunicării ce transmite o informaţie, o
a zgomotului; idee care a fost codificată într-un simbol. Altfel spus, dincolo de mesajul literal sau
• situaţia critică - dominarea zgomotului asupra semnalului. denotat, pus în evidenţă prin descriere, există un mesaj „simbolic" sau conotat,
b. Latura pragmatică presupune stabilirea unei relaţii între mesajul emis de legat de cunoaşterea preexistentă şi împărtăşită de cel care face anunţul şi cititor.
sursă şi o anumită stare de necesitate a receptorului. Dacă mesajul respectiv Pentru ca mesajul să producă efectul dorit, trebuie respectate cel putin patru
contribuie la satisfacerea stării de necesitate atunci latura pragmatică s-a realizat. condiţii fundamentale pentru a obţine succesul în comunicare (I.M. Gafencu, 2004,
Prin unitatea celor două ipostaze ale sale - de relaţie şi de proces p.85):
-comunicarea pune în evidenţă câteva caracteristici: a. mesajul trebuie proiectat şi transmis astfel încât să capteze atenţia
• completitudinea - este dată de diferenţa dintre cantitatea de informaţie destinatarului;
emisă şi cea real transmisă destinatarului; cu cât această diferenţă este mai mică, b. mesajul trebuie să utilizeze simboluri care să fie comune atât experţilor
cu atât comunicarea este mai completă; sursei, cât şi destinaţiei, astfel ca sensul să poată fi receptat şi înţeles;
• promptitudinea se măsoară prin durata dintre momentul c. mesajul trebuie să trezească în destinatar conştiinţa existenţei unor
apariţiei trebuinţe, sugerându-i concomitent acestuia modalităţi de a le satisface;
necesităţii unui mesaj şi momentul receptării lui. O comunicare este considerată d. mesajul trebuie să sugereze o modalitate de a satisface aceste nevoi,
promptă dacă mesajele pe care le vehiculează pot fi încă folosite pentru atingerea adecvată grupului căruia îi aparţine destinatarul în acel moment
obiectivului reglării; Ce elemente reuneşte I.M. Gafencu (I.M. Gafencu, 2004, p.83) atunci când
• fidelitatea exprimă gradul de corespondenţă pe elemente de conţinut între încearcă să explice comunicarea vedem în următoarele enunţuri:
mesajul emis şi cel real transmis şi recepţionat de către destinatar. • rezultatul intenţionalităţii unui emiţător şi a unui receptor;
După contextul spatio-temporal în care se desfăşoară, comunicarea poate fi • rezultatul unor structuri internaţionale;
directă (faţă în faţă) şi indirectă (existentă unui mediator). • stări sau acţiuni reciproce şi comune;
După natura substanţial-calitativă a sistemelor relaţionale, comunicarea • actul de transmitere şi receptare.
poate fi: omogenă (ambele sisteme având aceeaşi natură substanţial-calitativă) şi R. Jakobson (1966, p23) a impus un model al funcţiilor limbii şi al
heterogenă (un sistem de o natură substanţial-calitativă, iar celălalt de o alta), fizică comunicării verbal-scripturale, în care factorii situaţiei de comunicare sunt:
emiţătorul, destinatarul, contextul, mesajul, canalul şi codul.

70 71
7. ROLUL ŞI IMPORTANŢA La rândul său, cercetătorul american Paul Watzlawick (P.
Watzlawick,1986, p30) face o distincţie între cele două moduri de comunicare
MESAJELOR NON-VERBALE ÎN diferite ca natură, dar strâns conectate: limbajul digital şi limbajul analogic. Prin
COMUNICAREA EVTERPERSONALĂ limbajul digital înţelegem limbajul conţinutului, adică modalitatea prin care un
produs este reînnoit şi este prezentat ca variabil, iar analogicul este limbajul relaţiei,
înţelegerea rolului şi a manifestării comunicării non-verbale a constituit prin intermediul căruia i se imprimă o personalitate subiectului / produsului printr-
scopul cercetărilor făcute de mulţi specialişti din domeniul comunicării. Calea un anumit tip de discurs care trebuie să aibă efect profund şi durabil în mintea
aleasă a fost aceea de a separa comunicarea non-verbală de context şi de a crea publicului.
categorii ideale de forme de comunicare non-verbală. Acestea fie că sunt Martine Joly (1998, p. 57) propune ca în loc să vorbim despre „imagine",
vocale precum tonul vocii, calităţii vocale, ritm, intensitate, onomatopee etc., la modul global, pentru a desemna mai întâi în întregime şi apoi în mesaj ceea ce
fie că sunt ne-vocale redate prin gesturi, posturi, expresii faciale, atitudini nu este lingvistic, să dăm preferinţă expresiei „mesaj vizual". Prin „mesajul
comportamentale, etc. îmbogăţesc şi clarifică, în mare măsură comunicarea vizual", înţelegem acele semne figurative sau iconice care, într-o manieră
între oameni. Hewes aduce argumente în sprijinul ideii că gesturile au stat la codificată, dau impresia de asemănare cu realitatea, şi jonglează cu analogia
baza comunicării primilor hominizi şi că primele vocale au stat la baza perceptivă şi cu codurile de reprezentare.
exprimării emoţiilor. Aşa stând lucrurile observăm că emiţătorul are nevoie de coduri, care să
atragă atenţia unui număr cât mai mare de receptori. O astfel de condiţie, evident,
Comunicarea non-verbală nu se referă la mesajele codurilor iconice. Dacă precizia lor este cea mai mică,
atunci rezervorul lor este mult mai mare, chiar decât cel al codurilor verbale. Oare
Printre cei dintâi care au studiat limbajul non-verbal au fost A. există şi alte trăsături specifice acestor coduri, care să le distingă de cele lingvistice?
Mehrabian şi M. Weiner (Decoding of Inconsistent Communication, 1967). Pentru a răspunde la această întrebare, vom cita un principiu de comunicare
Rezultatul cercetării lor indică următoarele date cu privire la conţinutul formulat de P. Guiraud (P. Guiraud,1968, p. 146). Este aproape sigur că mesajul
comunicării: 7% mesaje lingvistice, 38% paralingvistice (intonaţie, inflexiune a iconic reprezintă deja prin sine însuşi un sens. Dacă este astfel, nu vom putea vorbi
vocii, ritm, tonalitate, accentuare, râs, plâns, oftat, separatori vocali etc.), 55% nici de „code", nici de „codage/decodage". Analogia aparentă, care există între o
mesaje non-lingvistice (în principal expresia feţei, gesturi, posturi, dar şi maşina şi reprezentarea ei iconică ne determină să admitem că imaginea însăşi
proximitate, temporalitate, artefacte etc.). Cu toate acestea trebuie menţionat vehiculează sensul de „maşină". Suntem nevoiţi să constatăm că mesajul nu cere
faptul că în vreme ce mesajele verbale pot transmite aproape orice fel de nici traducere, nici decodificare, datorită faptului că el trimite cititorul direct la
informaţie, cele non-verbale au un caracter mai limitat. Ele reflectă, în special, conceptul original. Astfel, semnul se confundă cu conceptul său.
afectele, preferinţele şi atitudinile interlocutorului, având cu precădere un La rândul său, Ferdinand de Saussure (Ferdinand de Saussure, 1974, p 99)
caracter de neintenţionalitate. Dar tocmai prin ceea ce exprimă, cât şi prin aduce exemplul cu micul desen, bine cunoscut, cel al unui copac pentru a
elementul de sinceritate pe care îl implică, comunicarea non-verbală are o reprezenta conceptul „copac", stabilind dihotomia concept / imagine acustică sau
deosebită importanţă în negociere, reprezentând ^în multe situaţii cheie de signifie / signifiant Nimic nu pare mai natural decât apropierea dintre obiect şi
înţelegere corectă a sensului comunicării verbale, în acest sens, mesajul non- reprezentarea „analogică". Destinatarul poate să le accepte sau să le refuze; un
verbal nu trebuie studiat ca unitate izolată, ci integrat procesului de semn are mai multe şanse să fie acceptat în cazul când el redă o conotatie pozitivă,
comunicare, pentru că în acest context pot fi identificate valenţele şi funcţiile afirmativă.
sale. Printre codurile pe care le cunoaştem, cel al limbajului se arată oarecum
Voci numeroase susţin ideea potrivit căreia comunicarea de informaţii global. A vorbi despre casă, tigări, maşini, mobilă etc. nu înseamnă să descrii
verbale este îmbogăţită printr-un ansamblu de procedee non-verbale prin care univoc aceste obiecte. Casa poate fi mare sau mică, ţigările cu filtru sau fără,
emiţătorul îşi precizează mai bine intenţia şi o redă mai rapid şi mai performant maşina poate funcţiona pe benzină sau pe motorină, în consecinţă, aceste concepte
prin: gesturi, mimică, manifestări vocale, accent, intonaţie, ritm, pauză etc. vor rămâne destul de vagi, dacă ele sunt vehiculate de un mesaj codificat în limba
Aşadar, mijloacele non-verbale ce secondează comunicarea verbală au un română. Codul lingvistic n-ar fi atât de vag precum este, din cauză că semnificantul
registru bogat de manifestări. Ele formează adevărate „limbaje", care pot (casa) face trimitere nu la conceptul general (de casă), fără de care el nu ar
accentua, completa, contrazice, repeta sau chiar substitui limbajul verbal şi care putea funcţiona, ci la imaginea de casă pe care şi-o poate imagina receptorul.
au rolul de a dezvălui o mulţime de informaţii despre vorbitor, despre emoţiile Funcţionarea lui necesită într-adevăr un minimum de elemente ale codului comun
şi sentimentele sale, despre atitudinea sa faţă de mesajul verbal pe care-1 pentru emiţător şi pentru receptor.
transmite. Potrivit lui Jean-Noel Kapferer (Jean-Noel Kapferer, 2002, p. 110)
percepţia este rezultatul analizei şi sintezei informaţiilor provenind din două surse:

76 73
stimularea senzorială externă şi memoria. Simpla oglindire a obiectului nu face zgomotul nu poate să ne captiveze atenţia prin însăşi prezenţa sa. Este suficient să
decât să reproducă trăsăturile acestuia sau, cu alte cuvinte, numai stimulul remarcăm că informaţia în procesul comunicării este adesea întreruptă. Zgomotul
controlează rezultatul, adică ceea ce va fi „văzut" prin experienţa subiectivă. Ideea se întâlneşte atât în mesajele verbale, cât şi în mesajele iconice; poate fi chiar
falsă a unei percepţii pasive este, probabil, întreţinută şi de conotatiile sintagmei redundanţă între text şi imagine. Informaţia se compune din text şi o imagine, ce
„receptarea informaţiei". Astfel că vom prefera termenul „decodificare". conţine, de regulă, două elemente principale, marca produsului şi produsul propriu-
zis. Orice reducere a unuia din aceste două elemente ar lipsi manifestul de sens.
Codificarea şi decodificarea Rolul emiţătorului constă în a învălui mesajul-nucleu cu informaţii suplimentare,
pentru ca manifestul să poată trece obstacolul pe care îl prezintă zgomotul (lipsa
Conceptul decodificare sugerează că individul trebuie să descopere ce interesului, lipsa culorilor sau a clarităţii...). Un mesaj presupune prezenţa şi a unui
spune mesajul. Decodificarea este procesul invers al codificării prin care receptorul „feedback". Feedback - retroactiune - se manifestă la nivelul unor diferite sisteme
interpretează un mesaj, atribuind simbolurilor codificate de emiţător un anumit (biologice, tehnice etc.) în scopul menţinerii stabilităţii şi echilibrului lor faţă de
sens, încercând să descopere ideea mesajului transmis. Uneori receptorul poate influenţe exterioare; retroactiune inversă, conexiune inversă, cauzalitate inelară,
interpreta mesajul diferit de semnificaţia pe care a transmis-o emiţătorul din diferite lanţ cauzal închis (DEX 1996, p. 372). Răspunsul este maniera în care se
motive: codificare neclară, grad mare de abstractizare, prezentare prea sofisticată reacţionează la mesaj, atitudinea receptorului faţă de acesta. Receptorul poate să nu
pentru nivelul de înţelegere al receptorului. aibă nici o reacţie din diferite motive (nu-1 interesează, nu-1 înţelege) sau poate
Eco, m Limitele interpretării, susţine că orice text scris sau vorbit este văzut răspunde prin actul de cumpărare a produsului, ceea ce este cel mai des râvnit de
ca o maşină care produce o „derivă infinită a sensului". Aceste teorii îi aduc lui către producător.
Wilkins, care încearcă să definească textul, obiecţia potrivit căreia: „un text odată încheiem capitolul despre limbajul verbal cu felul în care postmodernismul
separat de emitentul său (precum şi de intenţia emitentului) şi de împrejurările priveşte limba, în contextul postmodernismului, limba este Joc". Prin ideea de joc
concrete ale emiterii lui (şi ca urmare, de referentul său firesc) ar pluti... în golul se înţelege schimbarea cadrului de conexiune al ideilor. Sunt permise sensurile
unui spaţiu infinit de interpretări posibile" (U. Eco, 1996, p.5). concluzia ar fi că figurate precum şi trecerea unei metafore sau cuvânt de la un context la altul sau de
este o utopie să crezi că un text ar putea fi interpretat conform unui sens autorizat şi la un cadru de referinţă la altul. Deoarece în interiorul gândirii postmoderne, textul
definitiv, original şi final. Explicaţia este că: „Limbajul spune totdeauna ceva în e alcătuit dintr-o serie de „marcaje" ale căror sens este atribuit cititorului şi nu
plus faţă de sensul lui literar inaccesibil, care este deja pierdut încă de la începutul autorului, acest joc se bazează pe mijloacele cu care cititorul construieşte sau
emiterii textuale." (U. Eco, 1996, p.6). interpretează textul, şi cu ajutorul cărora autorul devine o prezenţă în mintea
Dacă trecem de la nivelul denotării la cel al conotării, vom constata, că cititorului. Jocul în interiorul textului sau cu textul implică şi invocarea unor opere
mesajul iconic este supus unei codificări mult mai subtile şi mai complicate decât scrise. Scopul declarat este acela de a slăbi autoritatea, fie prin parodierea
mesajul verbal. Codificarea semnificaţiilor conotative este foarte importantă în presupoziţiilor sau a stilului, fie prin straturi succesive de indicaţii greşite în ceea ce
publicitate. Este un joc riscant, care presupune un anumit „spirit de fineţe" al priveşte intenţia autorului. Acest punct de vedere are detractori înflăcăraţi. Voci
emiţătorului. Astfel conotaţia de eleganţă, care poate fi reprezentată în fotografie, numeroase susţin că avem de-a face cu o violare a contractului implicit de luciditate
printr-o maşină sclipitoare, este rezultatul unui codaj; sclipirea razelor solare poartă ce ar exista între cititor şi text. Dacă un autor are ceva de comunicat, el trebuie să-şi
acest mesaj suplimentar. Receptorul poate să nu decodeze informaţia dată, fie că el aleagă cuvintele care îi transmit ideea cu cât mai multă transparenţă cititorului.
nu acordă atenţie acestui fapt, fie că el nu traduce „strălucirea luminii" prin
„eleganţă".
In ceea ce priveşte decodificarea mesajului la nivel individual, trebuie spus
că aceasta nu se poate realiza decât parţial, în funcţie de achiziţiile culturale ale
receptorului. „Analiza figurilor discursive de natură ontologică" (Ionela Chirilă,
2004, p.38) provoacă întotdeauna limitele interpretative.

Rolul celorlalţi factori ai comunicării:


zgomotul şi redundanţa în comunicare
Zgomotul de fond reprezintă decodificarea incorectă sau insuficientă, ceea
ce face ca destinatarul să primească un mesaj diferit faţă de cel transmis din cauza
bruiajului ce apare pe canalul de comunicare. Factor deranjant în comunicare,

74 75
Semele mâinilor reprezintă cele mai intelectuale gesturi umane. Ele relevă Modalităţile de comunicare non-verbală
prezenţa gândului conceptual; exprimă, de asemenea, gândirea narativă, relaţiile
între obiecte şi asocierile de idei. Asemănate cuvintelor, le însoţesc adeseori. După cum reiese chiar din denumirea ei, comunicarea non-verbală se
Mâinile ţinute la spate pot exprima fie superioritate, fie încercare de realizează prin intermediul mijloacelor non-verbale: corpul uman, spaţiul sau
autocontrol etc. Mâinile în şolduri arată pregătirea corpului pentru a acţiona, a teritoriul, imaginea.
executa, a lua parte sau a-şi asuma responsabilitatea unui eveniment, activităţi sau N. Hayes şi S. Orrell grupează indicii non-verbali ai comunicării non
sarcini. Fără cuvinte, corpul este echilibrat în poziţia „un pas înainte", de exemplu, verbale şi a modalităţilor de exprimare, în funcţie de opt tipuri: paralimbaj, contact
pentru a îndeplini ordinul unui superior, pentru a disciplina un subordonat sau vizual, expresii faciale, postură, gesturi, atingere, proximitate şi îmbrăcăminte.
pentru apărare. La rândul său, N. Stanton (1995) oferă o listă lărgită de modalităţi de
încrucişarea picioarelor este asociată în moduri diferite cu formalitatea, comunicare non-verbală. Lista sa ajunge la un număr de 11 indici: expresia feţei,
competiţia, tensiunea etc. Este interesant de remarcat faptul că modul de decodare a gesturi, poziţia corpului, orientarea, proximitatea, contactul vizual, contactul
gesturilor diferă de la o cultură la alta, uneori în mod consistent. Utilizarea excesivă corporal, mişcări ale corpului, aspectul exterior, aspectele non-verbale ale
a gesticulaţiei poate fi interpretată ca nepoliticoasă în unele culturi, după cum unele vorbirii^ aspectele non-verbale ale scrisului.
gesturi pot fi considerate de-a dreptul insultătoare, în alte culturi gesturile tin de o In cele ce urmează vom analiza care sunt semnificaţiile comunicative pe
anume teatralitate a persoanei care vorbeşte şi care prin gesturile sale vrea să care lipsa cuvintelor şi prezenţa comunicatorilor paraverbaK le are în contextul
capteze cât mai mult atenţia şi să se facă înţeles. Astfel, gestul unui american ce îşi comunicării interpersonale. Vom vedea felul în care comunicarea non-verbală poate
pune picioarele pe birou pentru că aşa îi este comod sau pentru a demonstra recurge la mijloace precum aparenţa fizica, gesturile, expresia feţei (mimica).
controlul total asupra situaţiei este considerat total inadecvat de un european.
Comunicarea prin mesaje non-verbale kinetice include şi atingerea sau Aparenţa
comunicarea tactilă, cuprinzând modul de a da mâna, luarea de braţ, bătutul pe Legat de aparenţă un rol deosebit de important îl joacă îmbrăcămintea
umăr, îmbrăţişarea, sărutul etc. Modul cum se realizează acest tip de comunicare, persoanei. Este ştiut faptul că primul contact pe care îl ai cu o persoană este cu
precum şi decodarea mesajelor incluse aici diferă de la o cultură la alta. (De imaginea lui. Ori aceasta se compune şi din îmbrăcăminte (pe lângă datele fizice
exemplu, japonezii nu apreciază atingerea, simpla înclinare a capului înlocuind genetice), îmbrăcămintea este, aşadar, văzută ca un furnizor de informaţii adevărate
strângerea de mână). Un lucru este cert: pentru culturile europene şi nord- sau false despre individ. De asemenea, ea este văzută ca un facilitator al apropierii
americane, studiile au constatat că persoanele ce încep o negociere prin a-şi da sau îndepărtării unor persoane de altele. Aici ne referim, mai ales, la situaţiile în
mâna vor reacţiona cu mai mult calm pe parcursul discuţiilor, iar deciziile vor fi care îmbrăcămintea este aproape un mijloc instituţionalizat de genul: îmbrăcă-
mai eficiente decât în caz contrar. mintea de medic, de poliţist, de militar şi mai nou îmbrăcăminte de office etc.
Posturile pe care indivizii le adoptă, ca urmare a relaţiilor existente între ei, Uneori îmbrăcămintea „comunică" diverse trăsături caracteriale ale oamenilor (fuga
pot fi clasificate în următoarele categorii: spre originalitate) sau intenţiile lor (intenţia de a se distinge, de a place etc.).
- de includere/neincludere. Prin această postură se defineşte spaţiul Vestimentaţia este folosită de unii indivizi pentru a transmite celorlalţi mesaje clare
disponibil activităţii de comunicare în cadrul grupului; asupra propriei lor persoane precum: statut social, profesiune, atitudini personale
- de orientare corporală. Indivizii preferă să se aşeze faţă în faţă, indică etc.
interesul pentru conversaţie, indică neutralitatea sau dimpotrivă dezinteresul;
- de congruenţă/necongruenţă. Postura indică intensitatea cu care un Comunicarea prin gesturi
individ se implică în ceea ce spune/face interlocutorul. Participarea intensă Gesturile reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace care dau acces
conduce la o postură similară cu a interlocutorului, în cazul în care între
la o persoana; Jean Stoetzel le clasifica in trei categorii:
parteneri există diferenţe de statut/opinii/divergenţe posturile vor fi necongruente
(indivizii nu se privesc, nu interacţionează, se disociază etc.). • gesturi autice (care nu au nici o legătura cu comunicarea, dar care
Joanne Yates (Advanced Managerial Communication, 1991) interpretează trădează o anumită stare afectivă a individului, de exemplu, la un examen, o
modalităţile de mişcare ale corpului prin perspectiva calităţilor de personalitate şi persoana îşi frământă mâinile, mişcă picioarele sub masă etc.);
comunicare ale individului. Totodată autorul le clasifica în trei categorii având ca • gesturi obişnuite (reverenţa diplomatului, degetele ridicate ale elevilor
punct de pornire mişcarea de strângere a mâinii: care vor să răspundă la lecţie etc.);
- mişcări laterale. Dacă în momentul în care dă mâna, partenerul îşi mişcă • gesturi simbolice prin care se exprima aprobarea,
braţele în lături, în mişcare circulară, cu tendinţa de a efectua mişcări predominant indiferenţa,
pe lateral, este un bun comunicator. entuziasmul. Astfel, pentru a chema pe cineva se face un semn cu degetul, pentru a
admonesta pe cineva se bate obrazul, pentru a lăuda sau încuraja pe cineva se bate

80 77
umărul, pentru a aproba se dă din cap etc. (fireşte toate acestea diferă de la o Faţa lipsită de expresie, contrar a ceea ce se crede, transmite un puternic
cultură la alta). mesaj emoţional. Acesta s-ar putea traduce în: Nu deranjaţi! Este un semn subtil de
Exista chiar o ştiinţa a gesturilor, care se numeşte kinezică. Contribuţii a-i tine pe ceilalţi la o distanţă politicoasă.
importante la structurarea ei a adus Ray Birdwhistell (Introduction to Tdnesics, Schimbarea culorii pielii - obrazul unei domnişoare se poate înroşi, dacă
1952), care a aplicat metodologia lingvisticii structurale la studiul gesturilor, creând acesteia i s-a făcut un compliment de către cineva. Expresia „uite ce s-a îmbujorat
practic prima „gramatică" a gesturilor. El a găsit o corespondenţă între unităţile la faţă", poate fi constatată, de multe ori, când sunt priviţi doi îndrăgostiţi care îşi
verbale şi cele gestuale (fenomenelor le corespund kinemele, ca fiind cele mai mici vorbesc. Dimpotrivă, putem constata şi situaţia contrară. Când o discuţie scapă de
unităţi de acţiuni gestuale; modernelor le corespund kinemorfemele). Pe lângă o sub controlul nervilor, unul sau ambii parteneri de discuţie pot deveni negri de
kinezică, mai există şi o parakinezică. Aceasta din urmă demonstrează că gesturile mânie. Expresii precum „se făcu negru, de cătrănit ce era" sau „mi s-a făcut pielea
au intensitate, durată, întindere, amplitudine, ritmuri constante sau în flux, de găină" sau „văzu negru în faţa ochilor" sunt expresii întâlnite în viaţa de zi cu zi
caracteristici care se integrează contextelor psihologice, sociale. şi lasă să se citească foarte uşor starea de spirit a protagoniştilor unui eveniment
Studiind relaţia dintre cultură şi personalitate, Birdwhistell a ajuns la Astfel faţa poate fi considerată cea mai expresivă parte a corpului şi un
concluzia că gestul reprezintă o a treia instanţă ce se interpune între cele doua mijloc de comunicare extrem de important în comunicarea interumană. în ceea ce
noţiunii. El ajunge chiar la stabilirea unei stratificări sociale a oamenilor pornind de priveşte decodarea mimicii, în cultura noastră există interpretări bine stabilite.
la indicii gestuali. Privirea exprimă nevoia individului de aprobare, acceptare, încredere sau
Comunicarea prin corp este cea mai complexa, deoarece intervine în prietenie. Chiar a privi sau a nu privi pe interlocutor capătă un sens. Un studiu a
,£itâlnirile" cotidiene nu doar ca un obiect natural, ci ca un produs voluntar arătat că într-o conversaţie asupra unor probleme personale, persoanele se privesc
travestit, mascat, metamorfozat (prin îmbrăcăminte, machiaj, tatuaj, mutilări); între 50%-60% în timpul conversaţiei. Prin expresia feţei putem stimula, orienta,
decodifica şi înţelege intenţiile partenerului, susţine partenerul. Astfel, privirea
Expresia feţei îndreptată asupra unei persoane semnifică interesul acordat acesteia. Interceptarea
Comunicarea prin expresia feţei include mimica (încruntarea, grimasa, privirii partenerului, privirea directă poate fi interpretată ca exprimând onestitate la
ridicarea sprâncenelor, încreţirea nasului, mişcarea buzelor, schimbarea culorii nivelul frunţii şi ochilor, intimitate când coboară sub nivelul bărbiei, dar şi
pielii), zâmbetul (prin caracteristici şi momentul folosirii) şi privirea (contactul sau ameninţare în anumite condiţii. Un contact intermitent şi scurt al privirii poate
evitarea privirii, expresia/direcţia privirii). Toate acestea conturează stările indica lipsă de prietenie. A nu privi spre interlocutor denotă lipsa de interes faţă de
fiziologice ale unei persoane, la un anume moment, fericit sau trist, din viaţa sa. acesta, răceală. La fel privirea într-o parte sau evitarea privirii înseamnă ascunderea
Astfel avem: sentimentelor/a adevărului, stare de inconfort sau chiar vinovăţie, în general
Mişcarea ochilor în sus - încercarea interlocutorului de a-şi aminti ceva, iar indivizii ce nu sunt siguri de ei, sau au ceva de ascuns vor ocoli privirea
în jos, tristeţe, modestie, timiditate sau ascunderea unor emoţii. interlocutorului prin faptul că se simt ameninţaţi, dar o vor căuta în situaţii
Fruntea încruntată semnifică preocupare, nemulţumire, mânie, frustrare. favorabile, când doresc sprijinul etc.
Clipirea din ochi reflectă (rata de clipire) starea psihologică a interlocu-
torului. Intensificarea semnificativă a acesteia poate reflecta emoţie, nervozitate, Mesajele kinetice şi posturile
plăcere, încântare, stres emoţional, generat de ceva anume care stânjeneşte, spre Semnul non-verbal care denumeşte o mişcare corporală, postură sau
exemplu, de vorbirea în public sau de o minciună. expresia materială care codifică sau influenţează un concept, motivaţie sau stare de
Coborârea sprâncenei este un indicator sensibil al dezacordului, dubiului spirit reprezintă o informaţie specială despre interlocutor. El nu este nici materie şi
sau incertitudinii. nici energie. Gesturile includ mult mai mult decât simplele mişcări al mâinilor sau
Sprâncenele ridicate cu ochii larg deschişi exprimă mirare, surpriză, domi- altor părţi vizibile ale organismului. Intonaţiile vocii pot înregistra atitudini şi
nare. sentimente la fel de semnificativ ca încleştarea pumnului, agitarea mâinii, datul din
Nasul încreţit poate însemna neplăcere. Nările lărgite pot sugera umeri sau ridicarea sprâncenelor. (Sapir, 1931) în privinţa gesturilor, cultura
nemulţumire, mânie. Buzele strânse pot vorbi despre nesiguranţă, ezitare, noastră, ca de altfel toate culturile din lume, are în vedere o aproximativă controlare
ascunderea unor informaţii etc. a acestora, precum şi un mod destul de precis de a le decoda sensurile. Astfel:
în ceea ce priveşte zâmbetul, acesta este un gest extrem de complex, Braţele deschise semnifică sinceritate, acceptare.
exprimând o gamă largă de stări sufleteşti, de la bucurie şi plăcere/satisfacţie până Pumnii strânşi exprimă fie mânie/ostilitate, fie hotărâre, solidaritate, în
la jenă sau chiar cinism. Decodarea corectă a sensului unui zâmbet este destul de funcţie de context
dificilă tocmai prin multitudinea stărilor exprimate, dar şi prin modificările de sens Capul sprijinit în palmă exprimă oboseală, plictiseală, dimpotrivă, palma
atribuite lui în diferitele culturi. (degetele) pe obraz denotă interes maxim.

78 79
Pe lângă acestea există o serie de alte situaţii ce pot afecta în mod negativ - mişcări faţă - spate. Dacă partenerul îşi extinde mâinile direct în faţă când
ascultarea mesajului şi care este necesar să fie evitate precum: dă mâna, iar când vorbeşte se înclină în faţă, poate fi caracterizat ca „om de
- întreruperea repetată şi nejustificată a interlocutorului; acţiune".
- anticiparea mesajului interlocutorului, „luându-i vorba din gura"; - mişcări verticale, în timp ce dă mâna, partenerul se va desfăşura pe
- privirea îndreptată în altă parte/alte preocupări; verticală, iar la aşezarea pe scaun se va aduna şi va tine mâinile în jos. în această
- poziţie necorespunzătoare; (excesiv relaxată, aşezare laterală etc.); situaţie, individul poate fi considerat ca având putere de convingere.
- mimarea atenţiei; Postura corpului comunică în principal statutul social al individului, dar şi
- încercarea de memorare în locul înţelegerii ideilor; modul în care indivizii îşi corelează stările atitudinale reciproce. Astfel o persoană
- comportamente non-verbale indicând lipsa de interes; cu un statut superior tinde să tină capul ridicat în sus, iar cea cu un statut inferior, îl
- preluarea cu uşurinţă a altor mesaje ce distrag atenţia; înclină în jos.
- neacordarea de feed-back legat de recepţionarea mesajului.
O altă situaţie ce poate avea un efect negativ asupra ascultării este diferenţa Tăcerea
între ritmul vorbirii emiţătorului şi viteza de procesare a receptorului. De regulă, Face parte din comunicare. Este un lucru cunoscut şi acceptat că lipsa
viteza de procesare este mai mare decât posibilitatea de emitere verbală şi din acest cuvintelor sau a gesturilor să fie încărcată cu profunde semnificaţii comunicative.
motiv gândirea tinde să anticipeze - corect sau eronat - ceea ce va urma să fie spus; Tăcerea se integrează comunicării, şi contribuie la atribuirea de semnificaţii unui
de aici şi tendinţa de a divaga cu gândirea spre alte subiecte determinate de cele enunţ fiind mai mult decât ceea ce precede, întrerupe sau se opune mesajului, în
spuse. Dacă procesarea este mai înceată decât emiterea, ascultarea va avea în mod cazul conversaţiei, absenţa sunetului - „tăcerea conversaţională" (Bilmes, 1996,
cert de pierdut: receptorul nu va mai avea răgaz să observe sensurile non-verbale apud Petcu, 2000) - funcţionează ca tăcere notabilă, ca formă particulară de
ale comunicării, să determine stările afective sau sensurile speciale în care anumite discurs. Tăcerea poate sugera bunăoară stări psihice imprecise, dezaprobatoare,
cuvinte sunt folosite de emiţător. De aceea este esenţial ca receptorul să se nemulţumirea, ignoranţa, semnale timide sau dimpotrivă aşteptarea ca invitaţie la
concentreze şi să asculte ceea ce emiţătorul produce în acel moment răspuns, la continuarea discuţiei, la acţiune. Abric (2002) distinge două tipuri de
în concluzie, pornind de la situaţiile enunţate, pot fi prezentate o serie de tăceri: tăcerile goale şi tăcerile pline. Tăcerea goală este un procesoare se întâmplă
cerinţe ale căror aplicare poate duce la realizarea unei ascultări eficiente. atunci când celălalt încetează să exprime dar şi să reflecteze, în acest interval,
Manifestarea unei atitudini de interes faţă de interlocutor şi mesajul sau prin limbaj interlocutorul său poate să intervină. In tăcerile pline, încetează doar exprimarea, nu
non-verbal (contactul privirii, încuviinţare din cap, poziţie adecvată a corpului etc.) şi reflecţiile interioare ale celuilalt. Folosită cu pricepere, tăcerea se dovedeşte a fi
Adresarea de întrebări adecvate în scopul verificării acurateţei interpretării un puternic instrument de comunicare, prin care putem obţine un profit intelectual
mesajului. Adresarea de întrebări/mesaje de subliniere a (continuării) interacţiunii, şi social maxim. Ea poate stimula comunicarea creând interlocutorului posibilitatea
urmate de momente de tăcere pentru a se permite formularea răspunsului („...foarte de a-şi exprima ideile sau sentimentele şi totodată poate încuraja răspunsurile.
interesant ce spuneţi..."; „...explicati-mi, vă rog, încă o dată etc.) La fel de Astfel că, păstrarea tăcerii este un atribut major al diplomaţiei în comunicare,
importantă este solicitarea de clarificări, rezumarea ideilor, utilizarea feed-back- dovedind tactul celor implicaţi în procesul de comunicare şi ajutând indivizii să
ului. De asemenea ajută şi descrierea stărilor/interesului produs de mesaj (,,...m-a treacă cu mai multă uşurinţă peste momentele de dificultate, în cadrul comunicării
interesat să..."; „... m-a deranjat când..."; „...am rămas surprins deoarece..." etc.) şi cu precădere în contextul procesului de negociere, păstrarea tăcerii este de o mare
Dintre efectele benefice pe care le poate avea ascultarea atentă, N. Stanton, importanţă, aceasta având şi anumite funcţii comunicative: consolidează sau
identifică cinci: tensionează relaţia, poate deranja sau încuraja, ascunde sau scoate în evidenţă
1. încurajarea celorlalţi, în faţa unei ascultări binevoitoare, ceilalţi vor informaţii, exprimă acordul sau dezacordul, indică o atitudine de precauţie sau
renunţa la tendinţa lor defensivă, şi vor încerca să-şi înţeleagă interlocutorul şi să reflecţie etc. La polul opus, tăcerea poate fi resimţită şi ca o situaţie jenantă, care îi
devină, la rândul lor, ascultători mai buni; poate face pe interlocutori să vorbească, chiar când nu trebuie sau mai mult decât
2. obţinerea de informaţii cât mai complete şi mai complexe, încurajarea trebuie, în orice discuţie trebuie avut în vedere un echilibru între lungimea
vorbitorului să furnizeze cât mai multe date creează posibilităţi suplimentare replicilor fiecărui partener. Literatura de specialitate subliniază că răbdarea de a
pentru elaborarea unei decizii corecte; aştepta reacţiile partenerului la afirmaţiile, propunerile şi ofertele proprii, inhibarea
3. ameliorarea relaţiilor cu ceilalţi. Acest lucru se poate petrece prin dorinţei de a vorbi este esenţială pentru reuşita negocierii, întreruperea partenerului,
două modalităţi. Pe de o parte, prin posibilitatea creată vorbitorului de a se elibera când nu există un acord faţă de cele exprimate şi expunerea propriilor păreri,
de idei, gânduri sau atitudini reprimate, pe de altă parte, prin stabilirea unei reprezintă o modalitate care face să se piardă oportunitatea unor informaţii
interacţiuni empatice pozitive între interlocutori, ca urmare a interesului valoroase. Pe de altă parte, a se păstra tăcerea faţă de un partener care a adoptat o
manifestat de ascultător faţă de persoana vorbitorului; poziţie care nu avantajează sau a formulat un ultimatum constituie o tactică
eficientă, în măsura în care tăcerea creează o stare de disconfort şi poate să

84 81
sugereze partenerului abordarea mai rezonabilă a problemei, acordarea de concesii, Studiile de specialitate subliniază importanţa ascultării competente atât
transmiterea unui plus de informaţie. Regula de aur a comunicării este de a nu se pentru precizia comunicării, cât şi pentru conţinutul relaţional al acesteia. Este
lua niciodată cuvântul atunci când se poate păstra tăcerea. Chiar şi atunci când necesar ca ascultarea să se desfăşoare concomitent cu observarea interlocutorului
partenerul nu găseşte cuvântul potrivit în limba străină pe care o foloseşte, nu inclusiv a mesajelor transmise non-verbal. Astfel în ascultarea activă presupune
trebuie ca acesta să-i fie „suflat" pentru a-1 ajuta să se exprime. De multe ori, ceea urmărirea şi aprecierea atentă a cuvintelor şi a sensurilor acestora, a modului de
ce i se sugerează nu coincide cu ceea ce vrea el să spună. Dacă va accepta formulare a frazelor, a modului de exprimare şi a manierei de comunicare, a tonului
„ajutorul", acesta o va face fie pentru că se simte încurcat, fie din politeţe, fie din şi a gesturilor conduc la evaluarea corectă a intenţiilor partenerului şi creează un
lipsă de cunoaştere a nuanţelor limbii. Interlocutorul va pierde astfel, poate, un climat de satisfacţie pentru emiţător, determinându-1 să devină mai conciliant, mai
prilej de a afla ce gândeşte partenerul cu adevărat Tăcerea poate fi deci, un cooperant, în acest sens este necesar ca partenerii să urmărească atent mesajul
instrument de acţiune, fie pentru a provoca un moment de criză, fie pentru a ieşi verbal/non-verbal (cuvinte cheie, tipare verbale etc.), eventualele contradicţii în
dintr-un moment de criză, în concluzie, se poate afirma că, întrucât tăcerea ne argumentaţie, structura de organizare a mesajului (pro/contra; plăcut/neplăcut;
permite să ne organizăm gândurile şi, în acelaşi timp, permite interlocutorului să avantaje/dezavantaje; etc.) să rezume mental mesajul fie pe etape, fie în final, să
reflecteze asupra propriilor idei, reacţii sau sentimente, ea este utilă în următoarele realizeze o corelare a mesajului cu experienţa personală, să ia notiţe pentru a evită
situaţii: după ce s-a exprimat o întrebare, după ce s-au expus aspecte importante distragerea şi a demonstra interlocutorului interesul pentru cele transmise.
pentru a le spori impactul, după ce s-a recepţionat un volum important de Ascultarea interactivă presupune posibilitatea de interacţiune directă cu
informaţii, când există o stare emoţională puternică. Tăcerea are un rol important în interlocutorul şi se realizează fie prin punerea de întrebări, fie prin solicitarea de
comunicarea interumană deoarece ea lasă locul ascultării şi recepţionăm corecte a confirmare a mesajului, având ca scop consolidarea relaţiei cu acesta. Punerea de
mesajelor. întrebări este importantă întrucât clarifică şi stimulează comunicarea, fiind utilă şi
pentru cel care le emite deoarece creează posibilitatea confirmării şi completării
Ascultarea mesajului, în ceea ce priveşte confirmarea mesajului aceasta se realizează prin:
Aceasta reprezintă un element cheie în succesul multor activităţi (vânzătorul „parafrazare" - repetarea cu propriile cuvinte a ceea ce s-a înţeles din mesaj, pentru
trebuie să-şi asculte clientul, studentul trebuie să-şi asculte profesorul, copilul a testa corectitudinea înţelegerii (..."după câte înţeleg"; „vreti să spuneţi
trebuie să-şi asculte părintele etc). Ascultarea nu e un proces pasiv, aşa cum s-ar că...";
putea crede. Dimpotrivă, ea presupune înţelegerea, interpretarea şi integrarea „deci credeţi că...", etc.); menţionarea implicaţiilor posibile ale mesajului; („...ceea
informaţiei primite în modelele de cunoaştere proprii. N. Stanton afirmă că există ce spuneţi ar însemna că...; „deci prin cele spuse vreti să sugeraţi că...". Solicitarea
„câteva domenii profesionale unde ascultarea este principalul atribut al de completări ale mesajului implică interesul de a asculta în continuare („...ajutati-
comunicării: psihiatria, consilierea educaţională şi de cuplu, interviurile, relaţiile de mă să înţeleg de ce..."; „ce v-a făcut să..." etc.). în cele din urmă, la finalul
familie, prietenie. Aşadar, instruirea medicală şi consilierea de orice tip pun un momentului dedicat ascultării partenerii de dialog trebuie să rezume împreună
accent deosebit pe dezvoltarea şi educarea ascultării, în medicină „... pacientul este discuţia pentru a verifica dacă nu s-a omis ceva la emiterea sau receptionarea
principala sursă de informaţie pe care doctorul se bazează pentru stabilirea mesajului.
diagnosticului" (Stanton, 1995, p. 19). Ascultarea este un act conştient de
receptionare a informaţiei. Ea presupune existenţa următoarelor procese: Zgomotul
- auzirect (actul automat de receptionare a undelor sonore generate de Un aspect ce nu trebuie scăpat din vedere se referă la existenţa unor
emiţător şi transmiterea lor în creierul receptorului); factorilor perturbatori (bariere) în realizarea unei ascultări eficiente. Aceştia sunt
- înţelegerea (identificarea şi recunoaşterea sunetelor conform unui cod); fie de natura perceptuală (care duc la o atenţie, înţelegere şi reţinere selectivă), fie
- decodarea codului în sensuri (prin implicarea memoriei şi experienţei factori dependenţi de relaţia între interlocutori, după cum pot fi factori de natură
receptorului); semantică, de natură externă fizică, factori fiziologici, dar şi lipsa deprinderii de a
- atribuirea de semnificaţii informaţiei procesate; asculta, atenţia prefăcută sau atenţia distrasă de evaluarea modului cum este
- evaluarea (efectuarea de judecăţi privind validitatea/ obiectivitatea/ prezentat mesajul sau cum arată interlocutorul. Ca urmare a acestor factori apar
utilitatea informaţiei decodificate). bariere specifice procesului de ascultare manifestate în lipsa de interes şi dorinţa de
Totodată există o serie de factori ce pot afecta capacitatea de ascultare. a asculta (se consideră că interlocutorul este incompetent sau nu are nimic nou de
Dintre aceştia pot fi menţionaţi: competenţa emitentului în a transmite mesaje şi a spus), în existenţa atitudinilor şi ideilor preconcepute (ca urmare a unor relaţii
receptorului de a le prelua; abilitatea organelor de simţ; capacitatea de concentrare; anterioare negative), în diferenţele de statut (sunt ascultaţi doar cei consideraţi
tipul relaţiilor de comunicare cu emitentul; motivaţia; scopul şi utilitatea superiori), în egocentrism (respingerea „a priori" a argumentului celuilalt prin
comunicării; gradul de dificultate/ complexitate a mesajelor; constrângeri de natura neascultare), în tendinţa de a polemiza (mesajul nu e ascultat până la sfârşit,
psihică şi fizică etc. pregătindu-se contraargumentul), în rezistenţa la schimbare etc.

82 83
- tendinţa comunicărilor de a se organiza complementar sau simetric. Este 4. rezolvarea problemelor. Chiar daca ascultătorul nu este de acord cu
vorba despre fenomenul de schismogeneză al lui Bateson, când indivizii nu se pot punctul de vedere al interlocutorului, faptul că-i ascultă părerile, că le compară cu
sustrage anumitor relaţii (relaţiile dintre membrii personalului unei întreprinderi, părerile proprii, poate conduce la aflarea unor soluţii adecvate;
relaţiile dintre membrii unei familii, relaţiile dintr-o şedinţă, relaţiile din cadrul 5. o mai bună înţelegere a oamenilor. Ascultarea şi înţelegerea modului
unui sistem de comunicare etc.); în care gândesc celelalte persoane creează posibilităţi de colaborare, chiar dacă nu
- tendinţa de a răspunde în acelaşi registru în care interlocutorul li se se simpatizează reciproc.
adresează (norma de reciprocitate), precum şi o mai mare uşurinţă de a aproba Observarea acestor efecte ne îndreptăţeşte să constatăm că un bun ascultător
ceva decât de a nu fi de acord. (A. Mucchielli, 2005, apaud T.M. Newcomb) câştigă: informaţie, înţelegere, receptare (ascultare) reciprocă, cooperare.

