Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”

FACULTATEA DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ


SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT:TUDOR G.D.VASILE
VALENTIN
ANUL III ID

Ploieşti
- 2oo9-

Practica de specialitate am efectuat-o la Consiliul Judeţean Prahova,


în cadrul Direcţiei juridic contencios şi administraţie locală, la Serviciul relaţii
cu comisiile Consiliului judeţean şi evidenţă documente şi la Compartimentul
administraţie locală şi producţie editorială, tipografică şi de difuzare a
Monitorului Oficial al Consiliului Judeţean Prahova.
În cele ce urmează am să încerc să fac o scurtă prezentare a autorităţii
administraţiei publice judeţene mai sus amintite, a Compartimentelor din
aparatul de specialitate ale acesteia în care am desfăşurat activitatea de practică.
In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind adninistraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare judet se
constituie un consiliu judetean, ca autoritate a administraţiei publice locale,
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, oraseneşti si municipale,
în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean
este ales în condiţiile legii pentru alegerea autorităţior administratiei publice
locale.
Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului
judeţean si consilierii judeţeni. In asigurarea liberului exerciţiu al mandatului
lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile
legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică
exerciţiul autorităţii de stat.
Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale,
constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale,
oraseneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes
judeţean.
Consiliul judeţean Prahova este compus din 36 de consilieri judeţeni,
alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în condiţiile legii.
Consiliul judeţean ales în conformitate cu prevederile legii se
completează cu preşedintele consiliului judeţean, care are drept de vot ţi
conduce şedinţele acestuia.
Consiliul judeţean îndeplineste următoarele categorii principale de
atribuţii:
• - atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean;
• - atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
• atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
• atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
• atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
• alte atribuţii prevăzute de lege.

2
In exercitarea atribţtiilor prevăzute la lit. a, consiliul judeţean:
• alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepresedinţi;
• hotăraşte infiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice
şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor
autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;
• aprobă regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judetean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean;
• exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii
autonome, in conditiile legii;
• numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi
încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de muncă, în
condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes
judeţean.
In exercitarea atributiilor prevazute la lit. b, consiliul judetean:
• aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul
propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi
contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
• aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum si contractarea de datorie
publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în
conditiile legii;
• stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
• adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-
socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile
locale; dispune, aprobă şi urmareşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei
publice locale comunale şi oraseneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele
de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
• stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a
teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a
unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmareşte modul de realizare a
acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale,
oraseneşti sau municipale implicate;
• aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrarile de
investitii de interes judeţean, în limitele în condiţiile legii.
In exercitarea atribuţiilor prevazute la lit. c, consiliul judetean:

3
• hotaraste darea in administrare, concesionarea sau închirierea
bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor
publice de interes judeţean, în condiţiile legii;
• hotarăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate privată a judeţului, dupa caz, în condiţiile legii;
• atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes
judeţean.
In exercitarea atributiilor prevazute la. d, consiliul judetean:
• asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:
 educaţia;
 serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate
în nevoie socială;
 sănătatea;
 cultura;
 tineretul;
 sportul;
 ordinea publică;
 situaţiile de urgenţă;
 protecţia şi refacerea mediului;
 conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 evidenţa persoanelor;
 podurile şi drumurile publice;
 serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean,
precum şi alimentarea cu gaz metan;
 alte servicii publice stabilite prin lege;
• sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
• emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin
lege;
• acordă consultanţa în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.
In exercitarea atributiilor prevazute la lit. e, consiliul judetean:
• hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public judeţean;
• hotărăste, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
• hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţară ori din străinatate, precum şi aderarea la

4
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale,
în vederea promovarii unor interese comune.

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI JUDEŢEAN

Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului judeţean cuprinde proiecte de


hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale
conducătorilor unităţilor care se află sub autoritatea Consiliului judeţean,
declaraţii politice, întrebări, interpelări şi alte probleme care se supun dezbaterii
Consiliului judeţean. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă
transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau
prin alt mijloc de publicitate.
Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui, a
vicepreşedinţilor, a celorlalţi consilieri judeţeni, a secretarului judeţului, a
comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor, în condiţiile legii.
Proiectul ordinii de zi se supune aprobării Consiliului judeţean. Înainte
de transmiterea invitaţiilor de şedinţă şi anunţarea publică a proiectului ordinei
de zi, preşedintele Consiliului judeţean se consultă cu vicepreşedinţii, cu liderii
de grupuri de consilieri judeţeni şi cu preşedinţii comisiilor de specialitate cu
privire la ordinea de zi propusă şi materialele prevăzute de aceasta.
Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme
urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul
majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de
pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta
nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. 6.
În cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (4), nu
se acorda indemnizaţia cuvenită consilierilor judeţeni pentru şedinţa respectivă.
Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se
delibereze se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor numai dacă sunt însoţite de
expunerea de motive a iniţiatorului, de avizul comisiilor de specialitate cărora
le-au fost transmise în acest scop, de raportul compartimentelor de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi de avizul de legalitate
al secretarului judeţului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se
depune la secretarul judeţului înainte de întocmirea avizului de către comisia de
specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
Consilierii judeţeni sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului
judeţean şi să-şi înregistreze prezenţa în evidenţa păstrată prin grija secretarului
judeţului.
Consilierul judeţean care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să
aducă la cunoştinţă acest lucru preşedintelui Consiliului judeţean sau
secretarului judeţului.

5
Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea strictă în care
acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin
prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe
ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui
comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a
întocmit raportul. După efectuarea prezentărilor se trece la dezbateri
Consilierii judeţeni vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la
cuvânt. Preşedintele Consiliului judeţean are dreptul să limiteze durata luărilor
de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune
Consiliului judeţean să aprobe timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi
timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul judeţean este obligat ca în
cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
Preşedintele Consiliului judeţean va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă
din partea tuturor grupurilor de consilieri judeţeni. În cazul unor probleme
deosebite se va aloca un timp fiecărui grup de consilieri judeţeni, în funcţie de
mărimea acestuia.
Preşedintele Consiliului judeţean va permite oricând unui consilier
judeţean să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost
nominalizat de un alt vorbitor. El poate acorda cuvântul şi altor persoane decât
consilierii judeţeni, la dezbaterea proiectelor de hotărâre sau la punctul ,,
diverse” de la ordinea de zi. În cazul în care există opoziţia unuia sau mai
multor consilieri cu privire la acordarea cuvântului altor persoane decât
consilierii judeţeni, preşedintele Consiliului judeţean va supune la vot
posibilitatea de participare la dezbateri a persoanelor respective.
Preşedintele Consiliului judeţean sau preşedintele oricărui grup de
consilieri judeţeni poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în
discuţia Consiliului judeţean. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune
votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea
consilierilor judeţeni prezenţi.
Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii
judeţeni prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele
aflate în sală.
În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele
Consiliului judeţean poate întrerupe dezbaterile.
Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole,
consilierii judeţeni putând formula amendamente de fond sau de redactare.
Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor.
Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai
supune votului.

6
La solicitarea motivată a unuia sau a mai multor grupuri de consilieri
judeţeni, preşedintele Consiliului judeţean va supune votului suspendarea
lucrărilor şedinţei, pe durată limitată. Suspendarea şedinţei se poate aproba, de
regulă, pentru aceeaşi zi, şi nu mai mult de o oră.
Se menţine practica aprobării tacite a procesului verbal al şedinţei de
consiliu judeţean, în sensul că, dacă, la prima şedinţă după difuzarea acestuia
către comisiile de specialitate, consilierii nu formulează observaţii, se prezumă
că procesul verbal respectiv a fost aprobat. În situaţia în care consilierii contestă
conţinutul procesului verbal şi cer menţionarea exactă a opiniilor exprimate în
şedinţa anterioară, se poate modifica procesul verbal respectiv.

ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului


judeţean aparţine preşedintelui Consiliului judeţean, vicepreşedinţilor, comisiilor
de specialitate şi consilierilor judeţeni, precum şi cetăţenilor, în condiţiile
stabilite de Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive a
iniţiatorului şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică
legislativă. În acest scop secretarul judeţului şi personalul de specialitate din
aparatul Consiliului judeţean vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de
specialitate.
Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin
menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere
şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean, în numărul de
exemplare corespunzător numărului de membri ai fiecărei comisii, precum şi
compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al Consiliului
judeţean, în vederea întocmirii raportului.
Operaţiunile mai sus menţionate se realizează prin grija secretarului
judeţului.
Iniţiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate
renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.
După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a
Consiliului judeţean întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz,
respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea
proiectului, se pot formula amendamente.
Avizul se transmite secretarului judeţului, care va dispune măsurile
corespunzătoare difuzării lui, înainte de şedinţa Consiliului judeţean, către

7
preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean, şi ceilalţi consilieri
judeţeni.
Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul
comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul
de specialitate al Consiliului judeţean, se înscriu pe ordinea de zi a şedinţei
dacă au fost elaborate şi transmise secretarului judeţului înainte de stabilirea
proiectului ordinii de zi.
În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâri cu
aplicabilitate generală se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare .

PROCEDURA DE VOT

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul judeţean adoptă hotărâri,


cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau
prezentul regulament de organizare şi funcţionare cere o altă majoritate.
Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie
următoarele hotărâri ale consiliului judeţean:
- hotărârile privind bugetul judeţean;
- hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
- hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
- hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană,
regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
- hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor
şi amenajarea teritoriului;
- hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu
persoane juridice române sau străine.
Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din
numărul total al consilierilor judeţeni în funcţie.
Votul consilierilor judeţeni este individual şi poate fi deschis sau
secret.
Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel
nominal.
Se menţine practica exercitării votului deschis pentru alegerea,
numirea, desemnarea unor persoane, în cazurile în care există o singură

8
propunere pentru funcţia, calitatea respectivă şi consensul prezumat al
consilierilor pentru această modalitate de vot.
Consiliul judeţean hotărăşte, la propunerea preşedintelui Consiliului
judeţean, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau
prin prezentul regulament se stabileşte o anumită modalitate.
Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor:
preşedintele Consiliului judeţean explică obiectul votării şi sensul cuvintelor:
“pentru” şi “contra”. Secretarul judeţului va da citire numelui şi prenumelui
fiecărui consilier judeţean, în ordine alfabetică. Consilierul judeţean nominalizat
se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.
După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui
consilierilor care au lipsit la primul tur.
Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără
putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea votului consilierii judeţeni
vor înscrie un “X” în patrulaterul corespunzător propriilor opţiuni. În cazul în
care sunt necesare mai multe opţiuni, exprimarea votului se va face prin
înscrierea unui „X” într-un număr de patrulatere corespunzător.
Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor sunt
declarate nule acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea sau au
fost exprimate mai multe opţiuni decât sunt necesare.
Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele
Consiliului judeţean amână votarea până la întrunirea acestuia.
În procesul verbal al şedinţei se consemnează modul în care au votat
preşedintele şi consilierii judeţeni, secretarul judeţului fiind obligat să se
conformeze.
Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de Consiliul judeţean nu
pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Locală îndeplineşte


atribuţii în domeniul administraţiei locale, cu privire la relaţiile cu comisiile
Consiliului judeţean Prahova şi evidenţa documentelor, evidenţa patrimoniului,
coordonarea activităţii consiliilor locale şi producţie editorială, tipografică şi de
difuzare a Monitorului Oficial al Consiliului judeţean, activităţi juridice şi de
informare, relaţii publice şi secretariat ordine publică.
Atribuţiile Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Locală se
realizează conform organigramei, de un serviciu condus de către un şef de

9
serviciu şi cinci compartimente, a căror activitate este coordonată şi îndrumată
de către directorul executiv şi directorul executiv adjunct.
Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Locală are indicativul I,
iar serviciul şi compartimentele din structura sa au indicativele compuse din
indicativul direcţiei şi litera din prezentul regulament corespunzător fiecăruia,
după cum urmează:
A. – Compartimentul Reglementări Juridice şi Control Legalitate;
B. – Serviciul Relaţii cu Comisiile Consiliului Judeţean Prahova şi
Evidenţă Documente;
C. – Compartimentul Administraţie Locală şi Producţie Editorială,
Tipografică şi de Difuzare a Monitorului Oficial al Consiliului Judeţean
Prahova;
D. – Compartimentul Patrimoniu;
E. – Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi Secretariat Ordine
Publică;
F. – Compartimentul Contencios.
Atribuţiile serviciului şi compartimentului Direcţiei Juridic Contencios
şi Administraţie Locală în care am desfăşurat activitatea de practică sunt
următoarele:

