Sunteți pe pagina 1din 7

 

5/16/2018 Onora r ii Minime de Proie c ta re - slide pdf.c om

Onorarii Minime de Proiectare  

Luni, 09 Februarie 2009 20:01

DOCUMENTELE ŞI HOTĂRÎRI
CONFERINŢEI NAŢIONALE A O
21-22 IUNIE 20

ONORARII MINIME DE PROIECTARE  


ALE ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA  
PREAMBUL 
Ca urmare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, în baza articolului 16, aliniat c) ş i a
articolului 43, aliniat 2), Conferinţa Naţională de Constituire a Ordinului Arhitecţilor din România, din 14 -16 iulie 2001, a
stabilit ca Onorariile minime de proiectare să fie calculate la 75 % din valoarea rezultată prin aplicarea Metodologiei de ca lc
a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor şi a studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
aprobate de către MLPAT prin Ordinul 11N/1994. 

Prin Avizul nr. 2156/02.10.2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a avizat favorabil Onorariile mi nim
de proiectare ale OAR, solicitând unele reduceri. În consecinţă, onorariile de proiectare nu pot fi mai mici de:  

- 75 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994; 

- 50 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994, pentru investiţiile realizate în
scopuri sociale din fonduri publice (locuinţe sociale şi pentru tineri în regim colectiv, investiţii pentru învăţământ şi
sănătate şi anume: şcoli, grădiniţe, internate, cantine şcolare, orfelinate, creşe şi dis pensare);

- 30 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994 pentru locuinţele în mediul rura
inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora, racordarea şi branşarea acestora la utilităţi, care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii: 

- sunt situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor istorice,  

- au suprafeţe minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, majorate cu max. 20 %,  

- sunt reşedinţe principale, 

- se realizează din fondurile persoanelor  fizice şi au regim de înălţime P, P + 1 etaj.  

Prin Avizul nr. 6224/17.10.2001, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat favorabil nivelul minim al onorariului pentru servi ciile
proiectare, aşa cum a fost stabilit prin hotărârea Conferinţei Naţionale a Ordinului Arhitecţilor din România. 

Tabelele publicate sunt preluate din Metodologia de calcul al onorariilor conform Ordinului 11N/1994 al MLPAT şi au valoril
exprimate în Euro.

Colegiul Director al OAR a decis următoarele:  

1. Tariful orar minimal T0 şi cota procentuală reprezentată de arhitectură din ansamblul proiectului se calculează
conform Metodologiei de calcul al onorariilor conform Ordinului 11N/1994 al MLPAT;

2. Valorile minime de investiţie C+I, exprimate în Euro/mp, fără TVA, recunoscute de către OAR sunt determinate pe

http://slide pdf.c om/re a de r/full/onora r ii-minime -de -proie c ta re 1/7


 

5/16/2018 Onora r ii Minime de Proie c ta re - slide pdf.c om

baza OG 36/02.02.2002 privind impozitele şi taxele locale. Aceşti indici de cost / mp se utilizează doar în situaţia în ca
valoarea de investiţie nu este stabilită prin alte metode şi/sau studii preliminarii.  

Prezentele onorarii minime se aplică începând cu data publicării şi sunt obligatorii pentru
 proiectarea tuturor investiţiilor publice şi private. 
 Nerespectarea onorariilor minime atrage după sine aplicarea prevederilor articolului 18 privind
suspendarea şi încetarea dreptului de semnătură pentru arhitecţi din Legea nr. 184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, precum şi aplicarea celorlalte sancţiuni prevăzute
de legislaţia în vigoare privind dumping -ul şi concurenţa neloială.  

6. 14. - COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU PROIECTAREA COMPLEXĂ A CLADIRILO
CLASIFICAREA CLĂDIRILOR 
- Gupa I - Construcţii cu programe simple 
Cuprinde: construcţii cu programe simple pentru clădiri publice, administrative, de învăţământ primar, internate*, creşe*,
puncte sanitare* şi alte construcţii cu destinaţie simplă, temporară / provizorie, inclusiv anexele funcţionale ale acestora.  
- Grupa II - Construcţii cu programe de locuit 
Cuprinde: locuinţe sociale şi locuinţe colective 
- Grupa III - Construcţii destinate afacerilor curente şi locuinţelor individuale 
Cuprinde: construcţii cu cerinţe normale pentru clădiri cu funcţiuni comerciale, prestări servicii (agenţii turistice, public itare,
case de oaspeţi, moteluri, hanuri), culturale, alimentaţie publică (bodegi, braserii, birturi, cantine, economate), locuinţe
individuale
- Grupa IV - Construcţii cu programe complexe 
Cuprinde: construcţii cu programe complexe în clădiri pentru sănătate (spitale, clinici, policlinici, baze de tratament cu se rvi
tehnico-medicale, balneare sau de cură, sanatorii, laboratoare de specialitate, institute medico -legale, de biologie, veterina
băi publice, case de sănătate pentru bătrâni, orfani, persoane cu handicap şi altele), cultură (teatre, cinematografe, săli de
concert, biblioteci, muzee), învăţământ (şcoli tehnice, licee, academii, universităţi), culte (biserici, moschei, sinagogi,
crematorii), turism (hoteluri cu confort ridicat / cu cerinţe speciale), comerţ (mari magazine, pavilioane, târguri şi expoziţii,
imobile birouri),sport (săli de sport, stadioane, piscine, complexe sportive), funcţiuni publice (săli polivalente, tribunale, bur s