Comunicare prin imagini Mesajele paralingvistice


Sunt variaţii ale înălţimii sunetelor, tăria lor şi rapiditatea vorbirii, calitatea
Viaţa modernă a adus cu sine o multitudine de mijloace imagistice de şi tonul vocii (denumite paralimbaj). Cercetările experimentale au indicat că, dacă
comunicare (afiş, fotografii, benzi desenate, ilustraţii, cinema, televiziune). un mesaj lingvistic este contrazis de cel paralingvistic folosit, se tinde să se acorde
Comunicarea prin imaginea creează un paradox: deşi mai puţin interactivă, mai multă crezare „tonului" vocii decât conţinutului mesajului. De asemenea,
deoarece se exercită într-un singur sens, ea este mult mai eficientă - afectează un ritmul prea rapid poate genera neînţelegerea mesajului, iar cel prea lent, plictiseală,
număr extrem de mare de persoane. Proliferarea comunicării prin imagini, deşi indicând la rândul său, indiferenţă. O voce blândă, joasă indică simpatie faţă de
omniprezenta este considerata de unii autori ca reprezentând un fenomen de partener, în timp ce o voce înaltă indică iritare chiar mânie. Pauzele între propoziţii
regresiune culturală, ea împiedicând dezvoltarea altor forme de comunicare (spre sau cuvinte, separatorii vocali, pot fi folosite pentru a acorda timp de gândire, a
exemplu, se pierde gustul pentru lectura). De comunicarea prin limbaj ne vom accentua anumite părţi, a genera anticipaţia sau a-1 forţa pe interlocutor să spună
ocupa în unul din capitolele următoare intitulat: Limbajul imaginilor. mai mult. La rândul său râsul (ca opus al plânsului) poate fi interpretat ca o
manifestare a spiritului critic, transmiţând mesajul şi sub forma ironiei sau a
Funcţiile comunicării non-verbale glumei. Ticurile verbale, ezitările/repetările necontrolate reprezintă erori
paralingvistice ce trebuie conştientizate de interlocutor şi eliminate dintr-o
Pe fondul valenţelor pe care comunicarea non-verbală le manifestă în comunicare ce se doreşte eficientă.
comunicarea interpersonlă, putem observa că aceasta îndeplineşte anumite funcţii.
Printre cele mai importante menţionăm: Aspectele non-verbale ale scrisului
a) Accentuarea/sublinierea. Un zâmbet larg, o expresie deschisă ce vor Scrisul de mână, aşezare, organizare, acurateţe şi aspectul general al paginii
însoţi o afirmaţie pozitivă, vor face ca mesajul transmis să fie mai convingător scrise, toate acestea spun ceva în plus despre om, despre felul lui de a fi, de a
pentru interlocutor. La fel stau lucrurile şi în cazul unui gest de respingere sau a interactiona.
unei încruntări de sprânceană, acestea sunt semne evidente care contribuie la
întărirea convingerii că partenerul are ceva să îţi reproşeze. Alte elemente Comunicarea prin spaţiu şi teritoriu.
paralingvistice precum inflexiunile, tonalitatea sau înălţimea vocii au un efect
similar. Modul de delimitare şi amenajare a spaţiului „comunică" multe informaţii
b) Contrazicerea. Partenerul de comunicare care doreşte să-şi mascheze despre individ. De aceea, omul este extrem de grijuliu cu spaţiul în care trăieşte. El
nemulţumirea faţă de informaţia primită / mesajul receptat, exprimându-se în îşi delimitează şi amenajează teritoriul în funcţie de nevoi şi împrejurări.
cuvinte cumpătate, poate fi trădat de expresia crispată a ochilor. Expresie poate fi Dintr-o perspectivă sociologică şi antropologică, pot fi desprinse trei tipuri
corect percepută şi interpretată de interlocutor şi folosită abil de acesta în de teritorii: tribale, familiale, personale (Desmond Morris, 1979). Dintr-o
continuare. perspectivă psihologică şi psihosocială ne ocupăm mai ales de ultimul tip de
c) Substituirea. Cele mai multe cercetări în domeniu confirmă utilizarea teritoriu, mai strâns legat de particularităţile psihice ale omului.
mesajelor non-verbale într-o măsură sporită faţă de cele verbale. Substitute precum Studiul relaţiilor spaţiale, ca mod de comunicare, revine unei ştiinţe numite
vestimentaţia, obiecte personale - spaţii de lucru, maşini, mobilier etc. - apoi proxemica. Printre problemele studiate de aceasta putem enumera: jocul teritoriilor,
gesturi, atitudini sau posturi, limbajul corpului etc., pot transmite mesaje foarte maniera de a percepe spaţiul in diferite culturi, efectele simbolice ale aspectelor
precise şi importante, ce nu mai necesită explicaţii verbale. spaţiale, distantele fizice ale comunicării.
d) Complementaritatea este altă funcţie a mesajului non-verbal, care are în Edward T. Hali vorbeşte despre studiul rolului distanţelor spaţiale în
vedere în special gesturile şi limbajul corporal cu scopul de a completa sau preciza comunicare. Cartea lui, The Hidden Dimension, apărută în 1966, este considerată a
fie mesajul verbal, fie tipul de relaţie în care se află interlocutorii, făcându-le mai fi o veritabilă gramatică a spaţiului. După el, există patru tipuri de distanţe (intimă,

85
personală, socială, publică) ce reglează comunicarea în funcţie de respectarea sau socială a definit o competenţă specifică subiecţilor umani în ceea ce priveşte
încălcarea lor fiecare dintre ele se asociază diferit cu celelalte categorii de mijloace comunicarea şi anume: competenţa în relaţia cu mediul înconjurător. Aceasta
ale comunicării. vorbeşte despre capacitatea noastră intuitivă şi imediată de a recunoaşte impactul
De exemplu: unui element sau al altuia din mediul înconjurător asupra comunicării şi de a-1 lua
• în distanţa intimă (corp la corp sau maximum 15-40 cm, vocea are un rol în calcul organizând, în funcţie de propriile obiective, situaţia de comunicare în
minor, se exprima involuntar unele vocale); care ne găsim. (A. Mucchielli, 2005)
• în distanţa personală (45-75 cm, pana la maxim 125 cm vocea este Psihologia şi psihologia socială au obţinut numeroase rezultate privitoare la
normală, familiara); influenţele exercitate de diverşi parametri ai situaţiei, numiti „elemente inductoare".
• în distanţa socială (125-210 cm, un maxim de 210-360 cm, vocea este Aşadar, această cunoaştere face în mod normal parte integrantă din competenţa
plina si distincta, mai intensă; noastră în relaţie cu mediul înconjurător. Un element inductor este, întâi de toate,
• în distanţa publică (3,60-7,50 m si cu un minimum de peste 7,50 m, un element constitutiv al situaţiei de comunicare, împreună cu alte elemente de care
discursul este formalizat, gesturile stereo; interlocutorul devine un simplu acesta este legat. Semnificaţia sa cea mai „importantă" devine cunoscută în şi prin
spectator, iar comunicarea un spectacol). situaţia de comunicare. El se defineşte şi există într-o relaţie cu situaţia de
Referitor la atitudinea faţă de spaţiu, într-o cultură sau alta, s-a observat că comunicare şi cu actele de comunicare ce se desfăşoară. Ca element, el nu are
aceasta este corelată cu densitatea populaţiei respective. Astfel, în culturile existentă în sine. Un element inductor are un statut particular datorită influenţei
mediteraneene şi latino-americane, spaţiul personal este de aproximativ 40 cm. în sale, puternice, asupra situaţiei de comunicare. Este un element ce cântăreşte greu
SUA şi Europa de vest, de 80 - 120 cm. iar pentru asiatici şi africani depăşeşte 120 într-o situaţie, având proprietăţi numite „inductoare". Prin „inducţie" se înţelege o
cm. Circumstanţele, statutul, relaţiile existente între partenerii la discuţie pot acţiune de la distantă, efectuată de un element din contextul situational asupra
modifica aceste valori, dar ceea ce un latino-american consideră ca distanţă comunicării înseşi. Psihologia interpretează în următorii termeni aceste „elemente
normală, poate fi privit de un nord-american drept violare a spaţiului personal. Este inductoare". Astfel avem:
şi motivul pentru care un britanic sau un american va tinde să facă un pas înapoi în - o apropiere prea mare între interlocutori blochează comunicarea cu
faţa interlocutorului sau pentru a restabili o distanţă confortabilă, ceea ce poate fi persoane necunoscute. O apropiere a unei persoane pe care ai întâlnit-o la metrou
interpretat de cel din urmă ca lipsă de prietenie sau dezacord. face parte dintr-un astfel de caz. Blocajul este accentuat de faptul că durata
De asemenea, teritorialitatea (spaţiul fix asupra căruia avem un „drept") contactului este scurtă şi că o nouă întâlnire este puţin probabilă;
comunică foarte mult în legătură cu statutul social al indivizilor. Distanţa - faptul de a sta „faţă în faţă" favorizează comunicarea: într-o situaţie de
unghiulară dintre interlocutori reflectă relaţia în care suntem faţă de persoanele comunicare „publică", fiecare se adresează cu mult mai multă plăcere şi cu mai
aflate în imediata noastră apropiere. Aceasta poate varia de la O grade (faţa în faţă) multă uşurinţă interlocutorului ce se află în faţa lui;
cu cei admiraţi şi agreaţi până la 180 grade (întoarcerea spatelui) cu cei neagreaţi şi - apropierea relativă favorizează schimburile relaţionale. Bunăoară într-o
cu care nu suntem de acord. şedinţă de lucru, proximitatea cu cineva induce tendinţa de i te adresa pe alt ton
decât cel formal;
Mesajele ambientale - decontractarea corporală induce decontractarea comunicării poziţia pe
care o are corpul nostru când vorbim are efecte asupra modului nostru de a vorbi;
Mediul înconjurător, prin spatialitate şi temporalitate, poate de asemenea să Analiza celor spuse ne poate conduce spre următoarele concluzii:
transmită mesaje asupra interlocutorilor, şi să influenţeze caracterul comunicării - poziţia individului în reţeaua de comunicare poate favoriza sau dimpotrivă
interpersonale. Astfel „proxemica" (iniţiată ca ştiinţă de Edward Hali, op. cit.) nu anumite tipuri de comunicare. (A. Mucchielli, 2005, apaud P. Fraisse şi J.
studiază modul în care indivizii îşi structurează spaţiul din jur în interacţiunile Piaget, 1969);
zilnice, elementele principale fiind orientarea relativă, distanţa faţă de interlocutor, - densitatea socială favorizează depersonalizarea comunicării: cu cât
spaţiul personal şi locul ales într-o încăpere. Relaţiile spaţiale pot influenţa calitatea indivizii sunt mai numeroşi într-un spaţiu limitat, cu atât comunicarea între
şi cantitatea comunicării, dimensiunea neadecvată a spaţiului inhibând fluxul liber persoane devine mai distantă şi mai impersonală; (A. Mucchielli, apaud C. Levy-
al informaţiei. De asemenea, spaţiul dintre interlocutori are diverse semnificaţii. De Leboyer, 1980)
aceea, în funcţie de relaţia cu interlocutorul şi de contextul comunicării se fac - supravegherea de către celălalt şi privirea lui pot avea efecte variate:
referiri la spaţiul intim, personal, social şi public. Atâta timp cât aceste zone sunt privirea celuilalt induce conformarea şi reacţia de prestanţă. Adică, îi determină pe
respectate, comunicarea se desfăşoară firesc; încălcarea lor de către partener indivizi „să spună mai mult decât cred", „să-şi asume roluri extreme" şi „să forţeze
determină reacţii negative, producând disconfort şi nervozitate. Ambientul poate nota". Privirea celuilalt restrânge libertatea. Această privire mă poate jena, mă
determina un anumit tip de comunicare prin crearea unei atmosfere de confort / poate forţa să fiu atent la ceea ce fac. De obicei, prezenţa celuilalt îl determină pe
disconfort pentru interlocutori, cu toate consecinţele ce derivă de aici. Psihologia fiecare să se conformeze normelor în vigoare în situaţia respectivă;

86 87
8. PERSOANĂ ŞI PERSONALISM clare/mai evidente, în comunicare un anumit gest poate să indice relaţiile de
prietenie, chiar afecţiune între parteneri, ori dimpotrivă să indice răceală,
Metafizica este unul dintre domeniile preocupate să cunoască, să stânjeneală, superioritatea etc. ^
definească şi să explice complexul de fenomene care se regăsesc în ceea ce noi e) Ajustarea/reglarea, în cadrul comunicării există numeroase posibilităţi
generic denumim prin termenul de persoană. Atributele care trimit la faptul de oferite de mesajele non-verbale pentru reglarea bunului mers al procesului însuşi.
a fi persoană umană şi care fac ca aceasta să se deosebească de toate celelalte Astfel, este posibil ca prin non-verbal să se comunice unui partener când se
doreşte să se oprească din expunere pentru că şi celălalt are ceva de spus, când se
forme de viaţă sunt: raţionalitatea, stăpânirea limbajului, conştiinţa de sine, doreşte să-şi continue expunerea pentru că este considerată interesantă, sau când se
controlul sau calitatea de agent, şi valoare morală sau dreptul de a fi doreşte să se pună capăt discuţiei - toate acestea fără să se emită măcar un
respectat. (Dicţionar de filozofie, 1999) cuvânt Toate aceste mesaje pot fi transmise fie printr-un gest, fie prin menţinerea
Aptitudinea unei persoane de a stabili relaţii este influenţată puternic pe susţinută sau dimpotrivă încetarea contactului vizual, prin consultarea frecventă a
de o parte de maniera în care aceasta ştie să comunice cu sine, în sensul de a se ceasului, prin caracterul monosilabic al replicilor date etc.
cunoaşte şi de a se accepta aşa cum este, conştientă de valoarea şi de puterea pe
care şi le atribuie. Iar pe de altă parte, este influenţată de maniera în care ştie să
comunice şi să se raporteze la ei. Cele două componente sunt absolut Diferenţe culturale reflectate în limbajul non-verbal
obligatorii pentru că, aşa cum afirma Oscar Wilde, cunoaşterea de sine este
imposibilă în afara relaţionării cu ceilalţi, în lipsa implicării / existenţei Valori culturale specifice pot fi oglindite prin limbajul non-verbal, în special
celuilalt, individul riscă să se izoleze, să se abandoneze într-o lume care se în ceea ce priveşte perceperea timpului, a spaţiului, dar şi prin unele gesturi sau
distanţează şi se rupe de realitate. „Punţile" construite de la unul la/spre celălalt expresii.
amplifică şi consolidează intimitatea. Cu alte cuvinte, imaginea de sine Este necesar de remarcat faptul că în condiţii de interculturalitate, sensurile
„reprezintă un compromis între aspiraţiile egoismului individului şi corectivele non-verbale pot^suferi interpretări drastic diferite, ce pot duce la înţelegeri eronate
pe care le aduce societatea" (I. Chiru, 2003, p. 103) ale mesajului, în cazul gesturilor făcute cu mâna, ca de pildă gestul „inel",
Reprezentarea despre sine devine posibilă, pe de o parte prin produsul însemnând, în unele culturi, că totul este în deplin acord cu ceea ce se doreşte,
identificării cu reprezentări inconştiente, modelate de persoane apropiate semnul V etc. au sensuri fie comune fie complet diferite de la o cultură la alta, de
(influenţările copiilor de către părinţii lor, de dascăli etc.), pe de altă parte la semnificaţii pozitive, până la altele negative, uneori chiar triviale.
reprezentarea despre sine este influenţată de evaluările şi aprecierile celorlalţi. Comunicatorii internaţionali au obligaţia de a conştientiza existenţa acestor
Aşadar, imaginea de sine se dezvoltă treptat, ea este rezultatul din specificităţi, de a le cunoaşte şi interpreta corect, în scopul realizării unei
interiorizarea schemelor despre ceilalţi şi din feed-back-ul primit de la ceilalţi. comunicări eficiente în cadrul procesului de negociere, şi de a se conforma
(I. Chiru, 2003) modelului cultural al partenerului cu care este interesat să realizeze tranzacţia.
Iniţierea este o operaţiune, care se alătură celorlalte două planuri Astfel referitor la perceperea timpului se are în vedere modul cum se programează
„identificare", „influenţare", şi împreună pot conduce la obţinerea statutului de timpul într-o cultură sau alta, atitudinea faţă de punctualitate şi date/ore fixe,
persoană aşa cum 1-am identificat noi, format prin cunoaşterea de sine şi prin precum şi lungimea optimă a unei întrevederi. Bunăoară în cultura nord-americană,
ceilalţi. Iniţierea este un fenomen care asociază ideii de fiinţă pe aceea de timpul este foarte bine măsurat, scrupulos planificat, (în limba engleză există
transformare. După gândirea religioasă greacă, Demeter era cel care iniţia numeroase formulări referitoare la acest model cultural: „to spend time", ,fo waste
oamenii în marile mistere din Eleusis. Conceptul de iniţiere s-a păstrat până tirne", ,}o invest time", „to save time", „to make time", „to buy time" etc.
astăzi. Chiar dacă sensurile sale s-au lărgit, (poate chiar distorsionat) încercând formulări cu caracter clar economic), în schimb în anumite culturi asiatice sau
să cuprindă toate domeniile existenţei (iniţiere în muzică, în politică, în iubire arabe, a planifica, a pregăti din timp o agendă de discuţie, o anumită activitate
etc.) obiectivul său rămâne acelaşi: de a-1 conduce pe individ către cunoaştere precisă este o gafă, sau poate comunica chiar lipsă de respect Faptul este deseori
printr-o iluminare interioară proprie. interpretat de nord-americani ca lipsă de eficienţă, de autoîncredere, chiar lene.
Alchimia perfectă dintre cele trei fenomene identificare, influenţare ş\ Punctualitatea este de asemenea o noţiune cu accepţiuni diferite: întârzierea este
iniţiere va permite transformarea elementelor separate în unul singur. In inadmisibilă pentru nord-americani, dar absolut normală pentru latino-americani.
încercarea de depăşire a abordării dualiste, conform căreia persoana este un în cultura franceză, 5 minute de întârziere sunt acceptabile. La români, „sfertul
amalgam al unor elemente esenţial separate, filosofii preocupaţi de problema academic" este des practicat, în ceea ce priveşte stabilirea unor date/ore fixe
minte-corp, încearcă o reinventare a unităţii celor două elemente fundamentale, pentru evenimente sociale, întâlniri de afaceri etc. acestea trebuie să fie realizate
din care este alcătuită fiinţa: trupul şi mintea, (ocazionalismul) cu mult timp înainte pentru nord-americani care vor considera o invitaţie de ultim
moment drept o insultă, în culturile arabe/asiatice o activitate programată cu
mult timp înainte poate fi uitată, iar invitaţiile de ultim moment sunt
considerate ca fiind

92 89
spontane deci sincere. Pentru americani, o întâlnire de afaceri/o vizită de lucru nu Pentru îmbunătăţirea acestui tip de comunicare, în special în anumite
trebuie să depăşească 45 de minute, în timp ce pentru un arab acelaşi timp va fi cazuri/profesiuni este necesară conştientizarea sa de către emiţător/receptor, un
perceput ca fiind „scurt", sugerând răceală şi lipsă de interes. permanent auto-control al manifestărilor non-verbale şi supravegherea impactului
Culturile impun de asemenea atitudini diferite faţă de folosirea mâinilor, a creat de acest tip de mesaje asupra interlocutorilor. Măsura în care o persoană
efectuării diferitelor gesturi, a expresiei feţei, a modului de adresare, gradului de stăpâneşte limbajul non-verbal, în care îl tine sub control, se pare că este
emoţie şi animare, de francheţe, de insistenţă etc. De exemplu, strângerea de mână dependentă de trăsături de personalitate - temperamentale, caracteriale, volitive - şi
este un salut aproape universal în afaceri, dar modul şi forţa cu care se realizează în mod cert de exersarea comportamentului dezirabil pentru anumite situaţii de
diferă de la o cultură la alta. Spre exemplu, de la un mod ferm al strângerii de mână comunicare.
în cazul americanilor, la un mod delicat la francezi şi britanici. Strângerea de mână
este foarte rar folosită de asiatici. Folosirea mişcărilor mâinii sau a braţelor ca mod
de comunicare non-verbală este de asemenea foarte diferită. Ea exprimă acţiune în
cazul americanilor. Pentru germani reprezintă o atitudine. Sunt folosite pentru
ilustrare de italieni, iar în cazul francezilor sunt o expresie a stilului. Pentru arabi,
gesturile au un asemenea nivel de elocvenţă încât cuvintele sunt deseori inutile, în
ceea ce priveşte zâmbetul, în multe culturi se consideră că acesta comunică plăcere,
bunăvoinţă^ prietenie, optimism, în Orientul Mijlociu însă, este un mod de a ocoli
conflictul. In cazul asiaticilor, este un mod de a marca jena sau mânia. Pentru
japonezi reprezintă un simbol al armoniei interioare. Modul în care se realizează
contactul privirilor diferă de la o cultură la alta. Astfel, pentru unele culturi
(francezi, hispanici, ţările răsăritene) acesta este foarte direct, exprimând interesul şi
dorinţa de comunicare, pentru altele (culturile asiatice) este redus, dar din dorinţa de
a comunica respect, de a nu deranja; un contact moderat al privirilor caracteristic
americanilor, britanicilor şi culturilor nordice, are de asemenea acelaşi obiectiv, de
a nu părea agresiv, de a nu deranja.
în zilele noastre, prin vasta reţea de comunicare în lume, a schimburilor
sociale şi economice, noi valori au fost adăugate la zestrea diferitelor culturi,
producând unele modificări în perceperea mesajelor non-verbale, în sensul preluării
unor semnificaţii şi renunţarea la altele.

Codarea-decodarea comunicării non-verbale


în ceea ce priveşte codarea şi decodarea comunicării non-verbale au existat
şi continuă să existe numeroase preocupări din partea cercetătorilor. De-a lungul
timpului au apărut aşa zisele „dicţionare", ghiduri ale limbajului non-verbal.
Autorii lor îşi propun să interpreteze şi să ofere repere pentru folosirea adecvată a
acestui tip de comunicare.
Dintre „sfaturile" cele mai cunoscute amintim:
- pentru codarea-decodarea corectă a elementelor de limbaj non-verbal este
necesară utilizarea/interpretarea acestora în contextul tuturor celorlalte elemente
verbale/non-verbale;
- codarea-decodarea limbajului non-verbal diferă sub multe aspecte nu
numai de la individ la individ, ci şi de la o profesie la alta, de la o colectivitate la
alta, de la cultură la cultură, deci trebuie realizate în sfera acestora;
- codarea-decodarea limbajului non-verbal se realizează în funcţie de
caracteristicile individuale, de educaţie, experienţa de viaţă
etc. a
emiţătorului/receptorului de mesaj.

90 91
credinţei. Personalismul vede în aceasta o dovadă a liberului arbitru care îşi află Geneza identităţii personale
justificarea în existenţa, ca dat primordial, al persoanei libere şi creatoare.
Generaţia următoare de personalişti, reprezentată de filosofii teologi Lucien Studierea persoanei umane a fost şi este, în continuare, subiectul care i-a
Laberthonniere (1860-1932) şi Maurice Blondei (1861-1932), au inaugurat un tip fascinat cel mai mult pe cercetătorii preocupaţi de evoluţia omenirii, în legătură cu
de personalism, declarat, creştin întemeiat pe o metafizică a carităţii. Pentru ei, aceasta, s-au făcut foarte multe presupoziţii şi teorii, de la teoria darwinistă, la
persoanele umane reprezintă realitatea prin excelenţă. Paradoxul persoanei constă interpretările de ordin metafizic şi până la analogiile moderne ale functionalismului
în faptul că ea aspiră simultan către autonomie şi comuniune, doreşte să se afirme ce vizează compatibilitateajdintre sistemul de software şi cel de hardware, toate au
ca independentă, dar, în acelaşi timp, simte şi nevoia apropierii de alte persoane. avut ca rezultat progresul, în capitolul de faţă, prezentăm câteva repere istorice şi
Prin această poziţie ne apropiem din ce în ce mai mult de ceea ce ştiinţa secolului puncte de vedere rezultate din curente care au avut ca principal subiect de studiu
XX a încercat să fundamenteze, şi anume că persoana este un summum al fiinţa, surprinsă în cele două dimensiuni: cea a imaginii proprii de sine şi cea a
cunoaşterii despre sine prin sine şi prin ceilalţi. Secolul al XXI-lea aduce în prim imaginii sociale de sine. Mihai Dinu (M.Dinu, 2004, p.7-17), în lucrarea
plan nevoia de autonomie şi independenţă. Se vorbeşte despre independenţă Fundamentele comunicării interpersonale, face o trecere în revistă a autorilor care
materială, independenţă profesională, chiar de autonomie economică, în învăţământ au făcut doctrină în ceea ce priveşte conceptul de personalism şi pe cel de
etc. (până şi de autonomie teritorială) şi parcă tot mai putin se vorbeşte despre persoană. La rândul nostru, vom reţine şi analiza câteva dintre punctele de vedere şi
comuniune. Cum se va putea realiza un echilibru între cele două principii de viaţă, teoriile apărute de-a lungul timpului.
secolul nostru şi cele viitoare vor decide cu siguranţă. Gânditorii creştini spun că
numai iubirea creştină poate rezolva această aparentă contradicţie. Reprezentarea despre sine prin sine
Faza matură a personalismului este ilustrată prin teoriile a trei gânditorii Privită din perspectiva tradiţiei occidentale, persoana reprezintă „categoria
francezi, Jean Lacroix (1905-1986), Emmanuel Mounier (1905-1950) şi filosofică ce permite subsumarea sufletului şi a trupului gândite ca elemente
Nedoncelle (1905-1976). Unul dintre aceştia, Jean Lacroix, a susţinut că indisociabile, dotate cu raţiune şi perfectibile." (Articolul Personne, din
personalismul nu este un sistem, ci „un umanism". El înţelege prin personalismul Encydopedia Universalis, apaud M.Dinu, 2004, p.7). Abordarea dualistă concepe
necesitatea de a se face o analiză cinstită şi indispensabilă a problemelor omului. persoana ca pe un amalgam al unor elemente esenţial separate, din care fac parte:
Totodată avertizează asupra faptului că acesta să nu fie lăsat pradă nici sălbăticiei mintea şi trupul. Teoriile moniste, precum cea a lui Strawson din Individuals
instinctuale şi nici dezumanizării tehniciste, în ceea ce priveşte persoana, gânditorul (1959), folosesc un concept primitiv de persoană, ca un lucru ce poate fi descris din
afirmă că aceasta nu este reductibilă la condiţionările sale biologice sau culturale. punct de vedere logic în termeni mentali sau corporali.
Lacroix dă filosofici contemporane posibilitatea de a alege între două alternative: Conform definiţiei de dicţionar, persoană, în sens filosofic general,
fie a fi o ideologie, adică o mistificare interesată a realităţii, fie a fi o meditaţie „semnifică o identitate relaţională a existenţei umane, definită de singularitatea şi de
sinceră asupra condiţiei umane, în care caz nu poate fi decât personalistă. rolul ei în lume. Termenul a fost corelat cu latinescul persona (şi cu echivalentul lui
Reflecţia sistematică asupra identităţii personale îşi are originile prin anii grec, prosopon), având semnificaţia de mască teatrală". (Enciclopedie de filozofie
'50 ai secolului al XX-lea şi se datorează cercetărilor lui E. Erikson. Pentru cel care şi ştiinţe umane, 2004, p.814). Aşadar, prima accepţiune a cuvântului a fost aceea
s-a ocupat de psihologia eului şi sociologismul neofreudian, precum şi de de mască. Termenul a fost preluat din teatrul antic pentru însemnătatea pe care
„psihanaliza vârstei evolutive", conferirea identităţii individuale şi a celei sociale noţiunea „mască" o avea pentru purtătorii ei. Aceasta contribuia la sporirea
sunt complementare: pe de o parte, este subliniată funcţia de sinteză şi de integrare vizibilităţii actorului şi avea un rol însemnat în caracterizarea psihologică a
desfăşurată de eu în cursul dezvoltării; pe de altă parte, este demonstrată individului, în sensul că oferea indicaţii privitoare la statutul şi condiţia socială
interacţiunea dintre formarea eului şi structura societăţii. In această direcţie, asupra personajului interpretat. Astfel cuvântul a început să desemneze tipul de
Erikson compară educaţia în triburile de vânători Sioux cu aceea a triburilor de personaj şi rolul jucat de acesta. Ulterior, prin analogie, acesta a ajuns să se extindă
pescari Yurok începând cu anii 1970, acesteia i s-a adăugat preocuparea pentru şi asupra rolurilor sociale. Noi toti suntem concepuţi asemenea unor actori,
identităţile multiple, astfel încât pierderea, căutarea sau afirmarea identităţii de grup denumiţi actori sociali, care îşi interpretează zilnic (mai bine sau mai putin bine, cu
(etnic, rasial, etc) au devenit obiecte privilegiate de studiu pentru ştiinţele sociale succes sau cu mai putin succes), pe scena vietii, rolurile. Auzim de multe ori
contemporane, identitatea personală se defineşte printr-o dublă raportare: la sine spunându-se că
însuşi şi la ceilalţi. Acest lucru ne trimite la ideea că individul se percepe ca fiind „nu-i atâta viaţă în teatru pe cât teatru este în viaţă" (mas-media şi-au făcut un
acelaşi cu cel care a fost de când se ştie. Această conştiinţă a persistenţei şi obicei din a spune, atunci când prezintă caz social şocant prin sintagma: „viaţa bate
continuităţii proprii este redată, în limba franceză, prin substantivul memete (din filmul!"). Prin analogie cu zeităţile hinduse, care aveau trei feţe sau cu personajele
meme - acelaşi). Termenul pereche ipseite (din latinescul ipse însuşi) desemnează din basmele copilăriei „balaurul cu trei sau şapte capete", fiecărei persoane îi sunt la
totalitatea sentimentelor şi reprezentărilor prin care individul se singularizează în îndemână înfăţişări şi comportamente diferite. Cugetările vechi, din popor, de
raport cu semenii săi. Din cele afirmate rezultă că identitatea apare ca fiind acel genul:
„lupul îşi schimbă părul..."; „în afară e vopsit gardul...", „schimba feţe-feţe" sau
cele de dată mai recentă „are un comportament
96 93
cameleonic" vin să ne confirme acest lucru. Când o persoană Jşi iese din fire" (fie au canalizat eforturile pedagogice în direcţia unei educaţii care să îi ajute să îndure
că este extrem de furioasă sau de bucuroasă), vizualizăm o defilare de expresii de „cu stoicism" (răbdare) toate încercările sorţii.
măşti care vin să accentueze trecerea de la o stare de confort la alta, de la o Epictet face clar distincţia între fiinţa^ umană şi celelalte fiinţe punând
dispoziţie la alta. Conştient sau nu, zilnic, jucăm roluri, schimbăm măşti, şi accentul pe atributul de raţionalitate al primea, în acest sens, filosoful scria: „Dacă
înfăţişăm faţete ale personalităţii noastre. aş fi o privighetoare m-aş comporta ca o privighetoare, dacă aş fi o lebădă, ca o
Popoarele ce aparţineau lumii vechi euro-asiatice, care se revendică din lebădă. Dar sunt o fiinţă raţională şij prin urmare, trebuie sa cânt un imn zeului.".
tradiţia iudeo-creştină şi din filosofia greco-romană, aveau încetăţenită o viziune (Enciclopedia de filozofie, p.815) In această definiţie, pe lângă figura teatrală,
mozaicată în ceea ce priveşte închipuirea elementelor din care este alcătuită persoana este precizată şi prin atributul raţionalităţii, iar aceasta, la rândul său, e
personalitatea umană. Din structura aceasta făceau parte trei categorii de elemente: înţeleasă ca deschidere spre divin, ca sens ultim al existenţei. Această înlănţuire de
unele individuale, altele moştenite şi altele simbolice, de natură să integreze semnificaţii va avea în tradiţia medievală o formulare conceptuală mai precisă prin
individul în univers şi să îi decidă destinul. Astfel, populaţia Samo din Burkina formula lui Boethius care spune că personalitate este o substanţă individuală de
Faso imaginează persoana ca fiind alcătuită din nouă componente: destinul natură raţională, iar această formulă va reveni în întreaga gândire scolastică.
individual, trupul, umbra, căldura, sudoarea, suflarea, l, gândirea şi dublul. (M. Conceptul de persoană îşi află împlinirea cea mai înaltă prin formularea
Dinu, 2004, p.9) Fiecare din acestea au statute diferite. Unele sunt ereditare şi dogmei Sfintei Treimi, în cursul marilor dispute hristologice şi trinitare din secolul
perisabile. Din această categorie fac parte trupul, care este moştenit de la mamă şi al IlI-lea, teologia creştină, aflată în căutarea unei soluţii care să împace
sângele, moştenit de la tată. Altele sunt strict individuale ca de pildă viaţa. Singurul monoteismul cu imaginea unei divinităţi întreite (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh), a
care este nemuritor şi netransmisibil este sufletul l dublul, dăruit omului de către statuat identitatea dintre persoană (gr. prosopon) şi ipostază (gr. hypostasis). Ideea
zeul suprem odată cu suflarea. Pe aceeaşi linie a diferenţierii trebuie menţionat de la care se porneşte este că deşi Dumnezeu este unic prin natura Sa, El se prezintă
faptul că elementele heteroclite se despart după moarte, urmând traiectorii diferite. sub forma a trei persoane deopotrivă nedespărţite şi neconfundate: Tatăl, Fiul şi
Sufletul sau dublul va ajunge în rai vs. iad, până la judecata de apoi (viziunea Sfântul Duh. Cu acest demers primul conţinut metafizic ce constituie temeiul
creştină) / va fi găzduit într-un altar până la o nouă reîncarnare (viziunea păgână). demnităţii eminente a persoanei umane, capătă şi alte dimensiuni, care vorbesc
Destinul este, în general, predeterminat şi numai sufletul mamei îl mai poate despre fărâma de divinitate conţinută în fiecare individ în parte, primită la zămislire
modifica. Viziunea occidentală mai adaugă la aceste elemente componentele şi confirmată prin botez.
sociale. Spaţiul cultural ortodox a dăruit şi el lumii un reprezentant exponenţial al
Un alt pas înainte în evoluţia noţiunii de persoană s-a datorat acţiunilor personalismului: pe rusul Nikolai Berdiaev (1874-1948). Analist profund al
întreprinse de reprezentanţii neoplatonismului şi ai teologiei creştine. Ideea de spiritualităţii medievale, el a constatat faptul că de-a lungul istoriei europene a avut
unicitate irepetabilă pe care o implică astăzi definiţia persoanei îşi are originile în loc o răsturnare a raporturilor omului cu divinitatea. Dacă Evul Mediu punea
conceptul de ipostază introdus şi definit de Plotin. Conform gânditorului, persoană accentul pe Dumnezeu în detrimentul omului, epoca modernă a pus accentul pe om
înseamnă acea singularitate ontologică ce constituie principiul ultim de în detrimentul lui Dumnezeu. Ori, ambele concepţii conţin erori. Numai pornind de
individuatie. Caracterizante pentru ipostază nu sunt trăsăturile ei exterioare, la modelul exemplar al divino-umanităţii lui Hristos putem concilia credinţa în
accidentale, ci determinările interne care îi garantează unicitatea. Dumnezeu cu încrederea în om. Persoana umană trebuie privită nu doar ca un
Filosofia stoică aduce şi ea un punct de vedere personal cu privire la microcosmos, ci şi ca un microtheos, o manifestare în mic a prezenţei divine.
persoană. Ideea de virtus romana implica presupoziţia că acel care se numără Viitorul, după Berdiaev, aparţine unui creştinism paracletic (mângâietor), capabil
printre persoane îndeplineşte anumite standarde de ordin moral. De aici se naşte să ilumineze totul, chiar şi infernul. Pentru Berdiaev, lumea empirică, accesibilă
ideea de o anume etică a persoanei. Tot stoicii au pus accentul pe latura juridică pe simţurilor, nu epuizează realul. Dincolo de ea, un adânc al existenţei care se
care o dezvoltă termenul. Postulatul de la care pornesc ei este acela că singurele revelează în experienţele sfinţilor, ale misticilor şi profeţilor, dar tot atât de bine
lucruri care ne aparţin şi asupra cărora putem lua hotărâri sunt cele legate de lege. poate fi şi transparenţa unei priviri. Persoana aparţine acestei lumi ascunse ce se
Conform acesteia faptele pe care le facem pot fi catalogate în bune sau rele şi la fel cere descoperită, la fel cum Dumnezeu trebuie redescoperit mereu pentru că omul
stau lucrurile şi în cazul persoanelor. Nu doar dreptul juridic era cel vizat de stoici. tinde să îl transforme necontenit într-un idol.
Ei au militat pentru dreptul şi obligaţia fiinţei umane de a îşi făuri un „antidestin" Persoana devine subiect de meditaţie filosofică şi ax central al unuia dintre
interior prin care să contracarăm efectele destabilizatoare ale vicisitudinilor vremii curentele cele mai generoase ale gândirii secolului al XX-lea: personalismul.
şi astfel de a nu se supune destinului implacabil dictat de către zei. Stoicii au găsit Iniţiatorul curentului, gânditorul francezul Charles Renouvier (1815 -1903) a
cu cale să declare că fericirea nu depinde de circumstanţele exterioare, ci numai de adoptat chiar metodă filosofică, cunoscută sub denumirea de criticism postkantian.
echilibrul lăuntric al individului. Pentru aceasta ei şi-au dedicat viaţa în slujba Acest criticism afirmă că adevărurile prime pe care se sprijină cunoaşterea
autoperfectionării individuale, pentru modelarea interioară a persoanei. Aceştia şi- ştiinţifică sunt nedemonstrabile şi prin urmare, ele nu pot fi decât obiecte ale

94 95
include orice relaţie trăită cu valorile. Filosofia sa spunea că persoana nu trebuie ceva care îl face pe om deopotrivă asemănător sieşi şi deosebit de ceilalţi şi, ca
privită ca o entitate juridică pe care este nevoie să o apărăm împotriva tendinţelor atare, ea nu poate fi definită corect şi complet decât în cadrul relaţiilor sociale
colectiviste. Dimpotrivă, ea nu se împlineşte decât în comunitate. Persoana nu interpersonale. Este concluzia care se desprinde şi din analiza celor şapte
se opune colectivităţii, ci individului, perceput drept fiinţă izolată, obiect „dimensiuni" ale identităţii personale. O primă dimensiune vorbeşte despre
aritmetic, element al unei mase nediferenţiate. Ea este subiectul autocreator, continuitatea în spaţiul şi timpul individual şi colectiv, la care se referă principiul
deoarece enunţat de David Hume. O altă perspectivă vorbeşte despre integrarea conduitelor
„reprezintă singura realitate cunoscută de noi şi pe care o făurim din interior". şi rolurilor jucate, în sensul discutat la „antiprincipiile de individuatie". Separarea
(apaud M.Dinu, p. 14) este înţeleasă ca efort de autonomizare în raport cu ceilalţi, prin diferenţiere
Cercetările din ultimele decenii ale secolului trecut, din domeniul cognitivă şi opoziţie afectivă. Dedublarea, constă într-un clivaj intern ce constituie
antropologiei (care s-au ocupat de studierea reprezentărilor mentale ale fiinţei baza însăşi a conştiinţei individuale. Este vorba de acea diferenţiere intrasistemică
umane la o serie de populaţii primitive din Africa şi Oceania) au legat ce a devenit posibilă o dată cu procesul de corticalizare a hominizilor, care le-a
conţinutul noţiunii de persoană de modul de inserţie al individului în social. permis ca, pe lângă rezolvarea problemelor de adaptare la mediu, proprii tuturor
Teoriile vremii au relevat faptul că persoana poate fi concepută în moduri vieţuitoarelor, să observe şi să judece felul în care acţionează în scopul acestei
diferite, în funcţie de mediile şi spaţiile culturale căreia îi aparţine. O viziune adaptări. Spaţiul mental al omului s-a populat astfel cu două entităţi aflate în dialog
similară întâlnim la Roger Bastide. Acestea răstoarnă „principiul individuaţiei" (/ şi me şi je şi moi) care deliberează şi iau hotărâri în comun sau, ajunge la
(care prevede invariabilitatea şi persistenţa unui obiect la un interval de timp conflicte interne în cadrul comunicării intrapersonale.
determinat) preluat de la filosoful empirist englez David Hume şi spune că în Se poate afirma astfel că identitatea personală se construieşte, paradoxal, pe
cazul definirii persoanei, funcţionează două „antiprincipii de individuatie": o dublă dualizare: separarea de celălalt şi dedublarea interioară. Unicitatea fiinţei
pluralitatea elementelor constitutive ale persoanei şi fuziunea individului cu tine acel sentiment al originalităţii care ne face „incomparabili" cu oricare
spaţiul înconjurător şi cu contextul temporal în care acesta se inserează. (David dintre celelalte fiinţele vii. Unicitatea trimite la structura interioară a individului,
Hume, apaud M.Dinu, 2004, p.8) la acel complex de fenomene care alcătuiesc sufletul său.
Persoana se cucereşte printr-un efort de personalizare. Mounier susţinea Totodată, fiinţa umană nu poate fi închipuită în afara componentei
că omul trebuie să pună accent pe transformarea interioară, deoarece atitudinea acţionate. Aceasta este indispensabilă definirii identităţii, întrucât persoana nu se
personalistă implică angajarea, iar personalismul este, înainte de toate, practică. poate limita la un ansamblu de reprezentări de sine, ci depinde de activităţile la
El afirma că există civilizaţie şi cultură umană doar prin orientarea spre care se angajează. O menţiune se impune să fie făcută şi anume că identitatea
metafizică, în opoziţie cu individul, care este o entitate închisă, persoana se nu se confundă cu aceste activităţi. Ea se implică / îşi doreşte implicarea în
deschide către transcendent, către comunitate şi către univers, prin chiar negarea acţiune, în munca de creaţie, colectivă sau individuală, pentru a-i asigura
individualităţii sale. „Omul concret este omul care se dăruieşte". (M.Dinu, p. afirmarea şi consolidarea sentimentului identitar.
14) într-o direcţie asemănătoare este dirijată şi meditaţia lui Maurice Autovalorizarea, prin care încercăm să ne ridicăm în proprii ochi, dar şi în
Nedoncelle asupra intersubiectivitătii. Gânditorul afirma că „prin calitatea sa de ochii celorlalţi, se manifestă deopotrivă prin conformism în raport cu normele
persoană, omul este condamnat să fie singur pe lume". Aşa stând lucrurile, omul grupului social în doza necesară, dar şi prin originalitate, pentru a ieşi în relief.
trebuie să facă efort să îşi depăşească într-un fel condiţia. Soluţia găsită de Avem de a face cu ceea ce în termeni de specialitate se numeşte „efectul PIP"
Nedoncelle era ca fiecare din noi să acţioneze în aşa fel încât să iasă din sine, (primus inter pares), de afirmare ca fiind cel dintâi dintre egali. Emmanuel
astfel încât dă ajungă să perceapă existenţa reală a celorlalţi. Mounier a sintetizat aceasta idee într-o singură frază semnificativă: „Constanţa
în procesul acesta, de conturare a persoanei şi a identităţii sale, dragostea sinelui nu constă în a menţine o identitate, ci în a susţine o tensiune dialectică şi a
joacă un rol esenţial. Omul nu poate fi închipuit înafara acestui complex de stăpâni crize periodice". (M. Dinu, 2004, p. 14)
sentimente pentru că ele îl înnobilează. Dragostea ridică omul la dimensiuni care îl Fiind vorba despre un proces care durează toată viaţa, „identizarea"
apropie de fărâma de divinitate cu care fiecare s-am născut Problema dragostei 1-a presupune mai multe etape care se succed într-o anumită ordine. Acestea sunt:
preocupat şi pe personalistul german Max Scheler (1874-1928). Scheler definea \.individuatiaprimară. Această perioadă se întinde de-a lungul primilor trei
persoana în opoziţie cu eul înţeles ca obiect al percepţiei interne, al introspecţiei ani de viaţă, în cursul cărora se fixează primele repere identitare. Copilul învaţă să
psihologice, pe care îl numea, în derâdere, „idolul cunoaşterii de sine". Pentru îşi cunoască şi să îşi controleze propriul trup, trecând progresiv de la acte spontane
Scheler, dragostea, departe de a fi oarbă, dă semne, adesea, că este luciditatea elementare la conduite organizate. Freud socotea această perioadă ca fiind o fază
însăşi. Ea constituie singurul mijloc de a descoperi valoarea reală a unei fiinţe hotărâtoare în formarea personalităţii.
umane, de a deosebi valorile, de a cunoaşte adevărata natură a lucrurilor. 2.identificarea categorială. Aceasta reprezintă etapa corespunzătoare ieşirii
O altă dimensiune care tine de definirea şi înţelegerea persoanei este cea parţiale din mediul familial, o dată cu începutul frecventării unei forme de
referitoare la actele intenţionate ale acesteia. Explicaţia constă în faptul că învăţământ preşcolar (grădiniţa). Este debutul unei „decentrări" a individului, care
specificul personal se manifestă în acţiunile subiectului şi evoluează o dată cu ele.

100 97
devine treptat conştient de existenţa şi caracteristicile grupului său de apartenenţă şi un „personalism ontologic", în care moştenirea existenţialismului este cristalizată
îşi defineşte totodată grupul sau grupurile de referinţă în care ar dori să aibă acces. în conceptul de
Analiza comparativă a statutului său şi al celorlalţi membri ai colectivităţii îi
permite individului să îşi construiască o primă identitate socială, ce va avea să se
desăvârşească mai târziu.
3.identificarea personalizantă. Aceasta se leagă de perioada mutaţiilor
pubertare, când adolescentul parcurge primii paşi importanţi spre formarea unei
identităţi. El refuză să îşi mai asume identificările infantile şi se simte
încorsetat de modelele familiale şi şcolare, de care încearcă să se elibereze prin
afirmarea peremptorie a propriilor opinii şi printr-o anumită rigiditate a
atitudinilor. Identificându-se cu proiectele sale, de multe ori nerealist de
ambiţioase, el riscă o alienare dureroasă, generată de distanţa exagerată dintre
aspiraţiile sale şi situaţia prezentă. De fapt, această etapă nu se încheie
niciodată, întrucât, poate că într-o formă mai puţin pronunţată, dar în fond
asemănătoare, căutarea identităţii proprii continuă până la sfârşitul vieţii.
Identizarea se prezintă ca un proces reluat la nesfârşit, deoarece, aşa cum
afirmă Pierre Ţap, ea este „istoria cavalcadei identificărilor pe care le desfaci şi
le refaci din nou", cu riscul apariţiei periodice a acelor disfunctii care sunt
crizele de identitate.
în filosofîa lui J. Locke, conceptul de persoană trimite la identitatea
morală a omului. Şi pentru Kant, omul este persoană în măsura în care poarta în
sine în propria sa „.autonomie", dată de imperativul moral. Tocmai din aceasta
cauză, fiecare om nu va mai fi considerat ca mijloc, ci doar ca scop în sine, cu
o demnitate care necesită „respect", în acelaşi sens, Kant vorbeşte şi de
comunitatea ideală a persoanei, anticipând ideea „domniei scopurilor", în
secolul XX, E. Husserl şi M. Scheler clarifică în special caracterul relaţional
al persoanei, atât în plan intersubiectiv (intersubiectivitate), cât şi în raport cu
lumea. Orice om, consideră Scheler, constituie individualizarea unică a unei
lumi. Caracterul intersubiectiv al persoanei constituie o tema centrală a
personalismului contemporan, în special al personalismului comunitar al lui E.
Mounier.
Termenul de personalism, în domeniul gândirii contemporane, este
introdus în SUA de G.H. Howison, care aflat în polemică cu J. Royce şi în
general cu idealismul absolut, împreună cu alti cercetători (P. Bowne, R.T.
Flewelling şi S. Brightman) plecă de la concepţia unei persoane înţelese ca
entitate liberă şi finită, care, în finitudinea ei, se supune unui Dumnezeu
transcendent şi personal. Această perspectivă va susţine ulterior revista „The
Personalist", întemeiată la Los Angeles, în 1919. Şi în Franţa tema persoanei
atinge un interes special la începutul secolului XX, prin operele lui C.
Renouvier
{Personalismul, 1903). Renouvier revendică valoarea şi demnitatea persoanei în
opoziţie cu idealismul german şi cu pozitivismul francez, în Franţa, tema
persoanei este reluată de E. Mounier, P.L. Landsberg care revendică
perspectiva unei societăţi personaliste şi comunitare, în Italia, după al doilea
război mondial, tematica lui Mounier a fost preluată în unele cercuri culturale şi
pe plan teoretic şi politic, fiind reluată de diverşi cercetători, ca G. Campanini,
A.LaMacchia, V. Melchiorre, A. Rigobello. Tot în Italia, L. Pareyson propune

98 99
persoană intelectuală, ca raportare la sine şi la ceilalţi, sinteză a argument al tezei sale, Mounier se servea de faptul că spiritualul are o sferă mai
universalităţii şi singularităţii, deschidere pozitivă în faţă transcendenţei largă decât religiosul, fiindcă
metafizice, dar şi expunere la negaţie şi la rău. Pareyson şi-a sintetizat
propria direcţie ca pe un drum „de la personalism la ontologie sau de la
virtute la ambiguitatea originară" (Enciclopedie de filozofie, 2004, p. 115)
în ceea ce îi priveşte pe români, încercarea de a da o definiţie
personalismului aparţine lui Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957).
Filosoful român a lucrat la elaborarea conceptului de personalism energetic.
Motru vedea în evoluţia universului un scenariu al cărui scop ultim este
desăvârşirea persoanei umane, subordonate paradigmei divine a unui
Dumnezeu personal.
Anumite demnităţi, ranguri, responsabilităţi în societate, averea şi alte
atribute de acelaşi gen confereau cuiva statut de persona, cam în sensul în
care vorbim astăzi de personalitate publică. Inclusă în dreptul roman, această
utilizare a ajuns până la noi. Se vorbeşte astfel despre persoane fizice şi
juridice sau despre calitatea anumitor instituţii de a poseda personalitate
juridică. Pe această linie se înscrie şi Locke, care consideră că „persoană"
este un termen, juridic" ce se aplică din motive morale „agenţilor pentru care
legea are un sens, şi fericirea şi nefericirea" (Essay, II. 27).
Filosofia probabilităţii iniţiată de Ramsey şi de către de Finetti şi
continuată de statisticianul american L.J. Savage în opera sa Fundations of
Statistics (1954) vine cu o altă perspectivă. Personalismul respinge ideea
potrivit căreia probabilităţile există şi „în afară", aşteptând doar să fie
descoperite. Totodată acesta consideră evaluările probabiliste ale
evenimentelor ca fiind expresii pur personale ale gradului de încredere ce
trebuie avut referitor la apariţia unui eveniment, într-o întrebuinţare mai
veche, personalismul trimite la aspectul teist care a lansat ideea că Dumnezeu
este o persoană. (Dicţionar de filozofie, 1999, p.300-301)
Filosofia modernă şi mai cu seamă cea postmodernă face o analogie
care trimite la descrierile ce vizează compatibilitatea dintre emul-ul de
software şi cel de hardware care se regăsesc în cazul unui computer
(functionalismj. „Memoria" şi inteligenţa computerului tind să înlocuiască, pe
termen lung, memoria omului.

