Sunteți pe pagina 1din 183

1

Anexă la ordinul ministrului educaţiei


nr. ............................../....................2021

Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal
şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru
examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR,
DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE ABSOLVENŢILOR
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL PEDAGOGIC,
POSTLICEAL ŞI SUPERIOR,
PROBELE DE CONCURS
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI
DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
PRECUM ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL
NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
2021

CULTURĂ GENERALĂ
2

Postul: Educator - Puericultor

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri
Învăţământ preuniversitar
de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa-proba de concurs /
Programa-disciplina pentru
Nivelul de studii Învăţă- Învăţă-
Nr. examenul naţional de
Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL mânt post- mânt
crt. definitivare în învăţământ
Specializarea liceal liceal
1. Educator - puericultor x x Educator - puericultor
2. Educatoare * x x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei
3. Educatoare – Învăţător * x x naţionale nr. 5453 / 2013)
Învăţământ Educator - 4. Învăţător – Educatoare * x x /
PEDAGOGIC
antepreşcolar Puericultor Educator – puericultor
5. Educator – Învăţător * x (programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
6. Învăţător – Educator * x ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

* În condiţiile în care pe parcursul studiilor candidaţii au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
cu terți.
3
Postul: Educatoare/Institutor pentru învăţământul preşcolar/Profesor pentru învăţământul preşcolar

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri
Învăţământ preuniversitar Programa-proba de concurs /
de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
Programa-disciplina pentru
Nivelul de studii Învăţământ Învăţă- Învăţă-
Nr. examenul naţional de
Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL universitar de mânt post- mânt
crt. definitivare în învăţământ
Specializarea scurtă durată liceal liceal
1. Institutori* x
2. Institutori - învăţământ preşcolar x
3. Institutori* - învăţământ primar x
4. Institutori* - O limbă străină x
LIMBA ȘI LITERATURA
5. Institutori* (învăţământ primar) -O limbă străină x
ROMÂNĂ, PEDAGOGIA
6. Institutori* - Muzică x PREȘCOLARĂ ȘI METODICA
7. Institutori* - Educaţie fizică x DESFĂȘURĂRII
8. Institutori* - Desen x ACTIVITĂȚILOR
9. Institutori* - Ecologie x INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 10. Institutori* - Arte plastice x GRĂDINIȚA DE COPII
11. Institutori* - Religie ortodoxă x (programa pentru concurs aprobată prin
Educatoare/ 12. Institutori* - Religie romano-catolică x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Institutor pentru 13. Institutori* - Religie reformată x nr. 5975 / 2020)
învăţământul 14. Institutori*- Cultură fizică - euritmie x
Învăţământ
preşcolar/ Institutori - învăţământ preşcolar şi primar
preşcolar 15. x /
Profesor pentru 16. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
învăţământul
preşcolar
17. Institutori* - Limba rromani x LIMBA ROMÂNĂ ȘI
18. Institutori *- Educator de psihopedagogie specială x LITERATURA PENTRU COPII
19. Educator şi psihopedagogie specială* x ȘI METODICA
20. Institutori - învăţământ preşcolar x ACTIVITĂȚILOR
21. Institutori* - învăţământ primar x INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN
PEDAGOGIE GRĂDINIȚA DE COPII
22. Institutori - învăţământ preşcolar şi primar x
(programa pentru examenul naţional de
23. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x
definitivare în învăţământ aprobată prin
24. Educatoare x x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
25. Educatoare - Învăţător x x nr. 5976 / 2020)
PEDAGOGIC** 26. Învăţător - Educatoare x x
27. Educator - Învăţător x
28. Învăţător - Educator x

* Este necesar un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul preşcolar.
**Absolvenţi ai liceelor pedagogice cu durata de 5 ani, fără menţionarea specializării pe diploma de absolvire, care au studiat, conform foii matricole/anexei la diploma de absolvire, discipline specifice nivelului
preşcolar.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Specializarea „Învăţător - Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”;
(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(3) Programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare.

Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar, având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai
sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific pentru învăţământul preşcolar, după caz, care au finalizat cu
diplomă de licenţă şi studii universitare lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar, având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai
sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific pentru învăţământul preşcolar, după caz, care au finalizat cu
diplomă şi studii universitare de scurtă durată se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific pentru învăţământul preşcolar, după caz, se încadrează în
funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior şi ai unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul preşcolar se încadrează în funcţia de institutor pentru învăţământul
preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus se încadrează în funcţia de
educatoare.
4

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa-proba de concurs /
Domeniul pentru Studii universitare de licenţă / Programa-disciplina pentru examenul
Nr. Nivelul de studii
Nivel Postul Domeniul fundamental studiile Conversie după ciclul I de studii naţional de definitivare în învăţământ
crt. Specializarea
universitare de licenţă universitare
Limba și literatura română, pedagogia
preșcolară și metodica desfășurării
activităților instructiv-educative în grădinița
de copii
Educatoare/Institutor (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
pentru învăţământul ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
preşcolar/Profesor POLITICE / ŞTIINŢE 29. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x /
preşcolar EDUCAŢIEI
pentru învăţământul SOCIALE Limba română și literatura pentru copii și
preşcolar metodica activităților instructiv-educative în
grădinița de copii
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă/programelor de conversie profesională cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa-proba de concurs /
Domeniul pentru Nivelul de studii Programa-disciplina pentru examenul naţional
Nr. Superioare-lungă durată /
Nivel Postul Domeniul fundamental studiile de definitivare în învăţământ
crt. Postuniversitar / Conversie
universitare de licenţă Specializarea
Limba și literatura română, pedagogia
preșcolară și metodica desfășurării
activităților instructiv-educative în grădinița
de copii
Educatoare/Institutor (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
pentru învăţământul ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
preşcolar/Profesor POLITICE / ŞTIINŢE 30. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar* x
preşcolar EDUCAŢIEI /
pentru învăţământul SOCIALE Limba română și literatura pentru copii și
preşcolar
metodica activităților instructiv-educative în
grădinița de copii
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
*Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
finalizate cu diplomă de conversie de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare.
5

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/institutor pentru învăţământul preşcolar/profesor pentru învăţământul preşcolar din unităţi de învăţământ sau la grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba
scrisă din programele specifice pentru concurs, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975/2020:
• Limba și literatura bulgară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba bulgară maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura cehă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba cehă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura croată maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba croată maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba germană maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura italiană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba italiană maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba maghiară maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura polonă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba polonă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura rromani maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba rromani maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura sârbă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba sârbă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura slovacă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba slovacă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura turcă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba turcă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura ucraineană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, pedagogie preșcolară, metodica predării activităților în limba ucraineană maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preşcolar

Programele de examen pentru învăţământul preşcolar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976/2020, sunt:
• Limba și literatura bulgară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba bulgară maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura cehă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba cehă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura croată maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba croată maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba germană maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura italiană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba italiană maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba maghiară maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura polonă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba polonă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura rromani maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba rromani maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura sârbă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba sârbă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura slovacă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba slovacă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura turcă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba turcă maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
• Limba și literatura ucraineană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba ucraineană maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar
6
Postul: Învăţător/Institutor pentru învăţământul primar/Profesor pentru învăţământul primar
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare
Învăţământ preuniversitar
a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa-proba de concurs /
Învăţământ Învăţământ Învăţă- Programa-disciplina pentru
Nivelul de studii Învăţă-
universitar universitar mânt examenul naţional de
Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr. mânt
Nivel de lungă de scurtă post- definitivare în învăţământ
crt. Specializarea liceal
durată durată liceal
Pedagogie – învăţători (studii efectuate în R. Moldova şi echivalate/recunoscute
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1. x
în Romania)
2. Intitutori x
3. Institutori - învăţământ primar x
4. Institutori - O limbă străină x Limba și literatura română și
5. Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x matematică, elemente de
pedagogie școlară, metodica
6. Institutori - Muzică x
predării limbii și literaturii
7. Institutori - Educaţie fizică x române / comunicării în limba
8. Institutori - Desen x română și metodica predării
9. Institutori - Ecologie x matematicii / matematicii și
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 10. Institutori - Arte plastice x explorării mediului în
11. Institutori - Religie ortodoxă x învățământul primar
12. Institutori - Religie romano-catolică x (învățământ primar în limba
Învăţător/ 13. Institutori - Religie reformată x română)
Învăţământ Institutor pentru 14. Institutori - Cultură fizică - euritmie x (programa pentru concurs aprobată prin
primar/ învăţământul 15. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Învăţământ primar/ 16. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x nr. 5975 / 2020)
special Profesor pentru 17. Institutori - Limba rromani x /
primar * învăţământul 18. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x Limba și literatura română și
primar matematică, metodica predării
19. Educator şi psihopedagogie specială (promoţia 2003) x
limbii și literaturii romane /
20. Institutori - învăţământ primar x
comunicării în limba română și
PEDAGOGIE 21. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x metodica predării matematicii /
22. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x matematicii și explorării
23. Învăţător x x mediului în învățământul
24. Educatoare - Învăţător x x primar (învățământ primar în
25. Învăţător - Educatoare x x limba română)
26. Cântăreţi bisericeşti - Învăţători x x (programa pentru examenul naţional de
27. Învăţători - Cântăreţi bisericeşti x x definitivare în învăţământ aprobată prin
PEDAGOGIC** ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
28. Cantori - Învăţător x x nr. 5976 / 2020)
29. Învăţător - maistru x x
30. Învăţătoare - maistră x x
31. Educator - Învăţător x
32. Învăţător - Educator x
* Învăţământ special primar în care se aplică curriculumul şcolii de masă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
**Absolvenţi ai liceelor pedagogice cu durata de 5 ani, fără menţionarea specializării pe diploma de absolvire, care au studiat, conform foii matricole/ anexei la diploma de absolvire, discipline specifice nivelului primar.

Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având
înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus, încadraţi în învăţământul primar, care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor
pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având
înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus, care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul primar
Absolvenţii cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior şi ai unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul primar se încadrează în funcţia de institutor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus se încadrează în funcţia de învăţător.

Specializările absolvenţilor colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua
specializare: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba maghaiară, limba rromani, muzică, desen, arte plastice sau educaţie fizică se asimilează următoarelor specializări: „Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O limbă străină”;
„Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzică”; ”Institutori-Desen”; „Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educaţie fizică”, iar aceşti absolvenţi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi institutorii cu a doua specializare.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Specializarea „Învăţător-Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”;
(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(3) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară
uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare.
7
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie
Învăţământ preuniversitar şi de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare
în învăţământ Programa-proba de concurs /
Domeniul pentru Nivelul de studii Programa-disciplina pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Domeniul Nr. Studii universitare de licenţă / Conversie
Nivel Postul studiile
fundamental crt. după ciclul I de studii universitare
universitare de licenţă Specializarea
Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară,
Învăţător/ metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba română și
Institutor metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în
Învăţământ pentru ŞTIINŢE învățământul primar (învățământ primar în limba română)
primar/ învăţământul SOCIALE ŞI (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
ŞTIINŢE ALE Pedagogia învăţământului primar şi /
Învăţământ primar/ POLITICE / 33. x
EDUCAŢIEI preşcolar Limba și literatura română și matematică, metodica predării limbii și literaturii
special Profesor ŞTIINŢE
primar * pentru SOCIALE române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii /
învăţământul matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar
primar în limba română)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă/programelor de conversie profesională cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar.
* Învăţământ special primar în care se aplică curriculumul şcolii de masă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare ori în cele în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie
Învăţământ preuniversitar şi de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare
în învăţământ Programa-proba de concurs /
Domeniul pentru Nivelul de studii Programa-disciplina pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Domeniul Superioare-lungă durată /
Nivel Postul studiile Nr. crt.
fundamental Postuniversitar / Conversie
universitare de licenţă Specializarea
Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară,
Învăţător/ metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba română și
Institutor metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în
Învăţământ pentru ŞTIINŢE învățământul primar (învățământ primar în limba română)
primar/ învăţământul SOCIALE ŞI (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
ŞTIINŢE ALE Pedagogia învăţământului /
Învăţământ primar/ POLITICE / 34. x
EDUCAŢIEI primar şi preşcolar** Limba și literatura română și matematică, metodica predării limbii și literaturii
special Profesor ŞTIINŢE
primar * pentru SOCIALE române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii /
învăţământul matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar
primar în limba română)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
* Învăţământ special primar în care se aplică curriculumul şcolii de masă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare ori în cele în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
** Programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
finalizate cu diplomă de conversie de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare.
8
Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţător/institutor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul primar din unităţi de învăţământ sau la grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă din
programele specifice pentru concurs, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975/2020:
• Limba și literatura bulgară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii bulgare materne / comunicării în limba bulgară maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura cehă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii cehe materne / comunicării în limba cehă maternă, metodica predării limbii și literaturii române/
comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura croată maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii croate materne / comunicării în limba croată maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii germane materne / comunicării în limba germană maternă, metodica predării limbii și
literaturii române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura italiană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii italiene materne / comunicării în limba italiană maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii maghiare materne / comunicării în limba maghiară maternă, metodica predării limbii și
literaturii române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura polonă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii polone materne / comunicării în limba polonă maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura rromani maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii rromani materne /comunicării în limba rromani maternă, metodica predării limbii și
literaturii române /comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura sârbă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii sârbe materne / comunicării în limba sârbă maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura slovacă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii slovace materne / comunicării în limba slovacă maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura turcă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii turce materne / comunicării în limba turcă maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura ucraineană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii ucrainene materne / comunicării în limba ucraineană maternă, metodica predării limbii și
literaturii române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar

Programele de examen pentru învăţământul preşcolar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976/2020, sunt:
• Limba și literatura bulgară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii bulgare materne / comunicării în limba bulgară maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba
română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura cehă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii cehe materne / comunicării în limba cehă maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba română
și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura croată maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii croate materne / comunicării în limba croată maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba
română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura germană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii germane materne / comunicării în limba germană maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în
limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura italiană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii italiane materne / comunicării în limba italiană maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba
română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura maghiară maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii maghiare materne / comunicării în limba maghiară maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în
limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura polonă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii polone materne/ comunicării în limba polonă maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba
română și metodica predării matematicii/ matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura rromani maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii rromani materne / comunicării în limba rromani maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în
limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura sârbă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii sârbe materne / comunicării în limba sârbă maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba
română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura slovacă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii slovace materne / comunicării în limba slovacă maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba
română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura turcă maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii turce materne / comunicării în limba turcă maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba română
și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
• Limba și literatura ucraineană maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii ucrainene materne / comunicării în limba ucraineană maternă, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării
în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar
9
Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE (**)
Disciplinele: Limba şi literatura română; Limbi clasice; Limbi străine/materne; Literatura universală; Comunicare profesională
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa-proba de
Învăţământ preuniversitar
concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ concurs /
Programa-disciplina
Post/Catedră Nivelul de studii Superioare-
Nr. Superioare- pentru examenul
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL lungă durată /
Nivel crt. scurtă durată naţional de definitivare
de încadrare) Specializarea Postuniversitar
în învăţământ
1. Limba şi literatura română x
2. Limba şi literatura română*** x
3. Limba română x
4. Literatura universală şi comparată x
5. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x
6. Limba şi literatura străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
7. Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x
8. Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
9. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
10. Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată x
11. Filologie x
12. Filologie clasică x
13. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
14. Filologie clasică – Limba şi literatura română x
15. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
16. Filologie clasică – Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă
LITERATURA
17. x
ROMÂNĂ
18. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x
19. Limba română – Limba străină/maternă x
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Învăţământ 20. Limba şi literatura română - Balcanologie x ministrului educaţiei şi
21. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal /
Limba şi literatura 22. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x
Învăţământ FILOLOGIE /
română 23. Limba şi literatura română - Etnologie x
LIMBA ŞI
profesional/ 24. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x
Învăţământ LITERATURA
25. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x ROMÂNĂ
gimnazial 26. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x programa pentru examenul
27. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x naţional de definitivare în
28. Limba străină/maternă - Limba română x învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
29. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
cercetării nr. 5976 / 2020)
30. Limba maghiară - Limba şi literatura română x
31. Limba şi literatura română - Limba latină x
32. Limba şi literatura română - Bibliologie x
33. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x
34. Limba şi literatura română - Bibliologie şi biblioteconomie x
35. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
36. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x
37. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x
38. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x
39. Limba şi literatura română - Istorie x
40. Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme controversate*** x
41. Filosofie - Limba şi literatura română x
FILOSOFIE
42. Pedagogie – Limba şi literatura română x
ISTORIE 43. Istorie – Limba şi literatura română x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 44. Pedagogie – Limba şi literatura română x
10

45. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x


46. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x
47. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
48. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
49. Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x
50. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
Limba şi literatura 51. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x
TEOLOGIE
română 52. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
53. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x
54. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
55. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
56. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
57. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x
58. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x
59. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
60. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
61. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
62. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
63. Limba engleză - Limba română x
1. Limba şi literatura română 64. Limba română – Limba engleză x
FILOLOGIE 65. Limba şi literatura engleză - Limba română x
2. Limba şi literatura LIMBA ŞI
română - Limba engleză (*) 66. Limba română - Limba şi literatura engleză x
LITERATURA
67. Limba engleză - Limba şi literatura română x ROMÂNĂ
68. Limba şi literatura română - Limba engleză x (programa pentru concurs
69. Limba şi literatura română – Studii americane x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
Învăţământ 70. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal/ 71. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x /
Învăţământ
72. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI
profesional/ LITERATURA
Învăţământ 73. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
ROMÂNĂ
gimnazial 74. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x (programa pentru
1. Limba şi literatura română 75. Limba franceză - Limba română x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
FILOLOGIE 76. Limba română – Limba franceză x
aprobată prin ordinul
2. Limba şi literatura 77. Limba şi literatura franceză - Limba română x ministrului educaţiei şi
română - Limba franceză (*) 78. Limba română - Limba şi literatura franceză x cercetării nr. 5976 / 2020)
79. Limba franceză - Limba şi literatura română x
80. Limba şi literatura română - Limba franceză x
81. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x
TEOLOGIE 82. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x
83. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
84. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
85. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1. Limba şi literatura română 86. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
87. Limba germană - Limba română x
2. Limba şi literatura română - Limba
FILOLOGIE 88. Limba română – Limba germană x
germană (*)
89. Limba şi literatura germană - Limba română x
90. Limba română - Limba şi literatura germană x
91. Limba germană - Limba şi literatura română x
92. Limba şi literatura română - Limba germană x
93. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
1. Limba şi literatura română- Limba 94. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
maghiară-maternă (*) 95. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
FILOLOGIE
2. Limba şi literatura română 96. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x
11
97. Limba şi literatura română x
98. Limba română x
99. Literatura universală şi comparată x
100. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x
101. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x
102. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
103. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x
104. Limba română - Limba străină/maternă x
105. Limba străină/maternă - Limba română x
FILOLOGIE 106. Limba şi literatura română - Istorie x
Limba şi literatura română 107. Biblioteconomie x x
108. Bibliologie x
109. Bibliologie şi biblioteconomie x
110. Bibliologie şi știința informării x
111. Bibliologie şi știința informării*** x
112. Biblioteconomie şi știința informării*** x LIMBA ŞI
113. Bibliologie şi muzeologie x x LITERATURA
Învăţământ 114. Știința informării şi comunicării x ROMÂNĂ
115. Știința informării*** x (programa pentru concurs
profesional/ aprobată prin ordinul
Învăţământ FILOSOFIE 116. Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi
gimnazial cercetării nr. 5975 /
117. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x 2020)
118. Limba română - Limba şi literatura engleză x /
119. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
1. Limba şi literatura română LITERATURA
120. Limba şi literatura engleză - Limba română x ROMÂNĂ
FILOLOGIE
2. Limba şi literatura 121. Limba română - Limba engleză x (programa pentru
română - Limba engleză (*) examenul naţional de
122. Limba engleză - Limba română x definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul
123. Limba engleză - Limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi
124. Limba şi literatura română - Limba engleză x cercetării nr. 5976 /
2020)
125. Limba română - Limba şi literatura franceză x
126. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1. Limba şi literatura română 127. Limba şi literatura franceză - Limba română x
FILOLOGIE 128. Limba română - Limba franceză x
2. Limba şi literatura
română - Limba franceză (*) 129. Limba franceză - Limba română x
130. Limba franceză - Limba şi literatura română x
131. Limba şi literatura română - Limba franceză x
132. Limba română - Limba şi literatura germană x
133. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1. Limba şi literatura română
134. Limba şi literatura germană - Limba română x
profesional/
FILOLOGIE 135. Limba română - Limba germană x
Învăţământ 2. Limba şi literatura română -
136. Limba germană - Limba română x
gimnazial Limba germană (*)
137. Limba germană - Limba şi literatura română x
138. Limba şi literatura română - Limba germană x
12
139. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
140. Limbi clasice x
141. Limba şi literatura română - Limba latină x
142. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x
143. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
144. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x
145. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
146. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x LIMBA LATINĂ
147. Limba şi literatura latină (Limbă clasică) – Limbă şi literatură străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin
1. Limba latină1 ) FILOLOGIE 148. Limbă şi literatură străină/maternă - Limba şi literatura latină (Limbă clasică) x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
149. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
2. Limba latină - 150. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x /
Elemente de limbă 151. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x LIMBA LATINĂ
latină şi de cultură 152. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x (programa pentru concurs aprobată prin
romanică 153. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x ordinul ministrului educaţiei şi
154. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x cercetării nr. 5976 / 2020)
155. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x
156. Lingvistică romanică* x
157. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
TEOLOGIE 158. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
159. Teologie romano – catolică didactică – Limba latină x
160. Istorie - Limba şi literatura latină x
Învăţământ ISTORIE 161. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
liceal/
FILOSOFIE 162. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
Învăţământ
163. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x LIMBA GREACĂ VECHE
profesional/
164. Limbi clasice x (ELINĂ)
Învăţământ
165. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x (programa pentru concurs aprobată
gimnazial
166. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x prin ordinul ministrului educaţiei,
FILOLOGIE 167. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x cercetării, tineretului şi sportului nr.
168. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x 5620 / 2010)
Limba greacă veche /
169. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
170. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI LITERATURA
171. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ELINĂ
TEOLOGIE 172. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x (programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ISTORIE 173. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ordinul ministrului educaţiei şi
FILOSOFIE 174. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
175. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
176. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ
177. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin
178. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Limba neogreacă FILOLOGIE /
LIMBA ŞI LITERATURA
179. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x NEOGREACĂ
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