I.B. Serviciul Relaţii cu Comisiile Consiliului Judeţean Prahova şi


Evidenţă Documente

Activitatea Serviciului este condusă, coordonată şi îndrumată de un şef


de serviciu, funţionar public de conducere şi mai are în structură încă 7 funcţii
publice de execuţie.
Principalele atribuţii ale acestuia sunt:
• asigură legătura conducerii executive a Consiliului judeţean cu
comisiile de specialitate, în activităţile specifice acestora (tematica şi conţinutul
analizelor, studiilor etc.);
• asigură preluarea de la comisiile de specialitate a informaţiilor
privind acţiunile întreprinse de acestea, precum şi prezentarea lor conducerii
Consiliului judeţean;
• asigură convocarea la şedinţe, conform graficului aprobat, a
Consiliului judeţean, precum şi a invitaţilor stabiliţi de conducere;
• ia măsurile prevăzute de lege pentru asigurarea publicităţii necesare
privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului judeţean şi hotărârile adoptate;
• pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului judeţean şi
acţionează ca acestea să fie însoţite de raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean precum şi de raportul
comisiei de specialitate;
• transmite sau pune la dispoziţia consilierilor judeţeni materialele
înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor;

10
• ţine evidenţa hotărârilor şi a dispoziţiilor şi păstrează registrele de
prezenţă a consilierilor la şedinţele Consiliului judeţean;
• asigură comunicarea, în termenele prevăzute de lege, a hotărârilor şi
dispoziţiilor;
• constituie şi păstrează dosarele speciale ale şedinţelor Consiliului
judeţean;
• întocmeşte, împreună cu alte compartimente, informări privind
aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite prin hotărâri şi dispoziţii;
• asigură primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei
Consiliului judeţean şi efectuează alte lucrări specifice de evidenţă a
documentelor;
• păstrează arhiva Consiliului judeţean; preia periodic de la
compartimentele aparatului de specialitate documentele ce trebuie păstrate în
arhivă, efectuează operaţiunea de selecţionare, pe baza inventarelor întocmite de
fiecare compartiment în parte şi a termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul
documentelor de arhivă;
• elaborează, împreună cu celelalte compartimente, nomenclatorul
documentelor de arhivă, pe care îl supune aprobării;
• ţine evidenţa sigiliilor Consiliului judeţean, a ştampilelor
Consiliului judeţean, ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor acestuia şi asigură
păstrarea şi folosirea acestora în condiţiile legii.

I.C. Compartimentul Administraţie Locală şi Producţie Editorială,


Tipografică şi de Difuzare a Monitorului Oficial al Consiliului Judeţean
Prahova
Principalele atribuţii ale compartimentului sunt:
• efectuează analize, studii şi sinteze, cu privire la funcţionarea şi
exercitarea atribuţiilor de către consiliile locale şi primari;
• îndrumă activitatea de secretariat, circulaţia documentelor,
soluţionarea operativă a corespondenţei şi luarea măsurilor legale de conservare
şi selecţionare a fondului arhivistic la nivelul consiliilor locale;
• îndrumă serviciile publice ale consiliilor locale în vederea eliberării
certificatelor şi adeverinţelor în condiţii de legalitate;
• îndrumă, urmăreşte şi controlează activitatea de autoritate tutelară în
comune şi oraşe;
• acordă sprijin şi consultanţă tehnică pentru autorităţile
administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;
• realizează, împreună cu serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor interesate, îndrumarea necesară pentru completarea corectă şi la
termenele prevăzute de lege, a registrului agricol şi a datelor centralizate din
acesta;
• asigură centralizarea necesarului certificatelor de producător,
tipărirea şi distribuirea acestora către consiliile locale;