Reprezentarea despre sine prin ceilalţi


Trecem la o altă perioadă şi la o altă dimensiune a evoluţiei fiinţei în
care un rol important îl joacă determinismul social. Dezvoltarea ulterioară
a psihologiei sociale a evidenţiat dependenţa persoanei de contextul în care
se formează, de interacţiunea sa cu alte fiinţe umane. S-a ajuns astfel la
considerarea acesteia nu ca un dat, ci ca un produs al comunicării
interpersonale. De aici, concluzia cum că nimeni nu ar fi persoană, înainte de
a fi venit în contact cu alte entităţi similare care să îl ajute să îşi cristalizeze
identitatea personală.
Un punct de vedere apropiat aparţine lui Emmanuel Mounier,
fondatorul revistei Esprit, (1932) expresie teoretică & personalismului
comunitar. Deşi un bun practician al catolicismului, acesta a afirmat că
personalismul nu este o filosofic creştină, ci un discurs asupra problemelor
omului ce poate fi ţinut atât de credincioşi cât şi de necredincioşi. Ca suprem
98 99
îndrăgostit de el, astfel încât va trebui chiar să îl şi admir." (C.G. Jung, Teora, 1997, Persoană şi personalitate
p.110) „Mana", eului, pe care îl
în conformitate simţim ca fiind
cu concepţia acelaşi de-a
primitivă, „ este lungul întregii
o forţă superioară vieţi, indiferent de
astfel că acela situaţiile prin care
care doboară trecem şi de
persoana-mana schimbările pe
îşi anexează care le suferă
mana acestuia. conştiinţa noastră.
Eul, cel care s-a Copilăria şi
confruntat cu tinereţea sunt
anima şi a ieşit perioade de
învingător, a afirmare a eului,
preluat mana. pentru ca în a
Astfel devine eul doua parte a vieţii
conştient o acesta să cedeze
personalitate iniţiativa în
mana. Dar favoarea sinelui.
personalitatea Jung considera
mana este o drept o datorie a
dominantă a omului ca, odată
inconştientului cu înaintarea în
colectiv, vârstă, să acorde
cunoscutul sinelui o
arhetip al importanţă
bărbatului sporită. Mimai
puternic în astfel procesul de
ipostaza de erou, individuaţie
căpetenie, (termen creat de
vrăjitor, vraci şi Jung), are şanse
sfânt, stăpân al să conducă la
oamenilor şi cristalizarea unei
spiritelor, aliat al conştiinţe
lui Dumnezeu. superioare.
£ul Dat fiind
reprezintă centrul faptul că anima
conştiinţei şi de reprezintă în
raporturile sale ierarhia
cu şinele depinde inconştientului
stabilitatea treapta cea mai de
personalităţii jos, înfrângerea ei
noastre. aduce cu sine
Sentimentul cristalizarea unei
identităţii alte figuri
personale este dat colective care
de persistenţa preia de acum

104 101
mana ei. în realitate, figura un supraom, superior tuturor Aşa loc, şi la un
vrăjitorului este cea care va forţelor, un semizeu, poate cum s-a putut anume moment,
atrage mana, adică valoarea şi mai mult... „ Eu şi Tatăl constata în nu prezintă
autonomă a animei. Figura suntem una", această expunerea decât o utilitate
vrăjitorului are un mărturisire îndrăzneaţă se făcută până cu totul
echivalent în cazul trage în toată ambivalenţa acum, limitată, spre
femeilor: este o figură sa. în faţa acestui fapt, eul se strădania de a deosebire de
superior-maternă, marea retrage şi renunţă la orice defini persoana legea
Mamă., Atotmilostiva care iluzie legată de putere şi s-a dovedit, de newtoniană a
înţelege şi iartă totul şi care importanţă. A fost o multe ori, să căderii
a vrut întotdeauna binele, amăgire: eul nu a înfrânt fie pusă la corpurilor care
cea care s-a dedicat anima şi nu a dobândit din grele încercări. ne permite să
întotdeauna altora şi n-a această cauză mana ei. Principala descriem
cerut niciodată ceea ce i se Conştiinţa n-a devenit dificultate de traiectoria într-
cuvenea, descoperitoarea stăpâna inconştientului, ci care se loveşte un câmp
marii iubiri, precum acela anima a fost cea care şi-a studiul gravitaţional a
este propovăduitorul pierdut din aroganţa persoanei oricărui obiect
adevărului suprem. Şi aşa poruncitoare, în funcţie de constă în faptul dotat cu masă,
cum marea iubire nu este rezultatul confruntării eului că, prin însăşi indiferent de
niciodată cinstită, nici cu inconştientul, însă această natura sa, aspectul şi
marea înţelepciune nu va fi confruntare nu a adus o persoana nu se caracteristicile
niciodată înţeleasă. Cu atât victorie a conştiinţei asupra pretează concrete ale
mai puţin se suportă ele inconştientului, ci cercetării acestuia. Dar
reciproc. Dacă eul a fost producerea unui echilibru ştiinţifice. O corpul material
într-adevăr cel care a între cele două lumi. caracteristică la care se referă
înfrânt anima, atunci Vrăjitorul a putut să generală a legea nu mai
acestuia îi aparţine şi mana. pună stăpânire pe eu numai ştiinţei este este un obiect
Dar, deşi s-a dobândit pentru că eul visa la o aceea că ea nu anume, ci un
importanţa, mana nu are victorie asupra animei. operează cu model fizic
efect şi asupra altora. Nu Acesta a fost un abuz şi obiecte abstract al cărui
are efect fiindcă nu s-a fiecare abuz al eului este concrete, ci cu calitate este
dobândit importanţa, ci s-a urmat de modele care chiar
produs - prin combinarea cu descriu generalitatea sa.
un arhetip - doar acapararea proprietăţi şi Coment
de către o nouă figură. comportamente ariile făcute cu
Trebuie deci să deducem că ale unor clase privire la cu
eul n-a înfrânt deloc anima de obiecte. privire la prima
şi că deci n-a dobândit nici Tocmai în până acum cu
mana. A intervenit doar o aceasta rezidă privire la
nouă combinare cu o eficacitatea sa raportarea la
figură de acelaşi sex ce practică. sine prin sine,
corespunde imagoului Formularea putem spune că
patern şi cu o forţă pe cât se unei ecuaţii dacă există o
poate şi mai mare. „Celui care să prevadă trăsătură
ce dincolo de sine trece, îi modul în care definitorie a
este cu putinţă să scape de va cădea cutare persoanei,
puterea, ce leagă orice lucru aruncat aceasta este,
fiinţă." (C.GJung, Teora, de o persoană înainte de orice,
1997, p. 111). Astfel devine anume într-un unicitatea sa
104 101
ireductibilă. Vorbim în definiţia propusă de H. funcţionează
despre / de indivizi, însă S. Sullivan, conform este cel al unei
ar fi absurd să vorbim căreia personalitatea este reprezentări
despre clase de persoane, „un model de durată metaforice a
deoarece am anula astfel relativă al situaţiilor eului. El
exact ceea ce le este cel periodice interpersonale ce funcţionează
mai caracteristic acestora, caracterizează viaţa ca o fereastră
şi anume disimilaritatea umană". cu patru
lor funciară, faptul de a fi Aşa cum am
mereu şi pretutindeni „tot vorbit în cazul
una şi una". Acesta este şi reprezentării persoanei
motivul pentru care prin sine despre
psihologii eludează, în importanţa unicităţii,
general, problematica demnă de reţinut în
persoanei şi preferă să se încercare de a caracteriza
ocupe de o noţiune mai personalitatea în raport cu
uşor de stăpânit şi de celălalt, este şi recurgerea
investigat: la ideea de raport
personalitatea, în interpersonal. Cu alte
termenii comentariului de cuvinte, interacţiunea
mai^sus, dacă persoana personală nu se stabileşte
este un obiect între entităţi preexistente,
nemodelabil, ci între agenţi care se
personalitatea este chiar construiesc şi împlinesc ei
un model, în calitatea sa înşişi în cadrul relaţiilor
de „macrosistem al pe care le contractează.
invarianţilor Observaţia este importantă
informaţionali şi în contextul de faţă,
operaţionali ce se fiindcă ne atrage atenţia
exprimă constant în asupra importanţei
conduită şi sunt comunicării interpersonale
definitorii sau pentru formarea noastră ca
caracteristici pentru persoane.
subiect", (P.Popescu,
1978, p. 533). Cunoaşterea
Personalitatea este
decompozabilă în de sine prin
trăsături organizate în perspectiva
structuri ierarhice (G.
Allport). Acesta identifică
Ferestrei
una-două trăsături Johari
cardinale, un număr
restrâns de trăsături Un instrument util
centrale şi o sumedenie în cunoaşterea de sine este
de trăsături secundare), cel facilitat prin
care pot fi puse în intermediul aplicării
evidenţă prin teste de „ferestrei Johari".
personalitate. Termenul Principiul după care
de model figurează chiar această metodă
104 101
ochiuri. Fiecare ochi simbolizează una dintre cele patru zone ale eului: eul deschis, cu totul improbabilă. Termenul de individ trimite la ideea de indivizibilitate,
eul orb, eul ascuns şi eul necunoscut. valabilă numai pentru metazoarele superioare, în plan psihologic, caracterele
FEREASTRA Johari sau cunoaşterea reciprocă individuale pot fi evidenţiate prin baterii de teste sau chestionare menite să
Cunoaşterea reciprocă se poate realiza printr-o metodă propusă de evalueze unde se situează subiectul în cauză în raport cu subiecţii populaţiei căreia
psihologul AJvey într-un model numit Fereastra Johari. Aceasta caracterizează îi aparţine.
individul în relaţia lui cu altul. Ideea porneşte de la prezumţia că fiecare individ Potrivit concepţiei lui Cari Gustav Jung (1875-1961), psihicul uman este
posedă la nivelul cunoaşterii propriei personalităţi şi a relaţiei cu celălalt două constituit dintr-un ansamblu de structuri arhetipale care cuprinde şinele, eul,
zone: o zonă supusă controlului conştient şi o alta de umbră, care scapă cunoaşterii. persana, umbra şi „complexul contrasexual" anima/animus. Şinele înglobează atât
Fereastra Johari este o reprezentare a acelor aspecte care ne sunt sau nu cunoscute, potentialitătile străvechi ale speciei cât şi aspiraţiile spirituale ale omului. Jung
pe de-o parte, iar pe de alta, acestea pot fi cunoscute sau necunoscute şi pentru altii. însuşi îl defineşte ca pe o resursă profundă pe care o denumise încă din copilărie
Prima fereastră, domeniul public, sau lumina Zilei -conţine informaţii „personalitatea numărul doi" şi în care vedea o manifestare a prezenţei divine
cunoscute de tine sau de altii (vârsta, sexul, statusul, rolul). Este zona schimbului înlăuntrul sufletului uman. (C. Jung, 1997)
firesc de informaţii intre mine însumi şi ceilalţi. Mărimea ei este direct Persoana, pe care savantul elveţian a mai denumit-o şi „arhetip social" sau
proporţionala cu gradul de încredere pe care eu îl manifest în cei cu care „de conformare", adună în sine toate trăsăturile socialmente acceptabile pe care le
interacţionez direct într-o situaţie conversaţională, întrucât relevarea informaţiilor posedăm sau credem că le posedăm şi pe care ne place să le etalăm în faţa celor cu
despre mine depinde, în multe situaţii, de gradul meu de deschidere faţă de ceilalţi; care intrăm în contact. Ea se asociază mai întotdeauna cu o anumită nuanţă de
în a doua fereastră, faţa ascunsa sau domeniul ascuns - conţine informaţii prefăcătorie şi îşi are originile încă în copilărie când ne străduim să fim pe placul
despre mine pe care le tin secrete fata de ceilalţi, din diferite motive (de pilda, celor cu care interactionăm. (M.Dinu, 2004, p.23)
teama de a fi vulnerabil, de a fi respins sau judecat de ceilalţi ori, dimpotrivă, Trăsăturile care ne pun într-o lumină nefavorabilă în iâţa celorlalţi formează
pentru a defini un numit control sau putere asupra celorlalţi). Totuşi, există un risc: componenta numită Umbră, încercăm să scăpăm de ea (atribuind-o altcuiva,
dacă am prea multe secrete privind persoana mea am şanse reduse de a-mi corecta alungând-o în subconştient) prin mecanisme precum refularea, proiecţia şi
comportamentul pentru ca nu mai primesc feedback-ul necesar. negarea. (Xenofobia şi rasismul şi-ar găsi explicaţia prin proiectare umbrei noastre
în a treia fereastră, zona oarbă sau „zona întunecată", conţine informaţii asupra celor care reprezintă alteritatea). („L'enfer c'est es autres" scria Jean-Paul
referitoare la persoana mea pe care eu nu le cunosc (nu sunt conştient de ele), dar le Sartre, apaud, M.Dinu, p.23).
cunosc ceilalţi. Aici pot fi cuprinse anumite obiceiuri, obişnuinţe, maniere sau Alături de principiile arhetipale feminin şi masculin prin predominanţa
moduri de a reacţiona faţă de ceilalţi. Conştientizarea se poate face prin solicitarea Erosului şi, respectiv a Logosului (raţiune, judecată discernământ), fiecare structură
şi receptarea acestui gen de informaţii de la ceilalţi, ignorându-se astfel gradul de psihică are un „complex contrasexual" complementar, în fiecare femeie sălăşluieşte
incertitudine privind propria persoana. un animus şi în fiecare bărbat sălăşluieşte o anima. Conform principiului
în cea de-a patra fereastră, domeniul necunoscut, sunt cuprinse fenomenele „coincidentia oppositorum", Jung afirmă că există o relaţie de complementaritate
fiinţei noastre, necunoscute şi nouă şi altora. Necunoscutul - sau faţa nevăzută a între persoană şi animus/anima, în sensul că tot ceea ce „ar trebui să se afle în chip
aisbergului, numită în psihanaliză ca inconştient, conţine informaţiile ce se află firesc în atitudinea exterioară, însă lipseşte vădit, se va găsi, fără greş în atitudinea
dincolo de conştiinţa şi pe care, probabil, le pot afla eu (sau ceilalţi), numai prin lăuntrică „ (M.Dinu, 2004, p.24)
metode speciale care tin de domeniul psihoterapiei. (o istorie a unui abuz la care Odată cu înfrângerea animei ca şi complex autonom şi transformarea ei într-
am fi putut fi supuşi în copilărie, dar pe care am reprimat-o cu un aşa succes că n-o o funcţiune a relaţiei dintre conştient şi inconştient, vom asista la desprinderea eului
mai avem în memorie, dar care poate determina un anumit comportament în unele din toate complicaţiile legate de colectivitate şi de inconştientul colectiv. Conform
situaţii ale relaţiei noastre cu alti oameni). descrierii făcute de R. Haggard forţa magică a personalităţii este reprezentată de
către cea intitulată „She-wo-must-be-obeyed" (C.G. Jung, 1997, p. 110). „She" se
Perspectiva psihologică a definirii personalităţii transformă în „personalitatea-mana". Aceasta este o fiinţă plină de însuşiri oculte,
vrăjitoreşti (mana), dotată cu cunoştinţe şi puteri magice. Toate aceste atribute
Din perspectiva psihologiei, personalitatea posedă patru ere definitorii: provin din proiecţia naivă a unei cunoaşteri de sine inconştiente, pe care Jung o
individualitatea, autonomia, stabilitatea şi specificitatea motivaţiilor. Individuali- explică astfel: „Recunosc că activează în mine un factor psihic ce se poate sustrage
tatea este pusă în evidenţă atunci când, plasaţi în condiţii de mediu identice şi în cel mai incredibil mod voinţei mele conştiente. Acesta îmi poate vârî în cap cele
solicitaţi de stimuli identici, oamenii reacţionează diferit mai năstruşnice idei, poate provoca capricii şi afecte involuntare şi nedorite, mă
Caracteristicile care îi disting pe indivizi unul de altul sunt de ordin atât poate determina să comit fapte uimitoare pentru care nu pot să-i asum
genotipic cât şi fenotipic, iar ştiinţa geneticii ne explică convingător de ce apariţia a responsabilitatea, poate perturba relaţiile mele cu alţi oameni într-un mod supărător
doi indivizi cu acelaşi patrimoniu ereditar (cu excepţia gemenilor monozigoti) este etc. Mă simt neputincios în faţa acestui fenomen şi ceea ce este cel mai rău: sunt

102 103
nedefinibilă căreia eul nu i se opune şi nu îi este subordonat, ci de care este ataşat şi un abuz al inconştientului. De aceea în cazul în care eul renunţă la pretenţia unei
în jurul căruia gravitează într-o anumită măsură, precum Pământul în junii victorii, încetează automat şi posesiunea exercitată de vrăjitor, în condiţiile în care
Soarelui, în această relaţie nu există nimic cognoscibil, căci nu suntem capabili să eul şi-a pierdut forţa conducătoare, mana a revenit unui ceva ce este conştient şi
afirmăm nimic despre conţinuturile Sinelui. Eul este singurul conţinut al Sinelui pe inconştient, sau nici conştient, nici inconştient Acest ceva este „centrul"
care îl cunoaştem. Eul individuat se percepe pe sine ca obiect al unui subiect personalităţii pe care îl căutam, acel ceva indescriptibil situat între contrarii sau
supraordonat şi necunoscut. Şinele, un postulat transcendet, deşi poate fi justificat elementul unificator al contrariilor, sau rezultatul conflictului, sau „performanţa"
din punct de vedere psihologic, nu poate fi demonstrat ştiinţific. tensiunii energetice, devenirea personalităţii, un pas individual înainte, treapta
Teoria lui Berne vorbeşte despre faptul că în universul psihismului nostru următoare.
pot fi localizate trei teritorii: un teritoriu infantil, unul adult şi altul parental, în Punctul de plecare al problemei noastre discutate de Jung este starea ce se
reţeaua noastră neuronală ne-am putea imagina chiar un fel de comutator care creează în cazul în care conţinuturile inconştiente care provoacă fenomenul de
acţionează neîncetat, sondând eul conştient fie la un for, fie la altul. Astfel, în animus sau anima sunt suficient transferate în conştiinţă. Ne putem imagina acest
fiecare clipă, deciziile noastre îşi trag originea din unul sau altul dintre ele. De lucru cel mai bine în felul următor: conţinuturile inconştiente sunt iniţial lucruri ce
fiecare dată, schimbarea localizării ne influenţează comportamentul, îmbrăcându-1 tin de atmosfera personală. Ulterior se dezvoltă fantasme ale inconştientului
în haina copilăriei, a vârstei adulte sau a celei parentale. impersonal ce conţin o simbolistică cu un caracter mult mai colectiv. Aceste
La rândul său, Eric Berne, fondatorul analizei tranzacţionale, a identificat fantasme nu sunt necontrolate şi dezorganizate, ci ele urmează anumiţi vectori
trei stări psihice ale personalităţii. Aceste trei stări psihice observabile din exterior inconştienţi ce converg către o ţintă comună. Ele ar putea fi comparate cel mai bine
au fost numite stări ale eului. Fiecare dintre acestea au o înfăţişare semnificativă ca cu procesele de iniţiere deoarece acestea reprezintă analogia cea mai apropiată.
de exemplu: Toate grupurile şi triburile întrucâtva organizate au iniţieri deseori deosebit de
1. înfăţişarea copilăriei, când, inocenţi şi perplecşi, descoperim lumea şi elaborate, care joacă un rol extraordinar de important în viaţa lor socială şi
acţionăm mai curând instinctual, emoţional şi intuitiv, căutând plăcerea şi evitând religioasă. Prin ele, din băieti sunt făcuti bărbaţi, iar din fete femei. Acest lucru
suferinţa simţurilor; indică faptul că practicile de iniţiere sunt mijloacele magice prin care omul este
2. înfăţişarea vârstei adulte, când, motivaţi de interese pragmatice, transferat din condiţia animalică în cea umană. Iniţierile primitive sunt misterii de
acţionăm mai degrabă raţional şi lucid, lăsând la o parte efuziunile metamorfozare (Vervwandlungsmysterieri) de cea mai mare importanţă spirituală.
sentimentale şi prejudecăţile; Neofiţii sunt foarte des supuşi unor tratamente dureroase şi li se împărtăşesc în
3. înfăţişarea vârstei parentale, când, impregnaţi de valorile morale şi acelaşi timp pe de o parte secretele tribale, legile şi ierarhia tribului, iar pe de altă
normele de conduită ale celor dinaintea noastră, acţionăm conformist, îndemnându- parte legende cosmologice şi alte învăţături mitice.
i pe cei care vin după noi să se conformeze şi ei. (Ş. Prutianu, 2005, p.59, apaud E. Iniţierile s-au păstrat la toate popoarele civilizate, în Grecia, străvechile
Berne) mistere eleusine s-au păstrat după câte se pare până în secolul al şaptelea după
Hristos. Roma era inundată de religii ale misterelor. Una din ele este creştinismul,
care a păstrat chiar şi în forma sa de azi vechile ceremonii initiatice prin botez,
confirmare şi împărtăşanie. De aceea nimeni nu va fi capabil să nege importanţa
istorică a iniţierilor. Epoca modernă nu îi poate alătura nimic. Ceea ce înseamnă că
în conţinuturile inconştiente se manifestă cu o claritate inconfundabilă întreaga
simbolistică initiatică.
Inconştientul este un proces pur natural, pe de o parte fără o finalitate,
având însă pe de altă parte acea direcţionare potenţială care este caracteristică
oricărui proces energetic. Dacă însă conştiinţa participă activ şi parcurge fiecare
treaptă a procesului şi îl înţelege măcar vag, atunci imaginea următoare se va
alătura de fiecare dată treptei superioare astfel obţinute - şi astfel ia naştere
direcţionarea către o ţintă. Obiectivul confruntării cu inconştientul este atingerea
unei stări în care conţinuturile inconştiente nu mai rămân inconştiente şi în care
să nu se mai exprime indirect prin fenomene ca anima sau animusul, deci a unei
stări în care anima (şi animusul) devine o funcţiune a relaţiei cu inconştientul.
(C.G. Jung, Teora, 1997, p. 115) Câtă vreme acest lucru nu se întâmplă, ele
reprezintă factori perturbanti care străpung controlul conştient şi se comportă ca
nişte adevăraţi

108 105
zurbagii. Deoarece acest lucru este un fapt bine cunoscut, termenul de „complex" opune alteia. Dacă eul îşi arogă supremaţia asupra inconştientului, atunci
pe care 1-am folosit s-a încetăţenit având acest sens în limbajul comun. inconştientul va reacţiona printr-o manevră ofensivă subtilă, în acest caz exploatând
Cu cât are cineva mai multe „complexe", cu atât este mai obsedat Dacă dominanţa personalitătii-mana al cărei prestigiu enorm farmecă eul. Singura
vom încerca să ne facem o imagine despre acea personalitate care se exprimă prin apărare împotriva acestui lucru este mărturisirea completă a propriilor slăbiciuni în
intermediul complexelor sale, atunci am putea ajunge la concluzia că trebuie să fie faţa forţelor inconştientului. Inconştientul constă din procese naturale aflate dincolo
vorba despre „o femeie isterică" ceea ce pentru Jung înseamnă anima. Dacă însă va de domeniul personal-uman. Doar conştiinţa noastră este personală, atunci când
conştientiza conţinuturile inconştiente, deocamdată ca nişte conţinuturi factuale ale vorbesc despre provocare, nu mă refer prin asta la faptul că inconştientul s-ar simti
inconştientului său personal, mai apoi ca fantasme ale inconştientului colectiv, oarecum ofensat şi că pricinuieşte un rău omului mânat de gelozie sau de o dorinţă
atunci va ajunge la rădăcinile complexelor sale obţinând astfel desfiinţarea obsesiei de răzbunare - asemenea zeilor antici.
sale. Odată cu aceasta încetează fenomenul animei. însă elementul predominant Conştientizarea continuturilor care alcătuiesc arhetipul personalitătii-mana
care a provocat obsesia ar trebui să dispară în mod logic odată cu anima. înseamnă pentru bărbat cea de-a doua autentica eliberare de figura tatălui, pentru
Recomandarea psihanalistului este aceea de a deveni „decomplexati". N-ar trebui femeie cea de figura mamei şi astfel cea dintâi percepţie a propriei individualităţi.
să se mai întâmple nimic fără permisiunea eului, iar dacă eul vrea ceva, n-ar trebui Această etapă a procesului corespunde la rândul său cu exactitate intenţiei iniţierilor
să existe nimic care să intervină perturbându-1. Eului i-ar fi asigurată astfel o primitive concretiste, până la botez şi anume desprinderii de părinţii „trupeşti" (sau
poziţie inatacabilă, fermitatea unui supraom sau superioritatea unui înţelept. „animalici") precum şi renaşterii „în novam infantiam", într-o stare de mortalitate şi
Conceptul de personalitate-mana reprezintă o dominantă a inconştientului de filiaţie spirituală, aşa cum a fost formulat acest lucru în aminti religii ale
colectiv, un arhetip care s-a format în psihicul uman din timpuri imemoriale în misterelor, inclusiv în creştinism. Posibilitatea ce se oferă acum este evitarea
urma unei experienţe corespunzătoare. Primitivul nu analizează şi nu îşi dă seama identificării personalitatea-mana şi dimpotrivă, concretizarea ei ca un „Tata ceruri",
din ce cauză un altul îi este superior. Dacă este mai inteligent şi mai puternic, atunci extramundan, având atributele absolute. Cu aceasta s-ar conferi inconştientului o
are de bună seamă mana, adică are o putere mai mare. El poate să-şi piardă această superioritate la fel de absolută prin care toate valorile se scurg într-acolo. (C.GJung,
putere, în situaţia în care cineva a păşit peste el în somn sau i-a călcat umbra. Teora, 1997, p. 118) Consecinţă logică este că tot ceea ce rămâne dincoace este
Personalitatea-mana devine prin evoluţie istorică o figură eroică şi o încarnare a doar un omuleţ jalnic, inferior, nevrednic şi apăsat de păcate. După cum se ştie,
divinităţii al cărei corespondent pământesc este preotul. Dacă eul primeşte în această soluţie a devenit o viziune istorică asupra lumii. Personalitatea-mana este
aparenţă puterea aparţinând animei, atunci va deveni în mod direct o personalitate- pe de o parte o cunoaştere superioară, iar pe de altă parte o voinţă superioară.
mana. Este aproape imposibil să nu ne admirăm puţin singuri pentru că am privit Astfel, desfiinţarea personalitătii-mana ne readuce în mod natural, prin
mai în adânc decât altii, iar ceilalţi au această nevoie de a îşi găsi undeva un erou conştientizarea continuturilor ei, la noi înşine ca la ceva existent şi viu, prins între
palpabil sau un mare înţelept, un conducător şi un părinte, o autoritate indubitabilă două concepţii asupra lumii şi forţele lor vag intuite însă cu atât mai limpede
şi de a construi temple pentru divinităţi mărunte. Nu este vorba doar despre prostia percepute. Acest «ceva» ne este străin şi totuşi atât de apropiat, leit noi înşine şi
lamentabilă a adulatorilor lipsiţi de judecată proprie, ci despre o lege naturală a totuşi incognoscibil nouă, un centru virtual cu o constituţie atât de misterioasă,
psihicului care spune că tot ceea ce a fost odată va fi din nou mereu. Şi va fi mereu încât ne poate pretinde orice, înrudirea cu animalele şi cu zeii, cu cristale şi stele,
atâta timp cât timp conştiinţa nu va întrerupe concretizarea naivă a imaginilor fără să ne uimească, ba chiar fără a ne stârni dezacordul. Acest ceva pretinde toate
originare. Aşa stând lucrurile, un lucru este cert: conştiinţa modifică legile eterne acestea, iar noi nu dispunem de nimic din ceea ce am putea să-i opunem pe bună
din când în când. Şi mai ştim că această măsură este o necesitate vitală pentru dreptate acestei pretenţii şi este chiar salutar să auzim această voce. I-am dat acestui
anumiţi oameni, lucru care nu-i împiedică tocmai pe aceştia să se aşeze ei înşişi pe centru numele de Sine. Din punct de vedere intelecual, Şinele nu este altceva decât
tronul părintelui pentru a reînvia astfel din nou vechile legi. Este chiar aproape un concept psihologic, o construcţie care are menirea de a exprima o esentialitate
imposibil de întrevăzut vreun mod de a scăpa de predominanţa imaginilor originare incognoscibilă nouă, pe care nu o putem înţelege ca atare. (C.GJung, Teora, 1997,
Este posibilă doar o schimbare de atitudine faţă de ele împiedicându-se astfel p.121)
căderea într-un arhetip şi asumarea forţată a unui rol cu preţul propriei umanităţi. Şinele ar putea fi caracterizat drept un fel de compensaţie a conflictului
Obsesia exercitată de un tip face din om o figură pur colectivă, un fel de mască în dintre interior şi exterior. Această formulare este probabil adecvată în măsura în
cadrul căreia omenescul nu se mai poate dezvolta, ci degenerează. Trebuie de aceea care Şinele are caracterul a ceva ce este un rezultat, ţel atins, ceva constituit numai
menţinut conştient pericolul de a cădea pradă mantei personalitătii-mana. Pericolul treptat şi devenit perceptibil cu mari eforturi. Şinele este astfel şi scopul vieţii, căci
nu este doar de a deveni înşine o mască a părintelui, ci de a cădea pradă acestei este expresia completă a jocului destinului ce poartă denumirea de individ şi nu
măşti atunci când este purtată de către altcineva. Maestrul şi discipolul sunt în acest doar a individului izolat, ci a unei grupări întregi în care unul îi este complementar
sens acelaşi lucru. Desfiinţarea animei înseamnă că s-a dobândit o cunoaştere celuilalt formând o imagine completă. (C.G. Jung, Teora, 1997, p.123) Ţelul
asupra forţelor motrice ale inconştientului. Ele ne pot asalta oricând într-o formă individuatiei este atins odată ce Şinele este simţit ca fiind ceva iraţional, o existenţă
nouă şi o vor face fără îndoială dacă atitudinea conştientă are vreo fisură. O forţă se

106 107
• , învăţătură morală populară născută din experienţa, exprimată printr-o 9. LIMBAJUL PROVERBELOR ÎN CADRUL
formulă eliptică sugestivă, de obicei metaforică, ritmică sau ritmată;
zicală, zicătoare ". COMUNICĂRII EVTERPERSONALE
• „ opera dramatica scurtă, al cărei conţinut ilustrează un proverb ".
Proverbele şi aforistica populară formulează concis şi concentrat, cu „La fiecare cuvânt pe care îl rosteşti, la fiecare faptă pe care o săvârşeşti,
uimitoare înţelepciune, o mulţime infinită de situaţii de viată, conturează un tablou trebuie să-ti imaginezi că este de faţă cineva pe care îl stimezi sau îl iubeşti în mod
vast al existentei umane în multiplele ei ipostaze. deosebit". (TMaiorescu, 1986,p.78)
Urmărind ansamblul de idei filosofico-morale cuprinse în tezaurul Capitolul dedicat limbajului proverbelor are ca principal punct de referinţa
romanesc de proverbe, am selecţionat câteva grupe de probleme ce ilustrează comunicarea interpersonala şi asta pentru că urmăreşte corelarea proverbelor cu
aspecte ale vieţii, de la cele de ordin genetic până la cele deprinse din anturaj, pe valenţele multiple ale sociologiei, psihologiei, interacţiunii umane, behavioris-
care încercam să le sistematizam potrivit categoriilor din care fac parte. mului, adică exact cu formarea imaginii individului despre sine şi despre altii.
Dincolo de aparenţe, exigenţa morală a poporului român a intuit şi apreciat Proverbele pot fi interpretate din punct de vedere socio-cultural, pentru că
întotdeauna calităţile şi virtuţile omului simplu, caracterul lui superior moral ele vorbesc despre starea materială şi culturală a unui popor, despre valorile pe care
manifestate prin: reputaţie bună, cinste, renume, dreptate, sinceritate, demnitate, acesta le are precum şi despre relaţiile care se stabilesc între oameni. De asemenea,
bunătate, dragoste, vrednici, destoinicie, cumpătare, înţelepciune, tărie de caracter, pot fi interpretate filosofic pentru că pun în lumină caracterul dominant moral al
într-un cuvânt omenia. oamenilor care fac parte dintr-o anumită naţiune. Dar mai cu seama, acestea pot fi
A fi „om de omenie", ,$n rândul oamenilor", este pentru poporul român abordate / interpretate psihologic, deoarece ele vorbesc despre individ, despre
îndreptăţirea cea mai adâncă a unei vieţi pe pământ Omul din popor are o morală personalitatea creatoare şi despre cum poate fi acesta perceput în relaţiile
simplă, pozitivă, o cuminţenie înnăscută care vine să îi justifice menirea pe pământ: interpersonale. Aşadar, toată această literatură filosofico-psihologico literară
de a face bine şi de a fi răsplătit pentru asta. Virtuţile sunt practicate din reprezintă un material preţios de observaţii asupra vieţii / educaţiei morale,
convingere, iar păcatele sunt excepţii condamnabile. intelectuale, literare şi sociale. Maximele, cugetările şi proverbele nu fac altceva
Alături de cinste şi tot în sfera omeniei, poporul nostru preţuieşte cu decât să întregească viziunea celor care le aude asupra lumii şi vietii.
prisosinţa un alt atribut al umanităţii înţelepciunea: „Decât un car de frumuseţe, mai
bine un car de minte", spune unul dintre proverbele noastre tradiţionale, Valoarea proverbelor, maximelor şi
înţelepciunea este însă o virtute care se dobândeşte, se îmbogăţeşte prin cultivare, cugetărilor în viaţa omului
în timp, şi cu un efort conjugat, al omului însuşi şi al celorlalte instanţe familie,
şcoală, societate, adică a acelora care îi permit să acumuleze experienţă de viata. Cum se explică apariţia unui astfel de gen? Răspunsul la această întrebare
Dobândirea de înţelepciune este considerată de către popor, ca un proces continuu, este foarte simplu, dacă luăm în calcul că fiecare lucru a apărut datorită unei anume
în decursul căruia omul reuşeşte sa progreseze în înţelegerea lucrurilor. nevoi. Aşadar, acest gen de reflecţie a apărut ca o necesitate / trebuinţă / nevoie. O
Transformarea morală a omului, formarea şi creşterea sa în valoare, specifică nevoie de a umple un anume gol în problematica de viaţă a omului. Pentru a
umanismului popular, este categoric condiţionată de mediul social. Mai precis, înţelege natura acestor cugetări şi care este rolul lor în cultură, vom face o scurtă
fiinţa umană ajunsă în lume este datoare să nu uite că a venit pe pământ cu un rost incursiune în evoluţia gândirii filosofice.
Menirea sa este aceea de a construi ceva, pentru sine şi pentru semeni. Dar cum De la apariţia sa ca disciplină spirituală autonomă, filosofia a avut două
orice „edificiu" se clădeşte prin trudă şi sacrificiu, fiinţa trebuie să fie conştientă şi dimensiuni:
să îşi asume atât responsabilitatea cât şi preţul pe care îl are de plătit pentru darul a) de ştiinţă supremă, ce are ca obiect cunoaşterea lucrurilor eterne şi
primit: acela de a veni pe lume. Proverbele româneşti vorbesc despre acest lucru: ,f neschimbătoare, adică „sofia" (ştiinţa superioară înţelepciunii, ce se bazează pe
anevoie să tai pom / Şi să ciopleşti om." Orice act de creaţie presupune „trudă" cum absolut, pe necesar şi neschimbător);
ar spune Arghezi. b) de înţelepciune practică „fronesis", adică ştiinţa treburilor pur umane,
Cultul faţă de muncă şi credinţa în Dumnezeu au făcut parte din (se bazează pe contingent, este schimbătoare şi relativă aidoma vietii omului).
personalitatea românului. Ori de câte ori a simţit nevoia, omul s-a apropiat de Aceasta are menirea să-1 călăuzească, pe om în viaţă. Cugetările şi aforismele se
Dumnezeu, chiar şi în momentele în care acesta a uitat să o facă, El nu 1-a uitat. integrează în această accepţie a filosofiei. Unii filosofi au pus accentul pe
Credinţa într-un Dumnezeu care veghează şi care mereu răsplăteşte nu a părăsit sofia, altii pe fronesis. Unii creatori de sisteme filosofice au coborât din cerul lor
niciodată natia română, de aceea se zice: „La puiul orb, Dumnezeu îi face cuib". metafizic pe pământul omului real, în viaţa de toate zilele, pentru a le oferi
Omul simplu, sărac are o mare bogăţie sufletească şi o credinţă imensă. Credinţa oamenilor un model de înţelepciune adecvată vremurilor şi vieţii lor. Din această
populară şi religia creştină fac trimiteri explicite la momente în care Dumnezeu a categorie de filosofi, cel mai reprezentativ a fost Arthur Schopenhaucr cu ale
avut grija de cei nevoiaşi. Puterea sa s-a manifestat în momente când oamenii sale Aforisme asupra înţelepciunii în viată, în ceea ce îi priveşte pe români, Titu
Maiorescu este scriitorul

112 109
care prin cugetările sale s-a apropiat cel mai mult de filosofia ce tratează Prin introducerea logosului în mişcarea culturală românească, Titu
.înţelepciunea în viaţă". Maiorescu a demonstrat necesitatea introducerii în istoria filosofiei şi a valorificării
Să privim începutul. Accepţiunea principală, tradiţională folosită în ştiinţele corespunzătoare a unui anume gen de filosofic, legat de viaţă. Acest gen, specific
medicale până în secolul al XVIII-lea, iar în filosofic până în secolul al XEX-lea, sistemelor filosofice, dar şi celor literare, devenise o practicată în timpul
pentru cugetările ce privesc viaţa de zii cu zi a omului era aceea de lucrare ce iluminismului. Iluminiştii francezi, promovau o filosofic populară, de interes mai
cuprinde un ansamblu de cunoştinţe sau de gânduri care nu se încheagă într-o teorie larg prin problematica abordată şi anume: înţelepciunea în viaţă.
generală sau într-un sistem, în epoca modernă, când sistemele filosofice legate de în acelaşi timp, criticul român a încerca să îi încurajeze pe scriitorii de la
ştiinţele exacte se axau mai ales pe natură, pe univers, problemele omului au fost , Junimea" să accepte un astfel de mijloc de exersare a spiritului şi de cochetare lite-
puse pe planul al doilea sau uneori, au fost chiar ignorate. Filosofia nu mai oferea rară cu logosul. Tot el s-a ocupat să traducă Aforismele lui Schopenhauer. Eforturile
concepţii despre lume şi viaţă, ci doar concepţii despre lumea fizică, despre natură, sale n-au fost zadarnice pentru că prin 1880 se discutau la, Junimea" afo- risme
în ceea ce îl priveşte pe om, lucrurile erau extrem de complicate. El era cuprins în create nu doar de Maiorescu, ci şi de clasicii Eminescu, Caragiale, Slavici.
sistemele filosofice, era privit din perspectivă metafizică absolută, adică era rupt Cugetările şi aforismele lui Maiorescu îl au în vedere pe om atât în viaţa lui
total de viaţa lui reală. Omul simplu, concret al vieţii de toate zilele, era ignorat de obişnuită, cât şi în momentele de înălţare sufletească. Problematica filosofică este
sistemele metafizice moderne, legate de ştiinţă. Dar, aşa Pe această nevoie, de a una foarte bogată cuprinde elemente despre înţelepciunea în viaţă, despre om şi
explica omul fără să îl plaseze în metafizică, au apărut concepţii şi reflecţii asupra umanism, despre psihic, conştiinţă şi creaţie, despre educaţie şi învăţământ, despre
omului real, făcute pe baza experienţei de viaţă şi a unei psihologii empirice sau a ideal, despre morală, prietenie, despre religie şi divinitate, moarte şi nemurire,
introspecţiei psihologice. Ele continuă într-un fel preocupările umaniste ale filosofic, ştiinţă, despre adevăr, despre cultură, despre civilizaţie şi progres, despre
Renaşterii, dar abandonează orice reziduuri de metafizica: stoicism, epicureism, artă şi literatură, limbă şi gândire. Cu privire la înţelepciunea în viaţă, remarcăm că
scepticism etc. Din această categorie fac parte şi aşa-numitii scriitori „moralişti" problema nu este privită în sine, pragmatic, ci este plasată în cadrul problematicii
din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea - La Rochefoucauld, La Bruyere, omului, într-un orizont filosofic. Prin cugetările sale, putem asista la procesul de
Vauvenargues, Chamfort, Lichtenberg şi alţii. Aceştia au scris memorii, cugetări şi autoconstruire a unei personalităţi umane şi mai cu seamă a personalităţii
maxime privitoare la omul real, aşa cum se manifestă în comportarea de toate românului.
zilele, în epoca luminilor, în Anglia şi mai ales în Franţa, filosofia de sistem a fost
respinsă ca fiind aristocratică şi ruptă de viaţă. Prin urmare, s-au promovat Valoarea cugetărilor în cunoaşterea aspectului moral al vietii
concepţii filosofice şi social-politice care să-1 călăuzească pe om în lupta pentru (înţelepciunea de viaţă sau morala):
ameliorarea vieţii sale reale. Dar şi aceste concepţii erau filosofice, şi se refereau
doar la omul participant la viaţa social-politică. Omul de rând, în viaţa lui despre omenie, învăţătură, familie etc.
particulară şi în relaţii interindividuale, era lăsat de o parte. De aceea, acest
domeniu de viaţă umană a rămas să facă obiectul de meditaţie al unor scriitori. în ceea ce urmează, vom aborda câteva dintre reflecţiile pe care poporul
Romanii s-au preocupat mai ales de filosofia practică, de înţelepciune, român le-a adunat de-a lungul timpului cu privire la problemele practice
reprezentată de filosofi şi scriitori de orientare stoică, eclectică sau epicuristă. -prietenia, înţelepciunea, morala, educaţia, interpretarea regnului uman.
Filosofia aforismelor coboară logosul din cercul metafizic pentru a poposi Deosebit de important de urmărit pentru conturarea imaginii individului în
pe pământul omului real, pentru a-1 cunoaşte în viaţa de toate zilele şi pentru a îi lume şi a raporturilor pe care acesta le dezvoltă în societate, este să vedem care este
oferi o înţelepciune adevărată. Din această categorie de filosofi fac parte: Cicero, natura umană promovată / reieşită din înţelepciunea tradiţională a maximelor şi
Seneca, Marc Aureliu. Toti au avut eseuri despre viaţa morală. Erasmus a scris proverbelor. Totodată vom încerca să arătăm care anume este atitudinea pe care
Sentinţe, Leonardo Aforisme, Montaigne Eseuri, Charron Despre înţelepciune, acestea o recomandă. Acest capitol s-a născut din nevoia de a afirma / confirma o
Descartes, Leibniz, Hobles au scris despre omul real şi lumea sa. Problematica energie românească care să vorbească despre personalitatea românului, dornică să
omului a fost abordată de Pascal, Rousseau, Lessing. Dacă Hegel ne purta prin se afirme atât cu părţile ei bune cât şi cu cele mai putin bune.
sfere înalte, afirmând că filosofia este „duminica vieţii", Arthur Schopenhauer cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane ne trimite la următoarea definiţie a
ale sale Aforisme se adresează oamenilor din cele şase zile obişnuite ale săptămânii. termenului de „maximă": „un enunţ formulat concis, exprimând un principiu etic, o
Voltaire a putut spune despre La Rochefoucauld că „mica sa culegere de Maxime i- normă de conduită, etc; aforism, sentinţa, adagio. - din lat. maxima, fr. maxime."
a învăţat pe francezi să gânească". (E.Vianu, 1962, p.244) Prin învăţăturile lor Termenul „proverbe" provine din latinescul „proverbium" şi din
realiste, ieşite din experienţa de viaţă şi din analiza sufletului omenesc real, franţuzescul ,proverbe. „ Dicţionarul Explicativ al Limbii Romane încadrează
maximele aveau menirea nu numai să-1 călăuzească pe omul de rând în viaţă, ci să-1 „proverbele" în categoriile:
înveţe să gândească cu propria lui minte.