1)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
13
180. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
181. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ MATERNĂ
182. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
183. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal/
Limba
Învăţământ FILOLOGIE /
neogreacă LIMBA ŞI LITERATURA
profesional/
Învăţământ 184. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x NEOGREACĂ MATERNĂ
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
gimnazial învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
185. Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ 186. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (bulgară) x BULGARĂ MATERNĂ
liceal/ 187. Limbi balcanice (bulgară) - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
Învăţământ Limba 188. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
profesional/ bulgară - FILOLOGIE 189. Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x /
Învăţământ maternă 190. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI LITERATURA
gimnazial/ 191. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura străină/maternă bulgară x BULGARĂ MATERNĂ
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
Învăţământ învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
192. Filologie clasică – Limba şi literatura bulgară x
primar cercetării nr. 5976 / 2020)
193. Institutori - Limba bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
194. Institutori2) x BULGARĂ MATERNĂ
195. Institutori2) - învăţământ primar x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
196. Institutori (învăţământ primar) - Limba bulgară x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
197. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x /
Limba și literatura bulgară maternă, limba și
198. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
Limba literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ 199. Institutori 2)- învăţământ primar x matematică, metodica predării limbii și
bulgară – 200. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x
primar literaturii bulgare materne / comunicării în
maternă1) x limba bulgară maternă, metodica predării
limbii și literaturii române / comunicării în
PEDAGOGIE limba română și metodica predării matematicii
201. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar / matematicii și explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
202. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă) x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă
203. x SÂRBĂ MATERNĂ
liceal/ 204. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
Învăţământ 205. Limba şi literatura sârbă şi croată - Limba şi literatura străină/maternă x
Limba ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
profesional/ 206. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x
sârbă- FILOLOGIE /
Învăţământ
maternă LIMBA ŞI LITERATURA
gimnazial/ SÂRBĂ MATERNĂ
Învăţământ 207. Filologie clasică – Limba şi literatura sârbă x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
primar învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
Orele de limba bulgară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba bulgară.


14
208. Institutori - Limba sârbă x LIMBA ŞI
209. Institutori2) x LITERATURA
210. Institutori2) - învăţământ primar x SÂRBĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
211. Institutori (învăţământ primar) - Limba sârbă x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
212. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării nr. 5975 / 2020)
213. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
214. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba și literatura sârbă
215. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x maternă, limba și literatura
română și universală pentru
copii, matematică, metodica
Învăţământ Limba sârbă- predării limbii și literaturii
primar maternă1) sârbe materne / comunicării în
limba sârbă maternă, metodica
predării limbii și literaturii
PEDAGOGIE române / comunicării în limba
216. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x română și metodica predării
matematicii / matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
Orele de limba sârbă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba sârbă.


15
217. Limba şi literatura maghiară x
218. Limba şi literatura maghiară – Istorie x
219. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x
220. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă x
221. Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă x
222. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x
223. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x
224. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x
225. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
FILOLOGIE 226. Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
227. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
228. Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ 229. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x
liceal/ 230. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ 231. Limbi şi literaturi străine (maghiară) x
Limba maghiară-
profesional/ 232. Traducători (maghiară) x
maternă
Învăţământ 233. Traducere – Interpretariat (maghiară) x
gimnazial/ 234. Traducere şi interpretare (maghiară) x
Învăţământ 235. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x
primar ISTORIE 236. Istorie – Limba şi literatura maghiară x
GEOGRAFIE 237. Geografie – Limba şi literatura maghiară x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 238. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
FILOSOFIE 239. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x
240. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI
LITERATURA
241. Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x
MAGHIARĂ MATERNĂ
242. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x (programa pentru concurs aprobată
243. Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x prin ordinul ministrului educaţiei şi
TEOLOGIE cercetării nr. 5975 / 2020)
244. Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
245. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x /
LIMBA ŞI
246. Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x
LITERATURA
247. Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x
MAGHIARĂ MATERNĂ
Învăţământ (programa pentru examenul naţional
profesional/ de definitivare în învăţământ aprobată
Învăţământ prin ordinul ministrului educaţiei şi
Limba maghiară-
FILOLOGIE 248. Limba şi literatura maghiară x cercetării nr. 5976 / 2020)
gimnazial/ maternă
Învăţământ
primar
1. Limba maghiară- 249. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
maternă – Limba şi
literatura română (*) FILOLOGIE 250. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x

2. Limba maghiară-maternă 251. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x


1. Limba maghiară- 252. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
maternă – Limba engleză(*)
Învăţământ FILOLOGIE
253. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
liceal/
2. Limba maghiară-maternă
Învăţământ
1. Limba maghiară- 254. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
profesional/
maternă – Limba
Învăţământ
franceză(*) FILOLOGIE
gimnazial 255. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba maghiară-maternă
1. Limba maghiară- 256. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
maternă – Limba
germană(*) FILOLOGIE
257. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba maghiară-maternă
16

258. Institutori - Limba maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA


259. Institutori2) x MAGHIARĂ MATERNĂ
260. Institutori2) - învăţământ primar x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
261. Institutori (învăţământ primar) - Limba maghiară x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
262. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x /
263. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x Limba și literatura maghiară maternă,
limba și literatura română și universală
Limba 264. Institutori 2)- învăţământ primar x pentru copii, matematică, metodica
Învăţământ Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar
maghiară- 265. x predării limbii și literaturii maghiare
primar materne / comunicării în limba maghiară
maternă1) x
maternă, metodica predării limbii și
literaturii române / comunicării în limba
PEDAGOGIE română și metodica predării
266. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar matematicii/ matematicii și explorării
mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
Orele de limba sârbă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba maghiară.


17
267. Limba şi literatura cehă x
268. Limba cehă x
269. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română x
270. Limba şi literatura română – Limba şi literatura cehă x
271. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
272. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
273. Limba şi literatura cehă – Limba română x
274. Limba română - Limba şi literatura cehă x
275. Limba cehă - Limba şi literatura română x
276. Limba şi literatura română - Limba cehă x
277. Limba cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 278. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x
279. Limba şi literatura cehă - Limba străină/maternă x
280. Limba străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
281. Limba cehă – Limba străină/maternă x
Învăţământ 282. Limba străină/maternă - Limba cehă x
liceal/ 283. Limbi moderne aplicate (cehă) x
Învăţământ 284. Limbi moderne aplicate (cehă – limbă străină/maternă) x
profesional/ Limba cehă- 285. Limbi şi literaturi străine (cehă) x
Învăţământ maternă 286. Traducători (cehă) x
gimnazial/ 287. Traducere – Interpretariat (cehă) x LIMBA ŞI
Învăţământ 288. Traducere şi interpretare (cehă) x
primar LITERATURA
289. Biblioteconomie – Limba şi literatura cehă x CEHĂ MATERNĂ
290. Filologie clasică – Limba şi literatura cehă x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
GEOGRAFIE 291. Geografie – Limba şi literatura cehă x ministrului educaţiei şi
ISTORIE 292. Istorie – Limba şi literatura cehă x cercetării nr. 5975 / 2020)
293. Teologie reformată - Limba şi literatura cehă x /
294. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI
295. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura cehă x LITERATURA
296. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura cehă x CEHĂ MATERNĂ
TEOLOGIE (programa pentru examenul
297. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura cehă x naţional de definitivare în
298. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura cehă x învăţământ aprobată prin
299. Teologie baptistă - Limba şi literatura cehă x ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
300. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura cehă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
301. Jurnalistică - Limba şi literatura cehă x
COMUNICĂRII
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 302. Pedagogie - Limba cehă x
FILOSOFIE 303. Pedagogie - Limba cehă x
304. Limba şi literatura cehă x
305. Limba cehă x
306. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura străină/maternă x
307. Limba cehă – Limba şi literatura străină/maternă x
308. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
Învăţământ 309. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x
gimnazial/ 310. Limba cehă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba cehă- 311. Limba străină/maternă - Limba cehă x
FILOLOGIE
profesional/ maternă 312. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 313. Limba cehă – Limba şi literatura română x
primar 314. Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă x
315. Limba şi literatura română - Limba cehă x
316. Limba şi literatura cehă – Limba română x
317. Limba cehă – Limba română x
318. Limba română - Limba şi literatura cehă x
319. Limba română - Limba cehă x
18
320. Institutori - Limba cehă x LIMBA ŞI LITERATURA
321. Institutori2) x CEHĂ MATERNĂ
322. Institutori2) - învăţământ primar x (programa pentru concurs aprobată prin
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
323. Institutori (învăţământ primar) - Limba cehă x
nr. 5975 / 2020)
324. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
/
325. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x Limba și literatura cehă maternă,
326. Institutori 2)- învăţământ primar x limba și literatura română și
327. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x universală pentru copii,
Învăţământ Limba cehă- matematică, metodica predării
limbii și literaturii cehe materne /
primar maternă1) comunicării în limba cehă
maternă, metodica predării limbii
și literaturii române / comunicării
PEDAGOGIE în limba română și metodica
328. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x predării matematicii / matematicii
și explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5976 / 2020)
Orele de limba cehă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba cehă.


19
329. Limba şi literatura croată x
330. Limba croată x
331. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română x
332. Limba şi literatura română – Limba şi literatura croată x
333. Limba şi literatura română – Limbi balcanice (croată) x
334. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x
335. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
336. Limba şi literatura croată – Limba română x
337. Limba română - Limba şi literatura croată x
338. Limba croată - Limba şi literatura română x
339. Limba şi literatura română - Limba croată x
340. Limba croată - Limba şi literatura străină/maternă x
341. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x
FILOLOGIE
342. Limba şi literatura croată - Limba străină/maternă x
343. Limba străină/maternă - Limba şi literatura croată x
344. Limba croată – Limba străină/maternă x
345. Limba străină/maternă - Limba croată x
Învăţământ
346. Limbi moderne aplicate (croată) x
liceal /
347. Limbi moderne aplicate (croată – limbă străină/maternă) x
Învăţământ
348. Limbi şi literaturi străine (croată) x
profesional/ Limba croată-
Învăţământ maternă 349. Traducători (croată) x
gimnazial/ 350. Traducere – Interpretariat (croată) x LIMBA ŞI
Învăţământ 351. Traducere şi interpretare (croată) x LITERATURA
352. Limba şi literatura sârbă şi croată-Lima şi literatura străină/maternă x CROATĂ
primar
353. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x MATERNĂ
(programa pentru concurs
354. Biblioteconomie – Limba şi literatura croată x aprobată prin ordinul
355. Filologie clasică – Limba şi literatura croată x ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5975 / 2020)
GEOGRAFIE 356. Geografie – Limba şi literatura croată x
/
ISTORIE 357. Istorie – Limba şi literatura croată x
LIMBA ŞI
358. Teologie reformată - Limba şi literatura croată x
LITERATURA
359. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura croată x CROATĂ
360. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura croată x MATERNĂ
361. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura croată x (programa pentru examenul
TEOLOGIE naţional de definitivare în
362. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura croată x
învăţământ aprobată prin
363. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura croată x ordinul ministrului educaţiei
364. Teologie baptistă - Limba şi literatura croată x şi cercetării nr. 5976 / 2020)
365. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura croată x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
366. Jurnalistică - Limba şi literatura croată x
COMUNICĂRII
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 367. Pedagogie - Limba croată x
FILOSOFIE 368. Pedagogie - Limba croată x
369. Limba şi literatura croată x
370. Limba croată x
371. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura străină/maternă x
372. Limba croată – Limba şi literatura străină/maternă x
373. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
Învăţământ 374. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x
profesional/ 375. Limba croată – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba croată- 376. Limba străină/maternă - Limba croată x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 377. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura română x
Învăţământ 378. Limba croată – Limba şi literatura română x
primar 379. Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată x
380. Limba şi literatura română - Limba croată x
381. Limba şi literatura croată – Limba română x
382. Limba croată – Limba română x
383. Limba română - Limba şi literatura croată x
384. Limba română - Limba croată x
20

385. Institutori - Limba croată x LIMBA ŞI


386. Institutori2) x LITERATURA
387. Institutori2) - învăţământ primar x CROATĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE (programa pentru concurs aprobată
388. Institutori (învăţământ primar) - Limba croată x prin ordinul ministrului educaţiei şi
389. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x cercetării nr. 5975 / 2020
390. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x /
391. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba și literatura croată
392. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x maternă, limba și literatura
română și universală pentru
copii, matematică, metodica
predării limbii și literaturii
Învăţământ Limba croată- croate materne / comunicării
primar maternă1) în limba croată maternă,
metodica predării limbii și
literaturii române /
PEDAGOGIE comunicării în limba română
393. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x și metodica predării
matematicii / matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
Orele de limba croată normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba croată.


21
394. Limba şi literatura engleză x
395. Limba şi literatura engleză*** x
396. Limba engleză x
397. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
398. Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x
399. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
400. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
401. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
402. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
403. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x
404. Limba şi literatura engleză – Limba română x
405. Limba română - Limba şi literatura engleză x
406. Limba engleză - Limba şi literatura română x
407. Limba şi literatura română - Limba engleză x
408. Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
409. Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x
410. Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă x
411. Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
412. Limba engleză – Limba străină/maternă x
413. Limba străină/maternă - Limba engleză x
414. Limba română - Limba engleză x
415. Limba engleză - Limba română x LIMBA ŞI
416. Limbi moderne aplicate (engleză) x LITERATURA
Învăţământ liceal / FILOLOGIE
Învăţământ profesional/
417. Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x ENGLEZĂ
Limba engleză 418. Limbi şi literaturi străine (engleză) x (programa pentru concurs
Învăţământ gimnazial / Învăţământ
special (deficienţe moderate sau uşoare)** 419. Limbi şi literaturi străine (engleză - limbă străină/maternă) x aprobată prin ordinul
420. Traducători (engleză) x ministrului educaţiei,
421. Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x cercetării, tineretului şi
422. Traducere – Interpretariat (engleză) x sportului nr. 5620 / 2010)
423. Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x /
424. Traducere şi interpretare (engleză) x LIMBA ŞI
425. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x LITERATURA
426. Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x ENGLEZĂ
427. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x (programa pentru examenul
428. Limba engleză – Studii americane x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
429. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x ordinul ministrului educaţiei
430. Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x şi cercetării ştiinţifice nr.
431. Literatura universală şi comparată - Limba engleză x 5558 / 2015)
432. Limba engleză - Literatura universală şi comparată x
433. Studii americane x
434. Limba şi literatura germană – Studii americane x
435. Limba şi literatură italiană – Studii americane x
436. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x
437. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
438. Studii britanice si americane. Traductologie x
439. Didactica modernă a predarii limbilor (engleza)*** x
GEOGRAFIE 440. Geografie – Limba şi literatura engleză x
EDUCAŢIE FIZICĂ
441. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura engleză x
ŞI SPORT
Învăţământ liceal/ Învăţământ Limba engleză – Geografie (*) GEOGRAFIE 442. Geografie – Limba şi literatura engleză x
profesional/
Limba engleză – Istorie (*) ISTORIE 443. Istorie – Limba şi literatura engleză x
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal/Învăţământ 444. Istorie – Limba şi literatura engleză x
gimnazial / Învăţământ special
Limba engleză ISTORIE
(deficienţe moderate sau 445. Studii americane x
uşoare)**/Învăţământ profesional
Învăţământ liceal/ 1. Limba engleză- Limba 446. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ gimnazial/ Învăţământ maghiară-maternă (*) FILOLOGIE
447. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
profesional 2. Limba engleză
22

448. Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x


449. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x
450. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x
451. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x
452. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
453. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura engleză x
454. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x
Limba engleză TEOLOGIE 455. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
456. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
457. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ liceal / 458. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
Învăţământ gimnazial / Învăţământ 459. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ 460. Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ profesional 461. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
462. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
463. Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x
COMUNICĂRII

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 464. Pedagogie - Limba engleză x


Limba engleză LIMBA ŞI
LITERATURA
ENGLEZĂ
FILOSOFIE 465. Pedagogie - Limba engleză x
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
466. Limba şi literatura engleză x cercetării, tineretului şi
467. Limba engleză x sportului nr. 5620 / 2010)
468. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura străină/maternă x /
469. Limba engleză – Limba şi literatura străină/maternă x
LIMBA ŞI
470. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura engleză x
471. Limba şi literatura străină/maternă – Limba engleză x
LITERATURA
472. Limba engleză – Limba străină/maternă x ENGLEZĂ
Învăţământ gimnazial/Învăţământ (programa pentru examenul
473. Limba străină/maternă - Limba engleză x naţional de definitivare în
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ Limba engleză FILOLOGIE
474. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română x învăţământ aprobată prin
Învăţământ profesional
475. Limba engleză – Limba şi literatura română x ordinul ministrului educaţiei
476. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
477. Limba şi literatura română - Limba engleză x
478. Limba şi literatura engleză – Limba română x
479. Limba engleză – Limba română x
480. Limba română - Limba şi literatura engleză x
481. Limba română - Limba engleză x
482. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
483. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
484. Limba şi literatura franceză – Studii americane x
485. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
486. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
Învăţământ liceal / Limba franceză - Limba şi literatura engleză
1. Limba engleză – Limba 487. x
franceză (*) 488. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ gimnazial / Învăţământ FILOLOGIE
489. Limba engleză – Limba franceză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/
2. Limba engleză 490. Limba franceză - Limba engleză x
Învăţământ profesional
491. Traducători (engleză, franceză) x
492. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
493. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
494. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
495. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
23

496. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x


497. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
498. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
499. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
Învăţământ liceal/ Limba engleză - Limba română
1. Limba engleză – Limba şi 500. x
Învăţământ
literatura română (*) 501. Limba română – Limba engleză x
profesional/ FILOLOGIE
502. Limba şi literatura engleză - Limba română x
Învăţământ
2. Limba engleză 503. Limba română - Limba şi literatura engleză x
gimnazial
504. Limba engleză - Limba şi literatura română x
505. Limba şi literatura română - Limba engleză x
506. Limba şi literatura română – Studii americane x
507. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
508. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
509. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
510. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
Învăţământ liceal/ 511. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
Învăţământ 512. Limba şi literatura germană – Studii americane x
gimnazial/ 1. Limba engleză - Limba 513. Limba engleză - Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI
Învăţământ special germană (*) 514. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
FILOLOGIE LITERATURA
(deficienţe moderate 515. Limba germană – Limba engleză x
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 516. Limba engleză - Limba germană x
ENGLEZĂ
Învăţământ (programa pentru concurs
517. Traducători (engleză, germană) x aprobată prin ordinul
profesional 518. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
519. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x
sportului nr. 5620 / 2010)
520. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x
/
521. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
LIMBA ŞI
522. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
LITERATURA
Învăţământ 523. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x ENGLEZĂ
gimnazial/ 1. Limba engleză – Limba 524. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x (programa pentru examenul
Învăţământ special franceză (*) 525. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x naţional de definitivare în
(deficienţe moderate
FILOLOGIE 526. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 527. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x şi cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ 528. Limba engleză – Limba franceză x 5558 / 2015)
profesional 529. Limba franceză - Limba engleză x
530. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
531. Limba română - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 1. Limba şi literatura română 532. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
profesional/ 533. Limba şi literatura engleză - Limba română x
Învăţământ 2. Limba şi literatura
FILOLOGIE
534. Limba română - Limba engleză x
gimnazial română - Limba engleză (*) 535. Limba engleză - Limba română x
536. Limba engleză - Limba şi literatura română x
537. Limba şi literatura română - Limba engleză x
538. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 539. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
gimnazial/ 1. Limba engleză - Limba 540. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
Învăţământ special germană (*) 541. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate 542. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 543. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 544. Limba germană – Limba engleză x
profesional 545. Limba engleză - Limba germană x
24
546. Limba şi literatura franceză x
547. Limba şi literatura franceză*** x
548. Limba franceză x
549. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
550. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x
551. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
552. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
553. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
554. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x
555. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x
556. Limba şi literatura franceză – Limba română x
557. Limba română - Limba şi literatura franceză x
558. Limba franceză - Limba şi literatura română x
559. Limba şi literatura română - Limba franceză x
560. Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
561. Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x
562. Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă x
563. Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ liceal/ 564. Limba franceză – Limba străină/maternă x
Învăţământ gimnazial/ FILOLOGIE 565. Limba străină/maternă - Limba franceză x
Învăţământ special 566. Limba română - Limba franceză x LIMBA ŞI
Limba franceză
(deficienţe moderate sau 567. Limba franceză - Limba română x LITERATURA
uşoare)**/ Învăţământ 568. Limbi moderne aplicate (franceză) x ENGLEZĂ
profesional 569. Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x (programa pentru concurs
570. Limbi şi literaturi străine (franceză) x aprobată prin ordinul
571. Traducători (franceză) x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
572. Traducere – Interpretariat (franceză) x sportului nr. 5620 / 2010)
573. Traducere şi interpretare (franceză) x /
574. Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
575. Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x LITERATURA
576. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x ENGLEZĂ
577. Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
578. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x învăţământ aprobată prin
579. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x ordinul ministrului educaţiei
580. Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
581. Literatura universală şi comparată - Limba franceză x
582. Limba franceză - Literatura universală şi comparată x
583. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x
584. Lingvistică romanică* x
GEOGRAFIE 585. Geografie – Limba şi literatura franceză x
EDUCAŢIE FIZICĂ
586. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura franceză x
ŞI SPORT
Limba franceză –
Învăţământ liceal/ GEOGRAFIE 587. Geografie – Limba şi literatura franceză x
Geografie (*)
Învăţământ profesional/
Limba franceză – Istorie
Învăţământ gimnazial ISTORIE 588. Istorie – Limba şi literatura franceză x
(*)
Învăţământ liceal/
Învăţământ gimnazial/
Învăţământ special
Limba franceză ISTORIE 589. Istorie – Limba şi literatura franceză x
(deficienţe moderate sau
uşoare)**/ Învăţământ
profesional
1. Limba franceză- Limba 590. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ liceal/
maghiară-maternă (*)
Învăţământ profesional/ FILOLOGIE
591. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ gimnazial
2. Limba franceză
25

592. Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x


593. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x
594. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x
595. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x
596. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi
597. x
literatura franceză)
598. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ liceal/ TEOLOGIE 599. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ gimnazial/
600. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
Învăţământ special
Limba franceză 601. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
(deficienţe moderate sau
602. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x
uşoare)**/ Învăţământ
profesional 603. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
604. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
605. Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x
606. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
607. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x
JURNALISTICĂ / LIMBA ŞI
608. Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
LITERATURA
FILOSOFIE 609. Pedagogie - Limba franceză x
FRANCEZĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 610. Pedagogie - Limba franceză x
(programa pentru concurs
611. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x aprobată prin ordinul
612. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
613. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
sportului nr. 5620 / 2010)
614. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
615. Limba franceză - Limba română x /
Învăţământ liceal/ 1. Limba franceză – Limba LIMBA ŞI
FILOLOGIE 616. Limba română – Limba franceză x
Învăţământ şi literatura română (*) LITERATURA
617. Limba şi literatura franceză - Limba română x
professional/ FRANCEZĂ
Învăţământ gimnazial 2. Limba franceză 618. Limba română - Limba şi literatura franceză x (programa pentru examenul
619. Limba franceză - Limba şi literatura română x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
620. Limba şi literatura română - Limba franceză x ordinul ministrului educaţiei
621. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x şi cercetării ştiinţifice nr.
Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi 5558 / 2015)
TEOLOGIE 622. x
literatura franceză)
623. Limba şi literatura franceză x
624. Limba franceză x
625. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura străină/maternă x
626. Limba franceză – Limba şi literatura străină/maternă x
627. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
628. Limba şi literatura străină/maternă - Limba franceză x
Învăţământ gimnazial/ 629. Limba franceză – Limba străină/maternă x
Învăţământ special 630. Limba străină/maternă - Limba franceză x
Limba franceză FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 631. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română x
uşoare)**/Învăţământ 632. Limba franceză – Limba şi literatura română x
profesional 633. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
634. Limba şi literatura română - Limba franceză x
635. Limba şi literatura franceză – Limba română x
636. Limba franceză – Limba română x
637. Limba română - Limba şi literatura franceză x
638. Limba română - Limba franceză x
26

639. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x


640. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
641. Limba şi literatura franceză – Studii americane x
642. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
Învăţământ liceal/ 643. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
Învăţământ gimnazial/ 644. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
1. Limba franceză - Limba engleză (*)
Învăţământ special 645. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 646. Limba engleză – Limba franceză x
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 647. Limba franceză - Limba engleză x
profesional 648. Traducători (engleză, franceză) x
649. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
650. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
651. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
652. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
653. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
654. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
655. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
656. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
Învăţământ liceal/ LIMBA ŞI
657. Limba franceză - Limba şi literatura germană x LITERATURA
Învăţământ gimnazial/ 1. Limba franceză - Limba germană
658. Limba germană - Limba şi literatura franceză x FRANCEZĂ
Învăţământ special (*)
FILOLOGIE 659. Limba germană – Limba franceză x (programa pentru concurs
(deficienţe moderate sau
660. Limba franceză - Limba germană x aprobată prin ordinul
uşoare)**/ Învăţământ 2. Limba franceză ministrului educaţiei,
profesional 661. Traducători (franceză, germană) x
cercetării, tineretului şi
662. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x sportului nr. 5620 / 2010)
663. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x /
664. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x LIMBA ŞI
665. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x LITERATURA
666. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x FRANCEZĂ
667. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x (programa pentru examenul
Limba şi literatura franceză - Limba engleză naţional de definitivare în
Învăţământ gimnazial/ 668. x
1. Limba franceză- Limba engleză (*) învăţământ aprobată prin
Învăţământ special 669. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x ordinul ministrului educaţiei
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 670. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x şi cercetării ştiinţifice nr.
2. Limba franceză 5558 / 2015)
uşoare)**/ Învăţământ 671. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
profesional 672. Limba engleză – Limba franceză x
673. Limba franceză - Limba engleză x
674. Limba română - Limba şi literatura franceză x
675. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1. Limba franceză – Limba şi
676. Limba şi literatura franceză - Limba română x
literatura română (*)
Învăţământ gimnazial/ FILOLOGIE 677. Limba română - Limba franceză x
Învăţământ profesional 678. Limba franceză - Limba română x
2. Limba franceză
679. Limba franceză - Limba şi literatura română x
680. Limba şi literatura română - Limba franceză x
681. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
682. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ 683. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
1. Limba franceză -Limba germană (*)
Învăţământ special 684. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 685. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 686. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
profesional 687. Limba germană – Limba franceză x
688. Limba franceză - Limba germană x
27
689. Limba şi literatura germană x
690. Limba şi literatura germană*** x
691. Limba germană x
692. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
693. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
694. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
695. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
696. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
697. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
698. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
699. Limba şi literatura germană – Limba română x
700. Limba română - Limba şi literatura germană x
701. Limba germană - Limba şi literatura română x
702. Limba germană - Limba română x
703. Limba română - Limba germană x
704. Limba şi literatura română - Limba germană x
705. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ liceal/ 706. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x LIMBA
Învăţământ 707. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x GERMANĂ MODERNĂ
gimnazial/ 708. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs aprobată
Învăţământ special FILOLOGIE prin ordinul ministrului educaţiei,
Limba germană 709. Limba germană – Limba străină/maternă x
(deficienţe moderate cercetării, tineretului şi sportului
710. Limba străină/maternă - Limba germană x
sau uşoare)**/ nr. 5620 / 2010)
711. Limbi moderne aplicate (germană) x
Învăţământ /
profesional 712. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x LIMBA
713. Limbi şi literaturi străine (germană) x GERMANĂ MODERNĂ
714. Traducători (germană) x (programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
715. Traducere – Interpretariat (germană) x
aprobată prin ordinul ministrului
716. Traducere şi interpretare (germană) x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
717. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x 5558 / 2015)
718. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x
719. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x
720. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x
721. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x
722. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x
723. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x
724. Literatura universală şi comparată - Limba germană x
725. Limba germană - Literatura universală şi comparată x
726. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x
727. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x
728. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
GEOGRAFIE 729. Geografie – Limba şi literatura germană x
Învăţământ liceal/ Limba germană –
GEOGRAFIE 730. Geografie – Limba şi literatura germană x
Învăţământ Geografie (*)
profesional/ Limba germană –
Învăţământ ISTORIE 731. Istorie – Limba şi literatura germană x
Istorie (*)
gimnazial
28
ISTORIE 732. Istorie – Limba şi literatura germană x
733. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x
734. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
735. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
736. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
737. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
Învăţământ liceal/
Învăţământ gimnazial 738. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
Învăţământ special 739. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
Limba germană
(deficienţe moderate sau TEOLOGIE 740. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
uşoare)**/ Învăţământ 741. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
profesional
742. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
743. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
744. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
745. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
746. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x LIMBA
747. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x GERMANĂ
Învăţământ liceal/ JURNALISTICĂ / MODERNĂ
Învăţământ gimnazial/ 748. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII (programa pentru concurs
Învăţământ special aprobată prin ordinul ministrului
Limba germană FILOSOFIE 749. Pedagogie - Limba germană x
(deficienţe moderate sau educaţiei, cercetării, tineretului
uşoare)**/ Învăţământ SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 750. Pedagogie - Limba germană x şi sportului nr. 5620 / 2010)
profesional /
1. Limba germană 751. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x LIMBA
Învăţământ liceal/
Învăţământ GERMANĂ
2. Limba germană – FILOLOGIE MODERNĂ
profesional/ 752. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ gimnazial Limba maghiară – (programa pentru examenul
maternă (*) naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul
753. Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei şi cercetării
754. Limba germană x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
755. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă x
756. Limba germană – Limba şi literatura străină/maternă x
757. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
758. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
Învăţământ gimnazial/ 759. Limba germană – Limba străină/maternă x
Învăţământ special
760. Limba străină/maternă - Limba germană x
(deficienţe moderate sau Limba germană FILOLOGIE
uşoare)**/ Învăţământ 761. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română x
profesional 762. Limba germană – Limba şi literatura română x
763. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
764. Limba şi literatura română - Limba germană x
765. Limba şi literatura germană – Limba română x
766. Limba germană – Limba română x
767. Limba română - Limba şi literatura germană x
768. Limba română - Limba germană x
29
769. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
770. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
771. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
772. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ liceal/
1. Limba germană – Limba şi literatura română (*) 773. Limba germană - Limba română x
Învăţământ
FILOLOGIE 774. Limba română – Limba germană x
profesional
2. Limba germană 775. Limba şi literatura germană - Limba română x
Învăţământ gimnazial
776. Limba română - Limba şi literatura germană x
777. Limba germană - Limba şi literatura română x
778. Limba şi literatura română - Limba germană x
779. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
780. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
781. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
782. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
783. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
Învăţământ liceal/ 784. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/
1. Limba germană - Limba franceză (*) 785. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ special
FILOLOGIE 786. Limba germană – Limba franceză x
(deficienţe moderate sau
2. Limba germană 787. Limba franceză - Limba germană x
uşoare)**/ Învăţământ
788. Traducători (franceză, germană) x LIMBA
profesional
789. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x GERMANĂ
790. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x MODERNĂ
791. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
792. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
ministrului educaţiei,
793. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x cercetării, tineretului şi
794. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x sportului nr. 5620 / 2010)
795. Limba şi literatura germană – Studii americane x /
796. Limba şi literatura engleză - Limba germană x LIMBA
Învăţământ liceal/ 797. Limba şi literatura germană - Limba engleză x GERMANĂ
Învăţământ gimnazial/ 798. Limba engleză - Limba şi literatura germană x MODERNĂ
1. Limba germană - Limba engleză (*) (programa pentru examenul
Învăţământ special 799. Limba germană - Limba şi literatura engleză x naţional de definitivare în
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 800. Limba germană – Limba engleză x învăţământ aprobată prin
2. Limba germană ordinul ministrului educaţiei
uşoare)**/ Învăţământ 801. Limba engleză - Limba germană x şi cercetării ştiinţifice nr.
profesional 802. Traducători (engleză, germană) x 5558 / 2015)
803. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x
804. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x
805. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x
806. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
807. Limba română - Limba şi literatura germană x
808. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1. Limba germană - Limba şi literatura română (*) 809. Limba şi literatura germană - Limba română x
profesional/ FILOLOGIE 810. Limba română - Limba germană x
Învăţământ gimnazial 2. Limba germană 811. Limba germană - Limba română x
812. Limba germană - Limba şi literatura română x
813. Limba şi literatura română - Limba germană x
814. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
815. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ 816. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
1. Limba germană - Limba franceză (*)
Învăţământ profesional/ 817. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
FILOLOGIE
Învăţământ special 818. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
2. Limba germană
(deficienţe moderate sau 819. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
uşoare)** 820. Limba germană – Limba franceză x
821. Limba franceză - Limba germană x
30
822. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x LIMBA
823. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
824. Limba şi literatura engleză - Limba germană x MODERNĂ
825. Limba şi literatura germană - Limba engleză x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
826. Limba engleză - Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei,
827. Limba germană - Limba şi literatura engleză x cercetării, tineretului şi
Învăţământ gimnazial/
1. Limba germană - Limba engleză (*) 828. Limba germană – Limba engleză x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ special /
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau
2. Limba germană LIMBA
uşoare)**/ Învăţământ GERMANĂ
profesional MODERNĂ
829. Limba engleză - Limba germană x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
31
830. Limba şi literatura germană x
831. Limba şi literatura germană*** x
832. Limba germană x
833. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
834. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
835. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
836. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
837. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
838. Limba şi literatura germană – Limba română x
839. Limba română - Limba şi literatura germană x
840. Limba germană - Limba şi literatura română x
841. Limba şi literatura română - Limba germană x
842. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x
843. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
844. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x
845. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x
846. Limba germană - Limba străină/maternă x
847. Limba străină/maternă - Limba germană x
848. Limba germană - Limba română x
FILOLOGIE
849. Limba română - Limba germană x
850. Limbi moderne aplicate (germană) x
851. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
852. Limbi şi literaturi străine (germană) x LITERATURA
853. Traducători (germană) x GERMANĂ
854. Traducere – Interpretariat (germană) x MATERNĂ
855. Traducere şi interpretare (germană) x (programa pentru concurs
Învăţământ 856. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x aprobată prin ordinul
liceal / 857. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x ministrului educaţiei şi
Învăţământ 1. Limba germană – maternă cercetării nr. 5975 / 2020)
858. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x /
profesional/ 859. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x
LIMBA ŞI
Învăţământ 2. Limba germană – maternă - 860. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x
LITERATURA
gimnazial/ Limba germană 861. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x
GERMANĂ
Învăţământ 862. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x
863. Literatura universală şi comparată - Limba germană x MATERNĂ
primar (programa pentru examenul
864. Limba germană - Literatura universală şi comparată x naţional de definitivare în
865. Limba şi literatură germană – Studii americane x învăţământ aprobată prin
866. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x ordinul ministrului educaţiei şi
867. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x cercetării nr. 5976 / 2020)
868. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
GEOGRAFIE 869. Geografie – Limba şi literatura germană x
ISTORIE 870. Istorie – Limba şi literatura germană x
871. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x
872. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
873. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
874. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
875. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
876. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
877. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE 878. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
879. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
880. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
881. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
882. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
883. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
884. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x
885. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
886. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 887. Pedagogie - Limba germană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 888. Pedagogie - Limba germană x
32
889. Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI
890. Limba germană x LITERATURA
891. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă x GERMANĂ
892. Limba germană -Limba şi literatura străină/maternă x MATERNĂ
(programa pentru concurs
Învăţământ 893. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x aprobată prin ordinul
liceal/ 894. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x ministrului educaţiei şi
Învăţământ 1, Limba germană – maternă 895. Limba germană - Limba străină/maternă x cercetării nr. 5975 / 2020)
/
profesional/ 896. Limba străină/maternă - Limba germană x
FILOLOGIE LIMBA ŞI
Învăţământ 2. Limba germană – maternă - 897. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x LITERATURA
gimnazial/ Limba germană 898. Limba germană - Limba şi literatura română x GERMANĂ
Învăţământ 899. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x MATERNĂ
primar 900. Limba şi literatura română - Limba germană x (programa pentru examenul
901. Limba şi literatura germană - Limba română x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
902. Limba germană – Limba română x ordinul ministrului educaţiei
903. Limba română - Limba şi literatura germană x şi cercetării nr. 5976 / 2020)
904. Limba română - Limba germană x
905. Institutori - Limba germană x LIMBA ŞI
906. Institutori2) x LITERATURA
907. Institutori2) - învăţământ primar x GERMANĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
908. Institutori (învăţământ primar) - Limba germană x
(programa pentru concurs
909. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x aprobată prin ordinul
910. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
911. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării nr. 5975 / 2020)
/
912. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x Limba și literatura
x germană maternă,
limba și literatura
română și universală
pentru copii,
matematică, metodica
Învăţământ predării limbii și
Limba germană-maternă1)
primar literaturii germane
materne / comunicării
în limba germană
PEDAGOGIE maternă, metodica
predării limbii și
913. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar literaturii române /
comunicării în limba
română și metodica
predării matematicii /
matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5976 / 2020)
Orele de limba germană maternă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba germană.