bănci, ministere, clădiri administrative în mediu urban, garaje etajate, gări, aerogări), clădiri plombe / cu contururi oblig ate,
de lux
- Grupa V - Construcţii cu specific tehnologic din sectorul de activitate public civil  
Cuprinde: ateliere, laboratoare, hale, staţii de hidrofor, de aer comprimat, posturi trafo, staţii de redresare, spaţii de
depozitare având fluxuri tehnologice speciale, instalaţii anexe specifice lucrărilor de alimentare cu apa, canalizare,
termoficare, gaze (staţii de pompare, epurare, filtrate, demanganizare, bazine decantor etc. ), lucrări de poduri, pasaje
pietonale/rutiere, pasarele, galerii edilitare , subzidiri, ziduri de sprijin, acoperiri şi protecţii de lucrări edilitare şi alte lucrări
similare
- Grupa VI - Construcţii şi instalaţii pentru centrale şi puncte termice 
- Grupa VII - Modernizări, amenajări, restaurări, renovări, reparaţii şi consolidări la construcţii existente 
Consolidările clădirilor grav avariate de seisme, incendii, explozii de mare intensitate, se vor tarifa prin aplicarea unei corec

kPentru
de până la 1,30
clădirile la cota calculată
monumente pentru grupa
de arhitectură VII   arhitecturală lucrările care se încadrează la grupa VII se vor tarifa pr
/ cu valoare
aplicarea unei corecţii k de până la 1,60 la cota calculată conform tabel 6.14.A  
Tariful grupei VII nu cuprinde: întocmirea releveelor, expertizarea construcţiilor existente, întocmirea unor cercetări sau
 încercări de laborator asupra structurilor de rezistenta existente, reproiectarea lucrărilor de artă şi a celor care necesită det
la scară mare, eventuale studii pentru punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu.
- Grupa VIII - Organizare de şantier pentru construcţii, instalaţii şi reţele 
Tariful de bază se stabileşte prin cote procentuale aplicabile la valoarea de investiţie totală a lucrărilor, în care se includ şi
valorile dotărilor, aparaturii, utilajelor e tc.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/onora r ii-minime -de -proie c ta re 2/7


 

5/16/2018 Onora r ii Minime de Proie c ta re - slide pdf.c om

Tariful de bază rezultat conform cotelor din tabel 6.14.A se corectează, după caz, cu următorii factori de influenţă specifici:
- 1,2 - la construcţii proiectate pe terenuri dificile de fundare,  
- 1,1 - la construcţiile calculate pentru gradele seismice de la 7 până la 7,5, 
- 1,15 - 1,2 - la construcţiile calculate pentru grade seismice mai mari de 7,5,  
- 1,2 - 1,3 - la construcţiile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate şi în domeniul postelastic,  

- 1,4 - 1,8 - la clădirile foarte înalte (peste P + 12) proiectate în condiţii de unicat. 
Tariful calculat conform tabel 6.14.A reactualizat reprezintă tariful unui proiect complex acoperind toate fazele de proiectare
toate specialităţile implicate în proiect, conform prescripţiilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată şi completată  
(ANEXA Nr. 1 – CONŢINUTUL – CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi a Ordinului
1.013/873 al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei privind aproba rea
structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea prezentarea ofertei pentru achiziţi
publică de servicii 9 ( secţiunea III – Faze de proiectare).
* Când sunt finanţate din fonduri publice  