110 111
din punct de vedere al eticii sau al moralei, care spune că tot ceea „ce ţie nu îţi păreau să nu mai aibă nici o speranţă. Sărbătorile noastre creştine, „Naşterea" şi
place, altuia nu îi face". „învierea" sunt cele mai cunoscute şi cele mai îndrăgite momente din viaţa de
în proverbul, flama îl face pe om!", avem o altă perspectivă de conturare a familie a românilor.
individului şi a personalismului unei persoane. Maxima citată deşi, la prima vedere, Preţuirea omului adevărat este reflectată în proverbe de genul: ,^4urul şi în
extrem de clară, ridică următoarea problemă. Care „haină"? De asemenea, nu se glod străluceşte". Calitatea umană se citeşte mai presus de condiţia socială, de
precizează nimic cu privire la felul / tipul de om la care se referă: la omul - OM, nivelul de trai, de mediul în care trăieşte individul. De aceea atunci când, judecăm"
adică la calitatea umană a acestuia la complexul de valori atitudinale şi un om trebuie să fim atenti la structura sa spirituală şi nu la altceva. Să fim deschişi
comportamentale ale acestuia sau, dimpotrivă, la omul - RANG, adică la omul care la lucrurile noi din jurul nostru şi să le privim în adâncime. Să le vedem şi să le
ar tine la un anumit standing, la etichetă. Răspunsul, credem că îl putem contura în cunoaştem esenţa. Dimensiunea fundamentală a sufletului omului este de a
funcţie de perioadă sau moment istoric la care ne referim, dat fiind că proverbul pătrunde dincolo de ceea ce se vede la suprafaţă, de a descoperi în toate ceva care
acesta a existat şi va exista mereu. Cu siguranţă că, Renaşterea cu Umanismul pleda să treacă dincolo de egoism, mândrie, ipocrizie, falsitate, rea credinţă. Frumosul
pentru omul universal, cu o educaţie multiraterală, la care nimic nu este mai presus vine din artă, din civilizaţie, din iubire, din speranţă, din sinceritate şi nu din
decât mintea şi sufletul după cum spunea Pico della Mirandola în al său Discurs bogăţia sau din opulenţa unui trai care nu pune altă probleme decât pe cea a
despre demnitatea omului, în ceea ce priveşte epoca postmodernă, lucrurile, cu profitului şi a banului.
siguranţă, pot fi interpretate altfel. Este vorba despre încadrarea unui individ la un Familia şi valorile ei este o altă caracteristică importantă a poporului român.
grup de apartenenţă sau la altul, în funcţie de cât de scumpe îi sunt veşmintele şi de Mamele românce sunt recunoscute pentru grija şi admiraţia pe care o au faţă de
la ce firmă, în această a doua accepţie, ne întâlnim cu un fenomen din ce în ce mai copiii lor, pentru modul în care îşi văd odraslele: ,£, rupt din stele" este răspunsul
vehiculat în societatea de azi şi anume: manipularea, în cazul psihologiei sociale unei mame cu privire la noul ei născut şi de aceea îl preţuieşte ca atare. Smaranda, a
experimentale, cercetătorii determină oamenii să se comporte în mod diferit de cum lui Ştefan a Petrei, spune despre Nică al ei: „la soare te puteai uita, dar la dânsul
s-ar fi comportat spontan. Reuşesc să facă astfel cu ajutorul tehnicilor de manipulare. ba". Karma superioară a bunilor şi a străbunilor noştri a contribuit la forma în care
Cercetătorii au demonstrat că există două moduri eficiente de a obţine de la cineva un noi am evoluat astăzi. Este ştiut faptul că poporul român a avut moşi şi strămoşi
comportament dorit Pe de o parte, este vorba despre exercitarea puterii, care se care au plătit cu sângele lor preţul de a sta pe acest pământ. Efortul lor nu a fost
manifestă în relaţiile de gen şef- subordonat sau a raporturilor de forţă atunci când se unul zadarnic şi sperăm să le fie răsplătit dacă nu prin noi, prin generaţiile viitoare.
dispune de mijloace de presiune, ca în cazul raporturilor de gen răpitor - ostatic. Ne Este importantă şi în natura lucrurilor ca generaţiile să se succeadă, să înveţe din
oprim la relaţiile în care intervine elementul manipulare. Este posibil să dorim să îl experienţa înaintaşilor să îi perpetueze valorile tradiţionale, dar să şi construiască
vedem pe interlocutorul nostru că se comportă contrar obiceiurilor sale. în această altele noi pentru ca: „Trăind omul când şi când / Află ce nu-i dă prin gând." „Omul
situaţie avem două posibilităţi. Fie să îl convingem pe interlocutor, fie să îl seducem. trebuie înţeles ca un element de evoluţie" spune T. Maiorescu în unul din
Dacă argumentele de ordin verbal nu sunt suficiente, cu siguranţă vom încerca să ne aforismele sale. (T.Maiorescu. 1986, p.48) .Experienţa câştigată constituie un
folosim de seducţie. Argumentaţia şi seducţia NU sunt, pentru orice om, la fel de la criteriu sigur în aprecierea lucrurilor şi întâmplărilor vietii. Este un ghid în
îndemână. Pentru unii discuţiile cu argumente sau contraargumente pot să însemne un activitatea practică şi conduita morală, în aprecierea poporului. E o acumulare de
mod de a îşi construi viaţa şi relaţiile sociale. Sunt unii care reuşesc astfel. Pentru altii învăţăminte trase de pe urma unor „păţanii" din care cu totii am avut de învăţat. Ea
există alte feluri de manifestare, convingere. De aceea, hainele, de multe ori, pot fi constituie un criteriu sigur în aprecierea lucrurilor şi întâmplărilor vietii, este un
„arme" care îşi nimeresc ţinta. Uneori, ele pot fi, jucate" drept arme letale. Cu toate îndreptar în activitatea practică şi conduita morală, în aprecierea poporului. Omul
acestea, nu putem exclude faptul că o ţinută îngrijită, nişte haine adecvate înţelept este omul „pătit", omul călit în greutăţile vietii, iscusit, cumpătat în
aspectului fizic al omului cât şi momentului respectiv nu AU rolul lor deosebit de judecată, prevăzător „Cel mai bun dascăl e păţania". Părinţii care au ştiut să îşi
important în construirea relaţiilor interumane. Manipularea în acest caz, căci despre educe copiii în cel mai adevărat spirit moral au putut să culeagă, în timp, roadele
ea vorbim, prezintă avantajul de a nu părea ce este şi de a îi da celuilalt ostenelii lor. în cazul acestora, zicala „Aşchia nu sare departe de trunchi" este una
(interlocutorului) sentimentul de libertate. Deci, oamenii se supun, dar o fac cu cu o conotatie pozitivă. Morala cea mai înaltă pe care o păstrăm din tradiţie este
totală libertate. Supunerea lor este consimţită liber. Poate din acest motiv, oamenii aceea de a avea o familie şi de a o menţine unită.
care dispun de putere financiară, socială etc. au învăţat să însoţească exercitarea Titu Maiorescu ne vorbeşte în una din cugetările sale (Epistolar, 1859)
puterii de această tehnică a alegerii vestimentaţiei (şi de altele multe gen maşină, despre cea mai înaltă morală existentă: „... morala cea mai înaltă ca eu să renunţ la
locuinţă, influenţe etc.) care privită de aproape tine de manipulare, (a se vedea ceea ce am individual pentru general, ca importanţa vietii mele să constea abia în
capitolele „Limbajul publicităţii" şi, ,Limbajul non-verbal"). relaţia ei cu totalitatea". Şi Tot acesta continuă cu „E suprema expresie a libertăţii
omului (faptul) că el îşi poate întâmpina firesc propria lui moarte." (T.Maiorescu.
1986, p.48)

116 113
Valoarea cugetărilor în cunoaşterea personalităţii umane: receptorul are două opţiuni. Ori să îşi orienteze toată atenţia asupra emiţătorului
categorii de maxime şi proverbe care vorbesc despre om şi egoist, şi eventual să îl compătimească. Ori, ajungând, în cele din urmă la saturaţie să
se vadă în postura de a refuza statutul de participant pasiv la un act de comunicare din
relaţiile sale care el este exclus. Statisticile spun că, de cele mai multe ori, aceşti indivizi egoişti
reuşesc să se autoizoleze datorită incapacităţii lor de a îşi controla preocuparea
Creativitatea este o rezultantă a întregii personalităţi. La elaborarea portretului deviantă de sine şi ajung, în scurt timp, să fie excluşi din grupuri. Mergând mai
robot al personalităţii creatoare concură: aptitudinile speciale, cunoştinţe şi deprinderi, departe cu interpretarea acestei maxime, din perspectiva rolului jucat de cei doi în
motivaţia, climatul creativ. Un climat favorabil le poate stimula, în timp ce unul actul lingvistic, putem face următoarea observaţie. Aceste două atitudini ar mai putea
nefavorabil le inhibă. fi explicate prin nevoia primului de autoexpresie, nevoia de a excela şi
Cât de importantă este comunicarea pentru oameni, ne demonstrează o acceptarea
maximă chinezească a cărei conţinut spune: „O conversaţie cu un om înţelept „sacrificiului" de către celălalt Deşi subiectul egoist subminează comunicarea, nu
valorează mai mult decât studierea unor cărţi deosebite timp de o luna." Conform putem spune că actul comunicării lipseşte. Aşadar, avem comunicare după cum
definiţiei sale generice, comunicarea este un proces care presupune un schimb spune şi textul enunţului „omul care vorbeşte", numai că aici este vorba de un tip de
permanent de informaţii. Cărţile, deşi utilizează acelaşi instrument cu şi aceasta şi comunicare liniar, în care se neglijează / denaturează feedback-ul, un soi de monolog
anume limbajul, nu pot interactiona real. Comunicarea individului cu o carte, pare, sau de fals dialog. Totuşi, şi în această situaţie, alte tipuri de comunicare pot avea
mai degrabă, o intracomunicare. Individul, întorcându-se de la paginile cârtii, se de câştigat, spre exemplu cea paraverbală. Dacă avem în vedere că unul dintre
îndreaptă, de cele mai multe ori, spre sondarea sinelui şi învăţămintele desprinse atributele comunicării este acela de a face un schimb, chiar dacă cel de informaţii
din paginile acesteia sunt trecute prin filtrul conştiinţei sale. Ulterior, individul nu funcţionează, putem să îl activăm pe acela care vorbeşte despre vestimentaţie,
poate să împărtăşească şi cu altii ceea ce a aflat din carte. Transferul de informaţie aspectul feţei, gestica, tonul etc. şi să îl comparăm cu al nostru. Aşa înţelegând
este făcut într-o singură direcţie: de la carte spre cititor. La fel şi feedback-ul, tot lucrurile, putem să trecem mai departe peste orice barieră de comunicare, chiar şi
unidirecţional este, dar în cazul acesta de la cititor nu spre carte, ci spre un alt de aceea creată de interlocutor şi poate, cine ştie să-i dăm acestuia o a doua şansă.
subiect uman (profesor, prieten etc.) Astfel, cartea devine subiect de discuţie, nu La polul opus, exemplului anterior, în care comunicarea era lipsită de
subiect pentru discuţie. Neajunsul ei este că nu poate să îi ofere individului un feedback, maxima , fiecăruia îi place să audă adevărul, în special despre alţii"
răspuns interactiv, spontan, indiferent de formularea întrebării. Cărţile oferă date, (anonim) se referă la un act de comunicare care activează şi îi antrenează pe toti
oferă informaţii, dar lasă la libera alegere metoda de percepţie. Acest lucru, se poate subiecţii implicaţi în conversaţie. Se referă la procesul pe care îl denumim generic
întâmpla şi în cazul comunicării cu un interlocutor real, uman. Diferenţa ar „bârfă". Maxima citată face referire la dorinţa participanţilor la elementul comunicării
consta în faptul că de a se autoidentifica cu alti indivizi din perimetrul lor social. Nevoia de a afla
„interactionând" cu o carte spectrul formării şi formulării percepţiei este mai larg „adevărul" „despre altii" este rezultatul unor nevoi ale psihicului uman: nevoia de
decât în cazul conversaţiei între indivizi, în cazul indivizilor, se pot obţine date care să siguranţă. Spre exemplu, afli „adevărul" despre cine te interesează şi astfel formulezi
restrângă perimetrul informaţional coordonând receptorul către percepţia dorită. Deşi distanţa socială impusă de o astfel de relaţie în funcţie de cât de compatibile sunt sau
şi într-un caz şi în celălalt avem de-a face cu prezenţa elementului denumit pot să fie temperamentele / interesele. O altă nevoie satisfăcută prin aceasta este
„manipulare" (la care ne vom mai referi pe parcurs) puterea de influenţare a cârtii nu nevoia de a interactiona. Rezultatul este obţinerea necesarului de informaţie cu privire
este la fel de mare. Schimbarea se produce pe parcurs şi într-un interval de timp mai la. O altă nevoie este aceea de superioritate. Astfel, aflarea de informaţii despre
mare. Excepţie făcând cazurile în care informaţiile din carte fac obiectul unei cineva, de la cele ce tin de concurenţă profesională şi până la cele , jenante" etc.
examinări. Un emiţător poate să inducă propriile percepţii asupra datelor receptorului Acestea au fost doar nişte exemple extrase din spectrul larg al nevoilor individului
datorită puterii de a influenţa elementul de conversaţie. Mesajul poate fi pus în faţa care interactionează cu semenii lui. Din punctul de vedere al comunicării
unei dificultăţi de înţelegere reale şi concrete. interpersonale ,jbârfa" este privită ca un element de coeziune între interlocutori.
„Un egoist este omul care vorbeşte atât de mult despre el însuşi încât nu mai „Curiozitateaprimordială „ fiind una dintre trăsăturile umane importante. „Bârfa „
poti spune nimic despre tine însuti." (anonim) Această maximă se referă la deşi nu are o definiţie şi nu lucrează în parametrii concreţi ai unor noţiuni existente
prototipul emiţătorului egoist, preocupat exclusiv de propria-i persoană, fără să într-o limbă, cu toate că acest element este prezent în multe limbi gossip. De obicei
manifeste interes şi nici chiar respect faţă de partenerul de conversaţie. Acesta nu noţiunea tine de percepţie, de interpretare. O abordare majoritară ar fi aceea potrivit
aşteaptă un feedback sau în situaţia în care îl aşteaptă este unul pe care să îl căreia bârfa este împărtăşirea unor păreri formulate despre un individ sau grup de
interpretează în directă legătură cu sine. In general, în acest tip de comunicare, indivizi în lipsa prezenţei lor. „Bârfa" a constituit unul dintre elementele de început
feedback-ul verbal nu va apărea, dat fiind că receptorul nu reuşeşte să emită judecaţi. ale manipulării, mai precis, plasarea de zvoa Prin perspectiva comunicării
El se află în ipostaza de a nu putea să îşi formuleze autoidentificarea propriei interpresonale s-a demonstrat ca subiectele comune sunt sursa de comunicare
personalităţi cu ceea a emiţătorului. Conform maximei, în astfel de situaţii, dialogul excelentă: subiectul bârfit Comentariu: interlocutorii preocupaţi excesiv de
practic nu exista, acesta fiind inhibat de lipsa intervenţiei receptorului şi a feedback- informaţiile despre alti indivizi, pot face din elementul „bârfa" o bariera a comunicării
ului din partea acestuia, în această situaţie,

114 115
funcţie pe care o are doar limbajul verbal (simbolic) face diferenţa absolută
între specia umană şi oricare alte specii. Gândind în cuvinte, el poate imagina
10. COMUNICAREA EVTERPERSONALĂ ŞI
poveşti, poate falsifica fapte şi poate crea ipoteze şi teorii. Cuvintele creează în SITUAŢIILE DE INFLUENŢARE
mintea noastră o realitate independentă de cea exterioară. Graţie limbajului
verbal, omul poate afirma deopotrivă adevărul şi falsul. Celor trei trepte, Sugestia
identificate de Karl Biihler, Karl Popper le mai adaugă una, pe care a numit-o
funcţia argumentativă, persuasivă, în esenţă, este vorba de funcţia manipulativă a Cercetările efectuate asupra comunicării şi, în mod special, asupra structurii
limbajului verbal. interne a psihicului uman, au relevat faptul că anumite persoane sunt mai
„sugestio-nabile" decât altele. Acest lucru se datora, în mare măsură, stării lor de
10.3.1. Funcţia manipulatoare prin modelul Donald Trump receptivitate ceva mai deosebite. Dar ca să înţelegem şi mai bine cum stau
în viziunea lui Popper, funcţia manipulatoare este plasată chiar pe cea mai lucrurile în această privinţă vom vedea care sunt elementele prin care
avansată treaptă de evoluţie a limbajului. Persoanele care pot argumenta, convinge specialiştii au încercat să definească această „stare de sugestionabilitete". Cu alte
şi manipula sunt superioare celor ce se limitează doar la a descrie faptele şi la a cuvinte vom vedea poate să îi predispună pe anumiţi oameni să integreze mai bine
informa, pur şi simplu. Profesiile, în care funcţia aceasta este evidentă, sunt: avocat, ordinele şi indicaţiile care li se dau. A
diplomat, politician, negociator, vânzător, purtător de cuvânt, spion, agent de relaţii în paradigma structural-expresivă, sugestia este definită ca o „putere a
publice, creator de publicitate, moderator TV, manager etc. cuvântului" ce ţine de o „stare a receptorului" numită sugestie. Astfel, H.
Credem că exemplul cel mai elocvent pentru o astfel de situaţie, în care Bernheim defineşte sugestia ca fiind, actul prin care o idee este introdusă în creier
funcţia persuasivă este ridicată la nivel de artă, este cel al celebrului magnat şi acceptată de aceste". (Mucchielli, 2005, p. 114, apaud H. Bernheim)
american Donald Tramp. Vom descrie o scurtă secvenţă a unui episod din, nu mai în perspectiva paradigmei relational-sistemică s-a introdus un punct de
putin celebrului, concurs televizat „Ucenicuf („The Apprentice"). Ne interesează vedere nou în acest mod de a vedea fenomenul sugestionabilitătii. Acest nou punct
felul în care magnatul american reuşeşte să îşi impresioneze posibilii ucenici, chiar de vedere pleacă de la noţiunea de ,£icadrare" a Şcolii de la Palo Alto. Un
de la început. Trump îşi întâmpină candidaţii, într-un anume spaţiu şi cu anume cercetător al acesteia Watzlawick aprecia că „un fenomen rămâne de neînţeles câtă
cuvinte. Pentru că în acest material nu putem să ne folosim de paleta de coduri vreme câmpul de observaţie nu este suficient de larg ca să cuprindă şi contextul
vizual, auditiv etc., ci doar de cel lingvistic ne vom rezuma să vă prezentăm strict în care se produce el. Neputând să perceapă complexitatea relaţiilor dintre un fapt
cuvintele folosite. Iată care sunt cuvintele magnatului şi de ce anume am considerat şi un cadru în care aceste se inserează, dintre un organism şi mediul său, cel
că ele joacă rolul şi au efectul a ceea ce în literatura de specialitate se numeşte care observă ceva «misterios» ajunge să atribuie obiectului pe care-1 studiază
„glonţ magic": „Ne aflăm în holul Trump Tower. E mare. Aşa gândesc eu măreţ! proprietăţi pe care aceste poate că nu le are... ". (P. Watzlawick, 1980, p.37) A
Vreau să gândiţi şi voi, la fel." Analizând cuvintele acestei secvenţe vom recadra înseamnă, pentru Watzlawick, fie a redefini situaţia, fie a trece la o
observa că la nivelul construcţiei sintactice avem de a face cu o structură meteperspectivă asupra situaţiei, cu scopul de a face să apară un nou sens sau un
simplă, formată din propoziţii principale. Nu se abuzează nici la nivel morfologic. nou fenomen care nu era luat în calcul. Analizele tradiţionale asupra
La acest capitol, la o primă analiză, comentariul ar părea tot unul simplu. fenomenelor de sugestie se focalizau pe starea de „sugestionabilitete" a
Verbele au o uşoară supremaţie în faţa celorlalte părţi de vorbire, că doar subiectului (analiza receptorului) sau pe „puterea cuvântului" (analiza
utilizatorul lor este o persoană dinamică, de acţiune. Raportul este de cinci la: mesajului). Lărgind câmpul observaţiei, se constată că „efectul de sugestie" se
două substantive (unul propriu, celălalt comun), două pronume, dispuse produce întotdeauna în situaţii mai putin obişnuite şi că dispozitivele
dihotomic, eu - voi, şi trei adverbe. Ajungând cu analiza în acest punct mai experimentele utilizate sunt anume dispozitive de intimidare ascunsă, dependente
facem un singur comentariu tehnic: avem de-a face cu ceea ce în morfo-sintaxă de o inserţie instituţională." (A., Mucchielli, 2005,
se numeşte element predicativ suplimentar, acel „EPS", pe care îl cunosc p. 115, apaud, J. Carroy)
specialiştii. Am ţinut să facem această precizare, tocmai pentru a sublinia faptul Să luăm din manualul lui Alex Mucchielli, Arta de a comunica, un
că şi din acest punct de vedere, Tramp nu lasă lucrurile la voia întâmplării şi că exemplu concludent pentru „starea de sugestie" şi pentru efectul produs de
totul este bine calculat. Depăşind acest nivel, ne putem permite să descifrăm aceasta. Fragmentul redă un dialog dintre doctorul Bernheim şi pacientul său:
mesajul său şi prin acel Dincolo de", în cazul interpretării noastre, elementul „Revenim în salonul pentru bărbaţi. Cu o seară înainte a sosit un tânăr de
predicativ suplimentar dă posibilitatea ca adverbul să devină nu atribut 19 ani, cizmar de meserie. Dl Bernheim purcede la o examinare sumară şi
morfologic, ci atribut al subiectului, adică al fiinţei. La nivel psihologic, constată o coriză cu gripă. Bolnavul acuză o durere violente de cap. A auzit
epitetul atribuit hotelului se traduce din mare în măreţ, grandios. vorbindu-se de magnetism: «Glumiţi, nu?» - «O să adormi şi o să scapi de
„Mare" însufleţeşte spaţiul, îl transformă dintr-un lucru comun, (mai sunt şi alte durerea de cap. late că deja te prinde somnul». Bolnavul râde. «A, deci poti să
holuri mari) în ceva magic, demn de admirat îl transformă din ceva existent, râzi! » «Nu te mai doare! Somnul e din ce în ce mai adânc! » întorcându-se spre
cunoscut în ceva dorit: ca spre exemplu frumuseţea (pentru femei) sau ca puterea noi «Nu mă mai aude decât pe mine. Al meu e!». Subiectul râde mai ceva ca
pentru bărbaţi sau şi una şi cealaltă şi pentru unii şi pentru ceilalţi. Valoarea înainte, şi din ce în ce mai
120 117
neîncrezător. «Aşa deci, amice... Acum chiar că o să dormi. N-am venit aici ca să intenţii ale limbajului stau într-un raport de inversă proportionalitate. Cu cât o
mă distrez, şi-apoi n-am nici timp de pierdut Dormi! De data asta, dormi. (...) «Nu manifestare lingvistică este menita să atingă un cerc omenesc mai larg, cu atât
te mai doare capul.» El recunoaşte că aşa e. Pacientul execută apoi la trezire o creşte valoarea ei „tranzitiva". Spre exemplu, în această categorie intră ecuaţiile
sugestie posthipnotică. A uitat totul şi nu-1 mai doare capul." (A. Mucchielli, 2005, matematice, legile ştiinţifice, formulele chimice, care sunt fapte lingvistice menite
p. 37) prin structura lor să se împărtăşească oricărei inteligenţe omeneşti. Cu cât
Ne folosim de această secvenţă de text pentru a ilustra un caz tipic de manifestarea lingvistică se adresează unui un cerc restrâns de oameni, specializaţi
sugestionare. Primul aspect pe care îl reţinem este acela că avem de a face cu o într-un domeniu anume (poezie, interpretare de texte) cu atât creşte valoarea ei
situaţie de comunicare dialogală. Şi doctorul şi pacientul interacţionează. Replicile „reflexiva". Creşte valoarea pentru cei care înţeleg manifestarea lingvistică şi scade
lor par să nu se sincronizeze, la început. Doctorul pare să nu prea aibă răbdare:„N- pentru cei care nu o înţeleg, în categoria aceasta intră fapte lingvistice precum
am venit aici ca să mă distrez, şi-apoi n-am nici timp de pierdut." O replică grea, versurile lui Eminescu sau Racine şi oferă, doar specialiştilor în poezie, o
care ar fi putut să dezarmeze. La fel stau lucrurile în cazul pacientului. Starea sa de reflexivitate infinită, pentru ceilalţi tranzitivitatea lor este mărginită.
spirit este de „neîncredere". Numai că, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel.
Avem de a face cu ceea ce Eric Berne denumea starea eului de Adult, (despre care Rolul funcţiilor limbajului în
am vorbit în capitolul 8) Ambii adulţi adoptă comportamente obişnuite pentru ei, modificarea comportamentelor
doctorul de a cere ceva pacientului, iar pacientul de a ne se încrede. Până aici, ,
jocul lor relaţional" este unul obişnuit, chiar neinteresant. Când el se transformă Karl Buhler, celebrul filosof, inventatorul cuvintelor mesaj, emiţător şi
într-un „joc tranzacţional", putem să îi înţelegem miza. Jocul tranzacţional receptor, în lucrarea Teoria limbii, (1934) vorbeşte despre delimitarea unor trepte şi
urmăreşte tocmai schimbarea stării eului adult. Pentru acest lucru, doctorul îi funcţii dominante în evoluţia limbajelor. Pe prima sa treaptă de evoluţie, cea mai
transmite pacientului următoarele: „o să adormi". Această sugestie se va îmbogăţi timpurie, limbajele aveau (şi au încă) doar funcţia de a exprima o stare interioară.
pe parcurs cu un adverb de timp „acum" şi cu un altul de întărire „chiar" cu rol de Această funcţie este accesibilă tuturor formelor de viaţă cunoscute, de la amibă
a potenţa starea indusă: până la om Cele mai simple manifestări ale plantelor şi animalelor sunt, totodată,
,Aşa deci, amice... Acum chiar că o să dormi." Suntem nevoiţi să recurgem la o „limbaje" care exprimă stările lor interioare. Spre exemplu: frunzele îngălbenite
analiză a termenilor folosiţi, nu doar în plan morfologic, ci şi în cel afectiv, prea devreme exprimă suferinţa unei flori. Mieunatul ascuţit al unei pisici călcate
pacientul trebuie să accepte că se află în faţa doctorului pentru a-1 asculta. Mai pe coadă - durerea. O modificare apărută pe corp poate exprima o traumă la un
precis pentru a îi duce la îndeplinire indicaţiile. El trebuie să înţeleagă că doar dinte, este un mesaj ce îi spune creierului că, undeva în organism, ceva nu este
acceptând sugestia va scăpa de durere. Finalul secvenţei ne arată că jocul tocmai în regulă etc. Comunicarea prin sunete nearticulate din lumea plantelor,
tranzacţional şi îndeplinit scopul: „puterea" sugestiei/cuvântului a învins. animalelor dar şi umană reprezentate prin tipete, răgete, mormăituri, orăcăieli,
Comentariul din final demonstrează acest lucru: „A uitat totul şi nu-1 mai doare gemete, bătăi ritmice, fluierături, ciripituri sau triluri, sunt semnale, care transmit,
capul." deci „vorbesc" despre anumite mesaje: de chemare, de alarmă, respingere, plăcere,
uitare, spaimă, durere, foame, sete etc. Există, aşadar, o sumedenie de alte limbaje
Cuvântul: puterea cuvintelor de a analogice, unele dintre ele nedesluşite încă. în comunicarea umană, funcţia
influenţa comportamente umane expresivă sau emotivă dezvăluie stările interne ale emiţătorului. Limbajul trupului
şi limbajul vocii sunt principalele antene emiţătoare ale funcţiei expresive în
„Vorbind, gândeşte-te că-n umbra comunicarea umană. A doua treaptă de evoluţie a limbajelor, este numită de Karl
tăcerii celuilalt sunt doi ochi care te ascultă." Buhler funcţia declanşatoare sau comunicativă. Ulterior, Roman Jakobson a
(Al. Vlahuţă) redefinit-o ca fiind funcţia impresivă a limbajului şi a comunicării. Aceasta a luat
naştere o dată cu stabilirea primelor
T.Vianu face următoarea constatare: limbajul omenesc este însufleţit de „contacte" între indivizii unei specii. Această funcţie permite limbajelor să
doua intenţii care deşi rămân mai tot timpul solidare, sunt diferite în spiritul şi semnalizeze şi să imprime o anumită impresie asupra receptorului unui mesaj, cu
direcţia lor. Cine vorbeşte o face pentru a-şi împărtăşi gândurile, sentimentele şi scopul de a declanşa un comportament specific. De pildă, ţipătul de alarmă al unei
reprezentările, dorinţele şi hotărârile, dar în acelaşi timp comunicările sale năzuiesc păsări va face ca întregul stol să-şi ia zborul. Pe cea de-a treia treaptă de evoluţie,
să atingă o sferă anumita a sentimentelor care întrebuinţează acelaşi sistem de limbajul dobândeşte funcţia descriptivă, numită de Roman Jakobson funcţie
simboluri lingvistice.^Cine vorbeşte „comunică şi se comunică". O face pentru alţii referentială a limbajului. Aceasta permite descrierea, reprezentarea şi evocarea
şi o face pentru el. în limbaj se eliberează o stare sufletească individuală şi se unor obiecte şi fapte ce s-au petrecut în trecut, se vor petrece în viitor sau nu se vor
organizează un raport social. Considerat în dubla sa intenţie, se poate spune ca petrece niciodată. Această a treia funcţie pare a fi apanajul exclusiv al speciei
faptul lingvistic este în aceeaşi vreme „reflexiv" şi „tranzitiv". Se reflectă în el umane şi a limbajului verbal. Numai cuvintele pot descrie întâmplări care se petrec
omul care îl produce şi sunt atinşi, prin el, toti oamenii care îl cunosc. Cele doua acum şi aici, întâmplări ce s-au petrecut cu mii de ani în urmă. Această

118 119
nu una tactilă. Datele care traduc o anumită atitudine psihică sunt conturate în acestuia creşte odată cu trecerea de la planul material la cel uman. Tramp spune:
momentul când se spune despre cineva: „i s-a adresat cu puţine, cuvinte, dar ,Aşa gândesc eu măreţ!". „Mare", devenit „măreţ", capătă şi mai mult atributele
dure." Un răspuns imagine a unui comportament a cuiva care trebuie să fie / umanităţii. Omul se defineşte pe sine: „măreţ": avem un Tramp măreţ. Aşadar,
pară spăşit pentru vreo faptă anume poate fi: „era ca un mieluşel". acesta este răspunsul pe care îl aşteptau concurenţii şi credem că fiecare dintre
Cuvintele capătă anumite valenţe dacă le discuţi în context cu o imagine noi, la un moment dat în viaţă, aşteptă sau se gândeşte că trebuie să aibă parte
coordonată. Televiziunea sau mai bine zis limbajul media dispune de acea de: glorie! Tramp devine modelul. Şi nu doar atât Dacă s-ar fi oprit cu cuvintele
complementaritate a codurilor (vizual, proximic, culoare etc.) care permite ca o aici, probabil, că ele nu ar fi „lovif' pe toată lumea. Dihotomia dintre eu şi voi
imagine să fie extrem de sugestivă. Spre exemplu, la „Antena 3", la una din se transformă în ultimul enunţ, doar în plan metaforic, fireşte, din „doi" (eu vs. voi)
ediţiile din cadrul emisiunii, Zig Zag, Ion Cristoiu, 1-a avut ca invitat, pe în „unul", eu şi voi contopiţi prin: „să gândiţi şi voi la fel". La acest moment,
„personajul Cristoiu". Emisiunea cu Cristoiu vs. „Cristoiu", îl prezenta pe manipularea devine certă. Este vorba de acea „şansă" pe care concurenţii o „văd"
personajul care îl parodiază, tot într-un show TV, pe reputatul jurnalist. deja (se manifestă şi pe chipurile lor) de a ajunge / se transforma de la nivelul
/ stadiul / statutul de
Vocabularul transformaţional „doresc" în „am", „deţin". Motivaţia este mult mai conturată din acest moment
Fiecare concurent ştie de ce a ajuns aici. Găseşte o nouă explicaţie, în acest
Conceptul de „vocabularul transformaţional" aparţine psihoterapeutului moment, rolul cuvintelor lui Tramp şi-au îndeplinit menirea. Efectul funcţiei
Anthony Robbins. Acesta vizează un vocabular obişnuit în care cuvintele ce manipulative, de persuadare este vizibil, nu doar în planul emoţiei, ci şi al
descriu emoţiile într-o manieră negativă sunt înlocuite treptat cu altele pozitive. concretului. Se simte motivaţia concurenţilor de a învinge, de a câştiga. Pentru
Astfel, enunţurile devin mai puţin toxice şi tragice. Rezultatul acestor cei care au văzut secvenţa din show-ul TV, au avut şi confirmarea acestei stări
transformări constă în schimbări benefice ale modului în care gândim, simţim de fapt. La una dintre sarcini, unul dintre concurenţi, devenit manager de
şi ne comportăm (Vocabularul limbii engleze, una dintre limbile cele mai proiect, nemulţumit fiind de ideile unor colegi de echipă, avea să afirme: „Multi se
bogate de planetă are o problemă: cuvintele care descriu emoţii şi sentimente gândeau la o paradă sau la a merge în Times Square şi a distribui pastă de dinti,
negative sunt în număr de 2086, în timp ce emoţiile şi sentimentele pozitive dar eu am încercat să gândesc mai măreţ." Iată cum şi la nivel lingvistic şi în
sunt descrise de numai 1051 de cuvinte). Tot Robbins a descoperit că în limba plan psihologic avem confirmarea „efectului Trump". Sintagma „aşa gândesc eu
engleză sunt cu de două ori mai multe cuvintele care descriu tristeţea, decât măreţ" devine laitmotivul concurenţilor atât în plan mental, cât şi în planul
cuvinte care descriu bucuria, în limba română care induc emoţii negative ar fi acţiunilor. „Vreau o idee măreaţă" va cere unul dintre manageri de proiect. Cu o
cam de trei ori mai numeroase cele care descriu emoţii pozitive. Ideea-cheie astfel de „şcoală", concurenţii vor şti să se achite de o sarcină / un obiectiv
este aceea că dacă vrem să ne pozitivăm viaţa trebuie cu siguranţă să înlocuim foarte dificil, acela de a crea „cea mai mare vâlvă în jurul aromei de vanilie şi
cuvintele pe care le folosim în mod obişnuit cu altele mai tonice, energizante, mentă" pentru o pastă de dinti. Laitmotivul „măreţ" capătă diferite reprezentări.
optimiste. Astfel, avem şansa de a modifica însăşi schemele emoţionale Personajul adus pentru îndeplinirea scopului, jucătorul de baseball Mike Pizza,
negative la care am recurs în trecut cu altele noi, binefăcătoare. Spre exemplu, va ajunge:„Pizza e o zitate". Aşadar ceva „măreţ", nu putea să se asocieze decât
înlocuirea expresiei sunt deprimat cu expresia puţin abătut are şanse mari să unei „zeităţi". Aşadar, concurenţii sunt pregătiţi să învingă „zeităţile". Au obţinut
provoace o mare schimbare în bine a unei stări emoţionale. Sau înlocuirea ce au vrut „Şcoala" lui Donald Tramp ştie să valorizeze un comportament
cuvintelor luptă sau ceartă prin cuvinte sau expresii precum dezbatere sau exemplar. Vine şi răsplata. Este momentul pentru a închide galeria lui „măreţ".
schimb de idei poate atenua semnificativ tensiunea unei relaţii uşor Donald Tramp revine şi încheie momentul aşa cum 1-a început (avem, din acest
conflictuale. punct de vedere, de a face cu o secvenţă gândită circular: se termină precum a
început). Iată ce va spune, la final, Tramp: „Recompensa pentru că ati gândit
Cuvinte-capcană măreţ: Regina Măria II, cel mai mare vas oceanic din lume (...) E mai înalt decât
Statuia Libertăţii şi mai lung decât patru terenuri de fotbal. E o frumuseţe.
Uriaşa putere a cuvintelor se revarsă asupra celor care le ascultă, primii Kevin, îti vei lua echipa şi veti lua cina la bordul vasului." Observăm că şi înainte
care „ascultă" cuvintele noastre suntem... noi înşine, care le rostim. Propriile de a recompensa, Donald Tramp simte nevoia să sublinieze rolul unei gândiri şi
noastre cuvinte, rostite sau doar gândite, pot să ne facă bine sau rău prin atitudini măreţe: un vas mai mare decât chiar simbolul Americii - Statuia
extraordinara lor putere de sugestie. Cuvintele sunt cărămizile marilor construcţii Libertăţii.
ale spiritului, dar şi primejdioase care trebuie folosite cu grijă şi pricepere. Ca Prezentând acest caz, am vrut să demonstrăm că, în planul realităţii
altă armă, ele pot face rău şi celor care le folosesc. Aşa cum unii recruţi se concrete, cuvintele pot avea puteri nelimitate. Ele nu mai sunt doar simple mijloace
împuşcă singuri cu armele pe care le mânuiesc, tot astfel unii oameni se rănesc cu de a realiza comunicarea, ci au puterea de a influenţa mintea şi acţiunile umane.
cuvintele pe care le rostesc. Dezlănţuie energii şi descătuşează orice înlănţuiri fizice sau psihice. Influenţează
oamenii şi îi capacitează în sensul dorit de cel care le formulează.

124 121
Moto: „Orice cuvânt este o tentativă de influenţare a celuilalt." (Alex alungăm frica, stresul şi oboseala, să ne înnobilăm spiritul şi să ne facem viaţa
Mucchielli) mai bună. Din păcate, afirmă Anthony Robbins, unul dintre magicienii
programării neuro-lingvistice, cei mai mulţi dintre noi aleg cuvintele
Cuvinte potrivite: puterea şi fragilitatea cuvintelor inconştient şi se opresc asupra celor care le vin la gură. Ori, cuvintele nepotrivit
alese pot face să izbucnească certuri şi chiar războaie crunte. Pot prăbuşi
Pragmatica şi programarea neuro-lingvistică consideră cuvintele ca fiind afaceri mari. Pot distruge relaţii interumane. Pragmatic vorbind, cuvântul e cel
instrumente ce acţionează asupra mintii şi a sufletului oamenilor. Studiile au mai puternic instrument de care ne putem servi pentru a ne atinge scopurile.
arătat că, în creierul uman, ele provoacă efecte biochimice specifice, urmate de Puterea lui ne cere să devenim mai atenti la efectul provocat asupra celor care
reacţii fiziologice care fie produc plăcere, fie fac ravagii la nivelul întregului ne ascultă, în plus, ne cere să nuanţăm, fiindcă efectul lor poate fi extrem de
organism. De pildă, atunci când suntem înjuraţi, presiunea sangvină, ritmul diferit de la o persoană la alta.
respiraţiei şi tensiunea musculară se modifică brusc şi semnificativ. Ne
îmbujorăm atunci când suntem lăudaţi, iar complimentele sincere ne procură Cuvinte-etichetă
senzaţii dintre cele mai plăcute. Cuvinte precum „înger" sau „geniu" înmoaie
sufletul oricui. Aşadar, trebuie să ştim întotdeauna să ne alegem cuvintele Un prim mecanism prin care cuvintele influenţează comportamentul
potrivite. Aşadar, puterea de influenţare a cuvântului nu trebuie subestimată. este cel al formării, intensificării şi nuanţării emoţiilor şi sentimentelor, în acest
Poetul Al. Vlahuţă rostea un mare adevăr atunci când a scris: „Ca-n basme-ia sens, este bine cunoscut în marketing următorul fapt: cuvintele care descriu
cuvântului putere /El lumi aevea-ţiface din păreri /Şi chip etern din umbra care ceea ce simţim devin un fel de etichete pe care le lipim peste emoţiile şi
piere / Şi iarăşi azi din ziua cea de ieri" (A. Vlahuţă, 1962, p.184). Aceasta sentimentele noastre. Drept urmare, ca orice altă etichetă, cuvintele-etichetă
pentru că orice cuvânt implică relaţii concrete, personale. Cuvântul pleacă de la vor schimba cumva percepţia conţinutului, intensificând, nuanţând sau
cineva spre altcineva. Omul nu vorbeşte în vânt. Nu vorbeşte pentru sine, ca să se modificând senzaţiile, emoţiile şi sentimentele pe care le trăim. De pildă, o
asculte, ci să fie ascultat. Cuvântul nu este proprietatea particulară a cuiva, ci un persoană care resimte o uşoară durere de cap sau de măsea şi pune o etichetă de
bun obştesc. De aceea, ca orice bun obştesc, de cuvânt te poti folosi doar în genul „durere cruntă, îngrozitoare..." va avea şanse mari să-şi intensifice
anumite limite, cu respectarea anumitor reguli, având permanent conştiinţa senzaţia de jenă şi să se comporte ca şi când durerea ar fi într-adevăr „cruntă".
funcţiei lui normale, aceea de vehicul al binelui şi adevărului. La rândul său, Din categoria cuvinte etichetă printre cele mai cunoscute sunt „Don Juan",
Arghezi a precizat valoarea testamentară a cuvântului, amintind astfel de (pentru un cuceritor),
puterea acestor altfel de „bunuri obşteşti": „Nu-ti voi lăsa drept bunuri după „Ileana Cosânzeana" (pentru fată deosebit de frumoasă), „Goe" (pentru copiii cu
moarte, / Decât un nume adunat pe o carte." Poetul însuşi recunoaşte că s-a un comportament neadecvat),„Pinochio" (în cazul unei persoane nesincere) sau
folosit de puterea lor punându-le „când să îmbie, când să înjure" (T., Arghezi, unul de dată recentă cum este „becalizare". Şi în rândul produselor alimentare
Testament) Aşadar, un lucru este cert: cuvintele influenţează comportamentele. sau de larg consum găsim aşa numitele etichete. Unui produs îi se poate aplica
Legile psihologiei ne asigură că, fie voluntar, fie involuntar, comportamentul eticheta de „gustos" sau atât de auzitul jargon „marfă" etc.
unei persoane este fundamental determinat de starea mentală în care aceasta se
află. Prin urmare, ori de câte ori dorim un comportament anume, este suficient Cuvinte-imagini
să transpunem persoana în starea sufletească şi mentală favorabilă manifestării
acelui comportament. Spre exemplu, un angajat îşi va sprijini şi mai mult şeful în Un al doilea mecanism prin care cuvintele, mai ales cele vizuale,
activităţile sale dacă şeful i se adresează că cuvinte de genul: „eşti omul meu" sau influenţează comportamentul este cel al sugestiei şi asocierii de imagini mentale.
„aşa te vreau!" sau „eşti incredibil!". Mamele îşi răsfaţă copiii cu expresii de In acest sens, este uşor de constatat că, de regulă, putem „înţelege"
genul „dragul mamii", „soarele meu", „viaţa mea". Prietenii obişnuiesc să îşi codul unui cuvânt doar în măsura în care (în cortexului vizual) îi asociem o
spună: „eşti cool". Oratori cu har, scriitori, politicieni, vânzători, profesori, imagine mentală. Această imagine ne vine sau se formează spontan în minte de
avocaţi, manageri, predicatori, poeti, autori de reclame şi altii ca ei sunt, în fond, fiecare dată când auzim sau folosim cuvântul cu pricina. Spre exemplu avem
creatori ai unor stări mentale dorite de publicul lor. Cuvântul poate fi exprimări de genul: „se făcu negru la faţă" sau „se înroşi când îşi auzi numele".
instrumentul perfect pentru a înflăcăra inimi curate şi a răni de moarte mari Culorile, aşadar, au un caracter psiho-vizulal. Ele trimit la / traduc elemente ce
orgolii. Cuvântul îmbărbătează şi aduce speranţă. Tot el înfricoşează şi deprimă. tin de psihicul individului, de atitudinea lor, de caracter,^ de starea de spirit a
Ne face să râdem sau să plângem, să visăm sau să suferim. Atunci când acestuia, ca în exemplul: „Văzu negru în faţa ochilor", în anume combinaţii ele
stăpânim arta de a alege cuvintele potrivite pentru stările mentale dorite, sunt prezicătoare de ceva anume. Spre exemplu ce simţiţi când cineva vă
descoperim în noi înşine o putere pe care nici nu ne-ar fi trecut prin cap că o spune de
avem. Cuvintele potrivite ne ajută să dăm curaj şi încredere altora, ca şi nouă „pisica neagră"? Alte cuvinte care se înscriu în sfera imaginii, fără a numi o
înşine. Ne ajută să culoare, sunt cele de genul: „om aspru"; „cuvinte dure", „sunete mângâietoare"

122 123
etc. Cuvintele, aspru, dure, mângâietoare au, cu siguranţă, o conotatie
psihică,

122 123
omul şi-a declarat „omenia", ca structură statornică şi ca mod existenţial imutabil. Negativul vs. Negarea negativului
Felul metaforic există cu aceeaşi persistenţă intensitate, cu aceeaşi stringenţă
declarată, ca şi omul însuşi. Geneza metaforei coincide cu geneza omului, şi face Bruno Medicina, un italian rezident în România şi cunoscut expert în
parte dintre simptomele permanente ale fenomenului om. Metafora s-a ivit, în comunicare, foloseşte această denumire în articolele sale din presa de afaceri.
clipa când s-a declarat în lume, ca un miraculos incendiu, acea structură şi acel Familia „negării negativului" cuprinde expresiile care neagă ceva negativ, ceva
mod de existenţă numite împreună „om" şi se va ivi necurmat atâta timp cât de nedorit să se întâmple. Acest lucru se poate produce la nivelul lexicului prin:
omul va continua să ardă, ca o feştilă fără creştere şi fără scădere în spaţii şi a. formulări care deşi includ adverbul de negaţie, au un caracter
dincolo de spaţii, în timp şi dincolo de timp. Felul metaforic n-a apărut în cursul pozitiv: Expresii de genul: „Preţul nu-i mare", „Să nu-ţi faci griji!", „Nu vă
evoluţiei sau al istoriei umane; metafora este, logic şi real, anterioară istoriei. Ea supăraţi!",
este simptomul unei permanenţe aproape atemporale. Parafrazându-1 pe Aristotel „Nu veţi regreta!", „Nu te teme!", „Nici o problemă!", „Nu ai de pierdut! „,
cu a sa definiţie: „Nu noi suntem aceia care vă băgăm mâna în buzunare",,,Nu i-a vorbit mult,
„Omul este animalul politic", putem spune că: „Omul este animalul metaforizant". dar cu subînţeles" etc. Afirmaţiile din aceste exemple sunt tocmai pe dos.
Acest atribut al său are menirea de a suprima animalitatea şi de a potenţa Avem o negarea, care exprimă practic o situaţie care trebuie tradusă prin ceva
umanitatea. pozitiv. Aceste structuri trebuie să fie însoţite şi de elementele de intonaţie
Autori precum Hopper, Knapp şi Scott au demonstrat că perechile utilizează specifice, în legătură cu formulările de acest fel, trebuie spus că la nivel
aceşti termeni ca un mod de a „celebra" legătura lor. Aceste expresii personale subliminal, creierul uman nu înţelege negarea, în sens pozitiv sau nu o face tot
sunt reconstruite şi dezvoltate pe măsură ce se dezvoltă relaţiile şi că ele au rolul timpul. Programarea neuro-lingvistică recomandă insistent asanarea
de a crea şi de a exprima apropierea implicată de relaţia în dezvoltare. Aceste vocabularului de expresiile
expresii construiesc relaţiile prin dezvoltarea unui sistem de comunicare, negative de acest gen şi înlocuirea lor cu formulări echivalente, pozitive. De
împărtăşit numai de cei doi parteneri, sistem care îi exclude pe ceilalţi. Limba exemplu, în loc de „Nu vă supăraţi...", obţinem mai mult dacă spunem „Fiţi
creează astfel o barieră care defineşte relaţia într-un anumit mod, cu amabil...".
importante consecinţe comportamentale şi psihologice, între iubiţi pot să se audă b. negarea unei stări de fapt, care ar putea avea consecinţe negative,
mereu expresii de genul: prin intervenţia conjuncţiei adversative „dar": Formulările adversative de
„mă topesc de dorul tău", „sunt nebun după tine", „ard de dragoste", „tragem la genul „Da, dar..." sunt adesea recomandate în vânzări şi negocieri ca tehnici de
acelaşi jug" etc. Lakoff a propus ideea că metaforele sunt figuri de gândire şi întâmpinare a obiecţiilor clientului. Spre exemplu: Clienta: „Rochia asta este
dezvăluie câte ceva despre intelectul care se exprimă prin ele. prea scumpă! Vânzătorul: „Da, dar este frumoasă." Adversativul „dar" are o
Tabloul care urmează reprezintă o sintetizare (reprezentare grafică) a roluri misiune clară; neagă tot ceea ce s-a spus înaintea lui. Atunci când îmi spui „Aş
jucate de cuvinte în cadrul diverselor manifestări / comportamente umane. vrea să vă cred, dar...", mesajul recepţionat de mine va fi pur şi simplu: „Nu
Construim reprezentarea tot printr-o metaforă, cea a ciorchinelui. (Figura 8.) vreau să vă cred". Soluţia corectă a replicilor care vin cu „dar" pe limbă este
înlocuirea acestuia prin conjuncţia „şi". Replica se transformă în: „Este
adevărat (e scumpă)... şi este atât de frumoasă", în acest mod, sensul frazei nu
s-a modificat, iar clientul este ferit de percepţia negării sau criticii implicite a
poziţiei sale.
c. înlocuirea condiţionalului dacă, în ideea optimizării efectului, cu
adverbul de timp când: La nivelul inconştientului, „dacă" induce, în mod,
implicit tocmai contrariul a ceea ce se doreşte a fi realizat. Spre exemplu o
exprimare de genul: „Dacă vei rezolva problema, vei putea veni să discutăm
despre..." va avea drept rezultat o anume reţinere, chiar inhibare a celui căruia i
s- a adresat. De aceea se propune înlocuirea sa cu adverbul temporal „când"
astfel că enunţul ar putea fi „Când vei rezolva problema, vei veni să
discutăm despre...". Formularea cu subliniere „temporală" în locul celei
„condiţionale" nu mai pune în cauză capacitatea subiecţilor de a rezolva
problema, ci o transformă într-o simplă chestiune de timp. Incapacitatea
Figura 8: Manifestări ale subiecţilor de a rezolva problema („doar dacă...") este exclusă prin evitarea
comportamentului prin condiţionalului şi cauzalului „dacă". La nivelul inconştientului, creierul
cuvânt în acţiunea „percepe subliminal" ideea că dispune deja de toate resursele necesare
interpersonală rezolvării problemei şi are doar nevoie de timp pentru a le exploata.