33
914. Limba şi literatura elină x
915. Limba elină x
916. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura română x
917. Limba şi literatura română – Limba şi literatura elină x
918. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura străină/maternă x
919. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x
920. Limba şi literatura elină – Limba română x
921. Limba română - Limba şi literatura elină x
922. Limba elină - Limba şi literatura română x
923. Limba şi literatura română - Limba elină x
924. Limba elină - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE
925. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x
926. Limba şi literatura elină - Limba străină/maternă x
927. Limba străină/maternă - Limba şi literatura elină x
Învăţământ 928. Limba elină – Limba străină/maternă x
liceal/ 929. Limba străină/maternă - Limba elină x
Învăţământ Limba greacă 930. Limbi şi literaturi străine (elină) x LIMBA
profesional/ veche 931. Traducători (elină) x GREACĂ
Învăţământ 932. Traducere – Interpretariat (elină) x VECHE
gimnazial 933. Traducere şi interpretare (elină) x (ELINĂ)
934. Biblioteconomie – Limba şi literatura elină x (programa pentru
concurs aprobată prin
935. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x ordinul ministrului
936. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
GEOGRAFIE 937. Geografie – Limba şi literatura elină x
nr. 5620 / 2010)
ISTORIE 938. Istorie – Limba şi literatura elină x
/
939. Teologie reformată - Limba şi literatura elină x
LIMBA ŞI
940. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura elină x LITERATURA
941. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura elină x ELINĂ
TEOLOGIE
942. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura elină x (programa pentru
943. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura elină x examenul naţional de
definitivare în
944. Teologie baptistă - Limba şi literatura elină x învăţământ aprobată prin
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE ordinul ministrului
945. Jurnalistică - Limba şi literatura elină x educaţiei şi cercetării
COMUNICĂRII ştiinţifice nr. 5558 /
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 946. Pedagogie - Limba elină x 2015)
947. Limba şi literatura elină x
948. Limba elină x
949. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura străină/maternă x
950. Limba elină – Limba şi literatura străină/maternă x
951. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x
952. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x
Învăţământ 953. Limba elină – Limba străină/maternă x
profesional/ Limba greacă 954. Limba străină/maternă - Limba elină x
FILOLOGIE
Învăţământ veche 955. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura română x
gimnazial 956. Limba elină – Limba şi literatura română x
957. Limba şi literatura română - Limba şi literatura elină x
958. Limba şi literatura română - Limba elină x
959. Limba şi literatura elină – Limba română x
960. Limba elină – Limba română x
961. Limba română - Limba şi literatura elină x
962. Limba română - Limba elină x
34
963. Limba şi literatura italiană x
964. Limba italiană x
965. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
966. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
967. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
968. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
969. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
970. Limba şi literatura italiană – Limba română x
971. Limba română - Limba şi literatura italiană x
972. Limba italiană - Limba şi literatura română x
973. Limba şi literatura română - Limba italiană x
974. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
975. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
976. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x
977. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
978. Limba italiană – Limba străină/maternă x
FILOLOGIE 979. Limba străină/maternă - Limba italiană x LIMBA ŞI
980. Limba română - Limba italiană x LITERATURĂ
981. Limba italiană - Limba română x ITALIANĂ
982. Limbi moderne aplicate (italiană) x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
983. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x ministrului educaţiei,
984. Limbi şi literaturi străine (italiană) x cercetării, tineretului şi
Învăţământ sportului nr. 5620 / 2010)
985. Traducători (italiană) x
liceal/
986. Traducere – Interpretariat (italiană) x
Învăţământ /
Limba italiană 987. Traducere şi interpretare (italiană) x
profesional/
Învăţământ 988. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
989. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x LITERATURĂ
gimnazial ITALIANĂ
990. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x (programa pentru examenul
991. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
992. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x ordinul ministrului educaţiei
993. Limba şi literatură italiană – Studii americane x şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
994. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x
995. Lingvistică romanică* x
GEOGRAFIE 996. Geografie – Limba şi literatura italiană x
ISTORIE 997. Istorie – Limba şi literatura italiană x
998. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
999. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
1000. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
1001. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 1002. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1003. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
1004. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1005. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
1006. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1007. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1008. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1009. Pedagogie - Limba italiană x
35
1010. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
1011. Limba italiană x LITERATURĂ
1012. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă x ITALIANĂ
(programa pentru concurs
1013. Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul
1014. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
1015. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 1016. Limba italiană – Limba străină/maternă x
profesional/ 1017. Limba străină/maternă - Limba italiană x /
Limba italiană FILOLOGIE
Învăţământ 1018. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română x
gimnazial 1019. Limba italiană – Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
LITERATURĂ
1020. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ
1021. Limba şi literatura română - Limba italiană x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
1022. Limba şi literatura italiană – Limba română x învăţământ aprobată prin
1023. Limba italiană – Limba română x ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
1024. Limba română - Limba şi literatura italiană x 5558 / 2015)
1025. Limba română - Limba italiană x
36
1026. Limba şi literatura italiană x
1027. Limba italiană x
1028. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
1029. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
1030. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
1031. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
1032. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
1033. Limba şi literatura italiană – Limba română x
1034. Limba română - Limba şi literatura italiană x
1035. Limba italiană - Limba şi literatura română x
1036. Limba şi literatura română - Limba italiană x
1037. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
1038. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
1039. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x
1040. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
1041. Limba italiană – Limba străină/maternă x
FILOLOGIE 1042. Limba străină/maternă - Limba italiană x
1043. Limba română - Limba italiană x LIMBA ŞI
1044. Limba italiană - Limba română x LITERATURĂ
ITALIANĂ
1045. Limbi moderne aplicate (italiană) x MATERNĂ
1046. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1047. Limbi şi literaturi străine (italiană) x ministrului educaţiei şi
Învăţământ 1048. Traducători (italiană) x cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal/
1049. Traducere – Interpretariat (italiană) x
Învăţământ Limba italiană /
1050. Traducere şi interpretare (italiană) x
profesional/ - maternă
Învăţământ 1051. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
gimnazial 1052. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x LITERATURĂ
1053. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x ITALIANĂ
1054. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x MATERNĂ
(programa pentru examenul
1055. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x naţional de definitivare în
1056. Limba şi literatură italiană – Studii americane x învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
1057. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1058. Lingvistică romanică* x
GEOGRAFIE 1059. Geografie – Limba şi literatura italiană x
ISTORIE 1060. Istorie – Limba şi literatura italiană x
1061. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
1062. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
1063. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
1064. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 1065. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1066. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
1067. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1068. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
1069. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1070. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1071. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1072. Pedagogie - Limba italiană x
37
1073. Limba şi literatura italiană x
1074. Limba italiană x LIMBA ŞI
1075. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă x LITERATURĂ
ITALIANĂ
1076. Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă x MATERNĂ
1077. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
1078. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
Învăţământ 1079. Limba italiană – Limba străină/maternă x 2020)

profesional/ Limba italiană 1080. Limba străină/maternă - Limba italiană x


FILOLOGIE /
Învăţământ - maternă 1081. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română x
gimnazial 1082. Limba italiană – Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
1083. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x LITERATURĂ
1084. Limba şi literatura română - Limba italiană x ITALIANĂ MATERNĂ
(programa pentru examenul
1085. Limba şi literatura italiană – Limba română x naţional de definitivare în
1086. Limba italiană – Limba română x învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
1087. Limba română - Limba şi literatura italiană x nr. 5976 / 2020)
1088. Limba română - Limba italiană x
1089. Limba şi literatura japoneză x LIMBA
1090. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română x JAPONEZĂ
(programa pentru concurs
Învăţământ 1091. Limba şi literatura română – Limba şi literatura japoneză x aprobată prin ordinul ministrului
liceal/ 1092. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei, cercetării, tineretului
1093. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ Limba /
FILOLOGIE
profesional/ japoneză LIMBA
Învăţământ JAPONEZĂ
gimnazial 1094. Limbi şi literaturi străine (japoneză) x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1095. Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
(programa pentru concurs
Învăţământ 1096. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română x aprobată prin ordinul ministrului
liceal/ 1097. Limba şi literatura română – Limba şi literatura chineză x educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 1098. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x /
Limba chineză FILOLOGIE 1099. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x
profesional/ LIMBA CHINEZĂ
Învăţământ (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
gimnazial 1100. Limbi şi literaturi străine (chineză) x învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
38
1101. Limba şi literatura rusă x
1102. Limba rusă x
1103. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
1104. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
1105. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
1106. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1107. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1108. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1109. Limba rusă - Limba şi literatura română x
1110. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1111. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1112. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
1113. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x
1114. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1115. Limba rusă – Limba străină/maternă x
1116. Limba străină/maternă - Limba rusă x
1117. Limbi moderne aplicate (rusă) x
Învăţământ Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă)
1. Limba rusă- 1118. x
liceal/
maternă 1119. Limbi şi literaturi străine (rusă) x
Învăţământ
1120. Traducători (rusă) x
profesional/
2. Limba rusă- 1121. Traducere – Interpretariat (rusă) x
Învăţământ
maternă – Limba 1122. Traducere şi interpretare (rusă) x LIMBA ŞI
gimnazial
rusă 1123. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x LITERATURĂ
1124. Filologie clasică – Limba şi literatura rusă x RUSĂ MATERNĂ
GEOGRAFIE 1125. Geografie – Limba şi literatura rusă x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ISTORIE 1126. Istorie – Limba şi literatura rusă x ministrului educaţiei şi
1127. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x cercetării nr. 5975 / 2020)
1128. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x /
1129. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI
1130. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura rusă x LITERATURĂ
1131. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x RUSĂ MATERNĂ
TEOLOGIE
1132. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
1133. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x
învăţământ aprobată prin
1134. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x ordinul ministrului educaţiei
1135. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1136. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1137. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1138. Pedagogie - Limba rusă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1139. Pedagogie - Limba rusă x
1140. Limba şi literatura rusă x
1141. Limba rusă x
1142. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă x
1143. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă x
1144. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1. Limba rusă- 1145. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
Învăţământ Limba rusă – Limba străină/maternă
maternă 1146. x
profesional/
1147. Limba străină/maternă - Limba rusă x
Învăţământ FILOLOGIE
2. Limba rusă- 1148. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română x
gimnazial
maternă – Limba 1149. Limba rusă – Limba şi literatura română x
rusă 1150. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
1151. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1152. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1153. Limba rusă – Limba română x
1154. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1155. Limba română - Limba rusă x
39
1156. Limba şi literatura rusă x
1157. Limba rusă x
1158. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
1159. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
1160. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
1161. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1162. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1163. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1164. Limba rusă - Limba şi literatura română x
1165. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1166. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ liceal/
FILOLOGIE 1167. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
Învăţământ gimnazial/Învăţământ
Limba rusă 1168. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/
1169. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ profesional
1170. Limba rusă – Limba străină/maternă x
LIMBA
1171. Limba străină/maternă - Limba rusă x RUSĂ MODERNĂ
1172. Limbi moderne aplicate (rusă) x
(programa pentru
1173. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x concurs aprobată prin
1174. Limbi şi literaturi străine (rusă) x ordinul ministrului
1175. Traducători (rusă) x educaţiei, cercetării,
1176. Traducere – Interpretariat (rusă) x tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
1177. Traducere şi interpretare (rusă) x
1178. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x /
1179. Filologie clasică – Limba şi literatura rusă x
GEOGRAFIE 1180. Geografie – Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI
Învăţământ liceal/ Învăţământ Limba rusă – Geografie (*) GEOGRAFIE 1181. Geografie – Limba şi literatura rusă x LITERATURA
profesional/ RUSĂ MODERNĂ
Limba rusă – Istorie (*) ISTORIE 1182. Istorie – Limba şi literatura rusă x
Învăţământ gimnazial (programa pentru
examenul naţional de
ISTORIE 1183. Istorie – Limba şi literatura rusă x
definitivare în
1184. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x învăţământ aprobată prin
1185. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura rusă) x ordinul ministrului
1186. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x educaţiei şi cercetării
Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă ştiinţifice nr. 5558 /
1187. x
2015)
1188. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura rusă) x
1189. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura rusă x
1190. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ liceal/ TEOLOGIE 1191. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
Învăţământ gimnazial/Învăţământ 1192. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
Limba rusă
special(deficienţe moderate sau uşoare)**/ 1193. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ profesional 1194. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
1195. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
1196. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x
1197. Teologie baptistă – Litere (Limba şi literatura rusă) x
1198. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1199. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1200. Pedagogie - Limba rusă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1201. Pedagogie - Limba rusă x
40
1202. Limba şi literatura rusă x LIMBA
1203. Limba rusă x RUSĂ MODERNĂ
1204. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru
1205. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă x concurs aprobată prin
1206. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
1207. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x tineretului şi sportului
1208. Limba rusă – Limba străină/maternă x nr. 5620 / 2010)
1209. Limba străină/maternă - Limba rusă x
1210. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română x /
Învăţământ gimnazial / Învăţământ
Limba rusă FILOLOGIE 1211. Limba rusă – Limba şi literatura română x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ LIMBA ŞI
1212. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ profesional LITERATURA
1213. Limba şi literatura română - Limba rusă x
RUSĂ MODERNĂ
1214. Limba şi literatura rusă – Limba română x (programa pentru
1215. Limba rusă – Limba română x examenul naţional de
1216. Limba română - Limba şi literatura rusă x definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului
1217. Limba română - Limba rusă x educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
41
1218. Limba şi literatura portugheză x
1219. Limba portugheză x
1220. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română x
1221. Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x
1222. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x
1223. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1224. Limba şi literatura portugheză – Limba română x
1225. Limba română - Limba şi literatura portugheză x
1226. Limba portugheză - Limba şi literatura română x
1227. Limba şi literatura română - Limba portugheză x
1228. Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x
1229. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x
FILOLOGIE 1230. Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă x
1231. Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1232. Limba portugheză – Limba străină/maternă x
1233. Limba străină/maternă - Limba portugheză x
1234. Limba portugheză – Limba română x
Învăţământ 1235. Limba română - Limba portugheză x
liceal/ 1236. Limbi moderne aplicate (portugheză) x
Învăţământ Limba 1237. Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
profesional/ portugheză 1238. Limbi şi literaturi străine (portugheză) x LITERATURĂ
Învăţământ 1239. Traducători (portugheză) x PORTUGHEZĂ
gimnazial 1240. Traducere – Interpretariat (portugheză) x (programa pentru
concurs aprobată prin
1241. Traducere şi interpretare (portugheză) x ordinul ministrului
1242. Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x educaţiei şi cercetării
1243. Filologie clasică – Limba şi literatura portugheză x nr. 5287 / 2004)

GEOGRAFIE 1244. Geografie – Limba şi literatura portugheză x


ISTORIE 1245. Istorie – Limba şi literatura portugheză x /
1246. Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x
LIMBA ŞI
1247. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x LITERATURĂ
1248. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x PORTUGHEZĂ
1249. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x (programa pentru
TEOLOGIE examenul naţional de
1250. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x definitivare în
1251. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului
1252. Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x educaţiei şi cercetării
1253. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x ştiinţifice nr. 5558 /
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE 2015)
1254. Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1255. Pedagogie - Limba portugheză x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1256. Pedagogie - Limba portugheză x
1257. Limba şi literatura portugheză x
1258. Limba portugheză x
1259. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura străină/maternă x
1260. Limba portugheză – Limba şi literatura străină/maternă x
1261. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1262. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x
Învăţământ 1263. Limba portugheză – Limba străină/maternă x
profesional/ Limba 1264. Limba străină/maternă - Limba portugheză x
FILOLOGIE
Învăţământ portugheză 1265. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura română x
gimnazial 1266. Limba portugheză – Limba şi literatura română x
1267. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză x
1268. Limba şi literatura română - Limba portugheză x
1269. Limba şi literatura portugheză – Limba română x
1270. Limba portugheză – Limba română x
1271. Limba română - Limba şi literatura portugheză x
1272. Limba română - Limba portugheză x
42
1273. Limba şi literatura rromani x
1274. Limba rromani x
1275. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română x
1276. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rromani x
1277. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ 1278. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x
liceal/ 1279. Limba şi literatura rromani – Limba română x
Învăţământ 1280. Limba română - Limba şi literatura rromani x
Limba
profesional/ FILOLOGIE 1281. Limba rromani - Limba şi literatura română x
rromani-
Învăţământ 1282. Limba şi literatura română - Limba rromani x
maternă
gimnazial/ 1283. Limba rromani - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ 1284. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x LIMBA ŞI
primar 1285. Limba şi literatura rromani - Limba străină/maternă x LITERATURĂ
1286. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rromani x RROMANI MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată
1287. Limba rromani – Limba străină/maternă x prin ordinul ministrului educaţiei şi
1288. Limba străină/maternă - Limba rromani x cercetării nr. 5975 / 2020)
1289. Limbi şi literaturi străine (rromani) x /

SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1290. Pedagogie - Limba rromani x LIMBA ŞI


1291. Limba şi literatura rromani x LITERATURĂ
1292. Limba rromani x RROMANI MATERNĂ
(programa pentru examenul naţional
1293. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura străină/maternă x de definitivare în învăţământ
1294. Limba rromani – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul ministrului
1295. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
Învăţământ 1296. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x
profesional/ 1297. Limba rromani – Limba străină/maternă x
Limba
Învăţământ 1298. Limba străină/maternă - Limba rromani x
rromani- FILOLOGIE
gimnazial/ 1299. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura română x
maternă
Învăţământ 1300. Limba rromani – Limba şi literatura română x
primar 1301. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani x
1302. Limba şi literatura română - Limba rromani x
1303. Limba şi literatura rromani – Limba română x
1304. Limba rromani – Limba română x
1305. Limba română - Limba şi literatura rromani x
1306. Limba română - Limba rromani x
1307. Institutori - Limba rromani x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1308. Institutori2) x RROMANI MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată
1309. Institutori2) - învăţământ primar x prin ordinul ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
1310. Institutori (învăţământ primar) - Limba rromani x cercetării nr. 5975 / 2020)
1311. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x /
1312. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x Limba și literatura rromani
1313. Institutori 2)- învăţământ primar x maternă, limba și literatura
română și universală pentru
1314. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x copii, matematică, metodica
x predării limbii și literaturii
Limba rromani materne /
Învăţământ
rromani- comunicării în limba rromani
primar
maternă1) maternă, metodica predării
limbii și literaturii române /
PEDAGOGIE comunicării în limba română
și metodica predării
1315. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar
matematicii / matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani.


43
1316. Limba şi literatura ucraineană x
1317. Limba ucraineană x
1318. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română x
1319. Limba şi literatura română – Limba şi literatura ucraineană x
1320. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
1321. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
1322. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x
1323. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x
1324. Limba ucraineană - Limba şi literatura română x
1325. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x
1326. Limba ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1327. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x
1328. Limba şi literatura ucraineană - Limba străină/maternă x
1329. Limba străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
1330. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x
Învăţământ 1331. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x
liceal/ 1332. Limbi moderne aplicate (ucraineană) x
Învăţământ 1333. Limbi moderne aplicate (ucraineană – limbă străină/maternă) x
Limba
profesional/ 1334. Limbi şi literaturi străine (ucraineană) x
ucraineană -
Învăţământ 1335. Traducători (ucraineană) x LIMBA ŞI
maternă
gimnazial/ 1336. Traducere – Interpretariat (ucraineană) x LITERATURĂ
Învăţământ 1337. Traducere şi interpretare (ucraineană) x UCRAINEANĂ
primar 1338. Biblioteconomie – Limba şi literatura ucraineană x MATERNĂ
1339. Filologie clasică – Limba şi literatura ucraineană x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
GEOGRAFIE 1340. Geografie – Limba şi literatura ucraineană x ministrului educaţiei şi
ISTORIE 1341. Istorie – Limba şi literatura ucraineană x cercetării nr. 5975 / 2020)
1342. Teologie reformată - Limba şi literatura ucraineană x /
1343. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura ucraineană x LIMBA ŞI
1344. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura ucraineană x LITERATURĂ
1345. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura ucraineană x UCRAINEANĂ
TEOLOGIE
1346. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura ucraineană x MATERNĂ
1347. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura ucraineană x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
1348. Teologie baptistă - Limba şi literatura ucraineană x învăţământ aprobată prin
1349. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura ucraineană x ordinul ministrului educaţiei
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1350. Jurnalistică - Limba şi literatura ucraineană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1351. Pedagogie - Limba ucraineană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1352. Pedagogie - Limba ucraineană x
1353. Limba şi literatura ucraineană x
1354. Limba ucraineană x
1355. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă x
1356. Limba ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă x
1357. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
Învăţământ 1358. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x
profesional/ 1359. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x
Limba
Învăţământ 1360. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x
ucraineană- FILOLOGIE
gimnazial/ 1361. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română x
maternă
Învăţământ 1362. Limba ucraineană – Limba şi literatura română x
primar 1363. Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană x
1364. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x
1365. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x
1366. Limba ucraineană – Limba română x
1367. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x
1368. Limba română - Limba ucraineană x
44
1369. Institutori - Limba ucraineană x LIMBA ŞI
1370. Institutori2) x LITERATURĂ
1371. Institutori2) - învăţământ primar x UCRAINEANĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1372. Institutori (învăţământ primar) - Limba ucraineană x
(programa pentru concurs
1373. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x aprobată prin ordinul
1374. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
1375. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării nr. 5975 / 2020)
/
1376. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x Limba și literatura
x ucraineană maternă,
limba și literatura
română și universală
pentru copii,
matematică, metodica
Limba
Învăţământ predării limbii și
ucraineană-
primar literaturii ucrainene
maternă1) materne / comunicării
în limba ucraineană
PEDAGOGIE maternă, metodica
predării limbii și
1377. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar literaturii române /
comunicării în limba
română și metodica
predării matematicii /
matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5976 / 2020)
Orele de limba ucraineană normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba ucraineană.