11
• îndrumă, urmăreşte şi controlează activitatea de eliberare a
certificatelor de producător;
• organizează analize şi instructaje cu funcţionarii publici din cadrul
aparatului propriu al primarului, în probleme specifice activităţii pe care o
desfăşoară;
• rezolvă, în termenul stabilit de lege, petiţiile şi alte cereri repartizate
compartimentului spre cercetare şi soluţionare;
• împreună cu Serviciul relaţii cu comisiile Consiliului judeţean
Prahova şi evidenţă documente, asigură buna organizare şi desfăşurare a
şedinţelor Consiliului judeţean şi a Comisiei consultative;
• asigură activitatea de producţie editorială, tipografică şi de difuzare
a actelor şi documentelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei
publice locale, preşedintele Consiliului judeţean, prefect şi serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.
În perioada de practică am participat la pregătirea unei şedinţe
ordinare a Consiliului judeţean Prahova, unde funcţionarii din cadrul Direcţiei
juridic contencios şi administraţie locală m-au ajutat să înţeleg paşii principali în
organizarea şi desfăşurarea acesteia, eu căutând să mă implic în rezolvarea
operaţiunilor administrative necesare acestei activităţi( intocmirea proiectului
ordinei de zi, convocarea consilierilor judeţeni şi a invitaţilor stabiliţi de
conducere, multiplicarea materialelor care urmau a fi supuse dezbaterii,
difuzarea materialelor consilierilor judeţeni, etc.).
Am urmărit modul de iniţiere a unui proiect de hotărâre ce urma să fie
supus aprobării Consiliului judeţean, care se referea la asocierea judeţului
Prahova cu unele localităţi în vederea realizării unui obiectiv de investiţii de
interes public. Am observat preocuparea funcţionarilor publici de a respecta
prevederile legale care reglementează domeniul respectiv, precum şi
metodologia de intocmire a unui act normativ.
Mai jos am să exemplific cu proiectul de hotârâre respectiv, expunerea
de motive a iniţiatorului, respectiv a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova
şi raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Prahova.
După desfăşurarea şedinţei am fost ajutat să înţeleg metodologia
înregistrării, multiplicării şi difuzării hotărârilor adoptate în această şedinţă
persoanelor şi instituţiilor interesate.

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT

HOTĂRÂRE

12
privind asocierea Judeţului Prahova cu localitătile Baba Ana, Boldeşti Grădiştea, Colceag,
Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului şi Sălciile în vederea realizării investiţiei:
”Dezvoltarea distribuţiei de gaze naturale în zona de sud - est a judeţului Prahova“.

Având în vedere:
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr.
6019/11.05.2009 al Direcţiei Integrare Europeană, al Direcţiei Economico Financiare şi al Direcţiei Lucrări şi
Servicii Publice prin care se propune asocierea Judeţului Prahova cu localităţile Baba Ana, Boldeşti Grădiştea,
Colceag, Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului şi Sălciile pentru realizarea investiţiei: „ Dezvoltarea distribuţiei de
gaze naturale în zona de sud- est a judeţului Prahova „
Prevederile art. 35 alin.( 1 ) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţie;
Prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru
aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. ( 6 ) lit.a şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Prahova cu localităţile Baba Ana, Boldeşti Grădiştea, Colceag,
Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului şi Sălciile pentru realizarea investiţiei: Dezvoltarea distribuţiei de gaze
naturale în zona de sud-est a judeţului Prahova.
Art.2 Judeţul Prahova va aloca prin bugetul propriu, începând cu anul 2009, fondurile necesare
documentaţiei tehnico-economice.
Art.3 Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru semnarea contractului de
asociere.
Art.4 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Locală va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.

PREŞEDINTE

Contrasemnează:
Secretar,

Ploieşti,_____________
Nr._________________

13
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţile Baba Ana, Boldeşti
Grădiştea, Colceag, Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului şi Sălciile pentru realizarea investiţiei:
„ Dezvoltarea distribuţiei de gaze naturale în zona de sud - est a judeţului Prahova”.

În vederea ridicării potenţialului economic al zonei de sud-est a judeţului Prahova, este


necesar a se promova măsuri corespunzătoare pentru atragerea de noi investitori în vederea
fructificării importantului potenţial natural şi uman din zonă.
La întâlnirile administraţiilor locale din zonă cu numeroşi agenţi economici, interesaţi
să desfăşoare activităţi productive s-a solicitat cu precădere alimentarea cu gaze pentru
organizarea şi înfiinţarea unor societăţi comerciale performante.
În temeiul prevederilor art.91, alin(6), lit.a din legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
hotărăşte în condiţiile legii asocierea cu persoanele juridice române sau străine, cu organizaţii
neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
proiecte de interes judeţean.
În contextul celor prezentate mai sus este oportună realizarea unui proiect de interes
judeţean în domeniul distribuţiei de gaze naturale în zona de sud-est a judeţului Prahova.
Ca atare propun asocierea judeţului Prahova cu localităţile Baba Ana, Boldeşti Grădiştea,
Colceag, Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului şi Sălciile în vederea realizării investiţiei
„Dezvoltarea distribuţiei de gaze naturale în zona de sud - est a judeţului Prahova” şi supun
spre aprobare acest proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE

14
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ DIRECŢIA LUCRĂRI ŞI


ŞI SERVICII PUBLICE

DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţile Baba Ana,
Boldeşti Grădiştea, Colceag, Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului şi Sălciile pentru realizarea
investiţiei:
„ Dezvoltarea distribuţiei de gaze naturale în zona de sud - est a judeţului Prahova”.