128
Trădarea cuvintelor tabuizante pentru a nu rosti numele a diverse obiecte sau fiinţe primejdioase. Am
descris şi în unul din capitolele anterioare cum ţăranul nu îndrăzneşte să numească
Ne străduim din greu să împărtăşim o experienţă extraordinară, dar fie nu o pe diavol altfel decât ,judgă-l toaca" în ideea de a îl alunga, de a nu îi stârni
putem transpune în cuvinte, fie cuvintele spun ceva enervant de diferit Limbajul apariţia reală. Aşadar, ţăranul român preîntâmpină primejdia prin întrebuinţarea
verbal este departe de a fi perfect Cuvintele ne trădează adesea cu neruşinare. unor nume care sunt considerate a fi eufemisme metaforice. Aşadar, pentru
Zilnic, auzim sumedenie de replici exasperante de genul: „îmi pare rău, nu asta am mentalitatea magică, metafora nu mai este simplă metaforă, ci armă de apărare şi
vrut să spun..." sau „Ce dracu', nu vorbesc româneşte?". Sunt dovezi sigure ale un reflex preventiv.
faptului că tocmai a eşuat o acţiune de comunicare verbală, şi apoi alta, şi alta... La rândul său, marele filosof român, Lucian Blaga, (L.Blaga, 1987, p. 334-
Milioane de experienţe individuale diferite ajung îngrămădite într-un singur cuvânt 357) explică rolul metaforelor în comunicare atunci când se decide să le clasifice în
Cuvântul casă, de pildă, face pe cineva să zâmbească, cu gândul la vila sa de pe două mari categorii: metafore plasticizante şi metafore revelatorii.
malul lacului, dar întristează pe altcineva care nu are bani să plătească chiria Metaforele plasticizante se produc în cadrul limbajului prin apropierea unui
mansardei sordide unde locuieşte. Când un avocat citeşte cuvântul divorţ, poate fapt de altul, mai mult sau mai putin asemănător, ambele fapte fiind de domeniul
zâmbi satisfăcut de gândul la un proces câştigat, dar un individ părăsit de consoartă lumii date, închipuite, trăite sau gândite. Metaforele acestea sunt destinate să redea
se înfioară la gândul căsniciei ratate. cât mai mult carnaţia concretă a unui fapt, pe care cuvintele pur descriptive,
totdeauna mai mult sau mai putin abstracte, nu-1 pot cuprinde în întregime.
Adevărul de la care se pleacă este că unele cuvintele sunt aşa de anemice, încât este
Denotaţia şi conotaţia. Rolul metaforelor nevoie de un alai infinit de vocabule, pentru a reconstitui cu mijloace de limbaj
faptul concret Metafora plasticizantă are darul de a face de prisos acest infinit alai
Deşi, la prima vedere, s-ar putea crede că dicţionarul oferă codurile de cuvinte. Ea are darul de a suspenda un balast, ce pare inevitabil, şi de a ne
cuvintelor tot aşa de precis ca alfabetul Morse sau limbajul binar, trebuie înţeles că elibera de un proces obositor şi nesfârşit, pe care adesea am fi siliti să-1 luam
această gândire este una superficială, dacă nu chiar greşită. Dicţionarele sunt doar asupra noastră, în raport cu faptul şi cu plenitudinea sa, metafora plasticizantă
nişte liste de corespondenţe (adesea, deja depăşite de mişcarea continuă a limbii), în comunică tot ceea ce nu este în stare noţiunea abstractă, generică, a faptului.
care sinonimia, omonimia, paronimia, polisemia, hiperonimia şi hiponimia pot da Metafora plasticizantă reprezintă o tehnică compensatorie, ea nu e chemată să
peste cap orice aşteptare. Astfel, dacă denotaţia unui cuvânt priveşte sensul său îmbogăţească faptul, la care se referă, ci să completeze şi să răzbune neputinţa
convenţional, sensul comun, pe care persoanele aparţinând unei comunităţi expresiei directe.
lingvistice, culturi sau etnii îl atribuie, în comun, cuvintelor limbii lor, conotaţia
Metaforele revelatorii sunt destinate să scoată la iveală ceva ascuns, chiar
priveşte paleta vag definită de înţelesuri figurate, contextuale, colaterale, grele de
despre faptele pe care le vizează. Metafora revelatorie însă, nu aparţine stilisticii
încărcătura emoţională subiectivă, pe care fiecare persoană o atribuie cuvintelor.
sau retoricii, ci gnoseologiei ăi ontologiei, şi nu face trimitere la realitatea
Sensul conotativ este clădit pe reacţii afective, subiective şi personale. Conotaţia
fenomenală, ci încearcă, „prin mijloacele pe care ni le pune la îndemână lumea
răscoleşte mai curând imagini şi senzaţii decât înţelesuri şi este marcată de trecutul
concreta, experienţa sensibila şi lumea imaginara", (L. Blaga, 1987, p.356) sa
şi experienţa fiecărei persoane. Cuvântul dragoste, de exemplu, are conotatii
reveleze un mister. Se poate spune despre aceste metafore, că au un caracter
diferite în funcţie de vârstă, sex, cultură, personalitate etc. El nu evocă la 20 de ani
revelator, deoarece ele anulează înţelesul obişnuit al faptelor, substituindu-le o
aceleaşi lucruri ca la 60 de ani. Apoi, când auzim expresii de genul: Tipul este un
nouă viziune. Aceste metafore nu plasticizează numai nişte fapte în măsura cerută
bou" sau „e o tipa trăsnet!", este evident că nu le interpretăm în înţelesul lor
de deficienţa numirii şi expresiei lor directe, ci ele suspendă înţelesuri şi proclamă
denotativ.
altele. Metaforele revelatorii mărturisesc tot despre un aspect antropologic, despre
J.T. Wood afirmă că „limba" nu este numai ceva abstract, ci chiar baza un aspect profund, dat, deodată cu fiinţa, omului ca atare. Cât timp omul trăieşte în
discuţiei umane reale. „Discuţia este cea prin intermediul căreia persoanele se
afară de mister, fără conştiinţa acestuia, într-o stare netulburată de echilibru
definesc pe sine şi relaţiile lor, şi tot prin discuţie sunt revizuite, de-a lungul întregii paradisiac-animalic, el nu întrebuinţează decât metafora plasticizantă, cerută de
vieti a unei relaţii, aceste definiţii acceptate de comun acord". De exemplu,
dezacordul dintre concret şi abstracţiune. Metafora revelatorie începe în momentul
partenerii într-o relaţie îşi creează deseori „expresii personale" sau un mod când omul devine în adevăr „om", adică în momentul când el se aşează în orizontul
stenografie propriu de a codifica experienţa şi o fac prin metafore, tocmai în
şi în dimensiunile misterului.
încercarea lor de a atinge fenomene de comunicare „dincolo de" înţelesul lor
Blaga a demonstrat faptul că felul metaforic de a vorbi despre lucruri nu
imediat, primar. „Dincolo de" din definiţia cuvântului (gr. „metaphora"= „a aduce
este un fenomen periferia! al psihologiei omului, sau un ce întâmplător. Felul
dincolo"), se apropie cel mai mult de starea de spirit a omului: aceea de a căuta noi
metaforic de a vorbi rezultă ca un corolar necesar din constituţia şi existenţa
sensuri şi înţelesuri lucrurilor si obiectelor pe care nu doresc să le denumească prin
specific umană. Şi de aici, se impune constatarea că metafora s-a iscat deodată cu
sensul lor concret. Omul arhaic recurge la metafore, din instinct de autoconservare,
omul. Modul metaforic nu este ceva ce ar putea să fie sau să nu fie, din moment ce
din interesul securităţii personale şi colective. El recurge la expresii şi formulări

126 127
lemn, pământ. Aceste despărţiri le numim Neamuri, şi aşa substantivul mai are încă
şi teri nemuri: Bărbătesc, Femeesc şi Neutru" (I. Petraş, p.59, apaud H. Rădulescu) Temă
Limba, primită de-a gata, cu legi şi norme care vin din istorii şi etimologii : 1. Completaţi tabloul de mai sus cu elemente potrivite fiecărei situaţii în
tainice, unele greu de cercetat, „cu un rest niciodată elucidat până la capăt, se cere
asumată de fiecare rostitor în stare de veghe", susţinea Irina Petraş. Ea este un parte. 2. Interpretaţi parabola lui John Wilkins:
organism viu care poate fi mânuit în funcţie de simţirea fiecărui vorbitor în parte. „Cât de ciudat a putut să para Meşteşugul acesta al Scrisului ia prima lui
Unul vrea să-şi asume că
masculinitatea ei şi „limbajul spune
atunci utilizează acele întotdeauna ceva în plus
cuvinte care sugerează faţă de sensul lui literar
forţă, altul, dimpotrivă, inaccesibil, care este
vrea să se exprime şi să deja pierdut încă de la
se definească prin începutul emiterii
feminitatea ei şi atunci textuale." (U. Eco, 1996,
alege acele cuvinte care p.6)
oferă o senzualitate în La rândul său,
plus. Ecuaţia rostirea - geniul poeziei româneşti,
rostitorul se deschide Mihai Eminescu,
valenţelor multiple. vorbeşte despre
Teoreticienii literaturii posibilităţile infinite ale
consideră textul un limbii. El afirmă, la un
exemplu suprem de moment dat, în poemul
semioză. Umberto Eco, Feciorul de împărat
în Limitele Jară stea, că dacă există
interpretării, susţine că margini în limbă, atunci,
orice text produce o sigur, există şi
„derivă infinită a nemargini:„A pus în tine
sensului". Şi de aici domnul nemargini de
concluzia că un text, gândire". Expresia,
odată separat de găsită într-un
emitentul său (precum comentariul al unui alt
şi de intenţia mare gânditor al
emitentului) şi de spiritualităţii române,
împrejurările concrete Constantin Noica,
ale emiterii lui... ar pluti aminteşte de concepţia
în golul unui spaţiu lui Eminescu legată de
potenţial infinit de cum trebuie să fie
interpretări posibile. artistul: „un sămădău",
Prin urmare, susţinea care are să dea seama nu
Eco, „nici un text nu doar de lucruri, ci şi de
poate fi interpretat limbă: „Nemargini
potrivit utopiei unui trebuie să fie, de vreme
sens autorizat ca ce oricare limbă este
definitiv, original şi vorbirea însăşi, fiind
final." (U. Eco, 1996, datoare să exprime totul.
p.5) Ceea ce ne Dar ciudăţenia că
interesează pe noi în marginile vin din afară,
mod deosebit este faptul pe când nemarginile

132 129
dinăuntru. [...] De corespondenţă, menită să i
posibilităţile ei nesfârşite întărească şi mai mult n
dai seama dinăuntru. Eşti nădejdea omului în viaţa de
sămădău al limbii doar dincolo, în Sărmanul
dinăuntru". (C. Noica, Dionis, el foloseşte termenul
1992, p.79) de „nefinire" pentru cel de
Că limba rezistă la „infinire": „în ce nefinire
schimbări, tocmai pentru a microscopică s-ar
putea exprima acel „totul"
al fiinţei care gândeşte şi
exprimă/se exprimă, ne
demonstrează tot Eminescu,
care a revoluţionat lumea şi
sub acest aspect El se
întreabă şi găseşte, în cele
din urmă, care sunt sufixele
vii*' şi „sufixele moarte"
din limba română. Noi am
încercat să selectăm doar
formele din câmpul lexical
al cuvântului „natură",
pentru că acest subiect ne
interesează cu precădere.
Din acest punct de vedere,
Eminescu imaginează
unele cuvinte cu sufixul
,,-une" pentru categoria
sufixelor vii, de genul:
încărcăciune, verziciune,
stricăciune, putregiune,
vestegiune, rotunjiune etc.
toate la feminin. Poetul
redă/identifică prin forma
„ne-" prefixul românesc al
morţii şi al absolutului:
„nefinitul". „Şi bătrâna
moarte toarce / Gândul ei la
nefinit" ne spun versurile
din Printre stânci de piatră
seacă, prin ^care poetul ne
avertizează că, morţii i se
asociază nefinitul, iar vietii
infinitul, în ceea ce
priveşte ideea, din religie,
potrivit căreia viaţa
continuă şi după moarte şi
că viaţa veşnică există doar
în împărăţia lui Dumnezeu,
poetul îi găseşte o
132 129
11. GENOSANALIZA CUVINTELOR semnul îndoielii. (I. Petraş, 2002, p.25-26) Este vorba de acea trădare a cuvintelor
la care ne-am referit capitolul anterior.
Pentru a ajunge să înţelegem ce se întâmplă dincolo de obiectivitatea Limba, prin instrumentarul ei de bază, cuvintele satisface două necesităţi.
limbajului, de cunoaşterea pre-ontologică pe care cu toţii o avem despre limbă şi Aceea de a explica lucrurile şi aici vorbim despre orientarea sa spre/în afară şi cea
vorbire, în cele ce urmează vom încerca să facem o analiză a cuvintelor, din limba de a doua de a se implica şi aici distingem latura sa interioară, orientarea sa spre
română, prin prisma genurile pe care acestea le posedă. Că un astfel de exerciţiu înăuntru. Limbajul îşi păstrează dublu aspect. El constituie prin semne, un univers
este posibil ne demonstrează autoarea lucrării Feminitatea limbii române, Irina de fapte şi obiecte, un referent, dar, în aceeaşi măsură, el şi îngăduie transformarea
Petraş, în a cărei lucrare am descoperit termenul de „genosanaliză ". Despre acesta, acestui referent în semne ale stărilor de spirit ale omului.
autoarea ne spunea că „presupune să ghiceşti, să deduci să profetizezi" ce se
întâmplă cu mediul şi cu natura fiinţelor sau a lucrurilor care denumesc/deservesc Analiza cuvintelor care compun universul natural şi uman
universul. (I. Petraş, 2002, apaud Gaston Bachelard ,Ja genosanalyse")
Ne înscriem pe linia acelora care susţin că lucrurile cele mai importante
Orientarea spre în afară şi spre înăuntru a cuvintelor pentru om şi pentru existenţa sa în lume sunt exprimate, în limba română, prin
substantive feminine, dar ne rezervăm dreptul ca, pentru acest moment, să facem
Tentaţia de a pătrunde dincolo de cuvinte, de legile şi normele după care demonstraţia unei analize prin genul cuvintelor (genosanaliză) doar la un anume
acestea sunt organizate a fost una dintre preocupările esenţiale ale acelora care nu câmp lexical, şi anume la cel care descrie domeniul ecologiei.
au uitat să se întrebe de ce au venit în lume. Fiinţa umană, servindu-se de una dintre Constatăm că atunci când vorbeşte despre sine sau despre natură, românul
cele mai deosebite funcţii ale sale, aceea de a raţiona, îşi pune mereu întrebări şi construieşte enunţurile cu feminine, în marea lor majoritate. Analizând sau pur şi
căută răspunsuri despre rost: al său, al lumii, al omenirii, al dragostei, al urii sau al simplu trecând în revistă pe unele dintre cuvintele care caracterizează şi
morţii. Adică despre tot ce ne înconjoară, despre tot ce e de înţeles, dar mai cu cataloghează elementele universului, de la fiinţe la natură: rodnicia, bogăţia,
seamă despre ce este de neînţeles şi pentru care doreşte să pătrundă dincolo de. tinereţea, frumuseţea, înţelepciunea, onestitatea, hărnicia, izbânda, voioşia, forţa,
Chiar dacă unele răspunsuri nu ne găsesc şi este firesc să se întâmple aşa, (e în firea gingăşia, dar şi opusele lor: sterpitudinea, bătrâneţea, urâţenia, lenea,
lucrurilor), dată fiind bariera pe care Marele Anonim, a lui Blaga, o interpune între impulsivitatea, invidia etc., putem observa că în limba română există o presiune
noi şi dincolo de, rămâne strădania de a încerca să definim lucruri şi fenomene şi evidentă a substantivelor de gen feminin, în pledoaria de argumentare a feminităţii
prin aceasta de a ne defini pe noi înşine. Până la urmă, suntem nevoiţi să admitem ecologiei, apelăm la argumente de ordin lingvistic, religios, psihologic, filosofic şi
că facem aceste lucruri din dorinţa de a ne satisface nouă înşine o nevoie, aceea de literar.
a discuta. Instrumentul prin care această necesitate se poate îndeplini, este limba.
De la J.T. Wood cunoaştem faptul că limba nu este numai ceva abstract, ci chiar Argumente de ordin lingvistic
baza discuţiei umane reale prin care fiinţa defineşte lucruri şi acţiuni, se defineşte Argumentele de ordin lingvistic şi lexicologie sunt numeroase şi în jurul lor
pe sine precum şi relaţiile pe care le are. se găsesc tot mai multi susţinători. Dintre aceştia, Irina Petraş este cea care admite
Dialogul este întruparea cuvântului şi orice cuvânt rostit are în vedere că limba română este una dintre cele mai sexuate limbi ale lumii. Explicaţia constă
existenţa unui celălalt, a unui colocutor. Această determinare soci-psihlogică ţine în prezentarea ei cu ambigen. Astfel că, există unele cuvinte care au clar marca
de o anume libertate condiţionată. Vorbele noastre nu au rost în afara celuilalt. masculinului, altele, o au, clar, pe cea a femininului, iar unele sunt masculine la
Acest rost cu sens de valoare intră în câmpul semantic al rostirii şi desemnează singular şi feminine la plural. Dovadă că, atunci când vorbim despre neutru, nu
aceleaşi noţiuni ca şi logosul: cuvânt, raţiune, socoteală, raport. Polisemantismul spunem că el nu este nici masculin, nici feminin, ci şi masculin şi feminin.
noţiunii de rost ne trimite la însăşi dependenţa omului de limba sa. Poti spune că ţi- Autoarea îşi argumentează punctul de vedere printr-un fapt elocvent: absenţa în
ai făcut un rost, doar atunci când după ce ai ajuns să acumulezi ceva în viaţă (ai limba română a unui pronume pentru neutru aşa cum ar fi, spre exemplu,
dobândit un nume, ai absolvit o şcoală, deţii proprietăţi, bani etc.) doar atunci când englezescul „it". De aceea, în română toate lucrurile sunt fie el, fie ea. (I. Petraş,
reuşeşti să şi comunici despre toate acestea celorlalţi. Doar când ceilalţi îţi recunosc 2002, p. 58-62)
acumulările şi le confirmă (procesul este acelaşi, tot prin rostire), poţi să capeţi Heliade Rădulescu, în Gramatica românească, deşi mergea pe linia
certitudinea că ai apartenenţă la un anume mediu şi nivel social. Faci rost de ceva, tradiţiei, agreată, încă, în şcoli, cu împărţirea în trei genuri, are un pasaj care nu
doar atunci când vorba prin care ai rostit, a ajuns acolo unde trebuia, în sensul că contrazice prin nimic pledoaria noastră: „Omul este iubitor de sine, nimic n-a lăsat
acelora cărora le-ai vorbit au recunoscut valoarea de schimb sau de cumpărare şi au căruia să nu-i dea asemănarea lui, din care pricină şi multe neutre au luat formă
acceptat, în caz contrar, eşti luat la rost. Trebuie să îţi identifici greşeala şi să bărbătească, şi altele femeiască." [...] „Fiinţele unele sunt bărbăteşti, precum Leu,
descoperi cauzele pentru care vorbele tale au fost^ara rost. Adică, au fost puse sub Lup, altele femeeşti, cum oae, găină, şi altele iar nici bărbăteşti, nici femeeşti, cum

130 131
când în braţe te-am luat, pădure toropită." Ni se conturează clar imaginea iubitei, pierde...". Pe lângă desprinderea de viaţă, putem vedea, aici, acea întrezărire a unui
personificarea pădurii nu este de loc întâmplătoare. ceva încă nedefinit, care se află/se opune unui dincolo de aici. Eminescu nu se
în ceea ce priveşte analiza anotimpurilor, acestea sunt la feminin în limba mulţumeşte cu atât şi reuşeşte ca să preschimbe acest „prefix al mortii", al
română actuală. Reţinem totuşi o observaţie, substantivul toamnă, îşi are originea în „marginii" şi să-1 redea vieţii. „O lume ca nelumea este posibilă" va zice el. Versul
latinescul „autumnus", care este la masculin, în literatură, aceasta apare chiar acesta întăreşte ideea că limba omenească reprezintă şi ea „o lume ca nelumea". Ea
feminizată. Mulţi autori compară toamna cu o femeie, a cărei atribute sunt frumoasă poate fi modelată în fel şi chip tocmai pentru a exprima dincolo de cuvinte. Când
şi coaptă. Ion Minulescu avea să afirme: „Toamna, femeia cu privirea fumurie / A poetul simte că a atins marginea unui cuvânt şi se află în imposibilitatea de a
intrat suspectă şi umilă..." exprima imposibilul, atunci el trimite formele gramaticale din vorbire la
nemarginile lor. Constantin Noica găseşte în unul dintre caietele lui Eminescu, la
11.2.3. Argumente de ordin stilistic - literar fila 20, anume mărturii ale efortului poetului de a găsi formele gramaticale perfecte
Grădinile şi chiar arborii sunt tot de parte femeiască. în poezia lui Esenin, pentru a reda nemărginirile gândirii sale. Este vorba despre însemnări legate de
mesteacănul, adică berioza, acel axis mundi, ca şi teiul lui Eminescu, deşi, este la folosirea pronumelui personal la dativ şi acuzativ la verbele compuse şi la
genul feminin în limba rusă, poetul îi întăreşte feminitatea prin faptul că îi enumera reflexive: „plăcutu-mi-au", „purata-ne-vom", „părutu-ni-s-a", „veni-ne-va",
anumite trăsături care ţin de feminitate: senzualitate, fragilitate, alint, şăgălnicie. în „părea-mi-se-va." In versurile eminesciene formele inversate sunt frecvente:
plus, lasă să se înţeleagă că anume pretendenţi o curtează şoptindu-i vorbe de amor: „Plutire-am lin pe lacul ce doarme în grădină..." sau în alt loc constatăm o formă de
„Mesteacăn ca o fată.../ Ce-ţi şuşotesc alunii?/ Nisipul ce ţi-a spus?". Mesajul reflexiv inversată: „gânduri risipescu-se în vânt...". Constantin Noica vorbeşte şi
transfigurat de poet nu lasă loc la interpretări altele decât că femeia mesteacăn îşi despre existenţa, în poezia lui Eminescu, a unui timp pe care-1 numeşte
doreşte admiraţie şi iubire. Mai mult de atât, poetul îi atribuie un alt atu al „plusquamperfect": „am fost venit", în plan estetic şi emoţional, această inversiune
feminităţii, atunci când încercând să presupună de ce are nevoie se opreşte asupra are menirea să conducă lectorul la „nemarginile emoţiei". Cuvintele duse până la
uneia din armele de seducţie - cochetăria feminină: „Ori vrei agrafa lunii/ în păr să nemarginile lor şi trecute prin nemargini de gândire au rolul să schimbe lumea, să o
ti-ofipus?". transforme. Ideea ar fi că fiecare persoană dacă scrie versuri, creează şi gândeşte
în Fântâna lui Ion Caraion, grădina cu păsări şi fructe este înzestrată într-o anume limbă trebuie să trăiască/să treacă prin câte un zbucium spiritual legat
asemenea femeii cu darul naşterii: „scoate firesc fluturi, culori, pasiuni şi chiar de cuvântul românesc, de rostirea lui pentru a exprima nemărginirea sufletului.
propoziţii". Ultimul substantiv, aparent fără vreo legătură cu textul poetic, are un De la axioma eminesciană: „limba e stăpâna noastră", omul, oricare ar fi el,
rol foarte important. Substantivul „propoziţii" avertizează asupra faptului că prin de orice naţiune sau religie sau de statut social, are un numitor comun: se înscrie în
mesajul său, rostitorul se află în complicitate cu fiecare lector în parte, care este devenire, gândind şi vorbind în limba maternă.
dornică să descifreze mesajul poetic. El dă libertatea colocutorilor săi să aleagă care Despre şansa cuvintelor de a deveni altceva, în cazul nostru, femei, în unele
sunt de propoziţiile (cuvintele) care rostite pot da naşte la pasiune. Ori, noi ştim, că situaţii chiar şi atunci când la singular sunt la masculin, ne vorbeşte şi Mircea
de cele mai multe ori, pasiunile le iscă femeile. Nu?! Vulcănescu care admite că „Limba română nu cunoaşte al treilea gen, neutrul, ci
Inventarul pe care îl face Marin Sorescu în Shakespeare demonstrează o numai masculinul şi femininul, neutrul fiind înlocuit cu ambigenul. Ceea ce
dată în plus faptul că toate lucrurile esenţiale existenţei umane sunt în limba înseamnă că există în firea lucrurilor o proprietate pe care o au anumite masculine
română la feminin, doar câteva au ambigen: lume, zi, prăpăstii, mări, fericire, de a slăbi, atunci când sunt în stare de mulţime. Adică, de a se altera şi de a-şi
iubire, deznădejde, gelozie, glorie, compătimire, operă, problemă, furtună, schimba firea sau caracterul bărbătesc în firea femeiască, atunci când se găsesc în
coroană, ploaie, facere, trudă. Cele care intră în categoria ambigene: cer, râu, multiciplitate." (I. Petraş, 202, p.67, apaud M. Vulcănescu) Tot Mircea Vulcănescu
sentiment, pământ pot fi privite sub înfăţişări feminine şi pot impune contexte înscrie cuvintele în două mari clase: masculinul în^zona acţiunii, a dinamismului,
feminizate după cum am putut constata. iar femininul în zona receptivităţii, a reflexivităţii, în această ecuaţie, Dumnezeu e
Elementele universului: apă, aer, foc, pământ au foarte mare relevanţă în prototipul masculinului, iar lumea şi vremea sunt femei, de aceea le caracterizează
discuţia noastră. Apa este femeie. Lucru demonstrat de mai toti poetii, care o perseverenţa, încăpăţânarea, ospitalitatea, dar şi capriciul. Prezenţa ambigenelor
receptează prin latura sa maternă. Ea întreţine viaţa ca eternul feminin. Ca termen vine ca o confirmare a faptului că limba noastră simte nevoia nuntirii şi a naşterii,
de comparaţie o întâlnim foarte des în contexte zilnice: „viaţa e o corabie purtată de care obligă prezenţa masculinului şi a femininului.
valuri sau ca marea aspră şi întunecată". Alteori, ea apare ca reper geografic pentru Că lucrurile stau astfel, ne demonstrează şi faptul că elementele cele mai
locurile natale ca în cazul „Ozanei" lui Creangă. Cu toate că, în marea lor importante pentru om şi pentru existenţa sa sunt redate prin substantive feminine:
majoritate apele din România, cu doar câteva excepţii - Dâmboviţa, Ozana - au mama, natura, apa, dragostea, naşterea, speranţa, viaţa, moartea. Sunt doar câteva
nume masculine: Mureşul, Oltul, Someşul, Şiretul, Cricul, Prutul. Atunci când se exemple, care vin să confirme că majoritatea numelor care exprimă un sentiment, o
adună, însă, laolaltă ca să curgă sau ca să cuprindă în braţele, pe care li le-a dat atitudine, o stare psihică sunt feminine. Ambigenele denumesc simţurile: auzul,
gustul, mirosul, pipăitul, văzul. Dar şi acestea trebuie observat că

136 133
au multe feţe feminine. Astfel auzul se învredniceşte cu melodia, muzica, liniştea, Judith Grant, într-un fragment de text intitulat Structura genului ca
tăcerea. Gustul primeşte dulceaţa, acreala, iuţeala, tăria etc. Mirosul se asociază ideologie şi mit, are o ipoteză interesantă cu privire la ceea ce reprezintă genul:
cu mireasma, duhoarea, adulmecarea, aroma. Pipăitului îi sunt cunoscute „Genul este o structură ideologică relativ autonomă, hegemonică, care împarte
mângâierea, moliciunea, asprimea, atingerea, netezirea, încleştarea, încordarea, lumea în mod ierarhic în doua genuri mitice, şi care se întăreşte printr-un sistem
fermitatea. Văzului poate să i se ofere o privelişte sau dimpotrivă o vedenie, elaborat de reguli şi pedepse impuse cu privire la toate aspectele vieţii." (J.Grant,
strălucirea sau întunecimea unui lucru, în condiţiile în care românii nu se definesc 1993, p.27) Lucrarea citată prezintă o ideologie, în sensul teoretizat de Althusser,
prin masculine, raţionamentul nostru inductiv ne conduce la ideea că portretul lor potrivit căreia structura deasupra conştiinţei acţionează la nivel conştient. Autoarea
este alcătuit din stări, în marea lor majoritate, feminine. De aceea, un bărbat se subliniază rolul pe care îl au oamenii, şi prin urmare, limbile, asupra denumirii şi
poate caracteriza prin ambiţia, frumuseţea, puterea, înţelepciunea - clar feminine. analizei cuvintelor. Punctul susţinut de ea este acela care spune că genul constituie
Chiar şi un atribut exclusiv al masculinităţii „forţa" este feminin. Ambigenul subiecţii după propria imagine. El poate fi susţinut şi reprodus prin practici şi
„curaj", la plural tot feminin este. ritualuri, nefiind altceva decât „o relaţia trăită şi mediată între oameni şi lume." La
Feminitatea limbii române este susţinută o dată în plus de prezenţa în limba rândul său, R. Barthes afirmă că genul este un sistem de construit înţelesuri sau un
uzuală a infinitivelor lungi. Dacă , .regele formelor gramaticale", după cum numea mit. Mitul văzut ca un tip de discurs în care înţelesul este eliberat de calităţile
Constantin Noica verbul dă naştere/viaţă acţiunilor, mişcărilor, dinamicii unei istorice şi contingente pentru a apare ca fiind natural şi etern. La fel funcţionează şi
fiinţe, substantivul este „viaţa îmblânzită, modelată până la întruchipare". Aşa cum genul: feminitatea şi masculinitatea au sens în măsura în care relationează cu
în gramatică, îmblânzirea s-a produs prin apariţia infinitivului lung, în viaţa umană construcţiile sociale în acord cu sistemul de menţinere a cerinţelor de gen.
îmblânzirea bărbatului şi a mediului a fost posibilă prin aportul femeii. Irina Petraş într-o prezentare mai neconvenţională, genul este prezentat drept un sistem
susţine că „îmblânzirea verbului prin abstractul verbal al infinitivului lung de infracţiune şi pedeapsă. Ca să putem explica această asociere, dar şi pentru a ne
înseamnă feminizarea sa, înscrierea în matri-armonia esenţială fără de care nimic completa pledoaria începută, autoarea face apel la sociologul Durkneim. Acesta
nu este şi nu poate fi." (I. Petraş, 2002, p.65) descrie infracţiunea ca violare, iar pedeapsa ca expresie a sentimentelor colective
In ceea ce priveşte repartizarea pe genuri a elementelor care compun împotriva acesteia. Ca orice structură de putere, genul are reguli, iar încălcarea lor
Universul, ne situăm de partea lui Edward Sapir, care susţine că mediul fizic şi constituie „infracţiune de gen". Existenţa pedepsei ne obligă să remarcăm statutul
social al utilizatorilor unei limbi se reflectă în vocabularul acelei limbi şi poate fi propriu-zis de infracţiune. In ceea ce priveşte alăturarea celor discutate subiectului
definit ca „inventar complex al tuturor ideilor, intereselor şi ocupaţiilor care reţin în cauză, avem o explicaţie potrivit căreia: vizibilitatea genului ca structura
atenţia unei comunităţi şi vedem cum portretul românilor este alcătuit din stări opresivă a devenit posibilă doar o data cu redescrierea sa dintr-o perspectiva
feminine." (I. Petraş, 2002, p.62, apud E. Sapir) feminista. Ea nu este o perspectiva ce provine dintr-o „experienţă a femeilor", ci
este ceea ce folosim ca să dăm sens experienţei umane. Interpretările şi acţiunile
11.2.2. Argumente de ordin psihologic feministe sunt intervenţii în ideologia genului (e adevărat că nu toată lumea şi nici
Natura şi mediul sunt femei nu doar pentru că aparţin genului gramatical chiar toate femeile nu adoptă aceasta perspectiva, dar noi nu o prezentăm în sensul,
respectiv - primul termen în totalitate, iar al doilea la plural - dar şi pentru că natura restrictiv, de act feminist, ci de proces prin care fiinţa trece toate lucrurile şi faptele
are prin excelenţă toate atributele feminităţii: primitoare, frumoasă, dorită dar şi prin filtrul feminităţii al maternităţii şi naşterii, cu tot ceea ce presupun acestea).
capricioasă. Putem explica importanţa articulării unui subiect în spirit feminist prin
Femininele, dar şi androginele: Biserica, oraşul, ţara, cerul, pământul, raţionamentul că acestea sunt, prin natura lor, mai aproape de starea de creaţie.
pădurea, marea, apele, luna, ogorul, grădina, stânca, copacul, izvorul sunt toate Având şi aceste argumente cu privire la gen, purcedem la analiza
locuri ale naşterii, deci sunt arhetipuri ale mamei. Toate descriu ceva în formă substantivelor care compun universul viu. Constatarea făcută este una logică:
tubulară, amintind de uterul matern, în care se dezvoltă fiinţa. Filosofia indiană substantivele se înscriu iremediabil în sfera feminităţii pentru că ele sunt: apă, vale,
atribuie trei proprietăţi de bază arhetipului mamei: bunătatea, pasiunea şi poiană, livadă, pădure, stea, lună, floare, potecă. Substantivele pom, munte, nori,
obscuritatea. La rândul său, Jung, înţelege să exploateze aceste trei aspecte prin a bolovan, deşi, gramatical, aparţin genului masculin, au atributele feminităţii. Astfel,
face un portret mamei din care rezultă: „bunătatea ei ocrotitoare şi hrănitoare, bolovanul se află în compania câmpului lexical în care intră femininele: piatră,
emotionalitatea ei orgiastică şi întunecimea ei subpământeană." (C.GJung, 2003, rocă, stâncă. Muntele, deşi la masculin, în limba română, are poală, creastă,
p.88) Transferând proprietăţile acestea şi naturii-mame, putem spune că natura, aşa culme, are pante şi cărări, care sunt tot de genul feminin. Norii conţin apă. Pomul
cum este ea zugrăvită de poeţi, este văzută ca fiind ocrotitoare, îndestulătoare, dă roade, apanaj al femeii, singura născătoare de prunci. El este format din
hrănitoare, drăgăstoasă, frumoasă: atribute ale feminităţii. Nu putem să nu rădăcină, tulpină, frunze, ramuri, coroană. Pădurea este femeie nu doar pentru că
admitem faptul că omenirea toată îşi ia hrana din pământ, după cum nici nu-i putem aparţine acestui gen, ci şi pentru că este înzestrată cu toate atributele feminităţii:
eluda acesteia condiţia estetică, adică puterea de a fascina şi de a emoţiona, asemeni ocrotitoare, liniştită, tainică, primitoare, misterioasă, dornică de a fi văzută şi
femeii. iubită aşa cum reiese din versurile lui Emil Botta: „Murmurau a dragoste crengile /

134 135
Acest pom metaforic are mai multe rădăcini: zoologia, botanica, pedologia, Creatorul, alte ţinuturi, se feminizează, devenind: Mureşurile, Someşurile.
climatologia, geomorfologia, mineralogia, chimia. Putem lesne observa că, toate Crişurile.
ştiinţele din care îşi trage seva ecologia sunt redate prin substantive feminine. Un Pământul este într-un limbaj arhaic „ţărână" sau „humă," din pântecul lui
argument, în plus, în susţinerea ideii că ecologia este femeie. Trunchiul, substantiv ies roade. El a dat din sine verdeaţa: iarba care face sămânţa, iar sămânţa dă naştere
masculin, exprimă bărbăţia pentru că este puternic, dar, în aceeaşi măsură, el la rod, după felul şi asemănarea ei. Astfel că şi acesta se înscrie tot în ideea de
trebuie completat de femininele: crengi, coroane, ramuri, frunze, braţe. Latura maternitate, privilegiu, dat de către Creator, exclusiv, femeii.
masculină se manifestă, exclusiv, prin principiile şi legile cu care se operează în Chiar şi focul nu poate fi imaginat decât tot în compania femininelor:
ecologia generală şi teoretică. Ramurile copacului admit că avem de a face cu căldură, lumină, flacără, strălucire, lumânare, vatră. Folosit într-o expresie
clasificări din foarte multe puncte de vedere. De mare însemnătate teoretică este plastică, uzitată des,, focul inimii"', trimite tot la femeie, singura capabilă să-1
ecologia individului, care vizează relaţiile interumane, de aceea etologia devine stingă sau să-1 aprindă.
ecologia comportamentului. Psihologia şi autoecologia devin ecologia despre sine Aerul, cel mai pur dintre elemente, este absorbit cu măsură: „iau o gură de
însuşi, în ceea ce ne priveşte, considerăm coroana cea mai importantă parte pentru aer, spune omul şi nu tot aerul." Aerul îmbălsămat, aerul care vrăjeşte se datorează
susţinerea demonstraţiei în care ne-am implicat existenţei florilor şi a miresmelor naturii. Aerul este natura însăşi, este viaţa. De
în construirea temei noastre nu putem să ocolim o disciplină despre care se întreţinerea şi buna funcţionare a acestor elemente este responsabilă ecologia.
spune că vorbeşte despre înţelepciunea vieţii în cămin. Este vorba despre ecosqfie, Cu aceste câteva consideraţii legate de feminitatea limbii române, lărgim
disciplină a cărei etimologie trimite la grecescul oikos = cămin, locuire, gospodărie sfera discuţiei şi a interpretărilor spre o altă demonstraţie, care derivă din
şi sohpia = înţelepciune. Extrapolând discuţia, conchidem că disciplina are în precedenta, cum că ecologia este tot femeie.
vedere găsirea de metode şi strategii de armonizare a relaţiilor omului cu: familia, De la elementele universului, trecem spre elementele care compun corpul
cu semenii, cu natura (= Ecologie), cu Universul, cu sine însuşi. Acestea trebuie să uman, pentru a observa că un astfel de raţionament este funcţionabil.
fie gândite în funcţie de acea realitate redimensionară petrecută la scară planetară. Trupul se compune din femininele:yh<«tea, tâmpla, sprâncenele,
Şi pentru că sistemul nostru planetar este într-o continuă transformare şi modificare pleoapele, mâna, mintea, palma, coapsa, talpa, gura. Chiar şi substantivele care
faptele şi acţiunile noastre trebuie să se organizeze în funcţie de ceea „ Ce este denumesc părţi ale corpului şi sunt la genul masculin, se află tot în compania unor
proteic,(într-o continuă schimbare)" şi de ceea „Ce este stabif în aceste relaţii. feminine. Bunăoară, ochiul - masculin este apărat de pleoapă şi de gene şi este
Pentru a descoperi „stabilul" căutăm răspunsul în funcţie de anumite principii: însoţit de privire şi lumină, toate, substantive feminine. Genericul, chip poate fi
Universul ca unitate în totalitate; sacralitatea vieţii; unitatea interdependenţelor şi tradus prin faţă sau figură, substantive feminine. Restul substantivelor care
interdeterminărilor în care a dispărut polaritatea subiect-obiect, partea purtând în întregesc câmpul lexical al trupului omenesc precum: braţul, cotul, degetul, piciorul
sine întregul Univers ,£itr-o ordine înfăşurată"; complementaritatea contrariilor; sunt la plural tot feminine. Dacă la singular, ele sugerează acţiuni masculine, chiar
echilibrul dinamic, principiul autodevenirii. Pentru că toate acestea sunt stabile, este agresive: „dai cu piciorul într-o anume ocazie", ,^mi bag piciorul în...", „te doare în
firesc să acţionăm în favoarea lor. Legat de subiectul „ce este proteic?", dăm şi cot", ,£icerci marea cu degetul", conotatii negative, la plural, ele capătă o energie
acestei întrebări o conotatie pozitivă, în sensul că putem schimba mentalitatea feminină, care le şi pozitivizează. O bucată din natura ţării noastre este descrisă, în
omului în ceea ce priveşte conservarea mediului natural. Putem crea o„ nouă singura parte luminoasă, pozitivă, a baladei Mioriţa, ca „pe-unpicior de plai / pe-o
antropologie a autorealizării prin acţiune directă asupra conştiinţei, în vederea gură de rai".
schimbării ei prioritare, (apar tehnici transpersonale de lărgire a stărilor de Fiinţa umană este alcătuită din trup şi spirit de aceea caracterizarea sa
conştiinţă, de transformare a psihicului) lucruri care vor aduce cu necesitate completă nu poate să excludă pe nici una dintre laturi: nici pe cea care tine de
schimbarea la nivel de: mentalităţii individuale şi a comportamentului social; la materie, nici pe cea care tine de suflet.
ridicarea omenirii însăşi la o superioară treaptă de spiritualitate a unei umanităţi Constantin Rădulescu Motru, în Enciclopedia română, în capitolul
reintegrate cultural în căminul ei, în natură şi în cosmos. Psihologia poporului român, caracteriza trecerea omului în lume ca fiind o
Conştiinţa de sine în raport cu lumea care te înconjoară, apariţia vieţii petrecere în arderi iuti, în fulgerări de voinţă şi căderi în lene şi contemplaţie.
conştiente a omului ca obiect şi subiect, totodată se identifică pe scara dezvoltării Aşadar, viaţa, în concepţia filozofului român, naşte atitudini feminine descrise în
ca obiect şi subiect totodată se identifică pe scara dezvoltării ca spiritualizare a arderi, voinţă şi contemplaţie, ce înscriu fiinţa în devenire. (C. Rădulescu Motru,
vieţii, cu miracolul ridicării fiinţei pe acea treaptă a devenirii care-i va putea revela 1937)
scânteia divină. Devenind un creator conştient de lumi, omul se îndumnezeieşte. Credinţa creştină ne spune că Dumnezeu a creat lumea dintr-un motiv şi cu
Ne-a mai rămas, cel putin un element care să întărească cele spuse şi pentru un anume scop. Acestea s-ar traduce prin: bunătate, dragoste, investiţie în fiinţe,
aceasta am apelat la un argument, juridic". Prin natura sa, omul are calitate, cel din dorinţă de lumină şi pentru perfecţiune - substantive feminine. O dată cu
putin la un anume moment al vieţii, de moştenitor. Biblia spune că el a moştenit de lumea, Dumnezeu a creat speranţa, mila, durerea, viaţa şi moartea. Dar mai presus
la Dumnezeu „chipul şi asemănarea Lui", apoi a moştenit bunuri materiale şi de toate acestea, El a dorit ca de întreaga Sa creaţie să bucure fiinţa şi astfel să o
ajute să se apropie de El. Cunoaşterea lui Dumnezeu fiind posibilă prin cele două

140 137
dimensiuni: prin rugăciune sau prin minunile pe care le-a creat până în cea de a spre femininul casă, cu tot ce derivă de la aceasta: mamă, naştere, ocrotire,
şaptea zi când s-a odihnit. De asemenea, a lăsat să se înţeleagă că la momentul evoluţie, grijă, îngrijorare, în ceea ce priveşte ambigenul, discurs, acesta trimite la
creaţiei El nu a lăsat loc negativului să sălăşluiască în univers şi că acesta se substantivul feminin comunicare. Altfel spus, metaforic, ecologia este o femeie
datorează exclusiv firii oamenilor şi mai cu seamă a acţiunilor acestora asupra lui. care interactionează cu toate celelalte aspecte ale vieţii umane în societate. Este o
Acesta este motivul pentru care între om şi natură trebuie să existe o legătură foarte casă în care se consumă interacţiunile dintre fiinţele vii şi mediul lor. Ea devine un
strânsă şi nu una oarecare, ci una superioară, demnă de Creatorul ei. instrument prin care oamenii pot interactiona unii cu altii pentru a le fi bine, pentru
că asemenea unei case şi natura are nevoie de a fi ocrotită şi întreţinută. Toate
11.2.4. Argumente de ordin filozofic sentimentele ce tin de aceasta precum: speranţa, credinţa, mila, supărarea,
Omul, deşi, există de atâtea veacuri pe pământ se află, aşa cum susţinea mândria sunt tot de natură feminină.
Noica, mai aproape de animalitate decât de umanitate. Această afirmaţie nu Ecologia, ca de altfel şi femeia, nu are doar laturi pozitive., .întunericul" şi
cataloghează fiinţa în sens negativ. Aşa cum observa marele filozof nu este vorba „lumina" se regăsesc deopotrivă în natură şi în natura lucrurilor. O astfel de
de o cădere în instinctual, ci de „un bun regres spre original", înţelegem, aşadar prin prezenţă negativă în natură este redată prin vocabula moderna ,poluare". Aceasta
acest regres un progres, o ascendenţă a omului spre împlinirea ontologică. Ca să corespunde unui proces ecologic de înrăutăţire într-un anumit fel a mediului
înţelegem şi mai bine cum se desfăşoară relaţia între fiinţă şi mediu, urmărim înconjurător. Termenul provine din verbul latin „polluo, -ere", care posedă atât o
schema cunoaşterii propusă de marele filozof român şi organizată în jurul unor semnificaţie rezultată dintr-o realitate materială imediată vorbind despre sensul
elemente feminine precum: propriu al cuvântului, cât şi una metaforică atribuită unor acte umane ce au de a
l.Raţiunea care este origine pentru intelect şi judecată; face mai mult cu sfera spiritului, care trimite la sensul figurat al cuvântului:
2. Totalitatea care devine origine pentru pluralitate şi unitate; „poluare spirituală", „poluare culturală", „poluare morală" sau „poluare
3.Fiinţa care este origine dar şi final: „fiinţa se dezminte în devenire, dar se lingvistică".
reface în devenirea întru fiinţă, care tinde să devină fiinţă." Toate cele trei elemente Antidotul substantivului feminin ,poluarea", care are o semnificaţie
au o mare relevanţă în slujirea ecologiei. (C. Noica, 1995) negativă în relaţia amintită, este tot un feminin: „redresarea". Poluarea este unul
Devenirea se organizează pe mai multe trepte şi apare din ce în ce mai dintre multiplele rezultate ale retrogresiunii pe plan local sau global, şi ea poate fi
complexă, pe măsură ce fiinţa se depăşeşte pe sine. Prima treaptă reprezintă omul stăpânită dacă autorităţile competente mondiale şi naţionale intervin prompt şi pe
cu şinele lui particular. Dar raţiunea depăşeşte treapta sinelui subiectiv şi pătrunde termen lung cu măsuri de redresare ecologică la toate nivelele. Redresarea va fi cu
dincolo de persoana individuală, spre un sine comunitar, spre integrarea în istorie. atât mai repede posibilă, cu cât se va înţelege şi se va acţiona asupra cauzelor lor
Dar şi de aici, omul tinde spre nivelul conştiinţei planetare. Aceasta nu este altceva care nu au neapărat o natură fizică, ci spirituală.
decât o conştiinţă comunitară mai largă, în care se integrează umanitatea cu tot ceea Pentru ca natura să nu mai cunoască declinul ecologic, în care se găseşte la
ce tine de ea, la toate nivelurile timpului şi experienţei acumulative. Ipoteza de la ora actuală, acţiunea omului trebuie să se schimbe: din cucerirea naturii, în
care Constantin Noica pleacă descrie devenirea întru fiinţă ca raţiune. Ca urmare, ocrotirea naturii. Adică dintr-un substantiv feminin care trimite la forţă
cercul devenirii este cercul raţiunii, situat în şi dincolo de uman. A fi în/întru distrugătoare la un atribut al feminităţii şi maternităţii: facerea şi refacerea naturii.
exprimă o situaţie de închidere cu sensuri pozitive ca adăpostirea, reintegrarea, Deşi cel mai adesea, ştiinţa şi religia analizează şi comentează faptele
fericirea, siguranţa care naşte deschiderea prin: acţiune, stare de veghe, reflexie, noastre legate de diferite tipuri de relaţii printre care cele mai importante fiind cele
atribute ale feminităţii. dintre om şi om sau om şi natură, în ultimul timp, tot mai multe voci, susţin nevoia
unor exerciţii concrete de revizuire a gândurilor noastre legate de raportul/relaţiile
113. Feminitatea ecologiei dintre om si mediul înconjurător, în ceea ce ne priveşte, vom acorda atenţie
deosebită acestui lucru, mai cu seamă că la nivelul cercetării ştiinţifice există o
în ceea ce priveşte o explicaţie ştiinţifică, a termenului de ecologie, o disciplină care se ocupă de aşa ceva: metaecologia. Ceea ce în etimologie ar fi
cercetare a sensului din dicţionar, ne face să constatăm că acesta este explicat de reprezentat de grecescul: meta+oikos+logos, şi s-ar traduce cu după (dincolo de).
către însuşi creatorul său, Ernst Haeckel sub forma: „...sekologie... ştiinţa Ştiinţa acestei discipline acordă importanţă ideilor şi demersurilor noastre despre
economiei, modului de viaţă, a raporturilor vitale eterne reciproce ale organismelor, esenţa vieţii organice („teoria Gaia" a lui James Lovelock).
etc." Construit precum termenul de economie, cel de ecologie derivă, în parte, din Pentru a simplifica lucrurile ce tin de înţelegerea acestei ştiinţe apelăm la
rădăcina indo-europeană „weik", care desemnează o unitate socială imediat metaforă. Că acest procedeu stilistic şi de interpretare este posibil, ne-o
superioară casei şefului de familie. Această rădăcină a dat sanskritul „veah" (casă), demonstrează cartea profesorului W. H. Leatherdale, Rolul metaforei în ştiinţă,
latinul „vicus" (cartierul unui oraş, burg) şi grecul „oikos" (acasă). Prin urmare, unde se spune că folosirea metaforei în ştiinţă este posibilă. Metafora noastră
termenul de „sekologie" a fost construit pe baza celor două cuvinte greceşti: constă în descrierea pomului cunoaşterii, adică, a ecologiei.
„oikos" (acasă) şi „logos" (logia), (discurs). Termenii definiţiei ne trimit, evident,