45
1378. Limba şi literatura polonă x
1379. Limba polonă x
1380. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura română x
1381. Limba şi literatura română – Limba şi literatura polonă x
1382. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x
1383. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
1384. Limba şi literatura polonă – Limba română x
1385. Limba română - Limba şi literatura polonă x
1386. Limba polonă - Limba şi literatura română x
1387. Limba şi literatura română - Limba polonă x
1388. Limba polonă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1389. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x
1390. Limba şi literatura polonă - Limba străină/maternă x
1391. Limba străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
1392. Limba polonă – Limba străină/maternă x
1393. Limba străină/maternă - Limba polonă x
Învăţământ 1394. Limbi moderne aplicate (polonă) x
liceal/ 1395. Limbi moderne aplicate (polonă – limbă străină/maternă) x
Învăţământ 1396. Limbi şi literaturi străine (polonă) x
profesional/ Limba polonă-
1397. Traducători (polonă) x LIMBA ŞI
Învăţământ maternă
1398. Traducere – Interpretariat (polonă) x LITERATURĂ
gimnazial/
Învăţământ 1399. Traducere şi interpretare (polonă) x POLONĂ
1400. Biblioteconomie – Limba şi literatura polonă x MATERNĂ
primar (programa pentru concurs
1401. Filologie clasică – Limba şi literatura polonă x aprobată prin ordinul
GEOGRAFIE 1402. Geografie – Limba şi literatura polonă x ministrului educaţiei şi
ISTORIE 1403. Istorie – Limba şi literatura polonă x cercetării nr. 5975 / 2020)
1404. Teologie reformată - Limba şi literatura polonă x
1405. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura polonă x /
1406. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura polonă x
LIMBA ŞI
1407. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura polonă x
LITERATURĂ
TEOLOGIE 1408. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x POLONĂ
1409. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura polonă x MATERNĂ
1410. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x (programa pentru examenul
1411. Teologie baptistă - Limba şi literatura polonă x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
1412. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura polonă x ordinul ministrului educaţiei
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1413. Jurnalistică - Limba şi literatura polonă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1414. Pedagogie - Limba polonă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1415. Pedagogie - Limba polonă x
1416. Limba şi literatura polonă x
1417. Limba polonă x
1418. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura străină/maternă x
1419. Limba polonă – Limba şi literatura străină/maternă x
1420. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
Învăţământ 1421. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x
profesional/ 1422. Limba polonă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba polonă- 1423. Limba străină/maternă - Limba polonă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1424. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1425. Limba polonă – Limba şi literatura română x
primar 1426. Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă x
1427. Limba şi literatura română - Limba polonă x
1428. Limba şi literatura polonă – Limba română x
1429. Limba polonă – Limba română x
1430. Limba română - Limba şi literatura polonă x
1431. Limba română - Limba polonă x
46
1432. Institutori - Limba polonă x LIMBA ŞI
1433. Institutori2) x LITERATURĂ
1434. Institutori2) - învăţământ primar x POLONĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1435. Institutori (învăţământ primar) - Limba polonă x
(programa pentru concurs
1436. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x aprobată prin ordinul
1437. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
1438. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării nr. 5975 / 2020)

1439. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x /


Limba și literatura
polonă maternă, limba
și literatura română și
universală pentru
copii, matematică,
metodica predării
Învăţământ Limba polonă- limbii și literaturii
primar maternă1) polone materne/
comunicării în limba
polonă maternă,
PEDAGOGIE metodica predării
limbii și literaturii
1440. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
române / comunicării
în limba română și
metodica predării
matematicii/
matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5976 / 2020)
Orele de limba polonă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba polonă.


47
1441. Limba şi literatura slovacă x
1442. Limba slovacă x
1443. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura română x
1444. Limba şi literatura română – Limba şi literatura slovacă x
1445. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
1446. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
1447. Limba şi literatura slovacă – Limba română x
1448. Limba română - Limba şi literatura slovacă x
1449. Limba slovacă - Limba şi literatura română x
1450. Limba şi literatura română - Limba slovacă x
1451. Limba slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1452. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x
1453. Limba şi literatura slovacă - Limba străină/maternă x
1454. Limba străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
1455. Limba slovacă – Limba străină/maternă x
Învăţământ 1456. Limba străină/maternă - Limba slovacă x
liceal/ 1457. Limbi moderne aplicate (slovacă) x
Învăţământ 1458. Limbi moderne aplicate (slovacă – limbă străină/maternă) x
profesional/ Limba slovacă- 1459. Limbi şi literaturi străine (slovacă) x
Învăţământ maternă 1460. Traducători (slovacă) x
gimnazial/ 1461. Traducere – Interpretariat (slovacă) x LIMBA ŞI
Învăţământ LITERATURĂ
1462. Traducere şi interpretare (slovacă) x
primar SLOVACĂ
1463. Biblioteconomie – Limba şi literatura slovacă x
MATERNĂ
1464. Filologie clasică – Limba şi literatura slovacă x (programa pentru concurs
GEOGRAFIE 1465. Geografie – Limba şi literatura slovacă x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
ISTORIE 1466. Istorie – Limba şi literatura slovacă x cercetării nr. 5975 / 2020)
1467. Teologie reformată - Limba şi literatura slovacă x /
1468. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI
1469. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura slovacă x LITERATURĂ
1470. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura slovacă x SLOVACĂ
TEOLOGIE MATERNĂ
1471. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura slovacă x
(programa pentru examenul
1472. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura slovacă x naţional de definitivare în
1473. Teologie baptistă - Limba şi literatura slovacă x învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
1474. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura slovacă x şi cercetării nr. 5976 / 2020)
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1475. Jurnalistică - Limba şi literatura slovacă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1476. Pedagogie - Limba slovacă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1477. Pedagogie - Limba slovacă x
1478. Limba şi literatura slovacă x
1479. Limba slovacă x
1480. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura străină/maternă x
1481. Limba slovacă – Limba şi literatura străină/maternă x
1482. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
Învăţământ 1483. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x
profesional/ 1484. Limba slovacă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba slovacă- 1485. Limba străină/maternă - Limba slovacă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1486. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1487. Limba slovacă – Limba şi literatura română x
primar 1488. Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă x
1489. Limba şi literatura română - Limba slovacă x
1490. Limba şi literatura slovacă – Limba română x
1491. Limba slovacă – Limba română x
1492. Limba română - Limba şi literatura slovacă x
1493. Limba română - Limba slovacă x
48
1494. Institutori - Limba slovacă x LIMBA ŞI
1495. Institutori2) x LITERATURĂ
1496. Institutori2) - învăţământ primar x SLOVACĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1497. Institutori (învăţământ primar) - Limba slovacă x
(programa pentru concurs
1498. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x aprobată prin ordinul
1499. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
1500. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării nr. 5975 / 2020)
/
1501. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x Limba și literatura
slovacă maternă,
limba și literatura
română și universală
pentru copii,
matematică, metodica
Limba predării limbii și
Învăţământ
slovacă-
primar literaturii slovace
maternă1) materne / comunicării
în limba slovacă
PEDAGOGIE maternă, metodica
predării limbii și
1502. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x literaturii române /
comunicării în limba
română și metodica
predării matematicii /
matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5976 / 2020)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă.


49
1503. Limba şi literatura spaniolă x
1504. Limba spaniolă x
1505. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română x
1506. Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x
1507. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
1508. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
1509. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x
1510. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x
1511. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x
1512. Limba spaniolă - Limba şi literatura română x
1513. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x
1514. Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
1515. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x
1516. Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă x
1517. Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
1518. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x
FILOLOGIE 1519. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x
1520. Limba spaniolă – Limba română x
1521. Limba română - Limba spaniolă x LIMBA ŞI
1522. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x LITERATURĂ
SPANIOLĂ
1523. Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x
(programa pentru concurs
1524. Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei,
1525. Traducători (spaniolă) x cercetării, tineretului şi
liceal/ 1526. Traducere – Interpretariat (spaniolă) x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ
Limba spaniolă 1527. Traducere şi interpretare (spaniolă) x /
profesional/ LIMBA ŞI
Învăţământ
1528. Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x LITERATURĂ
gimnazial 1529. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
1530. Limba şi literatură spaniolă - Literatura universală şi comparată x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
1531. Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
1532. Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
1533. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x 2015)
1534. Filologie clasică – Limba şi literatura spaniolă x
1535. Lingvistică romanică* x
GEOGRAFIE 1536. Geografie – Limba şi literatura spaniolă x
ISTORIE 1537. Istorie – Limba şi literatura spaniolă x
1538. Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x
1539. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x
1540. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x
1541. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
TEOLOGIE 1542. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1543. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
1544. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1545. Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x
1546. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1547. Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1548. Pedagogie - Limba spaniolă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1549. Pedagogie - Limba spaniolă x
50

1550. Limba şi literatura spaniolă x


1551. Limba spaniolă x
LIMBA ŞI
1552. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă x LITERATURĂ
1553. Limba spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă x SPANIOLĂ
1554. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1555. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x ministrului educaţiei,
Învăţământ 1556. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
profesional/ 1557. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x
Limba spaniolă FILOLOGIE /
Învăţământ 1558. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
gimnazial 1559. Limba spaniolă – Limba şi literatura română x LITERATURĂ
1560. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
(programa pentru examenul
1561. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
1562. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x ordinul ministrului educaţiei şi
1563. Limba spaniolă – Limba română x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
1564. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x
1565. Limba română - Limba spaniolă x
51
1566. Limba şi literatura turcă x
1567. Limba turcă x
1568. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura română x
1569. Limba şi literatura română – Limba şi literatura turcă x
1570. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
1571. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
1572. Limba şi literatura turcă – Limba română x
1573. Limba română - Limba şi literatura turcă x
1574. Limba turcă - Limba şi literatura română x
1575. Limba şi literatura română - Limba turcă x
1576. Limba turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1577. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x
1578. Limba şi literatura turcă - Limba străină/maternă x
1579. Limba străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
1580. Limba turcă – Limba străină/maternă x
Învăţământ
1581. Limba străină/maternă - Limba turcă x
liceal/
1582. Limbi moderne aplicate (turcă) x
Învăţământ
1583. Limbi moderne aplicate (turcă – limbă străină/maternă) x
profesional/ Limba turcă-
1584. Limbi şi literaturi străine (turcă) x
Învăţământ maternă LIMBA ŞI
1585. Traducători (turcă) x
gimnazial/
1586. Traducere – Interpretariat (turcă) x LITERATURĂ
Învăţământ TURCĂ MATERNĂ
1587. Traducere şi interpretare (turcă) x (programa pentru concurs
primar
1588. Biblioteconomie – Limba şi literatura turcă x aprobată prin ordinul
1589. Filologie clasică – Limba şi literatura turcă x ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5975 / 2020)
GEOGRAFIE 1590. Geografie – Limba şi literatura turcă x
ISTORIE 1591. Istorie – Limba şi literatura turcă x
1592. Teologie reformată - Limba şi literatura turcă x /
1593. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura turcă x
LIMBA ŞI
1594. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura turcă x
LITERATURĂ
TEOLOGIE 1595. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura turcă x
TURCĂ MATERNĂ
1596. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura turcă x (programa pentru examenul
1597. Teologie baptistă - Limba şi literatura turcă x naţional de definitivare în
1598. Teologie baptistă didactică- Limba şi literatura turcă x învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE cercetării nr. 5976 / 2020)
1599. Jurnalistică - Limba şi literatura turcă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1600. Pedagogie - Limba turcă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1601. Pedagogie - Limba turcă x
1602. Limba şi literatura turcă x
1603. Limba turcă x
1604. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura străină/maternă x
1605. Limba turcă – Limba şi literatura străină/maternă x
1606. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
Învăţământ 1607. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x
profesional/ 1608. Limba turcă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba turcă- 1609. Limba străină/maternă - Limba turcă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1610. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1611. Limba turcă – Limba şi literatura română x
primar 1612. Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă x
1613. Limba şi literatura română - Limba turcă x
1614. Limba şi literatura turcă – Limba română x
1615. Limba turcă – Limba română x
1616. Limba română - Limba şi literatura turcă x
1617. Limba română - Limba turcă x
52

1618. Institutori - Limba turcă x LIMBA ŞI


1619. Institutori2) x LITERATURĂ
1620. Institutori2) - învăţământ primar x TURCĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE (programa pentru concurs
1621. Institutori (învăţământ primar) - Limba turcă x aprobată prin ordinul
2) ministrului educaţiei şi
1622. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării nr. 5975 / 2020)
1623. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
1624. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba și literatura
1625. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x turcă maternă, limba
și literatura română și
universală pentru
copii, matematică,
metodica predării
limbii și literaturii
Învăţământ Limba turcă- turce materne /
primar maternă1) comunicării în limba
turcă maternă,
metodica predării
PEDAGOGIE limbii și literaturii
1626. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x române / comunicării
în limba română și
metodica predării
matematicii /
matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 5976 / 2020)
(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(***)Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, care dau dreptul de a profesa într-o nouă
specializare sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare urmate după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclului II de studii universitare.

Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau
ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Orele de limba turcă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba turcă.


53
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare a
Învăţământ preuniversitar Programa -
posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs/
Studii universitare de
Post/Catedră Nivelul de studii Programa - disciplina pentru
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr. licenţă / Conversie după
Nivel (Disciplina principală examenul naţional de
fundamental universitare de licenţă crt. ciclul I de studii
de încadrare) Specializarea definitivare în învăţământ
universitare
1627. Limba şi literatura română x
1628. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x
1629. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne x
1630. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
1631. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI
1632. Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi comparată x
UMANISTE / LITERATURĂ
Limba şi literatura română ŞTIINŢE 1633. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
UMANISTE 1634. Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată x
ŞI ARTE 1635. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x
1636. Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română x
1637. Filologie clasică - Limba şi literatura română x
LIMBI LIMBA ŞI
MODERENE 1638. Traducere si interpretare (română, limba straină) x LITERATURA
APLICATE ROMÂNĂ
1639. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x (programa pentru concurs
1. Limba şi literatura ŞTIINŢE 1640. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x aprobată prin ordinul ministrului
română UMANISTE / educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
Învăţământ LIMBĂ ŞI Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba
ŞTIINŢE 1641. x 2020)
profesional/ LITERATURĂ straină)
2. Limba şi literatura UMANISTE /
Învăţământ română – Limba engleză (*) ŞI ARTE 1642. Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
LIMBA ŞI
gimnazial 1643. Limba şi literatura engleză - Literatură universală şi comparată x
LITERATURA
1644. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
1. Limba şi literatura ŞTIINŢE ROMÂNĂ
1645. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x programa pentru examenul
română UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1646. Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x naţional de definitivare în
ŞTIINŢE învăţământ aprobată prin ordinul
LITERATURĂ Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (franceză, limba
2. Limba şi literatura UMANISTE 1647. x ministrului educaţiei şi cercetării
română – Limba franceză (*) ŞI ARTE straină) nr. 5976 / 2020)
1648. Limba şi literatura franceză - Literatură universală şi comparată x
1649. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
ŞTIINŢE Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română
1. Limba şi literatura română 1650. x
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germnaă, limba
ŞTIINŢE 1651. x
2. Limba şi literatura română - LITERATURĂ straină)
UMANISTE
Limba germană (*) 1652. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
ŞI ARTE
1653. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
ŞTIINŢE 1654. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba şi literatura română
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1655. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
ŞTIINŢE 1656. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba şi literatura română - LITERATURĂ
UMANISTE
Limba maghiară- maternă (*) 1657. Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată x
ŞI ARTE
1658. Limba şi literatura străină/maternă - Limba latină x LIMBA LATINĂ
1659. Limba latină - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs
1660. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului
1. Limba latină 2)
ŞTIINŢE 1661. Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română x
Învăţământ LIMBĂ ŞI
1662. Filologie clasică x şi sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE / LITERATURĂ
profesional/ Filologie clasică - Limba şi literatura română /
2. Limba latină - Elemente de ŞTIINŢE 1663. x
Învăţământ limbă latină şi de cultură UMANISTE 1664. Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA LATINĂ
gimnazial romanică ŞI ARTE 1665. Litere clasice x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
1666. Limbi şi culturi antice x educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
1667. Litere clasice x 2020)
FILOLOGIE
1668. Limbi şi culturi antice x