TABEL ANEXA 6.14.A 


tranşe de investiţie reactualizate şi exprimate în Euro 
Nr. Tranşa de calcul din Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa
crt. valoarea de investiţie  I II III IV V VI VII
(fără TVA )  programe locuinţe  afaceri programe funcţiuni centrale restaurăr
Euro simple Euro curente complexe tehnologice şi puncte Eu
cota % Euro cota % Euro Euro Euro termice cota %
cota % cota % cota % cota % Euro
cota %
1 tranşa minimă până 7,2 % 8,4 % 8,6 % 9,5 % 8,5 % 9,0 % 9,7 %
la 54 000 3 888 4 536 4 644 5 130 4 590 4 860 52
valoare de proiectare

2 de
000la 54 000 la 144 6,7 % 9 918* 6,610%476* 7,9
11%754* 8,712
% 960* 7,7 %
11 520* 8,0
12%060* 8,612
% 97
valoare de proiectare
tranşe cumulate 
3 de la 144 000 la 1 6,0 % 5,7 % 7,2 % 7,9 % 7,0 % 7,1 % 7,6 %
080 000 66 078* 63 828* 79 146* 86 904* 77 040* 78 516* 84 11
valoare de proiectare
tranşe cumulate 
4 de la 1 080 000 la 2 5,3 % 4,8 % 6,6 % 7,1 % 6,1 % 6,2 % 6,8 %
880 000 161 478* 150 228* 197 946* 214 704* 186 840* 190 116* 206 51
valoare de proiectare

tranşe cumulate 
5 de la 2 880 000 la 18 4,6 % 3,9 % 6,0 % 6,3 % 5,9 % 5,1 % 6,3 %
000 000 856 998* 739 908* 1 105 1 167 1 078 920* 961 236* 11
valoare de proiectare 146* 264* 07
tranşe cumulate 
6 tranşa peste 18 000 3,8 % 2,7 % 5,4 % 5,5 % 4,1 % 4,4 % 5,8 %
000
* onorariile editate sunt rezultatul calcului corespunzător limitei superioare a tranşei respective 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/onora r ii-minime -de -proie c ta re 3/7


 

5/16/2018 Onora r ii Minime de Proie c ta re - slide pdf.c om

Tranşa de calcul din  până la  de la de la de la de la de la peste


valoarea de investiţie  10 800 10 800 la 28 800 la 93 600 la 216 000 la 1 260 000 2 880
(fără TVA )  28 800 93 600 216 000 1 260 000 la 000
Euro 2 880 000
Grupa VIII - organizare 0,56 % 0,42 % 0,35 % 0,16 % 0,06 % 0,03 % 0,01 %
şantier   60,48 136,08* 362,88* 558,72* 1185,12* 1671,12*
cota %
valoare de proiectare pe
tranşe cumulate 

6.15.A - COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR 


CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL  
CLASIFICAREA LUCRĂRILOR 
- Grupa I – Lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare / exterioare la clădiri  
- Grupa II – Mobilare clădiri civile 
- Grupa III – Amenajare peisagistică 
- Grupa IV – Mobilier urban şi dotări stradale 
Proiectarea pieselor unicat, prototipuri se calculează distinct conform ordin MLPAT 11/N din 01.06.1994  
Lucrările cu tratare plastică deosebită, prevăzute în art. 6.15.A la toate grupele, vor fi tarifate cu apl icarea unui factor de
influenţă specific k = 1,25 
Nr. Tranşa de calcul din Grupa I Grupa II Grupa III Grupa III
crt. valoarea de investiţie  decoraţiuni mobilare Amenajare Mobilier urba
(fără TVA )  interioare/exterioare clădiri civile   peisagistică  şi dotări
EURO Euro Euro Euro stradale
cota % cota % cota % cota % Eu
cota %
1 tranşa minimă până la 1 20 % 14 % 18 % 12 %
440 288,0 201,6 259,2 172
valoare de proiectare tranşe
cumulate
2 de la 1 440 la 7 200 16 % 12 % 15 % 10 %
valoare de proiectare tranşe 1 209,6* 892,8* 1 123,2* 748,
cumulate
3 de la 7 200 la 21 600 12 % 11 % 12 % 9%
valoare de proiectare tranşe 2 937,6* 2 476,8* 2 851,2* 2 044,
cumulate
4 de la 21 600 la 50 400 9% 10 % 10 % 8%
valoare de proiectare tranşe 5 529,6* 5 356,8* 5 731,2* 4 348,
cumulate
5 de la 50 400 la 144 000 8% 9% 8% 7%
valoare de proiectare tranşe 13 017,6* 13 780,8* 13 219,2* 10 900,
cumulate
6 de la 144 000 la 360 000 7% 8% 6% 6%
valoare de proiectare tranşe 28 137,6* 31 060,8* 26 179,2* 23 860,
cumulate

http://slide pdf.c om/re a de r/full/onora r ii-minime -de -proie c ta re 4/7


 