138 139
domeniul vestimentar, al artelor decorative (M. Dinu, 1997, p. 209). în spirituale după caz/noroc. El are datorii, obligaţii faţă de aceste instanţe:
îmbrăcăminte întâlnim codificări cromatice legate de culoarea veşmintelor: albul Dumnezeu, familie, societate şi nu în ultimul rând faţă de natură. „Eu" este supus la
rochiilor de mireasă, negrul hainelor de călugăr sau de doliu, o anumită gamă de „noi" sau la „ceilalţi", apartenenţa aceasta nefiind condiţionată de voinţă şi prin
culori a suporterilor unor echipe sportive etc. urmare neputând să te sustragi acestei condiţionări.
Cazul cel mai relevant pentru justificarea prezenţei imaginii în cadrul în legătură cu acest gen de subiect, B. Commoner, în capitolul al II-lea al
semnelor ne prilejuieşte întâlnirea cu un alt domeniu / disciplină unde comunicarea celebrei sale cărţi Cercul care se închide. Natura, omul şi tehnica, formulează patru
are un rol deosebit de important. Este vorba despre publicitate. O comunicare legi proprii ecologiei. Una dintre acestea spune: „Orice lucru (fenomen) este legat
aparte, reprezentativă pentru secolul pe care îl traversăm şi pentru interesul aproape de un oarecare alt lucru (fenomen)". Această lege vizează interacţiunea tuturor
obsedant al omului pentru „etichetă" este cea din limbajul publicitar, în lucrarea sistemelor (vii şi nevii) şi fenomenelor care se petrec în ecosferă. O altă lege a
Mitologii (Mythologies) Barthes defineşte importanţa „dezvoltării publicităţii, a ecologiei generale susţine că: „ Orice lucru (fenomen) trebuie să ducă undeva" se
marii prese, a radioului, a ilustraţiei, fără să mai vorbim de supravieţuirea unei traduce prin faptul că în ecosferă (biosferă) nimic nu se pierde, ci totul este folosit,
mulţimi de rituri de comunicare, rituri ale aparenţei sociale". (1964, p.73) Dacă în natură, prin urmare, nu există deşeuri, ci totul este folosit prin mijloace care ne
avem de-a face cu un mesaj publicitar, atunci activăm perspectiva saussuriană a uimesc prin „inteligenta sau raţionalitatea lor". Legea potrivit căreia: „Natura ştie
semnului lingvistic, care ne prezintă mesajul drept o sită ce selecţionează lucrurile, cel mai bine", poate fi considerata drept un aforism ecologic. Experienţa naturii „în
oamenii, valorile, faptele (planul semnificaţilor) în conformitate cu regulile de a şti" se fundamentează pe numeroase reglări ce vin din chiar partea naturii singura
seducţie. De asemenea, sunt alese imaginile, cuvintele, culorile, planurile care are posibilitatea de regenerare. „Experienţele" de milioane de ani ale naturii îi
fotografice, structurile sintactice, sunetele, curbele melodice (planul conferă acesteia o „ştiinţă", ce o situează într-o netă superioritate faţă de
semnificantilor) care ar fi cele mai apte pentru a corespunde scopului publicităţii. cumpănirea omului. Din această cauză procesele susţinute de natură îşi găsesc mult
Astfel, o oglindă deformată integrează elementele selectate (semnificanţi şi mai bine locul în ansamblul biosferei (ecosferei) decât orice acţiune întreprinsă de
semnificaţi) şi structurile potrivit retoricii ce se arată favorabile unei politici de om O altă lege îşi justifică rostul pentru că invită făptura cugetătoare la o
seducţie şi de convingere, referindu-se la produsul sau serviciul ce constituie baza pertinentă meditare asupra legilor imuabile ale naturii şi a mijloacelor de a învăţa
mesajului publicitar. din acestea modalităţile adecvate de „circulaţie" în universul viului de pe aceasta
R. Barthes, în lucrarea Retorica imaginii (1964) demonstrează că „retorica planetă.
publicitară" este un sistem compus din două subsisteme percepute simultan: După Platon, actul cunoaşterii începe de la nume, urcă spre definiţie, ajunge
• nivelul denotaţiei care furnizează nivelul necodificat la imagine şi, de aici, la ştiinţă. Cunoaşterea este re-cunoaştere. Cuvântul este
înregistrând reminiscent în afară de fixare, este şi reamintire. Se spune că bărbaţii au/deţin
elementele de referinţă, caracteristicile obiectului prezentat La acest nivel nu există puterea,^ femeile chibzuinţă, reflexia.
o transformare între semnificant şi semnificat. Pentru descifrare avem nevoie de o în descifrarea corectă a conţinutului şi mesajului acestor legi se găseşte şi
experienţă perceptivă şi culturală minimă, fotografia reprezentând „gradul zero al răspunsul la întrebarea: „prin ce să ne conducem comportamentul" Răspunsul este:
inteligibilitătii" ,
• nivelul conotatiei care defineşte un cod impregnat cu semnificaţii socio ,Leagă-te de natura lucrurilor şi a acţiunilor, de relaţiile tale cu seamănul tău, de
culturale. influenţa puterii tale asupra folosului tău particular şi asupra binelui general". (I.
„Denotaţia suferă de handicapul naturii, în timp ce conotaţia beneficiază de Hirghiduş, 1999, apaud CNoîca, 1995) Ideea ar fi că fiecare lucru are „natura" sa,
privilegiul culturii." aşa cum tradiţia spune că fiecare bărbat trebuie să aibă femeia sa. Este suficient să o
Platon, în Republica, asociază termenul de imagine unor noţiuni vagi şi cunoşti pentru a şti cum să te comporţi faţă de ea. Iar concluzia lui Diderot este că
contradictorii:„Numesc imagini mai întâi umbrele, apoi reflexele care se văd în ape omul este determinat în întregime de natura sa; el nu dispune de nici o libertate
sau la suprafaţa corpurilor opace, lustruite şi strălucitoare, şi toate reprezentările de personală, de nici o capacitate de a scăpa de soarta sa, stabilită o dată pentru
acest fel". totdeauna. Or, ca soarta să-ţi fie favorabilă trebuie ca legile naturii, legile civile şi
încă de la începuturile gândirii sistematice imaginea este asociată cu legile religioase să coincidă şi să se armonizeze. Şi pentru ca toate acestea să se
reprezentarea: „Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după întâmple: „Mâine dimineaţă când vă treziţi, inspiraţi adânc!"
asemănarea Noastră" Geneza (l, 26). „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său"
Geneza (l, 27); „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sunt
sus pe ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul" Geneza
(20,4); „Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti" Geneza (20,5).
Fulchignoni propune stabilirea unei distincţii între cele două ordine ale
realităţii:

144 141
12. LIMBAJUL IMAGINILOR Primul nivel este reprezentat de:
• Codul perceptiv: linii, pete, forme, culori;
Limbajul imaginilor este obiectul de studiu al diverselor cercetări. Cu toate • Codul iconic: recunoaşterea-reflex a obiectelor, figurilor reprezentate
acestea nu putem afirma că până în prezent s-ar fi definit o gramatică a imaginii, schematic;
chiar daca termenul este adesea utilizat în diverse încercări de clasament. Nu ne • Codul iconografic: recunoaştere posibilă doar printr-o referinţă la
putem aştepta la faptul că se va descoperi existenţa unei semnificaţii exprimată cultură. Al doilea nivel este reprezentat de:
printr-un anumit procedeu de compunere, de iluminare sau de amplasare a • Codul perceptiv: albastru profund, alb pudrat, claritate luminoasă, verde
imaginii. Imaginea, prin opoziţie cu limbajul verbal, nu este constituită pe baza intens, linii armonioase, precizia contururilor;
unor reguli fixe. Deoarece mai intervine şi subiectivitatea receptorului în • Codul iconic: marea, vegetaţia, stânca, personajul, marginea prăpastiei;
decodificarea imaginii, diversitatea interpretărilor ne vorbeşte despre complexitatea • Codul iconografic: bazinul mării - leagănul omenirii, puritatea clasică.
limbajului vizual. Imaginile, ca şi cuvintele, sunt antrenate într-un joc al Imaginea materială care reprezintă nu un „aici", ci un „undeva", realizează
semnificaţiei. Textul şi imaginea se pot combina pentru a forma un discurs mixt, nişte mesaje iconice ideale, nişte stereotipuri culturale. Ea nu creează nimic, ea
verbal şi vizual, fiecare păstrându-şi însă identitatea (L.H. Hoek, K. Meerhoff, ilustrează conformismul, dându-i nişte aparenţe mai puternice decât realitatea.
1995, p.73). Imaginea publicitară, pe lângă iluzia realităţii, are şi un aspect natural, la care se
mai adaugă şi forţa senzaţiilor. Introducând receptorul într-o ficţiune narativă de o
frumuseţe rară, imaginea îi oferă consumatorului şansa de a participa în calitate de
Aspecte definitorii ale semnul iconic actor la marile epopei ale istoriei umanităţii. Al treilea nivel este reprezentat de:
• codurile tipografice (axate pe hiperbole grafice: dimensiunea exagerată a
Majoritatea cercetătorilor pornesc de la noţiunea de „icone". Originile obiectelor, sublinieri, încadrări, discontinuităţi în linearitatea mesajului);
problemei semnului iconic pot fi găsite în filozofia greacă, la Platon (F.E. Peters, • codurile fotografice sau artistice (cu efecte retorice de punere în scenă a
1993, p.170-172), care vorbeşte de eidolon (imagine) ce se divizează în eikon obiectului, de prezentare a dimensiunilor şi volumelor);
(icoană) şi phanatasma (plăsmuire) şi care se aseamănă cu realul. Potrivit lui Platon • codurile morfologice (exprimat prin poziţionarea actantilor umani şi non-
eikon (ca imagine, reflecţie etc.) reprezintă copia vizibilă a unui univers inteligibil umani, a elementelor imaginii);
(F.E. Peters 1993, p.81). La Aristotel termenul eidos (înfăţişare, natura constitutivă, • codurile cromatice apelează la un mijloc tehnic, care-i permite să
formă, tip, specie, idee) are o legătură cu predicatia şi eide-le sunt „clasificări pe o mărească analogia între imagine şi conceptul denotat prin utilizarea culorilor. Or, a
filieră complexă a materiei, aflate la graniţa dintre imanenţă şi transcendenţa" (F.E. renunţa la culori în favoarea imaginii alb-negru, ar însemna o anumită pierdere a
Peters, 1993, p. 79). De-a lungul istoriei, termenul de „icone" a fost discutat din asemănării, şi întoarcerea la un raport arbitrar între semnele iconice şi semnificaţia
diferite perspective: religioasă, tehnică, artistică, semiologică. Conceptul semiotic lor. Utilizarea monocromiei sau a unei culori dominante poate conferi o notă
de icon se dezvoltă la Ch.S. Peirce, în cadrul sistemului său semiologic. „Un icon distinctivă imaginii. Culoarea aleasă devine - prin efectul de condiţionare clasică -
este un semn care se referă la obiectul pe care-1 denotă doar în virtutea însuşirilor o componentă a personalităţii produsului promovat sau a companiei. Este necesar
proprii..." (Ch.S. Peirce, 1990, p. 277). „Un semn poate fi iconic [...], poate ca o informaţie sau un mesaj, fie că se numeşte el publicitar, ştire etc., trebuie să se
reprezenta obiectul în linii mari prin similaritatea sa..." (Ch.S. Peirce, 1990, p. 286). conformeze acestor coduri pentru a avea un aspect coerent şi să conţină maximum
Un semn iconic este un semn asemănător prin anumite aspecte cu ceea ce el de semnificaţii exprimate, unde fiecare element să-şi îndeplinească funcţia de
denotă. Această regulă poate fi uşor explicată prin faptul că obiectul reprezentat în semn care implică un sens. De aici vine necesitatea de a stabili un catalog de
imagine nu este din acelaşi material din care e făcut în realitate şi nu este semne pe baza unui criteriu calitativ. Plasarea semnului în ansamblul imaginii
reprezentat în câteva dimensiuni. Potrivit definiţiei lui J.A. Ramirez-Rodriguez poa te fi revelatoare în privinţa caracterului analogic sau abstract al semnului în
semnul iconic ar putea fi considerat capabil să prezinte nişte asemănări cu ceea ce discuţie. Oamenii« simt», dar şi«interpretează » culorile, deoarece ei sunt în mare
el denotă în cazul unei bune percepţii vizuale (apud, 1979, p. 16, A. Helbo). măsură condiţionaţi cultural să reacţioneze într-un anumit fel la o anumită culoare.
Codificarea este procesul de convertire a ideii într-o formă simbolică, care Uneori culorile sunt folosite ca indicatori ai anumitor stări (galbenul induce
ulterior este exprimată prin ceva anume (spre exemplu prin reclamă). Forma simbol linişte, siguranţă, roşul are o mare putere de atracţie, verdele asigură o stare de
se poate exprima prin cuvinte rostite, imagini sau gesturi care pot fi înţelese atât de echilibru etc.). Fiecare cultură foloseşte culorile ca simboluri: alb pentru puritate,
emiţător cât şi de receptor. Codurile sunt elemente importante, deoarece ele roşu pentru pasiune etc. Bineînţeles, designul publicitar trebuie să tină seama
reprezintă rezervorul de informaţie, unde se inspiră de la sursă receptorul şi de acest determinism cultural. Domeniul semnificării prin culoare s-a extins
emiţătorul. imens prin introducerea unor coduri explicite în asocierea dintre sentimentul
Umberto Eco (1970, p.38-40) a căutat să distingă şi să definească codurile naţional şi culorile drapelului de stat, ori implicite, cum se întâmplă, mai cu
cu ajutorul cărora sesizăm imaginea. Potrivit autorului, pot fi trei nivele de coduri: seamă, în

142 143
semne este alcătuit din planul expresiei şi din planul conţinutului, în opinia lui L. • imagini obiective ce provin din date senzoriale ale organului vizual în
Hjeimslev (1968, p. 144) există două tipuri de funcţii semiotice: denotativă şi urma percepţiei directe a lumii exterioare;
conotativă. Denotaţia se adevereşte a fi mai simplă, dar nici unul din cei doi • imagini subiective, adică acele reprezentări subiective ale lumii
termeni: expresia şi conţinutul nu îndeplinesc de unul singur funcţia semiotică. provenite dintr-un proces de imaginare creatoare.
Conotatia este mai complexă: unul din termenii ce o constituie joacă un rol Pentru a ieşi din labirintul definiţiilor funcţionale, apelăm la „teoria
semiotic, fie expresia, fie conţinutul. semiotică şi semiologică" care defineşte statutul ontologic al imaginii ca producător
C. Metz (1970, p. 168) consideră că imaginea trebuie studiată nu prin de sens.
opunerea sa cuvântului, ci, mai curând, prin a o repune printre diferite feluri de Peirce consideră că „icoana" corespunde clasei semnelor în care
discurs. O idee similară găsim la E. Rohmer (1981, p.73), potrivit căreia „orice semnificantul este într-o relaţie analogică cu ceea ce reprezintă. Peirce defineşte
imagine se prezintă ca un fel de discurs iconic perceput în globalitatea sa imaginea ca subcategorie a icoanei în relaţie de analogie:
instantanee". Referindu-se la discursul iconic, un alt lingvist, J. Courtes (1995, p. • imaginea propriu-zisă care traduce o analogie calitativă între semnificant
11) menţionează că la oricare nivel s-ar situa el va funcţiona după nişte „reguli". şi referent prin preluarea unor calităţi formale ale referentului: forme, culori,
Fără a identifica aceste , .reguli" sau aceste „legi", nu vom şti niciodată să proporţii;
degajăm o interpretare univocă ce ar corespunde adevăratului sens al obiectului • diagrama care se bazează pe o analogie funcţională reproducând
studiat Ceea ce ar însemna că interpretarea imaginilor ţine mereu de „bricolage" organizări interne;
(folosind termenul lui Levi-Strauss, 1962), adică fiecare ar găsi cuvintele sale • metafora care este o figura retorică pornită de la un paralelism calitativ
pentru a o comenta. realizat printr-un transfer de semnificaţie.
în ceea ce priveşte încercarea de a descoperi o anume coerenţă în apropierea Trebuie să subliniem faptul că, imaginile vehiculează mesaje vizuale
fonemelor şi a grafemelor, examinate de pe poziţia percepţiei acestora (auditiv şi stabilind o relaţie de sinonimie între „imagine şi reprezentarea vizuală", „imaginea
vizual) şi de a găsi nişte analogii la nivelul manifestărilor sinestezice fiind o analogie indiferent că este obiectivă sau subiectivă, vizuală sau virtuală", în
(corespunderea între diverse senzaţii) apelăm la opinia lui Vasile Sebastian Dâncu cazul „imaginilor virtuale" realitatea se imită până la confuzie.
(1999, p. 152). El vorbeşte despre existenţa unei teorii a sinesteziei, venind mai ales U. Eco (1992, p.112) apăra teza potrivit căreia comunicarea apare nu în
dinspre semiotica imaginii. Aceasta este definită ca proces de percepţie simultană raportul dintre cod şi mesaj, ci în mecanismele înseşi ale percepţiei. Conform unor
între imagini mentale, ce aparţin unor senzori diferiţi. G. Cornu (1990, p.258) scrie coduri perceptive normale şi prin selectarea anumitor stimuli - după ce alţi stimuli
că: „ nu numai imaginea reţine atenţia, ci şi senzaţia pornind de la trăsături, culori, au fost eliminaţi - receptorul poate construi o structură perceptivă, asemănătoare cu
creează la început o legătură non-lingvistică, o senzaţie virgină de semnificaţie cea a obiectului, în definiţiile semnului iconic autorul recurge la termenii:
pentru creatorul de publicitate este de ajuns să inspecteze sensul pentru a crea o asemănare, analogie, motivare insistând asupra similitudinilor de configuraţie între
asociaţie între senzaţie şi semnificare". semn şi obiectul reprezentat. Astfel aflăm că simbolurile vizuale fac parte dintr-un
Opiniile sunt şi la ora aceasta diferite. Pentru unii această confuzie a limbaj cultural codificat, ce transcriu, după un cod, anumite condiţii ale experienţei,
mijloacelor de comunicare prin imagine pare fatală pentru scriere. Pentru altii, însă, în Tratatul de semiotică generală, Eco defineşte patru tipuri de coduri legate de
penetraţia iconicului este o îmbogăţire şi o evoluţie a mijloacelor de exprimare. baza fizică a comunicării iconice, ce structurează procesul de comunicare vizuală.
După ce scrierea în bază de alfabet a provocat o disociere a vizibilului şi a Acestea sunt:
lizibilului, s-ar putea regăsi unitatea lor. J.M. Adam şi M. Bonhomme (2005) • coduri iconice propriu-zise: figuri, elemente cu grad mic de structurare,
menţionează că semnificantul iconic ocupă genetic primul loc din punct de vedere aporturi geometrice, contraste luminoase; semne, dificil de analizat şi care
semiologic, datorită faptului că se bazează pe o strânsă proximitate şi pe un definesc unităţi de identificare izolate ale imaginii; enunţuri, coduri ce
continuum cu referentul său. Imaginea şi textul captează, apoi retin interesul pentru caracterizează unităţi iconice, cuplate asociativ sau opuse contextual;
multă vreme. Textul şi imaginea din mesajul publicitar contribuie la transformarea • coduri iconografice, configuraţii sintagmatice conotate cultural
procesului de comunicare. Se întâmplă rar ca o imagine să impună un sens unic, (învierea, Botezul, Judecata de Apoi, Răstignirea etc.);
fapt întâlnit de regulă atunci când ne exprimam în cuvinte. Termenul polisemie este • coduri stilistice, creaţii originale legate de nevoia autonomiei sau de un
aplicabil nu doar la cuvinte, ci şi la imagine. O imagine poate reprezenta un obiect, ideal estetic particular;
o persoană, ea poate avea, de asemenea, diferite interpretări. Martine Joly (1998, • codurile inconştientului, determină identificări şi proiecţii
p.87) susţine că imaginea este polisemică pentru că ea vehiculează un mare număr psihice,
de informaţii. Polisemia imaginii este de aşa natură, încât poate conduce la un suscitate de semne vizuale.
număr infinit de reprezentări. Or, atunci când se caută o direcţie precisă a privirii, Tot Eco (1972, p. 188) este cel care susţine că dependenţa între semn şi
susţine D.L. Haineault şi J.-Y. Roy (2002, p.82), această polisemie se poate dovedi obiect, şi că raportul semiotic se construieşte prin punerea în joc a elementelor
convenţionale. In aceeaşi lucrare, Tratat de semiotică generală, Eco consideră că

148 145
între cuvânt şi conţinut există o corelaţie culturală. Teoreticianul distinge în ceea ce recunoaştem obiectele percepţiei...". Aceasta ar însemna că nu se poate cunoaşte
priveşte semnul iconic următoarele: într-o imagine decât ceea ce se află printr-o experienţă culturală. Eco admite că de
• semnele iconice au aceleaşi proprietăţi cu obiectul; regulă codul iconic reprezintă un sistem menit să asigure corespondenţa dinte
• semnele iconice sunt asemănătoare cu obiectul; elementele grafice (vizuale) şi unităţile perceptiv culturale, având o codificare
• semnele iconice sunt analoage obiectului; anterioară experienţei perceptive.
• semnele iconice sunt motivate de obiect A. Moles consideră că „o imagine nu este inteligibilă decât^în măsura în
• semnele iconice sunt codificate cultural, analizabile prin descompunere care un receptor vede şi poate să determine nişte universuri, într-un mesaj publicitar
în unităţi pertinente. al autoturismelor, de exemplu, putem vedea: un vehicul, un şofer, un drum, obiecte
Noi percepem aspectele fundamentale ale obiectului prin intermediul cărora li se poate ataşa un nume.
codurilor de recunoaştere. Pentru codurile de recunoaştere există aspecte Potrivit lui Moles (1972, p.50)) stabileşte că orice imagine se caracterizează
pertinente: un trecător cu o umbrelă, zărit pe fereastră este semn că plouă, chiar prin două atribute:
dacă pe cer este soare şi nu distingem picăturile de apă. U. Eco avansează ipoteza • gradul său de figurativitate (reprezentarea prin imagine a obiectelor sau a
potrivit căreia de^ selecţia acestor elemente depinde recunoaşterea şi identificarea fiinţelor cunoscute prin experienţa anterioară);
semnului iconic. în acest sens, lingvistul subliniază că prin codurile de recunoaştere • gradul de iconicitate (ce corespunde gradului de realism al unei imagini
se în raport cu obiectul pe care-1 prezintă).
„structurează blocuri de condiţii ale percepţiei în seme, după care noi Iconismul este exprimat în ecuaţia „iconic = analogic = motivat = natural"
recunoaştem obiectele percepţiei. Aceasta înseamnă că nu se poate recunoaşte într- (U. Eco, 1992, p.34). Referitor la tema sensibilă a articulării semnelor iconice, U.
o imagine decât ceea ce se cunoaşte deja printr-o experienţă culturală. Astfel, Eco Eco menţionează că în analiza imaginilor avem de-a face cu „blocuri macroscopice,
ajunge la concluzia ca semnele iconice sunt codificate cultural fără a implica în texte ale căror elemente articulatorii sunt indiscernabile" (1992, p.64). Semnele
mod necesar faptul că acestea sunt corelate arbitrar cu conţinutul. El distinge trei iconice sunt texte vizuale care pot fi analizate în unităţi componente
niveluri axate pe imaginea propriu-zisă: „ca un aşa numit semn iconic este un text, o dovedeşte faptul că echivalentul său
• nivelul iconic, care înregistrează datele concrete ale imaginii; verbal nu este un cuvânt ci [...] o descriere, un enunţ, uneori un discurs întreg, un
• nivelul iconografic, constituit din două tipuri de codificări: istorice, act de referinţe [...]. în afara contextului, unităţile iconice nu au statut şi deci nu
semnificanţi constitutivi culturali; publicitare, specifice procesului de aparţin unui cod; în afara contextului „semnele iconice" nu sunt deloc „semne";
simbolizare; nefiind nici codificate şi nici semănând cu ceva este greu de înţeles ce semnifică. Şi
• nivelul topologic, echivalent vizual pentru figurile retorice (metafora, totuşi semnifică" (1992, p.66). Astfel, imaginea trebuie supusă tratamentului
hiperbola etc.) şi pentru topii vizuali, realizaţi prin procesul de creaţie. discursiv, lecturii pluriplane, procesului de percepţie - aprehensiune - interpretare.
Dincolo de aceste niveluri de analiză a imaginii, Eco mai introduce două Caracterul imaginii impune prin ambiguitate şi plurivalentă, calităţi ce reies din
categorii de analiză aplicate domeniului argumentării: aprehensiunea codurilor plastice, iconografice, psihologice, social-culturale,
• nivelul topicii, al cadrelor generale de argumentare; alcătuind în mod necesar aşa-numita „izotopie publicitară" (G. Peninou, 1972,
• nivelul entimemei, ce dezvoltă raţionamente declanşate prin imagine. p.23). în cazul unui discurs publicitar pot fi observate tei tipuri de izotopie (după
în opinia lui I.C. Corjan (2003, p. 114) este interesant de plasat ipoteza Greimas, 1970, p. 188) pe care le-am putea raporta la imaginea publicitară:
savantului în cadrul studiilor despre imageria mentală, în acest context, psihologia • izotopie cu funcţie narativă, care se bazează pe referinţe culturale;
cognitivistă porneşte de la analiza procesării primare a informaţiei vizuale, apoi se • izotopie descriptivă, care enumera calităţile obiectului prezentat;
axează pe mecanismele implicate în recunoaşterea figurilor, obţinând imaginea • izotopie argumentativă, care asigură conexiunea între ficţiune şi obiectul
tridimensională a unui obiect din mediu, identificat şi recunoscut, în schema reprezentat.
generală de procesare a informaţiei vizuale sunt cuprinse următoarele faze: în acest context de analiză a imaginii Greimas şi Courtes (1979:177) văd în
• „nivelul primar: procesarea distanţei şi a adâncimii; procesarea mişcării; „descifrarea semnelor iconice" şi lexicalizarea lor, deşi nu este exclus pericolul că
detectarea poziţiei şi a formei din sesizarea umbrelor; procesarea texturii; identificarea principiilor de organizare a semnelor iconice să se confunde cu
cromatica; lexicalizarea acestora. Analiza unui tablou, de exemplu, poate să se transforme într-
• nivelul secundar: schiţă intermediară a recunoaşterii, o analiză a discursului despre tablou. Ch. Metz (1977, p. 132) a remarcat că „a
identificării; recunoaşte obiectul nu înseamnă a înţelege imaginea", chiar dacă aceasta este
reprezentare finală în trei dimensiuni" (M. Miclea, 1994, p.74-77). începutul, constituind doar primul nivel al descifrării semnificaţiei imaginii şi
Un lucru este cert şi anume faptul că noi sesizăm aspectele fundamentale denumirii obiectului din imagine.
ale obiectului perceput prin intermediul codurilor de recunoaştere, deşi L. Hjelmslev (1968, p.66) a deschis calea aplicării teoriei sale la alte
identificarea semnului iconic depinde de selecţia elementelor ce compun sisteme de comunicare decât limba. Orice semn, potrivit lingvistului, sau orice
imaginea. U. Eco (1970, p. 37) subliniază că prin codurile de recunoaştere se sistem de
„structurează blocuri de condiţii ale percepţiei în seme, termen ce desemnează ceea
ce se numeşte o micro-imagine sau un semn iconic minimal (un om, o casă, un
arbore etc.), după care noi

146 147
înţelesuri personale individuale" (A. Goddard, 2002, p. 168). Avem simboluri în un obstacol major. De altfel, pentru a atenua riscul polisemiei imaginii, se
jurul nostru cu care interacţionăm zilnic (codul rutier, logotipul autoturismelor etc.) contrapune un text valoros.
şi probabil nu ni se par deloc abstracte: astfel de simboluri au sens ca urmare a unui Pentru a ghida receptorul spre sensul imaginii, potrivit lui R. Barthes (1964,
acord cultural şi prin^ utilizarea frecventă şi răspândirea lor au achiziţionat un p.46), mesajul lingvistic ar putea avea funcţie de fixare a sensului, „fonction
caracter internaţional, în acelaşi timp producerea mesajelor cu o conotaţie culturală d'ancrage", pe care emiţătorul a avut intenţia să-1 prezinte. Limbajul permite
sau simbolică ar reduce numărul receptorilor ce ar putea decodifica aceste mesaje. evitarea sensurilor conotative ce eventual ar putea apărea. O altă funcţie identificată
de R. Barthes (1964, p.46) este cea de releu, „relais", de furnizare de sensuri
complementare, informaţii suplimentare precum este identificarea locului,
persoanelor care nu pot fi vehiculate de imagine. Orice imagine poate da dovadă de
un anumit grad de conotatie. Conotatia, în consecinţă, trebuie examinată conform
unei gradaţii ce tine de înrădăcinarea socioculturală atât a imaginii, cât şi a textului.
Detectarea, decodificarea şi înţelegerea mesajelor incluse (exprimate) în compoziţia
verbal iconică a unui mesaj şi efectul lor asupra receptorului este foarte importantă.
Paul Leon (apud G.Lugrin, S. Pahud, 1991 :b) îşi propune să răspundă la
întrebarea despre principiile conjugării imagine/text. Depăşind dihotomia de fixare
şi releu, el reuşeşte să distingă şase funcţii diferenţiate de susţinere a textului de
către imagine:
1. Juncţia de reconfortare. Aceasta funcţie nu arată un grad suficient de
susţinere. Imaginea are misiunea de a fortifica conţinutul verbal, cu alte cuvinte, ea
asigură o reprezentare sensibilă la ceea ce spune textul, injectează nişte sentimente,
un vis;

uncţi
Acea
refle
dific
imag
ironi
inver
„divo
imag
spun

uncţi
Acea
susţi
către
caz i
ceea
în cu
amor
la rec
icon
capa
citito
repre
textu
demo

152 149
uncţia de reprezentare.
Aceasta tine
închipuirilor
simbolice. Imaginea are
sarcina să creeze nişte
concepte sau nişte situaţii
chiar cu riscul de a derapa
spre stereotip;
5.
de exprimare
Prin aceasta funcţie
imaginea divulgă
identitatea emiţătorului de
mesaj. G. Lugrin şi S.
Pahud (2001, p.8) au
considerat oportun
distingă trei
acestei funcţii,
desăvârşind
exprimare;
6.
de elucidare.
dezvăluie procedeele
poetice de care s-au folosit
producătorii publicităţii la
elaborarea textului: jocul
de cuvinte, metaforele etc.
Publicitatea recurge des la
această funcţie.

Prezenţa verbalului
şi iconicului în
acelaşi
Cei mai multi
dintre specialişti explică
apropierea imaginii de
limbă prin două motive.
Primul se referă la faptul
că imaginea serveşte, din
ce în ce mai mult, drept
mijloc de comunicare în
societatea contemporană.
Cel de-al doilea spune că
lingvistica, a stabilit nişte
metode care sunt suficient
de generale pentru a fi
aplicate

152 149
nu numai la studiul limbii, ci şi oriunde altundeva unde este nevoie de comunicare contextualizarea prin conceptul saussurian de vorbire şi sistematica repertoriului de
sau de informare. Discuţiile în jurul „legitimităţii" extrapolării metodelor limbă- semne în numeroasele clasificări peirciene (D. Rovenţa-Frumuşani, 1999, p.84).
imagine (lingvistice, iconice), pornind de la lingvistică, se datorează folosirii unor în opinia multor specialişti, semnele iconice pot avea un profil
metode de ordin general, dintre care o bună parte sunt cele lingvistice. Limba este sociocultural. Că acest lucru este adevărat, ne demonstrează faptul că unele (texte/
definită ca un sistem ce poate transmite nişte mesaje în raport cu alte sisteme şi în mesaje) informaţii au un caracter efemer, o viaţă scurtă, efectele lor sunt de durată:
corespondenţă „analogică" sau „similară" cu realitatea (precum este imaginea). o ştire mondenă despre un protagonist mai putin important, o informaţie cu caracter
Semnele lingvistic şi iconic pot fi comparate la nivelul formei şi funcţiei limitat în timp şi spatiu gen: se opreşte furnizarea gazului meta, între orele „X", în
respective, însă ele se opun unul altuia, când ne referim la delimitarea lor şi la cartierele „Y" sau zborul „X" a fost anulat, adică acele informaţii care vizează un
modul de funcţionare. Dacă în cadrul imaginii criteriul de segmentare al acesteia se număr restrâns de persoane. Altele dimpotrivă au o viaţă lungă, lasă urme adânci:
bazează pe o diferenţiere formală, în limbă opoziţia (căldare/găleată) ne dă o primă gen atentatele groaznice de la World Trade Center sau cele din Spania. Acestea
informare despre emiţător, capacitatea de a folosi un anumit nivel al limbii deşi s-au petrecut în trecut lăsă urme adânci, fuzionează ulterior pentru a forma un
(registrul literar, cel familiar). Din punct de vedere iconic, obiectul reprezentat în corpus de mesaje pentru lupta pentru pace etc. Sunt şi informaţii pozitive din istoria
imagine nu manifestă astfel de opoziţie, el poate fi doar identificat. omenirii de aici sau de oriunde gen aderarea noastră la vreun proiect mondial
Prezenţa verbalului şi iconicului în acelaşi mesaj nu înseamnă doar suma lor important, vreo manifestare istorică (aderarea la UE) sau culturală care va vorbi în
(text + imagine) ci o interrelatie (text <—> imagine), care generează un sens nou, timp despre cultura care le-a produs. Angela Goddard (2002, p. 13) consideră că
suplimentar. Pornind de la aceste şase funcţii, este important să conştientizăm rolul aceste mesaje pot funcţiona atât pentru a reflecta valorile, cât şi pentru a construi
fiecărui element din anunţ. Lectura textului şi a imaginii nu este o receptionare unele noi, culturale: ele pot reflecta valorile grupurilor puternice din societate care
pasivă a sensului de către cititor, de aceea problema complexităţii mesajului le-au produs. Mai mult, reflecţia în sine poate să se „cimenteze" până într-acolo
publicitar devine şi mai importantă. Analiza funcţiilor de reconfortare, invalidare, încât să devină normă pentru toti.
implicare, reprezentare, de exprimare şi de elucidare au confirmat ideea potrivit Martine Joly (1999, p.31) consideră că a ,£ivăţa" să înţelegi o imagine nu
căreia ambele componente - textul şi imaginea, se conjugă în vederea obţinerii unui înseamnă doar a vedea ceea ce este nemijlocit reprezentat în imagine, ci ceea ce
mesaj mixt, cât mai explicit şi mai convingător. Am cercetat până acum imaginea este dedus, asociat, imaginat, pornind de la un context estetic şi cultural al ei.
ca pe un tot întreg care poate fi descompus în diferite elemente constitutive: Autoarea menţionează două paradoxuri cu care ne confruntăm în analiza şi
ansamblul iconic poate avea funcţii variate ce corespund parţial limbii. Un studiu comentarea imaginii. Primul tine de imaginea susceptibilă să ne manipuleze,
coerent al imaginii prezintă un subiect de discuţie atunci când imaginea este un creând mesaje suficient de puternice pe care noi nu le percepem, dar care
ansamblu organizat de elemente ce face parte dintr-un sistem şi care poate fi condiţionează comportamentul nostru: consumul orbesc al produsului propus,
analizat. Comunicarea verbală şi textuală se bazează pe o astfel de structură unde violenţa. Al doilea tine de libertatea de concepere a imaginii care poate provoca o
fiecare element intră în raport cu alte elemente din ansamblul comunicational. interpretare diferită de acea a autorului mesajului publicitar. Astfel, intenţiile
Persoanele care comunică dispun de un repertoriu de simboluri din care vor emiţătorului reprezintă o frână în perceperea sensului. Această dificultate vine din
fi selectate cele ce urmează să fie combinate în conformitate cu anumite reguli. sistemul nostru educaţional, mediul sociocultural care se vrea opus ideii de
Limba este un sistem de semne structurat şi construit pe două axe: „una verticală universalitate a comunicării vizuale.
-paradigma (repertoriul de simboluri din care se operează selecţia) şi cealaltă Transferul cultural se manifestă şi prin cuvintele: coca, blugi, hamburger,
orizontală, sintagma, în care se operează combinarea" (D. Rovenţa-Frumuşani, iar în imagini prin filmele de la Hollywood, meciurile de baschet ale NBA. Spre
1999, p.69). Aceste axe permit să stabilim un raport coerent între semnul lingvistic exemplu, cumpărarea unui parfum de genul Chanel n°5 ar însemna căpătarea unei
şi sensul lui, desemnând locul fiecărui element în raport cu alte elemente, ceea ce identităţi legate de luxul şi splendoarea Parisului ce se conţine simbolic într-un
generează o structură. flacon de parfum. Reprezentarea simbolică a unui obiect, de exemplu, „o inimă"
Comunicarea verbală şi textuală se bazează pe o structură unde fiecare sau „un copac" poate fi o sursă puternică de semnificaţii în diferite texte. „Inima"
element intră în raport cu alte elemente din ansamblul comunicat în ceea ce priveşte este simbolul dragostei, deoarece acest sentiment face ca inima să bată mai repede,
imaginea, putem propune următoarea ipoteză: aceasta fiind una din legăturile ce ar explica acest simbol, în mod similar „copacul"
a) imaginea fixă este un sistem de comunicare. este, prin excelenţă, un simbol al vietii, al siguranţei şi statorniciei, martor al
b) organizarea acestui sistem, construit pe două axe - sintagmatică şi trecerii timpului aflat într-o evoluţie perpetuă şi în ascensiune către spaţiul celest.
paradigmatică - poate fi comparat cu sistemul verbal. Simbolurile sunt convenţii culturale acceptate de o anumită entitate. Deci este
Imaginea se dezvoltă în interiorul acesteia conform unor scheme perfect posibil ca într-o altă cultură „inimile" sau „copacii" să reprezinte alte valori
sintagmatice care combină trăsăturile rezultate din diferite paradigme. „Accentul decât cele pe care noi le atribuim acestora. De exemplu, svastica nazistă a fost
saussurian este paradigmatic şi spaţial, cel peircian este sintagmatic, dinamic, copiată după un semn religios indian, care semnifică pacea. „Simbolurile sunt mai
temporal, în această situaţie nu se exclude existenţa categoriei polare: mult asocieri de idei decât ecuaţii literare, mai mult convenţii de grup decât

150 151
debordantă. Sensibilitatea, un alt atribut, nu lipseşte nici creatorilor de 13. LIMBAJUL PUBLICITĂŢII
publicitate pentru că aceştia se află în slujba unui domeniu care nu permite
compromisuri (Advertising is, in any respect, uncompromising). Acesta poate
„face un om puternic să plângă, poate face din genul de bărbat cel mai puternic 13.1. Publicitatea metamorfozează produsul uman şi
şi stăpân pe sine să accepte propunerea sa ca pe ceva nemaipomenit de plăcut:
bunăoară Ruleta-rusească ar putea face să ţi se pară un mod drăguţ de viaţă". comercial prin discurs
[16.] Şi unii şi ceilalţi trebuie să se servească de reguli (în poezie, ars poetica,
în proză, romanul modern, psihologic, are regulile lui faţă de cel tradiţional), în Teoria ca şi practica din domeniul publicităţii, ne oferă nouă, partici-
publicitate lucrurile stau similar. Unul dintre cei mai mari copywriteri ai lumii, panţilor, dar şi simplilor spectatori ai unui joc care prinde din ce în ce mai mult
Bill Bernbach, care la început declara „urăsc regulile", va reveni asupra acestei pe individul secolului XXI, garanţia că mesajul publicitar merge dincolo de
idei astfel încât, în cărţile pe care le-a scris Confesions of an Advertising Mân simpla convingere a alienării şi mistificării, a subjugării fiinţei umane prin
şi Ogilvy on Advertising, oferă prescripţii extrem de valoroase pentru teme, cuvinte şi imagini. Mai degrabă, noi, suntem „supuşi" de solicitudinea cu
funcţionarea unei agenţii de publicitate. Ce îi poate distinge pe aceştia? Tot care cineva ne vorbeşte, ne arată ceva sau se ocupă de noi sau pur şi simplu se
stilul. Acesta este diferit, la autorii de beletristică în funcţie de curent, epocă, joacă alături/cu noi, decât de faptul că produsul are o valoare intrinsecă anume.
sensibilitatea artistului, gen literar, specie. La rândul lor, tipurile de publicitate Devenim din ce în ce mai mult preocupaţi de grija pe care firma ce-1
variază în funcţie de domeniul pentru care este făcută: publicitate tehnică, promovează o are, prin el, faţă de propria noastră existenţă, decât de felul în
pentru bunuri de larg consum, alimentar, modă, vânzare de soft, divertisment, care cei implicaţi pot să ne convingă că produsul ne reprezintă.
cultură, politică şi lista ar putea continua cu domenii care, din păcate, nu sunt în cele ce urmează, vom încerca să argumentăm modul în care instituţia
încă prea promovate, în România, dar care în străinătate sunt promovate denumită Publicitate îşi propune şi de cele mai multe ori reuşeşte, să
corespunzător. Este vorba de publicitate făcută anumitor evenimente/acţiuni ce metamorfozeze produsul uman şi comercial prin discurs. Cu alte cuvinte, vom
ţin de tradiţie şi de cultură (a se vedea sărbătorile tradiţionale ca Dragobetele, vedea în ce măsură instanţele implicate în acest rol / joc al publicităţi autor,
Târgul de la Găina, Căluşarii în contrast izbitor faţă de Valentine's Day ori produs comercial, public ţintă sunt modificate prin limbaj. Ştim cu toţii că
Hallowin-ul). Misiunea autorilor de text publicitar, este, totuşi, mai dificilă. La principalul rol al limbii, al cuvintelor este acela să asigurare comunicarea
această concluzia a ajuns Patrick Quinn, care după două zeci de ani de între oameni. Publicitatea este un angrenaj important în acest mecanism
observare a fenomenului, din interiorul său, recunoaşte că: „acestora li se predă deosebit care este comunicarea.
un dosar/caz, care conţine nimic şi trebuie să-1 transforme într-un în ceea ce priveşte rolul de autor al textului publicitar, trebuie subliniat
produs/proiect publicitar valoros".[l6.] Dar poate că deosebirea cea mai mare faptul că acesta îşi găseşte resursele în domeniul literaturii (al teoriei şi criticii
dintre un scriitor de operă artistică sau a unuia din domeniul ştiinţei şi literare). Aşadar, dintru început vrem să accentuăm ideea că perspectiva
cercetării şi a aceluia de text publicitar este cea pe care o subliniază acelaşi copywriter-ului şi aceea dată de statutul legii copyright-ului nu sunt singurele
P.Quinn şi anume: „copywriterilor li se cere ca 90% din viaţa lor să o petreacă care rezolvă statutul acestui autor. Dacă ar fi doar aşa nu doar că i-am diminua
ascultându-i pe alţii şi abia 10% din timp să-1 dedice scrisului." importanţa acestuia, dar am pierde din vedere faptul că mesajul publicitar este
Opiniile unor teoreticieni moderni ai textului precum Edgar Allan Poe, unul care se bazează şi pe text, (pe lângă celelalte coduri: imagine, sunet,
Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Jeremy Hawthorn modifică culoare etc. - de care ne vom ocupa în capitolele următoare) dispun de acelaşi
fundamental imaginea instanţei auctoriale. Aceştia răstoarnă complet teoria mijloc de comunicare: limbajul, însăşi funcţionalitatea limbii ne dă această
estetică romantică conform căreia, creaţia trăieşte şi se individualizează prin garanţie. Stilul funcţional al acesteia este determinat de un anumiţi factori
autorul său şi în care autorul devine sinonim pentru creator. Această observaţie sociali şi culturali. Aşadar, publicitatea condiţionează comunicarea.
ne permite să judecăm lucrurile şi sub aspect filosofic, în acest sens, subiectul Autorul textului este un creator. El beneficiază de o imaginaţie
tratat poate fi abordat tot din două perspective. Tradiţia (întreţinută de epopeile extraordinară, de sensibilitate de cunoaşterea şi stăpânirea regulilor de
greceşti, ori naraţiunile arabe - O mie şi una de nopţi) a încetăţenit faptul că compoziţie a textului, adică tocmai de atributele necesare unui scriitor. Situaţia
opera are sarcina de a aduce nemurirea. Odată însă cu a doua jumătate a privită din strictul sens al pragmaticului este artificială şi nesatisfăcătoare, nu
secolului XX, însă, aceasta a primit dreptul de a ucide: de a deveni ucigaşul doar faţă de profesie, ci faţă de artistul creator, şi de rolul acestuia în „creaţie".
propriului autor. Moartea autorului, despre care vorbeşte Barthes, se manifestă Şi unul şi celălalt text dispun
şi prin ştergerea caracterelor individuale ale subiectului care scrie sau, după Unde trebuie să lucreze / modifice produsul este întrebarea pe care şi-o
cum spunea Foucault, prin „obstacolele pe care le presară între el însuşi şi ceea pun producătorii de produse comerciale, iar autorii textului publicitar trebuie să
ce scrie, subiectul scriitor dezorientează toate semnele individualităţii sale găsească răspunsul. Lucrurile pot fi interpretate astfel: textul creat trebuie să
particulare; în jocul scriiturii, el trebuie acum să joace rolul mortului". conţină formule şi modalităţile cele mai eficiente pentru seducerea publicului.