2)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
54
1669. Limba şi literatura străină/maternă - Limba greacă veche x LIMBA GREACĂ VECHE
1670. Limba greacă veche - Limba şi literatura străină/maternă x (ELINĂ)
1671. Filologie clasică x (programa pentru concurs aprobată
LIMBĂ ŞI
1672. Filologie clasică - Limba şi literatura română x prin ordinul ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE LITERATURĂ cercetării, tineretului şi sportului nr.
Învăţământ 1673. Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă x
UMANISTE / 5620 / 2010)
profesional/ 1674. Litere clasice x
Limba greacă veche ŞTIINŢE /
Învăţământ UMANISTE 1675. Limbi şi culturi antice x
gimnazial LIMBA ŞI LITERATURA
ŞI ARTE 1676. Litere clasice x
ELINĂ
(programa pentru examenul naţional de
FILOLOGIE definitivare în învăţământ aprobată prin
1677. Limbi şi culturi antice x
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1678. Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
1679. Limba şi literatura română - Limba neogreacă x NEOGREACĂ
1680. Limba neogreacă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin
ŞTIINŢE 1681. Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Învăţământ tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE / 1682. Limba şi literatura străină/maternă - Limba neogreacă x
profesional/ LIMBĂ ŞI
Limba neogreacă ŞTIINŢE 1683. Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x /
Învăţământ LITERATURĂ
UMANISTE 1684. Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
gimnazial ŞI ARTE NEOGREACĂ
(programa pentru examenul naţional de
1685. Filologie clasică - Limba neogreacă x definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1686. Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
1687. Limba şi literatura română - Limba neogreacă x NEOGREACĂ MATERNĂ
1688. Limba neogreacă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin
ŞTIINŢE 1689. Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x ordinul ministrului educaţiei şi
Învăţământ cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / 1690. Limba şi literatura străină/maternă - Limba neogreacă x
profesional/ LIMBĂ ŞI
Limba neogreacă ŞTIINŢE 1691. Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x /
Învăţământ LITERATURĂ
UMANISTE 1692. Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
gimnazial ŞI ARTE NEOGREACĂ MATERNĂ
(programa pentru examenul naţional de
1693. Filologie clasică - Limba neogreacă x definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
55
1694. Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
1695. Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x BULGARĂ MATERNĂ
Învăţământ
ŞTIINŢE 1696. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
profesional/ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / 1697. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ LIMBĂ ŞI /
Limba bulgară - maternă ŞTIINŢE 1698. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura bulgară x
gimnazial/ LITERATURĂ LIMBA ŞI LITERATURA
UMANISTE ŞI 1699. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura bulgară x
Învăţământ ARTE BULGARĂ MATERNĂ
1700. Limba şi literatura bulgară - Literatură universală şi comparată x
primar programa pentru examenul naţional de definitivare în
1701. Filologie clasică - Limba şi literatura bulgară x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURA
BULGARĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
ŞTIINŢE Limba și literatura bulgară maternă, limba și
SOCIALE ŞI literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba bulgară - maternă1) POLITICE / 1702. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x matematică, metodica predării limbii și literaturii
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE bulgare materne / comunicării în limba bulgară
SOCIALE maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica
predării matematicii / matematicii și explorării
mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1703. Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI LITERATURA
1704. Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă x CEHĂ MATERNĂ
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE 1705. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română x
profesional/ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / 1706. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ LIMBĂ ŞI /
Limba cehă - maternă ŞTIINŢE 1707. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
gimnazial/ LITERATURĂ LIMBA ŞI LITERATURA
UMANISTE ŞI 1708. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura cehă x
Învăţământ ARTE 1709. Limba şi literatura cehă - Literatură universală şi comparată x CEHĂ MATERNĂ
primar (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1710. Filologie clasică - Limba şi literatura cehă x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURA
CEHĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
ŞTIINŢE Limba și literatura cehă maternă, limba și literatura
SOCIALE ŞI română și universală pentru copii, matematică,
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba cehă – maternă3) POLITICE / 1711. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 4)
x metodica predării limbii și literaturii cehe materne /
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE comunicării în limba cehă maternă, metodica
SOCIALE predării limbii și literaturii române / comunicării în
limba română și metodica predării matematicii /
matematicii și explorării mediului în învățământul
primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1)
Orele de limba bulgară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba bulgară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
bulgară.
3)
Orele de limba cehă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba cehă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
cehă.
56
1712. Limba şi literatura croată x LIMBA ŞI LITERATURA
1713. Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată x CROATĂ MATERNĂ
Învăţământ
ŞTIINŢE 1714. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
profesional/ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / 1715. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ LIMBĂ ŞI /
Limba croată - maternă ŞTIINŢE 1716. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
gimnazial/ LITERATURĂ LIMBA ŞI LITERATURA
UMANISTE ŞI 1717. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura croată x
Învăţământ ARTE CROATĂ MATERNĂ
1718. Limba şi literatura croată - Literatură universală şi comparată x
primar (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1719. Filologie clasică - Limba şi literatura croată x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURA
CROATĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020
/
ŞTIINŢE Limba și literatura croată maternă, limba și
SOCIALE ŞI literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ ŞTIINŢE ALE matematică, metodica predării limbii și literaturii
Limba croată - maternă1) POLITICE / 1720. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar EDUCAŢIEI croate materne / comunicării în limba croată
ŞTIINŢE
SOCIALE maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica
predării matematicii / matematicii și explorării
mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1721. Limba şi literatura chineză x
1722. Limba şi literatura română - Limba şi literatura chineză x
LIMBA CHINEZĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ ŞTIINŢE 1723. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE /
profesional/ LIMBĂ ŞI 1724. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x /
Limba chineză ŞTIINŢE
Învăţământ LITERATURĂ 1725. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
UMANISTE ŞI
gimnazial ARTE 1726. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura chineză x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1727. Limba şi literatura chineză - Literatură universală şi comparată x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1728. Filologie clasică - Limba şi literatura chineză x
1729. Limba şi literatura engleză x
1730. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (engleză,
1731. x
Învăţământ limba straină) LIMBA ŞI LITERATURA
gimnazial/ 1732. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
ENGLEZĂ
Învăţământ 1733. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
ŞTIINŢE 1734. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
special
UMANISTE / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
(deficienţe LIMBĂ ŞI 1735. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
Limba engleză ŞTIINŢE /
moderate LITERATURĂ 1736. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
UMANISTE ŞI LIMBA ŞI LITERATURA
sau ARTE 1737. Filologie clasică - Limba şi literatura engleză x
Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
uşoare)**/ 1738. x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
Învăţământ 1739. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
profesional 1740. Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba straină) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1741. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x
1742. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
1743. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x
1)
Orele de limba croată normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba croată sau care pe parcursul studiilor au studiat limba croată.
57
1744. Limbi moderne aplicate (engleză) x
1745. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
1746. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
ŞTIINŢE LIMBI MODERNE
UMANISTE / 1747. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x
APLICATE
Limba engleză ŞTIINŢE 1748. Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) x
UMANISTE ŞI 1749. Traducere şi interpretare (engleză) x
ARTE
Învăţământ 1750. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) x
gimnazial/
1751. Studii americane x
Învăţământ STUDII CULTURALE
special 1752. Studii iudaice x
(deficienţe 1753. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI LITERATURA
ŞTIINŢE
moderate sau
uşoare)**/
1. Limba engleză – Limba franceză
UMANISTE / LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1754. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x ENGLEZĂ
(*)
Învăţământ ŞTIINŢE 1755. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
UMANISTE ŞI 1756. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
profesional 2. Limba engleză LIMBI MODERNE
ARTE
APLICATE 1757. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x 2010)
1758. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x /
ŞTIINŢE
1. Limba engleză - Limba
UMANISTE / LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1759. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI LITERATURA
germană (*) ENGLEZĂ
ŞTIINŢE 1760. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
UMANISTE ŞI 1761. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
2. Limba engleză LIMBI MODERNE
ARTE învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
APLICATE 1762. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1763. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
ŞTIINŢE
1. Limba engleză 1764. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
UMANISTE /
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1765. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba straină) x
2. Limba engleză – Limba şi
Învăţământ UMANISTE ŞI 1766. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
literatura română (*)
profesional/ ARTE
Învăţământ 1767. Limba şi literatura engleză – Literatura universală şi comparată x
gimnazial ŞTIINŢE 1768. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba engleză – Limba UMANISTE /
maghiară-maternă (*) ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
2. Limba engleză UMANISTE ŞI 1769. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
ARTE
1770. Limba şi literatura franceză x
1771. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
1772. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1773. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (franceză, limba straină) x
1774. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
1775. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
1776. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
1777. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢE
UMANISTE / 1778. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ
gimnazial/ Limba franceză ŞTIINŢE 1779. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ UMANISTE ŞI 1780. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x
special ARTE
Filologie clasică - Limba şi literatura franceză
(deficienţe
1781. x
LIMBA ŞI LITERATURA
1782. Limbi moderne aplicate (franceză) x
moderate sau
Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)
FRANCEZĂ
uşoare)**/ 1783. x
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1784. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
profesional LIMBI MODERNE educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
1785. Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x
APLICATE 2010)
1786. Limbi moderne aplicate (franceză, limbă străină) x
/
1787. Traducere şi interpretare (franceză) x
LIMBA ŞI LITERATURA
1788. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină) x
FRANCEZĂ
1789. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
ŞTIINŢE
1. Limba franceză – Limba engleză LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1790. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
UMANISTE /
(*) cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1791. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x
UMANISTE ŞI 1792. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
2. Limba franceză LIMBI MODERNE
ARTE
APLICATE 1793. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
1794. Literatura universală şi comparată -Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢE
1. Limba franceză 1795. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x
UMANISTE /
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1796. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (franceză, limba straină) x
2. Limba franceză – Limba şi
Învăţământ UMANISTE ŞI 1797. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
literatura română (*)
profesional/ ARTE
Învăţământ 1798. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
gimnazial ŞTIINŢE 1799. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba franceză UMANISTE /
2. Limba franceză – Limba ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
maghiară maternă (*) UMANISTE ŞI 1800. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
ARTE
58
1801. Limba şi literatura germană x
1802. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1803. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germană,
1804. x
limba straină)
LIMBĂ ŞI 1805. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
LITERATURĂ 1806. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ
gimnazial/ 1807. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
ŞTIINŢE 1808. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
Învăţământ
UMANISTE / 1809. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
special (deficienţe
Limba germană ŞTIINŢE
moderate sau 1810. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
UMANISTE ŞI
uşoare)**/ 1811. Filologie clasică - Limba şi literatura germană x
ARTE
Învăţământ 1812. Limbi moderne aplicate (germană) x
profesional 1813. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
1814. Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x
LIMBI MODERNE 1815. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x
APLICATE 1816. Limbi moderne aplicate (germană, limbă străină) x
1817. Traducere şi interpretare (germană) x
1818. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x
1819. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x
1820. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
ŞTIINŢE Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română
1. Limba germană 1821. x
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germană,
ŞTIINŢE 1822. x
2. Limba germană - Limba LITERATURĂ limba straină)
Învăţământ UMANISTE ŞI LIMBA
şi literatura română (*) 1823. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
profesional/ ARTE
1824. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
GERMANĂ MODERNĂ
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
gimnazial ŞTIINŢE 1825. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 2010)
ŞTIINŢE
2. Limba germană - Limba LITERATURĂ 1826. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x /
UMANISTE ŞI
maghiară maternă (*) LIMBA
ARTE
ŞTIINŢE GERMANĂ MODERNĂ
Învăţământ 1. Limba germană (programa pentru examenul naţional de definitivare în
UMANISTE /
profesional/ LIMBI MODERNE învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE 1827. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x
Învăţământ 2. Limba germană - Limba APLICATE cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
UMANISTE ŞI
gimnazial maghiară maternă (*)
ARTE
ŞTIINŢE 1828. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană – Limba LIMBĂ ŞI
Învăţământ UMANISTE / 1829. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
engleză (*) LITERATURĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE 1830. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
Învăţământ UMANISTE ŞI LIMBI MODERNE 1831. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
2. Limba germană
special (deficienţe ARTE APLICATE 1832. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x
moderate sau ŞTIINŢE 1833. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
uşoare)**/ 1. Limba germană – Limba LIMBĂ ŞI
UMANISTE / 1834. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ franceză (*) LITERATURĂ
ŞTIINŢE 1835. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x
profesional UMANISTE ŞI
2. Limba germană LIMBI MODERNE 1836. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
ARTE APLICATE 1837. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x
1838. Limba şi literatura germană x
1839. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1840. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
1. Limba germană - Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germană,
Învăţământ 1841.
maternă ŞTIINŢE limba straină)
profesional/
UMANISTE / Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă
Învăţământ LIMBĂ ŞI 1842. x
2. Limba germană - ŞTIINŢE
gimnazial/ LITERATURĂ 1843. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
maternă – Limba germană UMANISTE ŞI
Învăţământ 1844. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
ARTE
primar 1845. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
1846. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
1847. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x
1848. Filologie clasică - Limba şi literatura germană x
59

1849. Limbi moderne aplicate (germană) x LIMBA ŞI LITERATURA


1850. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x GERMANĂ MATERNĂ
Învăţământ 1. Limba germană - Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE 1851. x
profesional/ maternă educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / LIMBI 1852. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x
Învăţământ /
ŞTIINŢE MODERNE 1853. Traducere şi interpretare (germană) x
gimnazial/ 2. Limba germană - LIMBA ŞI LITERATURA
UMANISTE ŞI APLICATE 1854. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x
Învăţământ maternă – Limba GERMANĂ MATERNĂ
ARTE
primar germană (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1855. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURA
GERMANĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
Limba și literatura germană maternă, limba și
literatura română și universală pentru copii,
ŞTIINŢE SOCIALE
Învăţământ Limba germană - ŞTIINŢE ALE matematică, metodica predării limbii și literaturii
ŞI POLITICE / 1856. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI germane materne / comunicării în limba germană
ŞTIINŢE SOCIALE
maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și
metodica predării matematicii / matematicii și
explorării mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1857. Limba şi literatura italiană x
1858. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x
1859. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (italiană, ITALIANĂ
1860. x
LIMBĂ ŞI limba straină) (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURĂ 1861. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE / 1862. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x /
profesional/
Limba italiană ŞTIINŢE
Învăţământ 1863. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
UMANISTE ŞI
gimnazial ARTE 1864. Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată x ITALIANĂ
1865. Filologie clasică - Limba şi literatura italiană x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
1866. Limbi moderne aplicate (italiană) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBI
1867. Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x
MODERNE
1868. Traducere şi interpretare (italiană) x
APLICATE
1869. Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x
1870. Limba şi literatura italiană x
1871. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1872. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x ITALIANĂ
LIMBĂ ŞI 1873. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x MATERNĂ
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURĂ 1874. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
UMANISTE / educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
profesional/ Limba italiană - 1875. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană x
ŞTIINŢE /
Învăţământ maternă 1876. Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată x
UMANISTE ŞI LIMBA ŞI LITERATURĂ
gimnazial ARTE 1877. Filologie clasică - Limba şi literatura italiană x
1878. Limbi moderne aplicate (italiană) x ITALIANĂ MATERNĂ
LIMBI (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1879. Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
MODERNE
1880. Traducere şi interpretare (italiană) x cercetării nr. 5976 / 2020)
APLICATE
1881. Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x
Orele de limba germană maternă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba germană sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
germnă.
60
1882. Limba şi literatura japoneză x LIMBA
1883. Limba şi literatura română - Limba şi literatura japoneză x JAPONEZĂ
1884. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ ŞTIINŢE
1885. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE /
profesional/ LIMBĂ ŞI 1886. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x /
Limba japoneză ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE ŞI
LITERATURĂ
LIMBA
gimnazial ARTE JAPONEZĂ
1887. Filologie clasică - Limba şi literatura japoneză x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
1888. Limba şi literatura maghiară x
1889. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
LIMBA ŞI LITERATURA
1890. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x MAGHIARĂ MATERNĂ
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI 1891. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura străină/maternă x
profesional/ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE /
Învăţământ Limba maghiară - LITERATURĂ 1892. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura maghiară x /
ŞTIINŢE
gimnazial/ maternă UMANISTE ŞI
1893. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ 1894. Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată x MAGHIARĂ MATERNĂ
ARTE
primar 1895. Filologie clasică - Limba şi literatura maghiară x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
LIMBI MODERNE 1896. Traducere şi interpretare (română, maghiară) x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
APLICATE 1897. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x
LIMBA ŞI LITERATURA
MAGHIARĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
ŞTIINŢE Limba și literatura maghiară maternă, limba și
SOCIALE ŞI literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ Limba maghiară – ŞTIINŢE ALE matematică, metodica predării limbii și literaturii
POLITICE / 1898. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI maghiare materne / comunicării în limba maghiară
ŞTIINŢE
SOCIALE maternă, metodica predării limbii și literaturii române
/ comunicării în limba română și metodica predării
matematicii/ matematicii și explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
1899. Limba şi literatura polonă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1900. Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă x POLONĂ MATERNĂ
Învăţământ 1901. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE
profesional/ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / 1902. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
Învăţământ Limba polonă- LIMBĂ ŞI /
ŞTIINŢE 1903. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura polonă x
gimnazial/ maternă UMANISTE ŞI LITERATURĂ 1904. Limba şi literatura polonă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Învăţământ POLONĂ MATERNĂ
ARTE
primar (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1905. Filologie clasică - Limba şi literatura polonă x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
POLONĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
ŞTIINŢE Limba și literatura polonă maternă, limba și
SOCIALE ŞI literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ Limba polonă – ŞTIINŢE ALE matematică, metodica predării limbii și literaturii
POLITICE / 1906. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x
primar maternă3) EDUCAŢIEI polone materne/ comunicării în limba polonă
ŞTIINŢE
SOCIALE maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica
predării matematicii/ matematicii și explorării
mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
1)
Orele de limba maghiară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba maghiară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba maghiară.
3)
Orele de limba polonă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba polonă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba polonă.
61

1907. Limba şi literatura portugheză x


1908. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1909. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x PORTUGHEZĂ
LIMBĂ ŞI 1910. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURĂ
UMANISTE / 1911. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura portugheză x educaţiei şi cercetării nr. 5287 / 2004)
profesional/ Limba Limba şi literatura portugheză - Literatura universală şi comparată
ŞTIINŢE 1912. x /
Învăţământ portugheză LIMBA ŞI LITERATURĂ
UMANISTE 1913. Filologie clasică - Limba şi literatura portugheză x
gimnazial ŞI ARTE PORTUGHEZĂ
1914. Limbi moderne aplicate (portugheză) x
LIMBI (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1915. Limbi moderne aplicate (portugheză, limbă străină) x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
MODERNE
1916. Traducere şi interpretare (portugheză) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
APLICATE
1917. Traducere şi interpretare (portugheză, limbă străină) x
1918. Limba şi literatura rusă x
1919. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
1920. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ
LIMBĂ ŞI 1921. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x LIMBA
gimnazial/ LITERATURĂ 1922. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă x RUSĂ MODERNĂ
Învăţământ ŞTIINŢE 1923. Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
special UMANISTE / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1924. Filologie clasică - Limba şi literatura rusă x /
(deficienţe Limba rusă ŞTIINŢE
moderate sau UMANISTE 1925. Limbi moderne aplicate (rusă) x LIMBA ŞI LITERATURA
uşoare)**/ ŞI ARTE 1926. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x RUSĂ MODERNĂ
Limbi moderne aplicate (germană, rusă) (programa pentru examenul naţional de definitivare în
Învăţământ LIMBI 1927. x
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
profesional MODERNE 1928. Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
APLICATE 1929. Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x
1930. Traducere şi interpretare (rusă) x
1931. Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x
1932. Limba şi literatura rusă x
1933. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
1934. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI LITERATURĂ
1935. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
LITERATURĂ RUSĂ MATERNĂ
1. Limba rusă- 1936. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă x
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ maternă ŞTIINŢE 1937. Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE /
profesional/ 1938. Filologie clasică - Limba şi literatura rusă x /
ŞTIINŢE
Învăţământ 2. Limba rusă- UMANISTE 1939. Limbi moderne aplicate (rusă) x LIMBA ŞI LITERATURĂ
gimnazial maternă – Limba ŞI ARTE 1940. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x RUSĂ MATERNĂ
rusă 1941. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
LIMBI MODERNE învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
1942. Limbi moderne aplicate (franceză, rusă) x
APLICATE cercetării nr. 5976 / 2020)
1943. Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x
1944. Traducere şi interpretare (rusă) x
1945. Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x
62

1946. Limba şi literatura rromani x LIMBA ŞI LITERATURĂ


Învăţământ 1947. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani x RROMANI MATERNĂ
profesional/ Limba rromani- ŞTIINŢE 1948. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ maternă UMANISTE /
LIMBĂ ŞI
1949. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x
/
ŞTIINŢE 1950. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rromani x
gimnazial/ LITERATURĂ LIMBA ŞI LITERATURĂ
UMANISTE 1951. Limba şi literatura rromani - Literatura universală şi comparată x
Învăţământ ŞI ARTE RROMANI MATERNĂ
primar (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1952. Filologie clasică - Limba şi literatura rromani x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
RROMANI MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
Limba și literatura rromani maternă, limba și
ŞTIINŢE literatura română și universală pentru copii,
SOCIALE ŞI matematică, metodica predării limbii și
Învăţământ Limba rromani- ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1953. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x literaturii rromani materne / comunicării în
primar maternă1) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE limba rromani maternă, metodica predării limbii
SOCIALE și literaturii române / comunicării în limba
română și metodica predării matematicii /
matematicii și explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1954. Limba şi literatura sârbă x LIMBA ŞI LITERATURA
1955. Limba şi literatura română - Limba şi literatura sârbă x SÂRBĂ MATERNĂ
Învăţământ 1956. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă x
ŞTIINŢE (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
profesional/ 1957. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x
UMANISTE / educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Limba sârbă - LIMBĂ ŞI
Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura sârbă
ŞTIINŢE 1958. x /
gimnazial/ maternă UMANISTE
LITERATURĂ
1959. Limba şi literatura sârbă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ ŞI ARTE SÂRBĂ MATERNĂ
primar (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1960. Filologie clasică - Limba şi literatura sârbă x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURA
SÂRBĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
ŞTIINŢE Limba și literatura sârbă maternă, limba și
SOCIALE ŞI literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ Limba slovacă- ŞTIINŢE ALE matematică, metodica predării limbii și literaturii
POLITICE / 1961. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x
primar maternă3) EDUCAŢIEI sârbe materne / comunicării în limba sârbă
ŞTIINŢE
SOCIALE maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica
predării matematicii / matematicii și explorării
mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
rromani.
3)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
slovacă.
63
1962. Limba şi literatura spaniolă x
LIMBA ŞI LITERATURĂ
1963. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă x
SPANIOLĂ
1964. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x (programa pentru concurs aprobată prin
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1965. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Învăţământ tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE / 1966. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x
profesional/ /
Limba spaniolă ŞTIINŢE 1967. Limba şi literatura spaniolă - Literatura universală şi comparată x
Învăţământ LIMBA ŞI LITERATURĂ
UMANISTE 1968. Filologie clasică - Limba şi literatura spaniolă x
gimnazial ŞI ARTE SPANIOLĂ
1969. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x (programa pentru examenul naţional de
LIMBI MODERNE 1970. Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă străină) x definitivare în învăţământ aprobată prin
APLICATE 1971. Traducere şi interpretare (spaniolă) x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1972. Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă străină) x
1973. Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1974. Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă x SLOVACĂ MATERNĂ
Învăţământ 1975. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x (programa pentru concurs aprobată prin
ŞTIINŢE ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
profesional/ 1976. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura slovacă
Învăţământ Limba slovacă - 1977. x /
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
gimnazial/ maternă 1978. Limba şi literatura slovacă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
UMANISTE
Învăţământ ŞI ARTE SLOVACĂ MATERNĂ
primar (programa pentru examenul naţional de
1979. Filologie clasică - Limba şi literatura slovacă x definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
SLOVACĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5975 / 2020)
/
Limba și literatura slovacă
maternă, limba și literatura
română și universală pentru
ŞTIINŢE copii, matematică, metodica
SOCIALE ŞI predării limbii și literaturii
Învăţământ Limba slovacă – ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1980. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x slovace materne / comunicării în
primar maternă1) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE limba slovacă maternă, metodica
SOCIALE predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba
română și metodica predării
matematicii / matematicii și
explorării mediului în
învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5976 / 2020)
1)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
slovacă.
64