5/16/2018 Onora r ii Minime de Proie c ta re - slide pdf.c om

7 tranşa peste 360 000 5% 7% 4% 5%


* onorariile editate sunt rezultatul calcului corespunzător limitei superioare a tranşei respective  

VALORI MINIME DE INVESTIŢIE C+I EXPRIMATE ÎN EURO/MP, FĂRĂ TVA 


Valori
DETERMINATE pe
baza OG 36 / 
grupa construcţii  cuprinde Observaţii
02.02.2002
 privind impozitele şi
taxele locale*
GRUPA Construcţii cu Construcţii cu programe simple pentru 192
I programe clădiri publice, administrative, de
simple învăţământ primar, internate, creşe, puncte
sanitare şi alte construcţii cu destinaţie
simplă, temporară/provizorie inclusiv
anexele funcţionale ale acestora.  
GRUPA Construcţii cu 1. Locuinţe sociale 240
II programe de 2. Locuinţe colective **320
locuit
GRUPA Construcţii Construcţii cu cerinţe normale pentru
III destinate clădiri cu funcţiuni: 
afacerilor 1. Comerciale 288
curente şi 2. Prestări servicii(agenţii turistice, 336
locuinţelor   publicitare, case de oaspeţi,
individuale moteluri, hanuri)
3. Culturale 360

Alimentaţie 4.
publică
braserii, cantine, (bodegi,
economate) 312
5. Locuinţe individuale **450
GRUPA Construcţii cu Construcţii cu programe complexe în
IV programe clădiri pentru: 
complexe 1. Sănătate (spitale, clinici, 792
policlinici, baze de tratament cu
servicii tehnico-medicale,
 balneare, sau de cură, sanatorii,
laboratoare de specialitate,
institute medico-legale, de
 biologie, veterinare, băi publice,
case de sănătate pentru bătrâni,
orfani, persoane cu handicap şi
altele)
2. Cultură (teatre, cinematografe, 696
săli de concert, biblioteci,
muzee)
3. Învăţământ (şcoli tehnice, licee, 528

http://slide pdf.c om/re a de r/full/onora r ii-minime -de -proie c ta re 5/7


 

5/16/2018 Onora r ii Minime de Proie c ta re - slide pdf.c om

academii, universităţi) 
4. Culte (biserici, moschei, 1560
sinagogi, crematorii)
5. Turism (hoteluri cu confort 528
ridicat/cu cerinţe speciale) 
6. Comerţ (mari magazine, 432
 pavilioane, târguri şi expoziţii,
imobile birouri)
7. Sport (săli de sport, stadioane, 696
piscine, complexe sportive)
8. Funcţiuni publice (săli 792
polivalente, tribunale, burse,
 bănci, ministere, clădiri
administrative în mediu urban,
garaje etajate, gări, aerogări) 
9. Clădiri plombe/cu contururi 432
obligate
10. Vile de lux **600
GRUPA Construcţii cu Ateliere, laboratoare, hale, staţii de 360
V specific hidrofor, de aer comprimat, posturi trafo,
tehnologic din staţii de redresare, spatii de depozitare
sectorul de având fluxuri tehnologice speciale,
activitate instalaţii anexe specifice lucrărilor de
public-civil alimentare cu apă, canalizare, termoficare,
gaze ( staţii de pompare, epurare, filtrare,
demanganizare, bazine decantoare etc. ),

lucrări degalerii
pasarele, poduri,edilitare,
pasaje pietonale/rutiere,
subzidiri, ziduri
de sprijin, acoperiri şi protecţii de lucrări
edilitare şi alte lucrări similare. 
GRUPA Construcţii şi 264
VI instalaţii
pentru
centrale şi
puncte
termice
GRUPA Modernizări, se vor
VII amenajări, considera
renovări, valori de
reparaţii şi investiţie d
consolidări la 60 % din
construcţii valoarea d
existente***  înlocuire a
clădirii
NOTE: * Valorile tabelului de mai sus reprezintă indici de cost / mp utilizaţi în situaţia în care valoarea de investiţie nu este

http://slide pdf.c om/re a de r/full/onora r ii-minime -de -proie c ta re 6/7


 

5/16/2018 Onora r ii Minime de Proie c ta re - slide pdf.c om

stabilită prin alte metode şi/sau studii preliminarii. 


** Valoarea pentru „locuinţe colective”, grupa II rezultă din analizele de preţ publicate în “Bursa Construcţiilor” nr. 3(15)/200
*** Valorile de investiţie pentru lucrările de restaurare se determină printr -o procedura specifică, corespunzătoare cu
complexitatea lucrărilor. 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/onora r ii-minime -de -proie c ta re 7/7