156 153
Aşadar, autorul ştie de la început că textul său ca să îşi atingă scopul trebuie să legislative a fost făcut cunoscut Congresului American prin numeroase petiţii şi
seducă. Textul literar, ca de altfel, şi cel publicitar prezintă adevăruri legate de memorii legate de copyright de la indivizi privaţi, oameni de afaceri,
nevoile umane: iubire, statut social împlinit, cultură, sport etc. Un alt adevăr al organizaţii muncitoreşti, profesori, bibliotecari şi reprezentanţi ai presei, cu
ambelor texte este acela că autorul trebuie să îşi cunoască epoca despre care toţii interesaţi de soarta acestei profesii. Astfel că, Mr. Platt, din Connecticut, a
vorbeşte. Să pornească de la o necesitate care se găseşte în lumea reală şi apoi propus Senatului din Congresul American următoarele legiferări: „Autorul,
să găsească un răspuns / o soluţie la acea necesitate. Prin analogie, fenomenul inventatorul, designerul sau proprietarul oricărui tip de carte, hartă, chart,
publicitate trebuie să creeze o nevoi, iar apoi să găsească soluţii potrivite compoziţie dramatică sau muzicală, gravură, tipăritură, desen, adică oricărui tip
pentru satisfacerea lor. Produsul, aşadar, este „necesitatea" nou creată, iar de model sau design să fie perceput ca persoană care efectuează lucrări de artă
reclama este ceva-ul care asigură publicul că are nevoie de acel produs. Aşa plăcute." Până aici, descrierea făcută se suprapune perfect peste aceea a
stând lucrurile, individul trăieşte condiţionat. El este condiţionat, pe de o parte autorilor de text artistic sau ştiinţific, care sunt recunoscuţi ca artişti care au
de consumul produselor societăţii timpului său şi, pe de alta parte, de crearea atins nemurirea prin operele lor. Textul continuă însă cu delimitarea
propriei imagini. Prins între cele două situaţii, fiinţa umană trăieşte stări strictă/justă a meseriei de copywriter: „Executorii încredinţează produsul lor
contradictorii: de satisfacţie, pentru că reuşeşte să trăiască după nevoi/bunul fără a formula vreo clauză lăsând administratorilor să aibă libertate totală
plac, dar şi de frustrare, pentru că nu reuşeşte. pentru tipărire, retipărire, publicare, completare, copiere, executare, finisare şi
Civilizaţia noului mileniu a consacrat conceptul de „ambianţă". vânzare. Oricare din lucrările executate, fie în publicitate, fie cele din categoria
Termenul trimite la un complex, deoarece face referire nu atât la fiinţe, obiecte, operelor dramatice sau muzicale administratorii, prin statutul dobândit prin
ci mai cu seamă la mediul în care se realizează actul comunicaţional. Acesta, lege, au dreptul să se folosească de ele."
printr-un lung proces de izomorfism, prin proprietăţile pe care le deţine: răceală Aşa stând lucrurile este cazul să venim cu alte câteva precizări. La
sau căldură, ostilitate sau prietenie, comunicativitate sau necomunicativitate, întrebarea referitoare la rolul şi importanţa instanţei care vorbeşte, în cazul
capătă personalizare. Produsele se transformă din simple obiecte în fiinţe. discursului publicitar putem să optăm şi pentru alte piste lămuritoare. Una
Această personalizare nu le mai obligă să rămână la stadiul de obiecte destinate dintre ele este cea oferită de lexicografic. Dicţionarul francez, Le petit Robert,
strict folosirii, ci ele trebuie / sunt construite să aducă un „ceva" pentru fiinţa ediţia 1973, dă trei sensuri de bază noţiunii de „autor": persoană care este
dispusă să le primească, împrumutându-i din calităţi. Prin urmare, ceea ce cauza primă a unui lucru, originea unui lucru; persoană care a produs o operă
adaugă publicitatea obiectelor, fără de care ele nu ar fi ceea ce sunt - e literară, ştiinţifică sau artistică; persoană care a produs una sau mai multe
„căldura", iar intensitatea acesteia se justifică prin discurs. opere literare.
Astfel că, discursul capătă forţă în defavoarea imaginii dat fiind golul pe La rândul său, M.Foucault, într-un discurs, susţinut în faţa membrilor
care îl generează, aceasta din urmă, prin absenţa unei argumentări evocatoare. Societăţii Franceze de Filozofie, la 22 februarie, 1969, la conferinţa „Ce este
Imaginea este o prezumţie de contact, iar lectura textului este o prezumţie de un autor?" face lumină în legătură cu „amplasamentele în care se exercită
posedare. Altfel spus, provocând investirea celor două^ unităţi cu câte un funcţia autorului". Legat de principiul etic al scrisului contemporan,
atribut, imaginea poate, doar, să scurtcircuiteze subiectul, însă, acesta poate să teoreticianul decide care sunt aspectele obligatoriu de reperat: 1. numele
aibă confirmarea posedării obiectului, a identificării cu el doar la nivelul autorului: despre care spune că este imposibil să fie tratat ca o descriere bine
lecturii. Imaginea face să conveargă veleităţile unui obiect, spre o zonă definită, dar şi imposibil de a fi tratat ca un nume propriu obişnuit; 2. raportul
inaccesibilă subiectului, zonă ce poate fi revelată/descoperită cu ajutorul de apropiere: autorul nu este nici proprietarul şi nici responsabilul textelor sale,
discursului, în principiu, imaginea îi îngăduie subiectului să-şi asume nu este nici producătorul, nici inventatorul lor; 3. raportul de atribuire: autorul
pasivitatea, în vreme ce discursul îl transformă în consumator, în fapt, vizualul este cel căruia i se poate atribui ceea ce a fost spus sau scris (cu menţiunea că
contribuie la revelarea doar a unei laturi a realităţii, la păstrarea conştiinţei într- aceasta se poate discuta la nivelul referinţelor critice - mai mult sau mai puţin
o satisfacţie a visului, textul ghidează spre o realitate concretă. Astfel, subiective); 4. poziţia autorului: poziţia autorului în carte trebuie să ţină seama
publicitatea poate să ofere satisfacţie, dar nu se opreşte doar aici. Ea se de: utilizarea „ambreielor", funcţiile prefeţelor, simulacrele scriptorului,
substituie într-o mediere practică a accesului subiectului, prin obiectul oferit de recitatorului, confidentului, memorialistului. De asemenea, poziţia autorului se
mesajul publicitar, într-o anumită sferă a societăţii. poate judeca diferit, în funcţie de tipurile de discurs sau de ceea ce se întâmplă
Discursul care deserveşte publicitatea funcţionează pe modelul, în interiorul unui câmp discursiv.
arhitectura şi instrumentele unei instituţii denumite literatură. Aceste observaţii ne permit să facem şi alte aprecieri legate de ce anume
Autorul de text publicitar. Preocupări pentru asigurarea dreptului de pot avea în comun aceste tipuri de scriitori - cei din zona creaţiei artistice şi
autor au existat încă de prin anii 1783-1786. Dar primul statut al vreunei copywriterii? O primă constatare ar fi aceea că fiecare are un stil particular de a
reglementări legislative cu privire la garantarea dreptului de autor este vedea realitatea şi de a o transpune într-o creaţie. Apoi, şi unii şi ceilalţi trebuie
consemnat în anul 1790. Interesul public în promovarea acestor măsuri să demonstreze atribute precum forţă de muncă deosebită şi o imaginaţie

154 155
«vorbească» despre faptul că posesorii lor sunt la curent cu tot şi toate. Gama Unicitatea produsului, a actului de creaţie şi implicit a autorului său se
personalităţilor îi cuprinde şi pe inovatori, şi pe ultramoderni şi fiecare se metamorfozează din ceva personalizat în ceva globalizat.
regăseşte într-un gen distinct de marcă. Nu putem decât să fim de acord cu Aşadar, dacă în interiorul construcţiilor literare, autorul se
Martineau: aşa se definesc oamenii faţă de obiecte. Acest lucru arată însă de metamorfozează în funcţie de atâtea şi atâtea elemente şi dacă secolul XX a
asemenea că obiectele nu constituie un limbaj, ci o gamă de criterii distinctive, zdruncinat poziţia demiurgică a acestuia, atunci trebuie văzut cum anume
mai mult sau mai puţin indexate de o gamă de personalităţi stereotipe. Totul se autorul de text publicitar îşi exercită funcţiile şi în ce amplasament.
întâmplă ca şi cum sistemul diferenţial al consumului ne-ar ajuta să decupăm: Cultura publicitară a supus tema morţii autorului în afara textului. Dacă,
în consumator, în ansamblul social, în timpul pe care îl trăim." în literatură ar mai exista, după cum spunea Foucault, şansa de a bloca
Conceptul de „marcă" - de bază în publicitate - rezumă destul de bine dispariţia autorului, salvarea venind prin însăşi existenţa noţiunii de „scriitură",
posibilităţile unui „limbaj" al consumului. Toate produsele se propun atenţiei în publicitate acest lucru nu are cum să se întâmple. Explicaţia ar consta în
printr-o siglă impusă: orice produs „demn de acest nume" are o marcă (care se faptul că aici, moartea este voluntară. Ea este înfăptuită cu consimţământul
substituie uneori numelui obiectului: frigider). Funcţia mărcii e semnalarea scriitorului, care este conştient de limitele la care trebuie să se supună. Textul
produsului, iar funcţia ei secundară e mobilizarea conotaţiilor afective: publicitar şi prin extrapolare artizanul şi autorul acestuia sunt exponenţii
produsele trebuie să primească rezonanţe care le individualizează nu doar pe societăţii în numele căreia creează. Şi aici, autorul se metamorfozează din ceva
ele ci şi pe personalitatea care le achiziţionează. personalizat în altceva globalizat. El se transformă dintr-un individ cu o
Iată ce mai spune Martineau: „Dacă cer o ţigară «tare» sau o maşină personalitate distinctă, unică în Univers, într-un Anonim, devine parte a unei
«frumoasă», ştiu că ele indică ceva dezirabil, indus prin afectiv de «eticheta mari mase anonime. Rolul său se rezumă la o instanţa emiţătoare. El este un
psihologică». Dorinţele reduse la expresia lor cea mai simplă, sunt indexate contactor, din umbră, în căutarea celui mai mare număr posibil de contactanţi.
printr-un cod instituţional de conotaţii, iar alegerea nu face, în fond, decât să Cu toate acestea însă, aşa cum observa Foucault, se conturează explicit un
confirme complicitatea ordinei morale cu veleităţile noastre profunde: în acesta raport între autor şi textul său, în sensul că textul face trimitere spre această
constă alchimia «etichetei psihologice». Publicitatea a avansat de la a elibera figură, care îi devine „deopotrivă exterioară şi anterioară". Autorul de text
fantasmele indivizilor la a convinge că produsul pe care îl recomandă li se publicitar trebuie să fie foarte atent la cele două tipuri de comunicare pe care
potriveşte întru totul şi de aceea impulsul de a achiziţiona produsul este unul publicitatea o reclamă: comunicarea economică şi comunicarea simbolică, în
corect." ceea ce priveşte comunicarea economică, autorul trebuie să convingă atât
în cadrul societăţii de consum, noţiunea de statut înţeleasă a fi drept consumatorul sa plătească, dar şi pe patronul produsului să cheltuiască/inves-
criteriu de determinare a fiinţei sociale tinde tot mai mult să se simplifice şi să tească în acea „cheltuială comunicativă": costul creaţiei textului, costul
coincidă cu cea de „standing": ,fiu poate exista o adevărată responsabilitate publicităţii. Autorul devine un mediator între emitent ce are ca scop
fără ceasul de mână marca «X!» întreaga publicitate se referă explicit la obiect determinarea achiziţiei produsului si destinatar - consumator potenţial, care va
ca la un criteriu imperativ: «Veţi fi judecat după...» Un bărbat prosper este compensa prin receptivitatea sa toate cheltuielile şi îi va asigura emiţătorului
recunoscut după..." etc. dominarea concurenţei. Deoarece cele două tipuri de comunicări sunt
Aşa stând lucrurile, obiectele ce ţin de o marcă anume constituie clar un inseparabile, autorul trebuie să ştie ^ să pună accentul când pe schimbul
sistem de reperare, alături de altele precum: gestică, limbaj, statut prin naştere, economic, când pe cel simbolic, în a sa Retorica, Aristotel spunea:
cod al valorilor morale, educaţie, vestimentaţie, venit etc. Ceea ce e propriu, „Achiziţionarea unor lucruri bune este bună, ca şi pierderea lucrurilor rele.
însă, societăţii noastre este faptul că unele sisteme de recunoaştere precum Acelaşi lucru este valabil şi pentru achiziţionarea unui bine mai mare în locul
educaţia, morala pot fi considerate accesorii nu neapărat de achiziţionat/purtat, unuia mai mic şi a unui rău mai mic în locul unuia mai mare." în ceea ce
ele se pot estompa, în „folosul" unei mărci purtate, al unui aşa zis „cod al priveşte asemănarea cu autorul de beletristică, trebuie spus că există si o astfel
standingului". La întrebarea cât de culpabili suntem pentru că încuviinţăm o de apropiere. Pentru a îşi impune propria gândire altora, autorul trebuie să se
astfel de atitudine, oamenii din publicitate ar putea găsi răspunsul salvator. E servească, alături de culoare, sunet, în principal, de cuvinte. Despre rolul
moral, deoarece e confirmat de grup, şi orice infracţiune faţă de el e mai mult limbajului perceput drept catalizator al acţiunii ne vorbeşte lingvistul Ch. Bally
sau mai puţin culpabilizantă. E totalitar, şi nimeni nu scapă de el: dacă scăpăm atunci când afirma că acesta reflectă: „faţa pozitivă a vieţii, aspiraţia, tensiunea
de el cu titlu personal nu înseamnă deloc că nu participăm zi de zi la elaborarea şi nevoia aceasta perpetuă de a atinge un scop. Aceasta este raţiunea de a fi a
lui pe plan colectiv. Dacă nu credem în el, credem totuşi îndeajuns că alţii cred unui alt caracter al limbajului spontan, caracterul lui activ, adică acea tendinţă
în el, intrând astfel în joc, fie şi la modul ironic. Chiar şi conduitele refractare care determină cuvântul să fie în slujba acţiunii. Limbajul devine o armă de
faţă de acest cod se precizează în funcţie de o societate ce i se conformează. De luptă: este vorba de a-ţi impune propria gândire altora."
vreme ce acest cod se impune cu evidenţă, funcţia colectivă a publicităţii e de a în măsura în care suntem „vizaţi" de obiecte, suntem personalizaţi prin
ne converti la el. De altfel, el are aspecte pozitive: nu e mai arbitrar decât ele. Că lucrurile stau astfel ne demonstrează vremurile pe care le traversăm,

160 157
când un proprietar de Mercedes se deosebeşte de unul cu un autovehicul de dilema lui Toma cu privire la învierea lui lisus Hristos: „Dacă acest lisus este
provenienţă autohtonă. Exemplul dat, credem că este unul revelator. Totuşi real, cum de a pătruns în casă prin uşile încuiate? Iar dacă este nălucă, cum de
există situaţii când această teorie este ceva mai greu de demonstrat. Dificultatea se lasă pipăit?" Soluţia pe care o propune Preasfinţia Sa este: „credinţa pură,
este dată de multitudinea/abundenţa de produse electrocasnice, alimentare, de adică nu o relaţie logică între subiect şi obiect, ci relaţia duhovnicească prin
vestimentaţie etc. existente pe piaţă (oricare ar fi aceasta), care pune capăt care subiectul îşi încorporează obiectul. Toma nu exclamă: Acum cred că Tu
rarităţii. Aici intervine rolul autorului de text publicitar şi evident al eşti Domnul Dumnezeul meu, ci «Domnul meu şi Dumnezeul meu!» fostul
discursului său, menit să reinventeze noi motive pentru a-1 determina pe obiect al tăgadei devine acum parte din fiinţa lui lăuntrică." Aşadar obiectului
posibilul cumpărător să acţioneze în sensul de a cumpăra şi ulterior de a se îi sunt conferite valori diferenţiale de statut sau prestigiu şi în funcţie de
identifica cu el. Pentru aceasta este necesar să dobândeşti o afectivitate faţă de discursul textului publicitar.
obiect. Dacă obiectul, prin publicitate, ajunge să stârnească în conştiinţa Opinia lui Jean Baudrillard cu privire la discursul asupra obiectelor şi
destinatarului un astfel de sentiment, înseamnă că publicitatea şi-a atins discursul obiect este una destul de interesantă şi de neocolit. El afirmă că o
menirea. Iată cum poate publicitatea, ca ansamblu al relaţiilor publice, să analiză a sistemului obiectelor implică, în sfârşit, şi o analiză a discursului
modifice fragilitatea noastră psihologică : printr-o imensă solicitudine, căreia îi asupra obiectului, a „mesajului" publicitar (imagine şi discurs). Căci, spune
răspundem interiorizând instanţa ce ne solicită. Astfel că produsul se autorul, publicitatea nu e un fenomen suplimentar faţă de sistemul obiectelor;
transformă nu doar într-un Bun, ci şi în furnizor de Căldură comunicativă. nu poate fi scoasă din acesta, şi^ nici restrânsă la „dreapta" ei măsură
Acest lucru conduce la modificarea raportului de forţe: cumpărarea produsului (publicitatea de strictă informare), în altă ordine de idei, putem afirma că
cu scopul strict de folosinţă se transformă în cumpărarea produsului pentru publicitatea intră integral în sistemul obiectelor din cel puţin două
personalizarea subiectului. considerente: pentru că vorbeşte de consum, şi pentru că, la rândul ei, devine
Produsul este un „Bun". Pentru a-şi atinge scopul, acela de a vinde, obiect de consumat. Potrivit acestui fapt, trebuie să remarcăm dublul ei rol:
autorul de text publicitar trebuie să ridice produsul său la statutul de „Bun". discurs asupra obiectului şi obiect propriu-zis. Conceptul de publicitate are la
Bunul acesta poate primi, graţie discursului publicitar, mai multe valenţe care bază un sistem în care regăsim atât personalizare, diferenţiere silită şi
să îl înscrie în categorii precum: producător de plăcere, obiect de valoare, dorit proliferare a inesenţialului cât şi degradare a ordinii tehnice într-una de
cu orice preţ de consumator. Că în interiorul omului sălăşluieşte dintotdeauna o producţie şi de consum. De asemenea pentru că în ea imaginea şi discursul sunt
necesitate anume de a-şi procura plăcere, ne convinge de la „piramida" lui amplu alegorice, publicitatea va fi în acelaşi timp obiectul ideal şi revelatorul
A.Maslow, până la afirmaţiile lui Aristotel: „Plăcerea este şi ea un bun: toate sistemului de obiecte. Reflectându-se pe sine, asemenea tuturor sistemelor
fiinţele vii, posedă dorinţa de a dobândi. Lucrurile plăcute şi lucrurile frumoase puternic conotate, ea ne va spune cel mai bine ce consumăm prin obiecte.
sunt deci în mod necesari bunuri: primele sunt surse de plăcere, celelalte sunt Mergând pe linia semioticii, a semnificatului si semnificantului, Peirce
fie plăcute, fie preferabile în sine." La baza operaţiunii de metamorfozare a atribuie textului calitatea de Obiect Dinamic. Atunci când interpretăm un text
produsului în BUN se află problematica operaţiunii valorificării simbolice a vorbim despre ceva ce preexistă interpretării noastre, iar destinatarii actului
obiectului Se porneşte de la ideea că produsul trebuie valorificat, în sensul de nostru interpretativ ar trebui să fie de acord asupra raportului dintre
vânzare, între prezentarea şi cumpărarea produsului funcţional, discursul interpretarea noastră şi obiectul care a determinat-o.
publicitar operează o semantizare menită să transforme simplul Obiect (maşină, Eco susţinea că textul ca Obiect Dinamic nu poate afirma nimic
obiect casnic, produs cosmetic, alimentar sau vestimentar) în Obiect de obiectiv. El poate fi cunoscut doar ca/prin intermediul unui Obiect Imediat, rod
valoare: Bun. Şi în această situaţie avem să ne raportăm la două stadii, menite al unei interpretări produse în mintea noastră, sau în altă parte. Odată ce
să aducă transformarea: se trece de la un raport concret: obiectul de consum, la interpretarea s-a produs Obiectul Dinamic nu mai este acolo. Prezenţa
un raport simbolic: produs dorit. Obiectul de consum s-a metamorfozat din Obiectului Imediat înseamnă că, Obiectul Dinamic, care nu este acolo, a fost
substantiv comun, de unealtă, în substantiv propriu: Bun, sinonim cu, o marcă pe undeva. Prin urmare, Obiectul Dinamic care a fost şi care lipseşte din
dorită. Obiectul Imediat fantomatic, pentru a putea fi tradus în lanţul infinit al
Subiectul care îşi încorporează obiectul, identificându-se cu acesta nu interpretanţilor săi, va fi sau ar trebui să fie.
este un aspect ce ţine de domeniul publicităţii. El are rădăcini mult mai Publicul ţintă: se identifică în mare măsură cu imaginea produsului. P.
profunde. Fără a încerca să coborâm sacrul în profan, încercăm totuşi să dăm şi Martineau afirma: „Fiinţa umană e un ansamblu complex de motivaţii
un aspect pozitiv acestei nevoi a omului de a se identifica, la un moment dat cu numeroase, ce se pot combina în feluri nenumărate. Cu toate acestea, admitem
un obiect anume. Nevoia aceasta vine din cele mai vechi timpuri şi are legătură că diferitele mărci şi modele îi ajută pe oameni să-şi exprime propria
cu minunile creştinătăţii. Mitropolitul Clujului, Crişanei şi Maramureşului, personalitate/identitate. O personalitate de tip conservator îşi va alege cu
înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu, în discursul său cuprins în siguranţă o maşină care să lase o impresie de demnitate, de seriozitate, de
Pastorala citită credincioşilor cu prilejul învierii Domnului, încearcă să explice prestanţă. Persoanele avangardiste vor alege un alt tip de maşină, care să

158 159
Abordările sociologice efectuate de-a lungul timpului au vorbit despre tipuri de nevoi: nevoia de sociere, de protecţie, de recunoaştere sau de status,
nevoia omului de a fi instituţionalizat, adică de a avea un rost în societate, în nevoia de comunicare etc.
legătură strânsă cu aceasta, funcţionează trebuinţa de a avea un comportament
adecvat atât faţă de activităţile sociale pe care le desfăşoară, cât şi faţă de relaţiile
interumane în care individul este implicat Toate acestea sunt asigurate prin
satisfacerea corespunzătoare a trebuinţelor sociale de comunicare, de anturaj şi
integrare socială, de cooperare, de prietenie nevoi care îl definesc pe om şi îi
asigură succesul.
Pe lângă trebuinţe, comportamentul uman este orientat către îndeplinirea
anumitor scopuri. Scopurile sunt exterioare individului. Ele sunt oportune şi
demonstrează spre ce îşi îndreaptă omul acţiunea pentru a atinge succesul.
Conform lui A.Schopenhauer, în funcţie de anumiţi indicatori pe care-i formulează,
scopul principal al vieţii îi deosebeşte pe oameni în funcţie de importanţa pe care
aceştia o acordă vieţii personale (pusă în slujba voinţei, dorinţelor), vieţii practice
(bunăstarea personală) şi vieţii intelectuale (sporirea cunoştinţelor). Susţinem că
dacă încurajăm viaţa intelectuală, aceasta devine, cu vremea, scopul principal al
individului. O asemenea viaţă va fi un scut de apărare în contra urâtului şi în
contra urmărilor lui dăunătoare, ferindu-1 pe individ de numeroasele primejdii,
nenorociri, pierderi la care este supus cel ce-şi caută numai mulţumirea materială.
Pentru acest individ, autorul distinge o altă clasă de trebuinţe în categoria căreia
intră: trebuinţa de a învăţa, de a vedea, de a studia, a medita, de întoarcere la „
înăuntrul lui". (A., Shopenhauer, 1994, p.41) Aceste trebuinţe sunt cunoscute
sub termenul de trebuinţe intelectuale. In acest sens, autorul citat remarcă faptul
că omul este „un copil al nevoilor, nu o inteligenţă liberă", de aceea dacă viaţa
noastră nu este însoţită de vreo artă frumoasă, vreo ştiinţă, în care să-şi afle o
mare parte a plăcerilor sale, va ajunge un izvor al primejdiilor (A., Shopenhauer,
1994, p.41).

14.1. Comportamentul
Conform definiţiei de dicţionar, înţelegem prin comportament: „ o activitate
sau ansamblu de activităţi observabile, în care se manifestă activitatea unuia sau a
mai multor actori sociali". (Enciclopedie de filosofic şi de ştiinţe umane, 2004,
p.
169) Definind comportamentul social, acesta este o reacţie sau un răspuns la
comportamentul altora. Sursa acţiunii trebuie căutată propriu-zis nu numai în afara
sau numai înăuntrul organismului, ci în interacţiunea dintre individei mediu.
La cele discutate mai sus, se impune să facem o distincţie, în
determinismul complex al conduitei, datele mediului constituie, în general, factori
de incitare sau precipitare, aşa numitele cauze externe, în cazul nevoilor interne,
un rol important îl joacă motivaţia. Motivele ţin de factorul intern, de condiţiile
interne, care adesea se interpun între stimulii externi şi reacţiile persoanei,
susţinând şi directionând conduita. Totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie
că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau neconştientizate, simple
trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte, de regulă, sunt motivate. Motivele sunt
factorii care declanşează, susţin şi orientează activitatea. Acţiunile umane sunt de
regulă, plurimotivate. De exemplu, o relaţie de prietenie satisface următoarele

164 161
oricare altul; face posibilă socializarea: este legat de emanciparea relaţiilor
sociale; la nivel psihologic, fac mai suportabilă viaţa materială, înmulţindu-se
ca bunuri; se constituie un sistem de semne şi de lectură universal: instituirea
unui cod de recunoaştere universal.
într-o lume în care milioane de oameni se întâlnesc zilnic fără să se
cunoască, codul standingului, ce satisface exigenţa vitală de a fi la curent cu
ce li se întâmplă celorlalţi, are o funcţie socială esenţială.
Ideea de „standing" e pe cale de a constitui, în zilele noastre, o ordine
de semnificaţii universală, uşor lizibilă ce permite o circulaţie fluidă a
reprezentărilor sociale pe toată scara grupului. Publicitatea ne oferă un sistem
de lectură şi de recunoaştere, valabil pentru toţi, semnele valorii sunt în
întregime socializate şi obiective.
Acest stadiu este indus prin acel tip de publicitate sugestivă, de
inspiraţie psihanalitică, ce transformă actul cumpărării într-un mijloc de
identificare şi de metamorfozare a modului de viaţă a publicului ţintă prin
obiectul valorificat: subiectul ajunge să fie etichetat/catalogat în funcţie de
obiectele pe care le posedă sau pe care nu le posedă.
Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să încheiem cu aceeaşi
constatare pe care am făcut-o la începutul materialului acestui capitol:
publicitatea metamorfozează produsul uman şi comercial prin discurs. Un
lucru este cert, dacă rezistăm tot mai bine imperativului publicitar, devenim
tot mai sensibili în faţa indicativului publicităţii. Cu alte cuvinte, suntem
acaparaţi de însăşi existenţa ei ca produs de consum secund şi ca evidenţă
culturală. Tocmai de aceea, „credem" / ne lăsăm seduşi de ea. Explicaţia ar fi
că prin publicitate consumăm luxul unei societăţi care se oferă vederii ca
instanţă ce dă bucurii reale/palpabile pentru unii şi virtuale pentru alţii. Dar şi
de unii şi de ceilalţi pot fi primite vs. depăşite prin cultură. Suntem învestiţi,
în acelaşi timp, de o instanţă şi de imaginea acesteia. Şi dacă toate acestea ne
pot conduce spre ceea ce Kant afirma: „Nimic în lumea asta nu e mai
important decât voinţa bună".

164 161
14. COMPORTAMENTUL ŞI ATITUDINEA 5. Nevoia de dezvoltare personală 4. Nevoia de stimă
-ANTRENAMENTUL COMUNICĂRII şi respect din partea celorlalţi 3. Nevoia de apartenenţă

în cele ce urmează vom purta o discuţie cu privire la comportamentului socială şi contact uman 2. Nevoia de securitate l. Nevoi
celui care comunică. Chiar de la început se impune să facem o distincţie în primare
legătură cu datele care compun şi pot să şi impună (influenţeze) un anume tip
de comportament celui care comunică. Avem, pe de o parte, datele mediului
-obiectele şi evenimentele externe: condiţii meteo nefavorabile, ambient
neprietenos, lipsa de timp şi opusele lor. Pe de altă parte avem de a face cu aşa
zisele nevoi interne: intenţiile, aspiraţiile, sarcinile de adaptare ale individului, Figura 6. Piramida trebuinţelor (apudA. Maslow, 1970,p.lOO)
motivaţia. Pentru a înţelege procesul de influenţare al comportamentului prin
prisma celor două date, ne permitem o paranteză menită să explice ce înseamnă, în
viziunea specialiştilor, conceptul de nevoi / trebuinţe.
Cercetătorii comportamentului uman, în literatura de specialitate (A. 8. Trebuinţă de autorealizare, de împlinire a fiinţei
Maslow, F.Herzberg, D.D. Mc. Clelland, A. Schopenhauer etc.) au demonstrat că umane
viaţa individului se organizează în funcţie de câteva nevoi/trebuinţe. Conform 7. Trebuinţe estetice (dorinţă de frumos, de simetrie, de
definiţiei date de aceştia, trebuinţele sunt structuri motivaţionale fundamentale ale ordine, de armonie)
personalităţii. Nevoile semnalizează cerinţele de reechilibrare în forma unor stări şi 6. Trebuinţe cognitive (de a şti, de a se informa, de a
imbolduri specifice. Ele reflectă echilibrul bio-psiho-social al omului în condiţiile cunoaşte, de a explora)
5. Trebuinţe de autonomie (de stimă, de prestigiu,
solicitării mediului extern specific (familie, şcoală, societate, anturaj, naţiune etc.).
de recunoaştere, de reputaţie)
în funcţie de geneza şi conţinutul lor, trebuinţele sunt clasificate în: primare,
4. Trebuinţe sociologice (de iubire, de apartenenţă, de a fi
materiale, spirituale şi sociale. acceptat, de a aparţine unei comunităţi, de a primi şi oferi
Cele primare sunt înnăscute, au rolul de să asigurare integritatea fizică a afecţiune)
organismului, în categoria acestora intră trebuinţele biologice sau organice precum
3. Trebuinţe psihologice (de siguranţă, de securitate, de apărare,
hrană, apă, somn, mişcare, căldură, sex etc., şi trebuinţele fiziologice sau
Juncţionale ce ţin de mişcare, relaxare-descărcare. de protecţie, de echilibru emoţional)
2. Trebuinţe motrice (dorinţa de a se mişca, de a activa, de a acţiona)
Trebuinţele materiale, în categoria aceasta intră nevoia de locuinţă, de
1. Trebuinţe fiziologice (hrană, apă, somn, mişcare, căldură, sex etc.)
transport, de unelte şi instrumente.
Trebuinţele spirituale se referă la cunoaştere, estetică, etică, de afirmare a
propriei persoane. Figura 7. Ierarhia motivaţiilor (ApudMaslow, 1970,p.lOO)
Trebuinţele sociale presupun comunicarea, anturajul şi integrarea socială,
cooperarea, prietenia. Elemente care îl definesc ca om Când vorbim despre Aşadar, nevoile corespund trebuinţelor sau necesităţilor. Oamenii muncesc
trebuinţe, ne referim la înţelesul pe care psihologul american A. Maslow îl dă după nevoile lor personale şi în funcţie de motivaţiile individuale sau sociale. Ei îşi
acestui concept. Astfel, el a construit o piramidă a acestor nevoi, în care intră orientează energiile, acţiunile, conduita spre atingerea obiectivelor generale şi în
(Figura 6): mod diferit, după motivaţia intimă a fiecăruia. Din galeria de nevoi ce se impun a fi
satisfăcute amintim:
- nevoi/trebuinţe psiho-sociale: statutul său şi respectul câştigat în
cadrul grupului, contribuţia personală la prestigiul grupului;
- nevoi/trebuinţe morale: dorinţa de a servi cauzei superioare, de a
avea suflet nobil;
- nevoi/trebuinţe profesionale: atracţia pentru o anume
activitate,
valorificarea capacităţilor personale.

162 163
Chiru, 2003, p.78-80 apaud Peretti, Legrand şi Boniface, 1994). Printre obiectivele Motivele unei actiuni/relatii alcătuiesc uneori un ghem complicat de condiţionări
lor s-a numărat şi acela de a face o analiză a situaţiilor de comunicare în interne şi externe. Gama motivaţiilor umane poate fi descrisă în suita de noţiuni:
conformitate cu dispoziţiile interioare ale interlocutorilor aflaţi unul în faţa celuilalt trebuinţă, impuls sau propensiune, dorinţă, intenţie, scop, aspiraţie, ideal.
Analizele au condus la următorul rezultat: situaţiile de comunicare pot fi împărţite Un alt punct de vedre, pentru înţelegerea şi explicarea faptelor de conduită,
în funcţie de gradul de dependenţă; de intensitatea conflictelor şi de importanţa ale comportamentului uman, este acela oferit de K. Lewin şi de discipolii săi.
reacţiilor defensive; de disimularea în relaţia cu celălalt şi în raport cu dispoziţiile Acesta aderă la un model numit „topo/ogzc", clădit pe noţiunea de „câmp" (idee
interlocutorului faţă de el însuşi; de conştiinţa propriei responsabilităţi^ de angoasa împrumutată din fizică). Câmpul cuprinde, potrivit lui K. Lewin, (K. Levin, 1968)
în faţa propriei solitudini şi explicitarea comunicărilor care îl privesc. In funcţie de următoarele elemente: scopuri, stimuli, trebuinţe, relaţii sociale, interpersonale,
aceste dispoziţii au fost identificate următoarele tipuri de comportamente: (1) climatul grupului etc. Pe lângă subiectul însuşi, cu orientarea sa proprie, intervin şi
Comportamentele directive. Acestea se pot clasifica în: - comportamentele de alte persoane (grupul însuşi) şi de asemenea lucrurile, cu valenţele lor pozitive sau
decizie (ameninţare, ordin, sfat) şi de informare sunt cele care măresc dependenţa negative. Lewin vorbeşte de un „câmp psihologic", mai exact psiho-social, format
interlocutorului. Acestea diminuează incertitudinile interlocutorului, reducându-i din totalitatea datelor care acţionează asupra individului. Comportamentul unei
reflecţiile libere şi conştiinţa propriei responsabilităţi; comportamentele de sprijin persoane este determinat în fiecare moment de un ansamblu structurat cuprinzând
(ajutor, indicaţie şi susţinere). Acestea sunt axate pe înţelegere; individul şi mediul său. Este vorba nu numai de datele ambianţei fizice şi sociale,
comportamentele de evaluare (pozitivă / negativă). Ele pot produce eliberarea dar şi de vectori interni organismului. Ţelul, speranţa, aspiraţia etc. sunt
de tensiuni, dar pot şi să rişte să blocheze posibilităţile unor schimburi prin determinante nu mai putin reale decât evenimentele de ordin fizic şi social. Acestea
alterarea conştiinţei de sine şi comprimarea încrederii. Comportamentele directive intervin ca vectori reali ai câmpului psiho-social. Situaţia concretă totală, cu
sunt recomandate la sfârşitul unei conversaţii, cu menţiunea că este esenţial să constelaţia ei de forţe externe şi interne, explică, conform opiniei lui K. Lewin,
permitem un final deschis dialogului, astfel încât următoarea întâlnire să fie iniţiată comportamentul persoanei la un moment dat Astfel, scopul, visul, aspiraţia, teama,
pe un ton familiar. climatul grupului şi altele sunt fapte reale de viaţă ce trebuie incluse în sfera
(2) Comportamentele nondirective. Ele fac efortul de a respecta şi de a determinărilor conduitei umane.
reverbera direct problema trăită de interlocutor. Rolul lor este acela de a Ceea ce i s-a reproşat conceptului de „câmp psihologic", şi evident
facilita explicarea.. Prin ele se pune accent pe cenceptiei lui K. Lewin, ca determinant al conduitei, este Contemporaneitatea"
responsabilitatea procesului cauzal: tot ceea ce influenţează (determină) comportamentul la un
interlocutorului, în măsura în care nu se produce o preluare a problemei moment dat se concentrează pe momentul cu pricina. Altfel spus, istoria se
sale din exterior, tensiunile se amplifică. concentrează pe momentul prezent. De aici, reproşul adresat absenţei dimensiunii
(3) Comportamente intermediare, în categoria acestora pot să istorice, non-istoricitatea a modelului propus de el. Prin urmare, datele câmpului nu
intre: comportamente de anchetă; mai au pe deplin atributul realităţii obiective. Mediul apare într-o măsură ca o
comportamente de interpretare directivă, proiectivă, „proiecţie" a subiectului, un amestec de subiectiv şi obiectiv, astfel încât nu se mai
explicativă şi poate preciza ambianţa unei persoane.
cooperantă; Când se discută, în psihologie, despre natura afectivităţii se vorbeşte despre
comportamentele de diversiune; un fenomen tipic emotia. Procesul emoţional prezintă manifestări comportamentale
externe, accesibile observaţiei şi anume: gestul, mişcarea sau imobilitatea
Comportamentele din cadrul dialogului corporală, expresia facială, expresia vocală, tremurul muscular etc. Aceste
manifestări se îmbină în configuraţii specifice: faciale, vocale, gestuale pe baza
Comportamentul de înţelegere şi de reverberare cărora se poate recunoaşte o stare emoţională sau alta. Expresia facială pare a fi cea
în cadrul dialogului, (situaţie concretă sau joc de rol) comportamentul de mai elocventă pentru observator. De exemplu, bucuria sau mânia se pot citi de pe
înţelegere şi de reverberare poate fi interpretat, conform analizei lui I. Chiru, (2003, faţă: controlul muşchilor faciali, luminozitate, grimase, relaxări, tremur, toate
p.80-81) în funcţie de următorii semnificanti: aceste manifestări comunică ceva.
(1) Ecoul semnificantului verbal. Acesta poate fi redat prin: interjecţii de Coloritul epidermic formează şi el un indiciu imediat al emoţiei, şi al unui
genul: „hm!, „ah!", „of! „ etc. Acesta pot să semnifice dezacord; comportament tensionat, de aici şi expresiile: „alb ca varul", în caz de
adverbe de genul: „bine", „sigur", „da", „fireşte", „îh" etc. Acesta vasoconstrictie periferică şi „roşu ca para", în caz de vasodilatatie periferică.
exprimă, clar, acordul, confirmarea unei anume poziţii; verbe precum: Expresia vocală traduce şi ea comportamentul, prin limbajul paraverbal: variaţii de
„ascult", „va urmăresc", „înţeleg", „spuneţi", „sunt atent", „ia să vedem tonalitate, timbru, intensitate, inflexiuni, accent, pauze, disfonii ni se comunică
„ etc. exprimă încurajarea; anumite stări emoţionale. De pildă, se ridică vocea la mânie, se scoate un tipăt în
situaţii de frică, apare râsul în stări de bucurie, oftatul în stări de durere, tremurul

168 165
vocal apare în stări de mânie etc. Influenţa stării emoţionale asupra vorbirii a fost principiu unificator al actelor de conduită, care prefigurează o formă mai generală
evidenţiată şi cu metode obiective. Anumite fragmente de limbaj sunt specifice de reacţii faţă de persoane, idei, situaţii, instituţii, valori etc. Prin atitudini şi valori,
unor anumite stări emoţionale. Spre exemplu: ,4h!", „câh!", „eh!", „uaa!" etc. persoana nu se mai raportează separat la fiecare din obiectele unei categorii, la
însoţite de diverse grimase pot sugera: mânia, dezgustul, bucuria, tristeţea, teama şi însuşiri de detaliu, ci la clasa de obiecte^sau fenomene ca unitate. Una dintre
surpriza. expresiile verbale ale atitudinii este opinia, în acest sens, definitoriu pentru ceea ce
Mimica ascultă de o dublă comandă: o comanda nativă şi una voluntară. numim atitudini este referinţa implicită sau explicită la valori. A lua poziţie
Mediul social selecţionează, prin mecanismul condiţionării instrumentale, înseamnă a fi pro sau contra în raport cu un fapt, eveniment etc., ceea ce se exprimă
expresiile de bază, dezvoltând unele şi inhibând altele. Acestea creează un adevărat în caracterul selectiv al opiniilor şi al modului de comportare.
limbaj mimic în care gesturile convenţionale şi semnele prelungesc şi diversifică Unii autori conceptul de valoare cu cel de atitudine. Explicaţia ar fi că în
expresiile spontane. Variabilitatea gesturilor în arii socioculturale diferite este activităţile sale, individul cu trebuinţele şi aspiraţiile sale intră în relaţie cu obiecte
cunoscută. sau cu acte externe ale semenilor ce au şi capre pot satisface anumite trebuinţe. Ori,
Graţie suprapunerii elementului învăţat, expresia emoţională devine tehnică valorile se relevă la intersecţia dintre nevoile umane şi calităţile obiectelor sau
de schimb social: un zâmbet plăcut poate dispune pe interlocutor, o mimică de faptelor externe. Pe o anumită treaptă de dezvoltare istorică, ele s-au conturat ca
nemulţumire poate opri pe cineva de la un gest reprobabil, plânsul atrage principii: binele, adevărul, frumosul, dreptatea etc., având un conţinut general-
compasiunea etc. uman şi unul în funcţie de contextul social, istoric concret Aceste principii au
Aşadar, trăirile afective pot fi cunoscute în mod obiectiv graţie comunicării apărut din anumite motive şi nevoi ale speciei umane, ale unor grupuri sociale etc.
lor de către subiect (prin cuvânt, gest, mimică...), precum şi înregistrării în anumite condiţii fiind privat de ele, omul le proiectează ca obiect al dorinţei, al
manifestărilor fiziologice şi comportamentale care le însoţesc în contextul aspiraţiei: există o ipostaziere a valorilor ceea ce face ca grupul social să le preia ca
procesului emoţional unitar. Trebuinţa de comunicare a trăirilor afective de către idealuri şi să le propună membrilor săi. De aceea pentru individul concret, prezent
om o putem analiza proiectând pentru un grup de persoane de diferite vârste un la un moment dat pe scena istoriei, valorile apar ca date externe ce trebuie însuşite,
film, înregistrând/ evaluând în paralel comportamentul fiecăruia. Studiile de ca principiu de conduită.
specialitate au demonstrat că în timp ce la un copil, comunicarea trăirilor afective Aşadar, atitudinile nu se confundă cu valorile. Ele constituie mai curând
se realizează într-o proporţie de mai mare măsură prin privire şi gesturi şi într-o mai recunoaşterea valorilor, însuşirea sau „interiorizarea" lor de către individ.
mică măsură prin cuvânt, în cazul unui adult cuvântul a fost mai mult utilizat, fiind Cunoaşterea atitudinilor şi valorilor proprii unui individ sau grup constituie practic
urmat de privire şi într-o foarte mică măsură prin gesturi. un instrument de previziune a comportamentului.
Nevoia de comunicare afectivă este susţinută şi de trebuinţa de a obţine
aprobare, înţelegere, simpatie din partea semenilor. Uneori, ea este un mijloc de Atitudini şi comportamente conversaţionale
descărcare a tensiunii nervoase, alteori poate constitui o potenţare. Plânsul, de
pildă, fie accentuează suferinţa, fie o reduce (descărcare). O comunicare armonioasă exclude orice conflict intern între atitudini şi
Trăirile afective nu pot fi definite prin izolarea lor de context, ci prin comportamente. Această afirmaţie ne îndreptăţeşte să întărim constatarea potrivit
integrarea în ansamblul emoţional în care apar ca o dimensiune a comportamentului căreia între atitudine şi comportament trebuie făcută o distincţie, în vreme ce,
emoţional. Acestea se adaugă la explicarea relaţiei personalităţii cu lumea, în comportamentele sunt oricând observabile, în sensul că o persoană se poate înscrie
funcţie de personalitatea fiecăruia se determină şi comportamentul. Fiecare într-o galerie de comportamente cum ar fi de investigare, interogare, de informare
personalitate are un comportament caracteristic. N. Sillamy afirma că personalitatea etc., atitudinile ce însoţesc respectivul comportament sunt mult mai complexe. Faţă
este elementul stabil al conduitei unei persoane, modul în care aceasta se de o anumită persoană, pot fi adoptate comportamente care să exprime o anumită
diferenţiază de altele. Dacă orice om poate fi asemănător cu alţi indivizi din grupul atitudine (binevoitoare sau de neutralitate binevoitoare) simulată sau disimulată.
său cultural, din timpul său, el este totuşi diferit prin caracterul unic al experienţelor Este foarte important pentru interlocutor să înţeleagă ce se ascunde în spatele
trăite. Sillamy susţine că singularitatea fiecărui om tine de fracţiunea cea mai fiecărui^comportament
originală şi constituie esenţialul personalitatea sa. (N.Sillamy, 1965) în plan practic, interlocutorii adoptă atitudini care se pot regăsi într-unul din
următoarele registrele: 1. atitudine sau intenţie de sprijin, de interogare şi provocare
Atitudinea Ia discuţie; 2. atitudine sau intenţie didactică, interpretativă; 3. atitudine sau intenţie
evaluativă, activă, sugestivă, moralizatoare; 4. atitudine sau intenţie de susţinere,
Specialiştii definesc prin atitudine o predispoziţie psihică sau pornire / simpatie, reasigurare, moderaţie; 5. atitudine sau intenţie de înţelegere, intelectuală,
înclinaţie de a acţiona într-un chip caracteristic în diferite situaţii, faţă de date şi afectivă, de apreciere (LChiru, 2003, pag.78; apaud Porter, 1991).
evenimente ale realităţii. Atitudinea este simultan: fapt de conştiinţă şi relaţie. Prin Specialiştii în comportamente umane precum Peretti, Legrand şi Boniface
atitudine, înţelegem nu o dispoziţie de moment, ci o propensiune stabilă, un s-au preocupat să realizeze şi o tipologie a comportamentelor conversaţionale. (I.