1981. Limba şi literatura turcă x LIMBA ŞI LITERATURĂ


Învăţământ 1982. Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă x TURCĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE 1983. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
profesional/ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / 1984. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ /
Limba turcă- maternă ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1985. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura turcă x
gimnazial/ UMANISTE LIMBA ŞI LITERATURĂ
1986. Limba şi literatura turcă - Literatura universală şi comparată x
Învăţământ ŞI ARTE TURCĂ MATERNĂ
primar (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1987. Filologie clasică - Limba şi literatura turcă x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
TURCĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
ŞTIINŢE Limba și literatura turcă maternă, limba și
SOCIALE ŞI literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ Limba turcă- ŞTIINŢE ALE matematică, metodica predării limbii și literaturii
POLITICE / 1988. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI turce materne / comunicării în limba turcă
ŞTIINŢE
SOCIALE maternă, metodica predării limbii și literaturii
române / comunicării în limba română și metodica
predării matematicii / matematicii și explorării
mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1989. Limba şi literatura ucraineană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Învăţământ 1990. Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană x UCRAINEANĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE 1991. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
profesional/ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
UMANISTE / 1992. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ Limba ucraineană - /
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1993. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura ucraineană x
gimnazial/ maternă LIMBA ŞI LITERATURĂ
UMANISTE 1994. Limba şi literatura ucraineană - Literatura universală şi comparată x
Învăţământ ŞI ARTE UCRAINEANĂ MATERNĂ
primar (programa pentru examenul naţional de definitivare în
1995. Filologie clasică - Limba şi literatura ucraineană x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
UCRAINEANĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
/
ŞTIINŢE Limba și literatura ucraineană maternă, limba și
SOCIALE ŞI literatura română și universală pentru copii,
Învăţământ Limba ucraineană – ŞTIINŢE ALE matematică, metodica predării limbii și literaturii
POLITICE / 1996. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x
primar maternă3) EDUCAŢIEI ucrainene materne / comunicării în limba
ŞTIINŢE
SOCIALE ucraineană maternă, metodica predării limbii și
literaturii române / comunicării în limba română și
metodica predării matematicii / matematicii și
explorării mediului în învățământul primar
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba rromani.
3)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba slovacă.

(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau echivalente ori studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal la clasele a IX-a şi a X-a pot fi încadraţi, pe
perioadă determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
65
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în Programa-proba de
Învăţământ preuniversitar
învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ concurs /
Post/Catedră Domeniul pentru Nivelul de Studii Programa-disciplina
Specializarea din cadrul Domeniul de licenţă/
(Disciplina Domeniul studiile studii universitare pentru examenul
Nivel domeniului pentru studiile Domeniul de studii
principală fundamental universitare de de masterat/ naţional de definitivare
universitare de licenţă universitare de master
de încadrare) licenţă Programul de studii de master acreditat master în învăţământ
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura 4. Comunicare interculturală
străină/maternă 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
străină/maternă - Limba şi 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
literatura română 8. Cultură şi literatură română
9. Cultură şi civilizaţie europeană
Limba şi literatura română -
10. Didactici ale disciplinelor filologice
Limbi şi literaturi moderne 11. Dinamica limbii române contemporane
Literatura universală şi 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
comparată - Limba şi literatura 13. Discurs şi comunicare
străină/maternă 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
Limba şi literatura 15. Editarea şi promovarea produselor culturale
LIMBĂ ŞI străină/maternă - Literatură 16. Inovare culturală
LITERATURĂ universală şi comparată 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
Literatura universală şi 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
comparată - Limba şi literatura
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
română 21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
Limba şi literatura română - 22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
Literatură universală şi 23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
comparată 24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
Limba şi literatura română - 25. Limba română: fundamente istorice şi culturale
Limba şi literatura latină 26. Limba română în context romanic
Limba şi literatura latină - 27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate
28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească LIMBA ŞI
Limba şi literatura română LITERATURA
29. Limba şi literatura română
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice ROMÂNĂ
Filologie clasică - Limba şi
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) (programa pentru concurs
literatura română 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) aprobată prin ordinul
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate ministrului educaţiei şi
Învăţământ 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
ŞTIINŢE cercetării nr. 5975 /
liceal/ 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
Învăţământ Limba şi UMANISTE / 36. Limbă şi comunicare 2020)
LIMBĂ ŞI
profesional/ literatura ŞTIINŢE LITERATURĂ
37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x /
Învăţământ română UMANISTE 38. Literatura română modernă şi contemporană LIMBA ŞI
gimnazial ŞI ARTE 39. Literatură şi cultură românească în context european LITERATURA
40. Literatură română în context european
ROMÂNĂ
41. Literatura română şi modernismul european
programa pentru
42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
examenul naţional de
43. Literatura română - Relevanţe europene
definitivare în învăţământ
44. Literatură română şi hermeneutică literară
aprobată prin ordinul
45. Literatură universală şi comparată
ministrului educaţiei şi
46. Literatură, film şi reprezentări culturale
cercetării nr. 5976 / 2020)
47. Lingvistică generală şi românească
48. Managementul resurselor culturale
49. Modele clasice în cultura română
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale
51. Modernism şi postmodernism în literatură
LIMBI 52. Modernitatea în literatura europeană
Traducere si interpretare 53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport
MODERENE
(română, limba straină) european
APLICATE 54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
66
1. Analiza discursului
Limba şi literatura română 2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - Limba şi 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
literatura străină/maternă 4. Comunicare interculturală
5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura străină/maternă - 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Limba şi literatura română 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
Limba şi literatura română - Limbi şi 8. Cultură şi literatură română
literaturi moderne 9. Cultură şi civilizaţie europeană
10. Didactici ale disciplinelor filologice
Literatura universală şi comparată - 11. Dinamica limbii române contemporane
Limba şi literatura străină/maternă 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura străină/maternă - 13. Discurs şi comunicare
Literatură universală şi comparată 14. Direcții actuale în lingvistică
LITERATURĂ 15. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
Literatura universală şi comparată - 16. Editarea şi promovarea produselor culturale
Limba şi literatura română 17. Inovare culturală
Limba şi literatura română - 18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
Literatură universală şi comparată 19. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
20. Hermeneutică şi ideologie literară
Limba şi literatura română - Limba şi 21. Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană
literatura latină 22. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
Limba şi literatura latină - Limba şi 23. Istoria imaginilor - istoria ideilor
literatura română 24. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
25. Limba română - Identitate și deschidere culturală
Filologie clasică - Limba şi literatura 26. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
română 27. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare)
28. Limba română: fundamente istorice şi culturale
29. Limba română în context romanic
30. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate LIMBA ŞI
31. Limbă, literatură şi civilizaţie românească
32. Limba şi literatura română LITERATURA
33. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice ROMÂNĂ
34. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză)
35. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) (programa pentru concurs
36. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate aprobată prin ordinul
37. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate ministrului educaţiei şi
Învăţământ 38. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
ŞTIINŢE cercetării nr. 5975 /
liceal/ 39. Limbă şi comunicare
Învăţământ Limba şi UMANISTE / 40. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 2020)
41. Literatura română modernă şi contemporană
profesional/ literatura ŞTIINŢE FILOLOGIE 42. Literatură şi cultură românească în context european x /
Învăţământ română UMANISTE 43. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene LIMBA ŞI
gimnazial ŞI ARTE 44. Literatură română în context european LITERATURA
45. Literatura română şi modernismul european
46. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni ROMÂNĂ
47. Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale și didactice contemporane programa pentru
48. Literatura română - Relevanţe europene examenul naţional de
49. Literatură română şi hermeneutică literară definitivare în învăţământ
50. Literatură universală şi comparată
51. Literatură, film şi reprezentări culturale aprobată prin ordinul
52. Lingvistică generală şi românească ministrului educaţiei şi
53. Managementul resurselor culturale cercetării nr. 5976 / 2020)
LIMBI 54. Modele clasice în cultura română
Traducere si interpretare (română,
MODERENE limba straină)
55. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale
APLICATE 56. Modernism şi postmodernism în literatură
57. Modernitatea în literatura europeană
58. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
59. Multilingvism şi multiculturalitate
60. Multilingvism şi interculturalitate în context european
61. Paradigme ale comunicării organizaţionale
62. Paradigme ale comunicării interculturale
63. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
64. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
65. Restituiri şi revizuiri în literatura română
66. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
67. Scriere creatoare şi traducere literară
68. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
69. Structura limbii române actuale
70. Studii culturale româneşti în context european
71. Studii literare
72. Studii literare româneşti
73. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
74. Studii de limba şi literatura română
75. Studii de gen din perspectivă culturală
76. Studii de românistică
77. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
78. Tendințe actuale ale limbii și literaturii române
79. Teoria şi practica editării
80. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
81. Teoria literaturii şi literatură comparată
82. Teoria şi practica textului
67

Limba şi literatura română


Limba şi literatura română -
Limba şi literatura
străină/maternă
Limba şi literatura
străină/maternă - Limba şi
literatura română LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - LITERATURA
Limbi şi literaturi moderne ROMÂNĂ
Literatura universală şi (programa pentru concurs
comparată - Limba şi literatura aprobată prin ordinul
Învăţământ străină/maternă ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Limba şi literatura cercetării nr. 5975 /
liceal/
Învăţământ Limba şi UMANISTE / LITERATURĂ străină/maternă - Literatură 2020)
profesional/ literatura ŞTIINŢE universală şi comparată STUDII
Etnologie şi antropologie social x /
Literatura universală şi CULTURALE
Învăţământ română UMANISTE LIMBA ŞI
comparată - Limba şi literatura
gimnazial ŞI ARTE LITERATURA
română
ROMÂNĂ
Limba şi literatura română - programa pentru
Literatură universală şi examenul naţional de
comparată definitivare în învăţământ
Limba şi literatura română - aprobată prin ordinul
Limba şi literatura latină ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura latină - cercetării nr. 5976 / 2020)
Limba şi literatura română
Filologie clasică - Limba şi
literatura română
LIMBI
Traducere si interpretare
MODERENE
(română, limba straină)
APLICATE
68

Limba şi literatura română


Limba şi literatura română - Limba şi
literatura străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba şi literatura română 1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Literatura universală şi comparată - actuale
Limba şi literatura străină/maternă 2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină)
Limba şi literatura străină/maternă - 3. Discurs şi argumentare (în limba latină)
Literatură universală şi comparată 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină)
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină)
Limba latină 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
ŞTIINŢE
LIMBĂ ŞI Limba latină - Limba şi literatura 7. Literatura latină între clasicism şi modernitate
UMANISTE /
LITERATURĂ străină/maternă LIMBĂ ŞI 8. Management intercultural (în limba latină)`
ŞTIINŢE x
Limba şi literatura română - Limba şi LITERATURĂ 9. Romanistică
UMANISTE ŞI
literatura latină 10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină)
ARTE
Limba şi literatura latină - Limba şi 11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină)
literatura română 12. Teoria şi practica traducerii (în limba latină)
Filologie clasică 13. Traducere specializată (în limba latină)
Filologie clasică - Limba şi literatura 14. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină)
română 15. Traducere şi Interpretariat (în limba latină)
Filologie clasică - Limba şi literatura 16. Traducere şi terminologie (în limba latină)
străină/maternă 17. Traductologie – Limba latină
1. Limba LIMBA LATINĂ
Litere clasice (programa pentru concurs aprobată prin
Învăţământ latină3 ) Limbi şi culturi antice ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
liceal/ Litere clasice tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 2. Limba FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice /
profesional/ latină -
Învăţământ Elemente de Limba şi literatura română LIMBA LATINĂ
gimnazial limbă latină Limba şi literatura română - Limba şi (programa pentru concurs aprobată prin
şi de cultură literatura străină/maternă ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
romanică Limba şi literatura străină/maternă - actuale
nr. 5976 / 2020)
Limba şi literatura română 2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină)
Literatura universală şi comparată - 3. Discurs şi argumentare (în limba latină)
Limba şi literatura străină/maternă 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină)
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină)
Literatură universală şi comparată 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
Limba şi literatura străină/maternă - 7. Literatura latină între clasicism şi modernitate
Limba latină 8. Management intercultural (în limba latină)`
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Limba latină - Limba şi literatura 9. Romanistică
UMANISTE / LITERATURĂ străină/maternă 10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină)
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
Limba şi literatura română - Limba şi 11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină)
UMANISTE ŞI
literatura latină 12. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană,
ARTE
Limba şi literatura latină - Limba şi spaniolă)
literatura română 13. Teoria şi practica traducerii (în limba latină)
Filologie clasică 14. Traducere specializată (în limba latină)
Filologie clasică - Limba şi literatura 15. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină)
română 16. Traducere şi Interpretariat (în limba latină)
Filologie clasică - Limba şi literatura 17. Traducere şi interpretare specializată (în limba latină)
străină/maternă 18. Traducere şi terminologie (în limba latină)
Litere clasice 19. Traductologie – Limba latină
20. Traductologie latino-romanică
Limbi şi culturi antice
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice

3)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
69
Limba şi literatura străină/maternă -
1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Limba greacă veche
actuale
Limba greacă veche - Limba şi literatura 2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina)
străină/maternă 3. Discurs şi argumentare (în limba elină)
Filologie clasică 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină)
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină)
LITERATURĂ 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
UMANISTE / română
LIMBĂ ŞI 7. Management intercultural (în limba elină)
ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi literatura x
LITERATURĂ 8. Studii lingvistice (în limba elină)
UMANISTE străină/maternă
9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină)
ŞI ARTE Litere clasice 10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină)
11. Traducere specializată (în limba elină)
Limbi şi culturi antice 12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină)
Litere clasice 13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină)
FILOLOGIE 14. Traducere şi terminologie (în limba elină)
Limbi şi culturi antice 15. Traductologie – Limba elină LIMBA GREACĂ VECHE
(ELINĂ)
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba greacă veche (programa pentru concurs aprobată prin
Învăţământ ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
liceal/ tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Limba Limba greacă veche - Limba şi literatura
Învăţământ străină/maternă
greacă 1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
/
profesional/
Învăţământ
veche actuale LIMBA ŞI LITERATURA
gimnazial Filologie clasică 2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina) ELINĂ
3. Discurs şi argumentare (în limba elină) (programa pentru examenul naţional de
4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină) definitivare în învăţământ aprobată prin
LIMBĂ ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină)
ŞTIINŢE LITERATURĂ română ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
UMANISTE / 7. Management intercultural (în limba elină)
Filologie clasică - Limba şi literatura
ŞTIINŢE străină/maternă
FILOLOGIE 8. Studii lingvistice (în limba elină) x
UMANISTE 9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină)
ŞI ARTE 10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină)
Litere clasice 11. Traducere specializată (în limba elină)
12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină)
13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină)
Limbi şi culturi antice 14. Traducere şi interpretare specializată (în limba elină)
15. Traducere şi terminologie (în limba elină)
16. Traductologie – Limba elină
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice
70
Limba neogreacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
neogreacă 3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale
Limba neogreacă - Limba şi literatura 4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă)
română 5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă)
Limba neogreacă - Limba şi literatura 6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă)
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba neogreacă 9. Limba şi literatura neogreacă
10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
Literatura universală şi comparată -
11. Limba neogreacă. Practici de comunicare
Limba neogreacă
12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
Limba neogreacă - Literatură universală şi
ŞTIINŢE 13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
comparată 14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă)
ŞTIINŢE x
LITERATURĂ LITERATURĂ 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
UMANISTE limba neogreacă)
ŞI ARTE 17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă
18. Management intercultural (în limba neogreacă)
19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă)
20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă)
Filologie clasică - Limba neogreacă 21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă)
22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) LIMBA ŞI
23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) LITERATURA
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
25. Traducere specializată (în limba neogreacă) (programa pentru concurs
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) aprobată prin ordinul
27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) ministrului educaţiei,
Învăţământ 28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) cercetării, tineretului şi
liceal/ 29. Traductologie – Limba neogreacă sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ Limba 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă) /
profesional/ neogreacă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) LIMBA ŞI
Învăţământ Limba neogreacă 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba neogracă)
4. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale
LITERATURA
gimnazial
5. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) NEOGREACĂ
6. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
7. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
învăţământ aprobată prin
Limba şi literatura română - Limba 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
ordinul ministrului educaţiei
neogreacă 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) şi cercetării ştiinţifice nr.
10. Limba şi literatura neogreacă 5558 / 2015)
11. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
12. Limba neogreacă. Practici de comunicare
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
Limba neogreacă - Limba şi literatura
ŞTIINŢE 14. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
română
UMANISTE / 15. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană
LIMBĂ ŞI 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă)
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
LITERATURĂ 17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba
UMANISTE neogreacă)
ŞI ARTE Limba neogreacă - Limba şi literatura 18. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă
străină/maternă 19. Management intercultural (în limba neogreacă)
20. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă)
21. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă)
22. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă)
23. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă)
24. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă)
25. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă)
Limba şi literatura străină/maternă - 26. Traducere specializată (în limba neogreacă)
Limba neogreacă 27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă)
28. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă)
29. Traducere şi interpretare specializată (în limba neogreacă)
30. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
31. Traductologie – Limba neogreacă
71
Limba şi literatura bulgară 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară)
Limba şi literatura română - 3. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura bulgară actuale
Limba şi literatura bulgară - Limba 4. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară)
şi literatura română 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară)
Limba şi literatura bulgară - Limba 6. Discurs şi argumentare (în limba bulgară)
şi literatura străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară)
Limba şi literatura străină/maternă 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară)
- Limba şi literatura bulgară 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară)
ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară)
UMANISTE / - Limba şi literatura bulgară
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 11. Management intercultural (în limba bulgară)
ŞTIINŢE Limba şi literatura bulgară - x
LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară)
UMANISTE Literatură universală şi comparată 13. Studii culturale balcanice (în limba bulgară)
ŞI ARTE
14. Studii culturale slave (în limba bulgară)
15. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară)
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară)
17. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) LIMBA ŞI
Filologie clasică - Limba şi 18. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) LITERATURA
literatura bulgară 19. Traducere specializată (în limba bulgară) BULGARĂ
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară)
MATERNĂ
21. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) (programa pentru concurs
Învăţământ 22. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) aprobată prin ordinul
liceal/ 23. Traductologie – Limba bulgară ministrului educaţiei şi
Învăţământ 1. Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat (în cercetării nr. 5975 / 2020)
Limba Limba şi literatura bulgară
profesional/ limba bulgară) /
bulgară - Limba şi literatura română -
Învăţământ 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) LIMBA ŞI
maternă Limba şi literatura bulgară
gimnazial/ 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) LITERATURA
Învăţământ Limba şi literatura bulgară - Limba 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba bulgară)
şi literatura română BULGARĂ
primar 5. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura bulgară - Limba actuale
MATERNĂ
şi literatura străină/maternă (programa pentru concurs
6. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) ministrului educaţiei şi
- Limba şi literatura bulgară 8. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) cercetării nr. 5976 / 2020)
Literatura universală şi comparată 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară)
- Limba şi literatura bulgară 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară)
ŞTIINŢE Limba şi literatura bulgară - 11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară)
UMANISTE / Literatură universală şi comparată
LIMBĂ ŞI 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară)
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
LITERATURĂ 13. Management intercultural (în limba bulgară)
UMANISTE
14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară)
ŞI ARTE
15. Studii culturale balcanice (în limba bulgară)
16. Studii culturale slave (în limba bulgară)
17. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară)
18. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară)
Filologie clasică - Limba şi 19. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară)
literatura bulgară 20. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară)
21. Traducere specializată (în limba bulgară)
22. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară)
23. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară)
24. Traducere şi interpretare specializată (în limba bulgară)
25. Traducere şi terminologie (în limba bulgară)
26. Traductologie – Limba bulgară
72
Limba şi literatura cehă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba cehă)
Limba şi literatura română - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba cehă)
Limba şi literatura cehă 3. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura cehă - Limba şi actuale
literatura română 4. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă)
Limba şi literatura cehă - Limba şi 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă)
literatura străină/maternă 6. Discurs şi argumentare (în limba cehă)
Limba şi literatura străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă)
- Limba şi literatura cehă 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă)
ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă)
UMANISTE / - Limba şi literatura cehă 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă)
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI
ŞTIINŢE Limba şi literatura cehă - 11. Management intercultural (în limba cehă) x
LITERATURĂ LITERATURĂ
UMANISTE Literatură universală şi comparată 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cehă)
ŞI ARTE 13. Studii culturale slave (în limba cehă)
14. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă)
15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba cehă)
16. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă)
Filologie clasică - Limba şi 17. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă)
literatura cehă 18. Traducere specializată (în limba cehă) LIMBA ŞI
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă)
LITERATURA
20. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă)
21. Traducere şi terminologie (în limba cehă) CEHĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs
Învăţământ 22. Traductologie – Limba cehă aprobată prin ordinul
liceal/ Limba şi literatura cehă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în ministrului educaţiei şi
Învăţământ Limba şi literatura română - limba cehă) cercetării nr. 5975 / 2020)
profesional/ Limba cehă - Limba şi literatura cehă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba /
Învăţământ maternă Limba şi literatura cehă - Limba şi cehă) LIMBA ŞI
gimnazial/ literatura română 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba cehă) LITERATURA
Învăţământ Limba şi literatura cehă - Limba şi 4. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi
primar
CEHĂ MATERNĂ
literatura străină/maternă strategii actuale (programa pentru examenul
Limba şi literatura străină/maternă 5. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) naţional de definitivare în
- Limba şi literatura cehă 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) învăţământ aprobată prin
Literatura universală şi comparată 7. Discurs şi argumentare (în limba cehă) ordinul ministrului educaţiei
8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) şi cercetării nr. 5976 / 2020)
- Limba şi literatura cehă
Limba şi literatura cehă - 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă)
ŞTIINŢE Literatură universală şi comparată 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă)
UMANISTE / 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă)
LIMBĂ ŞI
ŞTIINŢE FILOLOGIE 12. Management intercultural (în limba cehă) x
LITERATURĂ
UMANISTE 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba
ŞI ARTE cehă)
14. Studii culturale slave (în limba cehă)
15. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă)
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
Filologie clasică - Limba şi cehă)
literatura cehă 17. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă)
18. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă)
19. Traducere specializată (în limba cehă)
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă)
21. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă)
22. Traducere şi interpretare specializată (în limba cehă)
23. Traducere şi terminologie (în limba cehă)
24. Traductologie – Limba cehă
73
Limba şi literatura croată 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
Limba şi literatura română - Limba limba croată)
şi literatura croată 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
Limba şi literatura croată - Limba şi croată)
literatura română 3. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi
Limba şi literatura croată - Limba şi strategii actuale LIMBA ŞI
literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) LITERATURA
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată)
6. Discurs şi argumentare (în limba croată)
CROATĂ
Limba şi literatura croată MATERNĂ
Literatura universală şi comparată - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată)
Învăţământ 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată) (programa pentru concurs
Limba şi literatura croată aprobată prin ordinul
liceal/ 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba
Limba şi literatura croată - Literatură ministrului educaţiei şi
Învăţământ ŞTIINŢE croată)
universală şi comparată cercetării nr. 5975 / 2020)
profesional/ UMANISTE / 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată)
Limba croată - LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI /
Învăţământ ŞTIINŢE 11. Management intercultural (în limba croată) x
maternă LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba LIMBA ŞI
gimnazial/ UMANISTE
Învăţământ ŞI ARTE croată) LITERATURA
primar 13. Studii culturale balcanice (în limba croată) CROATĂ
14. Studii culturale slave (în limba croată)
15. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată)
MATERNĂ
(programa pentru examenul
Filologie clasică - Limba şi literatura 16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
naţional de definitivare în
croată croată) învăţământ aprobată prin
17. Teoria şi practica traducerii (în limba croată) ordinul ministrului educaţiei
18. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată) şi cercetării nr. 5976 / 2020)
19. Traducere specializată (în limba croată)
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată)
21. Traducere şi interpretariat (în limba croată)
22. Traducere şi terminologie (în limba croată)
23. Traductologie – Limba croată
Limba şi literatura croată 1. Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română - Limba în Banat (în limba croată)
şi literatura croată 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
Limba şi literatura croată - Limba şi limba croată)
literatura română 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
Limba şi literatura croată - Limba şi croată)
literatura străină/maternă 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba croată)
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi LIMBA ŞI
Limba şi literatura croată strategii actuale LITERATURA
Literatura universală şi comparată - 6. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) CROATĂ
Limba şi literatura croată 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată)
8. Discurs şi argumentare (în limba croată) MATERNĂ
Învăţământ Limba şi literatura croată - Literatură (programa pentru concurs
universală şi comparată 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată)
liceal/ aprobată prin ordinul
10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată)
Învăţământ ŞTIINŢE ministrului educaţiei şi
11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cercetării nr. 5975 / 2020)
profesional/
Limba croată -
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI croată)
Învăţământ ŞTIINŢE FILOLOGIE 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) x /
maternă LITERATURĂ LIMBA ŞI
gimnazial/ UMANISTE 13. Management intercultural (în limba croată)
Învăţământ ŞI ARTE 14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba LITERATURA
primar croată) CROATĂ
15. Studii culturale balcanice (în limba croată)
16. Studii culturale slave (în limba croată)
MATERNĂ
(programa pentru examenul
Filologie clasică - Limba şi literatura 17. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată) naţional de definitivare în
croată 18. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba învăţământ aprobată prin
croată) ordinul ministrului educaţiei
19. Teoria şi practica traducerii (în limba croată) şi cercetării nr. 5976 / 2020)
20. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată)
21. Traducere specializată (în limba croată)
22. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată)
23. Traducere şi interpretariat (în limba croată)
24. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată)
25. Traducere şi terminologie (în limba croată)
26. Traductologie – Limba croată
74
Limba şi literatura chineză
Limba şi literatura română -
Limba şi literatura chineză
Limba şi literatura chineză -
Limba şi literatura română
Limba şi literatura chineză -
Învăţământ Limba şi literatura
ŞTIINŢE străină/maternă
liceal/
UMANISTE / Limba şi literatura
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI Studii est asiatice (în limba chineză)
ŞTIINŢE străină/maternă - Limba şi x
profesional/ chineză LITERATURĂ literatura chineză
LITERATURĂ
UMANISTE
Învăţământ
ŞI ARTE Literatura universală şi
gimnazial comparată - Limba şi literatura LIMBA CHINEZĂ
chineză (programa pentru concurs
Limba şi literatura chineză - aprobată prin ordinul
Literatură universală şi ministrului educaţiei,
comparată cercetării, tineretului şi
Filologie clasică - Limba şi sportului nr. 5620 / 2010)
literatura chineză /
Limba şi literatura chineză LIMBA CHINEZĂ
Limba şi literatura română - (programa pentru examenul
Limba şi literatura chineză naţional de definitivare în
Limba şi literatura chineză - învăţământ aprobată prin
Limba şi literatura română ordinul ministrului educaţiei
Limba şi literatura chineză - şi cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ Limba şi literatura 5558 / 2015)
ŞTIINŢE străină/maternă
liceal/
UMANISTE / Limba şi literatura
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI 1. Studii est asiatice (în limba chineză)
ŞTIINŢE străină/maternă - Limba şi FILOLOGIE x
profesional/ chineză LITERATURĂ 2. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba chineză)
UMANISTE literatura chineză
Învăţământ
ŞI ARTE Literatura universală şi
gimnazial comparată - Limba şi literatura
chineză
Limba şi literatura chineză -
Literatură universală şi
comparată
Filologie clasică - Limba şi
literatura chineză
75

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)


2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză 18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane
21. Inovare culturală (în limba engleză)
22. Limba şi literatura engleză
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
24. Limba engleză. Practici de comunicare
LIMBA ŞI
25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene LITERATURA
26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) ENGLEZĂ
Învăţământ 27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european (programa pentru concurs
liceal/ 28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană aprobată prin ordinul
nvăţământ LIMBĂ ŞI 29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană ministrului educaţiei,
LITERATURĂ 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) cercetării, tineretului şi
profesional/
Învăţământ ŞTIINŢE 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE / 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină)
gimnazial/ Limba LIMBĂ ŞI /
ŞTIINŢE 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) x
Învăţământ engleză LITERATURĂ LIMBA ŞI
UMANISTE 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba
special ŞI ARTE română) LITERATURA
(deficienţe 35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii ENGLEZĂ
moderate 36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba (programa pentru
sau engleză) examenul naţional de
uşoare)** 37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze definitivare în învăţământ
Limba şi literatura română - Limba şi literatura 38. Literatura engleză pentru copii şi tineret aprobată prin ordinul
engleză 39. Management intercultural (în limba engleză) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 40. Modernitatea în literatura europeană (în limba engleză) cercetării ştiinţifice nr.
română 41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) 5558 / 2015)
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi 42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză)
moderne (engleză, limba straină) 43. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 44. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză)
străină/maternă 45. Studii britanice
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 46. Studii canadiene
literatura engleză 47. Studii culturale britanice
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză 48. Studii americane
Literatura universală şi comparată - Limba şi 49. Studii anglo – americane
literatura engleză 50. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
Limba şi literatura engleză - Literatura 51. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
universală şi comparată 52. Studii interculturale anglo – americane
53. Studii irlandeze (limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 54. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
straină) 55. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 56. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
franceză) 57. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 58. Traducere specializată (în limba engleză)
germană) 59. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
STUDII Studii americane 60. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
CULTURALE Studii iudaice 61. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză) 62. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
LIMBI 63. Traductologie – Limba engleză
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină)
MODERNE
APLICATE Traducere şi interpretare (engleză)
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
76

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)


2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză)
7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
8. Creative writing
9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
18. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane
22. Inovare culturală (în limba engleză)
23. Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator (engleza)
24. Limbă și literatură - Multilingvism și multiculturalitate (în limba engleză)
25. Limba şi literatura engleză
26. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
Limba şi literatura engleză 27. Limba engleză. Practici de comunicare
28. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene
29. Limba engleză în afaceri
30. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)
31. Limba, literatura şi cultura engleză în context european
32. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană
33. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
34. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) LIMBA ŞI
35. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) LITERATURA
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină)
37. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) ENGLEZĂ
Învăţământ 38. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română)
39. Limbile moderne în dinamică plurilingvă (engleză, franceză) (programa pentru concurs
liceal/ 40. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii aprobată prin ordinul
nvăţământ LIMBĂ ŞI 41. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba engleză) ministrului educaţiei,
LITERATURĂ 42. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze cercetării, tineretului şi
profesional/ 43. Lingvistică aplicată - Limba engleză ca limbă străină
Învăţământ ŞTIINŢE 44. Lingvistică aplicată – Perspective moderne în didactica limbii engleze sportului nr. 5620 / 2010)
UMANISTE / 45. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
gimnazial/ Limba
ŞTIINŢE Literatura engleză pentru copii şi tineret
/
Învăţământ engleză
FILOLOGIE 46. x
UMANISTE 47. Masterat european de interpretare de conferință (în limba engleză) LIMBA ŞI
special 48. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba engleză)
ŞI ARTE LITERATURA
49. Masterat european de interpretare de conferință (engleză, franceză)
(deficienţe 50. Masterat european de interpretare de conferință (engleză, germană) ENGLEZĂ
moderate 51. Masterat european de interpretare de conferință (engleză, limbă străină) (programa pentru
sau 52. Masterat european de traductologie – terminologie (engleză, franceză)
53. Masterat european de traductologie – terminologie (engleză, germană) examenul naţional de
uşoare)** 54. Masterat european de traductologie – terminologie (engleză, limbă străină) definitivare în învăţământ
55. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba engleză) aprobată prin ordinul
56. Management intercultural (în limba engleză) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura română - Limba şi literatura 57. Modernitatea în literatura europeană (în limba engleză)
cercetării ştiinţifice nr.
engleză 58. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză)
Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) 5558 / 2015)
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 59.
60. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română
română 61. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză)
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi 62. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba engleză)
moderne (engleză, limba straină) 63. Studii britanice
64. Studii canadiene
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 65. Studii culturale britanice
străină/maternă 66. Studii americane
67. Studii anglo – americane
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 68. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
literatura engleză 69. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză 70. Studii interculturale anglo – americane
71. Studii irlandeze (limba engleză)
Literatura universală şi comparată - Limba şi 72. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
literatura engleză 73. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - Literatura 74. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon
75. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
universală şi comparată 76. Teoria și practica traducerii (engleză și franceză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 77. Teoria și practica traducerii și interpretării (în limba engleză)
Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
straină) 78.
79. Traducere în domenii de specialitate (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 80. Traducere și comunicare în context intercultural (în limba engleză)
franceză) 81. Traducere specializată (în limba engleză)
82. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 83. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
germană) 84. Traducere și interpretariat (lb. română-lb. engleză)
85. Traducere și interpretare (în limba engleză)
STUDII Studii americane 86. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză)
CULTURALE Studii iudaice 87. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
88. Traducere și terminologii în context european (engleză, franceză, germană)
Limbi moderne aplicate (engleză) 89. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
LIMBI
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) 90. Traductologie – Limba engleză
MODERNE Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (engleză, limbă străină)
APLICATE Traducere şi interpretare (engleză) 91.
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
77
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura română
Limba şi literatura română - Limbi şi
literaturi moderne (engleză, limba straină)
Limba şi literatura engleză - Limba şi LIMBA ŞI
literatura străină/maternă LITERATURA
Limba şi literatura străină/maternă - ENGLEZĂ
Limba şi literatura engleză (programa pentru concurs
Învăţământ LIMBĂ ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura aprobată prin ordinul
liceal/ LITERATURĂ Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) ministrului educaţiei,
Învăţământ engleză 1.
Limba engleză în afaceri cercetării, tineretului şi
profesional/ ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată - 2.
Limba şi literatura engleză 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ UMANISTE / LIMBI
Limba Limba şi literatura engleză - Literatura 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) /
gimnazial/ ŞTIINŢE MODERNE x
engleză universală şi comparată 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză LIMBA ŞI
Învăţământ UMANISTE APLICATE
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) LITERATURA
special ŞI ARTE
limba straină) 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) ENGLEZĂ
(deficienţe
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) (programa pentru
moderate sau
uşoare)** franceză) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Limbi şi literaturi moderne (engleză,
aprobată prin ordinul
germană) ministrului educaţiei şi
STUDII Studii americane cercetării ştiinţifice nr.
CULTURALE Studii iudaice 5558 / 2015)
Limbi moderne aplicate (engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă
LIMBI străină)
MODERNE
Traducere şi interpretare (engleză)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză,
limbă străină)
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura română
Limba şi literatura română - Limbi şi
literaturi moderne (engleză, limba straină)
Limba şi literatura engleză - Limba şi LIMBA ŞI
literatura străină/maternă LITERATURA
Limba şi literatura străină/maternă - ENGLEZĂ
Limba şi literatura engleză (programa pentru concurs
Învăţământ LIMBĂ ŞI
Filologie clasică - Limba şi literatura aprobată prin ordinul
liceal/ LITERATURĂ ministrului educaţiei,
Învăţământ engleză
cercetării, tineretului şi
profesional/ ŞTIINŢE Literatura universală şi comparată -
Limba şi literatura engleză sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ UMANISTE /
Limba Limba şi literatura engleză - Literatura STUDII /
gimnazial/ ŞTIINŢE Studii canadiene x
engleză universală şi comparată CULTURALE LIMBA ŞI
Învăţământ UMANISTE
special ŞI ARTE Limbi şi literaturi moderne (engleză, LITERATURA
(deficienţe limba straină) ENGLEZĂ
moderate sau Limbi şi literaturi moderne (engleză, (programa pentru
uşoare)** franceză) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Limbi şi literaturi moderne (engleză,
aprobată prin ordinul
germană) ministrului educaţiei şi
STUDII Studii americane cercetării ştiinţifice nr.
CULTURALE Studii iudaice 5558 / 2015)
Limbi moderne aplicate (engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă
LIMBI străină)
MODERNE
Traducere şi interpretare (engleză)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză,
limbă străină)
78
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba
Limba şi literatura română - Limba franceză)
şi literatura franceză 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba
şi literatura română franceză)
Limba şi literatura română - Limbi şi 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
literaturi moderne (franceză, limba 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
straină) 6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba 7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
LIMBĂ ŞI şi literatura străină/maternă 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză 10. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii
Literatura universală şi comparată - actuale
Limba şi literatura franceză 11. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
Literatura universală şi comparată - 12. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză 13. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
Filologie clasică - Limba şi literatura 14. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
franceză 15. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
Limbi şi literaturi moderne (franceză, 16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
germană) 17. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză) 18. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
19. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză,
20. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică LIMBA ŞI
limbă străină)
europeană LITERATURA
Traducere şi interpretare (franceză)
21. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză)
FRANCEZĂ
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) (programa pentru
concurs aprobată prin
Învăţământ 24. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) ordinul ministrului
liceal/ 25. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba educaţiei, cercetării,
Învăţământ engleză - limba română) tineretului şi sportului
profesional/ ŞTIINŢE 26. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile nr. 5620 / 2010)
Învăţământ UMANISTE / moderne (în limba franceză)
Limba LIMBĂ ŞI /
gimnazial/ ŞTIINŢE 27. Limba franceză. Practici de comunicare x
franceză LITERATURĂ LIMBA ŞI
Învăţământ UMANISTE 28. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european
special ŞI ARTE 29. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon LITERATURA
(deficienţe 30. Limba franceză pentru obiective didactice FRANCEZĂ
moderate sau 31. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon (programa pentru
uşoare)** 32. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba examenul naţional de
definitivare în
franceză) învăţământ aprobată prin
33. Literatura franceză - abordări antropologice ordinul ministrului
34. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. educaţiei şi cercetării
LIMBI franceză) ştiinţifice nr. 5558 /
MODERNE 35. Management intercultural (în limba franceză) 2015)
APLICATE 36. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză)
Traducere şi interpretare (franceză, 37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză)
limbă străină) 38. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză)
39. Studii canadiene
40. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză)
41. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
franceză)
42. Studii francofone
43. Studii franceze şi francofone
44. Studii literare franceze
45. Romanistică
46. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
47. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
48. Traductologie – Limba franceză
49. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
50. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
51. Traducere specializată (în limba franceză)
52. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
53. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
54. Traducere