În urma analizei efectuate cu primarii din zona de sud-est a judeţului Prahova


respectiv localităţile Baba Ana, Boldeşti Grădiştea, Colceag, Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului
şi Sălciile a rezultat necesitatea acestora pentru asocierea în vederea realizării investiţiei:
„Dezvoltarea distribuţiei de gaze naturale în zona de sud - est a judeţului Prahova”.
Realizarea investiţiei presupune efectuarea unui studiu de fezabilitate urmând ca
asigurarea sursei de alimentare cu gaze din staţia de predare gaze naturale Ciorani să fie
realizată pe un traseu de conductă de medie presiune.
Cu prilejul analizelor făcute la primăriile din zonă cu privire la dezbaterea
posibilităţilor de accesare a fondurilor FEADR a rezultat necesitatea asigurării cu gaze
naturale a numeroaselor obiective propuse de agenţii economici care au depus proiecte cu
finanţare nerambursabilă.
Populaţia ce urmeză a beneficia de alimentarea cu gaze a zonei este de aproximativ
55.000 locuitori, ceea ce reprezintă un număr de 13 800 gospodării şi circa 800 agenţi
economici, instituţii publice şi obiective social culturale.
Sistemul poate fi interconectat cu sistemele adiacente.
În temeiul prevederilor articolului 91, alin (6), lit. a şi art. 97 din legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
judeţul Prahova poate adopta o hotărâre privind asocierea cu localităţile Baba Ana, Boldeşti
Grădiştea, Colceag, Drăgăneşti, Fulga, Gura Vadului şi Sălciile , pentru realizarea investiţiei
mai sus amintite.
În raport de cele prezentate propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ DIRECŢIA LUCRĂRI SERVICII PUBLICE


DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA ECONOMICO FINANCIARĂ

15
DIRECTOR EXECUTIV

Am participat la activitatea de predare-primire a documentelor create


de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Prahova la arhiva generală.
Documentele predate erau constituite în dosare legate, numerotate şi
inventariate, conform prevederilor legale în vigoare. La sfârşitul operaţiunii de
predare-primire, între reprezentanţii compartimentelor şi funcţionarul
responsabil cu probleme de arhivă, au fost întocmite procese verbale.
Exemplific acest segment de activitate prin modelele de inventar şi
proces verbal de mai jos:

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS
ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
Compartimentul________________

INVENTARUL PE ANII _________


pentru documentele care se păstrează ______

Nr. Indicativul Conţinutul pe scurt Datele Numărul Observaţii


crt. dosarului al dosarului extreme filelor
după
nomenclator

Prezentul inventar format din------file conţine--------dosare.


Astăzi-----------------------, s-au preluat-------dosare

Am predat, Am primit,

16
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS
ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
SERVICIUL RELAŢII CU COMISIILE
CONSILIULUI JUDEŢEAN ŞI EVIDENŢĂ
DOCUMENTE

PROCES-VERBAL
de predare-primire a documentelor

Astăzi,_______________,subsemnaţii___________,reprezentantul_____
______şi_____________responsabil cu probleme de arhivă în cadrul Consiliului
Judeţean Prahova, am procedat primul la predarea şi cel de-al doilea la preluarea
documentelor create în perioada anilor_________de către_________, în cantitate
de_______ dosare.
Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarelor anexate,
cuprinzând______ pagini tehnoredactate, conform dispoziţiilor legale.

AM PREDAT, AM PRIMIT,

De asemenea am participat la activitatea de rezolvare a unor cereri


formulate către Consiliul Judeţean Prahova de persoane fizice şi juridice şi
repartizate spre soluţionare compartimentelor în cadrul cărora am efectuat
practica de specialitate. Acestea se refereau la clarificarea situaţiei juridice a
unor imobile, eliberarea unor copii ale unor documente aflate în arhiva
Consiliului Judeţean Prahova, eliberarea de adeverinţe care să ateste vechimea
în muncă, etc.

17

S-ar putea să vă placă și