166 167
individului. Astfel că o conversaţie poate stimula individului următoarele funcţii: reluarea unui cuvânt exprimat de interlocutor - un cuvânt cheie sau
raţionamentul, emoţia, visul, afectivitatea, percepţia, inconştientul, miturile etc. ultimul cuvânt - denotă atenţia pe care şi-o acordă interlocutorii unul
Receptorul nu este un înregistrator pasiv al mesajului, ci un sistem activ din altuia. Aceasta poate conduce la sprijin, acceptare; reluarea unui scurt
punct de vedere afectiv şi cognitiv. Sarcina receptorului constă în organizarea pasaj din mesajul interlocutorului. Poate să semnifice interesul faţă de
activităţii de percepere^şi înţelegere a mesajului în conformitate cu stocul de ideile exprimate de partenerul de discuţie.
informaţie preexistent, în acest timp receptarea mesajului implică şi gradul de (2) Reflectarea semnificantului nonverbal prin:
motivaţie precum şi atitudinea receptorului faţă de obiectul de referinţă şi emitent. - formularea verbală a unui gest sau a unui semn nonverbal care însoţeşte
Astfel luând în consideraţie componenta afectivă se poate presupune că dacă un mesaj oral de genul: „nu mai tremuraţi", „nu aveţi motive să vă
receptorul are faţă de emiţător o atitudine nefavorabilă, informaţia este respinsă, frământaţi mâinile";
receptorul conservându-şi structurile de referinţă elaborate anterior. Desigur reflectarea nonverbală a unei atitudini fizice a locutorului care îi
atitudinea receptorului rămâne la stadiul de ipoteză, componenta afectivă reală fiind acompaniază mesajul verbal;
doar bănuită, întocmai ca şi reacţia sa. Tot în aceeaşi direcţie a interpretării se poate indicarea intensităţii particulare şi / sau a tonului dat de interlocutor unui
afirma, pe de altă parte, că în cazul unui comportament motivat afectiv, cuvânt / unei expresii din mesajul său („vi s-a schimbat la faţă / tonul
comunicarea duce la instalarea unei uniformităţi în plan cognitiv, indivizii când aţi amintit despre...");
continuând să se influenţeze reciproc pentru a menţine această uniformitate. Din sublinierea importanţei unei tăceri în mijlocul mesajului;
punct de vedere pragmatic, s-ar putea spune că şi mesajele la rândul lor, în măsura invitaţia făcută interlocutorului pentru a reveni asupra unei secvenţe din
în care - din punct de vedere cognitiv - sunt aducătoare de satisfacţii vor determina mesajul său, marcat în plan nonverbal de ezitare sau tulburare;
o intensificare a unei posibile atracţii reciproce. constatarea existenţei unei contradicţii între mesajul verbal şi
Astfel stând lucrurile, putem interpreta relaţia cognitiv - afectiv, în cel
comunicare, ca fiind de interdependenţă, de influenţare reciprocă. Felul şi măsura nonverbal („spuneţi că relaţiile dumneavoastră cu... sunt paşnice şi, totuşi,
în care astfel de interdependenţe au loc în diferitele situaţii sunt dificil de stabilit şi păreţi crispat când vorbiţi despre el");
cuantificat, depinzând exclusiv de abilităţile interlocutorilor. (3) Oglinda relaţiei sau a medierii prin:
evitarea unei probleme pe care interlocutorul nu o agreează;
14.6. Identificarea şi evaluarea intenţiilor partenerului. definirea rolurilor jucate într-o relaţie („rolul meu nu este de a vă da un
sfat, ci de a vă ajuta să va exprimaţi cât mai complet posibil");
Literatura de specialitate consideră că în viaţa reală, există o cerinţă absolut caracterizarea climatului specific respectivei relaţii („în acest moment, mi
obligatorie pentru desfăşurarea unei comunicări reuşite, mai mult decât atât ea se pare că între noi există...");
apare ca o necesitate, în caz contrar, evoluţia omenirii s-ar opri. Lucrurile sunt reliefarea structurii relaţiei („dacă tot aţi venit, exprimaţi-vă părerea, eu nu
făcute de oameni sau sunt rezultatul colaborării dintre oameni. Noţiunea de reuşită am aerul de a vă asculta fără a răspunde cerinţei dumneavoastră");
în acest sens ţine de o anume abilitate. Este vorba despre abilitatea partenerilor de explicarea cadrului sau a contextului propriului dialogului („ceea ce ne
„a pătrunde în oameni" sau altfel spus de a citi oamenii. (Jesse S. Nierenberg, înconjoară pare să vă jeneze");
Getting Through to Peopk, 1981). exprimarea sentimentelor trăite în cadrul relaţiei („mi-ar plăcea să vă spun
Problema constă în capacitatea de a afla ce gândeşte partenerul de discuţie, ce emoţie încerc ascultându-vă");
care sunt intenţiile şi motivaţiile sale, cu alte cuvinte ce urmăreşte de fapt şi în ce (4) Reformularea conţinuturilor primite prin:
scop etc. Este vorba de o capacitate pe care o putem numi „naturală" a omului de a rezumatul mesajului complet al interlocutorului;
înţelege şi interpreta atitudinile şi comportamentele celuilalt, folosind în fapt reproducerea identică a mesajului;
canalele intuitive. Modul cum funcţionează însă aceste abilităţi sunt greu de stabilit, explicarea conţinutului latent al acestuia;
ele diferă de la un individ la altul în funcţie de experienţa şi cunoştinţele dobândite localizarea anumitor implicaţii ale mesajului („spuneti-mi, această deviere
anterior cât şi de spontaneitatea reactualizării şi folosirii acestora. Cu toate acestea, de la... are menirea de a ne ajuta să rezolvăm problemele pentru care
specialiştii au vorbit despre câteva trucuri menite să uşureze munca de a identifica neam întâlnit?");
şi evalua corect intenţiile partenerului de dialog. Printre cele mai cunoscute sunt: - rearticularea ca alternativă, dilemă; opoziţie, paradox („pe de o parte
a) lansarea de întrebări (generale, directe, dirijate, susţineţi..., dar pe de altă parte cuvintele şi faptele dumneavoastră demonstrează
exploratorii, contrariul. Ce să înţeleg?...");
clarificative) menite să conducă partenerul să se să se deschidă şi mai mult, chiar (5) Reverberarea sensului prin:
şi în direcţiile pe care acesta nici nu le întrevăzuse; invitaţia de a completa mesajul („vă rog să mă ajutaţi, nu sunt sigur că am
b) adoptarea unui comportament afectiv pozitivist pe tot parcursul înţeles bine...", sau „putem să recapitulăm cele spuse până acum ca să mă
dialogului, cu încurajări moderate, dar prezente şi de o parte şi de cealaltă; asigur că nu greşesc...");

172 169
inversarea rolurilor („ce v-ar plăcea să mă auziţi spunând?", „în locul Atitudinea f aţă de activitatea prestată apare în trăsături pozitive cum sunt:
meu ce decizie aţi lua?"); conştiinciozitatea, spiritul de iniţiativă, exigenţa în activitate, probitatea etc. La
invitaţia la o analiză a sensului mesajului („vă rog, puteţi să precizaţi ce polul opus lor sunt: lenea, neglijenţa, rutina, dezorganizarea, nereceptivitatea la nou
înseamnă aceasta pentru dumneavoastră?"); etc.
reamintirea şi stabilirea de raporturi între mai multe mesaje emise de Atitudinea faţă de propria persoană apare în trăsături pozitive cum sunt:
locutor („cu câteva minute / zile... v-am auzit spunând..., „la întâlnirea modestia, sentimentul demnităţii personale, spiritul autocritic, încrederea în sine,
trecută susţineaţi...""); optimismul, stăpânirea de sine etc Reversul negativ: îngâmfarea, aroganţa,
sinteza fazelor succesive ale dialogului („să recapitulăm, până în acest A sentimentul inferiorităţii etc.
moment s-au spus...").
în practică, individul, de cele mai multe ori tinde ca opiniile şi atitudinile De la raportul cognitiv la cel afectiv în cadrul comunicării.
sale să se armonizeze, să formeze un sistem unitar. Unele idei şi valori sunt
centrale, altele sunt periferice, dar fiecare simte nevoia de ancorare în jurul unui Specialiştii susţin că o personalitate creativă are o mare capacitate de a
nucleu de idei şi valori centrale ce definesc orientarea persoanei. Astfel, sub aspect suporta lipsa de soluţie într-o comunicare, ba chiar, mai mult, să o facă posibilă.
psihogeneic, în contextul relaţiilor^ ce se ţes între copil şi adulti; în copilărie, Printre factorii care joacă un astfel de rol de „salvator" al comunicării, pentru un
modelul parental este cel preluat în adolescenţă capătă semnificaţie particulară astfel de tip de personalitate, se numără: o puternică priză de conştiinţă asupra vieţii
grupul de aceeaşi vârstă, colectivul devenind principala sursă în care se formează interne, încredere în sine, aderenţa la valori teoretice (ex.: adevărul) şi estetice (ex.:
caracterul. Iniţial, copilul intră în mod practic într-un „câmp" de relaţii normale, frumosul, eleganţa discursului, corectitudinea lui, elocinţa etc.); eliberarea de
alcătuind ceea ce se numeşte un câmp formativ. Integrat în chip obiectiv în aceste convenţii şi constrângeri. Comunicatorul îşi poate găsi o serie de mecanisme
relaţii, copilul preia moduri de comportare aprobate, însuşindu-şi treptat şi (interioare - exterioare) prin care să facă faţă anumitor tulburări, de a le converti în
conţinutul lor normativ sub formă de reprezentări/notiuni despre ceea ce este „bine" folosul propriu, de a face ca un act de comunicare să nu fie ratat pentru sine.
şi Componenta cognitivă îşi are rolul său deosebit de important în comunicare.
„rău", „permis" şi „nepermis" etc. Graţie sistemului de recompense şi penalizări Ea desemnează estimările emiţătorului în raport cu valoarea sursei de informaţie
aplicat de mediu (familie, anturaj), copilul selectează comportamentele valorizate, pentru receptor. Altfel spus, în procesul intercomunicării, emiţătorul încearcă să
recompensate social. Moralitatea copilăriei - arată Piaget - este moralitatea evalueze, prin diferite mijloace, atât informaţia cât şi competenţa receptorului în
deprinderii, a obişnuinţei (= morala ascultării). Relaţiile şi atitudinile privite în timp raport cu obiectul de referinţă, pe de o parte şi faţă de atitudinea acestuia din urmă
alcătuiesc un cuplu reversibil: relaţiile interiorizate devin atitudini, iar traducerea faţă de el, pe de altă parte. Deci stările psihologice ale receptorului sunt incluse,
lor în comportamente, în acte ale relaţiilor interpersonale constituie însăşi relaţiile. printr-o serie de mecanisme anticipative, în stările psihologice ale emiţătorului.
Promotorul teoriei imitaţiei, G. Tarde susţinea că un rol important în Componenta afectivă în comunicare se referă la atitudinea emiţătorului faţă
formarea atitudinilor la adolescenţi îl au modelele oferite de mediu, de persoanele de receptor ca persoană şi invers. Aceasta componentă poate degaja o varietate de
semnificative pentru copil. Impulsul imitaţiei este binecunoscut în manifestările atitudini şi de sentimente precum: atracţie, milă, repulsie, indiferenţă, neîncredere,
copiilor şi adolescenţilor. El se află iniţial la baza învăţării sociale, fiind vorba în superioritate, compasiune etc. Prin urmare, mesajul va fi influenţat şi în funcţie de
practică de un proces de învăţare prin învăţarea conduitei altuia şi preluarea modul şi de măsura în care emiţătorul percepe atitudinea receptorului faţă de el, şi
comportamentului socialmente recompensat, aprobat, în preluarea modelului de tipul de răspuns la care se aşteaptă de la acesta, în comunicare, sarcina principală
primează statusul persoanei ce „oferă". Alegerea sau făurirea unui model (G. Tarde a emiţătorului este de a face astfel încât mesajul său să devină observabil şi posibil
a vorbit despre legea intitulată „cascada modelului") implică dorinţa, efortul de a fi de recepţionat Sarcina receptorului constă în organizarea activităţii de percepere şi
asemenea modelului, în consecinţă, adolescentul ia asupra lui standardele de de înţelegere a mesajului.
conduită, dobândind o anumită autonomie faţă de recompense sau penalizări din Laurence Bardin (1975:102) autoarea preocupată de aspectul afectiv şi
afară. Preluarea unui model devine astfel formativă. emotiv al cuvintelor, spunea că e suficient să ne gândim la cuvintele magice
în plan comportamental, specialiştii disting 3 grupaje de atitudini:!) precum „Sesame ouvre-toi" sau la cele ce ne amintesc de ritualuri religioase
atitudinea faţă de societate, faţă de grupul mai restrâns, faţă de semeni; 2) precum: „Amen" pentru a ne emoţiona. Aceasta recurge la noţiuni gen denotaţie şi
atitudinea faţă de activitatea prestată (învăţătură, muncă), 3) atitudinea faţă de sine. conotatie pentru a demonstra că anume sensuri suplimentare se suprapun peste cel
Atitudinea faţă de societate, faţă de ceilalţi oameni se definesc în trăsături iniţial, îl completează sau îl deformează. Acestea sunt reţinute şi fructificate, în
pozitive de caracter precum sunt: sinceritatea, cinstea, spiritul de colectiv, mod diferit, de către receptor în funcţie de experienţa şi cultura acestuia. Orice text
deschiderea spre altul, altruismul, spiritul de răspundere. Contrarele acestora poate da dovadă de un anumit grad de conotatie. Conotatia, în consecinţă, trebuie
-individualismul egoist, linguşeala, spiritul mercantil, - sunt evident trăsături examinată conform unei gradaţii ce tine de înrădăcinarea socioculturală a
negative.

170 171
Ajunşi în acest punct nu putem să trecem mai departe fără a sublinia faptul c) ascultarea şi observarea cu atenţie a interlocutorului, aceasta implică o
că de la Aristotel încoace corectitudinea constă în felul în care ştim să deliberăm. concentrare maximă şi o eliberare de orice prejudecată.
Prin analogie, etica în comunicare cere aceeaşi capacitate / înţelepciune: de a în concluzie, în pofida numeroaselor cercetărilor întreprinse în acest
delibera corect. domeniu şi a unor soluţii de altfel utile, o identificare / evaluare a intenţiilor
în societatea noastă, etica este un fenomen situaţional complex, destul de partenerului într-o comunicare rămâne doar un demers salutar: acela dictat de
greu de cuprins în cadrul unor norme, pentru că multe dintre cele amintite sau propria conştiinţă. Fireşte că aici includem şi factori care tin de educaţie şi de
demonetizat Totuşi există reguli ce interzic anumite comportamente de gradul de cultură al fiecăruia şi mai cu seamă de gradul de respect pe care ni-1
comunicare deoarece sunt considerate neetice de către o societate sau de către un acordăm nouă înşine şi prin noi şi celorlalţi.
anume segment al său, la un moment dat. în orice caz, o analiză a acestei probleme
o putem realiza pornind de la comunicare. Astfel, emiţătorul decide să emită
informaţii, idei, păreri, sentimente etc., iar hotărârea sa nu implică probleme de
etică. Acestea pot apărea însă din punct de vedere al receptorului asupra căruia se
revarsă noianul de informaţii şi în care se vor regăsi inevitabil şi aspecte eronate,
superficiale, derutante. La rândul său, lipsa de comunicare, de neinformare este
neetică. Aşa stând lucrurile, pentru a fi considerat etic, procesul de comunicare
trebuie circumscris unor atribute precum claritatea, precizia, corectitudinea,
integritatea, loialitatea, discreţia, oportunitatea, nediscriminarea etc.
Pentru a se încerca o considerare a implicării eticului în comunicare trebuie
cercetat aspectul din două perspective. Pe de o parte, se poate folosi ca punct de
plecare examinarea adevăratului motiv / scop al comunicării. Pe de altă parte
trebuie avut în vedere impactul pe care informaţia transmisă 1-a avut asupra
interlocutorului. Astfel o informaţie eronată transmisă în mod accidental poate fi
mai degrabă considerată ca lipsă de profesionalism şi nu neapărat de etică.
Dimpotrivă, o informaţie eronată deliberată care are ca scop derutarea,
manipularea, crearea confuziei etc. aceasta va fi, în mod cert, neetică, în mod
similar poate fi considerată distorsionarea neintenţionată a informaţiei cejşi găseşte
explicaţia în specificul naturii umane, vis-a-vis de cea intenţionată, în ceea ce
priveşte mesajul, el nu poate fi considerat în sine, etic sau neetic. Ceea ce îi
determină un anumit caracter este intenţia emiţătorului, ceea ce acesta doreşte să
realizeze prin mesajul său. Şi în acest caz pot apărea situaţii contradictorii: cu toate
că intenţia emiţătorului este pozitivă, impactul asupra receptorului poate fi negativ.
Mesajul^poartă în această situaţie, în mod neintenţionat, o încărcătură cu caracter
neetic, în fine, problemele de etică ale comunicării trebuie analizate cu mare
prudenţă în cazul mesajelor negative cu implicaţii emoţionale, de
influenţare/convingere, al mesajelor legate de conflicte, în legătură cu acestea pot
să apară cerinţe contradictorii între a comunica cu tact, dar a nu fi manipulativ sau
de a spune adevărul, dar a nu fi lipsit de diplomaţie etc.
Constatăm astfel că implicarea problemelor legate de etică în comunicarea
umană sunt destul de complexe şi că studiile nu numeşte exact ce este un
comportament eminamente etic sau care sunt normele care îl alcătuiesc. Psihologia
comunicării indică însă foarte clar faptul că nu se poate realiza o diferenţiere între
comunicare şi conduită. Comunicarea este un instrument al acţiunii umane.
Oamenii se servesc de ea pentru a acţiona asupra situaţiilor şi semenilor. Acest
instrument de acţiune stă în slujba intereselor şi mizelor pe care aceştia şi le
făuresc. Ceea ce ştim totuşi este faptul că o comunicare umană autentică trebuie să

176 173
15. COGNITIV ŞI AFECTIV ÎN observabil şi posibil de recepţionat. Sarcina receptorului constă în organizarea
activităţii de percepere şi de înţelegere a mesajului.
COMUNICAREA
EVTERPERSONALĂ Astfel stând lucrurile, putem interpreta relaţia cognitiv - afectiv, în
comunicare, ca fiind de interdependenţă, de influenţare reciprocă. Felul şi măsura
Aşa cum am arătat în capitolele precedente, fiinţa umană dispune în care astfel de interdependenţe au loc în diferitele situaţii sunt dificil de stabilit şi
resurse nebănuite, dictate de latura sa creativă de a găsi posibilitatea unei soluţii cuantificat, depinzând exclusiv de abilităţile interlocutorilor.
în comunicare, iar în cazul unui eşec, de a suporta lipsa de soluţie. Printre factorii Cercetările din domeniu au relevat faptul că în viaţa reală, există o cerinţă
care joacă un astfel de rol de „salvator" al comunicării, pe care i-am avut în absolut obligatorie pentru desfăşurarea unei comunicări reuşite, mai mult decât atât
vedere se numără: o conştiinţă puternică asupra vieţii interne, încrederea în sine, ea apare ca o necesitate. Motivul ar fi că în lipsa ei, evoluţia omenirii s-ar opri.
aderenţa la valori teoretice (adevărul, binele, onoarea, toleranţa etc.) şi estetice Lucrurile sunt făcute de oameni sau sunt rezultatul colaborării dintre oameni.
(frumosul, eleganţa discursului, corectitudinea lui, elocinţa etc.). O astfel de
comunicare trebuie să fie liberă de convenţii, de constrângeri şi de prejudecăţi. Comunicarea şi etica
De la raportul cognitiv la cel afectiv în cadrul comunicării Definiţia de dicţionar (Enciclopedie de filozofie..., 2004) ne indică faptul că
etica este o disciplină filosofică ce are ca obiect acţiunea umană, precum şi valorile
Receptorul nu este un înregistrator pasiv al mesajului, ci un sistem activ şi normele faţă de care aceasta se conformează. Termenul, care provine din
din punct de vedere afectiv şi cognitiv. Sarcina sa constă în organizarea activităţii grecescul ethos: obicei, obişnuinţă, este considerat adesea echivalentul cuvântului
de percepere şi^de înţelegere a mesajului în conformitate cu stocul de informaţie „moral". Prin analogie, etica ar fi un fel de filosofic morală. Dimpotrivă G. W. F.
preexistent, în acest timp receptarea mesajului implică şi gradul de motivaţie Hegel atribuie numele de „lume morală" realităţii subiective a binelui moral
precum şi atitudinea receptorului faţă de obiectul de referinţă şi faţă de emitent. (familia, societatea civilă şi statul). Aşadar el denumeşte prin „moralitate" intenţiei
Astfel luând în consideraţie componenta afectivă se poate presupune că dacă subiective a binelui. Dacă se depăşeşte dialectica hegeliană a realului, în care
receptorul are faţă de emiţător o atitudine nefavorabilă, informaţia este respinsă, gândirea şi realitatea sunt presupuse a fi identice în sine şi prin sine, poate fi
receptorul conservându-şi structurile de referinţă elaborate anterior. Tot în aceeaşi invocată simpla distincţie dintre realitate şi teoria care o reflectă, în acest caz, teoria
direcţie a interpretării se poate afirma că în cazul unui comportament motivat universului practicii, ca spaţiu al realizării adevărului dorinţei omeneşti, poate fi
afectiv, comunicarea duce la instalarea unei uniformităţi în plan cognitiv, indivizii numită de comun acord atât prin termenul de „morală", cât şi prin cel de „etică".
continuând să se influenţeze reciproc pentru a menţine această uniformitate. Din Totuşi, trebuie amintit faptul că o astfel de teorie este diferită de înţelepciune sau
punct de vedere pragmatic, s-ar putea spune că şi mesajele la rândul lor, în măsura prudenţă. Dacă acestea constituie aplicarea regulilor universale în circumstanţele
în care - din punct de vedere cognitiv - sunt aducătoare de satisfacţii vor particulare ale acţiuni omeneşti, în schimb, etica nu mai este o aplicare a unor
determina o intensificare a unei posibile atracţii reciproce, în cele ce urmează vom reguli, ci o teorie, adică o cercetare a principiilor acţiunii umane deliberate, în
vedea care este rolul pe care îl joacă fiecare componentă în parte în comunicare. istoria filosofici, teoriile etice au fost numeroase, ele putând fi clasate după două
Componenta cognitivă îşi are rolul său deosebit de important în modele fundamentale. Unul este de natură teleologică (fundamentat pe „scop"; în
comunicare. Ea desemnează estimările emiţătorului în raport cu valoarea sursei de greacă: telos) şi a fost elaborat, în mod exemplar, de Aristotel. Celălalt model a fost
informaţie pentru receptor. Altfel spus, în procesul intercomunicării, emiţătorul de natură deontologică (bazat pe „datorie"; în greacă: deon) şi a fost inaugurat de
încearcă să evalueze, prin diferite mijloace, atât informaţia cât şi competenţa către I. Kant.
receptorului în raport cu obiectul de referinţă, pe de o parte şi faţă de atitudinea Iată cum explică Aristotel termenul de etică: „O modalitate de a înţelege
acestuia din urmă faţă de el, pe de altă parte. Deci, stările psihologice ale natura înţelepciunii practice este aceea de a-i observa cu atenţie pe cei pe care îi
receptorului sunt incluse, printr-o serie de mecanisme anticipative, în stările considerăm înţelepţi. Se pare că pe omul înţelept îl caracterizează capacitatea de a
psihologice ale emiţătorului. delibera corect în legătură cu ceea ce este bun şi util pentru el, nu sub un aspect
Componenta afectivă în comunicare se referă la atitudinea emiţătorului faţă particular (cum ar fi ceea ce favorizează sănătatea sau vigoarea fizică), ci în
de receptor ca persoană şi invers. Aceasta componentă poate degaja o varietate de general, pentru atingerea unui mod de viaţa fericit. Dovadă că atribuim
atitudini şi de sentimente precum: atracţie, milă, repulsie, indiferenţă, neîncredere, înţelepciunea practică şi celor care, într-un domeniu determinat, cumpănesc
superioritate, compasiune, toleranţă etc. Prin urmare, mesajul va fi influenţat şi în bine lucrurile când urmăresc un scop deosebit în chestiuni ce nu tin de artă.
funcţie de modul şi de măsura în care emiţătorul percepe atitudinea receptorului Aşadar, generalizând, putem spune că înţelept este omul capabil să delibereze."
faţă de el, şi de tipul de răspuns la care se aşteaptă de la acesta, în comunicare, (Enciclopedie de filozofie, 2004, p.303, apaud Aristotel, Etica nicomahică)
sarcina principală a emiţătorului este de a face astfel încât mesajul său să
devină

174 175
Eco, U., Laproduction des signes, Paris: Librairie Generale Francaise, 1992; se construiască pe două argumente: încrederea şi sentimentul că îi este recunoscută
Eco, U., Semiologie des messages visuels. Communication, nr. 15, - Paris: Seuil, valoarea. Ori, credem că în afara eticii nu poate să existe valoare.
1970; Escarpit, R. De la sociologia literaturii la teoria comunicării,
Editura Ştiinţifică, La finalul acestei intenţii de a vorbi despre comunicarea interumană, ne
Bucureşti, 1980; întrebăm cum şi dacă ar trebui să formulăm anume concluzii. Ori, ajunşi în această
Escarpit, R., Image et communication, Editions Universikires, Paris, 1972; postură realizăm că pe lângă faptul că nu acesta a fost scopul propus, nici nu se
Everaert-Desmedt, N., Leprocessus interpretaţi/, Paris, 1978; Festinger, L., When justifică. Faţă de starea comunicării, în general, şi a comunicării interumane, în
prophecy fails: a social and psychological study of a modem special, cu toţii avem o cunoaştere pre-ontologică, asemenea stării de a fi, astfel că
group that predicted the destruction of the worid, Harper & Row, un atare demers ar fi inutil.
Pubfishers, New York; London, 1956; Fraisse, P. şi J. Pkget, Trăite de
psychologie experimentale, voi. K, cap. „Leş Aşa că, în loc de concluzii facem trimitere la o parabolă culeasă de un pot
processus de communication", PUF, 1969; Frege, G., Scrieri valon, care, credem noi, vorbeşte sugestiv despre ce înseamnă regulile, dar şi etica
logico-filosofice, Bucureşti, Univers, 1977; Gafencu, I.M., Discurs şi comunicare în în comunicare:
publicitate, în Contextul mediatic şi publicitar. „Un swami se plimbă în grădinile unui ashram însoţit de cei trei discipoli ai
Analize semio retorice. - Suceava: Ed. Muşatinii, 2004; Gafencu, I.M., săi.
Stimulii sexuali si persuasiunea subliminală în publicitate, in Contextul mediatic şi
publicitar. Analize semio - retorice, Editura Muşatinii, Suceava, Văzând un melc care mânca o salată, primul discipol îl striveşte cu talpa.
2004; Al doilea întreabă:
Goddard, A., Limbajul publicităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2002; Grant, J., Fundamental - Swami, strivirea acestei creaturi nu este oare un
Feminism. Contesting the Cor e Concepts of Feminist Theory, păcat? Iar înţeleptul îi răspunde:
Routiedge, New York, 1993; - Ai dreptate, fiule.
Golu, P. Psihologie socială, Bucureşti, Editura Didactica şi Pedagogica, 1974. Graur,
E., Tehnici de comunicare, Media Mira, Cluj-Napoca, 2001; Greimas, A.G., Du sens. - Dar el mânca hrana noastră. Şi atunci n-am procedat
Paris: Seuil, 1970; Greimas, A.G., Semantique structurale, Paris: Larousse, 1966; bine? înţeleptul îi răspunde şi lui:
Greimas, A.J., Courtes J., Semiotique: dictionnaire raisonne de k theorie du langage, - Ai dreptate, fiule.
Paris: Hachette, 1979; Al treilea discipol replică:
Guiraud, P., Essais de stylistique, Editions Klincksieck, Paris, 1969; Guiraud, P., La - Dar lucrurile pe care le-au spus ei se bat cap în cap, cum se poate să aibă
semantique, Presses Universiteires de France, Paris, 1959; Guiraud, P., Theorie de la
communication. (sous k direction d'A.Martinet), Paris, dreptate amândoi?
Gallimard, 1968; La care swami răspunde:
Haineault, D.L., Roy, J.,Y., Publicitate şipsihananliză, Editura Trei, Bucureşti, 2002; - Şi tu ai dreptate, fiule."
Hacker, P., Languages, minds and brains, in C. Bkkemore, S. Greenfield, Eds., Culeasă de Jules Beaucarne, cântăreţ şi poet volon. (Rene de Lassus, 2005)
Mindwaves, Blackwell, Oxford, 1987;
Hali, E. T., Beyond Culture, Anchor Press -Double Day, Garden City, N. Y.,1976; Hali,
E. T. La dimension cachee, (Ed. frc.), Seuil, 1971; Hali, T. E., Whythe, F. W.,
Intercultural Communication: A Guide to Men ofAction,
Ed. Alfred G. Smith, N. Y, Holt,1973; Hartley, M., Limbajul trupului la
serviciu, Polirom, Iaşi, 2005; Hartley, P., Interpersonal communication, Routiedge,
Londo, New Yorkl993; Hayes, N, Introducere în psihologie, Editura AII Educaţional,
Bucureşti, 1987; Helbo, A., Le champ semiotique Bruxelles, Editions Complexe, 1979;
Himslreet, W., C., Business Communications: teacher's guide and key, Glencoe,
Mission Hills, Californk, 1982;
Hirghiduş, L Introducere în ontologk lui Constantin Noica, Editura Dacia, 1999;
Hjelmslev, L., Prolegomenes â une theorie du langage, Paris: Ed. de Minuit, 1968;
Hockett, Charles F., A course in modem linguistics, The Macmilkn Company, New
York, 1964;
Hoek, H.L., Meerhoff, K., Rhetorique et image, Amsterdam: Atlanta Rodopi, 1995;
Hume David, Eseuri politice, Inciktus, Bucureşti, 2002; Huţ P., Structurile
axiologice. Din perspectivă psihosocială, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1995; Huţ, P., Abordarea calitativă a
socioumanului, Editura Polirom, Iaşi, 1997;

180 177
Bibliografie Buhler, BUHLER Karl, Die Uhren der Lebewesen und Fragmente aus dem Nachlass,
Hermann Bohlaus Nachf, New York, 1982; Carnap, Rudolf., Vechea si
noua logica: Carnap prin el însuşi, Paideia, Bucureşti,
Abric, J., C., Psihologia comunicării: teorii şi metode, Polirom, Bucureşti, 2002; Adam, Bucureşti, 2001; Carnap, R., Semnificaţie şi necesitate: un studiu de
J.M., Bonhomme, M., Argumentarea publicitară, Iaşi: Editura, Institutul semantică şi logică modală, Dacia,
European, 2005; AdlerR., Communicating at work:principles and 2001; Cluj-Napoca;
practices for business and the Carontini, E., L 'action du signe. Questions de communicatiaril- Louvain, Paris, 1991;
professians, Random House, 1986; Adler R., Rodman, G. Understanding Carontini, E., Peraya D., Le projet semiotique. - Paris: editions universitaires Jean,
Human Communication, New York, Hoit, 1993;
Rinehart & Winston, 1991; Allport, G., W., Personality: A Psychological Carroy, J. Hypnose, suggestion et psychologie, PUF, 1991; Caune, J., Cultură şi
Interpretation, Hoit, Rinehn and comunicare: convergenţe teoretice şi locuri de mediere, Cartea
Winston, ,,New York, 1937; Anderson, K., Wartime women: sex roles, Românească, Bucureşti, 2000;
famify relations, and the status ofwomen Cazacu, S. T. Cercetări asupra comunicării, Bucureşti, Editura Academiei, 1973;
during World WarU, Greenwood Press, Westport, Conn.; London, 1981; Cazacu, S. T. Communication and education, în „Cahiers de linguistique theorique et
Aristoteles, Retorica, Editura IRI, Bucureşti, 2004; Aristotel, Metafizica, Editura IRI, appliquee", VOI, Bucarest, Editura Academiei, 1971.
Bucureşti, 1996; Asher, R., E., Tawards a history ofphonetics, Edmburgh University Cazacu, S. T. Introducere în psiholingvistică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968;
Press, Ediriburgh, Cazacu, S. T. Limbaj şi context, Bucureşti, Editura Şiinţifică, 1959; Chiriacescu, A.,
1981; Comunicare interumană, comunicare în afaceri, negociere, A.S.E,
Baird, J., W., Comunicarea in afaceri, Editura, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003; Baird, Bucureşti, 2005; Chirilă, L, Mesajul publicitar, Analize semio-retorice,
J., W., Stull, J., Business Communication, Strategiesand Solutions, McGraw- Editura Muşatinii, Suceava,
Hill,Book, 1982; 2004;
Bandler, R.; Grinder J., Leş secrets de la Communication, Le Jour, Chiru, L; Comunicarea interpersonală, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003; Ciofii L
1982; Bardin,L. inComAnalysis,nr.20,-Lausanne:FRP,2001; Sugestie si sugestibilitate: aspecte psihologice si psihofiziologice, Bucureşti:
BettăD,L,., Le texte et l'image. Communicationetlangages,vx.26,-Paris,Retz, 1975; Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1982 Colley, C. H.
Barthes, R., Plăcerea textului: eseuri, Echinox, Cluj-Napoca, 1994; Barlhes, R., Human Nature and Social Order, New York, Charles Scribner's Sons,
Mitologii, Institutul European, Iaşi, 1997; 1922;
Barthes, R., Pentru o teorie a textului: antologie, Editura Univers, Bucureşti, 1980; Condrea, L, Semiotica textului artistic tradus, Chişinău, CEP USM, 2003; Condrea, L,
Barlhes, R., Le degre zero de l'ecriture. - Paris: Gonthier, 1953; Barthes, R., Textul ca semn şi semnal ca text, în rev. Limba Româna, nr. 1-3,2006; Constantin
Rhetorique de l'image, Communication IV, - Paris: Seuil, 1964; Barthes, R., Systeme Noica, Rostireafilosofică românească, Univers; 1970; Corjan, I.C., Problema
de la Mode, Paris: Seuil, 1967; iconicităţii şi modelul triadic al semnului vizual, în Limbaje şi
Bastide, R., Elements de sociologie religieuse, Librairie Armând Colin, Paris, 1935; comunicare partea n ediţia a VI, 2001, - Suceava: Editura Universităţii,
Bateson, G., Vers une ecologie de l'espirit, voi. l, 2 Ed. Seuil, 1977; Bateson, G, 2003;
Jackson Don, D; D., Haley, J. Weakland, J., Toward a Theory of Corjan, I.C., Semiotica limbajului publicitar. Textul şi imaginea, Suceava: Editura
Schizophrenia, Behavioral Science, 1956; Bateson, G., La ceremonie du Universităţii Suceava, 2004; Cornu, G., Semiologie de l'image dans la
Naven, Ed. de Minuit, 1971; Baty, W., M., Business Communications: principles and publicite, - Lyon: Leş editions
methods, Kent Publishing D'organisation, 1990;
Company, Boston, 1972; Courtes, J., Du lisible au visible: initiation â k semiotique du texte et de l'image. Dance,
Bernheim, H., Hypnotisme, suggestion, psychotherapie, Doin, Paris, 1981; Bernheim, R, F., E.X., Human Communication theory: comparative essays, New York;
Gusturi şi maniere, Spiritul Europei, 3 [*Vol. *], Bucureşti, 2002; Berlo, D. K. Cambridge; Philadelphia[etc.]: Harper & Row, 1982; D'organisation, 1990;
TheProcess of Communication, N. Y., Biblia, Editura Institutul Biblic de Misiune Dâncu, V.S., Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Cluj-Napoca,
Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe române, Editura Dacia, 1999;
Bucureşti, 1968; Derida Jacques, Scriitura şi diferenţa. Univers, Bucureşti, 1998; Dicţionarul
Blaga, L., Trilogia culturii, în: Opere, Voi. 9.Editura Minerva, Bucureşti, 1985; Blaga, Explicativ al limbii Române, DEX, Editura Univers Enciclopedic,
L., Trilogia cunoaşterii, Voi. L, Editura Humanitas, bucureşti, 1993 Blaga, L., Bucureşti, 1998;
rn'fogwvo/on'/or, Vol.lO.Editura Minerva, Bucureşti, 1987; Blumer, H., Symbolic Dicţionar de Enciclopedie de filozofie şi ştiinţe umane, Editura AII, Bucureşti, 2004;
Interactionism: Perspective and Method, Prentice Hali, Dicţionar de filozofie şi logică, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999; Dinu M.,
EnglewoodCliffî, New York, 1969; Blumler, J. G., Communicating to Comunicarea: repere fundamentale, Editura Ştiinţifică, Bucuraşi, 1997; Dinu, M.,
voters: television in thefirst europeanparliamentary Fundamentele comunicării interpersonale, Editura AII, Bucureşti, 2004; Duck, S.,
elections, Sage Pubtications, London; Beverly Hills; New Delhi, 1983; Blaga, Relaţiile interpersonale, Editura Polirom, Iaşi, 2000; Eco, U., Tratat de semiotica
L., Opere, Trilogia cunoaşterii, Editura Minerva, Bucureşti, 1987; Bohr, N., Fizica generala, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
atomică şi cunoaşterea umană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969; Bougnoux, D., 1982;
Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Polirom, 2000; Buhler, K., Die Krise der Eco, U., Limitele interpretării, Editura Pontica, Constanţa, 1996;
Psychologie, Ullstein, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, Eco, U., O teorie a semioticii, Editura Meridiane, Bucureşti, 2003;
1978;

178 179
Robbins, A., Putere nemărginită ştiinţa dezvoltării personale, Amaltea, Bucureşti, lonescu-RuxăndoiuL., Conversaţia: structuri si strategii: sugestii pentru o pragmatica
2001; Rodman, R., An introduction to language, Hoit, Rinehart and a Românei vorbite, Editura AII, 1999;
Winston, New York, Irena Chiru: Comunicarea interpersonală, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003; Ivey, A.,
1983; Rohmer, R, Moles, A., L'image, communicationfonctiomelle, E., Abiblitatile consilierului: abordarea din perspectiva microconsilierii,
Tournai: Casterman, Editura Universităţii din Oradea, 2002; Jakobson, R, Brain and language:
1981; cerebral hemispheres and linguistic structure in
Royenţa-Frumuşani, D., Semiotica, societate, cultura, Institutul European, Iaşi, 1999; mutual light, Slavica Publishers, Slavica Publishers, New York, 1940;
Sapir, E., Le langage: introduction â l'etude de la parole, Payot, 1953; Jakobson, R, Selected writings: Phonological studies, Mouton & Co, New York,
Sapir,E.,Language, CultureandPersonality,Beţkeley, 1949; Saussure, F., de, Curs de 1972;
lingvistica generală, editura Polirom, Iaşi, 1998; Schopenhauer, A, Asupra Jakobson, R, Essais de linguistique generale, Paris: Minuit, 1963; Jakobson, R,
înţelepciunii în viaţă, Chişinău, Editura Enciclopedică Halle, M Fundamentals of Language, S.Gravenhage, Houton, 1956; Jakobson, R,
Gheorghe Asachi, 1994; Lingvistică şi poetică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966; Joly, M., Introducere în
Scott, B., Arta negocierilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996; Sebeok, T., A, Current analiza imaginii, Editura ATI., Bucureşti, 1998; Jung, C.G., Personalitate şi transfer,
trends in linguistics, Mouton, Paris, 1966-1968,4 voi; Sebeok, T., A, Semnele: o Editura Teora, 1997; Jung, C.G. Opere complete, vol.L, Arhetipurile şi inconştientul
introducere în semiotică, Humanitas, Bucureşti, 2002; Shannon, E. C, Weaver, W., colectiv, Editura Trei,
The Mathematical Theory of Communication, Urbana, 2003;
The University of Hlinois Press, 1949; Sigband, N., B., Communication for Kapferer, J.-N., Căile persuasiunii, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2002; Kelley, E., C.,
management and business, Glenview; Dallas; Educationfor what is real, Harper & Brothers Pubtishers, New York,
Oakland: Scott, Foresman, cop.1982; 1947,114 p. Kuhn, D., The skills of argument, Cambridge; New
Sillamy, N., Dicţionar de psihologie, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000;. Slanton, York; Port Chesterfetc.]:
N., Comunicarea, Ştiinţă & Tehnică, Bucureşti, 1995. Stoiciu, G. Orientări Cambridge University Press, 1991; Kunczik, M., Introducere în ştiinţa
operaţionale în comunicarea de masă, Editura Ştiinţifică, 1981; Strawson, P., F., publicisticii şi a comunicării, Presa Universitară
Limitele raţiunii: un eseu despre Critica raţiunii pure a lui Kant, Clujeană, Cluj-Napoca, 1998; Kunczik, M., Război salvat, comunicarea în
Editura Humanilas, 2004; Sulivan, J., Sulivan ou La parole liberatrice l timpul războaielor, InteiGraft, Reşiţa,
Henri Guillemin. Passez Ies passants, 2002;
[Paris]: Gallimard, 1977; Kunczik, M., PR - concepţii şi teorii, InterGraft, Reşiţa, 2003; Kuroda, S.-Y.,
Şoitu, L., Pedagogia comunicării, Institutul European, Iaşi, 2001; Şoitu, L., Yawelmaniphonology, Cambridge: MIT. Press, 1967; Kuroda, S., Some thoughts on
Comunicare şi acţiune, Institutul European, Bucureşti, 1997; Todprov, Tz., Noi şi thefoundations ofthe theory of language, in Linguistics
ceilalţi, Institutul European, 1999; Tucicov- Bogdan, A., Familia interetnică în and Philosophy, voi. 3,1979;
societatea civilă din România, Ex Libris, Larson, C, U., Persuasiunea: receptare şi responsabilitate, Polirom, Iaşi, 2003, Lassus,
Bucureşti, 1998; R de, Programarea neuro-lingvistică şi Arta comunicării, Editura Teora,
Vianu, E., Moraliştii francezi, Editura pentru Literatură, bucureşti, 1962; Vianu, T., Bucureşti, 2005; Level, D., AJr.; GALLE, W., P.Jr., Managerial
Arta prozatorilor romani, Editura Minerva, Bucureşti,1988; Vlahuţă, A., Cuvântul, în Communications, Homewood:
„Scrieri alese", Editura pentru literatură, Bucureşti, 1962, voi. BPMrwin, cop.1988; Leavitt, H. J. Some Effects of Certain
I; Vulcănescu, M., Dimensiunea românească a existenţei, Editura Univers, Communication Pattems on Group
Bucureşti, Performance, Journal of Abnormal Social Psychology, 1951, No. 46, p. 35-
1991; 50: Levinson, J. C., Cum să dobândeşti succes şi echilibru ca om de afaceri în
Wald, H. Introducere în teoria limbajului, Facultatea de Ziaristică, Bucureşti, 1978; secolul XXI,
Watzlawick, P., The language of change: elements of therapeutic Communication, Business Tech International Press, Bucureşti, 1998,267 Levinson, J., C.,
Seuil, Paris, 1980,190. Watzlawick, P., Janet, S., Don Jackson Une logique Guerrilla advertising: metode eficiente pentru creşterea profiturilor
de la Communication, Paris, Ed. investind în reclama, Business Tech International Press, Bucureşti, 1994
du Seuil, 1972 Levison, Gayle K; David MJabusch, Stephen W.Littiejohn, Elements of speech
Wilson, E., O., Sociobiologia, Editura Trei, Bucureşti, 2003; Wittgenstein L., Tractatus Communication: achieving campetency, Boston; Dallas;
logico-philosophicus, Humanilas, Bucureşti, 2001;. Wittgenstein L., Caietul albastru, Genevafetc.]:
Humanilas, Bucureşti, 2005; Wood- Lamont, S., Comunicam la nivel global: HoughtonMifflin, 1981; Levy-Leboyer, C. Psychologie et environnement,
Acţionam la nivel local, Gedo, Cluj- cap. IU: „Leş stress environnemen-
Napoca,2004; Yates, J. Advanced Managerial Comunication, Class Notes - taux", PUF, 1980;
Spring; Sloan School of Levi-Strauss, C, Antropologia structurala, Editura Politică, Bucureşti, 1978;
Management, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MĂ., Levi-Strauss, C.,Lapenceesauvage,Pans: Pion, 1962; Lewin, K, Une theorie du
1999; Zâne, L, Informaţie şi comunicare: aspecte psihologice şi sociale, champ dans Ies sciences sociales, Vrin, Paris, 1968; Locke, J., Eseu asupra
Dacia, intelectului omenesc, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961; Lohisse, J., Comunicarea: de
Cluj-Napoca, la transmiterea mecanica la interacţiune, Polirom, Iaşi,
2005; 2002; Lugrin, G.,&Pahud, S., a. Le rapport texte/image: ine relecture de
l'articleLe texte et
l'imageaeLaurenceBardin, in Corn Analysis, nr.20, Lausanne: FRP, 2001

184 181
Lugrin, G.,&Pahud, S., b. A quoipeut servir une image?. Leş sixfonctions d'etayage Mucchielli, A., Arta de a comunica: metode, forme şi psihologia situaţiilor de
du texte par l'image in Corn Analysis, nr.24, - Lausanne: ERP, 2001; Lugrin, comunicare, Editura Polirom, Bucureşti, 2005; Mucchielli, A., Arta de a
G.,&Pahud, S., L'hiperstructurepublicitaire. in Corn Analysis, nr.35, Lyons, J., influenţa: analiza tehnicilor de manipulare, Polirom,
Introduction to theoretical linguistics, Cambridge Univ. Press, 1968; Lyons, J., New Bucureşti, 2002;
horizons in linguistics, Harmondsworth, Penguin. 1970; Lyoterd, J.F., Fenomenologia, Mucchielli, A., Teoria proceselor de comunicare, Editura Polirom, Bucureşti, 2002;
Editura Humanilas, Bucureşti, 1997; Lyoterd, J.F., Condiţia postmodernă, raport Murphy, G. Personality: A Biosocial Approach to Origin and Structure, New York
asupra cunoaşterii, Idea Design, Cluj-Napoca, 2003; Harper and Row, 1987; Nemţeanu, C., Comunicare sau înstrăinare?: cum
Maiorescu, T.: Cugetări şi aforisme, Editura Albatros, 1986; Maiorescu, T.G., sa comunicam?, Gnosis, Bucureşti,
îmblânzirea filonului din om sau Ecosofia, Editura Lumina Lex, 1998;
Bucureşti, 2002; Marcu, FL, Noul dicţionar de neologisme, Editura Nemeteanu, C., Consideraţii despre consilierea psihologică, Gnosis, Bucureşti, 2004;
Academiei Române, Bucureşti, Newcomb, M. Th. An Approach to the Study of Communicative Acts, Psychological
1997; Marcus, S., Diplomatic Communication, RevueRoumaine de Review 71953;
IJRffâstkfie, 1981, nr. l, Newcomb T.M., et al., Manuel de psychologie sociale, PUF, 1970;
p. 25-35; Nierenberg, Jesse S. Getting Through toPeople, 1981;
Marcus S., Semne despre semne, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981; Noica Constantin, Rostirea filozofica românească, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;
Marcus, S. Paradigme Universale, Paralela 45, Bucureşti, 2005; Marmeliuc, A., Noica Constantin, Cuvânt împreuna despre rostirea româneasca, Editura Eminescu,
Semne, sensuri şi structuri în reclama Caron — Parfum sacre, in Bucureşti, 1987; Noica, C., Concepte deschise în istoria filozofiei la
Contextul mediatic şi publicitar. Analize semio-retorice. - Suceava: Ed. Descartes, Leibniz şi Kant, Editura
Muşatinii,2004; Humanilas, Bucureşti, 1995; Opre A., Inconştientul cognitiv: percepţie
Marrow, H. L History ofEducation in Antiquity, New York, 1956; Maslow, A., subliminală şi memorie implicită, aplicaţii în
Motivation andPersonality, New York, Harper & Row, 1970; Maslow,A.,H. psihoterapie şi publicitate, Cluj-Napoca, A.S.C.R [Asociaţia de Ştiinţe
TawardaPsycholagyofBeing,^. Y.,VanNostrandReinhold, 1968; Maslow, A., H., Cognitive din România], 2002;
Thefarther reaches ofhuman natwe, The Viking Press, New York, Peirce, Ch., S., Semnificaţie şi acţiune, Editura Humanilas, Bucureşti, 1990; Peirce, Ch.
1971; S., Writings of Charles S. Peirce: a chronological edition, Indiana
Mattelart, A., Istoria teoriilor comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2001; Mârşanu, R., University Press, Bloomington, 1982-1993, vol.3; Peninou, G., Intelligence
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Editura AII, Bucureşti, 2004; Medicina, B., de lapublicite, Paris: Laffont, 1972; Peteu, M.,: Sociologia comunicării, A.N.I.,
Cum să administrezi cu succes un S. R. L, Rentrop & Straton, Bucureşti, Bucureşti, 2000; Peters, F., E., Termenii filosofici greceşti, Editura Humanilas,,
2004; Mehrabian, A., Weiner, M. Decoding of inconsistent Bucureşti, 1993; Petraş, Feminitatea limbii române, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
communication, Journal of 2002; Piaget,!, Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei,
Personality, 1967; Editura
Metz, Ch., Au delâ de l'analogiel'image, in Communication, XV, Paris: Seuil, 1970; Didactică şi
Metz, Ch., Essais semiotiques, Paris: Klincksieck, 1977; Miclău, P., Semiotica Pedagogică, 1972;
lingvistica, Editura Facla, Timişoara, 1977; Miclea, M., Psihologia cognitivă, Gloria, Piaget, J., Psihologia inteligenţei, Editura Ştiinţifică Bucureşti, 1998; Piaget, J.,
Cluj-Napoca, 1994; Mills, C., W.„ Imaginaţia sociologică, Editura Potitică, Bucureşti, Psihologie şi pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972; Piaget, J.,
1975; Mircea, Corneliu, Inter-comunicare: eseu de antropologie psihologică, Structuralismul, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973; Platon, Republica, Editura
Editura Universites, Bucureşti, 1998, voi I-n Popescu-Neveanu,P.Dzc/z'onor^/işz7w/ogze,
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979; Moles, A., A., Sociodinamica Editura Albatros, 1978; Popper, K., R, Mitul contextului, Editura Trei, Bucuraşi,
culturii, Editară Ştiinţifică, 1974; Moles, A., A., Psihologia Kitsch-ului, Meridiane, 1998; Popper, K., R, Logica cercetării, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
Bucureşti, 1980; Moles, A, Vers une theprie ecologique de l'imagel in Thibault- 1981; Posner, R, A., Law and literature: a misunderstood relation, Harvard
Laulan A.M., Image et University
communication,-Paris: Ed. Universitaires, 1972; Moreau, A., Ca să trăieşti Press, Cambridge, Mass.; London, 1991; Prutianu, Ş.: Antrenamentul
mai bine în prezent, împacă-te cu trecutul, Editura Trei, abilităţilor de comunicare, Editura Polirom, Bucureşti,
Bucuroşi, 2006; Moreau, A., Viaţa mea, aici şi acum: întoarcere la 2005;
izvorul sufletului nostru: Gestalt- Rad Hie, Stilistică şi mass-media, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 1999; Ramirez, J.,
terapia, drumul vieţii: psihoterapie individuală şi de grup, Editura Trei, A., Metafora stupului: de la Gaudi la Le Corbusier, Meridiane, Bucureşti,
Bucureşti, 2005; 2003; Ramsey, L, Prospect for metaphysics: essay ofmetaphysical
Morin, E., Sociologie, Fayard, Paris, 1994; Morris, Ch., W., Fundamentele teoriei exploration, Greenwood
semnelor, Cluj-Napoca, Editura Fundaţiei Press, New York, 1969;
pentru Studii Europene. 2003; Morris, D., Collet, P., Marsh, P., Rădulescu, E., în Gramatica românească, Editura Minerva, 1980; Rădulescu Motru,
O'Shaughnessy, M., Gesture: Their origins and C., Enciclopedia română, Psihologia poporului român, Editura
Distribution, Jonatiian Cape, 1979; Mucchielli, A., Dicţionar al metodelor Paedia, Bucureşti, 1937;
calitative în ştiinţele umane şi sociale, Editura, Robbins, A., Descoperă forţa, din tine, Curtea Veche, Bucureşti, 2002,2 voi. Robbins,
Polirom, Bucureşti, 2002; A., Paşi uriaşi: schimbări mici cu efecte mari: 365 de idei pentru
autocontrol, Curtea Veche, Bucureşti, 1999;

182 183

S-ar putea să vă placă și